شاخص کل : ۱,۵۳۹,۶۸۶
تغییرات: ٠.۱۶ % ، -۲,۵٠۵
حجم معاملات : ۸,۹۶۹,۸۱٠,۲۷۶
ارزش معاملات : ۳۹,۶۹۳,۷۲۱,۸۹۴,۲۵۱
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۵
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۶,۶۳٠ ۶,۶۶٠
  ۶.۸۸
  ۱٠,۵۸۷,۷۷۷ ۷,۱۲٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳۲,۷۲٠ ۳۲,۶۸٠
  ۴.۹۷
  ۴,۷۷۴,۵۶۸ ۳۱,۱۷٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۴۴٠
  ۴.۹۲
  ۴,۳۴۲,۷۶۱ ۱٠,۹۷٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,۱٠٠ ۷,۱۳٠
  ۶.۷
  ۲۸,۴۲۶,۳۴۴ ۷,۶۱٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۵,٠۴٠ ۱۵,۲۷٠
  ۳.٠۳
  ۳,۸۶۹,۲۶۵ ۱۵,۵۱٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,۴۶٠ ۴,۴۷٠
  ۴.۵
  ۵,۸٠۷,۸۷۳ ۴,۶۷٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۵,٠۴۵ ۴,۹۱۷
  ۴.۹۹
  ۱۴,۱۷۶,۶۷۲ ۴,۸٠۵
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۶,۵٠٠ ۶,۴۶٠
  ۳.۱۳
  ۸,۸۱۱,۱۴۹ ۶,۷۱٠
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۸۱٠ ۶,۶۸٠
  ۲.۲۵
  ۳٠,٠۱۵,۹۷۸ ۶,۶۶٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۴,۱۹٠ ۱۴,۱۹٠
  ۴.۹۶
  ۷,۶۴۲,۳۲۳ ۱۳,۵۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۷,۸۳٠ ۱۷,۴۸٠
  ۱.۹۴
  ۲,۴۱٠,۳۵۴ ۱۷,۴۹٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۶,۴۵٠ ۷۵,۶۵٠
  ۱.۱۲
  ۱,۵۱٠,۹۳۴ ۷۵,۶٠٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۹٠٠ ۱,۸۹۱
  ٠.۲۱
  ۲۱,۳۲٠,۷۳۶ ۱,۹٠۴
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۵۲٠
  ۵
  ۹,۸۸۴,۹۴۶ ۱۶,۲۱٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,۱۲۹ ۴,٠۹٠
  ۳.۷۸
  ۳۱,۳۱۸,٠۲۳ ۴,۲۹۱
 • افرا افرانت ۱۹,۳۵٠ ۱۹,۲۵٠
  ۵.۳۸
  ۴,۱۳۴,٠۳۳ ۲٠,۴۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۴,۲۵٠ ۱۴,٠٠٠
  ۲.۵۲
  ۳,۵۶۷,۱۹۵ ۱۳,۹٠٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۸,۵۴٠ ۱۹,۹۱٠
  ۷.۷۲
  ۴۳,۲۴۵ ۲٠,٠۹٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۹۴٠ ۱,۸۸۹
  ۳.۸۵
  ۲۷,۸۹۵,۲۱۱ ۱,۸۶۸
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۱٠٠ ۴,۹۳٠
  ۳.۲۴
  ۹,۴۱۴,۱۳۹ ۴,۹۴٠
 • امین تامین سرمایه امین ۸,۵۱٠ ۸,۵۵٠
  ٠.۵۸
  ۸۶۱,۶۴۲ ۸,۵۶٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۳۵,۱۵٠ ۳۶,۵۷٠
  ۸.۷۵
  ۱۶۴,۱۶۶ ۳۸,۵۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۷,۵۸٠ ۳۶,۹۵٠
  ۱.۶۸
  ۸,٠۲۴,۱۵۴ ۳۶,۹۶٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۲,۹٠٠ ۱۲,۴۵٠
  ۲.۷۹
  ۴,۲۷۹,۷۹۶ ۱۳,۲۷٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۲,۸۵٠ ۳۱,۶٠٠
  ۴.۷۸
  ۲,۱٠۸,۵۳۹ ۳۱,۳۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۱,۵۹٠ ۵٠,۷۲٠
  ۲.۲۵
  ۴۱۶,۵٠۲ ۵۲,۷۸٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱۷,۴۱٠ ۱۷,۷۷٠
  ۴.۹۷
  ۳,۸۴۳,۱۷۹ ۱۸,۳۲٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۹,۵۹٠ ۹,۵۴٠
  ۱.۵۴
  ۲,۱۵۳,۱۲۹ ۹,۷۴٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۹۹۴ ۱,۹۶۷
  ۲.۲۶
  ۷۲,۴۵۶,٠۳۶ ۱,۹۵٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۹۱۱ ۱,۸۷۶
  ۲.۵
  ۷۲,۷۶۳,۶۸۲ ۱,۹۶٠
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,۵۵۷ ۲,۴۶۸
  ۱.۷۵
  ۷,٠۸۵,۶۹۳ ۲,۵۱۳
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۱۳٠
  ٠.۸۹
  ۱۲,۶۳۱,۱۴۱ ۱۱,۱۸٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۴۵۵ ۴,۴۶۸
  ۴.۹۹
  ۲٠,٠۱۵,۵۷۲ ۴,۶۸۹
 • بساما بیمه سامان ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۳۶٠
  ۱.۹۴
  ۲۱,۳۶٠,۵۲۹ ۱٠,۸۱٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴,۳۵٠ ۴,۳۷۹
  ٠.۴۶
  ۱,۹۶۵,٠۲۷ ۴,۳۳٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۷۵,۲٠٠ ۷۵,۱۷٠
  ٠.۶۳
  ۱,٠۵۵,٠۹۲ ۷۵,۶۸٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۲۹٠
  ٠.۷۳
  ۱,۳۷۷,۶۷۴ ۱۹,۲۶٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۹,٠۷٠ ۲۹,۱٠٠
  ۵
  ۳,۵۶۹,۷۱۵ ۳٠,۶٠٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۲۵٠ ۲,۱۷۷
  ۱.۴
  ۳۹,۵۶۴,۱۴۹ ۲,۲۱۹
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۳۵٠ ۱,۳۷٠
  ۱.۶۸
  ۳۹,۴۷۸,۲۹۷ ۱,۳۷۳
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۴۳٠
  ۴.۹۶
  ۴,۴۶۸,۷۸۸ ۱۴,۱٠٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۴۳٠ ۵,۴۶٠
  ۳.۸۹
  ۴,۳۹۶,۴۶٠ ۵,۶۵٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۶۶٠ ۲,۶۲۷
  ۳.۲۷
  ۲۵,۷۸٠,۴۶۳ ۲,۷۵٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۵٠۱ ۳,۴۵۸
  ۲.۳۴
  ۸,۶۲۲,۴۴٠ ۳,۵۸۵
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۹۵۵ ۲,۸۹٠
  ۶.۱
  ۴,۱۸۶,۶٠۶ ۲,۷۸۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۷,۲۵٠ ۷,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,۱۲۵,۷٠۴ ۷,۶۳٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۷٠٠ ۵,۶٠٠
  ٠.۱۸
  ۴٠,٠۴۹,۹۷۱ ۵,۶۹٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۳۶,٠۵٠ ۳۵,۷٠٠
  ۲.٠۱
  ۵,۲۷۷,٠۳۷ ۳۵,۳۴٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۷,۴۵٠ ۷,۴٠٠
  ۳.۶۲
  ۲,٠۴۲,۳۷۱ ۷,۷۳٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۳۸۵ ۲,۳۳۸
  ۳.۲
  ۴۸,۲٠۸,۳۵۱ ۲,۳۱۱
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,۴٠٠ ۳۱,۱۵٠
  ٠.۷۷
  ۱,۸۸۶,٠۸۱ ۳۱,۱۶٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۳۲۴ ۳,۳۱۴
  ۳.٠۶
  ۱۱,۴۴۷,۴۳٠ ۳,۴۲۹
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۹,۶۵٠ ۹,۴۷٠
  ٠.۳۱
  ۱,۲۸۷,٠۶۸ ۹,۶۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۹۶٠ ۶,٠۸٠
  ۲.۴۵
  ۲,۸۱۵,۳۴۱ ۶,۱۱٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۳۱۵ ۱,۲۷۸
  ۳.۲۲
  ۳۱,۵۴۵,۶۸٠ ۱,۲۷۴
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,٠۹٠ ۲,٠۵٠
  ۱.۷
  ۶۳,۸۸۱,۸۲۵ ۲,٠۵۵
 • پخش پخش البرز ۵۷,۸٠٠ ۵۸,۲۵٠
  ۲.۶۶
  ۳,۹۱۴,۶۵۷ ۵۶,۳٠٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۲,۴۸٠ ۱۲,۵۳٠
  ۴.۶۶
  ۱٠,۱۶۶,۱۱۸ ۱۳,٠۹٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۵٠٠
  ۳.٠۱
  ۹٠۹,۵۴٠ ۱۱,۶۳٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۳۴۳ ۳,۳۴۲
  ٠.۵۷
  ۸,۳۹۱,۶۸۵ ۳,۳۲۴
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۸,۶۶٠ ۳۹,٠۱٠
  ۲.۸۴
  ۲۲۹,۶۸۲ ۳۹,۷۹٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۵۸٠
  ۲.۴۵
  ۱,٠۴۸,٠۴۱ ۱۷,۵۷٠
 • پکویر کویر تایر ۵,۵۶٠ ۵,۶۴٠
  ۶.۵۵
  ۸,۳۲۴,۱۴۲ ۵,۹۵٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۶۶۸ ۳,۶۲۹
