شاخص کل : ۱۹۹,۹۱۹
تغییرات: ٠.۹۸ % ، -۱,۹۷۱
حجم معاملات : ۴,۹۳۱,۶۱۴,۷۷۶
ارزش معاملات : ۸,۵۷۴,۱۵٠,۹۹۶,۳۶۹
تعداد سهم معاملاتی : ۴۳۵
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱,۳۱٠ ۱,۲۷٠
  ۳.۶۴
  ۳,٠۸۲,۷۲۲ ۱,۲۶۴
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۳,۲۵۶ ۱۳,۲۵۵
  ۲.٠۶
  ۴۵۸,۱۲۱ ۱۳,۵۳۵
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۷,۶۱۱ ۷,۴۸۴
  ۲.۴۸
  ۳,۱۴۱,۹۹۷ ۷,۴۲۷
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۱,۲۷۵ ۱,۲۶۱
  ۱.٠۹
  ۱,۹۹٠,۹۵۳ ۱,۲۸۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱,۸۳٠ ۱,۸۳۲
  ۳.۷۹
  ۴,۷٠۷,۵۴۴ ۱,۹٠۲
 • اخابر مخابرات ایران ۲,۶٠٠ ۲,۵۸۹
  ۲.۵۵
  ۱۴,۹۳۳,۷۳٠ ۲,۶۶۸
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۷,۴۲۹ ۷,۳۵۶
  ٠.۱۲
  ۳,۴۸۳,۵۹۸ ۷,۴۲٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۸۸۵ ۱,۸۵۶
  ۲.۲۸
  ۲,۶۴۸,۷۹۳ ۱,۹۲۹
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲,٠۳٠ ۲,٠۳۳
  ۱.۶۵
  ۳,۱۲۶,٠۱٠ ۲,٠۶۴
 • افرا افرانت ۳,۸۱۳ ۳,۹۱۴
  ۴.۹۸
  ۱,۱۲٠,۴۶۴ ۴,٠۱۳
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۲۸,۹٠٠ ۲۸,۹۷۶
  ۱.۳۲
  ۱,۵۸۴,۸۴۷ ۲۹,۲۸۸
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۹,۷۷٠ ۹,۳۴۷
  ۴.۹۴
  ۴٠,٠٠۱ ۹,۳۱٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۲۶۵ ۱,۲۴۸
  ٠.۳۲
  ۲,۴۲٠,۶۷۹ ۱,۲۶۱
 • امید تامین سرمایه امید ۱,۵۸۷ ۱,۵۹٠
  ٠.۸۱
  ۶۱۲,۲۱۷ ۱,۶٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۳۹,۷۵۳ ۳۹,۵۸۳
  ۵
  ۵۳۶,۱۸۱ ۳۷,۸۶٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۳۸۹ ۳۸۹
  ٠.۷۷
  ۱۱۸,۹۵۱,۱۹٠ ۳۹۲
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۱,۲٠۲ ۱,۲٠۲
  ۱.۶۴
  ۶۷٠,۳۷۱,۶۷۸ ۱,۲۲۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۵,۴٠۱ ۵,۴٠۸
  ۳.۵۵
  ۷۲۳,۴۹۴ ۵,۶٠٠
 • بالبر کابل البرز ۳,٠۱۱ ۲,۹۹۱
  ۳
  ۷۲۲,۱۲۹ ۳,۱٠۴
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۵,۶۳۹ ۵,۶٠۷
  ٠.۳۲
  ۵۴۱,۸۹۹ ۵,۶۲۱
 • بترانس ایران ترانسفو ۶,۱۳٠ ۶,٠۸۸
  ٠.۴۵
  ۲,۶٠۱,۱٠٠ ۶,۱۵۸
 • برکت گروه دارویی برکت ۱,۷۷۳ ۱,۷۷۳
  ۴.۹۷
  ۴,۲۸۳,۴۹۹ ۱,۶۸۹
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۲,۷۹۶ ۲,۷۹۶
  ۴.۹۹
  ۳,۹۴٠,۵۷۱ ۲,۹۴۳
 • بساما بیمه سامان ۳,۳۹۹ ۳,۳۹۹
  ٠.۹۹
  ۱,۵۲۹,۴۳۹ ۳,۴۳۳
 • بسویچ پارس سویچ ۵,۹۲۳ ۵,۶۴۵
  ۵
  ۳,۶۹٠ ۵,۶۴۱
 • بشهاب لامپ پارس شهاب ۹,۴۵٠ ۹,۱۹۱
  ۲.۷۳
  ۲٠۶,۱۸۵ ۹,۱۹۹
 • بفجر پتروشیمی فجر ۸,۴۸۱ ۸,۵۱۷
  ٠.۹۲
  ۴۸۵,۱۶۹ ۸,۵۶٠
 • بکاب صنایع جوشکاب یزد ۱٠,۲٠۱ ۱٠,۴۴۷
  ۳.۶۲
  ۱۱۲,۱۱۱ ۱٠,۵۸۴
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۴,۹٠۱ ۴,۸۷۵
  ۴.۳۴
  ۴,۷۳٠,٠۷۵ ۴,۶۹۷
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۷,٠۸٠ ۷,٠۳۹
  ۱.۳۱
  ۲,۷۹۳,۱۹٠ ۷,۱۷۴
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۴,۲۳٠ ۱۴,۲۳۸
  ۴.۹۹
  ۱,۷۷۷,۹۷۳ ۱۴,۹۷۷
 • بموتو موتوژن ۱۱,۱۸۸ ۱٠,۶۹۲
  ۴.۸۷
  ۶۲,۶۲۶ ۱٠,۶۶۸
 • بنیرو نیرو ترانس ۶,٠۸۲ ۶,۱٠۶
  ۴.۳۷
  ۱,٠۴٠,۷۹۶ ۶,۳۶٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,٠٠۶ ۵,۸۹۶
  ٠.۴۵
  ۵,۶۷۳,۲۵۲ ۶,٠۳۳
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۷,۴۵۵ ۷,۳۱۱
  ٠.۳۷
  ۳,۱۷۱,۴۱٠ ۷,۴۸۳
 • پارس پتروشیمی پارس ۳۸,۹٠۳ ۳۸,۷۱۳
  ٠.۳۶
  ۱,۶۱۶,۸۷۹ ۳۹,٠۴۳
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۴,۵۸٠ ۴,۵۶۱
  ۱.۲۲
  ۸,۳۴۴,۷۵۴ ۴,۵۲۵
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱,۵۸۶ ۱,۵۷۱
  ٠.۳۸
  ۱,٠۴۶,۵۴۵ ۱,۵۹۲
 • پاسا ایران یاسا تایر و رابر ۴,۴۶۹ ۴,۳۹۸
  ۴.۹۸
  ۹,۷۵۶,۹۱۵ ۴,۲۵۷
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۳۲,۶۸۷ ۳۳,٠۳۴
  ۱.۲
  ۱۵,۳۲۴ ۳۳,٠۸۳
 • پتایر ایران تایر ۸,۱۵٠ ۸,۱۶۵
  ٠.۴
  ۱,۵۹۹,۴۱۳ ۸,۱۸۳
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,٠۲٠ ۲,٠۱۵
  ۲.۷۴
  ۳۵,۲۷۴,۶۲۷ ۲,٠۷۷
 • پخش پخش البرز ۳,۸۳٠ ۳,۸۳٠
  ۲.۹۸
  ۱۳۲,۷۳۷ ۳,۷۱۹
 • پدرخش درخشان تهران ۲۲,۱۲٠ ۲۱,۴۴۳
  ۱.۴
  ۲۱۸,۵۵۳ ۲۲,۴۳۵
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۴,۶۹۹ ۱۴,۲۱۹
  ۴.۳۲
  ۲۲۵,۹۱۱ ۱۴,٠۹٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۱,۳٠۵ ۱,۲۹۴
  ۳.۱۲
  ۸,۴۵۳,۴۳۵ ۱,۳۴۷
 • پسهند صنایع لاستیکی سهند ۴,۳۷۱ ۴,۳۸۹
  ۴.۹۴
  ۱,۱۹۳,۹٠۶ ۴,۵۹۸
 • پکرمان گروه صنعتی بارز ۴,۶۱۶ ۴,۵۷۵
  ۱.۷۲
  ۱,۶۸۲,۸۵۷ ۴,۶۹۷
 • پکویر کویر تایر ۵,۵٠٠ ۵,۴۹٠
  ٠.۵۵
  ۸۲٠,۴۲۱ ۵,۴۷٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۱,۳۴۷ ۱,۳۱۹
  ٠.۶۷
  ۵,۳۸۶,۴۱٠ ۱,۳۳۸
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۵,۴۳۴ ۵,۴۸۷
  ۴.۱۳
