شاخص کل : ۱,۳۱۳,۸۵۳
تغییرات: ٠.۳۷ % ، -۴,۸۶۱
حجم معاملات : ۲,۴۴۱,۳۷۷,۳۳۴
ارزش معاملات : ۱٠,۵۴۴,۹۹۴,۷۴۸,۴۶٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۱
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۴,٠۱٠ ۴,٠٠۷
  ۱.۳۸
  ۱,٠۳۱,۹۸۹ ۴,٠۶۶
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۸,۶۲٠ ۸,۶۸٠
  ٠.۸۱
  ۲۳٠,۷۳۵ ۸,۶۹٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۳۳٠ ۶,۳۴٠
  ٠.۳۲
  ۳,۸۶۴,۹۶۶ ۶,۳۱٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۷,۲۹٠ ۱۸,٠۵٠
  ۴.۶۹
  ۶۸٠,٠٠۲ ۱۸,۱۴٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۵,۱۳٠ ۵,۱۶٠
  ۴.۸۲
  ۲,۴۸۴,۱۴۵ ۵,۳۹٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۱۲۵ ۳,۱۲٠
  ٠.۱۶
  ۱۳۶,۳۸۸ ۳,۱۲٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۶,۸۵٠ ۶,۹۵٠
  ٠.۱۵
  ۲۲۲,۱۸۹ ۶,۸۶٠
 • اخابر مخابرات ایران ۶,٠۶٠ ۶,٠٠٠
  ۱.۱۷
  ۶,۷۳۴,۳۷۵ ۵,۹۹٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۱,٠۵٠ ۱۱,۳۵٠
  ۲.۸۱
  ۳۱۶,۱۸۵ ۱۱,۳۷٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۶۵,۱٠٠ ۶۵,۴٠٠
  ٠.۵۳
  ۵۷۵,٠۵۶ ۶۵,۴۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۴۷۲ ۱,۴۶۳
  ۱.۱۷
  ۸,۶۶۵,۳۷۳ ۱,۴۵۵
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۲٠,۱٠٠ ۱۹,۴۳٠
  ٠.۲۵
  ۱۳,۸۲۵,۸۶۷ ۲٠,٠۵٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲,۶۴۳ ۲,۶٠۹
  ٠.۷۹
  ۲,۲۵۵,٠۶۴ ۲,۶۶۴
 • افرا افرانت ۱۶,۸۸٠ ۱۶,۸۲٠
  ٠.۶۶
  ۴۹۲,۲٠۳ ۱۶,۷۷٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۱,۱۵٠ ۶٠,۴۶٠
  ۴.۸۲
  ۱,۵۴٠,٠۸۵ ۵۸,۳۴٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۶,۸۲٠ ۱۸,٠۲٠
  ۱.۲۹
  ۱۶۱,٠۴۲ ۱۷,٠۴٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۴۷۹ ۱,۴۶۵
  ٠.۹۶
  ۲,٠۲۹,٠۷۲ ۱,۴۶۵
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۲٠٠ ۵,۳۵٠
  ۲.۹۹
  ۳۶۶,٠۹۵ ۵,۳۶٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۳,۲۹٠ ۱۳,۲۹٠
  ٠
  ۱,۴۹۴,۷۳۸ ۱۳,۲۹٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۷,۴۸٠ ۳۹,۴۵٠
  ۵.۷۳
  ۴٠٠ ۳۹,۷۶٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۳,۵٠٠ ۳۳,۵٠٠
  ٠.۸۷
  ۲,۳۵۱,۹۴۷ ۳۳,۲۱٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۲,۵۹٠ ۱۲,۲۲٠
  ۴.۱۴
  ۷,٠۶۷,۱۳۷ ۱۲,٠۹٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲٠,۹٠٠ ۲٠,۸٠٠
  ٠.۲۴
  ۲۹۸,۹۸۴ ۲٠,۹۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۶,۳۶٠ ۵۵,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۶۴۸,۳۳۹ ۵۳,۶۸٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۴,۵٠٠ ۲۴,۳۵٠
  ۳.۹۲
  ۸,۱۴۹,۷۴۳ ۲۵,۵٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۸,۱۲٠ ۸,٠۷٠
  ۲.۲۷
  ۶۴٠,۱۶۲ ۷,۹۴٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۷۳٠ ۱,۷۳۵
  ۱.۲۶
  ۱٠,۴۹۳,۶۶۷ ۱,۷۵۲
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۷۳۳ ۱,۷۱۸
  ۱.۲۹
  ۵,٠۹٠,۳۴۲ ۱,۷۱۱
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۱,۹۳۸ ۱,۹۱۶
  ۱.۹۷
  ۶,۶۸٠,۱۴٠ ۱,۹۷۷
 • برکت گروه دارویی برکت ۱٠,۱۵٠ ۱٠,۲۲٠
  ۱.۳
  ۱۶,٠٠۵,۸٠۵ ۱٠,٠۲٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۳,۴۹٠ ۳,۴۹۸
  ۱.۶۹
  ۹۵۶,۶۴۲ ۳,۵۵٠
 • بساما بیمه سامان ۹,۷۶٠ ۹,۷۳٠
  ٠.۱
  ۳۲۲,۲۹۳ ۹,۷۵٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۶,۱۱٠ ۱۵,۸۶٠
  ۱.۲۶
  ۲۵۴,۶۱۹ ۱۵,۹۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۷۲,۷۵٠ ۷۱,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۵۹,۱۵۷ ۶۹,۲۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۴,۸۳٠ ۱۴,۸۳٠
  ۵
  ۸,۷۸۱,۵۲٠ ۱۵,۶۱٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۶,۵۹٠ ۲۶,۸۹٠
  ۴.۹۷
  ۹۱۲,۷۶۳ ۲۷,۹۸٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۴٠٠ ۱,۴٠۶
  ٠.۷۱
  ۱,۷٠۸,۲۶۶ ۱,۴۱٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,٠۶۶ ۱,٠۴۹
  ۲.۹
  ۸,۵۲۶,۴۵۵ ۱,٠۳۶
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۱,۶۴٠ ۱۱,۸۷٠
  ۲.۱
  ۱۷۶,۱۹۵ ۱۱,۸۹٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۱۹٠ ۵,۱۲٠
  ۱.۳۳
  ۲,۵۸٠,۶۸۶ ۵,۲۶٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۵۶۱ ۲,۵۴۷
  ۱.۵۵
  ۲,۴٠۳,۶۸۷ ۲,۵۲۲
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۵۸۹ ۳,۵۹۶
  ۱.۸۹
  ۲,۹۴۲,۷۷٠ ۳,۶۵۸
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۵۷٠ ۲,۵۴۱
  ۱.۳۸
  ۹۴۷,٠۲۴ ۲,۵۳۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۲۶٠ ۶,۲٠٠
  ٠.۴۸
  ۳,۲٠۱,۶۲۹ ۶,۲۳٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۵۹٠ ۵,۵٠٠
  ۳.۷۱
  ۲۶,۲۲۶,۹۶۸ ۵,۳۹٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۹۳,۸۲٠ ۹۴,٠۱٠
  ٠.٠۲
  ۴۹۶,۹۱۳ ۹۳,۸٠٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۵۳٠ ۶,۷۶٠
  ۴.۹۵
  ۶۸٠,۹۲۳ ۶,۸۷٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۲۲۸ ۲,۲۳۶
  ٠.۳۶
  ۱۳,۶۴۹,۸۳۸ ۲,۲۳۶
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳٠,۴۱٠ ۳٠,۵۷٠
  ٠.۶۲
  ۵۷۶,۶۲۶ ۳٠,۶٠٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,٠۱۵ ۳,٠۷۱
  ۲.٠۱
  ۲,۲۲۷,۷۶۳ ۳,٠۷۷
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,۱۱٠ ۱۲,٠۶٠
  ٠
  ۶۸۳,۱۷۳ ۱۲,۱۱٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۱٠٠ ۶,٠۶٠
  ٠.۶۶
  ۶۷۳,٠۲۵ ۶,٠۶٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۱٠۵ ۱,٠۹۹
  ٠.۴۵
  ۵,۳۸۲,۸۲٠ ۱,۱٠٠
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۸۸٠ ۱,۸۸٠
  ٠.۴۲
  ۲۱,۳۸۱,۲۱۸ ۱,۸۸۸
 • پخش پخش البرز ۳۱,٠٠٠ ۳۱,٠٠٠
  ۱.۴۷
  ۱,۴۹۵,۴۲٠ ۳٠,۵۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۵,۹٠٠ ۵,۸۷٠
  ٠.۸۴
  ۲,۵۶٠,۷۹۴ ۵,۹۵٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۲,۸۳٠ ۲۳,۲۹٠
  ۲.٠۶
  ۲۱۱,۳۳۴ ۲۳,۳۱٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۴۳٠ ۲,۴۵۵
  ۱.۱۸
  ۶۴۴,۱۷۷ ۲,۴۵۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۹,۸۵٠ ۲۹,۸۲٠
  ٠.۱
  ۲۷,۵۵۷ ۲۹,۸۲٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۲,۵۶٠ ۱۲,۷۵٠
  ۱.۸
  ۲۱۴,۹۶٠ ۱۲,۷۹٠
 • پکویر کویر تایر ۳,۹۳٠ ۳,۹۹۹
  ۲.۱۴
  ۱,۸۸۶,۵۱٠ ۴,٠۱۶
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۱۱۸ ۳,٠۲۸
  ۴.۲۱
  ۲,۷۵٠,۷۱۳ ۲,۹۹۲
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۷,۸۶٠ ۷,۷۸٠
  ٠