  ٠.۷۱
  ۵,۶۶۶,۳۲۹ ۳,۶۴۲
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۳,۲۱٠ ۱۳,۲۲٠
  ۴.۹۶
  ۲,۶۳۵,۲۵۹ ۱۳,۹٠٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۸,۴۷٠ ۸,۲۱٠
  ۲.۵۳
  ۴,۴۹۷,۷۴۵ ۸,۶۹٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۲,۱۵٠ ۱۲,٠۷٠
  ۱.٠۸
  ۵,۵۵۲,۶۹۸ ۱۲,٠۲٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۱,۲۹٠ ۱۱,۳۷٠
  ٠.۷
  ۴,۴۹۶,۹۷۴ ۱۱,۳۷٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۷,٠۱٠ ۲۶,۹۷٠
  ۲.۹۵
  ۹۶۶,۳۲۱ ۲۷,۸۳٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۹,۱۳٠ ۹,٠۷٠
  ۳.۷۹
  ۴,۱٠٠,٠۸۹ ۹,۴۹٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۴,۸۵٠ ۴,۸۵٠
  ۴.۹
  ۳٠,۷۲۳,۴۹۱ ۵,۱٠٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲۲,٠٠٠ ۲۱,۷۶٠
  ۴.۸۶
  ۲,۳٠۸,۶۷۸ ۲٠,۹۸٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۳۸۵ ۱,۳۵۶
  ۲.۷۴
  ۲۲,۸۳۸,۷۷۵ ۱,۳۴۸
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۲٠,٠۹٠ ۲٠,٠۹٠
  ٠.۸۴
  ۳۸ ۲٠,۲۶٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۲,۳۱٠ ۲۲,٠۲٠
  ۳.۲۱
  ۹۸۶,۴۴۴ ۲۳,٠۵٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۵,٠۹٠ ۴,۹۹٠
  ٠.۵۹
  ۸,۴۷۳,۳۳۴ ۵,۱۲٠
 • تکنو تکنوتار ۱۲,۲۹٠ ۱۱,۹٠٠
  ۲.۶۷
  ۱٠,۱۳۶,۳۶۴ ۱۱,۹۷٠
 • تکیمیا تامین سرمایه کیمیا ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۲۸٠,۹۷۲ ۱,٠٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۴۷۹ ۳,۳۹۴
  ۱.۵۳
  ۵۱,۳۳۹,۹۵۸ ۳,۵۳۳
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۵,۲۳٠ ۵,۱۹٠
  ۳.۵۱
  ۸,۲۶۹,۶۹۹ ۵,۴۲٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۸۴۳ ۲,۸٠۷
  ۱.۶۸
  ۱۲,۵۳٠,۱۵۱ ۲,۷۹۶
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۳,۳۵۸ ۳,۳۶۵
  ۲.۷۵
  ۶,۵۶۹,۲۳۸ ۳,۴۵۳
 • توریل توکاریل ۱٠,٠۶٠ ۱٠,۱٠٠
  ۴.۹۱
  ۹,۳۲۳,۹۶۱ ۱٠,۵۸٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۴,۶۵٠ ۱۴,۷۵٠
  ٠.۷۶
  ۳,۶۸۳,٠۲۶ ۱۴,۵۴٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۵,۹۳٠ ۲۴,۹۵٠
  ۴.۱۴
  ۱,۶۷۲,۲۸۴ ۲۴,۹٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۷۱۸ ۲,۶۶۳
  ٠.۹۵
  ۴۷,۸۱۷,۵۸۱ ۲,۷۴۴
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۱,۴۱٠ ۱۱,۶۹٠
  ۶.۹۳
  ۲٠,۷۳۱,۴۸۵ ۱۲,۲۶٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۱,٠۳۶,۶۹۹ ۱۵,۱٠٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۷٠۸ ۱,۶۸۱
  ٠.۴۱
  ۱۸,۴۷۵,۶٠۱ ۱,۷٠۱
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۹,۵۳٠ ۹,۳۸٠
  ۳.۹۳
  ۴,۸۶۷,۲۹۴ ۹,۹۲٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۷۱۷ ۱,۶۸۷
  ۱.۳۲
  ۲۱,۶۹۷,۷۵۵ ۱,۷۴٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۴,۹٠٠ ۴,۸۵٠
  ۴.۶۷
  ۱۵,۲۲۸,۳۵۵ ۵,۱۴٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۵,۱۱٠ ۵,۱۴٠
  ۴.۸۴
  ۲۷,۴۶۷,۸۶۳ ۵,۳۷٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۹,۹۸٠ ۹,۹۹٠
  ٠.۲
  ۴,۷۳۲,۵۱٠ ۹,۹۶٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۸,۳۳٠ ۸,۲۱٠
  ۲.۴۶
  ۱۵,۴۳۳,۵۲۵ ۸,۵۴٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۴,۳٠٠ ۴,۲٠۷
  ۱.۳۱
  ۹,۵۳۷,۴۷۳ ۴,۳۵۷
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۱,۶۲٠ ۱۱,۷۱٠
  ٠
  ۱۳,۶۶۶,۶۶۵ ۱۱,۶۲٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۶,۷٠٠ ۶,۷۷٠
  ۶.۵۶
  ۱۴,۶٠۲,۴۶۱ ۷,۱۷٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹,٠۶٠ ۸,۹۴٠
  ۲.۷۹
  ۴۴,۸۶۴,۴۵۱ ۹,۳۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۴۲٠ ۴,۳۲۹
  ۵.٠۴
  ۱۴,۳۲۷,۱۹۲ ۴,۲٠۸
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۴,۲۱٠ ۴,۱۹۳
  ۳.۹۷
  ۲۱,۹٠۶,٠۵۲ ۴,۳۸۴
 • جم پتروشیمی جم ۳۸,۱٠٠ ۳۶,۸۴٠
  ۴.۴۷
  ۹۸۶,۶٠۴ ۳۶,۴۷٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۴۱,۹٠٠ ۱۴٠,۷٠٠
  ۱.۱
  ۳۷۹,۷۷۸ ۱۴٠,۳۵٠
 • چافست افست‌ ۵,۱۸٠ ۵,۱۲٠
  ٠
  ۱,۸۲۵,۱۹۴ ۵,۱۸٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۹,۶٠٠ ۲۸,۶۵٠
  ٠.۶۷
  ۲,٠۲۱,۷۵۴ ۲۹,۸٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۱۵۶ ۲,۱۱۹
  ۱.۵۵
  ۱۳,۲۵۵,۱۴۸ ۲,۱۲۳
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۸۷٠ ۴,۹٠٠
  ۴.۸۸
  ۳,۱۴۶,۵۸۲ ۵,۱۲٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۷۶۸ ۲,۷۲۱
  ٠.٠۴
  ۲۴,۷۵۳,۶۵۶ ۲,۷۶۷
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۶۱٠ ۳,۵۳٠
  ۱.۹
  ۴۴,۸۴۹,۳۸٠ ۳,۶۸٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱٠,۸۲٠ ۱٠,۹۹٠
  ۴.۹۲
  ۸۳۸,۸٠۹ ۱۱,۳۸٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۹,۱۲٠ ۸,۷۶٠
  ۵.۹۲
  ۹,۸٠٠,۱٠٠ ۸,۶۱٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۹۲٠ ۳,۹۵۹
  ۴.۲۵
  ۱۹,۹۷۹,۴۳٠ ۴,٠۹۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۴۵,۴٠٠ ۴۵,۴٠٠
  ۱.۱۱
  ۲۷۷,۳۴۸ ۴۴,۹٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۱,۷۵٠ ۳۱,۲۱٠
  ۲.۳۱
  ۷۵۷,۵۲۵ ۳۲,۵٠٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,٠۵٠ ۴,۹۹٠
  ۶.۹۹
  ۱۹,۱۷۲,۳۶۱ ۴,۷۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۷,۵٠٠ ۷,۳۶٠
  ۱.۹۶
  ۷,۸۲۸,٠۷۳ ۷,۶۵٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۵,۱۵٠ ۲۵,٠۵٠
  ۴.٠۱
  ۳,۹۶۳,۳۴۵ ۲۶,۲٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,٠۶۵ ۲,۹۹۸
  ۲.۹۴
  ۱۶,۱۸٠,۹۷۳ ۳,۱۵۸
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۳,۴٠٠ ۲۲,۹۵٠
  ۳.۳۱
  ۴,۴۷٠,۴۹۲ ۲۴,۲٠٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱٠,۱۶٠ ۱٠,۱٠٠
  ٠.۱
  ۱,۶۱۳,۲۵۶ ۱٠,۱۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۴٠٠
  ۱.۲۹
  ۱۲,۲٠۲,٠۲۷ ۱۳,۹۸٠
 • حفاری حفاری شمال ۳,۹۵٠ ۳,۸۹۶
  ٠.۲۵
  ۱۱,۴۲۶,۷٠۱ ۳,۹۴٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۵,۵۵٠ ۲۵,۲۱٠
  ۴.۹۷
  ۲۴,٠۷۲,۶٠۸ ۲۴,۳۴٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۲,٠٠٠ ۱۱,۸۸٠
  ٠.۵۹
  ۱,۹۵۴,۲۱۴ ۱۱,۹۳٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۴۴۴ ۲,۴۲٠
  ۳.٠۲
  ۶۹,۸٠۵,۴۳۵ ۲,۵۲٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۹۴۵ ۳,۸۶۸
  ۳
  ۱٠,۷۴٠,۲۹۶ ۴,٠۶۷
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۹۷۲ ۱,۹٠۴
  ۲.٠۷
  ۲۳۳,۸۸۴,۶۳۳ ۱,۹۳۲
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۹,۷۹٠ ۱۹,۸۸٠
  ۴.۶۷
  ۱۴,۵۵٠,٠۲٠ ۲٠,۷۶٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۸۱٠
  ٠.۳۱
  ۵,۸۶۲,۳٠۴ ۱۲,۹۱٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۵,۱٠٠ ۴,۹۸٠
