شاخص کل : ۱,۴٠۷,۶۶۸
تغییرات: ۲ % ، -۲۸,۶۸۹
حجم معاملات : ۴,۱۳۶,۵۵۷,۶۵۵
ارزش معاملات : ۲۷,۶۹۲,۱۵۱,۳۸٠,۴۳۳
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۹
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۸,۹۵۹ ۹,٠۲۸
  ٠.٠۲
  ۳,٠۸٠,۱۱۲ ۸,۹۶۱
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۵,۴۶٠ ۱۵,۴۴٠
  ۱.٠۹
  ۱,۲۸۸,۹۴۹ ۱۵,۶۳٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۷٠٠
  ۲.۱۸
  ۴۷,۸۲۷,۸۵۹ ۱۱,۴۵٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲٠,۱۶٠ ۱۹,۶٠٠
  ۵
  ۵,۶٠۴,۶۲۱ ۱۹,۲٠٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲٠,۹۹۷ ۲٠,۸۵۲
  ۳.۶۱
  ۲,۱۳۶,۹۳۶ ۲۱,۷۸۴
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۵۶۴ ۳,۵۴۷
  ٠.۵۱
  ۳,۲۳٠,٠۷۱ ۳,۵۴۶
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۹,۱۹۳ ۹,۳۸۱
  ۲.۶۹
  ۳۵,۵۸۱,۲۶٠ ۸,۹۵۲
 • اخابر مخابرات ایران ۷,۷۵٠ ۷,۸۱٠
  ۴.۹۱
  ۱۸,٠۹۳,۸۸۶ ۸,۱۵٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۹۵٠
  ۲.۲۴
  ۱٠,۴۳۷,۴٠۵ ۱۵,۳۴۴
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱٠۵,۵۲۵ ۱٠۶,٠۵۵
  ۴.۷۷
  ۱,۴۱٠,۸۴۹ ۱۱٠,۸۱۶
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۸٠۷ ۱,۸۱۴
  ۴.۹۹
  ۱٠,۲۴۶,٠۹۳ ۱,۹٠۲
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۵,۷۲٠ ۵,۷۱۴
  ۴.۷۳
  ۱۲,۵۶۱,۹۱۷ ۶,٠٠۴
 • افرا افرانت ۱۸,۶۶۴ ۱۹,٠٠۶
  ۵
  ۵۳۸,۹۲۸ ۱۹,۶۴۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۴۹,۳۷٠ ۴۹,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۶۴,۱۸۳ ۵۱,۹۶٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۳٠٠ ۲,۲۸۴
  ۴.۳۳
  ۹۶,٠۳۷,۵۶۹ ۲,۴٠۴
 • امید تامین سرمایه امید ۶,۲٠٠ ۶,۲٠٠
  ٠.۶۴
  ۹,۸٠۹,٠۲٠ ۶,۲۴٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۲,۱۹٠ ۱۲,۱۲٠
  ۱.۲۵
  ۶,۶۴٠,۳۳۶ ۱۲,٠۴٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۸۳,۷٠٠ ۷۹,۹٠٠
  ۶.۵۴
  ۳۲,٠۶۵ ۷۸,۵۶٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۸۳,۷٠٠ ۸۳,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۶۲۴,۶۶۷ ۷۹,۷۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۲۱,۶٠۶ ۲۲,۳۹۱
  ۵
  ۲۲۱,۴۶۴ ۲۲,۷۴۳
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۶,۸٠۷ ۶,۸٠۷
  ٠.۳۷
  ۲۸۲,۲۵۷,۴٠۲ ۶,۸۳۲
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۷۴۷ ۷,۷۴۷
  ۱.۷۹
  ۶۸۶,۲۳۴,۲۱۵ ۷,۸۸۸
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۴,۲٠۳ ۳۴,۵۷۳
  ۴.۱۵
  ۴۹۷,۶۴۴ ۳۵,۶۸۵
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۹,٠۳٠ ۲۹,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۴۸٠,۸۹۳ ۳٠,۵۵٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶۴,۶٠٠ ۶۴,۶۹۹
  ٠.۲۹
  ۱,۶۲۸,۵۴۲ ۶۴,۴۱۵
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۹,۵۹٠ ۹,۶۹۱
  ۴.۸۳
  ۱,۸۱۹,۱۳٠ ۱٠,٠۷۷
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۱۵۶ ۲,۱۶۵
  ۴.۸۵
  ۳۱,۷۱۲,٠٠۴ ۲,۲۶۶
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,٠۷۲ ۲,٠۹۶
  ۳.۱۳
  ۱۳,۶۳۶,٠۱۳ ۲,۱۳۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,۳۵۴ ۴,۴۵۳
  ۲.۷۷
  ۶۹۶,۲۵٠ ۴,۴۷۸
 • برکت گروه دارویی برکت ۲۸,۸۸٠ ۲۹,٠۵٠
  ۴.۹۴
  ۴۳,۲۸۷,۵۲۶ ۳٠,۳۸٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۳,۸۸۴ ۳,۸۹۸
  ۵.٠۱
  ۳,۵۴۵,۲۴۴ ۴,٠۸۹
 • بساما بیمه سامان ۲۳,۸۹۸ ۲۳,۷۶۳
  ٠.۳۳
  ۶۶٠,۶۵۲ ۲۳,۸۱۹
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۷,۲۲٠ ۱۷,۹٠٠
  ۴.۹۷
  ۲۳۳,۴۱۲ ۱۸,۱۲٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۲۳,۹۴٠ ۱۲۱,۹۲٠
  ۵
  ۷۳۶,۷۶۳ ۱۱۸,٠۴٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۳۳,۶۶٠ ۳۳,۲۴٠
  ۱.۶
  ۳,۳۱۴,٠۵۶ ۳۳,۱۳٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۳۸,۳۸٠ ۱۴۳,۸۴٠
  ۵
  ۲۵,۷۳۱ ۱۴۵,۶۶٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,٠۸۴ ۲,٠۵٠
  ۲.۹۸
  ۳۱,۸۱۳,۷۲۳ ۲,۱۴۸
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۱٠۴ ۱,۱٠۷
  ۴.۹۹
  ۲۱,۸۱۹,۹۶٠ ۱,۱۶۲
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۶٠۷
  ۳.۴۱
  ۶۱۸,۸۷٠ ۱۵,۸۴٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۳۶۸ ۵,۴۹۵
  ۴.۹۹
  ۱,۸۷۷,۵۶۴ ۵,۶۵٠
 • بموتو موتوژن‌ ۷۴,۳۹٠ ۷۴,٠۳٠
  ۱.۱۳
  ۱۸۵,۸۶۳ ۷۵,۲۴٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۱٠,٠۹۳ ۱٠,۴۶٠
  ۵
  ۱,۱٠٠,۴۴٠ ۱٠,۶۲۴
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱,۹۶۸ ۱,۹۹۲
  ۴.۸۸
  ۵,۷۵۲,۹۷۴ ۲,٠۶۹
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۵,۳۵٠ ۵,۴۳۴
  ۴.۷۵
  ۲,۶۷۳,۶٠۲ ۵,۶۱۷
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۷٠,۳۹٠ ۷٠,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۳,۹٠۸,۶۲۵ ۷۴,٠۹٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۹۳,۱٠٠ ۱۹۳,۷۱٠
  ۵
  ۱,۴۴۵,۲۲۸ ۲٠۳,۲۶٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۳,۴۷٠ ۳۳,۶۲٠
  ۵
  ۱۱,۶۲۶,۹۲۳ ۳۵,۲۳٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱٠,۲۶٠ ۱٠,۲۸٠
  ۴.۹۱
  ۳,۱۷۵,٠۱۵ ۱٠,۷۹٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۷,۴۸٠ ۱۷,۴۹٠
  ۴.۹۵
  ۱,۱۴۶,۲۱۸ ۱۸,۳۹٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۴۹٠ ۵,۶۷٠
  ۴.٠۲
  ۴,۶۵۴,۸۵۵ ۵,۷۲٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۴٠۵ ۲,۴٠۸
  ۴.۹۸
  ۱۳,۴۸۵,۱۷۵ ۲,۵۳۱
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۳,۱۷٠ ۳,۱۷۳
  ۴.۸۹
  ۳۴,۸۲۹,۸۲۳ ۳,۳۳۳
 • پخش پخش البرز ۲۵,۵٠۹ ۲۴,۷۷۱
  ۲.۸۸
  ۵۶٠,۵۲۶ ۲۴,۷۹۶
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۲,۵۶٠ ۲۲,۲۶٠
  ۳.۴۷
  ۸۹۲,۳۹۹ ۲۳,۳۷٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۳,۸٠٠ ۱۴,۱۳٠
  ۲.۸۹
  ۳۶۵,۵۷۳ ۱۴,۲۱٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,۱۹٠ ۵,۲۳٠
  ۳.۱۷
  ۲,٠۶۲,۲۳۹ ۵,۳۶٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۴,۵۸٠ ۲۴,۸۸٠
  ۴.۹۹
  ۴۵۳,۱۵۶ ۲۵,۸۷٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۳,۱۱٠ ۲۳,۱۲٠
  ۴.۹۸
  ۲,۷٠۲,۴۲۱ ۲۴,۳۲٠
 • پکویر کویر تایر ۱۱,۶۷٠ ۱۱,۷۱٠
  ۳.۴۷
  ۲,۷۸۷,۶۴۷ ۱۲,٠۹٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۵,۳۱٠ ۵,۵۱٠
  ۴.۸۴
  ۷۷۳,۹۶۹ ۵,۵۸٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۵۶,۷۴۴ ۵۶,۷۶۲
  ۵
  ۹۵۳,۴٠۸ ۵۹,۷۳٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۸,۸۶۴ ۱۸,۸۸۷
  ۱.۱
  ۵,۸٠۵,۲۳۵ ۱۹,٠۷۴
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳,۸۵٠ ۱۳,۸۷٠
  ۴.۷۵