  ۲۹۳,۳۳۵ ۷,۸۶٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۲۹٠ ۱۲,۲۷٠
  ۳.۱
  ۲,۶٠۲,۸۶۱ ۱۱,۹۲٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۹,۶٠٠ ۹,۶۷٠
  ۱.۱۳
  ۱۲,۵۷۶,۵۷۷ ۹,۷۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۷,۸۵٠ ۸,٠۳٠
  ۲.۴۸
  ۲,۲۱۷,۹٠۷ ۸,٠۵٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۸,۱۲٠ ۱۸,۲۹٠
  ٠.۹۸
  ۴۱۷,۸۹۶ ۱۸,۳٠٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۳۷٠ ۷,۳۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۹٠۲,۳۴۲ ۷,٠۲٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۵,۳۷٠ ۱۵,۵۱٠
  ۲.۲۳
  ۴٠۳,۷۵۶ ۱۵,۷۲٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۲۱۴ ۱,۲٠۴
  ۱
  ۴,۶۴۹,۲۴۴ ۱,۲٠۲
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲٠,۲۱٠ ۲٠,۷٠٠
  ۳.۵۳
  ۲۳۹,٠۵۶ ۲٠,۹۵٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۳,۸۵۳ ۳,۹۳۸
  ۲.۸۷
  ۱,۵۵۹,٠۴۲ ۳,۹۶۷
 • تکنو تکنوتار ۷,٠۱٠ ۷,۲۶٠
  ۴.۳۷
  ۴۷۵,۸۹۶ ۷,۳۳٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲,۷۱۷ ۲,۶۶۴
  ۶.۹۷
  ۱۵,۲۳۵,۳٠۴ ۲,۵۴٠
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۵,۷٠٠ ۵,۶۳٠
  ۱.۴۲
  ۲۳۹,۵۵۷ ۵,۶۲٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۷۸۹ ۲,۷۵۶
  ٠
  ۹,۷۹۱,۸۴۸ ۲,۷۸۹
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۹۷٠ ۴,۹۹٠
  ٠.۴
  ۱٠,۱۳۶,۵٠٠ ۴,۹۹٠
 • توریل توکاریل ۶,۳۳٠ ۶,۲۳٠
  ۱.۶۱
  ۷۳۶,۲۴۷ ۶,۲۳٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۲,٠۷٠ ۱۲,٠۱٠
  ۱.۳۹
  ۸,۷۸۲,٠۲۷ ۱۲,۲۴٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۵,۹۹٠ ۱۶,۲۱٠
  ۱.۷۲
  ۱,٠٠۷,۸۸۸ ۱۶,۲۷٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲۵,۲٠٠ ۲۵,٠۴٠
  ۵
  ۶۶٠,٠۱۷ ۲۴,٠٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,٠۱۳ ۲,٠۱۱
  ٠.۲
  ۴,۵۸٠,۲۳٠ ۲,٠۱۷
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۵,۱۵٠ ۵,۱۴٠
  ٠.۳۹
  ۱,۳۴۶,۵٠۴ ۵,۱۷٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۹,۸٠٠ ۹,۸۱٠
  ۴.۸۵
  ۱,۶۴۳,٠۳۷ ۱٠,۳٠٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۲۸۵ ۱,۲۹۱
  ۱
  ۶,۴۸۴,۱٠۸ ۱,۲۹۸
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۵,۹٠٠ ۵,۹۶٠
  ۲.۱۶
  ۸۶۳,٠۱۱ ۶,٠۳٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۲۷۶ ۱,۲۷۱
  ٠.٠۸
  ۶,۵۱۸,۴۲۷ ۱,۲۷۵
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۵۸٠ ۳,۵۸۹
  ٠.۶۷
  ۹۵۳,۱٠۶ ۳,۶٠۴
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۶٠۴ ۲,۶۶۸
  ۳.۶۶
  ۳,۳۷٠,۷۹۷ ۲,۷٠۳
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۷,۲۵٠ ۷,۲٠٠
  ۳.۸۷
  ۱,۲۹۸,۳۳۷ ۶,۹۸٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۶,۶۱٠ ۶,۵۳٠
  ٠.۱۵
  ۲,۲۸۸,۳۵۹ ۶,۶٠٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۴۵۶ ۳,۵٠۵
  ۳.۲۵
  ۲,۷۳۳,۵۷۱ ۳,۵۷۲
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۵,۲٠٠ ۵,۲۶٠
  ۱.۳۳
  ۲۷۷,۳۲۸ ۵,۲۷٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۳۱٠ ۷,۲۱٠
  ۶.۸۷
  ۳,۱٠۴,۱۴۷ ۶,۸۴٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,٠۷٠ ۷,٠۵٠
  ۴.۴۶
  ۲۸,۶۲۳,۵۸۹ ۷,۴٠٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۲,۵۶۸ ۲,۵۸۵
  ٠.۵۸
  ۳,٠۸۶,۶۷۳ ۲,۵۸۳
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۳,۱۲٠ ۳,۱۳۹
  ٠.۸۹
  ۱,۷۹۴,۱۱۱ ۳,۱۴۸
 • جم پتروشیمی جم ۳۷,۲۲٠ ۳۷,۳۲٠
  ٠.۲۹
  ۲۹۸,۱٠٠ ۳۷,۳۳٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱٠۵,۵۷٠ ۱٠۹,۳۱٠
  ۳.۹۷
  ۱۲۵,۸۲۸ ۱٠۹,۹۴٠
 • چافست افست‌ ۴,٠٠۷ ۴,٠۳٠
  ٠.۵۲
  ۸۳۴,۹۹۹ ۴,٠۲۸
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۵٠٠
  ۲.۴۹
  ۳۱۵,۲۷۴ ۲۶,۱۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱,۷۶٠ ۱,۷۵۹
  ٠.٠۶
  ۱,۷۴۳,۴۸۶ ۱,۷۶۱
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۶۸٠ ۴,۷۷۷
  ۲.۳
  ۳۹٠,۸۳۳ ۴,۷۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۳۲۸ ۲,۳۱۸
  ٠.۶۴
  ۹,۲۸۶,۵٠۵ ۲,۳۴۳
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۱۶۸ ۲,۱۱۲
  ۲.۹
  ۴,۲۶۶,۷۲٠ ۲,۱٠۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۶,۹۶٠ ۷,۱۱٠
  ۳.۶
  ۲,۵۳۸,۹۵۱ ۷,۲۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱٠,۱۵٠ ۱٠,٠۷٠
  ٠.۲۹
  ۴۵۳,۸۶۵ ۱٠,۱۸٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۶۳۸ ۳,۶۲۸
  ٠.۱۶
  ۳,۳۱۸,۷۱۷ ۳,۶۴۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۵,۱٠٠ ۳۴,۴۵٠
  ۵.۸۸
  ۸۳۸,۹۶۷ ۳۳,۱۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۸,۲۵٠ ۳۹,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۷۱,٠۴۳ ۴٠,۲۶٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۴,۸۵۹ ۴,۸۱٠
  ۱.۹۱
  ۲,۶۵۱,۹۵۳ ۴,۷۶۸
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۷,۷۸٠ ۱۷,۶۷٠
  ۴.۹۶
  ۱,۴۶۸,۵۹۶ ۱۶,۹۴٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۵,۹۸٠ ۱۵,۹۲٠
  ٠.۳۸
  ۳۹,٠۱۹ ۱۵,۹۲٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۳۵٠ ۲,۳۴۶
  ۲.۲۹
  ۳,۲۸۴,۶۲۹ ۲,۴٠۵
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۶,۹۸٠ ۱۶,۷۶٠
  ۱.۴۳
  ۴۶۵,٠۹۴ ۱۶,۷۴٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۲,۸٠٠ ۴۱,۹۵٠
  ۱.۹
  ۳۷,۶۴٠ ۴۲,٠٠٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۱,٠۷٠ ۱٠,۹۴٠
  ۴.۹۳
  ۹,۷٠۹,٠۴۸ ۱٠,۵۵٠
 • حفاری حفاری شمال ۳,۵۹۴ ۳,۵٠۷
  ۴.۲۶
  ۸,۱۵۲,۲۳۳ ۳,۴۴۷
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۸,۴۳٠ ۱۸,۲۴٠
  ۳.۹۱
  ۲۴,۵۲۶,۲٠۵ ۱۹,۱۸٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۸,۳۹٠ ۸,۳۶٠
  ٠.۳۶
  ۷,۴۵۳,۸۱۸ ۸,۳۶٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۱,۹۲۵ ۱,۹۳۷
  ۱.٠۸
  ۵,۲٠۳,۶۱۳ ۱,۹۴۶
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۷۷٠ ۴,۹۳٠
  ۴.۲۲
  ۱,۵۴۷,۷٠۷ ۴,۹۸٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۴۵۵ ۱,۴۳٠
  ۲.۱۱
  ۵۵,۶۸۹,۸۱۲ ۱,۴۲۵
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,٠۳۶ ۱,٠۴۶
  ٠.۲۹
  ۱۴٠,۴۱۴,۷۶۹ ۱,٠۳۳
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۹,۶۹٠ ۲٠,۳۴٠
  ۴.۹۷
  ۲۶۱,۲۵٠ ۲٠,۷۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۷,۱٠٠ ۷,۲۱٠
  ۲.٠۷
  ۱,۶۵۵,۹۶۹ ۷,۲۵٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴,۶٠٠ ۴,۵۹۵
  ۴.۴۱
  ۳۲,۲۲۱,۷۶۹ ۴,۸۱۲
