شاخص کل : ۲,٠۸۶,٠۷۳
تغییرات: ٠.۷۸ % ، ۱۶,۱۹۴
حجم معاملات : ۲,۴٠۴,۶۹۳,۹۲۷
ارزش معاملات : ۱٠,٠۴۵,۹۸٠,۱۹۵,۱٠٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵۵۹
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۷,۷۲٠ ۱۷,۷۱٠
  ۱.۹۶
  ۲,۳۱۶,۳٠۲ ۱۷,۳۸٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱,۴٠۴ ۱,۴۱۴
  ۱.۹۶
  ۶,۶۱۹,۲۸۸ ۱,۴۳۲
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱٠,۱٠٠ ۱٠,٠۶٠
  ٠.۴
  ۴۳۳,۹۲٠ ۱٠,٠۶٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۳,۷۷۱ ۳,۷۷۳
  ۱.۸۲
  ۲۲,۷۱۶,۳۴۵ ۳,۸۴۱
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۷٠٠
  ۱.۵۴
  ۷۱۸,٠۶۴ ۱۳,۶۸٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,٠۷۷ ۴,٠۴۷
  ۱.۹۸
  ۲,۲۷۲,۹۷۳ ۳,۹۹۸
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۲۱۶ ۳,۲۲۸
  ۱.۹۸
  ۴,٠۴۱,۵۸۹ ۳,۲۸۱
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۳,۴۱۱ ۳,۴۳۱
  ۱.۱
  ۷۸۹,۹۲٠ ۳,۳۷۴
 • اخابر مخابرات ایران ۸,٠٠٠ ۷,۹۶٠
  ۱.۹۱
  ۱۱,۱۳۸,۳۹٠ ۷,۸۵٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۵,٠۴٠ ۱۴,۹۵٠
  ۱.۹۷
  ۶۸۲,۶۹۹ ۱۴,۷۵٠
 • آردینه نشاسته و گلوکز آردینه ۱۲,۹٠٠ ۱۲,۷۷٠
  ۱
  ۱,۸۳۹,۵٠۴ ۱۳,٠۳٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۳,۴۵٠ ۲۳,۲٠٠
  ۱.۷۴
  ۲,۸٠۹,۸۳۶ ۲۳,٠۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۶,۱٠٠ ۷۶,۱٠٠
  ۱.۹۴
  ۲۴۱,۲۳۱ ۷۴,۶۵٠
 • آریان سرمایه گذاری پارس آریان ۳,۳۸۵ ۳,۳۸۵
  ۱.۹۹
  ۴,۸۹۴,۳۴٠ ۳,۳۱۹
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۳۶٠ ۱,۳۴۴
  ۱.۹۵
  ۵,۴۳۸,۷۴٠ ۱,۳۳۴
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۶,۵۲٠ ۶,۵۲٠
  ۱.۸۸
  ۶,۸۵۴,۷۷۸ ۶,۴٠٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲,۳۱۴ ۲,۳٠۵
  ۱.۸
  ۱,۹۲۲,۴۶۲ ۲,۲۷۳
 • افرا افرانت ۹,۴٠٠ ۹,۳۲٠
  ۱.۵۱
  ۷۵۹,۹۵۳ ۹,۲۶٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۷,۲٠٠ ۱۷,۴۵٠
  ۱.۹۹
  ۱,۹۴٠,۳۳۲ ۱۷,۵۵٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۶۹۳ ۲,۶۵۵
  ۱.۶۶
  ۲,۹۴۶,۵٠٠ ۲,۶۴۹
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۴۲۲ ۳,۳۸۲
  ٠.۹۴
  ۳,٠۵۹,۷۱۶ ۳,۳۹٠
 • امین تامین سرمایه امین ۲,۹۹۶ ۳,٠٠۳
  ٠.۳۳
  ۱,۹۵۳,۱۸۵ ۳,٠٠۶
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۳,۳۵٠ ۲۳,۳۵٠
  ۱.۶۸
  ۲,۷۴۷,۹۹۶ ۲۳,۷۵٠
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲۱,۵۴٠ ۲۱,۵۴٠
  ۱.۹۹
  ۲,۸۴۴,۸۱۲ ۲۱,۱۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۹,۷۹٠ ۹,۸۱٠
  ۱.۱۴
  ۶٠۸,۷۷۶ ۹,۶۸٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۹,۷٠٠ ۲۹,۶٠٠
  ۱.۸۹
  ۱۶۵,۶۵۹ ۲۹,۱۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۲,٠۹٠ ۲۱,۸۹٠
  ۱.۹۹
  ۳۹٠,۶۵۹ ۲۱,۶۶٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۸,۲۱٠ ۸,۳۶٠
  ۱.۹۱
  ۱,۲۷۹,۹۱۱ ۸,۳۷٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۲,۸۸٠ ۱۲,۷۹٠
  ۱.۹۸
  ۱,٠۷٠,۵۴۱ ۱۲,۶۳٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۷٠۸ ۱,۶۹۳
  ۱.۹۷
  ۱۱,۸٠۶,۵۸٠ ۱,۶۷۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,٠۴۹ ۲,٠۴۹
  ۱.۹۹
  ۵,۷۲۴,۴۹۲ ۲,٠٠۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,٠۳٠ ۴,٠۲۱
  ۲
  ۵,۹۳۴,٠۱۸ ۳,۹۵۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۴,۷۹٠ ۴,۷۸٠
  ۱.۹۸
  ۶,۲۴۴,۴۷۹ ۴,۶۹۷
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۷۶۲ ۴,۶۸۵
  ۱.۹۹
  ۶٠۴,۷۹۴ ۴,۶۶۹
 • بساما بیمه سامان ۱۱,۷۶٠ ۱۱,۷۶٠
  ۱.۹۹
  ۱۶۶,۲۸۸ ۱۱,۵۳٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴,۸۸۲ ۴,۹۱٠
  ٠.۶۱
  ۶۱۱,۸۴۴ ۴,۹۱۲
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸,۵٠٠ ۸,۵۳٠
  ٠.۸۳
  ۱,۳٠۸,۹۵۲ ۸,۴۳٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲٠,۹۳٠ ۲۱,٠۸٠
  ۱.۹۷
  ۲,۹۹۴,۸۳۷ ۲۱,۳۵٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱٠,۶۷٠ ۱٠,۵۹٠
  ۱.۹۱
  ۱,۱۹۹,۶۳٠ ۱٠,۴۷٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۱۱,٠۲٠ ۱٠,۹۸٠
  ۱.۸۵
  ۹۵۲,۲۱٠ ۱٠,۸۲٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۶۴۴ ۲,۶۲۶
  ۱.۱۱
  ۲,۶۳۲,۴۲٠ ۲,۶۱۵
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۲۶۸ ۱,۲۷۵
  ۱.۹۳
  ۸,۳٠۳,۶۶۲ ۱,۲۹۳
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۳,۱۴٠ ۱۳,۱۳٠
  ۱.۹۴
  ۲۴۶,۳۴۱ ۱۲,۸۹٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۵,۸٠٠ ۵,۸۱٠
  ٠.۳۴
  ۲,۱۹۴,٠٠۷ ۵,۸۲٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۱۴٠ ۲,۱۱٠
  ۱.۷۱
  ۱,۶۷۳,۳۹٠ ۲,۱٠۴
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۴,۱۶۷ ۴,۱۶۳
  ۱.۹۸
  ۵۱۸,۳۸۳ ۴,٠۸۶
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۱۲۳ ۳,۱۲٠
  ۱.۹۹
  ۸۳۷,۹۱۲ ۳,٠۶۲
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۱۵۷ ۲,۱۲۷
  ۱.۹۹
  ۲,۱۴۷,۹۵۷ ۲,۱۱۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳,۳۳۳ ۳,۳۱۲
  ۱.۹۹
  ۷,۲۸۳,۸٠۱ ۳,۲۶۸
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,٠۳٠ ۵,٠۱٠
  ۱.۸۲
  ۵,۵۶۹,۲۹۶ ۴,۹۴٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۶۵,۳۹٠ ۶۵,۹۵٠
  ٠.۸۲
  ۳,۵۷۳,۸۱۴ ۶۵,۹۳٠
 • بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران ۱۸,۶٠٠ ۱۸,۵۸٠
  ۱.۹۷
  ۴۹۲,۱۳۳ ۱۸,۲۴٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۶۱٠ ۶,۵٠٠
  ۱.۸۵
  ۱۱۱,۸۷۳ ۶,۴۹٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۴۹٠ ۲,۴۸۷
  ٠.۱۶
  ۷,۶۲۲,۲۴۷ ۲,۴۸۶
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,۳۹٠ ۳۱,٠۳٠
  ۱.۹۸
  ۱,۵۴۲,۴۵۱ ۳٠,۷۸٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۱۵۳ ۳,۱۵۳
  ۱.۹۷
  ۶,۴٠٠,٠٠٠ ۳,٠۹۲
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,۲٠٠ ۱۲,٠۱٠
  ۱.۹۲
  ۲۲۱,۴٠۳ ۱۱,۹۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۶۸٠ ۵,۷۸٠
  ۱.۹
  ۱,۲۸۶,۹٠۷ ۵,۷۹٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۱۲۶ ۲,۱٠۱
  ۱.۹۷
  ۲,۶۵۹,۸۴۳ ۲,٠۸۵
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۶۳۹ ۱,۶۳۹
  ۱.۹۹
  ۵۶,۴۵۱,۲۲۶ ۱,۶٠۷
 • پخش پخش البرز ۵,۵٠٠ ۵,۵٠٠
  ۱.۸۵
  ۴,٠۶۶,۲۲۳ ۵,۴٠٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۵,۸۹٠ ۵,۸۲٠
  ۱.۹
  ۱,۲۴۵,۹۴۵ ۵,۷۸٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۶,٠۷٠ ۶,٠۲٠
  ۱
  ۸۸۸,۳۹۴ ۶,٠۱٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۱۹۱ ۲,۱۹٠
  ۱.۹۵
  ۲۱,۳۱۲,۹۷٠ ۲,۱۴۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۹,۳۶٠ ۵۸,۳٠٠
  ۱.۹۹
  ۲۱,۴۴۶ ۵۸,۲٠٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۹,٠۹٠ ۱۸,۷۴٠
  ۱.۹۸
  ۱٠٠,۶۴۱ ۱۸,۷۲٠
 • پکویر کویر تایر ۴,۸۵۳ ۴,۸۳۵
  ۲
  ۳,۲٠۳,۲۹٠ ۴,۷۵۸
 • پلاسک پلاسکوکار ۷,۶۲٠ ۷,۶٠٠
  ۱.۸۷
  ۱,۸۳۴,٠٠۵ ۷,۴۸٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱٠,۵۱٠ ۱٠,۵۴٠