  ۲۵,۲۹۴,۲۸۲ ۱۴,۵۴٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۲۸٠ ۹,۴۴٠
  ۴.۵۳
  ۸,۴۸۲,۲۴۵ ۹,۷۲٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۳,۶٠٠ ۲۴,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۳٠۴,۸۳٠ ۲۴,۸۴٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۸,۷۴۳ ۸,۷۷۴
  ۵
  ۲,۵۴۶,٠۹۲ ۹,۲٠۳
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۸,۷۴٠ ۱۸,۷۸٠
  ۴.۹۷
  ۲,۵۱۹,۸۴۳ ۱۹,۷۲٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴٠,۷۶٠ ۴۱,۱۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۳۲,۹۳۶ ۴۲,۹٠٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۳۲۷ ۴,۴٠۵
  ۴.۹۸
  ۲,۳٠۶,۵۷۳ ۴,۵۵۴
 • تکنو تکنوتار ۱٠,٠۸٠ ۱٠,۱٠٠
  ۳.۷۲
  ۱,٠۸۴,۹۲۷ ۱٠,۴۷٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲,۵۲۱ ۲,۵۸۸
  ۲.۲۱
  ۲٠,۳۴۸,۷۴۱ ۲,۵۷۸
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,۷۷٠ ۳,۸۱۸
  ۴.۴۴
  ۹,۸۵۳,۶۶۷ ۳,۹۴۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۵,۴۵٠ ۵,۴۶٠
  ۴.۸۹
  ۱۶,۷۹۶,۸٠۱ ۵,۷۳٠
 • توریل توکاریل ۱۲,۹۹٠ ۱۲,۶۷۲
  ٠.۶۵
  ۲,۵۸۴,۳٠۹ ۱۳,٠۷۵
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۵,٠۱۲ ۱۵,٠۵۱
  ۱.۳۲
  ۸,۱۵۳,۴٠۹ ۱۴,۸۱۶
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۲,٠۲٠ ۲۲,۱۸٠
  ۲.۷۴
  ۲,۳۸۲,۳۱۵ ۲۲,۶۴٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۶,۱۴٠ ۴۶,٠۶٠
  ۲.۴۱
  ۵۳۲,٠۸۸ ۴۷,۲۸٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۹۷۵ ۱,۹۷۹
  ۴.۹۶
  ۲۵,٠۴۲,٠۷۶ ۲,٠۷۸
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۳,۲۵۱ ۱۳,۴۵۷
  ۱.۷۱
  ۴,۸۵۸,۱۱۵ ۱۳,۴۸۲
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۹,۳۸٠ ۹,۷۱٠
  ۴.۲۹
  ۴۸٠,۵۱۹ ۹,۸٠٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۳۹۵ ۱,۳۹۷
  ۴.۹۱
  ۲۲,٠۴۷,۸۵۷ ۱,۴۶۷
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۹,۵۶٠ ۹,۶۳۳
  ۵
  ۱,۲۸۲,۵۳۷ ۱٠,٠۶۳
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۶۲۸ ۱,۶۳۴
  ۴.۹۶
  ۳۷,۷۵۹,۷۲۸ ۱,۷۱۳
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۵,٠۳۳ ۵,٠۳۷
  ۴.۹۸
  ۳,۵۳۲,۹۴۶ ۵,۲۹۷
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۴,۷٠۹ ۴,۷۳٠
  ۴.۹۸
  ۲,۷۷۴,۲۴۸ ۴,۹۵۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۸,۴۳۳ ۸,۵۸۳
  ۴.۹۹
  ۱,۱۳۵,۵۶۵ ۸,۸۷۶
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۲,۵۹٠ ۱۲,۶۵٠
  ۴.۹۸
  ۸,۲٠۹,۴۹۷ ۱۳,۲۵٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۴,۲۳۱ ۴,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۲,۸٠٠,۵۲۳ ۴,۴۵۳
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۷,۹۵۱ ۸,٠۱۴
  ۴.۹۹
  ۱,۷۵۳,۷٠۶ ۸,۳۶۹
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۴,۲۷۵ ۴,۳۹۴
  ۴.۹۸
  ۲,۱۷۱,۵۳۸ ۴,۴۹۹
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱٠,۷۳٠ ۱٠,۸۴٠
  ۴.۹۶
  ۱٠,۷٠۲,۷۲۷ ۱۱,۲۹٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,٠۸۱ ۴,۱٠۲
  ۴.۹۸
  ۴,۵۳٠,۴۹۶ ۴,۲۹۵
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۶,۷۱٠ ۶,۷۳٠
  ۴.۹۶
  ۲,۵۴۳,۲٠۹ ۷,٠۶٠
 • جم پتروشیمی جم ۵٠,۴٠٠ ۵٠,۴۹٠
  ۱.۴۹
  ۱,۱۵۶,۴۹۵ ۵۱,۱۶٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۱۲,۸٠٠ ۱۱۴,۹۷٠
  ۴.٠۸
  ۴۹۹,۱۷۳ ۱۱۷,۶٠٠
 • چافست افست‌ ۹,۹۸٠ ۱٠,۲۱٠
  ۴.۹۵
  ۱,٠۲٠,٠۹۷ ۱٠,۵٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳٠,۱۹٠ ۳٠,۴۶۱
  ۲.۲۱
  ۵۷۳,٠۳۱ ۳٠,۸۷۱
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳,٠۴۷ ۳,٠۵۱
  ۴.۹۹
  ۶,۹۵٠,۲۷۳ ۳,۲٠۷
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۳۷٠ ۶,۵۳٠
  ۴.۹۳
  ۲,۱۲۶,۴۳۲ ۶,۷٠٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۱۲۸ ۳,۱۷۷
  ۴.۹۸
  ۱۶,۱۸۳,۴۹۴ ۳,۲۹۲
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۸۷۳ ۲,۸۹۹
  ۳.۸۲
  ۱۱,۲۵۵,۲٠۳ ۲,۹۸۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۲,٠۹٠ ۱۲,۳۵٠
  ۴.۹۵
  ۱,٠۲۱,۳۷۶ ۱۲,۷۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۴,۸۹۲ ۱۵,۳۱۴
  ۵
  ۴۸٠,۲۴۶ ۱۵,۶۷۶
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۴,۶۳۸ ۴,۶۳۵
  ۴.۹۸
  ۲۱,۶۳۵,۸۲۴ ۴,۴۱۸
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۴,۹۳۶ ۳۴,۹۸۱
  ۵
  ۴٠٠,۵٠۹ ۳۶,۷۷۴
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۹۲٠
  ۴.۲۹
  ۲۹۹,۸۹۴ ۲۳,۳٠٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۱,۸۷٠ ۲۱,۸۶٠
  ۲.٠۶
  ۴,۵۳۷,۹۳۱ ۲۲,۳۳٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۳,۳۶٠ ۱۳,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۵۵۵,۲۱۶ ۱۴,٠۶٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۸,۷٠۴ ۱۹,۳۶۸
  ۳.٠۴
  ۳۷۱,۶٠۵ ۱۹,۲۹٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۲٠٠ ۳,۲۲۱
  ۴.۹۶
  ۱٠,۱۷۹,۶۲۶ ۳,۳۶۷
 • حسیر ریل سیر کوثر ۳۹,۹۹۶ ۳۹,۶۲۲
  ۱.٠۶
  ۴,۱۵۹,۲٠۴ ۳۹,۵۷۷
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۹,۲۵٠ ۵٠,۵۲۶
  ۳.۳۷
  ۱۴۵,۹۹۵ ۵٠,۹۷٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۷۳٠ ۳,۷۴۳
  ۴.۹۹
  ۱۱,۸۶۹,۶۲۲ ۳,۹۲۶
 • حفاری حفاری شمال ۵,۲٠٠ ۵,۲٠٠
  ۴.۹۴
  ۸,۲۲۸,۶۹۲ ۵,۴۷٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳,۶۷٠ ۱۳,۸۲٠
  ۴.۹۴
  ۶,۹۱۶,۲۵۷ ۱۴,۳۸٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۵۹٠ ۲,۵۹۶
  ۴.۷۴
  ۸,۱۵۴,۴٠۴ ۲,۷۱۹
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۸,۲۲٠ ۸,۱۸٠
  ٠.۱۲
  ۱۶,۹۳۵,۶٠۳ ۸,۲۱٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷۱٠ ۱,۶۸۷
  ۲.۳۴
  ۱۸۳,۵۴۲,۳٠۷ ۱,۷۵۱
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,٠۳۷ ۱,٠۳۸
  ۴.۹۵
  ۲۱۶,۷۴۴,۲۱۵ ۱,٠۹۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۷۷,۸۵٠ ۷۹,٠۵٠
  ۴.۹۹
  ۳٠۱,۴٠۸ ۸۱,۹۴٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۵٠٠
  ۴.۹۷
  ۸۴۶,٠۲۵ ۱۲,۸۸٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۲۷٠
  ۴.۹۶
  ۵,۳۳۴,۳۹۳ ۱۸,۹۴٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱,۹۹۱ ۱,۹۹۶
  ۴.۹۶
  ۱۹,۵۸۱,۲۸۵ ۲,٠۹۵
 • خچرخش چرخشگر ۹,۴۵٠ ۹,۴۸٠
  ۴.۹۳
  ۱,۴۱۷,۴۸۸ ۹,۹۴٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۸,۸٠۱ ۵٠,۲۳۳
  ۵
  ۲۲۳,۱۲۷ ۵۱,۳۶۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱٠۴,۷۴٠ ۱٠۶,۱٠٠
  ۵.٠۱
  ۵۴۶,۴۴۶ ۱۱٠,۲۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۴,٠۵۹ ۳,۹۷٠
  ٠.۵۹
  ۷,۲۹٠,۱۲۷ ۴,٠۸۳
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۳٠,۴۵٠ ۳٠,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۴۷,٠۷۶ ۳۲,٠۵٠
