شاخص کل : ۲,۲٠۱,۱۳۵
تغییرات: ٠.٠۴ % ، ۸۹۲
حجم معاملات : ۳,۷۶۸,۶۴٠,۶۱۱
ارزش معاملات : ۱۴,۱۱۲,۶۸۱,۴۴۲,۲۵۵
تعداد سهم معاملاتی : ۵۶۲
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۷,۸٠٠ ۱۸,۳۶٠
  ۴.۵۶
  ۱,۲۳۶,۱۸۵ ۱۸,۶۵٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۱۸۹ ۱,۱۵۴
  ٠.۵۹
  ۴۸,٠۲۵,۳۹٠ ۱,۱۸۲
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۸,۹۷٠ ۹,٠۷٠
  ۱.۲۱
  ۲۴۸,۹۴۷ ۹,٠۸٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۳,۱۵٠ ۳,۱۸۶
  ۱.۵۶
  ۱,۹۸۷,۸۲۶ ۳,۲٠٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۹۸٠ ۱۳,۸۸٠
  ٠.۷۹
  ۵٠۴,۵۲۹ ۱۳,۸۷٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۳,۴۹۲ ۳,۴۶۷
  ٠.۳۷
  ۳,۲۹۷,۹۸۶ ۳,۵٠۵
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۲,۶۲۷ ۲,۷۴۸
  ۵.۹۸
  ۲,۲۱۶,۵۷۷ ۲,۷۹۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۳,٠٠۳ ۲,۹۹۱
  ۲.۲۸
  ۲۸۴,۶۹۴ ۳,٠۷۳
 • اخابر مخابرات ایران ۷,۵۸٠ ۷,۶٠٠
  ۱.٠۴
  ۹,۲۳۵,۷۸۸ ۷,۶۶٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۲۷٠
  ۱.۴۶
  ۸۸٠,۹۶۸ ۱۵,٠۸٠
 • آردینه نشاسته و گلوکز آردینه ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۴۱٠
  ۱.۸۳
  ۱,۲٠٠,۹۱۸ ۱۲,٠۴٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۸۵٠
  ۱.۷۵
  ۱,۴۸۸,۷۴۷ ۲٠,٠۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸٠,۶٠٠ ۷۹,۸٠٠
  ۱.۵۱
  ۲٠۴,۵۳۴ ۷۹,۴٠٠
 • آریان سرمایه گذاری پارس آریان ۳,۵۸۴ ۳,۵۶۲
  ٠.۶۷
  ۷,۳۱۳,۶۵۳ ۳,۵۶٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۲۵۲ ۱,۲۵۲
  ٠
  ۱,۱۱۱,۱۱۸ ۱,۲۵۲
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۶,۶٠٠ ۶,۷٠٠
  ۴.۷۶
  ۴,۶۷۶,۷۱۵ ۶,۹۳٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲,۴۴۷ ۲,۴۲۹
  ٠.۴۹
  ۸۷۹,۹۱٠ ۲,۴۳۵
 • افرا افرانت ۸,۸۱٠ ۸,۹۵٠
  ۲.۱۱
  ۵۷۵,٠۱۸ ۹,٠٠٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۸,۶۹٠ ۱۸,۴۶٠
  ٠.۹
  ۴,۷۳٠,۳۸۲ ۱۸,۸۶٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۷۳۹ ۲,۷۳۷
  ۳.۸۳
  ۴,۴۳۹,۳۴۷ ۲,۸۴۸
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۳۹۱ ۳,۴۴۲
  ۱.۶
  ۷۵۸,۱۹۵ ۳,۴۴۶
 • امین تامین سرمایه امین ۲,۹٠۷ ۲,۹۳۹
  ۱.٠۹
  ۱,۸۳۸,۲۳۸ ۲,۹۳۹
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۱,۳۱۵ ۱,۳٠۸
  ٠.۸۴
  ۱۲,۹۹۱,۶۶۸ ۱,۳٠۴
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲٠,۱۵٠ ۱۹,۹۵٠
  ۱.۲۱
  ۲,۱۸۴,۵۷۹ ۱۹,۹۱٠
 • اوان مبین وان کیش ۸,۹۱٠ ۹,٠۳٠
  ٠.۸۹
  ۲۱۴,۳٠۸ ۸,۹۹٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳٠,۶۵٠ ۳٠,۸٠٠
  ۱.۴۵
  ۱۷٠,۲۴۳ ۳۱,۱٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۱۹,۵۵٠ ۱۹,۴۷٠
  ۴.۷۷
  ۷۸۷,۲۸٠ ۲٠,۵۳٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶,۶۵٠ ۶,۷۱٠
  ۱.۶۳
  ۳,۳۸۱,۳۴۳ ۶,۷۶٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱٠,۸۱٠ ۱٠,۹۳٠
  ۱.۲۸
  ۲۶٠,۴۶۳ ۱٠,۹۵٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۸۱۱ ۱,۸۱۸
  ٠.۶۶
  ۲۲,۴۹٠,٠۶۲ ۱,۸۲۳
 • بتیس بیمه زندگی ایساتیس ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۹۱۷,۹۹۹,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۸۹۸ ۱,۹٠۳
  ۱.۲۵
  ۱٠,۸٠٠,۲۶۱ ۱,۹۲۲
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,٠۷۴ ۴,٠۲۶
  ۱.۲۷
  ۵۹۲,۲۸۳ ۴,٠۲۳
 • برکت گروه دارویی برکت ۴,۲٠٠ ۴,۱۸۶
  ۱.۱۸
  ۸,۵۴۷,۸۸۱ ۴,۱۵۱
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۳۷۶ ۴,۴۷٠
  ۲.۳۲
  ۳۳٠,۱۹۳ ۴,۴۸٠
 • بساما بیمه سامان ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۴٠٠
  ٠.۱۶
  ۵۳۴,۳۲۸ ۱۲,۴۷٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴,۲۷٠ ۴,۳۷۵
  ۳.٠۹
  ۷۷۱,۲۵۲ ۴,۴٠۶
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸,۱۳٠ ۷,۹۸٠
  ۲.۳۹
  ۷۲۵,٠۹۲ ۷,۹۴٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۳,٠۹٠ ۱۲,۹۶٠
  ۱.۷۱
  ۱٠,۸۶۲,۱۸٠ ۱۲,۸۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱٠,۴۴٠ ۱٠,۴۱٠
  ٠.۹۵
  ۱,٠٠۲,۸۶۱ ۱٠,۵۴٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۱۱,۵۱٠ ۱۱,۴٠٠
  ۵.۹۹
  ۲,۶۱۸,۲۸۵ ۱٠,۸۶٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۳۹۹ ۲,۳۴۲
  ۱.۶۵
  ۳,٠۱۴,۲۵۴ ۲,۳۶٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۱۱۲ ۱,۱٠۹
  ۱
  ۱,۲۴۵,۶۴٠ ۱,۱٠۱
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۲,۷۹٠ ۱۲,۵۹٠
  ۱.۷۵
  ۹۸,۳۷۵ ۱۲,۵۷٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶,۴٠٠ ۶,۳۷٠
  ٠
  ۴۵۳,۴۲٠ ۶,۴٠٠
 • بموتو موتوژن‌ ۱,۸۷٠ ۱,۹۲۳
  ۳.۳۱
  ۱,۴۵۷,٠۱۷ ۱,۹۳۴
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۴,٠۲۸ ۴,٠۳۲
  ٠.٠۲
  ۷۸۴,۹٠٠ ۴,٠۲۷
 • بنو بیمه تجارت نو ۲,۷۵۲ ۲,۷۵۴
  ۱.٠۷
  ۱,۳۲۹,۳۱۵ ۲,۷۲۳
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۲٠۳ ۲,۲٠٠
  ٠.٠۵
  ۱,۹٠۱,۵۲۸ ۲,۲٠۲
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳,۳۹۲ ۳,۳۸۱
  ۶
  ۶,۵۵۳,٠۷۳ ۳,۲٠٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۴,۷۹٠ ۴,۷۶۷
  ٠.۴۴
  ۹,٠۸۱,۲۷۲ ۴,۸۱۱
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۵۷,۵٠٠ ۵۷,۲۳٠
  ٠.۸۶
  ۱,۴۴۱,۶۶۳ ۵۷,٠۱٠
 • بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران ۱۹,۲۹٠ ۱۹,۴۶٠
  ۱.۹
  ۹۷٠,٠۲۸ ۱۸,۹۳٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۸,۶۹٠ ۸,۶۹٠
  ۵.۹۸
  ۴,۵٠۷,۴۹٠ ۸,۲٠٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۲۱۴ ۲,۱۷۹
  ۲.٠۳
  ۱۶,۱۹۲,۷۹۳ ۲,۱۷٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۳,۱۴٠ ۳۲,۷۵٠
  ۱.۵۹
  ۱,۲۶۷,۴۶۲ ۳۲,۶۲٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۶۳۴ ۳,۷۷۳
  ۵.۹۵
  ۵۱,٠۸۷,۷۸۶ ۳,۸۶۴
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴۳٠
  ٠.۴۴
  ۲۴۵,۷۲۳ ۱۱,۴۵٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۵۷٠ ۵,۷۷٠
  ۳.۴۷
  ۲۹۳,۲٠۴ ۵,۷۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۴۴۶ ۲,۴۲۸
  ۵.۹۸
  ۱۳,۵۲۶,۷۹۵ ۲,۳٠۸
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۶۲۲ ۱,۶٠۸
  ۱.۱۹
  ۲٠,۶۴۵,۶۹٠ ۱,۶٠۳
 • پخش پخش البرز ۴,۵۸۴ ۴,۶۲۴
  ۱.۱
  ۴۲٠,۱۷۱ ۴,۶۳۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۵,۴۴٠ ۵,۵۷٠
  ۳.۷۲
  ۱,۲۶٠,٠٠۱ ۵,۶۵٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۵,۷۶٠ ۵,۹۳٠
  ۳.۳۶
  ۳۳۳,۸۶٠ ۵,۹۶٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۲۲۵ ۲,۲۴۸
  ۱.۹
  ۶,۱۶۲,۷۹٠ ۲,۲۶۸
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۹,۸۴٠ ۵۹,۶۵٠
  ٠.۵۲
  ۱٠۸,۵۱۸ ۵۹,۵۳٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۸,۳۵٠ ۲۸,۳۴٠
  ۱.۲۱
  ۸,۲۵۶,٠۳٠ ۲۸,٠۱٠
 • پکویر کویر تایر ۵,۹۱٠ ۵,۹٠٠
  ٠.۱۷
  ۱,۶۶۸,۶۸۱ ۵,۹۲٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۶۶٠ ۶,۶۲٠
  ۲.۳۵
