شاخص کل : ۱,۴٠۸,۲٠۹
تغییرات: ٠.۱۴ % ، -۱,۹۷۹
حجم معاملات : ۵,۱۸۸,۱۱۸,۳۹۸
ارزش معاملات : ۱۹,۹۳۵,۳۱٠,۱۱۸,۶۵۲
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲٠
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۴,۷۶٠ ۴,۷۹۸
  ۴.٠۴
  ۸,۱۸۴,۵۷۷ ۴,۵۷۵
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲۳,٠۵٠ ۲۳,۲۱٠
  ٠.۶
  ۳۲٠,۲٠۹ ۲۳,۱۹٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۹,۳٠٠ ۹,۳۵٠
  ۲
  ۱,۸۲۲,۲۸٠ ۹,۴۹٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۶۳٠ ۶,۵۹٠
  ۴.۹۱
  ۱۴,۸۸۸,۳۹۳ ۶,۳۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۶,۷۵٠ ۱۶,۷۷٠
  ٠.۱۲
  ۳۶۴,۳۵۲ ۱۶,۷۷٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,۴٠۵ ۴,۴۵۸
  ٠.۱۸
  ۷,۳۶۶,٠۵۲ ۴,۳۹۷
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۲٠٠ ۳,۲٠٠
  ٠
  ۶۶٠,۳۷۶ ۳,۲٠٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۵,۴٠٠ ۵,۴۳٠
  ٠.۷۴
  ۳,۲۱۱,۲۱۱ ۵,۴۴٠
 • اخابر مخابرات ایران ۵,۷٠٠ ۵,۷۵٠
  ۱.۲۱
  ۵,۶۴۶,۲۹۹ ۵,۷۷٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۶۹٠
  ۳.۲
  ۶٠۲,۵۶۶ ۱۳,۷۴٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۳,٠٠٠ ۷۳,۵٠٠
  ۱.۴۲
  ۱,۱۷٠,۲۲٠ ۷۴,٠۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۶۲۷ ۱,۶۳۴
  ٠.۴۹
  ۴,۷۷۲,۷۴۱ ۱,۶۱۹
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۴,۶۹٠ ۱۴,۷۶٠
  ٠.۲۷
  ۱,۶۲۵,۴۳۶ ۱۴,۷۳٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۱۷۵ ۳,۱۶۳
  ۱.۶۴
  ۱,۳۲۴,۵۸۳ ۳,۲۲۸
 • افرا افرانت ۱۸,۶۱٠ ۱۸,۱۷٠
  ۵.۹۸
  ۲,۲۷۳,۲۸۱ ۱۷,۵۶٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۴,۶۴٠ ۱۴,۶۹٠
  ٠.۴۸
  ۱,۵۵۱,۲۹۷ ۱۴,۷۱٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۶,۸۲٠ ۱۸,٠۲٠
  ۱.۲۹
  ۱۶۱,٠۴۲ ۱۷,٠۴٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۶۵۳ ۱,۶۸۱
  ۱.۸۴
  ۳,۲۳٠,۲۸۳ ۱,۶۸۴
 • امید تامین سرمایه امید ۴,۷۶۳ ۴,۸۵۵
  ۱.۹۴
  ۱۳۳,۳۸۷ ۴,۸۵۷
 • امین تامین سرمایه امین ۸,۹۸٠ ۸,۸۸٠
  ۱.۱۳
  ۴۲۵,۴۳۶ ۸,۸۸٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۲,۴۲٠ ۳۲,۷۶٠
  ۱.۱۶
  ۱,۹۴۳,۴۷۴ ۳۲,۸٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۷,۵٠٠ ۱۷,۲٠٠
  ۱.۹۲
  ۲,٠۹۲,۲۱۵ ۱۷,۱۷٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲٠,٠۵٠ ۲٠,٠٠٠
  ۱.۵۷
  ۱,۸۲۴,۷۶۷ ۲٠,۳۷٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۷۲,۸۹٠ ۷۲,۲۳٠
  ۱.۴۳
  ۱۴۶,۴۶۲ ۷۱,۸۶٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۲,۸٠٠ ۲۲,۸٠٠
  ٠
  ۸,۴۹۱,۲٠۷ ۲۲,۸٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۸,۹۳٠ ۹,٠۲٠
  ۲.۳
  ۷۱۴,۴۶۴ ۹,۱۴٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۸۳۴ ۱,۸۲۶
  ٠.۲۲
  ۲۲,۱۶۹,۹۴۴ ۱,۸۳۸
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۸۱۲ ۱,۸۴٠
  ۲.۹۵
  ۱۱,۴۴۸,۸۹۹ ۱,۸۶۷
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,۱۶۳ ۲,۱۴۱
  ۶.۹۷
  ۹,۱٠۳,۳۵۸ ۲,٠۲۲
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۱,۲۶٠ ۱۱,۳۶٠
  ٠.۴۴
  ۳,۲۷۹,۵۶۴ ۱۱,۳۱٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۳,۹۱٠ ۳,۹۱۵
  ٠.۶۹
  ۱,۹۷۱,۶۸۵ ۳,۹۳۷
 • بساما بیمه سامان ۹,۲٠٠ ۹,۱۸٠
  ٠
  ۷۷۵,۵۷٠ ۹,۲٠٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۳,۲۹٠ ۳,۳۲۳
  ٠.۸۴
  ۷۴۳,۱۶۸ ۳,۳۱۸
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۶۹,۱۴٠ ۶۹,۶۶٠
  ٠.۸۳
  ۶۲,۱۱۹ ۶۹,۷۲٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۴۶٠
  ۱.٠۳
  ۱,٠۶۲,۹٠٠ ۱۷,۴۸٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۳,۷۴٠ ۲۳,۶۵٠
  ۵
  ۲,۱٠۱,۳۱۲ ۲۲,۶۱٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۴۴۹ ۱,۴۶۵
  ۱.۲۳
  ۵,۴۴۱,۲۸۹ ۱,۴۶۷
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۲۵۵ ۱,۲۵۵
  ۳.۲۹
  ۴۱,۶٠۳,۹۳۳ ۱,۲۱۵
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۷۵٠
  ٠.۸۵
  ۳۲۷,۸۷۲ ۱۱,۷۵٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۲۹٠ ۵,۳۵٠
  ٠.۸۸
  ۱,۳۳۸,۳۸٠ ۵,۳۳۷
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۶٠٠ ۲,۶۴۷
  ۶.۱۷
  ۱۱,۵۴۳,۹۴۵ ۲,۷۷۱
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۲۱۱ ۳,۱۸۳
  ۲.۳۶
  ۵,٠۷۲,۲۸۷ ۳,۱۳۷
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۶۴۹ ۲,۶۱۵
  ۱.۶۵
  ۱,۵٠۷,۲٠٠ ۲,۶٠۶
 • بهامرز بیمه زندگی هامرز ۵٠% تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۷۲٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,٠۵٠ ۶,٠۶٠
  ٠.۳۳
  ۸۹۶,۶۹۳ ۶,٠۷٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۲۸٠ ۵,۳۲٠
  ۲.٠۴
  ۱۴,۷۲۵,۶٠۹ ۵,۳۹٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۹۴,۴۸٠ ۹۴,٠۴٠
  ٠.۸۲
  ۱,۵۹۶,٠۱۴ ۹۳,۷۱٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۵,۸۸٠ ۵,۷۸٠
  ۲.۹۸
  ۱,۲۱٠,۲۱۷ ۵,۷۱٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۲۱٠ ۲,۲۴۲
  ۱.۹۱
  ۱۶,٠۵۱,۸۹۴ ۲,۲۵۳
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۶,۹۷٠ ۳۶,۸۵٠
  ٠.٠۵
  ۱,۸۳۴,۹۶۱ ۳۶,۹۵٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۱۳۲ ۳,٠۹۲
  ۱.۴۲
  ۷۷۳,۱۱۶ ۳,٠۸۸
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۴۶٠
  ۱.۲۶
  ۱,۳۵۵,۷۱۱ ۱۴,۳۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۹۸٠ ۶,٠٠٠
  ٠.۳۳
  ۵۴۷,۱۷۱ ۶,٠٠٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۱۷۲ ۱,۱۷۸
  ٠.۶۸
  ۸,۷۲۷,۴۳۶ ۱,۱۸٠
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۹٠۵ ۱,۹۱۵
  ۱.۶
  ۲۲,۹٠۴,۸۴٠ ۱,۹۳۶
 • پخش پخش البرز ۳۳,٠٠٠ ۳۳,۴۵٠
  ۱.۳۵
  ۲۱۸,٠۵۶ ۳۳,۴۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۵,٠۷٠ ۵,۱۵٠
  ۱.۴
  ۱,۴۵۴,۴٠۸ ۵,۱۴۲
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۱٠٠
  ۳.۵۴
  ۳,٠٠۱,۵۸۲ ۱۲,۴۴٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۵۲٠ ۲,۵۲۹
  ٠.۴۷
  ۲,۲۷۴,۶۵۸ ۲,۵۳۲
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۳,۳۲٠ ۳۲,۸٠٠
  ۴.۹۸
  ۷۱۹,۵۱۵ ۳۱,۷۴٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۴,٠۱٠ ۱۴,۳۸٠
  ۲.۷۸
  ۱۵۳,۵٠۲ ۱۴,۴۱٠
 • پکویر کویر تایر ۴,۶۵۱ ۴,۷۱۸
  ۳.۱
  ۲,۶۱۳,۲٠۳ ۴,۸٠٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۱۱٠ ۳,۱۶۶
  ٠.۸۹
  ۲,۹۶۷,۸۱۹ ۳,۱۳۸
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۸,۲۹٠ ۸,۴٠٠
