شاخص کل : ۱,۲۷۷,۶۲٠
تغییرات: ٠.۱۳ % ، ۱,۶۵۴
حجم معاملات : ۱,۵۹۶,۴۱۲,۳۶۸
ارزش معاملات : ۸,٠٠۲,٠۲۸,۳۹۸,٠۳٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۶
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۴,۷٠٠ ۴,۸۵٠
  ۴.۸۶
  ۱,٠۹۲,۱٠۹ ۴,۹۴٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۸,۷٠٠ ۸,۹۱٠
  ۲.۶۸
  ۱۵۲,۱٠۹ ۸,۹۴٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,۸٠٠ ۷,۷۵٠
  ۳.۹۴
  ۱۲,۱۴۵,٠۳۵ ۸,۱۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲۳,۴۶٠ ۲۳,۴۹٠
  ٠.۱۳
  ۲۲۶,۲۳۳ ۲۳,۴۹٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۷,۹٠٠ ۱۸,۴۵٠
  ۴.۷۹
  ۳۱۵,۶۸۹ ۱۸,۸٠٠
 • اتکا تهران بیمه اتکایی تهران رواک۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۱,۴۴۷,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۴,۹٠۵ ۴,۸۸۳
  ٠.۴۵
  ۳۶,۱۲۳,٠٠۸ ۴,۸۸۳
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۳۹٠
  ۱.۸۵
  ۲,٠٠۴,۶۵۲ ۱٠,۲۶٠
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۸٠٠ ۶,۸۸٠
  ۱.۱۶
  ۲,۶۵۵,۳۲۳ ۶,۸۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۳,۱۷٠ ۱۳,۱۷٠
  ۴.۹۸
  ۶,۹۵۶,۸۸۴ ۱۳,۸۶٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱٠۷,۷٠٠ ۱٠۷,٠۵٠
  ۲.٠۴
  ۱,٠۱٠,٠۱۷ ۱٠۵,۵۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۵۸۳ ۱,۵۷۲
  ٠.۶۴
  ۲,۷۹۹,۵۸۵ ۱,۵۷۳
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۴۲۲ ۳,۴۴۱
  ٠
  ۱,۱۶۵,۹۹۴ ۳,۴۲۲
 • افرا افرانت ۲۲,۶٠٠ ۲۲,۶٠٠
  ۴.۸۷
  ۱,۱٠۱,۹۷۴ ۲۱,۵۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۴۲,٠۸٠ ۴۱,۹۱٠
  ٠.۴۵
  ۲۶٠,٠٠۸ ۴۱,۸۹٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۶۵٠ ۱,۶۲۵
  ۱.۹۱
  ۳,۸٠۶,۸۵۹ ۱,۶۱۹
 • امید تامین سرمایه امید ۸,۸۶٠ ۸,۹۱٠
  ٠.۳۴
  ۴,٠۴۷,۹۱۳ ۸,۸۹٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱٠,۶۶٠ ۱٠,۶۶٠
  ٠.۲۸
  ۵,۴۷۲,۴۱۸ ۱٠,۶۳٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۶۴,۳۴٠ ۶۷,۵٠٠
  ۹.۶۱
  ۴۶,۶۱۸ ۷۱,۱۸٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۶۵,۸۷٠ ۶۶,۶۸٠
  ۴.۹۹
  ۶٠۲,۶۸۸ ۶۹,۳۳٠
 • آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس۷٠%تادیه ۷٠٠ ۷٠٠
  ٠
  ۱,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۷٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۸,۹۳٠ ۹,۳۴٠
  ۴.۹
  ۱۷۹,۷۲۴ ۹,۳۹٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵,۸۶۷ ۵,۸۶۷
  ٠.٠۳
  ۶۶,٠۱۲,٠۱۶ ۵,۸۶۹
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۶,۹٠۹ ۶,۹٠۹
  ٠.٠۹
  ۲۳۲,۷۲۱,۲۶۷ ۶,۹۱۵
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۴,٠۵٠ ۲۳,۵۵٠
  ۲.۵۶
  ۲۴۶,۷۱۵ ۲۳,۴۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۲,۳۵٠ ۲۳,٠۲٠
  ۳.٠۸
  ۷۲۴,۷۴۱ ۲۳,٠۶٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۳۵,٠۵٠ ۳۴,۹۵٠
  ٠.۱۴
  ۱,۷۱۷,٠۸۶ ۳۵,٠٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۸,۷۳٠ ۸,۷۵٠
  ٠.۴۶
  ۸۲۳,٠٠۸ ۸,۷۷٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۷٠۶ ۱,۶۸۹
  ٠.٠۶
  ۱۲,۸۳۸,۳۸۸ ۱,۷٠۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۸۱۳ ۱,۷۹۱
  ۱.۸
  ۳,۸۴۷,۲۶۱ ۱,۷۸۱
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,۱۶۸ ۲,۲۷۶
  ۴.۹۵
  ۳۱۳,۷۱۸ ۲,۲۸۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۵,۳۲٠ ۱۵,۴۳٠
  ۱.۲۳
  ۵,۷٠۱,۴۲۱ ۱۵,۵۱٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۲,۸۵۸ ۲,۹٠۱
  ۱.۵۸
  ۵۵٠,٠۱۴ ۲,۹٠۴
 • بساما بیمه سامان ۲۳,۳۷٠ ۲۳,۳۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۹٠۷,۴۶۴ ۲۲,۲۶٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۲,۲۲٠ ۱۲,۷۷٠
  ۴.۸۳
  ۱۲۷,۴۳۵ ۱۲,۸۴٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۳۵,۸۳٠ ۱۳۵,۶۳٠
  ۲.۸۲
  ۷۶,۷۵۳ ۱۳۹,۷۷٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۷۹٠
  ۴.۷۱
  ۴۵۸,۶۴۵ ۱٠,۸۲٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۶۳,۱۳٠ ۶۴,٠٠٠
  ۵
  ۱۵۴,۶٠۸ ۶۶,۴۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۴۷۹ ۱,۴۶۸
  ٠.۸۲
  ۳,۱٠۵,۹۷۴ ۱,۴۶۷
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,٠۱٠ ۱,٠٠۵
  ۲.۹۸
  ۱۴,۷۶۹,۵۴۴ ۱,٠۴۱
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۳۳٠
  ۱.۲
  ۱۷۷,۱۵۵ ۱۳,۳۶٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۳۱٠ ۵,۵۳٠
  ۴.۶۷
  ۱۷۷,۴۲۹ ۵,۵۷٠
 • بموتو موتوژن‌ ۶۵,۳٠٠ ۶۵,۳۳٠
  ٠.۱۸
  ۵۶,۸۵٠ ۶۵,۴۲٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۵,۴۶٠ ۵,۶۱٠
  ۴.۸۸
  ۱,۱۸٠,۲۱۴ ۵,۷۴٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱,۶۲٠ ۱,۶۷۳
  ۳.۲۸
  ۵٠۴,۱۶۲ ۱,۶۷۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۶۷٠ ۶,۶۳٠
  ۴.۲۲
  ۴,٠۶۱,٠۵۹ ۶,۴٠٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۸,۱٠٠ ۸,۲۸٠
  ۴.۷۱
  ۱۲,۶۴۸,۵۵۸ ۸,۵٠٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۷۱,۵٠٠ ۷٠,٠۹٠
  ۲.۲۷
  ۲۳۵,۴۹۸ ۶۹,۹۱٠
 • بیمه پردیس بیمه پردیس۵٠% تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۸۲۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۶۷,۴۹٠ ۱۶۴,۴۷٠
  ۲.٠۳
  ۱۱٠,۸۸۱ ۱۶۴,۱۵٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,۱۹٠ ۳٠,۹٠٠
  ۲.۲
  ۵,۶۶۱,٠۶۹ ۳٠,۵۲٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۸,۱٠٠ ۸,۱۸٠
  ٠.۹۸
  ۱۶,۸۸۸ ۸,۱۸٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,۸۷٠ ۱۳,۱۲٠
  ۲.۱۳
  ۱٠۳,۶۹۹ ۱۳,۱۵٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۹۴٠ ۶,٠٠٠
  ۱
  ۲۳۹,۱۵۷ ۶,٠٠٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۶۴۳ ۱,۶۴٠
  ٠.۵۵
  ۴,۱۵۴,۹۸۶ ۱,۶۳۴
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,٠۹۲ ۲,٠۵۵
  ۲.۱۵
  ۱۶,۹۹۷,۵۱۱ ۲,٠۴۸
 • پخش پخش البرز ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۲۵٠
  ۱.۵۱
  ۲٠۴,۳۴۶ ۲۳,۱۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۷,۲۴٠ ۶,۹۵٠
  ۴.۹۳
  ۳۵۴,۳۷۷ ۶,۹٠٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۵,۲۱٠ ۱۵,۱۳٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۸۳,۵۷۲ ۱۴,۴۹٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۲۹٠ ۳,۲۹٠
  ٠.۱۲
  ۳۹۲,۳٠۸ ۳,۲۹۴
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۴۸٠
  ۴.۷۱
  ۸۲۹,۲۵۶ ۲۸,۸۶٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۸,۴۵٠ ۱۸,۸۶٠
  ۲.۴۸
  ۲٠۲,۷۱۸ ۱۸,۹۲٠
