شاخص کل : ۱۵۹,۴۸۹
تغییرات: ۱.۳۴ % ، ۲,۱٠۲
حجم معاملات : ۱,۲۴۷,۵۵۱,٠۹۶
ارزش معاملات : ۴,٠۵۷,٠۴٠,۴۳۸,۸۸۸
تعداد سهم معاملاتی : ۴۱۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۹۴۴ ۹۴٠
  ٠.۳۲
  ۲,٠۴۹,٠۹۸ ۹۴۱
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱٠,۹۳٠ ۱۱,۱۷۴
  ۴.۱
  ۱,٠۶۶,۸۴۴ ۱۱,۳۹۷
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۷,٠۸۵ ۷,۱۵۲
  ٠.۸۴
  ۹۲٠,۷۹۶ ۷,۱۴۵
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۱,۱٠۶ ۱,٠۹۸
  ۱
  ۷۷۱,۶۲۴ ۱,٠۹۵
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱,۸٠٠ ۱,۷۷۴
  ۳.٠۳
  ۵,٠۷۴,٠۶٠ ۱,۷۴۷
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۷,۱۵۱ ۷,۱٠۲
  ۳.۸۳
  ۲,۲۵۶,۶۱۷ ۶,۸۸۷
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۵۷٠ ۱,۶٠۴
  ۲.٠۶
  ۹۸۱,۹۷۹ ۱,۶٠۳
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۱,۸۶۴ ۱,۹٠۲
  ۲.۸۷
  ۲,۱۷۵,۸۴۲ ۱,۹۱۹
 • افرا افرانت ۳,٠۸۷ ۳,٠۸۷
  ۲.۵۶
  ۱۱۷,۳۲۱ ۳,۱۶۸
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۲٠,۶٠۱ ۲٠,۶٠۱
  ۵
  ۶,٠۱۴,۵۷۵ ۱۹,۶۲٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۱۱۹ ۱,۱۲۷
  ۱.۱۵
  ۱,۱۶۵,٠۱٠ ۱,۱۳۲
 • امید تامین سرمایه امید ۱,۶۳۹ ۱,۶۲۲
  ۱.۱۷
  ۳۵۷,٠۳۸ ۱,۶۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۳٠,۸۳۳ ۳۱,٠۱٠
  ۵
  ۵۷۷,٠۹۵ ۳۲,۴۵۵
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۳۳۲ ۳۳۲
  ۱.۸۴
  ۵۶,٠٠۳,۲۲۹ ۳۲۶
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۹۸۲ ۹۸۲
  ۱.۲۴
  ۴۲۲,۵۵۶,۳۳۸ ۹۷٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴,۸۶٠ ۴,۹۲۲
  ۱.۷۲
  ۲۲۷,۸۱۳ ۴,۹۴۵
 • بالبر کابل البرز ۲,۳٠٠ ۲,۳۵۳
  ۱.٠۸
  ۲۸۷,۴۴۱ ۲,۳۲۵
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۴,۳۵٠ ۴,۲۵۳
  ۳.۱۳
  ۷۳۱,۳۶۷ ۴,۲۱۸
 • بترانس ایران ترانسفو ۵,۶٠۱ ۵,۶۳۳
  ۴.۹۶
  ۳,۹۷۱,۶۴۱ ۵,۸۹۳
 • برکت گروه دارویی برکت ۱,۴۶۱ ۱,۴۶۹
  ٠.۱۴
  ۹۵۹,۹٠۳ ۱,۴۵۹
 • بساما بیمه سامان ۳,۷۶۲ ۳,۷۶۱
  ۳.٠۲
  ۱,۳۵۷,۹۲۷ ۳,۸۷۹
 • بسویچ پارس سویچ ۵,٠۹۱ ۵,۱۹۱
  ۲.٠۲
  ۱٠,۲۶۷ ۵,۱۹۶
 • بشهاب لامپ پارس شهاب ۵,۹٠۹ ۵,۸۸۱
  ۴.۹۹
  ۲۲۴,۸٠۹ ۵,۶۲۸
 • بفجر پتروشیمی فجر ۷,۲۷۳ ۷,۳۸٠
  ۱.۱
  ۸۷۹,۸۴۳ ۷,۳۵۴
 • بکاب صنایع جوشکاب یزد ۸,٠۳۲ ۸,٠۸۵
  ۱.۳۹
  ۳۴,۲۳۴ ۸,۱۴۵
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۱٠۱ ۳,۱٠۵
  ۲.۹۱
  ۲,٠۱۷,۸۴۸ ۳,۱۹۴
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۶,۱۱٠ ۶,۱۲۶
  ٠.۷۳
  ۱,۹۱۲,۷۴۲ ۶,٠۶۶
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۲,۶۸۷ ۱۲,۵۲٠
  ۱.۵۴
  ۱۱۸,۵۲۹ ۱۲,۴۹۴
 • بموتو موتوژن ۷,٠۳٠ ۶,۷۸۹
  ۴.۹۹
  ۱٠۳,۴۶۸ ۶,۶۹۶
 • بنیرو نیرو ترانس ۴,۵۳۷ ۴,۴۷۳
  ۵
  ۱,۴۷۹,۸۱۴ ۴,۳۲۱
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۱۶٠ ۶,۱۵۹
  ۱.۵۲
  ۵۹۱,۷۱۲ ۶,٠۶۸
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۱٠٠ ۵,۱٠۴
  ٠.۴۳
  ۸۲۱,۱۸۲ ۵,٠۷۸
 • پارس پتروشیمی پارس ۳۱,۸۱٠ ۳۱,۳۹۳
  ۲.٠۲
  ۱,۲۷٠,۳۶۲ ۳۱,۱۸٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳,۴۶۹ ۳,۴۲۹
  ۲.۷۹
  ۲,۵٠۶,۷۲٠ ۳,۳۷۵
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱,۴۷۵ ۱,۴۸۵
  ٠.۱۴
  ۱,۶۷۹,٠۳۴ ۱,۴۷۳
 • پاسا ایران یاسا تایر و رابر ۳,۱۸٠ ۳,۱۳۹
  ۴.۷۴
  ۱,۴۸۵,۷۳۶ ۳,٠۳۶
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۲۳,٠٠۲ ۲۳,۲۵۷
  ٠.۸۴
  ۶۸,۷۶۴ ۲۳,۱۹۸
 • پتایر ایران تایر ۴,۲۴٠ ۴,۲۱۶
  ۲.۴۴
  ۱,۹۸۵,۴۱۹ ۴,۳۴۶
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۱,۴۳٠ ۱,۴۲۴
  ٠.۲۸
  ۵,٠۵۹,۹۲۳ ۱,۴۳۴
 • پخش پخش البرز ۲,۳٠٠ ۲,۳٠۹
  ٠.۷۴
  ۳٠۸,۲۹۸ ۲,۲۸۳
 • پدرخش درخشان تهران ۱۲,۳۴۳ ۱۲,۳۸۳
  ۲.۶۹
  ۲٠۲,۷٠۳ ۱۲,٠۲٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۲,۲۹۹ ۱۲,۱۷۶
  ٠.۸
  ۱۱۳,٠۸۵ ۱۲,۲٠۱
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۱,۲۱٠ ۱,۱۸٠
  ۴.٠۴
  ۶,۹۷٠,۱۹۵ ۱,۱۶۳
 • پسهند صنایع لاستیکی سهند ۳,۸۱۸ ۳,۷۷٠
  ۴.۹۸
  ۲,۳۸۴,۶۶٠ ۳,۶۳۷
 • پکرمان گروه صنعتی بارز ۳,۲۲۵ ۳,۱۹۲
  ٠.۴۷
  ۱,٠۷۳,۴۸۳ ۳,۲۱٠
 • پکویر کویر تایر ۴,۷۵۹ ۴,۸۱۶
  ۴.۹۹
  ۸۸۲,۶۳٠ ۵,٠٠۹
 • پلاسک پلاسکوکار ۱,٠۲۷ ۱,٠۲۶
  ۱.۵۸
  ۱,۹۲٠,۶۸۸ ۱,٠۱۱
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۴,۱۸۶ ۴,۱۷۲
  ٠.۲۴
  ۱,۶۹۴,۸۷۲ ۴,۱۹۶
