شاخص کل : ۱,۳۶۷,۱۱۶
تغییرات: ٠.٠۶ % ، -۸۸۹
حجم معاملات : ۱,۵۶٠,۳٠۴,۷۵۸
ارزش معاملات : ۱۱,۲۲۸,۹۱۸,۸٠۲,۴٠۶
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۹
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۶,۴۸۹ ۶,۴۴۱
  ۵
  ۵,٠۶۷,۸۶۱ ۶,۱۸٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۱,۱٠٠ ۱۱,۲۳٠
  ۳.۵۶
  ۷۷۸,۶۲۵ ۱۱,۵۱٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۲,۷۹٠ ۱۲,۹۷٠
  ۴.۹۸
  ۵,۳۴۴,۹۸۷ ۱۳,۴۶٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲۱,۷۴٠ ۲۱,۸۳٠
  ٠.۵
  ۱,۸۲۲,۲۱۵ ۲۱,۸۵٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲۸,۲۵۹ ۲۸,۲۵۹
  ٠.۹۱
  ۱,۲۷۸,۹۳۵ ۲۸,٠٠۴
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۴,۷۴٠ ۴,۷٠٠
  ۳.۷۹
  ۵,۱۹۴,٠۹۵ ۴,۵۶۷
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱٠,۸٠۵ ۱٠,۸۶۶
  ۳.۴۲
  ۴,۴۳۱,۲۳۱ ۱٠,۴۴۸
 • اخابر مخابرات ایران ۷,۸۹٠ ۷,۸۷٠
  ۴.۹۲
  ۴۴,۷٠۷,٠٠۳ ۷,۵۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۴,۶٠۳ ۱۵,٠۳٠
  ۳.٠۵
  ۵۴۵,۴۸۵ ۱۵,٠۶۲
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱۱۳,۶٠٠ ۱۱۳,۴۹۱
  ٠.۲۳
  ۳۱۹,۱۸۱ ۱۱۳,۳۳۵
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۷٠٠ ۱,۷۱۶
  ۲.۱۹
  ۶,۵۲۲,۲٠٠ ۱,۷۳۸
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۷۶۹ ۳,۷۷۶
  ٠.۱۳
  ۴۴۹,۹۳۲ ۳,۷۷۴
 • افرا افرانت ۱۵,۶۲٠ ۱۵,۹٠۲
  ۱.۹۳
  ۲۵۴,۵٠۲ ۱۵,۹۲۷
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۴۳,۲٠٠ ۴۴,۲۲٠
  ۲.۵۹
  ۳٠۱,۸۳۸ ۴۴,۳۵٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۹۷۲ ۲,٠٠۴
  ۱.۹۴
  ۲,۹۸۷,٠٠۱ ۲,٠۱۱
 • امید تامین سرمایه امید ۷,۴۳٠ ۷,۴٠٠
  ٠.۵۴
  ۱,٠۲۸,۶۱۵ ۷,۳۹٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۲۵٠
  ٠.۱۶
  ۱,۱۶٠,۱۲۱ ۱۲,۲۴٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۹۱,۳۲٠ ۹۴,۹۵٠
  ۹.۷۴
  ۱۷۵,۴۲٠ ۱٠۱,۱۷٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۱٠۳,۵۴٠ ۱٠۴,۷۴٠
  ۲.۷۶
  ۴,۷۸۳,۸۳۸ ۱٠۶,۴۸٠
 • آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس۷٠%تادیه ۷٠٠ ۷٠٠
  ٠
  ۱,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۷٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۲۱,۶٠٠ ۲۲,۱۴٠
  ۲.۳۶
  ۱۹٠,۲۷۴ ۲۲,۱۲۲
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۶,۶۸۱ ۶,۶۸۱
  ۱.۶۳
  ۱۳۲,۵۳۳,۶۳۵ ۶,۵۷۴
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۵۷۸ ۷,۵۷۸
  ٠.۲۴
  ۳۳۶,۹۸۹,۳۲۱ ۷,۵۹۶
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۱,۶۸۵ ۳۲,۱۳۳
  ۵
  ۷٠۳,۱۴۵ ۳۳,۳۵۲
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۲,۴۱٠ ۲۲,۱٠٠
  ۴.۹۶
  ۱,۱۴۴,۹۸٠ ۲۱,۳۵٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۴۱,۸۶٠ ۴۱,۷۱۲
  ۵
  ۲,۹٠۲,٠۶۷ ۳۹,۸۶۷
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱٠,۱٠٠ ۹,۹۳۳
  ۲.۱۴
  ۶۶۷,۲۵٠ ۹,۸۸۸
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۱٠٠ ۲,٠۹۴
  ٠.۱۹
  ۱۶,۶۳۷,۹۳۳ ۲,٠۹۶
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,٠۲۴ ۲,٠۵۴
  ٠.۶۹
  ۶,۲۷۳,۲۱۷ ۲,٠۳۸
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۳,۹۸۸ ۴,٠۵۸
  ۱.۹۲
  ۴۹۷,۵٠۳ ۴,٠۶۶
 • برکت گروه دارویی برکت ۲۲,٠۲٠ ۲۲,٠۶٠
  ۳.۴۸
  ۱۱,۲٠۲,۹۱۴ ۲۱,۲۸٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۳,۶۴۴ ۳,۶۳٠
  ٠.۹۷
  ۱,۸۸۹,۲۷۵ ۳,۶٠۹
 • بساما بیمه سامان ۲۱,۱٠۶ ۲٠,۹۶۷
  ٠.۶۸
  ۴۱۲,٠٠۸ ۲۱,۲۵۱
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۵,۵۴٠ ۱۶,۱٠٠
  ۴.۹۵
  ۳۲۲,۲٠۳ ۱۶,۳۵٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۴۲,۵۶٠ ۱۴۲,۷۹٠
  ۱.۷۱
  ۲۵۶,۳٠۶ ۱۴٠,۱۷٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱٠,۹۹٠ ۱۱,۳۵٠
  ۳.۵۱
  ۹۹۲,۴۸۸ ۱۱,۳۹٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۸٠,۸٠٠ ۸۲,۶۵٠
  ۳.۶۶
  ۳۳۳,۸۵۵ ۸۳,۸۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۸۳۵ ۱,۸۳۴
  ٠.۲۲
  ۲,۹۳۲,۵۶۷ ۱,۸۳۱
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۱۷۶ ۱,۲٠٠
  ٠.۷۶
  ۱۷,٠٠۱,۵۸٠ ۱,۱۸۵
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۴,۸٠٠ ۱۵,۱۲۶
  ۲.۴۸
  ۲۷۸,٠۴۷ ۱۵,۱۷۷
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۴,۸۹٠ ۵,٠۳۱
  ۳.٠۹
  ۴٠۴,۲۱۶ ۵,٠۴۶
 • بموتو موتوژن‌ ۷۸,٠٠٠ ۷۹,۷٠٠
  ۲.۳۴
  ۷۲,۸۵۴ ۷۹,۸۷٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۶,۸۷۲ ۶,۸۹۷
  ۴.۹۹
  ۳,۸۵۱,۹۳٠ ۷,۲۳۳
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱,۸۶۱ ۱,۹٠۱
  ۲.۱۶
  ۳۶۳,۹۶۳ ۱,۹٠۲
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۵,۱۷۱ ۵,۲۱۷
  ٠.۸۸
  ۱,۳۲۲,۱۳۹ ۵,۲۱۷
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۶۳٠
  ۵
  ۳۷,۸۴۶,۵۱۴ ۱۳,۲۱٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۷۱,۲۹٠ ۷۱,۹۴٠
  ٠.۹۶
  ۵۴۳,۱۲۶ ۷۱,۹۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۹۷,٠٠٠ ۱۹۷,۱۳٠
  ٠.٠۹
  ۳۵۹,۵۲۲ ۱۹۷,۱۸٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,٠۶٠ ۳٠,۹۹٠
  ٠.۵۵
  ۵۲۱,۹۸۳ ۳٠,۸۹٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۸,۸۸٠ ۹,٠۲٠
  ۲.۵۲
  ۱,۴۲۵,٠۷۳ ۹,۱۱٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۹۲٠
  ۳.٠۲
  ۸۶۹,۳۶۶ ۱۴,۲۳٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,٠۲٠ ۶,٠۳٠
  ٠.۱۷
  ۴,۹۱۱,۱۶۵ ۶,٠۳٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,٠۴۹ ۲,٠۶۲
  ٠.۵۳
  ۶,۲۲٠,۳۳۷ ۲,٠۶٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,۷٠۱ ۲,۷۱۸
  ۱.٠۳
  ۵۳,۳۹۵,۴۴۱ ۲,۷۲۹
 • پخش پخش البرز ۲۵,۳۸۶ ۲۵,۸۲۴
  ۱.۹۴
  ۲۵۵,۷۶۲ ۲۵,۸۸۸
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۸,۷۱٠ ۱۸,۸۲٠
  ٠.۶۹
  ۲۷۲,۳۷۳ ۱۸,۸۴٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۳,٠۲٠ ۱۳,۳۸٠
  ۲.۷۶
  ۴۹,۶۴۳ ۱۳,۳۹٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۳۹۶ ۳,۳۷۵
  ٠.۶۵
  ۱,٠۳۶,۸۵۶ ۳,۳۷۴
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۷,۸۱٠ ۲۷,۸۴٠
  ۲.۲۴
  ۵۱۹,۴۸۶ ۲۷,۲٠٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲٠,۸۹٠ ۲۱,۱۵٠
  ۱.۲۸
  ۳۹۳,٠۹۷ ۲۱,۱۶٠
 • پکویر کویر تایر ۵,۹۳٠ ۶,٠۷٠
  ۳.۲۶
  ۸۹۵,۳۱۵ ۶,۱۳٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۴,۳۶۳ ۴,۵۳۵
  ۳.۸۸
  ۱,٠۵۱,۹۳۴ ۴,۵۳۹
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۵۳,٠٠٠ ۵۳,۶۷۹
  ۱.۲۶
  ۳۸,۸۷۸ ۵۳,۶۷۶