 • پکویر کویر تایر ۴,۷۸٠ ۴,۸۶٠
  ۲.٠۵
  ۳۴۲,۶۶۶ ۴,۸۸٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۴,٠٠٠ ۴,٠۲۹
  ٠.۹۷
  ۵٠۹,۳٠٠ ۴,٠۳۹
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۴۵,۲٠٠ ۴۶,٠۵٠
  ۱.۹۵
  ۸۴,۴۲۴ ۴۶,۱٠٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۵,۶۷٠ ۱۵,۲۵٠
  ۱.۳۶
  ۱,۶۱۱,۲۹۷ ۱۵,۴۶٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳,٠۲٠ ۱۳,٠٠٠
  ۱.۴
  ۷,۳۱۹,۸۶۵ ۱۲,۸۴٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۷,۹۲٠ ۷,۹۷٠
  ٠.۷۵
  ۱,۷٠۴,۳۸٠ ۷,۹۸٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۶,۹۵٠ ۱۷,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۹٠۷,٠۱۷ ۱۷,۸۴٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۹۵٠ ۷,۹۵٠
  ٠.۵۱
  ۸۱۱,۶۱٠ ۷,۹۱٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲۱,٠۱٠ ۲٠,۹۲٠
  ٠.۴۳
  ۲٠۵,٠۲۴ ۲٠,۹۲٠
 • تفارس تامین سرمایه خلیج فارس ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۲,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۹,۳۳٠ ۳۹,۲۴٠
  ۴.۵۲
  ۵۴۵,۳۹۷ ۳۷,۶۳٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۳,۲۸٠ ۳,۳۴۱
  ۴.٠۹
  ۱,۹۷۱,٠۱۹ ۳,۴۲٠
 • تکنو تکنوتار ۵,۷۲٠ ۶,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۶۱,۲۶۹ ۶,٠۲٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲,۱۲٠ ۲,۱٠٠
  ۳.۶۴
  ۸,۵۸۱,۴۸٠ ۲,۲٠٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۴۸٠ ۲,۴۹۶
  ٠.۷۲
  ۵۴۴,۴۲۸ ۲,۴۹۸
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,٠۹٠ ۶,۲۴٠
  ۲.۵۶
  ۱۹۱,۲۹۵ ۶,۲۵٠
 • توریل توکاریل ۷,۲۳٠ ۷,۱۳٠
  ۱.۶۹
  ۳۷۵,۶۱۶ ۷,۱۱٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲۴,۹٠٠ ۲۴,۹۵٠
  ٠.۴
  ۱,۱٠۹,۳۸۸ ۲۴,۸٠٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۷,۶۹٠ ۱۸,۲۴٠
  ۳.٠۷
  ۹۲,٠۲۵ ۱۸,۲۵٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳۶,٠٠٠ ۳۶,۵٠٠
  ۱.۶۴
  ۴۶,۹٠۶ ۳۶,۶٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۶۹۵ ۱,۷۲۶
  ۱.۱۷
  ۱۸,۵۲۸,۸۳۹ ۱,۷۱۵
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۵,۳۸٠ ۵,۶٠٠
  ۴.۹۵
  ۲,۹۶۳,۵۹۲ ۵,۶۶٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱٠,۶۵٠ ۱٠,۹۳٠
  ۱.۵۷
  ۱,۹۸٠,٠۹۸ ۱٠,۸۲٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۲۸۳ ۱,۲۶۵
  ۱.۹۱
  ۳,۶۵۶,٠۴۸ ۱,۲۵۹
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۷,۱۵٠ ۷,۱۹٠
  ۱.۱۱
  ۲۶۶,۲۱٠ ۷,۲۳٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۴۳٠ ۱,۴٠۹
  ۱.۵۶
  ۱,۱۳۶,۳۵۹ ۱,۴٠۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۳٠۶ ۳,۳۹۲
  ۴.۹۷
  ۲,۱۴۲,۹٠۷ ۳,۴۷۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۹۲۶ ۲,۹۲۹
  ۴.۹۷
  ۶,۸۷۳,٠٠۸ ۳,٠۷۹
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۴,۹۷٠ ۵,٠۸٠
  ۴.۹۷
  ۱,۸۷۸,۹۳۱ ۵,۲۳٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۸,۳٠٠ ۸,۲۵٠
  ۱.۳۱
  ۳,۴۹۲,۱۲٠ ۸,۴۱٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۸۷۶ ۲,۸۸٠
  ٠.٠۳
  ۳۸۱,٠۷۹ ۲,۸۷۷
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۶,۲۴٠ ۶,۳۴٠
  ۱.۷۳
  ۴۱۸,۷۵۵ ۶,۳۵٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۳,۴۳۵ ۳,۶۱۵
  ۵.٠۳
  ۱۱,٠۵۹ ۳,۶۱۷
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۶,۲۴٠ ۶,۳۲٠
  ۴.۸۸
  ۶,۲۷۷,۵٠۷ ۶,۵۶٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۲,۹۸۹ ۳,٠٠۱
  ۱.۴۲
  ۱,۳٠۷,۴۴۸ ۳,٠۳۲
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۴,۴۶۲ ۴,۴۸۶
  ۴.۹۸
  ۵,۵٠۱,۳۳۶ ۴,۶۹۶
 • جم پتروشیمی جم ۴۷,۹۸٠ ۴۸,۸۲٠
  ۱.۸۶
  ۱۶۶,۵۷۸ ۴۸,۸۹٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۱۶,۸۹٠ ۱۱۵,۵٠٠
  ۱.۱۴
  ۱۱٠,۹۶۲ ۱۱۵,۵۷٠
 • چافست افست‌ ۷,۷٠٠ ۷,۷٠٠
  ۱.۴۱
  ۱,۴٠٠,۵۸۹ ۷,۸۱٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۹,۷۵٠ ۲۹,۸٠٠
  ۴.۹۵
  ۱,۲۴۴,۱۴۴ ۳۱,۳٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱,۹۹٠ ۱,۹۸۷
  ۱.٠۹
  ۶,۲٠۴,۸۲۶ ۲,٠۱۲
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۳۴٠ ۶,۵۴٠
  ۳.۷۹
  ۴۷۷,۶۵۸ ۶,۵۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۷۲٠ ۲,۷٠۴
  ۱.۹۵
  ۴,۶۶۹,۳۷٠ ۲,۶۶۸
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۶٠ ۲,۶۱۵
  ۱.۹۹
  ۳,۱۶۶,۴۹۱ ۲,۶٠۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۶,۹۵٠ ۶,۸۸٠
  ٠.۸۶
  ۹۶۳,٠۲۳ ۷,٠۱٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۴۲٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۲۲,۷۳۱ ۱۱,٠۴٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۱۹۲ ۳,۱۹۵
  ۵
  ۱۳,۷۲۲,۴۳۷ ۳,۳۶٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۲۹,۵٠٠ ۲۸,۷٠٠
  ۴.۹۸
  ۲۸۲,۲۵۳ ۲۸,۱٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۱۷,۶۶٠ ۱۸,٠۵٠
  ۴.۹۵
  ۴۲۷,٠۷۳ ۱۸,۵۸٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۱۴٠ ۵,۱۱٠
  ۴.۶۸
  ۵,۹۵۴,۷۵۸ ۴,۹۱٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۲,۵۱٠ ۱۲,۸۱٠
  ۴.۹۴
  ۵۹۸,۹۲۷ ۱۳,۱۶٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۳,۴٠٠ ۱۴,٠۴٠
  ۴.۶۳
  ۱۳,۷۶۳ ۱۴,٠۵٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۱۷۲ ۲,۱۴۸
  ٠.۸۴
  ۱,۸۵۳,٠۴۴ ۲,۱۵۴
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۵,۶۹٠ ۱۵,۷۵٠
  ٠.۱۹
  ۱,۱۳۳,۱۹۱ ۱۵,۶۶٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۲,۲۵٠ ۴۲,۸٠٠
  ۳.۱
  ۲۸۷,۴۵۹ ۴۳,۶٠٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۵,۳۷۴ ۵,۳۶۳
  ۴.۹۸
  ۷,۴٠۸,۷۳۸ ۵,۱۱۹
 • حفاری حفاری شمال ۳,۶۷۸ ۳,۵۸۷
  ۳.۲۶
  ۲,۳٠٠,۹۱۷ ۳,۵۶۲
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۵۶٠
  ۱.۲
  ۲,۱۶٠,۳۶۱ ۱۲,۵۵٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۴۹۸ ۲,۴۳۷
  ۲.۵
  ۱,۵۳۴,۴۸٠ ۲,۴۳۷
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۸۷۸ ۳,۹۳۸
  ۲.۲۲
  ۸۸۹,۷۱۴ ۳,۹۶۶
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۸۷۵ ۱,۸۵۵
  ۱.۶۳
  ۴۵,۹۶۱,۷۳٠ ۱,۸۴۵
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,٠٠۵ ۱,٠٠۱
  ۱.٠۱
  ۴۳,۸۱۲,۹۹۸ ۹۹۵
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۷٠,۹۹٠ ۷۱,۲۵٠
  ٠.۳۶
  ۴۷,۶۵٠ ۷۱,۲۵٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۵۲۱ ۴,۵۴۷
  ۳.۲۳
  ۱,۷۵۸,۸۵۵ ۴,۶۷۲
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱٠,۲۷٠ ۱٠,۱۹٠
  ۱.۷۲