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲,٠٠۳ ۱,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۲۹,۸۷۷,۲۴۶ ۱,۹٠۸
 • تایرا تراکتورسازی ایران ۳,۶۶۲ ۳,۶۵٠
  ٠.۵۲
  ۱۶۴,۵۱۷ ۳,۶۴۳
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۲,۲۱۵ ۲,۲۱۱
  ٠.٠۹
  ۱,۱۱٠,۸۹۱ ۲,۲۱۳
 • تپمپی پمپ سازی ایران ۲,۸٠۱ ۲,۸۵۸
  ۳.۱۵
  ۹۷,۴۴۵ ۲,۸۹۲
 • تکشا گسترش صنایع و خدمات کشاورزی ۴,۷۹۴ ۴,۸٠۳
  ۱.۴۴
  ۴۵۹,۶۶۲ ۴,۷۲۶
 • تکمبا کمباین سازی ایران ۱,٠٠۵ ۱,٠٠۶
  ۱.۱۸
  ۴,٠۸۲,۶٠۷ ۱,٠۱۷
 • تکنو تکنوتار ۲,۹۹۴ ۲,۹۹۲
  ۲.۳۵
  ۶۴۹,٠۳۵ ۳,٠۶۶
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۴۳٠ ۴,۵۱۹
  ۱.۷۳
  ۱۵۹,۱۶۹ ۴,۵٠۸
 • تمحرکه ماشین سازی نیرومحرکه ۱,۷۱۹ ۱,۶۸۳
  ٠.۵۹
  ۱,۲۶٠,۶٠۷ ۱,۷٠۹
 • توریل توکاریل ۲,۷۳۳ ۲,۷۶۶
  ۲.۳۶
  ۲,۳۵۴,۷۱۸ ۲,۷۹۹
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۵,۷۶۸ ۵,۶۸۸
  ۱.۵۷
  ۲۷۹,۶۴۸ ۵,۶۷۹
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۹۹٠ ۲,٠٠۵
  ۱.۴۴
  ۸۹۳,٠۴۷ ۲,٠۱۹
 • ثاخت بین المللی توسعه ساختمان ۱,٠۱۹ ۹۸۷
  ۳.۷۷
  ۲,٠۳۷,۵۲۷ ۹۸۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱,۹٠٠ ۱,۹٠۸
  ۴.۹۵
  ۳۹۲,۴۲۶ ۱,۹۹۹
 • ثامان سامان گستر اصفهان ۱,۷۲۲ ۱,۷۳۵
  ٠.۹۸
  ۱٠٠,۷٠۵ ۱,۷۳۹
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱,۸۸٠ ۱,۸۸۲
  ۱.۴۲
  ۲۹۳,۹۸۱ ۱,۹٠۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱,۸۶۹ ۱,۸۸۷
  ۱.۶۳
  ۸۱۴,۷۴۸ ۱,۹٠٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱,۱۷۹ ۱,۱۶۷
  ٠.۷۷
  ۷,۵۵۵,۷٠۳ ۱,۱۷٠
 • ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ۱,۲۷۲ ۱,۲۹۴
  ۲.۳۸
  ۳۲۷,۵۲۹ ۱,۳٠۳
 • ثشاهد سرمایه گذاری شاهد ۱,۱۸۳ ۱,۱۷۷
  ٠.۵
  ۹۴۳,۷۶۲ ۱,۱۸۹
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۹۸۶ ۹۸۱
  ۴.٠۱
  ۱,۸٠۲,۵۳۵ ۹۴۸
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱,۳۷۴ ۱,۳۹۵
  ۲.۳۵
  ۲,۳۶۸,۹۵۹ ۱,۴٠۷
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱,٠۱٠ ۹۹۸
  ٠
  ۲,۹۹۱,۸۲۹ ۱,٠۱٠
 • ثفارس عمران و توسعه فارس ۱,۵۶۹ ۱,۵۷۷
  ۱.۳۲
  ۶۲٠,۵۷٠ ۱,۵۹٠
 • ثمسکن سرمایه گذاری مسکن ۹۸۱ ۹۸۶
  ۳.۴۸
  ۱٠,۹۱۹,۹۱۳ ۹۴۸
 • ثنوسا نوسازی و ساختمان تهران ۲,۷٠۹ ۲,۷٠۶
  ٠.۷۱
  ۱۴,۹۵۱,۱۶۸ ۲,۶۹٠
 • جم پتروشیمی جم ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۸۴٠
  ۳.۴۱
  ۲۹۷,۱٠۶ ۱٠,۹۷۴
 • چافست افست ۴,۹۲۱ ۴,۹۷٠
  ٠.۹۷
  ۴۸,۳۲۴ ۴,۹۶۹
 • چدن تولیدی چدن سازان ۴,۷٠۶ ۴,۶۹۲
  ۵
  ۴,۲۳۴,۴۳۵ ۴,۴۸۲
 • چفیبر فیبر ایران ۱,۵۳٠ ۱,۵۴۴
  ۳.۱
  ۲,٠۲۶,۲۴۴ ۱,۵۷۹
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۶,۳۵۴ ۶,۳۹۶
  ۲.٠۲
  ۴,۱۱۲,۷۶۱ ۶,۴۸۵
 • چکارن کارتن ایران ۱۷,۳۹۱ ۱۷,۴۴۶
  ۵
  ۲,۸۸۱,۶٠۲ ۱۸,۳٠۶
 • چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه ۲,۹۲۳ ۲,۸۸٠
  ۲.۷۶
  ۳,۷٠۶,۹۵۸ ۳,٠٠۶
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱,۷۵۶ ۱,۷۳۶
  ۴.۹۶
  ۳,۸۸۸,۲۷٠ ۱,۶۷۳
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۴,۸۹۳ ۴,۹۳۵
  ۴.۶۲
  ۲۶۲,۸٠۸ ۵,۱۳٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام) ۳,۴۲۷ ۳,۳۸۳
  ۴.۹۹
  ۱٠۸,۸٠۳ ۳,۲۶۴
 • حتاید تایدواتر خاورمیانه ۳,۵۸٠ ۳,۶٠۸
  ۲.۹۵
  ۲۷۳,۷۳۹ ۳,۶۸۹
 • حتوکا حمل ونقل توکا ۱,۹۳٠ ۱,۹۳۱
  ۲.۶۷
  ۳,۲۹۴,۲۷۱ ۱,۹۸۳
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۴,۵٠٠ ۴,۵۸۷
  ٠.۷۳
  ۲۹۹,۴٠۷ ۴,۵۳۳
 • حریل ریل پردازسیر ۱,۲۶٠ ۱,۲۵۷
  ٠.۱۶
  ۷,۶۶۴,۴۵۶ ۱,۲۶۲
 • حسیر ریل سیر کوثر ۳,۴۱۱ ۳,۴۳۴
  ۱.۴۲
  ۲,۶۲۸,۴۴٠ ۳,۴۶٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۹,۱۱۳ ۹,٠۵۶
  ۱
  ۲۸۸,۸۶۳ ۹,٠۲۳
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۱,۷۶۷ ۱۲,۲۷۴
  ۵
  ۲۵,٠۴۸ ۱۲,۳۸۶
 • حفاری حفاری شمال ۲,۴۳۲ ۲,۴۲۹
  ٠.۳۷
  ۱,۳۱۷,۵۹۵ ۲,۴۴۱
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴,۱۲۲ ۴,۱۱۴
  ٠.۷۸
  ۱,۲۵۳,۱۷٠ ۴,٠۹٠
 • خاذین سایپاآذین ۲,٠۵۵ ۲,٠۶۵
  ۲.۷
  ۶,۸۲٠,۳۶٠ ۲,۱۱۲
 • خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران ۵,۱۵۴ ۵,۱۱۵
  ۲.۷۱
  ۵,۶۷۴,۷۸٠ ۵,٠۱۸
 • خبهمن گروه بهمن ۱,٠۵٠ ۱,٠۵٠
  ٠.۴۸
  ۸,۵۳۳,۷۷۸ ۱,٠۴۵
 • خپارس پارس خودرو ۷۷۵ ۷۷۵
  ٠.۲۶
  ۱۲,۶۶۱,۸۹۷ ۷۷۷
 • خپویش سازه پویش ۱۸,۳۷۹ ۱۷,۶۶۳
  ۴.۹۴
  ۷۶۷ ۱۷,۵۱۳
 • ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایران ۳,۹۳۵ ۳,۹۲۱
  ۴.۱۸
  ۲,۲۵۷,٠۱۹ ۳,۷۷۷