  ۲,۲۲۴,٠۲۸ ۶,۸۲٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱٠,٠۵٠ ۹,۹۸٠
  ٠.۶
  ۷۳۸,۱۹۱ ۹,۹۹٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۳,۵۸٠ ۳,۵۴۹
  ۴.۷۷
  ۱,۲۴۹,۲۲۶ ۳,۴۱۷
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۲,۶۶۱ ۲,۷۱٠
  ۳.۲۴
  ۷,۲۲۵,۵٠۴ ۲,۷۵٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۷,۲۲٠ ۱۷,۳۲٠
  ۳.٠۵
  ۲۲,۵٠۵,٠۳۴ ۱۶,۷۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۵۶٠ ۹,۵۷٠
  ٠.۱
  ۵,۹۸۵,۹۸۳ ۹,۵۵٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۱۵٠ ۹,۳٠٠
  ۱.۹۳
  ۱,۲۴٠,۶۵۳ ۹,۳۳٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۵۳٠
  ٠.۷۱
  ۲۲٠,۷۵۶ ۱۲,۶۱٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۸,٠۷٠ ۷,۹۴٠
  ٠.۳۷
  ۹۷۵,۸۲۶ ۸,٠۴٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۷۴٠
  ۱.۸۳
  ۱,۳۸۹,۸۸۹ ۱٠,۴۱٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۲۸۵ ۲,۲۸۱
  ۱.۸
  ۵,٠۷۹,۴٠۷ ۲,۳۲۷
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۲,۵۳۱ ۲,۵۳۵
  ٠.۲۸
  ۱۳,٠۹۱,۸٠۳ ۲,۵۳۸
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۸,۵٠٠ ۲۸,۷٠٠
  ۱.۵۲
  ۱۲۲,۲۸۴ ۲۸,۹۴٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۳۲٠ ۶,۳۳٠
  ۲.۴۷
  ۱,۷۸۴,۸۶۹ ۶,۴۸٠
 • تکنو تکنوتار ۴,۹۹٠ ۴,۹۸٠
  ۲.۹۹
  ۲,۵۷۸,٠٠۵ ۵,۱۴۴
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۶۴۵ ۳,۶۱۱
  ٠.۸۴
  ۶,۴۲۷,۳۶۲ ۳,۶۷۶
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۹٠۹ ۴,۸۹۲
  ۱.۴۹
  ۱,۳۲۲,۸۱۱ ۴,۸۳۷
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۱۴۱ ۲,۱۴۲
  ٠.۱۹
  ۲,۷۷۴,۷۹٠ ۲,۱۴۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱,۲۷۵ ۱,۲۸۱
  ٠.۶۲
  ۱,۶۳۲,۹٠۲ ۱,۲۸۳
 • توریل توکاریل ۴,۷٠٠ ۴,۶۵۵
  ٠.٠۴
  ۴,۷۳۹,۲۳٠ ۴,۶۹۸
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۸,۸۵٠ ۸,۸۵٠
  ۵.۶۱
  ۱۵,۲۷۶,۳۷۵ ۸,۳۸٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۵,۸٠٠ ۲۵,۵۹٠
  ٠.۸۶
  ۳۶۴,۸۵۸ ۲۵,۵۸٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۱۲۳ ۴,۱٠۳
  ۵.۹۹
  ۱۳,۴۳۲,۴۴۳ ۳,۸۹٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۲,۸۱٠ ۱۲,۸۷٠
  ۱.۳۱
  ۱,۲٠۸,۵۳۷ ۱۲,۹۸٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۴,۸۹٠ ۲۴,۸۹٠
  ۵.۹۷
  ۵۹٠,۵۴۷ ۲۶,۴۷٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۹٠۱ ۱,۸۹۳
  ۵.۵۵
  ۴۱,۴۳۱,۷۴٠ ۱,۸٠۱
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۵,۱۹٠ ۱۵,۱۴٠
  ۵.۴۱
  ۱۱,۴۴۹,۳٠۶ ۱۴,۴۱٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۱۳۴ ۲,٠۹۸
  ۱.۷۲
  ۲۴,۲۵۵,۱۹٠ ۲,٠۹۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۶,۸۶٠ ۱۶,۸۹٠
  ۳.۶۹
  ۱۹,۴۹۴,۶۹۹ ۱۶,۲۶٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۷,۸۲٠ ۷,۷۸٠
  ۲.۴۹
  ۵,۵۳۲,۶۸۷ ۸,٠۲٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۱,۴۹٠ ۱۱,۱۸٠
  ۴.۸۴
  ۱,۴۵۲,۹۳٠ ۱٠,۹۶٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۴۵٠
  ٠.۵۱
  ۱,۴٠۸,۶۴۷ ۱۳,۶۲٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱٠,۹٠٠ ۱٠,۷٠٠
  ۴.۷۱
  ۱۴,٠۵٠,۸۴۳ ۱٠,۴۱٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۴٠,٠۷٠ ۴٠,۵۷٠
  ٠.۱۷
  ۱,۵٠۱,۶۸۵ ۴٠,۱۴٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۳۹٠
  ۲.۴۲
  ۲,۶۵۵,۴۸۲ ۱۵,۶۸٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۶۳٠
  ۶
  ۴,۹۲۷,۱۲۲ ۱۱,٠٠٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳۵,۲۷٠ ۳۴,۹۳٠
  ۳.۸۹
  ۲٠,۲٠۸,۴۷۵ ۳۳,۹۵٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,٠۴٠ ۵,۹۲٠
  ۵.۲۳
  ۵,۵۲۷,۳۳۵ ۵,۷۴٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۷,۶٠٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۳
  ۶,۴۲۳,۳۷۳ ۷,۷٠٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۸,۲۴٠ ۴۸,۱٠٠
  ٠.۳۷
  ۳۴۲,۲۱۸ ۴۸,٠۶٠
 • جم پیلن پتروشیمی جم پیلن ۱۷۸,۸٠٠ ۱۷۷,۲۳٠
  ٠.۹۳
  ۸۲,۲۲۷ ۱۷۷,۱۵٠
 • چافست افست‌ ۸,٠۴٠ ۷,۹٠٠
  ۲.٠۳
  ۱,۱۸۱,۶۱۱ ۷,۸۸٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۸,۵٠٠ ۵۸,۴۵٠
  ۴
  ۲۶۶,۳٠۲ ۵۶,۲۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۱۵۵ ۲,۱۳۴
  ۱.۷۹
  ۷,۱۷۲,۲۶۱ ۲,۱۱۷
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۵,۵۸٠ ۵,۶۷٠
  ۲.۷۹
  ۱,۱۶۴,۹۵۶ ۵,۷۴٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱,۸۸۵ ۱,۸۷۱
  ۱.۲۴
  ۱۲,۳۱۷,۴۹۵ ۱,۸۶۲
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۴۷۷ ۳,۴۶۲
  ۱.٠۵
  ۴,۹۷۱,۳۸۷ ۳,۵۱۴
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱٠,۲۷٠ ۹,۹۹٠
  ۳.٠۲
  ۳,۷۹۷,۱۹۹ ۱٠,۵۹٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۶,۹۶٠ ۶,۹۱٠
  ٠.۲۹
  ۶٠۵,۲۴۳ ۶,۹۸٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۱,۲۷۷ ۱,۲۷۶
  ۱.۴۳
  ۱۴,۸۸٠,۹۵۵ ۱,۲۵۹
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶,۹۵٠ ۶,۸۹٠
  ۴.۳۵
  ۱۹۳,۴۴۸ ۶,۶۶٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۹,۶۳٠ ۲۹,۱۲٠
  ۳.۳۱
  ۴۵۸,۳۸۲ ۲۸,۶۸٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۵,۶۶٠ ۵,۶۱٠
  ۵.۹۹
  ۳۸,۶۹۱,۷۳۴ ۵,۳۴٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۶,۵۹٠ ۶,۵۳٠
  ۱.۴۹
  ۱۶,۱۷۵,۵۷۷ ۶,۶۹٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲,۷۱٠ ۲,۶۵۸
  ۲.۴۲
  ۷,۳۴۵,۸۸۹ ۲,۶۴۶
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۳,۶۴٠ ۱۳,۶۴٠
  ٠.۶۶
  ۳,۷۸۸,۵۵۶ ۱۳,۷۳٠
 • حریل ریل پردازسیر ۱,۷۴۴ ۱,۷۵۳
  ٠.۲۹
  ۱,۳۷۸,٠۵۶ ۱,۷۳۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۲,۸۳٠ ۱۲,۸۸٠
  ٠.۷
  ۱,۳۸٠,۲۵۳ ۱۲,۹۲٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۹,۹۵٠ ۴۹,۵٠٠
  ۴.۳۹
  ۲,۱۶۱,۸۷۸ ۴۷,۸۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۲۴٠ ۲,۳۶۶
  ۴.۴۸
  ۲۳۳,۲۹٠,۱۷۴ ۲,۳۴۵
 • حفاری حفاری شمال ۶,۶۳٠ ۶,۶۳٠
  ۵.۹۱
  ۸,۱۹۸,۲۴۸ ۶,۲۶٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۸,۹۴٠ ۸,۹۵٠
  ۱.۱۱
  ۱۶,۹۶۷,۸۶۹ ۹,٠۴٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۴,۲۲۹ ۴,۲۱۷
  ٠.۵۹
  ۱,۵۶۷,۲٠۳ ۴,۲٠۴
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۸۷٠ ۲,۸۹۳
  ٠.۷۴
  ۱۲,٠۱۶,۵۳٠ ۲,۸۴۹
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲,۱۲۸ ۲,۱۲۶
  ٠.۳۳
  ۳,۲۴۷,۴۶۵ ۲,۱۲۱
 • خاور ایران خودرو دیزل ۱,۸۴۱ ۱,۸۱۷
  ۲.۵۱
  ۱۱۲,۷۶۷,۲۴۸ ۱,۷۹۶
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷۷۷ ۱,۷۶٠
  ٠.۶۸
  ۴۴,۳۸۷,۸۵۶ ۱,۷۶۵
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۱٠٠
  ۱.۳۲
  ۷۸۸,٠۱۴ ۱۲,۱٠٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۳۷٠ ۴,۳۷۸
  ٠.۲۳
  ۱۲,۳۹۷,۲۶٠ ۴,۳۶٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۳,٠۸۵ ۳,٠۲۸
  ٠.۹۲
  ۶,۷۵۶,۷۴۹ ۳,٠۵۷
