شاخص کل : ۲,٠۷٠,۸۴۵
تغییرات: ٠.٠۳ % ، -۶۶۴
حجم معاملات : ۳,۵۷۷,۶۲۳,٠۲۴
ارزش معاملات : ۱۶,٠۳۱,۶۸۱,۱۵۴,٠۴۸
تعداد سهم معاملاتی : ۵۵۶
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲۷,۸۵٠ ۲۷,۹۵٠
  ۶.۸۶
  ۳,۳٠۸,۳۹۷ ۲۹,۹٠٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۶٠,۳۴٠ ۶٠,۶۹٠
  ۱.۵۳
  ۲۳۴,٠۱۷ ۶۱,۲۸٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱٠,۲۶٠ ۱٠,۴۱٠
  ۲.۴۷
  ۷۵۶,۵۸۸ ۱٠,۵۲٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۶۶٠ ۶,۶۹٠
  ۲.۴۶
  ۷,۴٠۲,۸۱۱ ۶,۵٠٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,٠۵٠ ۱۲,۹۶٠
  ٠.۶۹
  ۶۸۳,۵۱۹ ۱۲,۹۶٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,۶۵۹ ۴,۶۳۶
  ٠.۴۳
  ۲,٠۱۳,۴۵۵ ۴,۶۳۹
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۲,۶۳٠ ۲,۶۴۵
  ٠.۷۲
  ۴۹۵,۲۹٠ ۲,۶۴۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۴,٠۲٠ ۴,٠۲۲
  ۱.۸۸
  ۱,۲۱۱,۴۱۱ ۴,٠۹۷
 • اخابر مخابرات ایران ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۸۷٠
  ۱.۳۷
  ۱۹,۴۷۸,۴۳۹ ۱٠,۹۵٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۴,٠۳٠ ۱۳,۹۳٠
  ٠.٠۷
  ۲,۷۷۲,۷۱۴ ۱۴,٠۴٠
 • آردینه نشاسته و گلوکز آردینه ۸۳,۶۵٠ ۸۳,۶۵٠
  ۴.۹۶
  ۳,۷۸۲,۳۲۶ ۷۹,۷٠٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۵,۶۵٠ ۲۵,۶۵٠
  ٠
  ۳٠۲,۴۵۷ ۲۵,۶۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۸,۱۵٠ ۸۸,۳۵٠
  ٠.٠۶
  ۲۴۱,۶٠۳ ۸۸,۱٠٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۶۲۵ ۱,۶۳٠
  ٠.۱۲
  ۹,۴۶۴,۹۶٠ ۱,۶۲۷
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۸,۵۴٠ ۸,۵٠٠
  ٠.۱۲
  ۴,۵۵۸,۲۷۹ ۸,۵۳٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,۱۶٠ ۴,۱۹۳
  ٠.۱
  ۱,۱۴۶,۱٠۵ ۴,۱۶۴
 • افرا افرانت ۱۱,۲۵٠ ۱۱,۲۴٠
  ۲.۳۴
  ۱,۶۶۹,۳٠۹ ۱۱,۵۲٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۹,۲۹٠ ۱۸,۵۸٠
  ۴.۸۹
  ۱,۴۲۴,۳۸۳ ۱۸,۳۹٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۵۵۲ ۲,۵۴۱
  ٠.۵۱
  ۳,۸۷۵,٠۳۳ ۲,۵۳۹
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۷٠٠ ۳,۷٠۷
  ٠.۱۹
  ۲۴۹,٠۲۷ ۳,۷٠۷
 • امین تامین سرمایه امین ۳,۳۵۲ ۳,۳۹۳
  ۱.٠۹
  ۴,٠۷۲,٠۳۷ ۳,۳۸۹
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۶٠٠
  ۱.٠۸
  ۳۴۴,۹۹۸ ۲۷,۸٠٠
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۶۹٠
  ٠.۶۳
  ۲,۷۸۴,۶۲۱ ۲۳,۷۵٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۳,٠۲٠ ۱۲,۷۸٠
  ۳.۵
  ۲,۲۴٠,۹۷۲ ۱۲,۵۸٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۵,۶۵٠ ۳۵,۴۵٠
  ۱.۱۳
  ۲۶۵,۱۶۳ ۳۵,۲۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۴,۹۶٠ ۲۴,۸۳٠
  ۳.۹۶
  ۱,۸۲٠,۴۷۱ ۲۵,۹۹٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱٠,۷۱٠ ۱٠,۷۱٠
  ۱.۳۲
  ۱۱,۶۹۹,۶۹٠ ۱٠,۵۷٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۲,۷۹٠ ۱۲,۹۱٠
  ۱.۲۴
  ۱,۲۲۵,۳۷۲ ۱۲,۹۵٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۷۱٠ ۲,۷۱۴
  ٠.۸۴
  ۱۱,۷۹۲,۷۳۷ ۲,۷۳۳
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۳٠٠ ۲,۳٠٠
  ٠.٠۴
  ۱۸,۱۱۴,۱۹۷ ۲,۲۹۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,۱۸٠ ۴,۲۲۱
  ۱.٠۹
  ۳۴۴,۷۵۸ ۴,۲۲۶
 • برکت گروه دارویی برکت ۵,۵۳٠ ۵,۵۱٠
  ۲.٠۳
  ۱۹,۹۵۲,۷۵۷ ۵,۴۲٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,٠۵۶ ۵,٠۴۹
  ٠.۴۸
  ۱,۶٠٠,۲۱۱ ۵,٠۳۲
 • بساما بیمه سامان ۱۲,۲٠٠ ۱۲,٠۷٠
  ۱.٠۸
  ۲,٠۶۸,۸۱۴ ۱۲,٠۷٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵,٠۹٠ ۵,۱۳٠
  ٠.۹۷
  ۳۷۹,۴۹٠ ۵,۱۴٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۸,۸۲٠ ۱۸,۵٠٠
  ۲.٠۱
  ۲٠۸,٠۷۷ ۱۸,۴۵٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۹,٠۸٠ ۱۹,٠۳٠
  ٠.۲۱
  ۲۸۵,٠۷٠ ۱۹,٠۴٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۴,۸۶٠ ۱۴,۸۵٠
  ۴.۹۴
  ۱٠,٠۳۶,٠۸٠ ۱۴,۱۶٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۱۲,۲٠٠ ۱۲,۲۴٠
  ٠.۴۱
  ۵۸۶,۱۵۸ ۱۲,۲۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۸۲۹ ۲,۷۹۲
  ۷
  ۲۶,۹۱۹,۷۱۱ ۲,۶۴۴
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۱۷٠ ۱,۱۷۳
  ٠.۵۹
  ۹,۱۸۹,۲۴۴ ۱,۱۷۷
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۴,٠٠٠ ۱۳,۹۳٠
  ٠.۹۹
  ۴۳۶,۹٠۷ ۱۴,۱۴٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶,۶۱٠ ۶,۶٠٠
  ٠.۶۱
  ۵٠۱,٠۷۲ ۶,۵۷٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۳٠٠ ۲,۳۲۵
  ۲.۵۴
  ۶,۳۸۶,۸۳۴ ۲,۳۶٠
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۵,۲۶٠ ۵,۲۶۶
  ۳.۹۱
  ۱۷,۸۶۸,۸۸۷ ۵,٠۶۲
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۷۶۱ ۳,۷۷۵
  ۱.۵۲
  ۲,۱۱۸,۸۱۵ ۳,۸۱۹
 • بنیرو نیروترانس‌ ۳,۵٠۲ ۳,۵٠۲
  ۱.۷۴
  ۵,۸۸۶,٠۳۳ ۳,۴۴۲
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳,۵۶٠ ۳,۶٠۳
  ۳.۱۳
  ۴,۵۱۴,۷۶٠ ۳,۶۷۵
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۱۸٠ ۵,۲٠٠
  ٠.۳۸
  ۷,۴٠۷,۶۳٠ ۵,۲٠٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۵۸,۴۸٠ ۵۸,۴٠٠
  ٠.٠۹
  ۱,۵۵۳,٠٠۵ ۵۸,۴۳٠
 • بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران ۲۸,۶٠٠ ۲۹,٠٠٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,۱۴۴,۳۷۶ ۳٠,۱٠٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۷,۱۹٠ ۷,۱۶٠
  ٠.۱۴
  ۴۲۳,۲۵۴ ۷,۱۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۴۹۳ ۲,۴۹۲
  ٠
  ۶,۷۷۵,۸۸۵ ۲,۴۹۳
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۴,۸۴٠ ۳۵,٠٠٠
  ٠.۶۸
  ۲,۱٠۲,٠۸۱ ۳۵,٠۸٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۸٠۲ ۳,۷۱۶
  ٠
  ۳۹,۸٠۹,۳۵۵ ۳,۸٠۲
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۵,۸۶٠ ۱۶,٠۲٠
  ۱.۱۲
  ۲٠٠,۸۹٠ ۱۶,٠۴٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۹۶٠ ۶,٠۷٠
  ۱.۸۱
  ۵۴۹,۴٠۳ ۶,٠۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۳۸۶ ۲,۴٠۹
  ۱.۷۷
  ۴,۹۷۴,٠۱۲ ۲,۴۲۹
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۸۳٠ ۱,۸۲۹
  ٠.۴۹
  ۴۴,۵۳۴,۱۸۹ ۱,۸۳۹
 • پخش پخش البرز ۱۴,۳۴٠ ۱۴,۳۱٠
  ٠.٠۷
  ۱,۳۲۸,٠۸٠ ۱۴,۳۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱٠,۳۴٠ ۱٠,۴۸٠
  ۱.٠۵
  ۱,۶۷۲,٠۵۶ ۱٠,۴۵٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۸,۹۶٠ ۹,۱۸٠
  ۲.۵
  ۱۵۷,٠۹۹ ۹,۱۹٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۴,۳٠۴ ۴,۲۹۵
  ٠.۸۱
  ۱۱,۶۱۳,۶۱۸ ۴,۳۳۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۶۲,۹۹٠ ۶۲,۶۱٠
  ٠.۷۵
  ۶۶,۴۳۵ ۶۲,۵۲٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۹,۸۹٠ ۴٠,٠۲٠
  ٠.۶
  ۸٠۹,۵۴۱ ۴٠,۱۳٠
 • پکویر کویر تایر ۷,۶۵٠ ۷,۶۵٠
  ٠
  ۱٠,۹۳۸,٠٠۹ ۷,۶۵٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۸,۴۳٠ ۸,۴۴٠
  ۲.۴۳
  ۵,۳۲۴,۴۹۴ ۸,۶۴٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۱,۵۶٠ ۱۱,۵۴٠