 • ختور رادیاتور ایران ۲,۳۹۵ ۲,۳۷۴
  ٠.۴۲
  ۴۹,۵۸۶ ۲,۳۸۵
 • ختوقا قطعات اتومبیل ایران ۱,۳۴۴ ۱,۳۴۷
  ۱.۷۵
  ۱,۲۸٠,۳۴۷ ۱,۳۶۸
 • خچرخش چرخشگر ۱,۶۴٠ ۱,۶۴۸
  ۳.۴۷
  ۴,۱۷۹,۷۶۲ ۱,۵۸۵
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۱٠۱ ۳,۱۱۹
  ٠.۲۶
  ۹۱,۷۷٠ ۳,۱٠۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱,۳۹۹ ۱۱,۱۶۴
  ۲.۹۷
  ۳۱۱,۹۴۸ ۱۱,٠۷٠
 • خریخت صنایع ریخته گری ایران ۱,۸۵٠ ۱,۸۶۲
  ۱.۱۲
  ۸,۳۸۳,۵۳۶ ۱,۸۷۱
 • خرینگ رینگ سازی مشهد ۱,۸۸٠ ۱,۸۹۱
  ۱.۵۲
  ۸۱۳,۳۴٠ ۱,۹٠۹
 • خزامیا زامیاد ۸۹۳ ۸۹۵
  ۱.۲۲
  ۱۶,۶۵۹,۸۶٠ ۹٠۴
 • خزر فنرسازی زر ۱,۲۶۴ ۱,۲۵۵
  ۲.۶۲
  ۲,۷۳۲,۳٠۴ ۱,۲۹۸
 • خساپا سایپا ۱,٠۸٠ ۱,٠۸٠
  ۱.۳۷
  ۴۲,۲۵۲,۲۴٠ ۱,٠۹۵
 • خشرق الکتریک خودرو شرق ۱,۷۶۸ ۱,۷۷۱
  ۱.۲۸
  ۲,۲۲۳,٠۲۱ ۱,۷۹۱
 • خعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۸۷۹ ۲,۷۶۷
  ۵
  ۴۸,۷۲۹ ۲,۷۴۲
 • خفنر فنرسازی خاور ۶,٠۵٠ ۶,٠۹۵
  ۱.۱۳
  ۱۸۹,۶۲۹ ۶,۱۱۹
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱,۶۸٠ ۱,۶۷۷
  ۴.۲۷
  ۲,۵۷۱,۵۸۳ ۱,۷۵۵
 • خکمک کمک فنر ایندامین ۱,۳۹۹ ۱,۳۹۶
  ٠.۷۲
  ۱,۱۸۳,۸۹۳ ۱,۳۸۹
 • خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۳,۱۲۳ ۳,۱۲۵
  ۲.٠۱
  ۲,۴٠۲,۴۲۷ ۳,۱۸۷
 • خلنت لنت ترمزایران ۵,۶۸۷ ۵,۵۱۹
  ۳.۱۲
  ۳,۲۳۴ ۵,۵۱۵
 • خمحرکه نیرو محرکه ۱,۸۴۲ ۱,۸۴۸
  ٠.۴۹
  ۷۸۴,۴۲۶ ۱,۸۵۱
 • خمحور تولید محور خودرو ۳,۳۳٠ ۳,۳۷۲
  ۲.۷۸
  ۲,۴۸۸,۸۵۱ ۳,۲۴٠
 • خمهر مهرکام پارس ۱,۹۷۹ ۱,۹۶٠
  ٠.۶۶
  ۹,۹٠۱,٠۴۶ ۱,۹۶۶
 • خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران ۲,۹۸۵ ۲,۹۸٠
  ٠.۶
  ۹۶۹,۶۷۳ ۳,٠٠۳
 • خنصیر مهندسی نصیر ماشین ۲,۵۷۱ ۲,۵۶۳
  ۳.۴۲
  ۸٠۶,۹۴۸ ۲,۶۶۲
 • خودرو ایران خودرو ۲,۷٠٠ ۲,۶۹۴
  ۲.۴۹
  ۱۵,۴۶۷,۹۷۵ ۲,۷۶۹
 • دابور داروسازی ابوریحان ۷,۶۱٠ ۷,۶۶۱
  ۳.۹۳
  ۲۳۶,۵۹۵ ۷,۳۲۲
 • دارو کارخانجات داروپخش ۶,۵٠٠ ۶,۴۲۸
  ۱.۵
  ۶۴,۱۲۲ ۶,۴٠۴
 • داسوه داروسازی اسوه ۶,٠٠٠ ۶,٠۲۲
  ٠.۴۴
  ۲۲۸,۸۱۶ ۵,۹۷۴
 • دالبر البرزدارو ۴,۳۲۵ ۴,۳۸۶
  ۱.۹۱
  ۲۳٠,۷۴۴ ۴,۴٠۹
 • دامین داروسازی امین ۳,۲۲٠ ۳,۱۹۱
  ۱.۸۳
  ۲۲۵,۷۹۴ ۳,۱۶۲
 • دانا بیمه دانا ۲,۱۱۹ ۲,۱۱۱
  ٠.۵۲
  ۶۵۵,۷۶۵ ۲,۱۳٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۳,۵۲۸ ۳,۴۹٠
  ٠.۸
  ۱,۴۶۴,۶۹۳ ۳,۵٠٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۲,۶۷٠ ۲,۶۹۵
  ۱.۴
  ۱,۲۸۶,۹۴۳ ۲,۷٠۸
 • دپارس پارس دارو ۷,۸۷۹ ۷,۸۲۴
  ۱.۸۷
  ۱۶۶,۳۴۵ ۷,۷۳۴
 • دتماد تولید مواد اولیه داروپخش ۵,۱۹۱ ۵,۲۱۳
  ٠.۶۹
  ۶۷,۴٠۱ ۵,۲۲۷
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲,۶٠۸ ۲,۵۶۹
  ٠.۴۲
  ۱۷۲,۹۶۶ ۲,۵۹۷
 • دجابر داروسازی جابر ابن حیان ۴,۱٠۲ ۴,٠۹۹
  ۴.۹۹
  ۵۴۹,۴۹۵ ۳,۹٠۷
 • درازک دارویی رازک ۱٠,۹۹۸ ۱۱,۱۱۶
  ۱.۵۲
  ۳۲,۶٠۶ ۱۱,۱۶۸
 • دروز داروسازی روز دارو ۲,۳۹۸ ۲,۲۹۲
  ۴.۹۹
  ۱۹,۲۹۲ ۲,۲۸۴
 • دریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۱,۵۱۱ ۱۱,۴۸۹
  ۵
  ۱,٠۵۸,۲۸۸ ۱٠,۹۶۳
 • دزهراوی داروسازی زهراوی ۱۵,۵۲٠ ۱۵,۴۹۴
  ٠.۶۶
  ۱٠۵,۶۶۲ ۱۵,۶۲۳
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱,۸۷۶ ۱,۸۲۶
  ۴.۹۸
  ۱,۴۵۲,۸۵۵ ۱,۷۸۷
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۲,۶۲۹ ۲,۶٠۱
  ۱.۵۴
  ۱۸۳,٠۹۷ ۲,۵۸۹
 • دسبحان سبحان دارو ۳,۷۳٠ ۳,۷۵۴
  ٠.۴۳
  ۷۵۳,۸۳٠ ۳,۷۴۶
 • دسینا داروسازی سینا ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۴۵۹
  ۱.۹۹
  ۴,۱۶۱ ۱۷,۴۵۳
 • دشیمی شیمی داروئی داروپخش ۳,۷۸۲ ۳,۸۸۱
  ۱.۱۸
  ۱۶۷,۷۹۷ ۳,۸۲۷
 • دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی ۲۲,۵۳٠ ۲۲,۴۹٠
  ۱.۳۲
  ۱,۵۷۹,٠۱۷ ۲۲,۲۳۷
 • دفارا داروسازی فارابی ۷,٠٠٠ ۷,٠۶۸
  ۱.۶۲
  ۲۴۵,۲۲۳ ۷,۱۱۵
 • دفرا فرآوردههای تزریقی ایران ۷,۱٠٠ ۶,۹۸۷
  ۱.۶
  ۱۴,۹۶۶ ۶,۹۸۸
 • دکوثر داروسازی کوثر ۲,۶۲۶ ۲,۵۹۶
  ۵
  ۴,٠۱۱,۵۲۵ ۲,۵٠۱
 • دکیمی کیمیدارو ۳,۷۴۶ ۳,۷۳۱
  ۱.٠۲
  ۳۵٠,۹۵۴ ۳,۷٠۸
 • دلر داروسازی اکسیر ۸,۳۵٠ ۸,۴٠۷
  ٠.۶۱
  ۲٠۳,۴۹۲ ۸,۴٠۱
 • دلقما دارویی لقمان ۱,۹۸۶ ۱,۹۴۴
  ۱.۷۹
  ۲۲۲,۵۴٠ ۱,۹۵۱
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۲,٠٠٠ ۲۲,٠۸۶
  ۱.۶
  ۶۳۶,۱۶۱ ۲۲,۳۵۸
 • دی بانک دی ۱,۱۳۳ ۱,۱۲۸
  ۴.۴۷
  ۵٠,۱۳۹,۱۸۱ ۱,۱۸۶
 • دیران ایران دارو ۱,۷۹۸ ۱,۸٠۸
  ٠.۸۸
  ۱۲۵,٠٠۷ ۱,۸۱۴
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۴۵۶ ۱,۴۴۸
  ۴.۹۷
  ۲۳۴,۶۸۸,۳۷٠ ۱,۳۸۷
 • رانفور خدمات انفورماتیک ۱۱,۶۹٠ ۱۱,۸٠۴
