شاخص کل : ۱,۱۵٠,۲۱۵
تغییرات: ٠.۷۹ % ، ۸,۹۹٠
حجم معاملات : ۵,٠۶۹,۶۸۵,۲۹۳
ارزش معاملات : ۲۴,۳۵۲,۹۴۲,۶۷۴,۲۲۵
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۷
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۵,۲٠۷ ۱۵,۹۹۸
  ۵
  ۱٠,۳۳٠ ۱۶,٠٠۷
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۳۷٠
  ۴.۷۸
  ۲,۶۱۴,٠۱۶ ۱٠,۸۷٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۴,۳۴٠ ۱۴,۱۷٠
  ٠.۶۳
  ۲,۲٠۷,۴۹٠ ۱۴,۲۵٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۹,۲۳٠ ۱۹,۲۱٠
  ٠.۴۷
  ۱۱,۹٠۱,۴۹۱ ۱۹,۱۴٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۸,۱٠٠ ۱۸,۳۶۹
  ۴.۵۹
  ۲,۴۴۴,۶٠۵ ۱۸,۹۷٠
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۲۳٠ ۴,۳۵۲
  ۳.۴
  ۷۷۴,۱۸۳ ۴,۳۷۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱٠,۹۴۴ ۱٠,۹۵۵
  ۴.۹۹
  ۲,٠۱۷,۴۵٠ ۱۱,۵۱۹
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۹۳٠ ۶,۸۷٠
  ۱.۶۱
  ۹,۱۲۹,۸۹۳ ۶,۸۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۳,۱۵٠ ۱۳,٠۷۹
  ٠.۸
  ۱,۱٠۹,۳٠۱ ۱۳,٠۴۵
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۳,۸۸۸ ۸۴,۳۹٠
  ٠.۹
  ۱,۶۷۵,۷۱۷ ۸۴,۶۵۲
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۷۴۹ ۱,۷۲۶
  ٠.۴۶
  ۵۴,۳۵۸,۱۴۵ ۱,۷۴۱
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۶,٠۱۸ ۶,۱٠۶
  ۴.۹۷
  ۶,۹۹۸,۷۱۵ ۶,۳۳۳
 • افرا افرانت ۲۷,۵۴۸ ۲۸,۹۹۵
  ۵
  ۵۶۳ ۲۸,۹۹۷
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۵,٠٠٠ ۶۴,٠۳٠
  ۱.۴۷
  ۸٠۲,۵۳۶ ۶۴,٠۶٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲۹,۴۸٠ ۳٠,۸۷٠
  ۴.۶۹
  ۱٠٠,٠٠٠ ۳٠,۹۳٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۹۳٠ ۳,۹۵۴
  ۱.۵۳
  ۱۱,۴۵۵,٠۵۸ ۳,۹۹۱
 • امید تامین سرمایه امید ۶,۷۳٠ ۶,۸۳٠
  ۲.۳۲
  ۱,۳٠۷,۴۷۴ ۶,۸۹٠
 • امین تامین سرمایه امین ۷,۱۲٠ ۷,۱۲٠
  ٠
  ۱,۲۳۲,۵۵۴ ۷,۱۲٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۲۴۳,۴۴٠ ۲۴۹,۶۴٠
  ۲.۵۱
  ۱,٠۱۵ ۲۴۹,۷۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۱۹۴,۸۸٠ ۲٠۴,۵۸٠
  ۵
  ۱۲,۹۸٠ ۲٠۵,۱۳٠
 • اوان مبین وان کیش ۵۱,۱۶۲ ۵۳,۷۵۷
  ۵.٠۷
  ۱٠,٠٠٠ ۵۳,۸۹۴
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵,۸۱۴ ۵,۸۱۴
  ٠.٠۹
  ۱۴۹,۴٠۵,۷۶۲ ۵,۸۱۹
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۶,۷۹۵ ۶,۷۹۵
  ٠.۲۵
  ۷۴۷,۸۲۶,۷۲۲ ۶,۷۷۸
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۸,۷۷۹ ۴٠,۷۷۳
  ۵
  ۸,۱۵۸ ۴٠,۸۱۹
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۴,۱۵٠ ۵۷,٠٠٠
  ۵
  ۱٠٠ ۵۷,٠٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱٠٠,٠٠٠ ۱٠٠,٠۱٠
  ٠
  ۱,۵۹۷,۳۲۳ ۱٠٠,٠٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۳۲٠ ۱۱,۲۹۳
  ۲.۷۱
  ۲,۴۱۳,۳۹۵ ۱۱,٠۲۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۱۶٠ ۲,۱۶٠
  ۱.۷۴
  ۲۳,۶۱۱,۷۸۹ ۲,۱۲۳
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۱٠۸ ۲,۱٠۵
  ۱.۳۵
  ۱۷,٠۱۱,۵۴۷ ۲,٠۸٠
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۵,۴۸٠ ۵,۵۲۵
  ۱.۲۱
  ۱,٠۶۲,٠۹۶ ۵,۵۴۷
 • برکت گروه دارویی برکت ۳۱,٠۶٠ ۳۱,۶۳٠
  ۱.۹۳
  ۸۸,۶۸۸,۹۷۱ ۳۱,۶۷٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۹۱۲ ۴,۹۲۲
  ۴.۹۹
  ۱۵,۵۵۳,۲۵۲ ۵,۱۷٠
 • بساما بیمه سامان ۱۹,۲۵٠ ۱۹,۳۸۱
  ۴.۷
  ۱,٠۶۹,۳۴۷ ۲٠,۲٠٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۲۵,۹۱٠ ۲۷,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۵٠ ۲۷,۲۷٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۳۹,۵۶٠ ۱۴۶,۸۹٠
  ۵
  ۱۳٠ ۱۴۶,۹٠٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۱,۵٠٠ ۲۱,۶۷٠
  ٠.۷۸
  ۱۲۵,۳۸۷ ۲۱,۶۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۳۶,٠۴٠ ۳۵۳,۷٠٠
  ۵
  ۴٠ ۳۵۳,۷۲٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۳۹۲ ۳,۵۱۱
  ۴.۹۹
  ۱,۳۷۴,۹۸۸ ۳,۵۷٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۵۴۵ ۱,۵۶۹
  ۱.۴
  ۴۱,۲۵۸,۹۸۶ ۱,۵۶۷
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۹,۵٠٠ ۱۹,۱۷۳
  ۲.۴۴
  ۸۶۲,۷۲۹ ۱۹,٠۳۶
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶۲,۱۴٠ ۶۳,۲۴۳
  ۱.۹۲
  ۱۴۴,۸۴۶ ۶۳,۳۵۵
 • بموتو موتوژن‌ ۵۲,۶٠٠ ۵۳,۱۵٠
  ٠.۸۹
  ۵۷۳,۱۷۶ ۵۳,٠۷٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۱۹,۶۷۴ ۲٠,۴۲۴
  ۵
  ۳۲۹,۸۷۵ ۲٠,۷٠۹
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۴,۱٠٠ ۱۴,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۵۵۸,۲۸۷ ۱۴,۸۴٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,٠٠٠ ۶,٠۱۳
  ٠.۳۸
  ۱۵,۳۳۴,۱۷۹ ۶,٠۲۳
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۲۳,۴۹٠ ۲۴,۱۲٠
  ۴.۹۸
  ۷۸۲,۹۳۶ ۲۴,۷۲٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۴۳,۱۶٠ ۴۳,۱۴٠
  ٠.۴۸
  ۱,٠۵۲,۹۲۹ ۴۳,۳۷٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۴۸,٠٠٠ ۱۴۷,۷۹٠
  ٠.٠۳
  ۳۱٠,۹۸۷ ۱۴۸,٠۵٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۹,٠۸٠ ۱۹,٠۵٠
  ۱.۶۵
  ۵,۶۳۲,۱٠۱ ۱۸,۷۷٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۷,۷۵٠ ۷,۸۴٠
  ۱.۲۷
  ۵۵۶,۱۱۷ ۷,۸۵٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۴,۸۱٠ ۲۶,۱۱٠
  ۴.۹۸
  ۹۱٠ ۲۶,۱۱٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۶٠٠ ۵,۷۴٠
  ۳.۱۱
  ۳,۷۱۷,۶۳۷ ۵,۷۸٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۹۳۷ ۲,۹۶۱
  ٠.۱
  ۴۷,٠۶۲,۵۷۶ ۲,۹۳۴
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۸,۵٠٠ ۸,۴۲٠
  ۲.۷۸
  ۱۳,۲۲۶,۲۴۷ ۸,۲۷٠
 • پخش پخش البرز ۱۵,۱۴۱ ۱۵,۱۹۷
  ٠.۵
  ۵۱۷,۳۳۳ ۱۵,٠۶۶
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۴,٠۷٠ ۲۳,۸۲٠
  ۱.۹۹
  ۷۵۶,۶۸۵ ۲۳,۶٠٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۴,۴۹٠ ۴,۴۷٠
  ٠.۹۲
  ۱,۵٠۹,۷۳۹ ۴,۴۴۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۱,٠۱٠ ۳۱,۵۶٠
  ۴.۸۲
  ۲۹۱,۹۳۴ ۳۲,۵۸٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۴,۵۲٠ ۲۴,۵٠٠
  ٠.٠۸
  ۴۸۶,۳۸۹ ۲۴,۵٠٠
 • پکویر کویر تایر ۱۲,۳۵٠ ۱۲,۳۳٠
  ۱.۴۴
  ۳,۵۵۸,۵۷۴ ۱۲,۵۳٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۴۲٠ ۶,۷۴٠
  ۴.۸۹
  ۵۴,۵۱۴ ۶,۷۵٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۵۶,٠۹۹ ۵۶,۴۹۹
  ۱.۷۱
  ۱۵۷,۸۲۲ ۵۷,٠۷۵
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,٠۱۵ ۱۲,۵۸۱
  ۵
  ۱۱۸,۷۴۲ ۱۲,۶۴۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱٠,۳۲٠ ۱٠,۳۵٠
  ٠.۲۹
