شاخص کل : ۲,۱۷۱,۹٠۹
تغییرات: ٠.۲۱ % ، -۴,۵۹۵
حجم معاملات : ۲,۲۹۵,۲۴۳,٠۱۱
ارزش معاملات : ۱۴,٠۸۸,۱٠۳,۸۳۵,۹۱۲
تعداد سهم معاملاتی : ۵۴۹
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۶,٠۵٠ ۱۶,۱۸٠
  ٠.۸۲
  ۱,۵۷۳,۶٠۳ ۱۵,۹۲٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۶۷,۸۶٠ ۶۸,٠٠٠
  ۲.۹۶
  ۷۴۷,٠٠۶ ۶۵,۹۱٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۱,۸۵٠ ۱۱,۷۸٠
  ۴.۵
  ۱,۷۲٠,۵٠۶ ۱۱,۳۴٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,۲۱٠ ۷,۴٠٠
  ۱.۵
  ۳,۳٠۷,۶٠۹ ۷,۳۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۱۸٠ ۱۳,۱۸٠
  ٠
  ۷٠٠,۴٠۱ ۱۳,۱۸٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۵,٠۹٠ ۵,۱۱۶
  ۲.۲۳
  ۳,٠۵۱,۵۶۳ ۵,۲٠۶
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۲۶۶ ۳,۲۶۱
  ٠.۱۸
  ۱۱۴,٠۷۹ ۳,۲۶٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۴,۷۴۴ ۴,۷۴۷
  ٠.۷۵
  ۲۱,۷۴۶ ۴,۷۸٠
 • اخابر مخابرات ایران ۱۱,۴۴٠ ۱۱,۵۲٠
  ۴.۴۳
  ۱۹,۹۲۹,۳۶۹ ۱۱,۹۷٠
 • اردستان سیمان اردستان ۲۶,۹٠٠ ۲۷,٠۵٠
  ٠.۳
  ۳۲۷,۷۶۶ ۲۶,۸۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۵,۲٠٠ ۲۵,۱۵٠
  ٠.۲
  ۳۸۲,٠۵۲ ۲۵,۱۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸٠,۵۵٠ ۸٠,۶۵٠
  ٠.۱۹
  ۴۹۳,۶۱۲ ۸٠,۷٠٠
 • آسیا بیمه آسیا ۲,۱۸۵ ۲,۲۲۳
  ۲.۵۹
  ۶,۹۲۶,۹۹۶ ۲,۲۴۳
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۲,۵۶٠ ۱۲,۵۳٠
  ۴.۸۴
  ۴۸,۳۲٠,۳۸۲ ۱۱,۹۸٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,۳۱۲ ۴,۲۶۴
  ۱.٠۸
  ۱,۲۶۵,۳۵۱ ۴,۲۶۶
 • افرا افرانت ۱۳,۳۱٠ ۱۳,۳۶٠
  ۲.٠۶
  ۵٠٠,۱۵٠ ۱۳,۵۹٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۷,۱۳٠ ۱۷,۲۶٠
  ٠.۹۳
  ۱,۳۴۹,۸۹۲ ۱۷,۲۹٠
 • البرز بیمه البرز ۳,٠۹۳ ۳,٠۸۳
  ٠.۵۲
  ۲,۶٠۵,۱۵۹ ۳,٠۷۷
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۹۵۱ ۳,۸۳۴
  ۳.۲۷
  ۹۹۸,٠۳۹ ۳,۸۲۶
 • امین تامین سرمایه امین ۵,۴۷٠ ۵,۵۳٠
  ۱.٠۸
  ۲,۱۱٠,۴۹۳ ۵,۵۳٠
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۸,۹٠٠ ۲۸,۹۵٠
  ٠.۳۴
  ۳۹۷,۳۵۳ ۲۹,٠٠٠
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲۷,٠۲٠ ۲۶,۹٠٠
  ۱.۳۵
  ۱,۸۹۱,۵٠۴ ۲۷,۳۹٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۵,۸۶٠ ۱۵,۸۵٠
  ۱.۴۷
  ۱,۵۱۲,۱۹۳ ۱۵,۶۳٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۴,۶۵٠ ۳۴,۸۵٠
  ٠.۷۲
  ۸۲,۷۱۲ ۳۴,۹٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۳,۲۳٠ ۳۳,۴۴٠
  ۲.۶۳
  ۳,۷۶۵,۷۳۹ ۳۲,۳۸٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۲۶٠
  ٠.۹۹
  ۱,۳۸۷,۸۹۸ ۱۷,۱۳٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۷,٠۱٠ ۱۷,۱۷٠
  ۱.۷۳
  ۳۶۴,۷۶۸ ۱۷,۳۱٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۸۳۲ ۲,۸۶۶
  ۱
  ۴۲,۲۲۵,۱۳۲ ۲,۸٠۴
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۶۱۵ ۲,۶۳۷
  ۱.۷۷
  ۳,۶۶۳,۸٠۲ ۲,۶۶۲
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,۳۱۸ ۴,۳۵۲
  ۱.۶۸
  ۳,۴۳۲,۴٠۹ ۴,۳۹۲
 • برکت گروه دارویی برکت ۶,۷۵٠ ۶,۷۸٠
  ۱.۶
  ۵,۲۳۲,۹۹۹ ۶,۸۶٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۴۶٠ ۵,۵۶٠
  ۲.۶۷
  ۱,٠۹۴,٠۷۹ ۵,۶۱٠
 • بساما بیمه سامان ۹,۴۷٠ ۹,۵۵٠
  ٠.۷۳
  ۴٠۶,۱۴۶ ۹,۵۴٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵,۱۲٠ ۵,٠۹٠
  ٠.۵۹
  ۴٠۲,۴۷۷ ۵,٠۹٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۳,٠۷٠ ۲۲,۸۶٠
  ۱.۲۷
  ۱۸٠,۹۸۲ ۲۲,۷۸٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۷,۷۲٠ ۱۷,۹۶٠
  ۱.۳۹
  ۱۷۲,۳۱۶ ۱۷,۹۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۳,٠۲٠ ۱۳,۱۷٠
  ۲.۴۷
  ۳,٠۸۴,۷۷۴ ۱۳,۳۵٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۲۸,۹٠٠ ۲۸,۳٠٠
  ۴.۱۴
  ۱,۳۱۱,۳٠۵ ۲۷,۷۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۹٠٠ ۲,۹۲٠
  ٠.۸
  ۶,۳۳۱,٠۹۸ ۲,۸۷۷
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۴۲٠ ۱,۴۳۳
  ٠.۵۶
  ۱,٠۳۴,۷۳۳ ۱,۴۲۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۶,۷٠٠ ۱۶,۶۵٠
  ۴.۵۱
  ۱,۴۴۵,۵۵۷ ۱۵,۹۸٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۳۱٠ ۷,۳۴٠
  ۲.۲۷
  ۴,۴۳۷,۶۳۸ ۷,۴۸٠
 • بموتو موتوژن‌ ۳,٠۷۵ ۳,٠۸۶
  ٠.۳۹
  ۵۳۹,۶۹۳ ۳,٠۸۷
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۵,۴۸٠ ۵,۵۱٠
  ۱.۹۷
  ۲,۶۳۴,۷۷۲ ۵,۵۹٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۴,۱۶۵ ۴,۱۶۷
  ٠.۵۵
  ۲,۲۳۸,۴۸۹ ۴,۱۸۸
 • بنیرو نیروترانس‌ ۴,۱۳۱ ۴,۱۶٠
  ۱.۲۲
  ۲,۶۵۵,۳۵۳ ۴,۱۸۲
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۴,۶۲۲ ۴,۶۴۴
  ۳.۳۳
  ۶,۴۲۵,۴۵۹ ۴,۷۸۱
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۶,٠۱٠ ۶,٠۲٠
  ٠.۹۹
  ۱۲,۱۷۷,۴۱۷ ۶,٠۷٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۶٠,۳٠٠ ۶٠,۶۶٠
  ۱.۱۲
  ۱,۴۵۷,٠٠٠ ۶٠,۹۸٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۶۵٠ ۶,۶۴٠
  ۴.۲۳
  ۱۱,۱۹۳,۵۶۱ ۶,۳۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۴۶۷ ۲,۴۷٠
  ٠.۱۲
  ۶,۴۶۱,۸۷۷ ۲,۴۷٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۴۱,۹۹٠ ۴۱,۷۹٠
  ٠.۴۸
  ۶۳۸,۲۲۱ ۴۱,۷۹٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۱۸۲ ۳,۲۲٠
  ۱.۴۶
  ۱,۱۳۶,۴۵٠ ۳,۲۲۹
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۷,۹۷٠ ۱۷,۹٠٠
  ٠.۳۹
  ۴۴۴,٠۳۳ ۱۸,٠۴٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۵٠٠ ۶,۶۵٠
  ۲.۲۶
  ۵۱۹,۱۳۶ ۶,۶۵٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۶۱۸ ۲,۶۴۷
  ۲.۲۴
  ۶,۴۳۶,۴۱۲ ۲,۶۷۸
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,٠۳۴ ۲,٠۲۳
  ٠.٠۵
  ۵۲,۱۵۴,۲۷۴ ۲,٠۳۵
 • پخش پخش البرز ۱۷,۸۷٠ ۱۷,۵۱٠
  ۱.۱۳
  ۳۵۶,۵۳۵ ۱۷,۶۷٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۱,۴۹٠ ۱۱,۴۲٠
  ٠.۱۷
  ۸۱۴,۴۱۴ ۱۱,۵۱٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۹,۵٠٠ ۹,۵۵٠
  ٠.۵۲
  ۵۵,۵۹۵ ۹,۵۵٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,۴٠٠ ۵,۳۶٠
  ٠.۷۵
  ۳,۸۳۳,٠۵۱ ۵,۳۶٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۸,٠٠٠ ۵۸,٠۸٠
  ٠.۱۷
  ۶۶,۷۶۷ ۵۸,۱٠٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۳,۶٠٠ ۳۳,۹۲٠
  ۱.٠۹
  ۱۲۶,۳۷۳ ۳۳,۹۷٠
 • پکویر کویر تایر ۷,۲۵٠ ۷,۲۷٠
  ٠.۶۸
  ۱,۲۸۴,۲۳۳ ۷,۳٠٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۸,۴۷٠ ۸,۵۳٠
  ۱.۵۱
  ۱,۱۵٠,۵۷٠ ۸,۶٠٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۸۲٠
  ۴.۹۴
  ۶,۱۴۹,۳۷۴ ۱۳,۱۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۳,۹۹۲ ۳,۹۳۹
  ۴.۹۷
  ۴۳,۵۸۳,۳۶۵ ۳,۸٠۳
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۳,۷۳٠ ۱۳,۹٠٠
  ٠.۱۵
  ۲,۸۴۵,۵۴۲ ۱۳,۷۱٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۸,۷۴٠ ۱۸,۵۱٠
  ۱.۴۱