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۷,٠۶٠ ۱۷,۱۴۲
  ۳.۸۳
  ۲,۸۳۷,۴۱۴ ۱۶,۴۳۱
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳,۹٠٠ ۱۳,۹۷٠
  ٠.۴۳
  ۴,۴۲۱,۷۷۶ ۱۳,۹۶٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۸٠٠ ۸,۸۴٠
  ٠.۹
  ۲,۵۷۹,٠۲٠ ۸,۸۸٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۲,۷۲٠ ۲۳,۲۴٠
  ۲.۴۱
  ۳۸۴,۴٠۸ ۲۳,۲۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۸,۵۷۹ ۸,۵۳۲
  ۱.۶۷
  ۱,۱۳۸,۵۹۱ ۸,۴۳۸
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۸,٠۹٠ ۱۸,۳۱٠
  ۴.۸۴
  ۲,٠۲۲,۱۵۷ ۱۹,٠۱٠
 • تفارس تامین سرمایه خلیج فارس ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۲,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۶,٠۸٠ ۳۶,۵۶٠
  ٠.۸۹
  ۳۴۶,۱۱۶ ۳۵,۷۶٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۲۱۱ ۴,۱۷۹
  ۳.۹۲
  ۸,٠۱۷,۳۵۷ ۴,٠۵۲
 • تکنو تکنوتار ۸,۱۴٠ ۸,۱٠٠
  ۲.۶۳
  ۱,۴۳۹,۶۹۳ ۸,۳۶٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲,۳٠٠ ۲,۳٠٠
  ٠.۹۲
  ۵,۵۱۱,۸۳۷ ۲,۲۷۹
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,۷۳٠ ۳,۷٠۴
  ۱.۷۵
  ۱۲,۳۲۵,٠۸۳ ۳,۶۶۶
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۵,۱۷٠ ۵,۱۸٠
  ٠.۳۹
  ۶۶٠,۱۵۹ ۵,۱۹٠
 • توریل توکاریل ۹,۶۸۳ ۹,۸۸٠
  ۱.۶۱
  ۱,۵۵۳,۶۲۲ ۹,۸۴۱
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲۳,۱۸۹ ۲۳,۴۱۳
  ۵
  ۳,۸۴۵,۴۶۲ ۲۴,۴٠۹
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۱,۵۵٠ ۲۱,۹۳٠
  ۱.۸۷
  ۴۳۸,۱۳۳ ۲۱,۹۶٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۶,۸۴٠ ۴۶,۷۷٠
  ٠.۵۴
  ۵۲٠,۱۳۲ ۴۶,۵۹٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۹٠۱ ۱,۸۹۱
  ۳.٠۴
  ۲۳,۱٠۳,۴۶۶ ۱,۸۴۵
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۸,۱۲٠ ۸,۱۲٠
  ٠.۱
  ۶۲۴,۵۶۲ ۸,۱۱۲
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۸,۹۳٠ ۹,۳۳٠
  ۴.۷
  ۱۴۳,۱۵۳ ۹,۳۷٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۳۹۵ ۱,۳۸۷
  ٠.۷۲
  ۹,۱٠۷,۱۹۵ ۱,۳۸۵
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۸,۸۳۲ ۸,۷۶۲
  ۱.۱۵
  ۳۵۲,۷۲۲ ۸,۷۳۲
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۵۶۵ ۱,۵۷۵
  ٠.۵۷
  ۷,۷۱۷,٠۴۲ ۱,۵۷۴
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۴,٠۶٠ ۴,۱۲۸
  ۳.۱۳
  ۱,۷۸۶,۴۳۱ ۴,۱۹۱
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۸۶٠ ۳,۹۱۹
  ۲.۹۴
  ۴,٠۵۷,۸٠۶ ۳,۹۷۷
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۶,۳۱٠ ۶,۴۸۷
  ۲.۹۸
  ۱,۲۹۷,۵۸۲ ۶,۵٠۴
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۱,۲۲٠ ۱۱,۳۸٠
  ۱.۴۱
  ۴,۳۷۷,۳۵۵ ۱۱,۳۸٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۴,۱۴۳ ۴,۲۱۸
  ۲.۲۴
  ۳۹۲,۶۸۵ ۴,۲۳۸
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۶,۹۶۱ ۷,۱۱۵
  ۲.۸۱
  ۶٠۵,۵۵۷ ۷,۱۶۲
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۴,٠۱۱ ۴,۱۴۵
  ۳.۳۷
  ۱,٠۱۵,۶۲۷ ۴,۱۵۱
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۶۳٠ ۷,۷۹٠
  ۱.۴۲
  ۳,۳۵٠,۹۳۸ ۷,۷۴٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۳,۷۴٠ ۳,۷٠۶
  ٠.۸۹
  ۱,۱۳۵,۱۵۱ ۳,۷٠۷
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۵,۲۵٠ ۵,۲۵٠
  ۱.۱۶
  ۵,۴۷۴,۵۳۷ ۵,۱۹٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۸,۳۴٠ ۴۸,۳۷٠
  ٠.٠۲
  ۵۵۳,۳۸۴ ۴۸,۳۵٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۲۸,٠٠٠ ۱۲۸,٠۴٠
  ۱.۱۶
  ۶۲۸,٠٠۸ ۱۲۶,۵۳٠
 • چافست افست‌ ۸,۶۷٠ ۸,۷۵٠
  ٠.۸
  ۳۴۱,۷۷٠ ۸,۷۴٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۸,۱۷٠ ۲۸,۵۵۷
  ۱.۳۷
  ۳۴۵,٠۲۶ ۲۸,۵۶۱
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۶۳۳ ۲,۶۵۸
  ۱.۲۴
  ۲,۶۵٠,۲۸۲ ۲,۶۶۶
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۸٠٠ ۶,۷۲٠
  ۱.۸
  ۳,۱٠۷,۵۷۶ ۶,۶۸٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۹۹۹ ۳,٠۱۱
  ٠.۱۳
  ۱٠,۴۳۸,۲۹۲ ۳,٠٠۳
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۲٠ ۲,۵۷۲
  ۱.۹۹
  ۳,۷۶۵,۵٠۲ ۲,۵۶۹
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۸,۷۳٠ ۸,۵۸٠
  ۴.۹۳
  ۶,۹۱۳,۲۹۳ ۸,۳۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۴,۸۲۴ ۱۴,۸۹۸
  ۵
  ۱,۵۱۵,٠۹٠ ۱۵,۶٠۴
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۵,۶۹۵ ۵,۷۲۸
  ٠.۶۲
  ۴,۱۲٠,۱۳۵ ۵,۶۶٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۱,۱٠٠ ۳۱,۸۲۲
  ۳.۱۴
  ۱۶۶,۳۸۲ ۳۲,۱٠۹
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۵۳٠
  ۳.۷
  ۴۳۲,۶۳۲ ۲۲,۱۸٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۴,۸۸٠ ۴,۹۶٠
  ۲.٠۱
  ۱,۶۴۷,۵٠۳ ۴,۹۸٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۲,۲۷٠ ۱۲,۲۱٠
  ٠.۲۵
  ۳٠۱,۴۶۶ ۱۲,۲۴٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۵,٠۷۶ ۱۵,۴۵٠
  ۳.۱۱
  ۲۸۶,۳۶۵ ۱۵,۵۶٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۸۷۱ ۲,۸۷۲
  ۱.۳۴
  ۴,۸۴۱,۸٠٠ ۲,۸۳۳
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۹,۹۲۸ ۲۹,۹۲۸
  ۵
  ۷۶۷,۴۵۱ ۲۸,۵٠۳
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۲,۱۹۴ ۴۱,۹۹۶
  ٠.۶۴
  ۱۱۳,۴۶۴ ۴۱,۹۲۷
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۳۳۵ ۳,۳۷۱
  ۴.۳۹
  ۵,۴۷۲,۶۴۳ ۳,۴۸۸
 • حفاری حفاری شمال ۴,۱۷۷ ۴,۲۵۱
  ۲.۷۲
  ۴,۷۴۹,۹۳۹ ۴,۲۹۴
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۵۲٠
  ٠.۸۹
  ۲,۷۵۵,۵۵۱ ۱۳,۵۲٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۲۱۶ ۳,۲٠۹
  ۵
  ۱۷,۲۳۷,۸۳٠ ۳,٠۶۳
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۱۸٠ ۵,۱۷٠
  ٠.۱۹
  ۱,۹۸۵,۱۶۱ ۵,۱۷٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,٠۹۱ ۲,۱۱۸
  ٠.۱
  ۹٠,۱۶۵,۸۳۱ ۲,٠۹۳
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۱۱۲ ۱,۱۲۴
  ۴.۹۶
  ۴۷۳,٠۴۹,۳۱۴ ۱,۱۷٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۷٠,۱۸٠ ۷٠,۵٠٠
  ۵
  ۱۸۷,۱۴۴ ۷۳,۸۷٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,۳۳٠ ۶,۳۱٠
  ٠.۹۴
  ۲,۳۵۲,۴۴۴ ۶,۳۹٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۶,۳۵٠ ۱۶,۳۵٠
  ۳.۹۹
  ۱۲,۲۷٠,۲۱٠ ۱۷,٠۳٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۸٠۲ ۲,۷۹۲
  ۴.۹۸
  ۳۱,۵٠۵,۸۷۵ ۲,۶۶۹
 • خچرخش چرخشگر ۸,۸۴٠ ۸,۸۱٠
  ۴.۹۹
  ۵,۹۵۳,۱۵۸ ۸,۴۲٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵۶,۷۲٠ ۵۷,٠۹۱
  ٠.۶
  ۱٠٠,۵۴٠ ۵۷,٠۶۱