 • خزامیا زامیاد ۵,۸۹٠ ۵,۸۹٠
  ۴.۸۵
  ۱۳,۶۵۱,۸٠۱ ۶,۱۹٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۲,۹۲٠ ۱۲,۹۷٠
  ۴.۹۳
  ۲,۶۹۲,۴۵۷ ۱۳,۵۹٠
 • خساپا سایپا ۱,۵۶۵ ۱,۵۶۸
  ۴.۹۸
  ۳۴٠,٠۹۴,۵۷۲ ۱,۶۴۷
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۴,۱۵٠ ۱۴,۲۸٠
  ۴.۹۷
  ۳,۸۲۶,٠۲۱ ۱۴,۸۹٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۷,۶۴٠ ۷,۵۸٠
  ۴.۹۵
  ۸,۱۴٠,۵۶۱ ۷,۲۸٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۵,۳۳٠ ۵,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۲,٠۹۲,۹۶۳ ۵,۶۱٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲٠,۲۲٠ ۲٠,۱۱٠
  ۱.۷۱
  ۶,۶۵۷,۹۶۹ ۱۹,۸۸٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,٠۹۷ ۲,۱٠٠
  ۴.۹۸
  ۱۲۲,۴٠۱,٠٠۴ ۲,۲٠۷
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱٠۱,۶۵٠ ۱٠۴,۵۴٠
  ۵
  ۶۴,۴۲۵ ۱٠۷,٠٠٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۲۶٠ ۳,۲۳۸
  ۳.۹۸
  ۱۷,۲۲۳,۶٠۸ ۳,۳۹۵
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۲,۷۶۹ ۲,۷۷٠
  ۴.۹۸
  ۸,۷۴۳,۸۴۸ ۲,۹۱۴
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۱۱۹ ۲,۱۲۸
  ۴.۶۸
  ۲۴,۷۸۹,۸۵۵ ۲,۲۲۳
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۳۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۳۴,۱۸۴ ۱۳,٠۳٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۲۵,۵۹٠ ۲۵,۷۶٠
  ۴.۹۸
  ۴,۸۵۳,٠۸۸ ۲۶,۹۳٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۶۷۴ ۱,۶۷۶
  ۴.۷۸
  ۳۷٠,۶۹۱,۲۴۵ ۱,۷۵۸
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,٠۹٠ ۷,۱۷٠
  ۴.۹۶
  ۱,۵۶۵,۸۱۷ ۷,۴۶٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۶,٠۸٠ ۲۶,۴۸٠
  ۴.۸۵
  ۴۵۴,۹۲۳ ۲۷,۴۱٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳٠,۹۳٠ ۳۱,۲۹٠
  ۲.۳۸
  ۱,۱۴۷,٠٠۲ ۳٠,۲۱٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۴,۱۳٠ ۲۴,٠۹٠
  ٠.۵
  ۲۸۵,٠۹۴ ۲۴,٠۱٠
 • دالبر البرزدارو ۱۴,۳۶٠ ۱۴,۲۷٠
  ٠.۳۵
  ۵۲۵,۲۷٠ ۱۴,۳۱٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,۸۴۹ ۲,۹۲۵
  ۴.۹۷
  ۲,۷۸۳,۵۸۴ ۲,۹۹۸
 • دانا بیمه دانا ۵,۱۹٠ ۵,٠۹٠
  ۲.۳۱
  ۳۸۶,۲۲۷ ۵,٠۷۳
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۲,۵٠۷ ۱۲,۵۹۵
  ۵
  ۱,٠٠۴,۹۲۹ ۱۳,۱۶۵
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۸,۹۲۲ ۹,٠۸۴
  ۵
  ۱,۱۱۳,۵۱۹ ۹,۳۹۲
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۳,٠٠٠ ۳۳,۸۵٠
  ٠.۱۲
  ۱,٠۸۲,۶۷۹ ۳۲,۹۶٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۹,۱٠٠ ۴۹,۱۳٠
  ۲.۱۲
  ۷۸۵,۷۳٠ ۴۸,٠۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۲,٠۷۶ ۳۲,۱۷۷
  ۵
  ۱,۴۵۲,٠٠۵ ۳۳,۷۶۴
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱٠,۸۲۱ ۱٠,۸۶۲
  ۵
  ۱,۷۷۲,۱۴۳ ۱۱,۳۹٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۳,٠۴٠ ۱۳,۵٠٠
  ۴.۹۶
  ۳۸۶,۵۹۶ ۱۳,۷۲٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۲,٠۱٠ ۱۲,۱۳٠
  ۱.۴
  ۶۹۸,۱۲۶ ۱۲,۱۸٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۷,۹۳٠ ۳۷,۵۹٠
  ۲.۹۲
  ۴٠۵,٠۴۷ ۳۹,٠۷٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۳,۹٠٠ ۲۴,۳۴۴
  ۲.۳
  ۳۷٠,۱۳۲ ۲۴,۴۶۲
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۴۳,۵٠٠ ۴۳,٠۵٠
  ۳.۹۷
  ۱,۴۶۶,۹۸۳ ۴۵,۳٠٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,٠۷٠ ۵,٠۹٠
  ۴.۸۸
  ۵,۸٠۲,۶۲۳ ۵,۳۳٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۴,۷۳٠ ۱۴,۷۴٠
  ٠.٠۲
  ۵,۴۹۴,۳۳۹ ۱۴,۷۲۷
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۸,۶۶٠ ۱۸,۹۵٠
  ۳.۳۲
  ۴۹۲,۱۱٠ ۱۹,۳٠٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۵,۹۲٠ ۱۵,۸۷٠
  ۲.٠۳
  ۵۶۸,۵۳۶ ۱۶,۲۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۸,۷٠٠ ۱۹,٠۹٠
  ۲.۷۶
  ۳۱۶,۲۷۸ ۱۹,۲۳٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۴,٠۱٠ ۲۴,۴۵٠
  ۲.۲
  ۴۷۹,۲۲۹ ۲۴,۵۵٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۱,۵٠٠ ۲۲,٠۹٠
  ۴.۸۷
  ۱,٠۳۲,۳۸۴ ۲۲,۶٠٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۶,۱۱٠ ۱۶,۲۴٠
  ۴.۹۶
  ۱,٠۸۳,۵۱۷ ۱۶,۹۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۷,۶۱٠ ۲۸,۵۷٠
  ۴.۲۳
  ۱۲۷,۳۹۸ ۲۸,۸۳٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۳,۴۶۷ ۳۳,۴۴۷
  ۵
  ۲,۴۲۲,۲۸٠ ۳۱,۸۷۴
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۳,۶۹٠ ۳,۷۷۴
  ۴.۹۹
  ۲,۳۵۴,۸۶۳ ۳,۸۸۴
 • دکیمی کیمیدارو ۱۹,۷۴٠ ۲٠,۲۶٠
  ۳.۲۴
  ۱۵۴,۹۸۱ ۲٠,۴٠٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۴۹,۵۶٠ ۴۹,۴۹٠
  ۵
  ۵,۵۵٠,۱٠۷ ۴۷,۲٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳۱,۶٠٠ ۳۲,٠۳٠
  ۲.۹۲
  ۳,۱۸۸,۵۷۲ ۳۲,۵۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲٠,٠۳٠ ۲٠,۲۱۶
  ۵
  ۲,۴۶۹,۹۳۶ ۲۱,٠۸۴
 • دی بانک دی ۹۳۲ ۹۳۷
  ۳.۴۲
  ۴۷۱,٠۹۸,۸۷۹ ۹۶۵
 • دیران ایران‌دارو ۲۹,۸۷٠ ۲۹,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۲,۴۴۱,۸۷۷ ۳۱,۴۴٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,۸۵۸ ۳,۸۶۵
  ۳.۶۹
  ۸۲,۴۴۳,۳۶٠ ۴,٠٠۶
 • رافزا رایان هم افزا ۶۹,٠۲۹ ۶۹,۷۵۷
  ۴.۸۷
  ۲۵۳,۷۲٠ ۷۲,۵۶۳
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴,۴۶۹ ۴,۴۴۴
  ۳.٠۶
  ۱٠,۹۲۶,۶۱۳ ۴,۶۱٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۳۴٠ ۵,۲۹٠
  ۳.۲۶
  ۵,۱۳۳,۸۸۳ ۵,۵۲٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۹,۳۵٠ ۹,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۸۸۳,۱۳۴ ۹,۸۴٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۶,٠۸٠ ۶,۱۸٠
  ۴.۸۵
  ۱,۷۴۳,۲۵۷ ۶,۳۹٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۵,۵۲٠ ۱۵,۵۲٠
  ۴.۹۶
  ۱٠,۹٠٠,۵۹۱ ۱۶,۳۳٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۲,۹۷۱ ۱۳,۲۱۵
  ۴.۵۸
  ۷۴۳,۵۳۹ ۱۳,۵۹۴
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۹,۷۱۶ ۲۹,۹۲٠
  ۵
  ۶۹۲,۴۵۸ ۳۱,۲۷۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۳٠۱,۱۷۸ ۳٠۶,۳۱۹
  ۵
  ۲۱۳,۱۷۹ ۳۱۷,٠۲۹
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۱۸۶ ۲,۲۱۴
  ۵
  ۸,۵۵۳,۱۶٠ ۲,۳٠۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۹۷,٠٠٠ ۹۶,۶۷٠
  ٠.۷۱
  ۸۷,۳۴۶ ۹۶,۳۲٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۳,۳۱٠ ۱۳,۴۴۴
  ۴.۵۲
  ۱,۱۳۶,٠۳۷ ۱۳,۹۴٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۵۱۵ ۳,۵۳۴
  ۵
  ۸,٠۷۶,٠٠۶ ۳,۷٠٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۴,۹۹۸ ۴,۹۲۹
  ۲.۹۹