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,۸۸٠ ۵,۸۲٠
  ۳.۴۵
  ۲۴,۶۲۹,۳۲۲ ۶,٠۹٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۹,۳۹٠ ۱۹,۶۲٠
  ۱.۸۲
  ۱۶۶,۵۷۶ ۱۹,۷۵٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۳۸٠ ۳,۳۵۱
  ٠.۱۲
  ۸,۶۴۸,۴۳۷ ۳,۳۸۴
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۱۱,۵٠٠ ۱۱٠,۵۸٠
  ٠.۸۵
  ۲۳,۹۷۱ ۱۱٠,۵۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۸۷٠ ۱,۸۷۷
  ٠.۸
  ۲,۳۹۸,۸۸۱ ۱,۸۸۵
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۹۵٠
  ۱.۷۱
  ۳۷٠,٠۶۸ ۱۴,٠۴٠
 • خزامیا زامیاد ۴,۴۵۲ ۴,۴۳۹
  ٠.۶۹
  ۱٠۸,٠۵٠,٠۶۷ ۴,۴۸۳
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۸۴٠ ۳,۷۶۴
  ٠.۵۷
  ۳,۴۹۹,۶٠۱ ۳,۸۶۲
 • خساپا سایپا ۲,۴۹٠ ۲,۴۸٠
  ٠.۴
  ۱۳٠,۳۹۶,۲٠۶ ۲,۴۸٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۵,۳۷٠ ۵,۳۲٠
  ۵.۵
  ۲,۹۷۶,۶۴۲ ۵,٠۹٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۷,۷۹٠ ۷,۶۹٠
  ۲.۹۱
  ۱٠,٠۱۶,۳۱٠ ۷,۵۷٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۱۴۴ ۳,۱۳۶
  ۱.۵۳
  ۶,۳۸۴,۶٠۶ ۳,۱۹۳
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۵,۱۲٠ ۵,۱٠٠
  ٠.۷۸
  ۳,٠٠۸,۷۸۴ ۵,۱۶٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۳,۳۴٠ ۳,۳۱۵
  ۲.۲۸
  ۴,۸۳۳,۴۱۳ ۳,۴۱۸
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۷۹۵ ۳,۸۴۹
  ۴.۵۳
  ۹٠,۵۱۳,٠۸۳ ۳,۹۷۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۴٠٠
  ۲.۸۲
  ۲,۹۵٠,۸۹۹ ۱۲,٠۶٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۵,۸۱٠ ۵,۷۵٠
  ۱.۹۳
  ۱۱,۶۱۵,۵۳۶ ۵,۷٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶,۱۱٠ ۵,۸۷۳
  ۳.۳۳
  ۲۳,۷۵٠,۳۵۷ ۵,۹۱۳
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۴۵۶ ۲,۴۹۴
  ۳.۷۲
  ۱۱,۵٠۸,۳۳۳ ۲,۵۵۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۴٠۸ ۳,۴۱۵
  ۲.۴۳
  ۵,۵۳۱,۹۳۴ ۳,۴۹۳
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۷,۵۶٠ ۷,۵۳٠
  ٠.۴
  ۱,۹۸۲,٠۶۸ ۷,۵۳٠
 • خنور نورایستا پلاستیک ۲۴,٠۵٠ ۲۴,٠۵٠
  ۵.۹۵
  ۹۶۲,۵۹۹ ۲۲,۷٠٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۸۳٠ ۲,۸۲۷
  ٠.۶۸
  ۹۶,۷۷۸,۸۲۱ ۲,۸۱۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۱,۱۷٠ ۲۱,۳۴٠
  ۲.۵۸
  ۲۹٠,٠۹۴ ۲۱,۷۳٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۶۵٠
  ٠.۵۹
  ۳۱۳,۸۱۴ ۱۳,۶۲٠
 • داتام گروه مالی داتام ۲,٠۴۵ ۲,٠۹۷
  ۳.۲۶
  ۴٠,۳۲۵,۳۶٠ ۲,۱۱۴
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۵,۶۸٠ ۱۶,۱۸٠
  ۳.۱۵
  ۲۴,۱۲۴ ۱۶,۱۹٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۵,۲۸٠ ۳۶,۲۶٠
  ۳.۲۶
  ۴۲,۷۶۲ ۳۶,۴۷٠
 • دالبر البرزدارو ۴,۳۹۷ ۴,۳۱۲
  ٠.۷۶
  ۲,۳۵۹,۱٠۵ ۴,۳۶۴
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۹,٠۲٠ ۹,٠۴٠
  ۵.۹۴
  ۳۲,٠٠۲,۷۶۶ ۹,۵۹٠
 • دانا بیمه دانا ۲,۷۴۱ ۲,۷۸۶
  ٠.۱۸
  ۲٠,۱٠۱,۱۱٠ ۲,۷۳۶
 • داوه داروسازی آوه سینا ۸,۸۶٠ ۸,۸۵٠
  ۵.۹۸
  ۲,۵۵۸,۶۹۷ ۸,۳۶٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۴۱٠ ۷,۴۷٠
  ۳.۷۷
  ۹٠۹,۹٠۶ ۷,۷٠٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۴۶,۴٠٠ ۴۶,۲۷٠
  ٠.۵۴
  ۲۴۷,۸۱۲ ۴۶,۱۵٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۶٠,۸۴٠ ۶٠,۱٠٠
  ۱.۴۷
  ۵۹۷,۷۸۱ ۵۹,۹۶٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۱۷,۸۹٠ ۱۷,۸۲٠
  ۱.۶۵
  ۱۴۴,٠٠۱ ۱۷,۶٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۷,۸۸٠ ۷,۶۸٠
  ۵.٠۷
  ۲,۲۸۵,۵۵۷ ۷,۵٠٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱,٠۸٠ ۱۱,٠۲٠
  ٠.۵۴
  ۵۳۷,٠٠۳ ۱۱,٠۲٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۱,۳۹٠ ۱۱,۷۴٠
  ۵.۸۷
  ۶۷۴,۹۹۴ ۱۲,۱٠٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۵,۷۵٠ ۳۵,۴٠٠
  ۱.۲۷
  ۵۵۳,۱۸۲ ۳۵,۳٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۹,۹۱٠ ۱٠,٠۳٠
  ۵.۹۸
  ۲,۲۵۴,۱۶٠ ۱٠,۵۴٠
 • درازی پخش رازی ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۶۳٠
  ۱.۷۴
  ۵,٠۲٠ ۱۶,۷۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۹۳,۹۵٠ ۹۳,۵۵٠
  ٠.٠۵
  ۲۲,۸۲۵ ۹۳,۹٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۹,۳۷٠ ۹,۸۱٠
  ۵.۸۳
  ۴۲۴,٠۳۶ ۹,۹۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۱۷٠ ۵,٠۷٠
  ۲.۳۸
  ۹۶۲,۸۷۲ ۵,٠۵٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۳,۵۵۴ ۳,۵۶۲
  ۱.٠۲
  ۳۴٠,۵٠۳ ۳,۵۱۸
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۶,۳٠٠ ۶,۴۷٠
  ۲.۶۳
  ۱٠۲,۶۶۴ ۶,۴۷٠
 • دسبحان سبحان دارو ۴,۹۱٠ ۵,٠۳٠
  ۵.۹۴
  ۱,۹۹۸,۴۲۸ ۵,۲۲٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۳۷٠
  ٠.۷۶
  ۱۳۷,۵۲۹ ۱۸,۳۴٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۲,۸۷٠ ۲۳,۲۱٠
  ۳.۱۳
  ۲٠۶,۲۲۴ ۲۳,۶۱٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۳,۳۹٠ ۱۳,۷۸٠
  ۲.۹
  ۲۲۹,۲۸۴ ۱۳,۷۹٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۷,٠٠٠ ۲۶,۸۶٠
  ٠.۱۹
  ۱,۴۱۳,۷۳۲ ۲۶,۹۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۶,۶٠٠ ۳۵,۹۳٠
  ۱.۸۹
  ۴۵,۸۹۷ ۳۵,۹۲٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۲٠,۴٠٠ ۲٠,۱٠٠
  ۱.۴۹
  ۳۲۴,۳۹۲ ۲٠,۱٠٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۸۷,۳۵٠ ۸۷,۵۵٠
  ۵.۹۷
  ۹۲۱,۳۸۸ ۹۲,۹٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۸,۹٠٠ ۱۸,٠۲٠
  ٠.۹۴
  ۸,۴۹۳,۹۵٠ ۱۹,٠۸٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۲,٠۹٠ ۲۲,۹۳٠
  ۳.۸۳
  ۲۴,۱۲۴ ۲۲,۹۷٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۷,٠۴٠ ۲۷,۱۳٠
  ٠
  ۶۳٠,۶۳۹ ۲۷,٠۴٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۳۱۷ ۲,۳۴۸
  ۱.۵۷
  ۱,۷۷۳,٠۷۷ ۲,۳۵۴
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۷,۱٠٠ ۷,۱۴٠
  ٠.۸۴
  ۱,۷۵۱,۵۱۹ ۷,۱۶٠
 • دیران ایران‌دارو ۶,۶۹٠ ۶,۵۲٠
  ۵.۸۵
  ۱۶,۹۳۵,۱۵۷ ۶,۳۲٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴۴٠ ۴۳۴
  ۲.۳۳
  ۶۸۴,۳۱٠,۵۵٠ ۴۳٠
 • رافزا رایان هم افزا ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۶۷٠
  ۹.٠۴
  ۲۴۱,۴۴۳ ۱۲,۷۲٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴,۷۹٠ ۵,٠۲٠
  ۵.۸۹
  ۳,۲٠۱,۲۳٠ ۵,٠۹٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۱,۹۹۶ ۲,٠۴۲
  ۳.۸۱
  ۲,۹۲۳,٠۳٠ ۲,٠۷۵
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱,۸۲۶ ۱,۸۲۶
  ۵.۹۸
  ۱۳,۲۳٠,۵۷۲ ۱,۷۲۳
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱٠,۹۱٠ ۱٠,۹٠٠
  ٠.٠۹
  ۳,۸۴۷,۳۵۱ ۱٠,۹۲٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۸,۵۹٠ ۸,۵۹٠
  ۲.۸۷
  ۴۴۴,٠۴۳ ۸,۳۵٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۷,۳٠٠ ۷,۲۲٠
  ۱.۲۵
  ۲,۹۷۸,۸۹۷ ۷,۲۱٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱٠۷,۲۵٠ ۱٠۶,۴۵٠
  ٠.٠۹
  ۱۴۷,۸۴۳ ۱٠۷,۱۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۸۳۹ ۳,۷۹۷