  ۳,۲۹۹,۸۸۶ ۱۸,۴۸٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۵۷٠ ۸,۵۴٠
  ٠.۳۵
  ۱,۵۸۴,۱۱۲ ۸,۵۴٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۸,۸۵٠ ۸,۸۵٠
  ۶.۸۸
  ۱۳,۸۲۷,۲۶۸ ۸,۲۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۴,۴۳٠ ۱۴,۴۵٠
  ۲.۷
  ۲۵۱,۴۲٠ ۱۴,۸۳٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۶,۸۹٠ ۷,٠۷٠
  ٠
  ۲,۱۲۱,۵۹۶ ۶,۸۹٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۲,۸۳٠ ۱۲,۸۸٠
  ٠.۵۴
  ۳۶۷,۹۶٠ ۱۲,۹٠٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۴٠۳ ۲,۴۲۳
  ۱.۷۶
  ۱,۴۱۷,۳۳۴ ۲,۴۴۶
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۷,۲۲٠ ۷,۲۶٠
  ٠.۵۶
  ۶,۸۱۶,۹۷٠ ۷,۱۸٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۵,۵۶٠ ۴۵,۳۲٠
  ٠.۹۳
  ۲۴۹,۲۵۳ ۴۵,۹۹٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۸,۱۷٠ ۸,۱۲٠
  ۲.٠۴
  ۱,۹۵۹,۴۴۴ ۸,۳۴٠
 • تکنو تکنوتار ۷,۲٠٠ ۷,۲۱٠
  ۱.۹۱
  ۳,٠۷۳,۷۴٠ ۷,۳۴٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۲٠۳ ۴,۲۲٠
  ۱.۸۴
  ۳,۵۲۷,۱۹۴ ۴,۲۸۲
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۳۵٠ ۴,۳۶۷
  ٠.۶۲
  ۱٠۲,۳۹۸ ۴,۳۷۷
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۷۸۱ ۲,۷۶۶
  ٠.۵۸
  ۷۷٠,۹۸۷ ۲,۷۶۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۳۱۸ ۲,۳۱۹
  ٠.٠۴
  ۱,۷۹۹,۵٠۸ ۲,۳۱۹
 • توریل توکاریل ۵,۹٠٠ ۵,۹۱٠
  ۱.۳۴
  ۲,٠٠۸,۳۱۴ ۵,۹۸٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۴٠٠
  ٠.۲۲
  ۱٠۳,۲۱۲ ۲۲,۳۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳٠,۳٠٠ ۲۹,۹۳٠
  ۱.۲۷
  ۱۲٠,۶٠۱ ۲۹,۹۲٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۹۳۹ ۴,۹۲۶
  ۴.۹۷
  ۹۳,۹٠٠,۱۴۲ ۴,۷٠۵
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۵,۸۱٠ ۱۵,۸۷٠
  ۲.۳۵
  ۱,٠۱۷,۱۸۱ ۱۶,۱۹٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۲,۱۶٠ ۲۲,۳۳٠
  ۱.۸۴
  ۲,۶۵۹,۳٠۶ ۲۱,۷۶٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۴۱۸ ۲,۴۳۹
  ۱.۵۵
  ۹,۶۹۶,۳۵۴ ۲,۴۵۶
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۷,۹۵٠ ۷,۸۳٠
  ۲.۴۵
  ۷۱۳,۳۲۸ ۷,۷۶٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۳,٠۹۲ ۳,۱۲۳
  ۱.۳۴
  ۲۵,۲۲٠,۷۴۸ ۳,۱۳۴
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۷,۸۹٠ ۱۷,۸۲٠
  ۲.۵۱
  ۴,۵٠۲,۵۹۳ ۱۸,۳۵٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۸,۴۴٠ ۸,۵۷٠
  ۲.۸
  ۱٠,۵۳۸,۸۵۷ ۸,۲۱٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۴,۸۲٠ ۱۴,۷٠٠
  ۳.۹۳
  ۹۱٠,۸۲۳ ۱۴,۲۶٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۶,۷۱٠ ۱۶,۹۱٠
  ۱.۱۵
  ۴,۷۲۵,۷۸۳ ۱۶,۵۲٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۶,۱۴٠ ۱۶,٠۵٠
  ۱.۹۶
  ۶۲,۲۸۶,۵۸۵ ۱۵,۸۳٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲۹,۲٠٠ ۲۹,۱۴٠
  ۵
  ۱,۱۵۷,۹۱۴ ۲۷,۸۱٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۶,۵۸٠ ۱۶,۶۳٠
  ۳.٠۴
  ۳,۶۲۳,۸۸۵ ۱۷,۱٠٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱٠,۸۸٠ ۱٠,۹۶٠
  ۱.۲۱
  ۳,۵۹۷,۹۹۴ ۱٠,۷۵٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۵۲,۱۱٠ ۵۲,۴۵٠
  ۱.۲۵
  ۲,٠۸۱,٠۸۴ ۵۲,۷۷٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۸,۸۲٠ ۸,۸۹٠
  ۴.۲۶
  ۳٠,٠۶۲,۳۸۲ ۸,۴۶٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۸,٠۵٠ ۸,۱۳٠
  ٠.۹۸
  ۱,۱۹۶,۸۲٠ ۸,۱۳٠
 • جم پتروشیمی جم ۴٠,۶۹٠ ۴٠,۳۹٠
  ٠.۷۷
  ۱۵۳,۲۱۷ ۴٠,۳۸٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۸۵,۴۱٠ ۱۸۳,۲۶٠
  ۱.۱۹
  ۳,۶۱۴ ۱۸۳,۲۳٠
 • چافست افست‌ ۸,۷۵٠ ۸,۶۷٠
  ۲.۲۲
  ۱,۳۱٠,۷۲۲ ۸,۵۶٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۹,۵٠٠ ۶٠,٠۵٠
  ۲.۳۸
  ۶۹,۷٠۴ ۶٠,۹۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳,٠۲۶ ۳,٠۵۱
  ٠.۹۷
  ۲۹,۶٠۳,۱٠۸ ۲,۹۹۷
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۹,۸۷٠ ۹,۹۴٠
  ۱.۵
  ۹۱۸,۱۶۲ ۱٠,٠۲٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۱۶٠ ۳,۱۵۴
  ٠.۶۳
  ۵,۹۸۶,۲۹۲ ۳,۱۸٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴,۴۸۷ ۴,۵۴۹
  ۲.۹
  ۲,۷۹۹,۴۲۶ ۴,۶۲۱
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۷۲٠
  ۱.۹۷
  ۱۱٠,۷۵۵ ۱۷,۷۵٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۱,٠۳٠ ۱٠,۸۲٠
  ۴.۴۵
  ۸,۱۳۷,۲۵۴ ۱٠,۵۶٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۲,۶۵٠ ۲,۶۵۴
  ۲.۱۸
  ۲۲,۵۳۳,۴۶۴ ۲,۷٠۹
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶۳,۱٠٠ ۶۴,۲۵٠
  ٠.۱۶
  ۱۳٠,۶۸۸ ۶۳,٠٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۵,۸۳٠ ۵۵,۶۶٠
  ۴.۴۷
  ۳۷۳,۳۴۶ ۵۳,۴۴٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۵,٠۸٠ ۵,٠۸۸
  ٠.۶۱
  ۱۲۸,۲۱۶ ۵,۱۱۱
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۲۶۴ ۵,۲۷۳
  ٠.۸۸
  ۲,۸۷۶,۹٠۵ ۵,۲۱۸
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳,۳۱۱ ۳,۳۵۳
  ٠.۲۱
  ۱۸,۷۷۵,۸۲۳ ۳,۳٠۴
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۸,۹۹٠ ۱۹,٠۲٠
  ٠.۲۱
  ۳۶٠,۲٠۶ ۱۹,٠۳٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۴۹۷ ۲,۵۲۷
  ۲.۱۲
  ۲,۴۹۳,۳۱۳ ۲,۵۵۱
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۲۱٠
  ۴.۱۷
  ۲,۳۲۵,۲۶۱ ۱۲,۷۲٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۲٠٠
  ٠.۵۴
  ۸۶۵,٠۸۱ ۲۷,۶۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۳٠۵ ۲,۲۷۷
  ۱.۲۷
  ۴۳,٠۶۸,۸٠۷ ۲,۲۷۶
 • حفاری حفاری شمال ۷,٠۶٠ ۷,۱۳٠
  ٠.۱۴
  ۷,۹۲۱,۸۲٠ ۷,٠۵٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۲,۸۱٠ ۱۲,۸۸٠
  ۲.۳۶
  ۱۶,۱۴۸,۵۳۷ ۱۳,۱۲٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۲۹٠
  ۲.۷۵
  ۱۵,۵۸۵,۴۷۷ ۱۲,٠۱٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۴۲۶ ۳,۳۷۳
  ۲.۵۶
  ۲۶,۵۲۴,۴۷۹ ۳,۵۱۶
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۳۳۴ ۴,۳۱۵
  ٠.۴۴
  ۱,۴۳۶,۹۱۷ ۴,۳۱۵
 • خاور ایران خودرو دیزل ۳,۹۷۵ ۳,۹۶۱
  ۱.۴۴
  ۳۸,۸۳۵,۴۳۷ ۴,٠۳۳
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,۱٠۳ ۲,۱۳۴
  ۲.۵۵
  ۳۶,۷۲۲,٠۹۵ ۲,۱۵۸
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۲۲,٠۵٠ ۲۲,٠٠٠
  ٠.۴۵
  ۶۱۶,۹۱۹ ۲۲,۱۵٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۱۷٠ ۵,۲۲٠
  ۲.۲۷
  ۱,۲۳۵,۲٠۱ ۵,۲۹٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴,۹۳۹ ۴,۹۱۳
  ٠.۲۶
  ۲,۲٠۹,۳۹۹ ۴,۹۵۲
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶,۳۶٠ ۶,۳۶٠
  ٠.۷۸
  ۸,۹۴۹,٠۱۶ ۶,۴۱٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۹۸٠
  ۱.۹
  ۲۸۷,٠۹۸ ۲۴,۱۶٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴,۴۴۵ ۴,۴۷۲
  ٠.۵۸
  ۳,۸۵۸,٠۶۱ ۴,۴۷۱
