شاخص کل : ۱,۳۵۱,۴۶۷
تغییرات: ۲.۶۶ % ، ۳۴,۹۶۳
حجم معاملات : ۵,۹٠۹,۳۴۵,۵۸۵
ارزش معاملات : ۴۸,٠٠۳,۹۸۵,۶۵۸,۲۱۵
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۹,۱۹۸ ۹,۱۴۷
  ۵
  ۲,۸۶۷,٠۳۳ ۸,۷۶٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۳,۱۷٠ ۱۳,۱۵٠
  ٠.۱۵
  ۴,۷۱۹,۶۱۵ ۱۳,۱۵٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۲۲,۴۹٠ ۲۲,۴۶٠
  ۵
  ۲۱,۴۹۵,۱۳۴ ۲۱,۴۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲۲,۳۹٠ ۲۲,۲۸٠
  ۳.٠۴
  ۷,۲۷٠,۸۶۷ ۲۱,۷۳٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۸,۳۶٠ ۱۸,۴۷٠
  ۲.۵۹
  ۱,۲۱۸,٠۳٠ ۱۸,۸۴۹
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۹۸٠ ۴,۹۹۸
  ٠.۴۸
  ۲,٠۷۸,۴۱۹ ۵,٠٠۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۹,۳٠٠ ۹,۵٠۴
  ۱
  ۲,۴۷۶,۶۴۲ ۹,۳۹۴
 • اخابر مخابرات ایران ۸,۸٠٠ ۸,۸٠٠
  ٠.۲۳
  ۲۴,۱۸۶,۲۲۴ ۸,۷۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۵,۵۲۹ ۱۵,۵۲۹
  ۵
  ۸,۳۳۶,۳٠۹ ۱۴,۷۹٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۹۹,۸۱۶ ۹۹,٠۴۳
  ۵
  ۳,۵۳۱,۳۴٠ ۹۵,٠۶۳
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۹۲٠ ۱,۹۱۳
  ۴.۹۸
  ۱۷,۴۵٠,۱۷۸ ۱,۸۲۹
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۷,۴۸٠ ۷,۴۹۸
  ۱.۹۹
  ۵,۹۱٠,۷۱٠ ۷,۳۳۴
 • افرا افرانت ۲۹,۷٠٠ ۲۹,۳۱۹
  ۱.۳
  ۱,۶۸۹,۴۵۹ ۳٠,٠۹۲
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۲,٠۹٠ ۶۲,۵۵٠
  ٠.٠۶
  ۸۶٠,۱۷۴ ۶۲,۱۳٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲۹,۴۸٠ ۳٠,۸۷٠
  ۴.۶۹
  ۱٠٠,٠٠٠ ۳٠,۹۳٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۶۱٠ ۲,۶۱٠
  ۴.۹۹
  ۱۱۲,۶۷۱,۵۶٠ ۲,۴۸۶
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۴۵٠ ۵,۴۸٠
  ۳.۸۸
  ۹,۵۹۳,۵۸۹ ۵,۶۷٠
 • امین تامین سرمایه امین ۷,۵۸٠ ۷,۵۷٠
  ٠.۲۶
  ۲,۹۱۵,۵۲۱ ۷,۵۶٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۲۴۳,۴۴٠ ۲۴۹,۶۴٠
  ۲.۵۱
  ۱,٠۱۵ ۲۴۹,۷۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲٠٠,۱٠٠ ۲٠۴,۶۲٠
  ۱.۶۹
  ۲,۳۶۹,۲۵۳ ۲٠۳,۵۴٠
 • اوان مبین وان کیش ۳۴,۱۱٠ ۳۳,۸۹۵
  ۳.۸
  ۱,۴۱۴,۶۸۱ ۳۵,۴۵۹
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۶,۶۷۸ ۶,۶۷۸
  ۲.۵۶
  ۱۶۶,۶۶۵,۴۷۶ ۶,۵۱۱
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۷٠۷ ۷,۷٠۷
  ۱.۸۹
  ۱,٠۴۵,۲۵۷,۴۵۸ ۷,۵۶۴
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴۲,۲۹٠ ۴۱,۵۷۲
  ۲.۸۳
  ۱,۴۹۷,۴۸۴ ۴۱,۱۲۶
 • بالبر کابل‌ البرز ۴۳,۹۹٠ ۴۵,۷۴٠
  ۴.۹۹
  ۷۷,۹۹۵ ۴۶,۳٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶٠,۷۴۶ ۶٠,۱۴۳
  ۵
  ۱,۶۴۱,۸۴۳ ۵۷,۸۵۴
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۱۱۵ ۱۱,۱۹۹
  ۱.٠۹
  ۲,۶۸۷,۶۶۷ ۱۱,۲۳۸
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۲۷۹ ۲,۲۷۸
  ٠.۱۸
  ۵۲,٠۹۵,۳۲۱ ۲,۲۷۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۴۲۵ ۲,۴۵۱
  ٠.۱۶
  ۲۴,۷۳۸,٠۳٠ ۲,۴۲۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۵,۸۷۵ ۶,۱٠۷
  ۵
  ۶٠۴,۵۷۱ ۶,۱۸۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۳۸,۸٠٠ ۳۸,۹۳٠
  ٠.۱۵
  ۲۲,۷۴۲,۵۲۷ ۳۸,۸۶٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۶۸۵ ۴,۷۲۱
  ٠.۷۷
  ۴,۲۶۸,۶۹۳ ۴,۶۴۹
 • بساما بیمه سامان ۲۸,۲۴۱ ۲۷,۷۳٠
  ۵
  ۱,۴۵٠,۵۳۸ ۲۶,۸۹۷
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۲۵,٠۹٠ ۲۶,۱۴٠
  ۵
  ۱۶۴,۲٠۷ ۲۶,۴۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱٠۱,۴۸٠ ۱٠۲,٠۲٠
  ۴.۳۶
  ۷۴۶,۸۲۶ ۹۷,۲۴٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۴,۳۶٠ ۲۴,۲۸٠
  ٠.۴۹
  ۱,۴۹۷,۴۷۵ ۲۴,۴۸٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۲۳,۷۸٠ ۳۳۵,٠۸٠
  ۵
  ۱۴,۸۲۳ ۳۴٠,۸۲٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۵۵۵ ۲,۵۷۶
  ۴.۴۵
  ۲۳,۷۸۱,۲۵۶ ۲,۶۷۴
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۶۶۳ ۱,۶۶۴
  ٠.۱۲
  ۲۱,۲۳۵,۳۱۶ ۱,۶۶۱
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۲٠,۳٠۱ ۲٠,۴٠۹
  ۱.٠۴
  ۶۴۱,٠۸۷ ۲٠,۵۱۴
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷٠,۹۱۶ ۷٠,۱۷۳
  ۱.۸
  ۱,۷۵۵,۲۱۷ ۷۲,۲۱۹
 • بموتو موتوژن‌ ۶۴,۲۱٠ ۶۴,۴۵٠
  ٠.۸۵
  ۸۶۳,۳۵۸ ۶۳,۶۷٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۲۱,٠۳۵ ۲۱,۱۱٠
  ۵
  ۶,۸٠۹,۹۳۲ ۲۲,۱۴۲
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۲۴۵ ۲,۲۳۸
  ٠.۹۳
  ۶,۶۲۶,۲۸۵ ۲,۲۶۶
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۷,۴٠٠ ۷,۳۷۷
  ٠.۴۸
  ۳,۱۳۱,۶۲۸ ۷,۳۶۵
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۳۷,٠٠٠ ۳۶,۴۹٠
  ۱.۱۵
  ۱۳,٠۷۴,۹۸۳ ۳۶,۵۸٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۶٠,۵۱٠ ۶٠,۳۱٠
  ۵
  ۸,۲۸۲,۵۲٠ ۵۷,۶۳٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۷۱,۴۹٠ ۱۶۸,۴۵٠
  ۳.۸۱
  ۱,٠۷۴,۲۵۷ ۱۶۵,۱۹٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۶,۶۸٠ ۲۶,۶۴٠
  ۵
  ۳۱,۴۵٠,۷۲۱ ۲۵,۴۱٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۸,۹۴٠ ۸,۹۶٠
  ٠.۵۶
  ۱,۷۶۴,٠۹٠ ۸,۸۹٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲٠,۶۲٠ ۲٠,۶۲٠
  ٠
  ۲,۵۲۱,۶۷۸ ۲٠,۶۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۵۶٠ ۵,۶۶٠
  ۴.۹۶
  ۱۵,۹۱۸,۳۴۴ ۵,۸۵٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۸۶٠ ۲,۸۹۱
  ٠.۴۹
  ۳۳,۱۱۴,۱۶۹ ۲,۸۴۶
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۹,۵۱٠ ۹,۵٠٠
  ۲.٠۴
  ۴۱,۳۵۴,۸۸۹ ۹,۳۲٠
 • پخش پخش البرز ۱۸,۸٠٠ ۱۸,۳۲۲
  ۳.۳۳
  ۱,۳۹۹,۲۷۱ ۱۸,۱۹۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۲,۹۵٠ ۲۲,۶۴٠
  ٠.۴۳
  ۱,۹۴٠,۵۱۹ ۲۳,٠۵٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲٠,۵۱٠ ۲٠,۱۳٠
  ٠.۱
  ۱,٠۶۱,۳۱۳ ۲٠,۴۹٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,٠۴۲ ۴,۹۷۸
  ۲.۲۳
  ۶,۷۷۶,۸۳٠ ۴,۹۳۲
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳٠,۲۳٠ ۳٠,۳۴٠
  ٠.۱۷
  ۳۹٠,۹۲۶ ۳٠,۲۸٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۶,۱۱٠ ۲۶,۸۱٠
  ٠.۶۱
  ۱,۴۷۹,۸۷۴ ۲۶,۲۷٠
 • پکویر کویر تایر ۱۳,۵۳٠ ۱۳,۵۳٠
  ٠.۳۷
  ۳,۹۷۸,۷۳٠ ۱۳,۴۸٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۵٠٠ ۶,۵۸٠
  ۱.۹۶
  ۲,۶۲۱,۵۹٠ ۶,۶۳٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۷۱,۸۳٠ ۷٠,۶۹۴
  ۴.۹۹
  ۱,۵۵۵,۴۲۱ ۶۸,۴۱۷
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۳,۴۷٠ ۱۳,۳۱۳
  ۲.۶۹
  ۶,۹۳۸,۸۸۶ ۱۳,۸۴۳
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۴,۳۳٠ ۱۴,۳۱٠
  ۴.۹۸
  ۸۴,۶۹۳,۳۵٠ ۱۳,۶۵٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۱,٠۷٠ ۱٠,۹۳٠
  ۴.۹۳
  ۲۸,۱۳۱,۲۲۲ ۱٠,۵۵٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۲,۸٠٠ ۲۳,۱۸٠