  ۳,۷۸۶,۳۴۲ ۵,۶۶۸
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲,۴۲۷ ۲,۴۲۵
  ۲.۷۶
  ۲۲,۵۵۱,۱۲۵ ۲,۴۹۶
 • تایرا تراکتورسازی ایران ۴,۸۵۴ ۴,۸۶٠
  ٠.۲۹
  ۱۵۵,۸۸۱ ۴,۸۶۸
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۲,۵۹۸ ۲,۵۲۹
  ۱.۴۱
  ۴,۲۸۸,۱۲۵ ۲,۵۶۲
 • تپمپی پمپ سازی ایران ۴,۵۲٠ ۴,۴۵۷
  ۲.۳۱
  ۶۵۲,۵۱۶ ۴,۴۱۸
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۷,۷۸۷ ۷,۷۸۷
  ۴.۹۹
  ۲,۵۵۲,۳۹۸ ۸,۱۹۶
 • تکشا گسترش صنایع و خدمات کشاورزی ۷,٠۸۷ ۷,٠۶۴
  ۴.۹۸
  ۳,۴۳۷,۹۳۶ ۶,۷۵۱
 • تکمبا کمباین سازی ایران ۱,۲۳۹ ۱,۲۳۴
  ۳.٠۵
  ۸,٠۶۹,۴٠۴ ۱,۲۷۸
 • تکنو تکنوتار ۲,۶۸۹ ۲,۶۶۲
  ٠.۵۹
  ۱,۴۸۲,٠۴۵ ۲,۷٠۵
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۸,٠٠۴ ۸,٠٠۹
  ۵
  ۷۴۹,۲۳۷ ۸,۴۲۵
 • تمحرکه ماشین سازی نیرومحرکه ۲,۵۳٠ ۲,۵۱۹
  ۴.۹۸
  ۳,٠۸۶,۴۸۲ ۲,۴۱٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۷۲٠ ۲,۷٠۹
  ۱.۴۱
  ۳٠,۲۷۹,۵۷۳ ۲,۷۵۹
 • توریل توکاریل ۳,۲۸۲ ۳,۲۴۵
  ۴.۹۹
  ۹,۳۶۷,۸۸۶ ۳,۱۲۶
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۷,۶۳٠ ۷,۵۴۳
  ۱.٠۳
  ۸۲٠,۷۴٠ ۷,۵۵۲
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲,۴۴۹ ۲,۳۹۵
  ۴.۱۷
  ۲,۸۱۳,۹۹۶ ۲,۳۵۱
 • ثاخت بین المللی توسعه ساختمان ۱,۲۸۴ ۱,۲۶۴
  ۴.۹۹
  ۳,۷۶۱,۵۸۶ ۱,۲۲۳
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۲,۳۲۸ ۲,۳٠٠
  ۴.۹۶
  ۲,۸۶٠,۷۶۳ ۲,۲۱۸
 • ثامان سامان گستر اصفهان ۳,۶۶۴ ۳,۶۴۳
  ۴.۹۹
  ۳,۴۳۴,۴۹۳ ۳,۴۹٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۲,۴٠۱ ۲,۳۷۴
  ۳.٠۵
  ۲,٠۶۳,۷٠۸ ۲,۳۳٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۲,۴۴٠ ۲,۴۳۸
  ۴.۹۹
  ۲۱,۴۳۹,۴۱۳ ۲,۳۲۴
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱,۳۹۱ ۱,۳۷۲
  ۴.۹۸
  ۳۵,۱۴۴,۳۷۴ ۱,۳۲۵
 • ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ۲,٠۸۵ ۲,٠۶۹
  ۴.۹۸
  ۴,۷۶۹,۷۳۵ ۱,۹۸۶
 • ثشاهد سرمایه گذاری شاهد ۱,۲۹۹ ۱,۲۷۳
  ۴.۹۳
  ۸,۱٠۶,۲۱۳ ۱,۲۳۸
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱,۲۲۵ ۱,۲٠۲
  ۴.۹۷
  ۱٠,٠۶٠,۹۸۵ ۱,۱۶۷
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱,۸۱۱ ۱,۷۶۷
  ۴.۹۹
  ۱٠,٠۸۵,۵۷۵ ۱,۷۲۵
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱,۳۲۷ ۱,۲۸۳
  ۴.۴۹
  ۵,۷۵۸,۷۷۳ ۱,۲۷٠
 • ثفارس عمران و توسعه فارس ۲,۲۱۶ ۲,۲٠۱
  ۴.۹۷
  ۴۳,۹۸۶,۵۱۵ ۲,۱۱۱
 • ثمسکن سرمایه گذاری مسکن ۱,۲۶٠ ۱,۲۴٠
  ۵
  ۷۸,۲٠۴,۳۸۳ ۱,۲٠٠
 • ثنوسا نوسازی و ساختمان تهران ۱,۱٠٠ ۱,٠۶۵
  ۳.۳۸
  ۵۵,۷۱۴,۶٠۲ ۱,٠۶۴
 • جم پتروشیمی جم ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۹۱۲
  ۱.۲۷
  ۲۲۵,٠۶۶ ۱۲,۹۶۴
 • چافست افست ۵,۵۳٠ ۵,۴۵۹
  ٠.۳۴
  ۵٠۳,۸۱۱ ۵,۵۱۱
 • چدن تولیدی چدن سازان ۵,۲۸۴ ۵,۳۱۴
  ٠.۷۱
  ۹۲۷,۱۲۴ ۵,۳۲۲
 • چفیبر فیبر ایران ۱,۷٠۹ ۱,۶۹۹
  ٠.۵۸
  ۳,۲٠۱,۶۳۹ ۱,۷۱۹
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۴,۲۵٠ ۴,۲۴۲
  ۲.۱۲
  ۴,۸۲۲,۸۱۸ ۴,۳۴۲
 • چکارن کارتن ایران ۱۵,۸٠۶ ۱۵,۸٠۴
  ۴.۸۱
  ۲,۸۷٠,۲۶۲ ۱۶,۶٠۴
 • چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه ۳,۵۳۹ ۳,۵۱۶
  ۲.۷۵
  ۲,۷۹۸,٠۲۴ ۳,۶۳۹
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱,۷۵٠ ۱,۷۴۲
  ٠.۹۱
  ۱,۵۵۲,۲٠٠ ۱,۷۶۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶,۸۴۵ ۶,۷۷۷
  ۱.۱۷
  ۵۶۶,۸۵۹ ۶,۷۶۶
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام) ۳,۶۳۴ ۳,۵۹۴
  ٠.۴۴
  ۵۱۸,٠۷۶ ۳,۶۵٠
 • حتاید تایدواتر خاورمیانه ۴,۱۲۷ ۴,۱۲۳
  ۲.۲۳
  ۸۴۴,۲۲۴ ۴,۲۲۱
 • حتوکا حمل ونقل توکا ۲,۸٠٠ ۲,۷۲۸
  ۲.۱۹
  ۶,۶۴۱,۷۹۶ ۲,۷۴٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۵,۲۶٠ ۵,۱۸۴
  ٠.۸۴
  ۵۵,۳۱۸ ۵,۲۱۶
 • حریل ریل پردازسیر ۱,۶۱۲ ۱,۶٠۶
  ۴.۸۸
  ۱٠٠,۵۸۹,۴٠۱ ۱,۵۳۷
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲,۷٠۳ ۲,۷٠۳
  ۴.۹۹
  ۲,۳۶۵,۵۳۴ ۲,۸۴۵
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱۱,۹۹٠ ۱۱,۹۵۳
  ٠.۳۷
  ۲۹۲,۸۹٠ ۱۲,٠۳۴
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۱۵۷ ۲,۱۳۷
  ۴.٠۵
  ۱۸,۷۳۵,۶۱۸ ۲,۲۴۸
 • حفاری حفاری شمال ۳,۳۲۶ ۳,۳٠۸
  ۳.۳۷
  ۱۱,٠۳۴,۶۲۱ ۳,۴۴۲
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴,۷٠٠ ۴,۶۸۲
  ٠.۷۸
  ۳,۳۹۳,۴۸۴ ۴,۷۳۷
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ۲۶.۹
  ۱۴۷,۴۸۶,۳۸۲ ۷۸۸
 • خاذین سایپاآذین ۲,۴۲٠ ۲,۳۷۵
  ۴.۷۲
  ۲۷,۳۴۵,۸۲۵ ۲,۳۱۱
 • خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران ۴,۷٠٠ ۴,۶۹۸
  ۱.۹۸
  ۱,۲۵٠,۷۱٠ ۴,۷۹۵
 • خبهمن گروه بهمن ۱,۳٠٠ ۱,۲۹۲
  ٠.۳۹
  ۱۲,۵۵۵,۳۷۵ ۱,۲۹۵
 • خپارس پارس خودرو ۹۲۹ ۹۱٠
  ۴.۹۷
  ۲۱۳,۴٠۳,۴۹۵ ۸۸۵
 • خپویش سازه پویش ۲۲,۴۴۸ ۲۲,۴۴۸