  ۱.۲۸
  ۱,۳۸۵,۵٠۹ ۱۱,۷۱٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۴,۱۳۴ ۴,۱۵۲
  ٠.۳۹
  ۸٠۸,۱۹۳ ۴,۱۵٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۳۶٠
  ۵.۴۸
  ۲,۶۴۲,٠۸۷ ۱۲,۹۵٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۴,۹٠٠ ۱۴,۸۷٠
  ٠
  ۴,۴٠۵,۴۶۲ ۱۴,۹٠٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۳۶٠ ۸,۳۶٠
  ٠
  ۲,۳۶۶,۳۸۴ ۸,۳۶٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۳۵٠ ۹,۳۸٠
  ۱.۳۷
  ۴,۲۳۸,۳۷٠ ۹,۴۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۳,۳۶٠ ۱۳,۴۶٠
  ٠.۳۷
  ۳۸۶,۷۸۹ ۱۳,۴۱٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۷,۷۴٠ ۷,۷۱٠
  ٠.۲۶
  ۳,٠۹۶,۶٠۸ ۷,۷۲٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۱,۷۷٠ ۱۱,۷۶٠
  ٠
  ۳۵۸,۴۴۴ ۱۱,۷۷٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۱۹۶ ۲,۱۸۳
  ٠.٠۹
  ۵,۲٠۵,۵۶۹ ۲,۱۹۴
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۲,۵۴٠ ۲,۵۲۵
  ٠.۵۱
  ۲۷,۸۸۲,۴۴٠ ۲,۵۲۷
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۴۳٠ ۳۵,٠۱٠
  ۴.۲۸
  ۳۳۸,۱۴۶ ۳۵,۹۷٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۹,۱۷٠ ۹,۱۷٠
  ۴.۱۸
  ۷,۵۷۹,٠۶۸ ۹,۵۷٠
 • تکنو تکنوتار ۶,۴۹٠ ۶,۵۶٠
  ۱.۸۲
  ۱,۵۲۲,۴۸۳ ۶,۶۱٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۶٠٠ ۴,۶۶۳
  ٠.۲۶
  ۲۵,۴۶۹,۱۹۷ ۴,۵۸۸
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۳۷٠ ۴,۳۳۷
  ۵
  ۳۷۱,٠۳۷ ۴,۱۶۲
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,٠٠٠ ۳,٠٠٠
  ٠.۵
  ۱۴,۳۶۸,۵۲۶ ۲,۹۸۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱,۹۲۳ ۱,۹۴۳
  ۱.٠۸
  ۴۹۲,۵۸۵ ۱,۹۴۴
 • توریل توکاریل ۵,۶۲٠ ۵,۶۸٠
  ۱.۷۵
  ۲,۷۷۸,۵۶۱ ۵,۷۲٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۷,۸۲٠ ۱۸,٠۷٠
  ۳.۹۴
  ۱,۳۳۷,۹٠۳ ۱۸,۵۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۸,۸۱٠ ۲۸,۷۷٠
  ٠.۱۷
  ۴۲۵,٠۴۴ ۲۸,۷۶٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۸۵٠ ۴,۸۲٠
  ۲.۲۲
  ۳۷,۱٠۸,۶۱۴ ۴,۹۶٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۴۴٠
  ۴.۴۳
  ۲,۸٠۳,۲۲۲ ۱۶,٠۱٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۶,۶۷٠ ۱۶,۷۴٠
  ۱.۴۲
  ۱,۳۵۵,۶۴٠ ۱۶,۹۱٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۱۹۵ ۲,۲۲۲
  ۱.۶۶
  ۴,۴۸۲,۲۲۶ ۲,۲۳۲
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۶,۷۴٠ ۱۶,۸۶٠
  ۲.۶۴
  ۵,٠۱۲,۶۴۵ ۱۶,۳۱٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۹۲٠ ۲,۹۳٠
  ۱.۸۲
  ۳۳,۱۵٠,۴۲۶ ۲,۹۷۴
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۹,۸٠٠ ۲٠,٠٠٠
  ۲.۷
  ۵,۱۵۷,۷۹۴ ۲٠,۳۵٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۵۳٠
  ۴.۹۷
  ۱۶,۵۹۴,۹۱۳ ۱۱,٠۷٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۴,۴۷٠ ۱۴,۵۴٠
  ۲.۴۳
  ۱۲,۶۷۲,۴۴۵ ۱۴,۸۳٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۵,۷٠٠ ۱۵,۷۶٠
  ۲.٠۶
  ۱,۹۴۲,۳۵٠ ۱۶,٠۳٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۴,۴۶٠ ۱۴,۵۲٠
  ۱.۹
  ۱۷,۱۵۲,۵٠۹ ۱۴,۷۴٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳۶,۸۲٠ ۳۶,۸۲٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۶۱,۹۷٠ ۳۸,۷۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۷,٠۳٠ ۱۷,۱۱٠
  ٠.۲۳
  ۱,۱۵۱,۴۴۹ ۱۷,٠۷٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۴,۸۹٠ ۱۵,٠۸٠
  ۱.۱۹
  ۱٠,۶۶۹,۸٠۸ ۱۵,٠۷٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲۶,۷٠٠ ۲۷,۳۷٠
  ٠.۹۶
  ۱٠,۱۷٠,۷۱۴ ۲۶,۹۶٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۷,۹۲٠ ۷,۸۷٠
  ٠
  ۸,۴۵۲,۵۱۷ ۷,۹۲٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱٠,۸۳٠ ۱٠,۸۴٠
  ۵
  ۲۴,۲۶۳,۵۳۷ ۱۱,۴٠٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۶,۳۷٠ ۴۶,۲۵٠
  ٠.۲۶
  ۴۱۵,۶۳۶ ۴۶,۲۵٠
 • جم پیلن پتروشیمی جم پیلن ۱۷۶,۸۹٠ ۱۷۳,۴۴٠
  ۲.٠۷
  ۷۸,۱۶۸ ۱۷۳,۳٠٠
 • چافست افست‌ ۱٠,۹٠٠ ۱۱,۱۱٠
  ۳.۸
  ۴,۲۳۵,۹۹۹ ۱۱,۳۳٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۷۲,۲۵٠ ۷۳,۶۵٠
  ٠
  ۳۳۵,۳۵۶ ۷۲,۲۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۵۵۴ ۲,۵۴۳
  ٠.٠۴
  ۷,۵٠۴,۲۳۸ ۲,۵۵۳
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,۴۲٠ ۷,۳۴٠
  ۴.۸
  ۳,۹۹۴,۸۱۱ ۷,٠۸٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۶۶۴ ۲,۶۶۶
  ۱.۳۳
  ۱۵,۴۳۳,۶۴۸ ۲,۷٠٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴,۷۸۹ ۴,۶۹٠
  ۳.۳۲
  ۱,۹۲۱,۱۹۵ ۴,۶۳۵
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۸٠٠
  ۱.۳۷
  ۴۶۷,۶۳۷ ۱۳,۸۹٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱٠,۲۹٠ ۱٠,۴٠٠
  ٠.۷۸
  ۷,۵۴۵,۵۸۲ ۱٠,۲۱٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۱,۹٠۵ ۱,۹۱۵
  ۱.۶۵
  ۵۷,۸۶٠,۷۷٠ ۱,۸۷۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۵۸,۴٠٠ ۵۸,٠۵٠
  ٠.۲۶
  ۳۶,۳۳۷ ۵۸,۵۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۶٠,۹۷٠ ۵۹,۲۸٠
  ۲.۹۹
  ۱۳۹,۳٠۵ ۵۹,۲٠٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۴,۹۸٠ ۴,۹۵۴
  ٠.۳۴
  ۵٠۳,۴۸۲ ۴,۹۶۳
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۴۹٠ ۵,۵۵٠
  ۲.۱۴
  ۲,۳۱۹,۳۶۳ ۵,۶۱٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳,٠۱۵ ۳,٠۲۱
  ٠.۳۶
  ۱,۷۱۲,۷۶۶ ۳,٠۲۶
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۹,۳۴٠ ۱۹,۳۹٠
  ۲.۱۸
  ۳۲۳,۴۱۱ ۱۹,۷۷٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۱۶۶ ۲,۱۶۹
  ٠.۸۲
  ۴,۱٠۶,۹٠۴ ۲,۱۸۴
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۱,۴۴٠ ۱۱,۳۹٠
  ٠
  ۱,۶۸۴,۴۳٠ ۱۱,۴۴٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۳٠,۱٠٠ ۳٠,٠٠٠
  ٠.۵
  ۷۶۷,۷۴۱ ۲۹,۹۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,٠٠۱ ۱,۹۶۴
  ۴.۹۸
  ۲٠۵,۳٠۳,۵۸۹ ۱,۹٠۶
 • حفاری حفاری شمال ۶,۹۵٠ ۷,٠٠٠
  ۱.۵۶
  ۷,۷٠۲,۴۴۱ ۷,٠۶٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۱,۷۷٠ ۱۱,۸۵٠
  ٠.۸۴
  ۱٠,۳۶۸,۲۵۷ ۱۱,۸۷٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۳,۹۳٠ ۱۳,۹۲٠
  ٠.۶۴
  ۸۳۶,۲۹٠ ۱۴,٠۲٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۳۷٠ ۳,۴۱۴
  ۱.۴۹
  ۷,۴۴۶,٠۱۱ ۳,۴۲۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۵٠۱ ۳,۵۲۹
  ۱.۸۵
  ۶,۸۶۴,۵۱۴ ۳,۵۶۷
 • خاور ایران خودرو دیزل ۳,۵٠۶ ۳,۴۸۵
  ۲.۳۶
  ۷۸,٠٠۱,۲۶۷ ۳,۴۲۵
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷۹٠ ۱,۷۹۱
  ٠.۱۱
  ۲۸,۵۲۱,۵۷۶ ۱,۷۹۲
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۶۷٠
  ٠.۷۴
  ۷۱۳,۵۸٠ ۱۷,۶۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۱۳۹ ۴,۱۶۴
  ۱.٠۳
  ۳,۱۳۷,۶۱۳ ۴,۱۸۲
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴,۳۹۵ ۴,۴۱۷
  ٠.۹
  ۵,۶۴۲,۴۳۳ ۴,۴۳۵
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,۸٠٠ ۵,۸۴٠
  ۲.٠۳