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱۴,۶٠٠ ۱۱۳,۵۸٠
  ۱.۱۶
  ۱۷۶,۴٠۲ ۱۱۳,۲۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۳۵٠ ۳,۴۳۳
  ۱.۷
  ۲,۸۶۵,۶۳۶ ۳,۴٠۸
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۹,۴٠٠ ۲۹,۱۹٠
  ۱.۶۶
  ۵۹۱,۵۲۱ ۲۸,۹۲٠
 • خزامیا زامیاد ۸,٠۶٠ ۸,۱٠٠
  ۳.۷۳
  ۲۷,۹۸۸,۵٠۶ ۷,۷۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۱,۹۴٠ ۱۲,٠۲٠
  ٠.۵۹
  ۳,۱۴۴,۷۵۷ ۱۱,۸۷٠
 • خساپا سایپا ۱,۷۳٠ ۱,۷۵۶
  ۴.۲۱
  ۹۶۱,۴۵۳,۴۸۵ ۱,۸٠۶
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۳,۹۸٠ ۱۴,۱۵٠
  ٠.۳۶
  ۱,٠۸۱,٠۹۱ ۱۳,۹۳٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۸,۱۷٠ ۸,۲۴٠
  ۲.۲۷
  ۲,۱۷۵,۴۴۳ ۸,۳۶٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۴,۵۷٠ ۴,۶۱۲
  ۳.۱۴
  ۲۱,۱۳۶,۵۵۳ ۴,۴۳۱
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۶,۴۷٠ ۲۶,۷۱٠
  ۴.۲۳
  ۳,۸۵٠,٠۱۴ ۲۷,۶۴٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۶۴٠ ۲,۶۷۷
  ۱.۱۹
  ۱٠۸,۹۹۷,۹٠۷ ۲,۶٠۹
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۷۵,۱۶٠ ۷۵,۶۸٠
  ٠.۲۸
  ۱۴٠,۹۶۷ ۷۴,۹۵٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۶۸۲ ۳,۶۷۱
  ۴.۹۹
  ۱۵,۶۴۷,۶۲۶ ۳,۵٠۷
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳,۸۲۷ ۳,۷٠۴
  ۴.۹۹
  ۱۴٠,۸۵۵,٠۹٠ ۳,۶۴۵
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۹۸٠ ۱,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۲٠,۸۷۳,۴۵۹ ۱,۸۸۶
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۵,۹۹٠ ۵,۹۳٠
  ۴.۹
  ۵,۷٠۴,۷۲۱ ۵,۷۱٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۹,۶٠٠ ۲٠,۱٠٠
  ۱.۴۶
  ۷,۵۴۹,۳٠۴ ۱۹,۸۹٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,٠۴۶ ۲,٠۵۷
  ٠.۱۵
  ۱,۵۳۲,۷۴۶,۴۳۹ ۲,٠۴۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۵۵٠ ۷,۶۳٠
  ٠.۹۲
  ۱,۵۷۱,۶٠۱ ۷,۶۲٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۳,۸۵٠ ۲۴,۱۱٠
  ۱.۱۶
  ۱٠۱,۷۸٠ ۲۴,۱۳٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۹,۱٠٠ ۲۹,٠۹٠
  ۱.۱۱
  ۴۴۲,٠۳٠ ۲۸,۷۸٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۳,۲٠٠ ۲۳,٠۳٠
  ٠.۹۶
  ۱۶٠,۴۱٠ ۲۲,۹۸٠
 • دالبر البرزدارو ۱۲,۱۸٠ ۱۲,٠۶٠
  ۱.۵
  ۳۲۷,۸۴۳ ۱۲,٠٠٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,۶۹٠ ۲,۷۸۸
  ۴
  ۷۴۲,٠۷۸ ۲,۸٠۲
 • دانا بیمه دانا ۴,۵٠٠ ۴,۵۵۹
  ۲.۸۷
  ۲,۷۴۳,۸۲۱ ۴,۶۳۳
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱٠,۲۳۵ ۱٠,۳۸٠
  ۲.۱۸
  ۱,٠۵۳,۱٠۸ ۱٠,۴۶۳
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۷۶۲ ۷,۹۴۷
  ۲.۵۴
  ۱,٠۶۴,۹۶٠ ۷,۹۶۴
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۱,۵٠٠ ۳٠,۴۳٠
  ۴.۲
  ۱,٠۲۱,۹۸۴ ۳٠,۲۳٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۳,۳۹٠ ۴۲,۸۹٠
  ٠.۹۴
  ۳۴۸,۵۸۱ ۴۳,۸٠٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۸,۶٠٠ ۲۸,۸۴۹
  ۱.۳۵
  ۶۸۸,۳۷۶ ۲۸,۹۹۱
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۸,۶۷۵ ۸,۶۷۸
  ٠.٠۹
  ۷۶۶,۳۹۹ ۸,۶۶۷
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲,۸۸٠ ۱۲,۹۲٠
  ٠.۳۱
  ۲۳۲,۱۴۵ ۱۲,۹۲٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۹,۷۶٠ ۱٠,٠۳٠
  ۳.۱۷
  ۳۷۵,۱۵۶ ۱٠,٠۸٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۵,۸٠٠ ۳۵,۹۳٠
  ٠.۳۱
  ۶۶,۲٠۵ ۳۵,۹۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۴,٠۲۲ ۲۳,۷۹۸
  ۵
  ۲,۸۶۸,۲۱۶ ۲۲,۸۷۹
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۴,۶۹٠ ۲۴,۷۸٠
  ۴.۹۷
  ۶۳٠,۱۳۲ ۲۵,۹۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۷۱٠ ۴,۸۱٠
  ۲.۴۸
  ۱,٠۵۹,۲۹۸ ۴,۸۳٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۴,۵٠۲ ۱۴,۵۱۸
  ۱.۹۴
  ۲,۵۴۱,۴۶۱ ۱۴,۲۲۶
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۸,۱٠٠ ۱۸,۵۶٠
  ۲.۶۴
  ۱۴۵,۵۸٠ ۱۸,۵۹٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۴,۹۴٠ ۱۵,۴۳٠
  ۳.۳
  ۶٠,۶۸۳ ۱۵,۴۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۵۲٠
  ٠.۲۹
  ۲۵۱,۱۱۷ ۲٠,۵۶٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۷۳٠
  ۱.٠۵
  ۲۳۲,٠۹۷ ۲۳,۷۵٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۹,۳٠٠ ۱۹,۶۴٠
  ۱.۷۸
  ۱۱۶,۶۶۱ ۱۹,۶۵٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۸۲٠
  ۲.۱۷
  ۸۸,٠۵۱ ۱۳,۸۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۷,۵۲٠ ۲۸,۵۳٠
  ۴.٠۸
  ۸۸,۲٠۶ ۲۸,۶۹٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۹,۶۷٠ ۲۹,۶۸۳
  ۱.۷۴
  ۴۷۸,٠٠۷ ۳٠,۱۹۵
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۳,٠۵۸ ۳,۱۶٠
  ۴.٠۸
  ۱,۳۵۳,٠۲۶ ۳,۱۸۸
 • دکیمی کیمیدارو ۱۹,٠۹٠ ۱۹,۸۹٠
  ۴.۹۸
  ۱۶۸,٠۵۵ ۲٠,٠۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۴۲,۸۳٠ ۴۳,۱۴٠
  ٠.۳۳
  ۲۲٠,۴۲۴ ۴۲,۹۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۳,۲۵٠ ۲۳,۲۵٠
  ۴.۹۷
  ۶۸۹,۸۲۱ ۲۲,۱۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۴۱۲
  ۱.۹۲
  ۱,۷٠۲,۶۱۵ ۲٠,۹۹۷
 • دی بانک دی ۹۳۲ ۹۳۷
  ۳.۴۲
  ۴۷۱,٠۹۸,۸۷۹ ۹۶۵
 • دیران ایران‌دارو ۱۹,۵۳٠ ۲٠,٠۸٠
  ۳.۴۶
  ۱,۱۱۵,۴۴۱ ۲٠,۲۳٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,۵۹٠ ۳,۶٠۴
  ٠.٠۶
  ۲۵,۵۳۱,۳۸۷ ۳,۵۹۲
 • رافزا رایان هم افزا ۵۵,۶۳۴ ۵۶,۴۲۸
  ۴.۵۳
  ۲۸۸,۱۱۱ ۵۸,۲۷۵
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳,۸۷۵ ۳,۸۵۱
  ٠.۵۲
  ۲,۳۹۴,۶۳۸ ۳,۸۵۵
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۵۶٠ ۶,۷۲٠
  ۱.٠۶
  ۳,۳۳٠,۸۷۹ ۶,۶۳٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۸,۱۳٠ ۷,۹۹٠
  ۲.۳۹
  ۷۹۹,٠۳٠ ۷,۹۴٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۵,۵۲٠ ۵,۷۴٠
  ۴.۳۳
  ۳۱۱,۶۴۴ ۵,۷۷٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۵,۲۱٠ ۱۵,۴۳٠
  ۱.۴۳
  ۲,۲۲۸,۷۹۶ ۱۵,۴۳٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۱,۶۳۱ ۱۱,۸۵۷
  ۱.۷۷
  ۵۸۷,۲۴۱ ۱۱,۸۴۱
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳٠,۲۵٠ ۳٠,٠۴۴
  ٠.٠۴
  ۳۶۴,٠٠۵ ۳٠,۲۶۲
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲۵۲,۶٠٠ ۲۵۴,۶۷۹
  ٠.۵۷
  ۲۱۵,۳۴۶ ۲۵۴,٠۵۶
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۱۹۱ ۲,۱۵۷
  ۲.۸۶
  ۳,٠۵۴,۲۲٠ ۲,۱۳٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱٠۷,۶۵٠ ۱٠۷,۵۳٠
  ۵
  ۱۸۱,۵۴۵ ۱٠۲,۵۲٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۷۹۳
  ٠.٠۷