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱۱۸
  ٠.۴۲
  ۱۱,۶۲۱,۷۲۱ ۳,۱۲۳
 • خچرخش چرخشگر ۱۸,۳۶٠ ۱۸,۳۷٠
  ۱.۵۵
  ۱,۷۶۵,۵۸۴ ۱۸,٠۸٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵,٠٠۶ ۵,٠٠۵
  ٠.۱۲
  ۵,۶۴۳,۵۷۱ ۵,٠٠٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱۲,۸۵٠ ۱۱۴,۱۴٠
  ۱.۴۵
  ۱۷۵,٠۸۶ ۱۱۴,۵۱٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۲۸۶ ۳,۲۴۹
  ٠.۱۵
  ۲,۷۵۵,٠۳۲ ۳,۲۹۱
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۹,۹۱٠ ۱۹,۹۱٠
  ٠.۷۶
  ۶۵۸,۳٠۵ ۱۹,۷۶٠
 • خزامیا زامیاد ۱۱,۱۶٠ ۱۱,۲٠٠
  ۱.۷۶
  ۱۱,۱۲۲,۳٠۵ ۱۱,۳۶٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۲,۹۷٠ ۲,۹۵٠
  ٠.٠۳
  ۴,۴۷۸,۵٠۵ ۲,۹۶۹
 • خساپا سایپا ۱,۷۹۶ ۱,۷۹۱
  ٠.۴۵
  ۱۳۲,۳۵۱,۴٠۵ ۱,۷۸۸
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۱,۶۲٠ ۱۱,۶٠٠
  ۲.۱۱
  ۱,۲۸۵,۶۲٠ ۱۱,۸۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,۷۲٠ ۶,۵۷٠
  ۱.۹۷
  ۱,۴۶۵,۴۱۱ ۶,۵۹٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۳٠٠ ۲,۳٠۹
  ۲.۹۵
  ۹,٠۸۶,۵٠۳ ۲,۳۷٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۶,٠۲٠ ۱۶,٠٠٠
  ٠
  ۲۶۵,۸۳۲ ۱۶,٠۲٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,٠۸٠ ۳,٠۴۸
  ۲.۸۴
  ۱۲٠,۲۱۳,۴۳۳ ۲,۹۹۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۷۸٠
  ٠.٠۴
  ۱۷۷,٠۷۷ ۲۳,۸۹٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۸۲۹ ۳,۸۱۷
  ٠.۴۲
  ۶,٠۱٠,۷۱۱ ۳,۸۴۵
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳,۹۱۶ ۳,۹۴۳
  ٠.٠۸
  ۲,۵۶۳,۶۴۱ ۳,۹۱۹
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۷۷۸ ۱,۷۸۳
  ۳.۹۴
  ۲۴,۸۱۶,۷۷۱ ۱,۸۵۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۴۱۴ ۳,۴٠۵
  ٠.۵۸
  ۳,۴۱۷,۳۶٠ ۳,۴۳۴
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۲,۴۲٠ ۱۲,۶۵٠
  ٠.۴
  ۵,۵٠٠,٠۲۳ ۱۲,۴۷٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,٠٠۴ ۱,۹۹۶
  ٠.۸
  ۸۷,۱۹۹,۲۲۹ ۱,۹۸۸
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۱,۱٠٠ ۱۱,٠۹٠
  ۴.٠۶
  ۵,٠۶٠,۸۹۲ ۱۱,۵۷٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۲,۸٠٠ ۲۲,۷۳٠
  ۱.۲۴
  ۵۷٠,۵۱۷ ۲۲,۵۲٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۱۹٠
  ۱.۵۲
  ۵۶,۸۶۷ ۱۳,۲٠٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۲,۳۹٠ ۳۲,۹۶٠
  ۱.۹۱
  ۲۵,۷۲۲ ۳۳,٠۲٠
 • دالبر البرزدارو ۷,۴۳٠ ۷,۴۸٠
  ۱.۲
  ۴۸۳,۷۶۲ ۷,۵۲٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,۳۵٠ ۲,۴۱۲
  ۶.٠۴
  ۵,۱۶۱,۹۹٠ ۲,۵٠۱
 • دانا بیمه دانا ۱,۵۸۱ ۱,۶٠۸
  ٠.۵
  ۲۴۴,۲۵۸,۱٠۷ ۱,۵۸۹
 • داوه داروسازی آوه سینا ۵,۵۷٠ ۵,۶۴٠
  ۱.۴۲
  ۲۷۵,۹۸۱ ۵,۶۵٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۴,۶۲۱ ۴,۶۷۵
  ٠.۳۵
  ۱,۵۱۷,۱۳۱ ۴,۶٠۵
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۱,۴۷٠ ۲۱,۵٠٠
  ٠.٠۵
  ۳۶٠,۵۴۳ ۲۱,۴۸٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۹,۵۲٠ ۲۹,٠۶٠
  ۱.۵۱
  ۱۷۱,۱۲۱ ۲۹,٠۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۵,۶۵٠ ۲۵,۷٠٠
  ۵
  ۲,۱۷۷,۶۴۳ ۲۷,٠٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۶,۳۱٠ ۶,۲۳٠
  ۲.۷۷
  ۸۶۳,۴۲۶ ۶,۱۴٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۹,۵۷٠ ۹,۶۲٠
  ۱.۱۴
  ۳۱۶,۹۴۱ ۹,۶۸٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۹,۵٠٠ ۹,۸٠٠
  ۳.۸۵
  ۴۲۶,۲٠۶ ۹,۸۸٠
 • ددانا داروسازی دانا ۲۲,۸٠٠ ۲۲,۵٠٠
  ۲.۲۴
  ۵۲۲,۵۳۸ ۲۲,۳٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۱,۵۸٠ ۱۱,۸۷٠
  ۳.۳۴
  ۲۹۳,۲۱۸ ۱۱,۹۸٠
 • درازی پخش رازی ۱۶,۶۷٠ ۱۶,۹۸٠
  ۲
  ۱۲۷,٠۶۳ ۱۷,٠۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۶,٠٠٠ ۳۶,۷۵٠
  ۱.۶۴
  ۶۷۷,۷۲۹ ۳۶,۶٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۷,۸۹٠ ۱۷,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۶۴۲,۶۳۲ ۱۷,٠۴٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۳,۵۴٠ ۳,۵۵۱
  ٠.۳۴
  ۶۹۵,٠۴۷ ۳,۵۵۲
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۵,۶٠٠ ۵,۵۲٠
  ٠.۷۱
  ۲,۵۱۳,۷٠۴ ۵,۶۴٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۷,۷۷٠ ۷,۷۱٠
  ٠.۶۵
  ۱,۱۷۵,۴۳۷ ۷,۷۲٠
 • دسبحان سبحان دارو ۸,۳۲٠ ۸,۵۹٠
  ٠.۳۶
  ۱٠,۸۳٠,۹۹۵ ۸,۳۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۴۸٠
  ٠.۵۸
  ۹۱,۶۲۷ ۲۲,۵۳٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۶۸٠
  ٠.۸
  ۴۹۵,۲٠۹ ۲۳,۶۹٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۲,٠۱٠ ۳۳,۳۴٠
  ۴.۷۹
  ۲,۲۱۷,۱۳۷ ۳۳,۶۲٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱٠,۳۲٠ ۱٠,۵۳٠
  ۲.٠۹
  ۱۷۱,۳۵۷ ۱٠,۵۴٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۶,۲۶٠ ۱۶,۷۱٠
  ۳.۹
  ۲۷۵,۶۳۸ ۱۶,۹۲٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۴۲,۲٠٠ ۴۲,۵۵٠
  ٠.۷۱
  ۸۹,۸٠۶ ۴۲,۵٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲,۵٠۷ ۲,۵۹۳
  ۴.۹۷
  ۱,۹۷۶,۱۴۱ ۲,۶۳۸
 • دکیمی کیمیدارو ۲۱,٠٠٠ ۲۱,۵۷٠
  ۳.٠۹
  ۹۸,۵۸۱ ۲۱,۶۷٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۸,۱۱٠ ۱۸,۱٠٠
  ٠.۲۸
  ۲۳۲,۳۱۱ ۱۸,۱۶٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱,۴۶۷ ۱,۴۶۹
  ٠.۶۸
  ۴,٠۵٠,۳۸۵ ۱,۴۷۷
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۱۷,٠۳٠ ۱۷,٠۳٠
  ٠.۱۲
  ۱,۳۵۵,٠۲۱ ۱۷,٠۱٠
 • دی بانک دی ۶٠۲ ۶٠٠
  ٠.۵
  ۲٠۴,۸۲۱,۹۶۹ ۵۹۹
 • دیران ایران‌دارو ۱۱,۲۶٠ ۱۱,۱۸٠
  ۴.۹۴
  ۴,۶۶۶,۴۳۶ ۱٠,۷۳٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۳۹۳ ۲,۳۸۳
  ٠.۷۱
  ۲۳,۴۴۳,۲۸۳ ۲,۴۱٠
 • رافزا رایان هم افزا ۴۴,۶۵٠ ۴۴,۷۵٠
  ٠.۸۹
  ۶۳,۲۳۳ ۴۵,٠۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳,۸۲۲ ۳,۸۱۲
  ٠.۶
  ۳,۲۴۳,۱۷۶ ۳,۸۴۵
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۸۶٠ ۳,۸۷۱
  ۱.۶۳
  ۱,۴۳۵,۱۶۵ ۳,۹۲۴
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۷٠٠ ۲,۷۲۸
  ۱.۴۲
  ۱,۵۵٠,۸۶۳ ۲,۷۳۹
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۷۸٠
  ۲.۶۸
  ۲,۴٠۱,۸۶۹ ۱۴,۹٠٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۱,۱٠٠ ۱۱,٠۶٠
  ٠
  ۴۹۱,۸۳٠ ۱۱,۱٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۷,۴۸٠ ۱۷,۲۵٠
  ۴.۴۸
  ۷۹۲,۲۷۶ ۱۶,۷۳٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۹۲,۹٠٠ ۹۲,۳٠٠
  ٠.۶
  ۲۱۴,٠۸۳ ۹۲,۳۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۴۲۱ ۲,۳۷۶
  ۳.٠۲
  ۹,۵۹۲,۶۵٠ ۲,۳۵٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۵۱,۱۱٠ ۵۱,۵۶٠