  ٠.۱
  ۴۴۲,۶۸۸ ۱٠,۵۲٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۳,۴۴۲ ۳,۴۴۲
  ۱.۹۹
  ۲۱۵,۲۲۱ ۳,۳۷۵
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۳,۲٠۵ ۳,۱۸٠
  ۱.۵۸
  ۷,۶٠۴,۲۴۵ ۳,۱۵۵
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۴,۹۸٠ ۱۴,۹۸٠
  ۱.۹۷
  ۸,۹۶۷,۸۸۳ ۱۴,۶۹٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۱۴٠ ۸,٠۴٠
  ۱.۸۸
  ۵,۶۵۵,۳۷۵ ۷,۹۹٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۱۸٠ ۹,٠۱٠
  ۲
  ۳۶۱,۱۹۵ ۹,٠٠٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۲,۹۱٠ ۱۲,۹۱٠
  ۱.۹۷
  ۶۸۸,٠۷۵ ۱۲,۶۶٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۶,۶۳٠ ۶,۶۲٠
  ۲
  ۲,۱۷۸,۱۷۹ ۶,۵٠٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱٠,٠۵٠ ۱٠,٠۵٠
  ۱.۹۳
  ۱,۴۷۲,۷۷۸ ۹,۸۶٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۲۷۲ ۲,۲۷٠
  ۱.۹۷
  ۳,۱٠۵,۷۱٠ ۲,۲۲۸
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۲,۲۸۳ ۲,۲۴۷
  ۱.۹۲
  ۱,۸۱۲,۱۵۲ ۲,۲۴٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۱۱٠ ۳۴,٠۶٠
  ٠.۱۲
  ۱۸۸,۳۵۶ ۳۴,٠۷٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۷,۲۳٠ ۷,۱۹٠
  ۱.۹۷
  ۱,۵۲۲,٠۲۹ ۷,٠۹٠
 • تکنو تکنوتار ۵,۵٠٠ ۵,۴۵٠
  ۱.۸۵
  ۳,۱۸۷,۷۲۹ ۵,۴٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۶۶۶ ۳,۶۶۶
  ۱.۹۷
  ۲,۶٠۷,۸۹۷ ۳,۵۹۵
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۴۴۹ ۴,۵۲۲
  ٠.٠۲
  ۲۴٠,۶٠۷ ۴,۴۴۸
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۱۴۳ ۲,۱۴۲
  ٠.٠۵
  ۷۱۴,۳۳۴ ۲,۱۴۲
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱,۳٠۶ ۱,۳۱۱
  ٠.۶۸
  ۲۲,۹٠۲,۲٠۹ ۱,۳۱۵
 • توریل توکاریل ۴,۹۲٠ ۴,۹۳٠
  ۱.۹۹
  ۳۵,۱۷۷,۳۹۶ ۵,٠۲٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱٠,٠۳٠ ۱٠,٠۱٠
  ۱.۴۲
  ۵,۵۴۹,۱۶۴ ۹,۸۹٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۶,۹۸٠ ۲۶,۹۴٠
  ٠.۱۹
  ۱۵۶,٠۸۱ ۲۶,۹۳٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۲۶٠ ۴,۲۶٠
  ۱.۵۳
  ۹,۱۹۶,۸٠۴ ۴,۱۹۶
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۳,۱٠٠ ۱۳,۱٠٠
  ۱.۹۵
  ۱,۱۹٠,۸۱۷ ۱۲,۸۵٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۳٠,۴٠٠ ۳٠,۴٠٠
  ۱.۹۸
  ۳,٠۴۶,٠۵۸ ۲۹,۸۱٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۹٠۹ ۱,۸۸۶
  ۱.۹۸
  ۵,۶۲۷,۸۸۲ ۱,۸۷۲
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۶,۵۴٠ ۱۶,۴۱٠
  ۱.۱
  ۱,۴۷۳,۵۹۵ ۱۶,۳۶٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۳۲۸ ۲,۳۲۸
  ۱.۹۷
  ۱۵,۲۸۴,۶۵۴ ۲,۲۸۳
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۷,۹۹٠ ۱۸,۱۶٠
  ۱.۸۵
  ۵,۵۳٠,٠۷۱ ۱۸,۳۳٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۷,۸۹٠ ۷,۸۸٠
  ۱.۹۴
  ۲,۲۸۹,٠۶۹ ۷,۷۴٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۲,۷۸٠ ۱۲,۷۲٠
  ۲
  ۷۳۵,۷٠۱ ۱۲,۵۳٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۵,٠۸٠ ۱۵,۱۸٠
  ٠.۱۳
  ۷۸۵,۵۳۴ ۱۵,۱٠٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۵۹٠
  ۱.۹۳
  ۱۳,۷۴۱,۳٠۲ ۱۱,۳۸٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳۳,۸٠٠ ۳۲,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۵,۹۹۱,۲۸۷ ۳۳,۱۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۶,۴۱٠ ۱۶,۲۵٠
  ۱.٠۵
  ۲,۴۳۹,۵۴٠ ۱۶,۲۴٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۱,۷۳٠ ۱۱,۸۳٠
  ۱.۷۶
  ۹,۹۷۹,٠۵۹ ۱۱,۹۴٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳٠,٠۷٠ ۳٠,۲۲٠
  ٠.۲
  ۱٠,۹۹٠,۱۷۸ ۳٠,٠۱٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,۴۵٠ ۶,۴۴٠
  ۱.۹
  ۶,۱۹۶,۳٠۸ ۶,۳۳٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۷,۶۷٠ ۷,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۲,۹۸۷,٠۳۱ ۷,۵۲٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۹,۳۹٠ ۴۹,۷۱٠
  ٠.۶۴
  ۳۶۸,۳۸۸ ۴۹,۷۱٠
 • جم پیلن پتروشیمی جم پیلن ۱۶۳,۱٠٠ ۱۶۴,۴۶٠
  ٠.۸۳
  ۱٠۲,۲٠۵ ۱۶۴,۴۷٠
 • چافست افست‌ ۸,۸۷٠ ۸,۸۸٠
  ۱.۹۹
  ۲,۸۵۶,۴۲۵ ۹,٠۵٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۴,۵۵٠ ۵۴,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۹۸,۳۴۸ ۵۳,۵٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۱۲۴ ۲,۱٠۳
  ۱.۹۷
  ۳,۴۴۳,۱۴۸ ۲,٠۸۳
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۴۸٠ ۶,۴۷٠
  ٠.۱۵
  ۲,٠۲۳,۱٠۵ ۶,۴۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۲۲۸ ۲,۲۲۵
  ۱.۹۷
  ۲۵,۶٠۲,۳۶۷ ۲,۱۸۵
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۵۵۳ ۳,۵۴۵
  ۱.۹۸
  ۴,۶۶۳,٠۹۹ ۳,۴۸۴
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۵۷٠
  ٠.۸۷
  ۴۸۹,۵٠۸ ۱۱,۵۶٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۷,٠۹٠ ۷,٠۷٠
  ۱.۸۷
  ۱,۳٠۸,۹۶٠ ۶,۹۶٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۱,۳۳۲ ۱,۳۳٠
  ۱.۹۹
  ۳۲,۷۱۲,۷۶۷ ۱,۳٠۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۷,۷٠٠ ۷,۷٠٠
  ۱.۹۱
  ۲۶۲,۳۸۵ ۷,۸۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳٠,٠۷٠ ۳٠,٠۳٠
  ۱.۹۷
  ۴۷۶,۶۳۹ ۲۹,۴۹٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۴,۴۴۶ ۴,۴۳۹
  ۱.۹۷
  ۲۷۷,۱۵۷ ۴,۳۶٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۶۵٠ ۵,۶۳٠
  ۱.۹۹
  ۳,۷۱۱,۹۴۷ ۵,۵۴٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲,۶۶٠ ۲,۶۳۴
  ۱.۹۹
  ۳,٠۹۷,۳۱۲ ۲,۶٠۸
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۴,۴۲٠ ۱۴,۴۲٠
  ۱.۹۸
  ۱۵۹,۴۴۶ ۱۴,۱۴٠
 • حریل ریل پردازسیر ۱,۹۲۵ ۱,۹۲۲
  ۱.۹۱
  ۴,٠۶۶,۱۲۷ ۱,۸۸۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۱,۷۳٠ ۱۱,۷۲٠
  ۲
  ۹۹۷,۱۳۵ ۱۱,۵٠٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۳۶,۱٠٠ ۳۶,۱٠٠
  ۱.۹۸
  ۱,۲۲۱,۳۵۳ ۳۵,۴٠٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱,۷۲۲ ۱,۷۴۴
  ٠.۴۷
  ۵۷,۴۹۳,۵۳۱ ۱,۷۱۴
 • حفاری حفاری شمال ۶,۱٠٠ ۶,۱٠٠
  ۱.۸۴
  ۵,۶۴٠,۲۱۶ ۵,۹۹٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۷,۳۹٠ ۷,۳۶٠
  ۱.۹۳
  ۱۴,٠۱۶,۷۸٠ ۷,۲۵٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۳,۸۴۶ ۳,۸٠۱
  ۱.۹۶
  ۲۱,۴۹۱,۶۶۶ ۳,۷۷۲
 • حیات بیمه زندگی مفید ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۷۷۵ ۲,۷۴۸
  ۱.۹۸
  ۲,۷۱۹,۵۱۶ ۲,۷۲۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲,۲۷۸ ۲,۲۶٠
  ۱.۹۷
  ۷,۹۲۴,۸۸۲ ۲,۲۳۴
 • خاور ایران خودرو دیزل ۲,٠۸۲ ۲,٠۸۲
  ۱.۹۶
  ۴,۷۸۳,۲۸۷ ۲,٠۴۲
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۵۷۵ ۱,۵۷۴
  ۱.۹۴
  ۵۲,۸۲۴,٠۴۱ ۱,۵۴۵
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۴٠٠
  ٠.۹
  ۱,۶۴۱,٠۹۵ ۱۳,۳۸٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۹۱۹ ۳,۹۱۹
  ۱.۹۵
  ۶,۶۵۴,٠۷۳ ۳,۹۹۷
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۳,٠۳۸ ۲,۹۹۱
  ۱.۹۸
  ۱,٠۲۲,۳۵۶ ۲,۹۷۹
