شاخص کل : ۱,۵۸۳,۸٠٠
تغییرات: ٠.۶۹ % ، ۱٠,۸۲۱
حجم معاملات : ۹,۹۶۴,۷۵۲,٠۸۲
ارزش معاملات : ۵۱,۳۵۱,۶٠۴,۵۳۸,۵۱۸
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۲
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۶,۲۵٠ ۶,۱٠٠
  ۵.۹۳
  ۸,۸۲۳,۱۲۷ ۵,۹٠٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۳,۶۶٠ ۱۳,۴۱٠
  ۴.۱۲
  ۳,۹٠۲,۲٠۲ ۱۳,۱۲٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,۵۵٠ ۷,۵۹٠
  ۱.۵۶
  ۱۲,۴۷۳,۱۳۴ ۷,۶۷٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۸۹٠
  ۲.۶۱
  ۱,۹۵۶,۲٠۵ ۲۱,٠۵٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۶,٠۹٠ ۱۵,۷۴٠
  ۴.۳۵
  ۲,٠۶۹,۷٠۱ ۱۵,۴۲٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۴,۴۲٠ ۴,۴۱۲
  ۱.۷۵
  ۳,۹۷۲,٠۱۳ ۴,۳۴۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۱۹٠
  ۱.۶۷
  ۳,۷۳۷,۵۹۷ ۱۳,۱۸٠
 • اخابر مخابرات ایران ۸,۵۹٠ ۸,۶۱٠
  ٠.۸۱
  ۱۴,۹۱۹,۴۵۷ ۸,۶۶٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۵,۳۱٠ ۱۵,۲۶٠
  ۱.۸۶
  ۶,۳۶۵,۱۸۷ ۱۵,٠۳٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۱,۲۵٠ ۸۱,۴٠٠
  ۲.۲۷
  ۲,۴۸۱,۵۲۷ ۷۹,۴۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۹۳۶ ۱,۹۲۹
  ٠.۱
  ۱۹,۸۸۳,۹۶۷ ۱,۹۳۴
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱٠,۸۸٠ ۱٠,۸۸٠
  ۴.۹۲
  ۱۴,۶۳۴,۶۳۱ ۱٠,۳۷٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,٠۹۶ ۴,٠۶۲
  ٠.۹۴
  ۴,۱۳۱,۵۱۷ ۴,٠۵۸
 • افرا افرانت ۴۱,۸٠٠ ۴۱,۲۵٠
  ۴.۸۹
  ۷,۸۲۷,۷۳۳ ۳۹,۸۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۲,۴٠٠ ۵۱,۱۷٠
  ۱.۳۶
  ۳,۲۹۳,۲۲۲ ۵۳,۱۲٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲٠,٠٠٠ ۲٠,۲۸٠
  ۲.۳
  ۸۴۵,٠٠٠ ۱۹,۵۵٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۵۴۶ ۲,۵٠۴
  ۲.۱۷
  ۴٠,۳۲۲,۶٠۶ ۲,۴۹۲
 • امید تامین سرمایه امید ۶,۱٠٠ ۵,۹۵٠
  ۲.۵۲
  ۴,۴۴۷,۳۱۹ ۵,۹۵٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۷۷٠
  ٠
  ۲,۲۱۷,۴۹۵ ۱٠,۷۷٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۵۹,۷۲٠ ۶۴,٠۵٠
  ۶.۷۶
  ۱٠٠,٠٠٠ ۶۴,٠۵٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۵۱,۸۷٠ ۵۳,۹۷٠
  ۴.۹۸
  ۶۹۷ ۵۴,۵۹٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۶۶,۱۲٠ ۶۶,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۵۴۶,۵۹۷ ۶۲,۹۸٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۳,۲۱٠ ۱۳,۲۷٠
  ۱.۵۴
  ۱,۶۴۴,۴۵۸ ۱۳,٠۱٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۴,۳۵٠ ۳۴,٠۵٠
  ۴.۸۹
  ۳,٠۲۳,٠۱۸ ۳۲,۷۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۳,۳۵٠ ۳۳,۱۷٠
  ۴.۹۷
  ۹۷۶,۲٠۹ ۳۱,۷۷٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۴۹,۶۵٠ ۴۹,۶۵٠
  ٠.۱
  ۸,۶۸۱,۱۷٠ ۴۹,۶٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۱٠٠
  ۵.۹۶
  ۶,۹۹۲,۶۶۲ ۱٠,۵۷٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۴۱۸ ۲,۳۹۷
  ۴.۱۳
  ۸۳,۵۳۸,۵۹۵ ۲,۳۲۲
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۴۸۲ ۲,۴۵۷
  ۴.۹۹
  ۴۸,۵٠۶,۵۸۶ ۲,۳۶۴
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,۶۸۹ ۲,۶۹۷
  ۲.۱۸
  ۱۴,۴۹۵,۷۹۸ ۲,۷۴۹
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۷,۷۹٠ ۱۷,۹۵٠
  ۲.۳۶
  ۱۹,۱۶۹,۹۶۷ ۱۸,۲۲٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۹۷۱ ۴,۸۷۹
  ۴.۹۲
  ۵,۷۸۱,۹۵۵ ۴,۷۳۸
 • بساما بیمه سامان ۱۲,۱۶٠ ۱۲,٠۶٠
  ٠.۹۱
  ۲,٠۷۲,۳۳۱ ۱۲,٠۵٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۷,۲٠٠ ۱۷,۱٠٠
  ۴.۱۸
  ۹۲۸,۵۹۱ ۱۶,۵۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱٠٠,۵٠٠ ۱٠٠,۱۲٠
  ۳
  ۵۷۸,۹٠۹ ۹۷,۵۷٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۵,۹۷٠ ۱۵,۷۵٠
  ۲.۹
  ۵,۲۲۹,۹۷۳ ۱۵,۵۲٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۷۳,٠٠٠ ۷۲,۹۵٠
  ٠.۴۵
  ۱,۱٠٠,۸۱۱ ۷۲,۶۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,٠۶٠ ۲,٠۷۷
  ۲.۲۳
  ۱۴,۶۲۶,۱۵٠ ۲,٠۱۵
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۲۹٠ ۱,۲۹۶
  ۲.۷۹
  ۱۸,۲۱۱,۶۵۷ ۱,۲۵۵
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۵,٠۱٠ ۱۵,٠۴٠
  ٠.۶
  ۱,۶٠۹,۲۹۲ ۱۴,۹۲٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۴۷٠ ۷,۴۱٠
  ۴.۹۲
  ۹,۵۴۱,۷۸۴ ۷,۱۲٠
 • بموتو موتوژن‌ ۷۲,۵٠٠ ۷۳,٠٠٠
  ٠.۱۹
  ۹٠۱,۶۸۱ ۷۲,۶۴٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۶,۸۲٠ ۶,۷۹٠
  ٠.۸۷
  ۸,۳۸٠,۸۶۷ ۶,۸۸٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۴۶٠ ۲,۴۴۲
  ۱.۴۹
  ۶,۴۵٠,۲٠۱ ۲,۴۲۴
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۸,۵۷٠ ۸,۵۷٠
  ۵.۹۳
  ۲,۱۷۷,۱۷۷ ۸,٠۹٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۹,۷۹٠ ۹,۹۲٠
  ۱.۴۵
  ۴۲,۶۶۴,۶۳۵ ۹,۶۵٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۹۳,۱٠٠ ۹۳,٠۹٠
  ۱.۵۱
  ۱,۳۲۴,۵۷۷ ۹۴,۵۳٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۸٠,٠٠٠ ۱۷۷,۱۲٠
  ۲.۲۴
  ۳,۵۱۹,٠٠۴ ۱۷۶,٠۶٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,۹۵٠ ۳۱,۷۶٠
  ٠.۷۶
  ۳,۵۶۷,۸۹۱ ۳۱,۷۱٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۹۵۶ ۳,۹۷۸
  ٠.٠۸
  ۱۹,۶۲٠,۹۳۹ ۳,۹۵۳
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۴,۸۲٠ ۱۴,۷۲٠
  ۴.۹۶
  ۳,۵۴۶,۶۲۶ ۱۴,۱۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۳۹٠ ۶,۴۷٠
  ۱.۶۹
  ۴,۱٠۶,۹۸۷ ۶,۵٠٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۸۲٠ ۱,۸۱٠
  ٠.۹۸
  ۵۶,۲۲۹,۹۳۴ ۱,۸۳۸
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,۵۲۲ ۲,۵۱۲
  ۱.۳۷
  ۶۵,۵۲۱,۶۳۳ ۲,۴۸۸
 • پخش پخش البرز ۳۵,۷۵٠ ۳۵,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۹۸,۷۳۶ ۳۴,٠۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۸,۸۷٠ ۸,۷۷٠
  ٠.۱۱
  ۳,۳۱۷,۸۲۵ ۸,۸۶٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۵,۴۵٠ ۲۵,۵۵٠
  ٠.۶۷
  ۱,۴٠۳,۷۴۷ ۲۵,۲۸٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۴۷۲ ۳,۴۲۲
  ۵.۹۸
  ۲۴,۹٠۸,۸۱۴ ۳,۲۷۶
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۴,۷٠٠ ۳۳,۷۸٠
  ٠.۴۶
  ۱,۴۶۹,۲۴۴ ۳۴,۸۶٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۸,۳۵٠ ۱۸,۲۳٠
  ۲.۲۳
  ۱,۹۶۷,۵۹٠ ۱۷,۹۵٠
 • پکویر کویر تایر ۵,۸۶٠ ۵,۷۷٠
  ۲.۶۳
  ۴,۷۲۷,۵۱٠ ۵,۷۱٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۶۹٠ ۳,۶۹۸
  ٠.۱۴
  ۸,۵۶۵,۱۱۹ ۳,۶۹۵
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۱۶٠
  ۳.۲۱
  ۳,۱۳۱,۱۴۱ ۱۲,۷۹٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۵,۶۳٠ ۱۵,۴۹٠
  ۵.٠۴
  ۷,٠۹۷,۵۱۵ ۱۴,۸۸٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۷,۶۱٠ ۱۷,۷۸٠