  ۲.۹۸
  ۸٠۱,٠۵۴ ۲۳,۵٠٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۳,۵۶٠ ۱۳,۷۲۵
  ٠.۴۳
  ۳,۶۵۸,۸۶۲ ۱۳,۵٠۲
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۶,٠۶٠ ۱۶,٠۹٠
  ٠.۳۷
  ۹۷۱,۳۹۸ ۱۶,۱۲٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۸,۳۳٠ ۲۸,٠۲٠
  ۲.۵۸
  ۱,۶٠۶,۴۳۵ ۲۹,٠۸٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۵۱٠ ۶,۴۲٠
  ۱.۸۸
  ۷,۲۴۹,۱۳۱ ۶,۳۹٠
 • تکنو تکنوتار ۱۵,۶۳٠ ۱۵,۹۶٠
  ۴.۱۱
  ۷۷۳,۶٠۱ ۱۶,۳٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۳٠۳ ۳,۲۹۹
  ٠.۴۹
  ۱۴,۲۹٠,۹۳۱ ۳,۲۸۷
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۴,۶٠٠ ۴,۶٠۲
  ٠.۴۶
  ۶,٠۷۳,٠۶۴ ۴,۵۷۹
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,۸۸٠ ۶,۹۳٠
  ۱.۱۵
  ۴۱,٠۲۲,۵۸۷ ۶,۹۶٠
 • توریل توکاریل ۱۴,٠٠٠ ۱۳,۷۷۹
  ۲.۲۹
  ۲,۹۵۹,۵٠۹ ۱۳,۶۸۶
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۱,۱۲٠ ۲۱,۱۵٠
  ۴.۸۱
  ۲۹,۲۱۴,۴۲۱ ۲٠,۱۵٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۷,۷۶٠ ۵٠,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۱۵,۴۳٠ ۵٠,۲۷٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۲۶۹ ۲,۲۷۶
  ٠.۴۴
  ۳۸,۵٠۱,۸۲۱ ۲,۲۷۹
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۲۸,۲۸٠ ۲۹,۷۳٠
  ۵
  ۱۲,۷٠٠ ۲۹,۷۶۸
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۴,۶۶٠ ۱۴,۶۹٠
  ۴.۲۷
  ۳,۱۴۸,٠۸٠ ۱۴,٠۶٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۷۴۶ ۱,۷۲۷
  ۴.۹۹
  ۴۷,۶۵۷,۵۶۵ ۱,۶۶۳
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۱,۹٠٠ ۱۱,۶۷۲
  ۳.۹۵
  ۹۴٠,۸۶۸ ۱۱,۴۴۸
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۲۱٠ ۲,۲٠۵
  ۱.۷۵
  ۲۹,۹۴۳,۶۶۳ ۲,۱۷۲
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۵,۳٠٠ ۵,۳۲۲
  ۲
  ۵,۱۳۵,۲۸۸ ۵,۴٠۸
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۳۲۸ ۳,۳۳۳
  ۱.٠۹
  ۴,۸۷۱,۶۴۹ ۳,۲۹۲
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۷,۸۱۵ ۱۷,۸٠۳
  ۵
  ۱,۸۷٠,۴۲۴ ۱۶,۹۶۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۴,۱۵٠ ۱۴,۱۸٠
  ٠.۹۱
  ۶,٠۴۶,۵۵۹ ۱۴,۲۸٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۵,۷۵٠ ۶,٠۵٠
  ۴.۹۶
  ۹,٠۷۶ ۶,٠۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۹,۹۷۴ ۹,۷۷۱
  ٠.۶۷
  ۶,٠۷٠,۵۸٠ ۹,۹٠۸
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۵,۶٠٠ ۵,۵۴۷
  ۳.۳۳
  ۱۵,۷۸۲,۵۱۷ ۵,۷۹۳
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۱٠٠ ۷,۱۶٠
  ۲.٠۱
  ۱۵,۷٠۷,۷۷۳ ۶,۹۶٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۶۱۴ ۴,۵۹۷
  ۱.۶۵
  ۴,٠۳۷,۳۶۶ ۴,۵۳۹
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۸,۷۱٠ ۸,۴٠٠
  ۳.۴۴
  ۲۹,۴۹۸,۹۵٠ ۸,۴۲٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۳,۱۱٠ ۴۲,۹۴٠
  ۴.۹۹
  ۹,۳۱۲,۳۴۲ ۴۱,٠۶٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۹۵,۵۹٠ ۹۵,۵۷٠
  ۵
  ۲,۸٠۲,۴۳۵ ۹۱,٠۴٠
 • چافست افست‌ ۱۳,۲۸٠ ۱۳,۴۶٠
  ۴.۹۴
  ۲,۷۴۵,۴٠٠ ۱۳,۹۷٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳۹,۴٠٠ ۳۹,۳۷٠
  ۱.۹
  ۳,۹۶۸,۲٠۲ ۳۸,۶۶۴
 • چدن تولیدی چدن سازان ۴,۱۱۳ ۴,۱۳۵
  ٠.۴۴
  ۱۴,۵۲۴,۶۹۷ ۴,۱۳۱
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,٠۱٠ ۷,٠۲٠
  ۴.۶۳
  ۱٠,۶۳٠,۱٠۹ ۷,۳۵٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۸۳۶ ۳,۸۷٠
  ۱.۲۴
  ۲۶,٠۶۳,۶۹٠ ۳,۷۸۹
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۵۲٠ ۲,۵۱۹
  ٠.۲
  ۸,۵۲۹,۲۷۴ ۲,۵۲۵
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۲,۹۵٠ ۱۳,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۹۹۲,۵۱۱ ۱۳,۶۳٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۲۴,۴۳۳ ۲۴,۴۳۳
  ۵
  ۲,٠۱۲,۲۸۵ ۲۵,۷۱۸
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۳,۱۶٠ ۳۳,۴۷۳
  ۱.٠۲
  ۱,۵٠۳,۳۵۹ ۳۲,۸۲۶
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵٠,۵٠٠ ۵۳,۱۵٠
  ۴.۹۹
  ۲٠٠ ۵۳,۱۵٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۶,۴۸٠ ۲۶,۱۶٠
  ۴.۸۷
  ۵,۲٠۹,۶۵۳ ۲۵,۲۵٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۵۹٠ ۱۹,۶۶٠
  ۴.٠۴
  ۶,۱۵۱,٠۴۹ ۱۸,۸۳٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۴,۸۵٠ ۲۴,۷۳۲
  ۲.٠۵
  ۴۸۵,۲۲۶ ۲۵,۳۷۱
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۷۸٠ ۳,۷۵۲
  ۵
  ۱۹,۵۸۳,۹۷۴ ۳,۶٠٠
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۳,۴۱۸ ۲۳,٠۱۴
  ۵
  ۵,۲۱۱,۵۶۵ ۲۲,۳٠۳
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۷,۹۸۹ ۵۶,۷۵۲
  ۲.۲۲
  ۴۹۷,۱۶۲ ۵۶,۷۳۲
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۵۷۴ ۳,۵۳٠
  ۴.۹۹
  ۳٠,۴۲۹,۲٠۸ ۳,۴٠۴
 • حفاری حفاری شمال ۶,۱۲٠ ۶,۱٠٠
  ۳.۲
  ۱۷,۳۴۵,۸۶۷ ۵,۹۳٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۶,۸۸٠ ۱۷,٠۲٠
  ٠
  ۱۵,۸۹۶,۵٠۶ ۱۶,۸۸٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۳۳۶ ۳,۳۳۴
  ۴.۹۷
  ۱۸,۲۲۴,۲۸۵ ۳,۱۷۸
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۷,۵۴٠ ۷,۵۸٠
  ۴.۳۱
  ۸,۸۶۷,۳۸۸ ۷,۸۸٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۳۷۹ ۱,۴٠۵
  ۱.۶۴
  ۲۳۹,۳۹۲,۶۵۹ ۱,۴٠۲
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۱۴۸ ۱,۱۵۱
  ۲.۴۱
  ۱۵۱,۸۱۴,۹۲۸ ۱,۱۲۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۵,٠۶٠ ۵۵,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۹,۲۲۲ ۵۷,۹۵٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴٠٠
  ۳.۲
  ۳,۷۴٠,۷۶۵ ۱۱,۸۸٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۹,۶٠٠ ۲٠,۱٠٠
  ۲.۷۸
  ۸,۶۶۸,۱۲۳ ۲٠,۱۶٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۲۱٠ ۲,۲٠۷
  ۱.۴۷
  ۲٠,۸۸۱,۱۴٠ ۲,۱۷۸
 • خچرخش چرخشگر ۱۱,۲۳٠ ۱۱,۱۳٠
  ۴.۹۵
  ۳,۸۶۵,۲۲۵ ۱٠,۷٠٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵٠,٠٠٠ ۵٠,۶۲۱
  ٠.۵۶
  ۳۵۷,۸۴۱ ۵٠,۲۸۳
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۷۸,۹۶٠ ۷۸,۲۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۴٠,۴۲۲ ۷۵,۲۲٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,٠٠٠ ۲,۹۶۲
  ٠.۲۳
  ۸,۵۱۴,۵۴۸ ۳,٠٠۷
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۳۱,۳۲٠ ۳۱,۴۴٠
  ۴.۹۸
  ۴,۲۱۸,۱٠۷ ۳۲,۹۶٠
 • خزامیا زامیاد ۶,۵٠٠ ۶,۶٠٠
  ٠.۱۵
  ۱۸,۵٠۷,۸۵۷ ۶,۵۱٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۸,٠۵٠ ۱۷,۹۹٠
  ۴.۱۹
  ۲٠,٠۴۲,۱۷۶ ۱۸,۸۴٠
 • خساپا سایپا ۱,۷٠۴ ۱,۷۲٠
  ۱.۳۱
  ۳۸٠,۳۶۳,۶٠٠ ۱,۶۸۲
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۲,٠۴٠ ۱۲,٠۳٠
  ٠.۵۸