  ۱۳,٠۴۵,۶۷۳ ۵,۹۲٠
 • خچرخش چرخشگر ۲٠,۸۷٠ ۲٠,۵۸٠
  ۱.۵۶
  ۱۸۱,۹۴۴ ۲٠,۵۵٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۵۵٠ ۳,۵۸۷
  ٠.۱۱
  ۸,۱٠۲,۲۵۵ ۳,۵۵۴
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۳۱,۳۳٠ ۱۲۹,۴۳٠
  ۱.۵۹
  ۵۸,٠۷۱ ۱۲۹,۲۸٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۶,۴۴٠ ۶,۴۴٠
  ۴.۳۱
  ۱۶,۶۴۹,۸۸۱ ۶,۷۳٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۶۴٠
  ۱.٠۷
  ۶۷۵,۴۸۶ ۱۶,۷۸٠
 • خزامیا زامیاد ۴,۳۸۷ ۴,۳۴۹
  ۷
  ۱۷۲,۲۶۵,۶۸۹ ۴,۱٠٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,۷۷۹ ۴,۷۵۹
  ۴.۶۲
  ۱۶,۲۸۸,۷۷۳ ۴,۵۶۸
 • خساپا سایپا ۲,۳۹٠ ۲,۳۸۶
  ٠.۲۵
  ۱٠۲,۲۲۵,۶۹۸ ۲,۳۹۶
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۳۴٠
  ٠.۹
  ۷٠۳,۴۷۴ ۱۳,۳۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۴,۷۲٠ ۱۴,۶۷٠
  ۲.۲۶
  ۱,۶۳۱,۷۵۷ ۱۵,٠۶٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۲۵۷ ۳,۲۸۲
  ٠.۱۸
  ۱۱,۷۵۸,۵۵۸ ۳,۲۵۱
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۵,٠۴٠ ۵,٠۶٠
  ۱.٠۸
  ۵,۶٠۲,۶۶۶ ۵,٠۹۵
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۳۹۸ ۴,۳۴۷
  ۱.۳۱
  ۸,۸۳۹,۴۷٠ ۴,۳۴۱
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۲۷۳ ۴,۲۸۱
  ٠.۷۴
  ۶۲,۲۹۶,۲۵۸ ۴,۳٠۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۴,۲٠٠ ۳۴,٠۲٠
  ۶.۹۸
  ۵,۷۶۲,۵۷۸ ۳۱,۹۷٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۲۳٠ ۷,۲۹٠
  ۲.۴۳
  ۵,۱۸۴,۹۶۸ ۷,۴۱٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,۸۱۳ ۴,۷۶٠
  ۵
  ۲,۹۸۴,۵۸۷ ۴,۵۸۴
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,۱۷٠ ۳,۱۸۱
  ۱.۵۸
  ۱۷,۴۵۹,۹۴۲ ۳,۲۲۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۷۶۱ ۳,۷۷۴
  ۱.۲۶
  ۳,۴۵۷,۹۲۸ ۳,۸٠۹
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱٠,۱۸٠ ۱٠,۲۱٠
  ٠
  ۷,۵۶۷,۱۲۵ ۱٠,۱۸٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۶٠۱ ۲,۶۱۱
  ۱.۲۲
  ۱۵۱,۹۱۸,۹۷۴ ۲,۶۳۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳۲,۲۸٠ ۳۲,۳۴٠
  ۳.۱۵
  ۷۷۵,۴۷۵ ۳۳,۳۳٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۳,۷۳٠ ۱۳,۶۶٠
  ٠.۴۴
  ۱۴۳,۳۴۹ ۱۳,۶۷٠
 • داتام گروه مالی داتام ۱,۹۴۹ ۱,۹۶۴
  ۲.۶
  ۳۳,۹۷٠,۳۳۹ ۲,٠٠۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۶,۵۵٠ ۲۷,۱۵٠
  ۲.۷۵
  ۳۱۲,۶۱۷ ۲۷,۳٠٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۹,۴٠٠ ۳۹,۸۵٠
  ۱.۲۵
  ۴۷,۸۸۳ ۳۹,۹٠٠
 • دالبر البرزدارو ۶,۴٠٠ ۶,۵۲٠
  ۲.۱۴
  ۵۲۴,۹۸۴ ۶,۵۴٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۶,۴٠٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۹۹
  ۱٠,۷۸۵,۱۳۴ ۶,۵۳٠
 • دانا بیمه دانا ۳,۱٠٠ ۳,۱۸۸
  ٠.۶۴
  ۵۱,۵۳۶,۴۱۸ ۳,۱۲٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,۹٠٠ ۸,۷۹٠
  ۲.۳۱
  ۴,۲۷۱,۸۴۵ ۹,۱۱٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۱,٠۳٠ ۱۱,۱۵٠
  ۱.۹۶
  ۱,۸۸۶,٠۴۳ ۱۱,۲۵٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۶٠,۷۷٠ ۶۱,۹۸٠
  ۲.٠۹
  ۳۵,۱۸۵ ۶۲,٠۷٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۵۴,۸۲٠ ۵۵,۲٠٠
  ٠.۶۹
  ۴۴,۳۱۱ ۵۵,۲٠٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۲,۷۵٠ ۲۲,۸٠٠
  ٠.۶۶
  ۳۲۵,۹۷۶ ۲۲,۹٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۸۴٠
  ۴.۴۲
  ۲,۶۱۶,۷٠۱ ۱۱,٠۹٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۸٠
  ٠.٠۸
  ۶۴۶,٠۶٠ ۱۳,٠۱٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۶,۵۲٠ ۱۶,۵۷٠
  ۱.۷۲
  ۹۷۵,۳۸٠ ۱۶,۲۴٠
 • ددانا داروسازی دانا ۴۵,۷٠٠ ۴۵,۸۵٠
  ۱.۳۳
  ۶۲۵,۳۳۸ ۴۵,۱٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۱,۵۲٠ ۱۱,۵۷٠
  ۲.۶۲
  ۲,۱۷۹,۴۴۸ ۱۱,۸۳٠
 • درازی پخش رازی ۱۸,۹۷٠ ۱۹,۱۹٠
  ۲.۱۲
  ۲۳۵,۵۱۵ ۱۹,۳۸٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۱٠۷,۹٠٠ ۱٠۷,۶٠٠
  ٠.٠۹
  ۱۸۴,۵۸۲ ۱٠۷,۸٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۱,۵۶٠ ۱۱,۴۹٠
  ۳.۶۷
  ۱,۶۱٠,۸۳۶ ۱۲,٠٠٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۴۴٠ ۵,۴۹٠
  ۱.۶۳
  ۱,۸۷۹,۵۲۵ ۵,۵۳٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۵,۱۹٠ ۵,۲۵٠
  ۲.۹۹
  ۱,۷۹۷,٠۶۸ ۵,۳۵٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۸,۲۷٠ ۸,۳۵٠
  ۱.۱۹
  ۵٠۳,۳۳۹ ۸,۳۷٠
 • دسبحان سبحان دارو ۷,٠۸٠ ۷,٠۶٠
  ٠.۷
  ۳,۶٠۹,۳۷٠ ۷,۱۳٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۷,۳۶٠ ۱۷,۶۸٠
  ۱.۹۸
  ۱۲۸,۶۱۳ ۱۷,۷۱٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳٠,۱۶٠ ۳٠,۱۹٠
  ۱.۲۸
  ۵٠۳,۴۴۷ ۳٠,۵۵٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۵,۶۲٠ ۱۵,۴۴٠
  ۱.۲۳
  ۷۲۳,۳٠۲ ۱۵,۴۳٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳٠,۶۵٠ ۳٠,۶٠٠
  ۱.۵۹
  ۱,۴۲٠,۷۵۶ ۳٠,۱۷٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۹,۹۴٠ ۴٠,۱۴٠
  ٠.۵۲
  ۶۴,۹٠۵ ۴٠,۱۵٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۲۴,۲۵٠ ۲۵,۲٠٠
  ۳.۹۶
  ۴۳,۸۸٠ ۲۵,۲۵٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۸۶,۲۵٠ ۸۶,۵۵٠
  ۱.۵۴
  ۶۱,۷۳۲ ۸۷,۶٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۹,٠۵٠ ۹,٠۱٠
  ٠.۱۱
  ۵,۸۱۸,۲۵۱ ۹,٠۶٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۲,۷۲٠ ۳۲,۴۷٠
  ٠.۲۷
  ۲۸٠,۳۲۲ ۳۲,۸۱٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۲,۴٠٠ ۳۲,۸۷٠
  ۱.۸۲
  ۱۸۹,٠۲۵ ۳۳,٠٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳,۱۴۷ ۳,۱۵۲
  ٠.۱۹
  ۱,٠۳٠,۸۸۸ ۳,۱۵۳
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۸,۵۹٠ ۸,۵۹٠
  ۴.۸۸
  ۴,٠۷۷,۹٠۱ ۸,۱۹٠
 • دیران ایران‌دارو ۸,٠۴٠ ۸,٠۹٠
  ٠.۹۹
  ۹۲۳,۱۷٠ ۸,۱۲٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴,٠۳۴ ۴,٠۱۹
  ٠.۱۲
  ۴۴,۶۱۶,۹۲٠ ۴,٠۲۹
 • رافزا رایان هم افزا ۱۵,۸۶٠ ۱۵,۹۵٠
  ٠.۵۶
  ۳۴۷,۸۱۲ ۱۵,۹۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,٠۴٠ ۵,۱۹٠
  ۳.۴۵
  ۲,۴۴۱,۲۱۹ ۵,۲۲٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,٠۳٠ ۳,٠۵۷
  ۱.۲۱
  ۲,۴۲۴,۸۱۷ ۳,٠۶۷
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۸۸۲ ۲,۸۹۳
  ٠.۲۴
  ۱,۵۴۶,۱۶۳ ۲,۸۸۹
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۲,۲۳٠ ۱۲,۲۳٠
  ٠.٠۸
  ۲,۲٠٠,۵۹۳ ۱۲,۲۴٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱٠,۹۵٠ ۱٠,۹٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۵,۳۵۲,۸۳۷ ۱٠,۴۳٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۹,۸۸٠ ۹,۸۷٠
  ۲.۶۶
  ۵,۶۳۹,۱۸۴ ۱٠,۱۵٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۲۴,۶٠٠ ۱۲۴,۵٠٠
  ٠.۱۲
  ۹۹۶,۶۷٠ ۱۲۴,۷۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۲۹٠ ۴,۳۵۶
  ۳.۶۴
  ۳,۳۵۴,۷۴۸ ۴,۴۵۲
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۸,۶۵٠ ۳۸,۹۱٠
  ۱.۳۳