  ۱.۱۲
  ۸۶,۹۱۶ ۱۱,۸۲۳
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,۳۲۱ ۲,۲۹۱
  ٠.۹۱
  ۸۹٠,۹۲۳ ۲,۳٠٠
 • رتکو کنترل خوردگی تکین کو ۱۷,۸۸۳ ۱۷,۸۸۳
  ۵
  ۶۸,۷۶۱ ۱۷,٠۳۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۷۹۷ ۲,۷۶٠
  ۱.۵۶
  ۲٠۴,۲۳۶ ۲,۷۵۴
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۵,٠۹۹ ۵,٠۹٠
  ٠.۷۸
  ۴,۶۱۷,٠۵۲ ۵,۱۳۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۵۲,۳۷٠ ۵۲,۱۲۴
  ۳.۵۷
  ۱,٠٠۷,۳۴۷ ۵٠,۵۶۶
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۵۸۸ ۴,۶۴۸
  ۴.۹۳
  ۸٠۷,۴۱۶ ۴,۸۲۶
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۸,٠۷٠ ۷,۹۹۸
  ۳.۱۲
  ۱,۸۸۲,۵٠۷ ۷,۸۲۶
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۳,٠۹٠ ۳,٠۶۲
  ٠.۱۳
  ۵,۵٠۸,۷۶۸ ۳,٠۹۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۹,۲۲٠ ۹,۳۴۵
  ۱.۸۳
  ۸۳۵,۶۱٠ ۹,٠۵۴
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۹,٠۸۹ ۹,۱٠۳
  ۳.۴۳
  ۹,۶۸۸,۶۶۵ ۹,۴۱۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۶,۲۳۹ ۶,۲۳۹
  ۵
  ۱,۶۱۹,۶۵۲ ۵,۹۴۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۵,۸۹٠ ۵,۹۸٠
  ۱.۹۵
  ۸٠۶,۴۱۷ ۶,٠٠۷
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۹۹۹ ۸,۹۳۷
  ٠.۱
  ۵۸۵,۷۴۴ ۸,۹۹٠
 • زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال ۳,۹۳۱ ۳,۹۸۴
  ۳.۹۱
  ۱,٠٠۲,۳۴۹ ۴,٠۹۱
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷,۵۷٠ ۷,۶٠٠
  ٠.۷۵
  ۲۸۷,۵٠۲ ۷,۶۲۷
 • ساراب سیمان داراب ۱,۵۵٠ ۱,۵۵۲
  ٠.٠۶
  ۷۷۵,۸۳۲ ۱,۵۵۱
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۶,۹۸۳ ۶,۷۸۹
  ۴.۹۹
  ۳۸,۱۲۶ ۶,۶۵۱
 • ساروم سیمان ارومیه ۳,۲۵۵ ۳,۲۴۱
  ۲.۴۹
  ۵۲۶,۴۱۵ ۳,۳۳۸
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۸,٠۴۷ ۷,۷۷۲
  ۴.۶۶
  ۶۹۵,۴۳۷ ۷,۶۸۹
 • سبجنو سیمان بجنورد ۸,۲۴۶ ۸,۳۸۷
  ۵
  ۶۹۴,۸۵۱ ۸,۶۸٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۱,۶۵۵ ۱,۶۸۴
  ۱.۶۶
  ۴۵۵,۵۲۲ ۱,۶۸۳
 • سبهان سیمان بهبهان ۲۶,۷٠۲ ۲۷,٠۲۱
  ۱.۲۸
  ۲,۶۷۱ ۲۷,٠۴۹
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠۳۱
  ۲.۶۶
  ۱,٠٠۳,۷۱۱ ۱۶,۵۶٠
 • سپاها سیمان سپاهان ۱,۱۸۵ ۱,۱۹۲
  ۳.۲۷
  ۴,۹۸۵,۸۲۴ ۱,۲۲۵
 • سخاش سیمان خاش ۱۱,۲٠۴ ۱۱,۹٠۹
  ۴.۹۹
  ۱۲,٠٠٠ ۱۱,۷۹۲
 • سخزر سیمان خزر ۴,۹۸۱ ۵,٠۷۳
  ۱.۷۹
  ۱,٠۷۶,٠۳۵ ۵,٠۷۲
 • سخوز سیمان خوزستان ۴,۳٠٠ ۴,۴۶۹
  ۲.٠۹
  ۴,۳۴۲,۸۸۳ ۴,۳۹۲
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱,۷۵٠ ۱,۷۵۴
  ۴.۴۸
  ۲,۲۷۵ ۱,۶۷۵
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲,۳۷۹ ۲,۴۵۱
  ۳.۶۸
  ۵۵,۵۸۷ ۲,۴۷٠
 • سدور سیمان دورود ۱,۳٠٠ ۱,۳۱۳
  ٠.۲۳
  ۳,۱۳۱,۱۶۴ ۱,۲۹۷
 • سرچشمه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ۳,۵۳۹ ۳,۵۲۲
  ۱.۹۹
  ۱,۹۳۴,۳۹۷ ۳,۴۷٠
 • سرود سیمان شاهرود ۱,۶۱۵ ۱,۶٠۲
  ٠.۴۹
  ۷۴۶,۲۷۵ ۱,۶۲۳
 • سشرق سیمان شرق ۱,۲۲۵ ۱,۲۴۶
  ۱.۸۴
  ۸,۷۵۲,۲٠٠ ۱,۲۴۸
 • سشمال سیمان شمال ۱,۳۶۱ ۱,۳۶۵
  ۳.۳۴
  ۱,٠۸۱,۳۱۱ ۱,۴٠۸
 • سصفها سیمان اصفهان ۶,٠۹٠ ۶,۱۸۱
  ۱.۳۸
  ۲۱,۹۱۵ ۶,۱۷۵
 • سصوفی سیمان صوفیان ۲,۳۶۲ ۲,۳٠۴
  ۱.۹۹
  ۵٠۲,۷۳۵ ۲,۳۱۶
 • سغرب سیمان غرب ۳,۷٠۹ ۳,۶۶۹
  ۳.۱۶
  ۶۵۶,٠۹۶ ۳,۸۳٠
 • سفار سیمان فارس ۷,۴۲۶ ۷,۸٠۵
  ۴.۹۹
  ۲,۲۵۷ ۷,۸۱۶
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱,۵۴۶ ۱,۵۷٠
  ۲.٠۳
  ۱,۲۱۲,۶٠۲ ۱,۵۷۸
 • سفانو سیمان فارس نو ۷,۷۲۵ ۷,۶٠۶
  ۳.۲۷
  ۳۹۴,۳۸۷ ۷,۹۸۶
 • سقاین سیمان قائن ۱٠,۱٠٠ ۱٠,۲۴۸
  ۳.۱۴
  ۴۵,۲۹۴ ۱٠,۴۲۷
 • سکرد سیمان کردستان ۱,۱٠٠ ۱,۱٠۵
  ٠.۵۴
  ۱,۴۸۷,۷۱٠ ۱,۱٠۶
 • سکرما سیمان کرمان ۳,۹۴٠ ۴,٠٠۵
  ٠.۶۱
  ۶,۱۶۹,۴۲۳ ۳,۹۱۶
 • سمازن سیمان مازندران ۱,۷۶۲ ۱,۷۸۶
  ۱.۸۴
  ۶۴,۵۶۸ ۱,۷۹۵
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۴,۲۶۱ ۴,۲۸۵
  ۱.۸۲
  ۱۶,۲٠۲,۴۲۵ ۴,۱۸۵
 • سنیر سیمان سفید نیریز ۱۴,۹۹۹ ۱۴,۵۷۱
  ۱.۹۹
  ۹,٠۶۸ ۱۴,۷٠۶
 • سهرمز سیمان هرمزگان ۶,۵٠٠ ۶,۷۲۵
  ۴.۴۴
  ۴۸,۲٠۹ ۶,۸٠۲
 • سهگمت سیمان هگمتان ۲,۵۹۷ ۲,۶٠۳
  ٠
  ۲۹٠,۶۴۹ ۲,۵۹۷
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱,۳۳۵ ۱,۳۶۶
  ۲.۶۳
  ۲۸۸,۳۷۱ ۱,۳۷۱
 • سیستم همکاران سیستم ۴,۷۸۶ ۴,۹۴۶
  ۴.۶۸
  ۱۴۸,۳۷۹ ۵,٠۲۱
 • سیلام سیمان ایلام ۳,٠۳٠ ۳,٠۱۶
  ۴.۹۹
  ۳۱۱,۶۶۱ ۲,۸۸۶
 • شاراک پتروشیمی شازند ۵,۲۳۸ ۵,۲٠۵
  ۴.۹۹
  ۱۱,۹۳۵,۸۳۳ ۴,۹۸۹