  ٠.۳۹
  ۲,۸۹۳,۵۹۶ ۳,۸۵۴
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۹,۹۵٠ ۲۸,۹٠٠
  ۵.٠۱
  ۳۹۹,۴۷۱ ۲۸,۵۲٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۷۵٠
  ٠.۶۳
  ۹۵۱,۵۸۸ ۲۳,۸۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۹۴٠ ۴,۹۳٠
  ۱.۲
  ۱,۹۷۵,۴۳۶ ۵,٠٠٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱٠,٠۱٠ ۱٠,۱۲٠
  ۱۱.۵۷
  ۹٠۴,۷۸۴ ۱۱,۳۲٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۱۸,۴۵٠ ۱۸,۵۳٠
  ٠.۴۹
  ۳,۶۳۹,۳۴٠ ۱۸,۵۴٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱,۸۹۷ ۱,۸۹۲
  ۱.۴۵
  ۱۹,۳۷۴,۹۲۸ ۱,۹۲۵
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۵۷۴ ۳,۵۵۹
  ۱.۵۱
  ۳,۷۲۳,٠۲۲ ۳,۵۲۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲٠,۵۲٠ ۲٠,۲۸٠
  ٠.۳۴
  ۳,٠٠۳,۴۷۹ ۲٠,۴۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲٠,۷٠٠ ۲٠,۶۶٠
  ٠.۱
  ۵۱۸,۲۳۹ ۲٠,۷۲٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۹۳٠
  ۱.۹۳
  ۱۴۹,۹٠۲ ۱۸,۶۴٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۱٠٠
  ۵.۹۳
  ۱٠,۱۲۵,۹۴۴ ۲۵,۳٠٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۸,۵۷٠ ۳۹,۱٠٠
  ٠.۱۶
  ۲۴۶,۹۲۷ ۳۸,۵۱٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱,٠۲٠ ۱,٠۲٠
  ۴.۶۲
  ۵۴,۲۴۴,۵۶۴ ۹۷۵
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۲,۶۱٠ ۱۲,۷۳٠
  ۱.۳۳
  ۲۹۳,۳۸۴ ۱۲,۷۸٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۸,۴۸٠ ۲۸,۴۷٠
  ٠.۲۱
  ۶۹۱,۶۸۶ ۲۸,۵۴٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۲,۷۱٠ ۳۳,۳۳٠
  ۲.۸۸
  ۳٠۸,۷۳۵ ۳۳,۶۸٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۴,۴۷٠ ۲۳,۷۹٠
  ۲.۹۹
  ۸٠,٠۲۵ ۲۳,۷۶٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۵,۸٠٠ ۳۵,۶۵٠
  ۵.۹۲
  ۲۸۵,۸۴۹ ۳۳,۸٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۸,۷۲٠ ۴۸,۸۳٠
  ٠.۱۲
  ۱۴۱,۷۵۳ ۴۸,۷۸٠
 • سامان بانک سامان ۱,۹٠۹ ۱,۸۹۸
  ۲.۴
  ۲۸,٠۳٠,۶۱۶ ۱,۹۵۶
 • ساوه سیمان ساوه ۱۴۶,۸٠٠ ۱۴۶,۲۵٠
  ٠.۷۲
  ۳٠٠,۳۴۹ ۱۴۵,۷۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۳۷,۹۵٠ ۳۷,۳۵٠
  ۱.۳۴
  ۳۸٠,۲۵۸ ۳۷,۴۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۵۸٠
  ٠.۸۵
  ۲۵۱,۳۵۱ ۱٠,۵۸٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۳۹۴ ۴,۳۶۵
  ۱.۲۶
  ۳,۸۶٠,۴۱۴ ۴,۴۵٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۸۸,۶۲٠ ۸۷,۶۸٠
  ٠.۷۴
  ۲۵۶,۹٠۳ ۸۷,۹۷٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۳,۶۵٠ ۱۴,۴۷٠
  ۵.۶۷
  ۲۶,۳۹٠ ۱۴,۴۷٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۸,۹۸٠ ۱۸,۹۶٠
  ٠.٠۵
  ۱,۴٠۷,۷۸۶ ۱۸,۹۷٠
 • سپید سپید ماکیان ۷,۶۱٠ ۷,۵۸٠
  ۱.۳۳
  ۱٠,۶۸۷,۴۳۹ ۷,۵۱٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۳٠,۶٠٠ ۱۳۱,۲٠٠
  ۱.۳۶
  ۱۲۲,٠۸۲ ۱۳۲,۴٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۶,۵٠٠ ۶,۴۹٠
  ٠.۹۱
  ۷,٠۳۹,۹۴۵ ۶,۵۶٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۷۹۹ ۲,۷۵۶
  ۳.۳۵
  ۱۵,۳۵٠,۲۶۸ ۲,۸۹۶
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۲,۴۸۸ ۲,۴۶۳
  ۱.۱
  ۴,۶۱۹,۹٠۸ ۲,۴۶۱
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۹,۸۲٠ ۲۹,۵۱٠
  ۱.۲۶
  ۸۴,٠۶۹ ۲۹,۴۵٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۳۹,۶٠٠ ۳۹,۷۳٠
  ٠.۸
  ۳۸۹,۹۱۵ ۳۹,۹۲٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳٠,۹۵٠ ۳۱,۴٠٠
  ۲.۸۳
  ۱,۶۷۷,٠۵٠ ۳۱,۸۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۴۳,۶۴٠ ۴۱,۷۹٠
  ۶
  ۲۵٠,۶۲۵ ۴۱,۱۷٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۱,٠۷٠ ۱۱,۳۱٠
  ۳.۴
  ۵۲۴,۸۳۹ ۱۱,۴۶٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,٠۸۹ ۴,۱٠٠
  ۱.۷۸
  ۴,۱۷۹,۱۹۷ ۴,۱۶۳
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۱,۸۷٠ ۴۱,۹۲٠
  ٠.۴۸
  ۶٠۶,۹۶۱ ۴۲,٠۷٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۳,۸۸٠ ۱۳,۸۸٠
  ٠.۱۴
  ۹۵۲,۷٠۵ ۱۳,۹٠٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۷,۴۵٠ ۱۷,۱۳٠
  ۲.۱۷
  ۱۳۱,۳۵۵ ۱۷,٠۸٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۴,۴۴٠ ۲۴,۵۳٠
  ٠.۹۳
  ۲,٠۳۴,۲۸٠ ۲۴,۶۷٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۷,۴۴٠ ۳۷,۶۴٠
  ٠.٠۵
  ۴۹۹,٠۷٠ ۳۷,۴۶٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۸,۳۴٠ ۸,۲۲٠
  ۱.۴۶
  ۸۵,٠۸۱ ۸,۲۲٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۶,۳۷٠ ۳۶,٠۹٠
  ۵.۹۷
  ۸۵۳,۵۹۵ ۳۴,۳۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۲۴,۴۷٠ ۲۲۴,۴۷٠
  ۶
  ۱۸۲,۲۹۴ ۲۱۱,۷۷٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۴,۱۸٠ ۳۳,۸۲٠
  ۱.۲۷
  ۱,۵٠۵,۹۳۶ ۳۳,۷۵٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۷٠,۸۴٠ ۷۱,۱٠٠
  ٠.۳۷
  ۱٠۸,۹۲۲ ۷۱,۱٠٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴,۴۹۸ ۴,۳٠٠
  ۵.۹۸
  ۷۸۸,۹۷۳ ۴,۲۴۴
 • سکرد سیمان کردستان ۷,۹۶٠ ۷,۹۳٠
  ٠.۳۸
  ۱۱۲,۹٠۶ ۷,۹۳٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۳۱,۱۹٠ ۳٠,۵۳٠
  ۲.۵۶
  ۱٠۱,۹۴۹ ۳٠,۴۱٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۵,۲٠٠ ۲۴,۹۱٠
  ۱.۷۴
  ۳۴۷,۶۴۸ ۲۴,۷۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲,۷۷٠ ۲,۷۴۶
  ۳.۵۱
  ۲۳,۳۷٠,۳۸۲ ۲,۶۷۶
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴۲,۶٠٠ ۴۲,۱۶٠
  ۱.۲۴
  ۱۱۱,۶۲۲ ۴۲,٠۸٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۳۲,۳۴٠ ۳۲,۱۴٠
  ۱.۱۳
  ۳۹۶,۳۴۵ ۳۱,۹۸٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶۱,٠٠٠ ۶٠,۳۶٠
  ۱.۸۷
  ۱٠۱,۹۶۸ ۵۹,۸۸٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۱,۳۳٠ ۱۱,۲۶٠
  ٠.۷۱
  ۴۱۵,۱۷٠ ۱۱,۲۵٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲٠,۹۸٠ ۲۱,۱۵٠
  ۱.۱۸
  ۱,۱٠۴,۵۸۸ ۲۱,۲۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۴,۸۸٠ ۲۴,۹۳٠
  ٠.۲۴
  ۳۱۶,٠٠۳ ۲۴,۹۴٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۳,٠۱٠ ۱۳,۱۳٠
  ۱.۲۹
  ۳۲۷,۳۱۲ ۱۳,۱۸٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۳,۵۹٠ ۳۳,۶٠٠
  ٠.۷۲
  ۵۷۵,۲۴۱ ۳۳,۳۵٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۷,۸۸٠ ۲۸,۲۸٠
  ۱.۸
  ۱,۱۳۹,۱۸۴ ۲۸,۳۹٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۱۵٠
  ٠.۹۲
  ۲,۴۹٠,۴۱۴ ۱۳,٠٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۴,۶۸٠ ۲۴,۸۳٠
  ٠.۹۶
  ۱,۳۶۸,۳۴۴ ۲۴,۹۲٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۱,۷٠٠ ۲۱,٠۵٠
  ۵.۳۴
  ۱٠,٠۹۲,۵۷٠ ۲٠,۶٠٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۵۲٠
  ۲.٠۱
  ۵,۲۸۴,۲۲۳ ۱۲,۴۶٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۳,۲۸٠ ۱۳,٠۸٠
  ٠.۹۹
  ۱,۱۶۶,۱٠۵ ۱۳,۱۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۴۵٠
  ٠.٠۹
  ۴۱,۸۳۵,۹۳۹ ۱٠,۵۳٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۷۵٠