  ۴٠۶,۸٠۴ ۳۹,۱۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۸,۸٠٠ ۲۸,۸۵٠
  ۲.۲۱
  ۳۴۵,۲۸۹ ۲۹,۴۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۶,۳۵٠ ۶,۴۲٠
  ٠.۶۳
  ۲,۴۸۵,۳۶۸ ۶,۳۹٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۵,۹۱٠ ۱۵,۸۲٠
  ۶.۸۵
  ۱۸,۵۵۸,۸۲٠ ۱۴,۸۹٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۲۱,۳۵٠ ۲۱,۱۵٠
  ۱.۹۱
  ۷۵۷,۲۵۹ ۲٠,۹۵٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۵,۹۱٠ ۱۶,٠۲٠
  ۲.۲۷
  ۹۵۳,۴۲٠ ۱۶,۲۸٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۶٠٠ ۳,۶٠۶
  ٠.٠۳
  ۴,۶۹۶,۵۴۳ ۳,۶٠۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۲,۷٠٠ ۲۳,۱۵٠
  ۱.۹۴
  ۶۸۱,۶۱٠ ۲۳,۱۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۶۲٠
  ٠.۷۶
  ۳۳٠,۵۶۱ ۲۳,۶۸٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۹٠٠
  ۱.۲۹
  ۲۶۶,۸۷۷ ۲۳,۲٠٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲٠,۴۱٠ ۲٠,۵۹٠
  ۴.۳۵
  ۹۶۸,٠۴۵ ۱۹,۵۶٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۸,۳۵٠ ۳۸,۶۲٠
  ٠.۶۵
  ۱۵۶,۲٠٠ ۳۸,۶٠٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۷,۶۲٠ ۱۷,۷۵٠
  ۱.۹۵
  ۱,۵٠۸,۲٠۴ ۱۷,۹۷٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۸۱,۸۵٠ ۸۱,٠۵٠
  ٠
  ۱۸٠,۷۴۲ ۸۱,۸۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۸,۷۵٠ ۲۸,۳۴٠
  ۱.۸۱
  ۳۲٠,۱۶۲ ۲۸,۲۴٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۷,۷۷٠ ۳۷,۵۷٠
  ۱.٠۷
  ۳۴۹,۶٠۴ ۳۷,۳۷٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۵,۴۶٠ ۲۴,۹۶٠
  ۳.۱۶
  ۲,٠۴۱,٠۴۷ ۲۴,۶۸٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۵,۲٠٠ ۳۵,۲۵٠
  ٠.۲۸
  ۲۸۳,۷۱۹ ۳۵,۳٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۹,۸۸٠ ۴۹,۱۹٠
  ۲.۳۴
  ۳۹۷,۹۳۷ ۴۸,۷۴٠
 • سامان بانک سامان ۱,۹۲۵ ۱,۹۳۵
  ٠.۷۷
  ۴,۲۶۲,۹۸۵ ۱,۹۴٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۳۸,۱٠٠ ۱۳۸,۸۵٠
  ٠.۷۲
  ۱۶۳,۴۷۲ ۱۳۹,۱٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۴۸,۸۵٠ ۴۸,۹۵٠
  ٠.۷۱
  ۶۹٠,۵۱۷ ۴۹,۲٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۶۷,۱٠٠ ۶۷,۱۱٠
  ٠.۸۴
  ۱۴۵,٠۴۱ ۶۶,۵۴٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,٠۵٠ ۶,٠۴٠
  ٠.۳۳
  ۷,۵۱۶,٠۸۴ ۶,٠۷٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۱۶,۴٠٠ ۱۱۷,۵۱٠
  ۱.۴۱
  ۱۵۳,۵٠۱ ۱۱۸,٠۶٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۷٠٠ ۱۶,۵۲٠
  ۱.۱۵
  ۹۷,۶۵۸ ۱۶,۵۱٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲٠,۳۴٠ ۲٠,۳۴٠
  ٠.٠۵
  ۷۶۵,۸۹۴ ۲٠,۳۳٠
 • سپید سپید ماکیان ۷,۹۶٠ ۸,٠۹٠
  ۲.۴۵
  ۱,۸۸۱,۳۸۷ ۸,۱۶٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۸۵,۴۵٠ ۸۴,۲۵٠
  ۲.۳۴
  ۱۲۱,۳۲۶ ۸۳,۵٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵,۲۹٠ ۵,۲۹٠
  ٠
  ۱,۸۸۹,۲۱۵ ۵,۲۹٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۳,۸۷۴ ۳,۸۶٠
  ۳.۲۷
  ۵,۹۷٠,۵۶۹ ۴,٠٠۵
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۳,۴۳۹ ۳,۴۵۷
  ۲.۲۵
  ۴,۷۵۱,۵۹۸ ۳,۵۱۸
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۳,۷٠٠ ۳۳,۸۹٠
  ٠.۷۱
  ۸۵,۳۶۱ ۳۳,۹۴٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۴۹,۵۲٠ ۴۹,۴۲٠
  ۱.٠۶
  ۳۵۵,۹٠۲ ۴۹,٠٠٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۵۱,۳۵٠ ۵۱,۸٠٠
  ٠.۴۹
  ۲,۷٠۷,۷٠۱ ۵۱,۱٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۱۵۸,۶۴٠ ۱۵۸,۲۷٠
  ۶.۹۹
  ۱,۱۸۱,۲۱۷ ۱۴۸,۲۷٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۴,۵۴٠ ۱۴,۴۸٠
  ٠.۱۴
  ۵۱۹,۹۱۶ ۱۴,۵۲٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۷,۶۷٠ ۷,۶۲٠
  ٠.۳۹
  ۱,۷۱٠,۷۱۸ ۷,۷٠٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۵,۳۷٠ ۴۵,٠۸٠
  ٠.۸۲
  ۱۷۹,۶۶٠ ۴۵,٠٠٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۳,۶۶٠ ۱۳,۶۴٠
  ٠.۱۵
  ۷۸۹,۴۱۸ ۱۳,۶۸٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۸,۵۴٠ ۱۸,۴۹٠
  ٠
  ۶۷۱,۲۳۲ ۱۸,۵۴٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۳۶,۵۵٠ ۳۶,۶۷٠
  ۲.۸۱
  ۱,٠۳۲,۹۷۷ ۳۵,۵۵٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۵,۴٠٠ ۳۵,۴۲٠
  ٠.۵۶
  ۵۲۵,۶۹۲ ۳۵,۶٠٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۸,۶۶٠ ۸,۸۱٠
  ۱.۸۱
  ۱۶۳,٠۵۴ ۸,۸۲٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۴٠,۶٠٠ ۴٠,۷۹٠
  ٠.۴۷
  ۱۹,۳۵٠ ۴٠,۷۹٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۹۲,٠٠٠ ۲۹۴,۸۳٠
  ۳.۴۵
  ۱۸٠,۵۳۷ ۲۸۲,۲۶٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۴,۷۳٠ ۳۴,۵۹٠
  ٠.۸۴
  ۱,۸۹۷,۱۶۸ ۳۴,۴۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۸۲,۲۴٠ ۸۲,۳۸٠
  ٠.۲۱
  ۲۴,۷۶٠ ۸۲,۴۱٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵,۱۲۴ ۵,٠۵۷
  ۵
  ۸,۸۴۸,٠۱۲ ۴,۸۸٠
 • سکرد سیمان کردستان ۸,۳۹٠ ۸,۵۳٠
  ۲.۲۱
  ۳۸۷,۶۳۷ ۸,۵۸٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۳٠,۸٠٠ ۳٠,۲۳٠
  ۱.۹۲
  ۳٠۴,٠٠۲ ۳٠,۲۲٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۵,۷۴٠ ۲۵,۶۵٠
  ٠.۶۳
  ۵۵۸,۱۲۹ ۲۵,۵۸٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲,۸۳٠ ۲,۸۴۴
  ۱.۸
  ۱۵,۸۲۷,۱۲۴ ۲,۸۸۲
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۵۹,۸۲٠ ۶٠,۱۷٠
  ۲.۴
  ۴٠۶,۴۵۶ ۶۱,۲۹٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۶,۷۵٠ ۲۶,۷۲٠
  ٠.۱۵
  ۲۲۴,۸۴۷ ۲۶,۷۱٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶۲,۷٠٠ ۶۲,۴۷٠
  ٠.۷۲
  ۲۶۷,۱۱۴ ۶۲,۲۵٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۹,۳۷٠ ۹,۳۴٠
  ٠.۳۲
  ۱,۳۱۳,۹۶۸ ۹,۳۴٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۸,۱٠٠ ۱۸,۱۱٠
  ٠.٠۶
  ۱۸۷,۹۸۳ ۱۸,۱۱٠
 • سیستم همکاران سیستم ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۸۱٠
  ۱.۱۲
  ۳۳۱,۶٠۸ ۱۸,۷۹٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۸,۲۷٠ ۱۸,۵۹٠
  ۳.۱۸
  ۲,۳۱۵,۸۹۱ ۱۸,۸۷٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۴,۲٠٠ ۳۴,۴۱٠
  ۲.۴۸
  ۱,۵٠۶,۱۲۸ ۳۵,٠۷٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۷,۹٠٠ ۲۷,۸۵٠
  ٠.۱۸
  ۳۹۷,۷۵۱ ۲۷,۸۵٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۲,۸۶٠ ۱۲,۹۵٠
  ٠.۸۵
  ۸۲٠,۵۳۶ ۱۲,۹۷٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۴,٠۱٠ ۲۴,٠۱٠
  ٠
  ۳۱۲,۳۱۴ ۲۴,٠۱٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۷,۲۲٠ ۱۷,۲۴٠
  ٠.۵۸
  ۱,۴۳۷,۱۷۹ ۱۷,۳۲٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,٠۵٠ ۱۲,٠۷٠
  ٠.۲۵
  ۲,۱۱۹,۱۹۹ ۱۲,٠۸٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۹,۲۵٠ ۲۸,۷۵٠
  ٠.۵۲
  ۴۷۴,۹۳۳ ۲۹,۱٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۹,۵٠٠ ۹,۴۹٠
  ٠.۲۱
  ۲۲,۳٠٠,٠۷۵ ۹,۵۲٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲٠,۵۱٠ ۲٠,۵۱٠
  ٠