  ۶۲۳,٠۶۴ ۱۳,۷۱٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۸٠۱ ۳,۸۴۱
  ۳.۴۸
  ۱٠,۴٠۳,٠۵۸ ۳,۶۷۳
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۱۳۸ ۵,۱۳۴
  ۲.۵۱
  ۱,۷۱۶,٠٠۶ ۵,٠۱۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۷,۱۶۱ ۷,۳۲۸
  ۲.۲۳
  ۴۵۸,٠۶۱ ۷,۳۲۴
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱,۳۲۵ ۱,۳۶۴
  ۳.۴۳
  ۳,۸۱۲,۵۱۴ ۱,۳۷۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۴,۹۲۱ ۲۵,۲۳۵
  ۵
  ۶,٠۸۲,۱۱٠ ۲۶,۲۳۲
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۵,۹۶٠ ۱۶,٠۲٠
  ٠.۵۶
  ۸۱۳,۷۵۴ ۱۶,٠۵٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۹۲٠ ۸,۸۹۱
  ٠.۲۵
  ۳۶۹,۹۴۶ ۸,۸۹۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۹۷۳ ۷,٠۸۶
  ۳.۱۷
  ۱,۱۳۳,۶۱۳ ۷,۲٠۱
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۷,۳۶٠ ۱۷,۶۷٠
  ۱.۹۲
  ۳۶۹,۸۴۳ ۱۷,۷٠٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۲۱,۲۷۹ ۲٠,۷۷۶
  ۴.۹۳
  ۴۷۶,۸۱۱ ۲٠,۲۷۹
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷٠,۵۶۱ ۶۹,۳۴٠
  ۵
  ۷۹٠,۸۷۲ ۶۷,۲٠۱
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۴,۹٠٠ ۱۴,۷۷٠
  ٠.۸۱
  ۱۵۹,۲٠۷ ۱۴,۷۸٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۶,۳۳٠ ۲۶,۴۲٠
  ۲.٠۹
  ۴۶۴,۷۶۱ ۲۵,۷۹٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۸,۶٠٠ ۳۹,٠۸٠
  ۱.۸۸
  ۲۱۷,۳۴۸ ۳۹,۳۴٠
 • ساوه سیمان ساوه ۴۵,۳٠٠ ۴۵,۸۷۳
  ۱.۸۷
  ۱۲۳,۲۹۶ ۴۶,۱۶۱
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۸۹,٠٠۲ ۹٠,۹۳۱
  ۲.۱۸
  ۵۸,۱۶۶ ۹٠,۹۸۲
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۵,٠٠٠ ۳۵,۹۲٠
  ۲.۶۴
  ۱۱,۳۳۷ ۳۵,۹۵٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۲,۱۷۳ ۲,۲۲۳
  ۱.۹
  ۶,۳۳۲,۶۵۲ ۲,۲۱۵
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۴۸,٠۵٠ ۴۷,۷۲٠
  ۱.۴۱
  ۲٠۹,۵۷۵ ۴۷,۳۸٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۳٠,۵۵٠ ۳٠,۵۳٠
  ٠
  ۸۱,۲۵۲ ۳٠,۵۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۴۳٠ ۸,۴۱٠
  ٠.۲۴
  ۴,۶۶۷,٠۸۱ ۸,۴۱٠
 • سپید سپید ماکیان ۶۱,٠۲٠ ۶۱,٠۸٠
  ٠.٠۲
  ۵۱۸,۱۹۴ ۶۱,٠۳٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۷,۶۳٠ ۱۷,۹۴۷
  ۱.۵۳
  ۳۸۵,٠۴۶ ۱۷,۹٠۴
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۹,۷۳٠ ۱۹,۷۴٠
  ٠.۵
  ۳۸۵,۲۲۳ ۱۹,۸۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۹۱,۲۱٠ ۹۱,۵۴٠
  ۱.٠۱
  ۸٠,۷۴۵ ۹٠,۳٠٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۱۸,٠۲٠ ۱۸,۶٠٠
  ۳.۷۴
  ۲۳۴,۷۵۷ ۱۸,۷۲٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۸۸٠
  ۱.۷۱
  ۳,۵۳۷,۳۳۵ ۲۳,۹۱٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۵۶,۷٠٠ ۵۶,٠۵۵
  ۴.۹
  ۸۹۶,۲٠۲ ۵۴,٠۴۹
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۹,۵۴٠ ۳٠,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۷۷,۵۸۹ ۳۱,٠۹٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۶,۲۶٠ ۶,۲۳٠
  ٠
  ۱,۴۶۴,۲۴۴ ۶,۲۶٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۵۹٠ ۵,۷۱۸
  ۲.۹۳
  ۸۶٠,۲۵۷ ۵,۷۵۹
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۹,۶۳٠ ۲٠,۲۸٠
  ۴.۷۵
  ۲۹٠,۷۷۲ ۲٠,۶۱٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۳۷٠ ۶,۳۵٠
  ٠
  ۱,۱۹۹,۵۶۴ ۶,۳۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۷,۹۱٠ ۷,۹۵٠
  ٠.۵
  ۲٠۲,۸۱۸ ۷,۹۵٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۳٠,۱۲٠ ۳٠,۷۳٠
  ۳.۲۴
  ۳۳۶,٠۹۸ ۳۱,۱۳٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۳,۸۸٠ ۱۴,۱۷٠
  ۲.۶۶
  ۵۳۴,٠۲۸ ۱۴,۲۶٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۴,۷۹٠ ۱۵,۳۶٠
  ۴.٠۹
  ۱,۳۱۹,۲۷۶ ۱۵,۴۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۵۴,٠۱٠ ۵۵,۳۱٠
  ۲.۴۹
  ۳۱,۸۱۵ ۵۵,۳۹٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۶۱٠
  ٠.۶۴
  ۱,۲۳۱,۲۲۳ ۱۵,۶٠٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۵,۵٠٠ ۲۵,۸۳٠
  ۱.۴۷
  ۹۹,۴۵۱ ۲۵,۸۸٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۵,۲٠٠ ۴۶,۱۵٠
  ۲.۱۹
  ۲۷,٠۲۸ ۴۶,۲۱٠
 • سکرد سیمان کردستان ۴,۵۳۷ ۴,۶۸۶
  ۳.۹
  ۶۵٠,۸۲۴ ۴,۷۲۱
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۱۴٠ ۱۳,۲۱٠
  ٠.۵۳
  ۱٠۷,۸۵۱ ۱۳,۲۱٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۳۳٠
  ٠.۷۵
  ۵۴٠,۷۴۶ ۱۳,۲۵٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۳,۷٠٠ ۱۴,٠۴۷
  ۱.۸۸
  ۳۷,۳۵۶,۲۴۲ ۱۳,۹۶۳
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۳۷,۵۴٠ ۳۷,۷۹٠
  ۴.۹۶
  ۱,۳۵۱,۲۸۸ ۳۹,۵٠٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۴,۹٠٠ ۱۵,۱۵٠
  ۲.۲۳
  ۲۱۳,۵٠۷ ۱۵,۲۴٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۱,۴۳٠ ۲۲,۱۵٠
  ۴.٠۷
  ۱۵۱,۴۵۸ ۲۲,۳۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۹,۴۲٠ ۹,۴۵٠
  ٠.۴۲
  ۲,۳۷۳,۳٠۳ ۹,۴۶٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۵,۷۲٠ ۵,۹۴٠
  ۴.٠۳
  ۳۷۶,۱۵۷ ۵,۹۶٠
 • سیستم همکاران سیستم ۴,۶۷٠ ۴,۶۴۷
  ٠.۳۹
  ۵,۹۳۴,۳۲۹ ۴,۶۵۲
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۶,۷٠٠ ۷,٠۴٠
  ۴.۹۶
  ۸۱,۶۳۲ ۷,٠۵٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۶۱٠
  ٠.۸۹
  ۷٠۹,۲۳۳ ۲۳,۴۹٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴۲,۹۵٠ ۴۳,۱۷٠
  ٠.۲۳
  ۹۷۱,۳۳۴ ۴۳,٠۵٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۳,۳۹۹ ۱۳,۴۶۳
  ٠.۴۱
  ۵۲۸,۹۹۴ ۱۳,۴۵۴
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳٠,۴۷٠ ۳٠,۳۲٠
  ۱.۵
  ۴۶٠,۵۳۸ ۳٠,٠۲٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۳۱,۱٠٠ ۱۳۲,۹۷۶
  ٠.۳۷
  ۷٠۷,۹۵۴ ۱۳۱,۵۹۳
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۱,۸۹٠ ۳۱,۶۶٠
  ٠.۷۳
  ۱,٠٠۹,۵۹۳ ۳۱,۶۶٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۶,۹۹۷ ۱٠۷,۷۸۴
  ٠.۲۳
  ۱۹۵,۸٠۱ ۱٠۷,۲۴۹
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۶,٠۸٠ ۶,٠۶٠
  ٠.۱۶
  ۳۵,۵۲۸,٠۹۸ ۶,٠۷٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۳۷٠
  ٠.۸۸
  ۸۴۲,۷۵۸ ۱۱,۳۸٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷,۱۸٠ ۷,۳۳٠
  ۴.۶۵
  ۱,۳۷۴,۱۹۲ ۷,۵۳٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۵,۸۸۳ ۱۶,۳۹۲
  ۳.۵۹
  ۳۳۵,۳۷۶ ۱۶,۴۷۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۶,۳۵٠ ۱۶,۶۷٠
  ۴.۵