  ۲.۳۵
  ۴,٠۹۲,۹۵۶ ۱۱,۹۳٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,٠۶۹ ۴,۲۱٠
  ۳.۴۴
  ۱۴۸,۱۹۵ ۴,۲۱۴
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۹۵٠
  ۹.۴۳
  ۷٠,۳٠۴ ۲۶,۵٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۷۱٠ ۱,۶۸۹
  ۱.۴۸
  ۴,٠۱۱,۴۲٠ ۱,۶۸۵
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷۷,۳٠٠ ۱۷۷,۳۲٠
  ۱.۱۱
  ۱,۶۶٠,۴۶۷ ۱۷۵,۳۶٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۶۴٠ ۵,۶٠٠
  ٠.۸۹
  ۹۱,۷۲۴,۴۴٠ ۵,۵۹٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲,۷۵٠ ۲,۷۴۱
  ٠.٠۴
  ۵۵,۷۵۴,۷٠۳ ۲,۷۴۹
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۸,۳۶٠ ۸,۲۷٠
  ۱.٠۹
  ۵۴۵,۶۶۸ ۸,۲۷٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۵,۳۸٠ ۵,۳۶٠
  ۲.۸۹
  ۳,۷۵۲,۵۶۴ ۵,۵۴٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۵,۹۱٠ ۴۵,۹۱٠
  ٠.٠۷
  ۳۹۷,۲٠۳ ۴۵,۹۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۵,۷۹٠ ۵,۶۹٠
  ٠.۳۵
  ۵,٠٠۳,۴۵۶ ۵,۷۷٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۳,۳۳٠ ۱۳,۲۲٠
  ۱.۲۱
  ۱,۳۶۷,۴۱۵ ۱۳,۱۷٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۱,۳۵٠ ۶۸,٠۵٠
  ۷.۱۶
  ۲۸۱,۹۵۷ ۷۶,۸۵٠
 • شرنگی شیمیایی رنگین ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۹٠٠
  ٠
  ۶٠۷,۳۳۳ ۲۲,۹٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۵,۲۵٠ ۵,۱۷۵
  ۳.۳۱
  ۱۳,۴۲۶,۸۵۶ ۵,٠۸۲
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۱۹٠ ۱,۱۹٠
  ٠.۹۳
  ۲۷۷,۵۶۶,۹۳٠ ۱,۱۷۹
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۳,۶٠۱ ۳,۶٠۵
  ۱.٠۲
  ۹,۲۲۳,۹۸۶ ۳,۶۳۸
 • شصدف صنعتی دوده فام ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۸۱٠
  ۱.۶۸
  ۳,۹۲۷,٠۹۶ ۱۲,۴۹٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵۶,۳۸٠ ۵۶,۵۱٠
  ٠.۱۱
  ۳۲۸,۵۶۷ ۵۶,۳۲٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۲۲٠
  ۱.۹۶
  ۶٠,۶٠۵ ۱۲,۲۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۶۱۵ ۱,۶۲۸
  ۱.۷۶
  ۷,۱۶۸,۳۳۵ ۱,۶۴۴
 • شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام ۱۱,٠۶٠ ۱۱,۴۹٠
  ٠.۸۱
  ۴٠,۱۱۲,٠۱٠ ۱۱,۱۵٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴,۵۲۷ ۴,۵۵۵
  ۲.۳۱
  ۶,۲٠۲,٠۷۶ ۴,۶۳۴
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳,۹۹٠ ۳,۹۹۱
  ٠.۴۳
  ۳,۶۸۹,۹۱۵ ۳,۹۷۳
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۸,۸۸٠ ۸,۹۶٠
  ۱.۱۱
  ۵,۶۹۴,۲۷۳ ۸,۹۸٠
 • شکلر نیروکلر ۷,۶۳٠ ۷,۶۸٠
  ٠.۳۹
  ۱,۱۶۲,۸۱۶ ۷,۶۶٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۵٠,٠٠٠ ۱۵۳,۹٠٠
  ۳.۵۷
  ۳۸۶ ۱۵۵,۵۵٠
 • شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) ۱,۷٠۳ ۱,۷۲۴
  ٠.۴۱
  ۵۴,۱۵٠,۱٠۷ ۱,۶۹۶
 • شگل گلتاش‌ ۴,۹۸۱ ۴,۹۷۲
  ٠.۱۶
  ۱,۱۶۹,۳۶۳ ۴,۹۷۳
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۲,۱۸٠ ۱۲,۲۲٠
  ۲.٠۹
  ۵,٠۹۱,٠۷۷ ۱۲,۴۴٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱,۲۹۷ ۱,۲۹٠
  ۵.۹۶
  ۴۵,۳۹۹,٠٠۷ ۱,۲۲۴
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۵,۵٠٠ ۵,۳۸٠
  ٠.۱۸
  ۱,۵۳۳,۳۶۲ ۵,۴۹٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶,۴۹٠ ۶,۴۸٠
  ٠.۱۵
  ۳,۶۸۲,۳٠۶ ۶,۴۸٠
 • شهر گروه مالی شهر ۲,٠٠۹ ۱,۹۹٠
  ٠.۴۵
  ۱۲,٠۷٠,٠۸٠ ۲,٠۱۸
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۴,٠٠٠ ۱۴,۳۱٠
  ۲.۹۱
  ۲۳۲,۴٠۶ ۱۴,۴۲٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۴,٠۵٠ ۲۳,۶۵٠
  ۳.۳۵
  ۳,۴۹۳,۲۱۸ ۲۳,۲۷٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,٠۱٠ ۴,٠۶۹
  ۱.۸۶
  ۴,۸۵۴,۹۳۴ ۴,٠۸۶
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۳,٠۳٠ ۲,۹۶٠
  ۲.۸۹
  ۸,۸۵۲,۳۶۵ ۲,۹۴۵
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۶,۵۵٠ ۶,۴۹٠
  ۵.۶۵
  ۳,۱۲۴,۶۴۴ ۶,۲٠٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۵,٠۸٠ ۱۵,۴۲٠
  ۲.۳۳
  ۲,٠۸۲,۶۶۱ ۱۵,۴۴٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۶۱,۳٠٠ ۶۲,۱۱٠
  ٠.۹۱
  ۲۳۴,۷۲۸ ۶٠,۷۵٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۲٠۹ ۲,۲٠۶
  ٠.۹۱
  ۸,۹۲۲,۲۷۱ ۲,۱۸۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۱,۸۴٠ ۵۲,۴۶٠
  ۵.۹۵
  ۷۶۷,۶٠۵ ۵۵,۱۲٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۵,۵۱٠ ۱۵,۸۷٠
  ۵.۹۴
  ۴۴۵,۴۴۷ ۱۶,۴۹٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱,۲۳۳ ۱,۲۳٠
  ۵.۹۳
  ۵۸,٠۸۵,۹۶۶ ۱,۱۶۴
 • غپونه نوش پونه مشهد ۵,۲۵٠ ۵,۱۹٠
  ۳.۳۱
  ۱,۷۷۵,۸٠۳ ۵,۴۳٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۲۵۷ ۳,۲۴۸
  ۳.۳
  ۱۸,۶۱۳,۹٠۸ ۳,۱۵۳
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۹۵٠ ۶,٠۳٠
  ۵.۸۵
  ۲,۷۲۴,۲۸۱ ۶,۳۲٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۱,۳۱٠ ۴۲,۲۵٠
  ۲.۶۲
  ۵۹,۷۲۸ ۴۲,۴۲٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۴,٠۸٠ ۴,٠۸۶
  ٠.۱۲
  ۱,۳۷۶,۶۳۳ ۴,٠۸۵
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۴,٠۸٠ ۱۴,٠۸٠
  ٠.۷۱
  ۵۷۶,۸۸۶ ۱۴,۱۸٠
 • غدیس پاکدیس ۱۸,۱۲٠ ۱۷,۸۸٠
  ۱.۳۴
  ۱,۹۱۱,۴۵۴ ۱۷,۸۸٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۱,۹۵٠ ۱,۹۳۸
  ٠.۳۶
  ۱۸,۱۱۵,۷۵۶ ۱,۹۴۳
 • غسالم سالمین‌ ۴,۲٠۷ ۴,۱۸۵
  ٠.۳۸
  ۶,۸۷۵,۱۷۷ ۴,۱۹۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۱۹٠ ۵,۲۷٠
  ۱.۸۹
  ۳۶۴,۹٠۱ ۵,۲۹٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۶۴۳ ۳,۷۶۲
  ۳.۷۸
  ۸۷٠,٠۴۶ ۳,۷۸۶
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۶,۲۷٠ ۶,۲۹٠
  ۱.۱
  ۱,۱٠۵,۶۷۳ ۶,۳۴٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,٠۷٠ ۴,٠٠۱
  ۱.۷۸
  ۱,۶٠۵,۱۳۵ ۳,۹۹۹
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱,۷۱۹ ۱,۶۹۳
  ۲.٠۸
  ۷,٠۷۸,۷٠۷ ۱,۶۸۴
 • غصینو صنعتی مینو ۷,۳٠٠ ۷,۳٠٠
  ٠
  ۱,۸۷۴,۷۸۹ ۷,۳٠٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۱,۵۳٠ ۱۱,۴۸٠
  ۵.۹۷
  ۵,۷۶۳,۲۲۹ ۱٠,۸۸٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۹,٠۳٠ ۸,۹۷٠
  ۵.۴۹
  ۲۶,۶۹۴,۹۴۱ ۸,۵۶٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۸۳۳ ۱,۸۳۳
  ٠
  ۲,٠۸۳,۴۱۵ ۱,۸۳۳
 • غگز گز سکه ۱٠,٠٠٠ ۹,۶۷٠
  ٠.۷۹
  ۷۱۴,۲۹۸ ۱٠,٠۸٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۲,۹۷۸ ۲,۹۳۱
  ٠.۱۳
  ۱۷,۲٠۳,۹۷۹ ۲,۹۸۲
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱۲,۱۴٠ ۱۲,۲۳٠
  ۵.۹۶
  ۶,۸۳۸,۳۸۲ ۱۲,۹۱٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۷,۴۲٠ ۷,۴۳٠
  ٠.۹۳
  ۱,۷۲۷,۸۶۴ ۷,۴۹٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۱,۱۲٠ ۱۱,۱۹٠
  ٠.۴۵
  ۲۵۵,۱۸۱ ۱۱,٠۷٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۱۴,۱٠٠ ۱۳,۹۲٠
  ۲.۷۷
  ۳۵۷,۱۳۹ ۱۳,۷۲٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۶,۶۳٠ ۶,۶۲٠
  ٠.۹