  ۹۳۶,۹۶۳ ۲٠,۵۱٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷,۳۸٠ ۷,۳۲٠
  ۱.۱
  ۳۹۸,۱۱٠ ۷,۳٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۹,٠٠٠ ۲۸,۸٠٠
  ۲.٠۳
  ۲٠۳,۳۲۳ ۲۹,۶٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,۶۵۸ ۲,۶٠۸
  ۲.۹۴
  ۴,٠۳۷,۶۶۱ ۲,۵۸۲
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۷,۱٠٠ ۱۴۷,٠۹٠
  ٠.۱۲
  ۳۹۲,۵۹۵ ۱۴۶,۹۲٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۷,۷۲٠ ۷,۷٠٠
  ۱.٠۵
  ۵۱,٠۳۶,۷۴۱ ۷,۶۴٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲,۸۳۴ ۲,۸۲۷
  ٠.٠۴
  ۴۱,۹۲۶,۷۶٠ ۲,۸۳۳
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۳۹٠
  ۲.۱۶
  ۱,۶۲۳,۹۵۳ ۱٠,۶۳٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۶,۹۶٠ ۷,٠۱٠
  ٠.۲۹
  ۱,٠۴۶,۸۳۲ ۶,۹۸٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۵,٠۸٠ ۴۵,٠۳٠
  ٠.٠۹
  ۴۳۲,٠۴۴ ۴۵,٠۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۴,٠۹۵ ۴,٠۸۸
  ٠.۹۶
  ۸,٠۶۵,۱۸۹ ۴,٠۵۶
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲,۱۹٠ ۱۲,۱۶٠
  ٠
  ۱,۴۶۳,۳۵۵ ۱۲,۱۹٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۳,۵٠٠ ۷۳,۴۵٠
  ٠.٠۷
  ۷۹,۲۷۹ ۷۳,۴۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۴,۵۶۵ ۴,۶۱٠
  ۱.۱۹
  ۵,۱۳۸,۸۸٠ ۴,۶۲٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۱۳٠ ۱,۱۲۴
  ٠.۴۴
  ۲۵۶,۶۸۱,۳۷۶ ۱,۱۲۵
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۴,۳۲۶ ۴,۳۹٠
  ۱.۶۲
  ۳۵,۹۳۳,۲۸۸ ۴,۲۵۷
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۵,۴۵٠ ۳۵,۵٠٠
  ۲.٠۷
  ۲۶۳,۴۴۶ ۳۶,۲٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۱,۴٠٠ ۷۱,۲۹٠
  ٠.٠۷
  ۱۲٠,۴۱۵ ۷۱,۳۵٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۷,۹۲٠ ۱۸,۱۸٠
  ۱.۶۵
  ۱۹۱,۴۱۷ ۱۸,۲۲٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۹۹۸ ۱,۹۹۵
  ۱.۲۴
  ۱۶,۶۷۸,۱۸۴ ۲,٠۲۳
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴,۹۹٠ ۴,۹۷۵
  ٠.۳۲
  ۱,۴۸٠,۱٠۳ ۴,۹۷۴
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۴,٠٠٠ ۳,۹۹۹
  ۱.۱۱
  ۱,۸٠۸,۵۵٠ ۴,٠۴۵
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۶,۱۶٠ ۶,٠۹٠
  ٠.۱۶
  ۲,۳۵۵,۵۲۴ ۶,۱۵٠
 • شکلر نیروکلر ۳۴,۵۱٠ ۳۴,۷۴٠
  ۵.۳۷
  ۷۷۵,۲۲۲ ۳۶,۴۷٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۹۶,۵٠٠ ۱۹۶,۵٠٠
  ٠.۲۳
  ۳٠٠ ۱۹۶,۹۵٠
 • شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) ۱,۶۴۵ ۱,۶۴۱
  ۲.۷۵
  ۴۱,۸۸۸,٠٠۲ ۱,۶٠۱
 • شگل گلتاش‌ ۶,۵۷٠ ۶,۵۸٠
  ٠.۳
  ۲,۳۹۶,۷۳۶ ۶,۵۹٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۶,۶۵٠ ۱۶,۶۵٠
  ٠.۱۲
  ۲,۸۷۶,۲۸۵ ۱۶,۶۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۸,۸٠٠ ۱۸,۱۸٠
  ۳.۴۱
  ۱۴,٠۳۴,٠۸۶ ۱۸,۱۸٠
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۷,۶۵٠ ۷,۸٠٠
  ۲.۱۷
  ۸۵۴,۹۷۸ ۷,۸۲٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۹۱٠ ۷,۹۲٠
  ٠.۱۳
  ۶٠۴,۲۷٠ ۷,۹۲٠
 • شهر گروه مالی شهر ۱,۹۹۸ ۲,٠٠٠
  ٠.۴
  ۱۶,٠۶۳,۹۵۳ ۲,٠٠۶
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۷,۳۷٠ ۱۷,۵۸٠
  ۱.۳۶
  ۲۶۱,۱۱۸ ۱۷,۶۱٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۴,۱۲٠ ۲۴,٠۷٠
  ٠.۲۱
  ۱,۶۸۶,۲۳۵ ۲۴,٠۷٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,۷۷٠ ۴,۷۸۴
  ٠.۳۱
  ۵,۹۴۴,۶۴۷ ۴,۷۸۵
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۳,٠۶۷ ۳,٠۴۸
  ٠.۵۶
  ۱۲,٠٠۶,۶٠۵ ۳,٠۵٠
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۶,۵۶٠ ۶,۵۶٠
  ۱.۹۴
  ۱,۹۶۷,۹۳۲ ۶,۶۹٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠۱٠
  ٠.۲
  ۱,۵۱۴,۹۲۱ ۱۵,٠۳٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۷۲,۷۶٠ ۷۱,۹۶٠
  ۲.۱
  ۲۳۴,۶۹۲ ۷۱,۲۶٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۲۷۴ ۲,۲۶۸
  ۱.۱۶
  ۸,۸۹۷,۸۸۴ ۲,۲۴۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷۱,۵۸٠ ۷۱,۹۶٠
  ٠.٠۶
  ۱۶۹,۳٠۵ ۷۱,۵۴٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۵٠,۲۵٠ ۵٠,۹۵٠
  ۱.۸۲
  ۴۵۱,۹۴۸ ۴۹,۳۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۵,۵۲٠ ۱۵,۴۵٠
  ٠
  ۹۲۴,۷۸۹ ۱۵,۵۲٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۷,٠٠٠ ۶,۹۹٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۷۱۵,٠۶۴ ۶,۶۷٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۱۵۴ ۳,۱۴۹
  ٠.۲۵
  ۱,۷۷۱,۵۳۵ ۳,۱۶۲
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۳۶٠ ۵,۳۱٠
  ۱.۵۲
  ۲,۱۲۸,۲٠۳ ۵,۲۸٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۵٠,۹٠٠ ۵٠,۸۲٠
  ٠.۶۴
  ۱۶۶,۷۴۵ ۵۱,۲۳٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۵,۶۵٠ ۵,۶۴٠
  ۱.۹۹
  ۴,۵۸۸,٠۹۱ ۵,۵۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۸,۹۹٠ ۱۹,٠۴٠
  ٠.۵۲
  ۱,۱۲۷,۷۶۵ ۱۹,٠۹٠
 • غدیس پاکدیس ۱۶,۳۳٠ ۱۶,۵٠٠
  ۲.۲۷
  ۹۶۸,۱۴۷ ۱۶,۷۱٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲,۳۸٠ ۲,۳۷۸
  ٠.۲۱
  ۲۹,۸۷۵,٠۲۹ ۲,۳۸۵
 • غسالم سالمین‌ ۴,۲۸۵ ۴,۲۹۸
  ٠
  ۴,۲۶۵,۷۳۴ ۴,۲۸۵
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۸,۲٠٠ ۸,۳۹٠
  ۲.۷۳
  ۱,۴۴۳,۳۳۵ ۸,۴۳٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷,۱٠٠ ۷,۱۵٠
  ۲.۶۱
  ۱,۶۱٠,۸۴۷ ۷,۲۹٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۴,۷۸٠ ۱۴,۵۴٠
  ٠.۶۸
  ۱,۴۴۲,۹۵۶ ۱۴,۶۸٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۳۳٠ ۴,۳۲۳
  ٠.۳۲
  ۵,۲۶۸,۶۶۲ ۴,۳۴۴
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۴۳٠ ۲,۴۴۳
  ۲.۸
  ۱۹,۳۵۷,۸٠۵ ۲,۵٠٠
 • غصینو صنعتی مینو ۱۱,٠۶٠ ۱۱,۱۵٠
  ۱.۳۴
  ۲,۱۵۵,۷۳۴ ۱۱,۲۱٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۴٠٠
  ۳.۲۹
  ۳,۳۶۳,۱۱۴ ۱۲,۷۶٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۷,۲۸٠ ۷,۲۹٠
  ٠.۱۴
  ۱,۵۱۶,۸۴۲ ۷,۲۹٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۲۹۶ ۲,۲۶۵
  ۶.۹۹
  ۱۱,۲۸۸,۵۵۵ ۲,۱۴۶
 • غگز گز سکه ۷,٠۸۸ ۷,٠۹۱
  ۵
  ۵۱۹,۱۴۹ ۷,۴۶۱
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۶۵۲ ۳,۶۴۱
  ۴.۷
  ۳٠,۵٠۶,۳۵۱ ۳,۴۸۸
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۴۲,۸۵٠ ۴۲,۷۵٠
  ۶.۹۹
  ۵۶٠,۵۷۲ ۴٠,٠۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۷,۸۵٠ ۱۷,۷۹٠
  ۲.۸۲
  ۱,۲٠۲,۳۹۳ ۱۷,۳۶٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲٠,٠۴٠ ۱۹,۹٠٠
  ۶.۹۹
  ۳,۷۴۵,٠۷۴ ۱۸,۷۳٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۷۶,٠٠٠ ۷۵,۸۵٠
  ٠.۲
  ۱۴٠,۲۶۱ ۷۵,۸۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۶,۳۲٠ ۶,۳۵٠
  ٠.۶۳
  ۵۸۲,۱۱۵ ۶,۳۶٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵,۴۴٠ ۵,۴۵٠
  ٠
  ۱,۹۶۲,۶۸۹ ۵,۴۴٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۱,٠۷٠ ۱۱,٠۵٠
  ٠.۲۷
  ۴,۲۱۸,۷۱۴ ۱۱,٠۴٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۵,۸۲٠ ۵,۸٠٠