  ٠
  ۸,۸۲۴ ۲۲,۴۴۸
 • ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایران ۴,۹۷٠ ۴,۹٠۷
  ٠.۴۴
  ۹۵۵,۸۴۳ ۴,۹۹۲
 • ختور رادیاتور ایران ۳,۴۳۵ ۳,۳۱۹
  ٠.۶۴
  ۱,۲۶۴,۸۷۲ ۳,۴۵۷
 • ختوقا قطعات اتومبیل ایران ۱,۸٠٠ ۱,۷۷۹
  ٠.۲۸
  ۲,۸۷۵,۳۷۴ ۱,۸٠۵
 • خچرخش چرخشگر ۱,۹۳۵ ۱,۸۸۷
  ٠.۶۲
  ۳,۷۱۸,٠۴٠ ۱,۹۲۳
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۹۲٠ ۳,۸۷۳
  ۱.۷۱
  ۲,٠۴۸,۵۲۶ ۳,۸۵۴
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۳,۹۵۲ ۱۳,۹۷۱
  ٠.۲۱
  ۱۲٠,۸۸۲ ۱۳,۹۸۱
 • خریخت صنایع ریخته گری ایران ۹۹۸ ۹۷۹
  ۴.۹۴
  ۱٠۹,۷٠۷,۵۹۳ ۹۵۱
 • خرینگ رینگ سازی مشهد ۲,۴۸٠ ۲,۴٠۱
  ۳.۹
  ۲,۸۱۴,۶۵۶ ۲,۳۸۷
 • خزامیا زامیاد ۱,٠۳۸ ۱,٠۱۲
  ۴.۹۵
  ۱۱۸,۵۸۱,۲٠۱ ۹۸۹
 • خزر فنرسازی زر ۱,۴۴۴ ۱,۴۴۳
  ۱.۲۳
  ۲,۵۸۷,۷۲۸ ۱,۴۶۲
 • خساپا سایپا ۱,۲۲٠ ۱,۲٠٠
  ۱.۱۶
  ۹٠,۳۵۳,۳۱۸ ۱,۲٠۶
 • خشرق الکتریک خودرو شرق ۲,۳۴٠ ۲,۲۶۵
  ۲.۱۸
  ۹,۹۶۲,۶۲۵ ۲,۲۹٠
 • خعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۱۵٠ ۳,۱٠۸
  ۱.۶۱
  ۵٠,۳۵٠ ۳,۱٠٠
 • خفنر فنرسازی خاور ۷,۹۵٠ ۷,۹۹۴
  ۱.۴۵
  ۳٠,۳۵۹ ۸,٠۶۷
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱,۹۴۹ ۱,۹۳۲
  ٠.۲۱
  ۴,۵۹۸,۲۹۸ ۱,۹۴۵
 • خکمک کمک فنر ایندامین ۱,۷۱۵ ۱,۷٠۸
  ۲.۳۹
  ۲,۴۹۲,۷۵۸ ۱,۷۵۷
 • خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۳,۷۵٠ ۳,۶۸۸
  ۳.۹۶
  ۲۴,۲۶۲,۴۲۵ ۳,۶٠۷
 • خلنت لنت ترمزایران ۱۲,۴۵۶ ۱۲,۴۵۳
  ۵
  ۷۷۱,۱۱۲ ۱۱,۸۶۳
 • خمحرکه نیرو محرکه ۲,۴۷٠ ۲,۴٠۲
  ۱.٠۸
  ۳,۵۵۹,۴۷۵ ۲,۴۹۷
 • خمحور تولید محور خودرو ۴,۳۳۵ ۴,۳۷۴
  ۵
  ۱,۲۱۴,٠۳۸ ۴,۵۶۳
 • خمهر مهرکام پارس ۱,۲۸۴ ۱,۲۶۷
  ۴.۹۹
  ۶۲,۴۶٠,۲۷۷ ۱,۲۲۳
 • خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران ۴,۱۱۳ ۴,٠۶٠
  ٠
  ۱,۹۲۴,۳۸۵ ۴,۱۱۳
 • خنصیر مهندسی نصیر ماشین ۳,٠۱۸ ۲,۹۵۸
  ۱.۹۸
  ۲,۳۴۴,۸۸۴ ۳,٠۷۹
 • خودرو ایران خودرو ۳,۸۷۳ ۳,۸٠۵
  ۱.۶۵
  ۳۸,۲۱۴,٠۴۴ ۳,۸۱٠
 • خوساز محورسازان ایرانخودرو ۲,٠۸٠ ۲,٠۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۸۵۶,۲۳٠ ۲,۱۸۹
 • دابور داروسازی ابوریحان ۱٠,٠٠۵ ۱٠,۴۴۷
  ۱.۵۶
  ۱,٠۱۳,۹۷۴ ۱٠,۱۶۴
 • دارو کارخانجات داروپخش ۸,۶٠٠ ۸,۴٠۵
  ٠.٠۹
  ۳۴۵,۹۶۴ ۸,۶٠۸
 • داسوه داروسازی اسوه ۷,۴۹۷ ۷,۳۲۹
  ۲.۷۶
  ۹۱۱,۵۸۳ ۷,۷۱٠
 • دالبر البرزدارو ۵,۸۲۸ ۵,۷۴۴
  ۴.۹۹
  ۸,۶۳٠,۵۶۱ ۵,۵۵۱
 • دامین داروسازی امین ۴,۴۸۹ ۴,۵۳۷
  ۴.۹۹
  ۲۶۴,۶۹۴ ۴,۷۲۵
 • دانا بیمه دانا ۲,۳۶۶ ۲,۳۳۲
  ٠.۹۶
  ۲,٠۹۸,۴۴۷ ۲,۳۸۹
 • داوه داروسازی آوه سینا ۳,۳۲۱ ۳,۲۸۱
  ۳.۲۱
  ۴,۲۸۶,٠۴۴ ۳,۴۳۱
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۳,۲۸٠ ۳,۲٠۶
  ۱.۳۸
  ۴,۲۳۹,۳۷۶ ۳,۳۲۶
 • دپارس پارس دارو ۸,۵۱۹ ۸,۵۸۵
  ۲.۴۲
  ۱۱۶,۵۶۱ ۸,۷۳٠
 • دتماد تولید مواد اولیه داروپخش ۶,۶۲٠ ۶,۵٠۲
  ٠.۹۶
  ۴,٠۴۶,۴٠۲ ۶,۵۵۷
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۳,۶۷٠ ۳,۶٠۹
  ۳.۳۲
  ۳,۸۸۸,۳٠۸ ۳,۵۵۲
 • دجابر داروسازی جابر ابن حیان ۵,۴۳۵ ۵,۶۳۱
  ۵
  ۱۴۳,۳۹۵ ۵,۷۲۱
 • ددام داملران ۲,۵۵۸ ۲,۵۳٠
  ۲.۳۳
  ۳,۱۶۹,۶۵۶ ۲,۶۱۹
 • درازک دارویی رازک ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۵۹۵
  ۱.۴۲
  ۶٠,٠۶۹ ۱۲,۶۸٠
 • دروز داروسازی روز دارو ۳,٠۸۳ ۲,۹۳۷
  ۴.۹۷
  ۴۲۸ ۲,۹۳۷
 • دریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۲,۳۸۷ ۱۲,۲۶۱
  ٠
  ۱,۱٠۹,۵۳۸ ۱۲,۳۸۷
 • دزهراوی داروسازی زهراوی ۳,۲۱۹ ۳,۲۳۶
  ۴.۹۹
  ۸,٠۶٠,۳۶۶ ۳,۳۸۸
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۲,٠۶٠ ۲,٠۷۶
  ۴.۲۸
  ۱,۵۴۴,۱۹۱ ۲,۱۵۲
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۳,۶٠۷ ۳,۵۴۸
  ۴.۹۸
  ۲,۶۵۸,۷٠۶ ۳,۴۳۶
 • دسبحان سبحان دارو ۵,۲۳۵ ۵,٠۴۸
  ۱.۹۷
  ۵,۴۱۹,۳۹۲ ۵,۱۳۴
 • دسینا داروسازی سینا ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۱۶۹
  ۱.۱۲
  ۱۹۲,۶۲۳ ۱۳,۴٠٠
 • دشیمی شیمی داروئی داروپخش ۴,۹۴٠ ۴,۹۵۵
  ۴.۹۸
  ۱,٠۴٠,۲٠۴ ۵,۱۹۹
 • دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی ۳۱,۹٠٠ ۳۲,۱۶۷
  ۳.۵۸
  ۷۴۹,۹۳۳ ۳۳,٠۸۵
 • دفارا داروسازی فارابی ۹,۱۵٠ ۹,٠۵۷
  ٠.۴۷
  ۶۲۹,۱۶۷ ۹,۱٠۷
 • دفرا فرآوردههای تزریقی ایران ۸,٠۱۶ ۷,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۳,۷۴۵ ۷,۶۳۵
 • دکوثر داروسازی کوثر ۲,۸۷۸ ۲,۹٠۲
  ۳
  ۱,۸۶۳,۶۸۹ ۲,۹۶۷
 • دکیمی کیمیدارو ۵,٠۵۱ ۴,۹۸۵
  ۳.۴۴
  ۷۲۵,۶٠۹ ۵,۲۳۱
 • دلر داروسازی اکسیر ۱٠,۳۸۲ ۱٠,۳۱۲
  ۳.۵۷
  ۳۸۹,۸۸۷ ۱٠,۷۶۶
 • دلقما دارویی لقمان ۲,۸۷۴ ۲,۹٠۸
  ۴.۹۹
  ۲٠۹,٠۳۲ ۳,٠۲۵
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۴,۱۶۲ ۲۴,۳٠۲
  ۵
  ۷۷۸,۷٠۷ ۲۵,۴۳۳
 • دی بانک دی ۱,۱۴۳ ۱,۱۴۱
  ٠.۱۸
  ۲۶,۲۳۷,۹۱۶ ۱,۱۴۱
 • دیران ایران دارو ۲,۲۴۸ ۲,۲۳۲
  ۳.۳۱