  ٠
  ۸۳٠,۲۹۶ ۵۱,۱۱٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۷,۹۵٠ ۱۷,۳۳٠
  ۵.۷۷
  ۱,۱۶۱,۲۳۵ ۱۶,۹۷٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۳۶۵ ۳,۳۲۳
  ۱.۲۶
  ۴,۲۴۵,۳۵۲ ۳,۳۲۳
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۲۲۸ ۵,۲٠۳
  ۷
  ۱۴,۳۹۲,۷۸٠ ۴,۸۸۶
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۷,۸۲٠ ۷,۶۲٠
  ۴.۲۷
  ۱,٠۳٠,۷۶۹ ۷,۵٠٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱,۷۲۶ ۱,۶۹۷
  ۶.۹۴
  ۱۹,۸۱۹,۳۸۶ ۱,۶۱۴
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲٠,۳٠٠ ۲٠,۶٠٠
  ۳.۵۶
  ۴۳٠,۷۱۷ ۲۱,٠۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۱,۷۵٠ ۱۱,۵۹٠
  ۱.۳۸
  ۸٠٠,۶۵۹ ۱۱,۵۹٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۶۸٠ ۸,۴۶٠
  ۳.٠۹
  ۵۶۹,۹۱۸ ۸,۴۲٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۲۵٠ ۶,۱۴٠
  ۲.۱۲
  ۱,۷۶۱,۱۹۵ ۶,۱۲٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۶,۹۵٠ ۲۸,۳۹٠
  ۴.۹۷
  ۴,۲۸۱,۲٠۵ ۲۸,۳۶٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱٠,۲۳٠ ۱٠,۱۴٠
  ۲.۸۱
  ۲,٠۴۸,۴۵۲ ۹,۹۵٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶۳,۴٠٠ ۶۲,۱٠٠
  ۳.۸۵
  ۱,۸۴۳,۴۶۱ ۶۱,٠۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱٠,۸۴٠ ۱٠,۸۱٠
  ٠.۳۷
  ۱,۳۷۵,۷۴۵ ۱٠,۸۸٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۷,۲۸٠ ۱۷,۱۵٠
  ٠.۷
  ۵۱,۷۱۴ ۱۷,۱۶٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۶,۶۱٠ ۲۶,۵۵٠
  ٠.۶۴
  ۲٠۸,٠۸۵ ۲۶,۴۴٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۱۹,۸٠٠ ۱۹,۵۲٠
  ۱.۳۳
  ۶۶,۵۶۱ ۱۹,۵۴٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۶,۷۹٠ ۲۷,٠۳٠
  ۱.۱۴
  ۶۳,٠۲۷ ۲۷,۱٠٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۲,٠٠٠ ۵۲,٠٠٠
  ٠
  ۹۹,۲۱۹ ۵۲,٠٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۵۱,٠٠٠ ۵٠,٠٠٠
  ٠.۳۹
  ۲۹۱,۳۸۷ ۵۱,۲٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۴,۹۷٠ ۳۴,۹۵٠
  ٠.۳۱
  ۵۹,۸۳۷ ۳۵,٠۸٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۷٠٠ ۳,۶۷٠
  ۷
  ۳۵,۴۲۴,۲۶۷ ۳,۴۵۸
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۳۹,۸۱٠ ۳۹,۵۴٠
  ٠.۵۶
  ۱۳٠,۸۵۷ ۳۹,۵۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۴,۵۶٠ ۲۵,۵۳٠
  ۳.۸۴
  ۴۱,۴۲۴ ۲۵,۵۴٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۶۳٠ ۸,۵۸٠
  ٠.۵۸
  ۱,۳۹۵,۲۸۳ ۸,۵۸٠
 • سپید سپید ماکیان ۱۸,٠۵٠ ۱۷,۷۳٠
  ۲.٠۴
  ۱٠,۵۱۹,۶۶۹ ۱۷,۶۹٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۷۵٠
  ٠.۸۵
  ۱۴۲,۶۶۳ ۲۳,۵٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۳,۵۹٠ ۲۳,۵۸٠
  ٠.۷۲
  ۴۱۸,۲۶۶ ۲۳,۷۶٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۵۸,۹۸٠ ۵۸,۹۱٠
  ٠.۶۲
  ۹۵,۳۴۹ ۵۹,۳۵٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲٠,۹۳٠ ۲٠,۹۳٠
  ٠.۱۹
  ۴۵۱,۲۳٠ ۲٠,۸۹٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۱,۱۵٠ ۲۱,۳۳٠
  ۱.٠۳
  ۶۴۸,۹۹۴ ۲۱,۳۷٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۶,۶۲٠ ۱۶,۵۴٠
  ٠.۳
  ۷۵۹,۴۵۸ ۱۶,۵۷٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۴,۱۷٠ ۲۴,۹۹٠
  ۴.۳۹
  ۱۵۲,۴۳۷ ۲۵,۲۸٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۶,٠۲٠ ۵,۹۵٠
  ۱.۱۸
  ۵۳۵,۹۹۴ ۵,۹۵٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۱٠٠ ۴,٠۱۹
  ۲.٠۷
  ۱,۲۵۵,۳۷۳ ۴,٠۱۷
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۸,۵٠٠ ۱۸,۵۶٠
  ٠.۹۶
  ۵۴٠,۹۲۱ ۱۸,۶۸٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۲۱٠ ۷,۱۵٠
  ٠.۹۸
  ۱,۲۲۵,۸۷۴ ۷,۱۴٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۷,۹۵٠ ۷,۹۳٠
  ٠
  ۴۱٠,۳٠۹ ۷,۹۵٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۴۷,۳۶٠ ۴۷,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۲,۷٠٠,۳۲۶ ۴۵,۱۱٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۷,۱۵٠ ۱۷,۱۵٠
  ٠.۵۲
  ۷۳۳,۸۶۳ ۱۷,۲۴٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۴,۴٠٠ ۱۴,۳۷٠
  ٠.۲۱
  ۳۳٠,٠۹۹ ۱۴,۳۷٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۸,۴۶٠ ۱۸,۹۶٠
  ۳.۵
  ۲۱۷,۸۶۶ ۱۹,۱۳٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۷۲,۵٠٠ ۷۴,۱۶٠
  ۲.۷۲
  ۲۷,۹۸۵ ۷۴,۵۳٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۴,۹۵٠ ۱۴,۹۵٠
  ٠.٠۷
  ۱,۶۱٠,۹۴۲ ۱۴,۹۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۸,٠٠٠ ۳۷,۶۲٠
  ۱.۳۱
  ۱۲۸,۶۷۳ ۳۷,۵۱٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۷,۲۱٠ ۴۷,۵۷٠
  ۳.۸
  ۷۳۶,۸٠۶ ۴۵,۴۸٠
 • سکرد سیمان کردستان ۷,۱۶٠ ۷,٠۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۷,۲۱۷,۲۴۵ ۶,۸۲٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۹۶٠ ۱۳,۹۴٠
  ٠
  ۱۵۳,۳۶٠ ۱۳,۹۶٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۴۳٠
  ٠.۵۶
  ۱,۴۲٠,٠۳۳ ۱۲,۴۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۵,۷٠٠ ۵,۵۹٠
  ۱.۶
  ۳۸,۷۶۳,۴۵۳ ۵,۶۱٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۸,٠٠٠ ۲۷,۶۶٠
  ۲.۴۹
  ۶۵۸,۲۹۲ ۲۷,۳۲٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۷,۳۳٠ ۲۷,۳۱٠
  ٠.۷۷
  ۱,۱۵۶,۸۲۲ ۲۷,۱۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۶,۳۴٠ ۲۷,۳۳٠
  ۴.۴۳
  ۱۲۴,۸٠۱ ۲۷,۵۶٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۸,۴۵٠ ۸,۴۵٠
  ٠
  ۱,۴۵۹,۶۲۱ ۸,۴۵٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,۸۵٠ ۶,۹٠٠
  ٠.۸۷
  ۲۲۹,۶۷۸ ۶,۹۱٠
 • سیستم همکاران سیستم ۶,۲۷٠ ۶,۲۴٠
  ۱.۶۲
  ۱۵,۲۸۸,۴۱۸ ۶,۱۷٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۶,۳۱٠ ۶,۳۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۷۱۱,۲۲۱ ۶,۶۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲٠,۲٠٠ ۱۹,۸۳٠
  ۶.۳۷
  ۳,٠۹۵,٠۳۷ ۱۸,۹۹٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۹,۵۷٠ ۲۹,۶۶٠
  ٠.۳
  ۲۹۶,۵۵۱ ۲۹,۶۶٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۳,۷۴٠ ۱۳,۶٠٠
  ۱.۲۹
  ۵۳٠,٠۲۸ ۱۳,۹۲٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۷,۶۴٠ ۷,۶۶٠
  ٠.۲۶
  ۹۳۷,۷۹۷ ۷,۶۶٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۶,۵۷٠ ۱۶,۶۵٠
  ٠.۶
  ۱,۳۱۲,۲۵۹ ۱۶,۶۷٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۳,۶۲٠ ۱۳,۶۷٠
  ٠.۴۴
  ۱,۱۱۶,۹۹۴ ۱۳,۶۸٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۹٠,٠۵٠ ۸۹,۹۵٠