  ۳,۷۷۳,۲۷۳ ۵,۱۵۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۶,۷۸۴ ۶,۸۴۳
  ۳.۴۷
  ۲,۱۶۴,۶۳۸ ۷,٠۲۸
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۸,۶٠۸ ۱۸,۶۸۲
  ٠.۸۲
  ۳,۱۳۲,۱۱۳ ۱۸,۷۶۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲٠,۲۶٠ ۲٠,۶۹۸
  ۳.۳۵
  ۴۷۴,۴۳۷ ۲٠,۹۶۳
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۵۱٠
  ۴.۲۳
  ۲,۹۱۲,٠۸٠ ۱۷,٠۲٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۹,۱۹۵ ۹,۳۱۱
  ۴.۸۳
  ۱,۱۶۲,۱۸۱ ۹,۶۶۲
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۷,۷۱۴ ۷,۹۱۷
  ۵
  ۱,٠٠۵,۹۱۴ ۸,۱۲٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۸,۴۲٠ ۱۸,۲۴٠
  ۲.۴۵
  ۵۶۶,۹۴۵ ۱۷,۹۸٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۲٠,۹۸۸ ۲۱,۱۳٠
  ۵
  ۷۵۳,۶۶۸ ۲۲,٠۹۲
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷٠,۸۲٠ ۷۲,۷۳۸
  ۳.۲۲
  ۱,٠۵۲,۴۷۶ ۷۳,۱۷۹
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۶۶٠
  ٠.۳۴
  ۵۱۶,۳۶۷ ۱۷,۶۶٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳٠,۵۷٠ ۳۱,۷۷٠
  ۴.۹۷
  ۱۲۲,٠۹۴ ۳۲,۱۷٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴٠,٠٠٠ ۴٠,۴۶٠
  ۲.۷
  ۴,٠۵۹,٠۶۲ ۳۸,۹۵٠
 • ساوه سیمان ساوه ۴۹,۲۷٠ ۵٠,٠۵۹
  ۳.۴۵
  ۱۷۳,٠۲۱ ۵۱,٠۳۳
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱٠۶,٠۶۵ ۱٠۹,۳۵۸
  ۵
  ۵۷,۳۷۷ ۱۱۱,۶۴۷
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۶,۳۲٠ ۳۶,۲۴٠
  ٠.۹۷
  ۱۴۵,۵۵۷ ۳۵,۹۷٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۲,۶۶۹ ۲,۶۷۳
  ۴.۹۸
  ۱٠,۳۸۷,۹٠۷ ۲,۸٠۹
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۱,٠۹٠ ۵۱,۹۹٠
  ۴.۱۸
  ۶٠۷,۸۸۵ ۵۳,۳۲٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۳٠,۱٠٠ ۳۱,۶٠٠
  ۴.۹۳
  ۷۷,٠۸۸ ۳۱,۶۶٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۹,٠۵٠ ۸,۸۴٠
  ٠.۹۸
  ۸,۱۱۶,۵۴۸ ۹,۱۴٠
 • سپید سپید ماکیان ۵۴,۱٠٠ ۵۴,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۵,۱۱۸,٠۳۵ ۵۶,۹۴٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۷۶۵
  ۲.۸۶
  ۱,۵۱۹,۱۵۸ ۱۸,۲۷۲
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲٠,۲۴٠ ۲٠,۲۶٠
  ۴.۸۴
  ۲,٠۱۵,۲۱۷ ۲۱,۲۷٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۹۴,۱۲٠ ۹۴,۴۹٠
  ۵
  ۴۴۲,۶۸۲ ۹۹,٠۷٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۵۵٠
  ۴.۳۷
  ۶۸۶,۳۴۹ ۲۳,۳۲٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۳,۷۹٠ ۲۳,۸۹٠
  ۴.۹۵
  ۲,۵۹۳,۱۳۳ ۲۵,٠۳٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۳,۹۵۶ ۳۴,۳۱۵
  ۵
  ۳۵۲,٠۹۵ ۳۵,۷۴۳
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۷,۶۳٠ ۳۹,۴۲٠
  ۵
  ۴۶,۵۹۶ ۳۹,۶۱٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۶,۹۲٠ ۶,۹۳٠
  ۴.۹۵
  ۴,۴۷۲,۴۲۶ ۷,۲۸٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۱۴۲ ۵,۱۵۵
  ۴.۹۹
  ۲,۷۲۲,۳۲۶ ۵,۴۱۲
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۳,۵۷٠ ۲۳,۹۹٠
  ۱.۹۶
  ۱۴۳,٠۱٠ ۲۴,٠۴٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۸٠٠ ۷,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۷,۲۵۳,۸۹۶ ۸,۲۱٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۳۴٠ ۸,۳۵٠
  ۱.۵۳
  ۱,٠۵۲,۶۹۵ ۸,۴۷٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۴٠,۶۶٠ ۴۱,۳۸٠
  ۴.۹۸
  ۴۲۲,۲۹۲ ۴۲,۷۹٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۸۷٠
  ۴.۸۲
  ۱,۱۳۳,۴۲۸ ۱۷,۶۵٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۷,۸۵٠ ۱۸,۵٠٠
  ۴.۹۵
  ۲۵٠,۲۳۶ ۱۸,۷۸٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۶٠,۳۳٠ ۶٠,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۹۹,٠۴۲ ۶۳,۵٠٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۷,۹۹٠ ۱۸,٠۳٠
  ۴.۹۷
  ۴,۷۱۸,۸۹۳ ۱۸,۹۳٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۳,۵۲٠ ۲۳,۳۵٠
  ۵
  ۵۶۹,۶۱۵ ۲۲,۴٠٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵۲,٠٠٠ ۵۲,۳۱٠
  ۴.۱۸
  ۲۲۷,۸۲۴ ۵۴,۲۷٠
 • سکرد سیمان کردستان ۵,۳۷٠ ۵,۵۸٠
  ۴.۹۶
  ۷۴۲,۸۵۳ ۵,۶۵٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۴,۸۵٠ ۱۴,۹۳٠
  ۱
  ۳۴۷,۱۸۱ ۱۵,٠٠٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۴,۴۴٠ ۱۴,۵۲٠
  ۴.۸۱
  ۳,۴۲۹,۱۶۹ ۱۵,۱۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۶۴۶
  ۵
  ۳,٠۱۲,۵۴۳ ۱۲,٠٠٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۱٠۴,۴۹٠ ۱٠۶,۴۵٠
  ۴.۵۹
  ۸۲۸,۱۹۷ ۱٠۹,۵۲٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۷,۲۵٠ ۱۶,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۷۴٠,۱۷٠ ۱۶,۴۳٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۲,۱۵٠ ۲۲,۵۱٠
  ۱.۸۶
  ۱۴۶,۶۸۱ ۲۲,۵۷٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱٠,٠٠٠ ۱٠,٠۳٠
  ۴.۶۷
  ۵,۳۷۷,۷٠۴ ۱٠,۴۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,٠٠٠ ۶,۱۸٠
  ۴.۶۱
  ۱,۳۱۶,٠۶۵ ۶,۲۹٠
 • سیستم همکاران سیستم ۵,۷٠٠ ۵,۶۶٠
  ٠.۱۸
  ۱,۳۱۵,۲۲۸ ۵,۶۹٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۵,۷٠٠ ۵,۷۵٠
  ۴.۸۴
  ۲,۶۴۸,۷٠۶ ۵,۹۹٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۹,۹٠٠ ۱۹,۹٠٠
  ۴.۹۶
  ۲,۲۸۵,٠۶۶ ۱۸,۹۶٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴۹,۴۵٠ ۴۹,۷۶٠
  ۵
  ۱,۶۹٠,۶۹۷ ۵۲,٠۵٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۴,۳۸٠ ۱۴,۴٠۷
  ۴.۹۹
  ۳,۵۶۱,۶۳۸ ۱۵,۱۳۶
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۱,۵۴٠ ۳۱,۵۶٠
  ۴.۹۷
  ۴۹۵,۶۸۴ ۳۳,۱۹٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۳۳,۳۹٠ ۱۳۳,۷۵۱
  ۳.٠۳
  ۱,٠۱۶,۵۶٠ ۱۳۷,۵۵۶
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۶,۴۶٠ ۳۶,۱۸٠
  ۴.۱۸
  ۱۱,۴۷۷,۲۶۱ ۳۸,٠۵٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۵,۹۴۱ ۱٠۵,۹٠۴
  ۵
  ۵,۸٠٠,۳۹٠ ۱٠٠,۸۹۷
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۶,۲۷٠ ۶,۲۸٠
  ۵
  ۵۹,۷۹۲,۷۹۶ ۶,۶٠٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۱,۷۴٠ ۱۲,٠٠٠
  ۴.۲۴
  ۲,۹٠۶,۵۳۷ ۱۲,۲۶٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۸,۸۲٠ ۸,۹۱٠
  ۴.۹۶
  ۴,۲۹۶,۴۳۴ ۹,۲۸٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۹,۴۵۹ ۱۹,۴۵۴
  ۲.۱۱
  ۵۵۶,۶۲۲ ۱۹,۸۷۹
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۷,۵۳٠ ۱۷,۵۴٠
  ۲.۸۳
  ۱,۷۳۳,۹۴۹ ۱۸,٠۴٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۸٠,۳۹٠ ۱۸٠,۴۲٠
  ۵
  ۱,۴۱۵,۶۹۸ ۱۸۹,۸۸٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۱,۲۹٠ ۱۱,۳٠٠