  ۱.٠۱
  ۷,۹۵۵,۶۵۵ ۱۷,۷۹٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۱,۱۹٠ ۱۱,۱۴٠
  ۴.۹۷
  ۳۲,۷۶۸,۸٠۲ ۱٠,۶۶٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۹,۸۵٠ ۲٠,۲۳٠
  ٠.۹۷
  ۳,۲۲۱,۶۵۹ ۱۹,۶۶٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۲۹٠
  ٠.۴۸
  ۶,۵۳۶,۷۷۱ ۱٠,۳۶٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۸,۳۷٠ ۱۸,۱۹٠
  ۴.۹۷
  ۳,۴۹۳,۶۳۲ ۱۷,۵٠٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۶۶۸ ۱,۶۶۷
  ۴.۹۷
  ۴۲۷,۱۷٠,۴۸۸ ۱,۵۸۹
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱۹,۵٠٠ ۱۹,۵٠٠
  ۳.٠۸
  ۵,٠٠٠,٠٠٠ ۲٠,۱۲٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۱,۲۶٠ ۴۱,۱۸٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵٠۴,۷۴۴ ۳۹,۳٠٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۹۸۳ ۴,۹۶۳
  ۵.۹۱
  ۱۴,۲۵۳,۷۱٠ ۴,۷٠۵
 • تکنو تکنوتار ۷,۲۴٠ ۶,۹۲٠
  ۴.۹۳
  ۱۱۵,۷۴۳ ۶,۹٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۵,۲۲٠ ۵,۳۳٠
  ۷.۶۱
  ۵۷,۶۷۹,۵۳۴ ۵,۶۵٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,۵۷٠ ۳,۵۲۹
  ۱.۵۶
  ۲۱,۷۷۱,٠۵۹ ۳,۵۱۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۵۵٠ ۴,۵۲۸
  ٠.۷۸
  ۲,۷۸۱,۶٠۵ ۴,۵۱۵
 • توریل توکاریل ۹,۱۷٠ ۹,۱۷٠
  ۱.۴۴
  ۱,۸۳۵,۵۶۷ ۹,٠۴٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲۲,۲٠٠ ۲۲,۱۵٠
  ۱.۱۱
  ۲,۳۵۲,۲۶۵ ۲۲,۴۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۳,٠۴٠ ۲۳,۲۵٠
  ۳.۹۲
  ۴,۲٠۳,۱۶۵ ۲۳,۹۸٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳۷,۴٠٠ ۳۷,٠٠٠
  ۱
  ۱,۵۴۷,۴۶٠ ۳۷,٠۳٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۴۱۸ ۲,۴٠۳
  ۴.۹۹
  ۴۷,۷۴۲,۷۲۵ ۲,۳٠۳
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۷,۷۴٠ ۷,۶۲٠
  ۵.۷۴
  ۳,۶۵۷,۹۱۸ ۷,۳۲٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۱۱٠
  ۲.٠۳
  ۲,۲۸۸,۱۲٠ ۱۵,۷۸٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۷۱٠ ۱,۷۳۸
  ۳.٠۱
  ۹,۵۶۲,۶۵۹ ۱,۷۶۳
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱٠,٠۷٠ ۱٠,٠۲٠
  ۶
  ۱۷,٠۱۴,۸۲۶ ۹,۵٠٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۶۸۹ ۱,۶۷۲
  ۴.۹۷
  ۵۹,۴۴۳,۲۵۷ ۱,۶٠۹
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۴,۴۸۲ ۴,۴۷۲
  ۵.۹۸
  ۴,۴۱۸,۶۱۵ ۴,۲۲۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۵۶۸ ۳,۵۳۲
  ۴.۹۷
  ۱۷,۸۱۷,۷۷۶ ۳,۳۹۹
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۲,٠۴٠ ۱۲,۳۷٠
  ۵.۹۴
  ۴٠,۲۶۹,۴۲۹ ۱۲,۸٠٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱٠,۳۳٠ ۱٠,۲۶٠
  ۵.۹۵
  ۵۹,۵۳۹,۹۸۳ ۹,۷۵٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۸۲۷ ۳,۸۲۳
  ۱.۷۵
  ۱۳,۸۵۴,۳۴۸ ۳,۷۶۱
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۸,۲۷٠ ۸,۱٠٠
  ۵.۸۹
  ۴,٠۵۱,۱٠۸ ۷,۸۱٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۴,۵۹۹ ۴,۵۹۳
  ۵.۹۹
  ۱۱,۳۴۳,۵٠۵ ۴,۳۳۹
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۹٠
  ۴.۹۵
  ۱۵,۶۱٠,۶۲۲ ۶,۶۷٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,٠۱۶ ۳,۹۷۸
  ۵.۹۶
  ۲۶,۱۹٠,۹۲٠ ۳,۷۹٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۵,۴۳٠ ۵,۳۹٠
  ۴.۸۳
  ۱۴,۴۳۳,۹۵۷ ۵,۱۸٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۷,۲۷٠ ۴۷,۳۸٠
  ٠.۳۲
  ۱,۹۳۴,٠۳۱ ۴۷,۴۲٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۶۶,٠٠٠ ۱۶۶,۶۶٠
  ٠.۹۶
  ۳,۸۶۱,۶٠۱ ۱۶۷,۶۱٠
 • چافست افست‌ ۵,۲۶٠ ۵,۳۱٠
  ٠
  ۳,۳۴٠,۲۲۱ ۵,۲۶٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳۳,۸۵٠ ۳۳,۹٠٠
  ٠.۸۸
  ۲,۴۶۴,۷۵۸ ۳۴,۱۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۵۳۵ ۲,۵۴٠
  ۱.۴۸
  ۲۱,۷۷۸,۳۶۶ ۲,۵۷۳
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,٠۶٠ ۷,۲۶٠
  ٠.۴۳
  ۸,۶۱۸,٠۴۳ ۷,٠۳٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۶۸٠ ۳,۶۹۶
  ۱.۹۴
  ۳۲,۸۳۴,۹۹۷ ۳,۶۱٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۲۱۳ ۳,۲٠۳
  ۲.۱۹
  ۳۹,۳۴۷,۲۶۵ ۳,۱۴۴
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۸,۷۷٠ ۸,۸۷٠
  ۱.۵
  ۶,۵۷۳,۱٠۸ ۸,۶۴٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۴۲٠
  ۱.۱۹
  ۷,۶۸۷,۷۲۸ ۱۵,۹۱٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۹۶٠ ۳,۹۷۴
  ۱.۴۱
  ۹,٠٠۸,۴٠۲ ۳,۹٠۵
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۴۱,۷٠٠ ۴۱,۷٠٠
  ۴.۹۱
  ۱,٠۴۷,۷۶۵ ۳۹,۷۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۴,۲۶٠ ۲۴,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۲,۶٠۱,٠۱۱ ۲۳,۱۱٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۶,٠۵٠ ۵,۹۷٠
  ۲.۲
  ۱۳,۱٠۶,۱٠۳ ۵,۹۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۸,۵٠٠ ۱۸,۴۲٠
  ۱.۶
  ۱,۳۴۲,۷۲۴ ۱۸,۸٠٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۹,٠۹٠ ۱۸,۴۴٠
  ۳.۶۹
  ۱,٠۲۳,۷۴٠ ۱۸,۴۱٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,٠۳٠ ۳,٠۳۸
  ٠.۴۶
  ۱۲,۶۲۹,۴۱۱ ۳,٠۱۶
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲٠,۹۵٠ ۲۱,۱۵٠
  ۲.۳۳
  ۳,۷۵۳,۱۱۹ ۲۱,۴۵٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۷,۴٠٠ ۵۷,۶٠٠
  ۲.۳
  ۴۷۸,۵۴۹ ۵۸,۷۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۹,۱۹٠ ۹,۲۳٠
  ۱.۴۳
  ۵,۳۸۵,۹٠۲ ۹,٠۶٠
 • حفاری حفاری شمال ۴,۹۵۴ ۵,٠۱۳
  ۳.٠۸
  ۱۹,۲۶۵,۷۹۴ ۴,۸٠۶
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲٠,۲۴٠ ۲٠,٠۲٠
  ٠.۴۴
  ۲۷,۳۶۱,۸۵۵ ۲٠,۳۳٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۷,۴۷٠ ۷,۴۷٠
  ۵.۹۶
  ۶,۳۴۱,۸۳۲ ۷,٠۵٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۲۷٠ ۲,۳۱۸
  ۱.۸۲
  ۵۵,۸۹۷,۷۴۵ ۲,۳۱۲
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,۶٠٠ ۶,۵۲٠
  ۵.۹۴
  ۱۷,۸٠۴,۸۷۷ ۶,۲۳٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,٠٠۸ ۲,٠٠۸
  ۴.۳۷
  ۲۷۴,۴۵۸,٠۷۲ ۱,۹۲۴
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۳٠۳ ۱,۳٠۲
  ۵
  ۸۸۷,۸۴۱,۶۷۴ ۱,۲۴۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۷۳,۳۷٠ ۷۳,۶۴٠
  ۳.۸۹
  ۸٠۲,۷۵۵ ۷۶,۳۴٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۸۹٠ ۵,۸۳٠
  ۴.۹۹
  ۶,۹۶۲,۷۱۲ ۵,۶۱٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۳,۲۳٠ ۱۳,۴٠٠
  ۲.۴۸
  ۶,۱۱۵,۴۵۳ ۱۲,۹۱٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۷۱٠ ۳,۷۹۹
  ۱.۳۸
  ۷٠,۱۱۶,۴۷۳ ۳,۷۶۲
 • خچرخش چرخشگر ۱۲,٠۸٠ ۱۲,۳۱٠
  ۳.۳۶