  ۱.٠۴
  ۱۵,٠٠٠ ۵,۷۶٠
 • غویتا ویتانا ۲,۵۲۹ ۲,۵۴۳
  ۱.٠۲
  ۱۲,٠۹۹,۹۶۳ ۲,۵۵۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۶۱۵ ۱,۶۱۳
  ۱.۶۴
  ۲۹,۲۵۷,۴۸۸ ۱,۶۴۲
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۶۴۹ ۱,۶۶٠
  ۱.۶۷
  ۲۳,۹۲۴,۸۲٠ ۱,۶۷۷
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱,۲۲٠ ۱۱,۱۹٠
  ٠.۱۸
  ۵,۲۹۱,۷۷۲ ۱۱,۲٠٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۴,۳۵۵ ۴,۳۱۹
  ٠.۲۱
  ۱۱,۹۲۱,۳۱۴ ۴,۳۶۴
 • فالوم آلومتک ۱٠,۵۶٠ ۱٠,۵۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۸۳۲,۳۸۵ ۱٠,٠۶٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۸,۱۳٠ ۸,۲۲٠
  ۱.۳۳
  ۵٠۴,۲۷۱ ۸,۲۴٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۵,۷۱٠ ۵,۶۹٠
  ٠.۳۵
  ۸۱۴,۵٠۸ ۵,۶۹٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۳۵٠ ۴,۳۳۵
  ٠.٠۹
  ۶,۸۸۵,۸٠۶ ۴,۳۴۶
 • فپنتا سپنتا ۴۵,٠۶٠ ۴۵,۵۶٠
  ۱.۷۲
  ۲۵۳,۳٠۳ ۴۵,۸۵٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۶,۷۹٠ ۶,۷۸٠
  ۱.٠۲
  ۱,۳۷٠,۳۴۱ ۶,۸۶٠
 • فجام جام‌دارو ۸,۱٠٠ ۸,۱۸٠
  ۲.۱۷
  ۱,۲۵۲,۶۹۴ ۸,۲۸٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۸,۲۴٠ ۸,۲۱٠
  ٠.۷۲
  ۲۱,۹٠٠,۵۷۲ ۸,۳٠٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۲٠۷ ۳,۱۳۴
  ۲.۴۶
  ۲,۵۷٠,۹۹۱ ۳,۱۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۷٠
  ٠.۵۴
  ۳,۶۷٠,۶۵۸ ۱۳,٠۷٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۷۵۹ ۳,۷۸٠
  ٠.۷۷
  ۱۵,۱۴۶,۳۳۶ ۳,۷۸۸
 • فرابورس فرابورس ایران ۷,۷۳٠ ۷,۷۶٠
  ٠.۹
  ۸,۹۵۵,۸۵۲ ۷,۸٠٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۷,۵٠٠ ۳۷,۸۷٠
  ۲.۱۱
  ۲۶۸,۸٠۳ ۳۸,۳۱٠
 • فرود فولاد شاهرود ۴,۱۱۷ ۴,۱۴۷
  ۱.۸۴
  ۵,۹۱۱,۷۶۱ ۴,۱۹۴
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۳۹,۵٠٠ ۳۹,۶٠٠
  ٠.۶۳
  ۲۶۳,٠۶۹ ۳۹,۷۵٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱۳۴
  ۱.۲۷
  ۲,۴۹۶,۹۹۸ ۳,۱۵٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۸٠٠
  ٠.۴۹
  ۹۵۴,۵۲۳ ۱۶,۴۸٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۴,۱٠۷ ۴,۱۳۵
  ۵.۶۵
  ۷,۲۴۷,٠۷۵ ۴,۳۵۳
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴٠,۴٠٠ ۴٠,۶٠٠
  ۲.۶۵
  ۷,۲۴۴,۳۷٠ ۴۱,۵٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۵,٠۸۱ ۵,۱۴۴
  ۱.۳۶
  ۳,۴۶۲,۳۸۳ ۵,۱۵۱
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۴,۷۲۱ ۴,۶۸۹
  ۳.٠۱
  ۴,۷۸۱,۲۸۵ ۴,۵۸۳
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۹,۱۵٠ ۳۹,۱٠٠
  ٠.۱
  ۱,٠۱۹,۸۲۶ ۳۹,۱۱٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۸,۷۴٠ ۸,۶۷٠
  ٠.۸۱
  ۴۹۹,٠۱۷ ۸,۶۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۸۳ ۱,۸۱٠
  ۱.۷۱
  ۵,۵۳۵,۱۴۴ ۱,۸۱۴
 • فسوژ سوژمیران ۲٠,۳۴٠ ۲٠,۳۳٠
  ۱.۱۷
  ۴۹۹,۱۸۶ ۲٠,۵۸٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۴,۷٠۱ ۴,۶۹۷
  ۱.٠۷
  ۱۲,۳۲٠,۶۸۹ ۴,۷۵۲
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۸,٠۴٠ ۷,۹۸٠
  ٠.۷۵
  ۱,۱٠۷,۲۲۹ ۷,۹۸٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۵,٠٠٠ ۵,٠۷۲
  ٠.۶۸
  ۲,۵۵۵,۲۲۲ ۵,٠۳۴
 • فلامی لامیران‌ ۱۲,۴۳٠ ۱۲,۴۱٠
  ۲.۹
  ۴,۱۱۴,۱۳٠ ۱۲,٠۸٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۳,۲۲٠ ۳,۲۲۶
  ٠.۸۱
  ۸,٠۵۸,۸۸۵ ۳,۱۹۴
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۹,۱۱٠ ۹,۱۶٠
  ۳.۸
  ۳۱,۹۷٠ ۹,۴۷٠
 • فمراد آلومراد ۱۲,۹۱٠ ۱۳,٠۳٠
  ۲.۷۹
  ۹۹۴,۹۳۴ ۱۳,۲۸٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۲۷٠ ۷,۲۹٠
  ٠.۲۸
  ۳۵,۵۶۳,۶۴۵ ۷,۲۵٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۴,۱۲٠ ۱۴,٠۸٠
  ۴.۹۸
  ۵,۸۴٠,۴۹۴ ۱۳,۴۵٠
 • فنر پارس فنر ۱۱,۳۲٠ ۱۱,۳۳٠
  ۴.۳۹
  ۱٠۱,۲۷۱,۴۶۲ ۱۱,۸۴٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۶,۳۶٠ ۶,۴۵٠
  ۱.۷
  ۱,٠۹٠,۳٠۵ ۶,۴۷٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۱,٠٠٠ ۱٠,۹۹٠
  ٠.۱۸
  ۱,۱۸۲,۵٠۴ ۱٠,۹۸٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۹۲٠ ۵,۹۳٠
  ٠.۱۷
  ۱۳۴,۳۷۲,۷۹۱ ۵,۹۱٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۵,۷٠٠ ۱۵,۷۱٠
  ٠.٠۶
  ۹٠۶,۷۴۹ ۱۵,۷۱٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۷,٠۵٠ ۷,٠۵٠
  ۱.۵۴
  ۱,۶۶۷,۲۵۲ ۷,۱۶٠
 • قاسم قاسم ایران ۴,۹۲۳ ۴,۹۴۹
  ۵
  ۴,۹۲۴,۸۴۷ ۵,۱۸۲
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱۱,۴۶٠ ۱۱,۲۷٠
  ۱.۶
  ۴۱۵,۴۵۸ ۱۱,۲۸٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۵۸۵ ۲,۵۹۹
  ۱.٠۷
  ۱۴,۴۵۱,۷۸۴ ۲,۶۱۳
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۷,۳۶٠ ۷,۳۴٠
  ٠.۴۱
  ۶,۱۷۷,۸۶۳ ۷,۳۳٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱٠,۲۵٠ ۱٠,۳۶٠
  ۱.۳۵
  ۶۴۳,۷۲۱ ۱٠,۳۹٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۷۷٠ ۷,۸۵٠
  ٠.۶۴
  ۷۲٠,۲۷۹ ۷,۸۲٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۶۲۹ ۲,۶۱۸
  ٠.۴۲
  ۲,۲۲۴,٠۸۸ ۲,۶۱۸
 • قشهد شهد ۱۴,۶۱٠ ۱۴,۶۱٠
  ۴.۹۶
  ۲,٠۱۵,۷٠۳ ۱۳,۹۲٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۹,۴۹٠ ۹,۴۳٠
  ٠.۸۵
  ۱,۵۵۵,۲۶۸ ۹,۴۱٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۶۷,٠٠٠ ۱۶۹,٠۴٠
  ۲.۲۱
  ۲۴۲,۵۱۹ ۱۷٠,۷۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۷,۱۵٠ ۷,۲۶٠
  ۱.۹۲
  ۱,۲۸۷,۵۶۵ ۷,۲۹٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۶,۳۳٠ ۶,۲۵٠
  ۶.۹۳
  ۲,۲۱۸,۴۵۱ ۵,۹۲٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۷۱۳ ۲,۷۳٠
  ٠.۹۵
  ۶,۵٠۲,۶٠۳ ۲,۷۳۹
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱٠,۷۳٠ ۱٠,۹۱٠
  ۱.۷۴
  ۱۶٠,۳۹۵ ۱٠,۹۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۶,۳۴٠ ۶,۴٠٠
  ٠.۷۸
  ۴,۸۷۳,۹۴۸ ۶,۳۹٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲٠,۵۵٠ ۲٠,۵٠٠
  ٠.۲۴
  ۸۴,۲۷۶ ۲٠,۵٠٠
 • کالا بورس کالای ایران ۸,۲۲٠ ۸,۲۱٠
  ٠.۷۲
  ۸,۴۶۶,۸٠۶ ۸,۲۸٠
 • کاما باما ۴,۵۹۵ ۴,۶۳۹
  ٠.٠۷
  ۲۱,۲٠۱,۶۱۳ ۴,۵۹۲
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۱,۷۷٠ ۱۱,۷۶٠
  ٠.٠۹
  ۱,۴۹٠,۸۹۶ ۱۱,۷۶٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۶,۷۵٠ ۱۶,۹۷٠
  ۴.۸۳
  ۴,۵۲۸,۷۴۸ ۱۷,۶٠٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۸,۹۹٠ ۲۸,۷۲٠
  ٠.۹۸
  ۲۱۳,۵۳۵ ۲۸,۷۱٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱٠,۷۲٠ ۱٠,۷٠٠
  ٠.۳۷
  ۷۷۹,۷۲٠ ۱٠,۶۸٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۲,۷۶٠ ۱۲,۸٠٠
  ۱.۳۱
  ۳۴۶,۹۳۲ ۱۲,۹۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۱,٠۵٠ ۱٠,۹۶٠
  ٠
  ۱,۷۶۵,۷۴۴ ۱۱,٠۵٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,۳۵٠ ۷,۳۴٠
  ۲.۵۱
  ۹,۹۶٠,۸۱۲ ۷,۱۷٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۹,۱۱٠ ۱۹,٠۳٠
  ٠.۸۴
  ۴۴۸,۲۵٠ ۱۸,۹۵٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۵,۳۵٠ ۱۵,۳۷٠