  ۴.۹۷
  ۴۵,۹۲۴,۸۳۳ ۱۱,۸۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۶٠٠ ۴,۵۶۸
  ۲.۵۴
  ۱۶۹,۳۴۶,۵۲۸ ۴,۷۲٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۹,۱۳۹ ۳٠,٠۶۲
  ۵
  ۲۳۱,۷۱۱ ۳٠,۶۷۲
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۲,۸۲٠ ۱۲,۷۳۸
  ۱.۹۴
  ۳,۱۵۵,٠۷٠ ۱۳,٠۷۴
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۱,۸۱٠ ۶۳,۷٠٠
  ۵
  ۶۴۱,۶۵۷ ۶۵,٠۶٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲٠,۹۸٠ ۲٠,۹۳٠
  ۱.۳۶
  ۷۸۶,۴۶۱ ۲۱,۲۷٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲۴,۸۶۵ ۱۲۴,۸۶۵
  ۵
  ۷۴۳,۶۵۲ ۱۳۱,۴۳۶
 • شرانل نفت ایرانول ۴۷,۷٠٠ ۴۸,٠۵۴
  ۱.۴۶
  ۸۷٠,۳۴۴ ۴۸,۴٠۸
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۳۲٠ ۳,۳۲۶
  ۱.۱
  ۴۶,۱۸۵,۴۴۶ ۳,۳۵۷
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۲,۹۷٠ ۱۳,٠٠٠
  ۱.٠۹
  ۲٠۳,۵۲۱,۷۳٠ ۱۲,۸۳٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۷۸,۸٠٠ ۷۸,۸۱٠
  ۴.۹۹
  ۳۳۹,۸٠۷ ۸۲,۹۴٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳٠,۳٠۸ ۳٠,۳۴۸
  ۵
  ۱,۷٠۶,۹۵۲ ۳۱,۹٠۳
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۱٠۳,۷۳٠ ۱٠۳,۹۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۱۲,٠۸۲ ۱٠۹,۱۸٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۳۶,٠۸٠ ۳۵,۹۱٠
  ٠.٠۳
  ۱۴۵,۴۷۲ ۳۶,٠۷٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۴٠۴ ۱,۴٠۶
  ۴.۹۴
  ۱۲,۳۵٠,٠۱۳ ۱,۴۷۷
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴۳۸,۹۹٠ ۴۴٠,۸٠٠
  ۵
  ۱۹۹,۴۲٠ ۴۶۲,٠۹٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳۲,۴۴۶ ۳۲,۵۶٠
  ۵
  ۲,۱۳۳,۲۹۴ ۳۴,۱۵۳
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۹۹,۹۷٠ ۹۹,۶۴٠
  ۴.۲۲
  ۳۲۱,۶٠۶ ۱٠۴,۳۸٠
 • شکلر نیروکلر ۲۸,۴۸٠ ۲۸,۴۶٠
  ۲.۸۶
  ۴۳۹,۷۲۳ ۲۹,۳۲٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,۸۹٠ ۶,۹۳٠
  ۲.۴۱
  ۱,٠٠۵,۵۱۵ ۷,٠۶٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۱,۱٠٠ ۱٠,۹۵۱
  ۲.۱۳
  ۱۶,۵۵۴,۸۷۲ ۱۱,۳۴۱
 • شلعاب لعابیران‌ ۶,۶۱٠ ۶,۶۲٠
  ۴.۸۹
  ۳,٠۶۱,۹۳۸ ۶,۹۵٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶٠,۱۵٠ ۵۹,۹۷٠
  ۱.٠۱
  ۱,۴۹۶,۲۳٠ ۵۹,۵۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۹,۹۷٠ ۲٠,۱۶٠
  ۴.۸۶
  ۷۶۶,۶۲۹ ۲٠,۹۹٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۸۵,۸۶٠ ۸۵,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۹۳,۵۴۸ ۹٠,۳۷٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۱,۱۱٠ ۲۱,۱۴٠
  ۵
  ۵,۳۷۷,۵۴۹ ۲۲,۲۲٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۶,٠۷۹ ۶,۱۲۶
  ۳.۳۲
  ۲۲,۳۹۵,۱۶۸ ۶,۲۸۸
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۵,۷۵٠ ۲۵,۱۸٠
  ۴.۱۷
  ۲,۳۲۲,۳۷۸ ۲۴,۷۲٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۹,۸۸٠ ۱٠,۱۳٠
  ۴.۹۱
  ۷۳۵,۹۹۴ ۱٠,۳۹٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۴,۳۷٠ ۲۴,۹٠٠
  ۳.۱۸
  ۶۲۹,۴٠۶ ۲۵,۱۷٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۳,۳۴٠ ۵۳,۵۶٠
  ۴.۹۵
  ۴۷۴,۱۳۶ ۵۶,۱۲٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۹,۳٠٠ ۴٠,۷٠۹
  ۴.۹۸
  ۱۴۸,٠۴۵ ۴۱,۳۶٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۳۵٠
  ۵
  ۳,۲۶۴,۹۸۹ ۱۴,٠٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۵۸٠ ۳,۶٠۶
  ۶.۵
  ۶,۴۶۲,٠۱۷ ۳,۸۲۹
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۹۶٠
  ٠.۲۵
  ۱,٠۴۹,۶۵۲ ۱۵,۸۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱۴٠,۱۴٠ ۱۴۲,۸۲٠
  ۵
  ۶۴,۶۶۹ ۱۴۷,۵۱٠
 • غدیس پاکدیس ۱۲,۴۷۹ ۱۲,۳٠۳
  ۳.۴۱
  ۴,۶۴۱,۹۴۹ ۱۲,۹۲٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۱۱,۱۶٠ ۱۱,۲٠٠
  ۴.۹۴
  ۴,۲۷۶,۲۴۵ ۱۱,۷۴٠
 • غسالم سالمین‌ ۲,۶۴۷ ۲,۶۷٠
  ۴.۹۶
  ۹,۹۸۴,۱۹۲ ۲,۷۸۵
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۶,۲۸٠ ۶,۳٠٠
  ۳.۶۳
  ۶,۷۵۴,۶۷۴ ۶,٠۶٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,۲٠٠ ۵,۲۲٠
  ۳.۵۷
  ۱۴,۱۷٠,۴۶۴ ۵,٠۲۱
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۸,۹۸٠ ۳۸,۸۵٠
  ۴.۹۸
  ۶,۷۸۷,۹۵۳ ۳۷,۱۳٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۳۵۵ ۴,۴۶۹
  ۵
  ۱,۶۸۲,۳۱۶ ۴,۵۸۴
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۶۳٠ ۲,۶۳۲
  ۴.۸۱
  ۲٠,۱۳۳,۱۲۴ ۲,۷۶۳
 • غصینو صنعتی مینو ۱۵,۱۷۶ ۱۵,٠۹۳
  ۵
  ۱۵,۷۳۹,۸۵۹ ۱۴,۴۵۴
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۷,۵۱۱ ۷,۵۱۴
  ۵
  ۲,٠۶۳,۴۷۱ ۷,۹٠۶
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۵,۸٠٠ ۴۵,۳۱٠
  ۲.۳
  ۱,۹۳۶,۱۴۷ ۴۶,۸۸٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۲۲۳ ۲,۲۲۵
  ۵
  ۶,۵۹۲,۲۵۹ ۲,۳۴٠
 • غگز گز سکه ۱٠,٠۱٠ ۱٠,٠٠۱
  ۲۳
  ۲,۴۴۸,۲۵۲ ۱۳,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۱۸۷ ۳,۱۸۸
  ۱.۴
  ۴۱,۴۲۸,۱۴۶ ۳,۱۴۳
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۲,۲٠۴ ۶۲,۸۱۶
  ۵
  ۱۹۴,۴۷٠ ۶۵,۴۷۷
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱٠,۶۸۹ ۱٠,۸۹۳
  ۵
  ۸۸۵,۷۷۱ ۱۱,۲۵۱
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۱,۱۳۹ ۲۱,۳۷۴
  ۵
  ۱,۱۶۵,۸۶۵ ۲۲,۲۵۱
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۶,۲۴٠ ۲۶,٠۷٠
  ۲.٠۹
  ۱,۴۷۵,۶۹۵ ۲۶,۸٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۴۵,۸۹٠ ۴۵,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۴۷۴,۸۵۴ ۴۸,۳٠٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵,۲٠۷ ۵,۲۳۱
  ۵
  ۳,۴۵۲,۱۹۴ ۵,۴۸۱
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۳۲,۷۳٠ ۳۳,۲٠٠
  ۴.٠۷
  ۴,۸۸۵,۷۶۷ ۳۴,۱۲٠
 • غویتا ویتانا ۵,۵۲۴ ۵,۷٠۳
  ۴.۹۹
  ۱,٠۹۷,٠۹۶ ۵,۸۱۴
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۹۸۴ ۹۸۹
  ۴.۹۳
  ۲۲,۳۹۴,۴۵۹ ۱,٠۳۵
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۵۵۸ ۱,۵۶۲
  ۵
  ۲۱,۸۵۹,۷۸۷ ۱,۶۴٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۹۷٠
  ۲.۵۶
  ۱۷,۱۱۳,۴۶۴ ۱۳,۲۹٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۷,۸۶٠ ۱۷,۸۸٠
  ۴.۹
  ۱۷,۲۸٠,۱۱٠ ۱۸,۷۸٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۶,۶۷٠ ۱۶,۷۱٠
  ۱.۸۸
  ۵۴٠,۳۳۵ ۱۶,۹۹٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۸,۷۶٠ ۱۸,۶۹٠
  ۴.۱۹
  ۷,۲٠۳,۹۶۷ ۱۹,۵۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۷,٠۷٠ ۲۷,۲۵٠
  ۲.۳۱
  ۲,۲۳۹,۴۸۸ ۲۷,۷۱٠
 • فپنتا سپنتا ۴۵٠,۸۳٠ ۴۴۵,۱۴٠
  ۳.۵۶
  ۵۹,۸۵۱ ۴۶۷,۴۸٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱۲,۲۲٠ ۱۲,۲۴۳
  ۵
  ۱,۱۸۵,٠۶۵ ۱۲,۸۶۳