  ٠.۵
  ۶۸,۳۲۶ ۸۹,۶٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۶,۷۴٠ ۶,۷۵٠
  ٠
  ۲۵,٠٠۶,۶۱۹ ۶,۷۴٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۵۹٠
  ۲.۹۷
  ۳,۲۷۴,۳۳۸ ۱۳,۴۹٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,۱٠٠ ۴,۱۶۷
  ۱.۸۷
  ۳۷۷,۹۷۳ ۴,۱۷۸
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۳,۶۳٠ ۱۳,۶٠٠
  ٠.۲۲
  ۳۴,۸۵۲ ۱۳,۶٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۵۷۸ ۱,۵۶۴
  ۱.٠۲
  ۳,۵۵۵,۳۱٠ ۱,۵۶۲
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۸۳,۹۷٠ ۱۸۳,۴۱٠
  ٠.۴
  ۲۸۸,۷۲۴ ۱۸۳,۲۳٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۴۶٠ ۵,۴۳٠
  ۱.۱۱
  ۴۵,۲۹۴,٠۵۱ ۵,۴٠٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۴۴۷ ۴,۴۳۶
  ٠.٠۲
  ۸۳,٠٠۹,۱۹۲ ۴,۴۴۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۳,۵۱٠ ۱۳,۵۹٠
  ٠.۵۲
  ۲۸۷,۴۳۹ ۱۳,۵۸٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۷,۷٠٠ ۷,۶۱٠
  ٠.۹
  ۱,۴۲۱,۳۹۲ ۷,۷۷٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۵,۶۲٠ ۳۶,۲۱٠
  ۱.۷۱
  ۷۳,۲۴۵ ۳۶,۲۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱٠,۵۷٠ ۱٠,۴۵٠
  ٠.٠۹
  ۱,٠٠۵,۴۷۹ ۱٠,۵۸٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲,۵۲٠ ۱۲,۴٠٠
  ۱.۳۸
  ۴۹۸,۸۷۵ ۱۲,۳۵٠
 • شرانل نفت ایرانول ۴۵,۸۵٠ ۴۵,۲۵٠
  ۱.۳۳
  ۱۲۵,۵۶۴ ۴۵,۲۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,٠۸۱ ۳,٠۶۸
  ٠.۴۶
  ۱٠,۱۱۸,۳۷۶ ۳,٠۶۷
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸۸۳ ۸۸۵
  ٠.۶۷
  ۳۱۲,۲۴۶,۴۵۲ ۸۸۹
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱,۴۲٠ ۱,۴۱۷
  ٠.۴۲
  ۵,۶۴۲,۸٠٠ ۱,۴۲۶
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۹,٠٠٠ ۲۸,۹٠٠
  ٠.۵۱
  ۴۷۱,۷۲۵ ۲۹,۱۵٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶٠,۱۲٠ ۵۹,۹۴٠
  ٠.۴۷
  ۱۹۱,۶۷٠ ۵۹,۸۴٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۷۲٠
  ۴.۹۵
  ۳۶٠,۸۸۴ ۱۳,۹۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,٠٠۸ ۹۹۲
  ۱.۴۱
  ۱۱,۷۴۲,۴۴۷ ۹۹۴
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,٠٠٠ ۵,٠۵٠
  ۱.۷۷
  ۴,۱۷۲,٠۳۴ ۵,٠۹٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۲۵,۸٠٠ ۲۵,۳٠٠
  ۴.۸۸
  ۴,۲۸۵,۹٠۴ ۲۴,۶٠٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳,۲۳٠ ۳,۲٠۴
  ٠.۸۱
  ۴,۸۱۸,۲۷۷ ۳,۲٠۴
 • شکلر نیروکلر ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۳٠٠
  ۴.۲
  ۱,۲٠۹,۸٠۷ ۱۸,۸۱٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۶۸,۴۸۸ ۲۶۸,۴۸۸
  ٠
  ۱,۴۵۲ ۲۶۸,۴۸۸
 • شگل گلتاش‌ ۴,۳۵۹ ۴,۴۹۳
  ۳.۶۳
  ۴۶۱,۵۱۷ ۴,۵۲۳
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۸,۵۲٠ ۸,۵۳٠
  ٠.۲۳
  ۳,۱۹۸,۳۱۹ ۸,۵۴٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۲۹٠ ۴,۳۳۳
  ۱.۵۴
  ۹۷۵,۲۷۳ ۴,۳۵۷
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶,۹٠٠ ۶,۹۴٠
  ٠.۷۲
  ۴۵۷,۶۳۴ ۶,۹۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۲,۶۳٠ ۱۲,۷۴٠
  ۱.۴۸
  ۴۱۶,۲۵۳ ۱۲,۸۲٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۸,۶۵٠ ۶۸,۴۹٠
  ٠.۴۲
  ۳۹٠,٠۱۵ ۶۸,۳۶٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۸,۳۲٠ ۸,۳٠٠
  ٠.۱۲
  ۱,۹۶۸,۵۹۴ ۸,۳۱٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳,٠۸۴ ۳,۱۳۳
  ۱.۹۴
  ۵,۴۴۸,۲۳۸ ۳,۱۴۵
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۳۲,۱۶٠ ۳۲,۲۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۲۹,۲۳۴ ۳۳,۸۵٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۸,۴۴٠ ۸,۳۵٠
  ۱.۹۳
  ۱,۲۹۹,۵۴۱ ۸,۲۸٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳,٠۷٠ ۳,٠۴۲
  ۱.٠۹
  ۵,۴۷۸,۴۶۶ ۳,٠۳۷
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۱,۳۲٠ ۵۱,٠۱٠
  ٠
  ۷۷,٠۱٠ ۵۱,۳۲٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳٠,۸٠٠ ۳٠,۶٠٠
  ۶.۹۴
  ۲,۴۲۳,۸۴۵ ۲۸,۸٠٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۸,۴٠٠ ۸,۳۸٠
  ٠.۱۲
  ۶٠۴,۹۳۲ ۸,۳۹٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۱,۹٠٠ ۱۲,۳۷٠
  ۴.٠۳
  ۷٠,۹۸۱ ۱۲,۴٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۵۴٠ ۲,۵۱۵
  ۱.۶۸
  ۱۷,۹۱۵,۴۶۷ ۲,۴۹۸
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱٠,۳۸٠ ۱٠,۵۳٠
  ۲.۴۴
  ۴۵۲,۵۶۵ ۱٠,۶۴٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۲,۵۹٠ ۳۲,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۹۸۴,۸۲۷ ۳۴,۳٠٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳٠,۹۴٠ ۳۱,٠۵٠
  ۴.۹۸
  ۴,۱۲۵,۴۴۳ ۳۲,۵۶٠
 • غدیس پاکدیس ۹,٠٠٠ ۸,۹۵٠
  ٠.۵۶
  ۷۵۲,۷۷۷ ۸,۹۵٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۶,۸٠٠ ۶,۶۵٠
  ۴.۹۴
  ۷,۹۱۸,۴٠۷ ۶,۴۸٠
 • غسالم سالمین‌ ۲,۹٠٠ ۲,۸۲۷
  ۳.۹۴
  ۴,۶۱۷,۹۱٠ ۲,۷۹٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۷۸٠ ۵,۷٠٠
  ۵.۶۷
  ۴,٠۴۳,۹۲۶ ۵,۴۷٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۸٠٠ ۳,۸۳۷
  ٠.۷۸
  ۱,۴۸۶,۵۱۴ ۳,۸۳٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۴,۶۸٠ ۱۴,۹۷٠
  ۲.۶۵
  ۲۵۴,۳۷۵ ۱۵,٠۸٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۷۵٠ ۴,۷۹۸
  ٠.۹۴
  ۴٠۹,۴۲۸ ۴,۷۹۵
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,٠۵۷ ۲,٠۴۹
  ٠.۶۹
  ۵,٠۳۷,۴۲۶ ۲,٠۴۳
 • غصینو صنعتی مینو ۸,۵۱٠ ۸,۶۵٠
  ۲.۹۶
  ۲,۸۱٠,۹۸۴ ۸,۷۷٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۶,۲۵٠ ۶,۱٠٠
  ٠.۴۸
  ۱,٠۹۵,۴۲۶ ۶,۲۲٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴٠,۳٠٠ ۳۹,۸۳٠
  ۲.۳۶
  ۱,۹۵۹,۱۸۷ ۳۹,۳۷٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۴۶۵ ۱,۴۷۷
  ٠.۷۵
  ۳,۲۸۶,٠۲۷ ۱,۴۷۶
 • غگز گز سکه ۱,۷۸٠ ۱,۷۸٠
  ۱.۱۱
  ۲۵٠,٠٠٠ ۱,۸٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۷٠۱ ۳,۶۵۳
  ۴.٠۵
  ۲۲,۶۶۹,۴۱٠ ۳,۵۵۷
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۳۵,۸۵٠ ۳۶,۱۵٠
  ۲.۸۵
  ۲۹۶,۲۴۷ ۳۶,۹٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۹,۲۶٠ ۹,۳۴٠
  ۴.۴۴
  ۳۵۵,۶۳۴ ۹,۶۹٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۷۹٠
  ٠.۸۳
  ۱,۱۶۴,۳۴۶ ۱٠,۸۹٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۱,۹۳۹ ۱,۹۱۱
  ۱.۴۷
  ۱۴۱,۶۹۶ ۱,۹۱۱
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۹,۷۳٠ ۹,۵٠٠
  ۲.۸۵