  ۱,۳۲٠,٠۳٠ ۲,۳۲۵
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۶۱۱ ۱,۶۱٠
  ۳.۴۸
  ۱۸۸,۶۱۲,٠٠۹ ۱,۶۶۹
 • رانفور خدمات انفورماتیک ۱۱,۷۴۲ ۱۱,۷۳۵
  ٠.٠۴
  ۲۲٠,۲۲۹ ۱۱,۷۴۷
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,۸۲۴ ۲,۸٠۹
  ۱.۵۱
  ۴,۱۶۲,٠۲۸ ۲,۷۸۲
 • رتکو کنترل خوردگی تکین کو ۹,۲۴٠ ۹,۱۸۵
  ۳.۸۱
  ۲,۸۱۹,۲۸۴ ۹,۶٠۶
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۷۷٠ ۲,۷۳۶
  ٠.۴۷
  ۱,۵۶۲,۷۲۸ ۲,۷۵۷
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۵,۲۵۹ ۵,۲۹۹
  ۴.۸۳
  ۴٠,۱۲۸,۷۵۳ ۵,۵۲۶
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۶۳,۱۵۹ ۶۲,۳۲۳
  ۱.۵۶
  ۲,۴۴۱,۹٠۶ ۶۲,۱۹٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۵,٠۵٠ ۵,٠۱۱
  ۲.۶۸
  ۵۹۸,۷۷۶ ۵,۱۸۹
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱٠,۴۲۸ ۱٠,۲۴۳
  ۴.۹۹
  ۱,۹۷۸,۲۶۷ ۹,۹۳۲
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۴,۹۵۱ ۴,۹۵۱
  ۴.۹۹
  ۴۹۹,۹۳۱ ۵,۲۱۱
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۵,۲۱۵ ۱۵,۲۱۹
  ۵
  ۹۲۷,۸۱۷ ۱۶,٠۱۵
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱٠,۹٠٠ ۱٠,۷۷۳
  ۱.۴۵
  ۳,۸۵۵,۳۵۴ ۱۱,٠۶٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۱,۱۴۱ ۱۱,۱۴۱
  ۵
  ۵۴۷,۲۵۱ ۱۱,۷۲۷
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۷,۶۹۹ ۷,۵۸۹
  ۲.۲۷
  ۱,۷۹۶,۳۳۱ ۷,۸۷۸
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۲۲٠ ۸,۲۲۹
  ۴.۲
  ۶۳۲,۴۴۸ ۸,۵۸٠
 • زماهان گوشت مرغ ماهان ۷,۴۷۶ ۷,۴۷۶
  ۵
  ۱٠,٠۸۷,۲٠۳ ۷,۱۲٠
 • زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال ۵,۳۲۹ ۵,۳۲۹
  ۴.۹۹
  ۷۹۴,۱۳۳ ۵,۶٠۹
 • زنگان صنعت روی زنگان ۸,۸٠٠ ۸,۸٠۷
  ۲.۸۱
  ۴۸۶,۶۶۲ ۹,٠۵۴
 • ساراب سیمان داراب ۲,۲۶۸ ۲,۲۸۳
  ٠.۱۸
  ۶,۶۷۸,۳۲۳ ۲,۲۷۲
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۲,۸۷٠ ۱۳,۲۳۲
  ۵
  ۴۴,۷۳۲ ۱۳,۵۴۷
 • ساروم سیمان ارومیه ۴,۵٠۲ ۴,۵۳۳
  ۱.۵۳
  ۲,۴۴۲,٠٠۲ ۴,۵۷۲
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۱,۹۷٠ ۱۲,٠۶۹
  ٠.٠۴
  ۱,۳۶۷,۹۵۲ ۱۱,۹۷۵
 • سبجنو سیمان بجنورد ۹,٠۸۲ ۹,٠۹۶
  ۴.۹۹
  ۵۶۱,٠۵۲ ۹,۵۵۹
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۲,۴٠۳ ۲,۴۱۷
  ۴.۹۸
  ۲,٠٠۲,۱۱۸ ۲,۵۲۹
 • سبهان سیمان بهبهان ۳۹,۵۶۹ ۳۹,۶٠۷
  ۵
  ۲۴۳,۷۹۱ ۴۱,۶۵۱
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۴۶۱
  ٠.۵۶
  ۵۴۴,۸٠۱ ۱٠,۴۸۹
 • سپاها سیمان سپاهان ۱,۵۳۸ ۱,۴۹۳
  ۴.۵۵
  ۱۸,۸۸٠,۳۷۸ ۱,۴۷۱
 • ستران سیمان تهران ۶,۸۲۷ ۶,۷۸۸
  ۵
  ۳,۶۶۳,۹٠۱ ۶,۵٠۲
 • سخاش سیمان خاش ۱۵,۴۲۵ ۱۴,۹۷۴
  ۲.۵۴
  ۸,٠۸۹ ۱۵,٠۴۳
 • سخزر سیمان خزر ۴,۷٠٠ ۴,۶۵٠
  ۴.۸۶
  ۳,۷۱۱,۵۶۱ ۴,۴۸۲
 • سخوز سیمان خوزستان ۶,۸۹۴ ۶,۷۵۶
  ۵
  ۶,۷۸۹,۵۳۶ ۶,۵۶۶
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱,۹۳۳ ۱,۹٠۱
  ۲.۹۶
  ۱٠٠,۱۶۵ ۱,۹۹۲
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲,۹۴۳ ۲,۸۹۷
  ۴.۹۹
  ۴۹۸,۵۹۶ ۲,۸٠۳
 • سدور سیمان دورود ۱,۹٠۳ ۱,۸۴۶
  ۲.۵۳
  ۱۶,٠۳۹,۹۹۹ ۱,۸۵۶
 • سرچشمه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۴۶۵ ۴,۵۴۷
  ۹.۴۴
  ۵,۴۷۲,۹۶۱ ۴,٠۸٠
 • سرود سیمان شاهرود ۲,۱۷۹ ۲,۱۴۶
  ۱.۴۵
  ۱,۳۵۸,۵٠۲ ۲,۲۱۱
 • سشرق سیمان شرق ۱,۴۲٠ ۱,۴۳۴
  ٠.۳۵
  ۱۶,٠۵۳,۳۷۹ ۱,۴۱۵
 • سشمال سیمان شمال ۲,٠۲۱ ۲,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۷,۱۲۷,۶۹۲ ۱,۹۲۵
 • سصفها سیمان اصفهان ۹,۶۵۸ ۹,۴۸۳
  ۴.۹۹
  ۶۹,۹۲۷ ۹,۱۹۹
 • سصوفی سیمان صوفیان ۲,۴٠٠ ۲,۳۷۳
  ۱.۱
  ۳,٠۷۹,٠۸۶ ۲,۳۷۴
 • سغرب سیمان غرب ۴,۹۸۳ ۴,۹۸۵
  ۳.۳۷
  ۳,۱۷۲,۷۵۷ ۵,۱۵۷
 • سفار سیمان فارس ۱۲,۳۲۲ ۱۱,۴۳۹
  ۱٠.۲۳
  ۲۱,۹۵۳ ۱۱,۱۷۸
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳,۲٠۷ ۳,۱۸۶
  ۴.۹۸
  ۲٠,۱۷۷,۹۵۱ ۳,٠۵۵
 • سفانو سیمان فارس نو ۹,٠٠٠ ۸,۷۹۷
  ۴.۹۹
  ۴,۴۱۸,۸۹۱ ۸,۵۷۲
 • سقاین سیمان قائن ۱۴,۷۶۳ ۱۵,۲۵۶
  ۵
  ۵۳,۶۴۴ ۱۵,۵۴٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱,۶۴۴ ۱,۶۱۹
  ۴.۹۸
  ۲۳,۸۶۳,۹۹۱ ۱,۵۶۶
 • سکرما سیمان کرمان ۴,۱٠٠ ۴,٠۵۵
  ۱.۵۸
  ۹,٠۵۸,٠۷۸ ۴,۱۶۶
 • سمازن سیمان مازندران ۲,۶۵۷ ۲,۶۷٠
  ۴.۸۷
  ۴,۸۳۸,۴۸۶ ۲,۷۹۳
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۴,۹۴٠ ۴,۹۲۱
  ٠.۲
  ۳٠,۸۷۶,۷۸۹ ۴,۹۵٠
 • سنیر سیمان سفید نیریز ۲٠,۹۹۶ ۲٠,۹۹۶
  ۵
  ۲٠۳,۱٠۱ ۱۹,۹۹۷
 • سهرمز سیمان هرمزگان ۱٠,۲۶۶ ۹,۸۶۷
  ۴.۹۹
  ۶۶۵,۹۳۴ ۹,۷۷۸
 • سهگمت سیمان هگمتان ۴,۸۲۱ ۴,۷۹۲
  ۴.۹۹
  ۸,۱۴۷,۵۴۹ ۴,۵۹۲
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲,٠۶۲ ۲,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۷۶۴,۷٠۴ ۱,۹۶۴
 • سیستم همکاران سیستم ۵,۴۵٠ ۵,۳۸۸
  ۲.۳۵
  ۲۹۳,۱۶۴ ۵,۳۲۵