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۴۲,۹٠٠ ۱۴۳,۶۴٠
  ٠.۶
  ۱۱۳,۸۶۵ ۱۴۳,۷۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۶,۳۷٠ ۶,۳۴٠
  ٠.۴۷
  ۲,۶۲۱,۷۷۹ ۶,۳۴٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۷,۲۷٠ ۱۷,۲۷٠
  ٠
  ۴۵٠,٠٠٠ ۱۷,۲۷٠
 • خزامیا زامیاد ۶,٠۲٠ ۶,٠۶٠
  ۱.۷۹
  ۲۵,۹۶۲,۲۸۹ ۶,۱۳٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۵,۹۹٠ ۶,٠۳٠
  ۱.۶۴
  ۱,۵۲۸,۸۶۱ ۶,٠۹٠
 • خساپا سایپا ۲,۷٠۱ ۲,۶۸۹
  ۱.٠۳
  ۸۲,٠۷۴,۴۵٠ ۲,۷۲۹
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۳,۹۶٠ ۱۴,٠۹٠
  ۱.۲۷
  ۳۸۶,۳۳۲ ۱۴,۱۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۳,۹۸٠ ۱۴,۳۶٠
  ۳.۱۹
  ۲۴۸,۵۶۵ ۱۴,۴۴٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۴,۸٠٠ ۴,۸٠٠
  ٠
  ۷,٠۱۹,۹۲۸ ۴,۸٠٠
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۵,۳۵٠ ۵,۴٠٠
  ۱.۸۳
  ۳,۸۷۸,۱۷٠ ۵,۴۵٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۳۲۱ ۴,۳۴۸
  ۲.۵۵
  ۵,۲۱۲,۳۱۹ ۴,۴۳۴
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۸۹۴ ۴,۸۸۱
  ۱.۵۹
  ۷۴,۳۴۸,٠۷۹ ۴,۹۷۳
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۲۷٠
  ٠.۶۶
  ۲۹۲,۲۴۴ ۱۸,۳۲٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۸۸٠ ۷,۸۹٠
  ۲.۱۱
  ۶,٠۸۸,۶۸۲ ۸,٠۵٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۵,۵۶٠ ۵,۵۶٠
  ٠
  ۱,۵۲۸,۲۳۳ ۵,۵۶٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,۴۱۵ ۳,۴۲۸
  ۲.۳۷
  ۱۲,٠۷۷,۵۵۳ ۳,۴۹۸
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۴,۱۳۶ ۴,۱۲۷
  ٠.۲۷
  ۳,۷۴۳,٠۹۸ ۴,۱۲۵
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۱,۴۱٠ ۱۱,۵۲٠
  ۳.۷۱
  ۳,۵۴۹,۱۳۳ ۱۱,۸۵٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۸۷۴ ۲,۸۸۶
  ۱
  ۸٠,۳۴٠,۸٠۴ ۲,۹٠۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳۶,۳۳٠ ۳۶,۴۵٠
  ۱.٠۹
  ۴۷٠,۲۲۹ ۳۵,۹۴٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۳,۷۷٠ ۱۳,۵۸٠
  ۱.۱
  ۵۷۲,۳۲۹ ۱۳,۶۲٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۸,۸۷٠ ۲۸,۶۱٠
  ٠.۹۴
  ۳۵۹,۸۱٠ ۲۸,۶٠٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۱,۸٠٠ ۴۱,٠۶٠
  ۱.۸۵
  ۱۶,٠٠٠ ۴۱,٠۴٠
 • دالبر البرزدارو ۶,۲۲٠ ۶,۱۲٠
  ۱.۸
  ۴۹۵,۳۳٠ ۶,۱۱٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۵,۳۸۱ ۵,۴۶۲
  ٠.۹۴
  ۹,۲۳۹,۱۲۷ ۵,۳۳۱
 • دانا بیمه دانا ۳,۸۴۸ ۳,۸۷۵
  ٠.۴۴
  ۱۴,۹۳۸,۸۳۹ ۳,۸۶۵
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۳,۴۱٠ ۱۳,۶۳٠
  ۱.۹۷
  ۳,۵۶۸,۸۷٠ ۱۳,۶۸٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۳۹٠
  ٠.۲۹
  ۷۵۸,۳۸۸ ۱٠,۴۲٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۶۳,۴۸٠ ۶۲,۹۶٠
  ٠.۸۶
  ۱٠۲,۸۶٠ ۶۲,۹۴٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۹,۶۳٠ ۴۹,۲۳٠
  ۱.۳۹
  ۹٠,۹٠۸ ۴۸,۹۵٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۳,٠۵٠ ۲۳,۳۵٠
  ۱.۵
  ۲۱۷,۱۶۹ ۲۳,۴٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱٠,۵۷٠ ۱٠,۶۷٠
  ۵.۲
  ۲,۸۳۵,۴۸۸ ۱۱,۱۵٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۶,۳٠٠ ۱۶,٠۵٠
  ۱.۶۲
  ۱۶۳,۶۸۸ ۱۶,٠۴٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۶,۸۵٠ ۱۶,۹۳٠
  ٠.۱۸
  ۱,۲۱٠,۷۴۹ ۱۶,۸۲٠
 • ددانا داروسازی دانا ۵۲,۲۵٠ ۵۲,۲۵٠
  ٠
  ۸۷,۶۴۲ ۵۲,۲۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۲,۲۳٠ ۱۲,۴۱٠
  ۱.۶۹
  ۵۱۲,۸۲۳ ۱۲,۴۴٠
 • درازی پخش رازی ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۵۴٠
  ۱.۴۶
  ۳,۲۳۶,۸٠۶ ۱۹,۹۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۸۵,۵٠٠ ۸۵,۸٠٠
  ٠.۷۵
  ۴۵,۹۶۴ ۸۶,۱۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۵٠٠
  ۴.۹۳
  ۶,۸۲۲,۶۶۷ ۱۱,۹۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۶,٠۴٠ ۶,٠۵٠
  ٠
  ۸۸۳,۸۳۷ ۶,٠۴٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۹۹٠ ۷,٠۶٠
  ٠.۷۲
  ۱,۶۵۹,۲۹۶ ۶,۹۴٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۹,٠۸٠ ۹,٠۱٠
  ٠.۵۵
  ۱,٠۱۴,٠۳۴ ۹,٠۳٠
 • دسبحان سبحان دارو ۸,٠۸٠ ۷,۹٠٠
  ۱.۲۵
  ۹۹۸,۱۷۸ ۷,۹۸٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,۸۷٠ ۱۵,۶۷٠
  ۱.۲۸
  ۷۵,۸۴۲ ۱۵,۶۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳٠,۸۶٠ ۳٠,۵۸٠
  ٠.۹۲
  ۵۵,۹۸۲ ۳٠,۵۸٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۵,۸۹٠ ۱۶,٠۴٠
  ۱
  ۶۶۲,۳۸۸ ۱۶,٠۵٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۴,۳۳٠ ۳۴,۱۳٠
  ٠.۶۷
  ۲٠۹,۲۵۴ ۳۴,۱٠٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۶,۵۶٠ ۳۶,۷۴٠
  ٠.۲۷
  ۱٠۶,۴٠۷ ۳۶,۶۶٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۶٠٠
  ۱.۹۱
  ۱۱۹,۳٠۹ ۲۳,۵۵٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۸۵,۶٠٠ ۸۲,۵٠٠
  ۲.۵۸
  ۱۵٠,۱۸۹ ۸۳,۴۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۲,۲٠٠ ۱۲,۱۵٠
  ۲.۷۸
  ۱,۵۷۶,۴۸۶ ۱۱,۸۷٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳٠,۴٠٠ ۲۹,۸٠٠
  ۲.۲۲
  ۱۲۷,۲۱۶ ۲۹,۷۴٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۲,٠٠٠ ۳۱,۸۷٠
  ٠.۴۱
  ۱۲۶,۴۷۵ ۳۱,۸۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۹٠٠ ۲,۹۱۸
  ٠.۶۸
  ۹۹۵,۵۷۹ ۲,۹۲٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۲,۴۵٠ ۲۲,۴٠٠
  ٠.۹
  ۶۷۳,۱۴۶ ۲۲,۲۵٠
 • دی بانک دی ۱,٠۵۷ ۱,٠۵۷
  ۱.۴۴
  ۲۹۱,۷۷۴,۴۱۹ ۱,٠۴۲
 • دیران ایران‌دارو ۸,۸۹٠ ۸,۹۶٠
  ۳.۵۸
  ۱,۵۹۷,۵۶٠ ۹,۲۲٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴,٠۸۵ ۴,٠۷۳
  ۱.۴۲
  ۴۷,۴۴۱,۸۳۹ ۴,۱۴۴
 • رافزا رایان هم افزا ۱۶,۹۱٠ ۱۷,۱۸٠
  ٠.۳۶
  ۱,۲۲۷,۶۶۶ ۱۶,۸۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۲۸٠ ۵,۳۴٠
  ۱.۱۲
  ۳۴۱,۸۸۴ ۵,۳۴٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۵۴۶ ۳,۵۸٠
  ٠.۵۳
  ۱,۳۶۳,۱٠۶ ۳,۵۶۵
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۴۶٠ ۳,۴۹۶
  ۱.۴۵
  ۳,۲۹٠,۷۲۷ ۳,۵۱۱
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۸۷٠
  ۱.۷۸
  ۶,۹۹٠,۲۶۷ ۱۴,٠۵٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۹,۵۷٠ ۹,۵۹٠
  ۲.۷۴
  ۱,۴۶۲,۱۶۵ ۹,۸۴٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۹,۴۱٠ ۹,۳۹٠
  ۱.۲۶
  ۱,٠۵۷,۶۲۳ ۹,۵۳٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۳۵,۹۵٠ ۱۳۶,۶۵٠
  ٠.۱۸
  ۲,۳۱۸,۷۱۸ ۱۳۵,۷٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۲۳۴ ۴,۲٠۱
  ٠.٠۷
  ۱,۱۲۴,۱۴۶ ۴,۲۳۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۴۱,۴۷٠ ۴۱,۹۱٠
  ۲.۹۹
  ۷۴٠,۳۴۳ ۴۲,۷۵٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۸,۲۵٠ ۲۷,۸۵٠
  ٠
  ۳۷۲,۶۶۱ ۲۸,۲۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,۵۴٠ ۵,۵۹٠
  ۲.۶۴