  ۲,۷۲۲,۱۳۵ ۱٠,۴۵٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۶۵۳ ۲,۶۶۷
  ٠.۴۱
  ۱۵,٠۴۷,۸۱۷ ۲,۶۶۴
 • خچرخش چرخشگر ۶,۲۱٠ ۶,۲۴٠
  ٠.۸
  ۱۹۶,۴۴٠ ۶,۲۶٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵۳,٠٠٠ ۵۲,۴۵٠
  ٠.۳۸
  ۷۵,۵۲۴ ۵۲,۸٠٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱٠۵,٠٠٠ ۱٠۴,۸۷٠
  ٠.۱۲
  ۱۴۹ ۱٠۴,۸۷٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۲,۲۹۵ ۲,۳۳۴
  ۴.۹۷
  ۳,۹۹۸,۶۱٠ ۲,۴۱۵
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۳,۴۹٠ ۲۳,۴۲٠
  ٠.۹۳
  ۳۴۲,٠۸۵ ۲۳,۷۱٠
 • خزامیا زامیاد ۷,۸۹٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۱۵
  ۴,۸۸۶,۶۲۲ ۷,۸٠٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۸,۶٠٠ ۸,۵۷٠
  ٠.۵۸
  ۱,٠۳۷,۷۷۱ ۸,۶۵٠
 • خساپا سایپا ۱,۵۹٠ ۱,۵۸۱
  ٠.۸۲
  ۸۳,۹٠۴,۴۶۹ ۱,۵۷۷
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱٠,۲۴٠ ۱٠,۳۸٠
  ۲.۲
  ۵۱۳,۴۳۴ ۱٠,۴۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۵,۶۳٠ ۵,۶۶٠
  ۴.۹
  ۲,۱۱۵,٠٠۷ ۵,۹۲٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۷۸۹ ۲,۷۳۶
  ۱.۲۳
  ۳,۳۸۷,۲۶۹ ۲,۷۵۵
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۴٠٠
  ٠.۲۶
  ۶۱۱,۸۱۷ ۲۲,۸۴٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۳۸۲ ۲,۳۶۹
  ٠.۵۴
  ۶۳,۱٠۸,۳۶۸ ۲,۳۹۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۶۳,۳۹٠ ۶۴,۸۲٠
  ۱.۳۸
  ۹۱,۹۴۵ ۶۴,۲۸٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۱۳۲ ۳,۱۳۷
  ٠.۵۱
  ۲,۳۵۶,۴۵۸ ۳,۱۴۸
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۲,۶۱۱ ۲,۵۸٠
  ۱.۳۲
  ۴,۶۶۲,۸۷٠ ۲,۵۷۷
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۶۹۵ ۱,۶۶۶
  ۱.۸
  ۴,۷۵۶,۳۳۷ ۱,۶۶۵
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۷۹۵ ۳,۸۶۹
  ۴.۶۷
  ۲,۱۴۵,۵۵۵ ۳,۹۸۱
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۵,۳۷٠ ۱۵,۳۲٠
  ۴
  ۹,۸۳٠,۲۴٠ ۱۶,٠۱٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۹۴۴ ۱,۹۳۴
  ٠.۱۵
  ۱۴۶,۲۲۷,۱۱۷ ۱,۹۴۷
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۶,۲۷٠ ۶,۳۸٠
  ۲.۳۴
  ۴۲۶,۹٠۶ ۶,۴۲٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۱,۴۵٠ ۲۱,۲۹٠
  ٠.۷۵
  ۳۵,۱۸۸ ۲۱,۲۹٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۸,۵۸٠ ۲۸,٠۲٠
  ۲
  ۱٠,۲۸۹ ۲۸,٠۲٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۵,٠۶٠ ۲۴,٠۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۴۲,٠٠۳ ۲۳,۸۷٠
 • دالبر البرزدارو ۱۱,۶۹٠ ۱۱,۷۴٠
  ٠.۵۱
  ۱۵۳,۸۷۸ ۱۱,۷۵٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,٠۳۲ ۲,۱۱۸
  ۴.۶۹
  ۹۱۸,۶٠۹ ۲,۱۳۲
 • دانا بیمه دانا ۴,۷۳۹ ۴,۸۵۵
  ۱.۷
  ۳۷,۳۹۹,۳٠۱ ۴,۶۶٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,۱۷٠ ۸,۴۷٠
  ۳.۸۸
  ۱۴۶,۱۹٠ ۸,۵٠٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۱۸٠ ۷,۳۳٠
  ۲.۴۵
  ۱۸۸,۱۷٠ ۷,۳۶٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۸,٠٠٠ ۲۸,۱۸٠
  ۱.۱
  ۱۴۶,۲۶۵ ۲۸,۳۱٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۷,۷۳٠ ۳۶,۸۷٠
  ۲.۳۶
  ۷۱,۴۹۴ ۳۶,۸۶٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۳,۳۵٠ ۲۳,۲۵٠
  ۴.۹۴
  ۵۹۹,٠۳۶ ۲۲,۲۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۶,۶۱٠ ۶,۶٠٠
  ٠.۴۵
  ۵۸۴,۲۶۷ ۶,۶۴٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۹,۲۱٠ ۹,۵۹٠
  ۴.۱۶
  ۱٠۴,۸۳۵ ۹,۶۱٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۸,٠۹٠ ۸,٠۳٠
  ۱.۱۳
  ۲۹۱,٠۴۵ ۸,٠٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۵,۴۳٠ ۱۵,۴۳٠
  ۴.۹۷
  ۴,۵۴۹,۶۶۷ ۱۴,۷٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۱۹,۲٠٠ ۱۹,۶٠٠
  ۲.۲۹
  ۵۸,۲٠۳ ۱۹,۶۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۷,۳٠٠ ۲۸,۱۵٠
  ۳.٠۵
  ۱۹,۱۵٠ ۲۸,۱۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۳,۷۹٠ ۳,۸۴۳
  ۱.۶۹
  ۷۳۹,۹٠۳ ۳,۸۵۵
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۲,۲۲٠ ۱۲,۱۱٠
  ۱.۱۶
  ۳۹٠,۹۸٠ ۱۲,٠۸٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۶,۷۲٠ ۱۷,۴٠٠
  ۵
  ۳٠٠,۸۱۴ ۱۷,۶٠٠
 • دسبحان سبحان دارو ۸,٠۹٠ ۸,۱۷٠
  ۲.۲۹
  ۴۹۵,۱۴٠ ۸,۲۸٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۹,۵۳٠ ۱۹,۷۶٠
  ۱.۱۶
  ۲۸,۲٠۴ ۱۹,۷۶٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲٠,۳٠٠ ۲٠,۲۷٠
  ٠.۶۴
  ۲۱۵,۳۳۹ ۲٠,۴۳٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۷,۶۵٠ ۱۷,۸۶٠
  ۱.۲۳
  ۶۹,۶۱۱ ۱۷,۸۷٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۸٠٠
  ۴.۴۸
  ۹۱,۷۸۲ ۱۱,۸۳٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۶۹٠
  ۳.۶۵
  ۲۳,۹۴۶ ۱۳,۷٠٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۷,۵٠٠ ۲۶,۹٠٠
  ۲.۲۳
  ۴۳,۳٠٠ ۲۶,۹٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲,۳٠۲ ۲,۴٠٠
  ۴.۴
  ۴۳۵,۶۷۱ ۲,۴٠۸
 • دکیمی کیمیدارو ۱۵,۶۳٠ ۱۶,٠٠٠
  ۲.۴۳
  ۲۲,۵۲٠ ۱۶,٠۲٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۸,۶۶٠ ۳۸,۵۱٠
  ۱.۱۸
  ۲۷٠,۲۳۳ ۳۸,۲۱٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱,۶۸۸ ۱,۷۶۵
  ۴.۹۵
  ۹۹۶,۳۹۹ ۱,۷۷۶
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۱۶,۳۳٠ ۱۶,۶۳٠
  ۲.۵۱
  ۴۴۴,۵۴۵ ۱۶,۷۵٠
 • دی بانک دی ۹۳۲ ۹۳۷
  ۳.۴۲
  ۴۷۱,٠۹۸,۸۷۹ ۹۶۵
 • دیران ایران‌دارو ۱۳,۹۶٠ ۱۴,٠۳٠
  ۲.۵۱
  ۴,٠۷۱,۴٠۷ ۱۴,۳۲٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۷۸۶ ۲,۷۳۵
  ۲.۸۶
  ۱۵۲,٠۹۶,۵۵۲ ۲,۸۶۸
 • رافزا رایان هم افزا ۵۴,۵٠٠ ۵۳,۹۵٠
  ۲.۹۴
  ۲۳۳,۷۸٠ ۵۶,۱۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳,۴۲٠ ۳,۴٠۳
  ٠.۹۱
  ۹,۱۸۵,۶۷۸ ۳,۳۸۹
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۱۳٠ ۵,۲۲۱
  ۲.۹۳
  ۱٠,۹۹۴,۹۸۹ ۴,۹۸۴
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۶,۶۴٠ ۶,۹۳٠
  ۴.۱۸
  ۵۳,۱۶٠ ۶,۹۳٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۶,۱٠٠ ۶,۱۴٠
  ۱.۱۳
  ۶,۷۷۳,۴۵۷ ۶,۱۷٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,۸۵٠ ۱۵,٠۴٠
  ۱.۳۹
  ۱,۶۸۸,۹۹۸ ۱۵,٠۶٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۹,۶۷٠ ۹,۷۲٠
  ٠.۶۲
  ۱۳۳,۱۶۴ ۹,۷۳٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۶٠٠
  ۱.۶۹
  ۴۲,۶۶۹ ۲۶,۶۵٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۷۹,٠٠٠ ۱۷۹,۷۵٠
  ٠.۵۶
  ۳۶۳,۹۳۴ ۱۸٠,٠٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۱۵٠ ۲,۱۵۶
  ٠.۹۷