  ۱,۶۷۳,۸۹۸ ۱۱,۹۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۷,۲۹٠ ۷,۲۵٠
  ۴.۸۹
  ۵,٠۵٠,۸۵۷ ۶,۹۵٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱۵,۳۳٠ ۱۵,۴٠٠
  ۴.۹۶
  ۷,۳۶۷,۹۳۸ ۱۶,۱۳٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۶,۱۲٠ ۱۶,۳۱٠
  ٠.۹۸
  ۹٠٠,۶۶۷ ۱۶,۲۸٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۵۷٠ ۲,۵۸۱
  ۲.۶۸
  ۲٠۲,۸۸۶,۷۸٠ ۲,۵٠۳
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۵۲,۲۴٠ ۵۱,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۱۹۷,۵۷۵ ۴۹,۷۶٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۸۷٠ ۳,۸۷۴
  ۱.۳۶
  ۱۳,۲۹۲,۵۳٠ ۳,۸۱۸
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴۳,۹۲٠ ۴۵,۴۲٠
  ۵
  ۱۱۲,۷۲۳ ۴۶,۲۳٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۲۲۲ ۲,۲۱۹
  ۴.۹۶
  ۳۱,۸٠۲,٠٠۲ ۲,۱۱۷
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۶٠٠ ۹,۴۹٠
  ۲.۷۸
  ۴,۳۶۴,۸۵۳ ۹,۳۴٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۲,۶۱٠ ۱۲,۹۱٠
  ۴.۹۷
  ۶۱۲,۷۱۴ ۱۳,۲۷٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,٠٠۲ ۲,٠۲۴
  ۱.۹۱
  ۴۴۹,۱۷۸,۳۱۱ ۲,٠۴۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,٠۸٠ ۷,٠۳٠
  ۴.۸۹
  ۷,۷۹٠,۱۲۳ ۶,۷۵٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۶,٠٠٠ ۳۵,۵۲٠
  ۱.۹۳
  ۸۷۱,۶۱٠ ۳۶,۷۱٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۵,۵۲٠ ۲۵,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۴۸۴,۸۳۲ ۲۴,۳۱٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۳,۶٠٠ ۳۳,۴۹٠
  ٠
  ۳,۱۸۴,۹۴۳ ۳۳,۶٠٠
 • دالبر البرزدارو ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۷۲٠
  ۳.۳۵
  ۱,۱۵۴,۸٠۸ ۱۳,۱۵٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۶۵٠ ۳,۶۴۹
  ٠.٠۵
  ۵,۵۱۸,۳۱۸ ۳,۶۴۸
 • دانا بیمه دانا ۵,۵٠٠ ۵,۴۸٠
  ۴.۹۶
  ۴,۱۹۶,۸۸۷ ۵,۲۴٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۶,۴۲٠ ۱۶,۶۴۹
  ٠.۱۵
  ۱,۸۶۹,٠۴۷ ۱۶,۳۹۵
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۵,۳۶٠ ۱۵,۲۶۴
  ۲.۱۳
  ۲,۷۵۳,۳٠٠ ۱۵,٠۴٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۴,۱۵٠ ۳۳,۲۸٠
  ٠.۸۳
  ۸۷۵,۴۴۲ ۳۳,۸۷٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۷,٠۵٠ ۴۷,۲۲٠
  ٠.۸۸
  ۹۷۷,۸۷۷ ۴۷,۴۷٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۹,۷٠٠ ۳٠,۲٠۸
  ٠.۱۱
  ۱,۲۴۴,۱۴۶ ۲۹,۷۳۲
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۳,۹۵٠ ۱۴,۲۴۱
  ۲.۲۴
  ۶,٠۹۶,۱۶۱ ۱۳,۶۴۴
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲,۸۴٠ ۱۲,۹۲٠
  ٠.۲۳
  ۲,۱۶٠,۱۳۵ ۱۲,۸۷٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۲,۵۳٠ ۱۲,۳۵٠
  ۴.۹۴
  ۴,۸٠٠,۵٠۳ ۱۱,۹۴٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۶,٠٠٠ ۳۶,۴۸٠
  ٠.۲۸
  ۸۲۲,۶۶۹ ۳۵,۹٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳٠,۱۹۱ ۳٠,۱۴۹
  ۳.٠۹
  ۱,۹۵٠,۷۷٠ ۲۹,۲۸۷
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۹,۱٠٠ ۲۹,۷۵٠
  ۳.۴۸
  ۱,۲۴۳,۶۴٠ ۳٠,۱۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۶,۱۸٠ ۶,۲۶٠
  ۲.۶۸
  ۵,۷۸۴,٠۲۸ ۶,۳۵٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۱,۶۴٠ ۱۱,۵۴۵
  ۳.۳۹
  ۴,۳۵۷,۹۳۵ ۱۲,٠۴۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۵,۳۵٠ ۱۵,۴۴٠
  ٠.۴۵
  ۱,۳۲۱,۱۸٠ ۱۵,۴۲٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۸,۹۸٠ ۱۸,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۹٠۳,۱۵۳ ۱۸,٠۸٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۱,۱۸٠ ۲۱,۲٠٠
  ۳.۲۷
  ۷۳۸,۲۸۳ ۲٠,۵۱٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۵,۲٠٠ ۲۵,٠۳٠
  ۲.۱
  ۱,۳۹۹,۴۱۷ ۲۵,۷۴٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۴,۴٠٠ ۲۵,٠٠٠
  ۳.۲۵
  ۱,۱۵۹,۴۷۴ ۲۵,۲۲٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۴٠,۴۸٠ ۴٠,۷۳٠
  ۱.۱۷
  ۱,۳۲۳,۸۶۷ ۴٠,۹۶٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۶,۹۸٠ ۲۷,۱۵٠
  ۱.۲۱
  ۱۹٠,۱۷٠ ۲۷,۳۱٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۴,۳۲٠ ۳۴,۳۵۲
  ٠.۶۳
  ۸۷۹,۹٠٠ ۳۴,۱٠۶
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۴,۶۴٠ ۴,۶۱۴
  ۱.٠۹
  ۵,۲۷۳,۲۲۷ ۴,۵۹٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۱,۶۳٠ ۲۱,۴۶٠
  ۱.۳۶
  ۵۴۷,۷۲۷ ۲۱,۳۴٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۶,۷۲٠ ۳۶,۷۱٠
  ۴.۶۲
  ۴,٠۳۷,۸۷۳ ۳۵,۱٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۴٠,۲۶٠ ۴۱,٠۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,۴٠۴,۴۹۹ ۴۲,۳۷٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۵,۹۲۲ ۲۶,٠۸۸
  ۱.۳۴
  ۳,۳۹۴,۴۴۷ ۲۶,۲۷۵
 • دی بانک دی ۱,۲۳۵ ۱,۲۵۹
  ۳.۸۲
  ۱,۷۴۷,۵۴٠,۷٠۱ ۱,۲۸۴
 • دیران ایران‌دارو ۱۶,۶۹٠ ۱۶,۴۶٠
  ۳.۲۵
  ۵,۶٠۲,۹۹۴ ۱۷,۲۵٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۴,۱۳٠ ۴,۱۳۸
  ۳.۸۲
  ۲۴٠,۳۱۸,۴۱۸ ۳,۹۷۸
 • رافزا رایان هم افزا ۷۵,۲٠۲ ۷۶,۴۶۸
  ٠.٠۸
  ۹۳۲,۷۶۴ ۷۵,۱۴۵
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۶,٠۸٠ ۵,۹۹٠
  ۱.۱۶
  ۸,۳۹۳,۱۱۶ ۶,٠۱٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,٠۲٠ ۵,۹۹٠
  ۱.۳۵
  ۲,۵۶۱,۱۱۱ ۵,۹۴٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۲,٠٠٠ ۱۲,٠۲٠
  ٠.۷۴
  ۲,٠۶٠,۷۹۵ ۱۲,٠۹٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۷,٠٠٠ ۷,٠۹٠
  ۲.۵۱
  ۲,۴۶۵,۸۷٠ ۷,۱۸٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۸,۳۶٠ ۱۸,٠۷٠
  ۴.۹۷
  ۲٠,٠۶۳,٠۲۴ ۱۷,۴۹٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۵۱۵
  ٠.٠۵
  ۱,۲۳۲,٠۵۵ ۱۶,۵۹۱
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۴۵,۳۳٠ ۴۵,۴٠۱
  ٠.٠۲
  ۷۵۳,۳۶۴ ۴۵,۳۲٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲۲۵,۷۹۴ ۲۲۵,۵۱۶
  ۵
  ۲,۵۳۴,٠۷۱ ۲۱۵,٠۴۲
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۷۲۴ ۲,۷۱۴
  ٠.۹۱
  ۹,۶۶۹,۹۵۷ ۲,۷۴۹
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۱۹,۴٠٠ ۱۱۷,۳٠٠
  ۳.۳۹
  ۷٠۲,۸۱۴ ۱۱۵,۴۸٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۹,۲۶٠ ۱۹,۴۶۱
  ٠.۶۶
  ۸۶۱,۶٠۱ ۱۹,۱۳۴
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,٠۱۴ ۴,۹۹۳
  ۴.۹۸
  ۲٠,۶۱٠,٠٠۳ ۴,۷۷۶
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۸۱٠ ۵,۸۱۹
  ٠.۵
  ۲,۸۱۷,۶۹۱ ۵,۷۸۱
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۲,۳۲٠ ۱۲,۶۳۲
  ۱.۶
  ۶,۵۱۱,۵۵۳ ۱۲,۱۲۶
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲٠,٠٠٠ ۱۹,۸۵۴
  ٠.۹۳
  ۲,۴۹۷,۴۳۱ ۱۹,۸۱۵
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۷,۶۴۷ ۲۸,۱٠۷
  ۵
  ۱,۷۴۶,۹۶۴ ۲۹,۱٠۱