  ۸۶۵,۳٠۳ ۶,۶۹٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۴,٠۶٠ ۴,٠۱۲
  ۲.۱۲
  ۲,۷٠۲,۲۵۶ ۴,۱۴۸
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۱,۱۳٠ ۱٠,۹٠٠
  ٠
  ۴,۶۲۵,۱۵٠ ۱۱,۱۳٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۵,٠۲۳ ۵,۱۱۳
  ۲.۶۴
  ۱,۲٠٠,۶۳۵ ۵,۱۵۹
 • غویتا ویتانا ۲,٠۳۳ ۲,٠۲۳
  ٠.۷۴
  ۶,۶۸۴,۲۸۷ ۲,٠۱۸
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,٠۸۹ ۱,٠۹۴
  ٠.۱۸
  ۴٠,۷۵۷,٠۶۲ ۱,٠۸۷
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۳۴۲ ۱,۳۱۶
  ۲.۱۳
  ۲۳,۷۴۵,۳۷۸ ۱,۳۱۴
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷,۴۹٠ ۷,۵٠٠
  ٠.۲۷
  ۷,۷٠۲,٠۸۷ ۷,۵۱٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۳,۵۱۴ ۳,۵۳۴
  ۱.۴۶
  ۸,۲۵٠,۸٠۲ ۳,۵۶۶
 • فالوم آلومتک ۱۷,۵۴٠ ۱۷,۵۲٠
  ۳.۹۷
  ۲,۷۷٠,۹۸۹ ۱۶,۸۷٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۷,۹۲٠ ۷,۹٠٠
  ٠.۲۵
  ۱,۷۵۳,۲۸۴ ۷,۹٠٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۱۸٠ ۶,۲۹٠
  ۱.۹
  ۱,۴۵۷,۹۲۹ ۶,۳٠٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۷٠٠ ۴,۷۱۶
  ٠.۷۴
  ۷,٠۱۵,۹۴٠ ۴,۷۳۵
 • فپنتا سپنتا ۴۸,۱۵٠ ۴۸,۶۸٠
  ٠.۹۹
  ۱۴٠,۴۶٠ ۴۸,۶۳٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۵,۲۵٠ ۵,۲٠٠
  ۱.۷۴
  ۶٠۱,۶۵۳ ۵,۱۶٠
 • فجام جام‌دارو ۶,۶۸٠ ۶,۶۸٠
  ٠
  ۲۴۱,٠۳۸ ۶,۶۸٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۴,۳۷٠ ۴,۴۱٠
  ۱.٠۶
  ۲,۱۳۷,۵۷۸ ۴,۴۱۷
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۳۹٠ ۳,۵۳۵
  ۴.۲۶
  ۱,۵٠۷,٠٠۹ ۳,۵۴۱
 • فخاس فولاد خراسان ۳,۹۸۲ ۴,٠۶۶
  ۲.۳۸
  ۴,۹۴۹,۲۹٠ ۴,٠۷۹
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۱۷۷ ۳,۲۳۵
  ۲.۴۶
  ۱٠,٠۱۴,۴۶۷ ۳,۲۵۷
 • فرابورس فرابورس ایران ۶,۶۸٠ ۶,۶۸٠
  ٠.۸۹
  ۹,۴۶۵,٠۵۷ ۶,۷۴٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۹,۵۶٠ ۲۹,۳٠٠
  ٠.۱۷
  ۳۳۴,۷۵۶ ۲۹,۶۱٠
 • فرود فولاد شاهرود ۳,۸۹۹ ۳,۸۵۸
  ۲.۹۸
  ۱۴,۷۵۲,۷۲۷ ۳,۷۸۶
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۱,۳۵۶ ۱,۳۷۷
  ۳.۴۹
  ۴,۳۱۷,۶۹۹ ۱,۴٠۵
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲,۴۵۹ ۲,۴۳۷
  ٠.۲
  ۴,۵۸۷,۴۱۵ ۲,۴۵۴
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۸٠٠
  ۱.۲۸
  ۱۶,۹۲۹ ۱۲,۵۴٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲,۸۸۱ ۲,۹٠۳
  ۱.۵
  ۹۵۵,۶۹۶ ۲,۹۲۵
 • فزر پویا زرکان آق دره ۵۳,۹۵٠ ۵۳,۳٠٠
  ۴.٠۵
  ۵,۸۱۵,۱۷۴ ۵۱,۸۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۳,۳٠۵ ۳,۳۳۶
  ۶.۸۸
  ۲,۴۶۹,۴٠۶ ۳,۵۴۹
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۵۲۸ ۳,۵٠۲
  ٠.۲۸
  ۳,۸۳۴,۹٠۹ ۳,۵۳۸
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۴۱,۷۶٠ ۴۱,۹۱٠
  ٠.۶۲
  ۱,٠۳۲,۵۳۵ ۴۲,٠۲٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۹,۶۴٠ ۹,۵۷٠
  ٠.۸۲
  ۲,۵٠۲,۲۳۵ ۹,۷۲٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۷۶۲ ۱,۷۶۱
  ٠.۷۴
  ۹,۸۲۵,۸۱۲ ۱,۷۴۹
 • فسوژ سوژمیران ۱۶,۸۷٠ ۱۶,۳۴٠
  ۳.۵۶
  ۲,۶۵۳,۶۷۷ ۱۶,۲۹٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۳,۸۶۸ ۳,۸۶۹
  ٠.۲۳
  ۸,٠۷۳,۷۹٠ ۳,۸۵۹
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۸,۶۴٠ ۸,۶۱٠
  ٠.۳۵
  ۲,۲۳٠,۴۷۲ ۸,۶۱٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۳,٠۲۶ ۳,٠۲۳
  ٠.۸
  ۱,۴۹۳,۱۴٠ ۳,٠٠۲
 • فلامی لامیران‌ ۶,۸٠٠ ۶,۸۸٠
  ۱.۱۶
  ۷۲,٠۹۵ ۶,۸۸٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۸۱۷ ۲,۷۹۹
  ٠.۳۶
  ۶,۲۵۴,۴۲۲ ۲,۸٠۷
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۸,۹۷٠ ۸,۸۳٠
  ۴.۲۷
  ۷۶,۹۳۵ ۹,۳۷٠
 • فمراد آلومراد ۱۱,۳۹٠ ۱۱,۴۶٠
  ۱.۴۷
  ۴۳۹,٠۵٠ ۱۱,۵۶٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۷٠٠ ۷,۶۹٠
  ٠.۱۳
  ۴٠,۳۲۳,۹۸٠ ۷,۶۹٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۴۸٠
  ۵.۹۴
  ۷,۲۸۴,۵۷۷ ۱۲,۷۹٠
 • فنر پارس فنر ۱۱,۱۵٠ ۱۱,۱۷٠
  ٠.۲۷
  ۴,۵۳۷,۶۷۵ ۱۱,۱۲٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۶,۵٠٠ ۶,۴۵٠
  ٠.۶۲
  ۱,۲۶۸,۵۹۸ ۶,۴۶٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۹,۲۵٠ ۹,۳۹٠
  ۱.۸
  ۹۵۴,۶۹٠ ۹,۴۲٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۱۹٠ ۵,۲٠٠
  ٠.۵۷
  ۱۴۵,۷۹۶,۷۷۸ ۵,۲۲٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۷۹٠ ۷,۸۶٠
  ٠.۸۹
  ۱۹۴,٠۳۸ ۷,۸۶٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴,۶۴۷ ۴,۶۶۶
  ۴.۹۳
  ۹,۱۹۷,٠۳۷ ۴,۸۸۸
 • قاسم قاسم ایران ۳,۲۱۸ ۳,۱۹۵
  ٠.۳۴
  ۲,۴۶٠,۳۳۶ ۳,۲۲۹
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۶۷٠ ۸,۵۹٠
  ٠.۸۱
  ۱۴٠,۷۱۱ ۸,۶٠٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۱۹۸ ۲,۱۹۶
  ٠.۷۸
  ۶,۲۸٠,۶۲۵ ۲,۱۸۱
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴,۹۲٠ ۴,۸۹۴
  ۳.۳۲
  ۴,۹۴۷,۲۴٠ ۴,۷۶۲
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۱,۶۸٠ ۱۱,۷۹٠
  ٠.۹۳
  ۶۶۶,۵۹۵ ۱۱,۷۹٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۸,۱٠٠ ۷,۸۸٠
  ۳.۱۸
  ۲۸۱,۱۸۳ ۷,۸۵٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۱۶۱ ۲,۱۱۷
  ۲.۶۱
  ۲,۸۳۹,۷۶۱ ۲,۱٠۶
 • قشهد شهد ۱۴,٠۸٠ ۱۳,۸۷٠
  ۲.۵۵
  ۴۳۵,۷۲۸ ۱۳,۷۳٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۷٠٠ ۷,۶۷٠
  ۵.۹۱
  ۳,۲۹۱,۳۱۸ ۷,۲۷٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵۱,۳۹٠ ۱۵٠,٠۳٠
  ٠.۸۷
  ۱۴۴,۸۱۳ ۱۵٠,٠۸٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۶,۸۴٠ ۶,۵٠٠
  ۵.۸۸
  ۲۶۱,۷۸۴ ۶,۴۶٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۵,۷۱٠ ۵,۶۴٠
  ۵.۹۴
  ۳,۳٠۲,۸۷۷ ۵,۳۹٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۲٠۳ ۲,۲۴۷
  ۳.۲۵
  ۳,۲۲۸,۸۷۵ ۲,۲۷۷
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۴۷٠
  ٠.۷
  ۳۳۳,۲۹۳ ۱۱,۴۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴,۶۲۶ ۴,۷۲۷
  ٠.۳
  ۳,٠۷۱,۳۷۸ ۴,۶۱۲
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۹,۸٠٠ ۱۹,۴۳٠
  ٠.۵۶
  ۶٠۶,۹۵۶ ۱۹,۶۹٠
 • کالا بورس کالای ایران ۴,۸٠٠ ۴,۸٠۷
  ۳۵.۶۶
  ۳۱,۸۴۱,۹۵۵ ۷,۴۶٠
 • کاما باما ۳,۱۷۵ ۳,۲۲۶
  ۵.۶۲
  ۶٠,۹۷۶,٠۳۲ ۳,۳۶۴
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۸,۳٠٠ ۸,۵۱٠
  ۳.۶
  ۵,۱۵۹,۳۴۳ ۸,۶۱٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۱,۴۱٠ ۱۱,۵۳٠
  ۲.۶۱
  ۲,٠۵۷,٠۵۶ ۱۱,۱۲٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۵,۶۴٠ ۲۵,۷۷٠
  ٠.۷۴
  ۲۹۱,۷۵۶ ۲۵,۸۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹,٠٠٠ ۹,٠۱٠
  ٠
  ۳۹۷,٠۳۶ ۹,٠٠٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۹,٠۹٠ ۹,۲۷٠
  ۳.۱۹
  ۱۶۷,۵۳٠ ۹,۳۹٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۸,۸۸٠ ۸,۹۴٠
  ۲.٠۹
  ۱,۲۲٠,۵۵۷ ۹,٠۷٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۶,۳۳٠ ۶,۴۵٠
  ۱.۴۴
  ۱۲,۶۳۴,۸۱۳ ۶,۲۴٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۵,۱۲٠ ۱۵,٠۷٠