  ۶۲۴,٠٠۸ ۱۷,۱۲٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷۷,۹۳٠ ۱۷۹,۶۴٠
  ۱
  ۳۶۸,۴۶۹ ۱۷۹,۷۲٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۸۳٠ ۵,۸۶٠
  ٠.۵۱
  ۲۷,۴۹۵,۹۶۴ ۵,۸۶٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۲۳۸ ۴,۲٠۷
  ۱.۴۴
  ۱۸,۶۳۳,۳۷۴ ۴,۱۷۸
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۳,۴۸۵ ۱۲,۸۵۵
  ۵
  ۲۱,۹۲۷ ۱۲,۸۴۳
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۲,۸۱٠ ۱۲,۸۶۱
  ٠.۵۶
  ۲,٠٠۶,۴۳۴ ۱۲,۷۳۹
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۱,۸۹٠ ۵۱,۷۷٠
  ٠.٠۴
  ۴۲۲,۷۶۲ ۵۱,۸۷٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۲,۲۸٠ ۱۲,۱۷٠
  ۴.۹۶
  ۲,۲۶۵,۹٠۵ ۱۱,۷٠٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۱۴,۲٠٠ ۱۱۴,۶۵٠
  ٠.۳۱
  ۳٠,۶۸۵ ۱۱۴,۵۵۱
 • شرانل نفت ایرانول ۴۵,۳۶۵ ۴۶,٠٠۸
  ۱.۵۵
  ۱۴٠,۵۳۱ ۴۶,٠۸۱
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۳۸۹ ۳,۴٠۵
  ٠.۵
  ۶,۳۸۴,۲۱۴ ۳,۴٠۶
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۱,۲۷٠ ۱۱,۳٠٠
  ٠.۲۷
  ۳۲,۸۷۱,۶٠۳ ۱۱,۳٠٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۷۴,۸۷٠ ۷۴,۸۷٠
  ۵
  ۹۲۱,۵۸۸ ۷۸,۸۱٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۳,۴۳٠ ۳۳,۸۷۷
  ۳.۲۳
  ۴,۷۷۶,۲۵۸ ۳۲,۳۸۳
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۹۲,۱۱٠ ۹۲,۹۸٠
  ٠.۹۸
  ۵۸۱,۶۴۷ ۹۱,۲۲٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۳۶,۳۱٠ ۳۶,۸۹٠
  ۵
  ۲,۲۱٠,۵۹۴ ۳۸,۲۲٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,٠۸۸ ۱,٠۸۶
  ٠.۹۱
  ۱٠,۳۹۲,۱۲۶ ۱,٠۹۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۲۵٠
  ۳.۱۳
  ۷,۴۴۳,۶۶۷ ۱۶,۹۶٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳۱,۹۴۶ ۳۲,۱۱۸
  ۴.۹۹
  ۱,۸۵۳,۳٠۸ ۳۳,۶۲۳
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۹۹,۷۶٠ ۹۹,۵۲٠
  ٠.٠۵
  ۱۴٠,۷۹۸ ۹۹,۷۱٠
 • شکلر نیروکلر ۴٠,٠۵٠ ۳۹,٠۴٠
  ۴.۵۷
  ۲,۸۹۴,۵۲۳ ۳۸,۳٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,۷۳٠ ۶,۸۶٠
  ۲.٠۴
  ۹۸,۱۱۴ ۶,۸۷٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۵۹٠ ۱٠,۶۸۵
  ۱
  ۳,۱۲۵,۲۳۸ ۱٠,۶۹۷
 • شلعاب لعابیران‌ ۵,۸۹٠ ۵,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۳,۶۴۱,٠۵۹ ۵,۶۱٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۹,۴٠٠ ۹,۱۲٠
  ۴.۲۱
  ۳,۱۸۳,۸۸۸ ۹,٠۲٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۹٠٠
  ۲.۸۵
  ۱۸۹,٠۴٠ ۱۹,۹۷٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۷۹,۲۳٠ ۷۹,۵۱٠
  ٠.۱۶
  ۲۷۹,۱۲۲ ۷۹,۳۶٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲٠,۸٠٠ ۲٠,۸۸٠
  ٠.۱۴
  ۱,۲۴۷,۱۷۸ ۲٠,۸۳٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۶,٠۱۶ ۶,٠۳۴
  ٠.۲۸
  ۱۱,۲۱۶,۵۶۱ ۶,٠۳۳
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۱,۲۹٠ ۴۱,۱۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,۳۴۴,۳۵٠ ۳۹,۳۳٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۳,۷۶٠ ۱۳,۸٠٠
  ٠.۲۹
  ۷۲۳,۵۸۷ ۱۳,۷۲٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۶,۳۱٠ ۲۶,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۴,۳۵۴,۴۳۴ ۲۵,٠۶٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۴,۹۳٠ ۶۴,۹۳٠
  ۵
  ۲۷۵,۸۶۸ ۶۱,۸۴٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳٠,٠٠٠ ۳٠,۲۹۱
  ٠.۴۱
  ۱۸۷,۱۳۳ ۳٠,۱۲۴
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۳,۹۶٠ ۱۳,۶۶٠
  ۴.۹۶
  ۷۷۶,۸۷۲ ۱۳,۳٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۲۱٠ ۳,۲۳۴
  ۱.۶۸
  ۸,۳۵۵,۵۶۴ ۳,۱۵۷
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۲,۸۱٠ ۱۳,۱۴٠
  ۳.۷۶
  ۶۶۹,۸۹۱ ۱۳,۳۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱۳٠,٠٠٠ ۱۳۲,۱۶٠
  ٠.۶۶
  ۲۳۵,۱۹۴ ۱۳٠,۸۶٠
 • غدیس پاکدیس ۱٠,۶۴٠ ۱٠,۸۷۵
  ۱.۴۴
  ۶۷۳,۳٠۵ ۱٠,۷۹۶
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۱٠,۴۶٠ ۱٠,۵۹٠
  ٠.۴۸
  ۳,۶۸۸,۱۱۶ ۱٠,۴۱٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,٠۳٠ ۳,٠۹٠
  ۳.۷۸
  ۶,۳۳۶,٠۸۳ ۳,۱۴۹
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۴۶٠ ۵,۶۵٠
  ۳.۷
  ۵۲۱,۷۲۴ ۵,۶۷٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۴,۶۹۹ ۴,۶۸۹
  ۴.۹۸
  ۵,۲۵۷,۴۵۷ ۴,۴۷۶
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۱,۴۸٠ ۳۱,۹۳٠
  ۲.۲۱
  ۲۹۴,۲٠۴ ۳۲,۱۹٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۱۴۲ ۴,۲۴۷
  ۳.۵۶
  ۱,۲۸۲,٠۹۴ ۴,۲۹۵
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۶۵۹ ۲,۶۵۳
  ٠.۴۲
  ۴,٠۲۴,٠۱٠ ۲,۶۴۸
 • غصینو صنعتی مینو ۲٠,۵۵۶ ۲٠,۹۷۴
  ۵
  ۵,۴٠۲,۴۲۱ ۲۱,۶۳۷
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۶,٠۲۲ ۶,۱۲۱
  ۲.۴۸
  ۱,٠۲۳,۳۸۳ ۶,۱۷۵
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۷,۷۱٠ ۴۷,۵۵٠
  ٠.۸۵
  ۶۳۳,۹۱۷ ۴۷,۳۱٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,٠۵۷ ۲,٠۸۸
  ۱.۷۲
  ۱,۹۶۴,۶۱۹ ۲,٠۹۳
 • غگز گز سکه ۱٠,٠٠۱ ۱٠,٠٠۱
  ٠
  ۲۷,٠٠٠ ۱٠,٠٠۱
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۱۶۶ ۳,۲۲۷
  ۲.۴۹
  ۹,۱۴۷,۶۵۷ ۳,۲۴۷
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۹,۶۱٠ ۵۹,۶۱٠
  ۵
  ۶۱۱,۱۲۱ ۵۶,۷۷۲
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱٠,۵۶۸ ۱٠,۸۶۳
  ۳.٠۳
  ۵۸۸,۳۵۳ ۱٠,۸۹۸
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۵,۴۹۷ ۱۵,۴۹۷
  ۲.۲۶
  ۱,۶٠۷,۳٠۳ ۱۵,۱۵۵
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۷,۷۲٠ ۲۸,٠۷٠
  ۲.۷۴
  ۳,۳٠۶,۱۲۵ ۲۸,۵٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۴۵,۳۹٠ ۴۵,۶۶٠
  ۲.۵۵
  ۸۱٠,۳۹۳ ۴۶,۵۸٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۴,۷۷٠ ۴,۷۷۲
  ۳
  ۴,۸۳۱,۷۷۲ ۴,۶۳۱
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۴,۱۹٠ ۱۳,۷٠٠
  ۴.۴۹
  ۷,۲۲۴,٠۹۴ ۱۳,۵۸٠
 • غویتا ویتانا ۶,۶۳٠ ۶,۷۸۸
  ۴.٠۷
  ۱,۵٠۹,۸۹۹ ۶,۹۱۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۹٠۶ ۹۱۲
  ۲.۷۲
  ۶۵,۶۹۷,٠۵۳ ۸۸۲
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۵۱۴ ۱,۵۲۸
  ٠.۲۶
  ۱۲,۱۶۵,۵۳٠ ۱,۵۱۸
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱٠,۴۲٠ ۱٠,۵۵٠
  ۱.۶۱
  ۴,۲۵۶,۵۸۲ ۱٠,۵۹٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۵,۵۶٠ ۱۵,۷۱٠
  ٠.۸۳
  ۱,٠۳۷,۶۸۷ ۱۵,۶۹٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۲٠,۹٠٠ ۲٠,۷۸٠
  ۱.۱۶
  ۳۲۸,۹۵۷ ۲٠,۶۶٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۵,۷۶٠ ۱۶,۴۵٠
