شاخص کل : ۲۳۴,۸۷۹
تغییرات: ٠.۹۶ % ، -۲,۲۶۹
حجم معاملات : ۳,۲۲۷,٠۶۴,۸۸۸
ارزش معاملات : ۹,۷۸۷,٠۸۳,۸٠۱,۲۴۹
تعداد سهم معاملاتی : ۴۳۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲,٠٠٠ ۱,۹۹۹
  ۴.۲۶
  ۳,۳۷۸,۴۳۴ ۲,٠۸۹
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۴,۷۹۵ ۱۴,۹۲۷
  ۱.٠۴
  ۳۷۴,۴٠۵ ۱۴,۹۵۱
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱٠,۵۹۶ ۱٠,۷۳۳
  ۴.۹۹
  ۲,۵۵۲,۶۳۷ ۱۱,۱۵۳
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۱,۵۶۱ ۱,۵۳۹
  ٠.۸۹
  ۴,۵۵۲,۱۱۸ ۱,۵۷۵
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱,۹۲٠ ۱,۹۱۸
  ۲.۲۹
  ۲,۷۹۱,٠۷۱ ۱,۹۶۵
 • اخابر مخابرات ایران ۲,۷۶۶ ۲,۷۵۶
  ۱.۹۱
  ۲۲,۲۱۴,۶٠۸ ۲,۸۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۶,۱۲۹ ۶,۱۳۸
  ٠.۳۶
  ۳۳۶,۴۸۴ ۶,۱۵۱
 • آسیا بیمه آسیا ۲,۵۶۱ ۲,۵۵۳
  ۴.۲۶
  ۹,۲۶۲,۱۴۵ ۲,۶۷۵
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۶۵۵ ۳,۸۸۱
  ۲.۲۷
  ۳۳,۸۲۹,٠۷۴ ۳,۷۴٠
 • افرا افرانت ۶,٠۸٠ ۵,۹۴٠
  ۱.۱۸
  ۷۳۶,۳۸۸ ۶,٠٠۹
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۴۹,۶۶۶ ۴۹,۳۵۲
  ۵
  ۳,۲۲۷,٠۸۹ ۴۷,۳٠۱
 • البرز بیمه البرز ۱,۵۸٠ ۱,۵۸٠
  ٠.۸۸
  ۵,۲۳۸,۱۷۷ ۱,۵۹۴
 • امید تامین سرمایه امید ۱,۷٠۴ ۱,۷۵٠
  ۴.۹۶
  ۶۱,۶۳۱,۱۹۸ ۱,۷۹۳
 • اوان مبین وان کیش ۴۵,۳۷۷ ۴۵,۴۴۱
  ۴.۸۲
  ۳۶۱,٠۳۲ ۴۳,۲۸۹
 • باران بیمه زندگی باران۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۷۵٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۷,۵۶۹ ۷,۴۱٠
  ۱.۷۵
  ۲,٠۷۹,۷۲۷ ۷,۷٠۴
 • بالبر کابل‌ البرز ۵,۳۶۱ ۵,۳۸۴
  ۵
  ۶٠۳,۸۴۲ ۵,۶۴۳
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶,۸۸۷ ۶,۸۷۹
  ٠.۱۳
  ۱۲۹,۵٠۴ ۶,۸۹۶
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۶,۴۳٠ ۶,۴۳۱
  ۱.۸۵
  ۶,۵۹۵,۳۳۲ ۶,۵۵۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۲,۸۷۱ ۲,۸۷۱
  ۵
  ۲,۶٠۲,۴٠۹ ۳,٠۲۲
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۳,۴۷۷ ۳,۴۷۳
  ۱.۱۹
  ۲,۹٠۴,۳۴۸ ۳,۵۱۹
 • بساما بیمه سامان ۴,۲۱٠ ۴,۱۴۲
  ٠.۹۹
  ۶,۱۱٠,۸۸۳ ۴,۲۵۲
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۲,۹۴۷ ۱۲,۴۶٠
  ۵
  ۵٠,۱٠۱ ۱۲,۳۳۱
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۶,۱٠۹ ۱۶,۱۵۱
  ۴.۸۴
  ۵۴۱,۷۸۹ ۱۶,۹۲۸
 • بفجر پتروشیمی فجر ۹,۶۸۷ ۹,۶۶۹
  ۳.۳۶
  ۸,۷۵۲,۳۳۸ ۹,۳۷۲
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۹,۹۷۸ ۲٠,٠۴۶
  ۵
  ۲۱٠,۳۱۱ ۲۱,٠۲۹
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۷,۴۳٠ ۷,۴۶۲
  ۴.۴۱
  ۱,۱۹۳,۸۹۹ ۷,۷۷۳
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۶,۸۴۱ ۶,۸۷۸
  ۴.۹۹
  ۳,۵۴۶,۷۲۷ ۷,۲٠٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۲۳,٠٠٠ ۲۳,۳۳۵
  ۳.۷۸
  ۴,۸۴۴,۲۶۵ ۲۳,۹٠۴
 • بموتو موتوژن‌ ۱۹,۹۵۲ ۱۹,۸۹۹
  ٠.۳۹
  ۱,۵۸۲,۳۵۱ ۲٠,٠۳٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۸,٠۱٠ ۸,٠۱۸
  ۴.۹۷
  ۱,۳۷۱,۲۲۸ ۸,۴۲۹
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۸,۷٠٠ ۸,۵۶۴
  ۲.۲
  ۲,۴۴۱,۸٠۴ ۸,۸۹۶
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۹,۳۳٠ ۹,۳۵۳
  ۳.۸۷
  ۱,۶٠۲,۳۵۲ ۹,۷٠۶
 • پارس پتروشیمی پارس ۴۲,۹۳۲ ۴۳,٠۶۲
  ٠.۳۴
  ۱,۴۹۳,۱۵٠ ۴۳,٠۸٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۴,۷٠٠ ۴,۶۶۳
  ٠.۶۶
  ۵,۵۷۹,۱۱۱ ۴,۷۳۱
 • پارسیان بیمه پارسیان ۲,۳۱٠ ۲,۳٠۸
  ۳.۳۹
  ۵,۶۸۴,۹۱۵ ۲,۳۹۱
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۶,۸٠٠ ۶,۸۶۳
  ۱.۳۹
  ۱,۶۱۸,۲۳۵ ۶,۸۹۶
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۴۶,۳۳۵ ۴۵,۶۹۱
  ۵
  ۳۷۶,۲٠۵ ۴۴,۱۲۹
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۵۷۸
  ۲.۱۶
  ۱,۴۱۳,۳۵۶ ۱۱,۹٠۷
 • پترول گروه پتروشیمی س.ایرانیان ۲,۲۸۲ ۲,۲۹۱
  ۵
  ۴۲,۳۷۵,۷۹۳ ۲,۴٠۲
 • پخش پخش البرز ۶,۵۸۴ ۶,۷۲۸
  ۲.۸۸
  ۱,۶۴٠,۵۴۱ ۶,۷۷۹
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۴۳,۱٠٠ ۴۳,۴٠۲
  ۴.٠۷
  ۴۳۷,٠۸۴ ۴۱,۴۱۴
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۴,۸۲۹ ۱۵,٠۹۲
  ۱.۷۸
  ۶,۴۶۵,۸۷۴ ۱۴,۵۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۱,۶۲۳ ۱,۶۱۵
  ۲.۴۱
  ۴,۸۴۹,۷۱۵ ۱,۶۶۳
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵,۵۴٠ ۵,۵۷۳
  ۳.۹۵
  ۲,۵۸۷,۸۲۶ ۵,۷۶۸
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۵,۵۵۶ ۵,۵٠۶
  ۱.۸۴
  ۱,۳۴۳,۸۷۴ ۵,۶۶٠
 • پکویر کویر تایر ۶,۹۵۳ ۷,٠۵۹
  ۲.۹۵
  ۸۳۷,۶۲۶ ۷,۱۶۴
 • پلاسک پلاسکوکار ۲,٠۳۳ ۲,٠۴۹
  ۴.۹۶
  ۷,۱۴۹,۹۸۸ ۲,۱۳۹
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۷,۱۸٠ ۷,۱۶۸
  ۴.۲۳
  ۳,۴۹۲,۸۸۸ ۷,۴۹۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲,۴۱۲ ۲,۴٠۸
  ۲.۹۸
  ۱۷,٠۹۱,۱۹۹ ۲,۴۸۶
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۲,۶۷۹ ۲,۶۵۶
  ۱.۳۶
  ۴۳,۶۵۹,۹۶۴ ۲,۶۴۳
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۸,٠٠۵ ۸,۱٠۳
  ۲.۹
  ۴۱۸,۲۴۸ ۸,۲۴۴
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۳,٠۱۶ ۳,٠۲٠
  ۴.۹۸
  ۳,۲۸۵,۹۳۲ ۳,۱۷۴
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۸٠۳ ۶,۸۳٠
  ۵
  ۲,۲٠۷,۲٠۸ ۷,۱۶۱
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱۵,۱۶۵ ۱۵,۱۶۵
  ۵
  ۶٠٠,٠٠٠ ۱۵,۹۶۳