  ۲,۴۷۸,۵۲٠ ۵,۶۹٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۹,۶٠٠ ۹,۶۹٠
  ٠.۳۱
  ۱,۸۸۵,۳۵۲ ۹,۵۷٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۲۲,۱٠٠ ۲۲,۲۵٠
  ٠.۶۸
  ۹۴۹,۶٠۴ ۲۱,۹۵٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۸,۴۵٠ ۱۸,۲۷٠
  ۲.۹۶
  ۱,۲۳۹,۶۸۴ ۱۷,۹۲٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۲۳۴ ۳,۲۷۵
  ۳.۴۹
  ۴,۲۳۷,۴۹۲ ۳,۳۵۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۸٠٠
  ۲.۵۵
  ۱,۵۳۴,۵٠۷ ۲۳,۵٠٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۷,۶٠٠ ۲۸,٠۲٠
  ۳.۲۹
  ۲,۵۸۵,۴۶٠ ۲۶,۷۲٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۵,٠٠٠ ۲۵,٠۵٠
  ۶.۳۸
  ۴,٠۸۳,۷۸۹ ۲۳,۵٠٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۹,۱۷٠ ۸,۹۶٠
  ٠.۵۴
  ۷,٠٠۷,۷۷٠ ۹,۲۲٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۶,۲۷٠ ۳۶,۷۱٠
  ۱.۴۴
  ۱۱۳,۷۳۵ ۳۶,۸٠٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۴۷٠
  ٠.۸۸
  ۱,۵۲۷,۳۲۹ ۱۹,۲۳٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷۷,٠٠٠ ۷۷,۷۵٠
  ٠.۶۵
  ۱٠۹,٠۹۶ ۷۷,۵٠٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۷,۶۱٠ ۲۷,۵۷٠
  ٠
  ۱,۵۳۵,۱۹۷ ۲۷,۶۱٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۲,۳۸٠ ۳۲,۱۳٠
  ٠.۸۱
  ۳۱,۱۹۵ ۳۲,۱۲٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۲,۷۶٠ ۲۲,۵۵٠
  ۱.٠۲
  ۹۲,۶۲۲ ۲۲,۵۳٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۶,۲٠٠ ۳۶,٠٠٠
  ٠.۵۶
  ۳۷,۶۴۳ ۳۶,٠٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۷,٠٠٠ ۴۶,۶۴٠
  ٠.۶۹
  ۱۸۳,۸۲۱ ۴۶,۶۸٠
 • سامان بانک سامان ۳,۲۶٠ ۳,۲۵۵
  ٠
  ۴,٠۷۳,۹۳۳ ۳,۲۶٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۴۶,۹۵٠ ۱۴۵,۷۵٠
  ٠.۲
  ۱۳۹,۷۶۱ ۱۴۷,۲۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۴۶,۴٠٠ ۴۵,۶٠٠
  ٠.۷۵
  ۲۲۹,۳۷۷ ۴۶,۷۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۷۲,۷٠٠ ۷۱,۵۹٠
  ۱.۷۵
  ۱۴۴,۳۴۱ ۷۱,۴۵٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۷۲٠ ۵,۷۹٠
  ۱.۵۵
  ۴,٠۶۳,۴۹٠ ۵,۸۱٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۱۵,۶۷٠ ۱۱۵,۷۴٠
  ۱.۶۸
  ۱۳۶,٠۲۸ ۱۱۳,۷۶٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۲٠٠ ۱۶,۳٠٠
  ٠.۶۱
  ۱٠,۶۳۱ ۱۶,۳٠٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۶٠٠
  ۱.۳
  ۴,۲۲۶,۷۳۸ ۲۳,۸۱٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۷,۵۳٠ ۲۷,۵۴٠
  ٠
  ۴۹۹,۹٠۳ ۲۷,۵۳٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۹٠,٠٠٠ ۸۸,۹۵٠
  ۲.۲۷
  ۱۷۳,۵۷۸ ۸۸,٠٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵,۷۲٠ ۵,۷۲٠
  ٠.۱۸
  ۶,۴۱۶,۴۳۴ ۵,۷۱٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۹۶۳ ۴,۹۶۴
  ۴.۹۶
  ۲۵,۲۵۶,۴۸۲ ۵,۲۲۲
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۹۷,۱٠٠ ۹۸,۴۲٠
  ۱.۸۱
  ۶۲۶,۲۸۸ ۹۵,۳۷٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۹,۳۹٠ ۳۹,۴۲٠
  ٠.۱۸
  ۷۱,۸۲۱ ۳۹,۴۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۴۴,۸۳٠ ۴۵,٠۴٠
  ٠.۴۲
  ۲۹۶,۲۱۸ ۴۵,٠۲٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۶۱,۸٠٠ ۶۲,۸۵٠
  ۶.۹۳
  ۳,٠۵۸,٠۶۷ ۶۶,۴٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۷۱,۷۶٠ ۷۳,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۴۴۲,۷٠٠ ۷۵,۵۳٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۴,۵۲٠ ۱۴,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۴,۷٠۷,۱۳۸ ۱۳,۸۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۸,۲۲٠ ۸,۲۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۴,۹٠۵,۷۸٠ ۷,۸۳٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۷,۹۹٠ ۴۶,۸۶٠
  ۲.۷
  ۹۲,۵۱۹ ۴۶,۷۳٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۶,۲٠٠ ۱۶,۲٠٠
  ۱.۲۵
  ۵,۲۹۱,۹۶۱ ۱۶,٠٠٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۶,۵۶٠ ۱۶,۲٠٠
  ۲.۴۸
  ۱۳۱,۳۱۶ ۱۶,۱۶٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱٠۹,٠۶٠ ۱٠۷,٠۶٠
  ۴.۴۵
  ۲,۲۹۱,۱٠۲ ۱٠۴,۴۱٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۲,۳٠٠ ۳۲,٠۳٠
  ۱.٠۳
  ۲۸۲,۹۳۸ ۳۱,۹۷٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۹,۷۴٠ ۹,۶۵٠
  ۱.٠۴
  ۳۷۸,۸۷٠ ۹,۶۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۴۲,۶۹٠ ۴۲,۶۶٠
  ٠.۱۶
  ۶۹,۱۹۸ ۴۲,۶۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۳۴۴,۱۱٠ ۳۵۳,۸۲٠
  ۳.۲
  ۱۷,۴۸۵ ۳۵۵,۴۸٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۴٠,۳۸٠ ۴٠,٠٠٠
  ۱.۱
  ۱,۲۲۴,۹۶۵ ۳۹,۹۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۸۴,۴۵٠ ۸۲,۱۳٠
  ۳.۱۴
  ۱۸,٠۲۲ ۸۱,۸۸٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵,۶۶٠ ۵,۶۷٠
  ٠
  ۱,٠۲٠,۱۵۵ ۵,۶۶٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۳۲٠ ۹,۱۸٠
  ۱.۷۵
  ۳۴۵,۸۳۶ ۹,۱۶٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۳٠,۹۶٠ ۳٠,۴۷٠
  ۱.۶۴
  ۳۳,۷۷٠ ۳٠,۴۶٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۵,۳۵٠ ۲۵,٠۵٠
  ٠.۹۶
  ۱,۳۲۴,۷۷٠ ۲۵,۱۱٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۳,۷۹۷ ۳,۸۶۹
  ۱.۲۲
  ۷۱,۷۹۹,۶۲۶ ۳,۸۴۴
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۵۶,۸٠٠ ۵۵,۹۳٠
  ۱.۲۷
  ۴۴۹,۱۳۷ ۵۶,٠۹٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۵,۱۳٠ ۲۴,۷۶٠
  ۱.۷
  ۱۶۳,۴۳۷ ۲۴,۷۱٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶٠,۹۲٠ ۶٠,۷۱٠
  ٠.۶۶
  ۸۷,۱۳۶ ۶٠,۵۲٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۹,۲۱٠ ۱۹,۱۴٠
  ٠.۴۷
  ۲,۸۶۷,۹۹٠ ۱۹,۱۲٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۶,۹٠٠ ۱۶,۷۲٠
  ۴.۵۱
  ۱,۶۷۸,۱۵۸ ۱۶,۱۷٠
 • سیستم همکاران سیستم ۱۸,۴٠٠ ۱۸,۴۴٠
  ٠.۲۲
  ۳۹۷,۷۸۹ ۱۸,۴۴٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۲۵,۵۲٠ ۲۵,۴٠٠
  ۲.۳۳
  ۱,۸۴۹,۴۲۳ ۲۴,۹۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۴,۴٠٠ ۳۴,۵۹٠
  ۱.۴۹
  ۱,٠٠۴,۵۳۹ ۳۴,۹۲٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۱,٠۸٠ ۳٠,۹۵٠
  ٠.۱۳
  ۱,۳۱٠,۲۳۹ ۳۱,٠۴٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۳,۷۴٠ ۱۳,۸۷٠
  ۴.۴۵
  ۴,۵٠۷,۶۳۵ ۱۴,۳۸٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۳۳٠
  ٠.۴
  ۲۸٠,۲۹٠ ۲۲,۳۱٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۱,۶٠٠ ۲۱,۴٠٠
  ٠.۷
  ۱,۵٠۹,۲۵۶ ۲۱,۴۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,۷۶٠ ۱۲,۸۷٠
  ۱.٠۹
  ۲,٠۵۵,۴۷۲ ۱۲,۹٠٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳٠,۶۵٠ ۳٠,۴٠٠
  ٠
  ۴۹٠,۷۳۵ ۳٠,۶۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱٠,۲۹٠ ۱٠,۳۶٠
  ۱.۱۵