  ۸,۲٠۱,۲۸۶ ۱۲,۵٠٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۱٠,۸۱٠ ۱٠,۷۴٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۸۴۸,۱٠٠ ۱٠,۳٠٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۳٠,۷٠٠ ۱۳۱,۶۴٠
  ۱.۲۵
  ۳۸۲,۵٠٠ ۱۳۲,۳۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,٠۵۱ ۳,٠۷۹
  ۱.۸۴
  ۱۱,٠۴۴,٠۵۹ ۲,۹۹۶
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۶,۸۵٠ ۲۶,۲۳٠
  ۴.۵۲
  ۲,۶۴۱,۲۳۱ ۲۵,۶۹٠
 • خزامیا زامیاد ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۵۴٠
  ٠.۹۷
  ۲۵,۸۴٠,۲۱۸ ۱٠,۲۶٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۸,۹٠٠ ۹,٠۳٠
  ۱.۵۵
  ۱۶,۲۸۵,۶۶۲ ۹,٠۴٠
 • خساپا سایپا ۲,۱۸٠ ۲,۲٠۲
  ٠.۴۶
  ۶٠۶,۶٠۱,۷۹۶ ۲,۱۷٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۵,۱۹٠ ۱۵,۴۵٠
  ۲
  ۴,۵٠۳,۴۷۵ ۱۵,۵٠٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,۹۴٠ ۶,۹۵٠
  ٠.۵۸
  ۵,۱۶۴,۵۸۲ ۶,۹٠٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۹٠٠ ۲,۹۲۴
  ۲.۶۹
  ۲۵,۲۶۵,۹۸۸ ۲,۸۲۴
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۴,۷۲٠ ۲۴,۴۲٠
  ۱.۳۹
  ۴,۸۳۸,۵۲٠ ۲۴,۳۸٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,٠۴۴ ۴,٠۳۷
  ۵.۹۷
  ۴۸۶,۱۴۲,٠۶۴ ۳,۸۱۶
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۷,۸۷٠ ۳۸,۲۸٠
  ۲.۳
  ۱,۲۵۷,۱۷۹ ۳۷,٠۲٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۶۸۴ ۴,۷۲۶
  ۴.۴۸
  ۴۸,۴۲۹,۳۵۱ ۴,۴۸۳
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۲,۸۸۷ ۲,۹۳٠
  ۱.۹۴
  ۱۲,۸٠۶,۶۳٠ ۲,۸۳۲
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۳٠۹ ۲,۳۶۶
  ۱.۶۷
  ۵۹,۳۳۲,۳۸۷ ۲,۲۷۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۴,۲۵۴ ۴,۲۴۲
  ۱.۸۹
  ۳,۹۴۵,۲۲٠ ۴,۱۷۵
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۸,۵۹٠ ۱۸,۷۴٠
  ۱.۷
  ۷,۲٠۳,۳۲۳ ۱۸,۲۸٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۴٠۵ ۲,۴۳۴
  ۱.۴۳
  ۴۶۲,۸۳۹,۳۳۸ ۲,۳۷۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۹,۲۳٠ ۹,۱۸٠
  ۱.۵۴
  ۴,٠٠۵,۱۲۷ ۹,٠۹٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۸,۹٠٠ ۲۸,۸۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,۴٠۱,۴۸۶ ۲۷,۵۳٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۲,۱۶٠ ۳۱,۹۵٠
  ۳.۲۵
  ۱,۳۲۸,۴۴۴ ۳۳,۲۴٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۴,۳۱٠ ۴۵,۸۵٠
  ٠.۲۷
  ۱,٠۷۸,۴۷۸ ۴۴,۱۹٠
 • دالبر البرزدارو ۱٠,۹۸٠ ۱۱,٠۳٠
  ٠.۸۱
  ۶۹۱,۵۶۶ ۱۱,٠۷٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۶۶۲ ۳,۷۴۷
  ۵.۹۱
  ۲۶,۱۸۳,۲۹۵ ۳,۸۹۲
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,۸۵٠ ۸,۹۳٠
  ۴.۱۲
  ۹,۵۵۶,۸۶۸ ۹,۲۳٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱٠,۵۸٠ ۱٠,۸۲٠
  ۴.۸۶
  ۶,۶۷۹,۸۲۵ ۱۱,۱۲٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۲,۸۱٠ ۳۲,۸٠٠
  ٠
  ۲۱۸,۳۷۵ ۳۲,۸۱٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۴,۳٠٠ ۴۴,۳۴٠
  ۳.۵۵
  ۱,۱۱۸,۹۲۴ ۴۵,۹۳٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۶,۲٠٠ ۳۶,۱٠٠
  ۱.۸۳
  ۱,۴٠٠,۶۶٠ ۳۵,۵۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱٠,۴۱٠ ۱٠,۴۹٠
  ۳.۴۸
  ۸,۵۶۴,۴۲۱ ۱٠,٠۶٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۴,۵۵٠ ۱۴,۷۸٠
  ۳.۲۶
  ۸,۳۵۸,۵٠٠ ۱۴,٠۹٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۵,۱۳٠ ۱۵,۱۶٠
  ۲.۵۸
  ۳,۹۱۲,۱۴۶ ۱۴,۷۵٠
 • ددانا داروسازی دانا ۲۸,۱۲۱ ۲۸,۱۲۱
  ٠
  ۱۱۹,۹۹۹,۵۵۱ ۲۸,۱۲۱
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۸,٠۶٠ ۱۸,٠۴٠
  ۳.۲۲
  ۱,۱۷٠,۵٠۹ ۱۸,۶۶٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۴,۲٠٠ ۳۴,۲۵٠
  ۱.۳۳
  ۱,۳۳٠,۳۵۲ ۳۳,۷۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۹,۹٠٠ ۲۹,۷٠٠
  ۲.۶۷
  ۳,۶۵۴,۳۸۹ ۳٠,۷۲٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۴۳٠ ۵,۵۱٠
  ۱.٠۹
  ۱۳,۹۲۶,۸۵۳ ۵,۴۹٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۲,۷۳٠ ۱۲,۷٠٠
  ۲.۹۷
  ۱۱,۱۳۲,۶۶۷ ۱۳,۱۲٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۹,۱۹٠ ۱۹,۱۷٠
  ٠.۴۲
  ۹۶۸,۱۵۴ ۱۹,۲۷٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱٠,۲۶٠ ۱٠,۱۴٠
  ۱.۴۴
  ۴,۷۸۲,۹۳۱ ۱٠,۴۱٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۷,٠۲٠ ۲۷,۲٠٠
  ٠.۷۳
  ۱۴۳,۸۳۳ ۲۷,۲۲٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۸,٠٠٠ ۲۸,٠۴٠
  ۱.٠۵
  ۱,۳۸۷,۴٠۳ ۲۷,۷۱٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۴,۲٠٠ ۲۴,۴۶٠
  ۱.۴۷
  ۴۳۸,۳۵۸ ۲۴,۵۶٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۲۹٠
  ۲.۳۲
  ۱,۶۹۱,۹۶۴ ۱۴,۶۴٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۸,۱۸٠ ۱۸,۱٠٠
  ۱.۳۶
  ۷۲۳,۲۲٠ ۱۸,۴۳٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۹,۴٠٠ ۳۹,۱٠٠
  ۱.۵
  ۹۲٠,۵۹۲ ۴٠,٠٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۳,۸۱۱ ۳,۸۲۲
  ۱.۷۹
  ۳۲,۴۶۷,۷۳۵ ۳,۷۴۴
 • دکیمی کیمیدارو ۲۳,۳۸٠ ۲۳,۵۴٠
  ٠.۳۹
  ۱,۱۵۲,۵۶۸ ۲۳,۲۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۴۶,۷٠٠ ۴۶,۹۲٠
  ۲.۳۲
  ۲,٠٠۷,۹۲۴ ۴۷,۸۱٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۳۲۳ ۲,۳۲۳
  ۴.۹۷
  ۱٠,۸۲۲,۴۴۷ ۲,۲۱۳
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۱,۵٠٠ ۲۱,۶٠٠
  ۱.۸۳
  ۱,۹۶۴,۵۹۸ ۲۱,۹٠٠
 • دیران ایران‌دارو ۲٠,۲۸٠ ۲٠,۲۷٠
  ۴.۹۷
  ۸,۴۹۲,۱۶۴ ۱۹,۳۲٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۳,۲۲۹ ۳,۱۹۵
  ۴.٠۳
  ۱۶۹,۵٠۵,۸۸۷ ۳,۱٠۴
 • رافزا رایان هم افزا ۶٠,۱٠٠ ۵۹,٠۵٠
  ۳.۲۶
  ۴۳۶,۹٠۲ ۵۸,۲٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴,۳٠٠ ۴,۳۳۷
  ۱.۶۲
  ۱۴,۶۶۸,۶۸۳ ۴,۳۷۱
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۴۲٠ ۵,۴٠٠
  ٠.۳۷
  ۵,۸۴۱,۵۹۲ ۵,۴۴٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۹,٠۹٠ ۸,۹۶٠
  ٠.۸۹
  ۱,٠۶۳,۱۹۹ ۹,٠۱٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۵,۶۴٠ ۵,۷۶٠
  ۳.۵۹
  ۸,۹۹۷,۴۵۸ ۵,۸۵٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۷,۴۲٠ ۱۷,۳۲٠
  ٠.۹۳
  ۴,۷۲۳,۸۳۳ ۱۷,۲۶٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۳,۷۲٠ ۱۳,۷٠٠
  ٠.۳۶
  ۲,۱۵۸,۱۸۷ ۱۳,۷۷٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۸,۴٠٠ ۲۸,۶٠٠
  ۵.۹۶
  ۲,٠۸۵,۴۹۸ ۳٠,۲٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۸۹,۵٠٠ ۱۸۹,۶٠٠
  ٠.۷۳
  ۱,۱٠۲,۷۸۱ ۱۹٠,۹٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۳۸۶ ۳,۴۶۴
  ۴.۹۹
  ۳۴,۸۵۸,٠۸۲ ۳,۵۶۴
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۶,۱۲٠ ۳۶,٠۱٠
  ۴.۱۷
  ۲,٠۳۲,۷٠۲ ۳۷,۶۹٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۵,۶٠٠ ۲۶,۲٠٠