  ۶,۶۹۹,۵٠۱ ۱٠,۲۹٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۳۴٠ ۹,۴۳٠
  ۱.۶۸
  ۶,۵۱۳,۶۲۲ ۹,۵٠٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۴,٠۲٠ ۲۴,۳٠٠
  ۲.۴۸
  ۵۲۳,۹۹۶ ۲۴,۶۳٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۶,۶۷۶ ۱۷,۵۱۶
  ۵
  ۳۷,۲۲۶ ۱۷,۵۵۳
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۷,۱۶٠ ۱۸,٠۵٠
  ۴.۹۸
  ۱۲,۵۸۳ ۱۸,٠۶٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۷,۱٠٠ ۳۹,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۸,۴۱۶ ۳۹,٠۵٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۷,٠۳٠ ۷,۳۹٠
  ۵
  ۲۷,۹۶۶ ۷,۴٠٠
 • تکنو تکنوتار ۱۹,۵۳٠ ۲٠,۴۸٠
  ۴.۹۶
  ۴۹,۳٠٠ ۲٠,۵۵٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۸٠۳ ۳,۸۵۱
  ۱.۸۸
  ۲۱,۷۵۲,۳۷۱ ۳,۸۷۶
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۴,۶۸٠ ۴,۶۷۷
  ٠.۷۵
  ۷,۶۵۸,۳۱٠ ۴,۶۴۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۷,۱٠٠ ۷,۲۹٠
  ۴.۳۱
  ۱۶,۳۷٠,۹۲۶ ۷,۴۲٠
 • توریل توکاریل ۱۳,٠۳۱ ۱۲,۸۴۹
  ۱.۴۷
  ۷,٠٠۲,۶٠۵ ۱۳,۲۲۵
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۸,۱۴٠ ۳۷,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۲۹,۱۷٠ ۳۶,۳۳٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۱,۲٠٠ ۵۳,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۱٠٠ ۵۳,۸۹٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,٠۳۶ ۲,٠۳۸
  ۱.٠۴
  ۳۲,۱۲۷,۴۷۳ ۲,٠۱۵
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۳٠,٠٠۲ ۳۱,۵۸٠
  ۵
  ۳۸٠ ۳۱,۵۸۱
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۱,۵۷٠ ۲۲,۷٠٠
  ۴.۹۸
  ۴۸۵ ۲۲,۷٠٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۵۶۹ ۱,۵۶۷
  ۲.۹۵
  ۶۲,۷۷۹,۸۳٠ ۱,۵۲۴
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۹,۶۵٠ ۹,۵۸۲
  ۳.۲۷
  ۳,۷۲۸,۷۱۳ ۹,۹۷۶
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۸۲۷ ۱,۸۲۶
  ۱.٠۵
  ۴۲,۹۹۷,٠٠۲ ۱,۸٠۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۹,۳۱۹ ۹,۸٠۷
  ۵
  ۷,۴۲۲ ۹,۸٠۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۸۴۷ ۲,۸٠٠
  ۴.۹۸
  ۸,۳۶۹,۴۸۸ ۲,۷۱۲
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۸,۵۴۶ ۱۹,۴۸۹
  ۵
  ۲۶,۱۵۳ ۱۹,۵۲۲
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۳,۷۶٠ ۱۳,۵۹٠
  ٠.٠۷
  ۱۳,۶٠۴,۱۶۶ ۱۳,۷۷٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۱۷٠ ۶,۴۹٠
  ۴.۹۳
  ۱۵,٠٠٠ ۶,۴۹٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۲,۲۶۹ ۱۲,۹۱۳
  ۴.۹۹
  ۱,۴٠۹ ۱۲,۹۱۴
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۲۶۷ ۷,۶۴۷
  ۴.۹۹
  ۸,۷٠٠ ۷,۶۴۹
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۸,۲۵٠ ۸,۶۸٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,٠۱۱ ۸,۶۸٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,٠۳٠ ۴,٠٠۴
  ۱.۵۱
  ۲,۱۵۴,۳۱۶ ۳,۹۷٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۱,۹۵٠ ۱۲,۵۷٠
  ۴.۹۳
  ۵,٠٠٠ ۱۲,۵۷٠
 • جم پتروشیمی جم ۳۵,۲٠٠ ۳۵,۱۷٠
  ٠.۱۱
  ۲,۵۹۱,۷۷۳ ۳۵,۱۶٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۶۷,۷۶٠ ۶۸,٠۹٠
  ٠.۹۵
  ۴۶۹,٠۷۸ ۶۸,۴۱٠
 • چافست افست‌ ۱۴,۷۳٠ ۱۵,۵٠٠
  ۴.۹۷
  ۳,۵٠۷ ۱۵,۵٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳۳,۸٠۷ ۳۴,۱۳۲
  ۱.۱۶
  ۱,۹۲۹,۹۳۶ ۳۳,۴۱۹
 • چدن تولیدی چدن سازان ۴,۳٠۴ ۴,۱۸۱
  ۸.۸۱
  ۱٠٠,۴۳۶,۴۷٠ ۴,۷۲٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۲,۳۵٠ ۱۲,۴۳٠
  ۵
  ۱,٠۱۵,۴۳۶ ۱۳,٠٠٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۸۸۸ ۳,۸۹٠
  ۲.۶۱
  ۲۲,۸۴۴,۱۸۴ ۳,۷۸۹
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۶۹۴ ۲,۷٠۷
  ٠.۷۵
  ۱۳,۷۳۱,۱۴۴ ۲,۶۷۴
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۲,۹۳٠ ۱۳,۱۳٠
  ۲۹.۲۳
  ۳,۷۸۹,۲۱۸ ۱۸,۲۷٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۳۶,۸۳۵ ۳۸,۷۷۲
  ۵
  ۲۷٠ ۳۸,۷۷۳
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۳,۱۶۲ ۳۴,۸۲۴
  ۵
  ۲٠,۴۵۷ ۳۴,۹٠۷
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۱,۲۲٠ ۵۳,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۱٠٠ ۵۳,۹۱٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۵,۵۸٠ ۲۵,۶۱٠
  ٠.۹۳
  ۱,۴۵۴,۷۷۷ ۲۵,۸۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۴۶٠ ۲٠,۴۸٠
  ۴.۹۸
  ۳٠٠ ۲٠,۴۸٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۳٠٠
  ۱.۷۸
  ۹۸۴,۲۳٠ ۲٠,۱۴۲
 • حریل ریل پردازسیر ۴,۴۹۸ ۴,۵۵۹
  ٠.۷۱
  ۱۷,۱۲۸,۷۵۹ ۴,۵۳٠
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۴,۵۸۷ ۱۴,۹۷۶
  ۵
  ۴۵۳,۳۵۵ ۱۵,۳۵۴
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۷,۷۴۸ ۵۷,۳۸٠
  ٠.٠۳
  ۲۹۱,٠٠۲ ۵۷,۷۶۸
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۳۹۳ ۴,۶۲۲
  ۵
  ۲۳,۵۱۸ ۴,۶۲۴
 • حفاری حفاری شمال ۶,۱۱٠ ۶,٠٠٠
  ٠.۴۹
  ۱۲,٠۵۶,۷۴۲ ۶,٠۸٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۱۷٠
  ۴.۹۵
  ۲۸,۳۵۱,۶۹۸ ۱۳,۵۳٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۸۹۲ ۲,۸۹٠
  ۴.۹۷
  ۲۴,٠۷۶,۲۹۷ ۲,۷۵۵
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳۷,۵۲٠ ۳۷,۵۴٠
  ۲.۷۹
  ۴,۶۱۷,۸۵۶ ۳۶,۵٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۲۷۵ ۱,۲۷۴
  ۴.۹۴
  ۲۸۲,۱۵۴,۴۱۵ ۱,۲۱۵
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۱۲٠ ۱,۱۱۴
  ۴.۹۷
  ۹۶۷,٠۱۹,۴۲۳ ۱,٠۶۷
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۷,۱۲٠ ۶٠,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۶٠ ۶٠,۱۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱٠,۶۶٠ ۱٠,۶۸٠
  ۱.۷۲
  ۲,۳٠۸,۴۶۸ ۱٠,۴۸٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۶,۸۱٠ ۱۷,۶۶٠
  ۴.۹۷
  ۲۸,۲۹۲ ۱۷,۶۹٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱,۹۷۶ ۱,۹۶۵
  ۴.۹۹
  ۸۸,۵۲۸,۷۱۱ ۱,۸۸۲
 • خچرخش چرخشگر ۱۲,۲۱٠ ۱۲,۶۲٠
  ۴.۹۸
  ۴۱۹,۵۲۱ ۱۲,۸۵٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۷,۷٠٠ ۴۷,۱۸۹
  ۲.۳۵
  ۱,۱٠۴,٠۳۹ ۴۶,۶٠۵
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۶٠,۳۲٠ ۶٠,۹۵٠
  ۱.۱
  ۶۹,۳۸۵ ۶٠,۹۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۲,۵٠۳ ۲,۴۷۱
  ۳.۳
  ۴,۱۴۸,۵۶۶ ۲,۴۲۳
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴۴,۶۵٠ ۴۶,۷۸٠
  ۵
  ۲۹,۶۶۹ ۴۷,٠٠٠
 • خزامیا زامیاد ۵,۹۴٠ ۵,۹۳٠
  ۴.۹۵
  ۴۹,٠۶۶,٠۲۸ ۵,۶۶٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۳۸,۷۷٠ ۴٠,٠۱٠