  ۲.۳
  ۲۶,۶۸۵,۱۲۹ ۵,۲۲٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۸۵۹ ۳,۷۵۹
  ۳.٠۹
  ۱۲۴,۶۸۵,۸۶۵ ۳,۹۸۲
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۹۸٠ ۱۷,۶۷٠
  ۳.۲۳
  ۴,۵٠۳,۸۷۲ ۱۸,۵۸٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۶,۲۱٠ ۶,٠۹٠
  ۱.۹۷
  ۱۲,۵۴۶,۶۲۷ ۶,٠۹٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱۴,٠۳٠ ۱۱۴,۲۸٠
  ٠.۱۵
  ۲٠۸,٠۹۳ ۱۱۳,۸۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۷۴۲ ۳,۶۷۳
  ۱.۶۳
  ۱٠,۱۵۵,٠۸۹ ۳,۸٠۴
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۷,٠۴٠ ۲۷,۱۱٠
  ۴.۹۹
  ۳,۱۵۷,۵۹۷ ۲۸,۴۶٠
 • خزامیا زامیاد ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۵۸٠
  ۴.۹۵
  ۱۷۳,۲۷۲,٠۳۳ ۱۶,۷۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,۳۱٠ ۴,۲۲٠
  ۲.۹۳
  ۲۷,۳٠۶,۵۴۱ ۴,۴۴٠
 • خساپا سایپا ۲,۲۶٠ ۲,۲٠۹
  ٠.۴
  ۴۷٠,۷۲٠,۴۲۹ ۲,۲۵۱
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۴,۷۲٠ ۱۴,۵۲٠
  ۳.٠۳
  ۵,۲۸۲,٠۲۷ ۱۵,۱۸٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۹,۸۱٠ ۹,۷۱٠
  ۲.۷۸
  ۳,۶۳۶,۲۶۲ ۱٠,٠۹٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۸۵۷ ۲,۷۶۶
  ۲.۱۲
  ۵۷,۱٠۴,۳۱۶ ۲,۹۱۹
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۶۲٠
  ۱.۶۶
  ۲,۲۲۶,۶۱۱ ۱۹,۳۲٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۸۵۵ ۳,۷۴۹
  ۲.۲
  ۴۲۴,۱۳۹,۷۸۷ ۳,۷۷۲
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۲۸,۲۳٠ ۲۷,۵۶٠
  ٠.۹۵
  ۱,۳۶٠,۳۶۴ ۲۸,۵٠٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۹۹٠ ۴,۸۶٠
  ۱.۱۹
  ۳۹,۷۱٠,۶۲۱ ۵,٠۵٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳,۷۱٠ ۳,۷۲٠
  ۴.۶۸
  ۱۴,۳۸۶,۴٠٠ ۳,۸۹۲
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۳۳۸ ۲,۳٠۵
  ۱.۹۳
  ۸۳,۷۷٠,۴۹۱ ۲,۳۸۴
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۵,۷۱٠ ۵,۶۳٠
  ۲.۷۳
  ۲۳,٠٠۹,۸۳۱ ۵,۸۷٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۲,۹۲٠ ۱۲,۶۴٠
  ۲.۸۶
  ۲۴,٠۲۷,٠٠۹ ۱۳,۳٠٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۹۱۳ ۲,۸۳۷
  ۲.۱۷
  ۷۱۱,۲۲۸,٠٠۶ ۲,۸۵۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲٠,۹۸٠ ۲٠,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۸۶,۹۵۱ ۲۲,٠۸٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۷,۱۲٠ ۱۷,۲۱٠
  ۱.۱
  ۴۵۹,۲۴۲ ۱۷,۳۱٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲٠,۸٠٠ ۲٠,۲۵٠
  ۳.۵۳
  ۲,۱۸۱,۵۷۵ ۲٠,٠۹٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۵۱,۲۷٠ ۵٠,۲۸٠
  ۵
  ۸۶۵,۵۷۱ ۴۸,۸۳٠
 • دالبر البرزدارو ۸,٠٠٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۶۵
  ۳,٠٠۹,۳۱۸ ۷,۸۷٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۱۸۲ ۳,۱۸٠
  ۶.۹۹
  ۳۳,۶۲٠,۴۱٠ ۲,۹۷۴
 • دانا بیمه دانا ۲,۹۷٠ ۲,۹۲۱
  ۳.۷
  ۱۹۸,۸۶۱,۸٠۳ ۳,٠۸۴
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,٠٠٠ ۷,۵۶٠
  ۳.۳۶
  ۵,۷۳٠,۵۷۲ ۷,۷۴٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۹,۱۳٠ ۸,۹۸٠
  ۳.۴
  ۷,۸۸٠,٠۱۸ ۸,۸۳٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۴٠,۷۹٠ ۳۹,۹۴٠
  ۴.۹۹
  ۶۸۳,۲٠۸ ۳۸,۸۵٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۴,۵۲٠ ۳۴,٠۶٠
  ۲.۱۹
  ۱,٠۸٠,۴۸۳ ۳۳,۷۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۳,۷٠٠ ۳۳,۴٠٠
  ۳.۲۲
  ۸۱۱,۱۵۱ ۳۲,۶۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۹,۴۳٠ ۸,۹۲٠
  ۲.۲۸
  ۱۳,۴۶۸,۱۵۳ ۹,۲۲٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۲,۳۶٠ ۱۲,۱۹٠
  ۶.۹۲
  ۸,۳۳۳,۳۹۲ ۱۱,۵۶٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۱,۸۴٠ ۱۱,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۱۲,۶۳۹,۲۳۴ ۱۲,۴۶٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۵,۲٠٠ ۳۴,۳٠٠
  ۵.۲۳
  ۳,۳۸۶,٠۷۴ ۳۳,۴۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۴,۸۵٠ ۱۴,۵۸٠
  ۳.۶۳
  ۳,۷۱۲,۲۹۲ ۱۴,۳۳٠
 • درازی پخش رازی ۲۱,۶۵٠ ۲۱,۳۵٠
  ۲.۶۱
  ۹۶۵,۶۸۸ ۲۱,۱٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۷٠,۸٠٠ ۶۸,۴٠٠
  ۱.۴۶
  ۴,۹٠۲,۹۷٠ ۷۱,۸۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲٠,۶۷٠ ۲٠,۲٠٠
  ۴.۱۳
  ۱,۲۳۸,٠۲۲ ۱۹,۸۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۵۱٠ ۴,۴۵۵
  ۱.۹۶
  ۳,۵۹۴,۷۳۷ ۴,۶٠٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۱۶٠ ۶,٠۱٠
  ۲.۵۳
  ۱٠,۳۷۸,۳۱٠ ۶,۳۲٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱٠,۱۷٠ ۱٠,۳۷٠
  ۲.۴۹
  ۷۱۹,٠۳۲ ۱٠,۴۳٠
 • دسبحان سبحان دارو ۷,۴۳٠ ۷,۳۹٠
  ۳.۹۲
  ۱۲,۲٠۸,۴۹۵ ۷,۱۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۲,۱۵٠ ۱۱,۹۸٠
  ۴.۹۲
  ۵,۳۷۱,۱۸۴ ۱۱,۵۸٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۱,۱۵٠ ۲٠,۱۶٠
  ۲.۴۲
  ۶,۲۱۲,۶۹۹ ۲٠,۶۵٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۵۵٠
  ۱.۱۱
  ۲,۱۳۸,۷۸۷ ۱۳,۵۵٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۱,۱۷٠ ۲۱,٠۹٠
  ۱.۱۵
  ۵,۴۶۱,۱۸۵ ۲٠,۹۳٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۵,۹۸٠ ۲۵,۲۶٠
  ۴.۸۸
  ۶۳۹,۲٠٠ ۲۴,۷۷٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۶٠,٠۵٠ ۵۸,۹۵٠
  ۲.۴۷
  ۹۹۸,٠۱۲ ۵۸,۶٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۷,۱٠٠ ۷,۱٠٠
  ۶.۹۳
  ۱٠,۹۶۶,۴۱۸ ۶,۶۴٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۲,۲۲٠ ۳۱,۵۲٠
  ۶.۹۷
  ۱,۶۶۶,۴۱٠ ۳٠,۱۲٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۳,۳۱٠ ۲۳,۲۱٠
  ۱.۲۳
  ۲,۹۱۱,۶۴۶ ۲۳,۶٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۹۲۵ ۲,۸۴۹
  ٠.۱
  ۲۵,۸۷٠,۶۳۲ ۲,۹۲۸
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۱۸,۳٠٠ ۱۸,۱۵٠
  ۳.۱۷
  ۴,۷٠٠,۴۵٠ ۱۸,۹٠٠
 • دی بانک دی ۸۶۷ ۸۵۶
  ٠.۶۹
  ۹۴۴,۷۸۲,۷۴۵ ۸۷۳
 • دیران ایران‌دارو ۱۲,۶۸٠ ۱۲,۵٠٠
  ۳.۲۱
  ۲۴,۸۱۷,۵۵۷ ۱۳,۱٠٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۷۴٠ ۲,۷۳٠
  ۱.۶۲
  ۱۱٠,٠۶۶,۸۱۹ ۲,۷۸۵
 • رافزا رایان هم افزا ۶۳,۳٠٠ ۶۴,۹۵٠
  ٠
  ۳,۶۱۴,۴٠۸ ۶۳,۳٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴,۱۴۱ ۴,۱٠۸
  ٠.٠۲
  ۹,۴۸۷,۸۸۱ ۴,۱۴٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,۷۴٠ ۲,۶۸۴
  ٠.۲۹
  ۷,۹۳٠,۶۹۴ ۲,۷۳۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۷۴۲ ۲,۶۷۸
  ۱.۱۲
  ۸,۱۸۱,۸۳۲ ۲,۷۷۳
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۳۱٠
  ٠.۲۹
  ۵,۸۵۲,٠۶۳ ۱٠,۳۹٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۳,۷۴٠ ۱۳,۷۳٠