  ۲,۷۷۹,۱۹۶ ۲,۱۷۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱٠۷,۶۵٠ ۱٠۷,۵۳٠
  ۵
  ۱۸۶,۹۵٠ ۱٠۲,۵۲٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۳۵٠
  ۴.۹۳
  ۱,۲۱۷,۱۷۶ ۱۲,۹۸٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۲۹۶ ۳,۳۱۹
  ۳.۳۴
  ۳,۴۳۶,۲۸۵ ۳,۴۱٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۴,۵۷٠ ۴,۶۶۱
  ۲.۸۱
  ۸۱۸,۸۸۷ ۴,۷٠۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۶,۹۱٠ ۶,۷۷٠
  ۲.۵۲
  ۳۹۳,۲۵۴ ۶,۷۴٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱,۴۴۱ ۱,۴۷۶
  ۴.۹۵
  ۵,۶۸٠,۵۷۹ ۱,۵۱۶
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۵,۶۱٠ ۱۶,۱۵٠
  ۴.۲۹
  ۲۱۴,۶۵۸ ۱۶,۳۱٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۳,٠۱٠ ۱۲,۹۵٠
  ٠.۴۶
  ۲۳۳,۹۵۸ ۱۲,۹۵٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۳٠٠ ۸,۲۵٠
  ٠.۷۳
  ۱۶۵,۶۳۲ ۸,۲۴٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۳۱٠ ۶,۲۴٠
  ٠.۹۶
  ۳٠۷,۲۸۶ ۶,۲۵٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۶,۷۳٠ ۱۷,۴۵٠
  ۴.۸۴
  ۱۱۷,۹۵۷ ۱۷,۵۸٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۷,۶۸٠ ۷,۷۹٠
  ۱.۶۶
  ۲۸۴,۷۴٠ ۷,۸۱٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۱,۷۵٠ ۵۱,۲٠٠
  ۱.۹۹
  ۱۹۳,۵٠۶ ۵۲,۸٠٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۶,۵۱٠ ۱۶,۵۲٠
  ٠.٠۶
  ۱۸,۷۶۴ ۱۶,۵۲٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۱,٠۱٠ ۲۱,۲۲٠
  ۱.٠۸
  ۵۶,۷۳۲ ۲۱,۲۴٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۱۶,٠۴٠ ۱۶,۱۹٠
  ٠.۹۹
  ۷۲,۵۸۶ ۱۶,۲٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۵,٠۵٠ ۳۵,۶۲٠
  ۱.۶۳
  ۲۹,۶۵۵ ۳۵,۶۳٠
 • ساوه سیمان ساوه ۴۳,۷۵٠ ۴۴,۳۵٠
  ۱.۴۶
  ۱۸,۲۷۷ ۴۴,۴٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۸۸,٠٠٠ ۸۹,۹٠٠
  ۲.۲۸
  ۱٠,۶۵۴ ۹٠,٠۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۶,۷۷٠ ۳۶,۷۷٠
  ٠.٠۳
  ۶,۲۳۶ ۳۶,۷۸٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۱,۷۸٠ ۱,۷۴۸
  ۱.۷۱
  ۸,۸۸۲,۲۷۸ ۱,۷۵٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۳۸,۹٠٠ ۳۹,۸۸٠
  ۲.۷۳
  ۵۶,۵۴۷ ۳۹,۹۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۳۲,۹۹٠ ۳۱,۹۳٠
  ۴.٠۴
  ۵۸۶,۲۸۹ ۳۱,۷۱٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۶,۶۸٠ ۶,۶۵٠
  ٠.۶
  ۱۶۸,۴۶٠ ۶,۶۴٠
 • سپید سپید ماکیان ۵۶,۳۳٠ ۵۵,۷۷٠
  ۱.۸۴
  ۲۶۱,۷۷٠ ۵۵,۳۱٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۸,۶٠٠ ۱۸,۸۵٠
  ۱.۵۹
  ۱۵٠,۴۶٠ ۱۸,۹٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۷۵٠
  ۱.۱۲
  ۲۱۳,۱۱۴ ۱۸,۷۹٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۷۱,٠٠٠ ۷۱,۴۴٠
  ۱.۳۲
  ۹۹,۵۲٠ ۷۱,۹۵٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۱۵,۱۴٠ ۱۴,۹۸٠
  ۱.٠۷
  ۶۴,۶۷۲ ۱۴,۹۸٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲٠,۶۵٠ ۲٠,۶۴٠
  ٠.٠۵
  ۵۷,۸۳۴ ۲٠,۶۶٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۱,۳۵٠ ۳۲,۶۵٠
  ۵
  ۱٠۱,۵۷۱ ۳۳,٠٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۳,۳۴٠ ۲۴,۵٠٠
  ۴.۹۷
  ۲۸,٠۴۸ ۲۴,۵۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۴,۸۳٠ ۴,۹۲٠
  ۲.٠۳
  ۵۱۱,٠۱۵ ۴,۹۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۵۴٠ ۵,۶۷٠
  ۱.۲۵
  ۵,۲۹۶,۳٠۱ ۵,۶۱٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۹,۹۶٠ ۲٠,۲۶٠
  ۱.۷۷
  ۶۲,٠۹۶ ۲٠,۳۲٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۴۹٠ ۶,۴۵٠
  ٠.۷۸
  ۳۳۱,۷۳۳ ۶,۴۴٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۷,۴۴٠ ۷,۴۴٠
  ٠
  ۴٠,۸۸۱ ۷,۴۴٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۲,۶٠٠ ۲۲,۶۵٠
  ٠.۵۳
  ۱۱۱,۸۸٠ ۲۲,۷۲٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۵۷٠
  ٠.٠۷
  ۱۹۴,۵۲۳ ۱۳,۵۹٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۲,۹۳٠ ۱۳,۴٠٠
  ۳.۸۷
  ۱۸۳,۲۸۹ ۱۳,۴۵٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۴,۲۹٠ ۱۳,۸۴٠
  ۳.۲۵
  ۷۸,٠۸۵ ۱۳,۸۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۵۱,۵۹٠ ۵٠,۹٠٠
  ۱.۴
  ۲۳,۶۷۹ ۵٠,۸۸٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۴,۳۵٠ ۱۴,۴۴٠
  ٠.۵۵
  ۳۹۱,۹۱٠ ۱۴,۴۳٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۳,۲۷٠ ۲۳,۸۹٠
  ٠.٠۹
  ۶۱۶,۸۲۱ ۲۳,۲۵٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴٠,۸۲٠ ۳۹,۹۳٠
  ۲.۳۳
  ۲۵,۸۱۸ ۳۹,۸۹٠
 • سکرد سیمان کردستان ۴,۵۹٠ ۴,۵۴۹
  ۱.٠۳
  ۵۴۶,۸۱۷ ۴,۵۴۳
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۴,۴۵٠ ۱۴,۳۵٠
  ٠.۷
  ۲۵۴,۳۵۸ ۱۴,۳۵٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۶٠٠
  ۱.۷۷
  ۲۴۹,۷۶۹ ۱۳,۵۸٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱٠,۱۷٠ ۱٠,۱۵٠
  ۱.۶
  ۶,۵۶۱,۸۹۳ ۱٠,٠۱٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۳,۶٠٠ ۲۴,۲٠٠
  ۴.۱
  ۲۳۷,۷۸۱ ۲۴,۶۱٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۵,۵۱٠ ۱۶,٠۲٠
  ۳.۳۶
  ۳۶,۱۸۳ ۱۶,٠۵٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۹,۷۱٠ ۲٠,۳٠٠
  ۳
  ۲۶,۴۸٠ ۲٠,۳۲٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۸,۵۸٠ ۸,۵۱٠
  ٠.۸۲
  ۷۷۶,۹۱۷ ۸,۵۱٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۵,۳۴٠ ۵,۴۵٠
  ۲.۲
  ۴۳۴,۶۸۱ ۵,۴۶٠
 • سیستم همکاران سیستم ۴,۹۳٠ ۴,۸۹٠
  ٠.۲
  ۴۴۳,۵۶۴ ۴,۹۲٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۶,۳۱٠ ۶,۶۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۶٠ ۶,۶۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۲,٠۵٠ ۲۲,٠۷٠
  ۱.۷۱
  ۶٠۱,۳۳۶ ۲۱,۶۸٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۹,۳٠٠ ۳۸,۱۹٠
  ۳.۴۵
  ۱,٠۳۳,۴۶۵ ۳۷,۹۹٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۲,۶۹٠ ۱۲,۵۹٠
  ٠.۵۵
  ۵۸۹,۵۴۳ ۱۲,۶۲٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۱,۱۹٠ ۱۱,۱۹٠
  ٠.٠۹
  ۲۵۶,۵۹۷ ۱۱,۱۸٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۲۵,۸٠٠ ۱۲۴,۶٠٠
  ۴.۹۶
  ۶٠۱,۵۳۲ ۱۱۹,۸۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۴,۳۵٠ ۳۴,۱۵٠
  ۴.۹۵
  ۳,۹۷۱,۱۵٠ ۳۲,۷۳٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۷,۸٠٠ ۱٠۶,۲۵٠
  ۴.۷۶
  ۱۹۶,۱۱٠ ۱٠۲,۹٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۶,۴۵٠ ۶,۴۱٠
  ۴.۸۸
  ۸۲,۸۶۶,۵٠۱ ۶,۱۵٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱٠,۶۹٠ ۱٠,۷۲٠
  ٠.۲۸
  ۷۷۳,۳۸۸ ۱٠,۷۲٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۴٠