  ۵
  ۱۳۶,٠۶۶ ۴٠,۸۱٠
 • خساپا سایپا ۱,۶۸۴ ۱,۶۶۴
  ۱.۲
  ۴۳۶,۶۵۶,۲۳۳ ۱,۶۶۴
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۱,٠۹٠ ۱٠,۹۵٠
  ۴.۹۲
  ۶,۴۵۹,۲۷۷ ۱٠,۵۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۴,۲۱۵ ۴,۲۱۲
  ۴.۹۸
  ۱٠,۴۱٠,۸۹۷ ۴,٠۱۵
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱۹,۵۲٠ ۲٠,۲۵٠
  ۴.۹۷
  ۲٠۸,۱۸۳ ۲٠,۵۴٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۳,۹۵٠ ۲۵,٠٠٠
  ۵
  ۹۸,٠۱۹ ۲۵,۲۱٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۳۳۴ ۲,۳۳۴
  ۴.۹۹
  ۵۴,۲۳۶,٠۲۴ ۲,۲۲۳
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۵٠,۵۴٠ ۵٠,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۴۵۴,۸۷۹ ۵۳,۱۹٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۷۲۱ ۳,۷۴۳
  ٠.۷
  ۳٠,۸۴٠,۷۸۲ ۳,۶۹۵
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴۸,۵۲٠ ۴۸,۷۸٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۷۸,۶۲۷ ۵۱,٠۷٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۸۴٠ ۱,۸۶۹
  ۱.۳۲
  ۶۵,۷۸۸,۴۴۱ ۱,۸۱۶
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱٠,۱۴٠ ۱٠,۲۸٠
  ۳.۴۳
  ۱۱,۲٠۴,۸۲۹ ۱٠,۵٠٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱٠٠,۴۷٠ ۱٠۵,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۷,۶٠۸ ۱٠۵,۷۵٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,٠۳۹ ۲,٠۳۸
  ۴.۹۹
  ۹۵۹,۱۷۸,۸۸٠ ۱,۹۴۲
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۵,۳۷٠ ۵,۴۱٠
  ۱.۱
  ۷,۵۴۴,٠۸۸ ۵,۴۳٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۸,۲۹٠ ۲۸,٠۲٠
  ۴.۹۷
  ۹۴۵,۳۹۵ ۲۶,۹۵٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۶,٠۸٠ ۲۶,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۱۶,۹۵۶ ۲۷,۴۵٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۵,۷۳٠ ۲۸,٠۴٠
  ۹.۹۷
  ۹۸,۹۹۶ ۲۸,۵۸٠
 • دالبر البرزدارو ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۸۷٠
  ۳.۶
  ۳۸۳,۷۶۶ ۱۱,۹۳٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۸۶۲ ۳,۸۶۲
  ۱۶.۷۹
  ۱۶,۱۴۹,۷۱۴ ۴,۶۴۱
 • دانا بیمه دانا ۴,۴٠٠ ۴,۳۸۴
  ٠.۱۱
  ۱٠,٠۶۳,۸۸۶ ۴,۴٠۵
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۸,۸۷۷ ۱۹,۸۶۲
  ۵
  ۵,۸۸٠ ۱۹,۸۷٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۷,۲۱۲ ۱۸,۱٠٠
  ۵
  ۱۵,۹۱۱ ۱۸,۱۱۷
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۱,۳۳٠ ۳۱,۷۴٠
  ۴.۹۷
  ۴۴٠,۳۷٠ ۳۲,۹۷٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۱,۹۶٠ ۴۱,۵۱٠
  ۳.۸۱
  ۱,۸۱۱,۹۵۸ ۴٠,۴۲٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴٠,۳۵۶ ۴۲,۴۶۹
  ۵
  ۲,۲۱۵ ۴۲,۴۷۹
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۵,٠۱۴ ۱۵,۷۶۸
  ۵
  ۴۳,۳۶۷ ۱۵,۸٠۴
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۴,۹۸٠ ۱۵,۷۵٠
  ۴.۹۵
  ۱۲,٠۳۶ ۱۵,۷۶٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۴,۴۴٠ ۱۵,۱۹٠
  ۵
  ۱۵,۶۷۳ ۱۵,۲٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۲۶,۴۹٠ ۲۶,۲۵٠
  ۲.٠۴
  ۹۶۸,٠۷۶ ۲۵,۹۶٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۳,۶۱٠ ۲۳,۷۴۲
  ۱.۲۸
  ۴۷۴,۳۱۷ ۲۳,۹۱۶
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۳۴,۶٠٠ ۳۶,٠۶٠
  ۵
  ۱,۱۵۵,۴۶٠ ۳۶,۴۲٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۹۱٠ ۵,۸۴٠
  ۳.۵
  ۳,۴۴۶,٠۲۶ ۵,۷۱٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۲,۴۵٠ ۱۳,٠۹۵
  ۵.۱
  ۱۷,۵۹۹ ۱۳,۱۱۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۴,۴۱٠ ۱۴,۶۵٠
  ۲.۹
  ۵۸۱,۵۱۴ ۱۴,۸۴٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۴,۲۶٠ ۱۴,۶٠٠
  ۲.۹۳
  ۳۲۹,٠۸۷ ۱۴,۶۹٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۸,۲۵٠ ۱۷,۹۶٠
  ۲.٠۱
  ۵۵۵,۲۷۹ ۱۷,۸۹٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۸,۴۳٠ ۲۹,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۲,۴۴۲ ۲۹,۹۲٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۲,۸۳٠ ۲۳,۲۳٠
  ۲.۲۳
  ۳۷۹,۶۴۳ ۲۳,۳۵٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۸,٠۵٠ ۳۷,۵۷٠
  ۲.۲۱
  ۵۵۳,۵۸۲ ۳۸,۹۱٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۶٠٠
  ۲.٠۹
  ۱۳۱,۳۶۱ ۲۲,۵۳٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۴,۸۱۱ ۲۴,۷٠۷
  ۵
  ۱,۳۸۹,۳۶۳ ۲۳,۶۳٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۴,۲۷٠ ۴,۲۲۲
  ۳.۲۶
  ۱۱,۱۷۸,۴۸٠ ۴,۱۳۵
 • دکیمی کیمیدارو ۲۱,۱۸٠ ۲۱,۴۱٠
  ۲.۱۷
  ۶۸۴,۸۵۳ ۲۱,۶۵٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۹,۳۳٠ ۲۸,۹۷٠
  ۳.۷۴
  ۱۱,۳۴۵,۷۲۶ ۳٠,۴۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۱,٠۲٠ ۲۱,۱۶٠
  ۳.۶۷
  ۱,٠۹۱,۴۷٠ ۲۱,۸۲٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۸,۲۲٠ ۲۸,۵۸۲
  ٠.۳۳
  ۵,۲۶۵,۷۱۵ ۲۸,۱۲۷
 • دی بانک دی ۱۹,۹۴۱ ۱۹,۴۸۶
  ۶
  ۲۳۸,۲۳۹,٠۳۳ ۱۸,۸۱۳
 • دیران ایران‌دارو ۱۵,۷۷٠ ۱۶,۵۹٠
  ۵
  ۱۱,۹۳۵ ۱۶,۶٠٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,۵۵۵ ۳,۵۶٠
  ۲.۴۸
  ۷۴,۳۲٠,۴۵۴ ۳,۴۶۹
 • رافزا رایان هم افزا ۹۴,۳۷۴ ۱٠۲,۸۱۸
  ۱٠
  ۲۷,۷۱۹ ۱٠۴,۸۵۹
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۵۲٠ ۵,۴۷٠
  ٠.۷۳
  ۴,۹٠۵,۴٠۵ ۵,۴۸٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۲۲٠ ۵,۱۴٠
  ٠.۹۵
  ۴,٠۱۶,۹۱۳ ۵,۲۷٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۶,۳۵٠ ۱۷,۲۱٠
  ۵
  ۲,۵٠٠ ۱۷,۲۱٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱۹,٠۵٠ ۱۹,٠٠٠
  ٠.۳۲
  ۴,۱۷۴,۹۹۸ ۱۸,۹۹٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۲,۲٠٠ ۱۲,۲۸٠
  ٠
  ۸,۹۷۴,۳٠۹ ۱۲,۲٠٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۷,۸۸۶ ۱۸,۱۴۱
  ۵
  ۲,۵۷٠,۷۶۴ ۱۸,۸۲۷
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۴۴,۷۱۷ ۴۶,۶۷۸
  ۵
  ۵۲,۲۴۷ ۴۷,٠۷٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲۱۶,۷٠٠ ۲۱۷,۱٠۱
  ٠.۵۱
  ۵٠۶,۳۲۱ ۲۱۷,۸۱۴
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۱۳۵ ۳,۱۷۵
  ۴.۹۷
  ۱۹,۶۲۷,۳۶۱ ۳,۲۹۹
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۲۱,۸۸٠ ۱۲٠,۲۹٠
  ۲.۷
  ۱۶٠,۸۴۷ ۱۲۵,۲۶٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۱,۴۸٠ ۲۱,۵٠۸
  ۵
  ۱,۸۳۳,۹۲۶ ۲۲,۶۱٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۳۴۷ ۴,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۵۴۳,٠۴۸ ۴,۵۷۵
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۶,۵٠۸ ۶,۵۴۹