  ۳۶۶,۶۵۸ ۹,۴۶٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۶,۵۳٠ ۶,۵۳٠
  ٠.۶۲
  ۲,۴۵۳,۷٠۷ ۶,۴۹٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۸,۷۷٠ ۸,۸۷٠
  ۳.۳۱
  ۹,۵۷٠,۳۱۷ ۹,٠۷٠
 • غویتا ویتانا ۳,۷۶٠ ۳,۷۴٠
  ۱.٠۵
  ۴,۹۹۵,۷۱۴ ۳,۷۲۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۸۷۱ ۸۶۸
  ۱.۲۵
  ۹۸,۳٠۸,۲۴۳ ۸۸۲
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۲۱۵ ۱,۲٠۶
  ۱.۱۷
  ۱۴,۳۸۸,۹۹٠ ۱,۲٠۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶,۸۵٠ ۶,۹٠٠
  ٠.۸۷
  ۱۷,۲۱۷,۲۲۲ ۶,۹۱٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۱٠٠ ۱۶,٠۲٠
  ٠.۴۴
  ۱,۳۹۷,۷۳۴ ۱۶,٠۳٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۶,۳۲٠ ۶,۵۶٠
  ۴.۶۸
  ۸۴۷,۹٠۱ ۶,۶۳٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۶,۹۹٠ ۱۷,۴۷٠
  ۳.۱۴
  ۵۳۲,۱۹۸ ۱۷,۵۴٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۱,۸۵٠ ۲۱,۵۸٠
  ۱.۶۳
  ۵۶۱,۴۷۶ ۲۱,۵٠٠
 • فپنتا سپنتا ۵۶۶,۸۵٠ ۵۶۴,۹۷٠
  ۵
  ۱۷۱,۴۷۴ ۵۳۹,۸۶٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۱۶٠ ۷,٠۸٠
  ۱.۱
  ۲,۹۶۷,۷۴۱ ۷,۲۴٠
 • فجام جام‌دارو ۴,۴۸۵ ۴,۴۶۲
  ٠
  ۸۴۷,۷۹٠ ۴,۴۸۵
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱٠,۴۴٠ ۱٠,۵۳٠
  ۱.۲۳
  ۴۴۳,۹۴۶ ۱٠,۵۷٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۲,۵۷۸ ۲,۶۲۳
  ۱.۹۸
  ۱,۹۷۳,۴۹۶ ۲,۶۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۱۶,۹۳٠ ۱۷,۴۶٠
  ۳.٠۹
  ۹۱,۳۹۹ ۱۷,۴۷٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۲,۱۸۷ ۲,۲۱۳
  ۱.۳۱
  ۶,۵۷۲,۴۵۷ ۲,۲۱۶
 • فرابورس فرابورس ایران ۸,۹۳٠ ۸,۷۵٠
  ۶.۹۵
  ۳۷,۴۳۴,۹۸۱ ۸,۳۵٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۱,۲۵٠ ۲٠,۹۶٠
  ۱.۳۸
  ۲۸۷,۳۱۳ ۲٠,۹۶٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۴,۹٠٠ ۴,۸۲٠
  ۲
  ۲,۶۱۴,۴۶٠ ۵,٠٠٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۲۱,۷٠٠ ۲۲,٠٠٠
  ۲.٠۳
  ۲۴۸,۹۷۸ ۲۲,۱۵٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۳۹٠
  ۱.۱۴
  ۵۶۱,٠۱۶ ۱۱,۳۷٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۱۹,۵۴٠ ۱۹,۳۶٠
  ۱.۹۸
  ۲,۲۷٠,۹۹٠ ۱۹,۱۶٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۴,۵۳٠ ۴,۴۲۱
  ٠.۶۱
  ۳,۴٠۲,۹۳۷ ۴,۵۵۸
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲,۹۳۵ ۲,۹۴۵
  ٠.۴۴
  ۱,۹۵۵,۶۶۷ ۲,۹۴۸
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۴,۸۶٠ ۲۵,۵۱٠
  ۳.۵۳
  ۳۴۷,۹۲۳ ۲۵,۷۷٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۱,۱۹٠ ۱۱,۱۳٠
  ٠
  ۸۶۱,۱۴۷ ۱۱,۱۹٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۱۸۴ ۱,۱۷۵
  ٠.۴۲
  ۵,۵۴۸,٠۶۲ ۱,۱۷۹
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۵,۸۲٠ ۱۵,۸۵٠
  ۲.۱۶
  ۱۴۴,۳۸۳ ۱۶,۱۷٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۶,۲۵٠ ۶,۲۸٠
  ۳.۲۵
  ۱,۱۸۳,٠۲۲ ۶,۴۶٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۵,۹۹٠ ۱۶,۲٠٠
  ۱.۸۴
  ۲۱۲,۶۴۳ ۱۶,۲۹٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۴۶۷ ۱,۴۷۵
  ٠.۳۴
  ۱۳,۸٠٠,۷۸۴ ۱,۴۷۲
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱۹,۲۸٠ ۱۹,۲۸٠
  ٠.۲۴
  ۱,٠٠٠ ۱۹,۲۳۴
 • فمراد آلومراد ۳۸,٠۱٠ ۳۹,۶۶٠
  ۵
  ۶۳,۶۹۲ ۴٠,٠۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۴,۸۴۲ ۴,۸۵۱
  ٠.۳۷
  ۱۵,۸۵۶,۸۶۱ ۴,۸۶٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۷,۱٠٠ ۲۷,٠۷٠
  ۳.۵۲
  ۵۹۲,۷۵۴ ۲۸,٠۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۴,۸۵٠ ۱۴,۶۵٠
  ٠.۱۳
  ۱,۳۶۱,۱۳۴ ۱۴,۸۳٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۹۲٠ ۴,۹۲٠
  ٠.۲
  ۲۲,٠۶۶,۴۲۵ ۴,۹۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۶,۹٠٠ ۶,۹۸٠
  ۱.۱۵
  ۲۷۲,۷۵۷ ۶,۹۸٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۷,۶۵٠ ۷,۷۱٠
  ۱.۸۶
  ۲,٠۴۸,۴۵٠ ۷,۵۱٠
 • قاسم قاسم ایران ۴,۶۳٠ ۴,۵۵۱
  ۱.۸۹
  ۱,۳۶٠,۱۷۷ ۴,۵۴۴
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۳۲٠ ۸,۵۶٠
  ۲.۹۲
  ۹۳,۷۴۳ ۸,۵۷٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱,۷۸٠ ۱,۷۷۱
  ۳.۵۲
  ۳۵,۴۳۶,۲٠۱ ۱,۸۴۵
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠,۹۲٠ ۱٠,۸۳٠
  ۴.۷
  ۱۵,۵٠۸,۱۵۴ ۱٠,۴۳٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۵,۷۶٠ ۱۵,۹۵٠
  ۲.۷۸
  ۵۱۵,۱۲۳ ۱۶,۲۱٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴,٠٠٠ ۴,٠۳۶
  ۱.۴۵
  ۱,۱۹۱,۵۱۱ ۴,٠۵۹
 • قشکر شکرشاهرود ۱,۷۲٠ ۱,۶۹۹
  ۱.۱۸
  ۴,٠٠۹,۳۳۶ ۱,۷٠٠
 • قشهد شهد ۱۳,۴۷٠ ۱۳,۵۳٠
  ۲.٠۴
  ۴۶۷,۲٠۱ ۱۳,۷۵٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۴,۶٠٠ ۴,۶۵٠
  ۲.۱۳
  ۱,۸۵۶,۴۱۷ ۴,۷٠٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۶۷,۹۶٠ ۶۷,۹٠٠
  ٠.٠۳
  ۶۳,۱۶۹ ۶۷,۹۸٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۱,۱٠٠ ۲٠,۸٠٠
  ۲.۶۳
  ۳۸۸,۵۳۴ ۲٠,۵۶٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۸,۴۸٠ ۸,۶۷٠
  ۲.۶۴
  ۳۵۳,۴۳۴ ۸,۷۱٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,٠۵۳ ۲,٠٠۱
  ۳.۷۹
  ۷,۸۷٠,۳۹۲ ۱,۹۷۸
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۶,۴۵٠ ۶,۵٠٠
  ۱.٠۷
  ۴۴٠,۲۸۷ ۶,۵۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳,۵۱۶ ۳,۴۷۳
  ٠.۶۳
  ۲,۸۳۸,٠۸۴ ۳,۴۹۴
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۷۲٠
  ۱.۳
  ۸۱,۳۵٠ ۱٠,۷۴٠
 • کالا بورس کالای ایران ۱۶,۱۷٠ ۱۶,٠۵٠
  ۳.۲۶
  ۱۸,۴۱۶,۴۱۷ ۱۵,۶۶٠
 • کاما باما ۴,۳۱۷ ۴,۳۱۱
  ٠.۲۱
  ۸,۴۲۱,۴۸۲ ۴,۳۲۶
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۹۲٠ ۵,٠۲٠
  ۲.۳۸
  ۳,۳۱۴,۳۱۱ ۵,٠۴٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۱,۳٠٠ ۱۱,٠۵٠
  ۲.٠۸
  ۱,۳۶۷,۵۱۸ ۱۱,٠۷٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۳,۵۹٠ ۲۳,۸٠٠
  ۲.۲۴
  ۳۷۶,۳۶۳ ۲۴,۱۳٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶,٠۱٠ ۶,۲۳٠
  ۳.۶۹
  ۴٠٠,۴۸۶ ۶,۲۴٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۶,۴۳٠ ۶,۳۳٠
  ۱.۴۲
  ۹۵۱,۸۶۲ ۶,۳۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۸,۲۲٠ ۸,٠٠٠
  ٠.۲۴
  ۵۶۱,٠٠۵ ۸,۲۴٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۲,۱۵٠ ۱۱,۹۷٠
  ۱.۸۴
  ۵۳۷,۷۳۹ ۱۱,۹۳٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,٠۶٠ ۷,٠۳٠
  ۱.۱۲
  ۱,۳۹۵,۵۶۳ ۷,۱۴٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۶,۱۴٠ ۶,٠۶٠
  ۳.۳۷
  ۲,۱۸۱,۹۱۹ ۵,۹۴٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۹,۹۳٠ ۱٠,٠۴٠