  ٠
  ۲۸۱,۲۴۵ ۱۵,۱۲٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۸,۷۵٠ ۸,۷٠٠
  ٠.۲۳
  ۱,۱۱۴,۷۶۱ ۸,۷۷٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۳,۱٠۹ ۳,۱۴۲
  ۱.۸۹
  ۱۳,۵۴٠,۴٠۴ ۳,۱۶۹
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۳,٠۳۶ ۳,٠۲۷
  ٠.۷۵
  ۳,۸۵۳,۹۷۳ ۳,٠۵۹
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۴,۷۳٠ ۱۴,۷۲٠
  ٠.۸۱
  ۴۲۶,۶۸۶ ۱۴,۸۵٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۷,۲٠٠ ۵۷,۳۱٠
  ۴.۵۲
  ۵۸۸,۶۴۴ ۵۹,۹۱٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۱۳٠ ۱,۱۳۶
  ۲.۹۲
  ۲۳,۷۷۲,۸۶۷ ۱,۱۶۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۴۱٠
  ٠.۵۵
  ۹۳۱,۵۶۸ ۱۶,۴۱٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,٠۴۶ ۱,٠۳٠
  ۲.۶۵
  ۶۲,۳۲۶,۹۲۲ ۱,٠۱۹
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۱۷,۵۵٠ ۱۷,۸٠٠
  ۲.۸۲
  ۲٠,۱۵۸,۴۶۳ ۱۸,٠۶٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۵,۶۱٠ ۵,۷۴٠
  ۲.۷۷
  ۷۵۲,٠۹۷ ۵,۷۷٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۵,۵۶٠ ۱۵,۵٠٠
  ٠.۵۸
  ۲۸۶,۲۹۲ ۱۵,۴۷٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۷,۴۱٠ ۷,۶۹٠
  ٠.۱۳
  ۳۱,٠۵۱,۷۳۶ ۷,۴۲٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۸,۸۱٠ ۱۸,۶۹٠
  ۱.۲۴
  ۴۶۸,۲۶٠ ۱۸,۵۸٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۳,۶۶۳ ۳,۶۴۳
  ۱.۶۱
  ۱۵,۳۲٠,۷۸۲ ۳,۷۲۳
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۱,۹٠٠ ۱۲,۳۶٠
  ۱.۴۱
  ۲۱,۶۸٠,۹۷۶ ۱۲,٠۷٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,٠۴٠ ۸,٠۳٠
  ۲.۷۸
  ۱,۶۶۲,۹۷۱ ۸,۲۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۳۳,٠٠٠ ۱۳۵,۸٠٠
  ۳.۹
  ۴۳,۵۶۷ ۱۳۸,۴٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵,۵٠٠ ۵,۶۱٠
  ۱.۷۹
  ۱,۵۷۶,۴۸۳ ۵,۶٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۵۷٠ ۲,۵۶۱
  ٠.٠۴
  ۲,۳۲۳,۶۶۶ ۲,۵۷۱
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۹,۸٠٠ ۹,۷۱٠
  ۲.۵۱
  ۹۸٠,٠۲٠ ۹,۵۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳۱,۷۸٠ ۳۲,۳۷٠
  ۲.۲۵
  ۱۳٠,۸٠۴ ۳۲,۵۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۳,۴۱۹ ۳,۵۱۲
  ۳.٠۹
  ۴,۷۲۲,۵۲۱ ۳,۵۲۸
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۵,۹۹٠ ۱۵,۷۸٠
  ۱.۳۳
  ۶,۱۷۳ ۱۵,۷۸٠
 • کلر کلر پارس ۴۱,۱۵٠ ۴۱,٠۵٠
  ۱.۸۶
  ۵۶۴,۷۱٠ ۴٠,۴٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۵,۱٠٠ ۴,۹۹۹
  ۲.۲
  ۱,۶۱۶,۷۹۳ ۴,۹۹٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۷,۵۱٠ ۷,۴۶٠
  ٠.۱۳
  ۷,۳۱۶,۴۹۲ ۷,۵۲٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵,۳۱٠ ۵,۴۱٠
  ٠.۳۸
  ۷,۶۱٠,۲۶٠ ۵,۳۳٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۵,۸۵٠ ۵,۹٠٠
  ۱.٠۲
  ۳۵۶,۴۶۷ ۵,۹۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۶,۴۷٠ ۶,۳۹٠
  ۱.۲۵
  ۳۵۵,۲۶۱ ۶,۳۹٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۲,۵۸٠ ۲,۶٠۹
  ۱.۷۱
  ۲,۲۳۳,۹۵۲ ۲,۶۲۵
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۵۴۲ ۲,۵۳۶
  ٠.۱۶
  ۳۷,۷۹۹,۸۴۱ ۲,۵۳۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۳۶٠ ۲,۴۴۲
  ۴.۲۲
  ۵,۷۸۳,۸۹۴ ۲,۴۶۴
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۶,۹۸٠ ۷,٠۴٠
  ۱.۳۱
  ۱,۱۷٠,۴۱٠ ۶,۸۹٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۸,٠۴٠ ۸,٠۷٠
  ۲.٠۳
  ۵,۷٠۱,۷۸۸ ۷,۸۸٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۲,۶۲۴ ۲,۶۳۳
  ٠.٠۴
  ۱,۷۶۸,۱۳۱ ۲,۶۲۵
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۳,۶۳٠ ۱۳,۶۵٠
  ٠
  ۳۶۴,۹۴۸ ۱۳,۶۳٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۵,۵٠٠ ۵,۵۵٠
  ۵.۳۴
  ۱٠,۵۳۹,۲۱٠ ۵,۸۱٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۳۴۵ ۲,۳۵۵
  ۲.۸۱
  ۱,۱۳۲,٠۳۹ ۲,۲۸۱
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۴,٠۷۴ ۴,٠٠۵
  ۱.۵۷
  ۲,۹۳۵,۷۳۲ ۴,٠۱۱
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۴٠٠ ۳,۳۹۱
  ٠.۳۲
  ۱,۹۲۶,۲۳۴ ۳,۳۸۹
 • لابسا آبسال‌ ۹,۱۵٠ ۹,۵۹٠
  ۱.۵۱
  ۷,۶۲۶,۳۴۷ ۹,۲۹٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۹,۸٠٠ ۲٠,۴۳٠
  ۲.۲۲
  ۷۶۸,۹۹٠ ۲٠,۲۵٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۵,٠۶٠ ۲۵,۳۸٠
  ۱.۹۶
  ۳۶۵,۲٠۹ ۲۵,۵۶٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۵,۱۸٠ ۴,۹۱۷
  ۶
  ۳۱۲,۴۹٠ ۴,۸۸۷
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۱,٠٠٠ ۳۱,۵۶٠
  ۲.۳۳
  ۱۶۴,۹۲۷ ۳۱,۷۴٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۷,٠٠٠ ۷۶,۸۵٠
  ٠.۱۹
  ۲٠,٠۸۳ ۷۷,۱۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۲۴٠ ۲,۲٠۱
  ۲.۱۴
  ۳,۳۹۳,۹۲۹ ۲,۱۹۳
 • ما بیمه ما ۲,۸۶۶ ۲,۷۹۷
  ۱.۹۶
  ۲,۳۷۴,۳۳۴ ۲,۸۱۱
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,۱۲۲ ۳,۱۴۷
  ۳
  ۵٠,۳۳۴,۱٠۵ ۳,٠۳۱
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۱۸,۱۵٠ ۱۱۸,۴۵٠
  ٠.۲۵
  ۲۴,۶۴٠ ۱۱۸,۴۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۸,۱٠٠ ۸,۱۱٠
  ٠.۳۷
  ۷,٠۱۸,۹۹۸ ۸,۱۳٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۴,۵٠٠ ۴,۵۵۶
  ۳.۶۲
  ۱,۷۹٠,۲۳۴ ۴,۶۶۹
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۲,۶۷۲ ۲,۶۵۹
  ٠.۱۱
  ۷٠۴,٠۵۲ ۲,۶۶۹
 • معین بیمه ایران - معین ۳,۲٠۳ ۳,۲۳۶
  ۴.۶۴
  ۱٠٠,۱۳۴,۷۵۶ ۳,۳۵۹
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۷,۶۷٠ ۷,۶۱٠
  ۵.۹۴
  ۲,۱۶۵,۸۴۱ ۷,۲۴٠
 • ملت بیمه ملت ۳,۲۳۲ ۳,۲۵۳
  ۱.۴۶
  ۴,۱۶۶,٠٠۵ ۳,۲۸٠
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۵,۶٠٠ ۵,۶۲٠
  ٠.۸۸
  ۲,۸٠۸,٠٠۳ ۵,۶۵٠
 • میهن بیمه میهن ۵,۱٠٠ ۵,٠۵٠
  ۳.۵۹
  ۵,۱۸۲,۸۷۸ ۵,۲۹٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۱,۳۱٠ ۱۱,۱۵٠
  ۱.٠۵
  ۸۳۹,۸۷۶ ۱۱,۴۳٠
 • نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان ۲۴,۳۵٠ ۲۴,۶۵٠
  ٠.۸۳
  ۳,۴۲۹,۱۱٠ ۲۴,۱۵٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۳,٠۷٠ ۱۳,۱٠٠
  ۱.۳۲
  ۱,۶۱۸,۳۹۲ ۱۲,۹٠٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۸,۸۵٠ ۴۸,۸۵٠
  ۵.۹۹
  ۱,۴۳۵,۴۴۵ ۴۶,٠۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۶۳,۹۵٠ ۱۶۳,۸۸٠
  ٠.۴
  ۶۲٠,٠۳۷ ۱۶۳,۳٠٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۷٠۸ ۱,۶۹۶
  ٠.۴۷
  ۲۵,۴۷۳,۲۵٠ ۱,۷٠٠
 • نیان نیان الکترونیک ۴۲,۲۵٠ ۴۱,۹۵٠
  ٠.۸۴
  ۱,٠۷۴,٠۶۹ ۴۱,۹٠٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷۸۶ ۷۸۵
  ٠.۳۸
  ۳۹,۹۷۶,٠۴۳ ۷۸۹
 • هجرت پخش هجرت ۲۲,۴٠٠ ۲۲,٠۵٠
  ۱.۸۲
  ۵۵۶,٠۴۴ ۲۲,٠٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۳,٠۸۹ ۳,۱٠۲
  ٠.۴۵
  ۱,۸۷۵,۳۳۲ ۳,۱٠۳
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۱۳۴ ۴,٠۷٠
  ۱.۷۲
  ۱٠,۳٠۲,۴۴۱ ۴,٠۶۴
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۶,۷۹٠ ۶,۷۹٠