  ۴.۹۹
  ۶,٠۲۸,۹۷۱ ۶,۸۵٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۱,۴٠۷ ۱۱,۹۶۵
  ۵
  ۸۶,۸۲۷ ۱۲,٠٠۷
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۵,۵۶۲ ۲۶,۸۹۴
  ۵
  ۵,۵۲۴ ۲۶,۹٠۷
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۶,۶۲۹ ۳۸,۵۵۵
  ۵
  ۱۴٠ ۳۸,۵۵۶
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۸,۳٠٠ ۱۹,۲۵٠
  ۴.۹۸
  ۷,۶٠۹ ۱۹,۲۶٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۷۸۸ ۹,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۸٠۹,۴۲۳ ۹,۲۵٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۷,۹٠۸ ۱۸,۶۱۳
  ۵
  ۱۹۵,۱۵۲ ۱۸,۸۵٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳٠,۴٠٠ ۳۲,٠٠٠
  ۵
  ۵۲۷ ۳۲,٠٠٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۳۲,۲۳٠ ۳۲,۶۷۷
  ٠.۶۴
  ۲,٠۹٠,۷۹۳ ۳۲,۴۳۶
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶۵,۴۳۵ ۶۷,۷۵۳
  ۵
  ۷٠,۳۴۷ ۶۸,۸۷۸
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۴۱٠
  ۱٠.۵۴
  ۱۱,۳٠۵,۵۷۱ ۲۱,۳۵٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵٠,۳۷٠ ۵۲,۹۵٠
  ۵
  ۷,٠۲۲ ۵۳,٠۲٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۷,۶٠٠ ۲۷,۴۹٠
  ٠.۴
  ۲,۷۶۸,۵۹۷ ۲۷,۴۹٠
 • ساوه سیمان ساوه ۴۵,۱۹٠ ۴۵,۴۹۴
  ۱.۳۵
  ۷۱۳,۱۲۳ ۴۴,۵۸۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۳۵,۴۳۲ ۱۴۲,۴۲۴
  ۵
  ۲,٠۲۵ ۱۴۲,۵۵۹
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۴,۸۶٠ ۳۴,۶۹٠
  ۵
  ۱,٠۶۷,۷۹۴ ۳۳,۲٠٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۲,۸۹۵ ۲,۸۸۶
  ۱.۹۷
  ۱۵,۶۶۴,۲۵۷ ۲,۸۳۹
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۹,۹۲٠ ۵۹,۴۹٠
  ۲.٠۴
  ۹۵۹,۷۷۸ ۵۸,۷۲٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۹۱٠
  ٠
  ۸۹۷,۵۱۱ ۲۶,۸٠٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۷,۱۳٠ ۷,٠۹٠
  ٠.۲۸
  ۶,۴۶۹,۹۴۴ ۷,۱۱٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۵٠,۳۶٠ ۵٠,٠۳۳
  ۱.۵۸
  ۶۹۸,۸۳۳ ۴۹,۵۷۸
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۹,۳۹٠ ۱۹,٠۷٠
  ۲.۸۱
  ۲,۶۵۷,۵۹۷ ۱۸,۸۶٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۹۷,۱۲٠ ۹۴,۳٠٠
  ۲۶.۵۶
  ۱,٠٠۷,۴۶۱ ۱۳۲,۲۵٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۱۸,۱٠٠ ۱۸,۳۱٠
  ۲.٠۳
  ۱,۴۲۶,۳٠٠ ۱۷,۷۴٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲٠,۶۲٠ ۲٠,۸۹٠
  ٠.۳۹
  ۱,۴۳۶,۳۶۹ ۲٠,۵۴٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۸۲,٠۲۵ ۸۶,۳۱۹
  ۵
  ۹۴۳ ۸۶,۳۴۲
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۶۲,۹۸٠ ۶۶,۲۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۶۲ ۶۶,۲۹٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۸,۶٠٠ ۸,۵۴٠
  ۳.۸۶
  ۶,۸۶٠,۸۸٠ ۸,۲۸٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۸٠۱ ۶,۸۵۴
  ۲.۳۴
  ۲,۸۳۲,۵۱۱ ۶,۹۶۴
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۸,۸۷٠ ۱۸,۹۴٠
  ۲.۳۹
  ۱,۶۱۳,۹۱۵ ۱۸,۴۳٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۱۱٠ ۶,٠۳٠
  ۲.۳۵
  ۴,۸۳۴,۷۷۵ ۵,۹۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۴۴٠ ۸,۴۱٠
  ٠.۸۴
  ۸۳۷,۳۲۳ ۸,۳۷٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۱۳,۱۱٠ ۱۲۳,۷۲٠
  ۹.۹۹
  ۳۱,۱٠۳ ۱۲۵,۶۷٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۳,۳۱٠ ۱۳,۱۳٠
  ۴.۹۷
  ۴,۴٠۹,۵۶٠ ۱۲,۶۸٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۱,۸۷٠ ۲۲,۳٠٠
  ۵
  ۱,۴۱۲,۱۶۳ ۲۳,٠۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۲۷,۱۲٠ ۱۳۳,۸٠٠
  ۵
  ۲٠۶ ۱۳۳,۸۱٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۷,۱۱٠ ۱۷,۱۴٠
  ٠.۸۷
  ۵,۱۸۱,۱۹۴ ۱۷,۲۶٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۲,٠۵٠ ۲۲,۲۹٠
  ۴.٠۵
  ۱,۹۵۶,۹۷۹ ۲۲,۹۸٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۷,٠٠٠ ۴۶,۵۹٠
  ۱.۴۵
  ۱۹۹,۷۲۹ ۴۶,۳۳٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۲۴٠ ۹,۷۲٠
  ۴.۹۴
  ۱٠,۹۸٠ ۹,۷۲٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۷۳٠
  ٠
  ۲۲۶,۵۳۲ ۱۳,۷٠٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۴۳٠ ۱۲,۶۲٠
  ٠.۱۶
  ۹,۲۵۷,۹۹۴ ۱۲,۴۵٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۱,۹٠۸ ۲۱,۸۶۹
  ۵
  ۳۶,۲۴٠,۶۹۹ ۲٠,۸۶۵
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۱۲,۸۳٠ ۲۲۱,۱۳٠
  ۵
  ۱۶,۶۴۴ ۲۲۴,٠۳٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۳,۵۶٠ ۲۴,۸٠٠
  ۵
  ۱,۲۴۸ ۲۴,۸٠٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۹,۸٠٠ ۱۹,۸۲٠
  ٠.۵۶
  ۵۵۴,۵۵۱ ۱۹,۶۹٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۵,٠۱٠ ۱۵,٠٠٠
  ٠.٠۷
  ۴,۲٠۲,۹۹۹ ۱۵,٠٠٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۵,۸۴٠ ۵,۸۳٠
  ۲.۸۲
  ۲,۱۹۶,۴۱۴ ۵,۶۸٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۶,۹۲٠ ۲۶,۸۷٠
  ۳.٠۲
  ۱,۹۴۱,۹۵۱ ۲۶,۱۳٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱٠,۴۶٠ ۱۱,٠۱٠
  ۵
  ۲,۳۸۴ ۱۱,٠۱٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۴,۴۲٠ ۱۴,۴۵٠
  ٠.۴۱
  ۵,۱۲۵,۵۶۶ ۱۴,۴۸٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۶,۴۶٠ ۲۶,۴۳٠
  ٠.۶۸
  ۴,۳۷٠,۳۱۴ ۲۶,۶۴٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۶,۳۵٠ ۱۶,۲۷۹
  ۳.۳۲
  ۱۳,۶۵۸,۲۵٠ ۱۶,۹۱۱
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۳,۶٠٠ ۳۲,۹٠٠
  ۱.۲
  ۴۱۸,۷۱۶ ۳۳,۲٠٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۷۳,۸٠٠ ۷۱,۹۴٠
  ۴.۲۲
  ۲۷٠,۳۱۷ ۷٠,۸۱۳
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۶,٠۸٠ ۲۵,۸۴٠
  ۳.۹۵
  ۴,٠۱۱,۹۲۱ ۲۵,٠۹٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۸٠,۳٠٠ ۷۹,۱۳۹
  ۲.۷۴
  ۱۲٠,۹٠٠ ۷۸,۱۶۱
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۱,۳۵٠ ۲۱,۳۶٠
  ۱.۵۲
  ۵۶,۶۶۹,۹۷۵ ۲۱,٠۳٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱٠,۹۴٠ ۱٠,۹۲٠
  ٠.٠۹
  ۲,۱۸۶,۹۹۵ ۱٠,۹۵٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۹,۸۱٠ ۲۱,۴۹٠
  ۱٠
  ۱۵۹,۸۶۹ ۲۲,٠۱٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۵,۹۳۲ ۱۶,۱۲۵
  ۱.۶۲
  ۳۱۳,۲۵۱ ۱۶,۱۹۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۹,۸۸٠ ۱۹,۹۹٠
  ٠.۹۵
  ۴۱۲,۶۸۲ ۲٠,٠۷٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱٠۳,۹۹٠ ۱٠۳,۶٠٠
  ٠.۴