  ۱.۸۸
  ۵,۱۲۴,۷۹۹ ۱٠,۱۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۴,۷۳٠ ۴,۷۲۶
  ٠.۱۵
  ۱,۶۳٠,۱۹۳ ۴,۷۲۳
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۱,۴۳٠ ۱۱,۶٠٠
  ۳.۵۴
  ۸۵۴,۹۸۵ ۱۱,۸۵٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۴۵,۳۲٠ ۴۵,۱۶٠
  ۴.۱۵
  ۲,۴۲۸,٠۲۸ ۴۷,۲۸٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۳۷٠ ۱,۳۸۱
  ۱.۳۷
  ۸,۵۶۲,۵۱٠ ۱,۳۸۹
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۷,۳۹٠ ۵۶,۹۷٠
  ٠.۸۶
  ۴۵۶,٠۸۵ ۵۶,۹٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۵۲ ۷۴۶
  ٠.۶۷
  ۶۷,۵۴۷,۵۴۳ ۷۴۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱۸,۶۵٠ ۱۸,۷۶٠
  ۱.۳۲
  ۳٠۳,۳۸۵ ۱۸,۹٠٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۶۴٠
  ٠.۴۵
  ۹۵۱,۵۹۳ ۱۵,۷۳٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۲,۸۸٠ ۳۳,۱۳٠
  ٠.٠۹
  ۳۸۹,۲۵۹ ۳۲,۸۵٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۳۳,٠٠٠ ۳۲,۸۳٠
  ۱.۲۶
  ۱۹۷,۲۵۶ ۳۲,۵۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۵,۱۵٠ ۵,٠۷٠
  ۲.۱۸
  ۲,۸۹۶,۹۶۸ ۵,٠۴٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۵,۳٠٠ ۵,۳۱٠
  ٠.۳۸
  ۲,٠۴۴,۳۴۵ ۵,۳۲٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,۳۱٠ ۷,۳۷٠
  ۱.۴۸
  ۴٠٠,۲۷۴ ۷,۴۲٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۵,۶٠٠ ۸۳,۹۵٠
  ۲.۵۱
  ۱۴۲,۲۵۶ ۸۳,۵٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۶,۱۸٠ ۱۶,۱۸٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۹٠,۸۱۱ ۱۷,٠۳٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۱۴٠ ۳,۱۴۸
  ٠.۶
  ۱,۶۶۴,۳۱۶ ۳,۱۵۹
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۶,۳٠٠ ۶,۳۲٠
  ۱.۵۶
  ۱,۲۹٠,۱۳۵ ۶,۴٠٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۱,٠۶٠ ۱۱,٠۵٠
  ۴.٠۸
  ۱,۹۱۵,۴۴۹ ۱۱,۵۳٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۸,۸۱٠ ۸,۹۹٠
  ۲.۲۲
  ۱,۱۶٠,۱۱۶ ۹,٠۱٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۳۸,۸٠٠ ۴٠,۲۵٠
  ۳.۷۲
  ۹۶,۹۵۸ ۴٠,۳٠٠
 • کلر کلر پارس ۷٠,۳٠٠ ۷۱,٠۵٠
  ۶.۲۷
  ۵۱۲,۱۸۷ ۷۵,٠٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۶۶٠
  ٠.۸۸
  ۴۶٠,۲۷۸ ۲۲,۸٠٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲,۷۶٠ ۲,۷۲۸
  ۲.٠۷
  ۵,۵۷۶,٠۵۴ ۲,۷٠۴
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵,۱۲٠ ۵,۱۲٠
  ٠.۷۸
  ۱,۱۱۵,٠۶۶ ۵,۱۶٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۹,۱۱٠ ۹,٠۱٠
  ٠.۷۶
  ۱,۳۱۱,۵۵۴ ۹,۱۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۴,۴۹٠ ۱۴,٠۴٠
  ۵
  ۵,۳۱۵,۸۹۸ ۱۳,۸٠٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۸٠٠ ۹,۶٠٠
  ٠.۴۱
  ۲,۲۷۸,۸۶۱ ۹,۷۶٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,٠۱٠ ۳,٠۳۹
  ۱.۲۱
  ۲,۱۸۷,۲۶٠ ۳,٠۴۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۴۱۴ ۲,۴۳۵
  ٠.۸۲
  ۲,۷۸۷,٠۵۶ ۲,۴۳۴
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۸,۳۹٠ ۸,۲۷٠
  ۱.۴۵
  ۲۱۵,۳۷۲ ۸,۲۷٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۴,۵٠٠ ۴,۴۹۶
  ۱.۵۱
  ۱,۳۸۴,۳۹۷ ۴,۴۳۳
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۹,٠۷٠ ۹,٠۸٠
  ٠.۶۶
  ۶۶۵,۷۸۲ ۹,۱۳٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۶,۱۴۸ ۵,۹۴۵
  ۷
  ۱,۵۲۲,۹۲۳ ۵,۷۴۶
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۹۲۹ ۲,٠۲۴
  ۴.۹۸
  ۴۴۳,۵۳۳ ۲,٠۳٠
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۵,۳٠٠ ۶,۴۳۶
  ۳۷.۶۵
  ۲۲۸,٠٠٠,٠٠٠ ۸,۵٠٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۲۹٠ ۵,۲۸٠
  ٠.۱۹
  ۱۴۸,۷۱۶ ۵,۲۸٠
 • لابسا آبسال‌ ۶,۳٠٠ ۶,۲۴٠
  ۱.۱۲
  ۴۹٠,۹٠٠ ۶,۲۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۸,۶۱٠ ۸,۷۹٠
  ۲.۲۷
  ۲۵۵,۹۶۳ ۸,۸۱٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۶۷,۹۹٠ ۶۸,٠۲٠
  ٠.۸۷
  ۳۲۸,۲۴۲ ۶۸,۵۹٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۱۸,٠۳٠ ۱۱۷,۷۷٠
  ٠.۲
  ۸۸,۷۲۷ ۱۱۷,۷۹٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۱,۸۶٠ ۲۱,۵۷٠
  ۱.۳۴
  ۷۲,۸٠۴ ۲۱,۵۷٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۷,۸٠٠ ۳۸,۳٠٠
  ۱.۶۹
  ۱٠۶,۸۶۱ ۳۸,۴۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۴,۷۸۷ ۴,۷۵٠
  ۱.۴۲
  ۹,۹۱۶,۲۵۶ ۴,۷۲٠
 • ما بیمه ما ۳,۹٠٠ ۳,۹۲۷
  ٠.۷۴
  ۲۲۵,۴۳۷ ۳,۹۲۹
 • مادیرا صنایع مادیران ۲,۳۵۶ ۲,۳۲۳
  ۲.۲۱
  ۴,۹۹۳,۸۶۵ ۲,۳٠۵
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۹,۵٠٠ ۱۷۹,۵٠٠
  ٠.٠۳
  ۹۷,۶۳۷ ۱۷۹,۵۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۳,٠۴٠ ۲۳,۴۶٠
  ۲.۲۹
  ۲,۲۸۷,۹۴۵ ۲۳,۵۸٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۴,۵۵٠ ۱۴,۶۴٠
  ۴.۵۳
  ۱,۳٠۵,۷۲۸ ۱۵,۲۴٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۵,۴٠٠ ۵,۳۴٠
  ٠.۳۷
  ۲,۸۳۷,۹۳۶ ۵,۳۸٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۸,۵۸٠ ۸,۴۷٠
  ۴.۸۹
  ۲,۴۳۴,۲۲۹ ۸,۱۸٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳٠,۳٠٠ ۳٠,۵۵٠
  ۳.۱۹
  ۳۲۸,۸۴۴ ۳۱,۳٠٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۳۱٠ ۱,۳۱۹
  ۱.٠۸
  ۳۲,۳۳۳,۶۳۷ ۱,۲۹۶
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۵,۷۴٠ ۱۵,۴۴٠
  ۲.۶
  ۸,۵۱۷,۵۶۱ ۱۶,۱۶٠
 • میهن بیمه میهن ۲,۹۵۴ ۲,۹۵٠
  ٠.۸۷
  ۲,۲۲۲,۶۸۲ ۲,۹۸٠
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۵,۵۶٠ ۵,۱۳٠
  ۱.۶۵
  ۴٠٠,٠٠٠ ۵,۴۷٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۴,۴۸۲ ۴,۴۵۳
  ٠.۴۲
  ۱,۵۵٠,۷۵٠ ۴,۵٠۱
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۷۴,٠۶٠ ۷۵,۳۵٠
  ۱.۸۹
  ۲۹,۲۳۹ ۷۵,۴۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۸۸,۱۴٠ ۸۸,۱۵٠
  ٠.٠۱
  ۶۴۹,۹۱۶ ۸۸,۱۳٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۳۵۹ ۱,۳۳٠
  ٠.۲۹
  ۱۵,۹۵۴,۳۲٠ ۱,۳۶۳
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۹٠٠ ۲,۸۴۵
  ۳.۹۸
  ۳۷,۵۳۱,۱٠٠ ۲,۷۸۹
 • هجرت پخش هجرت ۱۶,۹۹٠ ۱۷,۱۳٠
  ۱.۱۱
  ۱۲۲,۶۲۹ ۱۷,۱۸٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱٠,۶۶٠ ۱٠,۹۳٠
  ۲.۵۶
  ۲۹۹,٠۶۲ ۱٠,۹۴٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷,۱۲٠ ۷,۲۴٠
  ۱.۷۹
  ۱,۸۹۲,۸۲۹ ۷,۲۵٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۷,۸۹٠ ۷,۸۲٠
  ٠.۹
  ۶۷۴,۳۳۷ ۷,۸۲٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠۲,۸۸٠ ۱٠۳,۹۸٠