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,۹۸٠ ۵,۹۸٠
  ۱.۸۷
  ۳,۱۹۱,۴۵٠ ۵,۸۷٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۸۷٠ ۱۷,۵۵٠
  ۲
  ۷۶,٠۸٠ ۱۷,۵۲٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۱۶۵ ۳,۱۶۵
  ۲
  ۳۳۵,۹۶۵ ۳,۱٠۳
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۲۳,۴٠٠ ۱۲۵,۸۱٠
  ۱.۹۹
  ۲۸,۵۲۲ ۱۲۵,۹۱٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۸۴۳ ۱,۸۲۵
  ۱.۹۹
  ۴,۳۲۵,۶۷٠ ۱,۸٠۷
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۵,۲۸٠ ۱۵,۲۷٠
  ۱.۹۳
  ۱,۶۵۷,٠۹۲ ۱۴,۹۹٠
 • خزامیا زامیاد ۴,۲۸۷ ۴,۲۵۹
  ۲
  ۹,۷۷۸,۱۳۲ ۴,۲٠۳
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۷٠٠ ۳,۶۸۲
  ۱.۹۸
  ۳,۱۳۱,٠۷۳ ۳,۶۲۸
 • خساپا سایپا ۲,۳۵۹ ۲,۳۴۲
  ۱.۹۹
  ۳۱,۹۲۸,۶۳۴ ۲,۳۱۳
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۵,۳۲٠ ۵,۲۹٠
  ٠.۹۵
  ۱,۳۹۶,۱۹۱ ۵,۲۷٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,۶۱٠ ۶,۵۶٠
  ۱.۸۵
  ۱٠,۳٠٠,۶۴۶ ۶,۴۹٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۷۴٠ ۲,۶۹۵
  ۱.۹۷
  ۸۳۲,۸۲۴ ۲,۶۸۷
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۴,۸۱۳ ۴,۸۱۳
  ۱.۹۹
  ۴,۴۷۲,۴۶۴ ۴,۷۱۹
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۳,۶۲۱ ۳,۶۱۹
  ۲
  ۹,۲۱۶,۲۹۵ ۳,۵۵٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,٠۲۴ ۴,٠۲۴
  ۱.۹۸
  ۲۴,۶۳٠,۶۱۶ ۳,۹۴۶
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۳,۵۷٠ ۱۳,۵۶٠
  ۱.۹۵
  ۱,۹٠۹,۹۹٠ ۱۳,۳۱٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۶,۳۳٠ ۶,۳۳٠
  ۱.۹۳
  ۵,۱۲۳,۹۹۹ ۶,۲۱٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,٠۳۴ ۳,۹۶۲
  ۲
  ۳٠۴,۷۲۴ ۳,۹۵۵
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۷٠۵ ۲,۶۸۱
  ۲
  ۳,٠۷۳,۶۱۹ ۲,۶۵۲
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۲۱۹ ۳,۱۵۳
  ٠.۷۸
  ۳,۴۸٠,۹۴۴ ۳,۱۹۴
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۸,۶٠٠ ۸,۶٠٠
  ۱.۹
  ۲,٠۳۹,۳٠۶ ۸,۴۴٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۷۶۷ ۲,۷۶۶
  ۱.۹۹
  ۴۲,۱۱۶,۹۲۷ ۲,۷۱۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۱,٠۴٠ ۲۱,٠٠٠
  ٠.۵۲
  ۶۵۵,۵۱۴ ۲۱,۱۵٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۱,۳۸٠ ۱۱,۲۵٠
  ۱.۹۷
  ۵۱۵,۳۷۸ ۱۱,۱۶٠
 • داتام گروه مالی داتام ۱,۹۴۳ ۱,۹۳۶
  ۱.۹۹
  ۳۱,۷۸۳,۶۲۲ ۱,۹٠۵
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۷,۹۴٠ ۱۷,۹۵٠
  ۱.۹۷
  ۳,۸۲٠,۴۱۴ ۱۸,۳٠٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۷,۵۵٠ ۳۸,۱۷٠
  ۱.۹۶
  ۶۹,۶٠٠ ۳۸,۳٠٠
 • دالبر البرزدارو ۵,٠۵٠ ۵,٠٠٠
  ٠.۲
  ۴,۴۶۵,۸۵۳ ۵,٠۴٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۹,۹۶٠ ۱٠,۱٠٠
  ۱.۹۷
  ۷٠۲,۵۶۸ ۱٠,۱۶٠
 • دانا بیمه دانا ۲,۸۷۲ ۲,۸۳۷
  ۱.۹۹
  ۳,۱۴۵,۹٠۱ ۲,۸۱۶
 • داوه داروسازی آوه سینا ۹,۱٠٠ ۹,۱۲٠
  ٠.۲۲
  ۳,۲۴۹,۱۷۴ ۹,۱۲٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۲۶٠ ۷,۲۶٠
  ۱.۹۷
  ۸۲۶,۷٠۵ ۷,۱۲٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۵٠,۸۶٠ ۴۹,۹۸٠
  ۱.۹۹
  ۹۸,۸۱۳ ۴۹,۸۷٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۹,۳۲٠ ۵٠,۷۸٠
  ۱.۱۲
  ۸۸۲,٠۹۶ ۴۹,۸۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۱۸,۷۶٠ ۱۸,۷۵٠
  ۱.۹۶
  ۵٠۳,۷۷۷ ۱۸,۴٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۸,۷۴٠ ۸,۷۴٠
  ۱.۷۵
  ۱,۶۲۴,٠۳۹ ۸,۵۹٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱,۶۷٠ ۱۱,۶۵٠
  ٠.۸۵
  ۷۲۳,۳۲۳ ۱۱,۷۷٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۳,۸۸٠ ۱۴,٠۴٠
  ۳.٠۷
  ۴۲۸,۸٠۲ ۱۴,۳۲٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۶,۴٠٠ ۳۶,۷٠٠
  ۱.۳۶
  ۳۴۱,۶۴۹ ۳۶,۹٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۸,۹۵٠ ۸,۹۷٠
  ٠
  ۱,۴۷۲,۴۶۲ ۸,۹۵٠
 • درازی پخش رازی ۱۶,۲۷٠ ۱۶,۲۴٠
  ٠.۶۷
  ۲٠۴,۹۹۷ ۱۶,۳۸٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۹۲,۶۵٠ ۹۲,۶۵٠
  ۱.۹۸
  ۹۶,۹۴۳ ۹٠,۸۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱٠,۴۷٠ ۱٠,۶۴٠
  ۱.۹۷
  ۲۵۱,۷۸۴ ۱٠,۶۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۲۳٠ ۵,۲۸٠
  ۱.۱۳
  ۱,۸۵۷,۸۴۹ ۵,۲۹٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۴,۲۷۳ ۴,۲۵۲
  ۱.۹۸
  ۱,۵۱۱,۶۸۱ ۴,۱۹٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۷,۲۸٠ ۷,۲۶٠
  ٠.۴۱
  ۱,۳۵۴,۱۴۱ ۷,۳۱٠
 • دسبحان سبحان دارو ۵,۴٠٠ ۵,۳۸٠
  ٠.۱۹
  ۳,۳۵۹,۵۳۱ ۵,۳۹٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,۸۸٠ ۱۵,۷۴٠
  ۱.۹۹
  ۵۴۴,۶۳۶ ۱۵,۵۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,٠۴٠ ۲۲,۷۸٠
  ۱.۵۹
  ۴۲۱,۱٠۶ ۲۲,۶۸٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۳,۷۱٠ ۱۳,۹۶٠
  ۱.۹۳
  ۵۱۹,۱۸۳ ۱۳,۹۸٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۵,۱۸٠ ۲۵,۲۵٠
  ۱.۷۶
  ۳,۷۹٠,٠۲۹ ۲۵,۶۳٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۸,۲۱٠ ۳۸,۷۲٠
  ۱.۹۸
  ۱۸۶,۹۱۳ ۳۸,۹۸٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۱۹,۹۸٠ ۱۹,۹۸٠
  ٠
  ۲۲,۱۸۸ ۱۹,۹۸٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۷۹,۶٠٠ ۷۹,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۱٠۷,۲۱۵ ۷۸,٠۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۷,٠۷٠ ۱۷,٠۷٠
  ۱.۹۷
  ۴,۸۹۱,۸۱۲ ۱۶,۷۴٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۴,۹۹٠ ۲۵,۳٠٠
  ۲
  ۲۴۸,۴۲۸ ۲۵,۵٠٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۶,۴۵٠ ۲۶,۲۵٠
  ٠.۱۵
  ۶۶۲,۹۴۶ ۲۶,۴۱٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۴۴۸ ۲,۴۳۳
  ٠.٠۸
  ۴,۲۴۴,۹۳۹ ۲,۴۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۷,٠۷٠ ۷,٠۱٠
  ۱.۸۷
  ۱,۵۷۸,۴۷۸ ۶,۹۴٠
 • دیران ایران‌دارو ۶,۸۹٠ ۶,۸۳٠
  ۱.۹۲
  ۱,۲۳٠,۴۴۳ ۶,۷۶٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴۱٠ ۴٠۴
  ۱.۹۹
  ۷۳,۳۲۱,۳۹۱ ۴٠۲
 • رافزا رایان هم افزا ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۵۹٠
  ۱.۹۳
  ۱,٠۷٠,٠۳۲ ۱۱,۳۷٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۱۳٠ ۵,۲۳٠
  ۱.۹۱
  ۳٠۶,۴۴٠ ۵,۲۳٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,۱۸۲ ۲,۱۸٠
  ۱.۳۵
  ۴,۵۹۷,۸۳۲ ۲,۱۵۳
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱,۹۳۸ ۱,۹٠۴
  ۲
  ۱,٠۷۴,۹۳۶ ۱,۹٠٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۴۹٠
  ٠.۱
  ۵,۴۳۲,۸۶۳ ۱٠,۴۸٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۸,۶۷٠ ۸,۶۷٠
  ۲
  ۲۲۲,۳۳۶ ۸,۵٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۸,۱۴٠ ۸,۱۴٠
  ۱.۸۸
  ۴۳۸,۶۱۷ ۷,۹۹٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۱۴,۸۵٠ ۱۱۴,۹۵٠
  ٠.۸۳
  ۲۴۳,۳۵۷ ۱۱۳,۹٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۵۳٠ ۳,۵۲۹
  ۱.۹۹
  ۱,۳۳۶,۴۵۵ ۳,۴۶۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳٠,۳٠٠ ۳٠,۱۹٠