  ۷۳۲,۱۷۴ ۱٠۳,۵۸٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۲,٠۱٠ ۱۱,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۱۵۳,۴۴۲,۴۳۷ ۱۱,۴۴٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۸,۴۶٠ ۸,۳۳٠
  ۴.۹۶
  ۱۱۳,٠۴۵,۱۴۵ ۸,٠۶٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۶,۶۲۴ ۲۷,۱۲۳
  ۵
  ۲,٠۹۳,۴۷۶ ۲۸,٠۲۵
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۱,۸۴٠ ۴۱,۸۲٠
  ٠.٠۵
  ۴۶۹,۱۸۲ ۴۱,۸۲٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۷,۸۸٠ ۱۷,۹۳٠
  ٠.۸۵
  ۲,۷۵۱,۶۷٠ ۱۷,۷۳٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۹۱,۹۹۹ ۹۱,۵۹۱
  ٠.۲۵
  ۳۴۷,٠۵٠ ۹۱,۷۶۶
 • شرانل نفت ایرانول ۴۵,۹۳٠ ۴۶,۲۳۳
  ۱.۱۱
  ۱,۷۹۶,٠۲٠ ۴۵,۴۲۷
 • شسپا نفت سپاهان ۱۴,۹۴٠ ۱۴,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۵,۲۴۵,٠۸۳ ۱۴,۲۳٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۳٠٠
  ۴.۹۳
  ۵۳,۶۹۲,۸٠۷ ۹,۹۴٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۱۹,۱۴٠ ۱۲۵,۳۶٠
  ۵
  ۹۵۷ ۱۲۵,۴۱٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۹,٠۶۳ ۳٠,۵۷۳
  ۵
  ۶,۱۶۶ ۳٠,۵۹۲
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶۲,۶۹٠ ۶۲,۹٠٠
  ۱.۱
  ۲,۴٠۱,۵۸٠ ۶۲,٠۱٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۳۸,۱۶٠ ۴٠,۱۵٠
  ۴.۹۸
  ۲,۸۲۷ ۴٠,۱۶٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۲۹۹,۷٠٠ ۲۹۸,۳۸٠
  ٠.۶۲
  ۱۴۵,۹۳۸ ۲۹۷,۸۴٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷۴,۹۱٠ ۷۳,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۹۸۵,۹۸۵ ۷۱,۳۵٠
 • شکلر نیروکلر ۳۱,۲٠٠ ۳٠,۹۴٠
  ۳.۹۴
  ۲,۷۱۵,۸۸۸ ۳۲,۴۸٠
 • شگل گلتاش‌ ۷,۶۶٠ ۷,۸۱٠
  ۴.٠۱
  ۱,۴۳۲,٠۵۱ ۷,۹۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۸,۸۲۲ ۸,۷۶۵
  ٠.۳۵
  ۱۴,۵۵۳,۲۸٠ ۸,۷۹۱
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۲,٠۲٠ ۱۲,۶۴٠
  ۴.۹۸
  ۲۲,٠۹۵ ۱۲,۶۵٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۵۱,۸۷٠ ۵۱,۶٠٠
  ۵
  ۱,۷۱۹,۲۷۵ ۴۹,۴٠٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲٠,۶۵٠ ۲٠,۹٠٠
  ۲.۱۸
  ۶۱۹,۷۷۳ ۲۱,۱۱٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵۲,۲۷٠ ۵۱,۸۶٠
  ۱.۲۴
  ۲,۶۱۳,۴۷۷ ۵۱,۶۳٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲٠,۲۱٠ ۲٠,۱۳٠
  ٠.۳۵
  ۲,٠۳۸,۹٠۹ ۲٠,۱۴٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۷,٠۹۱ ۷,٠۸۲
  ٠.۱۳
  ۵,۸۵۳,۱۵٠ ۷,۱٠٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۱,۴۸٠ ۵۴,۱۷٠
  ۴.۹۸
  ۱,۳۷۹ ۵۴,۱۸٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۷,۶۷٠ ۱۸,۵۹٠
  ۵
  ۸,۳۳۶ ۱۸,۶٠٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۱۹,۶۹٠ ۱۹,۵۵٠
  ۱.٠۳
  ۷٠۷,۱۸۴ ۱۹,۴۹٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۱,٠۳٠ ۶۴,۲۲٠
  ۵
  ۱,۶۹۴ ۶۴,۲۴٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۵٠,۶۶٠ ۵۳,۱۵۳
  ۵
  ۱۸,۲۵۶ ۵۳,۳۲۶
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۲۷,۸۵٠ ۲۹,۳۱٠
  ۴.۹۸
  ۲٠٠ ۲۹,۳۱٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۸۶٠ ۶,۸۶٠
  ٠.۷۳
  ۹,۶٠۲,۴۸۲ ۶,۸۱٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۷,۸۱٠ ۱۸,۵۳٠
  ۴.۹۶
  ۱۷۷,۴۷۵ ۱۸,۷۴٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۷۳,۶۳٠ ۳۹۳,۲۸٠
  ۵
  ۱۵ ۳۹۳,۲۹٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶٠,٠۹٠ ۲۷۳,۷۶٠
  ۵
  ۲۳ ۲۷۳,۷۷٠
 • غدیس پاکدیس ۱۲,۵۲۶ ۱۳,۱۸۵
  ۵
  ۵٠٠ ۱۳,۱۸۵
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۲,۵۵٠ ۲۲,۳۹٠
  ٠.۷۱
  ۲,۲۸۵,۴۷۸ ۲۲,۳۹٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۳۶۴ ۳,۳۹٠
  ٠.۳۸
  ۸,۸۷۵,۶۴۵ ۳,۳۷۷
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۳۶٠ ۹,۸۳٠
  ۴.۹۷
  ۷۵,۹۸۷ ۹,۸۵٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,٠۵٠ ۵,۱۱٠
  ۴.۹
  ۱۱,۸۴٠,۶۸۳ ۵,۳۱٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۵,۵۴٠ ۲۶,۸٠٠
  ۴.۹۹
  ۳۲,۵۳۹ ۲۶,۸۸٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۵,۱۷٠ ۵,۲۲٠
  ۴.۹۶
  ۴,۷٠۲,۶۳۴ ۵,۴۴٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۴۴۱ ۳,۴۸۶
  ۱.۸
  ۳۶,۵۹۱,۵۵۲ ۳,۵٠۴
 • غصینو صنعتی مینو ۵۵,٠٠٠ ۵۴,۹۱۴
  ۴.۳۱
  ۳,۲۱٠,٠۹۸ ۵۲,۷۲۹
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۸,٠۳۱ ۱۸,۵۶۹
  ۴.۹۹
  ۱۳,٠۸۷,۸۳۲ ۱۸,۹۷۹
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۳۸,۱۸٠ ۳۷,۹۳٠
  ۱.۴۶
  ۱۲,۶۹۷,۷۶۱ ۳۷,۶۳٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۲۵٠
  ٠.۸۲
  ۳,۵۱۳,۵۸۵ ۱۲,۲۳٠
 • غگز گز سکه ۱۹,۳٠٠ ۱۹,۳٠٠
  ٠
  ۷,٠٠٠ ۱۹,۳٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۴۳٠ ۳,۴۴٠
  ۳.۵۶
  ۴,۳۶۵,۱۸۸ ۳,۳۱۲
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۹,۵۵٠ ۵۹,۲۸۳
  ۴.۹۹
  ۹۶۶,۲٠۲ ۵۶,۷۱۹
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۸,۵۹۹ ۱۹,۵٠۶
  ۵
  ۵۵,۷۴۴ ۱۹,۵۷۷
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۸۳۲
  ۲.۲۱
  ۲,۱٠٠,۸۶۳ ۱۶,۸۷۳
 • غمارگ مارگارین‌ ۱۹,۴۲٠ ۱۹,۱۳٠
  ۴.۹۷
  ۲,٠۵۴,۶۷٠ ۱۸,۵٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۱۵,۱۴٠ ۱۲٠,۶۱٠
  ۴.۹۹
  ۱۱,۹۲۴ ۱۲۱,۱۹٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۸,۸۵۱ ۸,۸۶۱
  ٠
  ۵,۳۹۲,۸۲۸ ۸,۸۵۱
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۴۹,٠۶٠ ۵۱,۶٠٠
  ۵
  ۴,٠۱۲ ۵۱,۶۴٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۵,٠٠٠ ۵,٠٠٠
  ٠
  ۱,۴۹۶,۷۱۶ ۵,٠٠٠
 • غویتا ویتانا ۱٠,۳۳٠ ۱٠,۱۷۲
  ٠.۱۵
  ۸,۴۸۶,۱۶٠ ۱٠,۳۱۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۲,۸۳٠ ۲۳,۳۷٠
  ۲.۹۷
  ۴۹٠,۸٠۳ ۲۳,۵۳٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۱۵٠ ۲,۱۳۱
  ۲.۲۳
  ۵۶,۲۲۲,۱۸۱ ۲,۱٠۳
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹,۴۶٠ ۹,۴۶٠
  ٠.۱۱
  ۲۳,۸۳۸,۶۲۵ ۹,۴۷٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۴,۸۷٠ ۱۴,۸۲٠
  ۴.۹۴
  ۵,۷۶۵,۷۹۸ ۱۴,۱۷٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۶۶٠
  ۳.۳۸
  ۷۳۱,۱۱۷ ۱۴,۵۱٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۶,۲۴٠ ۱۶,۴۴٠
  ۱.۲۸
  ۱,٠۹۴,۶۶٠ ۱۶,۴۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۲۳٠
  ۳.۷۹
  ۳,۲۸۵,۷۹۶ ۱۸,۷۱٠
 • فپنتا سپنتا ۳۷۴,۱۲٠ ۳۷۴,۳۸٠
  ۱.۷۹
  ۳۱,۸۲۷ ۳۶۷,۵۴٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱۲,۶٠۳ ۱۲,۶٠۳
  ۵
  ۱,۹۶۵,۷۹۹ ۱۲,٠٠۳
 • فجام جام‌دارو ۹,٠۸٠ ۹,۵۵٠
  ۴.۹۲
  ۱,٠٠٠ ۹,۵۵٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۶,۳۶٠ ۲۶,۲٠٠