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۹۷٠
  ۱.۳۹
  ۳,۶۲٠,۹٠۱ ۱۷,۹۵٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱٠,۹۳٠ ۱۱,٠۶۶
  ۳.۸۸
  ۱,۴۶۲,۶۹۶ ۱۱,۳۷۱
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۶,٠۴٠ ۱۶,۸۸۱
  ۵
  ۳,۳۲۳ ۱۶,۸۸۴
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۴,۹٠٠ ۲۵,۳۵٠
  ۲.۳۹
  ۲,۲٠۱,۷۳۵ ۲۵,۵۱٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۲۹,۹۹٠ ۲۹,۹۶۶
  ۴.۵۲
  ۳,٠۶۵,۱۳٠ ۳۱,۴٠۹
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶٠,۲۹۹ ۶٠,۶۷۵
  ۴.۶۶
  ۱,٠۵۹,۵۱۱ ۶۳,۲۴۹
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۸,۶۴٠ ۱۸,۷۷٠
  ۲.۶۶
  ۴,۱۵۷,۸۸۵ ۱۹,۱۵٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۴۱,۴٠٠ ۴۲,۶۲٠
  ۱
  ۱,۴۳۸,٠۸۵ ۴۱,۸۲٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۹,۴٠٠ ۳۹,۷۴٠
  ۳.۵۸
  ۳,۹۱۴,۱۲۲ ۳۸,٠۴٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۸,۴۶۹ ۵۸,۲۹۱
  ۵
  ۲,۶۵۴,۲۸۲ ۵۵,۶۸۵
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۹۸,۴۴٠ ۹۹,٠۳۹
  ۵
  ۱۴۷,۷۲۴ ۱٠۳,۶۲۱
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۳,۸٠٠ ۴۳,۷۲٠
  ۴.۷۶
  ۷۴٠,۲۸۵ ۴۱,۸۱٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۴۳۳ ۳,۴۱۳
  ٠.۶۱
  ۳۲,۹۹۶,۲۷۳ ۳,۴۵۴
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۷۸,٠۳٠ ۷۷,۸۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۲٠,۲۹٠ ۷۴,۳۲٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۷,٠٠٠ ۲۷,۱۸٠
  ۱.۲۱
  ۵۷۳,۲۶۹ ۲۷,۳۳٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۹۶٠ ۹,۱۲٠
  ٠.۷۸
  ۱۱,۶۶۲,۱٠٠ ۹,٠۳٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۹,۳٠٠ ۲۹,۳٠٠
  ۴.۹۸
  ۲,۸٠۸,۴۴۶ ۲۷,۹۱٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۶۳,۷۲۱ ۶۴,۴۴۴
  ٠.٠۲
  ۱,۷۷٠,۲۶۶ ۶۳,۷۱٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۶,۲۱٠ ۲۶,۲٠٠
  ۴.۹۷
  ۸,۵۵٠,۱۱۸ ۲۴,۹۷٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۲۲,۷۶٠ ۱۲۱,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۵۶۵,۳۴۹ ۱۱۶,۹۲٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۴,۸۸٠ ۲۵,۲۱٠
  ۳.۹۴
  ۲,۷۵۴,٠۱۵ ۲۵,۹٠٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۴,۹۱٠ ۲۵,۱۸٠
  ۱.۱۱
  ۱,۴٠۳,۵۷۸ ۲۵,۱۹٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۴۵,۲۴۷ ۴۶,٠۷۲
  ۵
  ۲٠۵,۸۵۲ ۴۷,۶۲۸
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۵۴,۴۳٠ ۵۵,۱۶٠
  ۲.۹۱
  ۱۸۲,۹۹۹ ۵۶,٠۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱٠,۲۳٠ ۱٠,۵۳٠
  ٠.۸۷
  ۲۱,٠۵۵,۸٠۶ ۱٠,۳۲٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۷۴۹ ۶,۷۷۷
  ٠.٠۱
  ۶,۵۵۸,۴۴۷ ۶,۷۴۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۴,۲۶٠ ۲۴,۶۲٠
  ۱.۷
  ۱,۶۸۲,۹۲۱ ۲۴,۶۸٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۸,٠۲٠ ۸,۱۵٠
  ۲.۴۳
  ۱۸,٠٠۲,۲۴۹ ۷,۸۳٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱٠,٠٠٠ ۱٠,۲٠٠
  ۱.۶۳
  ۱,۶۵۷,۵۵٠ ۹,۸۴٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۶۷,۲٠٠ ۶۷,٠۶٠
  ۵
  ۳,۸۳۳,۸٠۸ ۶۴,٠٠٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۸,۵۷٠ ۱۸,۵۵٠
  ۴.۹۷
  ۳,۴۶۲,۶۷۲ ۱۷,۶۹٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۴,٠۴٠ ۲۴,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۶٠,۵۴۸ ۲۵,۳٠٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۹۷,۱۶٠ ۹۷,۴۵٠
  ۵
  ۶۲۸,۷۲۱ ۱٠۲,۲۷٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲۲,۱۹٠ ۲۲,۳۲٠
  ۱.۳۷
  ۸,۶۵۹,۱۴٠ ۲۱,۸۹٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۲,۹٠٠ ۳۳,۲۲٠
  ۲.۷۸
  ۱,۲۳۵,۴۸۱ ۳۲,٠۱٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۶۸,۳۸٠ ۶۷,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۷۸,۲۵۲ ۶۵,۱۳٠
 • سکرد سیمان کردستان ۶,۷۳٠ ۶,۷۷٠
  ۱.۳۶
  ۸,۸۴۷,۱۷٠ ۶,۶۴٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۶,۷۶٠ ۱۶,۸۲٠
  ۲.۱
  ۱,۴۵۸,۲۷۶ ۱۷,۱۲٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۴,۸۶٠ ۱۴,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۵,۲۴۸,۳۲۶ ۱۴,۵۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۴,۳۴٠ ۲۴,٠۵۴
  ٠.۲۸
  ۱۵,٠۹۳,۴۳۳ ۲۴,۲۷۳
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۱۶٠,۴۵٠ ۱۶۸,۷۶٠
  ۵
  ۱,۴٠۸ ۱۶۸,۸۹٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۶۸٠
  ٠.۲۳
  ۱,۶۸۲,۱۷۳ ۱۷,۷۴٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۵,۶۶٠ ۲۶,۲٠٠
  ۴.۷۵
  ۲,٠۳۹,۶۵۲ ۲۶,۹۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۴,۶۴٠ ۱۴,۶۹٠
  ۱.۹۴
  ۶,۵۸۲,۸۷۴ ۱۴,۹۳٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۲٠٠ ۷,۲۲٠
  ۳.۳
  ۸,۴۳۴,۱۳۱ ۶,۹۷٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۹,۲۹٠ ۲۹,۲۲٠
  ۴.۹۴
  ۳,٠۳۸,۹٠۶ ۲۷,۹۱٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۴٠٠ ۸,۴۵٠
  ۱.۷۵
  ۶,۶۴۱,۸۳۳ ۸,۵۵٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۷,۷۱٠ ۱۷,۹۶٠
  ٠
  ۴,۴۱۸,٠٠۶ ۱۷,۷۱٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۴,۸٠٠ ۳۴,۵٠٠
  ۴.۹۸
  ۶,۵۲۶,۷۸۷ ۳۳,۱۵٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۵,۳۴٠ ۱۵,۳۲۶
  ۱.۴۳
  ۳,۵۹۳,۷۹۳ ۱۵,۱۲۳
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴٠,۱۵٠ ۳۹,۳۹٠
  ۳.۲۹
  ۱۹۶,۵۳۹ ۳۸,۸۷٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۹۹,۷۵٠ ۱٠٠,۵۸۸
  ۳.۵۹
  ۳,۵۱۶,۳۷۴ ۹۶,۲۹٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۲,۸۸٠ ۳۲,۹٠٠
  ۴.۲۵
  ۱٠,۶۴۲,۹۶۲ ۳۱,۵۴٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۸۹,۹۴۵ ۸۹,۸٠۳
  ۵
  ۱,۴۸۸,۱۵۸ ۸۵,۶۶۲
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۱,۳۵٠ ۲۱,۳۶٠
  ۱.۵۲
  ۵۶,۶۶۹,۹۷۵ ۲۱,٠۳٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۴,۲٠٠ ۱۴,٠۲٠
  ۲.۹
  ۳,۴۴۳,۲۱۴ ۱۳,۸٠٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۶۱٠
  ۳.۳۹
  ۴,۱۴۳,۲۷٠ ۱۵,۹۴٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۸,٠۴۲ ۱۸,٠۴۱
  ۲.۳۶
  ۱,۶۷٠,۷۷۸ ۱۷,۶۲۶
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲٠,٠٠٠ ۲٠,۱۸٠
  ۳.۳۶
  ۶,۱۱۸,۸۹۶ ۱۹,۳۵٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۵,۹۸٠ ۱۴۶,۱۶٠
  ۴.۲۶
  ۳,۲۱٠,۵۴۸ ۱۴٠,٠۱٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۲,۲۲٠ ۱۲,۱۸٠
  ۳.۱۲
  ۱٠۹,۳۳۹,۱۷۵ ۱۱,۸۵٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۹,۳٠٠ ۹,۳۳٠
  ۱.۴۲
  ۷٠,۵۲۷,۱٠۸ ۹,۱۷٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۱,٠٠٠ ۳٠,۶۳۱