  ۶,٠۱۳,۴۲۵ ۱٠,۴۱٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۳,۲۳٠ ۲۳,۴۴٠
  ٠.۹۴
  ۲۸۹,۲۲۲ ۲۳,۴۵٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۸,۸٠٠ ۸,۶۷٠
  ۱.۵
  ۵۱,۸۷۹ ۸,۶۷٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۹,۹۵٠ ۲۹,۸٠٠
  ٠.۵
  ۱۷۴,۵۳۴ ۲۹,۸٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,۵۷۷ ۲,۵۷۶
  ۶.۹۷
  ۴٠,۳۹۸,۵۱۷ ۲,۴٠۹
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷٠,٠٠٠ ۱۷٠,۱۵٠
  ٠.٠۶
  ۴۱۱,۴۱۵ ۱۶۹,۸۹٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۸,۸٠٠ ۸,۸۱٠
  ٠.۵۶
  ۱۷,۳۳٠,۵۸۳ ۸,۸۵٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۵۴۶ ۴,۵۴٠
  ۱.٠۹
  ۳۴,۴۳۷,۵۵۷ ۴,۴۹۷
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۳,۴۵٠ ۲۳,۵۵٠
  ۱.٠۵
  ۲۷۲,۶۸۴ ۲۳,۷٠٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,۱۵٠ ۸,۱۱٠
  ۱.۴۹
  ۵,۲۷۲,۹۹۴ ۸,٠۳٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۶,۲٠٠ ۴۵,۹۶٠
  ٠.۵۴
  ۲٠۵,۵۸۳ ۴۵,۹۵٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۴,۱٠٠ ۲۴,٠۷٠
  ٠.٠۸
  ۳٠۷,۳۲٠ ۲۴,٠۸٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۳,۹٠٠ ۱۳,۸۶٠
  ٠.۲۹
  ۱۱۶,۱۶۸ ۱۳,۸۶٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۷,٠٠٠ ۷۶,۳۵٠
  ٠.۸۵
  ۸,۱۱۵ ۷۶,۳۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۵,٠٠۳ ۴,۹۳۱
  ۱.۸۷
  ۴,۷۳۹,۲۳٠ ۴,۹۱۱
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۲۸۱ ۱,۲۸۵
  ۱
  ۱۴۶,۲۴۴,۱۷۵ ۱,۲۹۴
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۴,۶۲٠ ۴,۶۵۹
  ۲.۹۶
  ۷,۲۲٠,۷٠۲ ۴,۷۶۱
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۶,۱۵٠ ۳۶,۱٠٠
  ٠.۲۸
  ۱۲۹,۸٠٠ ۳۶,۲۵٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶۶,۷۸٠ ۶۶,۳۳٠
  ٠.۶۶
  ۱۲۳,۶۳۲ ۶۶,۳۴٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۲۱,۹۱٠ ۲۱,۷۱٠
  ٠.۹۲
  ۶۱,۲۵۲ ۲۱,۷۱٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۲,۲٠۹ ۲,۱۷۱
  ۱.۷
  ۳۸,۶۴۵,۷۸۱ ۲,۱۷۲
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,۸٠٠ ۵,۷۹٠
  ٠.۱۷
  ۱,۶۷۴,۸۳۲ ۵,۷۹٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۴,۳۷۳ ۴,۳۴۵
  ۱.۴۱
  ۷۳۲,۱۴۴ ۴,۳۱۲
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۶,٠۷٠ ۶,٠۶٠
  ٠.۳۳
  ۶,٠۱۸,۷۲۵ ۶,٠۵٠
 • شکلر نیروکلر ۴۱,۸۷٠ ۴۱,۸۸٠
  ٠
  ۱۶۸,۹۶۶ ۴۱,۸۷٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۹۵,٠٠٠ ۱۹۳,۳٠٠
  ٠.٠۳
  ۲,۵۷٠ ۱۹۵,٠۵٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,۸۲٠ ۶,۷۱٠
  ۱.۹۴
  ۴۸۶,۹٠۱ ۶,۶۹٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۶,۹۸٠ ۱۶,۹۹٠
  ٠.۲۴
  ۲,۳٠٠,۸۹۶ ۱۷,٠۲٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۶,٠٠٠ ۱۶,۱۴٠
  ۱.۸۴
  ۱,۱۸۷,۳۲۵ ۱۶,۳٠٠
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۸,۳۳٠ ۸,۴٠٠
  ٠.۳۶
  ۶,۹٠۸,۹۲۶ ۸,۳۶٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۸,۳۴٠ ۸,۳۸٠
  ٠.۴۸
  ۶۵۷,۵۶۷ ۸,۳۸٠
 • شهر گروه مالی شهر ۱,۹٠۹ ۱,۹۱۸
  ٠.۵۲
  ۱۱,۷۷۷,۶۴۸ ۱,۹۱۹
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲٠,۹۲٠ ۲۱,۱۵٠
  ۱.۱۳
  ۳۶,۵۱۵ ۲۱,۱۶٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۲,۲۵٠ ۲۲,۱۵٠
  ٠.۲۳
  ۲,۳۶۲,۳۸۸ ۲۲,۲٠٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۵,٠۸۲ ۵,٠۷۸
  ٠.۱۴
  ۷,۶۷۴,۷۵۴ ۵,٠۷۵
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۳,٠۴۱ ۳,٠۵٠
  ٠.۳
  ۱۶,۲۵٠,۷۴۵ ۳,٠۵٠
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۲۱,۷۵٠ ۲۱,۹٠٠
  ٠.۶۸
  ۴۵۲,۱۵۹ ۲۱,۹٠٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۵۸٠
  ٠.۲۴
  ۶۲۶,۹۳۶ ۱۶,۶۴٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۷۹,٠۳٠ ۷۹,۷۳٠
  ۲.۴۳
  ۲۳٠,۵٠۳ ۸۱,٠٠٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۶۴۹ ۲,۶۶۷
  ۲.۲۱
  ۲۱,۱۳۹,۶۳۸ ۲,۷٠۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۸٠,٠٠٠ ۸٠,۵۱٠
  ٠.۲۸
  ۱۲۹,۱۴۷ ۷۹,۷۸٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۷,٠٠٠ ۳۷,٠۵٠
  ٠.۱۴
  ۱۱,۹۳۵ ۳۶,۹۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۶,۲۵٠ ۱۶,۲۳٠
  ٠.۱۲
  ۱,۴۴۹,٠٠۸ ۱۶,۲۳٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۳,۹٠٠ ۱۴,۱۳٠
  ۱.۷۷
  ۱,۴٠۳,۲۴۶ ۱۴,۱۵٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۸۶٠ ۳,۹۳۷
  ۲.۵۷
  ۱,۱۴۲,۷۲۵ ۳,۹۶۲
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴,۷۸۴ ۴,۸۲۵
  ٠.۲۵
  ۳,۱۲۱,۸۵۹ ۴,۷۷۲
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۵۲,۷٠٠ ۵۳,۴۵٠
  ۱.۵۳
  ۱۹۶,۹۵۱ ۵۳,۵۲٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۶,۳۲٠ ۶,۳۲٠
  ٠.۳۲
  ۴,۴۵۷,٠٠۷ ۶,۳۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶,۳۷٠ ۲۶,۳۵٠
  ۳.۹۸
  ۲,۴۸۳,۶۱۱ ۲۵,۳۶٠
 • غدیس پاکدیس ۱۵,۱۶٠ ۱۵,۲۷٠
  ۳.٠۷
  ۱,۴۵۶,۵۶۱ ۱۵,۶۴٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۳,۴۳۹ ۳,۴۵۴
  ۱.۶۹
  ۸,٠۸۲,۲۱۶ ۳,۴۹۸
 • غسالم سالمین‌ ۴,۶۴۷ ۴,۶۱۷
  ۱.۹
  ۶,۷۱۵,۱۸۱ ۴,۷۳۷
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۷,۹۶٠ ۸,۱۸٠
  ۳.۴
  ۵۴۶,۴۳۷ ۸,۲۴٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۶,۸۲٠ ۶,۹۳٠
  ۱.۷۳
  ۲۲۷,۷۹۴ ۶,۹۴٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۳۷٠
  ۵.۱۶
  ۱,۱۶۴,۲۲۷ ۱۸,۹۸٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۱٠٠ ۴,۱٠۹
  ۱.٠۶
  ۱,۸۴۸,۱۲۸ ۴,۱۴۴
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۱۷۲ ۳,۱۷۳
  ٠.۷۵
  ۲,۳۲٠,۷۹۵ ۳,۱۹۶
 • غصینو صنعتی مینو ۱۳,۹۴٠ ۱۳,۹۸٠
  ۲.۱۸
  ۹۹٠,٠۹۸ ۱۴,۲۵٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۲,۱۸٠ ۱۲,۱۹٠
  ٠.۴۱
  ۱۸۸,۷۷۹ ۱۲,۲۳٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۷,۴۶٠ ۷,۵۱٠
  ٠.۸
  ۱,۲٠٠,۸۶۷ ۷,۵۲٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۳۶۸ ۲,۳۸۸
  ۴.۸۶
  ۱٠,۹۴۸,۸۷۹ ۲,۴۸۹
 • غگز گز سکه ۶,۴٠٠ ۶,۵۳۹
  ۱.۹۴
  ۸۹۴,۳۴۷ ۶,۲۷۸
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۸۷۵ ۳,۹۱۶
  ۲.٠۲
  ۲,۹۷۷,۸۱۴ ۳,۹۵۵
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۴۷,۴۵٠ ۴۸,۵٠٠
  ۱.۱۷
  ۳۱۸,۳۳۲ ۴۶,۹٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۹,٠۸٠ ۱۹,۲۶٠
  ٠.۵۳
  ۱,۳۹۲,۵۸۱ ۱۸,۹۸٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۸,۸۱٠ ۱۸,۹۵٠
  ٠.۴۸
  ۱۹۱,۱۹۴ ۱۸,۹٠٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۷٠,۵٠٠ ۷٠,۵۵٠
  ۱.۵۴
  ۳٠,۷۲۳ ۷۱,۶٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱٠,۵۴٠ ۱٠,۵۱٠
  ٠.٠۹
  ۵۲۱,۹۵۳ ۱٠,۵۵٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۴۳٠
  ٠.۱
  ۴۵۵,۶۷۹ ۱٠,۴۸٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۵۶٠