  ۱.۴۱
  ۴,۶۸۴,۳۲۴ ۱۵,۵۷٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,٠٠٠ ۴,۹۸٠
  ٠.۴
  ۷,۳۲۲,۱٠۷ ۴,۹۸٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۶,۲۷٠ ۶,۲۷٠
  ٠
  ۲,۱۷٠,۳٠۵ ۶,۲۷٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۵,۲۵٠ ۱۵,۲۲٠
  ٠
  ۴۸۲,۷۸۶ ۱۵,۲۵٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۶۷,۹۴٠ ۶۸,۸٠٠
  ۱.۷۱
  ۴۲۱,۲٠۴ ۶۹,۱۲٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۴۲٠ ۱,۴۲۷
  ٠.۲۸
  ۳۱,۵۹۹,۸۵۵ ۱,۴۲۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۷,۸۵٠ ۱۷,۸۹٠
  ٠.۱۷
  ۸۱۶,۹۳۳ ۱۷,۸۸٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۱۷۹ ۱,۱۸۴
  ۱.۱۷
  ۱۱۲,۹۲۲,۴۱۷ ۱,۱۹۳
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۲٠,۸۷٠ ۲٠,۸۷٠
  ۴.۹۸
  ۹,۳۸۲,۶٠۷ ۱۹,۸۸٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶,٠٠٠ ۶,٠٠٠
  ٠.۶۶
  ۲,۲۵۶,٠۴۲ ۶,٠۴٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۳,۱۵٠ ۲۳,۳٠٠
  ۱.۲۸
  ۱,۷۸۲,۸۱٠ ۲۳,۴۵٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۲,۱۴٠ ۱۲,۱٠٠
  ۴.۹۳
  ۲۷,۴۹۴,٠۳۹ ۱۱,۵۷٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۹,٠۵٠ ۱۹,۳۶٠
  ٠.۷۳
  ۶۴۳,۳۳۸ ۱۹,۱۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۵,۹٠٠ ۵,۹۲٠
  ۱.۶۷
  ۱۳,۳۷۵,۷۱۱ ۶,٠٠٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۶,۷۶٠ ۱۶,٠۵٠
  ۲.۳۲
  ۲۷,۴۶۳,۹۷۶ ۱۶,۳۸٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۹,۴۶٠ ۹,۳۲٠
  ۲.۴۷
  ۸,۸۲۹,۷۸۲ ۹,۷٠٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۲۴,٠۵٠ ۱۲۴,۷٠٠
  ۲.۲۱
  ۷۲,۲۵۳ ۱۲۶,۸۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸,۸۲٠ ۱۸,۷٠٠
  ٠.۱۱
  ۴۷۳,۸۴۵ ۱۸,۸٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۶۴٠ ۳,۶۹۲
  ۲.۹۱
  ۵,۱۷٠,۹۳۶ ۳,۷۴۹
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۱,۷۵٠ ۱۱,۷۲٠
  ۵.۱
  ۴,۲٠۲,۲۷۷ ۱۱,۱۸٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۴٠,۸٠٠ ۴۱,٠۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۶۲,٠۴۲ ۴۲,۹۴٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۴,۹۳۵ ۴,۹۴۱
  ٠.٠۲
  ۹,۱٠۳,۲۴۶ ۴,۹۳۶
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۷,۹٠٠ ۱۸,٠۳٠
  ٠.۸۹
  ۷۶۱,۵۹۲ ۱۸,٠۶٠
 • کلر کلر پارس ۴۳,۲٠٠ ۴۳,۵۵٠
  ۲.٠۴
  ۳۳۳,۲۸٠ ۴۴,۱٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۷,۲۴٠ ۴۷,۴۹٠
  ٠.۱۵
  ۱۷۴,۲۷۵ ۴۷,۳۱٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۶,۹۱٠ ۶,۸۸٠
  ۵.۳۴
  ۳۳,٠۸۳,٠۴۷ ۶,۵۶٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۷,۷٠٠ ۷,۶۶٠
  ۴.٠۵
  ۲٠,۶۶۱,٠۳۳ ۷,۴٠٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۵,۳۵٠ ۱۵,۲۵٠
  ٠.۷۲
  ۶۱٠,۴۳۴ ۱۵,۲۴٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷,۵۴٠ ۷,۵۳٠
  ٠.۱۳
  ۱,۱۲۹,۹۹۹ ۷,۵۳٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۳,٠۷٠ ۳,۱٠۵
  ۵.۴۳
  ۳۳,۷۹۵,۱۴۳ ۲,۹۱۲
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۵۱٠ ۲,۵۶۲
  ٠.۷۱
  ۶۳,۳۵۸,۸۹۱ ۲,۵۲۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۳۸۵ ۲,۴۱۴
  ۳.۳۲
  ۱۶,٠۷۹,۴۴۸ ۲,۴۶۷
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۷,۲۸٠ ۱۷,٠۹٠
  ۱.۱۴
  ۲,۲۴۹,۲۲۱ ۱۷,۴۸٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۵,۷۶٠ ۵,۵۲٠
  ٠.۳۵
  ۱,۲۲۱,۷٠۶ ۵,۷۸٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۴,۸۶٠ ۴,۸۹۱
  ۱.٠۶
  ۱,۵۲۹,۹۵٠ ۴,۹۱۲
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۷۴٠
  ۱.۳۶
  ۱۴۴,٠۲۸ ۱۱,۷۵٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۷,۴۸٠ ۷,۵۴٠
  ۱.۷۱
  ۶,٠۳۲,٠۳۸ ۷,۶۱٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۵۳۵ ۲,۵۵۸
  ۲.۶۵
  ۹,٠۹۶,۹۹۹ ۲,۶٠۴
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۶,۲۱٠ ۶,۲۸٠
  ۱.۷۴
  ۶,٠۲۵,۱٠۹ ۶,۳۲٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۳۹۷ ۳,۳۸۸
  ٠.۲۷
  ۱,۸۱۳,۹۵٠ ۳,۳۸۸
 • لابسا آبسال‌ ۷,۷۳٠ ۷,۷۸٠
  ٠.۵۱
  ۵۱۵,۴۵۵ ۷,۷۷٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲٠,۴۲٠ ۲٠,۴۷٠
  ۲.۹۹
  ۶۹۹,۳٠۹ ۲۱,٠۵٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۳۱,۱٠٠ ۳۱,۳۸٠
  ۳.۳۹
  ۹٠۵,۳۷۷ ۳۲,۱۹٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۴,۸۲٠ ۱۵,٠۱٠
  ۱.۹۸
  ۴٠۵,۴۶۹ ۱۵,۱۲٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۱,۱۲٠ ۳٠,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۵۵۷,۷۹۲ ۲۹,۶۴٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۸,٠٠٠ ۷۸,۶۵٠
  ۱.٠۲
  ۶۱,۴۴۹ ۷۸,۸٠٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۹۲۲ ۲,۹۵۱
  ٠.۹۵
  ۱,٠۸۲,۲۷٠ ۲,۹۵٠
 • ما بیمه ما ۳,۹۵۹ ۳,۹۴٠
  ٠.۴۳
  ۲۱۵,۳۱۶ ۳,۹۴۲
 • مادیرا صنایع مادیران ۵,۴۹۵ ۵,۳۹۳
  ۴.۹۹
  ۳۱,۸۴۴,۴۶۷ ۵,۲۳۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۵۴,۸٠٠ ۱۵۶,۲۵٠
  ٠.۹۶
  ۷,۱۱۳ ۱۵۶,۳٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۸,٠۱٠ ۸,٠۳٠
  ٠.۲۵
  ۵۱۹,۸۸۶ ۸,٠۳٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۵,۸۲٠ ۵,۶۵٠
  ۴.۸۶
  ۱,٠۳۳,۸۶۱ ۵,۵۵٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۲,۷۱۵ ۲,۷۵۳
  ۱.۷۴
  ۲,۲۹۷,۴۳۵ ۲,۷۶۳
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱۱,۱۴٠ ۱۱,۲۳٠
  ۳.۳
  ۲,۱۱۸,۸۸٠ ۱۱,۵۲٠
 • ملت بیمه ملت ۲,۴۳۳ ۲,۴۲۷
  ٠.۱۶
  ۹,۶۶۶,۵۳۶ ۲,۴۳۷
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۸,۱۳٠ ۸,۱۴٠
  ٠.۲۵
  ۴,۷۷۳,۶۱۳ ۸,۱۵٠
 • میهن بیمه میهن ۱۲,۲۳٠ ۱۱,۶۲٠
  ۱.۱۶
  ۹,۳۲۵,۳۶۲ ۱۲,٠۹٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۳,۷۸٠ ۱۳,۹۱٠
  ٠.٠۷
  ۶,۳۴۴,۸٠۶ ۱۳,۷۷٠
 • نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان ۷۷,٠٠٠ ۷۷,۳٠٠
  ۱.۸۵
  ۱,۴۸۱,۸۸۵ ۷۸,۴۵٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۷۵٠
  ٠.۴۴
  ۵,٠۱۵,۸۶۶ ۱۳,۶۶٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۲,۱۶٠ ۴۲,٠٠٠
  ٠.۲۹
  ۱۳۱,۶۶۱ ۴۲,٠۴٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۴۹,۷۹٠ ۱۴۹,۶۴٠
  ٠.۱۵
  ۴۴۲,۶۷۵ ۱۴۹,۵۶٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۷۳۵ ۱,۷۵۵
  ۱.۳۱
  ۳,٠۴۳,۸۶۱ ۱,۷۵۸
 • نیان نیان الکترونیک ۱۸۶,۳۵٠ ۱۸۵,۵۵٠
  ٠.۹
  ۱۴۷,٠۶۸ ۱۸۸,٠۵٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱,۹۲۸ ۱,۹۳۷
  ۱.۸۸
  ۲۷,۷۶۳,۷۷۱ ۱,۹۶۵
 • هجرت پخش هجرت ۲۶,۴۵٠ ۲۶,۲۵٠
  ٠.۵۷
  ۵۲۱,۵۴٠ ۲۶,۳٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۴,٠۸۳ ۴,۱٠۴
  ۲.۵۸
  ۳,۹۱۹,۳۲٠ ۴,۱۹۱
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۱۹۳ ۴,۲۷۱
  ۱.۹۹
  ۳,۲۲۸,۲۳۴ ۴,۲۷۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۸,۲۳٠ ۸,۲۸٠
  ٠.۱۲
  ۳,۳٠۱,۱۳۶ ۸,۲۴٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۹,۲۵٠ ۹,۱۷٠