  ۱.۵۹
  ۷,۸۱۸,۲۹۸ ۲۵,۲٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۶۳۹ ۴,۶۴۶
  ۶
  ۲٠,۷۳۴,۶۶۴ ۴,۹۳۵
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۷,۳۱٠ ۷,۳۵٠
  ۴.۳۲
  ۱۳,۸۸٠,۱۲۴ ۷,۶۴٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۵٠٠
  ٠.۱۸
  ۳۳,۶۵۸,۲۶۸ ۱۱,۲۲٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,۶۱۵ ۲,۶۱٠
  ۶
  ۲۱۹,۶۱۸,۴٠۸ ۲,۴۶۷
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۸,٠۵٠ ۲۸,٠۵٠
  ۵.۸۷
  ۳۲۱,۸۷۴ ۲۹,۸٠٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۸,۱۵٠ ۱۸,۳۳٠
  ۵.۹۶
  ۹,۴٠٠,۲۴۶ ۱۹,۳٠٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۳,۲۲٠ ۱۳,۳۴٠
  ۵.۹۷
  ۱۷,۵٠۱,۹۸۴ ۱۴,٠۶٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱٠,۳۴٠ ۱٠,۳۷٠
  ۶
  ۱۷,۳۹۲,۶۱۲ ۱۱,٠٠٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳٠,۲٠٠ ۲۹,۹۸٠
  ۴.۹۷
  ۵,۵٠۷,۵۱۷ ۲۸,۷۷٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۵,۵٠٠ ۱۶,٠۱٠
  ۴.۹۷
  ۶,۲۱۴,۸۴۳ ۱۶,۳۱٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۴,۳۵٠ ۵۴,۱۵٠
  ۵.۹۵
  ۷۴۹,۳۵۵ ۵۱,۳٠٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۸,۶۵٠ ۱۸,۷۱٠
  ٠.۲۷
  ۶۴۲,٠۲۷ ۱۸,۷٠٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳۱,۷٠٠ ۳۲,۲۱٠
  ۴.۳۵
  ۱,٠٠۲,۱۶۲ ۳۳,۱۴٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۱۸,٠۶٠ ۱۷,۹۵٠
  ۱.۷۹
  ۶۷۳,۶۱۳ ۱۸,۳۹٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳٠,۱۴٠ ۳٠,٠٠٠
  ۳.۱۲
  ۳,٠۵۴,۸۷۵ ۳۱,۱۱٠
 • ساوه سیمان ساوه ۶۳,۵٠٠ ۶۲,۵۵٠
  ۴.۸۷
  ۱,۲۶۷,۱۴۸ ۶٠,۵۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۹۳,۷۵٠ ۹۲,۶۵٠
  ۵.۹۹
  ۱,۶۵۱,۷۱۱ ۸۸,۴۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۴,۶۹٠ ۴۴,۶٠٠
  ۴.۹۸
  ۳,۳۲۸,۸۳٠ ۴۲,۵۷٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۸٠٠ ۳,۸۴۹
  ۳.۷۷
  ۷۸,۹۲۸,۷۴٠ ۳,۶۶۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۴,۱۲٠ ۵۳,۹۵٠
  ٠.۳
  ۸۸۸,۴۷۷ ۵۳,۹۶٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۱,۸٠٠ ۲۲,۳۱٠
  ۲.۴۶
  ۱۹٠,۴۷۳ ۲۲,۳۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۱,۲۴٠ ۱۱,۱۳٠
  ٠.۵۴
  ۸,۲٠۱,۱۳۲ ۱۱,۱۸٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۴,۶۹٠ ۲۴,۸۶٠
  ۶.۷۲
  ۳۱,۶۲۷,۵۹۲ ۲۶,۴۷٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲۳,۱٠٠ ۲۳,۲٠٠
  ۱.۷
  ۱,۳۹۴,۶۵۹ ۲۳,۵٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۷,۹۱٠ ۲۸,۴۷٠
  ۲.۱۷
  ۳,۸۳۳,٠٠۱ ۲۸,۵۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۶۹,٠۳٠ ۶۹,۶۳٠
  ٠.۳۸
  ۵۹۴,۲۹۲ ۶۸,۷۷٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۳,۳۲٠ ۲۲,۸۷٠
  ۱۳.۸۷
  ۴,٠۹۱,۱۶۸ ۲٠,۴۸٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۹,۳٠٠ ۲۹,۵۴٠
  ۲.۲
  ۱,۹۹۸,٠۲۵ ۲۸,۶۷٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۳,۱٠٠ ۳۳,۴۵٠
  ۱.۴۹
  ۳,۹۵۵,۴۹۹ ۳۳,۶٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۳,۹۴٠ ۳۳,۷۶٠
  ۴.۹۸
  ۹۶۴,۲۷۵ ۳۲,۳۳٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۸,۱۵٠ ۸,۱۸٠
  ۴.٠۹
  ۸,۶۳۷,۱۱۳ ۷,۸۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۷۲۹ ۴,۷۲۶
  ۵
  ۴٠,۷۱۳,۱۵۷ ۴,۵٠۴
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۲,۲۲٠ ۲۲,۱۲٠
  ٠.۲۷
  ۱,۱۳۸,۴۲۱ ۲۲,۲۸٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۹,٠۵٠ ۹,٠۵٠
  ٠.۷۷
  ۹,۴۶۲,۱۶۵ ۹,۱۲٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۴۸٠
  ۲.۱۱
  ۴,۹۸۸,۵۴۱ ۱۳,۲۸٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۴۷,۴٠٠ ۴۶,۸۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,٠٠۵,۲۹۱ ۴۵,۱۵٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۷۵٠
  ٠.۵۲
  ۲,۹۵۷,۲۲٠ ۱۹,۱٠٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۴,٠۹٠ ۱۳,۸۵٠
  ۴.۸۴
  ۲,۱۲۵,۶۵۳ ۱۳,۴۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲٠,۷۹٠ ۲۱,۷۹٠
  ۴.۶۸
  ۴,۴۸۹,۴۲۷ ۲۱,۸۱٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۷۹,۹۱٠ ۷۷,۹۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱٠٠,۶۲۷ ۷۶,۱۱٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲۳,۲۹٠ ۲۳,۵۴٠
  ۳.۱۹
  ۲۵,۲۵۴,۹۹۸ ۲۲,۵۷٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۵,۱۹٠ ۳۵,۴٠٠
  ٠.۶۸
  ۶۹۵,۶۷۸ ۳۵,۴۳٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۸,۲٠٠ ۴۷,۹۳٠
  ۱.۵۸
  ۲۱۴,٠۲۴ ۴۷,۴۵٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۱۷٠ ۹,۱۱٠
  ۴.۸
  ۱,۹۹۲,۵۷۸ ۸,۷۵٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۱٠٠ ۱۳,۲۵٠
  ٠.۹۸
  ۱,۲۶۳,٠۸۳ ۱۳,۲۳٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۳۵٠ ۱۲,۳۶٠
  ۱.۶۷
  ۳,۶۸۸,۴۱۷ ۱۲,۵۶٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱٠,۴۶٠ ۱٠,۳۵٠
  ۳.۴۶
  ۴۹,۴۵۷,۷۳۱ ۱٠,۱۱٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۳۲,۵۱٠ ۳۲,۹۷٠
  ۱.۶۶
  ۲,۲٠۴,۷۸٠ ۳۳,٠۶٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۹,٠۶٠ ۱۸,۸۳٠
  ۴.۹۶
  ۱۲,۹۵۱,۱۲۹ ۱۸,۱۶٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۳٠,۱۵٠ ۳٠,۱۷٠
  ۲.۴۳
  ۱,۲۸۹,۵۷۳ ۳٠,۹٠٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۲,۱٠٠ ۱۲,٠۸٠
  ۴.۹۴
  ۴۲,۵۴۸,۸٠۱ ۱۱,۵۳٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۹۹٠ ۷,۹۲٠
  ٠.۷۶
  ۲,۴۷۴,۸۷۲ ۷,۹۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۶,۳۳٠ ۶,۲٠٠
  ۲.۵۹
  ۷۵۲,۷۴۷ ۶,۱۷٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۲۲٠ ۸,۲۲٠
  ۴.۹۸
  ۴,٠۱۲,۱۷۵ ۷,۸۳٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۱,۷۳٠ ۳۲,۱۶٠
  ۵.۹۹
  ۱۸,۸٠۱,۸۲۲ ۳۳,۷۵٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴۸,۶۹٠ ۴۸,۶۳٠
  ۴.۱۱
  ۵,٠۳۷,۶۲۷ ۴۶,۷۷٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۷,۵۶٠ ۱۷,۸۵٠
  ٠.۵۲
  ۲,۲۵٠,٠٠۹ ۱۷,۴۷٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۶۸٠
  ۱.۵۱
  ۳,۱۲۳,٠۶۹ ۱۵,۲۷٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۷۳,۹٠٠ ۱۷۳,۴٠٠
  ٠.۵۲
  ۲,۸۶۲,٠۱۹ ۱۷۳,٠٠٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۲,۵۷٠ ۲۲,۳۱٠
  ۲.۳۱
  ۱۶,۲۲۳,۸۸۵ ۲۲,٠۶٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۸,۹٠٠ ۱۲۸,٠٠٠
  ۱.۵
  ۶۷۳,۴۱۳ ۱۲۷,٠٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۹,۶۱٠ ۹,۵۶٠
  ٠.۵۲
  ۶۵,۶۹۲,۷۵۱ ۹,۵۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۴,۸٠٠ ۱۴,۶۸٠
  ۲
  ۴,۷۱۸,۲۵۵ ۱۴,۵۱٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۵,۲۸٠ ۵,۱۲۹