  ۴.٠۱
  ۷,۱۹۱,۹۳۵ ۱۲,۲۲٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۵,۱۷٠ ۵,۱۶٠
  ۱.۹۷
  ۳۱۷,٠۲٠ ۵,٠۷٠
 • غویتا ویتانا ۲,۹۱۱ ۲,۹۳۴
  ۱.۶۲
  ۴,۵۹۱,۵۷۵ ۲,۹۵۹
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۹۳۹ ۱,۹۵۵
  ٠.۵۶
  ۲۱,۶۹۲,۳۶۸ ۱,۹۵٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۸۷٠ ۱,۸۷۵
  ٠.۳۷
  ۲۵,۵۹٠,۴۲۳ ۱,۸۷۷
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱,۱۵٠ ۱۱,٠۵٠
  ۱
  ۴,۹۲٠,۴۵۶ ۱۱,٠۴٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۵,۲۶٠ ۵,۲۹٠
  ٠.۵۷
  ۲,۹۸۴,۶۱۸ ۵,۲۹٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۹٠٠
  ٠.۲۲
  ۱,۵۵۱,۱٠٠ ۱۳,۸۶٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۷,۶۹٠ ۷,۶۸٠
  ٠.۱۳
  ۲۱۶,۱۳۷ ۷,۶۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۳۴٠ ۴,۳۷۳
  ۱.۹۷
  ۷,٠۶۲,۵٠۵ ۴,۴۲۷
 • فپنتا سپنتا ۵۵,۹٠٠ ۵۶,۲۵٠
  ۲.۶۶
  ۹۲۶,۲۳۵ ۵۴,۴۵٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۸۸٠ ۷,۸۵٠
  ۲.٠۷
  ۱,۷۹۶,۳۶۷ ۷,۷۲٠
 • فجام جام‌دارو ۷,۷۵٠ ۷,۸٠٠
  ٠
  ۵۷۴,۷۶۶ ۷,۷۵٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۸,۴٠٠ ۸,۴۱٠
  ٠.۳۶
  ۱,۹۲۹,٠۸۴ ۸,۴۳٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۴٠۱ ۳,۳۴۸
  ۱.۸
  ۴,۱۲۱,۶۶۶ ۳,۳۴۱
 • فخاس فولاد خراسان ۱۲,٠۶٠ ۱۱,۸٠٠
  ۲.۲۹
  ۳۲۵,۷۶۹ ۱۱,۷۹٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۴۷۱ ۳,۴۹۳
  ٠.۹۱
  ۱۵,۷٠۸,۵۸۶ ۳,۵٠۳
 • فرابورس فرابورس ایران ۹,٠٠٠ ۹,٠۲٠
  ۲.۶
  ۱٠,۶۴۶,۴۸۷ ۹,۲۴٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۴۳,۶۷٠ ۴۳,۷۷٠
  ٠.۴۱
  ۱۵۶,۸۹۴ ۴۳,۸۵٠
 • فرود فولاد شاهرود ۴,۵۸۵ ۴,۶۴۹
  ۲.۴۵
  ۱۸,۶۲۹,۵۴۴ ۴,۷٠٠
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۴٠٠
  ٠.۹۳
  ۲۴۵,۳۸۲ ۴۲,۸٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۳,۴۶۸ ۳,۴۸۱
  ٠.۸
  ۱,۸۴٠,۱۱۴ ۳,۴۹۶
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۳,۸۲٠ ۱۴,۱۵٠
  ۳.۲۲
  ۵۳۹,۸۹۳ ۱۴,۲۸٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۸,٠۹٠ ۸,۱٠٠
  ٠.۱۲
  ۱,۲٠۵,۲۱۳ ۸,۱٠٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴۵,۷۵٠ ۴۵,۸٠٠
  ٠.۲۲
  ۱,۸۹۴,۲۵۱ ۴۵,۸۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۴,۸۱۶ ۴,۸۶۴
  ۱.۷۵
  ۱,۱۳۶,۲۴۵ ۴,۹٠۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۷,۴۷٠ ۷,۵٠٠
  ٠.۸
  ۱,۶۸۲,۴۲۳ ۷,۵۳٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۴۴,۹۱٠ ۴۵,۲۷٠
  ٠.۹۳
  ۳۶۳,۹٠۲ ۴۵,۳۳٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۷,۷۹٠ ۷,۸۷٠
  ۱.٠۲
  ۱,۳٠۳,۵۱۳ ۷,۸۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲,٠۱۶ ۲,٠۲٠
  ۲.۵۱
  ۶,۳۲۱,۷۷۹ ۲,٠۶۸
 • فسوژ سوژمیران ۲۱,۹۵٠ ۲۲,٠٠٠
  ٠.۶۸
  ۱,۲۲۹,۴۹۲ ۲۲,۱٠٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۶,۴۴٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۶۸
  ۱,۶۹۱,۷۵۹ ۶,۵۵٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۸,۱٠٠ ۸,٠٠٠
  ۱.۲۵
  ۳٠٠,۳۲۸ ۸,٠٠٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۴,۹۲۵ ۴,۹۴۳
  ۱.۲۸
  ۱,٠۸۱,۶٠۶ ۴,۹۸۹
 • فلامی لامیران‌ ۱۱,۱۱٠ ۱٠,۹۱٠
  ۱.۵۵
  ۴۸۹,۳۳۱ ۱٠,۹۴٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۳,۷۷۹ ۳,۸۶۳
  ۱.۶۴
  ۹۶,۸۲۴,۳۳۹ ۳,۸۴۲
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۹,۲۶٠ ۹,۴۵٠
  ۱.۷
  ۳٠,٠٠۱ ۹,۴۲٠
 • فمراد آلومراد ۲۱,۳٠٠ ۲۱,۴۸٠
  ۱.۸
  ۳,۲۹۳,۴۴۶ ۲۱,۶۹٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۵۵٠ ۷,۵۶٠
  ٠.۴
  ۱۳,۲٠۷,۱۱۴ ۷,۵۸٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۲,۹٠٠ ۱۲,۷۷٠
  ۱.۵۷
  ۱,۷۱۴,۷۵۲ ۱۲,۷٠٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۱۱,۵۱٠ ۱۱,۵۴٠
  ۱.۷۹
  ۹۳٠,۳۶۱ ۱۱,۷۲٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۶۵٠
  ٠.۶۶
  ۶۲۱,۴۲۳ ۱٠,۶۷٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۶,۱۶٠ ۶,۱۷٠
  ۱.۱۲
  ۴۳,۸٠۲,۸۵۱ ۶,۲۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۴,۹۷٠ ۱۴,۹۶٠
  ٠.٠۷
  ۳۱۸,۷۸۲ ۱۴,۹۶٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۸,٠۷٠ ۸,۱۴٠
  ٠.۶۲
  ۷,۲۴۵,٠۵۱ ۸,۱۲٠
 • قاسم قاسم ایران ۷,۵۶٠ ۷,۵۵٠
  ۳.٠۸
  ۳,۸۱۴,۷٠۸ ۷,۸٠٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱۱,۹٠٠ ۱۲,٠۵٠
  ۱.۳۳
  ۱٠۶,۲۸۹ ۱۲,٠۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۸۲۴ ۲,۸۳۸
  ۱.۸۱
  ۹,٠۹۳,۴۵۴ ۲,۸۷۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸,۵۸٠ ۸,۶۳٠
  ۴.۱۳
  ۲,۸۹۱,۲۳۳ ۸,۹۵٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۱,٠۶٠ ۱۱,٠۴٠
  ٠.٠۹
  ۵۱۱,۶۲۶ ۱۱,٠۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۸,۳۸٠ ۸,۴۲٠
  ٠.۵۹
  ۵۸۳,٠۶۶ ۸,۴۳٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۸۷۵ ۲,۸۷۴
  ٠.٠۷
  ۱,۹۷۷,۸٠۳ ۲,۸۷۷
 • قشهد شهد ۱۶,۲۱٠ ۱۶,۲۳٠
  ٠.٠۶
  ۱۹۱,۸۲۳ ۱۶,۲٠٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۹,۴۵٠ ۹,۵۲٠
  ۲.٠۷
  ۱,۴۵۸,٠۷۵ ۹,۶۵٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵۷,۱۶٠ ۱۵۹,۶۶٠
  ٠.۸۲
  ۱٠۴,۶۹۴ ۱۵۸,۴۶٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۷,۶۹٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۱۶
  ۴۶۷,۱۴۴ ۷,۷۸٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۹,۹٠٠ ۹,۸۲٠
  ۱.۹۶
  ۱,٠۱۵,۲۲۱ ۹,۷۱٠
 • قنیشا قند نیشابور ۳,۲۶۸ ۳,۲۶۵
  ۴.۹۸
  ۱۷,۹۳٠,۲٠۴ ۳,۱۱۳
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴۶٠
  ٠.۴۴
  ۲۵۵,۳۱۱ ۱۱,۴۵٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۵,۶۴٠ ۵,۷۲٠
  ۲.۲۵
  ۱,۲۲٠,۱۲٠ ۵,۷۷٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۸,۶۶٠ ۱۸,۸۲٠
  ٠.۱۱
  ۷۸,۱۳٠ ۱۸,۶۸٠
 • کالا بورس کالای ایران ۹,۳۶٠ ۹,۴۱٠
  ۲.۵
  ۵,۷۲٠,۱۱۳ ۹,۶٠٠
 • کاما باما ۴,۹۵٠ ۴,۹۸۸
  ۲.۶۹
  ۱۴,۷۹۵,۲٠۸ ۵,٠۸۷
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۱,۴۴٠ ۱۱,۴۶٠
  ٠.۱۷
  ۷٠۶,۶۲۵ ۱۱,۴۶٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۵۲٠
  ۱.۳۹
  ۳۸۶,۴۱۵ ۱۱,۵٠٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۲,۶۷٠ ۳۲,۷۲٠
  ٠.۱۲
  ۱۳۲,۹۲۴ ۳۲,۷۱٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۲۲٠
  ٠.۶۲
  ۸۱٠,۵۸۶ ۱۱,۲۸٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۳,۹٠٠ ۱۳,۸۲٠
  ۴.۵۹
  ۱,۸۶٠,۱۳۷ ۱۳,۲۹٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۳,۱۷٠ ۱۳,۱۳٠
  ۱.۷
  ۲,۱۴۸,٠۳۳ ۱۲,۹۵٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۸,۸٠٠ ۸,۶۲٠
  ۴.۲۷
  ۱۴,۵۱۲,۸۶۴ ۸,۴۴٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۹,۹۵٠ ۲٠,٠۳٠
  ٠.٠۵
  ۶۲۳,۳۵۸ ۱۹,۹۴٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۲,۳۶٠ ۱۲,۴۲٠