  ٠.۸
  ۱۹۵,۶۶۸ ۳٠,٠۶٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۴,٠٠٠ ۲۳,۹۵٠
  ۱.۹۱
  ۱۶۴,۷٠۱ ۲۳,۵۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۹۴٠ ۴,۹۳۱
  ۱.۹۸
  ۵٠۶,۲۶۶ ۴,۸۴۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۱,۵۴٠ ۱۱,۵۳٠
  ۱.۹۴
  ۱,٠۳۱,۳۵۵ ۱۱,۳۲٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۱۷,۹۳٠ ۱۷,۹۲٠
  ۱.۹۹
  ۹۹۳,۱۲۸ ۱۷,۵۸٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۵,۶۴٠ ۱۵,۶۴٠
  ۱.۹۶
  ۱,۲٠۱,۴۵۳ ۱۵,۳۴٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۴٠۵ ۳,۴٠۵
  ۱.۹۸
  ۶۲۹,۶۲۸ ۳,۳۳۹
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۶۸٠
  ۱.۹۶
  ۳۷۳,۹۲۱ ۱۷,۳۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲٠,٠۶٠ ۲٠,٠۶٠
  ۱.۹۸
  ۲,٠۱٠,۵۴۳ ۱۹,۶۷٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۹,۲۵٠ ۱۹,۱۹٠
  ۱.۹۶
  ۵۸۴,۷۵۵ ۱۸,۸۸٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۳٠,۵۵٠ ۳٠,۵۵٠
  ۱.۹۳
  ۳۲۴,۵۱۱ ۳۱,۱۵٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۶,۳۷٠ ۳۵,۶۸٠
  ۱.۹۹
  ۱۱,۷۷۳ ۳۵,۶۶٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۶۹٠
  ٠.۹۵
  ۲,۳۶۹,۸۷۱ ۱۷,۸۶٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۳,۹۶٠ ۱۳,۸۸٠
  ۱.۹۷
  ۷۸۲,۶۴۴ ۱۳,۶۹٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۵,۱٠٠ ۲۴,۸۴٠
  ۱.۹۹
  ۵۷۱,۸۸۴ ۲۴,۶۱٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۳,۱۳٠ ۳۳,۷۲٠
  ۱.۷۸
  ۹,٠۲٠ ۳۳,۷۳٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۲,۲۸٠ ۲۱,۹۴٠
  ۱.۹۷
  ۱۶٠,۴٠۳ ۲۱,۸۵٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۳,۳٠٠ ۳۳,۳٠٠
  ۱.۸۳
  ۳٠۶,۴۷۹ ۳۲,۷٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۱,۴۹٠ ۴۱,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۲۲۳,۹۲۱ ۴٠,۶۸٠
 • سامان بانک سامان ۱,۶۴۴ ۱,۶۴۳
  ۱.۹۹
  ۳,۳۲٠,٠۱۷ ۱,۶۱۲
 • ساوه سیمان ساوه ۱۳۳,۶٠٠ ۱۳۲,۱٠٠
  ۱.۹۵
  ۱۸۶,۵۳۷ ۱۳۱,٠۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۳۹,۵٠٠ ۳۹,۵٠٠
  ۱.۹۴
  ۸۶,۵۸۶ ۳۸,۷۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱٠,۸۸٠ ۱۱,٠۳٠
  ۱.۳۶
  ۴۲,۴۳۸ ۱۱,٠۳٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۵۸٠ ۴,۵۷۸
  ۱.۹۸
  ۱,۳۱۹,٠۲۵ ۴,۴۹۱
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۹۹,۸۸٠ ۹۹,۸۵٠
  ۱.۹۱
  ۳۴۹,۳۴۳ ۱٠۱,۸۳٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۱۸٠ ۱۶,۴۶٠
  ۱.۷
  ۹٠,۳۸۳ ۱۶,۴۶٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۷,۵۴٠ ۱۷,۲۹٠
  ۱.۹۸
  ۲۵۹,۷۱۳ ۱۷,۲٠٠
 • سپید سپید ماکیان ۶,۶۴٠ ۶,۵۹٠
  ۱.۸۴
  ۲,۷۸۱,۴۶۴ ۶,۵۲٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۱۲,۳٠٠ ۱۱۱,۹٠٠
  ۲
  ۲۲۸,۱۵۱ ۱۱٠,۱٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵,۱۸٠ ۵,۱۲٠
  ۱.۷۷
  ۳,۱۸۳,۹۶۷ ۵,٠۹٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۲,۸۵۹ ۲,۸۵۵
  ۲
  ۱,۲۹۱,۴۳۴ ۲,۸٠۳
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۲,۵۳۷ ۲,۵۴۷
  ٠.۷۴
  ۴,۶۸۳,۸۳۴ ۲,۵۵۶
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۸,٠۸٠ ۲۷,۶۵٠
  ۲
  ۱۱۴,۵۱۱ ۲۷,۵۳٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۴۵,۵۴٠ ۴۵,۲۳٠
  ٠.۹۱
  ۶۳۸,۵۸۷ ۴۵,۹۶٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۹,۸٠٠ ۲۹,۸٠٠
  ۱.۸۸
  ۹۱۴,۲۸۱ ۲۹,۲۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۹۲,۶۲٠ ۹۳,۱٠٠
  ۱.۹۸
  ۴۱٠,۹۳۹ ۹۴,۴۹٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۲,۴۹٠ ۱۲,۳۲٠
  ۱.۳۸
  ۱,۸۸۸,۷۸٠ ۱۲,۳۲٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۵٠۶ ۴,۵٠۵
  ۱.۹۹
  ۴,۴۳٠,۷۶۲ ۴,۴۱۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۴,۶٠٠ ۴۴,۳۸٠
  ٠.۸۴
  ۲۶۷,۸٠۲ ۴۴,۲۳٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۲,۶۷٠ ۱۲,۶۱٠
  ۱.۹۳
  ۲,۱۳۱,۹۸۴ ۱۲,۴۳٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۴۹٠
  ٠
  ۵۱۳,۲۹۵ ۱۴,۵٠٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۸,۱۷٠ ۲۸,۱۷٠
  ۱.۴
  ۴,۳۲٠,۳۴۶ ۲۸,۵۷٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۹,۷۹٠ ۲۹,۳۷٠
  ۱.۹۹
  ۱۴۱,۴۶۳ ۲۹,۲۱٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۸,۲۷٠ ۸,۱۳٠
  ۱.۸۵
  ۶۷۲,۶۱۲ ۸,۱۲٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۳,۲۷٠ ۳۳,۲۷٠
  ٠.٠۹
  ۱۹,۶۸۵ ۳۳,۲۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۲۲,۵٠٠ ۲۲۳,۷۳٠
  ۱.۹۲
  ۲۱۵,۸۲۶ ۲۲۶,۸۵٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۳,٠۸٠ ۳۲,۹٠٠
  ۱.۱۳
  ۷۴۸,۷۱۵ ۳۲,۷۱٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۶۶,۴۷٠ ۶۵,۶۱٠
  ۱.۹۹
  ۷۸,۸۱۵ ۶۵,۱۷٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴,۳۶۲ ۴,۳۵۶
  ۱
  ۱,۸۱۶,۹۳۳ ۴,۳۱۹
 • سکرد سیمان کردستان ۸,۱۳٠ ۷,۹۹٠
  ۱.۸۸
  ۳٠۷,۹۸۷ ۷,۹۸٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۶,۶٠٠ ۲۶,۶۶٠
  ٠.۲۳
  ۲۹۸,۱۷٠ ۲۶,۶۶٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۱,۲۹٠ ۲۱,۱۴٠
  ٠.۸
  ۱۲٠,۷۹٠ ۲۱,۱۲٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲,۶٠۸ ۲,۶٠۸
  ۱.۹۹
  ۶,٠٠۴,۲۹۱ ۲,۵۵۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴۵,٠۷٠ ۴۵,۱٠٠
  ٠.۱۳
  ۲۹۹,۸۹۶ ۴۵,۱۳٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۶,۵٠٠ ۲۶,۶۴٠
  ٠.۳۸
  ۲٠۹,۲۲۶ ۲۶,۶٠٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۵۲,۳۴٠ ۵۲,۷۷٠
  ٠.۸۷
  ۲۵,۳۷۱ ۵۲,۸٠٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱٠,۱۸٠ ۱٠,۲۲٠
  ٠.۳۹
  ۱,۲۴۳,۴۵۳ ۱٠,۲۲٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲۲,۳۳٠ ۲۲,۳۶٠
  ۱.۳۳
  ۱,۵۶۲,۱۲۸ ۲۲,۶۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۵,۵۷٠ ۲۵,۴۹٠
  ۱.۹۹
  ۳,۳۸۳,۴٠۹ ۲۵,٠۷٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۴,۴٠٠ ۱۴,۳٠٠
  ٠.۷۶
  ۲,۴۵۶,۳۹۲ ۱۴,۵۱٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۱,۳۴٠ ۳۱,۳۴٠
  ۱.۹۹
  ۹۱۳,۲۲۱ ۳٠,۷۳٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳٠,۱٠٠ ۳٠,۱٠٠
  ٠.٠۳
  ۹۶۳,۷۵۵ ۳٠,۱۱٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۲,٠۳٠ ۱۲,٠۳٠
  ۱.۹۵
  ۳۷۴,۶۴۲ ۱۱,۸٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۲,۱۶٠ ۲۲,۱۶٠
  ۱.۹۸
  ۱,۲۹۳,۴۹۳ ۲۱,۷۳٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۶,۹٠٠ ۱۶,۹٠٠
  ۱.۹۹
  ۲۶۱,۲۱۹ ۱۶,۵۷٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,۵۸٠ ۱۲,۵۲٠
  ۱.٠۴
  ۳,۱۸۶,۸۸۳ ۱۲,۴۵٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۶,۱۳٠ ۱۶,۱۳٠
  ۱.۹۶
  ۲۲۵,۸۵٠ ۱۵,۸۲٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱٠,٠۵٠ ۱٠,٠۵٠
  ۱.۹۳
  ۱۲,۴۸۹,۸۴۲ ۹,۸۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۴,۶۴٠ ۱۴,۵٠٠
  ۱.۳۱