 • فجام جام‌دارو ۵,۳۶٠ ۵,۳۲٠
  ۳.۷۷
  ۵,٠۱۵,۱۹٠ ۵,۵۷٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۵,٠۱٠ ۲۵,٠۶٠
  ۴.۹۸
  ۸,۱۴۲,۷۸٠ ۲۶,۳۲٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۵,۹۹۲ ۵,۹۹۲
  ٠.٠۳
  ۷۸,۳٠۴,۸۷۸ ۵,۹۹٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۴,۸۳٠ ۲۵,۷۳٠
  ۴.۴۶
  ۱,٠۳۸,۳۳۹ ۲۵,۹۹٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۶,۱۲٠ ۱۶,۱۳٠
  ۳.۲۴
  ۱۵,۶۴۹,٠۳۹ ۱۶,۶۶٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۲۲,۸۲٠ ۲۲,۸٠۶
  ۱.۹۹
  ۲۶,۶۴٠,۴۳۹ ۲۲,۳۷۴
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳٠,۱۲٠ ۳٠,۲۷٠
  ۴.۹۸
  ۷۷۴,۴۷۲ ۳۱,۷٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۷,۲۹٠ ۷,۳٠٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۶٠۴,۸۶۴ ۷,۶۷٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲۷,۳۳۸ ۲۷,۳۳۸
  ۵
  ۷۱۸,۷۷۷ ۲۸,۷۷۶
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۴,۵۴۴ ۱۴,۵۹۹
  ۵
  ۵,۲۷۹,۸۳۱ ۱۵,۳٠۹
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۷,۵۲٠ ۲۸,۳۷٠
  ۴.۹۷
  ۲۱٠,۷۲۴ ۲۸,۹۶٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۴,۹٠٠ ۳۴,۳۹٠
  ٠.٠۹
  ۱۲,۷۴۲,۶۲۱ ۳۴,۸۷٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۷۲٠
  ۴.۹۸
  ۳,۹۷٠,۷۴۲ ۱۹,۶۸٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۷۶,۱۹٠ ۷۶,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۳۶۷,٠۵۹ ۸٠,۱۹٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۱۱,۸٠۶ ۱۱,۸۲۴
  ۵
  ۱,۳۴۲,۸۱۶ ۱۲,۴۲۷
 • فلامی لامیران‌ ۱۷,۶۱٠ ۱۷,۹۶٠
  ۴.۹۶
  ۵۶۲,۸۳۵ ۱۸,۵۳٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۱۵۹ ۱,۱۶۲
  ۵
  ۵۶,۴٠۲,۵۴۹ ۱,۲۲٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۲,۸۵٠ ۲۲,۸۵٠
  ٠.۲۲
  ۵۲,٠٠٠ ۲۲,۹٠٠
 • فمراد آلومراد ۱۶,۲۲٠ ۱۵,۷۷٠
  ٠
  ۲,۷۲۳,۵۵٠ ۱۶,۲۲٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۳,۲۹٠ ۱۳,۳٠٠
  ۱.۷۷
  ۷۱,۹۳۴,۴۸۷ ۱۳,۵۳٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۳,۸۷٠ ۲۳,۹۳٠
  ۴.۹۸
  ۳,۸۵۲,۸۹۴ ۲۵,۱۲٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۷۹,۹۷٠ ۱۸٠,۱۱٠
  ۱.۷۵
  ۲۹۱,۶۶٠ ۱۸۳,۱۷٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱٠,۹۳٠ ۱٠,۹۹٠
  ۳.۶
  ۲۷۹,۹۱۹,۲۲۲ ۱٠,۵۵٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۷,۳۶٠ ۱۷,٠۹٠
  ۱.۶۴
  ۲,۶۴٠,۱۶۴ ۱۷,٠۸٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۷,٠۷٠ ۱۷,۲۸۷
  ۴.۹۸
  ۳,۹۸۴,٠۳۳ ۱۷,۹۶۴
 • قاسم قاسم ایران ۴,٠۷۷ ۴,۱۶۴
  ۴.۹۹
  ۲,۱۶۳,۳۶۱ ۴,۲۹۱
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۵۲٠ ۸,۷۴٠
  ۳.۲۹
  ۵٠۴,۵۵۵ ۸,۸۱٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۵۴۴ ۲,۵۶۴
  ۴.۹۷
  ۷,۷۹۲,۶٠۲ ۲,۶۷۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠,٠۲۹ ۱٠,۵۳۶
  ۴.۹۹
  ۵۴,۵۳۲ ۱٠,۵۵۶
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲۴,۵۴٠ ۲۴,۹٠٠
  ۴.۹۹
  ۷۴۹,۷۱۶ ۲۵,۸۳٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۸,۴۸٠ ۲۹,۴۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۹٠,۷۸۷ ۲۹,۹۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۸۳٠ ۲,۸۷۱
  ۴.۶۲
  ۶,۷٠۸,٠۷۱ ۲,۹۶۷
 • قشهد شهد ۱۴,٠۶٠ ۱۴,٠۲٠
  ٠.٠۷
  ۸۶۸,۱۱۲ ۱۴,٠۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۱,۴۹۷ ۲۱,۵۵۲
  ۵
  ۱,۱٠۷,۳۲۲ ۲۲,۶۲۸
 • قصفها قنداصفهان‌ ۹٠,۸٠٠ ۹۱,۱۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۷۳,۸۲۶ ۹۵,۵۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۱,۱۷٠ ۲٠,۷٠٠
  ۴.۹۶
  ۱,۶۴۲,۶۳۱ ۲٠,۱۷٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۵,۴٠٠ ۲۵,۸۳٠
  ۴.۷۳
  ۳۷۸,۲۶۲ ۲۶,۶۶٠
 • قنیشا قند نیشابور ۳۵,۸۲٠ ۳۵,۶۴٠
  ۳.۹۴
  ۸۹۴,۱۸۵ ۳۷,۲۹٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۳۹,۵۶٠ ۳۹,٠٠٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۳۳,۷٠۲ ۳۷,۶۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۲,۸۹٠ ۱۳,٠۵٠
  ۴.۹۴
  ۸۴۹,۲۳۶ ۱۳,۵۶٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۳۱,۶۲۳ ۳۱,۵۶۷
  ۵
  ۳,۸۳٠,۵۳۱ ۳٠,۱۱۸
 • کالا بورس کالای ایران ۳۲,۷٠٠ ۳۲,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۲۴,۲۳۲,۹۱۸ ۳۱,۱۵٠
 • کاما باما ۸,۸۲٠ ۸,۸۴٠
  ۴.۹۶
  ۱۳,۶۳۲,۶۵٠ ۹,۲۸٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۶,۳۱٠ ۱۶,۳۴٠
  ۴.۹۵
  ۱۷,۱۱۶,۳۶۶ ۱۷,۱۶٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۷,۶۱٠ ۳۸,۴۳٠
  ۲.۹۴
  ۱,٠۹۲,۸۴۴ ۳۸,۷۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱٠۱,۵۲٠ ۱٠۱,۷۲٠
  ۵
  ۴٠٠,٠۳۴ ۱٠۶,۸۶٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۲,۹٠٠ ۳۳,۱۲۶
  ۲.۶۵
  ۴۵۶,۸۳۱ ۳۳,۷۹۵
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۴,۴۷٠ ۱۴,۵۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠٠۹,۴۸۷ ۱۵,۲۳٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲٠,۴۲٠ ۲٠,۵۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۲۴۲,۶۱٠ ۲۱,۴۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۴,۵۵۳ ۱۴,۷۵۷
  ۴.۹۹
  ۹۲۴,۹۷۸ ۱۵,۳۱۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۷,۷۶٠ ۲۷,۷۱٠
  ٠.۹۶
  ۳,۸۱۳,۸۶٠ ۲۸,٠۳٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۳,۴۶۷ ۳,۵۳۶
  ۴.۹۹
  ۲,۸۴۹,۶۷۶ ۳,۶۴۹
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۶,۹۱٠ ۲۷,٠۸٠
  ۱.۳۲
  ۲۴۲,۶۱۳ ۲۷,۲۷٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۹۵,۷٠٠ ۹۸,۸۷٠
  ۴.۶۲
  ۱۱,۵۱۸,۲۲۷ ۱٠٠,۳۴٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۲۵۶ ۱,۲۴۷
  ۲.۶۴
  ۴۲,۷۴٠,۵۸۸ ۱,۲۹٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۹,۷۲٠ ۴۹,۷۲٠
  ۴.۹۹
  ۲,۴۳۸,۳۱۹ ۵۲,۳۳٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,٠٠۵ ۱,٠٠۲
  ۳.۵۵
  ۲۲۱,٠۵۶,۵۴۵ ۱,٠۴۲
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۲۱٠
  ۴.۹۷
  ۱,۹۲۵,۹۱۵ ۲۷,۵۷٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳۱,۹۹۱ ۳۲,٠۱۶
  ۵
  ۳,۵۲۱,۳۷۵ ۳۳,۶۷۴
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۸,۲۳٠ ۱۸,۹٠٠
  ۴.۹۵
  ۲۵۴,۱۸۳ ۱۹,۱۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۶,۶٠٠ ۴۷,۵۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۸۳,٠٠۸ ۴۹,٠۵٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۵,٠۹٠ ۱۵,۱۲٠
  ۴.۹۷
  ۴,٠۱۱,۲۴۴ ۱۵,۸۸٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۳,۸۶٠ ۳,۸۶۹
  ۴.۳۱
  ۵,۲۱٠,۶۶۳ ۴,٠۳۴