  ۱.۵۳
  ۲,۱۳۲,۸۵۴ ۳٠,۵۳۲
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۷,۶۸٠ ۴۷,۴۹٠
  ۵
  ۳,۳۲۶,٠۹۶ ۴۵,۴۱٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۱,۴۴٠ ۲۱,۳۸٠
  ۵
  ۳,۸۹۱,۶۵۲ ۲٠,۴۲٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱٠۸,۵٠٠ ۱٠۷,۱۲۱
  ۱.٠۹
  ۸۵۳,۳۹۲ ۱٠۷,۳۳٠
 • شرانل نفت ایرانول ۵۱,۲٠٠ ۵٠,۶۲۸
  ۳.۴۱
  ۱,۱۳۷,۵۸۵ ۴۹,۵۱۲
 • شسپا نفت سپاهان ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۴٠٠
  ٠.۶۹
  ۹,۶۶۲,۴۹٠ ۱۷,۴۷٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۷٠٠
  ۳
  ۱۱۸,٠۱۴,۸۹۶ ۱۲,۳۳٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۷۴,٠۴٠ ۷۳,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۸۳٠,۶۴۹ ۷٠,۵۲٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۴,۶۱۴ ۳۴,۳۹۱
  ۵
  ۳۹۳,۳۵۳ ۳۲,۹۶۶
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۹,۱۴٠ ۷۹,٠۸٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۶۷,٠۶٠ ۷۵,۳۸٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۳۸,۴۹٠ ۳۸,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۲۵,۹۸۵ ۴٠,۵۱٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۹٠۷ ۱,۸۴۵
  ٠.۷۴
  ۱۹۲,۷۲۳,۸۱۹ ۱,۸۹۳
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۴۷,۱۸٠ ۳۴۶,۷۶٠
  ۵
  ۱,۱۹٠,۶۸۶ ۳۳٠,۶۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۹۲,٠٠٠ ۹٠,۸۶٠
  ۱.۵۷
  ۵۴۷,۲۲٠ ۹٠,۵۸٠
 • شکلر نیروکلر ۳۴,٠۳٠ ۳۳,۸۸٠
  ۵
  ۳,۶۸۸,۴۹۹ ۳۲,۴۱٠
 • شگل گلتاش‌ ۷,۶٠٠ ۷,۷۷٠
  ۳.۴۳
  ۲,٠۸۳,۸۳۸ ۷,۸۷٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۱,۴۲٠ ۱۱,۴۷۶
  ۱.۹۸
  ۳۶,٠۳۳,۴۹۵ ۱۱,۱۹۸
 • شلعاب لعابیران‌ ۹,۵۸٠ ۹,۵۸٠
  ۴.۹۶
  ۲,۵۶۱,٠۳۴ ۱٠,٠۸٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۵۹,٠٠٠ ۵۸,۵۸٠
  ٠.۶۲
  ۹۵۳,۲۸۷ ۵۹,۳۷٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۲,٠٠٠ ۲۲,۱۱٠
  ٠.۶۸
  ۹۷۶,۵۵٠ ۲۲,۱۵٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۵,۵۴٠ ۶۵,۳۳٠
  ۵
  ۶,۳۱۸,۹۶۹ ۶۲,۴۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۵,۷۲٠ ۲۵,۶۳٠
  ۴.۹۸
  ۶,۳۳۱,۱۴۹ ۲۴,۵٠٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۸,۸۶۲ ۸,۸۴۶
  ۱.۹۶
  ۱۳,۱۴۴,۱۴۶ ۸,۶۹۲
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۸,۶۸٠ ۲۸,۴٠٠
  ۳.۸۶
  ۷,۵۸۵,۵۸۶ ۲۹,۸۳٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۴,٠۱٠ ۱۴,۱٠٠
  ۴.۹۵
  ۵,۲۱۵,۴٠۴ ۱۴,۷۴٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۶,۲۳٠ ۲۶,۲۳٠
  ۴.۶۳
  ۴,۹٠۲,۷۲۵ ۲۵,٠۷٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۹,۱۵٠ ۶٠,٠۴٠
  ۲.۷
  ۳۸۸,۱۱۹ ۶٠,۷۹٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۴۱,۸۷۲ ۴۱,۶۵۴
  ۵
  ۱,۱٠۷,۶٠۸ ۳۹,۸۷۹
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۷,۲٠٠ ۱۷,۳۶٠
  ۱.۷۱
  ۲,۶۸۲,۸۸۶ ۱۷,۵٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۵,۴۲٠ ۵,۳۸٠
  ۱.۶۳
  ۱۴,۳۴۳,۸۷۱ ۵,۵۱٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۹,۳۶٠ ۱۸,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۵۹۷,۶۷۲ ۱۸,۴۴٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۶۳,٠۳٠ ۳۶۷,۳۴٠
  ۵
  ۳٠,۳۹۱ ۳۸۲,۱۳٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶٠,٠۹٠ ۲۷۳,۷۶٠
  ۵
  ۲۳ ۲۷۳,۷۷٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۵۲٠ ۱۳,۶۴۷
  ۳.۴۸
  ۷,٠۴۸,٠۵۶ ۱۴,٠٠۸
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۲,۸۳٠ ۲۳,٠۱٠
  ۱.۳۸
  ۲,۲۱۴,۵۶۱ ۲۳,۱۵٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۳۴۱ ۳,۴٠۸
  ۲.۹۹
  ۱۴,۵۳۵,٠۵۶ ۳,۴۴۴
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۷,۲۸٠ ۷,۲۴٠
  ۲.۲۵
  ۲,۶٠۱,۲۲۵ ۷,۱۲٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,۹۲٠ ۵,۹۱٠
  ۴.۹۶
  ۵,۲۸۸,۳۷۴ ۵,۶۴٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۶,۶٠٠ ۲۶,۵۵٠
  ۴.۹۷
  ۵,۵۵۲,۹۴۴ ۲۵,۳۴٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۶۹۵ ۴,۶۶۳
  ۱.۳۹
  ۲,۸۵۴,۸۴۶ ۴,۷۶۱
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۳۵۱ ۳,۳۶۹
  ۱.۳۳
  ۱۱,۳۱۱,۷۷۴ ۳,۳۹۶
 • غصینو صنعتی مینو ۴۴,۹٠٠ ۴۶,۹۵۳
  ۵
  ۲۲۶,۸۲۸ ۴۷,۲۶۳
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۶,۱۹۹ ۱۶,۲۳۹
  ۵
  ۵,٠۳٠,۹۲۳ ۱۷,٠۵۱
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۱,۱۹٠ ۴۱,۳۲٠
  ٠.٠۵
  ۶,۷۳۹,۶۲۷ ۴۱,۱۷٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۲۵٠
  ٠.۸۲
  ۳,۵۱۳,۵۸۵ ۱۲,۲۳٠
 • غگز گز سکه ۱۵,۷٠٠ ۱۵,۷٠٠
  ۴.۸۵
  ۱٠٠,٠٠٠ ۱۶,۵٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۶۵٠ ۳,۶۹۹
  ۱.۳
  ۴۳,٠۶۴,۳۴۲ ۳,۶۹۸
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۷۱,۹۵۷ ۷۲,۹٠۹
  ۵
  ۱,۱۷٠,۳۹۷ ۷۵,۷۴۴
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۲۳,۶۷۹ ۲۳,۹۷۵
  ۵
  ۶,۹۹۶,۶۲۹ ۲۴,۹۲۵
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲٠,۸۱۹ ۲٠,۵۳۶
  ۵
  ۳,۸۱۷,۴۸۷ ۱۹,۸۲۸
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۳۷٠
  ۴.۹۳
  ۲,۵۵۱,۶۵۳ ۲۵,۱۶٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۷۴,۱٠٠ ۷۴,٠۱٠
  ۴.۹۷
  ۲,٠۸۴,۱۲۲ ۷٠,۵۹٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۸,٠۶۶ ۸,۱۱۸
  ٠.۸۸
  ۳,۱٠۴,۷۳۴ ۸,۱۳۸
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۳۵,۵٠٠ ۳۵,۶۸٠
  ۴.۷۷
  ۵,۵۴۸,۸۲۵ ۳۷,۲۸٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۵,٠٠٠ ۵,٠٠٠
  ٠
  ۱,۴۹۶,۷۱۶ ۵,٠٠٠
 • غویتا ویتانا ۹,٠٠٠ ۸,۹۲۳
  ۳.٠۷
  ۶,۳۷۱,٠٠۴ ۹,۲۸۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۲۷۵ ۱,۲۷۳
  ۱.۴۳
  ۷۵,۹۶٠,۹۶۹ ۱,۲۵۷
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۹۳۹ ۱,۹۲۴
  ۳.۴۱
  ۳۶,۱۸۳,۷۴٠ ۱,۸۷۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱٠,۹۳٠ ۱٠,۸۲٠
  ۵
  ۱۲۸,۲۱۸,۷۱۸ ۱٠,۴۱٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۷۱٠ ۱۶,۶٠٠
  ۴.۹۶
  ۱۲,۲۹۷,۷۶۴ ۱۵,۹۲٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۶,۷۶٠ ۱۶,۵۶٠
  ۴.۹۵
  ۱,۵۵۳,۴۳۲ ۱۵,۹۷٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۵,۳۴٠ ۱۵,۱۴٠
  ۲.۷۵
  ۳,۹۵۱,۴٠٠ ۱۴,۹۳٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۵,۹۳٠ ۲۵,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۷۶,۴۲۲ ۲۴,۷٠٠
 • فپنتا سپنتا ۴٠۵,۱۲٠ ۴٠۳,۷۵٠
  ۵
  ۱٠۳,۹۲۱ ۳۸۵,۸۳٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱۴,٠۲٠ ۱۴,۲٠۸
  ٠.۲۱
  ۴,٠۵۸,۲۲۶ ۱۴,٠۴۹
 • فجام جام‌دارو ۷,٠۵٠ ۶,۹۸٠
  ۴.۹۱
  ۱۲,۲۴٠,۲۸۷ ۶,۷۲٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳۲,۳۴٠ ۳۲,۲۱٠