  ۲.۱
  ۱,۴۸۱,۳٠۵ ۷,۱۵٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۴,۴٠٠ ۱۴,۲۹٠
  ۱.٠۵
  ۱۵۳,۸۷۱ ۱۴,۲۵٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۵۳٠
  ۲.۳۶
  ۳٠۸,۷۷۲ ۱۷,۸۲٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۶,۵٠٠ ۱۴۲,۵۳٠
  ۲.۹۵
  ۴٠۱,٠۲۱ ۱۴۲,۳٠٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۴۲٠ ۵,۳۷٠
  ۴.۶۳
  ۹۳,۵۸۳,۴۵۵ ۵,۱۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۳,۶۲۱ ۳,۵۶۹
  ۴.۹۹
  ۷۹,٠۳۱,۹۶۷ ۳,۴۴۹
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۳,۵۸٠ ۱۳,۴۶٠
  ۱.۵۷
  ۳۵۲,۵۱۷ ۱۳,۳۷٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱٠,۲۵٠ ۱٠,۵۱٠
  ۲.۹۴
  ۶۳۹,٠۹۱ ۱٠,۵۶٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۷,۶۵٠ ۴۷,۹۳٠
  ٠.۶۹
  ۱۴۳,۶۷٠ ۴۷,۹۸٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۲۹٠
  ٠.۸
  ۱,٠٠۴,۸۴۱ ۱۱,۳۱٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۱۴,٠٠٠ ۱٠۹,۸٠٠
  ۴.۴۴
  ۸۲,۹۱۹ ۱٠۹,۱۵٠
 • شرانل نفت ایرانول ۴۳,۵٠٠ ۴۳,۲۵٠
  ٠.۵۸
  ۲۴,۶۷٠ ۴۳,۲۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۲۴۴ ۳,۱۸۳
  ۲.۲۴
  ۴,٠۸۶,۱۳۲ ۳,۱۷۳
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱٠,۹۷٠ ۱۱,٠٠٠
  ٠.۴۵
  ۲۳۶,۵۴۲,۳۴۵ ۱۱,٠۲٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱,۹۹۸ ۱,۹۹۵
  ۴.۵۴
  ۶۲,۱۹٠,۸٠۵ ۲,٠۹۳
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۴,۴٠٠ ۳۴,۱۵٠
  ۲.٠۸
  ۵۵۶,۳۳۸ ۳۳,۷٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۶,۲۸٠ ۷۵,۹٠٠
  ۲.۶۶
  ۴۹۸,۱۲۲ ۷۴,۳٠٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱٠,۳۷٠ ۱٠,۲۵٠
  ٠.۷۸
  ۷٠٠,۹۳۹ ۱٠,۲۹٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۹٠۶ ۹۲۴
  ۲.۵۸
  ۳,۴۵۵,۴٠۵ ۹۳٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱۲,۴۴٠ ۱۲,۲٠٠
  ۲.٠۵
  ۱,۵۲۱,۷۲۵ ۱۲,۱۹٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۲۹,۵٠٠ ۲۹,۴۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,۷۲۸,۹۹۷ ۲۸,۱٠٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷۸,۶۸٠ ۷۷,۲۶٠
  ۴.٠۹
  ۱۳۶,۷۸۶ ۷۵,۵۹٠
 • شکلر نیروکلر ۳۱,٠٠٠ ۳۱,۸۳٠
  ۳
  ۵۷,٠۸۸ ۳۱,۹۶٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۶۸,۴۸۸ ۲۶۸,۴۸۸
  ٠
  ۳۷ ۲۶۸,۴۸۸
 • شگل گلتاش‌ ۴,۸۵٠ ۴,۹۳٠
  ۲.۶۱
  ۱,۲۵۵,۱۵٠ ۴,۹۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۳۸٠ ۱٠,۳۴٠
  ٠.۴۸
  ۲,۷۲٠,۸۸۵ ۱٠,۳۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۳۵٠ ۴,۳۶٠
  ۴.۸۱
  ۳,۸۳۲,۱۹۶ ۴,۵۷٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۹,۴۴٠ ۹,۳۸٠
  ٠.۶۴
  ۸۹٠,۶۴۵ ۹,۳۸٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۶,۱۱٠ ۱۶,۳۳٠
  ۱.۸۹
  ۱۷۹,۲۷۲ ۱۶,۴۲٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۴,٠۱٠ ۶۳,۷۹٠
  ٠.٠۵
  ۴۲۲,۶۵۲ ۶۴,٠۴٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۸,۲۷٠ ۱۸,۲۷٠
  ٠
  ۶۷۱,۷۸۱ ۱۸,۲۷٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۵,۹۹٠ ۶,٠۴٠
  ٠.۹۹
  ۳,۸۳۳,۱۵۶ ۶,٠۵٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۳۲,۶۶٠ ۳۲,۸٠٠
  ٠.۴۳
  ۴٠,۳۲۹ ۳۲,۸٠٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۹,۵۹٠ ۹,۴۸٠
  ٠.۶۳
  ۴۳۷,۷۸۹ ۹,۵۳٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳,۳۳٠ ۳,۳٠۴
  ٠.۶۷
  ۲,۶۹۴,۶۵۳ ۳,۳٠۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۴,۷٠٠ ۵۴,۸٠٠
  ٠.۹۲
  ۸۸,٠۲۷ ۵۵,۲۱٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۵,۵٠٠ ۳۵,۱٠٠
  ۳.٠۵
  ۶۵۴,۸۵۷ ۳۴,۴۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۲,۳۱٠ ۱۲,۵۶٠
  ۲.۳۸
  ۱۶۶,٠۵۴ ۱۲,۶۱٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۱,۸۷۴ ۱,۸۷۲
  ٠
  ۱,۷٠٠,۷۴۸ ۱,۸۷۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱٠,٠٠٠ ۱٠,۲۸٠
  ۳.۲۹
  ۲۴۸,۲۵۱ ۱٠,۳۴٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۷۶,۵٠٠ ۷۵,۹۳٠
  ۳.۷۴
  ۲۸۴,۳۵۵ ۷۹,۴۷٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۸,۷۹٠ ۲٠,۸۳٠
  ۹.۹۷
  ۱۵,۳۳۶ ۲٠,۸۷٠
 • غدیس پاکدیس ۱٠,۱۴٠ ۱٠,۱۶٠
  ۴.۸۸
  ۲,۴۳۳,٠۱۹ ۱٠,۶۶٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۸,٠۸٠ ۸,۱۴٠
  ۴.۹۴
  ۲,۹۵۷,۵۶۷ ۸,۵٠٠
 • غسالم سالمین‌ ۲,۴۴۲ ۲,۴۴۶
  ٠.۸۵
  ۲,۶۸۸,۳۶۲ ۲,۴۶۳
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۴,۳۵٠ ۴,۴۹۸
  ۳.۶۵
  ۲۴۸,۷۳٠ ۴,۵۱۵
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۶۳٠ ۳,۶۴۶
  ۲.۸۹
  ۱,۹۵۲,۲۴٠ ۳,۷۳۸
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۶,۵۴٠ ۱۶,۳۹٠
  ۳.۱۶
  ۴,۹۵۲,۲۸۳ ۱۷,٠۸٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,٠۲۲ ۴,۱۴۵
  ۳.۱۳
  ۱۳۱,۱۴۷ ۴,۱۵۲
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۳۴۷ ۲,۳٠۸
  ۱.۷۳
  ۸۲۸,۲٠۵ ۲,۳٠۷
 • غصینو صنعتی مینو ۱۶,۵۶٠ ۱۶,۳۳٠
  ۲.۶
  ۲,۷۶۷,۳۸۱ ۱۶,۱۴٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۵,۳۲۲ ۵,۲۱۶
  ۲.۹۶
  ۱,۹۴۷,۴۱۸ ۵,۱۶۹
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۴,۸۸٠ ۴۴,۹۹٠
  ٠.۴
  ۴۴۳,۳۲۵ ۴۵,٠۶٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۵۸۲ ۱,۵۷۲
  ۴.۱۲
  ۹,۲٠۴,۵۹۳ ۱,۶۵٠
 • غگز گز سکه ۹,٠٠٠ ۹,٠٠٠
  ٠
  ۳,۸٠٠ ۹,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۱۳۷ ۳,۱۹۲
  ۱.۹۴
  ۱۸,۴۲۵,۸۵۱ ۳,۱۹۹
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۶,۶۵٠ ۵۶,۸٠٠
  ۱.۲۲
  ۶۴,۵۲٠ ۵۷,۳۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۸,۳۴٠ ۸,۵۳٠
  ۳.۱۴
  ۴۹۸,۴٠٠ ۸,۶۱٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۶,٠٠٠ ۱۵,۵۶٠
  ۱.۱۱
  ۱,۸۲۳,۹۸۷ ۱۶,۱۸٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۲,۴۴۹ ۲,۳۹۵
  ۲.۳۹
  ۲۵,۳۶۹,۵۶٠ ۲,۵٠۹
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۷,۸۷٠ ۸,٠۸٠
  ۲.۸۴
  ۲٠۹,۵۳۴ ۸,۱٠٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۳,۹۸٠ ۳,۸۷۲
  ۴.۳۵
  ۱,۹۸۲,۸۵۳ ۳,۸۱۴
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱٠,۴۶٠ ۱٠,۶۵٠
  ۵
  ۹۴۳,۱۲۹ ۱۱,٠۱٠
 • غویتا ویتانا ۴,۳۱۷ ۴,۲۲۵
  ۱.۹۸
  ۹۹۱,۷۸۶ ۴,۲۳۳
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۸۲٠ ۸۱۸
  ۱.۲
  ۱۵,٠۳۴,۸٠۱ ۸۳٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۲۶۷ ۱,۲۵۲
  ٠.۱۶
  ۸,۵۷۸,۴۶۸ ۱,۲۶۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹,۹۲٠ ۹,۸٠٠
  ۱.۳۳
  ۳,۸۷۹,۶۹۲ ۹,۷۹٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۵,۵۸٠ ۱۵,۵۲٠