  ۱,۵۳۴,۴۳۶ ۱۴,۴۵٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,۶٠۲ ۴,۵۴۲
  ۱.۹۹
  ۱,۲۵۸,۱۷۳ ۴,۵۱۲
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۴,۸٠٠ ۲۴,۸٠٠
  ۱.۸۵
  ۸٠,۵۴۳ ۲۴,۳۵٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۶۲٠ ۱,۶۱۶
  ۱.۹۵
  ۸,۲۵۷,۱۴۸ ۱,۵۸۹
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۴۴,٠٠٠ ۱۴۲,۵۸٠
  ۲
  ۴۵۱,۲۱۷ ۱۴۱,۱۸٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۳۵٠ ۵,۳۵٠
  ۱.۹
  ۲۳,۸٠۳,۴۶۵ ۵,۲۵٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲,۷٠۷ ۲,۶۶۹
  ۲
  ۱۲,۴۷۷,۴۵۲ ۲,۶۵۴
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۸,۱۴٠ ۸,۱۳٠
  ۱.۸۸
  ۸۱۴,۶۲۹ ۷,۹۹٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۵,۵۷٠ ۵,۵۷٠
  ۱.۶۴
  ۳,۲۵۶,۶۹۲ ۵,۴۸٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۲,۶٠٠
  ٠.۴۸
  ۱۴۸,٠۳۸ ۵۲,۶٠٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۴,۳۵۷ ۴,۲۸۲
  ۱.۹۹
  ۳۸۸,۱۹۷ ۴,۲۷۲
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۲,۸۹٠ ۱۲,۷٠٠
  ۱.۹۸
  ۱,۱۱۱,۶۴۵ ۱۲,۶۴٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۷,۳٠٠ ۷۶,۶۵٠
  ٠.۹۱
  ۸٠,۹۲٠ ۷۶,۶٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۴,۸۷۳ ۴,۷۹٠
  ۱.۹۹
  ۲,۷۴۲,۹۵۷ ۴,۷۷۸
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,٠۱۳ ۱,٠۱۳
  ۱.۹۱
  ۱۷۸,۸۹۱,۹۹۵ ۹۹۴
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۳,۷٠۱ ۳,۶۹٠
  ۱.۹۸
  ۳,۳۸۶,٠٠۹ ۳,۶۲۹
 • شصدف صنعتی دوده فام ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۷٠٠
  ٠.۷۳
  ۱,٠۶۱,۸۸۱ ۱۳,۷٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۸,۷۵٠ ۷۸,۹۸٠
  ٠.٠۸
  ۳۴۷,۳۵۳ ۷۸,۶۹٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۲,۳۹٠ ۱۲,۵۱٠
  ۱.۹۸
  ۶۴۶,۹۲۱ ۱۲,۶۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۶۷۷ ۱,۶۵۸
  ۱.۹۵
  ۳,۷۹۱,۶۴۵ ۱,۶۴۵
 • شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام ۶,۷۲٠ ۶,۷۲٠
  ۱.۹۷
  ۲,۳۶۹,۹۴٠ ۶,۵۹٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۴,۶۹٠ ۴,۶۸۹
  ٠.۲۱
  ۳,۲۶۱,۵۵٠ ۴,۶۸٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳,۸۲۵ ۳,۸۲۵
  ۲
  ۴,۲۴۹,۲۲۸ ۳,۷۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۱٠
  ۱.۸۹
  ۶۹۲,۴۷٠ ۶,۸۷٠
 • شکلر نیروکلر ۸,۷۶٠ ۸,۶۷٠
  ۱.۹۸
  ۹۱۶,۷۷۶ ۸,۵۹٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۹۵,۷۵٠ ۱۹۵,۷۵٠
  ٠.۹
  ۲٠٠ ۱۹۴,٠٠٠
 • شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) ۱,۵۷۳ ۱,۵۷۳
  ۱.۹۴
  ۳,۳۹۲,۴۱۹ ۱,۵۴۳
 • شگل گلتاش‌ ۵,۲٠٠ ۵,۱۸٠
  ٠.۵۸
  ۹۴۱,٠۶۹ ۵,۱۷٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۴,۹۲٠ ۱۴,۹۲٠
  ۱.۹۸
  ۱,۶۸۸,۳۷۸ ۱۴,۶۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱,۱۷۸ ۱,۱۶۶
  ۱.۹۹
  ۷,۲۸۸,۸۵۵ ۱,۱۵۵
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۵,۷۹٠ ۵,۷۹٠
  ٠.۳۵
  ۵۹۶,۵۱۷ ۵,۷۷٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶,۹۲٠ ۶,۹۹٠
  ۱
  ۴۶۷,۶۹۶ ۶,۹۹٠
 • شهر گروه مالی شهر ۱,۹۱۸ ۱,۹۱۷
  ۱.۹۷
  ۹۷,٠۴۵,۸۸۲ ۱,۸۸۱
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۴,۳۴٠ ۱۴,۴۷٠
  ٠.۸۴
  ۱,۹۸۹,۸۱۴ ۱۴,۲۲٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۳,۷۷٠ ۲۴,۱۵٠
  ۱.۹۸
  ۲,۹۳۵,۳۵۲ ۲۴,۲۵٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,۲۴٠ ۴,۱۸۷
  ۱.۷۸
  ۸,۸۴٠,۹۱۴ ۴,۱۶۶
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۲,۷۳۳ ۲,۶۹۳
  ۱.۶۷
  ۶,۹۵۳,۹۲۷ ۲,۶۸۸
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۶,۱۷٠ ۶,۱۵٠
  ۱.۹۸
  ۱,۱۸۶,۹۴۵ ۶,٠۵٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۵,۳۵٠ ۱۵,۳۵٠
  ۱.٠۵
  ۳,۱۵۴,۵٠۵ ۱۵,۱۹٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۷۳,۹٠٠ ۷۱,۶۵٠
  ۱.۱۸
  ۵۷۸,۹۸۶ ۷۳,٠۴٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,٠۲۲ ۲,٠٠۵
  ۱.۹۷
  ۷,۸۸۴,۴۸۶ ۱,۹۸۳
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۹,۵٠٠ ۵۹,۳۵٠
  ٠.۸۸
  ۱۴٠,۴۱۹ ۵۸,۹۸٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۳,۴۲٠ ۱۳,۴۲٠
  ۱.۹۸
  ۶٠٠,۸۹۴ ۱۳,۱۶٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱,۲۱۲ ۱,۱۹۷
  ۱.۹۳
  ۴,۲٠۶,۶۸۴ ۱,۱۸۹
 • غپونه نوش پونه مشهد ۵,۸۷٠ ۵,۹۳٠
  ٠.۶۹
  ۷۷۹,۸۵۸ ۵,۸۳٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۷٠۷ ۲,۶۶۶
  ۲
  ۱,۲۳۱,۸۶۲ ۲,۶۵۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۴۱٠ ۵,۳۵٠
  ۱.۸۸
  ۱,۱۸۶,۹۹۱ ۵,۳۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۴,۲۴٠ ۴۴,۱۶٠
  ٠.۴۸
  ۱۶۹,٠۱۴ ۴۴,٠۳٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۵,٠۷٠ ۵,٠۳٠
  ۱.۸۱
  ۴,۶۹۱,۶۴٠ ۴,۹۸٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۵,۲۲٠ ۱۵,۱۷٠
  ۱.۹۴
  ۸۷۵,۲۷۲ ۱۴,۹۳٠
 • غدیس پاکدیس ۱۶,۷۹٠ ۱۶,۷۹٠
  ۱.۹۴
  ۲۴٠,۶۹۵ ۱۶,۴۷٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲,٠۲۴ ۲,٠۱۸
  ۱.۹۶
  ۹,٠۸۵,۶٠۹ ۱,۹۸۵
 • غسالم سالمین‌ ۴,٠۸۶ ۴,٠۵۱
  ۲
  ۲,٠۲۹,٠۲۶ ۴,٠٠۶
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۶,۱۲٠ ۶,۱۳٠
  ۱.۹۲
  ۳,٠۳۶,۳۲۴ ۶,۲۴٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۸۸٠ ۳,۹٠٠
  ۱.۱۲
  ۳,٠۶۱,۴۶۵ ۳,۹۲۴
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۶,۶۴٠ ۶,۷۲٠
  ۱.۳۴
  ۶٠۱,۴۵۲ ۶,۷۳٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۳,۹۵٠ ۳,۹۴۴
  ۱.۲۸
  ۲,۳۲۲,۵۸۸ ۳,۹٠٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱,۷۷۵ ۱,۷۴۹
  ۱.۹۵
  ۲۳,۹۷۷,۷٠۷ ۱,۷۴۱
 • غصینو صنعتی مینو ۸,۳۷٠ ۸,۳۷٠
  ۱.۹۵
  ۱,٠۸۱,۷۱۳ ۸,۲۱٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱٠,۹۲٠ ۱٠,۹۵٠
  ۱.۹۷
  ۳,۶۴۳,۱۴۲ ۱۱,۱۴٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۷,۴۴٠ ۷,۳۲٠
  ۱.۹۲
  ۱,۶۲۵,۵٠۴ ۷,۳٠٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,٠۱۳ ۱,۹۹۲
  ٠.۹۵
  ۴,۵۸٠,۲٠۸ ۱,۹۹۴
 • غگز گز سکه ۶,۵۷٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۸۶
  ۴۵۷,۳۸۲ ۶,۴۵٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۲,۸۷۳ ۲,۸۶۷
  ۱.۹۹
  ۵,۴۸۵,۹۳۳ ۲,۸۱۷
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱۲,۶۸٠ ۱۲,۷۱٠
  ٠.۴۸
  ۱,۷۱۶,۳۱۴ ۱۲,۶۲٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۷,۱۲٠ ۷,۱۲٠
  ۱.۸۶
  ۱,۵۵۴,۷۹۲ ۶,۹۹٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۷۷٠
  ۱.۹۹
  ۲۷۶,۴۲۶ ۱٠,۵۶٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۷٠,٠۵٠ ۷٠,۸٠٠
  ۱.۷۴
  ۳۷۳,۲۷۹ ۶۸,۸۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۶,۳۲٠ ۶,۲۲٠
  ۱.۹۴
  ۴۹۷,۸۹۳ ۶,۲٠٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۳,۸۸۷ ۳,۸۸۵
  ٠.۱۳
  ۲,۷۱۸,۱٠۳ ۳,۸۸۲
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۹,٠۷٠ ۸,۹۹٠
  ۱.۹۱