  ۳.۱
  ۳,۴۷۳,۶۵۴ ۱۴,۱۸٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۱,۵٠٠ ۲۱,٠٠٠
  ۳.۳۷
  ۲,۷٠۴,۷۲۴ ۲٠,۸٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۳٠,۲٠٠ ۱۲۸,۴٠٠
  ۱.۳۶
  ۴۳۶,۳۶۱ ۱۲۸,۴۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,٠٠۳ ۳,۹۳۹
  ۶.۹۷
  ۵۷,۹۵۹,۵۷۱ ۳,۷۴۲
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۷,۸۲٠ ۶۸,۹۲٠
  ۴.۹۹
  ۳۹۲,۳۶۱ ۷۱,۳۸٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۶,٠٠٠ ۲۵,۱٠٠
  ٠.۱۹
  ۳,۵۵۹,۴۵۶ ۲۶,٠۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۵٠٠ ۴,۳٠٠
  ٠.۴۴
  ۲٠,۳۹٠,۳٠۶ ۴,۵۲٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۶,۴۸٠ ۶,۳۳٠
  ۲.۶۹
  ۱۶,۶۵۸,۸٠۴ ۶,۳۱٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۲,۷۲٠ ۱۲,۳۲٠
  ۳.٠۵
  ۸,۵۴٠,۵۱۷ ۱۳,۱۲٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,۴۵۲ ۲,۳۷۷
  ۳.۶۳
  ۲۲,۵۹۸,۵۵۴ ۲,۳۶۶
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۴,۵٠٠ ۲۳,۹٠٠
  ۱.۸
  ۲,٠۷۱,۳۹۳ ۲۴,۹۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۳۳٠
  ٠.۴۴
  ۱,۷۸۵,۵۶۱ ۱۳,۶۶٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۶,۹۲٠ ۱۶,۴۷٠
  ۲.۷۶
  ۵,۲۳۶,۷۷۳ ۱۷,۴٠٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۷۷٠ ۶,۷٠٠
  ۱.۳۵
  ۳,۸۶۹,۶۷۸ ۶,۶۸٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۹,۹۷٠ ۲۹,۳۵٠
  ۲.۶۹
  ۴,۲۷۷,۱۴٠ ۳٠,۸٠٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۱,٠۶٠ ۱٠,۸۸٠
  ۲.۳
  ۲,۴۸۵,۶۱۸ ۱۱,۳۲٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶٠,۱۵٠ ۵۹,۸۵٠
  ۱.۵۲
  ۴۳۶,۴۵۳ ۵۹,۲۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱۳,۵٠٠ ۱۳,٠۹٠
  ۴.۴۹
  ۳,٠۷۸,۶۶۶ ۱۲,۹۲٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۲,۵۵٠ ۲۳,٠۷٠
  ۳.۳۸
  ۱۸۱,۲۳۹ ۲۳,۳۴٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۴۲,۱۷٠ ۴۱,۴۱٠
  ۳.۱۸
  ۷۵۸,۹۴۳ ۴٠,۸۷٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۲۶,۵۵٠ ۲۶,۲٠٠
  ۳.۳۱
  ۱٠۵,۷۸٠ ۲۵,۷٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۹,۲۹٠ ۲۸,۴۴٠
  ۴.۹۸
  ۸۶۹,۴۸۵ ۲۷,۹٠٠
 • ساوه سیمان ساوه ۷۹,۵٠٠ ۷۹,٠۵٠
  ۴.۹۵
  ۹۳۷,۴۵۱ ۷۵,۷۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲۹,۷٠٠ ۲۹,۴۵٠
  ۵.۲۶
  ۲,۳۱٠,۹۱۶ ۳۱,۳۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۹,۲٠٠ ۳۸,۷۶٠
  ۱.۵۵
  ۵۷۶,۹۸۷ ۳۸,۶٠٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۹۳٠ ۴,۸۸٠
  ۱.۴۴
  ۱۵,۱۳۲,۴۴۵ ۴,۸۶٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۳,۱۵٠ ۵۱,۴۳٠
  ۲.۹۲
  ۶۹۳,۹۴۴ ۵۱,۶۴٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۲۵٠ ۱۶,۷۳٠
  ۳.۱
  ۳۱۸,۹۸۸ ۱۶,۷۷٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱٠,۸۲٠ ۱٠,۷۳٠
  ٠.۳۷
  ۲,۶۳۷,۸۵۹ ۱٠,۷۸٠
 • سپید سپید ماکیان ۱۷,۵۸٠ ۱۷,۳۴٠
  ۱.۶۸
  ۵,۴۴۸,۴۸٠ ۱۷,۲۹٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲۴,۸۵٠ ۲۴,۲۵٠
  ۲.۹
  ۸۱۲,۵۹۳ ۲۴,۱۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۶,٠٠٠ ۳۵,۵۴٠
  ۵.۸۲
  ۳,۳۴۵,٠۲۱ ۳۴,٠۲٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۶۶,۵٠٠ ۶۶,۳۷٠
  ٠.۴۶
  ۲٠۸,٠۳۵ ۶۶,۸۱٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۷,۱۹٠ ۲۶,۴۲٠
  ۲.٠۵
  ۹۱۷,٠۲۳ ۲۷,۷۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۳۲,۳٠٠ ۳۲,۳۸٠
  ۱.۱۶
  ۵۳۲,۵۸۱ ۳۱,۹۳٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۵,۲۵٠ ۲۵,۴۵٠
  ۷
  ۹,۹۲۸,۶۳۲ ۲۷,۱۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۱,۴۳٠ ۳۱,۶٠٠
  ۴.۹۹
  ۶۲۱,۲۴۷ ۳۳,٠۸٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۷,۴۱٠ ۷,۳۷٠
  ۳.۸۹
  ۱۲,۱۴۹,۱۸۵ ۷,۷۱٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۸۳٠ ۴,۵۸٠
  ۵
  ۲۲,۸۳٠,۲۶۱ ۴,۶٠٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۷,٠٠٠ ۲۶,۳۸٠
  ۵.٠۲
  ۱,۱۴۸,۹۲٠ ۲۵,۷۱٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۹,۴۹٠ ۹,۳٠٠
  ۱.۶۱
  ۶,۵٠۳,۷۱۵ ۹,۳۴٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۱,۸۵٠ ۱۱,۵۲٠
  ۳.۷۷
  ۱,۷۵٠,۸٠۸ ۱۱,۴۲٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۹٠,۲۴٠ ۸۹,۶۵٠
  ٠.۱۱
  ۴,۱٠۷,۴۶۲ ۹٠,۳۴٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۲,۳۵٠ ۲۱,۸۱٠
  ۱.۵
  ۲,۲٠۲,۱۹۱ ۲۲,٠۲٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۶,۴۱٠ ۶,۴۶٠
  ۱.٠۸
  ۳۸۴,۸۸۳ ۶,۴۸٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۴,۹۷٠ ۲۴,۳۶٠
  ۳.۳۷
  ۱,۴۵۵,۸۹۲ ۲۵,۸۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۸۲,۹٠٠ ۸۲,۴۵٠
  ٠.۳۱
  ۴۱۸,۷٠۱ ۸۲,۶۴٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲٠,۷٠٠ ۲٠,۶۴٠
  ۲.٠۷
  ۴,۸۷۴,۸٠۹ ۲٠,۲۸٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۶٠,۵۱٠ ۵۹,۸۷٠
  ۲.۱۸
  ۶٠۷,۳۱٠ ۵۹,۲۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۶,٠٠٠ ۴۵,۸۶٠
  ۳.۸۳
  ۴۱۳,٠٠۵ ۴۷,۸۳٠
 • سکرد سیمان کردستان ۶,۲۱٠ ۶,٠۶٠
  ۳.۱۲
  ۱۲,٠۱۵,۱۲۶ ۶,۴۱٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۷,۱۲٠ ۱۷,۲۵٠
  ۱.۴۴
  ۴۴۸,۴۲۲ ۱۷,۳۷٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۴,۷۵٠ ۱۴,۸۱٠
  ۱.۶
  ۱,٠۶۴,۱۴۱ ۱۴,۹۹٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۶,٠۱٠ ۵,۹۱٠
  ۴.۱۶
  ۴٠,۴۵۷,۶۲۵ ۵,۷۷٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۳۱,٠٠٠ ۳٠,۳۸٠
  ۲.۳۶
  ۲,۴۴٠,۶۶۸ ۳۱,۷۵٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۵,۸۵٠ ۲۵,۴۴٠
  ٠.٠۸
  ۶۳۶,۴۹۵ ۲۵,۸۳٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۴۱,۲۵٠ ۴٠,۴۵٠
  ۱.۳
  ۲۴۳,۴۸٠ ۴٠,۷۲٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱٠,۲۷٠ ۱٠,۲۴٠
  ٠.۹۸
  ۶,۴۴٠,۸۵۶ ۱٠,۱۷٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۹,۲۶٠ ۹,۳۷٠
  ۱.۵۹
  ۴۸۹,٠۱۹ ۹,۴۱٠
 • سیستم همکاران سیستم ۷,۵۶٠ ۷,۵۶٠
  ٠
  ۷۴۴,۴۸۴ ۷,۵۶٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۱,۵۲٠ ۱۱,۷۸٠
  ٠.۵۲
  ۲,۵٠۸,۵۱۸ ۱۱,۴۶٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۲,۵۵٠ ۲۲,۱۴٠
  ۱.۴۴
  ۳,۳۸۱,٠٠۵ ۲۲,۲۳٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۹,۹۱٠ ۲۹,۶۵٠
  ٠.۲۳
  ۱,۸۳۸,۸۹۲ ۲۹,۸۴٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۷,۲۱٠ ۱۶,۵۵٠
  ۱.۸۹
  ۳,۴۲۲,۷۸۹ ۱۶,۸۹٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۱,۳۵٠ ۱۱,۲۳٠
  ۵
  ۲,۹۵۶,۷۳۷ ۱٠,۸۱٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۹,۵٠٠ ۱۹,۴٠٠