  ۳.۱۵
  ۸۷۱,٠۱۲ ۸,۵۶٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۹,٠۷٠ ۹,٠۴٠
  ۱
  ۱,٠۱۲,۴۶۱ ۸,۹۸٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۴۲٠
  ٠.۲۶
  ۲,٠۸۶,۷۶۷ ۱۱,۴۳٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۹۶٠ ۹,٠٠٠
  ٠.۴۴
  ۱,۲۶۲,۶۳۸ ۹,٠٠٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۱,۴۴٠ ۲۱,٠۱٠
  ۶.۹۹
  ۲,۹۹۶,۴۸۹ ۲٠,٠۴٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۸,۳۸٠ ۸,۳۶٠
  ۱.۸۲
  ۷۷۶,۵۲۵ ۸,۲۳٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۴,۴۹۴ ۴,۴۷۷
  ٠.۳۱
  ۸,۲۱۴,۷۷۶ ۴,۴۸٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۵,۴۳٠ ۱۵,۷۸٠
  ۳.۹۲
  ۱,۲۲٠,۹۱۸ ۱۶,٠۶٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۲۳۷ ۱,۲۴۱
  ۱.۴۳
  ۱٠,۶۳٠,۹۳۱ ۱,۲۵۵
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۱۹,٠۷٠ ۱۹,۵۲٠
  ۳.۸۸
  ۴۴۴,٠۲۳ ۱۹,۸۴٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۵۴٠ ۴,۵۳۴
  ۱.۱۵
  ۴,٠۴۳,۷٠۶ ۴,۵۹۳
 • تکنو تکنوتار ۸,٠۲٠ ۷,۶۶٠
  ۴.۹۷
  ۸۸,۱۶۷ ۷,۶۴٠
 • تکیمیا تامین سرمایه کیمیا ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۲۸٠,۹۷۲ ۱,٠٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۹٠۴ ۳,۹۷۴
  ٠.۶۱
  ۳۴,۹۲۲,۴٠۱ ۳,۹۲۸
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۵,۴۳٠ ۵,۴۸٠
  ۱.٠۹
  ۲۸۸,۲۴۳ ۵,۴۹٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۹٠۶ ۲,۹٠٠
  ٠.۲۴
  ۴,٠۹۸,٠۱۵ ۲,۸۹۹
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۳,۴۶۸ ۳,۵۵۷
  ۲.۶۴
  ۵۹۵,٠۶۶ ۳,۵۶۲
 • توریل توکاریل ۶,۸۱٠ ۶,۷۲٠
  ۱.۷۹
  ۷۴٠,۳۵۵ ۶,۶۹٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۴,٠۷٠ ۱۴,٠۶٠
  ۲.۲۵
  ۲,۳۶۵,٠۵۱ ۱۳,۷۶٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۹,٠۹٠ ۱۹,٠۳٠
  ٠.۴۲
  ۱,٠۶۳,۴۹٠ ۱۹,٠۱٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۲۳۷ ۲,۲۳۴
  ٠.٠۴
  ۷,٠۳۶,۹٠۴ ۲,۲۳۸
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۶,۳۸٠ ۶,۳۵٠
  ۶.۸۷
  ۱۸,۲۸۷,۳٠۶ ۵,۹۷٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱٠,۸۷٠ ۱۱,٠۶٠
  ۱.۷۲
  ۸۷,٠۶۶ ۱۱,٠۶٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۴۵۲ ۱,۴۶۱
  ۱.٠۹
  ۲۵,۷۳۵,۵۳۹ ۱,۴۶۸
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۷,۱۱٠ ۷,٠۲٠
  ۳.٠۴
  ۲,۳۲٠,۹۶۵ ۶,۹٠٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۴۹۶ ۱,۵٠۵
  ۱.۳۸
  ۱٠,۱۷۵,۲۳۵ ۱,۵۱۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۴,۷۱٠ ۴,۸٠۵
  ۴.۷۵
  ۴,۶۸۸,۱۸۴ ۴,۹۴۵
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۳٠٠ ۳,۳٠۲
  ۳.۸۴
  ۱۴,٠٠۷,۷۵۱ ۳,۱۷۸
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۸,۵۵٠ ۸,۵٠٠
  ٠.۷
  ۲,۷۲۴,۲۸۵ ۸,۶۱٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۶,۶۵٠ ۶,۶۶٠
  ۱.۶۸
  ۸,۶۴۶,۸۷۲ ۶,۵۴٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۵۲۵ ۳,۴۹۷
  ۱.۱۲
  ۷,۲۸۴,۹۸۷ ۳,۴۸۶
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۶,٠۵٠ ۶,۱۶٠
  ۲.۱
  ۱,۸۹۹,۵٠۲ ۶,۱۸٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۸٠٠ ۷,۹۹٠
  ۳.۱۱
  ۶,۱۱۱,۱۵۶ ۸,٠۵٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۱۴٠ ۷,۱۷٠
  ٠.۲۸
  ۱۱,۷۳٠,۵۱۷ ۷,۱۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,٠۱۴ ۳,۹۹۵
  ۶.۹۸
  ۹۹,۵۳٠,۸۵۸ ۳,۷۵۲
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۳,۳۹٠ ۳,۴۵۷
  ٠.۵۳
  ۲٠,۴۷۷,۸۷۳ ۳,۳۷۲
 • جم پتروشیمی جم ۳۲,۴۹٠ ۳۲,۴۲٠
  ٠.٠۳
  ۹۸۶,۸۲۶ ۳۲,۴۸٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۲٠,۳۶٠ ۱۲٠,۸۳٠
  ٠.۵۹
  ۲۷۴,۳۳۲ ۱۲۱,٠۸٠
 • چافست افست‌ ۴,۵۳۷ ۴,۶۷۳
  ۴.۷۲
  ۱,۶۱۷,۳۲۳ ۴,۷۶۲
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۷,۷٠٠ ۲۷,۶۵٠
  ٠.۱۸
  ۲۵۴,۴٠۷ ۲۷,۷۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱,۷۴۱ ۱,۷۳۸
  ٠.۸۵
  ۷,۹۹۶,۵٠۴ ۱,۷۵۶
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۱۹۸ ۴,۲۶۶
  ۲.۴۴
  ۱,۲۱۷,۸۵٠ ۴,۳٠۳
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۴۳۱ ۲,۴۴۲
  ۱.۳
  ۱۱,۲۱۴,۵۳۷ ۲,۴۶۳
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۲۶۹ ۲,۲۶٠
  ٠.۵۳
  ۳,۴۱۶,۴۹۸ ۲,۲۵۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۷,٠۲٠ ۷,٠۵٠
  ٠.۵۷
  ۱,۹۹۸,۵۷۴ ۶,۹۸٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۴۶٠
  ۶.۹۶
  ۴,٠۲۲,۳۶۵ ۹,۹۱٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۵۴۵ ۳,۶۱۴
  ۱.۵۳
  ۳,۶۴۷,۱۱۷ ۳,۶٠٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۹,۸۵٠ ۴٠,۳۵٠
  ٠.۳۸
  ۳۳۵,۵۵۸ ۴٠,٠٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۳,٠۸٠ ۳۲,۶۷٠
  ۳.۶۳
  ۱,۲۳۶,۸۷۳ ۳۱,۹۲٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۴,۸۴۷ ۴,۸۷۴
  ٠.۲۹
  ۲,۶۶۶,۵۸۳ ۴,۸۶۱
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۶,۷۴٠ ۶,۷۱٠
  ۴.۹۸
  ۶,۵۲۲,٠۷۳ ۶,۴۲٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۷,۳۲٠ ۱۷,۴۹٠
  ٠.۹۷
  ۴۵,۲۲۷ ۱۷,۴۹٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۵۲٠ ۲,۵۳۴
  ۱.۵۷
  ۹,۸٠۱,۹۱٠ ۲,۴۸۱
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۹,۳۷٠ ۱۹,۲۴٠
  ۶.۹۶
  ۲,۷٠٠,۱۲۷ ۱۸,۱۱٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۴,۹٠٠ ۴۴,۴٠٠
  ۲.۶۳
  ۱,۸۶۹,۹۲۱ ۴۳,۷۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۳,۴۹٠ ۱۳,۵۳٠
  ۱.۷۳
  ۴,۵۶۱,۷۶۸ ۱۳,۲۶٠
 • حفاری حفاری شمال ۳,۷۹٠ ۳,۷۹۶
  ۱.۳۱
  ۷,٠۲۵,٠۲۹ ۳,۷۴۱
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۴,٠۲٠ ۲۴,۳۵٠
  ۲.۵۲
  ۲۵,۱۳۸,۳۲۶ ۲۳,۴۳٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۳۵٠
  ٠.۲۹
  ۱,۵۴۵,۶۷۶ ۱٠,۳۳٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۱۹٠ ۲,۲۲۵
  ٠.۹۵
  ۲۴,۸۸۶,۹۱۲ ۲,۲۱۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۹۸٠ ۵,٠۳٠
  ٠.۹۹
  ۱,۷۱۹,٠۴۷ ۵,٠۳٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۶۶۹ ۱,۶۸۸
  ۱.۲۴
  ۸٠,٠۱۴,۵۷۱ ۱,۶۹٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۸,۷۱٠ ۱۹,۱۳٠
  ۱.۲۷
  ۱,۱٠۷,۴۷۸ ۱۸,۹۵٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۷,۹۳٠ ۸,٠۴٠
  ۱.۳۷
  ۱,۹۸۲,۸۶۱ ۸,٠۴٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴,۵۳۵ ۴,۵۹٠
  ٠.۱۱