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۱۴,۲۵۹ ۱۴,۷۹٠
  ۵
  ۷٠۵,۸٠۶ ۱۵,٠٠۹
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱,۹۷۲ ۱,۹۹۸
  ۴.۷۸
  ۱۹,۲۱۷,۷٠۳ ۲,٠۷۱
 • تکنو تکنوتار ۳,۸۵۵ ۳,۸۵۵
  ۴.۹۸
  ۶۳۲,۸۷۸ ۴,٠۵۷
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۸,۶۶۸ ۸,۳۹۹
  ۱.۵۶
  ۲۲۳,۵۷۳ ۸,۵۳۵
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۴,۶۴۶ ۴,۶۳٠
  ۴.۲۶
  ۳,۶۷۵,۳۱٠ ۴,۴۵۶
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۲٠٠ ۲,۱۹۲
  ٠.۲۷
  ۵,۲۳۹,۸۳۱ ۲,۲٠۶
 • توریل توکاریل ۳,۹۸۲ ۳,۹۸۷
  ۲.۴۷
  ۴,۹۲۵,۴۹۶ ۴,٠۸۳
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۱,۶۹۹ ۱۱,۹۴۱
  ۲.۵۷
  ۲۷۶,۹۹۶ ۱۲,٠٠۸
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳,۱۵٠ ۳,۲۷۳
  ۲.۸۷
  ۱,۱۱٠,۹۷۱ ۳,۲۴۳
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۳۸٠ ۱,۳۷۳
  ٠.۹۳
  ۲,۲۹۹,۷۶۷ ۱,۳۹۳
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۲,۸۹۷ ۲,۸۶۲
  ٠.۱۴
  ۴۳۷,۵۲۵ ۲,۹٠۱
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۷,۲۹٠ ۷,۲۶٠
  ۵
  ۲,۴۱۳,۸۴۳ ۶,۹۴۳
 • ثباغ شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ۴,۳۶۸ ۴,۴۵۳
  ۴.۹۶
  ۹۲۵,۲۹۵ ۴,۵۹۶
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۲,۶۴٠ ۲,۶۱۱
  ۱.۲۷
  ۳,۶۷۱,۲۵۶ ۲,۶٠۷
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱,۶۷٠ ۱,۶۷۶
  ۱.۸۸
  ۸,۱۶۸,۵۸۴ ۱,۷٠۲
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۲,۳۶۸ ۲,۳۹۳
  ۴.۹۸
  ۳,۷٠۹,۵۷۲ ۲,۴۹۲
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱,۴۱۵ ۱,۳۸۳
  ٠.۵۷
  ۱,۷۹۴,۴۶۴ ۱,۴٠۷
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۸۶۶ ۱,۹۴۸
  ۴.۹۹
  ۲,٠۸۶,۴۵۲ ۱,۹۶۴
 • ثعمرا شرکت عمران و توسعه شاهد ۲,۲۴٠ ۲,۲٠۹
  ۲.٠۶
  ۵,۲۲۷,۴۷۵ ۲,۲۸۷
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱,۵۷۵ ۱,۵۹۶
  ۴.۷۸
  ۳,۴۳۷,۵۹۳ ۱,۶۵۴
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲,۴۴٠ ۲,۴۲۵
  ۳.۱
  ۲,۶٠۷,٠۸۹ ۲,۵۱۸
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۲۸۸ ۱,۳۲۱
  ۴.۵۲
  ۹,۹۹۴,۹۸۸ ۱,۳۴۹
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱,۲۴۴ ۱,۲۴۳
  ۴.٠۱
  ۱۳,۳۴۱,۷۶٠ ۱,۲۹۶
 • جم پتروشیمی جم ۱۴,۱٠٠ ۱۴,۱٠۴
  ۱.۱۹
  ۲۲۸,۴۴۴ ۱۴,۲۷٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۲۴,۵۹۷ ۲۴,۵۹۷
  ۵
  ۸,٠۶۷,۷۳۳ ۲۳,۴۲۶
 • چافست افست‌ ۷,۳٠۵ ۷,۳۶٠
  ۲.۷۸
  ۶۵۱,۴۱٠ ۷,۵۱۴
 • چدن تولیدی چدن سازان ۸,۶۳٠ ۸,۶۹۹
  ۱.۹۱
  ۱,۸۱۵,۱۸٠ ۸,۴۶۸
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۲,۴۸۴ ۲,۵٠۱
  ۴.۹۷
  ۲,۲۱۱,۱٠۶ ۲,۶۱۴
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۴,۸۳۴ ۴,۸۱۷
  ٠.۲۵
  ۹,۹۹۳,۷۲۱ ۴,۸۴۶
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲۶,٠٠٠ ۲۶,۶۴۵
  ۱.۶۵
  ۸۲۹,۹۸۷ ۲۶,۴۳۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۶,۲۳۸ ۶,۲۹٠
  ۵
  ۱,۳۷۳,۷۲۲ ۶,۵۶۶
 • حآسا آسیا سیر ارس ۳,٠۴۱ ۳,٠۴۹
  ۵
  ۱,۵۴۸,۸۷۶ ۳,۲٠۱
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۹,۹۴۹ ۹,۷۷۶
  ۱.۲۶
  ۱,۳۷۶,۷۷۵ ۱٠,٠۷۶
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۶,٠۴۶ ۶,٠۶۳
  ۵
  ۸۳۶,۴۳۳ ۶,۳۶۴
 • حتاید تایدواترخاورمیانه‌ ۹,۷۶۲ ۹,۷۴٠
  ۳.۳۹
  ۲,۲۲۵,۷۵۲ ۱٠,۱٠۵
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۴,۵۴۷ ۴,۵۵۳
  ۴.۷۲
  ۵,۹۵۸,۹۱۵ ۴,۷۷۲
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۲,۴۹۱ ۱۲,۹۱۶
  ۵
  ۳,۱۱۵,۲۵۶ ۱۳,۱۴۸
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۳۶۹ ۲,۴۱۳
  ۴.۸۲
  ۵۸,۱۹۲,۵۹۹ ۲,۴۸۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۴,۷۴۸ ۴,۸۱٠
  ۴.۹۸
  ۲,۶۵۸,۶۸۹ ۴,۹۹۷
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱۷,۴۶۶ ۱۷,۱۵۵
  ۲.۷۷
  ۶٠۵,۲۴۹ ۱۶,۹۹۶
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,٠۸۵ ۲,٠۸٠
  ٠.۷۱
  ۸,۴۸۷,۵۷۵ ۲,۱٠٠
 • حفاری حفاری شمال ۴,٠۸٠ ۴,۱۱۱
  ۱.۹۲
  ۱۴,٠۴۲,۸۸۴ ۴,٠٠۳
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴,۹۸۳ ۵,٠۲٠
  ۵
  ۱۱,۱۵۴,۵۱۷ ۵,۲۴۵
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳۷,۷۸۴,۷۹۷ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۶۸۵ ۲,۶۸۴
  ۲.۶۵
  ۱۲,۱۲۵,۱۳۶ ۲,۷۵۸
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۱۳۱ ۵,۲۲۵
  ۵
  ۱٠,۴۸۸,۲۹۱ ۵,۴٠۱
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۶۶۸ ۱,۶۷۳
  ۱.۶۵
  ۱۲,۲۵۳,۶۵۱ ۱,۶۹۶
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,٠۹۳ ۱,٠۹۷
  ٠.۳۷
  ۸٠,۷۳۹,۳۲۴ ۱,٠۸۹
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۴۸,۴۸٠ ۵٠,۷۶۳
  ۴.۹۱
  ۴۲۲,۳۵۵ ۵٠,۹۸۵
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۸,۸۱۴ ۸,۸۴٠
  ۴.۹۹
  ۵۶۴,٠۶۲ ۹,۲۷۷
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۶,۸۷۲ ۶,۸۷۲
  ۴.۹۹
  ۳۴۸,۸٠۷ ۷,۲۳۳
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,٠۵۳ ۳,٠۵۴
  ۴.۹۸
  ۵,۸۶۹,۶۲۴ ۳,۲۱۳
 • خچرخش چرخشگر ۲,۸۵۱ ۲,۸۵۷
  ۵
  ۷,۶٠۷,۵۶۶ ۳,٠٠۱
 • خدیزل بهمن دیزل ۶,۹۹۹ ۷,٠۳٠
  ۴.۳۷
  ۴,٠۸۷,٠۷۸ ۷,۳۱۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۸,۷۹۹ ۱۸,۸۲۵
  ۳.۹۷
  ۱,۵۷۹,۹٠۵ ۱۸,٠۸۲