  ٠
  ۲۳,٠۹۱,۳۳۸ ۳۲,۳۴٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۱,۷۸٠ ۲۱,۴۶٠
  ۱.۹۲
  ۱,۲۶۵,٠۲۷ ۲۱,۳۷٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۶,۵۵٠ ۱۶,۴۹٠
  ۴.۹۵
  ۶۱,۱۹۶,۸۱۱ ۱۵,۷۷٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۶,۷۷۹ ۱۶,۷۷۹
  ۵
  ۶,۲۴۶,۶۷۷ ۱۵,۹۸٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۱,۲۲٠ ۳۱,۱۲٠
  ۴.۹۸
  ۳,۱۵۳,۳۱۷ ۲۹,۷۴٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۵۳٠ ۵,۵۷٠
  ٠.۹۱
  ۱۳,۲۴۲,۶۲۳ ۵,۴۸٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۳۳,۱۵۷ ۳۲,۹۹۱
  ۵
  ۶,۸٠۵,۹۳۱ ۳۱,۵۷۹
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۷,۸۲۷ ۱۷,۵۸۶
  ۲.۹۱
  ۱۵,۸٠٠,۶۱۴ ۱۸,۳۶۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۹,۹۸٠ ۲۹,۹۱٠
  ٠.۶
  ۸۸۶,۸۶٠ ۲۹,۸٠٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۴٠,۹۶٠ ۴٠,۷۵٠
  ۵
  ۲,۶۹۸,۳۶۲ ۳۹,٠۱٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۷۲,۸۹٠ ۷۲,۸۱٠
  ۵
  ۱,۳۱۸,۷۴٠ ۶۹,۴۲٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۴۵۲
  ۱.٠۳
  ۷,٠۲۲,۳۲۷ ۱۴,٠۵۵
 • فلامی لامیران‌ ۲۵,۴٠٠ ۲۵,۴۶٠
  ۱.۴
  ۸۸۶,۴۷۹ ۲۵,۷۶٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۲۱٠
  ٠.۴
  ۶,۱۱۵,۸۳۱ ۱۷,۴۲٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۳,٠٠٠ ۲۳,٠٠٠
  ۱۲.۴۷
  ۱,۴٠٠,٠٠٠ ۲٠,۴۵٠
 • فمراد آلومراد ۶۹,۵۱٠ ۷٠,۲٠٠
  ۲.۳
  ۷۶۳,۸۷۹ ۷۱,۱۵٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۳,۵۹٠ ۱۳,۵۴٠
  ۴.۹۴
  ۱۷۲,۳۹۷,۷۴۵ ۱۲,۹۵٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۵,۱٠٠ ۲۵,۱۱٠
  ۶.۳۶
  ۱,۵۹۷,۱۲۵ ۲۳,۶٠٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲٠۶,۷٠٠ ۲٠۵,۲۷٠
  ۵
  ۱۷٠,۲۱۸ ۱۹۶,۸۶٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۱,٠۲٠ ۱٠,۹۵٠
  ۳.۹۶
  ۲۳۱,۷٠٠,۷۱۳ ۱٠,۶٠٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۷,۵۵٠ ۱۷,۷۶٠
  ۲.۲۱
  ۷,۷۲٠,۷٠۳ ۱۷,۱۷٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۳۷,۲۹٠ ۳۶,۸۷۸
  ۱.۴۱
  ۲,٠۱٠,۷۲۶ ۳۷,۸۲۲
 • قاسم قاسم ایران ۹,٠۶٠ ۹,٠۵۱
  ۱.۲۵
  ۳,۵۱۲,۳۵۳ ۹,۱۷۵
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۷,۶٠٠ ۷,۴۸٠
  ٠.۵۲
  ۲,۱۷۶,۲٠۷ ۷,۶۴٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۵۶,۱۵٠ ۵۸,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۸۴,۶۸۸ ۵۹,۱٠٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۷,۳۷۵ ۱۷,۱۵۲
  ۵
  ۴,۶۸۵,۸۴۹ ۱۶,۵۴۸
 • قرن پدیده شیمی قرن ۳۳,۸٠٠ ۳۳,۳۸٠
  ۳.۱۴
  ۳,۵۱۸,۷۵۳ ۳۲,۷۷٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۸,۲۸٠ ۲۷,۹۲٠
  ۱.۹۱
  ۴۷۴,۳۶۳ ۲۷,۷۵٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۹۳۱ ۲,۹۲۷
  ۴.۹۸
  ۸,۸۹۲,۱۵۷ ۲,۷۹۲
 • قشهد شهد ۱۸,٠۴٠ ۱۸,۹۸٠
  ۴.۹۵
  ۸۳۹ ۱۸,۹۸٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۱۶,۵۶٠ ۱۶,۵۱۲
  ۱.۷۹
  ۱,٠۶۶,۵۵۲ ۱۶,۲۶۸
 • قصفها قنداصفهان‌ ۹۱,۱٠٠ ۸۹,۶۷٠
  ۴.۳۲
  ۴۴۲,۵۲۷ ۸۷,۳۳٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۱,۳٠٠ ۳۲,۹۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵۶۴ ۳۲,۹۴٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۴,۴۵٠ ۲۴,۵۴٠
  ٠.۶۹
  ۳۱۹,۸۵٠ ۲۴,۶۲٠
 • قنیشا قند نیشابور ۶۳,۶۵٠ ۶۳,۲۴٠
  ۵
  ۲,۷۳٠,۵۱٠ ۶٠,۶۲٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۳۵,٠۶٠ ۳۴,۹۹٠
  ۱.۵۲
  ۳۵۵,۸۱۹ ۳۵,۶٠٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۵,۱۲٠ ۱۴,۹۶٠
  ۵
  ۱۲,۳۹۹,۸۶۲ ۱۴,۴٠٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲٠,۳۵٠ ۲٠,۵۲۸
  ٠.۳۶
  ۱,۱٠۷,٠۳۵ ۲٠,۲۷۸
 • کالا بورس کالای ایران ۲۵,٠۱٠ ۲۴,۷۴٠
  ۵
  ۱,۵۴۹,۵۶۸ ۲۳,۸۲٠
 • کاما باما ۱۲,٠۳٠ ۱۲,۲٠٠
  ٠.۹۹
  ۴۱,۹۵۹,۵۵۹ ۱۲,۱۵٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۸,۴۶٠ ۱۸,۵۱٠
  ۲.۴۴
  ۱۷,۲۲۹,۶۸۱ ۱۸,٠۲٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۵,۷٠٠ ۳۶,۲۲٠
  ٠.۳۶
  ۱,۸۲۶,۲٠۴ ۳۵,۸۳٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۳۴,۷۶٠ ۳۴,۷۶٠
  ۹.۴۸
  ۲,٠٠٠,٠٠٠ ۳۸,۴٠٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱۲,۸٠٠ ۱۱۳,۴۷٠
  ۷.۷
  ۱۷۴,۹۶٠ ۱٠۴,۷۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۴,۱۷٠ ۳۴,۱۴۲
  ٠.۸۶
  ۶٠۴,۸۵۳ ۳۳,۸۷۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۴,۸۳٠ ۲۴,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۷,۷۱٠,۴۹۲ ۲۶,۱۳٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۱,۵۳٠ ۴۳,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۱۷ ۴۳,۷۱٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۲۸,۸۱۲ ۳٠,۳٠۷
  ۵
  ۶,۷۲۷ ۳٠,۳۲۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۹,٠۵٠ ۲۸,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۱۱,۱۲٠,۸۶۶ ۲۷,۶۷٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۹,۲۵٠ ۹,۳۳٠
  ۴.۹۳
  ۳,۸۹۹,۱۹۵ ۹,۷۳٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۵,۷۹٠ ۳۵,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۱۳,۶۴۸ ۳۴,٠۹٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۲٠٠,۳۷٠ ۲٠٠,٠۳٠
  ۵
  ۱,۸۶۴,۹۶۴ ۱۹٠,۸۳٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۲۱٠
  ۲.۵
  ۱۱,۷۲۷,۸۲٠ ۱۷,۶۲٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۳,۲۶٠ ۴۲,۷۸٠
  ۵
  ۳,۵٠۲,۲۲۱ ۴۱,۲٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۳٠۹ ۱,۳۱۲
  ٠.۹۳
  ۲۳۷,۳۴۱,۸۲۱ ۱,۲۹۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۴,۶۳٠ ۲۴,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵٠۲,۴۱۹ ۲۳,۴۶٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳۵,۲۵۱ ۳۵,۱۱۶
  ۵
  ۶,۹۸٠,۴۴۹ ۳۳,۵۷۳
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۹,۶۵٠ ۱۹,۳۵٠
  ۳.۱۱
  ۳,۶۹۸,۶۲۵ ۲٠,۲۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۵٠,۱۶٠ ۵٠,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۲۴٠,۱٠۶ ۵۲,۷۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۵,۵۶٠ ۱۵,۵۸٠
  ۴.۸۳
  ۱۲,۶۷۴,۲۲۲ ۱۶,۳۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶,۷۷٠ ۷,٠۱٠
  ۱.۳۱
  ۱۳,۸۱۷,۶۵۸ ۶,۸۶٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۱,۳۹٠ ۱۱,۵٠٠
  ۱.۵۶
  ۲,٠۱۵,۱۲۷ ۱۱,۵۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶۳,۴۵٠ ۶۳,٠۷٠
  ٠.۵۴
  ۴۳۹,۵۵۵ ۶۳,۱۱۲
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۸,۸٠٠ ۵۸,۴۵٠
  ۴.۴۴
  ۶۴۳,۵۳۶ ۵۶,۳٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۲۶٠ ۳,۲۵۵