 • سیلام سیمان ایلام ۵,۴۱٠ ۵,۴۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۵۸,۲۹۶ ۵,۱۵۳
 • شاراک پتروشیمی شازند ۶,۳۷۱ ۶,۳۴٠
  ۱.٠۱
  ۴,۴۲۳,۵۷٠ ۶,۴۳۶
 • شاملا معدنی املاح ایران ۳۲,۹٠٠ ۳۲,۷۱۲
  ٠.۲۵
  ۵۱,۱٠۶ ۳۲,۸۱۷
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۱,٠٠٠ ۲٠,۹۵۱
  ۱.۷۴
  ۱,۴۴۷,۴۳۲ ۲۱,۳۷۲
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۸٠۷
  ٠.۱۱
  ۱,۴۴۳,۶۷٠ ۱۸,۹۸٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۴,٠۹٠ ۱۳,۹۴۴
  ٠.۲
  ۲۴۵,۴۸۸ ۱۴,٠۶۲
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۴۴٠
  ٠.۳۵
  ۳,۲۲۵,۳۴۶ ۱۴,۴۴۹
 • شبهرن نفت بهران ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۱۲۵
  ٠.۷۲
  ۱,٠۱۱,٠۳٠ ۱۷,۲۲۶
 • شپارس بین المللی محصولات پارس ۴,۷۴۳ ۴,۶۶۲
  ۴.۹۸
  ۳,۷۲۲,۸٠۷ ۴,۵۱۸
 • شپاس نفت پاسارگاد ۴,۱۵٠ ۴,٠۹۳
  ۱.۲۱
  ۱,۴۸۹,۵۶۲ ۴,۲٠۱
 • شپاکسا پاکسان ۹,۱۸۱ ۹,٠۹۸
  ٠.۸۱
  ۲,۴٠۲,۸۴۳ ۹,۱٠۷
 • شپترو پتروشیمی آبادان ۱,۴۸٠ ۱,۴۵۶
  ٠.۳۴
  ۶۵,۳۱٠,۵۸۴ ۱,۴۷۵
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۱۹۹
  ۱.۴۷
  ۱,۴۶۴,۲۱۱ ۱۴,٠۹۳
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱٠,۱۶٠ ۱٠,۱٠٠
  ٠.۶۳
  ۱٠,۶۴٠,۲۶۸ ۱٠,۲۲۴
 • شتران پالایش نفت تهران ۶,۹۳۸ ۶,۸۸٠
  ۱.۱۱
  ۶,۷٠۵,۸۲٠ ۷,٠۱۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۷٠۸
  ۵
  ۴۸۷,۳٠۶ ۱۳,۱۶۲
 • شخارک پتروشیمی خارک ۴۵,۲۴٠ ۴۴,۶۵۷
  ٠.۱۴
  ۵۱۱,۱۲۴ ۴۵,۳٠۴
 • شدوص دوده صنعتی پارس ۴,۱۹۶ ۴,۱۴۱
  ۴.۹۸
  ۶,۶۵٠,۷۹۹ ۳,۹۹۷
 • شراز پالایش نفت شیراز ۳٠,۷۹۹ ۳٠,۲۹۵
  ٠.۳۹
  ۷۸,۴۸۱ ۳٠,۶۷۹
 • شرانل نفت ایرانول ۹,٠۹۳ ۹,۱۱۱
  ۳.۲۶
  ۶۵۲,۸۶۴ ۹,۳۹۹
 • شسپا نفت سپاهان ۳۳,۵۹۹ ۳۳,۱۹۳
  ۱.۷
  ۱,۸٠٠,۵۶۲ ۳۳,٠۳۷
 • شسینا صنایع شیمیایی سینا ۲۳,۱۶۷ ۲۳,٠۴۶
  ۵
  ۲۶۵,۹۹۸ ۲۲,٠۶۴
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶,۶۸٠ ۶,۶۸۱
  ۱.۹۴
  ۴,۱۹۲,۱۷۳ ۶,۸۱۲
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۵,۴۴٠ ۵,۲۷۹
  ۱.۱
  ۴۷۷,۳۴۱ ۵,۳۸۱
 • شفارس صنایع شیمیایی فارس ۳,۲٠٠ ۳,۲٠۲
  ۲.۲۹
  ۵۳۱,۲۱۴ ۳,۲۷۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵۷,۳۲۸ ۵۷,۳۲۷
  ٠.۱
  ۲۵,۲۱۹ ۵۷,۳۸۴
 • شکربن کربن ایران ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۷۲۸
  ۵
  ۱,۴۸۲,۵۶۵ ۱۸,۶۳۱
 • شکلر نیروکلر ۸,۸٠٠ ۸,۷۸۸
  ۳.۳۳
  ۱,۸۸۸,۷۹۳ ۹,۱٠۳
 • شگل گلتاش ۷,۹٠٠ ۷,۷۲۶
  ۲.٠۷
  ۲,۸۳۸,۳۲۹ ۷,۷۴٠
 • شلعاب لعابیران ۳,۷۳۳ ۳,۶۸۳
  ۴.۹۸
  ۳,۴۱۷,۹۹۳ ۳,۵۵۶
 • شنفت نفت پارس ۹,۴۱٠ ۹,۵۴۸
  ۱.۹۱
  ۲۵۵,۲۹۸ ۹,۵۹۳
 • شوینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷,۹۶۹ ۷,۸۶٠
  ٠.۱۶
  ۳,۴۱۳,۷۲۸ ۷,۹۵۶
 • شیراز پتروشیمی شیراز ۷,٠۵۳ ۶,۹۹۶
  ٠.٠۷
  ۱,۸۸۹,۱۱۳ ۷,٠۴۸
 • شیران صنایع شیمیایی ایران ۶,۳۸٠ ۶,۲۵۱
  ۱.۱۷
  ۱۴,۳۷۲,۶۵۹ ۶,۳٠۶
 • غاذر کشت و صنعت پیاذر ۶,۲۳٠ ۶,۱٠۵
  ۴.۹۹
  ۱,۵۹۸,۵۳۶ ۵,۹۳۴
 • غالبر لبنیات کالبر ۱,۹۲۹ ۱,۹۲۵
  ٠.۶۸
  ۸٠۵,۶۳۸ ۱,۹۱۶
 • غبشهر صنعتی بهشهر ۴,۲۹۹ ۴,۲٠۲
  ۱.۴۷
  ۵,٠٠۷,۱۹۲ ۴,۳۶۳
 • غبهنوش بهنوش ایران ۷,۹۲۹ ۷,۸۲۳
  ۴.۹۹
  ۱۱۱,۶۲۷ ۷,۵۵۲
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۷,۱۸۶ ۷,٠۷۹
  ۱.۴۷
  ۴٠۵,۴۱۴ ۷,۲۹۳
 • غپاک لبنیات پاک ۲,٠٠٠ ۱,۹۷۸
  ۲.۸۷
  ۵,۸٠۶,۸۶۴ ۲,٠۵۹
 • غپینو پارس مینو ۳,۴۴۹ ۳,۴۵۹
  ۴.۹۹
  ۲,۲۴۴,۶۶۹ ۳,۶۳٠
 • غچین کشت و صنعت چین چین ۱۶,۹۶۸ ۱۶,۹۵۹
  ۱٠.۲۵
  ۱,۱۵۲,۴۴۳ ۱۵,۳۹۱
 • غدام خوراک دام پارس ۲۶,۱۹۵ ۲۵,٠۴۴
  ۵
  ۱,۸۴۴ ۲۴,۹۴۸
 • غدشت دشت مرغاب ۵۱,۴۷۵ ۵۱,۴۷۵
  ۵
  ۴۴,۸۳۶ ۴۹,٠۲۴
 • غدیس پاکدیس ۴,۷۸۶ ۴,۷٠۳
  ۳.۱۴
  ۲,۲۱٠,۶۹۲ ۴,۹۴۱
 • غسالم سالمین ۹,۷٠۲ ۹,۲۴۳
  ۵
  ۸٠۶ ۹,۲۴٠
 • غشاذر پگاه آذربایجان غربی ۳,۵۴۱ ۳,۴۹۹
  ۴.۹۸
  ۵,۸٠۴,۴۲۴ ۳,۳۷۳
 • غشان شیر پاستوریزه پگاه خراسان ۸,۳٠۵ ۸,۵۳۸
  ۴.٠۴
  ۵٠۵,۳۷۷ ۸,۶۵۵
 • غشصفا شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ۱۷,۲۳۷ ۱۷,۷۷۹
  ۵
  ۴٠۸,٠۵۴ ۱۸,۱۴۴
 • غشهد شهد ایران ۷,۸۹٠ ۷,۸۶٠
  ۱.۲۴
  ۴۶۵,۶۲۶ ۷,۹۸۹
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۷۴۸ ۲,۷۴۱
  ۱.۶۸
  ۲,۲۶۳,۷۴۳ ۲,۷۹۵
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۳,۹۹۸ ۱۳,۶۶۳
  ٠.۵۲
  ۲۷,۷٠۸ ۱۳,۹۲۶
 • غگرجی بیسکویت گرجی ۷,۶۲۹ ۷,۷۸٠
  ۴.۶۹
  ۴۳۲,۹۱۱ ۸,٠٠۴
 • غگل گلوکوزان ۱۴,۹۹۹ ۱۴,۹۱۵
  ۷.۱۷
  ۵۳۸,٠۴۱ ۱۳,۹۹۶
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱۵,۱۵٠ ۱۵,٠۹۲
  ۲.۸۵
  ۳۳٠,۶۸۹ ۱۵,۵۹۵
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۹,۴٠٠ ۹,۴۴۸
  ٠.۷۵
  ۲۵۵,۴۷۱ ۹,۴۷۱
 • غمارگ مارگارین ۴,۶۵۵ ۴,۷۱۵
  ۵.۳۷
  ۱,۲۷۴,۸۵٠ ۴,۹۱۹
 • غمهرا تولیدی مهرام ۲۵,٠۳۷ ۲۵,٠۳۷
  ۵