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۳۲۴ ۱,۳۳٠
  ۴.۹۵
  ۳۵,۵۶۶,۱۳۵ ۱,۳۹۳
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴,۳۹۷ ۴,۴۲۳
  ۴.۹۹
  ۱,۳۹٠,۲۶٠ ۴,۶۲۸
 • خزامیا زامیاد ۱,۲۹٠ ۱,۲۸۸
  ۱.۸۲
  ۵۴,٠۹۸,۱۸۷ ۱,۲۶۷
 • خزر فنرسازی‌زر ۲,۵۲۸ ۲,۵۳۱
  ۵
  ۲,۱۵۳,۹٠۱ ۲,۶۶۱
 • خساپا سایپا ۱,۶۷۴ ۱,۶۷۱
  ۴.۹۵
  ۵۳۱,۳۹۳,۳۶۲ ۱,۵۹۵
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۳,٠۳٠ ۳,٠۲۷
  ۴.۳
  ۱۷,۳۹۸,۸۹۱ ۳,۱۶۶
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱٠,۳۱۶ ۱٠,۶٠۸
  ۴.۹۹
  ۳۶,۸۳۸ ۱٠,۸۵۸
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۵۶۴ ۲,۵۷۵
  ۴.۹۷
  ۷,٠۱۷,۸٠۱ ۲,۶۹۸
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۳٠۶ ۴,۳٠۶
  ۴.۹۹
  ۶۴۸,۵۳۵ ۴,۵۳۲
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۵,٠۱۱ ۵,٠۴۶
  ۴.۹۹
  ۱۲,٠۲۷,۸۸۵ ۵,۲۷۴
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۵۳,۸۴۳ ۵۵,۴۶۴
  ۵
  ۱۵,٠۵۸ ۵۶,۶۷۶
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۸٠٠ ۳,۸۲۴
  ۵
  ۶۷۷,۱۷۳ ۴,٠٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶,۱۷۸ ۶,۱۷۸
  ۵
  ۵۸۱,۹۵۹ ۶,۵٠۳
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۷۵۶ ۱,۷۷۵
  ۴.۹۸
  ۵,۳۳۶,۵۲٠ ۱,۸۴۸
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۵,۵۵۱ ۵,۶۲۱
  ۳.۶۸
  ۹,٠۲۱,۳۷۳ ۵,۷۶۳
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۵,۲۲۷ ۵,۳۱۲
  ۵
  ۱,۱۹۵,٠٠۱ ۵,۵٠۲
 • خودرو ایران‌ خودرو ۵,۲٠٠ ۵,۲۶۳
  ۲.۲۴
  ۴٠,۲۱۴,۸۷۲ ۵,۳۱۹
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲,۴۳۶ ۲,۴۳۶
  ۴.۹۹
  ۵۱۳,۷۳۶ ۲,۵۶۴
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۳,۴۹۵ ۱۳,۵۳۴
  ۴.۳۶
  ۵,۹۵۱,۱٠۷ ۱۲,۹۳۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۳,٠۵۸
  ۱.۲۵
  ۲٠۴,۱۴۸ ۱۲,۹۶۲
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱٠,٠٠۳ ۱٠,٠٠۳
  ۵
  ۳۴۴,۱۸٠ ۱٠,۵۲۹
 • دالبر البرزدارو ۷,۱٠۶ ۷,۱۹۱
  ۱.۲۴
  ۲۷۳,۲۱۷ ۷,۱۹۵
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۶,۱۶۳ ۶,۱۷۳
  ۴.۹۹
  ۱,۶۳٠,۳۴۳ ۶,۴۸۷
 • دانا بیمه دانا ۵,۱٠٠ ۵,۲٠۷
  ۳.۴۸
  ۴,۶٠۶,٠۶۳ ۵,۲۸۴
 • داوه داروسازی آوه سینا ۴,۳٠۹ ۴,۳۲۱
  ٠.۹۷
  ۱,۷۸٠,۲۵۹ ۴,۳۵۱
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۶,۷۶۵ ۶,۷۶۵
  ۵
  ۴,۷۸۸,۲۷۵ ۷,۱۲۱
 • دپارس پارس‌ دارو ۱۶,۶۸۹ ۱۶,۶۷۴
  ۳.۶۲
  ۳۹۴,٠۷۸ ۱۶,۱٠۶
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱۱,۳۴٠ ۱۱,۱۳۶
  ۴.۹۹
  ۴,۱۲۱,۸۲۴ ۱٠,۸٠۱
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۵,٠۵٠ ۴,۹۷۵
  ۱.۳۹
  ۵,٠۹۲,۷۱۳ ۴,۹۸۱
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۵,۸۷۱ ۵,۸۶۸
  ۲.٠۸
  ۳۹۲,۷۵۹ ۵,۹۹۶
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۷,۹۷۷ ۸,۱۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۱۵,۷۴۵ ۸,۳۹۶
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۶,۶۱۵ ۱۶,۳۵۹
  ۴.۸
  ۴٠۵,۶۳۵ ۱۵,۸۵۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۴,۷۸۴ ۴,۷۸۴
  ۴.۹۹
  ۲۸٠,۳٠۸ ۵,٠۳۵
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۸٠٠ ۴,۸۳۷
  ۴.۹۹
  ۸,۷۴۸,۱۱۳ ۵,٠۵۲
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۳,۷۱٠ ۳,۶۸۸
  ۲.۵
  ۱,۹۹۳,۸۲۴ ۳,۸٠۵
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۴,۴۱۱ ۴,۴۳۱
  ۴.۷۷
  ۵,۴٠۸,۷۲۸ ۴,۶۳۲
 • دسبحان سبحان دارو ۶,۵۲٠ ۶,۵۳۱
  ۴.٠۸
  ۵,٠۵۳,۹۶۹ ۶,۷۹۷
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۶,۱۴٠ ۱۵,۳۸۸
  ٠.٠۶
  ۱,۲۴۷,٠۵۷ ۱۶,۱۵٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۶,۴۲۸ ۶,۴۳۴
  ۵
  ۵۲۵,۹۹۷ ۶,۷۶۶
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۱,۲۳۸ ۳۱,٠۷۱
  ٠.٠۲
  ۲۶۴,۴۳۲ ۳۱,۲۳۱
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۸,۱۹٠ ۱۸,۱٠۲
  ۳.۳۳
  ۱,۶۱۳,۶۹۸ ۱۷,۶٠۴
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱٠,۱۷۹ ۱٠,۶٠۶
  ۴.۹۹
  ۵۶,۳۲۸ ۱٠,۷۱۴
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۸,۲۹۶ ۸,۲۹۶
  ۵
  ۱۹۹,٠۶۹ ۷,۹٠۱
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۴,۲۳٠ ۴,۱۸۱
  ۱.۱۹
  ۱,۲۷۳,٠٠۸ ۴,۲۸۱
 • دکیمی کیمیدارو ۶,۷۴۲ ۶,۹۳۲
  ۴.۹۹
  ۱۸۵,۸۶۴ ۷,٠۹۶
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۷,۳۴۸ ۱۷,۳۲٠
  ۱.۸۴
  ۶۳۱,۹۸۸ ۱۷,۶۷۴
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۴,۵۱۴ ۴,۵۱۴
  ۴.۹۹
  ۳۲۷,۹۹۳ ۴,۷۵۱
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴٠,٠٠۱ ۴۱,۱۵۳
  ۲.۶۶
  ۵۱٠,٠۲۷ ۴۱,٠۹۴
 • دی بانک دی ۱,۷۷٠ ۱,۷۶۲
  ۴.۹۸
  ۱٠۱,۸۳۲,٠۴۴ ۱,۶۸۶
 • دیران ‌ایران‌دارو ۴,۸٠۶ ۴,۸۶۴
  ۳.۳
  ۴,۹۲۳,۲۳۹ ۴,۹۷٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۶۷٠ ۱,۶۷۲
  ۳.۱۳
  ۱۳۲,۴۴۵,۸۸۹ ۱,۷۲۴
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۳,۴۲٠ ۱۳,۴٠۱
  ۱.۸۸
  ۷۲۵,۴۸۹ ۱۳,۶۷۷
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۳٠٠ ۳,۲۸۳
  ۱.۶
  ۱۷,۹۹۵,۸۱۱ ۳,۲۴۸
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۹,۲۵٠ ۹,۲۹۶
  ۲.۶۵
  ۳۷۵,۹٠۲ ۹,۵٠۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,٠۵۹ ۳,٠۷۵
  ۱۳.۸۹
  ۸,۶۹۶,٠۲۲ ۲,۶۸۶