  ۹۲٠,۸۱۹ ۸,۹٠٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۴,۶۸٠ ۴,۶۹۸
  ۱.۷۶
  ۴۳۲,۳٠۸ ۴,۷۶۴
 • غویتا ویتانا ۲,۲۲۱ ۲,۱۹۸
  ۱.۵۵
  ۱۷,۳۵۶,۴۲۵ ۲,۱۸۷
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۲۴۸ ۱,۲۵۴
  ۱.۳
  ۱٠۳,۳۹۲,۳۴۷ ۱,۲۳۲
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۴۳۷ ۱,۴۳۶
  ۱.۹۹
  ۱۷,۲۸۸,۴۷۷ ۱,۴٠۹
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶,۹۸٠ ۶,۹۲٠
  ۱.٠۱
  ۳,۳٠۸,۷۱۱ ۶,۹۱٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۴,٠۹۸ ۴,٠۶۹
  ۱.۹۹
  ۶,۳۶۹,۷۶۳ ۴,٠۱۸
 • فالوم آلومتک ۱۴,۸۴٠ ۱۵,۱۲٠
  ۱.۹۲
  ۷۸۷,۵٠۸ ۱۵,۱۳٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۷,٠۸٠ ۷,۱٠٠
  ۱.۲۹
  ۵,۵۶۴,۷۱۶ ۶,۹۹٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۴۱٠ ۶,۳٠٠
  ۱.۷۵
  ۶۷۱,۶۷۴ ۶,۳٠٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۸۵۱ ۴,۸۵۱
  ۲
  ۱۳,٠۶۱,۹٠۴ ۴,۷۵۶
 • فپنتا سپنتا ۴۸,۷۸٠ ۴۹,۳۳٠
  ۱.۹۹
  ۱۸۴,۵۹۴ ۴۹,۷۷٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۶,۳۸٠ ۶,۳۳٠
  ۱.۲۷
  ۵,۹۶۹,۵۲۳ ۶,۳٠٠
 • فجام جام‌دارو ۷,۱۷٠ ۷,٠۸٠
  ۱.۲۷
  ۴۶۶,۴۶۶ ۷,٠۸٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳,۹۷٠ ۳,۹۷٠
  ۱.۷۹
  ۹,۱۶۸,۵۱۶ ۳,۹٠٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۵۲۹ ۳,۵۴۶
  ٠.٠۳
  ۳۶,۶۸۳,۸۱۷ ۳,۵۲۸
 • فخاس فولاد خراسان ۴,۵۸۹ ۴,۵۸٠
  ٠.۲
  ۲,۵۹۴,۷۱٠ ۴,۵۸٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۴۸۸ ۳,۴۶۴
  ۱.۴۵
  ۲۲,۶۱۶,۶٠۶ ۳,۴۳۸
 • فرابورس فرابورس ایران ۶,۸۱٠ ۶,۸٠٠
  ۱.۹۵
  ۱۳,۳۶۹,۹۶۷ ۶,۶۸٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۲,٠٠٠ ۳۲,٠٠٠
  ۱.۹۸
  ۴۷۱,۸۴۳ ۳۱,۳۸٠
 • فرود فولاد شاهرود ۳,۷۲۵ ۳,۷۲۵
  ۲
  ۵,۹۸۷,۶۴۶ ۳,۶۵۲
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۱,۶۳۶ ۱,۶۲۶
  ۱.٠۵
  ۵,۷۶۱,۲۷۸ ۱,۶۱۹
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲,۴۴٠ ۲,۴۲٠
  ۱.۵۸
  ۳,۳۸۲,۶۹٠ ۲,۴٠۲
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۵۸٠
  ۱.۹۵
  ۳,٠۲۱,۲۷۶ ۱۱,۸٠٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۳,۲۲۱ ۳,۲۱۹
  ۱.۹۹
  ۱,٠۶۶,۸۳۳ ۳,۱۵۸
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴۹,۱۵٠ ۴۹,۱۵٠
  ۱.۹۷
  ۴۷۸,۴۳۱ ۴۸,۲٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۳,۵۷۳ ۳,۵۷۳
  ۲
  ۲۷۳,۶۶۳ ۳,۵٠۳
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۹۴۷ ۳,۹۴۵
  ۱.۹۹
  ۴,۳۸۵,۱۵۵ ۳,۸۷٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۸,۸۴٠ ۳۸,۱۶٠
  ۲
  ۱۶۶,۶٠۳ ۳۸,٠۸٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۸,۵٠٠ ۸,۴۳٠
  ۱.۹۲
  ۱,٠۱٠,۹۷۱ ۸,۳۴٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۸۸٠ ۱,۸۷۲
  ۱.۹۵
  ۶,۴۶۸,۳۱۵ ۱,۸۴۴
 • فسوژ سوژمیران ۱۸,۴۹٠ ۱۸,۴۹٠
  ۱.۹۹
  ۳۸۶,۷۶۳ ۱۸,۱۳٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۳,۵۴۱ ۳,۵۴۱
  ۱.۹۹
  ۶,٠۴۶,۱۲۲ ۳,۴۷۲
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۹,۱۲٠ ۹,٠٠٠
  ۱.۹
  ۳,۸۶۶,٠۱۹ ۸,۹۵٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۳,۵۲۲ ۳,۵۱۷
  ۲
  ۳,۴۴۳,۸۱۱ ۳,۴۵۳
 • فلامی لامیران‌ ۶,۷۵٠ ۶,۸۱٠
  ۱.٠۳
  ۴۶۴,۸۵٠ ۶,۸۲٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۸۹۱ ۲,۸۷۹
  ۱.۹۸
  ۴,۱۲۴,۴٠۹ ۲,۸۳۵
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۷,۴٠٠ ۷,۴٠٠
  ۱.۹۳
  ۱۱,۱۲۹ ۷,۲۶٠
 • فمراد آلومراد ۱۱,۴۸٠ ۱۱,۳٠٠
  ۱.۹۵
  ۲۲۲,۴۲۳ ۱۱,۲۶٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,٠۴٠ ۷,٠۱٠
  ۱.۸۸
  ۱۳,۴۹۳,۷۳۴ ۶,۹۱٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۳,۱۶۱,۴۸٠ ۱۳,۲۴٠
 • فنر پارس فنر ۱٠,۴۵٠ ۱٠,۴۵٠
  ۱.۹۵
  ۱,۷۸۱,٠۵۸ ۱٠,۲۵٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۶,۶۴٠ ۶,۶۶٠
  ٠.۱۵
  ۲,۳۸۸,۱۴۱ ۶,۶۵٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۳٠٠
  ٠.۹۶
  ۵,۵۱۶,۵٠۴ ۱۱,۴۹٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۸۱۸ ۴,۸٠۳
  ۱.۹۹
  ۲٠,۶۱۷,۴۹۳ ۴,۷۲۴
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۵۲٠ ۷,۳۹٠
  ۱.۹
  ۲,۸۸۳,۷٠۴ ۷,۳۸٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴,۴٠۸ ۴,۴٠۸
  ۱.۹۹
  ۲,۸٠٠,۴۷۲ ۴,۳۲۲
 • قاسم قاسم ایران ۳,۳۲۱ ۳,۳۲۱
  ۲
  ۵۱۴,۷٠۷ ۳,۲۵۶
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۷۸٠ ۸,۷۲٠
  ٠.۴۶
  ۳۳۸,۴۲۱ ۸,۷۴٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۵۱۵ ۲,۵٠۶
  ۱.۹۹
  ۱۲,۹۳۷,۶٠۹ ۲,۴۶۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۵,٠۲٠ ۵,٠۲٠
  ۱.۸۳
  ۵,۱۷۸,۴۹۷ ۴,۹۳٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۱,٠۲٠ ۱٠,۹۶٠
  ۱.۸۵
  ۲,٠۷۹,۹۷۲ ۱٠,۸۲٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۳۶٠ ۷,۲۹٠
  ۱.۹۴
  ۱,۱٠۹,۲۹۵ ۷,۲۲٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۴۹٠ ۲,۴۶٠
  ۱.۶۷
  ۳,۸۸۴,۴۲۷ ۲,۴۴۹
 • قشهد شهد ۱۲,۸۳٠ ۱۲,۷۵٠
  ۱.۲۶
  ۴۵۱,۹۹۶ ۱۲,۶۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۳۷٠ ۷,۳۵٠
  ۱.۹۴
  ۷۴۸,۱۸۲ ۷,۲۳٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۴۶,۹۹٠ ۱۴۵,۸۴٠
  ۱.۲۷
  ۲۲۸,۱۹۳ ۱۴۵,۱۴٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۶,۶٠٠ ۶,۵۵٠
  ۱.٠۷
  ۳۲٠,۴۶۶ ۶,۵۳٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۵,۲٠٠ ۵,۱۵٠
  ۱.۳۶
  ۷۳۵,۸۷٠ ۵,۱۳٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۵٠۳ ۲,۴۶۵
  ۲
  ۱,۴۳٠,۲۱۱ ۲,۴۵۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۱,۳۳٠ ۱۱,۳۱٠
  ٠.۸۹
  ۵۲۴,۳۸۶ ۱۱,۲۳٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴,۶۶۱ ۴,۶۲۱
  ۱.۹۹
  ۲,۲۶۴,۶۶۵ ۴,۵۷٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۷,۳۹٠ ۱۷,۳۶٠
  ۱.۹۹
  ۱۵۲,٠٠۶ ۱۷,٠۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۷,۱۷٠ ۷,۱۴٠
  ۱.۹۹
  ۴,۴۲۱,۶۶۶ ۷,٠۳٠
 • کاما باما ۳,۵۱۷ ۳,۵۱۷
  ۱.۹۷
  ۱۸,۹۴۵,۸۷۴ ۳,۴۴۹
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱٠,۶۲٠ ۱٠,۷۱٠
  ۱.۲۱
  ۵,۱۴۹,۱۴۹ ۱٠,۷۵٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱٠,۹۳٠ ۱٠,۹۳٠
  ۱.۹۶
  ۸۲۹,۸۵۵ ۱٠,۷۲٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۷,۸۹٠ ۲۷,۷۵٠
  ۱.۹۷
  ۴۱۳,۲۴۱ ۲۷,۳۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۸,۸۲٠ ۸,۸۴٠
  ۱.۷۸
  ۴,٠۷۴,۲۴۷ ۸,۹۸٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱٠,۷۴٠ ۱٠,۷۴٠
  ۱.۹۹
  ۱۵۲,۸۱۳ ۱٠,۵۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۹,۶۴٠ ۹,۵۳٠
  ۱.۹
  ۶۳۵,۸٠۸ ۹,۴۶٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۶,۳۳٠ ۶,۳٠٠
  ۱.٠۹
  ۹,۹۱۶,۸۳۲ ۶,۴٠٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۴,۳۴٠ ۱۴,۳۴٠
  ۱.۹۹
  ۱۶٠,۹۲۹ ۱۴,٠۶٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱٠,٠۴٠ ۱٠,٠۴٠
  ۱.۹۳
  ۷۴۹,۱۹۴ ۹,۸۵٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۴,۱۵۵ ۴,۲۷٠