 • شاملا معدنی املاح ایران ۲۹,۶۵٠ ۲۹,۶۹۷
  ٠.۷۵
  ۲۵۲,۵۱۷ ۲۹,۸۷۳
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۷,۵۹۶ ۱۷,۳۷۴
  ۴.۹۹
  ۶۶۸,۴٠۹ ۱۶,۷۵۹
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۶,۴۹۷ ۱۶,۱۴٠
  ۵
  ۱,۹۴۳,۷۱۱ ۱۵,۷۱۲
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۲۶۲
  ٠.٠۶
  ۲۳۵,۲۴۸ ۱۲,۳۹۲
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۲۱۸
  ۳.٠۸
  ۳,۲٠۸,۶۶۱ ۱٠,۹۶۲
 • شبهرن نفت بهران ۱۳,۳۵۷ ۱۳,۲۴۵
  ۲.۴۷
  ۵۱۱,۱۲۶ ۱۳,٠۳۵
 • شپارس بین المللی محصولات پارس ۳,۷۸۳ ۳,۷۸۳
  ۵
  ۴,٠۸۵,٠۸۳ ۳,۶٠۳
 • شپاس نفت پاسارگاد ۳,٠۱۹ ۲,۹۷۷
  ۴.۲۱
  ۱,۹۲۲,۴۹۴ ۲,۸۹۷
 • شپاکسا پاکسان ۱٠,۷۴۳ ۱٠,۵۱۱
  ۱.۸۲
  ۳۲۴,۲٠۱ ۱٠,۵۵۱
 • شپترو پتروشیمی آبادان ۴,۲۲٠ ۴,۱۳۱
  ۳.۳۶
  ۱,۷۹۱,۸٠۸ ۴,٠۸۳
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۱,۹٠۲ ۱۲,٠۶۸
  ٠.۹۴
  ۱,٠٠۳,۳۵۷ ۱۱,۷۹۱
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۸,۳۴٠ ۸,۲۴۵
  ۲.۷
  ۱۴,۸۴۲,۴۱۴ ۸,۱۲۱
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۳۷۴ ۵,۲۶۶
  ۴.۴۹
  ۵,۹۹٠,٠۲۴ ۵,۱۴۳
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۱,۸۳۹ ۱۱,۷۷۷
  ۱.٠۹
  ۱۱۶,۸۶۹ ۱۱,۹۷٠
 • شخارک پتروشیمی خارک ۳۹,۳٠٠ ۳۸,۹۵٠
  ۱.۴۱
  ۱۵۵,۴۷۶ ۳۸,۷۵۳
 • شراز پالایش نفت شیراز ۲۵,۴۹۷ ۲۵,۴۶۱
  ٠.۷۲
  ۵۹,۳۱۵ ۲۵,۳۱۴
 • شرانل نفت ایرانول ۷,۱۴۳ ۷,۱۱۵
  ٠.۵۵
  ۱,۴۶۹,۵۲۵ ۷,۱٠۴
 • شسپا نفت سپاهان ۲۸,۸٠٠ ۲۸,۵۸۲
  ۴.۸۴
  ۹۲۸,۹۷۴ ۲۷,۴۷۱
 • شسینا صنایع شیمیایی سینا ۱۷,٠۹۹ ۱۷,٠۴۶
  ۲.۲۹
  ۴۵,۴۲۳ ۱۶,۷۱۷
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵,۳۳۴ ۵,۲۸۳
  ۵
  ۹,۳۵٠,۷۷۵ ۵,٠۸٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۴,۳۵۳ ۴,۳۳۷
  ۴.۹۹
  ۷۳۷,۲۵٠ ۴,۱۴۶
 • شفارس صنایع شیمیایی فارس ۲,۸۳٠ ۲,۷۸۸
  ۳.۲۵
  ۱,٠۵۴,۷۶۷ ۲,۹۲۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴۷,۴٠٠ ۴۶,۸۶٠
  ۱.۴۲
  ۴۳,۸۸۷ ۴۶,۷۳۵
 • شکربن کربن ایران ۲٠,۷۴۵ ۲٠,۷۴۵
  ۵
  ۱۳۶,٠۲۵ ۲۱,۸۳۶
 • شکلر نیروکلر ۵,۸۷٠ ۵,۸٠۲
  ۱.۱۹
  ۴۱۷,۳٠۳ ۵,۸٠۱
 • شگل گلتاش ۹,٠۶۷ ۹,٠۸٠
  ٠.۶۲
  ۱۹۳,۵۹۶ ۹,۱۲۴
 • شلعاب لعابیران ۲,۷۳۶ ۲,۷٠۹
  ۱.۶۲
  ۸۸۳,٠۴۲ ۲,۷۸۱
 • شنفت نفت پارس ۷,۷۳۹ ۷,۹۳۳
  ۲.۹۳
  ۱۵۱,۳٠٠ ۷,۹۷۳
 • شوینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۶,۳۹۲ ۶,۴۱۱
  ٠.۹۶
  ۲۵۷,۶۵۷ ۶,۴۵۴
 • شیراز پتروشیمی شیراز ۵,۴۹۲ ۵,۳۳۹
  ۴.۷۵
  ۱,۱۵۷,۴۸۴ ۵,۲۴۳
 • شیران صنایع شیمیایی ایران ۴,۳۷۹ ۴,۳۱۲
  ۴.۹۹
  ۴,۲۶۲,٠۱۱ ۴,۱۷۱
 • غاذر کشت و صنعت پیاذر ۵,۴٠٠ ۵,۵۴۸
  ۲.۳
  ۱,۲٠۳,۹٠۹ ۵,۵۲۷
 • غالبر لبنیات کالبر ۱,۹۲۳ ۱,۸۹۹
  ۲.۲۹
  ۱,۳٠۶,۳٠۴ ۱,۸۸٠
 • غبشهر صنعتی بهشهر ۳,٠۹۹ ۳,۱٠۷
  ۱.۶۵
  ۱,۶۸۳,۸۷٠ ۳,۱۵۱
 • غبهنوش بهنوش ایران ۴,۹۹٠ ۴,۹۴۷
  ۱.۲
  ۵٠,۳۱۷ ۴,۹۳۱
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۸,۱۷۲ ۸,۱۷۲
  ۵
  ۸۴۶,۴۳۹ ۸,۶٠۲
 • غپاک لبنیات پاک ۱,۷۷۹ ۱,۷۸۳
  ۲.۷۹
  ۴,۲۴۹,٠۳۱ ۱,۸۳٠
 • غپینو پارس مینو ۲,۸۳۱ ۲,۸۵۵
  ۱.۶۳
  ۲۱۳,۲۹۲ ۲,۸۷۸
 • غچین کشت و صنعت چین چین ۱۳,۹۹۸ ۱۴,٠۷۳
  ۳.۳۶
  ۱۳۳,۲۹۷ ۱۳,۵۴۳
 • غدام خوراک دام پارس ۱٠,۳۳۷ ۱٠,٠۹۴
  ۶.۷۱
  ۳٠,۴۷٠ ۹,۶۸۷
 • غدشت دشت مرغاب ۱۵,۷۴۳ ۱۴,۹۹۶
  ۵
  ۸۶ ۱۴,۹۹۴
 • غدیس پاکدیس ۴,٠۵۳ ۴,٠۴۴
  ٠.۴۲
  ۹۷,۵۶٠ ۴,٠۷٠
 • غسالم سالمین ۷,۵٠۵ ۷,۱۶٠
  ۴.۹۹
  ۴,۱٠۷ ۷,۱۴۸
 • غشاذر پگاه آذربایجان غربی ۲,۲۹۸ ۲,۲۹۷
  ۱.٠۱
  ۵۵۵,۲۲۳ ۲,۲۷۵
 • غشان شیر پاستوریزه پگاه خراسان ۶,۸۵٠ ۶,۹۴۱
  ۱.۳
  ۷۶۴,۴۷۱ ۶,۷۶۲
 • غشصفا شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ۱٠,٠٠٠ ۹,۷۴۹
  ۳.۴۶
  ۲۱,۲٠۵ ۹,۶۶۶
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۶۹۷ ۲,۷٠۸
  ۲.۹
  ۲,٠۶۱,۱۸۳ ۲,۶۲۱
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۴,۲۹۲ ۱۴,۲۸۲
  ۵
  ۱۷۹,۶۶۶ ۱۳,۶۱۲
 • غگرجی بیسکویت گرجی ۶,۶۷۳ ۶,۸٠۶
  ۳.۴۳
  ۴۵۳,۹۲٠ ۶,۹۱٠
 • غگل گلوکوزان ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۳۸۸
  ۲.۳۸
  ۷۳,۲۱۶ ۱۱,۶۷۸
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱۱,۹۷۷ ۱۱,۹۷۱
  ۵
  ۱,۵۷۷,۲۸۵ ۱۱,۴٠۷
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۶,۶۸٠ ۶,۷۲۹
  ۳.۶۲
  ۱٠۱,۱۹۷ ۶,۹۳۱
 • غمارگ مارگارین ۳,۳۶٠ ۳,۳۵۷
  ۴.۵۴
  ۶,۵۱٠,۱۳٠ ۳,۲۱۴
 • غمهرا تولیدی مهرام ۳۶,٠۵٠ ۳۷,۴۶۴
  ۲.۶۱
  ۹,۶۶۵ ۳۷,٠۱۵
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۶,۶۹۸ ۶,۷۸۱
  ٠