  ٠.۷۸
  ۳,۳٠۷,٠۷۶ ۱۹,۳۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۴,۷۶٠ ۱۴,۶۸٠
  ٠.۶۱
  ۷,۱۱۷,۷۷۱ ۱۴,۸۵٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۲,٠٠٠ ۱۲۲,۵۵٠
  ٠.۹۹
  ۴۹۸,۵۹٠ ۱۲٠,۸٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۸,۷۷٠ ۸,۷٠٠
  ۱.۲۷
  ۶۳,۵۷۴,۳۲۵ ۸,۶۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۸,۶۹٠ ۱۸,۴۱٠
  ٠.۹۲
  ۴,۲۴۸,۱۵۱ ۱۸,۵۲٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۵,۴۶٠ ۵,۴۵٠
  ۴.۲۱
  ۱۱,۹۴۵,۳۹۲ ۵,۷٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۷,۲۱٠ ۱۷,۷۵٠
  ۳.۴۲
  ۳۱۶,٠۹۶ ۱۷,۸۲٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,٠۴۶ ۱,۹۸۲
  ۱.۳۴
  ۱۲,٠۱٠,٠۴۷ ۲,٠۱۹
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۹,۴۸٠ ۱۴۸,۷۳٠
  ۱.۹۲
  ۱,۹۵۵,٠۵٠ ۱۴۶,۶۷٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۷,٠۸٠ ۷,٠٠٠
  ۱.۱۴
  ۹۶,۷۱۲,۸۵٠ ۷,٠٠٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۳,۹۸۱ ۳,۹۴۶
  ۱.۸۷
  ۲۵٠,۳۳۷,۴٠۸ ۳,۹٠۸
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۴,۴۹٠ ۱۴,٠۶٠
  ۳.۵۷
  ۱,۲۴٠,۳۹۷ ۱۳,۹۹٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۷,۵۱٠ ۷,۴٠٠
  ٠.۲۷
  ۱,۸۸۷,۲۷۷ ۷,۵۳٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۸,۴۲٠ ۳۸,۶۳٠
  ۱.۱۳
  ۶٠۴,۸۳۵ ۳۸,۸۶٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۱,۳۷٠ ۱۱,۱۱٠
  ٠.۲۶
  ۱,۸۶۴,۲۷۲ ۱۱,۴٠٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۳,۵۴٠ ۱۳,۵۴٠
  ۱.۳۵
  ۴,۳۳٠,۱۹۱ ۱۳,۳۶٠
 • شرانل نفت ایرانول ۶۱,۷٠٠ ۶٠,۹۵٠
  ۱.۳۱
  ۲۹۵,۲۹۷ ۶٠,۹٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۷۹٠ ۳,۷۳۹
  ٠.۸۲
  ۲٠,٠۳۹,۳۸۱ ۳,۷۵۹
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۹۶۶ ۹۴۴
  ۳.٠۹
  ۵۲۴,۷۵٠,۸۳۵ ۹۳۷
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۲,۱۶۹ ۲,۱۳۳
  ۳.۴۳
  ۳۹,۳۸۵,۶۲۵ ۲,٠۹۷
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳٠,۹٠٠ ۳٠,۴٠٠
  ۲.۳۲
  ۸۳۹,٠۴۳ ۳٠,۲٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶۹,۸٠٠ ۶۸,۵۴٠
  ۲.۶۳
  ۱,٠۴۸,۹۹۳ ۶۸,٠۱٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۶,۹۲٠ ۱۶,۶۷٠
  ۴.۹۶
  ۱,٠۷٠,٠۴۶ ۱۶,۱۲٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۲۴۹ ۱,۲۳٠
  ۱.۲۶
  ۳۴,۷۵۷,۲۸۶ ۱,۲۶۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,۲۶٠ ۵,۲۱٠
  ٠.۷۷
  ۷,٠۴۵,۱۲۹ ۵,۲۲٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۷,۱۱٠ ۷,۱٠٠
  ۱.۳۹
  ۶,۶۵۱,۵۵۳ ۷,۲۱٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳,۲۲۱ ۳,۱۴۵
  ٠.۳۴
  ۲۱,٠٠۹,۹۶۲ ۳,۲۱٠
 • شکلر نیروکلر ۲۸,۶۲٠ ۲۸,۴۸٠
  ۳.۷
  ۵,۳۸۴,۲۹۴ ۲۹,۷۲٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۳۶۳,٠٠٠ ۳۶۳,۲٠٠
  ۴.۸۵
  ۳,۳۵۹ ۳۴۶,۲٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۵,۹۴٠ ۵,۷۱٠
  ۴.۵۸
  ۸,٠۳۶,۲۷۴ ۵,۶۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۱,۳۵٠ ۱۱,٠۱٠
  ۲.۲۵
  ۸,۵۷۱,۴۶۷ ۱۱,۱٠٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۶,۸۱٠ ۶,۷۸٠
  ۴.٠۸
  ۱۷,۳۳۵,۴۷۹ ۷,۱٠٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۵۲٠ ۷,۵۹٠
  ۴.٠۸
  ۵,۱۳۴,۸۵۴ ۷,۸۴٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۷,۱۶٠ ۱۶,۴۵٠
  ۳
  ۱,۱۵۵,۶۷۶ ۱۶,۶۶٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۸۱,۳۷٠ ۸٠,۳۳٠
  ۲.۶۶
  ۳,۳۹۱,۹۲۸ ۷۹,۲۶٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱٠,۲۲٠ ۱٠,٠۱٠
  ۳.۳۴
  ۸,۶۷۳,۳۸۶ ۹,۸۹٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳,۶۷٠ ۳,۵۸۹
  ۲.۶۹
  ۲۲,۵۴۳,۴۷۶ ۳,۵۷۴
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۶,۵۴٠ ۴۶,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۸۵۹,۸۸۲ ۴۸,۹۸٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۲۸,۱۷٠ ۲۸,٠۷٠
  ۴.۹۹
  ۵,۱۱۹,۹۱۱ ۲۶,۸۳٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۶۱۳ ۲,۵۹۴
  ۱.۵۵
  ۳۹,۳۸۱,۲۴۷ ۲,۵۷۳
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۱,۴۴٠ ۵۱,۵۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۶۷,۱۳۶ ۵۴,۱۴٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۶,۵٠٠ ۳۵,۸۵٠
  ۱.۲۵
  ۸۸٠,۳۹٠ ۳۶,٠۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۱,۱۷٠ ۱۱,۲۴٠
  ۴.۶۱
  ۶,۵۶۳,٠۹۶ ۱۱,۷۱٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۷۸٠
  ۳.۳۶
  ۷۷۳,٠۷۴ ۱۴,۳٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,٠۷۱ ۲,۹۹۴
  ٠.۵۶
  ۴۴,٠۲۹,۶۱۱ ۳,٠۵۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۸۶٠ ۵,۸۶٠
  ۴.۸۷
  ۱۴,۱۹۵,۸۴۷ ۶,۱۶٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۶,٠۴٠ ۴۵,٠۵٠
  ۴.۹۹
  ۲,۷۸۶,۶۳۴ ۴۳,۸۵٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۱۸,٠۴٠ ۱۸,٠۴٠
  ۴.۹۴
  ۵۳,۲۶۸,۳۸۹ ۱۷,۱۹٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۵,٠۴٠ ۳۴,۴۵٠
  ۲.٠۱
  ۳,۹۶۶,۴۹۹ ۳۵,۷۶٠
 • غدیس پاکدیس ۲٠,۲۲٠ ۱۹,۸۲٠
  ۶.۹۸
  ۲۱,۳۵۶,۹٠۳ ۱۸,۹٠٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۳,۴۴٠ ۳,۴٠۷
  ۳.۲۳
  ۷۶,۲۸۷,۷۱۳ ۳,۵۵۵
 • غسالم سالمین‌ ۳,۸٠۳ ۳,۷۵۶
  ٠.۹۹
  ۱۷,۸٠۳,۶۲۳ ۳,۸۴۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۴۹٠ ۵,۳۷٠
  ۲.۱۴
  ۳,۹۳۹,۲۹۲ ۵,۶۱٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,۹۲٠ ۵,۸۷٠
  ۱.۸۹
  ۴,۴۹۹,۳۲۶ ۵,۸۱٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۱۴٠
  ۲.۳۵
  ۱,۴۲۵,۷۳۶ ۱۹,۱۵٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۵,۸۴٠ ۵,۸٠٠
  ۳.۱۵
  ۲,۹۵۴,۶۵٠ ۶,٠۳٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱,۸۵٠ ۱,۸۱۶
  ٠.۳۳
  ۲۱,۳۲۶,۴۵٠ ۱,۸۴۴
 • غصینو صنعتی مینو ۱۱,۴۱٠ ۱۱,۳۸٠
  ۴.۲۸
  ۱۲,٠۳۱,۹۶۱ ۱۱,۹۲٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۸,۴۶٠ ۸,۳۳٠
  ۳.۹۳
  ۳,۶۵۶,۲۵۱ ۸,۱۴٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۹,۲۸٠ ۹,۱۷٠
  ٠.۷۶
  ۵,۶٠۲,۴۷۱ ۹,۲۱٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۶۶۳ ۱,۶۲۲
  ۲.٠۹
  ۱۱,۵۹٠,۱٠۳ ۱,۶۲۹
 • غگز گز سکه ۲,۳۹۹ ۲,۳۹۹
  ۴.۹۹
  ۲,۱٠۲ ۲,۲۸۵
 • غگل گلوکوزان‌ ۵,٠۹٠ ۴,۹۲٠
  ٠.۹۷
  ۴٠,۱۱۱,۷۴۸ ۵,۱۴٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۸,۱٠٠ ۵۷,۶۵٠
  ۲.۳۸
  ۴٠۶,۵۷۸ ۵۶,۷۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۲۸٠
  ٠.۵۱
  ۱,۶۴۱,۸۵۵ ۱۳,۶۲٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۲,۷۵٠ ۲۲,۵۵٠
  ۶.۸۱