  ۳.۶
  ۲,٠۳۱,۸۷۴ ۱۱,۹۳٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,۹۴٠ ۵,۹۵٠
  ٠.۱۷
  ۱,۹۲۵,۹٠۲ ۵,۹۵٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۷,۴۷٠ ۷,۵۸٠
  ۳.۳۲
  ۲,۹۶۶,٠۱۷ ۷,۲۳٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۵,۳۴٠ ۱۵,۶٠٠
  ۱.۹۲
  ۴۶٠,۳۵۶ ۱۵,۶۴٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷۳,٠٠٠ ۷۴,۲۶٠
  ۲.۹۸
  ۳,۷۴۸,٠۵۶ ۷٠,۸۹٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۷۵۴ ۱,۷۶۲
  ۲.۱۸
  ۱۲,۹۵۶,۸۲۱ ۱,۷۹۳
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۸,۲۳٠ ۱۸,۵۱٠
  ۱.۶۷
  ۵۱۴,۸٠۸ ۱۸,۵۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۳۷۸ ۱,۳۹۳
  ٠.۸۶
  ۵۲۸,۶۳۸,۵۹۹ ۱,۳۹٠
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۱٠,۳۳٠ ۱٠,۳۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۶,۳۹۶,۵۹۹ ۹,۸۴٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶,۸۸٠ ۶,۹۱٠
  ۱.۱۵
  ۲,۴۳۸,۱۳۲ ۶,۹۶٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۱,۹۵٠ ۲۱,۹٠٠
  ٠.۴۵
  ۳۵۱,۷۸۶ ۲۲,٠۵٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۱,۳۳٠ ۳۱,۲۷٠
  ٠.۴۸
  ۷٠۷,۱۱۶ ۳۱,۱۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶٠,٠٠٠ ۶٠,۲۸٠
  ٠.۳۵
  ۲۵۱,۸۹۷ ۵۹,۷۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۶,۸٠٠ ۶,۷۶٠
  ۱.۵۹
  ۶,۷۷۹,۲۶۵ ۶,۹۱٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱٠,۲۹٠ ۱٠,۲۹٠
  ۵
  ۲,۷۱۱,٠۲۷ ۹,۸٠٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,۳۳٠ ۸,۳۲٠
  ٠.۲۴
  ۶۱۵,۵۵۶ ۸,۳۵٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۲۷,۷٠٠ ۱۲۷,۲۵٠
  ٠.۴۷
  ۱۸,۲۶۹ ۱۲۷,۱٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۹,۶۱٠ ۱۹,۹۶٠
  ۲.۲۹
  ۲۹۱,۷۸۸ ۲٠,٠۷٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۵,۹۳٠ ۶,٠۲٠
  ۱.۵
  ۳,۸۸۳,۲۸۵ ۶,٠۲٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۶۸٠
  ۲.۴۷
  ۲,۳۴۳,۱۷۳ ۱۱,۷۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۴۵,۴٠٠ ۴۶,٠۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۹۹,۷۵۶ ۴۷,۷۸٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۵,۸۹٠ ۵,۹۸٠
  ٠.۶۷
  ۲۸,۵۴۱,۳۱۷ ۵,۹۳٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۵٠,۱٠٠ ۴۹,۶۵٠
  ۱.۳۱
  ۹۹۵,۵۲۴ ۴۹,۴۵٠
 • کلر کلر پارس ۴۶,۵۵٠ ۴۶,۵۵٠
  ٠.۱۱
  ۷۲,۵٠۴ ۴۶,۵٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۶,۲۲٠ ۴۵,۹۹٠
  ٠.۵۲
  ۴۶۵,۸۹۷ ۴۵,۹۸٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۶,۶۶٠ ۶,۵۸٠
  ٠.۸۹
  ۶,۹۷۹,۲۲۴ ۶,۷۲٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۷,۶۵٠ ۷,۵۳٠
  ۶.۲۵
  ۱۳,۶۵۹,۲٠۹ ۷,۲٠٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۴,۷۸٠ ۱۵,٠۱٠
  ۱.۹۹
  ۳۴۶,۹٠۴ ۱۵,٠۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۸,۶۱٠ ۱۸,۵۱٠
  ٠.۵۴
  ۴۹,۵۹۶ ۱۸,۵۱٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۴,۸۸۵ ۴,۹۱۴
  ٠.۷۹
  ۱,۴٠٠,۶۸۷ ۴,۹۲۴
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۳۶۲ ۳,۳۵۶
  ۱.۸۸
  ۵۱,۲۶۲,٠٠۶ ۳,۳٠٠
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳,۳۷۴ ۳,۴٠۹
  ۱.۲۶
  ۲,۳۹۵,۵۴۴ ۳,۴۱۷
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲٠,۹۵٠ ۲۱,۱٠٠
  ٠
  ۶٠۲,۶۲۷ ۲٠,۹۵٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۵,۲۹٠ ۵,۱۹٠
  ٠.۱۹
  ۸٠,۹۳۵ ۵,۲۸٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۵,۵٠٠ ۵,۴۹٠
  ۱.۲۶
  ۲,۷۳۷,۴۷۱ ۵,۵۷٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۱,٠۷٠ ۱٠,۹۸٠
  ٠.۸۲
  ۱۶۳,۹۸۳ ۱٠,۹۸٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۸,۱۷٠ ۸,۱۶٠
  ۱.۶۸
  ۵,۴۶۲,٠۲۵ ۸,۳۱٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۷۱٠ ۲,۷۳۴
  ۱.۶۷
  ۲,۵۲۲,۶۴۳ ۲,۷۵۶
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۷,۱۳٠ ۷,۱۹٠
  ۴.۹۳
  ۸,۸۱۴,۵۳۲ ۷,۵٠٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۱۷۱ ۴,۱۹۸
  ۱.۷۹
  ۲۵۲,۷۵۷ ۴,۲۴۷
 • لابسا آبسال‌ ۹,۳۱٠ ۹,۳۵٠
  ٠.۷۶
  ۱,۲۴۱,۶۲٠ ۹,۲۴٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۵,۹٠٠ ۱۵,۹۴٠
  ٠.۴۴
  ۲۶۲,۱۱۹ ۱۵,۹۷٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱٠۵,۸۹٠ ۱٠۶,۷۲٠
  ۱.۵۴
  ۸۲۹,۱۵٠ ۱٠۴,۲۸٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۶۷٠
  ۲.۷۸
  ۳۹٠,۵۸۲ ۱۵,۸۴٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳٠,۸٠٠ ۳۱,۳۲٠
  ۱.۹۴
  ۱۵٠,۸۵۷ ۳۱,۴۱٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۴,۹٠٠ ۷۴,۸۵٠
  ۱.۵۱
  ۲,۳۶۷ ۷۶,٠۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,۵۵۳ ۳,۵۹۵
  ۱.۲
  ۳۴۲,٠۸۵ ۳,۵۹۶
 • ما بیمه ما ۴,۳۸۹ ۴,۴۶۹
  ۲.۱۴
  ۷۷۸,٠۵٠ ۴,۴۸۵
 • مادیرا صنایع مادیران ۵,٠۸۸ ۵,٠۹۹
  ٠
  ۴,۴۵۶,۲۷۱ ۵,٠۸۸
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۶٠,۹۵٠ ۱۵۹,۴٠٠
  ۱.٠۴
  ۱۶,۱۶۷ ۱۵۹,۳٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۸,۷۲٠ ۸,۸۶٠
  ۱.۶۹
  ۶۶۲,۹۱۷ ۸,۸۷٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۹,۸۴٠ ۹,۸۹٠
  ٠.۸۱
  ۲۷۹,۹۶۴ ۹,۹۲٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۳,۳۹۸ ۳,۳۳۵
  ۲.۶
  ۵,۹۴۷,٠۲۳ ۳,۳۱۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۴۱٠
  ۱.۶۱
  ۶۸۸,۸۵۴ ۱٠,۵۷٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۷۷٠ ۱,۷۷۳
  ٠.۶۲
  ۱۲,۱۶۹,۶۷۳ ۱,۷۸۱
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۸,۷۹٠ ۸,۷۸٠
  ٠.۲۳
  ۸۷۴,۳٠۷ ۸,۷۷٠
 • میهن بیمه میهن ۱۴,۶۳٠ ۱۴,۴۹٠
  ۱.۵۳
  ۲,۱۶۶,۱۷۵ ۱۴,۴۱٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۳,۵۸٠ ۱۳,۶٠٠
  ۱.۶۷
  ۶۵۹,۷۸۱ ۱۳,۸۱٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۶,۶۸٠ ۱۶,۶٠٠
  ۶.۳۸
  ۱٠,۷۲۶,۹۲۶ ۱۵,۶۸٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۹,۶۸٠ ۴۸,۹۴٠
  ۲.۳۱
  ۱۳۷,۹٠۳ ۴۸,۵۶٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۴۹,۷۸٠ ۱۵٠,٠۲٠
  ٠.۱۹
  ۹۳۸,۳۹۸ ۱۵٠,٠۷٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۸٠۵ ۱,۸۲۲
  ٠.۶۶
  ۴,٠۷۹,۴۹٠ ۱,۸۱۷
 • نیان نیان الکترونیک ۱۶۳,۷٠٠ ۱۶۳,۵۵٠
  ٠.۸۶
  ۲٠۸,۸۲۴ ۱۶۲,۳٠٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۲۳۴ ۲,۲۳۷
  ٠.۷۲
  ۲۸,۳٠۱,۵۳۷ ۲,۲۱۸
 • هجرت پخش هجرت ۲۸,۳٠٠ ۲۸,۴٠٠
  ٠.۳۵
  ۳۳,۲٠۶ ۲۸,۴٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۷,۱۴٠ ۷,۱۸٠
  ۱.۷۹
  ۱,۷۶۶,۳۸۱ ۷,۲۷٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۵,۴۲۳ ۵,۴۷۷
  ۱.۲
  ۸,۷۸۵,۴۴۹ ۵,۴۸۹
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱٠,۴۲٠ ۱٠,۶۵٠
  ۳.۹۹