  ۲۹۸,٠۳۲ ۶,۶۹۸
 • فاذر صنایع آذرآب ۲,۳۸٠ ۲,۳۶۱
  ٠.۴۲
  ۲,۷۵٠,۴۸۴ ۲,۳۷٠
 • فاراک ماشین سازی اراک ۱,۳۳۴ ۱,۳۴۳
  ۱.۲۶
  ۲۲,۵۱۲,۶۳۵ ۱,۳۵۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳,۷۷٠ ۳,۷۷۴
  ٠.۳۷
  ۴,۱۹۱,۷۳۱ ۳,۷۸۴
 • فاسمین کالسیمین ۸,۷۸۹ ۸,۶۳۴
  ۴.۳۲
  ۴,۶۷۹,۴۳۱ ۸,۴۲۵
 • فاما صنعتی آما ۳,٠۴۳ ۳,٠۳٠
  ۴.۹۷
  ۴۷۵,۷٠۵ ۲,۸۹۹
 • فایرا آلومینیوم ایران ۴,٠۳٠ ۴,٠۲۲
  ۱.٠۳
  ۲,۶٠٠,۸۴۵ ۳,۹۸۹
 • فباهنر مس شهید باهنر ۷,۷۳٠ ۷,۷٠۳
  ۲.۴۲
  ۳,۵۱۲,۳۷۱ ۷,۵۴۷
 • فپنتا سپنتا ۳٠,۲٠٠ ۲۹,۹۳۳
  ٠.۹۱
  ۷,۱۲٠ ۲۹,۹۲۷
 • فجام جام دارو ۹,٠۹۹ ۹,٠۶٠
  ۵
  ۲۴۷,۱۴۲ ۸,۶۶۶
 • فجر فولاد امیرکبیر کاشان ۱٠,۸۸۸ ۱٠,۷۵۹
  ۱.۲
  ۱٠ ۱٠,۷۵۹
 • فخاس فولاد خراسان ۸,۶۹۹ ۸,۶۲۱
  ٠.۹
  ۳,۵۵۲ ۸,۶۲۱
 • فخوز فولاد خوزستان ۹,۴۸۳ ۹,۴۳۲
  ۴.۹۹
  ۶,۳۲۴,۸۹۶ ۹,٠۳۲
 • فرآور فرآوری مواد معدنی ایران ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۳۹۲
  ۳.٠۵
  ۸۵,۱۵۶ ۲۶,٠٠۸
 • فروس فروسیلیس ایران ۷,۶۱٠ ۷,۶٠۷
  ۴.۹۹
  ۱۶,۴۴۵,۹۸۵ ۷,۲۴۸
 • فزرین زرین معدن آسیا ۷,۶۱۶ ۷,۵۱۶
  ۴.۹۹
  ۵٠۱,۹۷٠ ۷,۲۵۴
 • فسپا گروه صنعتی سپاهان ۴,۷۵٠ ۴,۶۹٠
  ۱.٠۲
  ۲۱۶,۱۱۱ ۴,۷٠۲
 • فسرب ملی سرب و روی ایران ۵,۶۶۶ ۵,۶۷۸
  ٠.۹۶
  ۲۹۵,۷۶۳ ۵,۶۱۲
 • فلامی لامیران ۱۴,۲۷۳ ۱۴,۴۸۸
  ۵
  ۲۴,۲٠۲ ۱۵,٠۲۴
 • فلوله لوله وماشین سازی ایران ۴,٠۳۹ ۴,٠۲۹
  ٠
  ۱,۷۲۴,۶٠۷ ۴,٠۳۹
 • فمراد آلومراد ۵,۱٠۱ ۵,۱۳۱
  ٠.٠۶
  ۹۵,۶۷۶ ۵,٠۹۸
 • فملی ملی صنایع مس ایران ۳,۱٠۲ ۳,٠۹٠
  ۴.۹۷
  ۱۱۶,۵۶۱,۶۲٠ ۲,۹۵۵
 • فنوال نورد آلومینیوم ۲,۵۸٠ ۲,۵۵۷
  ۲.۳۴
  ۱,۷۳۷,۳۶۲ ۲,۵۲۱
 • فنورد نورد و قطعات فولادی ۸,۴٠۵ ۸,۱۴۳
  ۵
  ۲۴,۱٠۲ ۸,٠٠۵
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۳,۱۱٠ ۳,٠۴۶
  ۱٠.۲۸
  ۱۳۷,۷۱۸,۳۶۹ ۲,۸۲٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۲,۸۷۱ ۲,۸۵۲
  ۴.۹۷
  ۴,۸۴۶,۷٠۴ ۲,۷۳۵
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۳,٠۲۹ ۳,٠۹۷
  ٠.۲
  ۴,۳۸۳,٠٠۴ ۳,٠۳۵
 • قاسم قاسم ایران ۶,۶٠۸ ۶,۶۳۸
  ۴.۹۹
  ۱,۵۷۱,۲٠۱ ۶,۹۵۵
 • قپیرا فرآورده های غدایی وقند پیرانشهر ۱۱,۸۶۷ ۱۱,۴٠۵
  ۵
  ۱۴,۵۹۵ ۱۱,۳٠۲
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۳,۱۸٠ ۱۳,٠۷۷
  ۴.۹۹
  ۶۸,۶۹۹ ۱۲,۵۵۳
 • قزوین کارخانجات قند قزوین ۸,۱۷٠ ۸,۱۳۵
  ۴.۹۶
  ۲,۴۶۸,۷۵۹ ۷,۷۸۴
 • قشکر شکر شاهرود ۴,۲٠٠ ۴,۲۱۳
  ٠.۸۴
  ۱,۶۸۵,۲۲۴ ۴,۱۶۵
 • قشهد شهد ۱۵,۷٠۱ ۱۵,۷٠۱
  ۵
  ۴۵,۷٠۶ ۱۴,۹۵۴
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۳,۷۸۵ ۳,۷۴۹
  ۴.۹۹
  ۲,٠۱۵,۱٠۳ ۳,۶٠۵
 • قصفها قنداصفهان ۱۴,۶۹۲ ۱۴,۶۹۲
  ۵
  ۷۷,۲٠٠ ۱۳,۹۹۳
 • قلرست قند لرستان ۴,۵۲٠ ۴,۵۲٠
  ۵.۴۶
  ۱۵۷,۴۶۶ ۴,۲۸۶
 • قمرو قند مرودشت ۶,۷۶۲ ۶,۷۵۸
  ۵
  ۶۶۱,۳۶۶ ۶,۴۴٠
 • قنیشا قند نیشابور ۵,٠۴۶ ۵,٠۴۶
  ۴.۹۹
  ۱۴۵,٠۷۳ ۴,۸٠۶
 • قهکمت قند هکمتان ۱٠,۹۵۷ ۱٠,۹۵۷
  ۴.۹۹
  ۴۳۱,۷۸۴ ۱٠,۴۳۶
 • کاذر فرآورده های نسوز آذر ۲,۲۵۹ ۲,۲۲٠
  ۱.۹۹
  ۳,٠۶۸,٠٠۶ ۲,۲۱۵
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۷,۵٠٠ ۱۷,۵۴۲
  ۴.۱۸
  ۲۸,۳٠۹ ۱۸,۲۶۳
 • کالا بورس کالای ایران ۶,۷۶۶ ۶,۷۱۶
  ۵
  ۱,۵۳٠,۱۴۴ ۶,۴۴۴
 • کاما باما ۹,۶۵۸ ۹,۵۲۲
  ۴.۹۹
  ۲,۵٠۴,۳٠۳ ۹,۱۹۹
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۳,۱۸۹ ۳,٠۹۲
  ۴.۹۷
  ۱,۱۷۸,۱۲۳ ۳,٠۳۸
 • کپارس کاشی پارس ۵,۱۸٠ ۵,۱۳۷
  ۱.۱۶
  ۱۱۹,۶۷۴ ۵,۲۴۱
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۵,۴۹۸ ۱۴,۹۴۴
  ۴.۹۳
  ۱,۲٠۷,۷۱٠ ۱۴,۷۷٠
 • کپشیر پشم شیشه ایران ۶,۱۷۹ ۶,٠۲۲
  ٠.۴۲
  ۲٠۷,۵٠۶ ۶,۲٠۵
 • کترام تولیدی کاشی تکسرام ۳,۱۸۴ ۳,۱۶۸
  ۳.۴۴
  ۱۸,۵۹۲,۹۵۲ ۳,٠۷۸
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۷,۵۸۵ ۷,۶۶٠
  ۳.٠۵
  ۱,٠۲۶,۱۲۳ ۷,۸۲۴
 • کچاد معدنی وصنعتی چادرملو ۴,۳۹٠ ۴,۴۶۸
  ۳.۹۴
  ۶,۱۱۶,۹۹۶ ۴,۵۷٠
 • کحافظ کاشی وسرامیک حافظ ۷,۲۴٠ ۶,۹۹۲
  ۴.۹۹
  ۲۳,۶۷۵ ۶,۸۹۶
 • کخاک صنایع خاک چینی ایران ۱۵,۶۹۹ ۱۵,۶۹۱
  ٠.۲۷
  ۳۳۶,۲۷۱ ۱۵,۷۴۱
 • کدما معدنی دماوند ۲۱,۴۱۱ ۲۱,۲۷۹
  ۵
  ۲۱,۳۱٠ ۲٠,۳۹۲
 • کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی ۲,۷۵٠ ۲,۸۱۷
  ٠.۹
  ۹۷۹,۸۵۲ ۲,۷۷۵
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶,۵٠٠ ۶,۵۱۳
  ٠.۳۲
  ۲۷۳,۲٠۸ ۶,۵۲۱
 • کرمان س. توسعه وعمران استان کرمان ۵,۱۸٠ ۵,۲٠۵
  ۲.۷۴
  ۱,۵۵٠,۸۵۴ ۵,۳۲۶
 • کروی توسعه معادن روی ایران ۴,۵۴۵ ۴,۴۵۱
  ۴.۵۸
  ۲,۱۳٠,۱۴۸ ۴,۳۴۶
 • کساپا سایپا شیشه ۲,٠۴۸ ۲,٠۵۵