  ۷,۲۲۳,۸٠۷ ۴,۵۴٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۵۲۳ ۳,۵۷٠
  ٠.۷۷
  ۲۷,۶۱۴,۸۴۳ ۳,۴۹۶
 • خچرخش چرخشگر ۱۶,۶۴٠ ۱۶,۸٠٠
  ۳.۵۵
  ۴,۱۹۸,۴۲۳ ۱۶,٠۷٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵,۴۶٠ ۵,۴۹٠
  ۳.۲۱
  ۱۱,۲۴۶,۶۴۷ ۵,۲۹٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱۹,۸٠٠ ۱۱۹,۷۲٠
  ٠.٠۱
  ۵۵,۱۵۲ ۱۱۹,۷۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱۳۴
  ٠.٠۶
  ۴,۹۶۴,۷٠٠ ۳,۱٠۸
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۱,۴۸٠ ۲۱,۵۴٠
  ۱.۲۷
  ۵۲۵,۴۱۴ ۲۱,۲۱٠
 • خزامیا زامیاد ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۲۲٠
  ٠.۲۳
  ۱۴,٠۳۱,۵۶۶ ۱۳,٠۹٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۴۳۷ ۳,۵٠۷
  ٠.۷۲
  ۱۴,۷۶۲,۷۶٠ ۳,۴۶۲
 • خساپا سایپا ۲,٠۷۸ ۲,۱٠٠
  ۱.۴۲
  ۶۶۲,۷۵۹,۶۹۲ ۲,٠۴۹
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۹٠٠
  ۱.۱
  ۲,٠۶۱,۹۲۴ ۱۳,۶۵٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۹,۶۹٠ ۹,۷۱٠
  ۴.۷۶
  ۶,۱۲۲,۲۱٠ ۹,۲۵٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۴۴۸ ۲,۴۶۸
  ۱.۸۷
  ۱۲,۱۱۹,۱۷۳ ۲,۴٠۳
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۶,۵۲٠ ۱۶,۸۳٠
  ۱.۴۹
  ۴۷۷,۸۴۵ ۱۶,۷۷٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,٠۲۲ ۴,٠۷۵
  ۱.۳۱
  ۳۵۹,۸۸۶,۷۳٠ ۳,۹۷٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۲۳,۹٠٠ ۲۴,۳۷٠
  ۳.۴۳
  ۱,٠۳۹,۳۴۹ ۲۴,۷۵٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,٠٠٠ ۴,٠۴٠
  ٠.۴
  ۱۶,۱۸۹,۳۱۲ ۳,۹۸۴
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳,۵۷٠ ۳,۵۵۷
  ٠.۷۹
  ۱,۲۱۲,۵۱۶ ۳,۵۴۲
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۷۷۸ ۱,۷۷۸
  ۴.۹۶
  ۳۲,۳۳٠,۶۳۲ ۱,۶۹۴
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۴,۶۸۴ ۴,۶۹۴
  ٠.۱۹
  ۴,۲۵۶,۶٠۱ ۴,۶۷۵
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۳۳٠
  ٠.۸۸
  ۳,۸۲۱,۶۶۲ ۱۱,۳۱٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۴۶۸ ۲,۴۸۸
  ۲.۹۲
  ۸۸۷,٠۸۱,۴۳۳ ۲,۳۹۸
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۱۹٠
  ۲.۶۴
  ۱,۶۹۸,۲٠۶ ۱۲,۸۶٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۶,۳۲٠ ۱۶,۳۳٠
  ۱.۲۴
  ۶۲۵,۵۱٠ ۱۶,۱۲٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۶,٠٠٠ ۱۵,۶٠٠
  ۳.۷۶
  ۴٠۳,٠۴۶ ۱۵,۴۲٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۳,۲۹٠ ۳۳,۹۶٠
  ۲.۴۳
  ۲۵۹,۲۷۸ ۳۴,۱۲٠
 • دالبر البرزدارو ۸,۴۹٠ ۸,۴۷٠
  ٠
  ۴۳۱,۴۵۷ ۸,۴۹٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۲۷۹ ۳,۲۴۷
  ۱.۹۳
  ۲,۵۱٠,۲۲۸ ۳,۲۱۷
 • دانا بیمه دانا ۲,۵۴۶ ۲,۵۶٠
  ۱.٠۱
  ۸۸,۶۲٠,۷۳۳ ۲,۵۷۲
 • داوه داروسازی آوه سینا ۶,۷۹٠ ۶,۷۵٠
  ۶.۹۳
  ۹,۲۶٠,٠۲۹ ۶,۳۵٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۶,۷۱٠ ۶,۶۸٠
  ۶.۵۱
  ۶,۲٠۹,۳۱۹ ۶,۳٠٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۷,۴۷٠ ۲۶,۹٠٠
  ۲.۳۹
  ۷۹,۵۵۴ ۲۶,۸۳٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۴,۵۵٠ ۳۴,۵۴٠
  ۱.۷۳
  ۴٠٠,۷۵۶ ۳۵,۱۶٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۴,٠۵٠ ۲۴,۱٠٠
  ۴.۱۱
  ۲,۷۲۹,۹٠۷ ۲۳,۱٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۷,۶۴٠ ۷,۶۷٠
  ۴.۲۳
  ۳,۵۹۹,۲۱٠ ۷,۳۳٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۹,۹٠٠ ۱٠,٠۱٠
  ۱.۳۹
  ۹۳۹,٠۸۴ ۱٠,٠۴٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۹,٠۴٠ ۹,۱۸٠
  ۱.۷۴
  ۵٠۳,۹۳۲ ۹,۲٠٠
 • ددانا داروسازی دانا ۲۹,٠٠٠ ۲۸,۷٠٠
  ٠.۳۵
  ۱,٠۳۲,۱۷۹ ۲۸,۹٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۲,۷۵٠ ۱۲,۷۱٠
  ٠.۳۱
  ۲۶۲,٠۹۵ ۱۲,۷۱٠
 • درازی پخش رازی ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۲۱٠
  ۱.۲۹
  ۴۲۲,۵۲۹ ۱۶,۲۹٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۹,۷۵٠ ۳۹,۹٠٠
  ٠.۲۵
  ۳۹۳,۷۷۸ ۳۹,۸۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۷,۵۱٠ ۱۷,۸۹٠
  ۲.۵۱
  ۱۴۷,۴۵۹ ۱۷,۹۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۳۴۷ ۴,۲۷۳
  ۴.۸۲
  ۶,۴۲۶,۹۸۸ ۴,۱۴۷
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۵,۹۸٠ ۶,٠۴٠
  ۳.۲۸
  ۸,۵۱۱,٠۳۷ ۵,۷۹٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۷,۶۶٠ ۷,۷۳٠
  ٠.۹۱
  ۱۸۹,۸۳۸ ۷,۷۳٠
 • دسبحان سبحان دارو ۷,۹۹٠ ۷,۸۶٠
  ۲.۱۷
  ۴۶۴,۲۶٠ ۷,۸۲٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۵,۹۶٠ ۲۵,۶۶٠
  ٠.۷
  ۲۷۵,۷۵۸ ۲۵,۷۸٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۴,۸۳٠ ۱۴,۷۸٠
  ۴.۷۳
  ۱,۶۵۶,٠۷۲ ۱۴,۱۶٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۵۸٠
  ٠.۷۸
  ۱,٠۱۸,۲۱۵ ۱۱,۵۶٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۵,۷۶٠ ۱۵,۶۵٠
  ۵
  ۳,۱۹٠,۹۲۱ ۱۵,٠۱٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۹,۹۴٠ ۱۹,۷۲٠
  ۱.۱۷
  ۸۶,۸٠۲ ۱۹,۷۱٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۵۲,۵٠٠ ۵۲,۹٠٠
  ٠.۷۶
  ۲٠۹,۹۴۷ ۵۲,۹٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۴,۱۶۱ ۴,۲۸۴
  ۱.۳۳
  ۱۴,۴۵۷,۲۵۴ ۴,۲۱۷
 • دکیمی کیمیدارو ۲۲,۳۶٠ ۲۲,۵۶٠
  ٠.۳۱
  ۴٠۷,۷۵۶ ۲۲,۲۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۹,۹۹٠ ۱۹,۸۸٠
  ۳.۲
  ۸۱۱,٠۴۴ ۱۹,۳۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,٠۲٠ ۲,٠٠۶
  ۲.۱۲
  ۱۳,۳۲۱,٠۵۵ ۱,۹۷۸
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۴۴٠
  ٠.۲۹
  ۵۹۱,۹۸۱ ۱۷,۴۴٠
 • دی بانک دی ۶۲۶ ۶۲۹
  ٠.۶۳
  ۲۶۳,۱۶۶,۲۶۹ ۶۳٠
 • دیران ایران‌دارو ۱۲,۱۸٠ ۱۲,۱۹٠
  ٠.۹۸
  ۲,۲۲۲,۵۶۹ ۱۲,۳٠٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۳۱۸ ۲,۳۲۸
  ٠.۶۹
  ۲۲,۲۵۶,۴۵٠ ۲,۳۳۴
 • رافزا رایان هم افزا ۴۶,٠۵٠ ۴۶,۵٠٠
  ۶.۹۷
  ۹۲۶,۷۹۲ ۴۹,۵٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳,۸۱۵ ۳,۸٠۴
  ٠.۲۹
  ۲,۳۷۴,۴۸۷ ۳,۸٠۴
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۸۵٠ ۳,۷۹۹
  ۱.۸
  ۱,۶۳۱,۶۷۸ ۳,۷۸۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۵۸۵ ۲,۶٠۷
  ۱.۱۹
  ۲,۱۲۸,۵۷۴ ۲,۶۱۶
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,٠۶٠ ۱۴,۱۳٠
  ۵.۴
  ۱۴,۳۷۳,۳۵۹ ۱۳,۳۴٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۴٠٠
  ۲.۳۶
  ۱,۳۷۴,۴۲۴ ۱۲,۷٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۵,۸۷٠ ۱۵,۹۳٠
  ٠.۸۱
  ۸۱۸,۸۸۲ ۱۶,٠٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۱۳,۹۵٠ ۱۱۴,۳۵٠