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۷,٠٠۸ ۶,۹۷۷
  ۱.۸۵
  ۱۸,۵۷۲,۸۵۹ ۷,۱۴٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۹۴۵
  ۲.۹۲
  ۱,٠۷۳,۷۸۶ ۱۴,۲۱۵
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۴۹,۸۹٠ ۴۹,۸٠٠
  ۱.۸
  ۱,۵۶۶,۳۶۸ ۵٠,۸٠۶
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۶,۴۷٠ ۶,۴۹۱
  ۲.۶۵
  ۹۳۳,۸۶٠ ۶,۶۴۶
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۳,۹۴۴ ۲۳,۹۴۴
  ۵
  ۱۷۱,۱۶٠ ۲۲,۸٠۴
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۶,۳۳٠ ۶,۳۲۹
  ۴.۸۸
  ۵,۷۸۷,۸٠۱ ۶,۶۵۵
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۹,۲۶۵ ۹,۲۱۳
  ۵
  ۳,۱۴۸,۳۱٠ ۸,۸۲۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۸,۳۸۷ ۱۸,۴۳۱
  ۵
  ۳۲۱,۷۴۵ ۱۹,۳۵۴
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۴,۵۱۵ ۱۴,۷۵۲
  ۳.٠۸
  ۱,۳۲۵,۵۸۴ ۱۴,۹۷۶
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۲,۵۳٠ ۱۲,۵۷۸
  ۴.۹۶
  ۱,٠۷۵,۳۹۲ ۱۳,۱۸۴
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۹,۲۱۶ ۹,۲۸۵
  ۵
  ۶۲۹,۲٠۱ ۹,۷٠۱
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۲,٠٠۹ ۱۲,۲۶٠
  ۳.۲۵
  ۳۴۷,۴۹٠ ۱۲,۴۱۲
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۹,۵۱۹ ۹,۵۶۳
  ۴.۹۹
  ۱,۲۶۶,۷۴۲ ۱٠,٠۱۹
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۸,٠۵۷ ۸,٠۸۱
  ۵
  ۶۸۱,۲۵۵ ۸,۴۸۱
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۵,٠۲۷ ۱۵,٠۳۵
  ۴.۹۹
  ۱,۷۴۸,۵۵۳ ۱۵,۸۱۷
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳,۶۶۹ ۳,۶۴۳
  ۱.۳
  ۶,۵۳۸,۱۶٠ ۳,۶۲۲
 • ساربیل سیمان‌ آرتا اردبیل ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۵۹۴
  ٠.۷۵
  ۱۱۹,۸۳۳ ۱۲,۶٠۵
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴,۲٠۵ ۴,۲۱۲
  ٠.۷۶
  ۶۴۹,۴۴۳ ۴,۲۳۷
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۵,۴۵۱ ۱۵,۵۲٠
  ۴.۴۲
  ۳۱۵,۱۶۶ ۱۶,۱۶۶
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۱,۱۳۴ ۱۱,۱۶۶
  ۵
  ۳۹۶,۸۷۸ ۱۱,۷۲٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۴۲۹ ۵,۴۲۹
  ۴.۹۹
  ۱,۸۲۸,۴٠۴ ۵,۱۷۱
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۹,۲۹۴ ۱۹,۲۹۴
  ۵
  ۹۴۵,۷۳۶ ۱۸,۳۷۶
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۸۱۶
  ۱.٠۲
  ۴۶۲,۵۴۶ ۱٠,۸۸۱
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱,۷۴۹ ۱,۷۲۲
  ۲.۶۷
  ۷,٠۷٠,۴٠۷ ۱,۷۹۷
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۸,۹۲٠ ۸,۹۴۹
  ۴.۶۲
  ۲۱,۹۶٠,۲۹٠ ۹,۳۵۲
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۷,۱۹٠ ۱۶,۹۸۷
  ٠.۵۴
  ۱۱,۵۹۶ ۱۷,٠۹۸
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳,۷۸۸ ۳,۷۶۶
  ۳.۳۴
  ۱,۱۸۵,٠۱۳ ۳,۹۱۹
 • سخوز سیمان خوزستان ۸,۳٠٠ ۸,۴۷۷
  ۴.۳۷
  ۲,۴۸٠,۱۶۱ ۸,۶۷۹
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۴,۴۶۷ ۴,۴۲۹
  ۴.۹۸
  ۹۳٠,۸۳۸ ۴,۲۵۵
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳,۵۷۳ ۳,۴۱٠
  ۵
  ۱۸,۷٠٠ ۳,۴٠۳
 • سدور سیمان‌ دورود ۲,٠٠۷ ۲,٠۲۱
  ۴.۹۷
  ۸,۶۵۴,۳۹٠ ۲,۱۱۲
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۳۵٠ ۴,۳۱۲
  ۳.۶۳
  ۶,۶۶۳,۹۵۹ ۴,۵۱۴
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲,۴۵۲ ۲,۴۷۴
  ۵
  ۲,٠۲۳,۷۶۳ ۲,۵۸۱
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱,۶۸۹ ۱,۶۶۹
  ۲.۴۳
  ۱٠,۳۶۹,۱۷۷ ۱,۷۳۱
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۲,۳۷۹ ۲,۳۶۶
  ۸.۵۴
  ۷,۱۷۲,۲۳۲ ۲,۶٠۱
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۲,۵۹٠ ۱۲,۴۹۵
  ۱.۸۸
  ۸۷,۹۴۴ ۱۲,۸۳۱
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲,۸۴٠ ۲,۸۲۸
  ۳.۸۹
  ۱,۴۱۶,۶۴۶ ۲,۹۵۵
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۵,٠۴۵ ۵,٠۱۳
  ۱.۸۵
  ۹۷۱,۹۱۷ ۵,۱۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۵,۱۳۱ ۱۴,۴۲۱
  ۵
  ۱,۳۴۸ ۱۴,۴۱۱
 • سفارس سیمان‌فارس‌وخوزستان ۳,۹۱۷ ۳,۸۶۱
  ٠.۲۵
  ۳۶,٠۸۷,۸۶۵ ۳,۹۲۷
 • سفانو سیمان فارس نو ۹,۶۸٠ ۹,۶۹۱
  ۳.۱
  ۴٠۸,۴۹۷ ۹,۹۹٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۱۶,۲٠۲ ۱۶,۲۴۱
  ۵
  ۳۳۸,۶۹۱ ۱۷,٠۵۴
 • سکرد سیمان کردستان ۲,۴۵۹ ۲,۴۷۱
  ۴.۹۸
  ۲,۸۵۲,۸۱۶ ۲,۵۸۸
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۴,۵٠۶ ۴,۴۷۹
  ۳.۹۶
  ۷,۵۳۶,۶۲۳ ۴,۶۹۲
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۳,۱۵۹ ۳,۲۱۹
  ۴.۹۹
  ۴,۲۲۳,۴۲۸ ۳,۳۲۵
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۶,۸۹٠ ۷,٠٠۳
  ۵.۶۲
  ۴۱,۷۲۶,۸۶٠ ۷,۳٠٠
 • سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز ۱۹,۳۷۹ ۱۹,۳۴٠
  ۵
  ۱۶۴,٠۷۷ ۱۸,۴۵۷
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۸,۸۵٠ ۸,۸۹۲
  ٠.۸۳
  ۵۱,۱۶۶ ۸,۹۲۴
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۵,۶۵۳ ۵,۶۷۴
  ۵.۲۳
  ۹۱۳,۲۷۶ ۵,۹۶۵
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲,۲٠۹ ۲,۳۷۲
  ۴.۹۹
  ۴,٠۳۷,۹۵۶ ۲,۳۲۵
 • سیستم همکاران سیستم ۶,۶۳۶ ۶,۵۳٠
  ٠.۶۴
  ۷۶۸,۱٠۱ ۶,۵۹۴
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۱۱۹ ۸,۱۳۲
  ۱.۲
  ۳۶۳,۶۶۳ ۸,٠۲۳
 • شاراک پتروشیمی شازند ۷,۷۳٠ ۷,۶۷۱
  ۲.٠۵
  ۷,۴۵۲,۷۶۵ ۷,۵۷۵
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۵۸,۷۳۸ ۵۸,۸۴۱