  ۵
  ۶٠۸,۲٠۱ ۱٠۸,۲۹٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۳۷٠ ۲,۴۲۱
  ۲.۲۳
  ۵۱۱,۵۸۲ ۲,۴۲۴
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۴,٠۷۱ ۴,٠۷۹
  ٠.۳۴
  ۱,۲۳۹,۶۴۴ ۴,٠۸۵
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۷۴٠
  ۴.۷۶
  ۳۶۷,۳۶۷ ۱۱,۷۶٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۳۵۶ ۲,۳٠۴
  ۳.۲۴
  ۳,۲٠۱,۹۹۱ ۲,۲۸۲
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۷۴۲ ۲,۷۸٠
  ۲.۱۴
  ۲,۴۲۵,۲۹۷ ۲,۸٠۲
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,٠۱٠ ۹,٠۳٠
  ٠.۴۴
  ۲,۵۳۳,٠۲۲ ۹,٠۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۱۸٠ ۶,۲۳٠
  ۱.۵۹
  ۱,۴۸۵,۴۵۹ ۶,۲۸٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۳۹۶ ۱,۳۹٠
  ٠.۳۶
  ۵۳,۶۶۸,۹۵۷ ۱,۳۹۱
 • وبملت بانک ملت ۲,۵۷۶ ۲,۵۷۱
  ٠.٠۸
  ۱۱۶,۲۳۱,۶۹٠ ۲,۵۷۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۴,۵۹٠ ۱۴,۴۵٠
  ٠.٠۷
  ۱,۴۳۴,۷۳۷ ۱۴,۵۸٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۳۷۹ ۴,۳۷۸
  ۳.۳۸
  ۱٠,۲۹۳,٠۴۴ ۴,۲۳۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۵۸۲ ۱,۵۶۱
  ۱.۶۱
  ۵,۱۱۵,۱۱۱ ۱,۵۵۷
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۶۲٠ ۱,۶۲۸
  ٠
  ۳۷,۳۵۳,۱۵۶ ۱,۶۲٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۶,۵۵٠ ۶,۵۴٠
  ٠.۱۵
  ۶,۴۶۴,۳٠۴ ۶,۵۶٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۹,٠۱٠ ۸,۹٠٠
  ۱.۶۹
  ۷۳۷,۴۹۹ ۸,۸۶٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۲,۷٠٠ ۳۲,۳۸٠
  ٠.۹۹
  ۵۴٠,۸۳۴ ۳۲,۳۸٠
 • وپست پست بانک ایران ۴,۱۶۵ ۴,۱۵۴
  ۱.۳۶
  ۳,۸۵۹,٠۹۳ ۴,۱٠۹
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۱,۹۵۸ ۱,۹۷۵
  ۱.٠۶
  ۱,۱۷۷,۱٠۵ ۱,۹۷۹
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۳۸۹ ۱,۳۸٠
  ٠.۶۵
  ۵۴,۵۷۳,۶٠۱ ۱,۳۸٠
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۴۷۴ ۱,۴٠۶
  ۴.۹۹
  ۳۸۷,٠۳۵ ۱,۴٠۴
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۳۵٠ ۵,۵۱٠
  ۳.۲۵
  ۳۷۴,۲۳۷ ۵,۵۳٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,٠۴۵ ۴,٠۴۲
  ٠.٠۲
  ۸۸۳,۱۷٠ ۴,٠۴۴
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,۸٠٠ ۴,۷۶۲
  ٠.۶۹
  ۹۲۷,۷۳۱ ۴,۷۶۷
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۷,۲۱٠ ۷,۱۲٠
  ۱.۶۹
  ۲,۳۶۲,۵۱۶ ۷,٠۹٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۶,۸۴٠ ۶,۷۳٠
  ٠.۲۹
  ۲,٠۱۶,٠۹۶ ۶,۸۲٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۳,۳۸۹ ۳,۳۶۸
  ۲.۸۷
  ۲۹,۴۸۲,۱۸۷ ۳,۴۸۹
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۷۱۱ ۳,۶۸٠
  ۱.٠۱
  ۹,۸۱۲,۴۷۲ ۳,۷۴۹
 • ودی بیمه دی ۳,۵۵۷ ۳,۵٠۵
  ٠.۹۷
  ۳,۸۹۷,۴۷۵ ۳,۵۲۳
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,٠۶٠ ۵,٠۵٠
  ٠.۲
  ۱۹,٠۱۴,۲۳۴ ۵,٠۵٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۲۵۳ ۴,۲۲۳
  ۱.۴۳
  ۱۲,۶۶٠,٠۴۲ ۴,۱۹۳
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۹۱۶ ۹۲۶
  ۱.۲۹
  ۱٠,۴۸۴,۱۷۱ ۹۲۸
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۸۸۵ ۲,۸۲۲
  ۲.۳۸
  ۲,۶۷۷,۲۲۴ ۲,۸۱۸
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۸۲۴ ۳,۸۷۳
  ۱.۴۷
  ۷۸۲,۲۲۳ ۳,۸۸۱
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۶,۸۵٠ ۶,۸۵٠
  ٠
  ۱,۹۳۱,۵۸۵ ۶,۸۵٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۴۵۳ ۲,۴۴۷
  ٠.۱۲
  ۱,۲۱۱,۹۳۶ ۲,۴۵٠
 • وسینا بانک سینا ۲,٠۷۵ ۲,٠۶۷
  ٠.۳۹
  ۲,۵۴۹,۹۵۴ ۲,٠۶۷
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۲٠٠ ۲,۱۹۲
  ٠.٠۵
  ۲,۶۹٠,٠۳٠ ۲,۲٠۱
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۱,۲۲٠ ۱٠,۹۳٠
  ۲.۸۴
  ۱,۸۸۷,۳٠۶ ۱٠,۹۱٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۷۱۸ ۱,۷۲٠
  ٠.۱۷
  ۲,۷۶۱,۸۴۹ ۱,۷۲۱
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۱,۵٠۱ ۱,۵۵۵
  ۱۸.۸۶
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,۸۵٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۳,۴۳٠ ۱۳,۳۲٠
  ٠.۲۲
  ۶,۹۵۸,۵۷۸ ۱۳,۴٠٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۴٠۷ ۳,۳۳۸
  ۲.۲۸
  ۲,۱۵۱,۹۱٠ ۳,۳۳۱
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,۱۲٠ ۴,۱۶۹
  ۱.۹
  ۱,۲۸۵,۴۶۵ ۴,۲٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۲۳۹ ۳,۱۷۲
  ۶.۹۷
  ۳,۵٠۱,۹۶۶ ۳,٠۲۸
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۷۱۵ ۱,۷٠۲
  ۱.۳
  ۱,۴۴۹,۶۵۱ ۱,۶۹۳
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,٠۵۳ ۳,٠۸۴
  ٠.۹۱
  ۹۸۷,۸۶۹ ۳,٠۸۱
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲۴۸ ۱,۲۴۷
  ٠.۱۶
  ۶,۹۴۱,۹۴۴ ۱,۲۴۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۲۱۷ ۳,۲۱۷
  ۶.۹۸
  ۷,۶٠۷,٠۱۵ ۳,٠٠۷
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۸۶٠ ۲,۸٠۵
  ۲
  ۹۸۱,۱۷۳ ۲,۸٠۴
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۸٠۴ ۳,۷۶۴
  ۶.۹۷
  ۳,۸٠۱,۲٠۴ ۳,۵۵۶
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۸,۲۷٠ ۸,۲۵٠
  ٠
  ۲,۶۲۶,۸۴۲ ۸,۲۷٠
 • ولملت واسپاری ملت ۳,٠۹۸ ۳,۱۹۸
  ۳.۴۳
  ۶۵۴,۳۶۶ ۳,۲٠۸
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۳۷۵ ۱,۴۲۱
  ۳.۵۱
  ۹۳۱,۵۱۵ ۱,۴۲۵
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۳,۴۵٠ ۳,۴۳۲
  ٠.۴۱
  ۱,۵۷۲,۲۵۸ ۳,۴۳۶
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۳۹۶ ۴,۴۳۵
  ۱.٠۸
  ۷,٠۷۵,۴۹۸ ۴,۴۴۴
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۳٠۳ ۱,۳۴۷
  ۳.۹۸
  ۲,٠۳۳,۲٠۴ ۱,۳۵۷
 • وملل اعتباری ملل ۲,۱۶٠ ۲,۱۵۹
  ۴
  ۱۳,٠۵۷,۴۴۴ ۲,۲۵٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱٠۵,۴٠٠ ۱٠۵,۵۶٠
  ٠.۳۴
  ۱۲۳,۷۸۲ ۱٠۵,٠۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۳,۹۹۲ ۴,٠۴۵
  ۱.۵۸
  ۲,۱۲۱,٠۸۲ ۴,٠۵۶
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۱٠۳ ۳,۱۲۷
  ۱.۴۹
  ۲,٠٠۴,۹۵۵ ۳,۱۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,٠۷۴ ۳,٠۶۲
  ٠.۲۹
  ۷,۵۳۷,۷۴۴ ۳,٠۶۵
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۲۱۸ ۲,۱۸۶
  ۱.۲۸
  ۴,۵۱٠,۳۸۹ ۲,۱۹٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۴,۳۴٠ ۴,۴٠۱
  ۱.۵
  ۱,۴۲۳,۵۱۲ ۴,۴٠۶
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۷۴٠ ۱,۷۲۵
  ٠.۹۳
  ۲,۴۱۱,۱۳۸ ۱,۷۲۴
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,٠۸٠ ۱,٠۹۸
  ۱.۸۲
  ۱,۸۲۳,۹۸۸ ۱,۱٠٠