  ۲.۵۲
  ۴۱٠,۲۷۹ ۱۱۶,۹٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۶۳۵ ۲,۶۷۸
  ۳.۲
  ۴,۲۷٠,۵۶۹ ۲,۷۲۲
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۴,۴۴٠ ۶۴,۱۶٠
  ٠.۹۶
  ۳۴۶,۹۱۳ ۶۳,۸۳٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۸,۵۹٠ ۱۸,۵۸٠
  ۱.۲
  ۴۲۹,۱۷٠ ۱۸,۳۷٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۵۶۹ ۳,۵۶۳
  ٠.۴۲
  ۲,۱۵۷,۳۲۹ ۳,۵۵۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۴۱٠ ۵,۴۷٠
  ۱.۸۱
  ۳,۷۲۹,۳۳۷ ۵,۵۱٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۸,۵۹٠ ۸,۵٠٠
  ٠.۹۲
  ۲,۳۱۲,۵٠۸ ۸,۶۷٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,٠۵۴ ۲,٠۷۳
  ۱.۷۷
  ۱۳,۸۵٠,٠۷۹ ۲,٠۹۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۳,۲۵٠ ۲۳,۲۵٠
  ۳.۱۳
  ۱,۲۸۷,۵۸۴ ۲۴,٠٠٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۳۹٠
  ۱.۶۷
  ۱,٠۹۲,۱۹۴ ۱۲,۵۴٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۹,۲۵٠ ۹,۳۹٠
  ۳.۴۴
  ۱,۲٠۳,۱۳۶ ۹,۵۸٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۷۳٠ ۶,۶۹٠
  ٠.۱۵
  ۱,۲۵۸,۲۴۴ ۶,۷۲٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۶,۳۵٠ ۲۶,۵۳٠
  ۱.۱۶
  ۲۹۷,۴۳۹ ۲۶,۶۶٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱٠,۷۸٠ ۱٠,۹۵٠
  ۲.۴۴
  ۷۲۴,۴٠۹ ۱۱,٠۵٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۱,۴٠٠ ۵٠,٠٠٠
  ٠.۸۸
  ۱,۲۴۵,۳۴۹ ۵٠,۹۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۲۹٠
  ۱.۳۹
  ۱,۹۹۹,٠۷۴ ۱۲,۲۱٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۱,۲۶٠ ۲۱,۶۳٠
  ٠.٠۵
  ۴۷۴,۶۲۵ ۲۱,۲۵٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳٠,۵٠٠ ۳٠,۹٠٠
  ۱.۱۳
  ۲۷۱,۹۱٠ ۳٠,۸۵٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۲۱,۹٠٠ ۲۱,۸۵٠
  ٠.۴۶
  ۱۱۸,۸۹۶ ۲۱,۸٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۶,۴۶٠ ۲۶,۷۸٠
  ۲.۲۹
  ۴۶٠,۷۷۸ ۲۷,٠۸٠
 • ساوه سیمان ساوه ۶٠,۱٠٠ ۶٠,۸۵٠
  ٠.٠۸
  ۱,٠۱۶,۳۱۴ ۶٠,٠۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۵۱,٠٠٠ ۵۱,۷٠٠
  ۱.۶۴
  ۱۴۵,۹۴۵ ۵۱,۸۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۴,٠٠٠ ۳۴,۶٠٠
  ۳
  ۱۸۲,۹۷۶ ۳۵,٠۵٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۷۱۴ ۳,۷٠٠
  ٠.۹۱
  ۶,۴۹۶,٠۵۲ ۳,۷۴۸
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۳۷,٠۱٠ ۳۷,۱٠٠
  ٠.۴۸
  ۲۸۲,۷۶۲ ۳۷,۱۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۵۵٠ ۱۷,۲۳٠
  ۴.٠۶
  ۱٠۱,۹۷٠ ۱۷,۲۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۷۶٠ ۸,۸۹٠
  ٠.۷۹
  ۲,۴۹٠,۹۸۳ ۸,۸۳٠
 • سپید سپید ماکیان ۱۷,۵۵٠ ۱۷,۶۲٠
  ۱.۶۳
  ۲,٠۲۷,۶۱۵ ۱۷,۸۴٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۲٠٠
  ٠.۴۷
  ۱۲۹,۴۱۲ ۲۱,۳٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۸,۸۹٠ ۲۹,۱۴٠
  ۱.۱۶
  ۳۶۴,۲۸۱ ۲۹,۲۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۵۸,۲۱٠ ۵۸,۵۹٠
  ٠.۹۷
  ۱۱٠,۳۸۲ ۵۸,۷۸٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۱,۹٠٠ ۲۲,۳۶٠
  ٠.۷۳
  ۴۷۱,۲٠۶ ۲۲,٠۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۴,۱۵٠ ۲۳,۸٠٠
  ۱.۱۳
  ۶۵٠,٠۶۱ ۲۳,۸۸٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۷,۹۴٠ ۱۷,۸۱٠
  ۵.۶۵
  ۲,۶۵۱,٠۳۱ ۱۶,۹۸٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۴,۲۲٠ ۲۴,۲۵٠
  ٠.۴۱
  ۲۶۷,۷۴۵ ۲۴,۳۲٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۷,۱۵٠ ۷,٠۹٠
  ۱.۴۲
  ۱,٠۱٠,۲۵۳ ۷,٠۵٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۳,۶۸۲ ۳,۷۲۲
  ۱.۸۹
  ۱,۴۳۶,۴۵۲ ۳,۷۵۳
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۹,۸۶٠ ۱۹,۷۶٠
  ٠.۷۶
  ۱,۱۸۵,۱۷۲ ۱۹,۷۱٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۱۲٠ ۷,۱۷٠
  ٠.۹۷
  ۱,۹۹۸,۱۸۴ ۷,۱۹٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۹,۵۵٠ ۹,۴۷٠
  ۶.۹۴
  ۳,۷۸۹,۴۴۸ ۸,۹۳٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۶۷,۴۷٠ ۶۷,۵۹٠
  ۲.۱۵
  ۱,٠۲۳,۹۵۲ ۶۶,٠۵٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۹۹٠
  ٠
  ۶۵۱,۷٠۳ ۱۹,٠٠٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۷۷٠
  ۱.۲۳
  ۱٠,۲٠۳ ۱۳,۷۷٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۹,۲۷٠ ۱۹,۲۹٠
  ٠.۲۶
  ۳٠۷,۴۱۱ ۱۹,۳۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۶۸,٠٠٠ ۶۸,۵۱٠
  ۱.۱۵
  ۵۲,۶٠۲ ۶۸,۷۹٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۷۶٠
  ۱.۲۹
  ۱,٠۷۱,۳۱۴ ۱۷,۸۳٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۴۲,۳۲٠ ۴۲,۱۱٠
  ۴.۹۶
  ۴۲۷,٠۶٠ ۴٠,۳۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۶,۲۱٠ ۴۷,۵۴٠
  ۳.۲۹
  ۱۱۸,۱۷۷ ۴۷,۷۸٠
 • سکرد سیمان کردستان ۵,۹۵٠ ۵,۹۸٠
  ۲.۴۶
  ۳,۶٠۳,۳٠۹ ۶,۱٠٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۵,۲۹٠ ۱۵,۳۱٠
  ۱.۳۵
  ۳۸۸,۷۱٠ ۱۵,۵٠٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۳۲٠
  ۱.٠۶
  ۵۸۴,۴۱۳ ۱۳,۲۶٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۵,٠۸٠ ۵,۱۲٠
  ۲.۵
  ۱۹,۲۳٠,۱۶۹ ۵,۲۱٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۸,۴۷٠ ۲۸,۴۹٠
  ۲.۸۳
  ۱,۴۳۳,۶۴۸ ۲۹,۳٠٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۴,۴۸٠ ۲۴,۴۳٠
  ۴.۹۷
  ۱,۶۵۲,۹۸۳ ۲۳,۳۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۳۴,۲٠٠ ۳۴,٠۳٠
  ۱.۲۴
  ۱۹۹,۹۹۵ ۳۳,۷۸٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۸,۹٠٠ ۹,٠۵٠
  ۲.٠۹
  ۱,۲۴۴,۶۸٠ ۹,٠۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۳۱٠ ۷,۳۱٠
  ٠.۱۴
  ۴۴۷,۹۲۱ ۷,۳٠٠
 • سیستم همکاران سیستم ۶,۲۵٠ ۶,۲۱٠
  ٠.۹۷
  ۱,۸۹۲,۱۲۵ ۶,۱۹٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۷,۶۶٠ ۷,۶٠٠
  ٠.۲۶
  ۷۵۸,۲۶٠ ۷,۶۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲٠,٠۷٠ ۲٠,۱۲٠
  ۱.۲۸
  ۹۹٠,۶۸۴ ۲٠,۳۳٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۹,۸۹٠ ۳٠,۲۳٠
  ۱.۸۴
  ۱,۳۸۹,۹۷۸ ۳٠,۴۵٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۴,۲۹٠ ۱۴,۳۲٠
  ٠.۸۳
  ۴۱۳,۹۲۶ ۱۴,۴۱٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۸,۷۱٠ ۸,۷۹٠
  ٠.۹۱
  ۲۹۴,۸۵۴ ۸,۷۹٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۶۸٠
  ۱.۷۵
  ۲,۷۲۲,٠۸۸ ۱۹,۹۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۶,۱۲٠ ۱۶,۳۷٠
  ۱.۷۷