  ۲.۲۳
  ۵,۸۱۶,۶۲۷ ۲۶,۹۶٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۱,۱۵٠ ۲۱,۹۵٠
  ۳.۹۱
  ۳۵۳,۴۵۱ ۲۲,٠۱٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۵,۱۵٠ ۱۵,٠۶٠
  ۲.٠۲
  ۹,۵۷۶,۳۷۳ ۱۴,۸۵٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۲۷,۴۵۸ ۲۸,۸۶۷
  ۵
  ۲۸,٠۹۱ ۲۸,۹٠۳
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۴,۳۵٠ ۲۴,۳۵٠
  ۳.۷۱
  ۲,۶۲۹,۷۳۷ ۲۳,۴۸٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۵۵٠ ۵,۵۱٠
  ۱.۸۳
  ۷,۸۴۴,۲۲۲ ۵,۴۵٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲۹,۵۹٠ ۲۹,۸۲۹
  ۱.۷۳
  ۳,۱۶۲,۱۵۹ ۳٠,۱۱٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۶,۳۵٠ ۱۶,۳٠۸
  ۳.۵
  ۲۶,۴۲۵,۶٠۹ ۱۶,۹۴۳
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۸,۷٠٠ ۲۸,۴۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۱۳۹,۶۸۳ ۲۷,۳۴٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۹,۸٠٠ ۳۹,۷۹٠
  ۱.۳۵
  ۱,۲۱۴,۱۴۶ ۳۹,۲۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۵۲,۹٠٠ ۵۲,۷۱٠
  ۲.۱۶
  ۴۴۵,۳۵۵ ۵۱,۷۸٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۱۲,۹۵۵ ۱۲,۹۵۴
  ۴.۹۹
  ۱۳,۷۷۷,۲۳۲ ۱۲,۳۳۹
 • فلامی لامیران‌ ۳۸,۲۵٠ ۴٠,۲۶٠
  ۴.۹۹
  ۴٠٠ ۴٠,۲۶٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۷,۷۴٠ ۱۸,۱٠٠
  ۴.۱۶
  ۲,۶۵۹,۱٠۳ ۱۸,۵۱٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲٠,۴۵٠ ۲٠,۴۵٠
  ٠.۷۴
  ۹۲٠,۲۶٠ ۲٠,۳٠٠
 • فمراد آلومراد ۷٠,۵۹٠ ۶۹,۵۶٠
  ٠.۲۶
  ۳۴۱,۲۲۱ ۷٠,۴۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۲۵٠
  ۱.۶۶
  ۵٠,٠۶۲,۸٠۱ ۱۲,٠۶٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۴,٠۴٠ ۲۴,٠۵٠
  ٠.۲۵
  ۱,۱٠۲,۴۳۷ ۲۴,۱٠٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۶۴,٠۷٠ ۱۶۴,۸۹٠
  ۱.۱۲
  ۱٠۵,۷۶۵ ۱۶۵,۹۳٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۹,۹۲٠ ۹,۸۵٠
  ۲.٠۶
  ۸۴,۴۹۸,۸۶۶ ۹,۷۲٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۴,٠٠٠ ۱۳,۷۴٠
  ۲.۲۶
  ۳,۵۲۲,۹۵۳ ۱۳,۶۹٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴۵,۹۱۹ ۴۸,۲۵۵
  ۵
  ۱٠,٠٠٠ ۴۸,۳۳۵
 • قاسم قاسم ایران ۱٠,۴۹۱ ۱٠,۴۶۱
  ۴.۹۹
  ۷,۷٠۲,۲٠۱ ۹,۹۹۲
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹۹,۵۹٠ ۱٠۲,۱۹٠
  ۲.۷۵
  ۴۶,۵۶٠ ۱٠۲,۴۱٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۵۶,۱۵٠ ۵۸,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۸۴,۶۸۸ ۵۹,۱٠٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸۷,۸۱۵ ۸۹,۵۴۷
  ۲
  ۱۸,۶۱۸ ۸۹,۶٠۷
 • قرن پدیده شیمی قرن ۳۱,٠٠٠ ۳٠,۶۴٠
  ٠.۲۳
  ۹٠۴,٠۷۹ ۳٠,۹۳٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۷,۵۶٠ ۳۹,۵۳٠
  ۴.۹۸
  ۴٠٠ ۳۹,۵۳٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۱۹۶ ۳,۳۶۱
  ۴.۹۹
  ۶۶,۱۶۶ ۳,۳۶۴
 • قشهد شهد ۱۹,۳۸٠ ۲٠,۳۹٠
  ۴.۹۵
  ۱,۵۱۵ ۲٠,۳۹٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۲,۹۱۷ ۲۴,٠۷۹
  ۵
  ۲۲,۴۳۶ ۲۴,۱۲۳
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۲۹,۶۹٠ ۱۳۶,۴۳٠
  ۵
  ۱,۲٠۶ ۱۳۶,۵۱٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۲,۲۳٠ ۳۵,۴۳٠
  ۱٠
  ۴۴,۳۲۱ ۳۵,۸۱٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۵,۸۸٠ ۳۶,۹۸٠
  ۲.۹۷
  ۲۱۲ ۳۶,۹۸٠
 • قنیشا قند نیشابور ۵۴,۸۱٠ ۵۷,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۴,۴۶٠ ۵۷,۶۹٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۳,۳۵٠ ۴۵,۶۲٠
  ۵
  ۱,٠٠۳ ۴۵,۶۳٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۲,۷۷٠ ۱۲,۵۱٠
  ۱.۲۴
  ۱۳,۳۶۲,۱۷۷ ۱۲,۹۳٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۱,۱٠۹ ۲۲,۲٠۹
  ۱۳.٠۲
  ۶,۶۲۷ ۲۴,۲۷٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲۸,۱٠٠ ۲۹,۴۹٠
  ۴.۹۷
  ۵۴,۴۵۸ ۲۹,۵۷٠
 • کاما باما ۸,۴۴٠ ۸,۳۲٠
  ۳.۱۸
  ۳۵,۳٠۷,٠۵٠ ۸,۱۸٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۸,۲۹٠ ۱۸,۱٠٠
  ۱.۵۵
  ۳,۱۱۶,۳۹۴ ۱۸,٠۱٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۴٠,۲۹٠ ۴۲,۳۴٠
  ۵
  ۱۵,۴۳۹ ۴۲,۴۱٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۳۶,۵۱٠ ۳۶,۵۱٠
  ٠.٠۵
  ۵۲۷,٠٠٠ ۳۶,۵۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱۶,۳۳٠ ۱۲۲,۲۲٠
  ۵.٠۱
  ۴,۵۸۲ ۱۲۲,۴۶٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۲۷,۲۱۷ ۲۷,۳۹۲
  ۵
  ۴۶۹,۶۸۵ ۲۸,۶۴۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۳۴,۶۸٠ ۳۶,۵٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۸۷ ۳۶,۵٠٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۵,۹۵٠ ۴۸,۳۶٠
  ۴.۹۸
  ۴۵۹ ۴۸,۳۶٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۳۲,٠۵۲ ۳۳,۶۹۵
  ۵
  ۱۱,۴٠۱ ۳۳,۷۳۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۳,۳۴٠ ۲۳,۲۱٠
  ۲.۷۷
  ۵,۱۸۳,۱۶۶ ۲۲,۷۱٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۸,۶۵٠ ۸,۴٠٠
  ۱.٠۳
  ۷,٠۴۴,۴۱۹ ۸,۷۴٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳٠,۲۱٠ ۳٠,۸۷٠
  ۴.۱۶
  ۴۱۸,۸۷۹ ۳۱,۵۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۱٠۷,۴۱٠ ۱٠۷,۴۱٠
  ۵
  ۳۳۵,۳۷۹ ۱٠۲,۳٠٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۲۱٠
  ۲.۵
  ۱۱,۷۲۷,۸۲٠ ۱۷,۶۲٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳۱,٠۶٠ ۳٠,۹۲٠
  ٠.۹۱
  ۴۸۶,۸۸۴ ۳٠,۷۸٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۱۲٠ ۱,۱٠۱
  ۴.۷۷
  ۲۴٠,۱٠۷,٠۳۱ ۱,٠۶۹
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱۹,۵۷٠ ۱۹,۶۴٠
  ٠.۵۶
  ۸۵۴,۸۶۹ ۱۹,۶۸٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳۱,۵۳٠ ۳۱,۳۶۶
  ٠.٠۱
  ۴,۲۴۸,۹۵۳ ۳۱,۵۳۳
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۱,۵۲٠ ۳۲,۵۳٠
  ۴.۹۷
  ۱۶٠,۸۱۸ ۳۳,۱۷٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶۶,۱۶٠ ۶۹,۶۲٠
  ۵
  ۱,۵٠٠ ۶۹,۶۴٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۴,۱۲٠ ۱۴,۱۲٠
  ۴.۵۳
  ۱۵,۵۵۴,۱۱۴ ۱۴,۷۹٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۷,۲۵٠ ۷,۹٠٠
  ۹.۹۴
  ۳۳۸,۲۳۶ ۸,٠۵٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۲,۷۳٠ ۱۲,۸۲٠
  ۵
  ۸,۶۱۶,۳۶۲ ۱۳,۴٠٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶۵,۶۴٠ ۶۵,۸٠۳
  ۵
  ۸۹۲,۱۴۹ ۶۹,٠۹۴
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۴,۷۲٠ ۵۴,۷۲٠
  ۴.۹۸
  ۲۴۶,۱۵۹ ۵۷,۵۹٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۸۳۹ ۲,۸۲۳
  ۴.۹۹
  ۱۶,۷۲۱,۳۱۵ ۲,۷٠۴