  ۵,۸۹۴,۵۲۵ ۲۱,۳٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۸,۳۹٠ ۸,۳۵٠
  ۴.۱۱
  ۷,٠۵٠,۶۳۵ ۸,۷۵٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۸,۵۴٠ ۸,۳۹٠
  ۳.۵۲
  ۱٠,۶۴٠,۲۹۵ ۸,۲۵٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۸,۶۱٠ ۸,۴۳٠
  ٠.۳۵
  ۴۴,۹۴٠,۷۹۸ ۸,۵۸٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۶,۳۷٠ ۶,۳۶٠
  ۴.۹۴
  ۸,۹۹۴,۲۶۷ ۶,٠۷٠
 • غویتا ویتانا ۴,۵۳٠ ۴,۴۷٠
  ۳
  ۲۶,۳۲۷,۱٠۳ ۴,۶۷٠
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۷٠۲ ۱,۷٠۲
  ۴.۹۷
  ۱۹,٠۸۲,۵۲۱ ۱,۷۹۱
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۶۴۱ ۱,۶۵٠
  ۱.۸۶
  ۱۴۸,۵۵۲,۸۴۴ ۱,۶۱۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹,۳۸٠ ۹,۲۸٠
  ۱.۶۳
  ۴۸,۵۴۹,۷٠۱ ۹,۲۳٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۲۴,۱۵٠ ۲۴,٠۱٠
  ۳.٠۷
  ۹,۸۷۸,۴۹۷ ۲۳,۴۳٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۸,۶۵٠ ۸,۷۷٠
  ۲.۹۲
  ۲۱,۹۸۸,۴۶٠ ۸,۹۱٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۲۳٠ ۶,۱۴٠
  ٠.۱۶
  ۷,۳۷٠,٠۷۹ ۶,۲۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۳۱,۵۳٠ ۳۱,٠۵٠
  ۲.۷۷
  ۲,۶۵۹,۹۲۶ ۳٠,۶۸٠
 • فپنتا سپنتا ۶۲٠,۹۹٠ ۶۲۲,۶۹٠
  ٠.۸۷
  ۴٠۷,۳۵۷ ۶۲۶,۴۳٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۶,۵۱٠ ۶,۳۹٠
  ۲.۴
  ۱۷,۹۳۶,۳۵۴ ۶,۶۷٠
 • فجام جام‌دارو ۵,۲۵٠ ۵,۱۵٠
  ٠.۷۶
  ۲,۶۸۷,۴٠۲ ۵,۲۹٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۴,۷۸٠ ۱۴,۵۱٠
  ۳.٠۷
  ۳,۷٠۸,۶۳۸ ۱۴,۳۴٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۲,۹۷٠ ۲,۹۷۳
  ٠.۶۷
  ۶,۵۵۳,۲۹۳ ۲,۹۹٠
 • فخاس فولاد خراسان ۱٠,۶۸٠ ۱٠,۹٠٠
  ۳.۱۷
  ۲,۲۸۷,۹۷۷ ۱۱,٠۳٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۲,۸۱۸ ۲,۷۸۷
  ٠.۴۹
  ۴۱,۶۴۸,۶۷۷ ۲,۸۳۲
 • فرابورس فرابورس ایران ۹,۵٠٠ ۹,۳۴٠
  ۱.۲۵
  ۶٠,۲۱۸,٠۱۶ ۹,۶۲٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۴,۳٠٠ ۲۳,۹۴٠
  ٠.۶۶
  ۱,۷۴۵,۴۸۹ ۲۴,۱۴٠
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۴۸,۳٠٠ ۴۷,٠٠٠
  ۵
  ۱٠,۵۶۶,۴۹۹ ۴۶,٠٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۶,٠۵٠ ۶,٠٠٠
  ۱.۸۵
  ۹,۳۹٠,۷۲۶ ۵,۹۴٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۷,۶۵٠ ۱۷,۲٠٠
  ۴.۹۳
  ۱,٠۳۴,۷۴۸ ۱۶,۸۲٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۵۸٠
  ٠.۶۹
  ۸,۲۶۱,٠۵۷ ۱۵,۹۱٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۳۱,۶٠٠ ۳۲,۱٠٠
  ۳.۷۸
  ۲۳,۹۴۱,۹۳۳ ۳٠,۴۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۵,۸۷٠ ۵,۷۲٠
  ۱.۵۶
  ۴,٠۱۵,۳۵۲ ۵,۷۸٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۷۵٠ ۳,۷٠۳
  ۳.۲۳
  ۳۷,۹۸۱,۵۹۴ ۳,۸۷۵
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۲,۳۶٠ ۲۲,٠۴٠
  ۲.٠۵
  ۶۷۷,۶۲۳ ۲۱,۹۱٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۴,۲۶٠ ۱۴,۱۵٠
  ۴.۹۳
  ۱۵,۴۵٠,۳۲٠ ۱۳,۵۹٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۸٠ ۱,۷۸۶
  ۶.۸۶
  ۱۶۶,۹۷۴,۹۷۶ ۱,۹۱۱
 • فسوژ سوژمیران ۱۶,۳٠٠ ۱۵,۸۹٠
  ۱.۵۱
  ۴,٠۳۶,۷۵۲ ۱۶,۵۵٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۶,٠۶٠ ۱۵,۹۶٠
  ٠.۱۹
  ۱,۲۳۱,۷۷۶ ۱۶,٠۹٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۶,۷۴٠ ۶,۷۱٠
  ۶.۱۳
  ۱۱,۴۶٠,٠۷۳ ۷,۱۸٠
 • فلامی لامیران‌ ۲۲,۷۲٠ ۲۳,٠٠٠
  ۴.۹۴
  ۱,۸۶۷,۱۸۳ ۲۳,۹٠٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۱٠۸ ۲,۱۱۱
  ۴.۹۶
  ۱۳۸,٠۵۱,۵۵۸ ۲,۲۱۸
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱۷,۹٠٠ ۱۸,۱۷٠
  ٠.۳۹
  ۱,۴۲۸,۷۱۱ ۱۷,۸۳٠
 • فمراد آلومراد ۲۳,٠۷٠ ۲۳,٠۷٠
  ۴.۹۶
  ۱,۸۱٠,۳٠۲ ۲۱,۹۸٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۵٠٠ ۷,۳۹٠
  ۱.۹
  ۸۵,۸۸۲,۱۴۸ ۷,۳۶٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۷,۴۵٠ ۷,۳۱٠
  ۳.۱۲
  ۲۹,۷۳۱,۴۵۸ ۷,۶۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۴,۸٠٠ ۱۴,۸٠٠
  ۳.۶۵
  ۴,٠۳۹,٠۸۸ ۱۵,۳۶٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۹۷٠ ۵,۸۷٠
  ۱.۷
  ۱۳۸,۵٠۹,۳۴۴ ۵,۸۷٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱٠,۸۹٠ ۱٠,۵۹٠
  ۲.۳۵
  ۳,۲۶۶,۶۷۱ ۱٠,۶۴٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵,۵٠٠ ۵,۴۱٠
  ۲.٠۴
  ۱۵,٠۴۲,۷۳۶ ۵,۳۹٠
 • قاسم قاسم ایران ۷,۳۵٠ ۷,۳۲٠
  ۵
  ۲۶,۱٠٠,۵۷۵ ۷,٠٠٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۷,۹۶٠ ۸,۱۳٠
  ۳.۵۲
  ۷۴۳,۱۸۴ ۸,۲۵٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۲٠۱ ۲,۱۸۴
  ۲
  ۵۸,۱۲۹,۵٠۵ ۲,۲۴۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۹,۹۷٠ ۹,۷۳٠
  ۱.۵۸
  ۳۲,۷۷۹,۸۷۶ ۱٠,۱۳٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲٠,۲۶٠ ۲٠,۴۹٠
  ۲.۴۱
  ۳,۸۲٠,۹۸۱ ۲٠,۷۶٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۵,۷۸٠ ۵,۷۱٠
  ۲.۸۵
  ۲,۵۳۶,۳۸۱ ۵,۶۲٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,٠۶٠ ۲,٠۴۳
  ۳.۳۸
  ۱٠,۳۶٠,۷۶۳ ۲,۱۳۲
 • قشهد شهد ۱۴,۳۸٠ ۱۴,۵۱٠
  ۳.۳۶
  ۷۳٠,۵۶٠ ۱۴,۸۸٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۴۱٠ ۷,۱۱٠
  ۱.۵۱
  ۱۳,۷۲۳,۸۵۲ ۷,۳٠٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۸۵,٠٠٠ ۸۳,۷۸٠
  ۳.۴۹
  ۷۴۲,٠۱۵ ۸۸,٠۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۳,۱۳٠ ۲۲,۷۸٠
  ۳.۹۱
  ۳,۴۳۶,۷۹۴ ۲۲,۲۶٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۱٠,۱٠٠ ۹,۷۹٠
  ۲.۱۳
  ۱,۶۱۴,۱٠٠ ۱٠,۳۲٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۴۱۹ ۲,۳۹۵
  ۳.۲۴
  ۱۸,۲۱۲,۴٠٠ ۲,۵٠٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۷,۴۱٠ ۷,۳۴٠
  ۲.۸۸
  ۸,۲۶۷,۸۲۳ ۷,۶۳٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴,۶۸٠ ۴,۶۷٠
  ۴.۴۹
  ۲۳,۵۸۳,۳۹۲ ۴,۹٠٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۴,۵۲٠ ۱۴,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۸۸,۴۹٠ ۱۳,۸۳٠
 • کالا بورس کالای ایران ۱۸,٠۹٠ ۱۷,۵۷٠
  ۱.۳۴
  ۳۴,۵٠۹,۹٠۷ ۱۷,۸۵٠
 • کاما باما ۷,۶٠٠ ۷,۴۶٠
  ۱.٠۴
  ۹٠,٠٠۷,۴۴۱ ۷,۶۸٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۷,۶۵٠ ۷,۵۸٠
  ٠.۶۶
  ۴,۸۹۲,۶۱۵ ۷,۶٠٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۹,٠۸٠ ۹,٠۷٠
  ۴.۹۷
  ۱۳,۴۵٠,۹۱۲ ۸,۶۵٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۸,۵۳٠ ۲۸,۱۱٠
  ۱.۳۱
  ۲,۹٠۳,۱۴۱ ۲۸,۹۱٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۸,۲۵٠ ۸,۱۴٠
  ۱.۶۷
  ۹,٠۲٠,۷۶۵ ۸,۳۹٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۸,۸۶٠ ۸,۷۳٠
  ۴.۹۸
  ۴,۵۷۳,۸۴۸ ۸,۴۴٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۷,۸۸٠ ۷,۷۹٠
  ۴.۹۳