  ۳.۸۶
  ۷,۷۵۴,۸۵۵ ۴,۳۲۲
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲,۷۵٠ ۲,۷۴۴
  ۱.۹۷
  ۵,٠۴۴,۴۵۲ ۲,۶۹۷
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۲۵٠
  ۲
  ۱,۱۴۳,۷۶۸ ۱۴,٠۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۶٠,۳۸٠ ۵۹,۸۷٠
  ۱.۹۹
  ۱۳۸,۳۱۸ ۵۹,۲٠٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۱٠۵ ۱,٠۹۷
  ۱.۹۴
  ۸,۵۵۲,۵۳۵ ۱,٠۸۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۷,۷۱٠ ۱۷,۷٠٠
  ٠.۱۱
  ۱,۲۷٠,۹۱۹ ۱۷,۶۹٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۱۳٠ ۱,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۳۹,۵۹۵,۵۸۱ ۱,۱٠۸
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۲٠,۳۵٠ ۲٠,۱۵٠
  ۱.۵
  ۶,۵۹۲,٠۱۳ ۲٠,٠۵٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶,۲٠٠ ۶,۱۲٠
  ۱.۹۷
  ۱,۲۵۹,۶٠٠ ۶,٠۸٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۸,۴۶٠ ۱۸,۴۶٠
  ۱.۹۹
  ۲۲۱,۵۶۸ ۱۸,۱٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۶,۷۸٠ ۶,۸۲٠
  ۱.۷۴
  ۱۳,۴٠۸,۸۴٠ ۶,۹٠٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۷,۱۵٠ ۱۷,۱۴٠
  ٠.٠۶
  ۴۷۶,۵۴٠ ۱۷,۱۴٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۴,٠۲۵ ۴,٠۲۴
  ۱.۹۸
  ۳,۸٠۳,۲۱۳ ۳,۹۴۷
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۳۴٠
  ۱.۹۹
  ۲,۵۷۱,٠۸٠ ۱۲,۵۹٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۹,٠۵٠ ۹,٠۸٠
  ۱.۹۵
  ۶,۲٠۷,۹۳۵ ۹,۲۳٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۳۸,۲٠٠ ۱۳۸,۵۵٠
  ٠.۲۵
  ۲٠,۹۸۳ ۱۳۸,۵۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵,۴۷٠ ۵,۴۲٠
  ۱.۸۶
  ۱,۳۷۶,۸۴۲ ۵,۳۷٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲,۶۴۸ ۲,۶۶۸
  ٠.۶۱
  ۶,۳۱۹,۳۴۴ ۲,۶۳۲
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۹,۱۵٠ ۹,۱۵٠
  ۱.۸۹
  ۲,٠۹۱,۷۲۹ ۸,۹۸٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳۲,۲۱٠ ۳۲,۳۴٠
  ۱.۹۸
  ۹۳۷,۳۸٠ ۳۲,۸۶٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۴,۱۵۲ ۴,۱۲٠
  ۱.۲۴
  ۱۲,۷۹۲,۲۸۷ ۴,۱٠۱
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۵,۶۹٠ ۱۵,۷۵٠
  ٠.۵۷
  ۲,٠٠۳,٠۴۳ ۱۵,۷۸٠
 • کلر کلر پارس ۴۱,۳٠٠ ۴۱,۲۵٠
  ۱.۹۸
  ۴۵۶,۴۱۹ ۴٠,۵٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴,۶٠۳ ۴,۶٠۳
  ۱.۹۹
  ۳,۳۳۷,٠۲۱ ۴,۵۱۳
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۶,۲۸٠ ۶,۲۸٠
  ۱.۹۵
  ۷,۸۹۹,۱۵۹ ۶,۱۶٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵,۴۴٠ ۵,۴۳٠
  ۱.۸۷
  ۲,۸۱۶,٠۹۶ ۵,۳۴٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۶,۷۸٠ ۶,۸٠٠
  ٠
  ۶۲۴,۷۵۹ ۶,۷۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷,۵۵٠ ۷,۵۲٠
  ٠.۴
  ۱,۳۳۶,۲۸۴ ۷,۵۲٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۲,۶۷٠ ۲,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۵,۷۴۹,۳۲۸ ۲,۶۱۸
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۲۸۸ ۲,۲۸۸
  ۱.۹۶
  ۴,۷٠٠,۳۴۶ ۲,۲۴۴
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۶۷۸ ۲,۶۴٠
  ۱.۹۸
  ۵,۶۸۶,۸۸۹ ۲,۶۲۶
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۷,۷۷٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۶۵
  ۹,۸۴۶,۷۴۴ ۷,۹٠٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۹,۶۵٠ ۹,۶٠٠
  ۱.۹
  ۸۶۲,۸۸۲ ۹,۴۷٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۳,۳۹۹ ۳,۳۵۷
  ۱.۸
  ۱,۵۵٠,٠۷۹ ۳,۳۳۹
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۱,۴۹٠ ۱۱,۳۱٠
  ۱.۹۵
  ۴۶۹,۱۵٠ ۱۱,۲۷٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۶,۴۱٠ ۶,۴۱٠
  ۱.۹۱
  ۶,۶۶۹,۴۶۸ ۶,۲۹٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۱۱۳ ۲,۱۱۳
  ۱.۹۸
  ۳۱۳,۸۵۶ ۲,٠۷۲
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۴,۲۳٠ ۴,۲۲۷
  ۱.۹۸
  ۶,۲٠۷,۶۶۴ ۴,۱۴۸
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۱۵۷ ۳,۱۱۵
  ۱.۹۷
  ۱,۵۵٠,٠۷۱ ۳,٠۹۶
 • لابسا آبسال‌ ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۴۲٠
  ۱.۹۹
  ۹۲۲,۶۳۹ ۱٠,۵۶٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲٠,۶۶٠ ۲٠,۵۴٠
  ٠.۸۳
  ۲۳۹,۳٠۷ ۲٠,۴۹٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۷,۲۷٠ ۲۷,٠۹٠
  ۱.۹۸
  ۳۷۵,۷۷۸ ۲۶,۷۴٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۵,۱۱٠ ۵,٠۴٠
  ۲
  ۱,۱۱۷,۱۶۹ ۵,٠۱٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۹,۷٠٠ ۲۹,۲۹٠
  ۱.۷۵
  ۹٠,۱۶۱ ۲۹,۱۹٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۱,۱٠٠ ۷۱,۱٠٠
  ۹.۷۱
  ۴۲,۳۶۲ ۷۸,۷۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۷۲۲ ۲,۶۹۳
  ۱.۹۹
  ۶,۲۱۵,۱۲۲ ۲,۶۶۹
 • ما بیمه ما ۳,۱۵۸ ۳,۱۶٠
  ٠.۱۶
  ۵۷۵,۲۵۵ ۳,۱۶۳
 • مادیرا صنایع مادیران ۴,۴۶۸ ۴,۴۶۹
  ۲
  ۴۴,٠۷۲,۲۲۴ ۴,۵۵۹
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۴۴,۷۵٠ ۱۴۶,۴۵٠
  ۱.۱۹
  ۵۲,۲۶۳ ۱۴۶,۵٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۸,۲۸٠ ۸,۳۵٠
  ۱.٠۸
  ۲,٠۴۴,۹۶۷ ۸,۳۷٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۵,۳۸٠ ۵,۴٠٠
  ٠
  ۸۶۵,۱۶۹ ۵,۳۸٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۲,۶٠۹ ۲,۶٠۹
  ۱.۹۹
  ۲,٠۹۵,۵۲۵ ۲,۵۵۸
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۸,۹۶٠ ۸,۹۶٠
  ۱.۹۳
  ۴٠,۷۶۹ ۸,۷۹٠
 • ملت بیمه ملت ۳,۵۳۵ ۳,۵۳۲
  ۱.۳۷
  ۱۲,٠۷۷,۵۲۹ ۳,۵۸۴
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۶,۹۸٠ ۶,۹۵٠
  ٠.۴۳
  ۱,۳۶۲,۹۲۹ ۶,۹۵٠
 • میهن بیمه میهن ۵,٠۳٠ ۵,٠۲٠
  ۱.۸۲
  ۳,۴۵۶,۷۱۶ ۴,۹۴٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۱,۷۴٠ ۱۱,۷٠٠
  ٠.۷۷
  ۴۹۸,۸۴۳ ۱۱,۶۵٠
 • نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۸۵٠
  ۱.۹۲
  ۵۸۸,۴۶۵ ۲۳,۴۵٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۳۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۳۵۴,۷۶۶ ۱٠,۱۶٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۷,۳۹٠ ۴۷,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۵۲۱,۶۷۴ ۴۸,۳۵٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۸۳,۲۳٠ ۱۸۳,٠۴٠
  ۱.٠۶
  ۹۱٠,۸۹۴ ۱۸۱,۳۱٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۶۴۲ ۱,۶۴۲
  ۱.۹۹
  ۱,۸٠۵,۹۷۳ ۱,۶۱٠
 • نیان نیان الکترونیک ۳۶,۸٠٠ ۳۶,۸٠٠
  ۱.۹۴
  ۵۷۸,٠۸۱ ۳۶,۱٠٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸۲۶ ۸۲۵
  ۱.۹۸
  ۲۲,۳۲۲,۲۷۷ ۸۱٠
 • هجرت پخش هجرت ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۵۸٠
  ۱.۹۸
  ۲۹٠,۶۷۴ ۱۹,۲۲٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۳,۵۹٠ ۳,۵۹٠
  ۱.۹۹
  ۲,۵۵۲,۲۶۳ ۳,۵۲٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,٠٠۳ ۳,۹۸۴
  ٠.۵۵
  ۲,۸۶۴,۶۸٠ ۳,۹۸۱
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۶,۳۷٠ ۶,۳۵٠
  ۱.۹۲