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۸,۲۷٠ ۱۸,۵٠٠
  ۳.۱۳
  ۵۱۹,۳۳۵ ۱۸,۸۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۶,۳۴٠ ۱۷,۱۸٠
  ۴.۹۴
  ۷,۵۴۱ ۱۷,۱۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۵,۲۵٠ ۱۵,۱۴٠
  ۴.۹۶
  ۱۲,٠۷۸,۸۳۷ ۱۴,۵۳٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۳۸,۵۴۶ ۳۹,۴۱۸
  ۲.۳۲
  ۱۵۹,۴۲۲ ۳۹,۴۶۳
 • کلر کلر پارس ۹۸,۳٠۴ ۹۸,۳۷۲
  ۵
  ۱۲۹,۲۸۷ ۱٠۳,۴۷۷
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲٠,۴۷٠ ۲٠,۳۴٠
  ۲.۴۵
  ۳,۱۹۷,٠۶۶ ۱۹,۹۸٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲۹,۷۵٠ ۲۹,۶۳٠
  ۴.۹۸
  ۲,۲۷۹,۱۳۵ ۲۸,۳۴٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۳۸,۵۴۶ ۱۴۵,۸۱۷
  ۵
  ۲۸۹ ۱۴۵,۸۳۷
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۶۲,۵٠٠ ۶۲,۳۷٠
  ٠.٠۳
  ۷۷٠,۹۷۱ ۶۲,۴۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۸,۲۸٠ ۴۷,۹۷٠
  ٠.۹۶
  ۶۳۳,۷۱۹ ۴۷,۸۲٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۸,۳۹٠ ۸,۲۹٠
  ۱.۴۵
  ۷٠٠,٠۹۳ ۸,۲۷٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۲,۲۲۵ ۱۱,۹۸۷
  ۵
  ۱٠,۴۳۱,۷۶۴ ۱۱,۶۴۳
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۳,۵۱٠ ۱۳,۵۲٠
  ٠.۳۷
  ۱۵,۴۱۸,۸۳۸ ۱۳,۵۶٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۱,۸۱۲ ۲۲,۲۹۳
  ۵
  ۳۹۹,۶۱٠ ۲۲,۹۶٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۹,۳۵٠ ۹,۳۵٠
  ۳.۳۱
  ۱,٠٠٠,٠٠٠ ۹,٠۵٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۳,۹۴۱ ۱۴,٠۳۶
  ۵
  ۷,۶۵۳,۷٠۷ ۱۴,۶۷۴
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۲۳,۶۲۴ ۲۴,۸۵۲
  ۵
  ۷,٠۱۷ ۲۴,۸۶۷
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۱۳۳ ۲,۱۳۲
  ۴.۹۷
  ۱۷,۸٠۷,۵۴۳ ۲,٠۳۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۷,۲۳۸ ۷,۱۳۱
  ۳.۳۳
  ۲,۳۳٠,۴۱۵ ۷,٠٠۵
 • لابسا آبسال‌ ۳۹,۳۶٠ ۳۹,۹۳٠
  ۵
  ۲۴۹,۹۵۴ ۴۱,۴۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵۱,٠۵٠ ۵۲,۶۱٠
  ۳.۶۸
  ۶۸,۲۳۴ ۵۳,٠٠٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۷۸,٠۹٠ ۸۱,٠۶٠
  ۵
  ۴۹,۳۸۲ ۸۲,۲٠٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۶۸,۱٠٠ ۱۷۶,۹۲٠
  ۵
  ۲٠۵ ۱۷۶,۹۴٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲٠,٠۱٠ ۲٠,۲۹٠
  ۱.۷۷
  ۹۲۱,۹۱۹ ۲٠,۳۷٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۷,۲۴٠ ۷,۲۲٠
  ٠.۱۴
  ۲,۴۵۴,٠۹۹ ۷,۲۳٠
 • ما بیمه ما ۸,۳۴٠ ۸,۲۸٠
  ۳.۹۲
  ۱,۷۴۹,۸۸۵ ۸,۶۸٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۸,٠٠۸ ۸,٠٠۸
  ۵
  ۴,۸۷۴,۱۶۹ ۷,۶۲۷
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۴۱,۱٠٠ ۱۴۱,۷۶۳
  ٠.۴
  ۸٠,۳۳۶ ۱۴۱,۶۶۷
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۵,٠۲٠ ۱۴,۹۳٠
  ٠.۶
  ۱,۸۶٠,۶۷۲ ۱۴,۹۳٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۷,۲۹٠ ۱۷,۵۶٠
  ۱.۸۲
  ۶۵۶,۳٠۵ ۱۷,۶۱٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۵,۸۱٠ ۱۶,۵۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۳۳,۲۳۲ ۱۶,۶۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۲,۵۳۴ ۴۴,۷۶۳
  ۵
  ۱,۳۳۹ ۴۴,۷۷۲
 • ملت بیمه ملت ۱۳,٠۷٠ ۱۳,٠۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۴٠۸,۷۸۷ ۱۳,۷۵٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴۱,۱۸۶ ۴۱,۱۸۶
  ٠
  ۱۱,۳۵٠,۴۲۹ ۴۱,۱۸۶
 • میهن بیمه میهن ۴,۸۳٠ ۴,۹۱۶
  ۱.۹۹
  ۱,۲۳۸,۶۲۱ ۴,۹۲۸
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,٠۲۹ ۱۱,۶٠۸
  ۵
  ۱,۴۵۹ ۱۱,۶٠۹
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۸٠,۸۲٠ ۸۴,۷۷٠
  ۵.٠۱
  ۱۲,۵۴۵ ۸۵,٠۸٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۶۶,۷٠٠ ۶۷,۴۶٠
  ۲.۳۸
  ۴,۹۹۴,۹۸۷ ۶۵,۱۵٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۳۴۸ ۵,۲۸۳
  ٠.۲۴
  ۱۱,٠۴۲,۵۲۱ ۵,۳۶۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۱۸٠ ۸,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۴۲٠,۲۵۳ ۸,۶۱٠
 • هجرت پخش هجرت ۱۸,۳۶٠ ۱۸,۴۱۸
  ۳.۵۲
  ۲,۴۹۶,٠۴۹ ۱۹,٠۳٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۵۸۴
  ٠.۶۱
  ۶,۲۳۲,۷۴۳ ۱۵,۳۹۴
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۸,۶۶٠ ۱۸,۹۳٠
  ۱.۶۹
  ۹۴۶,۳۴٠ ۱۸,۹۸٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۹,۲٠٠ ۹,۱۳٠
  ٠.۷۷
  ۳,٠۸۶,۹٠۲ ۹,۱۳٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۷۶,۹۵٠ ۸٠,۹۹٠
  ۵
  ۲۹۵ ۸۱,٠٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۷,۷۳٠ ۷,۸۴٠
  ۱.۶۵
  ۷۲۸,۸۱۳ ۷,۸۶٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۳,۸۹٠ ۱۴,۳۳٠
  ۳
  ۶,۵۱۱,۱٠۴ ۱۴,۳۲٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۹,۴٠٠ ۹,۶۳٠
  ۲.۹۹
  ۳,٠۱۵,۳۸۲ ۹,۶۹٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۵,۶۶۳ ۵,۹۵۳
  ۵
  ۶۲,۴۷٠ ۵,۹۶۱
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱٠,۳۹٠ ۱٠,۹۳٠
  ۴.۹۴
  ۹,٠٠۸ ۱٠,۹۳٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۷,٠٠٠ ۶,۹۴٠
  ٠.۷۲
  ۹,۷۱۳,۳٠٠ ۶,۹۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۹,۱۶٠ ۹,۱۲٠
  ٠.۴۴
  ۱,۳۷۴,۶۷۸ ۹,۱۲٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,٠٠٠ ۱,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۴۶,۹۴٠,۱۵۶ ۱,۹٠۵
 • وبملت بانک ملت ۳,۸۶۱ ۳,۸۳۸
  ۱.۶۳
  ۱۷۸,۴۲۳,۷۶۲ ۳,۷۹۹
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۲,۱۹٠ ۱۲,۲۹٠
  ۲.۱۷
  ۶۱۱,۶۵۴ ۱۲,۴۶٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۸۹۸ ۳,۸۴۳
  ۲.۲۶
  ۲,۹۸۳,۳۴۱ ۳,۸۱۲
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۷٠۲ ۱,۷۳۳
  ۳.۳
  ۲۶,۲۷۴,۵۶۲ ۱,۷۶٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۷۲۹ ۲,۷٠٠
  ۳.۱۶
  ۱۷۳,۲٠۷,۴۶۳ ۲,۸۱۸
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۱۸٠
  ۳.۷۱
  ۲۲,۸۵۴,۷٠۳ ۱۵,۸۹٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۹۳٠
  ۴.۹۴
  ۹,٠۴۴,٠۳۷ ۱۲,۳۴٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۸۸,٠٠٠ ۹٠,۳۳٠
  ۲.۸۴
  ۲۸,۷۸۸ ۹٠,۵۷٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۳,۸۱٠ ۲۳,۶۴٠
  ۴.۶۶
  ۴,۹٠۴,۴۴۳ ۲۲,۷۵٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,۵۳٠ ۴,۵۴۳
  ۲.۲۲
  ۱۳,۷۵۹,۵۱۵ ۴,۶۳۳
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۲۶٠ ۲,۲۲٠
  ۴.۷۸
  ۲٠۵,۹۴۷,۵۸۸ ۲,۱۵۷
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۱,۹۷٠ ۱۱,۹۳٠