  ۳,۷۲۹,۱۵٠ ۷,۵۱٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۹,۴۵٠ ۹,۲۷٠
  ۲.٠۷
  ۸,۸۲۵,۱۷۶ ۹,۶۵٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۳,٠۲٠ ۱۳,۳۹٠
  ۶.۹۳
  ۹,۹۴۱,۵۶٠ ۱۳,۹۹٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۱,۳۱٠ ۱۱,۲۳٠
  ٠.٠۹
  ۶,۱٠۲,۹۴۱ ۱۱,۳۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۵,۸۴٠ ۵,۷۱٠
  ۲.۴۶
  ۴,۷۶۶,۱۸۶ ۵,۷٠٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۳,۲۸٠ ۱۳,۳۹٠
  ۲.۲۸
  ۸۴۸,۲۴۲ ۱۳,۵۹٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵٠,۲۵٠ ۴۸,۵۷٠
  ۱.۴۳
  ۳,۳۵۲,۹۳۵ ۴۹,۵۴٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۴۴۷ ۱,۴۲۱
  ٠.۹۸
  ۴۱,٠۱٠,۱۱۴ ۱,۴۳۳
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶۲,۹٠٠ ۶۲,۹۵٠
  ۱.۶۲
  ۱,۹۶٠,۳۱۵ ۶۱,۹٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۲۹٠ ۱,۲۶۹
  ۲.۷۱
  ۱,٠۳۷,۹٠۵,۵۹۷ ۱,۲۵۶
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۶,۳٠٠ ۲۵,۷۹٠
  ۴.۳۷
  ۱,۸۱۱,۵۶۱ ۲۵,۲٠٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۹,٠۵٠ ۱۸,۷٠٠
  ٠.٠۵
  ۳,۳۲۳,٠۹۷ ۱۹,٠۶٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۴,۹۸٠ ۲۴,۷۷٠
  ۳.۵۲
  ۱,۱۶۸,۹۶۱ ۲۴,۱۳٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۷,۸٠٠ ۴۶,۶۲٠
  ۵.۳۱
  ۴۸۴,۱۷۷ ۴۵,۳۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۶,۴۴٠ ۶,۴۱٠
  ۲.۷۱
  ۴۲,۱٠٠,۴۳۹ ۶,۲۷٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۵,۱۹٠ ۵,۱۷٠
  ۳.۸۹
  ۳,۹۴۲,۲۹۲ ۵,۴٠٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۱,۱۹٠ ۱٠,۹۷٠
  ۴.۹۷
  ۲,۹۷۷,۶۵۶ ۱٠,۶۶٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۹۵,۲٠٠ ۹۵,۹۵٠
  ۱.۴۵
  ۵۱,۴۷۶ ۹۶,۶٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۳,۸۳٠ ۱۳,۵۷٠
  ۲.۶۱
  ۳,۷۹۷,۱۴۵ ۱۴,۲٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۸۳۷ ۳,۷٠۳
  ۳.۸۴
  ۸,۸۳۱,۸۷۶ ۳,۶۹۵
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۸,۴۱٠ ۸,۲۱٠
  ۱.۱۸
  ۵,۴۲۹,۷۴۵ ۸,۵۱٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۶٠٠
  ۵
  ۳,۹٠۸,۵۷۹ ۱۳,۲۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,۹۵٠ ۷,۷۵٠
  ۱.۷۹
  ۳۵,۸٠۵,۹۱۵ ۷,۸۱٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۳,۱۵٠ ۴۳,۳۵٠
  ٠.۶۹
  ۴۹٠,۴۳۴ ۴۳,۴۵٠
 • کلر کلر پارس ۸٠,۸٠٠ ۷۹,۳٠٠
  ۲.۶۷
  ۷۹۸,٠۸۷ ۷۸,۷٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۳۲,۲۱٠ ۳۱,۶۷٠
  ۳.۱۴
  ۶۸۶,۳۶۳ ۳۱,۲۳٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴,۴۸٠ ۴,۴٠۶
  ۴.۵۶
  ۵۷,۳۸۱,٠۶٠ ۴,۶۹۴
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶,۹۸٠ ۷,٠۲٠
  ۵.۱۶
  ۱٠,۱۴۵,۲۴۹ ۷,۳۶٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۲,۹۴٠ ۱۲,۹٠٠
  ۶.۹۴
  ۳۴,۳۵۱,۴۹۳ ۱۲,۱٠٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۶,۴۲٠ ۱۶,۷۳٠
  ۳.۸۶
  ۲,۳۱۶,۹۶۶ ۱۷,٠۸٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۶۵٠
  ۴.۵۹
  ۱۶,۳٠۱,۶۹۶ ۱۱,۱۱٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۹۵۶ ۳,۹۴۸
  ۳.٠۲
  ۷,۴۴۸,۵۶۴ ۴,٠۷۹
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۸۹٠ ۲,۸۴۶
  ٠.۷۹
  ۵٠,۶۴۴,۸۳٠ ۲,۹۱۳
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۱,۱۸٠ ۱٠,۸۹٠
  ۱.۱۵
  ۸,۲۸۴,۹۳٠ ۱۱,۳۱٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۲۸٠
  ۴.۹۳
  ۳۱۸,۸۵۸ ۱٠,۷۵٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۷,۴۹٠ ۷,۳۵٠
  ۱.۸۳
  ۱۱,۳۵۱,۱۲۴ ۷,۶۳٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۱,۳۵٠ ۱۱,۱۵٠
  ۳.۱۶
  ۱۴,۷۶۷,۶۳۷ ۱۱,۷۲٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۹,۴۶٠ ۹,۴۱٠
  ۴.۸۳
  ۱۶۴,۱۳۶,۵۹۷ ۹,۹۴٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,٠۱۹ ۱,۹۸۸
  ۲.۲۳
  ۱۷,۴۴۸,۱۵۸ ۲,٠۶۵
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۷۱٠ ۴,۶٠۵
  ۱.۱۱
  ۴,۶۹٠,۱۳۵ ۴,۷۶۳
 • لابسا آبسال‌ ۵,۱۲٠ ۵,۱۲٠
  ۴.۸۳
  ۴,۸۷۴,۸۲۷ ۵,۳۸٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۴۵٠
  ۴.۶۶
  ۵,۱۳۲,۶۷٠ ۱۲,٠۳٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۷۲,۳۵٠ ۷۱,۳۸٠
  ۲.۱۶
  ۱,۸٠٠,۶۶۶ ۷۳,۹۵٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۵۱,٠٠٠ ۱۵٠,۴۲٠
  ٠.۱۱
  ۴۳۹,۳۳۳ ۱۵۱,۱۷٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۳,۵۷٠ ۲۳,۴۸٠
  ۳.۲۴
  ۹۵۴,۴۷۸ ۲۴,۳۶٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۶۳,٠٠٠ ۶٠,۴٠٠
  ۴.۲۲
  ۸۵۵,۴۵٠ ۶٠,۴۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۴,۸۸٠ ۴,۹۳۳
  ۱.۳۷
  ۱,۵۸۲,۳۱۸ ۴,۹۴۸
 • ما بیمه ما ۲,۹۶٠ ۲,۹۵۷
  ٠.۵۷
  ۱,۲٠۹,۵۵۱ ۲,۹۷۷
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,۵٠۶ ۳,۵٠۳
  ۳.۹۵
  ۹۱,۹۵۲,۸۱۵ ۳,۶۵٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۸۳,۹٠٠ ۱۸۱,۷٠٠
  ۱.۲۱
  ۳٠,۶۶۳ ۱۸۱,۷٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳٠,۸٠٠ ۳۱,٠۴٠
  ۱.۵۳
  ۲,۱۲۵,۲۴۴ ۳۱,۲۸٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۶,۳۶٠ ۶,۳۲٠
  ۲.۷۵
  ۵,٠۶٠,۸۴۷ ۶,۵۴٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۳,۴٠٠ ۳,۳۹۶
  ۱۶.۹۳
  ۲٠,۶۸۹,۶٠۸ ۴,٠۹۳
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۱,۹۴٠ ۱۱,۹۳٠
  ۱.۷
  ۳,۱۲۸,۶۶۳ ۱۱,۷۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۷,۱۳٠ ۶,۹۶٠
  ۲.۸۶
  ۲,۷۶۳,٠۴۹ ۷,۳۴٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۳۹۳ ۱,۳۸٠
  ۱.۶۲
  ۱۲,۴۷۲,۴۶۷ ۱,۴۱۶
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱٠,۲۸٠ ۱٠,۲۳٠
  ۳.۳۸
  ۲۳,۲۵۹,۵۹۹ ۱٠,۶۴٠
 • میهن بیمه میهن ۵,۸۷٠ ۵,۸۹٠
  ۴.۸۶
  ۶,۲۳۳,۱۶۳ ۶,۱۷٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۶,٠۸٠ ۶,٠۶٠
  ۵.۵۹
  ۷,۱۸۳,۳۴۵ ۶,۴۴٠
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۲٠,۲۶٠ ۲٠,۲۶٠
  ۵.۷۲
  ۲۷ ۲۱,۴۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۱۲۹,۷٠٠ ۱۲۵,۶۸٠
  ۴.۹۹
  ۴۳,۶۵۲ ۱۲۳,۵۳٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۹۹,۲۸٠ ۹۸,۶۲٠
  ۲.٠۷
  ۱,۶۵۵,۸۳۸ ۹۷,۲۷٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۷۴۷ ۱,۷٠۵
  ٠.۲۳
  ۳۴,۹۱۲,۸۲۳ ۱,۷۵۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۳۷۹ ۲,۳۵۱
  ۱.۴۹
  ۱٠۴,٠۸۱,٠۷۶ ۲,۳۴۴
 • هجرت پخش هجرت ۲۹,۹۵٠ ۲۹,۲۵٠
  ۳.۸۱
  ۱,۳۸۶,٠۲۷ ۲۸,۸۵٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۵۸٠
  ٠.۶۶
  ۲,۲٠۶,۸۶۳ ۱۳,۶۱٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷,۳۵٠ ۷,۲۱٠