  ۱۹,۹٠۲,۲۷۳ ۱٠,٠۲٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۸,۴۶٠ ۸,۵۸٠
  ۲.۶۵
  ۱,۸۱٠,۵۴۹ ۸,۶۹٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۵,٠٠۳ ۵,٠٠۲
  ٠.۳۸
  ۱,۶۱۲,۹۸۸ ۴,۹۸۴
 • وآفری بیمه کارآفرین ۲,۹۲٠ ۲,۹۵۳
  ۱.۳۵
  ۶۵۷,۱۲۶ ۲,۹۶٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۶,٠۶٠ ۶,٠۱٠
  ٠.۶۶
  ۱,۲۷۸,۴۸٠ ۶,٠۲٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۲,۵۸۲ ۲,۶٠۵
  ۱.۹۷
  ۳,۶۲۴,٠۳۳ ۲,۶۳۴
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۳,۹۹٠ ۱۴,٠۴٠
  ٠.۳۶
  ۱,۲۹۷,۹۲۱ ۱۴,٠۴٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۷۴٠
  ۱.۶۵
  ۲۶۱,۷٠۸ ۱۲,۷۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۷۳۹ ۴,۷۹۲
  ۱.۵
  ۹۸۲,۵۳۷ ۴,۸۱۱
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,۹۹٠ ۶,۱٠٠
  ۱.۴۸
  ۲,۴۹٠,۸۴٠ ۶,٠۸٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۱,۳۸٠ ۱۱,۳۵٠
  ٠.۲۶
  ۲,۶۳۳,۸۷٠ ۱۱,۳۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۷,٠۸٠ ۶,۹۴٠
  ۲.۹۱
  ۴,٠۵۹,۵۲۳ ۶,۸۸٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱۲۲ ۲,۱۳۸
  ۱.۹
  ۴۲,۲۳۳,۳۵۴ ۲,۱۶۳
 • وبملت بانک ملت ۴,۶۴۱ ۴,۶۵۳
  ۱.۴۴
  ۳۴,۵۴٠,٠۹۸ ۴,۷٠۹
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۵۴۶ ۴,۵٠۳
  ۶.۹۹
  ۵۱,۲۸۶,۹۱۳ ۴,۲۴۹
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۱۹٠ ۲,۲٠۷
  ٠.۸۶
  ۲,٠٠۸,٠۵٠ ۲,۲٠۹
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۴۷۸ ۱,۴۹۳
  ٠.۸۷
  ۹,۲۹٠,۲٠۷ ۱,۴۹۱
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۸۱۸ ۱,۸۶۲
  ۳.۲۵
  ۲۷,۵۶۷,٠۲٠ ۱,۸۷۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۹۲۵ ۲,۹۲۱
  ٠.۱۴
  ۲,۷۶۱,۹۱۳ ۲,۹۲۱
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۵,۵۳٠ ۳۵,٠۸٠
  ۱.۲۸
  ۵۸۶,۴۲۶ ۳۵,٠۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۹,۸۵٠ ۱۹,۵۲٠
  ۱.۷۴
  ۹۹,۴۷٠ ۱۹,۵۱٠
 • وپست پست بانک ایران ۹,۶۳٠ ۹,۶۴٠
  ٠
  ۷۷٠,۲۱٠ ۹,۶۳٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۳۷۴ ۳,۳۹۱
  ۱.۲
  ۵۶۲,۱۶۲ ۳,۴۱۵
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۳۴۱ ۲,۳۳۳
  ۱.۶۸
  ۵۱,۷۹۲,۸٠٠ ۲,۳۸۱
 • وتعاون بیمه تعاون ۲,٠۷۵ ۲,٠۵۸
  ۴.۹۶
  ۳٠,۷۸۶,۴۷۷ ۱,۹۷۷
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۸,۱٠٠ ۱۸,۲٠٠
  ۱.۳۱
  ۴۵۶,۶۹۸ ۱۸,۳۴٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۸۷٠ ۳,۸۵۸
  ٠.۳۴
  ۳۶۴,۲۹۵ ۳,۸۵۷
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۷,۳٠٠ ۷,۲۸٠
  ٠.۶۹
  ۱,۲۸۱,۲۱۹ ۷,۲۵٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,۲٠٠ ۱,۲۱۲
  ۱.۵۲
  ۱۵۳,۵۱۴,۸۷۴ ۱,۱۸۲
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۶۵۸ ۴,۶۹۷
  ۱.٠۶
  ۱,۴۵۲,۴۲۱ ۴,۷٠۸
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۸۲۲ ۱,۸۲۶
  ۱.۷۸
  ۶۲,۵۱۳,۷۱۷ ۱,۸۵۵
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۶
  ٠.٠۸
  ۲,۸۳۸,۸۳۵ ۳,۷۸۶
 • ودی بیمه دی ۹,۳۷٠ ۹,۳۹٠
  ۱.۴۷
  ۱,۸٠۸,۶۲۱ ۹,۵۱٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۴٠
  ۲.۷۹
  ۳۲,٠۴٠,۸۵۳ ۶,۸۱٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۴۳۵ ۵,۴٠٠
  ٠.۸۷
  ۵۳,۴۱۲,۹۱۳ ۵,۳۸۸
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲,۱٠۱ ۲,۱۲۲
  ۱.٠۶
  ۴۳,۴۹۶,۵٠۳ ۲,٠۷۹
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۴۹۴ ۲,۴۹۴
  ٠.۵۶
  ۶۱۹,۷۵۱ ۲,۵٠۸
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,٠۵٠ ۵,٠۵۵
  ٠.۱۸
  ۱,۵۶۵,۸۶۵ ۵,٠۵۹
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۴,۷۳۵ ۴,۷۴۴
  ۱.٠۵
  ۱۲,۲۵۵,۵۳۴ ۴,۶۸۶
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۹۱۴ ۱,۹۲۱
  ٠.۴۲
  ۷۴۱,٠۹۱ ۱,۹۲۲
 • وسینا بانک سینا ۳,۹٠٠ ۳,۹٠۱
  ٠.٠۳
  ۹۲۱,۶۷۱ ۳,۹٠۱
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۲۴۹ ۲,۲۵۳
  ٠.٠۴
  ۳,۶۱۹,۱٠۲ ۲,۲۴۸
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۷,۳۱٠ ۱۷,۲۵٠
  ٠.۱۲
  ۴,٠٠۹,۵۸۳ ۱۷,۳۳٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۸۷٠ ۱,۸۸۴
  ٠.۸
  ۱,٠۶۴,۷۳۱ ۱,۸۸۵
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۵۲۸ ۲,۵۳۵
  ۲.۳۲
  ۲,۷۹٠,۸۳۲ ۲,۵۸۸
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۲,۶۲٠ ۲۲,۷۲٠
  ٠.۵۳
  ۲,٠٠۱,۷۱۶ ۲۲,۷۴٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۱۱۶ ۲,۱۳۸
  ۱.۲۶
  ۴,۴٠۴,۷۶۶ ۲,۱۴۳
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۷۱٠ ۳,۷۲۸
  ۱.۸۵
  ۴۴۵,۸۷۵ ۳,۷۸٠
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۵۶٠
  ٠.۵۵
  ۱,۹۴۹,۵۷۹ ۱۴,۵۷٠
 • وگردش بانک گردشگری ۶,۹۵٠ ۷,٠۴٠
  ۲.۶۶
  ۲۴,۶۱۴,۷۵۳ ۷,۱۴٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۴۶٠
  ۱.۷۳
  ۱,۶۹۴,۳۷۸ ۱۸,۵۲٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۴,۴۹۸ ۴,۴۸۷
  ۱.۸۸
  ۸٠۹,۳۹۳ ۴,۴۱۵
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,۲۸٠ ۶,۳۹٠
  ۴.۴۱
  ۲,۷۸۹,۶۹۹ ۶,۵۷٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۶۸۳ ۱,۷٠۲
  ۲.۲۱
  ۷,٠۴۳,۸۸۷ ۱,۷۲۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۵,۷٠٠ ۵,۷۱٠
  ٠.۱۸
  ۲,۲۱۲,۵٠۴ ۵,۷۱٠
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,۹۱٠ ۵,۹۷٠
  ۱.۶۵
  ۹,۸۸٠,۳٠۷ ۵,۸۱۴
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۵,۲۹٠ ۵,۳۱٠
  ۱.۶۷
  ۳,۱۲۸,۱۸۶ ۵,۳۸٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۵,۸۳٠ ۵,۹۱٠
  ۱.۳۵
  ۱,٠۸۶,۳۹٠ ۵,۹۱٠
 • ولملت واسپاری ملت ۹,۱۲٠ ۹,۱۹٠
  ۳.۷
  ۵,۲۵۸,۲۸۸ ۹,۴۷٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۷٠٠ ۴,۷۷۴
  ۱.۵۵
  ۳۶۸ ۴,۷۷۴
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۵,۲۱۹ ۵,۲۵۲
  ۱.۱۶
  ۱۸,۵۳۲,۵۱۵ ۵,۲۸٠
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۴۶۴ ۲,۵٠۱
  ۲.٠۳
  ۱۲,۴۷۴,۷٠۹ ۲,۴۱۵
 • وملل اعتباری ملل ۳,۱۵۳ ۳,۱۴۴
  ۲.۸۴
  ۵,۴۴۸,۱۴۶ ۳,۲۴۵
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۳٠,٠۴٠ ۲۲۹,۹۴٠
  ۵
  ۱,۲۴۵,۲۴۳ ۲۱۹,٠۹٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۸,۷۸٠ ۸,۷۴٠
  ۲.۴۵
  ۱۲,۸۶۸,۵۸۶ ۸,۵۷٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۵,۷٠٠ ۵,۶۴٠
  ٠.۸۸
  ۱,۹۸۸,۱۶۸ ۵,۶۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۵,۷۷٠ ۵,۸۱٠
  ٠.۸۶
  ۳,۸۸۴,۵۳٠ ۵,۸۲٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۷,۲۹٠ ۷,۳۵٠
  ۲.۴۱
  ۹,۵۵۵,۶۴۱ ۷,۴۷٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۷,٠۱٠ ۷,٠۲٠
  ٠.۴۳
  ۵,۸۲۷,۸۸۶ ۷,٠۴٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۸۹٠ ۲,۸۷٠
  ۱.٠۶
  ۸۱۲,۹۶۹ ۲,۹۲۱
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۷۳۷ ۱,۷۶۴
  ٠.۸۶
  ۱,۴۲۴,۶۷۲ ۱,۷۵۲