  ۱,۳۸۶,٠۹۳ ۱۶,۴۱٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۹۹,۹٠٠ ۱٠٠,۲٠٠
  ۱.۲۴
  ۱۳۱,٠۷۳ ۱٠۱,۱۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۸,۸۶٠ ۸,۹۱٠
  ۲.۲۱
  ۶۳,۵۷۱,۲٠۹ ۹,٠۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۵,۵۳٠ ۱۵,۵۹٠
  ۱.۹۶
  ۳,۷۸۸,۴۶۸ ۱۵,۸۴٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,۵۱۱ ۴,۵۷۶
  ۲.۱۹
  ۱,۴۳۶,۴۶۶ ۴,۶۱۲
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۴,۷۴٠ ۱۴,۹۹٠
  ۲.۵۸
  ۴۶۹,۲۹٠ ۱۵,۱۳٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۷٠٠ ۱,۷۱۹
  ۱.۶۲
  ۴,۱٠۳,۵۸۶ ۱,۷۲۸
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۹۲,۸۱٠ ۱۹۳,۱۸٠
  ۱.٠۱
  ۵۴٠,۴۴۲ ۱۹۴,۷۷٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۹۶٠ ۶,۹۹٠
  ۱.۶۹
  ۱٠۶,۱۲۹,۷۳۶ ۷,٠۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۳,۵۲۵ ۳,۵۳۸
  ۲.۳۸
  ۱۴۵,۳۶۹,۲۲۳ ۳,۶۱۱
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۲,۹۵٠ ۱۳,۱۷٠
  ۱.۷۵
  ۵۱٠,۱۷۵ ۱۳,۱۸٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,۳٠٠ ۸,۳٠٠
  ٠
  ۴۵٠,۲۲۴ ۸,۳٠٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۶,۹٠٠ ۳۷,۷۳٠
  ۲.۳۸
  ۲۱۸,۳۴۳ ۳۷,۸٠٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۱,۱٠٠ ۱۱,٠۳٠
  ٠.۴۵
  ۱,۱۵۷,۸۸۹ ۱۱,٠۵٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۵۶٠
  ٠.۳۲
  ۲,۸۱۷,۴۵۹ ۱۲,۶۴٠
 • شرانل نفت ایرانول ۵٠,۲٠٠ ۴۹,۷۵٠
  ۱.٠۱
  ۱۴۵,۳۱۹ ۴۹,۷٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۴۵٠ ۳,۴۸۶
  ۱.۳۲
  ۹,۵۵۴,۳۹۴ ۳,۴۹۶
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸۴۱ ۸۴٠
  ٠.۴۷
  ۴۱۲,۸۹٠,٠۴۵ ۸۴۵
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱,۵٠۹ ۱,۵٠۳
  ۲.۳۹
  ۱۶,۵۷۲,۸٠۱ ۱,۵۴۶
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۸,۱٠٠ ۲۸,۱٠٠
  ٠
  ۳۳۹,۵۲۷ ۲۸,۱٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵۶,۷۵٠ ۵۷,۴۸٠
  ۲.۶۴
  ۶۹۹,۱٠۴ ۵۸,۲۹٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۳,۱۷٠ ۱۳,۱۱٠
  ٠.۲۳
  ۲,۱۴۱,۵۹۱ ۱۳,۱۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,٠٠٠ ۱,٠٠۲
  ٠.۷۹
  ۱۷,۳۴۴,۵۷۱ ۱,٠٠۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,۸۱٠ ۵,۹۳٠
  ۲.۸۴
  ۵,۵۱۲,۴۷۱ ۵,۹۸٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۲۶,۷٠٠ ۲۶,۳۵٠
  ۴.۹۱
  ۴,۱۸۵,۱۷۹ ۲۵,۴۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۲,۹۵۸ ۲,۹۷۱
  ۱.۷۹
  ۹,۶۶۸,۸۲۵ ۳,٠۱۲
 • شکلر نیروکلر ۲٠,۹۷٠ ۲۱,۱۲٠
  ۱.۱۳
  ۳۸۶,۶۳۶ ۲۱,۲۱٠
 • شگل گلتاش‌ ۴,۵٠۱ ۴,۵٠۷
  ٠.۷۱
  ۱,۴۵۸,٠۱۲ ۴,۵۳۳
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۹,۴٠٠ ۹,۵٠٠
  ۱.۲۶
  ۲,۶۹۲,۲۵۸ ۹,۵۲٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۸۵۹ ۴,۸۴۹
  ٠.۲۱
  ۱,۶۱۱,۳۸۶ ۴,۸۴۹
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۴۹٠ ۷,۴۵٠
  ۷
  ۴۸,۸۸۵,۵۹۷ ۷,٠٠٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۳,۹۳٠ ۱۳,۸۹٠
  ٠.۴۳
  ۴۴۶,۲۲۹ ۱۳,۸۷٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۷۵,۴۱٠ ۷۶,٠۲٠
  ۱.۲۱
  ۴٠۷,۸۹۸ ۷۶,۳۳٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۹,۳۱٠ ۹,۴۹٠
  ۲.۳۱
  ۱,۴۸۷,۸۵۵ ۹,۵۳٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳,۲۴٠ ۳,۲۴۹
  ٠.۵۸
  ۱۱,۴۸۹,۶۳٠ ۳,۲۵۹
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۱,۸٠٠ ۴۲,٠٠٠
  ۵
  ۹۳۴,۵۹۹ ۴۴,٠٠٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱٠,۶۷٠ ۱٠,۱۵٠
  ۴.۲
  ۶,۲۱۴,۵۸۸ ۱٠,۲۴٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۴۲۳ ۲,۴۵۱
  ۳.٠۸
  ۱۲,٠۹۵,۸۸۷ ۲,۵٠٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۴۷,۸۷٠ ۴۷,۸۷٠
  ٠.۴
  ۸۸,۲۹۴ ۴۸,٠۶٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۱,۲٠٠ ۳۱,۳٠٠
  ۴.۱۷
  ۱,۳۸۵,۳۸٠ ۲۹,۹۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۸,۶۶٠ ۸,۵۵٠
  ٠.۸۱
  ۹۵٠,۵۱۶ ۸,۵۹٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۱,۸۴٠ ۱۱,۹۴٠
  ۱.٠۹
  ۱۵۷,۲۵۴ ۱۱,۹۷٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۶۸٠ ۲,۶۶۸
  ۱.۶۲
  ۱۹,۹۱۶,۹۶۴ ۲,۷۲۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱٠,۱۳٠ ۱٠,٠۱٠
  ۳.۵۸
  ۲,۳۲۱,۸۵۷ ۹,۷۸٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۶,۲٠٠ ۳۶,۵۶٠
  ۴.۹۱
  ۱,٠۴۸,۶۴۵ ۳۸,٠۷٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۲,۹۸٠ ۳۳,۲۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,۳۴۷,٠۹۱ ۳۴,۷۱٠
 • غدیس پاکدیس ۹,۹۸٠ ۱٠,۲۸٠
  ۴.۵۹
  ۳,۳۲۲,۷۹۵ ۱٠,۴۶٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۷,۱۱٠ ۷,۱۲٠
  ۱.۳۹
  ۹,۳٠۲,۲۹۷ ۷,۲۱٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۴٠۲ ۳,۴۳۴
  ۱.۹۶
  ۶,۶۶٠,۹۹٠ ۳,۴۷٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۶,۵۵٠ ۶,۸۶٠
  ۳.۶۸
  ۲۶,۱۵۴,٠۲۳ ۶,۸٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,۶۸٠ ۵,۶۷٠
  ۴.۷
  ۷,۲۶٠,۳٠۳ ۵,۹۶٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸,۲۷٠ ۱۷,۹۶٠
  ۲.۱۲
  ۱,۴۶۶,۸۳۸ ۱۷,۸۹٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۵,۷۶٠ ۵,۷۷٠
  ۱.۷۷
  ۶,٠۵۱,۹۲۲ ۵,۶۶٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱,۶۶۸ ۱,۶۷۴
  ۴.۴۱
  ۲۲,۱٠۸,۸۶۷ ۱,۷۴۵
 • غصینو صنعتی مینو ۱٠,۸۵٠ ۱٠,۶۴٠
  ۲.۴۶
  ۱٠,۱۲۲,۴۸۸ ۱٠,۵۹٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۶,۸۵٠ ۶,۹۳٠
  ۲.۱۴
  ۵٠۸,۵۹۸ ۷,٠٠٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۸,۳۵٠ ۸,۴۵٠
  ۱.۸۸
  ۳,۳۵۶,۷۳۱ ۸,۵۱٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۳۵۶ ۱,۳۶٠
  ٠.۳۷
  ۲,٠۳۱,۶۴۲ ۱,۳۶۱
 • غگز گز سکه ۱,۵۵٠ ۱,۵۵٠
  ٠
  ۱۹۲,۹۹۴ ۱,۵۵٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۵۶۹ ۴,۵۳۹
  ٠.۸۴
  ۱٠,۳۵۶,۵۹۷ ۴,۵۳۱
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۲,۱٠٠ ۵۱,۳٠٠
  ۳.۲۷
  ۲۹۵,۶۳۸ ۵٠,۴۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۸٠
  ۲.۶۲
  ۹۴۵,۶۳۷ ۱۳,۳۵٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۳,۱۹٠ ۱۳,۳۵٠
  ۱.۲
  ۷۳۷,۶۷۲ ۱۳,۳۵٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۱,۹۳۹ ۱,۹۱۱
  ۱.۴۷
  ۱۴۱,۶۹۶ ۱,۹۱۱
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۱,۲۸٠ ۱۱,٠۱٠
  ۲.۸۳