  ۱.۴۴
  ۳۶۵,۹٠۲ ۲,٠۷۸
 • کساوه صنایع کاشی و سرامیک سینا ۳,۶۶۸ ۳,۷٠۴
  ۲.۳۷
  ۱۶۳,۴۶٠ ۳,۷۵۷
 • کسرا سرامیکهای صنعتی اردکان ۳,۷۸۵ ۳,۷۸٠
  ۱.۹۲
  ۶,۹۸۶,۲۵۳ ۳,۸۵۹
 • کسرام پارس سرام ۲۷,۷۴۱ ۲۷,۷۴۱
  ۵
  ۱۱۱,۶٠۳ ۲۶,۴۲٠
 • کسعدی کاشی سعدی ۳,۱۲٠ ۳,۳۱۷
  ۴.۴۷
  ۳۸۹,۴۱۵ ۳,۲۶۶
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶,٠۵۵ ۶,٠۵۴
  ٠.٠۳
  ۳۲۸,۳۵۵ ۶,٠۵۷
 • کطبس ذغالسنگ نگین طبس ۵,۴۹۶ ۵,۴۵۳
  ۴.۹۹
  ۱,۱۷۹,٠۶۵ ۵,۲۳۵
 • کفپارس فرآورده های نسوز پارس ۵,۹۹٠ ۶,٠۱۳
  ۳.٠۷
  ۹۷,۳۵۴ ۶,۱۸٠
 • کفرا فراورده های نسوزایران ۱۱,۸٠٠ ۱۱,۸٠۴
  ۳.٠۶
  ۶۳۴,۲۶۷ ۱۲,۱۷۳
 • کگاز شیشه و گاز ۷,۸۶٠ ۷,۸۴۴
  ٠.۹۸
  ۱,٠۲۹,۶۸۷ ۷,۹۳۸
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۶,۷۹٠ ۶,۷۳۹
  ۲.۵۵
  ۱۳,٠۴٠,۶۳۹ ۶,۶۲۱
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۸,۱۵٠ ۸,٠۶۱
  ۲.۴۶
  ۶,۷۶۷,۴٠۹ ۷,۹۵۴
 • کلوند کاشی الوند ۴,٠۳۲ ۴,٠۷۷
  ۱.۳۶
  ۲۸٠,۸۹۷ ۳,۹۷۸
 • کماسه تامین ماسه ریخته گری ۶,۹۴۲ ۷,٠۹۱
  ۲.۷۷
  ۳,۳۲۲,۷۴۱ ۷,۱۴٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۷,۱۶۹ ۷,۱۸٠
  ۲.٠۲
  ۲۵۷,۸۵۴ ۷,۳۱۷
 • کمنگنز معادن منگنز ایران ۶,۳۱٠ ۶,۲۹۴
  ٠.۹۹
  ۶۳۵,۱۶۲ ۶,۳۷۳
 • کنور تامین مواد اولیه فولاد صبانور ۴,۵۸٠ ۴,۵٠۲
  ۴.٠۴
  ۱,۶۲۵,٠٠۳ ۴,۴٠۲
 • کهمدا شیشه همدان ۳,۵۷٠ ۳,۵۹۴
  ٠.۹۴
  ۱,۸۹۶,۷۶۷ ۳,۶٠۴
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۵۴۵ ۲,۵۲۴
  ۴.۹۹
  ۲۵,۱۶٠,۶۹۶ ۲,۴۲۴
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳,۴۶۶ ۳,۵۵۵
  ۲.۶۴
  ۴۱,۸۴۶ ۳,۵۶٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۹,۴۳۶ ۹,۲۲۴
  ۳.۹۱
  ۷۹۴,۳۴۶ ۹,٠۸۱
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱٠,٠۳۵ ۱٠,٠۲۳
  ۳.٠۶
  ۲۲۱,۱۷۱ ۹,۷۳۷
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱,۳۴۶ ۱,۳۴۴
  ۴.۹۹
  ۳,٠۹۶,۷٠۶ ۱,۲۸۲
 • لابسا آبسال ۴,۲۲٠ ۴,۲۹۷
  ۲.٠۴
  ۴۳,۹۵۵ ۴,۳٠۸
 • لبوتان گروه صنعتی بوتان ۷,۶۶۱ ۷,۵۷۴
  ۴.۹۹
  ۲۵۳,٠۲۹ ۷,۲۹۷
 • لپارس پارس الکتریک ۶,٠۸۲ ۶,٠۳٠
  ٠.۷۳
  ۲٠۲,۸۴۷ ۶,٠۳۸
 • لخزر پارس خزر ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۶۷٠
  ۱.٠۵
  ۲۴,۷۸۹ ۱۶,۶۷۵
 • لسرما سرما آفرین ۴,۲۱۵ ۴,۲۶۸
  ۴.۴۷
  ۵,۴۳۲,۳۵۲ ۴,۴۱۲
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۲۶۹ ۲,۲۶۷
  ٠.۶۱
  ۱۸,۵۱۶,۹۳۷ ۲,۲۸۳
 • ما بیمه ما ۱,۷۴٠ ۱,۷۵۹
  ۲.۹
  ۱,۷۸۳,۸۵۷ ۱,۷۹۲
 • مادیرا صنایع ماشینهای اداری ایران ۶,۹۵۷ ۶,۹۶۸
  ٠.۶۷
  ۲,۶۷۸,۳۵۲ ۷,٠٠۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۵۳,٠٠٠ ۵۴,۵۱۲
  ۳.۱۶
  ۴۴,۵۳۷ ۵۴,۷۲۸
 • مبین پتروشیمی مبین ۶,۶۱۵ ۶,۶۱۲
  ٠.۱۲
  ۸,۴۴۶,۱۵۳ ۶,۶٠۷
 • مداران داده پردازی ایران ۳,۱۱۹ ۳,۱۳۸
  ۲.٠۴
  ۴۳۲,۲۷٠ ۳,۱۸۴
 • مرقام ایران ارقام ۲,۹۷۶ ۲,۹۸۸
  ۲.۵۵
  ۳,۲٠۴,۴٠٠ ۳,٠۵۴
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳,۱۷٠ ۳,۱۶۴
  ٠.۷۶
  ۳۲۴,۲٠۳ ۳,۱۴۶
 • ملت بیمه ملت ۲,۲۹۶ ۲,۲۹۶
  ۴.۹۸
  ۶,۲٠۲,۹۷۱ ۲,۱۸۷
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۳,۴۹٠ ۳,۴۸۹
  ۲.۵
  ۲,۹۲۵,۵۵۶ ۳,۴٠۵
 • میهن بیمه میهن ۸۸٠ ۸۸۵
  ۱.۷۹
  ۱,۶۷۸,۸۵۵ ۸۹۶
 • نبروج نساجی بروجرد ۳,۹۲۴ ۳,۷۳۸
  ۴.۹۸
  ۱ ۳,۷۳۸
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۵,۱۲۹ ۴,۹۷۳
  ٠
  ۴۹۷,٠٠٠ ۵,۱۲۹
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,۹۵۶ ۱۲,٠٠۴
  ٠.۳۴
  ۶۸۷,۶۹۵ ۱۱,۹۹۷
 • نمرینو ایران مرینوس ۷,۵۳۱ ۷,۹۲۳
  ۴.۷۴
  ۲,۵۷۵ ۷,۹٠۶
 • نوین بیمه نوین ۱,۳۱٠ ۱,۳٠۹
  ٠.۱۵
  ۱۴,۵۵۷,۱۲۴ ۱,۳۱۲
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۵,۹۹۵ ۶,٠۱٠
  ۱.۹۸
  ۵۴,۴۸۷,۱۷۵ ۶,۱۱۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۸۹٠ ۵,۸۷۳
  ۱.۱۷
  ۷۱۳,٠۵۹ ۵,۸۲۲
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۸,۵٠٠ ۱۸,۳۸۷
  ٠.۵۶
  ۴۱۹,۹٠۷ ۱۸,۳۹۷
 • واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲,٠۵٠ ۲,٠۴۲
  ۱.۳۸
  ۴,۷۷٠,٠۶۹ ۲,٠۲۲
 • وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان ۴,۴٠٠ ۴,۲۱۴
  ۴.۵۴
  ۲۵,۳٠۳ ۴,۲٠۹
 • والبر سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) ۱,۹۵۴ ۱,۹۳۹
  ۱.۶۱
  ۱,۳۴٠,۷۸۳ ۱,۹۲۳
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴,۱۲۷ ۴,۱۴۷
  ٠.۳۶
  ۱,۹۳۶,۶۱۱ ۴,۱۴۲
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱,۳۷۹ ۱,۳۶۶