  ۴.۹۹
  ۱,۱۹۹,۶٠۷ ۵,٠۲۹
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۹,۴۸٠ ۱۹,۵۸٠
  ٠.۵۱
  ۱,٠۲۳,۹۹۷ ۱۹,۵۸٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,۶۱۲ ۲,۶۴۴
  ۱.٠۶
  ۲۲,۸۹٠,۷۲۵ ۲,۶۴٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷۹,۹٠٠ ۱۸٠,۵٠٠
  ٠.۳۴
  ۱,۱۴۳,۱۴۹ ۱۸٠,۵۲٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۹۵٠ ۶,۹۷٠
  ۱.۲۸
  ۱۷٠,۸۱۳,۹۱۱ ۷,٠۴٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۸۶٠ ۵,۸۷٠
  ٠.۶۸
  ۱۳۵,۸۱۵,۷۷۹ ۵,۹٠٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۷,۶۵٠ ۱۷,۵۱٠
  ۵.۹۴
  ۸۶۱,۸۷٠ ۱۶,۶۶٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۱,۸۷٠ ۱۱,۸۹٠
  ٠.۶۷
  ۵,۴۳۱,٠۱۵ ۱۱,۹۵٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵٠,۹۱٠ ۵٠,۶۹٠
  ٠.۳۷
  ۴۳۹,٠۳۷ ۵٠,۷۲٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۹۹٠
  ٠.۶۳
  ۴,۷٠۶,۳۱۳ ۱۲,۷۲٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۴۴,۵۵٠ ۱۴۲,۱۵٠
  ۴.۸۲
  ۸٠۹,۷۶۶ ۱۳۷,۹٠٠
 • شرانل نفت ایرانول ۵۸,۱۵٠ ۵۸,۱٠٠
  ٠.۳۴
  ۱,۵۱۴,۳۹۲ ۵۸,۳۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۵۲۵ ۳,۵۲۱
  ٠.۸۹
  ۳۴,۳۲٠,۸۹۸ ۳,۴۹۴
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,٠۷۱ ۱,٠۶۵
  ۱.۲۳
  ۱,۱٠۴,۹۶۵,۷۴۷ ۱,٠۵۸
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۲,۱۸٠ ۲,۱۸۸
  ٠.۵۱
  ۲۶,۳۹٠,۷۸۴ ۲,۱۶۹
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۷,۷٠٠ ۳۷,۴٠٠
  ٠.۸
  ۱,۵۷٠,۸۴۳ ۳۷,۴٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۹۸,۶٠٠ ۹۸,۶٠٠
  ٠.۲۳
  ۸۷۵,۸٠۸ ۹۸,۳۷٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۸,۱۱٠ ۱۸,۵۱٠
  ٠.۳۹
  ۴,۶۶٠,۳۲۴ ۱۸,٠۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۳۲۹ ۱,۳۳٠
  ٠.٠۸
  ۳۵,۸۴۸,۷۱٠ ۱,۳۲۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱۲,۴۸٠ ۱۲,۴۳٠
  ٠.۳۲
  ۲,۷۴۵,۲۷۸ ۱۲,۴۴٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳۴,۶٠٠ ۳۴,۸٠٠
  ۲.۱۲
  ۱,۹٠۱,۶۱۲ ۳۵,۳۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۴,٠۵۸ ۴,٠۲۳
  ۳۴.۳۷
  ۴۴,۶۸۵,۴۶۴ ۳,٠۲٠
 • شکلر نیروکلر ۴۶,۱۶٠ ۴۶,۲۸٠
  ٠.۳
  ۷۴۷,۴۷۲ ۴۶,۳٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,٠۲٠ ۶,۱۳٠
  ۴.۹
  ۱۳,۸۱۵,۱۱۵ ۶,۳۳٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۳,۱۲٠ ۱۲,۹۳٠
  ٠.۳۸
  ۱۷,۲۳٠,۸۷۹ ۱۳,٠۷٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۶,۶٠٠ ۶,۶۹٠
  ۲.٠۸
  ۱۱,۲۳۹,۴۶۵ ۶,۷۴٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۹,۱۹٠ ۹,۲۷٠
  ۱.۱۸
  ۲,۴۳۸,۷۱۲ ۹,۳٠٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۱,۴۸٠ ۲۱,۸۳٠
  ۱.۵۱
  ۶,۵٠۶,۳٠۸ ۲۱,۸۱٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۷۷,۹۵٠ ۷۸,۹۷٠
  ۲.۳۹
  ۱,۱۸۲,۸٠۷ ۷۹,۸۶٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۱,۶٠٠ ۲۱,۲۶٠
  ۱.۲۲
  ۹,۹۵۳,۱۱۶ ۲۱,۳۴٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۵,۱۹٠ ۵,٠۹۶
  ۴.۲
  ۲۸,۴۲۸,۹۷۲ ۴,۹۸۱
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۳,۲۱٠ ۵۲,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۴,۶۹۷,۹۷۴ ۵٠,۶۸٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۱,۸۹٠ ۱۱,۹۲٠
  ٠.۴۲
  ۴,٠۵۲,۷۸۲ ۱۱,۸۴٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۴,۵٠۱ ۴,۵۵۴
  ۵.۹۹
  ۱٠۸,۳۶۲,٠۴۴ ۴,۷۸۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۷,۵۸٠ ۶۷,۱۳٠
  ۴.۹۹
  ۸۲۱,۹۹۴ ۶۴,۳۷٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۴٠,۴٠٠ ۴٠,۴٠٠
  ۵.۹۴
  ۶٠۷,۶۴۲ ۴۲,۹۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۴,۲۶٠ ۱۴,۳۹٠
  ۵
  ۷,۴۸۷,۴۱۵ ۱۵,٠۱٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۹۶۷ ۲,۹۸۵
  ۵.۹۹
  ۷۱,۶۶۵,۱۲۷ ۳,۱۵۶
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۵۹٠
  ۳
  ۲,۳۶۸,۹۴۳ ۱۲,۹۹٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۷۱,۶۷٠ ۷۲,۶۹٠
  ۵
  ۲,٠۲۳,۸۴۵ ۷۵,۴۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۶,۱۲٠ ۱۵,۹۲٠
  ۲.۶
  ۷,۸٠۳,۴۶۷ ۱۶,۵۵٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۶۶٠
  ۲.۷۹
  ۵,۶۲۳,۹۳۴ ۱۳,۹۹٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۱۲,۲۵٠ ۱۱,۹۳٠
  ٠.۵۷
  ۲۸,۲۱۹,۹۷۴ ۱۲,۱۸٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۹۴۱ ۳,۹۹٠
  ۴.۴۸
  ۳۵,۶۸۹,۴۹۷ ۴,۱۲۶
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۶,۳۲٠ ۶,۱۸٠
  ۵.۸۶
  ۱,۵۳۶,۳۳۵ ۵,۹۷٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۴,۹۲۷ ۴,۷۴۶
  ۵.۹۸
  ۱,۱۲٠,۴۳٠ ۴,۶۴۹
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۳,۵۵٠ ۲۴,۲۵٠
  ۱٠.۵۶
  ۱,۲٠۳,٠۴۷ ۲۶,۳۳٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۶,۴۶٠ ۶,۲۴٠
  ۴.۸۷
  ۲۸,۵۲۵,۲٠۱ ۶,۱۶٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,٠۵۱ ۳,٠۴۹
  ۳.۶۹
  ۵۶,۱۵۶,۲۳۳ ۳,۱۶۸
 • غصینو صنعتی مینو ۱۷,۴۵٠ ۱۷,۳۵٠
  ۳.۹۶
  ۱۱,۷۴۹,۹۱۱ ۱۸,۱۷٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۶,۹۳٠ ۶,۹۳٠
  ۴.۹۴
  ۲,۸۲۸,۴۸۴ ۷,۲۹٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۵,۳۸٠ ۴۵,۶۱٠
  ۴.۹
  ۱۲,۵۶۷,۲۱۹ ۴۷,۷۲٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۱۳٠ ۲,۱۴۸
  ۴.۳۱
  ۳۲,۱۵۹,۹٠۱ ۲,۲۲۶
 • غگز گز سکه ۸,۲٠٠ ۸,۲٠٠
  ۵.۱۳
  ۲۵۱,٠٠٠ ۷,۸٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۵,۶۸٠ ۵,۵۹٠
  ۱.۹۷
  ۴۹,۲۸٠,۵۸۳ ۵,۵۷٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۷,٠۵٠ ۵۷,۷۵٠
  ۵.۵۵
  ۱,۸۷۵,۸۵۲ ۶٠,۴٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۲,۴۹٠ ۱۲,۶۱٠
  ۵.۹۵
  ۱,٠۲۶,۷۹۲ ۱۳,۲۸٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۶,۴۲٠ ۱۶,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۱۱,۲۹۳ ۱۵,۶۴٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۳,۴٠٠ ۳,۴۴٠
  ۲.۳
  ۷۸,۸۷۵,۵۷۶ ۳,۴۸٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۳,۳۵٠ ۱۳,۵۴٠
  ۱.۳۷
  ۵,۳۵۹,۶۵۱ ۱۳,۱۷٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۶,۷٠٠ ۶,۷۲٠
  ۵.۹
  ۲۱,۲۲۵,۹۳۱ ۷,۱۲٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۱,٠۴٠ ۱٠,۷۱٠
  ٠.٠۹
  ۳۳,۶۸۶,۱۲۳ ۱۱,٠۳٠
 • غویتا ویتانا ۶,۴٠٠ ۶,۳٠٠
  ۱.۹۱
  ۴۱,۴۴۱,۱۶۵ ۶,۲۸٠
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۹۷۶ ۹۷۴
  ۴.۹۵
  ۱۲۲,۹۹۵,٠۳۳ ۹۳٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۸۱۱ ۱,۸۱۸
  ۲.۸۴
  ۱٠۳,۲۲۸,۵٠۹ ۱,۷۶۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۴۹٠ ۸,۴٠٠