  ۳.۳
  ۹۲۲,٠۴۱ ۵۶,۸۶٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۶,۹۹۶ ۲۶,۵۹۳
  ۱.٠۶
  ۷۸۴,۶۸۱ ۲۶,۷۱۴
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۳۳۵
  ۱.۳۸
  ۵۶۶,۴۸۵ ۲۳,۸۲۹
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۷۱۳
  ۱.٠۲
  ۶۲۷,۲۶۴ ۱۴,۴۵۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۷۷۳
  ۱.۲۶
  ۹۵۸,۷۲۷ ۱۴,۸۸۸
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲٠,۸۳۳ ۲٠,۹۳۴
  ۲.۲۹
  ۶۳۵,۷۸۵ ۲۱,۳۲۲
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۵,۹۱٠ ۵,۹۱۸
  ۴.۳۸
  ۱,۲۷۸,۴۲۵ ۶,۱۸۱
 • شپاس نفت پاسارگاد ۷,۱۵٠ ۷,٠۵۵
  ٠.۳۵
  ۱,۹٠۷,۶٠۸ ۷,۱۷۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۹,۲۸۹ ۹,۲۶۳
  ۱.۵۵
  ۵۲۷,۷۹۵ ۹,۴۳۵
 • شپترو پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱,۳۲٠ ۱,۳٠۴
  ٠.۴۵
  ۱۱,۲٠۳,۹۵۵ ۱,۳۲۶
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷,۲۳٠ ۱۷,۳۵۴
  ۱.۷۴
  ۸۸۹,۷۶۳ ۱۷,۵۳۶
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱٠,۵۷۱ ۱٠,۶۷۴
  ۱.۶
  ۲۳,۳۵۷,۲۸۵ ۱٠,۷۴۳
 • شتران پالایش نفت تهران ۷,۲۹۵ ۷,۳۳۵
  ٠.۲۳
  ۵,۳۸۸,٠۸۴ ۷,۳۱۲
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۳,۴۲۵ ۳۳,۳۷۹
  ۵
  ۲۵٠,۱۱۱ ۳۱,۸۳۴
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۲,۲۶۷ ۶۲,۲۱٠
  ۵
  ۱,۳۹۷,۲۷۹ ۵۹,۳٠۲
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۵,۲۵۹ ۵,۳٠۲
  ۴.۹۹
  ۹۱۹,۸۲۷ ۵,۵۳۵
 • شراز پالایش نفت شیراز ۳۴,۳۹۴ ۳۳,۷۵٠
  ۲.۲۳
  ۸۶٠,٠۹۸ ۳۳,۶۴۵
 • شرانل نفت ایرانول ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۷۳٠
  ٠.۸۳
  ۳,۸۸۱,٠۱۳ ۱۱,۶۹۷
 • شسپا نفت سپاهان ۴۴,۸٠٠ ۴۴,۹۶۳
  ۲.۲۵
  ۱,٠۹۱,۱۲۹ ۴۵,۸۲۹
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۳۵,۹٠٠ ۳۵,۶۸۲
  ۳.۵۲
  ۲۲۷,۵۷۶ ۳۴,۶۷۸
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶,۱٠۱ ۶,۱۴۲
  ۳.۴۵
  ۳,۶۲۶,۹۹۴ ۶,۳۱۹
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۸,۲۸٠ ۸,۳۹۶
  ۱.۵۲
  ۶۹۸,۴۱۱ ۸,۱۵۶
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۴,۸۵۷ ۴,۷۹۴
  ۲.۶۵
  ۱,۳۴۸,۱۴۳ ۴,۹۸۹
 • شفن پتروشیمی فناوران ۶۶,۴۶٠ ۶۶,۴۶۴
  ٠.۱۸
  ۱۶٠,۷۶٠ ۶۶,۳۳۸
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۲۱,۲۹۸ ۲۱,۱۲۵
  ٠.۶۳
  ۶۵۶,۷٠۶ ۲۱,۴۳۴
 • شکلر نیروکلر ۱۴,۲۲۱ ۱۴,۲۴۴
  ۵
  ۹٠۴,۴۶۴ ۱۴,۹۶۹
 • شگل گلتاش‌ ۱٠,۴۷٠ ۱٠,۳۹۱
  ۱.۸۵
  ۶,۴۴۳,۹۴۱ ۱٠,۶۶۷
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۶۳۱ ۴,۶۹۳
  ۴.۹۹
  ۱,۷۲۷,۵۴٠ ۴,۸۷۴
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۵۴۲
  ٠.۲۷
  ۴,۳۳۸,۲۴۹ ۱۳,۱۶۵
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۹,۱۸۹ ۸,۹۶۶
  ۱.۸۶
  ۲,۶۹٠,۸٠۲ ۹,۳۶۳
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۸,۳۵٠ ۸,۳۱۲
  ۲.۶۵
  ۲,۶۲۴,۴۴۴ ۸,۵۷۷
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۲,۲۵٠ ۱۲,۱۷۵
  ۲.۷۶
  ۲۹,۵۴۷,۴۸۹ ۱۲,۵۹۸
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱٠,۴۸۶ ۱٠,۳٠۸
  ۵
  ۱,۱۳۳,۴٠۸ ۹,۹۸۷
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۵,۶۷۹ ۵,۵۶۲
  ۲.۴۹
  ۸,٠۷۱,۳۶۱ ۵,۸۲۴
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۵,۹۷٠ ۶,٠۲۲
  ۴.۶
  ۲,۷۷۶,۷۹۸ ۶,۲۵۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۱۲,۲۷۹ ۱۲,۸۷٠
  ۵
  ۱۲,۲۳۱ ۱۲,۹۲۵
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱٠,۱۱۷ ۱٠,۱۸۴
  ۵
  ۱۵۴,۶۳۵ ۱٠,۶۴۹
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۲,۷۶۹ ۲,۸٠۴
  ۴.۹۸
  ۳,۸٠۵,۹۹۱ ۲,۹۱۴
 • غپینو پارس‌ مینو ۵,۲٠٠ ۵,٠۲۹
  ٠.۵
  ۹۳۵,۶۶۵ ۵,۱۷۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۳۳,٠٠٠ ۳۳,۶۳۷
  ۲.۱۳
  ۴,۱۶۶,۸۶۷ ۳۳,۷۱۹
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۳,۷۱۹ ۴۳,۷۱۹
  ۵
  ۲۹,۹۲۸ ۴۱,۶۳۸
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۴۳,۶۳۲ ۴۲,۱۵۶
  ۴.۸۹
  ۱۹,۲۸۵ ۴۱,۵۹۷
 • غدیس پاکدیس ۷,۷۱۶ ۷,۷۱۶
  ۵
  ۳۶۸,۸۳۷ ۸,۱۲۲
 • غسالم ‌سالمین‌ ۱۵,۹۵۶ ۱۵,۹۷۳
  ۵
  ۱۸۷,۸۲۴ ۱۶,۷۹۵
 • غشاذر ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۴,۴۳٠ ۴,۴۳۱
  ۵
  ۱,۲۳۸,۲۶۱ ۴,۶۶۳
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸,۸٠٠ ۸,۶۳۸
  ۳
  ۲,۲۱۱,۴۹۳ ۹,٠۷۲
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸,۲۹۸ ۱۸,۵۶٠
  ۲.۲۲
  ۱۵,۹۵۸ ۱۸,۷۱۳
 • غشهد شهد ایران‌ ۱٠,٠۷۱ ۱٠,٠۷۱
  ۱.۹۳
  ۷۸۱,۶۴۷ ۱٠,۲۶۹
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۴۷۸ ۳,۴۷۴
  ۳.۳۶
  ۶,۵۵۵,۸۹۲ ۳,۵۹۹
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۲۱,۹٠٠ ۲٠,۴٠٠
  ۲.۵۴
  ۷۷,۳۹۳ ۲۱,۳۵۸
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۱,۹۸۹ ۱۱,۹۸۹
  ۵
  ۵۷۱,۹٠۷ ۱۲,۶۲٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳۱,۱۱۸ ۳۱,۱۴۱
  ۵
  ۳,۲۵۲,۶٠٠ ۳۲,۷۵۵
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۲۱,۳۷٠ ۲۱,۳۹٠
  ۵
  ۶۸۴,۹٠۴ ۲۲,۴۹۴
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۱,۸۹۵ ۱۱,۹۵۱
  ۵
  ۲۳۹,۷۱۷ ۱۲,۵۲۱
 • غمارگ مارگارین‌ ۶,٠٠۱ ۵,۹۷٠
  ۴.۳۸
  ۵,۷۵۶,۷۷۹ ۶,۲۷۶
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۲۳,۸۶۲ ۲۵,۱۶۹
  ۱.۲۵