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۵٠٠
  ۳.۳۷
  ۲,۴۹۱,۸۷۸ ۱٠,۶۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷۶,۶۵٠ ۷۷,۸۹۷
  ۲.۹۴
  ۷۷,۹۸۶ ۷۸,۹۷۴
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۴,۶۹٠ ۵۵,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۴۱۲,۴۴٠ ۵۷,۵۶٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۶۴۱ ۳,۶۷۹
  ۴.۹۸
  ۳,۲۲٠,۱۹۱ ۳,۸۳۲
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۷,۸۷٠ ۱۸,٠۶٠
  ۵
  ۶۸۶,۶۲۵ ۱۸,۸۱٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۸,٠۳٠ ۱۸,٠۲٠
  ۳.۶۹
  ۸۱۷,۲۷۷ ۱۸,۷۲٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۲,۷۴٠ ۲۲,۴۷٠
  ٠.٠۴
  ۱۴,۶۷۳,۲۴۸ ۲۲,۷۳٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۳,٠۵٠ ۴۴,۶۱۵
  ۳.۹۷
  ۳۴۷,۱۶۳ ۴۴,۸۳٠
 • کلر کلر پارس ۱۱۷,۹۹۹ ۱۱۷,۱۲۹
  ۳.۸
  ۸۹۴,۹۷۵ ۱۲۲,۶۶٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۶۱٠
  ۳.۴۲
  ۳,۷٠۴,۱۸۳ ۲۱,۶۶٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵,۳۴٠ ۵,۱۵٠
  ۲.۳
  ۳۷,۶٠۷,۳۱۱ ۵,۲۲٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶۸,۵۲۴ ۶۸,۷۲۶
  ۵
  ۸۹٠,۶۵۹ ۷۲,۱۳٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۶۸,٠٠٠ ۶۸,۵۳٠
  ۱.۵۹
  ۹۷,۴۴٠ ۶۹,۱٠٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۷,۹٠٠ ۱۸,۱۶٠
  ۱.۸۶
  ۲,٠۷۲,۲۷۹ ۱۸,۲۴٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۸,۷۹٠ ۸,۹٠٠
  ۵.۶۹
  ۲,۳۵۴,۱۷۲ ۹,۳۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۹,۸۹۸ ۱٠,٠۲۹
  ۴.۹۹
  ۴,۱٠۷,۸۱۷ ۱٠,۴۱۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۴,۱۳٠ ۱۴,٠۲٠
  ٠.٠۷
  ۱۳,۶۲۱,٠۲۷ ۱۴,۱۴٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۷,۹۶٠ ۱۸,۵۷۲
  ۴.۹۵
  ۲۹۶,۳۶۷ ۱۸,۸۹۵
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۷٠٠ ۷,۷٠٠
  ۴.٠۵
  ۱٠٠,٠٠٠ ۷,۴٠٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۵,۶۷۹ ۱۵,۸۳۹
  ۴.۴۳
  ۵,۷۴۷,۳۳۵ ۱۶,۴٠۶
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۶,۷۴٠ ۲۶,۸۸٠
  ۴.۸۷
  ۵,٠۳۹,۶۳۵ ۲۸,۱۱٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۵,۴۴۷ ۱۵,۵۷٠
  ۴.۹۵
  ۲,۷۱۱,٠۶۳ ۱۶,۲۵۲
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۹۱٠ ۱,۸۸۹
  ۳.۶۴
  ۲٠,۲٠۱,٠۴۵ ۱,۸۴۳
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۸۴٠ ۴,۹۴۲
  ۲.۲۸
  ۹۴۱,۸۳۸ ۴,۹۵۳
 • لابسا آبسال‌ ۳۲,۳۴٠ ۳۲,۴۷٠
  ۲.۹۱
  ۳۴۶,٠۳٠ ۳۳,۳۱٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۶,۶۹٠ ۴۷,۱۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۵۵,۳۸۱ ۴۹,۱۴٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۴۶,۷۶٠ ۱۴۶,۷۶٠
  ۵
  ۱۲۱,۶۳۴ ۱۵۴,۴۸٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۴۲,۲۱٠ ۱۴۳,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۱۲۵,۹۱۷ ۱۴۹,۶۶٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۸۸٠
  ۲.۸۴
  ۱,٠۴۷,٠۸۸ ۱۸,۳۲٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۷,۱۵٠ ۳۷,۴۳۷
  ۴.۹۸
  ۵۸۸,۶۵۱ ۳۹,٠۹۵
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵,۵۳٠ ۵,۵۵٠
  ۱.٠۷
  ۲,٠۷۴,۱۵۲ ۵,۵۹٠
 • ما بیمه ما ۶,۴۵٠ ۶,۴۶٠
  ۱.۹۸
  ۱,۴۴۳,۵۸۱ ۶,۵۸٠
 • مادیرا صنایع مادیران ۷,۲۲۴ ۷,۲۲۴
  ۵
  ۴,۵٠۵,۱۲۸ ۷,۶٠۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۸٠,۹۹٠ ۱۸۴,۷۱۷
  ۲.۱۷
  ۳۵,۱۵۸ ۱۸۴,۹۹۹
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۳,۹۵٠ ۲۴,۱۵٠
  ۲.۷۲
  ۲,۵۴۱,۲۸۳ ۲۴,۶۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۴۸٠
  ٠.۶۲
  ۹٠۵,۲۱۶ ۱۴,۵۸٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۸,۸٠٠ ۸,۸۴۶
  ۳.۴
  ۹,٠۶۵,۵۵۶ ۹,۱۱٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۳,۲٠٠ ۱۳,٠۴٠
  ۳.۱۵
  ۲,۵۵٠,٠٠۵ ۱۳,۶۳٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳۱,۶۹۲ ۳۲,۶۱۳
  ۵
  ۲۱۹,۸۲٠ ۳۳,۳۶٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۱۴۶ ۱,۱۶۳
  ۴.۹
  ۵۳,۸۹۶,۴۲۲ ۱,۲٠۵
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۴۷,٠٠٠ ۴۷,٠۳٠
  ٠.٠۹
  ۶,٠۴۶,۶۷۸ ۴۷,٠۴٠
 • میهن بیمه میهن ۲,۳۹۴ ۲,۴۱۲
  ۵
  ۷,۲۳٠,۴۷۹ ۲,۵۲٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۸,۶۲٠ ۸,۳۸۷
  ٠.۴۱
  ۴,۶۴۷,۷۴۶ ۸,۵۸۵
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۹۳,۷۷٠ ۹۵,۵۷٠
  ۴.۸۹
  ۱۱۷,۸۲۱ ۹۸,۵۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱٠۵,۷٠٠ ۱٠۵,۶۳٠
  ۴.٠۸
  ۴,۳۲۹,٠۸۱ ۱۱٠,۲٠٠
 • نوین بیمه نوین ۴,۵۱۱ ۴,۶۲۸
  ۵.٠۵
  ۱,۵۹۵,۷۳٠ ۴,۷۵۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۵۵٠ ۸,۵۵٠
  ۴.۹۱
  ۲۲,۷۴۶,۸۷۹ ۸,۱۵٠
 • هجرت پخش هجرت ۳۱,۸۷۹ ۳۱,۴۵۵
  ۳.۵۸
  ۱,۱۴۹,۷۲۹ ۳۳,٠۶۴
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۷,۲٠٠ ۱۷,٠۸۵
  ۴.۴۵
  ۱۶,۹۵۷,۷۸۱ ۱۶,۴۶۷
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۸,۵۵٠ ۸,۶۹٠
  ۲.۷۳
  ۴,۷۵۶,۷٠۵ ۸,۷۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۶۳٠
  ۴.۹۲
  ۱,۹۳۹,۷۲۵ ۱٠,۹۷٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۴۲,۲۴٠ ۴۲,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۸۳۷,۵۲۱ ۴۴,۴۶٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۶,۷۳٠ ۶,۷۴٠
  ۱.٠۳
  ۸۱٠,۲۶۳ ۶,۸٠٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۸,۶۵٠ ۸,۸۹٠
  ۴.۴۲
  ۱,۴۲۸,۸۲۸ ۹,٠۵٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۶۹٠ ۱۲,۸۹٠
  ۱.۷۸
  ۱,۵۵۹,۱۲۳ ۱۲,۹۲٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۳,۴۴۶ ۳,۵٠۲
  ۴.۹۹
  ۲,۹۸۳,۱۴۱ ۳,۶۲۷
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,۱۶٠ ۵,۲۵٠
  ۱.۸۲
  ۱۲,۸۲۷,۹۵۳ ۵,٠۶۸
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۵۵٠ ۸,۵۶٠
  ۴.۸۹
  ۲۴,٠۹۷,۶۲۵ ۸,۹۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۷٠
  ۱.۶۶
  ۱,۴۵۵,۲۵۲ ۱۳,۲۲٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۹۲۷ ۱,۹۲۸
  ۴.۹۸
  ۷۱,۳۲۵,۲۵۹ ۲,٠۲۸
 • وبملت بانک ملت ۳,۳۲۸ ۳,۳۲۸
  ۵
  ۷۳,۷۱۴,۹۹٠ ۳,۵٠۳
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۶,۴۷٠ ۱۶,۲۳٠
  ٠.۲۴
  ۵۹۵,٠۷۷ ۱۶,۵۱٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۸۵۴ ۳,۸۹۴
  ۳.۶۳
  ۴,٠۸۵,۸٠۴ ۳,۹۹۹
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۶۳۸ ۱,۶۱۹
  ٠.٠۶
  ۱۱,۴۸۳,۲۹۵ ۱,۶۳۷
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۳۳۸ ۲,۳۱۱
  ٠.۵۵
  ۶۸,۳۹۲,۷۶۵ ۲,۳۵۱
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۴,٠۸٠ ۱۴,۱٠٠
  ۲.۲۹