  ۴.۵۵
  ۱,۴۹۵,۵۶۳ ۱۲,۵۴٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۶,۹۹٠ ۷,٠۳٠
  ٠.۷۱
  ۱,٠٠۸,۶۶۲ ۷,٠۴٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,۵۳٠ ۵,۵۳٠
  ۱.۴۷
  ۳,۶۷۶,۸۲٠ ۵,۴۵٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۹,٠۴٠ ۸,۹۹٠
  ۴.٠۳
  ۸,۶۴۶,۸۴۲ ۸,۶۹٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۸,۷۸٠ ۸,۶۸٠
  ۱.۱۳
  ۱۲,۸۴۵,۶۵۷ ۸,۸۸٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,۲۵۱ ۴,۲۲۳
  ۲.۸۳
  ۲۱,۹۸۱,۳۷۸ ۴,۱۳۴
 • وخاور بانک خاورمیانه ۸,۳٠٠ ۸,۲۸٠
  ٠.۴۸
  ۳,۸۴۸,۶۴۹ ۸,۲۶٠
 • ودی بیمه دی ۲۱,۸۹٠ ۲۱,۵۸۱
  ۲.٠۸
  ۵,۸٠٠,٠۱۷ ۲۱,۴۴۴
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۴,۳۴۱ ۴,۳۱۷
  ۴.۹۸
  ۹,۷۸۷,۳۸۲ ۴,۱۳۵
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۴۲۹ ۴,۳۶۲
  ۲.۲۶
  ۱۴,۸۷۷,۲۵۲ ۴,۳۳۱
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۵۱,۸۹٠ ۵۱,۷۱٠
  ۵
  ۲,۷۶۸,۱۴۵ ۴۹,۴۲٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۱۶ ۱,۲۸٠
  ۵
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۸۸۳ ۹۲۷
  ۴.۹۵
  ۴,٠٠٠,٠٠٠ ۹۲۹
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۶۲۹ ۶۶۲
  ۴.۹۸
  ۱۵,۸۳۹ ۶۶۲
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۴۵٠ ۲,۴۴۲
  ۳.۷۳
  ۱۸,۳۳۷,۶۳۲ ۲,۵۴۵
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۶,۲۷٠ ۶,۲۸٠
  ٠.۹۵
  ۱,۸۶۴,۲۳۶ ۶,۳۳٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۹,٠۹۵ ۹,٠۹۶
  ٠.٠۱
  ۷,۵۲۲,۷۶٠ ۹,٠۹۴
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱٠۹ ۲,۲۲٠
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۲,۲۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۲ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۶
  ۵٠٠,٠٠٠ ۱,۳۷٠
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۷٠۹ ۷٠۵
  ۳.۴۱
  ۸۴,۳۸۶,۳۴۳ ۷۳۴
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۹۷۹ ۱,٠۳٠
  ۴.۹۵
  ۱۲,۹٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۲٠
  ۵
  ۱۴,۶۵۹ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۱,٠۱۷ ۱,٠۷٠
  ۴.۹۵
  ۵,٠٠٠ ۱,٠۷٠
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۹۷۹ ۱,٠۳٠
  ۴.۹۵
  ۶,٠٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۴٠ ۱,۴۱٠
  ۴.۹۶
  ۲٠,٠٠٠ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۶٠٠ ۲,۶۲۷
  ۴.۴۱
  ۴٠,۳۴۵,۱۳۵ ۲,۷۲٠
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۵۵۲ ۵۶۵
  ۲.۳
  ۱,۶٠۱,۸۲٠ ۵۶۵
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۱,۱۹۷ ۱,۲۶٠
  ۵
  ۱۲,٠٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۹۴۲ ۹۸۴
  ۴.۹۴
  ۱٠,٠۲۲,۲٠۹ ۹۹۱
 • وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,۱٠٠ ۱,۱۳٠
  ۲.۶۵
  ۴,۷۵۱ ۱,۱۳٠
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۱,۱۷۶ ۱,۲۳۷
  ۴.۹۳
  ۴,۳۲٠ ۱,۲۳۷
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۷٠٠ ۶۸۴
  ۱.۶
  ۲۳,۸٠۷,۳۲۸ ۶۸۹
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۶۲۹ ۶۱۴
  ۲.۲۸
  ۹۱,۱۵۲,۱۹۷ ۶۱۵
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۲۲ ۹۷٠
  ۴.۹۵
  ۵,۵٠٠ ۹۷٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۳٠ ۱,۴٠٠
  ۵
  ۲۱۳,۸۲٠ ۱,۴٠٠
 • وسهرمز شرکت س استان هرمزگان ۸۳۶ ۸۷۵
  ۵
  ۴,۵۹۹,۳۱٠ ۸۸٠
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۷۱۴ ۷۴۳
  ۴.۹۳
  ۱٠,۲۹٠,۳۹۷ ۷۵۱
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۱۶ ۱,۲۸٠
  ۵
  ۳٠,٠٠٠ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۵۸۷ ۶۱۷
  ۴.۸۶
  ۱۷,٠٠٠ ۶۱۷
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۱۷۸ ۱,۲۴٠
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۲,۳۸٠ ۲,۳۶۸
  ٠.۵۵
  ۱۲,٠۳۲,۷۷۱ ۲,۳۶۷
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,٠۷٠ ۵,۱۵۳
  ۲.۳۷
  ۴,۲۵۳,۴۵۹ ۵,۱۹۳
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۲,۹۲٠ ۱۲,۹۳٠
  ٠.٠۸
  ۲,۵۶۱,۸۲٠ ۱۲,۹۳٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۵,۶٠٠ ۵,۵۹٠
  ٠.۵۴
  ۳,٠۹۱,۴۴۴ ۵,۵۷٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱٠,۴۷٠ ۱٠,۳۸٠
  ۳.٠۵
  ۱۹,۷٠۸,۶۶۹ ۱٠,۱۶٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۷۱۹ ۲,۷۳۶
  ۱.٠۶
  ۴,۶۵۶,۱۶٠ ۲,۷۴۸
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱٠,۶۳۳ ۱٠,۶۶۷
  ٠.۱۴
  ۱,۳۶۱,۹۲٠ ۱٠,۶۱۸
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۷,۶۴۹ ۱۸,۵۷۱
  ۵
  ۵,۵۵٠ ۱۸,۵۷۷
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۵,۸۲۲ ۵,۸۷۴
  ٠.۹۴
  ۲,۱۷۱,۹۷۷ ۵,۸۷۷
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۹۷۷ ۳,۹۲۷
  ۴.٠۶
  ۵,۶٠٠,۵٠۵ ۳,۸۲۲
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۷۳۴ ۲,۷۲۳
  ۲.۷۴
  ۱۴,۹۴۷,۷۷۹ ۲,۶۶۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۶,۹۸۸ ۷,۲۹۲
  ۴.۹۹
  ۳۴۴,۱۳۲ ۷,۳۵۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۹۹٠
  ۴.۹۱
  ۹۶۶ ۱٠,۹۹٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲۲,۹۹٠ ۲۲,۹۹٠
  ۵
  ۷۹۷,۴٠۴ ۲۴,۲٠٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۲,۵۱۴ ۲,۴۷۵
  ۴.۹۷
  ۴,۵۶٠,۵۲۵ ۲,۳۹۵
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۲۵٠ ۵,۲۴٠
  ۵
  ۳,۷۴۹,۸۷۹ ۵,٠٠٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۸,۹۷٠ ۹,۴۳٠
  ۴.۹۸
  ۲۵,۵۶۸ ۹,۴۴٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۷,۹۶٠ ۷,۹۶٠
  ٠.۱۳
  ۱٠,۶۸۱,۳۲۵ ۷,۹۵٠
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۵۵۴ ۴,۷۹۳
  ۴.۹۹
  ۶,۱٠٠ ۴,۷۹۳
 • وملل اعتباری ملل ۱۳,۱۶٠ ۱۳,۱٠۹
  ٠.۷۵
  ۹,۴۹۱,۱۸۲ ۱۳,٠۶۲
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۳۹,۹۸٠ ۱۴۱,۹۱٠
  ٠.۱۹
  ۵۹۳,۳۶۶ ۱۴٠,۲۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۲,۵۱٠ ۱۲,۳٠۶
  ۱.۸
  ۳۱۴,۷۲٠ ۱۲,۲۸۹
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۲,۸۱٠ ۱۲,۶۷٠
  ۱.۲۶
  ۱,۵۸۵,٠۶۲ ۱۲,۶۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۳۴٠ ۴,۲۵۹
  ۴.۲
  ۱۸,۱۹۶,۲۷۶ ۴,۱۶۵
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۲۷۴ ۲,۲۷۷
  ۱.۴۷
  ۱۲,۴۴۴,۷۴۲ ۲,۲۴۱
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۸,۱٠٠ ۸,٠۱٠
  ۱.۸۹
  ۴,۴۶۴,۱۲۳ ۷,۹۵٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۶۶۱ ۱,۶۹۳
  ۴.۱۵
  ۳۵,۵۶٠,۴۱۹ ۱,۷۳۳