  ۲۴۶,۳٠۸ ۲۴,۱۶۳
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۷,۲۶۴ ۷,۲۹۲
  ۵
  ۶٠۴,۴۹۷ ۷,۶۴۶
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۳,۶۷۹ ۳,۶۸۱
  ۲.۹۳
  ۷,۴۴۴,۵۷٠ ۳,۷۹٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۶۲۶ ۱,۶۳۶
  ۴.۹۷
  ۳۲,۶۶۴,۳۵۹ ۱,۷۱۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۵,۱۹٠ ۵,۱۸۴
  ۲.۸۵
  ۹,۴۱۱,۵٠۹ ۵,۳۴۲
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۲,۳۴۶ ۱۲,۳۲۹
  ۴.۹۶
  ۱۴,۸۹۹,٠۷۶ ۱۱,۷۶۳
 • فاما صنعتی‌ آما ۵,۲۷۶ ۵,۳۱۷
  ۲.۴۶
  ۲٠۲,٠۷۸ ۵,۴٠۹
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۵,۷۸٠ ۵,۸۴۲
  ۴.۷۱
  ۱,۸٠۲,۱۸۷ ۶,٠۶۶
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۸,۳۱٠ ۸,۲۵۶
  ۲.۴۳
  ۱,۷٠۵,۲٠۷ ۸,۵۱۷
 • فپنتا سپنتا ۷٠,٠٠٠ ۶۹,۳۱۸
  ۱.۲۴
  ۱۶,۱٠۶ ۶۹,۱۴۳
 • فجام جام‌دارو ۱۳,۷۶٠ ۱۳,۵۳۵
  ٠.۲۷
  ۲۴۵,۸۷۵ ۱۳,۷۲۳
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۵,۷۷٠ ۱۵,۷۸۴
  ٠.٠۵
  ۴۸۳,٠۵۶ ۱۵,۷۷۸
 • فخاس فولاد خراسان ۱۲,٠٠۱ ۱۲,٠۱۵
  ٠.۳۲
  ۱,۲۳٠,۱۲۵ ۱۲,٠۳۹
 • فخوز فولاد خوزستان ۸,۳۳٠ ۸,۲۳۵
  ٠.۳۳
  ۳,۶۲٠,۶٠۲ ۸,۳٠۳
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۶,۹۸٠ ۳۶,۷۴۴
  ٠.۱۶
  ۲۵۳,۸٠۸ ۳۷,٠۳۹
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۸,۵۸۲ ۸,۵۸۲
  ۴.۹۹
  ۴٠۶,۱۸۱ ۹,٠۳۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۷,٠۲۵ ۶,۹۹۴
  ۱.۱۷
  ۱,۴۱۳,۹۴۴ ۷,۱٠۸
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱٠,۲٠٠ ۱٠,٠۹۱
  ۴.۲۲
  ۱,۵۷۱,۳۵۶ ۹,۷۸۷
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱۵,۹۸۳ ۱۶,۴۹۱
  ۵
  ۱,۴٠۱,۶٠۱ ۱۶,۸۲۴
 • فلامی لامیران ۲۸,۸۸۵ ۲۸,۸۵۹
  ۵
  ۲۱۴,۱۶۴ ۲۷,۵۱٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۸,۷۹۹ ۸,۹۷۳
  ۴.۴۸
  ۵,۹۲۳,۱۹۲ ۹,۲۱۲
 • فمراد آلومراد ۱۸,۲۸۴ ۱۸,۳٠۵
  ۵
  ۹۴۶,۲۹۴ ۱۹,۲۴۶
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌ ۴,۲۲۲ ۴,۱۹٠
  ۳.۲۸
  ۵٠,۸۸۳,۸۸۴ ۴,٠۸۸
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳,۸٠٠ ۳,۸۲۹
  ۴.۹۸
  ۲,۷٠۶,۸۲۷ ۳,۹۹۹
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۷,۱۹۵ ۱۷,۸۳۴
  ۵
  ۱۶,۹٠۲ ۱۸,۱٠٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۳۴٠ ۴,۳۵۱
  ۱.۳۴
  ۴۲,۶۲۵,۹۹۱ ۴,۳۹۹
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۵,۶۳۵ ۵,۵۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۴,۴۱۷,۲٠۳ ۵,۳۶۷
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۶,۲۸۳ ۶,۳۱۹
  ۴.۹۹
  ۱,۱۴۴,۱۵۲ ۶,۶۱۳
 • قاسم قاسم ایران ۱۳,۲۶۷ ۱۳,۳۵۸
  ۵
  ۴٠۵,٠۵۳ ۱۳,۹۶۵
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۲۷,۷۹٠ ۲۷,۸۲۹
  ٠.۵۸
  ۸,۹۳۵ ۲۷,۹۵۳
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۴,۶۳۳ ۱۴,۶۳۳
  ۴.۹۹
  ۵,٠۵۴,٠۴۹ ۱۳,۹۳۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۳٠,۹۵۹ ۳٠,۵۷۵
  ۵
  ۲٠,۲۲۱ ۲۹,۴۸۵
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۱,٠٠٠ ۱۱,٠۹۸
  ۴.۱۷
  ۱,۵۹٠,۸۵۲ ۱۱,۴۷۹
 • قشکر شکرشاهرود ۱٠,۱۹۲ ۱٠,۱۷۷
  ۵
  ۲,۳۱۳,۶۵۱ ۹,۷٠۷
 • قشهد شهد ۱۳,۲۵۵ ۱۳,۳۲۲
  ۱.۵۲
  ۱۱۶,۴۹۴ ۱۳,۴۵۹
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۵,۵۹۷ ۵,۵۸۸
  ۱.٠۷
  ۱,۴٠۶,۳۳۴ ۵,۵۳۸
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۲,۹٠٠ ۲۳,۳۲٠
  ۱.۷۸
  ۲۵۷,۴۹۲ ۲۳,۳۱۵
 • قلرست قند لرستان‌ ۷,۸۵۱ ۷,۸۷۱
  ۱.۶۷
  ۶۸۶,۸۴۸ ۷,۹۸۴
 • قمرو قند مرودشت‌ ۱۲,۳۹۸ ۱۲,۳۶۷
  ٠.٠۷
  ۲۱۶,۶۸٠ ۱۲,۴٠۷
 • قنیشا قند نیشابور ۹,۹۵۱ ۱٠,٠۴۳
  ۴.۹۹
  ۱,۶۲۹,۹۳۱ ۱٠,۴۷۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۷,۲۷٠ ۱۷,۲۵٠
  ۲.۸۴
  ۶۷۹,۹۶۷ ۱۷,۷۷۵
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۵,۳٠٠ ۵,۳۲۷
  ٠.۱۹
  ۴,۳۵۸,۸۳۸ ۵,۳۱٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۳۲,٠٠٠ ۳۲,۲۹٠
  ٠.۲۷
  ۸۲۲,۹۹۱ ۳۱,۹۱۵
 • کالا بورس کالای ایران ۱۵,۳۲۱ ۱۵,۲۹۴
  ۴.٠۲
  ۲,۴۳٠,۹۲۵ ۱۵,۹۶۳
 • کاما باما ۱۳,۶۸٠ ۱۳,۷٠۹
  ۱.۹۸
  ۲,٠۵۶,۲۶۵ ۱۳,۹۵۷
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۷۵۶ ۴,۷۴۶
  ۱.۵۳
  ۲,۷۹۸,٠۶۶ ۴,۸۳٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۹,۴۵٠ ۴۱,٠٠۵
  ۴.۲۷
  ۲۹۶,۵۶۴ ۴۱,۲۱٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱,۱۱۱ ۱۱,٠۵۲
  ۴.۲۹
  ۶۹۶,۷٠۷ ۱۱,۶٠۹
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۷۷۳
  ٠.۹۳
  ۳۸۱,۶۵٠ ۲۲,۷۸۷
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱٠,۱۳۹ ۱٠,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۲۱۹,۳۳۳ ۱٠,۶۷۲
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴,۵۲۹ ۴,۴۵۷
  ٠.۲۶
  ۵,۴۷۷,۱۲۶ ۴,۵۴۱
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۴,۲۱۵ ۱۴,۲۱۵
  ۴.۹۹
  ۷۴,۵۷۹ ۱۳,۵۳۹
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۴,۴۸۵ ۴,۵۲٠
  ۱.۳۲
  ۷,۹٠۹,۱۶۱ ۴,۵۴۵
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۹,۹۴٠ ۹,۳۳۶
  ۱.۲۱
  ۴۵۹,۵٠۷ ۹,۸۲۱
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۲,٠۵۴ ۲۱,۹۳۳
  ۱.۶۹
  ۷۷۷,۹۲۲ ۲۲,۴۳۳
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۲,۱٠٠ ۵۱,۸۱۷
  ۳.۹۲
  ۲٠۵,۶۸۸ ۵۴,۲۲۵
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۵,۶۴۸ ۵,۵۴۴