  ٠.۱۵
  ۲,۳۸۲,۵۳۴ ۶,۸٠٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۶,۵۱٠ ۶,۴۶٠
  ٠.۴۶
  ۳,۷۸۹,۴۱۱ ۶,۴۸٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۷۸۶ ۲,۸۷۳
  ٠.۱۸
  ۱۱۶,۱۱۳,۱۱۴ ۲,۷۸۱
 • وآفری بیمه کارآفرین ۲,۶۱۹ ۲,۶٠۱
  ٠.۸۱
  ۳٠۱,۷۱٠ ۲,۵۹۸
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۴,۶۲٠ ۴,۷۹۲
  ۴.۵۳
  ۱,۲۵۲,۸۲۷ ۴,۸۳۹
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۲,۱۸٠ ۲,۱۹۱
  ۱
  ۴,۲۵۱,۸۹۶ ۲,۲٠۲
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۶,۶۹٠ ۱۶,۸۱٠
  ٠.۶
  ۲,۸۹٠,۱۷۴ ۱۶,۷۹٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۹,٠٠٠ ۸,۷۸٠
  ۷.۹۸
  ۶٠,۶۵۲ ۹,۷۸٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۱۹٠ ۴,۲۴۶
  ۱.۶۴
  ۱,۳۴۸,۹٠۹ ۴,۲۶٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۴,۹۶٠ ۴,۹۱٠
  ۳.۱۳
  ۲,۹۸۹,۹۳۶ ۵,۱۲٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۴,۳۸٠ ۱۴,۳۵٠
  ۱.۴۱
  ۲۲,۵۸۹,۷۷۸ ۱۴,۱۸٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۳۸٠ ۳,۳۳۱
  ۱.۷۵
  ۱,۵۵۶,۸۸۳ ۳,۳۲۲
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۶۶۱ ۱,۶۸۷
  ۲.٠۱
  ۲۵,۱۱۴,۲۲۴ ۱,۶۹۵
 • وبملت بانک ملت ۲,۱۸۶ ۲,۱۹٠
  ٠.۲۷
  ۱۴۹,۲۳۴,۶۴۱ ۲,۱۹۲
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۲۸۲ ۲,۲۶۹
  ٠
  ۳,۵۷۴,۲۳۷ ۲,۲۸۲
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱,۸۷۲ ۱,۸۷۴
  ٠.۲۱
  ۶۹۸,۶۷۲ ۱,۸۷۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,٠۵۳ ۱,٠۶۴
  ۳.۲۲
  ۱۳,۲٠۴,۸۲۶ ۱,٠۸۸
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۹۳٠ ۱,۹۵۶
  ۲.۵۷
  ۵۸,۵۵۷,٠۳٠ ۱,۹۸۱
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۴۵۵ ۲,۴۵۲
  ٠
  ۱٠,۶٠۵,۸۱۵ ۲,۴۵۵
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۷,۷۳٠ ۳۷,۴۶٠
  ۵.۱۳
  ۲,۱۷۷,۱۴۹ ۳۵,۸۹٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۴,۷۹٠ ۱۵,۲۱٠
  ۲.۸۹
  ۱۱۸,۱۷۲ ۱۵,۲۳٠
 • وپست پست بانک ایران ۸,۶۷٠ ۸,۶۹٠
  ٠.۱۲
  ۸,۱۴۷,۳۱٠ ۸,۶۸٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۶۹۴ ۲,۶۶۹
  ٠.۸۶
  ۲,٠۱۵,۳۸٠ ۲,۶۷۱
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۴۳۳ ۱,۴۲۸
  ٠.۲۸
  ۵۳,۷۶۴,۸۸۸ ۱,۴۲۹
 • وتعاون بیمه تعاون ۷۶۴ ۷۸٠
  ۲.۱۸
  ۵,۳۴۲,۸٠۹ ۷۸۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲۱,۶۲٠ ۲۲,۳۲٠
  ۶
  ۳۹۱,۷۱۸ ۲۳,٠٠٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,٠۸۸ ۴,٠۱۱
  ۳.۲۶
  ۹,۷۸۱,۷۵۶ ۳,۹۵۹
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,۴۴۵ ۴,۶۳۸
  ۲.۲۶
  ۱۲,۶۱۶,۱۳۸ ۴,۵۴۸
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,٠۶۹ ۱,٠۵۸
  ۱.۴۲
  ۱۱,۹۵۱,۹۲٠ ۱,٠۵۴
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۵۱٠ ۳,۵۱۶
  ٠.۸
  ۵,۳۸۲,۷۸۲ ۳,۴۸۲
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۶۱۴ ۱,۶٠۶
  ۱.۳۸
  ۴۷,۹٠۲,۶۵۶ ۱,۵۹۲
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۸۹۹ ۳,۹٠۲
  ٠.٠۵
  ۱۲,۴٠٠,۱۱۵ ۳,۸۹۷
 • ودی بیمه دی ۶,۵۲٠ ۶,۵۵٠
  ٠
  ۱۳,۲۹۲,۳۹۷ ۶,۵۲٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۸۲٠ ۵,۸۱٠
  ٠.۶۹
  ۵,۵۵۴,۸۴۹ ۵,۷۸٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۳,۸٠۷ ۳,۷۹۹
  ٠.۳۹
  ۱۳,۶۶۶,۶۵۱ ۳,۸۲۲
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۴۶۷ ۱,۴۵۷
  ٠.۵۵
  ۱۵,۹۸۷,۵۱۲ ۱,۴۵۹
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,٠۳۸ ۲,٠۴۳
  ٠.٠۵
  ۱,۲۸۴,۷۸۵ ۲,٠۳۹
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۴۹٠ ۴,۵٠۶
  ٠.۶
  ۲,۷۲۳,۸۹٠ ۴,۵۱۷
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۳,۱۳۴ ۳,۱۱٠
  ٠.۶۴
  ۵,٠۱۸,۱٠۹ ۳,۱۱۴
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۶۴۱ ۱,۶۴۲
  ٠
  ۱,۵۴۴,۴۴۳ ۱,۶۴۱
 • وسینا بانک سینا ۱,۹۴٠ ۱,۹۵۲
  ۱.٠۲
  ۲,۹۲۵,۷٠۴ ۱,۹۶٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱,۹۹٠ ۲,٠٠۵
  ۱
  ۱,۸۳۷,۱۶۸ ۲,٠۱٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۲٠,۲۷٠ ۲٠,۲۱٠
  ٠.۸
  ۲,٠۱۵,۷۱۲ ۲٠,۱۱٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۳۸٠ ۱,۳۸۹
  ٠.۷۹
  ۱,۲۴۶,۳۷۶ ۱,۳۹۱
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۵۶٠ ۲,۵۵۴
  ۵.۹۶
  ۲۹,۱۳۹,۶۴۵ ۲,۴۱۶
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۲,٠۸٠ ۲۲,٠۳٠
  ٠.۱۸
  ۴,۷٠۴,۹۸۶ ۲۲,٠۴٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۶۱۴ ۲,۷۴۸
  ۵.۹۷
  ۳,۸۷۸,۸۹۴ ۲,۷۸٠
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۱۹۱ ۳,۲٠۵
  ۲.۶۵
  ۱,۶٠۷,۹۲۷ ۳,۲۷۸
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۵,۱۴٠ ۱۵,۱۴٠
  ٠.٠۷
  ۱,۵۳۱,۳۵۲ ۱۵,۱۵٠
 • وگردش بانک گردشگری ۲,۶۶۱ ۲,۶۷۶
  ٠.۴۱
  ۲,۸۲۷,۶۸۶ ۲,۶۷۲
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱٠,۲۹٠ ۱٠,۳٠٠
  ۳.٠۲
  ۱,۲٠۴,۷۴۷ ۱٠,۶۱٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱,۹۴٠ ۱,۹۴۴
  ٠.۸۲
  ۲,۹۵۵,۸۳٠ ۱,۹۵۶
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,٠۵٠ ۶,۱۶٠
  ۲.۲۶
  ۳۹۴,۶۲۳ ۶,۱۹٠
 • ولتجار واسپاری تجارایرانیان ۶,۹۷٠ ۶,۹۵٠
  ۵.۹۳
  ۱,۶۱۵,۴۹۲ ۶,۵۸٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۸۹٠ ۸۹۱
  ٠
  ۱۷,۲۱۴,۸۳۵ ۸۹٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۱۱٠ ۳,٠۸۶
  ٠.۳۹
  ۱,۷۴۲,۹٠۶ ۳,٠۹۸
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۷۳۴ ۲,۷۴۴
  ۲.٠۴
  ۲,۹۴۳,۳٠۷ ۲,۷۹۱
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۱۴۱ ۳,۱۵۴
  ٠.۲۹
  ۱,۷۴۲,۹۸۴ ۳,۱۵٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۳,۲۶۲ ۳,۳٠۶
  ۴.۷
  ۴,۱۷۶,۸۹۷ ۳,۴۲۳
 • ولملت واسپاری ملت ۴,۹۷۳ ۴,۹۱۷
  ۱.۲۴
  ۴۶۸,۱۲٠ ۴,۹۱۲
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,٠۸۴ ۴,٠۸۳
  ٠.۱۲
  ۴۷۸,۵۳۱ ۴,٠۷۹
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۳,٠۳٠ ۲,۹۵۴
  ۱.۹۹
  ۳۴,٠۱۷,۵۱۶ ۲,۹۷۱
 • ومعلم بیمه معلم ۲,٠۱٠ ۲,٠۲۳
  ۱.۶۲
  ۲,۸۳۷,۲۶۳ ۲,٠۴۳
 • وملل اعتباری ملل ۲,۱٠۵ ۲,۱۲۳
  ۱.۲۷
  ۱,٠۹۹,۶٠۲ ۲,۱۳۲
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۹۷,۸۹٠ ۱۹۶,۸۳٠
  ۱.٠۸
  ۹۲,۸۳۶ ۲٠٠,٠۵٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۵,۳۳٠ ۵,۴۱٠
  ۱.۸۴
  ۲,۵۴۱,۶۳۱ ۵,۴۳٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,٠٠۱ ۴,٠۴۸
  ۱.۱۱
  ۵۴۶,۶۸۶ ۴,٠۴۶
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۲,۸۶۷ ۲,۸۵۹
  ٠.۴۲
  ۶۱,۵۵۳,۲۳۵ ۲,۸۵۵
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۵,٠٠٠ ۵,٠۲۱
  ٠.۴
  ۲۱,۶۲۷,۳۶۷ ۴,۹۸٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۵٠٠ ۶,۵۷٠
  ۱.۲۲
  ۱,۲٠۲,۴۹۱ ۶,۵۸٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۳۷٠ ۲,۳۶۸
  ٠.۸
  ۷,٠۹۴,۳۵۲ ۲,۳۸۹
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۷۶۳ ۱,۷۵۵
  ۱.۴۴
  ۶٠۸,۹۸۹ ۱,۷۳۸