  ۴.۶۶
  ۶۴۲,۵۶٠ ۱۶,۵۳٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۳,۱۹٠ ۲۳,۲۳٠
  ٠.۸۶
  ۱,۵٠۳,۱۶۸ ۲۳,۳۹٠
 • فپنتا سپنتا ۴۳۶,٠۷٠ ۴۴۲,۹۹٠
  ۱.۷۴
  ۱۸,۹۲٠ ۴۴۳,۸۱٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱٠,۸٠٠ ۱۱,٠۴۳
  ۲.۵۴
  ۲۴۹,۲۶۱ ۱۱,٠۸۱
 • فجام جام‌دارو ۴,۱۳۸ ۴,۱۵۹
  ۴.۹۸
  ۳,۳۹۸,۷۲۴ ۴,۳۵۵
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۳,۴٠٠ ۲۳,۶۲٠
  ۱.۴۷
  ۶۸۳,۸۵۲ ۲۳,۷۵٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۵,۳۷۴ ۵,۴۴۵
  ۱.۸۸
  ۱۹,۸۳۸,۹۸۷ ۵,۴۷۷
 • فخاس فولاد خراسان ۲۳,۲۹٠ ۲۳,۹٠٠
  ۲.۶۳
  ۱۸۶,۴۷۴ ۲۳,۹۲٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۶,۴٠٠ ۶,۴۷٠
  ۱.۲۳
  ۲,۶۹۵,۹۲۸ ۶,۴۸٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۲٠,۲۴۲ ۲٠,۳۶۱
  ۵
  ۱۳,۲٠۱,۵٠۲ ۲۱,۳٠۷
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۸,۵۴٠ ۲۸,۴۸٠
  ٠.۶۳
  ۶۷۲,۹۹۷ ۲۸,۳۶٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۶,۵۱٠ ۶,۶۵٠
  ۴.۱۲
  ۳,۸۴۶,۵۷۲ ۶,۷۹٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲٠,۶۶٠ ۲٠,۹۶۱
  ٠.۱۹
  ۱,۲۱۹,۴۳۸ ۲٠,۷٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۲,۴۱٠ ۱۲,۶۹۳
  ۳.۹۱
  ۱,۳۷۷,٠۲۹ ۱۲,۹۱۵
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۹,۶۶٠ ۱۹,۶۷٠
  ۲.۲۴
  ۷۲۸,۲۵۵ ۲٠,۱۱٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۴,٠۶٠ ۳۴,۲۵٠
  ۱.٠۵
  ۴,٠۷۵,۵۲۲ ۳۴,۴۲٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۵,۷٠٠ ۱۵,۷۷٠
  ٠.۸۸
  ۹۱۳,۶۲۴ ۱۵,۸۴٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۶۳,۹۱٠ ۶۳,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۸۴,۷۷۳ ۶٠,۸۷٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۸,۹۵٠ ۹,٠۱٠
  ٠.۸۴
  ۷۱۲,۱٠۴ ۹,٠۲۶
 • فلامی لامیران‌ ۲۳,۹٠٠ ۲۲,۲۴٠
  ۷.۴۶
  ۵۱,۳۵۱ ۲۲,۲۴٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,٠۵۷ ۱,٠۶۲
  ۲.۲۲
  ۱۴,۵۱۹,۸۲۶ ۱,٠۸۱
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۲,۸۵٠ ۲۲,۸۵٠
  ٠.۲۲
  ۵۲,٠٠٠ ۲۲,۹٠٠
 • فمراد آلومراد ۱۴,۹۶٠ ۱۴,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۹۳۳,۸۸۱ ۱۴,۲۵٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۳,۲۳٠ ۱۳,۲۹٠
  ٠.۱۵
  ۴۱,۶٠۲,۱۶۲ ۱۳,۲۱٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲٠,٠۶٠ ۲٠,٠۸٠
  ۴.۵۲
  ۲,٠۷۳,۳۴٠ ۲۱,٠۱٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۸٠,۹٠٠ ۱۸٠,۸۳٠
  ۱.۶۸
  ۹۴,۷۶۱ ۱۸۳,۹۹٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۲۴٠
  ٠.۹۷
  ۳۸,۱۸۹,۱۸۳ ۱٠,۳٠٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۵,۹۸٠ ۱۶,٠۷٠
  ٠.۶۸
  ۶۹۷,۹۴۲ ۱۶,٠۹٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۶,۳۶٠ ۱۵,۷۲۶
  ۵
  ۲,۲۷۷,۴۴۵ ۱۵,۵۸۱
 • قاسم قاسم ایران ۳,۱۷۷ ۳,۲۳۶
  ۲
  ۳,۳۷۸,۸۱۸ ۳,۲۴۲
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۷,۵٠٠ ۷,۶۶٠
  ۲.۲۲
  ۱۵۶,۷٠۷ ۷,۶۷٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۹۲۲ ۱,۹۵۳
  ۱.۵۴
  ۹,۷۷۵,۵۸۸ ۱,۹۵۲
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۹,۶۲۵ ۹,۸۵۲
  ٠.۷۶
  ۳,۳۵۸,۴۵۵ ۹,۶۹۹
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲۳,۳۲٠ ۲۳,۸۱٠
  ۴.۲۷
  ۵۲۶,۶۹۷ ۲۴,۳۶٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۷,۷۶٠ ۲۷,۹۷٠
  ۱.۱
  ۸۲,٠۱۷ ۲۸,٠۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۵۸۱ ۲,۶۲۵
  ۲.۲۷
  ۳,۴۶۷,۷۳۸ ۲,۶۴۱
 • قشهد شهد ۱۴,٠۲٠ ۱۴,۵۲٠
  ۳.۶۴
  ۶۸,۲۱۵ ۱۴,۵۵٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۱,۴۹۷ ۲۱,۵۵۲
  ۵
  ۱,۱٠۷,۳۲۲ ۲۲,۶۲۸
 • قصفها قنداصفهان‌ ۸۲,٠٠٠ ۸۲,۶۸٠
  ۱.۲
  ۶۶,۶۴۸ ۸۳,٠٠٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۷,۱۶٠ ۱۷,۵۵٠
  ۲.۲۲
  ۱٠۶,۸۳۸ ۱۷,۵۵٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۳,٠٠٠ ۲۳,۷۶٠
  ۴.۲۵
  ۱۴۴,۲۹۱ ۲۴,٠۲٠
 • قنیشا قند نیشابور ۴٠,۱٠٠ ۴٠,۹٠٠
  ۳.۳۳
  ۱۷۶,٠۱٠ ۴۱,۴۸٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴,۵۸۷ ۴,۶۵۵
  ۲.۱۵
  ۵۳٠,۱۶۷ ۴,۶۸۸
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۴۱٠
  ۴.۴۸
  ۵۱۷,۹۱٠ ۱۳,۶۱٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۲,۹۲٠ ۲۳,۴۱۵
  ۲.۳۱
  ۱۲۵,۳۱۲ ۲۳,۴۶۲
 • کالا بورس کالای ایران ۲۷,۵۸٠ ۲۷,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۸,۲۶٠,۹۹٠ ۲۹,٠۳٠
 • کاما باما ۷,۸٠٠ ۷,۸۹٠
  ۱.۸۹
  ۱٠,۴۹٠,۹۲۷ ۷,۹۵٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۴,۸۲٠ ۱۴,۶۲٠
  ۱.۳۷
  ۵,۴۵۷,٠۴٠ ۱۴,۶۲٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳٠,۲۵٠ ۳٠,۶۷٠
  ۲.۱
  ۴۷۸,۳۶۶ ۳٠,۹٠٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۲,۵۵٠ ۱۳,۱۵٠
  ۵.۹۹
  ۵٠٠,٠٠٠ ۱۳,۳۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹٠,۹۹٠ ۸۸,۶۲٠
  ۱.۶۵
  ۶۸۹,۵۵۴ ۸۹,۵۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳٠,۵٠٠ ۳٠,۹٠۶
  ۱.۶
  ۱۷۸,۲۸۶ ۳٠,۹۹۷
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۲,۳۲٠ ۱۲,۳۷٠
  ٠.۵۶
  ۳۳۱,۵۴۲ ۱۲,۳۹٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۸۶٠
  ۴.۲
  ۴۶۷,٠۹۷ ۲٠,۲۵٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۱,۵۲۹ ۱۱,۶۳۳
  ۴.۹۹
  ۴,۵۸۱,٠۵۹ ۱۲,۱۳۵
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۶,۸۵٠ ۲۷,۳۵٠
  ۳.۶۶
  ۲,۸۷۸,۷۲۴ ۲۷,۸۷٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۳,۶۴۱ ۳,۶۷۷
  ۱.۱۱
  ۸۸۷,۱٠۷ ۳,۶۸۲
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۷,۴۳٠ ۲۷,۹٠٠
  ۱.۹۳
  ۷۴,۹٠۴ ۲۷,۹۷٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷۹,۸۶٠ ۸۱,۱٠٠
  ۱.٠۲
  ۱,۴۳۸,۱۴٠ ۸٠,۶۸٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۲٠۸ ۱,۲۱۱
  ٠.۵۸
  ۱۷,۵۳۳,۱۱۵ ۱,۲۱۵
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۳,٠٠٠ ۵۳,٠۶٠
  ٠.۵۶
  ۶۷۱,۷۵۴ ۵۳,۳٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۹۷۲ ۹۸٠
  ٠.۸۲
  ۶۲,۹٠۶,۳۴۴ ۹۸٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۲,۹۱٠ ۲۲,۸۱٠
  ٠.۵۳
  ۶۱٠,۷۴۷ ۲۲,۷۹٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳٠,۶۱٠ ۳٠,۵٠۴
  ۲.۴۱
  ۷۱۲,۸۴۷ ۲۹,۸۹٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲٠,۳۷٠ ۲٠,۶۸٠
  ۳.٠۹
  ۲,۷۳۸,۷۴۳ ۱۹,۷۶٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۱,۶۴٠ ۴۲,۳۳٠
  ٠.٠۷