  ۳.۲۴
  ۴,۹۶۲,۴۴۲ ۵,۴۷۱
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۸,۴۹٠ ۸,۴۶۶
  ۱.٠۵
  ۷۶۲,۵۴٠ ۸,۵۸٠
 • کرمان س. توسعه وعمران استان کرمان ۳۴,۴۹٠ ۳۴,۴۷۱
  ۵
  ۸,۲۵۴,۹۴۸ ۳۲,۸۴۸
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶,۳۴۸ ۶,۳۶۱
  ۱.۷۳
  ۳,۳۵۸,۸٠۶ ۶,۲۴٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳,۹۳۶ ۴,٠۴۷
  ۵
  ۲,۳۸۱,۷۸٠ ۴,۱۴۳
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶,۵۱۱ ۶,۵۱۹
  ۴.۹۹
  ۱,۷۷۹,۷٠۷ ۶,۸۵۳
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۶,۸۸٠ ۶,۹۱۷
  ۴.۸۳
  ۵,۲۴۲,۴۹۱ ۷,۲۲۹
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۵۱۵
  ۱.۲۲
  ۲۱۶,۱۹۶ ۲۳,۸۹۲
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۶,٠۷۹ ۶,٠۷۹
  ۴.۹۹
  ۱۴۱,۸۸۶ ۵,۷۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۸,۸۳٠ ۱۸,۳۹۳
  ۴.۹۹
  ۲,۲۲۹,۸۴۶ ۱۷,۹۳۵
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱٠,۳۶۴ ۱٠,۴۲۹
  ۴.۱
  ۵۳۳,۵۲٠ ۱٠,۸٠۷
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱۱,۷۲۴ ۱۱,۸٠۶
  ۹.۷۵
  ۱,۶۳۱,٠۲۹ ۱۲,۹۹٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۵,۶۳٠ ۱۶,٠٠۶
  ۲.٠۹
  ۱,۵۳۷,۶۴۱ ۱۵,۹۶۴
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۶,۲۸۵ ۶,۳۲۲
  ۴.۹۹
  ۱,۹۲۲,۳۴۶ ۶,۶۱۵
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,۲۵۲ ۷,۲۵٠
  ٠.۱۲
  ۸,۴۵۱,٠۹۴ ۷,۲۶۱
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۳,٠٠٠ ۱۲,۶۹۵
  ۲.۲۴
  ۲,۱۶۵,٠۸۸ ۱۲,۷۱۵
 • کلوند کاشی‌ الوند ۶,٠۳۸ ۶,٠۴۲
  ۴.۹۹
  ۲,٠٠۷,۶۴۲ ۶,۳۵۵
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۷,۷٠۵ ۷,۹۸۴
  ۴.۹۵
  ۶,۱۹۲,٠٠۹ ۸,۱٠۶
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۹۳۸
  ۲.٠۲
  ۷۲٠,۸۴۳ ۱٠,۹۹۲
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۶,۲۸۷ ۱۶,٠۷۵
  ۵
  ۲,۷٠۷,۹۱۶ ۱۵,۵۱۲
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۵,۴۸۷ ۵,۵۲۵
  ۱.۷
  ۱,۹۹۴,۴۵۴ ۵,۵۸۲
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۵,۸٠۵ ۵,۸۶۵
  ۳.۳۶
  ۱,۱۵۱,۵۱۴ ۶,٠٠۷
 • کوثر بیمه کوثر ۴,۲۷۸ ۴,۱۵۷
  ۳.۹۹
  ۵,۱۱۸,۷۸۴ ۴,۱۱۴
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۹,۲۸۶ ۹,۲۸۶
  ۴.۹۹
  ۸۸,۲۹۶ ۹,۷۷۴
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۵۹٠
  ۴.۶۵
  ۲,۶۱۸,۴۶۱ ۱۳,۲۱۵
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۶,۳۷٠ ۱۵,۹۹۱
  ۱.۷۶
  ۴۵۶,۵٠۴ ۱۶,۶۶۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱,۷۹۲ ۱,۷۹۷
  ۳.۷۱
  ۱,۳۷۶,۶۳۸ ۱,۸۶۱
 • لابسا آبسال‌ ۲۸,۹۹۵ ۲۹,۹۴۹
  ٠.۸
  ۱,٠۷۶,۵۷۷ ۲۹,۲۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۷,٠۹۲ ۱۷,٠۶۶
  ۴.۹۹
  ۱,۴٠۲,٠۶۵ ۱۶,۲۷۹
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۲,٠۹٠ ۱۲,٠۹۸
  ۱.۱۱
  ۲۴۹,۹۳۶ ۱۱,۹۵۷
 • لخزر پارس‌ خزر ۳٠,٠۲٠ ۳٠,٠۲٠
  ۵
  ۳۱۹,۷۵۱ ۳۱,۶٠٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۵,۹۷۱ ۵,۹۵۴
  ۴.۹۹
  ۲,۱۹۹,۳۵۳ ۵,۶۸۷
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۲۶۳ ۲,۲۹٠
  ۲.۹۶
  ۱۴,۸۳۹,۲۸۹ ۲,۳۳۲
 • ما بیمه ما ۲,۳٠٠ ۲,۲۹۴
  ۱.۵
  ۲,۷٠۲,۳۷۴ ۲,۳۳۵
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۱۹,۹٠٠ ۱۹,۸۹۳
  ۲.۹
  ۳,٠۹٠,۴۲۹ ۲٠,۴۹۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۴۳,۶۵۳ ۴۳,۸۶۲
  ۵
  ۱۵۲,۳۷٠ ۴۵,۹۵٠
 • مبین پتروشیمی مبین ۹,۱۵۱ ۹,۴۱۷
  ۴.۹۶
  ۴,٠۳۸,۸۶۱ ۹,۶۲۹
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۶,۲۹٠ ۶,۱۹٠
  ۳.۱۸
  ۵,۵۸۴,۱٠۶ ۶,٠۹۶
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۴,۴۱۲ ۴,۴۵٠
  ۵
  ۵,۶٠۲,۷۵۳ ۴,۶۴۴
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۵,۷٠۵ ۵,۷۴۶
  ۵
  ۱,۳۶۱,٠۱۷ ۶,٠٠۵
 • ملت بیمه ملت ۳,۴۸۹ ۳,۴۹۵
  ۱.۸۳
  ۲,۳۹٠,۴۶۳ ۳,۵۵۴
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۳,۷۹٠ ۳,۸۶۵
  ۲.۹۴
  ۲,٠۳۹,٠۵٠ ۳,۹٠۵
 • میهن بیمه میهن ۱,۳۱٠ ۱,۲۸۹
  ٠.۶۹
  ۱,۳۵۱,٠٠۹ ۱,۳٠۱
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۴,٠۳۷ ۳,۸۴۵
  ۴.۹۹
  ۱ ۳,۸۴۵
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۲۹۸
  ۲.۱۲
  ۵٠٠,٠٠٠ ۱٠,۹۶۷
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۸,۹۵٠ ۱۸,۸۵۳
  ٠.٠۴
  ۱,۱٠۱,۹٠۷ ۱۸,۹۴۳
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۴۹۶
  ٠
  ۱٠٠ ۱۶,۸٠٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۱۵,۳۴۲ ۱۵,۵۵۹
  ۴.۷
  ۳۹,۴۳۷ ۱۶,٠۹۸
 • نوین بیمه نوین ۱,۵۲۷ ۱,۵۴۲
  ۴.۹۸
  ۱۶,٠۵۴,٠۵۳ ۱,۶٠۷
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷,٠۸٠ ۶,۹۳۳
  ۴
  ۳۳,۳۷۴,۱۷۷ ۶,۸٠۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۹۷٠ ۵,۹۳۵
  ٠.۷۹
  ۶۶۹,۵۵۶ ۵,۹۲۳
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۱,۴۹۶ ۱۱,۳۷۳
  ۲.۷۱
  ۲,۴۴۶,۷۵۸ ۱۱,۸۱۶
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۳,۴٠۲ ۳,۴۱۵
  ۴.٠۳
  ۲۴,۴۱۳,۶۶۳ ۳,۵۴۵
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۵,۱۷۳ ۵,٠۹۹
  ۴.۹۹
  ۷٠,۸٠۱ ۴,۹۲۷
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۸۸٠ ۲,۸۵۸
  ۳.۵۶
  ۲,۶۵۶,۲۲۱ ۲,۷۸۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۳,٠٠٠ ۳,٠۳۹