  ۳.۹
  ۷,٠۵۲,۴۶۲ ۱,۴۳۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۲,۹۸۶ ۲,۹۸۷
  ۱.٠۱
  ۴,۷٠۵,۳۲۹ ۲,۹۵۶
 • وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) ۱,۹۲٠ ۱,۹٠۹
  ٠.۵۲
  ۶۲۲,۲۷۱ ۱,۹۱٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۱۷۲ ۱,۱۷٠
  ۲.٠۱
  ۲۲,۹۳۳,۱۷۵ ۱,۱۹۶
 • وبملت بانک ملت ۲,۳۲۵ ۲,۳٠۴
  ٠.۶۴
  ۲۹,۳۱۴,۱۷۲ ۲,۳۴٠
 • وبهمن سرمایه گذاری بهمن ۱,۲٠۷ ۱,۲٠۷
  ٠.٠۸
  ۳۳۳,۵۸۸ ۱,۲٠۸
 • وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی ۱,۶۵۸ ۱,۶۴۵
  ٠.۴۸
  ۱۶۳,۶۹۴ ۱,۶۵٠
 • وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه ۵,۷۹٠ ۵,۸۶۸
  ٠.۲۸
  ۱۹,۱۶۹,۸۳۲ ۵,۷۷۴
 • وپارس بانک پارسیان ۱,٠۶٠ ۱,٠۶۲
  ٠.۲۸
  ۳,۳۵۸,۵۱۵ ۱,٠۶۳
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱,٠۷۵ ۱,٠۶۷
  ٠.٠۹
  ۴۳,۹۳۷,۴۳۹ ۱,٠۷۴
 • وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ۲,۴۱۱ ۲,۳۸۶
  ۱.۴۳
  ۸,۴۸۱,۲۲۲ ۲,۳۷۷
 • وپخش داروپخش (هلدینگ) ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۱۶۳
  ۳.۶
  ۸۹٠ ۱۲,۱۶۲
 • وپست پست بانک ایران ۱,۷۱۵ ۱,۷٠۱
  ۲.۳۳
  ۷,۶۴۱,۷۹۵ ۱,۷۵۶
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۶۶۵ ۱,۶۵۲
  ٠.٠۶
  ۶۶,۱۸۲,٠۴٠ ۱,۶۶۴
 • وتوس توسعه شهری توس گستر ۱,۷۷۹ ۱,۷۹۳
  ۳.۶۸
  ۳٠٠,۱۶۸ ۱,۸۴۷
 • وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی ۱,۴۹۷ ۱,۴۸۱
  ۲.۳۲
  ۱,۶۷۳,۹۱۲ ۱,۴۶۳
 • وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه ۳,۲۸٠ ۳,۳۶۷
  ۴.٠۷
  ۱,۳۷۷,۲۱۷ ۳,۴۱۹
 • وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱,۹۳۹ ۱,۸۹۲
  ۳.۸۶
  ۵۳۵,۶۷۵ ۱,۸۶۷
 • وتوکا سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ) ۱,۹۴۱ ۱,۹۵۹
  ۱.۴۱
  ۱۵,۲۵٠,۷۹۷ ۱,۹۱۴
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۹۱۴ ۹۱۷
  ۱.٠۸
  ۱۳,۸۷۵,۶۵۶ ۹۲۴
 • وخاور بانک خاورمیانه ۲,۵۶۴ ۲,۵۶۶
  ٠.۳۹
  ۱,۷۲۷,۸۶٠ ۲,۵۵۴
 • ودی بیمه دی ۱,۱۶٠ ۱,۱۷۱
  ۳.۴۱
  ۸۷۲,۹۸۱ ۱,۲٠۱
 • ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) ۷۶۱ ۷۶۶
  ۱.۶۸
  ۵,۷۷۹,٠۷۸ ۷۷۴
 • وساپا سرمایه گذاری سایپا ۷۷۷ ۷۷۶
  ٠
  ۱٠,۳۳۲,۱۹۴ ۷۷۷
 • وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران ۲,۹۷۵ ۲,۹۶۳
  ۱.۵۹
  ۱,۲۷۵,۳٠۹ ۳,٠۲۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱,۷۷٠ ۱,۷۴۷
  ۱.۸۴
  ۱,۳۱۲,٠۳۵ ۱,۷۳۸
 • وسپه سرمایه گذاری سپه ۲,۱۵٠ ۲,٠۹۸
  ۳.٠۷
  ۱,۳۷۸,۴٠۱ ۲,٠۸۶
 • وسکاب س.صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ۱,۲۳۴ ۱,۲۲۲
  ٠.۶۵
  ۴,۷٠۸,۷۸۱ ۱,۲۲۶
 • وسینا بانک سینا ۹۸۳ ۹۸۶
  ۲.۶۷
  ۱۲,۵۵۹,۶۳۵ ۱,٠۱٠
 • وصنا گروه صنایع بهشهر ایران ۱,۶۲٠ ۱,۶۱٠
  ٠.۴۳
  ۳۳۱,٠۸۱ ۱,۶۱۳
 • وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۲,۱۱۶ ۲,۱۱۵
  ۳.۵۲
  ۲۱,۳۸۷,۸۷۲ ۲,٠۴۴
 • وصنعت سرمایه گذاری صنعت ومعدن ۱,۲۶۹ ۱,۲۵۵
  ۱.۹۳
  ۱,٠۱۹,۱۴۴ ۱,۲۴۵
 • وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) ۱,۷۵۵ ۱,۷۴۹
  ۲.۶۹
  ۲۶,۴۴۵,۷۱۷ ۱,۷٠۹
 • وکار بانک کارآفرین ۱,۷۴۶ ۱,۷۹۹
  ۳
  ۴۹,۶۸۹ ۱,۸٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱,۴۷۲ ۱,۴۴۸
  ۴.۹۹
  ۵,۴۷۵,۱۷۸ ۱,۴٠۲
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۵٠۶ ۱,۵٠۲
  ۲.۲۴
  ۵۴۴,۳۸۸ ۱,۴۷۳
 • ولساپا لیزینگ رایان سایپا ۱,۱۲۳ ۱,۱۲۲
  ۱.٠۶
  ۱۸,۷۹۳,۳۹۸ ۱,۱۳۵
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۱۵٠ ۲,۱۸۳
  ۱.۷۴
  ۱,٠۳۸,٠۳۱ ۲,۱۸۸
 • ولصنم لیزینگ صنعت و معدن ۱,۳۵٠ ۱,۳۵۵
  ۳.۳
  ۲,۲۳۸,۷۶۵ ۱,۳۹۶
 • ولغدر لیزینگ خودرو غدیر ۱,۳۷۹ ۱,۳۷٠
  ۲.۹۹
  ۵۱٠,۴۹۳ ۱,۳۳۹
 • ولملت واسپاری ملت ۱,۱۳۶ ۱,۱۴۱
  ۱.۳۹
  ۸۸۸,۳۹۷ ۱,۱۵۲
 • ولیز لیزینگ ایران ۸۷۲ ۸۷۹
  ٠.۹۱
  ۴۸۱,۸۹۸ ۸۸٠
 • ومعادن توسعه معادن و فلزات ۴,۱۴٠ ۴,٠۷۳
  ۴.٠۷
  ۲,۷۱۴,۷۵۳ ۳,۹۷۸
 • وملی گروه صنعتی ملی (هلدینگ) ۱۳,۶۱۶ ۱۴,۳۲۱
  ۵
  ۱,٠۴۳ ۱۴,۳۳۲
 • ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت ۴,۲۲۷ ۴,۲۲۵
  ٠.۱۷
  ۲,۲۸۴,۴۸۲ ۴,۲۳۴
 • ونوین بانک اقتصاد نوین ۲,۴۵٠ ۲,۴۵۷
  ٠.۵۳
  ۷۵۷,۵۶۴ ۲,۴۶۳
 • ونیرو سرمایه گذاری نیرو ۱,٠۶۳ ۱,٠۶۳
  ٠.۲۸
  ۴,۹۳۴,۴۳۱ ۱,٠۶٠
 • ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران ۲,۴۵٠ ۲,۴٠۶
  ۲.۴۷
  ۹۷۴,۲۷۸ ۲,۳۹۱
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۵۴۷ ۱,۵۴۳
  ۴.۹۵
  ۹۸۲,۱۵۳ ۱,۴۷۴