  ۱.۱۹
  ۱۳,۹۲۲,۴۹۳ ۸,۳۹٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۲٠,۹۷٠ ۲٠,۶۹٠
  ۵.۹۶
  ۲٠,۱۷۷,۶۵۹ ۱۹,۷۹٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱٠,٠۹٠ ۱٠,۱۳٠
  ۱.۴۱
  ۲,۲۸۱,۷۹۹ ۹,۹۵٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۹,۹۲٠ ۱۹,۵۲٠
  ۴.۹۵
  ۶,۴۱۸,۶۱۷ ۱۸,۹۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۳۴,۲۲٠ ۳۴,٠۷٠
  ۵.۹۸
  ۵,۵٠۴,۷٠۴ ۳۲,۲۹٠
 • فپنتا سپنتا ۶۸۴,۱٠٠ ۶۸۹,۲۲٠
  ۳.۹۲
  ۱۲۱,٠۸۱ ۷۱۲,٠۲٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۶۷٠ ۷,۸۱٠
  ۲.۵۴
  ۲۱,۲۴۸,٠۲٠ ۷,۴۸٠
 • فجام جام‌دارو ۵,۱٠٠ ۵,٠۵٠
  ۳.۳۴
  ۵,۹۷۷,٠۷۶ ۴,۹۳۵
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۱,۶۹٠ ۲۱,۳۷٠
  ۳.۸۳
  ۶,۶۷۵,۹۳۱ ۲٠,۸۹٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۶۶۳ ۳,۵۷٠
  ۲.۵۸
  ۳۲,۳۳۱,۸۹۵ ۳,۵۷۱
 • فخاس فولاد خراسان ۲۳,۵۳٠ ۲۳,۳۳٠
  ٠.۷۳
  ۱,۱۸۴,۸٠۹ ۲۳,۳۶٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۶,۳۴٠ ۶,۲٠٠
  ۴.۴۵
  ۱۱۱,۲۷۵,۳۶۱ ۶,٠۷٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۵,۹۶٠ ۱۶,٠۵٠
  ۴.۱۱
  ۳۴,۵۱٠,٠۷۲ ۱۵,۳۳٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۲,۸۹٠ ۳۲,۸۷٠
  ۲.۶۵
  ۲,۲۱۲,۸٠۳ ۳۲,٠۴٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۷,۹۵٠ ۷,۹۵٠
  ۱.۱۵
  ۷,۱۹۱,۵۶۶ ۷,۸۶٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۲۷,۹۵٠ ۲۷,۹۵٠
  ۴.۸۸
  ۱,٠٠۲,۱٠۶ ۲۶,۶۵٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۸,۶۸٠ ۱۸,۴۶٠
  ۵.۹۶
  ۱٠,۸۸۷,۵۶۸ ۱۷,۶۳٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۳۵,۴٠٠ ۳۵,۱۵٠
  ۱.۱۴
  ۱۵,۳۳۵,۸۴۱ ۳۵,٠٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۷,۸۵٠ ۷,۸٠٠
  ۵.۹۴
  ۲۴,۴۵٠,۷٠۲ ۷,۴۱٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۵,۳۸٠ ۵,۳۷٠
  ۲.۵۴
  ۱۳,۱۵۶,۸۳۳ ۵,۵۲٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۸,۶۷٠ ۲۸,۱۹٠
  ۲.۳۹
  ۶,٠۳۷,۲۸۳ ۲۸,٠٠٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۶,۹۸٠ ۱۶,۹۱٠
  ۳.۷۳
  ۴,۶۵۶,۳۷۹ ۱۶,۳۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۶۷ ۱,۷۴۹
  ۴.۹۹
  ۶۴,۸۵٠,۱۱۹ ۱,۶۸۳
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۸,۲۸٠ ۸,۲۵٠
  ۴.۹۴
  ۴,۸۲۷,۲۱۷ ۷,۸۹٠
 • فلامی لامیران‌ ۲۱,۹۹٠ ۲۱,۱۲٠
  ۳.۲۴
  ۶,۳۸٠,۷۸۴ ۲۱,۳٠٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۳۴۵ ۲,۳۷۱
  ۴.۹۸
  ۹۲,۷۱۹,۷۹۷ ۲,۴۶۸
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲٠,٠٠٠ ۲٠,٠٠٠
  ۸.۸۸
  ۸۳۷,٠٠٠ ۲۱,۹۵٠
 • فمراد آلومراد ۲٠,۹۶٠ ۲٠,۹۵٠
  ۴.۹۶
  ۷۷۸,٠۸۲ ۱۹,۹۷٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۴۹٠ ۷,۳۹٠
  ۳.٠۳
  ۲۵۷,۶۶۹,۷۶۸ ۷,۲۷٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳۲,۸۹٠ ۳۲,۳۱٠
  ۵.۹۹
  ۷,۷۱۴,۷۸۹ ۳۱,٠۳٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۶۶,۹۵٠ ۲۶۶,۳۶٠
  ۵
  ۱,۱۳۳,۹٠۲ ۲۵۴,۲۵٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۳۲٠
  ۳.۳۹
  ۱۳۵,٠۸۸,۴۴۷ ۱۲,٠۹٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۹,۴۹٠ ۹,۴۵٠
  ۲.٠۴
  ۶,٠۷۸,٠۱۴ ۹,۳٠٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱٠,۱۳٠ ۱٠,٠۳٠
  ٠.۹۸
  ۹,۱۵۴,۳۴۸ ۱٠,۲۳٠
 • قاسم قاسم ایران ۵,۲۵٠ ۵,۲۶٠
  ٠.۷۶
  ۱۳,۵۶۵,۸۵۴ ۵,۲۹٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۶۵٠ ۸,۶۸٠
  ٠.۳۵
  ۵۵۹,۶۷۶ ۸,۶۸٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۷٠۶ ۲,۷۲۹
  ٠.۷۸
  ۱۶۳,٠۷۱,۴۷۴ ۲,۶۸۵
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۱,۹۷٠ ۱۲,٠۱٠
  ۵
  ۳۵,٠۹۲,۵۵۶ ۱۲,۶٠٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲۶,۳۸٠ ۲۶,۵۸٠
  ۱.۲۴
  ۲,۷۴۲,۸۲٠ ۲۶,۷۱٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۵,۷۷٠ ۵,۷۷٠
  ۴.۹۱
  ۱٠,۹۱۸,۷۱۶ ۵,۵٠٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۵۹۲ ۲,۵۹۱
  ۴.۹۸
  ۳۲,۳۵۵,۱۷۴ ۲,۴۶۹
 • قشهد شهد ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۸۴٠
  ۶.۱۲
  ۱,۸۳۶,۷۲۷ ۱۷,۴۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۶۵٠ ۷,۷۱٠
  ۵.۵۶
  ۸,۵۳۲,٠۹۸ ۸,۱٠٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱٠۶,٠۵٠ ۱٠۷,۳۱٠
  ۲.۶۷
  ۵۶۴,۷٠۵ ۱٠۳,۲۹٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۶,۳۳٠ ۲۶,۲۶٠
  ٠.٠۸
  ۴,۶۴۶,۴۶۱ ۲۶,۳۱٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۸,۵۳٠ ۲۸,۸۲٠
  ۵
  ۷۱۶,۹۴۳ ۳٠,٠۳٠
 • قنیشا قند نیشابور ۳۲,۹۴٠ ۳۳,۱۷٠
  ٠.۱۸
  ۲,۳۵۵,۸٠۵ ۳۳,٠٠٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۸,۱۵٠ ۸,۱۲٠
  ۲.۷۷
  ۱۹,۵۹۵,۸۷۵ ۷,۹۳٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۴,۲۱٠ ۱۴,۱۳٠
  ٠.۵۷
  ۵,۵۲۷,٠۸۶ ۱۴,۱۳٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۷,۶٠٠ ۲۸,٠٠٠
  ۲.۹۹
  ۱,۵٠۱,۸۲۵ ۲۸,۴۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲۹,۱٠٠ ۲۹,٠۲٠
  ۵.۹۷
  ۲۹,۲٠۹,٠۶۲ ۲۷,۴۶٠
 • کاما باما ۷,۳۱٠ ۷,۳۱٠
  ۵.۹۴
  ۳۶,۴۷۲,۹۸٠ ۶,۹٠٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۳,٠۷٠ ۱۳,٠۳٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,٠۵٠,۶۴۶ ۱۲,۴۵٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۷,٠۵٠ ۳۷,۶۴٠
  ۱.۴۵
  ۱,۹۱۹,۱۵۳ ۳۶,۵۲٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱,٠٠٠ ۱۱,۲۶٠
  ۳.۴۲
  ۸,۸۸٠,٠۳۵ ۱۱,۳۹٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۱,۱۵٠ ۱۱,۱۳٠
  ٠.۹۸
  ۳,۴٠۸,۲۶۲ ۱۱,۲۶٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۷۸٠
  ٠.۸۹
  ۵,۲۷۵,٠۵۱ ۱۲,۳۹٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۳۲,۹۳٠ ۳۳,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۳,۳۵۸,۳۷۹ ۳۴,۶۶٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۸,۹۵٠ ۸,۹۵٠
  ۵.۹۲
  ۱,۹۴٠,٠۶۲ ۸,۴۵٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۶,۱٠٠ ۱۶,٠۶٠
  ٠.۵۶
  ۷,۶۷۷,۳۴۵ ۱۶,٠۱٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۵,٠۴٠ ۵,۱۴٠
  ۲.۳۳
  ۱۳,۵۴۹,۵۳۳ ۵,۱۶٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۷,۹۵٠ ۱۸,۱۵٠
  ۱.۳۷
  ۹۸۱,۳٠٠ ۱۸,۲٠٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۹۴,٠٠٠ ۹۴,۲۷٠
  ٠.۸۹
  ۵,۲۶۱,۱۶۳ ۹۳,۱۷٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۷٠٠ ۱,۶۹۴
  ۲.۴۱
  ۷۲,۷۳۷,۵۹۷ ۱,۶۶٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶۴,۶۹٠ ۶۵,۲۱٠
  ۱.۷۵
  ۱,۸۳۶,۹۶۸ ۶۵,۸۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۹۶۲ ۹۵۲
  ۵.۹۵
  ۴۱۱,۲۶۲,۴۴۹ ۹٠۸