  ٠.۵۸
  ۴۶۳,۲۶٠ ۱۵,۴۹٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۵,۶۴٠ ۱۶,۱۵٠
  ۴.۹۸
  ۳۲۹,۳۱۴ ۱۶,۴۶٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۶,۷۶٠ ۱۶,۸۸٠
  ٠.۷۱
  ۷۷,۶۱۵ ۱۶,۸۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۶,۷٠٠ ۲۶,۱۴٠
  ۲.۵۳
  ۳۳٠,٠٠۵ ۲۶,٠۴٠
 • فپنتا سپنتا ۴۳٠,٠٠٠ ۴۲۷,۸۲٠
  ۳.۲۲
  ۲۶,۲۸۷ ۴۴۴,۳۲٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱٠,۷۵٠ ۱٠,۷۸٠
  ٠.۵۶
  ۲۱۳,۲۶۸ ۱٠,۸۱٠
 • فجام جام‌دارو ۳,۷٠۲ ۳,۶۸۴
  ٠.۶
  ۴۱۴,۳۵۶ ۳,۶۸٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۸,۸۳٠ ۱۸,۶۹٠
  ۳.۹۸
  ۵,٠۲۱,۸۷۳ ۱۹,۶۱٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۵,۵٠٠ ۵,۵٠٠
  ٠
  ۷,۱۲۵,۱۲۵ ۵,۵٠٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲٠,۹۹٠ ۲۱,۹۹٠
  ۴.۸۵
  ۲۷۱,۶۹۴ ۲۲,٠۶٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۵,۶۳٠ ۵,۶۴٠
  ٠.۷۱
  ۶,۸۲۹,۸۴۳ ۵,۶۷٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۴,٠٠٠ ۱۳,۸۹٠
  ٠.۲۸
  ۱۵,۵۶٠,۵۴۱ ۱۴,٠۴٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۹۸٠
  ۲.۸
  ۳۲۱,۶۹۷ ۲۴,۲۸٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۶,۸٠٠ ۶,۷۴٠
  ۱.۷۳
  ۲,۴۸٠,٠۳۲ ۶,۹۲٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۶,۴۴٠ ۱۶,۲۶٠
  ۱.۶۷
  ۴۹٠,۸۲۲ ۱۶,۱۷٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۱۵٠
  ۱.۹۸
  ۴۶۵,۱۷۸ ۱٠,۱٠٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۴,٠۱٠ ۴,٠۹۲
  ۲.۴۸
  ۴۶۶,۹۵۱ ۴,۱۱۲
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۳,۹۳٠ ۳۳,۸۵٠
  ٠.۲۷
  ۴۲۸,۶۹۴ ۳۳,۸۴٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۵,۷۱٠ ۱۵,۷۵٠
  ٠.۱۹
  ۵۵۷,۹۶۶ ۱۵,۷۴٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۴۹۲ ۱,۴۹٠
  ٠.۸۶
  ۵,۳۴۴,۸۷۸ ۱,۵٠۵
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۹,٠٠٠ ۹,۱۲٠
  ۱.۶۴
  ۱۶٠,۵۹۶ ۹,۱۵٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۵,۵۷٠ ۱۵,۵۹٠
  ۴.۹۵
  ۱,۲۶۸,۵۸۱ ۱۶,۳۸٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۸۹۳ ۸۷۹
  ۱.۷۱
  ۴,۸۳۶,۴۳۸ ۸۷۸
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۱,۹۵٠ ۲۱,۹۵٠
  ۳.۹۴
  ۳٠٠,٠٠٠ ۲۲,۸۵٠
 • فمراد آلومراد ۱۲,۱٠٠ ۱۱,۹۲٠
  ۱.۶۸
  ۳۲۶,۱۶۱ ۱۱,۹٠٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۷۱٠ ۶,۷۲٠
  ۱.۷۶
  ۱۳۶,۱۶۹,۹۲۳ ۶,۸۳٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۲,۶۳٠ ۲۲,۴۲٠
  ٠.۷۱
  ۲۴٠,۳۳۸ ۲۲,۴۷٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۶۸,۵٠٠ ۱۶۶,۲۳٠
  ۳.۳۶
  ۳۵۹,۳۲۵ ۱۷۴,۳۶٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۹,۶۷٠ ۹,۶۴٠
  ٠.۹۴
  ۱۹,۵۲٠,۶۴۱ ۹,۵۸٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۶,۷۱٠ ۱۶,۸۲٠
  ۳.٠۲
  ۲,۷۹۵,۱۸٠ ۱۷,۲۳٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۶,۳٠٠ ۶,۲۴٠
  ۱.۲۵
  ۱,۲۶۸,۹۹۱ ۶,۳۸٠
 • قاسم قاسم ایران ۳,۵۵۸ ۳,۴۶۸
  ۳.۴۳
  ۱,۳۲۱,۶۲۲ ۳,۴۴٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۱۳٠ ۸,٠۵٠
  ٠.۹۹
  ۳٠,۵۶۷ ۸,٠۵٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۵۲۷ ۱,۵۲۳
  ٠.۶۵
  ۵,۱۱۸,۱۷۴ ۱,۵۳۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸,۸۵٠ ۹,۱۷٠
  ۴.۹۴
  ۴۸۴,٠۵۳ ۹,۳۱٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۶۶٠
  ۴.۴۴
  ۷۹۲,۱۶۳ ۲۴,۸٠٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴,۴۴۸ ۴,۱۹۸
  ۴.۷۱
  ۴,۲۲۲,۱۵٠ ۴,۲۴۸
 • قشکر شکرشاهرود ۱,۹۵۱ ۱,۹۵۳
  ۴.۹۷
  ۸,۲۱۱,۲٠۲ ۲,٠۵۳
 • قشهد شهد ۱۴,۸۷٠ ۱۴,۵۷٠
  ٠.٠۷
  ۱,۶۶۹,۷۱۷ ۱۴,۸۶٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۷۱,۷۹٠ ۷٠,۱۷٠
  ۲.۶
  ۸٠,۶۷۶ ۶۹,۹۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۵,۳۹٠ ۱۵,۴۶٠
  ٠.۹۷
  ۱۴۸,۵۶۸ ۱۵,۵۴٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۱,۴۲٠ ۲۱,۳۴٠
  ٠.۳۳
  ۵۳,۱۸۸ ۲۱,۳۵٠
 • قنیشا قند نیشابور ۴٠,۸۱٠ ۴۲,۸۵٠
  ۴.۹۸
  ۱۶,۴۹۲ ۴۲,۹۵٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴,۶۱۷ ۴,۵۱۵
  ۴.۹۸
  ۱,۸٠۴,٠٠۸ ۴,۳۹۸
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱٠,۸٠٠ ۱۱,٠۲٠
  ۲.۸۸
  ۳۵٠,۵٠۷ ۱۱,۱۲٠
 • کاریز بیمه زندگی کاریزما۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۷۲٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲٠,۲۵٠ ۲٠,۷٠٠
  ۲.۴۱
  ۴۴,۱۷۹ ۲٠,۷۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲۴,۵٠٠ ۲۴,۳۵٠
  ٠.۷
  ۹,۳۷۳,۵۴۷ ۲۴,۳۳٠
 • کاما باما ۵,۶۷٠ ۵,۶۹٠
  ٠.۳۵
  ۱۱,۳۷۶,۵۷۷ ۵,۶۵٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۷۴٠
  ۱.۷۸
  ۹۹۳,۲۴۷ ۱۱,۷۸٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۲,۴۴٠ ۲۲,۳۹٠
  ٠.۱۳
  ۳٠۸,۶۴۴ ۲۲,۴۱٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۸,۶۵٠ ۸,۹۵٠
  ۷.۴۹
  ۱,۸۸۲,۸۶۶ ۹,۳۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۷,۳٠٠ ۷,۲۴٠
  ٠.۸۳
  ۱,۳٠٠,۶۱۴ ۷,۲۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۱,۵۵٠ ۳۱,۱٠٠
  ۴.۳
  ۳۴۶,۸۵۴ ۳٠,۲۵٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۹,۴۸٠ ۹,۶۲٠
  ۴.۹۱
  ۱,٠۳۹,۹۵۳ ۹,۹۷٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲۲,۸۲٠ ۲۳,۲۷٠
  ٠.۵۷
  ۸۸۹,٠۲۴ ۲۲,۶۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۶,۴٠٠ ۶,۳٠٠
  ۱.۷۵
  ۷۲۳,۱٠۶ ۶,۲۹٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۹,٠٠٠ ۲۸,۴۱٠
  ۲.۶۵
  ۱,۳٠۲,۶۲۶ ۲۸,۲۵٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۳,۷۸٠ ۳,۷۸۷
  ٠.۲۴
  ۱,۱٠۵,۳۴۷ ۳,۷۸۹
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۲,۶۶٠ ۱۳,٠۶٠
  ۳.۲۸
  ۸۳,۷۹۳ ۱۳,٠۹٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۴,۹۱٠ ۵۵,٠۳٠
  ٠
  ۲,۵۶۸,۱۳۷ ۵۴,۹۱٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۱۷۷ ۱,۱۵۸
  ۲.٠۸
  ۴,۴۶۷,۵۴۱ ۱,۱۵۳
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۶,۶۹٠ ۴۵,۵۱٠
  ۲.۹۱
  ۲٠٠,۲۲۵ ۴۵,۳۷٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۹۲ ۷۸۶
  ۲.۲۲
  ۹۸,۴٠۳,۱۴۲ ۸۱٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۲۳٠
  ٠.۲۵
  ۱۵۷,۸۶۸ ۲٠,۲۵٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۷,۹۵٠ ۲۷,۹۵٠
  ۴.۲۸
  ۱,۹۶۲,٠۴۴ ۲۹,۲٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۲,۲۸٠ ۱۲,۶۸٠
  ۴.۹۵
  ۴٠۳,۲۳۵ ۱۲,۹۲٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۶,۶٠٠ ۴۶,۷۸٠