  ۴۵۹,۹۴۲ ۴۱,۶۷٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۹۹٠
  ۱.۲۵
  ۱,۳۳۱,٠۲۴ ۱۶,٠۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۴,۴۴٠ ۴,۵۸۶
  ۴.۵۶
  ۷,۵۲۱,۵۸۷ ۴,۶۵۲
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,٠۴٠ ۸,۲۹٠
  ۳.۹۴
  ۸۳۵,۷۹۷ ۸,۳۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷۴,۹۷۸ ۷۵,٠۸۲
  ۵
  ۲۶۵,۶۵۱ ۷۸,۹۲۴
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۱,۱۹٠ ۵۱,۴۴٠
  ۱.۲
  ۱۲۸,۷٠۱ ۵۱,۸۱٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۱۵٠ ۳,۱۷۹
  ۱.۱
  ۴,٠۸٠,۹۸۵ ۳,۱۸۵
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۷,۱۵٠ ۱۷,۴۳٠
  ۳.۱۱
  ۳۸۹,٠٠۶ ۱۷,۷٠٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۵,۹۱٠ ۱۶,۲۶٠
  ۲.۳۹
  ۱۶۵,۲۶۷ ۱۶,۳٠٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۳,۲٠٠ ۲۳,۶٠٠
  ۲.٠۳
  ۱,۸۵۹,۵۱٠ ۲۳,۶۸٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۵,۷۱٠ ۴۶,۶۴۶
  ۲.٠۷
  ۱۸۷,۶۹۲ ۴۶,۶۷۷
 • کلر کلر پارس ۱٠۷,۷۸٠ ۱٠۸,۸۱۹
  ۵
  ۴٠۳,۴۷۶ ۱۱۳,۴۵۲
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۱,۹۵٠ ۲۲,۲۹٠
  ۱.۳
  ۳۶۳,۵۹۳ ۲۲,۲۴٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴,۲۶۴ ۴,۲۹۴
  ۴.۹۹
  ۱۶,۹۳۱,۲۷۵ ۴,۴۸۸
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵۱,۹۴۱ ۵۲,۱۶۱
  ٠.۵۵
  ۱,۳۵۶,۶۶۵ ۵۱,۶۵۷
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۶۷,۴۳٠ ۶۷,۳۵٠
  ٠.۴۶
  ۹۵,۵٠٠ ۶۷,۷۴٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۸,۳۳٠ ۱۸,۴۱٠
  ٠.۴۹
  ۴۱۳,۱۱۴ ۱۸,۴۲٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۵۵٠ ۹,۶۶٠
  ۲.۳۶
  ۶,٠۳٠,۸۸۷ ۹,۳۳٠
 • کوثر بیمه کوثر ۴,۱۷٠ ۴,۱۷۴
  ٠.۱۴
  ۸۳۳,۳۱۲ ۴,۱۷۶
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۶,٠۳٠ ۵,۹۹٠
  ۱.۶۹
  ۱۱,۳۵۳,۳٠۸ ۵,۹۳٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۷,۳۳٠ ۱۸,٠۵۷
  ۴.۸
  ۱۷۵,۵۷۹ ۱۸,۲٠۳
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۷٠٠ ۷,۷٠٠
  ۴.٠۵
  ۱٠٠,٠٠٠ ۷,۴٠٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۲,۶۷۸ ۱۲,۵۷٠
  ۲.۳۹
  ۱,۸۳۱,۵۵۸ ۱۲,۹۸۹
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۵,٠۹٠ ۲۴,۸۷٠
  ۱.۱۳
  ۱,۱۹۸,۳۳۵ ۲۴,۸۱٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۵,۸٠٠ ۱۶,٠۵۶
  ٠.۶۲
  ۲,۲٠۳,۲۲۳ ۱۵,۷٠۲
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۹۴٠ ۱,۹۶۲
  ۴.۵۳
  ۱۱,۲۹۸,۲٠٠ ۲,٠۳۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۹۱۶ ۵,٠۲۳
  ۲.۱۷
  ۸۲۷,۳۴۲ ۵,٠۲۵
 • لابسا آبسال‌ ۳۵,۶۸٠ ۳۵,۹۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۲۷۹,۳۶۷ ۳۷,۵۵٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۹,۷۸٠ ۵۱,۵۷٠
  ٠.۳۲
  ۱,٠۳۵,۷٠۵ ۴۹,۶۲٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱٠۶,۲۸٠ ۱٠۹,۸۶٠
  ۳.۶۴
  ۱,۲۹۴,۹۲۴ ۱۱٠,۲۹٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۴۸,۹٠٠ ۱۴۸,۶۶٠
  ٠.۴
  ۹٠,۶۶۴ ۱۴۹,۵٠٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۲,۵۹٠ ۲۲,۴۵٠
  ٠.۵۸
  ۱,۴۵۸,۹۷۱ ۲۲,۴۶٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۸,٠۱٠ ۳۸,۲۳۶
  ٠.۳۴
  ۲۲۵,۹۶۸ ۳۸,۱۳۹
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵,۸۵٠ ۵,۶۸٠
  ۳.۵۴
  ۱,۴۵۵,۵۶۳ ۵,۶۵٠
 • ما بیمه ما ۵,۸۱٠ ۵,۹۷٠
  ۲.۸۴
  ۳۱۶,٠۱۳ ۵,۹۸٠
 • مادیرا صنایع مادیران ۶,٠۷۷ ۶,۱۴۶
  ۱.۲۴
  ۴,۹٠٠,۴۶۷ ۶,۱۵۳
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۳,٠۳۱ ۱۷۷,۳۶۵
  ۳.۴۹
  ۲۵۶,٠۴۸ ۱۷۹,۲۷۹
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۹۲٠
  ٠.۴۲
  ۵٠۸,۸۷۶ ۲۳,۹٠٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۳,۷۱٠ ۱۴,۲۱٠
  ۴.۳۳
  ۲۴۴,۲۲٠ ۱۴,۳۳٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۸,۷٠۷ ۸,۸۱۷
  ۲.۲۹
  ۳,۷۷۸,۹۸۵ ۸,۹۱۱
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱٠,۵۱٠ ۱٠,۶۶٠
  ٠.۸۶
  ۱,۱۳۹,٠۶۳ ۱٠,۴۲٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۲۸,۹۱٠ ۲۹,٠۹۵
  ٠.٠۶
  ۳۱۱,۱۵۱ ۲۸,۹۲۶
 • ملت بیمه ملت ۱,۲۳٠ ۱,۲۲۶
  ٠.٠۸
  ۱۵,۵۶۸,٠۲۲ ۱,۲۳۱
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۴۵,۸۱٠ ۴۶,٠۱٠
  ٠.۵
  ۸۱۹,۱۱۴ ۴۶,٠۴٠
 • میهن بیمه میهن ۲,۴۱۳ ۲,۴۴۹
  ۵
  ۴,۱۷۱,۲۷۴ ۲,۵۴٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۸,٠۲٠ ۸,۱۹۱
  ۵
  ۹,٠٠۶,۴۸۶ ۸,۴۴۲
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۷۷,٠۱٠ ۷۷,٠۱٠
  ٠.۵۴
  ۷۳,۷۲۱ ۷۶,۶٠٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۱۴,۹۲٠ ۱۱۶,۳۷٠
  ٠.٠۳
  ۱,۷٠۳,۶۷٠ ۱۱۴,۹۶٠
 • نوین بیمه نوین ۳,۷۵۱ ۳,۷۷۱
  ۱.٠۸
  ۲,۵۷۹,۸۵۵ ۳,۷۹۲
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۳۵٠ ۸,۴۶٠
  ۲.۵۷
  ۶,۴۷۲,۴۹۴ ۸,۵۷٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۸,٠٠٠ ۲۸,۱۸۴
  ٠.۶
  ۷۶٠,۱۸۷ ۲۸,۱۶۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۵۷۸
  ۱.۸۵
  ۱,۲۲۸,۹۵۱ ۱۶,۶٠۸
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۸,۲۶٠ ۸,۴۶٠
  ۲.۵۹
  ۱,۴۶۴,۵۳۱ ۸,۴۸٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۹,۷۷٠ ۹,۹۳٠
  ۱.۶۱
  ۱۷۱,۹۷۷ ۹,۹۳٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۴۲,۵۷٠ ۴۲,۸۳٠
  ۵
  ۱,۱۵۷,۳۵۴ ۴۴,۸۱٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۶,۵۴٠ ۶,۴۲٠
  ۱.۷۱
  ۱,۲۳۴,۸۳۴ ۶,۴۳٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۹۷٠ ۸,۲۲٠
  ۳.۳۹
  ۶٠۱,۹۸۷ ۸,۲۵٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۳,۲۱٠ ۱۳,۲۲٠
  ٠
  ۱,۷۳۱,۵۳٠ ۱۳,۲۱٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۷۶٠ ۲,۸۳۴
  ۳.٠۹
  ۱,۳٠۲,۲۶۳ ۲,۸۴۸
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۳,۵۸۶ ۳,۶۷۶
  ۱.۶۵
  ۳,۴۹۸,۱۷۳ ۳,۶۴۶
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۱۹٠ ۸,۱۹٠
  ٠.۳۷
  ۷,۵۳٠,۴٠۴ ۸,۱۶٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۷,۴۱٠ ۷,۴۶٠
  ٠
  ۱,۶۷۱,۴۳۵ ۷,۴۱٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۷۴۵ ۱,۷۴۶
  ٠
  ۲۵,۵۷۱,٠٠۱ ۱,۷۴۵
 • وبملت بانک ملت ۲,۸۷۳ ۲,۸۷۱
  ۱
  ۵۸,۸۳۳,۲۴۹ ۲,۹٠۲
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۶,۷۶٠ ۱۷,۲۶٠
  ۲.۱۶
  ۷۳۴,۳۸۷ ۱۷,۱۳٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۷۷٠ ۳,۸۲۷
  ۱.۶۹
  ۲,٠۸۴,۹۳۶ ۳,۸۳۵
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۴۸٠ ۱,۵٠۶
  ۱.۹۲