  ۲۱۶,٠۴۷ ۱٠,۹۷٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۶,۹۵٠ ۶,۹۸٠
  ٠.۵۸
  ۵,۲٠۹,۴۷۳ ۶,۹۱٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۷,۷۵٠ ۷,۸٠٠
  ۲.۵۲
  ۱۱,۴۲۹,۵۴۱ ۷,۹۵٠
 • غویتا ویتانا ۴,۱۹۳ ۴,۲٠۳
  ۲.۴
  ۷,۷۵۱,۲۶۷ ۴,۲۹۶
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۸۴۴ ۸۴۹
  ٠.۹۴
  ۳۶,۷٠۲,۶۹۸ ۸۵۲
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۳٠۷ ۱,۳٠۹
  ٠.٠۸
  ۴۱,۸۵۱,٠۹۱ ۱,۳٠۶
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷,٠۴٠ ۷,٠۴٠
  ٠
  ۱٠,۲۱۸,۶۴۵ ۷,٠۴٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۶۳٠ ۱۶,۷۸٠
  ۲.۲۹
  ۳,٠۶۳,۸۹۸ ۱۷,٠۲٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۷,۱٠٠ ۷,٠٠٠
  ۲.۳۱
  ۶٠۱,۹۳۵ ۶,۹۴٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۴,۴۱٠ ۴,۵۲۸
  ۳.۵
  ۴,۸۴۳,۱۷۱ ۴,۵۷٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۴,۳۵٠ ۲۴,۳۵٠
  ٠.۳۳
  ۷۷۵,۱۹۲ ۲۴,۲۷٠
 • فپنتا سپنتا ۴۹۸,۶٠٠ ۴۹۶,۵۸٠
  ٠.۸۱
  ۴۹,۳۸٠ ۴۹۴,۶٠٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,٠۳٠ ۷,٠۳٠
  ۲.۳۳
  ۳,۷۹۲,۳۸٠ ۶,۸۷٠
 • فجام جام‌دارو ۴,۶۹٠ ۴,۷۶۵
  ۲.٠۱
  ۴,۵۸۵,۱۲٠ ۴,۷۸۶
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۹,۷۷٠ ۹,۸۲٠
  ٠.۶۲
  ۱,۴۹۳,٠۴۹ ۹,۷۱٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۲,۵٠۱ ۲,۵٠۹
  ٠.۴
  ۳,۸۴۳,۷۹۸ ۲,۵۱۱
 • فخاس فولاد خراسان ۱۶,۷۳٠ ۱۶,۷۲٠
  ٠
  ۲۹۹,۳۵۸ ۱۶,۷۳٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۲,۲۳۸ ۲,۲۵۶
  ۱.۲۴
  ۳۷,۲۵۹,٠۳۹ ۲,۲۶۶
 • فرابورس فرابورس ایران ۹,۴۸٠ ۹,۵۹٠
  ۱.۶۶
  ۱۲,۶۷۹,۹۷٠ ۹,۶۴٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۱,۸٠٠ ۲۱,۹۸٠
  ۱
  ۳۱۵,۷۱۴ ۲۲,٠۲٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۶۵٠ ۵,۶۵٠
  ۲.۴۲
  ۲,۶۶۵,۸۵۳ ۵,۷۹٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۲۳,۸۵٠ ۲۳,۸٠٠
  ٠.۲۱
  ۲۲٠,٠۶۳ ۲۳,۸٠٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۱,۲۷٠ ۱۱,۲۸٠
  ٠.۱۸
  ۷۶۸,۱۹۳ ۱۱,۲۹٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۳۵٠
  ٠.۸۶
  ۲,۷۴۸,٠۹٠ ۲۳,۳٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۴,۸۱۶ ۴,۸۸۴
  ٠.۶۴
  ۳,٠۵٠,۹۷۹ ۴,۸۴۷
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲,۸۷۳ ۲,۹۱۲
  ٠.۲۴
  ۴,۸۷۹,٠۹۸ ۲,۸۸٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۱,۱۴٠ ۲۱,۳۶٠
  ۱.۱۷
  ۴۳۲,۴۸۹ ۲۱,۳۹٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱٠,۹۲٠ ۱۱,٠۲٠
  ۳.۱۲
  ۷,۶۶٠,۹۵۲ ۱٠,۵۹٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۲۳۵ ۱,۲۴۱
  ٠.۵۷
  ۱۷,۱۶۳,۶۲۸ ۱,۲۲۸
 • فسوژ سوژمیران ۱۴,۳۱٠ ۱۴,۷۶٠
  ۳.۲۵
  ۱۱۱,۱۸۹ ۱۴,۷۹٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۳,۸۳٠ ۱۳,۸۲٠
  ٠.۸۶
  ۲۶۵,۴۷۱ ۱۳,۹۵٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۵,۸۹٠ ۵,۹۴٠
  ٠.۶۷
  ۲,۴۴۵,۲۸۴ ۵,۹۳٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۷,۷۶٠ ۱۷,۵۹٠
  ۱.۱۴
  ۳۱۷,۳۸۴ ۱۷,۵۶٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۶۲۵ ۱,۶٠۱
  ۲.۳۳
  ۵۵,۱٠۷,۹۳۹ ۱,۵۸۸
 • فمراد آلومراد ۲۸,٠٠٠ ۲۸,۲۲٠
  ۴.۸۳
  ۳,۳٠۱,٠۲۸ ۲۹,۴۲٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۵,۹۵٠ ۵,۹۱٠
  ٠
  ۳۱,۶۳۹,٠۹۷ ۵,۹۵٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۵,۱٠٠ ۲۵,۴۲٠
  ٠.۹۵
  ۱,۲۱۳,۶۱۲ ۲۵,۳۴٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۲۵٠
  ٠.٠۸
  ۱,٠٠۱,۹٠۴ ۱۲,۲۵٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۹٠٠ ۴,۹۱۲
  ٠.۶۱
  ۴٠,۸۱۳,۴۳۶ ۴,۹۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۷۷٠ ۷,۸٠٠
  ٠.۳۸
  ۹۴۳,۸۲۲ ۷,۸٠٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۷,۲۲٠ ۷,۲۸٠
  ٠.۸۲
  ۲,۵۵۶,۳۲۹ ۷,۲۸٠
 • قاسم قاسم ایران ۵,۲۲٠ ۵,۱۹٠
  ۱.۳۶
  ۵,۳۷۵,۸۶۲ ۵,۱۵٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۷,۹٠٠ ۸,٠۷٠
  ۲.۱۱
  ۶۳,۵۳۷ ۸,٠۷٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,٠٠۹ ۲,٠۳٠
  ۱.۹۵
  ۱۶,۵۶۷,۲۱۳ ۲,٠۴۹
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۲۷٠
  ۶.۹۳
  ۲۱,۱۹۱,۵۳٠ ۹,۸۱٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۶,۴۱٠ ۱۶,۲۱٠
  ٠.۹۲
  ۱,۷۱۵,٠٠۹ ۱۶,۲۶٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴,۱۸۲ ۴,۲۶۸
  ۲.۳۱
  ۷۴۱,۹۳۴ ۴,۲۸۱
 • قشکر شکرشاهرود ۱,۷۱۵ ۱,۷۳۹
  ۲.۲۲
  ۶,۲۱۳,۸۹۶ ۱,۷۵۴
 • قشهد شهد ۱۳,۱۸٠ ۱۳,۲۱٠
  ٠.۶۸
  ۲۲۴,۷۹۸ ۱۳,۲۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۵,۳۸٠ ۵,۳۷٠
  ۶.۹۸
  ۱۱,۹۶۲,۳۹٠ ۵,٠۲۹
 • قصفها قنداصفهان‌ ۶۹,٠۳٠ ۶۹,۹۶٠
  ۱.۲۹
  ۳۱,۴۶۱ ۶۹,۹۳٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۷,۳۴٠ ۱۷,۵۳٠
  ۲.۵۳
  ۸۳۸,۳۹۴ ۱۷,۷۹٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۸,۵۳٠ ۸,۶۴٠
  ۱.۹۵
  ۷٠۱,۸۳۱ ۸,۷٠٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۵۷۹ ۲,۵۶۶
  ۱.۹۴
  ۱۲,۳۹۱,۷٠٠ ۲,۵۳٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۶,۱۶٠ ۶,۱۷٠
  ٠.۳۲
  ۲۴۸,۴۹۵ ۶,۱۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۷۱۵ ۳,۷۹٠
  ۳.۱۳
  ۲,٠۷۳,۶۶۸ ۳,۸۳۵
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۳,۷۱٠ ۱۳,۸۵٠
  ۱.٠۱
  ۸۴,۷۵۵ ۱۳,۸۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۱۶,۶۱٠ ۱۶,۶۶٠
  ٠.۶۶
  ۱۸,۴٠۲,٠۹۲ ۱۶,۷۲٠
 • کاما باما ۵,۱۵٠ ۵,۲۱٠
  ۳.۲
  ۱۳,٠٠۵,۴۹۵ ۵,۳۲٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,۹۶٠ ۵,۹۲٠
  ٠.۳۴
  ۵,۲۴۱,۷۶۳ ۵,۹۴٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۱,۱۵٠ ۱۱,۲۶٠
  ۲.۹۶
  ۷۸۳,۵۶۵ ۱۱,۴۹٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۴,۳۴٠ ۲۴,۲۶٠
  ٠.۶۵
  ۴٠۳,٠٠۶ ۲۴,۵٠٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶,٠۱٠ ۶,۲۳٠
  ۳.۶۹
  ۴٠٠,۴۸۶ ۶,۲۴٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۶,۸۴٠ ۶,۹۲٠
  ٠.۱۵
  ۳,۶۲۸,۳٠۳ ۶,۸۳٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۷,۵۶٠ ۷,۴۷٠
  ٠.۵۳
  ۶۷۷,۷۷۲ ۷,۵۲٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۵,۱٠۶ ۴,۸۷۹
  ۵
  ۱۹۸,۷۸۴ ۴,۸۶۳
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,۱٠٠ ۷,۱٠٠
  ٠.۲۸
  ۵,۳۷٠,۳۳۳ ۷,٠۸٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۶,٠۳٠ ۵,۹۶٠
  ٠.۸۴
  ۶,۶٠۲,۷۵۵ ۵,۹۸٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۹,۹۵٠ ۱٠,٠۶٠