  ۴.٠۶
  ۱۳,۷۶٠,۱۷۹ ۳,۱۲۷
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۵,۳٠٠ ۵,۲۸۲
  ٠.۳۶
  ۴,۸۶۵,۷۸۴ ۵,۳۱۹
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۱۴٠ ۲,۱۱٠
  ۳.۲۵
  ۴,۷۸۶,۶۷٠ ۲,۲۱۲
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴,۱٠۲ ۴,۱٠۲
  ۴.۹۹
  ۷۳,٠۳۴,٠۸۹ ۳,۹٠۷
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌ ۳,۱۲٠ ۳,٠۷۹
  ٠.۳۲
  ۲,٠۹۸,۶۶۶ ۳,۱۱٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۴۲۴ ۴۲۴
  ۱.۸۵
  ۱۳۷,۷۱۳,۴۵۴ ۴۳۲
 • وبملت بانک ملت ۴,۱۹٠ ۴,۳۳۶
  ۱.۳۹
  ۱۳۱,٠۸۸,۵۳۵ ۴,۲۴۹
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۴۶۳ ۲,۴۷۲
  ۴.۹۸
  ۲,۸۸۷,۳۴۹ ۲,۵۹۲
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۸۸۸ ۲,۸۸۸
  ۴.۹۸
  ۴,۳۹۸,۵۸۸ ۲,۷۵۱
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۴,۶۶۲ ۴,۶۷۸
  ۴.۶۸
  ۱٠,۲۳۴,۵۲۶ ۴,۸۹۱
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۲۲۹ ۲,۲۳۲
  ۴.۹۹
  ۳٠,۹۶۴,۷۷۱ ۲,۳۴۶
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱,۸٠۹ ۱,۸۱۲
  ٠.۲۲
  ۱۴۸,۲۱۲,۱۱٠ ۱,۸٠۵
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳,۸۳۶ ۳,۸۳۶
  ۴.۹۸
  ۶,۶۵٠,۳۲۵ ۳,۶۵۴
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲۵,٠٠٠ ۲۵,٠۲۶
  ۱.۹
  ۷۵۸,۳۱۸ ۲۵,۴۸۴
 • وپست پست بانک ایران ۳,۴۱٠ ۳,۴۴۳
  ۳.۲۹
  ۱۶,۷۲۳,۷۷۵ ۳,۵۲۶
 • وتجارت بانک تجارت ۴۱۸ ۴۲۱
  ۱.۶۵
  ۵۳٠,۴۷۱,۳۷۹ ۴۲۵
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۳۶۹ ۲,۳۷۵
  ۴.۹۷
  ۹,۱۶۱,۸۹۸ ۲,۴۹۳
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۲,۱۸٠ ۲,۲۱۸
  ۳.۳۷
  ۱,۸۱۹,٠۶۱ ۲,۲۵۶
 • وتوشه سرمایه گذاری پارس‌ توشه‌ ۵,۴۴۱ ۵,۴۷۴
  ۴.۹۹
  ۳,۱۹۶,۶۳۲ ۵,۷۲۷
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۳,۱۳٠ ۳,٠۳۴
  ۱.۲
  ۹,۳۳۲,۶۶۴ ۳,۱۶۸
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ‌ ۲,۹۴۴ ۲,۹۶٠
  ۱.٠۸
  ۱۵,۸۶٠,۸۹۸ ۲,۹۷۶
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۳۴٠ ۱,۳۵۱
  ۴.۹۶
  ۵٠,۷۷۱,۴۵۳ ۱,۴۱٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,۱٠٠ ۴,٠۸۸
  ٠.۴۹
  ۱۸,۴۴۴,۹٠۶ ۴,٠۸٠
 • ودی بیمه دی ۲,۳۲۵ ۲,۳۲۵
  ۴.۹۷
  ۲۳,۷۸۱,۹۷۴ ۲,۲۱۵
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۳۶۹ ۱,۳۹۸
  ۱.۳۷
  ۶۱,۵۳۲,۹٠۶ ۱,۳۸۸
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱,۲۶٠ ۱,۲۵۴
  ۱.۳۷
  ۴۴,۲۷۷,٠۱۹ ۱,۲۴۳
 • وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران ۶,۳٠٠ ۶,۴۱۲
  ۳.۲۱
  ۱,۵۲۷,۳۸۸ ۶,۵٠۹
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۷۵۶ ۲,۷۷۴
  ۴.۵۷
  ۱۱,٠۷۳,٠۲۵ ۲,۸۸۸
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۶٠٠ ۲,۵۵۴
  ٠.۸
  ۴,۵۱۷,٠۸٠ ۲,۶۲۱
 • وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۱,۳۸۳ ۱,۳۸۳
  ۱.۲۱
  ۱٠,۶۷٠,۳٠۶ ۱,۴٠٠
 • وسینا بانک سینا ۱,۶۸٠ ۱,۶۷۹
  ۴.۴۴
  ۱۴,۳۳۴,۵۸۶ ۱,۷۵۸
 • وصنا ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۹۴۹ ۲,۹۲۵
  ۳.۶۹
  ۱,۴۴۷,۵۴۷ ۲,۸۴۴
 • وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۲,۸۸۲ ۲,۸۸٠
  ۱
  ۵,۷۸۶,۷۹۸ ۲,۹۱۱
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۳۱۶ ۲,۳٠۶
  ۴.۹۹
  ۴۲,۵۸۲,۲۵۷ ۲,۲٠۶
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲,٠۵۸ ۲,٠۵۶
  ۲.۲۳
  ۱۳,۲۲۵,۲۱۳ ۲,۱٠۵
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۵۸۷ ۲,۵۲۸
  ٠.۴۲
  ۶,٠۵۹,٠۶۸ ۲,۵۹۸
 • وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳,۱۶۱,۳۳٠ ۱,٠٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲,۱۶۴ ۲,۱۹۶
  ۴.۹۶
  ۴,۱۱۳,٠۷۶ ۲,۲۷۷
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۹۷۲ ۱,۹۹۸
  ۴.۹۶
  ۶۳۹,۲۱۱ ۲,٠۷۵
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۳۵۲ ۱,۳۶۸
  ۲.۴۵
  ۲۴,۸۹۱,٠۳۷ ۱,۳۸۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۱۸۵ ۲,۱۸۸
  ۵
  ۲,۴٠۴,۱۱۵ ۲,۳٠٠
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۸۴٠ ۱,۸۲۹
  ٠.۳۸
  ۶,۴۱۱,۴۵٠ ۱,۸۴۷
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲,۲۹۹ ۲,۳٠۵
  ۴.۹۶
  ۲,۵۶۴,۸۸۶ ۲,۴۱۹
 • ولملت واسپاری ملت ۱,۹۳٠ ۱,۹۴۲
  ۴.۱۷
  ۲,۲۶۲,۴٠۴ ۲,٠۱۴
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۷۱۶ ۱,۷٠٠
  ۴.۹۵
  ۱٠,۷۶۹,۲۸٠ ۱,۶۳۵
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۴٠۱ ۴,۴۱۹
  ۲.۴۶
  ۹,۷۹۹,۲۵۹ ۴,۵۱۲
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۳۵٠ ۳,۳۷۱
  ۲.۹
  ۱,۶۱۸,۶۵۸ ۳,۴۵٠
 • وملل اعتباری ملل ۱,۶۷۲ ۱,۶۹٠
  ۴.۹۵
  ۶۳,۳۱۱,۹٠٠ ۱,۷۵۹
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۲,٠۷۹ ۲۱,۲۹۴
  ۵
  ۲۵,٠۲٠ ۲۱,٠۲۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌ ۴,۹۱۲ ۴,۹۱۹
  ۱.۴۴
  ۴,۹۲۶,۹۳۸ ۴,۹۸۴
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۲۸۵ ۴,۳۹۵
  ۴.۹
  ۱,۳۹۶,۷۷۸ ۴,۵٠۶
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۱,۵٠۲ ۱,۵۱۴
  ۲.۹۷
  ۱۴,٠۲۲,۲۹٠ ۱,۵۴۸
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۴,۴٠٠ ۴,۳۶۶
  ۹.۹۲
  ۳۳,۱۸۹,۳۵۳ ۴,٠٠۳
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۲,۶۷۴ ۲,۶۷۵
  ۴.۹۸
  ۱٠,۴۵۴,۵۲۵ ۲,۸۱۴