  ۱.۱۷
  ۲۵۹,۹۹۹ ۴۶,٠۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۳,۵۳٠ ۱۳,۳۹٠
  ٠.۱۵
  ۳,۲۹۱,۷٠٠ ۱۳,۵۱٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۴,٠٠٠ ۴,٠۲۱
  ۱.۱۱
  ۱,۱٠۷,۴۳۶ ۴,٠۴۵
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,٠۴٠ ۶,۹۵٠
  ۱.۸۸
  ۹۹۴,۸۷۱ ۶,۹۱٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶۵,۷۵٠ ۶۷,٠٠٠
  ۱.۹۴
  ۹,۸٠۲ ۶۷,٠۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۴۵,۵۵٠ ۴۴,۵۵٠
  ۲.۲
  ۱٠۹,۱۲۲ ۴۴,۵۷٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۶٠۵ ۲,۵۴۴
  ۵
  ۳,۸۴۹,۵۱۱ ۲,۴۸۱
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۶,۹٠٠ ۶,۹۱٠
  ٠.۱۴
  ۱۲۹,۷۷۵ ۶,۹۱٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۳۱٠
  ۴.۹۳
  ۱,۸۴۵,۱۹۱ ۱۳,۹۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۱,۵٠٠ ۲۱,۲٠٠
  ۱.۵۱
  ۷۸۲,۳۲٠ ۲۱,۱۸٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۷,۱۵٠ ۴۷,۴۵٠
  ٠.۶۳
  ۱۵۳,۶٠۸ ۴۷,۴۵٠
 • کلر کلر پارس ۷۴,۶۵٠ ۷۴,۶۵٠
  ۴.۹۶
  ۱۹۶,۳۹۴ ۷۸,۵۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲٠,۳٠٠ ۲٠,۳۱٠
  ٠
  ۱۷۷,۱۵۱ ۲٠,۳٠٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲,۶۶۹ ۲,۶۵۱
  ۲.۱۳
  ۴,۷۴۱,۸۳٠ ۲,۷۲۷
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۴,۵۹٠ ۴,۷٠٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۴۹,۹۴۱ ۴,۸۳٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱٠,۲۶٠ ۱٠,۱۵٠
  ۴.۱۶
  ۷,۳۷۹,۸٠۴ ۹,۸۵٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۸,٠۸٠ ۱۸,۴٠٠
  ۱.۷۹
  ۱۱۵,۷۳۵ ۱۸,۴۱٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,٠۱٠ ۸,۹۹٠
  ٠.۳۳
  ۴۱٠,٠۳۹ ۸,۹۸٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۵۵۳ ۳,۶۷۴
  ۳.۷۶
  ۷۶۹,۴۱۶ ۳,۶۹۲
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳,۸٠۷ ۳,۹۲٠
  ۳.۹۸
  ۳,۵۴۴,۳۸۵ ۳,۹۶۵
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۷,۵٠٠ ۱۷,۹۱٠
  ۳.٠۵
  ۱۷۵,۲۲۵ ۱۸,٠۵٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۱,۳۲٠ ۱٠,۹۸٠
  ٠.۷۱
  ۱,٠۶۸,۹۷۵ ۱۱,۲۴٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۴,٠٠٠ ۲۴,٠۹٠
  ٠.۵۴
  ۲۱۲,۹٠۹ ۲۴,۱۳٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۱,٠۱٠ ۱٠,۸۲٠
  ۲.۶۱
  ۵۱۳,۵۶٠ ۱٠,۷۳٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۳۱۵ ۱,۲۹٠
  ۲.۱۸
  ۲,۱٠۶,۲۲۹ ۱,۲۸۷
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۸۸٠ ۴,۹۵۵
  ۱.۳۳
  ۹۹۴,۶٠۳ ۴,۹۴۶
 • لابسا آبسال‌ ۲۹,۳۶٠ ۲۹,۴۸٠
  ٠.۵۸
  ۸۵,٠۳٠ ۲۹,۵۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۱,۲۲٠ ۴۱,۲۷٠
  ٠
  ۳۹,۸۴۶ ۴۱,۲۲٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۸۹,۲۷٠ ۹٠,۹۱٠
  ٠.٠۱
  ۵۸۳,۳۹۴ ۸۹,۲۶٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۹۸,۵۸٠ ۱٠۱,۹۸٠
  ۴.۸۷
  ۴۶,۷۹۲ ۱٠۳,۶۳٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۹,۴۶٠
  ۲.۵۶
  ۹۵,۶۹۶ ۱۹,۵٠٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۴,۶٠٠ ۳۴,۶۵٠
  ٠.۴۳
  ۱۶۱,۴۳۶ ۳۴,۷۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵,۷۲٠ ۵,۷۲٠
  ٠
  ۱۳۳,۵۴۱ ۵,۷۲٠
 • ما بیمه ما ۴,۴۲۷ ۴,۶۲۹
  ۴.۴۹
  ۱۲۶,۷۴۸ ۴,۶۳۵
 • مادیرا صنایع مادیران ۴,۶٠٠ ۴,۶۱٠
  ۲.۵۴
  ۲,۴۹۸,۱۲۸ ۴,۷۲٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۱,۹۵٠ ۱۷۱,۹۵٠
  ٠
  ۱۴,۳۸۴ ۱۷۱,۹۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۱,٠۸٠ ۲۱,٠۸٠
  ٠
  ۴۴۲,۳۷۹ ۲۱,٠۸٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۳,۳۷٠ ۱۳,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۷۴۲,۹۹۶ ۱۴,٠۷٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۸,۳۳٠ ۸,۳٠٠
  ۱.۴۶
  ۲,۸۳۸,۵۸۵ ۸,۲۱٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۸,۹۸٠ ۸,۸۱٠
  ۱.۷۵
  ۲,۷۹٠,٠۷٠ ۹,۱۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳٠,٠٠٠ ۲۹,۵۵٠
  ۴.۱۷
  ۶۹۸,۸۵۴ ۲۸,۸٠٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۲۱۲ ۱,۲۱۴
  ٠.۷۴
  ۱۱,۵۵۸,۶٠۸ ۱,۲۲۱
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۴۵,۹۳٠ ۴۵,۸۷٠
  ٠.٠۷
  ۱,۷۸۵,۲٠۶ ۴۵,۹٠٠
 • میهن بیمه میهن ۲,۳۴۲ ۲,۳٠٠
  ۲.٠۹
  ۱,۱۶۶,۳٠۲ ۲,۲۹۴
 • نطرین عطرین نخ قم ۶,۴۲٠ ۶,۳۹٠
  ۳.۸۹
  ۲,۲۴۴,٠۱۵ ۶,۶۸٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۶,٠٠٠ ۶۷,۶۶٠
  ۴.۲۵
  ۷۶,۳۱۸ ۶۸,۹۳٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱٠۲,۱۴٠ ۹۹,۹۹٠
  ۳.۲
  ۹۴۳,۹۵۳ ۹۸,۹۷٠
 • نوین بیمه نوین ۳,۲۹٠ ۳,۳۲۶
  ۱.۳۲
  ۵۹۱,۹۹۶ ۳,۳۳۴
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷,۳۴٠ ۷,۲۵٠
  ٠.۴۱
  ۷,۳۷۲,٠۲۵ ۷,۳۱٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۴,۸۵٠ ۲۴,۸۵٠
  ۴.۸۵
  ۱,۴۷۹,۹۵۴ ۲۳,۷٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۶۵٠ ۱۳,۷۸٠
  ٠.۹۴
  ۶٠۳,٠۷۴ ۱۳,۷۸٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷,۶۷٠ ۷,۷۹٠
  ۱.۵۴
  ۸۶۷,٠۶۷ ۷,۷۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۸,۱۷٠ ۸,۱۴٠
  ٠.۴۹
  ۹۴,۲۵۳ ۸,۱۳٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۳٠,۳۹٠ ۲۹,۲۱٠
  ۲.٠۸
  ۱,۹۷۵,۸۱۵ ۲۹,۷۷٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۹۷٠ ۲,۸۴۶
  ۴.۹۸
  ۱,۲۳۶,۲۳۷ ۲,۸۲۹
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۶,۹۹٠ ۷,۱۶٠
  ۲.۵۱
  ۱۸٠,٠۶۱ ۷,۱۷٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۴,٠۶٠ ۱۴,٠۸٠
  ٠.٠۷
  ۳,۵۷۵,۹۹۸ ۱۴,٠۵٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۲۴۶ ۲,۳۱۱
  ۳.٠۲
  ۵۱۶,۷۲۴ ۲,۳۱۶
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۵۴۴ ۲,۵٠۷
  ۱.۳۵
  ۱,۲۵۹,۵۵۹ ۲,۵۱٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۷,۸۳٠ ۷,۷۸٠
  ٠.۵۱
  ۱,۱۲۶,٠۶۲ ۷,۷۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۲٠٠ ۶,۳۸٠
  ۳.۵۸
  ۹۸۴,۱۸۵ ۶,۴۳٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۸۴۸ ۱,۸۲۷
  ۱.۱۵
  ۳۵,۷۶۴,۱۲۲ ۱,۸۲۷
 • وبملت بانک ملت ۲,۸۶۳ ۲,۸۵٠
  ٠.۱۴
  ۵۴,۱۳۲,۲۳٠ ۲,۸۶۷
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۳,٠۸٠ ۱۳,۴۳٠
  ۳.۱۱
  ۱۲۴,۵۳۱ ۱۳,۵٠٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۴۹۸ ۳,۴۷۹
  ٠.۵۵
  ۵٠٠,۲۵۷ ۳,۴۷۹
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۶۲۸ ۱,۶٠۷
  ۲.۷۱
  ۲۷,۱۳۲,۶۵۶ ۱,۵۸۵
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۷۴٠ ۱,۷۳۳
  ٠.۲۳
  ۱۷,۷۴٠,٠۹۹ ۱,۷۴۴