  ۱.۱۹
  ۱,۴۹۶,۳۹٠ ۱٠,٠۷٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۴,۸۹۱ ۴,۹۲۴
  ۱.۹۸
  ۲,۴۸۵,۴۸۵ ۴,۹۹٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۷۵٠
  ٠.۶۳
  ۵۹٠,۹۷٠ ۱۲,۷۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۴۴,۴۶٠ ۴۴,۸۸٠
  ٠.۳۶
  ۹۸۱,۳۵۶ ۴۴,۶۲٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۳۲۷ ۱,۳۳٠
  ٠.۶۱
  ۲۷,۳۳۵,۹۶۸ ۱,۳۱۹
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۸,۴۹٠ ۵۸,۳۱٠
  ٠.٠۳
  ۷۵۶,۴۵۴ ۵۸,۵۱٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۸٠۵ ۸۱٠
  ٠.۱۲
  ۱۴۵,۸۴۹,۱۶۳ ۸٠۴
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱۹,۱۴٠ ۱۹,۱۱٠
  ٠
  ۶۴٠,۲۲۸ ۱۹,۱۴٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۶,٠٠٠ ۱۶,٠۵٠
  ۱.۳
  ۲,۸۷٠,۱۷۶ ۱۶,۲۱٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۵۱,۳۲٠ ۵۱,۱۲٠
  ٠.۱۲
  ۱,۵۱۴,۵۷۵ ۵۱,۳۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۳۸,۶۴٠ ۳۸,۳٠٠
  ٠.۹۹
  ۱۶۱,۷۲۳ ۳۸,۲۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۵,۲۵٠ ۵,۲۲٠
  ٠
  ۳,۴۵۵,۵۱٠ ۵,۲۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۵,۴۹٠ ۵,۴۹۷
  ۳.۶۸
  ۲,۳۱۳,۴۸۲ ۵,۷٠٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,۹۳٠ ۷,۹۳٠
  ٠.۲۵
  ۸۸۱,۵۱۹ ۷,۹۱٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱٠۲,۷۵٠ ۱٠۲,۹۵٠
  ۳.۴۲
  ۲۱۷,۳٠٠ ۹۹,۳۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۳۸٠
  ٠.۷۴
  ۹۶۱,۱٠۴ ۱۳,۵٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۲۵۱ ۳,۲۲۹
  ۴.۹۷
  ۹,۹۱۱,۲۸۵ ۳,٠۹۷
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۶,۲۷٠ ۶,۳۱٠
  ٠.۷۹
  ۹۳۷,٠٠۳ ۶,۳۲٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۳۶٠
  ۱.۴۳
  ۱,٠۷۵,۷۱٠ ۱٠,۵۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,۶۵٠ ۷,۷۴٠
  ۱.۵۴
  ۱٠,۸۸۶,۹۳۹ ۷,۷۷٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۳۸,۵٠٠ ۳۹,۲۵٠
  ۱.۹۱
  ۴۲,٠۷۴ ۳۹,۲۵٠
 • کلر کلر پارس ۸۲,۸٠٠ ۸۲,۹۵٠
  ٠
  ۳۲۵,۹٠٠ ۸۲,۸٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۸,٠۷٠ ۲۸,۱۴٠
  ٠.۲۹
  ۵۸۸,۹۵۵ ۲۷,۹۹٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۳,٠۱۹ ۳,٠٠۲
  ۱.۲۱
  ۹,۷۸۲,۳۴۴ ۳,٠۵۶
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶,۵۱٠ ۶,۴۱٠
  ۶.۹
  ۱۲,۴۲۳,۵۹۲ ۶,٠۹٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۹,۶۷٠ ۹,۶۳٠
  ۳.۴
  ۵,۶۶۸,۴۲۵ ۱٠,٠۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۳,۴۶٠ ۱۳,۶۶٠
  ۱.۶۸
  ۶۱۷,۹۷۹ ۱۳,۶۹٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۴٠٠ ۹,۳۸٠
  ٠.۴۲
  ۲,۴۱٠,۳۸۱ ۹,۴۴٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۸۲۵ ۳,۷۷۲
  ۱.۸۴
  ۱,۳۱٠,۹۷۳ ۳,۷۵۶
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۳۸۸ ۲,۴۳۱
  ۱.۹۷
  ۲,٠۲۸,۱٠۳ ۲,۴۳۶
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۸,۸۱٠ ۸,۸۵٠
  ۱.٠۱
  ۷۷۶,۸۴۸ ۸,۹٠٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۵,۲۵٠ ۵,۲۳٠
  ۱.۵
  ۲,۵۳۷,۲۴۹ ۵,۳۳٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۹,۲٠٠ ۹,۲۴٠
  ٠.۴۳
  ۱,٠۷۱,٠٠۳ ۹,۲۴٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱٠,۱۲٠ ۱٠,۲۶٠
  ۶.۹۹
  ۱۵,۷۹۶,۸۵۶ ۱٠,۸۸٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۸۳٠ ۱,۸۵۶
  ۱.۸۲
  ۱۲,۵۱۱,۷۱۴ ۱,۸۶۴
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۵,۳٠٠ ۶,۴۳۶
  ۳۷.۶۵
  ۲۲۸,٠٠٠,٠٠٠ ۸,۵٠٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۶,٠۱٠ ۵,۹۳٠
  ۱.۸۶
  ۱,۳٠۹,۸۲۶ ۵,۹٠٠
 • لابسا آبسال‌ ۶,٠۴٠ ۶,٠۳٠
  ٠.۱۷
  ۸٠۷,۵۲۷ ۶,٠۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۹,٠۴٠ ۹,٠۷٠
  ٠.۴۴
  ۴٠۹,۳٠۵ ۹,٠۸٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۶۷,۷۷٠ ۶۷,۸۱٠
  ۲.۵۳
  ۹۷۷,۱۱۱ ۶۶,۱٠٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۳۴,۴۲٠ ۱۳۲,۶۶٠
  ۱.۴۷
  ۳۳,۹٠۷ ۱۳۲,۴۷٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۲,٠۵٠ ۲۲,٠۵٠
  ۱.۱۵
  ۵۵٠,٠۱۹ ۲۱,۸٠٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۴۱,۸٠٠ ۴۱,۷٠٠
  ٠.۱۲
  ۲٠۴,۹۱۱ ۴۱,۷۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۴,۴۸٠ ۴,۴۹۲
  ٠.۲۷
  ۱,۲۸۶,۶۸۶ ۴,۴۹۲
 • ما بیمه ما ۴,٠۷٠ ۴,۱٠۴
  ٠.۹
  ۳۲۹,۲۶۵ ۴,۱٠۷
 • مادیرا صنایع مادیران ۲,۴۹۳ ۲,۵۲۶
  ۴.۹۹
  ۴۹,۳۳۸,۴۷۵ ۲,۶۲۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۷,۲٠٠ ۱۷۸,۱٠٠
  ٠.۵۹
  ۲۶,۱۶۷ ۱۷۸,۲۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۷,۱٠٠ ۲۷,۴۸٠
  ۱.۵۶
  ۶۱۸,۴۶۶ ۲۷,۵۳٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۷,۶۲٠ ۱۷,۵۴٠
  ۴.۹۴
  ۸۱۱,۶۳۱ ۱۶,۷۹٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۶,۳٠٠ ۶,۳۴٠
  ٠
  ۳,۸٠۲,۵۷۷ ۶,۳٠٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۹,۱٠٠ ۹,۳۶٠
  ۴.۷۱
  ۱,۱۷۶,٠۷۴ ۹,۵۵٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۵,۹۹٠ ۵,۹۹٠
  ۶.۹۶
  ۹۳۳,۲۳۶ ۵,۶٠٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۴۷۱ ۱,۴۶۴
  ٠.۷۴
  ۱۷,۱۲٠,۹۴۱ ۱,۴۸۲
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۲۵٠
  ٠
  ۵,۸۴۶,۱۶۲ ۱۴,۲۵٠
 • میهن بیمه میهن ۳,۷۳۴ ۳,۷۶۱
  ۳.۵۲
  ۱۴,۶٠۴,۴۷۴ ۳,۶٠۷
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۵,۳٠٠ ۵,۳٠٠
  ٠.۵۷
  ۳٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵,۲۷٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۶,۳۳٠ ۶,۳٠٠
  ۶.۹۳
  ۹,۶۵۴,٠۱۲ ۵,۹۲٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۹,۷۴٠ ۷٠,۹۸٠
  ۱.۹۱
  ۲۳,۵۱۵ ۷۱,۱٠٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۸۹,۶٠٠ ۸۹,۷۲٠
  ٠.۹
  ۱,۴۱۸,۷۳۱ ۹٠,۴۱٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۵٠۸ ۱,۵۱٠
  ٠.۲
  ۲,۸۶٠,۳٠۷ ۱,۵۱۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۴۶۴ ۲,۴۵۷
  ۱.۲۴
  ۴۷,٠۹۱,۵۲۸ ۲,۴۹۵
 • هجرت پخش هجرت ۲۲,۵۵٠ ۲۲,۱۵٠
  ۴.۱۶
  ۵۳۳,۸۵۶ ۲۱,۶۵٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۷۲٠
  ۲.۲۴
  ۵۳۲,۳۱۸ ۱٠,۷۳٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷,۳۴٠ ۷,۴۱٠
  ۱.۲۱
  ۶,۱۴٠,۸۵۵ ۷,۴۳٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۸,۷۵٠ ۸,۷۹٠
  ٠.۶۸
  ۴۹۱,۸۷٠ ۸,۸۱٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۳۸,۸۸٠ ۱۴٠,۱٠٠