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۷,۱۲٠ ۲۶,۸۶٠
  ۴.۸۷
  ۴,۱۵۶,۱۴٠ ۲۵,۸۶٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲٠,۹۵٠ ۲٠,۷٠٠
  ۲.۷
  ۴,۲۸۹,۸۵۷ ۲٠,۴٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۸,۶۴٠ ۱۸,۷۵٠
  ۳.۲۷
  ۱,۷۹٠,۲۷۸ ۱۸,٠۵٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۵۴,۵۹٠ ۵۳,۹۳٠
  ۳.۷۴
  ۲,۴۳۹,۳۵۶ ۵۲,۶۲٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۷,۶۵٠ ۷,۷۲٠
  ۲.۸
  ۱۲,۲۱۷,۳۱۵ ۷,۸۷٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶,۲۷٠ ۶,۲۶٠
  ۴.۸۵
  ۸,۷۱۸,۷۲۹ ۵,۹۸٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱٠,۳۲٠ ۱٠,۳۶٠
  ۳.۴۶
  ۵,۹۱۸,۵۶۸ ۱٠,۶۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۸,۹٠٠ ۸۸,۵٠٠
  ٠.۵۱
  ۳۵۸,٠۸۷ ۸۸,۴۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲٠,۹۹٠ ۲٠,۸۵٠
  ۲.۴۴
  ۱,۳۴۱,۳٠٠ ۲٠,۴۹٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴,۵۸٠ ۴,۵۷۷
  ٠.۲۶
  ۱۴,۷۶۹,۸۱٠ ۴,۵۶۸
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۱,۱۸٠ ۱۱,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۳۸۴,۸۹۶ ۱٠,۶۵٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۶,۳۵٠ ۱۶,٠۵٠
  ۴.۹۴
  ۱,۵٠۱,۵۱۷ ۱۵,۵۸٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۳,۱۶٠ ۱۳,٠۷٠
  ۱.۴۶
  ۹,۷۵۷,۷۵٠ ۱۲,۹۷٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۷,۴٠٠ ۴۷,۴٠٠
  ٠
  ۳۱۳,۷۷۳ ۴۷,۴٠٠
 • کلر کلر پارس ۱٠٠,۸٠٠ ۱٠٠,۵٠٠
  ۵.۹۹
  ۴,۳۵۹,۶٠۱ ۹۵,۱٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۷,۲۴٠ ۲۷,۴۶٠
  ۳.۷۱
  ۱,۴۹٠,۷۲۸ ۲۸,۲۹٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴,٠۱٠ ۴,٠۸۷
  ٠.۲۵
  ۱۱,۱۵۸,۶۸۷ ۴,٠٠٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶,۶۴٠ ۶,۶۳٠
  ۵.۹
  ۱٠,۴۲۱,۹۴۹ ۶,۲۷٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۷,۶۵٠ ۱۷,۹۲٠
  ٠.۱۷
  ۲,۳۴۳,۷۵٠ ۱۷,۶۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۲٠,۱۸٠ ۲٠,۴۱٠
  ٠.۱۵
  ۴,۲۹٠,۷۷۲ ۲٠,۱۵٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱۲,۱۷٠ ۱۲,۲۶٠
  ٠.۴۱
  ۷,۷۳۱,۵۳۸ ۱۲,۱۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۴,۴۸٠ ۴,۴۳۱
  ٠.۷۳
  ۵۸,۷۵۹,۳۴۴ ۴,۵۱۳
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴,۸۱٠ ۴,۸۳۱
  ٠.۴۸
  ۲٠,۱۵۴,۲۶۶ ۴,۷۸۷
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۴۶٠
  ٠.۳۲
  ۱,۷۸۶,۹۹۲ ۱۲,۶۴٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۶۶۶ ۷,۶۶۶
  ٠
  ۲,٠٠٠,٠٠٠ ۷,۶۶۶
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۷,۵۶٠ ۷,۴۷٠
  ۵.۸۸
  ۱۳,۴۶۶,۱۷۱ ۷,۱۴٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۷,۴٠٠ ۲۷,۶۲٠
  ٠.۲۲
  ۵,۴۸۶,٠۴۵ ۲۷,۳۴٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۵,۶۹٠ ۱۵,۵۸٠
  ۱.۹۵
  ۵,۲۹۹,۹۴۶ ۱۵,۳۹٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۷۹٠ ۱,۷۸۷
  ۳.۱۱
  ۲۴,۲۴۲,۸۸۴ ۱,۷۳۶
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۷۲٠ ۵,۶۶٠
  ٠.۵۲
  ۳,۲۴۶,۵۵۹ ۵,۷۵٠
 • لابسا آبسال‌ ۷,۸۴٠ ۷,۸۹٠
  ۱.۷۵
  ۳,۵٠۴,۶۵۳ ۷,۹۸٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۹,۶۹٠ ۴۹,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۵۶,۲۴٠ ۴۷,۳۳٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۲۱,۲۹٠ ۱۲٠,۳۶٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۳۹,٠۴۱ ۱۱۵,۵۲٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۳۱,۴۲٠ ۱۲۸,۳۶٠
  ۳.۷۱
  ۱۶۴,۹۴۵ ۱۲۶,۷۲٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۷,۲۶٠ ۲۶,۹٠٠
  ۴.۹۷
  ۱,٠۵۳,۵۸۴ ۲۵,۹۷٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۴۵,۷٠٠ ۴۵,۶٠٠
  ٠.۷۶
  ۴۵۴,۲۲۸ ۴۶,٠۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۷,۱۱٠ ۷,٠۹٠
  ٠.۷۱
  ۲,۷٠۴,۹۸۲ ۷,٠۶٠
 • ما بیمه ما ۵,۷٠٠ ۵,۶۷٠
  ٠.۸۸
  ۲,۱۹۹,۶۶۶ ۵,۶۵٠
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,۴۵۶ ۳,۵۱۲
  ۱.٠۶
  ۱۹,۳۴۹,۳۵۵ ۳,۴۹۳
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۸۹,۵٠٠ ۱۹۱,۳٠٠
  ٠.۹۹
  ۲۲,۹۲۶ ۱۹۱,۴٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۶,۶۹٠ ۲۶,۹۳٠
  ۲.۳۸
  ۱,۹۹۳,٠۵۳ ۲۷,۳۴٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۲٠٠
  ۲.۵۸
  ۷۷۸,۵۶۸ ۱۷,٠۵٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۸,۳۲٠ ۸,۲۷٠
  ۵.۹۹
  ۴۶,۸۱۳,۶۶۱ ۷,۸۵٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۲,٠۹٠ ۱۱,۹۲٠
  ۴.۹۵
  ۹۶۵,۷۸٠ ۱۱,۵۲٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۹,۴٠٠ ۵٠,۸۵٠
  ٠.۹
  ۲,۶۸۶,۶٠۵ ۴۹,۸۵٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۴۶٠ ۱,۴۵۸
  ٠
  ۹۱,۲٠۳,۱۱۷ ۱,۴۶٠
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۴۵,۵۱٠ ۴۵,۵٠٠
  ٠.٠۲
  ۱,۷۲۲,۴۶۷ ۴۵,۵٠٠
 • میهن بیمه میهن ۳,۶۳۳ ۳,۵۲۴
  ۵
  ۱,۷۱٠,۷۵۴ ۳,۴۶٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۶,۴۹٠ ۶,۵۲٠
  ٠.۴۶
  ۶,٠۴۵,۸۹۳ ۶,۴۶٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۱٠۱,۲۸٠ ۱٠۳,۴۶٠
  ۲.۹۷
  ۴۹۷,۵۵۴ ۱٠۴,۳۸٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۲۲,۴۸٠ ۱۲۲,۸۳٠
  ٠.۲۱
  ۱,۸۱۸,۲۳۷ ۱۲۲,۲۲٠
 • نوین بیمه نوین ۲,۴۳۵ ۲,۴۶۳
  ۳.۷۵
  ۳٠,۶۸۵,۸۷۷ ۲,۳۴۷
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱٠,٠۷٠ ۱٠,٠۲٠
  ۴.۴۶
  ۳۴,۶۹۴,۷۲۶ ۹,۶۴٠
 • هجرت پخش هجرت ۳۵,۶٠٠ ۳۵,۳٠٠
  ۲.۲
  ۸۷۱,۵۱۲ ۳۶,۴٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۷,۳۳٠ ۱۶,۹۹٠
  ۳.٠۳
  ۶,۱۲٠,۳۵۹ ۱۶,۸۲٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱٠,۲۲٠ ۱٠,۲۲٠
  ۱.٠۹
  ۱۳,۴۷۱,۶۸۵ ۱٠,۱۱٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱٠,۲۴٠ ۱٠,۳۷٠
  ۳.۱۲
  ۹,۹۷۸,۸۸٠ ۱٠,۵۷٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۲٠,۵۸٠ ۱۲٠,۴۸٠
  ۱.۹
  ۲,۱۶۸,۳۷۲ ۱۱۸,۳۳٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,٠۲٠ ۲,۹۹۲
  ۱.۹۶
  ۳,۵۷۶,۷۱۴ ۲,۹۶۲
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۷۷٠ ۷,۷۸٠
  ۱.۴
  ۵,۲۶٠,۴۱۸ ۷,۸۸٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۶۷٠
  ۲.۶۶
  ۲۱,۵۱۳,۷۵۲ ۱۵,۴۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۳,۸۶٠ ۳,۸۸۴
  ۳.۷۴
  ۲۴,۹٠۵,۹۲۹ ۴,٠۱٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۹۶۲ ۳,٠٠۹
  ۳.۹۹
  ۲۵,۱۵۳,۸۶۲ ۳,٠۸۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۱,۳۲٠ ۱۱,۲۷٠
  ۱.۳۴
  ۱۶,۲٠۷,۷۶۱ ۱۱,۱۷٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۹,۲۱٠ ۹,۲۳٠
  ۵.۹۲
  ۲۵,۸٠۳,۴٠۷ ۹,۷۹٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱۵٠ ۲,۱۵۲