  ۱,۳۳۸,۴۹۷ ۱,۵٠۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,٠۷٠ ۲,٠۸۴
  ٠.۹۱
  ۱۹,۸۴۷,٠۳٠ ۲,٠۸۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۲٠
  ٠.۵۴
  ۶,٠۷۹,۷۳۸ ۱۳,٠۷٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۱,۵۱٠ ۱۱,۶۳٠
  ۱.۲۹
  ۳۱۲,۸۴۴ ۱۱,۶۶٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۳,۹٠٠ ۳۲,۹۸٠
  ۳.٠۱
  ۸۹,۴۲۲ ۳۲,۹۱٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۱,۱۹٠ ۲٠,۶۶٠
  ۳.۵۷
  ۳,۲۴۵,۱۷۲ ۲٠,۴۶٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۶۵۳ ۳,۶۹٠
  ۱.۱۹
  ۱,۸٠٠,۶٠۵ ۳,۶۹۷
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۷۹۱ ۱,۷۸۴
  ٠.۳۴
  ۴۶,۱۴۶,۴۷۲ ۱,۷۸۵
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱٠,۳۹٠ ۱٠,۲۵٠
  ۱.۶۶
  ۴۷٠,٠۵۳ ۱٠,۲۲٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۷,۹٠٠ ۷,۹۴٠
  ٠.۵
  ۳۳۷,۷۸۵ ۷,۹۴٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,۸۴٠ ۵,۹۵٠
  ۲.٠۱
  ۴۲۲,۵۳۹ ۵,۹۶٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۴۹٠
  ۳.۳۸
  ۲,۹۳۳,۲۸۳ ۱٠,٠۶٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۸,٠۳٠ ۷,۹۸٠
  ٠
  ۱,٠۶٠,۱۸۳ ۸,٠۳٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,۲۲۲ ۴,۲۷٠
  ۱.۱
  ۱۲,۸۲۸,۹۲۶ ۴,۲۶۹
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,٠۷٠ ۵,۱۱٠
  ۱.۴
  ۷,۷۷۷,۱۷۲ ۵,٠٠٠
 • ودی بیمه دی ۴,۲۷۹ ۴,۲۹۳
  ۵
  ۹,۱۱۶,۱۹۷ ۴,۵٠۴
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۳,۳۹۹ ۳,۴۴۹
  ٠.۴۴
  ۴,۷۳۴,۵٠۴ ۳,۴۱۴
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۸۸٠ ۴,۹۲٠
  ٠.۸۳
  ۶,۴۴۲,۷۷۴ ۴,۸۴٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۲,٠٠٠ ۴۱,۸۹٠
  ٠.۱۲
  ۹۸۹,۳۲۲ ۴۱,۹۵٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۴۳۹ ۴۵۶
  ۴.۹۸
  ۲۱,۹۷۹,۱۶۹ ۴۶۲
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۴۲۸ ۴۳۴
  ۲.۲۸
  ۲۹,۴۶۵,۸۶۷ ۴۳۸
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۹۳۲ ۲,۹۸۴
  ٠.۵۴
  ۶,۸۴۷,۴۶۴ ۲,۹۴۸
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۷,۶۸٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۱۶
  ۹۲٠,٠۴۷ ۷,۷۷٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۷,٠۶٠ ۷,٠۶٠
  ٠
  ۴,۱۳۹,۵۱۶ ۷,٠۶٠
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۱,۹۹٠ ۲,۲٠۹
  ۱٠
  ۲۲۴,۷۹۷ ۲,۲۱۱
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۴,۶۴۷ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۶٠۴ ۶۳۵
  ۴.۸۸
  ۳۵۶,۵۷۲ ۶۳۵
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۶۹٠ ۷۲۶
  ۴.۹۶
  ۱۱,۵٠٠ ۷۲۶
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۱۹
  ۴.۹۳
  ۲۵,٠٠٠ ۱,۴۱۹
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۶۹۳ ۷۲۹
  ۴.۹۴
  ۷۲,۵۱۴ ۷۲۹
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۲٠٠ ۱,۳۳۳
  ۹.۹۸
  ۳۷,۵٠٠ ۱,۳۳۳
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۱۱۵ ۳,۱۳۵
  ٠.۴۲
  ۵,۱۲۶,۲۳۷ ۳,۱٠۲
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۴۲۸ ۴۲۹
  ٠.۴۷
  ۵۶,٠٠۸,۹۴٠ ۴۳٠
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۴۴٠ ۴۳۳
  ۱.۱۵
  ۳۳,۳۴۳,۶۷۳ ۴۳۵
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۴۳۶ ۴۳۷
  ٠.۶۸
  ۳۹,۵۸۳,۸۸۲ ۴۳۹
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۴۳۵ ۴۳۸
  ٠.۹۱
  ۱٠,۶۲۱,۴۱۴ ۴۳۹
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۵۱۲ ۵۱۳
  ٠.۲
  ۲۶,۹٠۸,۹۴۶ ۵۱۱
 • وسینا بانک سینا ۲,۴۹۱ ۲,۵۲۸
  ٠.۸۹
  ۳۲,۴۵۵,۸۵٠ ۲,۴۶۹
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۷۶٠ ۵,۸۵٠
  ۱.۸۷
  ۵۳۳,۹۲۲ ۵,۸۷٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۳,٠۵٠ ۱۲,۸٠٠
  ۱.۷۱
  ۲,۴۷۳,۸۴۷ ۱۲,۸۳٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۷,۴۱٠ ۷,۳۹٠
  ۳.٠۱
  ۱۶,۸۸٠,۲٠۶ ۷,۶۴٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۳۸٠
  ٠.۲۸
  ۷,۳۲۸,۸٠۲ ۱۴,۲۶٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,٠۵۱ ۳,۱٠٠
  ۱.۴۵
  ۱۴,۸۴۸,۸٠۳ ۳,٠۹۶
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۹,۷۴۱ ۹,۹٠۸
  ۱.۹۷
  ۴۳۶,۱٠۹ ۹,۹۳۷
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۵,۷۷٠ ۵,۸۳۵
  ۳.۲۴
  ۲,۱٠۶,۱۵۲ ۵,۹۶۳
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۷,۱٠۱ ۷,۱٠۳
  ۱.۳۳
  ۱,۴۸۴,۷۹۹ ۷,٠٠۸
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۷۶۹ ۳,۸۴۵
  ۲.۶۳
  ۳,۸۹۴,۴۹۲ ۳,۸۷۱
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۴۴۷ ۲,۴۶۶
  ۲.۳۲
  ۱۱,۸۱۸,۸۱۴ ۲,۵٠۵
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۶۶۳ ۲,۸۱۶
  ۴.۸۶
  ۳۷,۸۶۷,۲۳۷ ۲,۷۹۹
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۴,۱۲۸ ۴,۱۸۳
  ۱.٠۸
  ۱,۳٠۹,۲۱۲ ۴,۱۷۳
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۵۸٠
  ۴.۹۶
  ۲,۴۵۸,۳۷۳ ۱٠,۸۹٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۴,۱۵۹ ۴,۲۴۴
  ۱.۳۵
  ۱,۴۷۱,۴۹۲ ۴,۲۱۶
 • ولملت واسپاری ملت ۴,۸۵۷ ۴,۸۶۶
  ۳.٠۳
  ۱۳,۱۳٠,۳۴۴ ۴,۷۱۴
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۲,۴۴۳ ۲,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۸,۱٠۶ ۲,۵۷۱
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۲۹۲ ۴,۲۹۶
  ٠.۴۶
  ۳,۴۲۲,۸۶۹ ۴,۳۱۲
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۹,۳۸٠ ۹,۵۵٠
  ۱.۸۸
  ۴,۳۵۱,۲۱۷ ۹,۵۶٠
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۲۶۲ ۲,۲۷۳
  ۱.۲۲
  ۱,۷۳۹,۲۹۹ ۲,۲۹٠
 • وملل اعتباری ملل ۸,۹٠۶ ۹,٠۹۴
  ۴.۹۸
  ۲,۶۵۹,۸۴۵ ۹,۳۷۳
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۵۱,۲۹٠ ۱۵۳,۱۵٠
  ۱.۷
  ۲۱۹,۵۵۵ ۱۵۳,۹۱٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۳,۹٠۳ ۱۳,۹۳۶
  ۱.۵۲
  ۵,۲۹۷,۱٠۵ ۱۴,۱۱۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۳,۵۱٠ ۱۳,۹۲٠
  ۳.۹۱
  ۳۶۵,۹۳۷ ۱۴,٠۶٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۱۷٠ ۳,۲۱٠
  ۱.۴۶
  ۴,۹٠۳,٠۳۴ ۳,۲۱۷
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۱۴۳ ۲,۱۴۹
  ٠.۲۸
  ۵,۴۶۴,۷۳۴ ۲,۱۳۷
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۹,۸۴٠ ۹,۹۹٠
  ۱.۷
  ۱,۷٠٠,۷۲٠ ۱٠,٠۱٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۸۲۲ ۲,۸٠۲
  ٠.۷۹
  ۳,۴۲۵,۹۹۶ ۲,۸٠٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۵۶۳ ۱,۶۳۹
  ۴.۹۸
  ۱,۸۳۸,۹۱۹ ۱,۶۴۵