  ۲.٠۷
  ۸,۶۵۱,۵۹۸ ۳,۱۹۴
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۵۸٠
  ٠.۲۱
  ۶۷۱,۴۴۷ ۲۴,٠۵٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۸,٠۶٠ ۱۷,۹۸٠
  ٠
  ۴,۳۶۱,۵۹۳ ۱۸,٠۶٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۱,۹۶٠ ۲۱,۹٠٠
  ۴.۹۷
  ۱۸,۳۵۳,۱۶۱ ۲٠,۹۲٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۵,٠٠٠ ۴۵,۱۳٠
  ۲.۲۷
  ۳,۲۴۶,۳۳۹ ۴۴,٠٠۳
 • کلر کلر پارس ۱٠۵,۵۹٠ ۱٠۴,۷۹۳
  ۴.۹۹
  ۱,٠۱۹,۳۵۳ ۱٠٠,۵۷۱
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۳,۲۶٠ ۲۳,٠۵٠
  ۱.۸۶
  ۲,۹۳۲,۹۴۹ ۲۳,۷٠٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۲,۵۹٠ ۴۲,۲۴٠
  ۴.۹۸
  ۴,٠۶۱,۲۶۸ ۴٠,۵۷٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۳۴,۸۷۱ ۱۴۱,۹۶۶
  ۵
  ۵٠ ۱۴۱,۹۶۹
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۷۳,۲٠٠ ۷۳,٠۲٠
  ۴.۹۹
  ۸۱۷,۲۲۳ ۶۹,۷۲٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۶۳,۴۷٠ ۶۲,۱۴٠
  ۴.۲۴
  ۳,۷۴۹,۷۸۸ ۶٠,۸۹٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۴۶٠ ۹,۳۱٠
  ۲.۷۱
  ۵,۳۲۲,۴٠۴ ۹,۲۱٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۳,۷۷۴ ۱۴,۳۱۶
  ۴.۹۹
  ۶۹۶,۸٠۲ ۱۴,۴۹۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۴,٠۷٠ ۱۳,۸۵٠
  ۴.۵۳
  ۱۶,۶۴۷,٠۳٠ ۱۳,۴۶٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۴,۶۵۵ ۲۳,۸۵۳
  ۳.۸۸
  ۲,۹۳٠,۵۶۳ ۲۳,۷۳۵
 • کیا کیا الکترود شرق ۹,۲۹٠ ۹,۲۹٠
  ٠.۱۱
  ۵۵٠ ۹,۳٠٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۴,۲۴٠ ۱۴,٠۵۳
  ٠.٠۳
  ۳,٠۷٠,۴٠۴ ۱۴,۲۳۶
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۹,۲۸٠ ۱۹,۴۱۲
  ۵
  ۶,۲۱۲,۳۶۷ ۲٠,۲۹۴
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۳۷٠ ۲,۳۶۵
  ۱.۹۴
  ۱۵,۱۲۴,۳۸٠ ۲,۳۲۵
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,٠۵۷ ۵,٠۶۷
  ٠.۱۲
  ۲,۸۱٠,۸۵۱ ۵,٠۵۱
 • لابسا آبسال‌ ۳۷,۸۵٠ ۳۶,۹۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۱۸,۸۲۹ ۳۶,٠۵٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۸,۸۱٠ ۴۹,۱٠٠
  ۲.۶۳
  ۳۳۴,۶۲۳ ۵٠,۱۳٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۶۷,۳۱٠ ۶۸,۵۴٠
  ۴.۴۷
  ۹۸۶,٠۶۵ ۷٠,۴۶٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۱۹,٠٠٠ ۱۱۹,٠۷٠
  ٠.۷۵
  ۱۸٠,۷۵۵ ۱۱۸,۱۱٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱۹,۱٠٠ ۱۹,۳۱٠
  ۳.۷۳
  ۱,۴۷۲,۷۶۶ ۱۹,۸۴٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۶۱,۱۱۵ ۶٠,۳۷۵
  ۵
  ۵,۷۴۲,٠۸۵ ۵۸,۲٠۵
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۷,۹۵٠ ۷,۸۵٠
  ۱.۱۵
  ۱,۶٠۹,۳۹۸ ۷,۸۶٠
 • ما بیمه ما ۷,۸۲٠ ۷,۷۸٠
  ٠
  ۱,۲۲۸,۹۴٠ ۷,۸۲٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۷,۳۲۴ ۷,۳٠۴
  ۴.۹۹
  ۲۲,۸٠۷,۱٠۹ ۶,۹۷۶
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۸,٠٠٠ ۱۷۹,۱۹۹
  ۱.۱۷
  ۲,۵۱۱,۸۶۱ ۱۷۵,۹۴۶
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۸,٠۵٠ ۱۷,۹۵٠
  ۱.۵۸
  ۶,۶۱٠,۱۲۸ ۱۷,۷۷٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۲,۹۸٠ ۲۳,٠۶٠
  ۴.۹۲
  ۳,۵۲٠,۲۳٠ ۲۴,۱۷٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۵,۱٠٠ ۱۵,۲۱٠
  ٠.۱۳
  ۳,۱۱۲,۴۱۶ ۱۵,۱۲٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳۸,۶۶۷ ۳۸,۵۲۸
  ۵
  ۷۲۵,۷۹۷ ۳۶,۸۲۶
 • ملت بیمه ملت ۱۳,٠۷٠ ۱۳,٠۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۴٠۸,۷۸۷ ۱۳,۷۵٠
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۳۷,۹۵٠ ۳۷,۸٠٠
  ۷.۴۸
  ۵,۱۴۱,۲۲٠ ۳۵,۳۱٠
 • میهن بیمه میهن ۴,٠۴۲ ۴,۱۲۸
  ۱.۲۲
  ۱۲,۶۶۸,۶۳۵ ۴,٠۹۲
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۳۳,۷۸٠ ۳۵,۵۳٠
  ۸.۱۶
  ۲٠,٠٠٠ ۳۶,۷۸٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۹,۱۸۲ ۹,۳۱۷
  ۳.۳۸
  ۱۳,۹۷۱,۵۷۸ ۹,۵٠۳
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۹۹,۸۸٠ ۹۹,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۵۳۴,۸۲۴ ۹۵,۱۳٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۹۱,٠۶٠ ۹٠,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۸,۵۶۸,۵۶۱ ۸۶,۷۳٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۱۱٠ ۵,۱۱۴
  ۱.۱۷
  ۹,۵٠۲,۱۹۹ ۵,٠۵۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۵۳٠ ۸,۶۳٠
  ۲.۱۸
  ۳٠,۲۲۹,٠۱۷ ۸,۷۲٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۵,۹۲۲ ۲۵,۹۲۲
  ۵
  ۷٠۱,۸۵۶ ۲۴,۶۸۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۵,۳٠۷ ۱۵,۲۴۸
  ۴.۹۹
  ۱۷,۱۹۳,٠۳۵ ۱۴,۵۷۹
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۹,٠۸٠ ۹,۲۱٠
  ۲.۱۶
  ۹,٠۴٠,۳۲۲ ۹,۲۸٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۸,۹۳۷,٠۴۶ ۱۱,٠۲٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۶۱,۷۸٠ ۶۱,۹۲٠
  ۵
  ۳۷۷,۸۷۸ ۶۵,٠۳٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۸,۷۷٠ ۸,۷٠٠
  ۴.۹
  ۱,۵٠۹,۶۷۶ ۸,۳۶٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۹,۱۳٠ ۹,۲٠٠
  ٠.۲۲
  ۳,۴۷۹,۱۱۳ ۹,۱۵٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۱,۹۱٠ ۱۱,۷۸٠
  ۳.۳
  ۷,۳۷۷,۵۴۶ ۱۱,۵۳٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۵,۲۷۳ ۵,۲۶۸
  ۵
  ۱٠,۴٠۵,۳۴۲ ۵,٠۲۲
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۷,۲۲٠ ۷,۲۴٠
  ۴.۸۷
  ۵,۳۳۹,۹۹۵ ۷,۵۹٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۳۷٠ ۸,۳۱٠
  ۴.۸۹
  ۳۳,۶۷۳,۶۸٠ ۷,۹۸٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۱,۸۶٠ ۱۱,۸۱٠
  ۱.۷۲
  ۳,۲٠۸,۶۹۱ ۱۱,۶۶٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱٠٠ ۲,٠۹۵
  ۱.۱۶
  ۱۵۵,۱۹۹,۹۸۸ ۲,٠۷۶
 • وبملت بانک ملت ۳,۷۱۶ ۳,۷۴۲
  ٠.۲۷
  ۲٠۹,۱۴۸,۹۱۵ ۳,۷۲۶
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۵,۴٠٠ ۱۵,٠٠٠
  ۴.۴۱
  ۵,۹۳٠,۹۶۴ ۱۴,۷۵٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۹۷٠ ۴,٠٠۴
  ٠.٠۸
  ۶,۱۵۱,۶۴۲ ۳,۹۷۳
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۷۷٠ ۱,۷۹۲
  ٠.۶۷
  ۲۸,۴۴۳,٠۷۱ ۱,۷۸۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۷۶٠ ۲,۷۴۴
  ۴.۹۸
  ۹۴,۷۶۲,۸۸۶ ۲,۶۲۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۵,۵۹٠ ۱۵,۳۹٠
  ۱.۷
  ۳۸,۹۴۳,٠۲۶ ۱۵,۳۳٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۳,۴۵٠ ۱۳,۶۹٠
  ۳.۴۵
  ۵,۵۶٠,۵۹۳ ۱۳,۹۳٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲۶,۶۴٠ ۲۵,۶۹٠
  ۴.۹۶
  ۳۴۷,۴۳۴ ۲۵,۳۸٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۲,۶۴٠ ۲۲,۶٠٠
  ٠.۹۸
  ۲,۴۶٠,۱۱۵ ۲۲,۴۲٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,۵۳۳ ۴,۵٠۷
  ۲.۳۳
  ۷,۴۷۵,۷۸۴ ۴,۴۳٠