  ۴.۹۹
  ۵۱۷,۵٠٠ ۱۴۶,۱۸٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۱۸۶ ۲,۱۷۴
  ٠.۶۴
  ۸۵٠,۵۴۵ ۲,۱۷۲
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۴,۶۷٠ ۴,۷٠۱
  ٠.۷۹
  ۱,٠۸۹,۹۵۴ ۴,۷٠۷
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۷۴٠ ۱۲,۷۴٠
  ٠
  ۱۱,۳۶۹,۵۱۳ ۱۲,۷۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۴۳٠ ۲,۴۱۷
  ٠.۲۹
  ۲,۲۷٠,۹۸۲ ۲,۴۳۷
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۳,۵۵٠ ۳,۵۶۸
  ٠.۷۱
  ۷,۹۴۷,۹۶۳ ۳,۵۲۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,۹۸٠ ۱٠,۱۶٠
  ۱.۵۳
  ۵۸,۲۵۳,۲۵۶ ۹,۸۳٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۵,۸۵٠ ۵,۹۱٠
  ۱.٠۲
  ۱,۴۹۷,۶۳۹ ۵,۹۱٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۴۱۷ ۱,۴۳۲
  ۱.۳۹
  ۸۵,۳۸۵,۱۴۵ ۱,۴۳۷
 • وبملت بانک ملت ۲,۷۵۶ ۲,۷۷۶
  ۱.۵۷
  ۶٠,۵۷۳,۲۳۸ ۲,۸٠٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۵۶٠ ۲,۵۶۵
  ٠.٠۸
  ۲,۳۶۲,۳۳۱ ۲,۵۶۲
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۳۳۱ ۲,۳۵۳
  ۱.۴۸
  ۲,۸۹۴,٠۳۲ ۲,۳۶۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۷۳٠ ۱,۷۲۳
  ٠.۱۷
  ۶,٠۸۳,۳۷۲ ۱,۷۳۳
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۵۴۵ ۱,۵۶۲
  ٠.۹۶
  ۲۶,۹۷۶,۴۸۳ ۱,۵۶٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۶,۳٠٠ ۶,۲۹٠
  ٠.۱۶
  ۱۵,۶۸۹,۶۵۸ ۶,۲۹٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱٠,۷۹٠ ۱٠,۹۲٠
  ۴.۹۶
  ۸,۳۱۶,۱۷٠ ۱٠,۲۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۵,۹۷٠ ۳۴,۶۷٠
  ۳.۹۹
  ۱۳۲,۶۲۴ ۳۴,۵۹٠
 • وپست پست بانک ایران ۴,۳۶۲ ۴,۳۴۶
  ۲.۸۵
  ۸,۹۹۷,۵۱۴ ۴,۲۴۱
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۱۲٠ ۲,۱۲۱
  ٠.٠۵
  ۱,٠۸۵,۵۴۸ ۲,۱۲۱
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۴۳۸ ۱,۴۵۱
  ٠.۶۹
  ۱۵۵,۳۱۸,۸۶۶ ۱,۴۴۸
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۵۲۳ ۱,۵۲۷
  ۲.۸۱
  ۷,۳۷۹,۸۵۱ ۱,۵۶۷
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۷,۳۷٠ ۷,۴٠٠
  ٠.۵۴
  ۲,۴۱۴,۱۷٠ ۷,۴۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۱٠٠ ۴,٠۹۱
  ٠.۶۱
  ۱,۱۸۲,۷۵۸ ۴,٠۷۵
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,۲۶٠ ۵,۲۳٠
  ٠.۱۹
  ۲,۴۴٠,۸۳۷ ۵,۲۵٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۷,۲۳٠ ۷,۲۳٠
  ٠.۶۹
  ۱,۶٠۲,۸۶۵ ۷,۲۸٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۷,۵۵٠ ۷,۵۷٠
  ٠.۶۶
  ۱,۱۱٠,۲٠۱ ۷,۶٠٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۳,۵۳٠ ۳,۵۸۹
  ۲.۱۶
  ۲۳,۶۲۶,۷۱۵ ۳,۶٠۸
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,٠٠٠ ۳,۹۹۹
  ٠.٠۲
  ۱۶,۷۷۴,۱۹۵ ۴,٠٠۱
 • ودی بیمه دی ۳,۸۹۶ ۳,۹٠٠
  ٠.٠۸
  ۱,۴۵۴,۱۳۷ ۳,۸۹۹
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۶٠٠ ۵,۶۴٠
  ۴.٠۳
  ۸۱,۲۹۳,۶۴۱ ۵,۳۸۳
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۸۷۵ ۴,۹۶۱
  ۱.٠۴
  ۷۵,۶۶۸,۶۱۱ ۴,۸۲۵
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۹۷۴ ۹۷۲
  ۱.۷۸
  ۸۲,۷۳۲,۸۷۴ ۹۵۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۹٠۷ ۲,۹٠۳
  ۲.۸۷
  ۲۲,۹۷۴,۹۵۳ ۲,۸۲۶
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,٠۵٠ ۴,٠۶۷
  ٠.۵۶
  ۱,۶٠۵,۳۶۲ ۴,٠۷۳
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۶,۸۶٠ ۶,۸۹٠
  ٠.۵۸
  ۲,۱٠۶,۱۵۴ ۶,۹٠٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۶۵۷ ۲,۶۴۹
  ٠.۴۵
  ۲,۵۸۵,۵۵۹ ۲,۶۴۵
 • وسینا بانک سینا ۲,٠۵٠ ۲,٠۷۸
  ۲.٠۱
  ۴,۹۷۷,۹۵۶ ۲,٠۹۲
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۲۴۱ ۲,۱۹۲
  ۴.۹۶
  ۱۹,۳۴۹,۸۸۶ ۲,۱۳۵
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۲,٠٠٠ ۱۱,۹۷٠
  ٠.۱۷
  ۱,۸۴۶,۷۵۸ ۱۱,۹۸٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۶۷۴ ۱,۶۸۳
  ٠.۵۹
  ۲,۸۷٠,۳۴۸ ۱,۶۸۴
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۱,۵۱۹ ۱,۵۱۸
  ۳.۴
  ۶,۴۹۳,۳۱۴ ۱,۴۶۹
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۵,۹۸٠ ۱۵,۹۷٠
  ٠
  ۸,٠۶۲,۸۶۹ ۱۵,۹۸٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۶۵٠ ۳,۵۸۳
  ۲.٠۱
  ۱,۱۲۳,۲۴۱ ۳,۵۷۸
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,۳۷٠ ۴,۳۵۹
  ۱.۱۱
  ۲,۳۹۱,۴٠۵ ۴,۳۲۲
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۴۹٠ ۳,۵۱۱
  ٠.۲۹
  ۴,۴۷۱,۹۸۸ ۳,۵٠٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۹۲۸ ۱,۹۲۳
  ۶.۹۹
  ۱٠۵,۳۹۷,۳۴۴ ۱,۸٠۲
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۴۴۸ ۳,۴۴۲
  ٠.٠۳
  ۲,۲۷۸,۶۳۳ ۳,۴۴۷
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲۳۶ ۱,۲۴۹
  ٠.۴
  ۴۳,۶۵۷,۲۶۲ ۱,۲۴۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۷۸۳ ۲,۸۲۵
  ۱.۶۳
  ۵,۷۹۱,٠۱۵ ۲,۸۲۹
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۳۴٠ ۳,۳۹۷
  ۲
  ۱,۷۱۳,۶۱۳ ۳,۴٠۸
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲,۸۸۵ ۲,۸۴۴
  ۵.٠۶
  ۱۵,۸٠٠,۷۱۹ ۲,۷۴۶
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۸,۶۵٠ ۸,۵۹٠
  ٠.۹۳
  ۳٠۹,۳۹۱ ۸,۵۷٠
 • ولملت واسپاری ملت ۴,۷۸٠ ۴,۵۹۶
  ۵.۵
  ۸۲۴,۴۷۳ ۴,۵۳۱
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۳,۶۱٠ ۳,۶۱۲
  ٠.۳۳
  ۲,۸۲۱,۷۴٠ ۳,۵۹۸
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۱۹۶ ۴,۲۳۸
  ۱.۳۹
  ۸,۱۷۵,۴۸۲ ۴,۲۵۵
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۳۲۷ ۱,۳۵٠
  ۱.۷۸
  ۱,۴۸۱,۱۳۷ ۱,۳۵۱
 • وملل اعتباری ملل ۲,۵۷۹ ۲,۶۴۷
  ٠.٠۴
  ۳۶,٠٠۷,۷۶۳ ۲,۵۸٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۱۵,۹۶٠ ۱۱۵,۵۹٠
  ۵
  ۴۶۳,۶۱۶ ۱۱٠,۴۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۴,۴٠۹ ۴,۴٠۲
  ٠.۲
  ۲,۵۲٠,۹۷۶ ۴,۴٠٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۴۳٠ ۳,۴۷۸
  ۲.۴۵
  ۳,۲۳۶,۳۳۷ ۳,۵۱۶
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,٠۲۸ ۲,۹۹۶
  ٠.۹۳
  ۱۲,۹۹٠,۳۷۱ ۳,٠٠٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۱۴٠ ۲,۱۶۳
  ۲.٠۱
  ۱٠,۸۷۴,۶۲۶ ۲,۱۸۴
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۴,۶٠۷ ۴,۵۷۹
  ٠.۶۸
  ۸۷۵,۱۸٠ ۴,۵۷۶
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۶۶۲ ۱,۶۷۸
  ٠.۸۹
  ۶,۲۶۵,٠۹۲ ۱,۶۷۷
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۳۱۳ ۱,۳۱۶
  ٠.۵۳
  ۳۶,۸٠۱,۸۱٠ ۱,۳۲٠