  ۱.۸۷
  ۱۵,۶۳۶,۶٠۲ ۷,۴۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۹,۵٠٠ ۹,۲۲٠
  ٠.۵۲
  ۷,٠۷۲,۵۴٠ ۹,۵۵٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠۹,۴۸٠ ۱٠۹,۴۸٠
  ۵
  ۷٠۸,٠۴۳ ۱۱۵,۲۴٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۸۳۳ ۲,۸۲۸
  ۶.۹۹
  ۱۹,۹۴۶,۱۹۶ ۲,۶۴۸
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۷٠٠ ۵,۶۳٠
  ۱.۴۲
  ۲,۷۶۴,۵۸٠ ۵,۶۲٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۶۵٠
  ٠.۵۵
  ۱,۵۵۳,۵۶۵ ۱۲,۶۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۵۴۴ ۲,۴۸۳
  ۲.۳۴
  ۱۸,۴۴۴,۴۹۱ ۲,۶٠۵
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۳,۸٠٠ ۳,۷۸۱
  ۶.٠۶
  ۱٠,۱۹۶,۶۲۲ ۴,٠۴۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,۹۵٠ ۹,۷۹٠
  ۱.۶۳
  ۸,۲۵۷,۸۶۵ ۹,۷۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۴۸٠ ۶,۵۷٠
  ۲.۴۱
  ۲,٠۸۴,۳۲۵ ۶,۶۴٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۷۱٠ ۱,۶۵۲
  ۱.۷۳
  ۳٠۳,۳۴۷,۶۲۸ ۱,۶۸۱
 • وبملت بانک ملت ۳,۱۲٠ ۳,٠۵۵
  ۳.۱۷
  ۳۱۳,٠۸۸,۹۹۹ ۳,٠۲۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳,۱۳۹ ۳,٠۸۸
  ۱.۶۳
  ۱٠,۳۸۱,۲۵۳ ۳,۱۹۱
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۳۵٠ ۲,۳۲۳
  ۱.۴۷
  ۷,۳۱٠,۶۵۹ ۲,۳۱۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۶۹۹ ۱,۶۳۶
  ٠.۵۹
  ۱۳٠,٠۴۸,۴۹۲ ۱,۶۸۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۷۴۵ ۱,۷۱٠
  ٠.۸۷
  ۵۸,۱۹۶,۳٠۷ ۱,۷۳٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۴,۸۲٠ ۴,۶۵٠
  ۲.۹۹
  ۶۴,۷۹۵,۲۵۷ ۴,۶۸٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۲۴٠
  ۱.۱۹
  ۲,۸۳۹,۷۷۹ ۱۴,۳۲٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۹,۴۹٠ ۴٠,۱۳٠
  ۱.۹۱
  ۳۱۲,۹۳۷ ۴٠,۲۶٠
 • وپست پست بانک ایران ۵,۴۳٠ ۵,۳٠٠
  ٠.۵۵
  ۱٠,۹۹٠,۲۶۱ ۵,۴۶٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۳۱۱ ۲,۲۵۵
  ۳.۴
  ۱۱,۹۴٠,۱٠۱ ۲,۲۳۵
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۶۳۲ ۱,۵۷۶
  ۶.۷۴
  ۴۵٠,۸۶۵,۹۴۸ ۱,۵۲۹
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۵۵٠ ۱,۵۴۴
  ۱.٠۲
  ۵,۵۶٠,۹۷۴ ۱,۵۶۶
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱٠,۴۴٠ ۱٠,۱۵٠
  ۱.۵۱
  ۱۵,٠۴۷,۶۵۷ ۱٠,۶٠٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۸۸۶ ۴,۷٠۴
  ۴.۸۳
  ۳,۹۸۳,۶۸۲ ۴,۶۶۱
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,٠٠٠ ۴,۹٠٠
  ۱.۶۳
  ۴,۲۸۲,۲۱۱ ۴,۹۲٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۷,٠۸٠ ۶,۹۹٠
  ۱.۵۳
  ۴,۷۲۲,۳۷۲ ۷,۱۹٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۸,٠٠٠ ۷,۸۴٠
  ٠.۸۸
  ۲,۱۴۴,۶۸۲ ۷,۹۳٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,٠۱٠ ۳,۹۳۸
  ۲.۷۹
  ۵۴,۳٠۵,٠۵٠ ۳,۹٠۱
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,٠٠٠ ۴,٠٠۱
  ٠.۴۲
  ۱۲,۶۳۲,۲٠۲ ۴,٠۱۷
 • ودی بیمه دی ۴,۳۶۳ ۴,۴۱۱
  ۳.۶۲
  ۴,۳۶۱,۶۶۷ ۴,۵۲۷
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۶,۷۸٠ ۶,۵۷٠
  ۱.۶۵
  ۵۸,۵۸۴,۷٠۷ ۶,۶۷٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۱۸٠ ۵,۱٠٠
  ۲.۸۱
  ۱۱۲,۱۱۳,۷۴۵ ۵,۳۳٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۸۴٠ ۲,٠۲۶
  ۵.۵۴
  ۸۱,۱۱۶,٠۷۸ ۱,۹۴۸
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,٠۸۹ ۲,٠۵۵
  ۳.۳۶
  ۸,۶۷۹,۴۹۲ ۲,٠۲۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۹۶۳ ۴,۹۱۹
  ٠.۹۸
  ۸,۹۳۷,۹۲۷ ۴,۹۱۵
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۸,٠۱٠ ۷,۷۶٠
  ۳.۳۵
  ۶,۸۹۸,۳۸۵ ۷,۷۵٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۹۶٠ ۲,۹۴۷
  ٠.۷۵
  ۸,٠۲۷,۸٠۵ ۲,۹۳۸
 • وسینا بانک سینا ۲,۶۵٠ ۲,۶۱۴
  ٠.۲۳
  ۳۱,۱۹۷,۸۵٠ ۲,۶۵۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۳۷۴ ۲,۳٠۹
  ۱.۸
  ۸,۲۲٠,۲۳۶ ۲,۳۳۲
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۴,۴۷٠ ۱۴,۴۹٠
  ٠.۲۸
  ۲,۱۶۸,٠۵۳ ۱۴,۵۱٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۸۴٠ ۱,۸٠۸
  ۳.۲۱
  ۵۸,۲۹۷,٠۵۱ ۱,۹٠۱
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۱,۹٠۷ ۱,۸۶٠
  ۳.٠۵
  ۴۵,۸۵۲,۹۶۶ ۱,۹۶۷
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۷,۸۲٠ ۱۷,۸۶٠
  ٠.۴۵
  ۱۸,۲۹۶,۵۲۶ ۱۷,۹٠٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۳٠٠ ۳,۲۵۹
  ۱.۳۵
  ۲,۵۴٠,۳۱۵ ۳,۲۵۶
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۴۴۹ ۳,۴۶٠
  ٠.۶۱
  ۲۱,۲۶۶,۲۲۴ ۳,۴۲۸
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۴,۴۲٠ ۴,۳۷٠
  ۲
  ۷,۵۹۴,۴۱٠ ۴,۵۱٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۵۵٠ ۲,۵۳۷
  ۴.۴۹
  ۴٠,۴۶۷,۳۸۸ ۲,۶۷٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۶۴۹ ۳,۵۸۴
  ٠.۳
  ۲,۳۱۶,۷۶۷ ۳,۶۶٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۳۹۴ ۱,۳۷۴
  ٠.۷۲
  ۷۳,٠۲۲,۶۱۴ ۱,۳۸۴
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,٠۱۲ ۲,۹۴۹
  ۲.۱۱
  ۱٠,٠۵۴,۲۴٠ ۳,٠۷۷
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,۸٠٠ ۵,۵۷٠
  ٠.۸۷
  ۵۳,۳۱۳,۶۸۹ ۵,۷۵٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۳۸۳ ۳,۳٠۴
  ۲.۸۷
  ۱۳,۵۸۳,۹۱۷ ۳,۴۸۳
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۸,۳۴٠ ۸,۲۶٠
  ٠.۹۷
  ۱,۷۲۱,۴۸۲ ۸,۲۶٠
 • ولملت واسپاری ملت ۴,۶۳٠ ۴,۶۵٠
  ۶.۶۵
  ۱۱,۸۸۸,۳۹۷ ۴,۹۶٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۳,۹۶۹ ۳,۸۶۸
  ۱.۵۱
  ۵,۶۳۵,۷۱۶ ۳,۹۱٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۶۶۳ ۴,۶۵۲
  ٠.۱۱
  ۲۱,۲۶٠,۳۷۳ ۴,۶۶۸
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۶۳٠ ۱,۶۲۳
  ۲.۴
  ۵,۶۳۸,۱۶۶ ۱,۶۷٠
 • وملل اعتباری ملل ۳,٠۷٠ ۳,٠۵۵
  ۴.۲۴
  ۲٠,۱۱۴,۷۲٠ ۳,۲٠۶
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۴٠,۲۷٠ ۱۴۱,۹۱٠
  ۱.۲۴
  ۳۲۲,۳٠۷ ۱۴۲,٠۳٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۵,۲۳٠ ۵,۱۸٠
  ٠.۷۷
  ۵,۸۹۳,۵۲۸ ۵,۱۹٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۷٠۵ ۳,۶۷۳
  ٠.۶۵
  ۷,۷۱۵,۶۴۵ ۳,۶۸۱
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۳۲٠ ۳,۲۷۴
  ٠.۸۵
  ۲۱,۳۴۵,۴۱٠ ۳,۲۹۲
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۲۴۸ ۲,۱۹۱
  ۱.۹۲
  ۲۳,۱۴۹,۳۵۴ ۲,۲۹۲
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۳۷٠ ۶,۳۸٠
  ٠.۹۳
  ۳,۲۵۴,۵۵۹ ۶,۴۳٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۹۶۵ ۱,۹٠۷
  ۶.۷۹
  ۲۲,۸۷۵,۷۷۹ ۱,۸۴٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۴۶۵ ۱,۴۴۷
  ۲.۷۹
  ۹٠,۷٠۶,۸۹۶ ۱,۵٠۷