  ۳.۷۵
  ۳۳,۴۲۹,٠۴۸ ۹,۶۱٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۵۹۱ ۲,۶۲۸
  ۳.۹۳
  ۳,۹۷۵,۶۸۳ ۲,۶۹۷
 • وآفری بیمه کارآفرین ۴,۳۶٠ ۴,۳۸۱
  ٠.۹۳
  ۲,۶۴۲,۶٠۴ ۴,۴٠۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۶۲٠ ۵,۶۹٠
  ۱.۲۳
  ۶۱۸,۵٠۲ ۵,۶۹٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۲,۹۱٠ ۲,۹۲۴
  ٠.۶۵
  ۴,۶۱۲,۷٠۳ ۲,۹۲۹
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۵,٠۲٠ ۱۵,٠۲٠
  ٠
  ۲,۷۲۴,۹۵۴ ۱۵,٠۲٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۱٠,۳۲٠ ۱٠,۸۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۳٠,۱٠۹ ۱٠,۸۶٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۵,۸٠٠ ۵,۸۳٠
  ۳.۴۹
  ۴,۹۹۹,۹۵۷ ۶,٠۱٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۶,۱۱٠ ۶,۱۷٠
  ٠.۶۵
  ۷,۹۹۲,۱٠۹ ۶,۱۵٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۲٠٠
  ٠.۱
  ۳,۶۶٠,٠۴۹ ۱٠,۲۱٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴,۱۶٠ ۴,۱۶۹
  ٠.٠۷
  ۸,۳۹۴,۸۵۴ ۴,۱۵۷
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۶۸۵ ۱,۶۸۳
  ٠.۱۲
  ۸٠,۴۷٠,۱۴۷ ۱,۶۸۷
 • وبملت بانک ملت ۲,۲۶۲ ۲,۲۵۴
  ٠.۳۱
  ۱۸۳,۴۴۳,۲٠۱ ۲,۲۵۵
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۲۳٠ ۴,۲۴۵
  ٠.۶۸
  ۱,۶۷۳,۲٠۱ ۴,۲۵۹
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۱۵٠ ۲,۱۶۹
  ٠.۹۷
  ۸۵۶,۱۱۱ ۲,۱۷۱
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۲۳۸ ۱,۲۳۲
  ٠.۴۹
  ۳,۲٠۹,۵۶۴ ۱,۲۳۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۷۷٠ ۱,۷۶۴
  ۴.۳
  ۷۲,٠٠۲,٠۷۳ ۱,۶۹۷
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۶۴۵ ۲,۶۳۸
  ٠.۶۴
  ۲۴,۹۱۵,۱۱۲ ۲,۶۶۲
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۶,۷۱٠ ۳۷,۱۲٠
  ۲.۲۴
  ۵۵۵,۳٠۴ ۳۷,۵۵٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۷,۹۵٠ ۱۸,٠۹٠
  ٠.۹۴
  ۵۳۷,۱۶۵ ۱۸,۱۲٠
 • وپست پست بانک ایران ۸,۲٠٠ ۸,۲۱٠
  ٠.۲۴
  ۱,۳۶۶,۸۶۸ ۸,۲۲٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۵۲۵ ۳,۵۷۵
  ۱.۵۹
  ۵,۵٠۵,۸٠۶ ۳,۵۸۲
 • وتجارت بانک تجارت ۲,٠۵۹ ۲,٠۵۱
  ٠.۳۹
  ۴۸,۳۷۴,۳۹٠ ۲,٠۵۱
 • وتعاون بیمه تعاون ۲,۱۵٠ ۲,۱۴۳
  ۱.۹۴
  ۱۸,۹۴۳,۲۲۷ ۲,۱٠۹
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۵,۶٠٠ ۱۵,۸۵٠
  ۲.۵۶
  ۷۶۹,۸۵۷ ۱۶,٠۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۳۵۱ ۳,۳۵۳
  ٠.٠۹
  ۱,۸۳۶,۹۵٠ ۳,۳۵۴
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۸۲٠ ۶,۷۸٠
  ٠.۲۹
  ۱,۷٠۵,٠۲۶ ۶,۸٠٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,٠۴۱ ۱,٠۴۵
  ۱.۵۱
  ۱۸,۶۲۱,۸۵۲ ۱,٠۵۷
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۸۱٠ ۳,۸۷۹
  ۲.۲۳
  ۱,٠۴۲,۴۴۳ ۳,۸۹۷
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۷۱۸ ۱,۷۱۲
  ٠.۴۱
  ۳٠,۸۳۳,۵۶۴ ۱,۷۲۵
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۴۸۸ ۳,۴۹۱
  ٠.۱۴
  ۵,۸۵۶,۵۵٠ ۳,۴۹۳
 • ودی بیمه دی ۵,۵۴٠ ۵,۵۳٠
  ٠.۱۸
  ۲,۲۲۳,۷۵۸ ۵,۵۳٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۶,۷٠٠ ۶,۷۵٠
  ۱.۶۲
  ۲٠,۵۶۱,۱۶۴ ۶,۸۱٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۶۸٠ ۴,۷٠۲
  ٠.۸۳
  ۱۱,۸۹۹,۸٠۷ ۴,۷۱۹
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۸۸۷ ۱,۸۹۴
  ۱.۶۲
  ۴۴,۵٠۴,۶٠۲ ۱,۸۵۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,٠۴٠ ۲,٠۳۷
  ٠.٠۵
  ۱۲,۴۷۶,۹۸۲ ۲,٠۴۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,٠۲٠ ۵,٠۳٠
  ٠.۷۹
  ۶۲,٠۵۳,۸٠۶ ۵,٠۶٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۴,٠۱٠ ۴,٠۱٠
  ٠.۵
  ۸,۲۴۲,۵۱۷ ۴,٠۳٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۹۲٠ ۱,۹۱۴
  ٠.۵۸
  ۵,۵۷۳,۵۶۵ ۱,۹٠۹
 • وسینا بانک سینا ۳,۴۷٠ ۳,۴۸۸
  ٠.۵۲
  ۴,۵۲۸,۸۵۷ ۳,۴۸۸
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۱۴۸ ۲,۱۴۵
  ٠.٠۵
  ۳,۵۳۵,۸۳۷ ۲,۱۴۹
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۴۷٠
  ٠.۴
  ۱,۲۹۶,۷۶۷ ۱۷,۴۷٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۵۴۴ ۱,۵۲۴
  ۶.۹۳
  ۸۹,۷۷۳,۶۵۲ ۱,۴۴۴
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۵۸۹ ۲,۶٠۳
  ۳.۱۱
  ۳,۴۵۷,۵۹۸ ۲,۶۷۲
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۱,۸٠٠ ۲۱,۷۹٠
  ٠.٠۵
  ۳,۴۱۷,۷۲۵ ۲۱,۷۹٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۳۵۷ ۲,۳۵۳
  ٠.۱۷
  ۱۴,۴۳٠,۳۸٠ ۲,۳۶۱
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۶۷۷ ۳,۶۷۱
  ٠.۴۶
  ۱,۱۲۷,٠۳۱ ۳,۶۶٠
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۳,۴۸٠ ۱۳,۵۵٠
  ٠.۵۲
  ۱,۴۶۴,۲۸۵ ۱۳,۵۵٠
 • وگردش بانک گردشگری ۲,۷۷٠ ۲,۷۷۲
  ٠.۹۳
  ۳,۹۱۴,۲٠۲ ۲,۷۹۶
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۶,۴۴٠ ۱۶,۵۶٠
  ۲.۷۲
  ۶۵٠,۱۹۸ ۱۶,۹٠٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۳,۳۳۹ ۳,۳٠۵
  ۲.٠۵
  ۳۴,٠۱۵,۳۹٠ ۳,۴٠۹
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,٠۵٠ ۶,٠۲٠
  ۴.۸۵
  ۲,۶۶۲,۲۱۱ ۵,۷۷٠
 • ولتجار واسپاری تجارایرانیان ۳,۹۸۹ ۳,۹۴۹
  ٠.۲
  ۲,۶۵۵,۳۶۶ ۳,۹۹۷
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۱۱۴ ۱,۱۲۴
  ٠.۳۶
  ۱۹,۲۵۲,۱۷۲ ۱,۱۱۸
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۴,۴۴۱ ۴,۴۵۶
  ۱.۸۸
  ۲,۲۸۳,۶۷۹ ۴,۵۲۶
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,۵۲٠ ۵,۵۱٠
  ۱.۱
  ۴,۸۴۴,۴۶٠ ۵,۴۶٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,۶۳۸ ۴,۶۶۳
  ٠.۷۱
  ۱,۹۵۸,۳۶۳ ۴,۶۷۱
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۶,۷٠٠ ۶,۴۹٠
  ۵.۶۸
  ۳,۴۳۳,۱۵۶ ۶,۳۴٠
 • ولملت واسپاری ملت ۹,٠۱٠ ۹,٠۴٠
  ۴.۹۶
  ۵,۲۳۶,۸۸۱ ۹,۴۸٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۷۹٠ ۴,۷۹٠
  ٠.٠۲
  ۵٠۲,۷۴۷ ۴,۷۸۹
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۹٠۸ ۴,۸۵۶
  ۱.۱۳
  ۲۵,۷۶۶,۱۸۵ ۴,۸۵۳
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۴۳۴ ۲,۴۴۶
  ۱.٠۶
  ۴,۶۵۲,۶۶۲ ۲,۴۶٠
 • وملل اعتباری ملل ۲,۲۴٠ ۲,۲۴۴
  ٠.۲۷
  ۱,۱۶۶,۳۲٠ ۲,۲۳۴
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۶۹,۳۳٠ ۲۷٠,٠۸٠
  ۴.۶۶
  ۴۳۴,۴۴٠ ۲۵۷,۳۵٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۵,۶۱٠ ۵,۵۹٠
  ٠.۳۶
  ۱,۶۹۴,۹۱۴ ۵,۵۹٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,۶٠٠ ۴,۶۲۲
  ۱.٠۸
  ۱,۲۶۳,۷۲۴ ۴,۶۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,٠۹٠ ۳,٠۸۳
  ٠.۳۲
  ۲۱,۶٠۹,۴۹۳ ۳,۱٠٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۸۸٠ ۴,۹۸٠
  ۲.٠۱
  ۲۴,۴۲۴,۹۴۶ ۴,۹۸٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۷,۴۵٠ ۷,۳۳٠
  ۳.۴۷
  ۱۸,۴۸۲,٠۸۲ ۷,۲٠٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۸۹۵ ۳,۹٠۴
  ۱.۹۱
  ۷,۵۴۱,۴۸۲ ۳,۸۲۲
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۹۴۱ ۱,۹۳۲
  ۱.٠۹
  ۵,۴۹۵,۱۸۷ ۱,۹۲٠