  ۴۷,۴۲۳ ۲۶,۳۵۴
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۴,۹۳۲ ۴,۹۴۱
  ۴.۹۳
  ۱,۵۸۴,۴۵۷ ۵,۱۸۸
 • فاذر صنایع آذرآب ۲,۹٠٠ ۲,۸۷۸
  ۲.۹۱
  ۹,۹۱۸,٠۱۶ ۲,۹۸۷
 • فاراک ماشین سازی اراک ۱,۶٠٠ ۱,۶۱۸
  ۲.٠۸
  ۵۱,۷۵۹,۳۱۲ ۱,۶۳۴
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۴,۷۸٠ ۴,۷۴۶
  ۱.۶۴
  ۲۷,۶۹۸,۳۸۳ ۴,۷٠۳
 • فاسمین کالسیمین ۱٠,۴۸۷ ۱٠,۴۲۴
  ۲.۶۶
  ۲,۴۶٠,۲٠۹ ۱٠,۷۷۴
 • فاما صنعتی آما ۴,۳۴٠ ۴,۳۲۵
  ۴.۹۸
  ۱,۲۱۳,٠٠۸ ۴,۱۳۴
 • فایرا آلومینیوم ایران ۵,۲۴۴ ۵,۱۱۲
  ٠
  ۶,۶۷۹,۲٠۸ ۵,۲۴۴
 • فباهنر مس شهید باهنر ۸,۲۳٠ ۸,۱۵۳
  ۱.۷۶
  ۴,۵۵۶,۱٠۳ ۸,٠۸۸
 • فپنتا سپنتا ۴۱,٠٠٠ ۴۲,۵۵۲
  ۲.٠۵
  ۲۱,۵۸۵ ۴۱,۸۵۹
 • فجام جام دارو ۷,۴۲۸ ۷,۵۱۷
  ۳.٠۵
  ۲۳۱,۵۶۵ ۷,۶۶۲
 • فجر فولاد امیرکبیر کاشان ۱۱,۶۹۹ ۱۱,۲۴٠
  ۴.۲۲
  ۱۱,۹۳۶ ۱۱,۲۲۵
 • فخاس فولاد خراسان ۸,۸۴۴ ۸,۷۲۹
  ۱.۴۳
  ۱۲۴,۳۲۳ ۸,۷۱۹
 • فخوز فولاد خوزستان ۸,۹۹۹ ۸,۸۶۹
  ٠.٠۷
  ۲,۴۳۸,۵٠۵ ۸,۹۹۳
 • فرآور فرآوری مواد معدنی ایران ۳۹,٠٠٠ ۳۷,۸۷۸
  ۳.۱۶
  ۳۱٠,۶۴۳ ۳۷,۸٠۵
 • فروس فروسیلیس ایران ۷,۶۸۷ ۷,۵۸۲
  ٠.۳۴
  ۶۸۴,۲۵۸ ۷,۶۶۱
 • فزرین زرین معدن آسیا ۶,٠٠٠ ۵,۹۴۷
  ۲.۱
  ۸۲۲,۱۳۵ ۶,۱۲۹
 • فسپا گروه صنعتی سپاهان ۸,۵٠٠ ۸,۳۲۳
  ۱.۹۴
  ۱,۷۶۱,۸۶۱ ۸,۳۳۸
 • فسرب ملی سرب و روی ایران ۸,۵٠٠ ۸,۴۳۷
  ٠.۱۴
  ۵۷۶,۱۵۶ ۸,۴۸۸
 • فلامی لامیران ۱۷,۳۵۷ ۱۷,۸۶٠
  ۳.۸۲
  ۴۲,۶۸۸ ۱۸,٠۴۷
 • فلوله لوله وماشین سازی ایران ۵,۱۶۹ ۵,۱۵٠
  ۵
  ۴,۵۸۹,۴۵۳ ۴,۹۲۳
 • فمراد آلومراد ۷,۱۷۹ ۷,۱۲۱
  ۱.۸۹
  ۷۸۱,۳۱۴ ۷,٠۴۶
 • فملی ملی صنایع مس ایران ۴,٠۲٠ ۴,٠۱۲
  ۱.۲۸
  ۳۱,۳۸۲,۳۱٠ ۴,٠۷۲
 • فنوال نورد آلومینیوم ۳,۲۳۱ ۳,۲۱۵
  ۱.۳۱
  ۲,۱٠۷,۵۲۶ ۳,۲۷۴
 • فنورد نورد و قطعات فولادی ۱٠,۱۵۶ ۱٠,۶۵۳
  ۴.۸۱
  ۱,۹۲۳ ۱٠,۶۶۹
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۳,۹۶۹ ۳,۹۷۸
  ۱.۲۹
  ۴۳,۹۶۶,۵۶۶ ۴,٠۲۱
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۳,۴۷۳ ۳,۴۵۲
  ۴.٠۸
  ۱۳,۱۳۲,۳۶۷ ۳,۳۳۷
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۳,۸۸۹ ۳,۹۶۴
  ۴.۴۷
  ۱,۹٠۴,۴۵۸ ۴,٠۷۱
 • قاسم قاسم ایران ۱۱,۸۹۶ ۱۱,۸۵۲
  ۵
  ۱,۹۳۴,۲۸۲ ۱۱,۳۳٠
 • قپیرا فرآورده های غدایی وقند پیرانشهر ۲۲,۶۱۸ ۲۲,۶۱۸
  ۵
  ۸۴,۵۲۲ ۲۳,۸٠۸
 • قثابت قند ثابت خراسان ۴,۸۸۲ ۴,۷۲۸
  ۳۴.۵۳
  ۳۱,۵۷۶,٠۲۴ ۳,۶۲۹
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۷٠۱
  ۳.۲
  ۷۲,۷۸۹ ۱۸,۵۹۵
 • قزوین کارخانجات قند قزوین ۱٠,۳۳۲ ۱٠,۳۷۵
  ۴.۹۹
  ۵,۷۳۷,۶۷۵ ۱٠,۸۷۵
 • قشکر شکر شاهرود ۴,۶۴٠ ۴,۵۸۸
  ٠.۳۲
  ۱,۵٠۵,۸۲۹ ۴,۶۲۵
 • قشهد شهد ۱۶,٠۷۱ ۱۶,۷۴٠
  ۵
  ۳۳,۲۳۵ ۱۶,۹۱۶
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۴,۸۹٠ ۴,۸۱۱
  ۱.۴۳
  ۸۸۵,۱۴۱ ۴,۸۲۱
 • قصفها قنداصفهان ۱۸,۲۵٠ ۱۸,۱۴۶
  ۴.۱۶
  ۸۳٠,۴٠۷ ۱۹,٠۴۲
 • قلرست قند لرستان ۶,۱۹٠ ۶,۱۸۷
  ٠.۴۲
  ۱,۳۲۶,۸۳۸ ۶,۲۱۶
 • قمرو قند مرودشت ۸,۵۳٠ ۸,۵۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۴,۵۷۳ ۸,۹۷۸
 • قنیشا قند نیشابور ۶,۴۲٠ ۶,۳۹۹
  ۱.۸۶
  ۲,٠۶۳,۶۲۲ ۶,۵۴۲
 • قهکمت قند هکمتان ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۵۹۳
  ۴.۶۷
  ۲,۳۲۶,۶۵۷ ۱۷,۴۱۳
 • کاذر فرآورده های نسوز آذر ۳,۱۵۵ ۳,۱۱۷
  ۲.۸۹
  ۹,۷۶۹,۵۴۱ ۳,۲۴۹
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۲,۹۹۸ ۲۱,۶۷٠
  ۳.۷۱
  ۸۵,۵۴۵ ۲۲,۱۷۶
 • کالا بورس کالای ایران ۱٠,۴۳۱ ۱٠,۴٠۲
  ۴.۹۹
  ۱,۵۷۶,۲۲۵ ۹,۹۳۵
 • کاما باما ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۴۵۸
  ۳.۹۹
  ۱,۱٠۴,۶۶۸ ۱۳,۹۵۷
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۱۵٠ ۴,٠۷۷
  ٠.۳۶
  ۵,۷۴۱,۹۲۶ ۴,۱۶۵
 • کبافق معادن بافق ۳۳,۴۲۳ ۳۳,۵۴۱
  ۵.٠۱
  ۳,٠۳۱,۴۹۴ ۳۱,۸۲۹
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶,۵۶۲ ۶,۷۵۹
  ۳.۴۷
  ۱٠٠,٠٠٠ ۶,۷۹۸
 • کپارس کاشی پارس ۶,۹۸۱ ۶,۹۹۹
  ۴.۹۹
  ۷۹۶,۱۲۱ ۷,۳۴۸
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۸,۷۲٠ ۱۸,۹۵۶
  ۲.۵۶
  ۱,۱٠۸,۱۵۱ ۱۸,۲۵۲
 • کپشیر پشم شیشه ایران ۸,۵۵۷ ۸,۲۷۸
  ۳.۹۷
  ۲۷۵,۳۲۴ ۸,۲۳٠
 • کترام تولیدی کاشی تکسرام ۳,۴٠٠ ۳,۳۵۸
  ۳.۷۴
  ۴,۵٠۶,۱٠۶ ۳,۵۳۲
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۹,۵۳۹ ۹,۴۹۴
  ۱
  ۱,۳۱۵,۱٠۱ ۹,۶۳۵
 • کچاد معدنی وصنعتی چادرملو ۵,۱۵٠ ۵,۱۵۸
  ۳.۲۵
  ۲٠,۷۳۲,۱۹۴ ۵,۳۲۳
 • کحافظ کاشی وسرامیک حافظ ۷,۱۲۹ ۷,٠٠۶
  ۱.۲۸
  ۴۴,۴۸۳ ۷,٠۳۹
 • کخاک صنایع خاک چینی ایران ۱۶,۵۴۹ ۱۶,۴٠۵
  ۲.٠۶
  ۲۶۹,۹۶۳ ۱۶,۲۱۵
 • کدما معدنی دماوند ۳۷,٠۳۷ ۳۷,٠۳۵
  ۵
  ۸۴,۶۲۸ ۳۵,۲۷۴
 • کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی ۳,۵۸۴ ۳,۵۷۹
  ٠.۱۷
  ۴,۳۵۶,٠۸۶ ۳,۵۹٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶,۸٠٠ ۶,۸۱۴
  ٠.۴
  ۳۴۲,۴۱۲ ۶,۸۲۷