  ۱۳,۹۲۹,۹۲۳ ۱۴,۴۱٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۱,۷۶٠ ۱۱,۷۹٠
  ۴.۹۳
  ۲,۳۳۸,۲۹۶ ۱۲,۳۷٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۱,۵۱٠ ۳۱,۳۳٠
  ۲.۵۴
  ۱,۲۵۶,۵۳۵ ۳٠,۷۳٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۱,٠۸٠ ۲۱,۲۷٠
  ۴.۹۶
  ۲,۷۵۸,۳۶٠ ۲۲,۱۸٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,٠۲۳ ۴,٠۳۳
  ۴.۹۸
  ۵,۸۵٠,۴۶۶ ۴,۲۳۴
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۹۲۱ ۱,۹۲۳
  ۴.۹۵
  ۱۵۷,۷۴۶,۸۶۱ ۲,٠۲۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۲,۵۲٠ ۱۲,۵۶٠
  ۴.۹۴
  ۱,۹۶۴,۱۱۲ ۱۳,۱۷٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۷,۴۵٠ ۷,۷۱٠
  ۳.۹۹
  ۸۹۱,۶۱۱ ۷,۷۶٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,٠۸٠ ۶,۱۸٠
  ۲.۵۶
  ۹۲۳,۱۹۹ ۶,۲۴٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۹,٠۱٠ ۹,٠۱٠
  ۲.۷
  ۳,۴۹۲,۶۱۹ ۹,۲۶٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۸,۶۱٠ ۸,۵۷٠
  ۲.۱۶
  ۳,٠۸۱,۵۲۵ ۸,۸٠٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,۵۶۲ ۴,۵۶۸
  ۵
  ۳۸,۹۹۷,۵۳۱ ۴,۸٠۲
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,۲۳٠ ۵,۳۷٠
  ۴.۹۱
  ۴,۷۸٠,۲۶٠ ۵,۵٠٠
 • ودی بیمه دی ۶,۳۲۳ ۶,۳۳۱
  ۴.۹۹
  ۳,٠۶۲,۵۴۳ ۶,۶۵۵
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۲,۷۱۶ ۲,۷۲۸
  ۴.۹۷
  ۱۱,۲۲۴,۴۷۵ ۲,۸۵۸
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۳,۹۹۳ ۳,۹۸۷
  ۴.۱۱
  ۱۵,٠۴۱,۵٠۱ ۴,۱۶۴
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳۹,۸۵٠ ۴٠,۲۶٠
  ۱.۳۴
  ۱,٠٠۵,۹۷۴ ۴٠,۳۹٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۴۶٠ ۴۸۲
  ۴.۹۶
  ۵,۹۳۹,۸۷۸ ۴۸۴
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۴۵۴ ۴۶۸
  ۴.۸۲
  ۲۶,۹۸۳,۸۹۷ ۴۷۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۷۷۱ ۲,۷۷۴
  ۲.۸۷
  ۱۱,۳۴۹,۶۶۸ ۲,۸۵۳
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۸,۲۴٠ ۸,۱۷٠
  ٠.۱۲
  ۱٠,۵۲۷,۲۹۶ ۸,۲۳٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۷,٠۶۶ ۷,٠۶۶
  ٠
  ۱۱,۳۷۸,۵۳۲ ۷,٠۶۶
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱٠۵ ۲,۲۱۵
  ۴.۹۷
  ۱٠,٠٠٠ ۲,۲۱۵
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۳,۹٠۵ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۶۴۴ ۶۴٠
  ۲.۷۲
  ۴٠۷,۳۲٠,۵۸۸ ۶۶۲
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۶۹۵ ۷۳۱
  ۴.۹۲
  ۶۳,۳۲٠ ۷۳۱
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۱۹
  ۴.۹۳
  ۲٠,٠٠٠ ۱,۴۱۹
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۶۹۴ ۷۳٠
  ۴.۹۳
  ۴۲۹,۷٠۱ ۷۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۲۷۶ ۱,۳۴۳
  ۴.۹۹
  ۱۲,۶۸۵ ۱,۳۴۳
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۹۴٠ ۲,۹۲۶
  ۲.۷۸
  ۸,۹۶۲,۹۵۷ ۳,٠۲۴
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۴۵۶ ۴۵۵
  ۲.۱۵
  ۶۱,۵۵۳,۳۳۴ ۴۶۶
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۴۵۲ ۴۵۵
  ۳.۲۱
  ۸٠,۷۱٠,۹۱۱ ۴۶۷
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۴۵۴ ۴۵۵
  ۳.۴
  ۱٠۹,۶۱۸,۴٠۵ ۴۷٠
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۷٠۳ ۷۴٠
  ۵
  ۴۸,٠٠٠ ۷۴٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۴۶٠ ۴۷٠
  ۳.۱۶
  ۱۹,۴۴۱,۱۵۸ ۴۷۵
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۴۶٠ ۴۷۱
  ۳.۹۷
  ۱۷,۷۸۴,۴۷۵ ۴۷۹
 • وسهرمز شرکت س استان هرمزگان ۶۵٠ ۶۴۸
  ۲.۶۹
  ۱۸۴,۸۸۵,۹۶۴ ۶۶۸
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۵۱۲ ۵۱۳
  ٠.۲
  ۲۶,۹٠۸,۹۴۶ ۵۱۱
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۱۱ ۱,۲۷۴
  ۴.۹۵
  ۶۳,۲۵۹ ۱,۲۷۴
 • وسینا بانک سینا ۲,۲۶۷ ۲,۲۶۷
  ۴.۹۵
  ۲۶,۱۲۶,۸۷۹ ۲,۳۸۵
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۶,۸۲٠ ۶,۹۵٠
  ۴.۸۸
  ۱,۴۱۹,۷۴۸ ۷,۱۷٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۹,٠۱٠ ۱۹,۲۳٠
  ۴.۵۲
  ۵,۶۳۲,۲۲۷ ۱۹,۹۱٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۵,۸۲٠ ۵,۹۲٠
  ۳.۳۲
  ۴,۲۹۲,۹۶۵ ۶,٠۲٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۵,۳۶٠ ۱۵,۳۶٠
  ۴.۷۷
  ۲۵,۵۶٠,۶۶۱ ۱۶,۱۳٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۷۹۶ ۲,۷۸۹
  ۱.۸۶
  ۲۴,٠۵۲,۸۹۲ ۲,۷۴۵
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱٠,۶۹٠ ۱٠,۷۴۷
  ۴.۷۵
  ۱,۴۱۶,٠۲۶ ۱۱,۲۲۳
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۸,۶۵۱ ۸,۶۵۱
  ۵
  ۱,۹۵۱,۴۷۵ ۹,۱٠۶
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۶,۳۷۵ ۶,۳۳۲
  ٠.۹۲
  ۲,۲۸۳,۱۶٠ ۶,۴۳۴
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,٠۳۹ ۴,٠۷۴
  ۴.۷۹
  ۷,۴۳۵,۱۹۹ ۴,۲۴۲
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۵۱٠ ۲,۴۹۸
  ۳.۸۷
  ۳۱,۱۹۶,۶۴۳ ۲,۶۱۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۴,۴۸٠ ۴,۶۵۹
  ۴.۹۸
  ۷۹۱,۵۴٠ ۴,۷۱۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۴,۸۱٠ ۴,۹۴٠
  ۴.۹۴
  ۲,۱۱٠,۹۲۵ ۵,٠۶٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۳,۹۸٠ ۱۴,۱۵٠
  ۴.۹۶
  ۲,۳۴۷,۷۶۶ ۱۴,۷۱٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۴,۲۴٠ ۴,۲۴۳
  ٠.۱۹
  ۲,٠۹۸,۶۱٠ ۴,۲۴۸
 • ولملت واسپاری ملت ۷,۳۶٠ ۷,۶۸٠
  ۴.۹۱
  ۸,۳۴۱,۴۴۴ ۷,۷۴٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۲,۲۸۶ ۲,۱۹۱
  ۴.۹۶
  ۸۵۵,۸۷٠ ۲,۱۷۸
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۳۱۷ ۴,۳۲۸
  ۳.۱۶
  ۹,۴٠۶,۹۸۳ ۴,۴۵۸
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۳۹٠
  ۳.۶
  ۱۸,۱۶۳,۱۷۴ ۱٠,۸۴٠
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۷۱۳ ۲,۷۶۳
  ۴.۹۷
  ۳,۳۸۷,۷۱٠ ۲,۸۵۵
 • وملل اعتباری ملل ۱۱,۱۴٠ ۱٠,۹۹۲
  ۱.۶۱
  ۳,۸۶۳,۱۸۴ ۱٠,۹۶۴
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲٠۶,۷۱٠ ۲٠۷,۲۹٠
  ۵
  ۲۷۶,۶۹۴ ۲۱۷,۵۸٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۴,۳۱۳ ۱۴,۳۸۶
  ۵
  ۷,۵۹۱,۶٠۱ ۱۵,٠۶۶
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۴,۶۴٠ ۱۵,۴۳٠
  ۵
  ۳,۸۸۸,۱۸۸ ۱۵,۴۱٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۵۷۴ ۳,۵۸۴
  ۵
  ۲۵,٠۳۵,۱۳۱ ۳,۷۶۲
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۱۴۴ ۲,۱۴۹
  ۴.۹۶
  ۸,۷۶۳,۱۳٠ ۲,۲۵۶
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱٠,۸۵٠ ۱۱,۱٠٠
  ۴.۹۹
  ۴,٠۴۵,۱۲٠ ۱۱,۴۲٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۷۸۵ ۲,۷۹۴
  ۳.۹۳
  ۱۲,۷۶۵,۱۸۶ ۲,۸۹۹
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۳۲۴ ۱,۳۵۲
  ۴.۸۹
  ۱۶,۸۸٠,۸۹۳ ۱,۳۹۲