  ۲,۷۲۴,۷۲۲ ۶,۲۵٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۷,۴۷٠ ۷,۴۳٠
  ۱.۹۱
  ۶,۵٠۸,۵۷۶ ۷,۳۳٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۳۴۸ ۳,۲۹۳
  ۱.۶۱
  ۵۱,۵۹۲,۳۲۲ ۳,۲۹۵
 • وآفری بیمه کارآفرین ۲,۹۵٠ ۲,۹۴۳
  ٠.۸۹
  ۳,٠٠۳,۵۵۴ ۲,۹۲۴
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,٠۲٠ ۴,۹۶٠
  ۱.۸۳
  ۲,٠۶۸,٠٠٠ ۴,۹۳٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۲,۹۸۷ ۲,۹۸۷
  ۱.۹۸
  ۲,۳۶۴,۷۵۴ ۲,۹۲۹
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۷,۵۹٠ ۱۷,۵۹٠
  ٠
  ۲,۹۶۶,٠۸٠ ۱۷,۵۹٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۹,۷۵٠ ۹,۹۳٠
  ۱.۸۱
  ۴۸,۶۵٠ ۹,۹۳٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۷۹۸ ۴,۷۸۱
  ۲
  ۲,۹۹۷,۲۶۲ ۴,۷٠۴
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۴,۵۲٠ ۴,۴۸۱
  ۱.۳۵
  ۲,۱۷۹,۹۵۷ ۴,۴۶٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۲,۱۸٠ ۱۲,٠٠٠
  ۱.۹۲
  ۲,۲٠۵,۸۴۵ ۱۱,۹۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۵۱۴ ۳,۴۶۷
  ۱.۹۷
  ۳,۳۸۳,۴۹۷ ۳,۴۴۶
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۶۶۱ ۱,۶۵۷
  ۱.۹۶
  ۷۱,۵۹۶,۷۹۸ ۱,۶۲۹
 • وبملت بانک ملت ۲,۱۲۳ ۲,۱۲۲
  ۱.۹۷
  ۵۴,۶۳۶,۲۷۹ ۲,٠۸۲
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۳۲۱ ۲,۲۸۹
  ۱.۹۸
  ۲,۴۹۷,۴۷۹ ۲,۲۷۶
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۱۵۵ ۲,۱۲۳
  ۱.۹۹
  ۱,۷۹٠,۳۲۲ ۲,۱۱۳
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۱۳۴ ۱,۱۲۴
  ۱.۹۸
  ۹,۴۴۸,۶۴۸ ۱,۱۱۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۹۲٠ ۱,۹۱۶
  ۱.۹۶
  ۸۲,۸٠۲,٠٠۶ ۱,۸۸۳
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۵۵۲ ۲,۵۵۱
  ٠
  ۹,۱۱۹,۵۱۸ ۲,۵۵۲
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۴,۷۶٠ ۳۴,۳٠٠
  ۲
  ۲۳۵,۲۲۱ ۳۴,٠۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۵,۸۲٠ ۱۶,٠۹٠
  ۱.۹۲
  ۴۲۳,۷۷۳ ۱۶,۱۳٠
 • وپست پست بانک ایران ۸,۱۵٠ ۸,٠۶٠
  ۱.۷۵
  ۲,۳۳۴,۴۹۹ ۸,٠۱٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۸۶۶ ۲,۸۶۳
  ۱.۹۹
  ۳,۸۱۴,۶۳۳ ۲,۸۱٠
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۲۱۴ ۱,۲٠۷
  ۱.۹۳
  ۶۶,۸۴۳,۲۳۱ ۱,۱۹۱
 • وتعاون بیمه تعاون ۹۱۵ ۹۱٠
  ۱.۸۹
  ۱۱,۶۸۷,۱۹۲ ۸۹۸
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲۲,۶۹٠ ۲۲,۶۴٠
  ۱.۹۸
  ۹,۲۴٠,۹۷٠ ۲۲,۲۵٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,٠۹۵ ۴,٠۹۴
  ۱.۹۹
  ۱۵,۵۲۱,۳۱۳ ۴,٠۱۵
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,۱۵۴ ۴,٠۹۶
  ۱.۹۹
  ۱,٠۶۳,۱۱۳ ۴,٠۷۳
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,٠۲۷ ۱,٠۱۶
  ۱.۹۹
  ۷,۲۷٠,۸۳۲ ۱,٠٠۷
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳,۴۸۶ ۳,۴۴۲
  ۱.۹۹
  ۱,۶۸۱,۵۶۳ ۳,۴۱۸
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۴۶۲ ۱,۴۶۱
  ۱.۹۵
  ۸۷,۴۱۲,۵۹۱ ۱,۴۳۴
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۲۷۲ ۳,۲۶۸
  ۲
  ۳۸,۳۳۱,۶۶۳ ۳,۲٠۸
 • ودی بیمه دی ۵,۹۴٠ ۵,۹۴٠
  ۱.۸۹
  ۴٠۶,۸٠۴ ۵,۸۳٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۶,۴۷٠ ۶,۴۱٠
  ۱.۸۹
  ۲,۴۷۸,۴۹۹ ۶,۳۵٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۱۹۵ ۴,۱۹۳
  ۱.۹۹
  ۱۳,۹۸۱,۲۶۲ ۴,۱۱۳
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۵۴۶ ۱,۵۳۱
  ۱.۹۸
  ۶,۳۳۸,۴۸۶ ۱,۵۱۶
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱,۸۶۴ ۱,۸۵۱
  ۱.۶۴
  ۷,۱۵۵,۶۷۳ ۱,۸۳۴
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۱۱٠ ۴,٠۶۸
  ۱.۹۹
  ۵,۸۱۳,٠۸۶ ۴,٠۳٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۳,۴۴٠ ۳,۴۱۲
  ٠.۳۲
  ۱٠,۵۶۱,۴۳٠ ۳,۴۲۹
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۵۸۲ ۱,۵۵۸
  ۲
  ۲,۳۷۸,۶۵۹ ۱,۵۵۱
 • وسینا بانک سینا ۱,۹۴٠ ۱,۹۲۸
  ٠.۷۳
  ۲,۴۷٠,٠۱۵ ۱,۹۲۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱,۹۷۵ ۱,۹۵۷
  ۱.۲۸
  ۱۱,۳۳٠,۴۲۷ ۱,۹۵٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۸,۳۱٠ ۱۸,۱۹٠
  ٠.۸۳
  ۱,٠٠۸,۳۲۷ ۱۸,۱۶٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۴۶۷ ۱,۴۶٠
  ۱.۸۸
  ۸,۶۲۱,۱٠۴ ۱,۴۴٠
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۸۳۹ ۲,۸۳۹
  ۱.۹۸
  ۹,۸۷۴,۷٠۶ ۲,۷۸۴
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۹,۵۲٠ ۱۹,۴۵٠
  ۱.۹۹
  ۵,۱۱۱,۸٠۸ ۱۹,۱۴٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۵۳۳ ۲,۴۹۱
  ۱.۷۷
  ۱,۳۸۹,۸۱۹ ۲,۴۸۹
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۲۹۲ ۳,۲۸۸
  ٠.۳
  ۲,۸۶۱,۴٠۴ ۳,۲۸۲
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۳,۹۶٠ ۱۳,۷۸٠
  ۱.۹۷
  ۲,۸٠۵,٠۲۵ ۱۳,۶۹٠
 • وگردش بانک گردشگری ۲,۶۲۱ ۲,۶۲۸
  ٠.۴۶
  ۹,۴۷٠,۵۳۱ ۲,۶٠۹
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۲,۵۷٠ ۱۲,۵۵٠
  ۱.۹۵
  ۱٠۳,٠۳۴ ۱۲,۳۳٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۲۲۳ ۲,۲۱۴
  ۱.۹۷
  ۶,۱۸۱,٠۴۵ ۲,۱۸٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,٠٠٠ ۵,۹۷٠
  ٠.۶۷
  ۳۲۷,٠۵۲ ۵,۹۶٠
 • ولتجار واسپاری تجارایرانیان ۵,۸۱٠ ۵,۷۸٠
  ۱.۹۳
  ۱,۳۹۳,۴۵۳ ۵,۷٠٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۹۸۶ ۹۷۴
  ۱.۹۶
  ۵,۶۶٠,۷۸۸ ۹۶۷
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۵۶۷ ۳,۵۶۵
  ۱.۹۴
  ۵,۴۷۱,٠۶۵ ۳,۴۹۹
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,٠۱۴ ۳,٠٠۸
  ۱.۴۸
  ۵,۴۳۶,۴۲۳ ۲,۹۷٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۶۷۹ ۳,۶۸٠
  ٠.٠۸
  ۱,۴۴۶,٠۶٠ ۳,۶۸۲
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۳,۹۶۲ ۴,٠۲۴
  ۱.۹۸
  ۸۱۳,۲۳۶ ۴,٠۴۲
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۳۲٠ ۵,۳۳٠
  ٠.۱۹
  ۱,۹۹۶,۳۲۴ ۵,۳۱٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,٠۹۱ ۴,۱٠۹
  ٠.۲۹
  ۹۸۳,۹۶۲ ۴,۱٠۳
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۳,٠۱۷ ۲,۹۷۸
  ۱.۵۵
  ۸,۱۴۶,۶۱۶ ۲,۹۷۱
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۱۷۶ ۲,۱۷٠
  ۱.۹۷
  ۲,۲٠۹,۳۳۴ ۲,۱۳۴
 • وملل اعتباری ملل ۲,۱۶۹ ۲,۱۶۴
  ۱.۸۳
  ۱۱,۹۳۹,۸۷۸ ۲,۱۳٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲٠۶,۷۹٠ ۲٠۴,٠۸٠
  ۲
  ۳۲,۷۴۲ ۲٠۲,۷۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۵,۶۹٠ ۵,۶۱٠
  ۱.۶۱
  ۱,۵۶۳,۷۹۹ ۵,۶٠٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۹۴۶ ۳,۸۷۲
  ۱.۹۹
  ۱۴۶,۹۷۲ ۳,۸۶۹
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۲,۸۲٠ ۲,۷۷۴
  ۱.۹۹
  ۴,٠٠۵,۳۲٠ ۲,۷۶۵
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۵۳۱ ۴,۵۹۱
  ٠.۸۵
  ۱٠,۵۸۹,۲۸۶ ۴,۵۷٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۶۵٠ ۶,۵۸٠
  ۱.۲۲
  ۳,۴۱۶,۷٠۱ ۶,۵۷٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۲۸۶ ۳,۲۸۶
  ۱.۹۹
  ۸,۹۸۲,۹۹۷ ۳,۲۲۲
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۷۵۳ ۱,۷۴٠
  ٠.۷۵
  ۸۶۲,۷۱۲ ۱,۷۴٠