 • کرمان س. توسعه وعمران استان کرمان ۱٠,۴۴۵ ۱٠,۴۳۱
  ۵
  ۲۱,٠۵۵,۴۳۸ ۹,۹۴۸
 • کروی توسعه معادن روی ایران ۵,۶۵۲ ۵,۵۷۵
  ٠.۶۲
  ۱,۵۹۲,۳۹۶ ۵,۶۸۷
 • کساپا سایپا شیشه ۲,۹۸۳ ۲,۹۲۹
  ٠.۲
  ۱,٠۱۴,۵۲۷ ۲,۹۷۷
 • کساوه صنایع کاشی و سرامیک سینا ۴,۴۸۹ ۴,۴۹۸
  ۴.۹۷
  ۲,۱۷۵,۷۲۸ ۴,۷۲۴
 • کسرا سرامیکهای صنعتی اردکان ۵,٠٠٠ ۴,۹۶۳
  ۲.۵
  ۱٠,۹۲۸,۳۹۹ ۵,۱۲۸
 • کسرام پارس سرام ۲۱,۸۸۲ ۲۱,۸۸۲
  ۵
  ۳۳۵,۹۶٠ ۲۳,٠۳۳
 • کسعدی کاشی سعدی ۵,۹۲۴ ۵,۹۳۸
  ۴.۹۹
  ۱۴۷,۷۹۹ ۶,۲۳۵
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸,۱۹۹ ۸,۱٠۱
  ۳.۴۳
  ۳۶۷,۹٠۲ ۸,۴۹٠
 • کطبس ذغالسنگ نگین طبس ۸,۸۶۹ ۸,۷۵۵
  ۳.٠۷
  ۱,٠۵۷,۳٠۹ ۹,۱۵٠
 • کفپارس فرآورده های نسوز پارس ۸,۴۹۸ ۸,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۷۱۴,۸۶۴ ۸,٠۹۴
 • کفرا فراورده های نسوزایران ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۶۸٠
  ۱.۳۲
  ۳۵۷,۳۳۹ ۱۳,۹۸۴
 • کگاز شیشه و گاز ۵,۳۴۸ ۵,۳۴۱
  ٠.۴۱
  ۳۲۷,۵۷۲ ۵,۳۷٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,٠٠٠ ۶,۹۸۲
  ۲.۸۸
  ۳۷,۵٠۷,۴۹۴ ۶,۸٠۴
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۷۸۶
  ۲.۶۶
  ۸,۵۵۱,۴۸۵ ۱٠,۷۳۶
 • کلوند کاشی الوند ۴,۷۳۵ ۴,۷۳۵
  ۵
  ۸۸٠,۹۵۱ ۴,۹۸۴
 • کماسه تامین ماسه ریخته گری ۸,۹۹٠ ۸,۹۱۷
  ۲.۷۳
  ۲,۴۸۸,۷۱۳ ۸,۷۵۱
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۹,۷۲٠ ۹,۵۹۴
  ۲.۹۴
  ۱,۱۳۳,۲۶۵ ۱٠,٠۱۴
 • کمنگنز معادن منگنز ایران ۹,۶٠٠ ۹,۳۶٠
  ۱.۲۱
  ۱,۲۶۷,٠۸۳ ۹,۷۱۸
 • کنور تامین مواد اولیه فولاد صبانور ۵,۹۱۵ ۵,۹٠۵
  ۲.۸۴
  ۲,۶۴۶,۹۹۹ ۶,٠۸۸
 • کهمدا شیشه همدان ۳,۸۸۱ ۳,۸۴۸
  ٠.۶۹
  ۳,۱۹۱,۷۷۳ ۳,۹٠۸
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۴۲۱ ۳,۴۲۳
  ۵
  ۵,۷۲٠,٠۵۱ ۳,۶٠۱
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳,۸۳٠ ۳,۸۶۱
  ۳.۷
  ۷٠٠,۹۱۶ ۳,۹۷۷
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۲,۱۵۸ ۱۱,۹۷۵
  ۲.٠۷
  ۵۳۷,۸۳۸ ۱۲,۴۱۵
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۴٠۳
  ۵.٠۷
  ۴۳,۸۳۷ ۱۵,٠۱۱
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱,۵۸۹ ۱,۵۷۳
  ۴.۹۵
  ۸,۶۲۱,۶۱٠ ۱,۵۱۴
 • لابسا آبسال ۱٠,۶۷۹ ۱٠,۶۴۲
  ۴.۹۹
  ۱,۷۵۹,۴۸۶ ۱٠,۱۷۱
 • لبوتان گروه صنعتی بوتان ۹,۶٠٠ ۹,۵۹۶
  ۳.۴۶
  ۹۳۹,۳٠۱ ۹,۹۴۴
 • لپارس پارس الکتریک ۸,٠٠۴ ۸,٠۲۳
  ۲.۸۱
  ۳۹۱,۵٠۴ ۸,۲۳۵
 • لخزر پارس خزر ۲٠,۲۵٠ ۲٠,۴۷۴
  ۳.٠۷
  ۲۹,۹٠۱ ۲٠,۸۹۱
 • لسرما سرما آفرین ۳,۴۶۲ ۳,۴۳۴
  ۴.۹۷
  ۳,٠۱۷,۲٠۸ ۳,۲۹۸
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,٠۹٠ ۲,٠۸٠
  ٠.۶۳
  ۱۱,۵۶۹,۱۷٠ ۲,٠۷۷
 • ما بیمه ما ۲,۱۴۷ ۲,۱۱۴
  ۳.۱۷
  ۲,۶۸۱,۲۱۷ ۲,٠۸۱
 • مادیرا صنایع ماشینهای اداری ایران ۸,۳۲٠ ۸,۲۴۶
  ٠.۴۶
  ۱,۷۶۷,۵۹۲ ۸,۲۸۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۳۸,٠٠٠ ۳۷,۴۹۱
  ۲.۲۹
  ۱٠۷,۱۵۷ ۳۸,۸۸۹
 • مبین پتروشیمی مبین ۹,۱۲٠ ۹,٠٠٠
  ٠.۹۱
  ۵,۷۵۷,۳۳۵ ۹,۲٠۴
 • مداران داده پردازی ایران ۳,۵۷۷ ۳,۵۵۶
  ۱.۳۲
  ۷۵٠,۳۵۲ ۳,۶۲۵
 • مرقام ایران ارقام ۳,۵۷٠ ۳,۵۳۶
  ۱.۴۴
  ۲,۶۴۱,۹۶۹ ۳,۶۲۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴,۲٠٠ ۴,۱۳۶
  ۲.۷۱
  ۳,۹۷۵,۸۶۴ ۴,۳۱۷
 • ملت بیمه ملت ۳,۱۵٠ ۳,۱۲۳
  ۱.۷۲
  ۲,۸۵۳,٠۶۷ ۳,۲٠۵
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴,٠۲۵ ۴,٠٠۳
  ٠.۱۵
  ۴,۵۵۲,۲۸۳ ۴,٠۳۱
 • میهن بیمه میهن ۱,٠۱۹ ۱,٠۱٠
  ۱.۱۹
  ۲,۵۸۸,۹۶۱ ۱,٠٠۷
 • نبروج نساجی بروجرد ۴,٠۱۹ ۳,۸۲۹
  ۴.۹۹
  ۵٠٠ ۳,۸۲۸
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۵,۴٠٠ ۵,۴٠٠
  ۱.۷۸
  ۱,۲۴۹,۹۹۹ ۵,۴۹۸
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۲,۳۴۸ ۱۲,۴۴۱
  ۴.۹۹
  ۱,۲۴۲,۲۳۹ ۱۲,۹۹۶
 • نمرینو ایران مرینوس ۱٠,۸۵۱ ۱٠,۶۴۲
  ۴.۹۹
  ۱۳۹,۲۲۷ ۱٠,۳۳۵
 • نوین بیمه نوین ۱,۳۱۹ ۱,۲۹۹
  ۲.٠۸
  ۳,۴۷۷,۶۷۲ ۱,۳۴۷
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۶,٠۴۸ ۶,٠۱۹
  ۳.۹۹
  ۸۲,۵۸۷,۸۸۱ ۵,۸۱۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۶٠٠ ۵,۵۶٠
  ٠.۶
  ۲,۱۹۱,۵۳۳ ۵,۶۳۴
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۹,۹۸٠ ۱۹,۹۶۱
  ۱.۴۱
  ۸۲۵,۹۱۸ ۲٠,۲۶۵
 • واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲,۶۸٠ ۲,۶۶۷
  ۴.۸۵
  ۴۳,۱۵۷,۹۵۲ ۲,۵۵۶
 • وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان ۵,۲۴۳ ۵,۱۵۳
  ۴.۹۹
  ۲۱۸,۲۷۲ ۴,۹۹۴
 • والبر سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) ۲,۲٠٠ ۲,۱۶۲
  ۱٠
  ۸,۵۱۱,۱٠۱ ۲,٠٠٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴,۹۹۳ ۵,٠۳۶
  ۲.۷۵
  ۷,٠۱۷,۹۶۲ ۵,۱۳۴
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱,۴۷٠ ۱,۴۶۳
  ۳.۶۷