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۵۲۵ ۲,۵۵۱
  ٠.۹۸
  ۲۶۸,۱۱٠,٠۴۶ ۲,۵۵٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۲,۶۶٠ ۱۲,۷٠٠
  ۴.۲۴
  ۳,٠۷۳,۶۹۲ ۱۳,۲۲٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۷,۹٠٠ ۷,۸۲٠
  ۱.۴۱
  ۲,۲٠۶,۸۳۷ ۷,۷۹٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۲۴٠ ۶,۱۷٠
  ٠.۱۶
  ۴,۱۹۶,۳۹۶ ۶,۲۵٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۸,۹۴٠ ۸,۷۸٠
  ۴.۹۳
  ۱٠,۶۸۵,۱۵۴ ۸,۵۲٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۹,۲۲٠ ۹,۲٠٠
  ۴.۸۹
  ۱٠,۵۶۸,۶۶۴ ۸,۷۹٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۹۷٠ ۵,۹۸٠
  ۱.۱۹
  ۳۶,۲۷۳,۱٠۲ ۵,۹٠٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,۸۶٠ ۵,۷۸٠
  ۴.۴۶
  ۱٠,۹۱۴,٠۱۳ ۵,۶۱٠
 • ودی بیمه دی ۸,۱۲٠ ۸,٠۳۳
  ۱.۲۹
  ۸,۶۵۶,۷۵۲ ۸,۲۲۶
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۴,۴۶٠ ۴,۵۱۶
  ٠.۹۷
  ۷,۷۶۹,۴۵۴ ۴,۴۱۷
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۸۷۵ ۴,۹۱۴
  ٠.۱
  ۱۱,۷۶۷,۴۵۲ ۴,۸۸٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۵۱,۳۷٠ ۵۱,۸۳٠
  ۴.۹۹
  ۶۲٠,٠٠۲ ۵۴,٠۷٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۱۶ ۱,۲۸٠
  ۵
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۷۸۴ ۸۱۸
  ۴.۹۷
  ۱۴,۳۱۴,۷۱۲ ۸۲۵
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۶۲۹ ۶۶۲
  ۴.۹۸
  ۱۵,۸۳۹ ۶۶۲
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۸۵٠ ۲,۸٠۸
  ۴.۹۳
  ۱۴,۶۴۷,۳۷۸ ۲,۷۱۶
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۸,۴۶٠ ۸,۴۳٠
  ۴.۹۶
  ۱۳,۲۲۲,۳۱۵ ۸,٠۶٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۹,۳۲٠ ۹,۳۱۹
  ٠.۳۲
  ۱۱,۴۲۱,۲۶۲ ۹,۲۹٠
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱٠۸ ۲,۲۱۸
  ۴.۹۶
  ۶,۳۱۱ ۲,۲۱۸
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۱۱,۸۲٠ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۴۹۸ ۴۷۶
  ۴.۸۴
  ۲۶٠,۸۱۹,۷۲۸ ۴۷۵
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۸۲۶ ۸۶۹
  ۴.۹۵
  ۱۷۲,۱٠٠ ۸۶۹
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۲٠
  ۵
  ۳,۷۱۹ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۸۸۱ ۹۲۷
  ۴.۹۶
  ۹۱۱,۴۹۸ ۹۲۷
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۹۷۹ ۱,٠۳٠
  ۴.۹۵
  ۶,٠٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۳۷ ۱,۴٠۷
  ۴.۹۸
  ۴,٠٠٠ ۱,۴٠۷
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۷۳۵ ۲,۷۲۵
  ۱.۹۸
  ۱٠,۸۶۸,۱۴۴ ۲,۶۸۲
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۵۵۲ ۵۶۵
  ۲.۳
  ۱,۶٠۱,۸۲٠ ۵۶۵
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۸۷۴ ۸۷۴
  ۴.۹
  ۴٠,۵۳۲,٠۳۹ ۹۱۹
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۴۹۹ ۴۸۲
  ۴.۸۳
  ۲۷۴,۸۲۸,۲٠٠ ۴۷۶
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۷٠۳ ۷۴٠
  ۵
  ۴۸,٠٠٠ ۷۴٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۵۸۲ ۵۶۵
  ۴.۸۶
  ۶۴,۶۵۸,۹۷۱ ۵۵۵
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۴۶٠ ۴۷۱
  ۳.۹۷
  ۱۷,۷۸۴,۴۷۵ ۴۷۹
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۲۲ ۹۷٠
  ۴.۹۵
  ۵,۵٠٠ ۹۷٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۳٠ ۱,۴٠٠
  ۵
  ۲۱۳,۸۲٠ ۱,۴٠٠
 • وسهرمز شرکت س استان هرمزگان ۴۹۸ ۴۸٠
  ۴.۸۴
  ۱٠۹,۱۲٠,٠٠۱ ۴۷۵
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۵۵٠ ۵۴۶
  ۱.۷۹
  ۲۷,۳۳۸,۶۸۸ ۵۶٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۱۶ ۱,۲۸٠
  ۵
  ۹,۲٠٠ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۵۸۷ ۶۱۷
  ۴.۸۶
  ۱۷,٠٠٠ ۶۱۷
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۱۷۸ ۱,۲۴٠
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۲,۷۸۳ ۲,۷۴٠
  ٠.۸۷
  ۲۶,۸۳٠,۶۴۳ ۲,۷۵۹
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۷۸٠ ۵,۷۹٠
  ۲.۱۲
  ۲,۹۳۹,۱۳۸ ۵,۶۶٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۶,۳۴٠ ۱۶,۳۲٠
  ۴.۹۵
  ۲۱,۲۴۸,۸۷۱ ۱۵,۵۷٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۵,۶٠٠ ۵,۵۸٠
  ۴.۸۷
  ۲۱,٠۱۸,۹۲۸ ۵,۳۴٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۳,۷۲٠ ۱۳,۶۶٠
  ۴.۹۷
  ۴۲,۳۳۷,۸۱۷ ۱۳,٠۷٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۱۶٠ ۳,۲۱۶
  ۲.۸۳
  ۵,۱۵۲,۳۱۵ ۳,۲۵۲
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱٠,۸۷۶ ۱٠,۷۸۷
  ۱.۳۵
  ۱,۸۶۹,۷۲۴ ۱٠,۷۳۱
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۲,٠۶۴ ۱۱,۹۴۷
  ۲.۹۸
  ۱۱,۶۷۶,۸۷۴ ۱۲,۴۳۵
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۷,۱۲٠ ۷,۱۴۱
  ۱.۳۸
  ۲,۲۳۵,۵۵۲ ۷,٠۲۳
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,٠۱۷ ۳,۹۹۷
  ۱.۸۱
  ۱۲,۲۱۳,۷۹۸ ۴,٠۹۱
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۶۶۹ ۲,۶۶۷
  ۱.٠۶
  ۲۱,۴۸۴,۸۹۷ ۲,۶۴۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۵,۹۹۹ ۶,٠۳۳
  ۱.۲۷
  ۳,۵۲۱,٠۲۷ ۶,٠۷۶
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۷,۶۲٠ ۷,۵۹٠
  ۴.۹۶
  ۶,۲۷۶,۴۵۴ ۷,۲۶٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۸,۴۶٠ ۱۸,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۹۸٠,۹۵۶ ۱۹,۴۳٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۴,۲٠۴ ۴,۱۹۲
  ۵
  ۲۹,۲۱۱,۳۹۹ ۴,٠٠۴
 • ولملت واسپاری ملت ۵,٠۶٠ ۵,٠۶٠
  ٠.۸
  ۱,۶۴۳,۱۴۳ ۵,٠۲٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۵,۸۹٠ ۵,۹٠٠
  ۵
  ۲۱,۳۲۲,۱۹۳ ۶,۲٠٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۳٠۵ ۴,۲۹۱
  ۵
  ۵۱,۷۲۳,۸۶۴ ۴,۱٠٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱٠,۹۴٠ ۱٠,۸۹٠
  ۳.۸۹
  ۴۶,۲۵۱,۱۳۲ ۱٠,۵۳٠
 • ومعلم بیمه معلم ۴,٠۲٠ ۴,٠۵۵
  ۱.۲۵
  ۷,٠۴۴,٠۴۵ ۴,٠۷۱
 • وملل اعتباری ملل ۱۲,۶۷٠ ۱۲,۶٠۹
  ٠.۷
  ۵,۴۸۱,۲۴۵ ۱۲,۷۵۹
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۴۷,٠٠٠ ۱۴۸,٠۸٠
  ٠.۷۵
  ۲۴۷,۲۱۴ ۱۴۵,۹۱٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۴,۸۹۸ ۱۴,۸۱۱
  ۵
  ۹,۱۸۱,۵۲٠ ۱۴,۱۸۹
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۶۷٠
  ۲.۶۶
  ۶,٠۹۵,۶۳۳ ۱۵,۳۹٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۶۸۷ ۴,۶۴۸
  ۳.٠۳
  ۳۶,۱۹۲,۷۷۹ ۴,۵۴۹
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۵۵٠ ۲,۵۸۹
  ۱.۲۸
  ۲٠,٠۲۵,۱٠۲ ۲,۵۸۳
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۹,۹۴٠ ۹,۸۱٠
  ۴.۹۶
  ۱۳,۲۷۱,٠۲۹ ۹,۴۷٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۹۹۷ ۱,۹۹۷
  ۴.۹۹
  ۹,۶۱۱,۸۷۱ ۱,۹٠۲
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۶۱۵ ۱,۶۳۱
  ٠.۹۲
  ۳۴,۶۷۹,۱۳۴ ۱,۶۳٠