  ٠.۷
  ۱۷۷,٠۱٠,٠۲۶ ۲,۱۳۵
 • وبملت بانک ملت ۳,۷۷۷ ۳,۷۷۶
  ۱.٠۴
  ۱۸۵,۳۵٠,۱۱۶ ۳,۷۳۸
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۷,۴۳٠ ۱۷,۲۵٠
  ٠.۹۳
  ۹۹۶,۷۶۳ ۱۷,۲۷٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۵,۳۵٠ ۵,۳۶٠
  ٠
  ۷,۵۹۲,۸۵۶ ۵,۳۵٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۹۴۴ ۱,۹۴۳
  ۳.۴
  ۱۸,۶۵٠,۵٠۱ ۱,۸۸٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۱۲۹ ۲,۱۲۹
  ۱.۹۱
  ۷٠,۵۲۷,٠۹۹ ۲,٠۸۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۸,۹۵٠ ۸,۹۴٠
  ٠.۱۱
  ۱۲,۸۵۷,۷۵۵ ۸,۹۴٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۳٠٠
  ۲.۹۷
  ۴,۶۹۲,۶۹۸ ۱۲,۴۷٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۳,۹۶٠ ۳۳,۹۳٠
  ٠.٠۹
  ۴۷٠,۸۲۹ ۳۳,۹۳٠
 • وپست پست بانک ایران ۴,۱٠۱ ۴,٠۵۵
  ۲.۴
  ۲۸,۶۶۵,۷۹۴ ۴,٠٠۵
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۳۸۴ ۳,۴٠۳
  ٠.۸۸
  ۹,۱۲۸,۸۸۴ ۳,۴۱۴
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۱۶٠ ۲,۱۶٠
  ۱.۳۶
  ۲٠۸,۸۴۵,۳٠۳ ۲,۱۳۱
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۵۸۹ ۱,۵۷۷
  ٠.۵۱
  ۶,۱۳۱,۱۹۹ ۱,۵۸۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۸,۵۳٠ ۸,۴۸٠
  ۵.۹۶
  ۵,۳۳۹,۶۶۵ ۸,٠۵٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۹۲٠ ۴,۹۲۳
  ۵.۲۲
  ۱۵,۶۵۴,۸۵۲ ۴,۶۷۶
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۷,٠٠٠ ۶,۸۴٠
  ۳.۵۵
  ۱,۴۳۸,۱۲۳ ۶,۷۶٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱٠,۸۲٠ ۱٠,۷۸٠
  ۵.۹۷
  ۲٠,۳۳۵,۷۸۷ ۱٠,۲۱٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱٠,۲۲٠ ۱٠,٠۶٠
  ۱.۷۹
  ۶,٠۸۶,۸۷۶ ۱٠,٠۴٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۲٠٠ ۵,۱۶٠
  ۳.۷۹
  ۵۳,۶۴۲,۸۴۴ ۵,٠۱٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۶,٠٠٠ ۶,٠۴٠
  ٠.۹۹
  ۶,۱۹۸,۸۴٠ ۶,٠۶٠
 • ودی بیمه دی ۶,٠۲٠ ۶,٠۷٠
  ۱.۳۱
  ۱۱,۷۷۲,۶۲۸ ۶,۱٠٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۷۵٠ ۵,۷۳٠
  ۵.۸۹
  ۷۳,۳۸۳,۵۹٠ ۵,۴۳٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۲۲٠ ۵,۳۱٠
  ۳.۱۶
  ۱٠۲,۵۴٠,۲۲۱ ۵,٠۶٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳۵,۵۱٠ ۳۵,۴۹٠
  ۶
  ۱۳,۱۵٠,۴۳٠ ۳۳,۵٠٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۴۳۱ ۴۲۹
  ٠.۴۷
  ۱۴,٠۵۴,۲۱۱ ۴۲۹
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۴۳۵ ۴۲۹
  ٠.۴۶
  ۴۹,۷۸۷,٠۸۱ ۴۳۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۷۴۲ ۳,۶۹۹
  ۵.۹۸
  ۲۸,۳۱۳,۸۶۸ ۳,۵۳۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۹,۱٠٠ ۹,٠۱٠
  ۳.۱۷
  ۵,۲۳۲,۸۵۱ ۸,۸۲٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۷,۷٠٠ ۷,۶۹٠
  ٠.۲۶
  ۹,٠۳۶,۵۴۶ ۷,۷۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۲٠,٠٠٠ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۶٠۲ ۶۳۳
  ۴.۹
  ۲۲۸,۱۳۷ ۶۳۳
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۶۸۹ ۷۲۵
  ۴.۹۷
  ۱۲۴,۹۱۳ ۷۲۵
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۶۹۳ ۷۲۹
  ۴.۹۴
  ۱۲٠,۴٠۹ ۷۲۹
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۲۶۶ ۱,۳۳۲
  ۴.۹۵
  ۲۵,۲۶۵ ۱,۳۳۲
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۲۳۹ ۳,۲۱۵
  ٠.۹۸
  ۱۳,۸۶۸,۷۳۷ ۳,۲۷۱
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۴۳۴ ۴۳۱
  ٠.۲۳
  ۴۵,۹۵۶,۵۲۳ ۴۳۳
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۴۳۲ ۴۳۲
  ٠.۶۹
  ۲۴,۳۴۷,۵۴۸ ۴۳۵
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۴۳٠ ۴۳۱
  ٠.۲۳
  ۱٠۵,۴۲۷,۲۳۴ ۴۲۹
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۴۳۲ ۴۳۳
  ٠.۴۶
  ۱۱,۹۴۹,۶۳۶ ۴۳۴
 • وسینا بانک سینا ۲,۷۷۶ ۲,۷٠۲
  ۵.۹۹
  ۱۱۶,٠٠۵,۱۷۲ ۲,۶۱۹
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۳,۹٠۶ ۳,۹٠۶
  ۶
  ۱۳,۹۶۱,۸۷۱ ۳,۶۸۵
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۳۴٠
  ۳.٠۸
  ۹,۵٠۳,۳٠۲ ۱۴,۹۴٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۴۲۷ ۲,۴٠۱
  ۵.۹۸
  ۳۹,۲۷۵,۸۷٠ ۲,۲۹٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۵,۳۳٠ ۱۵,۳۱٠
  ٠.۹۹
  ۱۸,٠۷٠,۳۴۳ ۱۵,۱۸٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۳۱۷ ۳,۳۲۱
  ٠
  ۷,۷۹۲,۹۶۹ ۳,۳۱۷
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۶,۵۲٠ ۶,۵۵٠
  ۱.۴
  ۴,۵۷۵,۶۷۸ ۶,۴۳٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۶,۲۹٠ ۶,۲۷٠
  ۵.۸۹
  ۵,۱۲۶,۵۹٠ ۵,۹۴٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۳,۸۲۱ ۳,۸۵۸
  ٠.۲۶
  ۶,۹۲۲,۸۹٠ ۳,۸۳۱
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۶۸۲ ۳,۷٠۱
  ٠.۴۳
  ۴,۹۶۴,۱۴۷ ۳,۶۹۸
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۶۹۲ ۱,۶۹۹
  ۱.۸۷
  ۷۳,۱۷۶,۳٠۱ ۱,۶۶۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۲۱۵ ۲,۲۶۳
  ۱.٠۳
  ۱۱,۸۸۵,۸۴۱ ۲,۲۳۸
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۹۱۳ ۲,۸۵۹
  ۵.۹۷
  ۱۸,۴۵۹,۸٠۳ ۲,۷۴۹
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۱,۷۴٠ ۱۲,٠۵٠
  ٠.٠۹
  ۳,۱۵۵,۹۷۱ ۱۱,۷۳٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۶,۳۲٠ ۶,۲۹٠
  ٠.۹۶
  ۱,۴۲۹,۴۴۲ ۶,۲۶٠
 • ولملت واسپاری ملت ۳,۴۵٠ ۳,۴۴۴
  ۵.۹۹
  ۵,۴۹۲,۵۷۴ ۳,۲۵۵
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۷۹۵ ۱,۷۴۷
  ۴.۹۷
  ۱۵,۸۵۲,۷۵٠ ۱,۷۱٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۴۱۲ ۴,۳۹۲
  ۵
  ۲۳,۲۲۹,٠۸۹ ۴,۲٠۲
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۲,۳۲٠ ۱۲,۳۷٠
  ۱.۵۷
  ۲۱,۸۱۶,۶۶۴ ۱۲,۱۳٠
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۳۶۹ ۲,۳۱۵
  ۱.۴۱
  ۶,۳۸۳,۶۷۵ ۲,۳۳۶
 • وملل اعتباری ملل ۷,۵۴٠ ۷,۴۵٠
  ۱.۳۴
  ۶,۴۴۶,۷۲۸ ۷,۴۴٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۶۷,۴۷٠ ۱۶۸,۶۲٠
  ۳.۹۳
  ۹۵۶,۷۵۹ ۱۶۱,۱۳٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۵,۶۵٠ ۵,۶۵٠
  ۲.۵۴
  ۱۹,٠۸۵,۷۲۷ ۵,۵۱٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,۶۸۸ ۴,۶۹۶
  ٠.۷۸
  ۵,۶۷۱,٠۱۶ ۴,۷۲۵
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,٠۴۸ ۴,٠۳۹
  ۲.۴
  ۵۲,۱٠۲,۶۳۹ ۳,۹۵۳
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۳,٠۸۷ ۳,۱٠۲
  ۱.۷۸
  ۲۸,۸۲۵,۵۶٠ ۳,۱۴۳
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱٠,۵۷٠ ۱٠,۵۷٠
  ۱.۸۶
  ۹,۸۶۱,۲۹۲ ۱٠,۷۷٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۸۴٠ ۲,۸۱۳
  ٠.۵۳
  ۱۶,٠۲۱,۳٠۱ ۲,۸۲۵
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۴۶٠ ۱,۴۵٠
  ۱.۸۱
  ۲۲,۸۶۹,۱۷۶ ۱,۴۳۴