  ۲,۵۴٠,۴۷٠ ۱,۵۲۶
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۳,۵۱٠ ۳,۵۱٠
  ۱.۷۴
  ۴,۵۴۲,۷۳۷ ۳,۵۷۲
 • وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) ۲,۴۵٠ ۲,۴۲۲
  ۱.۴۱
  ۲,۷۳۲,۲۳۶ ۲,۴۱۶
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۱۹۳ ۱,۱۸۷
  ۲.۴
  ۱۱۵,۵۴۹,۶۸۷ ۱,۱۶۵
 • وبملت بانک ملت ۳,٠٠٠ ۳,٠٠۲
  ۳.٠۱
  ۷۸,۳۲٠,۷۵۴ ۳,٠۹۳
 • وبهمن سرمایه گذاری بهمن ۱,۵۱۷ ۱,۵٠٠
  ۲.٠۷
  ۲,۲۷۲,۲۸۶ ۱,۵۴۹
 • وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی ۱,۸۵۶ ۱,۸٠۲
  ٠.۸
  ۱,۴۳۴,۷۳۷ ۱,۸۷۱
 • وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه ۴,۱۹۹ ۴,۱۲۶
  ٠.۷۶
  ۱۱,۱۸۴,۳۲۸ ۴,۲۳۱
 • وپارس بانک پارسیان ۱,۵۳۱ ۱,۵۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۹,۵٠۶,۱۶۳ ۱,۶۱۱
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱,۴۱۹ ۱,۴۱۶
  ۳.۳۴
  ۱۲٠,۵۳۳,۱۸۷ ۱,۴۶۸
 • وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ۲,۶۵٠ ۲,۶۴۱
  ۳.۸۸
  ۸,۳۶۷,۶٠٠ ۲,۷۵۷
 • وپخش داروپخش (هلدینگ) ۱۵,۹٠٠ ۱۵,۷۱۵
  ۱.۲۷
  ۷۲,۲۶۹ ۱۵,۷٠۱
 • وپست پست بانک ایران ۱,۹۹۸ ۱,۹۹٠
  ۴.۳۶
  ۱۹,۹۸۲,٠۷۱ ۲,٠۸۹
 • وتجارت بانک تجارت ۴۴۶ ۴۴۸
  ۴.۹
  ۲,۲۷۳,۲۱۲,۵۹۹ ۴۶۹
 • وتوس توسعه شهری توس گستر ۱,۷۳۶ ۱,۷٠۶
  ٠.۴۶
  ۱,۴۴۹,۱۴۵ ۱,۷۲۸
 • وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی ۱,۷۸٠ ۱,۷۸۹
  ۱.٠۶
  ۶۴٠,۱۵۵ ۱,۷۹۹
 • وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه ۴,۱۳۱ ۴,۱۱۵
  ۲.۵۹
  ۹٠۸,۵۹٠ ۴,۲۴۱
 • وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱,۹۴۲ ۱,۹۸۳
  ۲.۷۵
  ۴٠۹,۸۸۱ ۱,۹۹۷
 • وتوکا سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ) ۲,۱۱۷ ۲,۱٠۷
  ٠.۷۶
  ۱۱,۲۷۱,۴۶۹ ۲,۱٠۱
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۱۳۱ ۱,۱۲۲
  ۲.۵
  ۴۹,۳۷٠,۸۶۳ ۱,۱۶٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۳۸٠ ۳,۲۹۷
  ۲.۹۹
  ۱,۵۱۳,۴۸۹ ۳,۲۸۲
 • ودی بیمه دی ۱,۲۹۹ ۱,۲۹۹
  ۱.۴۴
  ۱,۵۵٠,۹۹۳ ۱,۳۱۸
 • ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) ۹۳۷ ۹۱۵
  ٠.۸۶
  ۳۶,٠۶۹,۲۸۷ ۹۲۹
 • وساپا سرمایه گذاری سایپا ۹۶۴ ۹۳۷
  ۳.۱
  ۴۶,۸۹۵,۲۴۳ ۹۳۵
 • وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران ۳,۶۴٠ ۳,۶۷۲
  ۳.۶۳
  ۳,۱۳۹,۲۳۶ ۳,۷۷۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۲۳۹ ۲,۲۱۳
  ۲.۷۸
  ۳,۷۵۶,٠۱۵ ۲,۳٠۳
 • وسپه سرمایه گذاری سپه ۲,۴۸۹ ۲,۵۲۴
  ۲.۹۳
  ۱,۶٠٠,۵۲۶ ۲,۵۶۴
 • وسکاب س.صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ۱,۴۹٠ ۱,۴۷۹
  ۳.۶۲
  ۲۹,۷۱۵,۲۵٠ ۱,۴۳۸
 • وسینا بانک سینا ۱,۲۲٠ ۱,۲٠۶
  ۱.۵۳
  ۱۶,٠۳۹,۳٠۲ ۱,۲۳۹
 • وصنا گروه صنایع بهشهر ایران ۱,۵۵٠ ۱,۵۷۲
  ۱.۲۱
  ۸۲۶,٠۹۹ ۱,۵۶۹
 • وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۲,۶٠٠ ۲,۶۱٠
  ۲.٠۷
  ۳,۸۷۸,۱٠۹ ۲,۶۵۵
 • وصنعت سرمایه گذاری صنعت ومعدن ۱,۴۷۴ ۱,۴۵۷
  ۱.۷۳
  ۹,۵۳۲,۴۵۶ ۱,۵٠٠
 • وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) ۱,۹٠٠ ۱,۹۱۴
  ۳.۴۱
  ۲۱,٠۴۹,۷۴۴ ۱,۹۶۷
 • وکار بانک کارآفرین ۱,۸۴۳ ۱,۸۹۷
  ۵
  ۱,۵۱۸,۴۶۷ ۱,۹۴٠
 • وکوثر مالی و اعتباری کوثر مرکزی ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ۷٠.٠۷
  ۱۴۵,۸۱۹,۶۸۷ ۵۸۸
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱,۷۱۹ ۱,۶۹٠
  ۱.۸۸
  ۵,۱۵٠,۵۳۸ ۱,۷۵۲
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۶۹۶ ۱,۷٠٠
  ٠.۹۳
  ۴۳٠,۸۷۷ ۱,۷۱۲
 • ولساپا لیزینگ رایان سایپا ۱,۲۴۳ ۱,۲۲۷
  ٠.۳۲
  ۲۵,٠۳۱,۳۶٠ ۱,۲۳۹
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۳۲۵ ۲,۳۴۵
  ۲.٠۲
  ۶,۹۱۸,۲۷۹ ۲,۲۷۹
 • ولصنم لیزینگ صنعت و معدن ۱,۵۷٠ ۱,۵۷۷
  ۱.۱۳
  ۴٠۱,۵۴۸ ۱,۵۸۸
 • ولغدر لیزینگ خودرو غدیر ۱,۴٠٠ ۱,۳۸۱
  ٠.۷۱
  ۲,۷۹۶,۷۹۹ ۱,۴۱٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱,۳٠۹ ۱,۲۹۴
  ۱.۲۱
  ۱,۲۵۵,۶۳۶ ۱,۳۲۵
 • ولیز لیزینگ ایران ۱,۱۲٠ ۱,٠۹۹
  ۱.۳۲
  ۱,۲۹۳,٠۷۸ ۱,۱۳۵
 • ومعادن توسعه معادن و فلزات ۴,۵۷۹ ۴,۵۷۱
  ٠.۵۵
  ۱۸,۴٠۳,۴۳۶ ۴,۵۵۴
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۱۷۶ ۳,۱۶۹
  ۱.۵۲
  ۳,۴۴۱,۳٠۷ ۳,۲۲۵
 • وملی گروه صنعتی ملی (هلدینگ) ۱۶,۳۴۸ ۱۵,۵۷۱
  ۵
  ۱٠٠ ۱۵,۵۷٠
 • ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت ۴,۱۴۸ ۴,۱۶٠
  ۲.۴۷
  ۳,۴۵۶,۵۷۷ ۴,۲۵۳
 • ونوین بانک اقتصاد نوین ۲,۴۳٠ ۲,۴٠۱
  ۱.۱۲
  ۱,٠۸۴,۱۶۴ ۲,۴٠۳
 • ونیرو سرمایه گذاری نیرو ۱,۳٠۹ ۱,۳۱۴
  ۱.۶۵
  ۴۳,۴٠۶,۷۳۹ ۱,۳۳۱
 • ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران ۲,۹۹۹ ۲,۸۹٠
  ۱.۷۶
  ۵,۷۲۴,۳٠۴ ۲,۹۴۷
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۶۳۴ ۱,۶٠۹
  ۲.۲۷
  ۸۲۶,۳۳۸ ۱,۶۷۲