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۷,۳۳٠ ۷,۳٠٠
  ٠.۵۵
  ۵,۷۲۲,۹٠۱ ۷,۲۹٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۹,۲٠٠ ۹,۳۹٠
  ۴.۹۶
  ۹٠۷,۲٠۱ ۹,۶۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۲,۲۲٠ ۳۲,۴۴٠
  ٠.۸۶
  ۵۵,۵۲۸ ۳۲,۵٠٠
 • وپست پست بانک ایران ۱۶,۵۹٠ ۱۶,۷۹٠
  ۴.۹۸
  ۵,۲۹۳,۹٠۳ ۱۷,۴۶٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۱۵۵ ۳,۱۴۸
  ٠.٠۶
  ۹۶۱,۲۵۹ ۳,۱۵۷
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۷۵۵ ۱,۷۴۱
  ۱.٠۹
  ۴۲,۱۳۷,۳٠۴ ۱,۷۳۶
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۵۸۳ ۱,۶۶۶
  ۴.۹۸
  ۵۱,۴۵٠ ۱,۶۶۶
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۶,۳۲٠ ۶,۶۲٠
  ۴.۶۸
  ۱۸۴,۷۹۵ ۶,۶۳٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۸,۱۲٠ ۸,۱۲٠
  ٠
  ۱۳۲,٠۷۱ ۸,۱۲٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,۸۶٠ ۴,۸۹٠
  ٠.۸۲
  ۳۱۷,۷٠۱ ۴,۹٠٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱٠,٠۱٠ ۹,۹۴٠
  ٠.۸۱
  ۳۶۶,۶۷٠ ۹,۹۳٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۵,۹۷٠ ۶,٠۳٠
  ۱.۸۱
  ۶۷۴,۳۵٠ ۶,٠۸٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۳,۹۸۹ ۳,۹۳۹
  ۲.۷۶
  ۱۳,۶۶۴,۹۵۶ ۳,۸۸۲
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,۹٠٠ ۴,۹۴۸
  ۱.٠۵
  ۸۶۳,۵۵۲ ۴,۹۵۲
 • ودی بیمه دی ۳,۹۶۶ ۳,۹۹۳
  ۱.۱۷
  ۱,۳۷۶,۸۷۴ ۴,٠۱۳
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۲,۹٠۲ ۲,۹٠۴
  ٠.۷۲
  ۱۲,٠۷۸,۳۱٠ ۲,۹۲۳
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۳,۹٠۱ ۳,۸۷٠
  ٠.۸۸
  ۲,۴۵۷,۱۴٠ ۳,۸۶۷
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳٠,۸۱٠ ۳۱,۲٠٠
  ۲.۴۴
  ۱۴۹,٠۱۹ ۳۱,۵۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۴٠۶ ۴۱۴
  ۲.۱۷
  ۶,۲۷۵,۶۹۹ ۴۱۵
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۳۹۵ ۳۹۱
  ٠.۵۱
  ۳۵,۱۸۹,۴۶۹ ۳۹۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۲۲۵ ۲,۱۹۳
  ۱.۴۶
  ۵۵۱,۶۵۹ ۲,۱۹۳
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۷,۸۳٠ ۷,۸٠٠
  ٠.۲۶
  ۱,۶۱۳,۴۷۴ ۷,۸۱٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۷,٠۶٠ ۷,٠۶٠
  ٠
  ۲,۱۴٠,۵۷٠ ۷,٠۶٠
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,٠۹۹ ۲,۲٠۹
  ۴.۹۸
  ۴,۷۴۶ ۲,۲٠۹
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۵,٠٠٠ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۵۷۱ ۶۳۴
  ۹.۹۴
  ۵۷۳,۲۴۴ ۶۳۴
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۶۸۹ ۷۲۵
  ۴.۹۷
  ۱٠,٠٠٠ ۷۲۵
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۱۹
  ۴.۹۳
  ۳,۷۶۶ ۱,۴۱۹
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۶۹۳ ۷۲۹
  ۴.۹۴
  ۷,۵٠٠ ۷۲۹
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۹۷۹ ۱,٠۳٠
  ۴.۹۵
  ۵,۲٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۲۶۶ ۱,۳۳۲
  ۴.۹۵
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۳۳۲
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۸۲٠ ۲,۷۹۲
  ۱.۲۹
  ۱,۷۶۸,۳۳۴ ۲,۷۸۴
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۳۹۴ ۳۸۹
  ٠.۵۱
  ۴۳,۵۲۹,۶۲۱ ۳۹۲
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۴٠٠ ۳۹۳
  ٠.۲۵
  ۲۶,۷۴۷,۷۱۲ ۳۹۹
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۳۹۹ ۳۹۶
  ۱.٠۱
  ۳۱,۶٠۹,۲۲۸ ۳۹۵
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۴۱۴ ۴۱۳
  ٠
  ۶,۸۹۸,۹۵۷ ۴۱۴
 • وسینا بانک سینا ۲,۳۹۴ ۲,۴۱۵
  ٠.۵۵
  ۲۷,۲۶۶,۳۳۳ ۲,۳۸۱
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۸۳۵ ۲,۷۶۲
  ۳.۲
  ۱,۹۶۳,۸۷۶ ۲,۷۴۷
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱٠,۹۱٠ ۱۱,۱۶٠
  ۲.۵۹
  ۱,۹۳۲,۵۸۶ ۱۱,۲٠٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۶,۳۸٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۲۴
  ۶۱۵,۲۴٠ ۶,۴۶٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۲,۹۲٠ ۱۲,۸۱٠
  ۱.۵۷
  ۴,۴۸۵,۱۹۷ ۱۲,۷۲٠
 • وفردا بیمه هوشمند فردا ۵٠% تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۱,۲۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۱٠۴ ۲,۱۸۸
  ۴.۹۷
  ۳,۷۱۶,٠۳۵ ۲,۲۱۴
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۸,۵۲٠ ۸,۷٠٠
  ۲.۱۸
  ۱۳۱,۳۱۷ ۸,۷۱٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۴,۶٠٠ ۴,۶۳۱
  ٠.۶۹
  ۳۵٠,۳٠۷ ۴,۶۳۲
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۶,٠٠٠ ۵,۹۶٠
  ٠.۶۷
  ۱۱۴,۱۵۲ ۵,۹۶٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۲,۵۷٠ ۲,۵۶۷
  ٠.٠۸
  ۱,۴٠۲,۸۴۴ ۲,۵۶۸
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲۷۷ ۱,۲۷۷
  ۱.٠۳
  ۸,۵۱٠,۱٠۷ ۱,۲۶۴
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,٠٠۶ ۲,٠٠۱
  ٠.۱
  ۸۹۱,۷۱۱ ۲,٠٠۸
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۳۵۳ ۳,۳۵۹
  ٠.۳۹
  ۸۲۳,٠۶٠ ۳,۳۶۶
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۷,۸۶٠ ۷,۸۹٠
  ۴.۹۶
  ۱,۶۷۴,۸۳۱ ۸,۲۷٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۳,۷۹۲ ۳,۹۲۸
  ۳.۶۶
  ۱۸۹,۸۲۶ ۳,۹۳۶
 • ولملت واسپاری ملت ۲,۴۴۹ ۲,۴۹۵
  ۳.۶۶
  ۱,۹۷۶,٠۸۱ ۲,۵۴۲
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۶۲۹ ۱,۶۸۱
  ۴.۴
  ۲,۶۵۸,۷۱۵ ۱,۷٠۴
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۳۵٠ ۴,۲۹٠
  ۱.۵۶
  ۱,۸۷۹,۱۳۶ ۴,۲۸۳
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۸,۹۱٠ ۸,۸۲٠
  ۱.٠۲
  ۱,۸۸٠,۳۷٠ ۸,۸۲٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۷۴۴ ۱,۷۹۳
  ۳.۲۲
  ۹۳۸,۸٠۲ ۱,۸٠۲
 • وملل اعتباری ملل ۹,۲۲٠ ۹,۴۴٠
  ۲.۴۳
  ۶۱۱,۵۳۸ ۹,۴۵٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۲۴,۵٠٠ ۱۲۱,۸۴٠
  ۴.۴۵
  ۱۵۶,۸۷۹ ۱۱۹,۲٠٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۳,۹۶۲ ۴,٠۳۸
  ۱.۹۸
  ۷۶۷,۹۴٠ ۴,٠۴۲
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۴,٠٠٠ ۱۴,۱۳٠
  ٠.۴۳
  ۲,۶۷۳,۵٠٠ ۱۴,٠۶٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۲۳٠ ۳,۱۷۸
  ۱.٠۳
  ۶,۹۵۱,۶۲۳ ۳,۱۹۷
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۶٠٠ ۲,۵۶۵
  ۴.۸
  ۲۲,۱۴۸,۸۲۲ ۲,۴۸۱
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۸,۷۷٠ ۸,۸۵٠
  ٠.۲۳
  ۲,۶۵۹,۹۵۳ ۸,۷۹٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۶۸۸ ۲,۶۸۶
  ۱.۷۸
  ۷,۴۸۶,٠۶٠ ۲,۶۴۱
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,٠۹۶ ۱,۱٠۸
  ۱.٠۸
  ۳,۴۲٠,۵۱۵ ۱,۱٠۸