شاخص کل : ۱,۱۸۱,۶۵۹
تغییرات: ٠.۳۳ % ، -۳,۹۴۴
حجم معاملات : ۳,۳۱۷,۳۱۵,۷۳۴
ارزش معاملات : ۳۱,۵٠۵,۳۸۵,٠٠۱,۷۷٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲٠
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۶,۲۷۱ ۱۶,۵۱۱
  ۲
  ۸۳۳,۲۹۶ ۱۶,۶٠۳
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۴,٠۷٠ ۱۴,۳۴٠
  ۱.۹۵
  ۸۸,۲۴۲ ۱۴,۳۵٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۷,۹۳٠ ۱۸,۲۸٠
  ۱.۹۷
  ۷۶,۵۴۲ ۱۸,۲۹٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۴,۷۷٠ ۱۴,۷۷٠
  ۵.۹۵
  ۱۵۶,۳۹۳,۲۱۹ ۱۳,۹۴٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲٠,۷۴۲ ۲۱,۱۵۹
  ۲
  ۳۳,۶۶۶ ۲۱,۱۶۵
 • اتکاسا بیمه اتکایی سامان۵٠% تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۳۵۵,۴۹۷,۹۶۶ ۵٠٠
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۹۹۸ ۵,٠۹٠
  ۲
  ۹۳٠,۴۶۵ ۵,۱٠٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۲,۹۹٠ ۱۳,۲۵۱
  ۲
  ۵۳,۵۱۷ ۱۳,۲۵۵
 • اخابر مخابرات ایران ۱٠,۲۸٠ ۱٠,۴۳٠
  ۱.۹۱
  ۲,۹۹۶,٠۶۴ ۱٠,۴۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۲,۵۶٠ ۱۲,۵۸۱
  ۱.٠۹
  ۶,۱۴۸,٠۲٠ ۱۲,۴۲۴
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۳,۹٠٠ ۷۲,۲۳۸
  ۳.۵۴
  ۲,۹۴۵,۵۱۸ ۷۱,۳۷۶
 • آسیا بیمه آسیا ۲,۳۶٠ ۲,۴٠٠
  ۱.۶۷
  ۱,۷۱۸,۱۲۱ ۲,۴٠٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۸,۳٠۷ ۸,۴۷٠
  ۲.٠۱
  ۲۳۵,۴۷۷ ۸,۴۷۷
 • افرا افرانت ۳۴,۸۴۴ ۳۵,۵۵۵
  ۲
  ۹۶۳ ۳۵,۵۵۵
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۳,۵۴٠ ۷۴,۸۳٠
  ۲
  ۱۷٠,۷۸۱ ۷۵,٠۴٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۴٠,۲۱٠ ۴٠,۲۱٠
  ۱.۱۱
  ۱۹ ۴٠,۶۶٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۵۹٠ ۳,۶۴٠
  ۱.۹۱
  ۲,۹۸۷,۴۱۴ ۳,۶۶٠
 • امید تامین سرمایه امید ۸,۸۹٠ ۸,۹۳٠
  ۱.۲۲
  ۵,۷۲۸,۸۱۹ ۹,٠٠٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۴٠٠
  ٠
  ۹,۳۸۸,۶٠۴ ۱٠,۴٠٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۶۵,۶۵٠ ۳۸۴,۷۹٠
  ۳.۸۹
  ۱,۲۷۶ ۳۵۱,۹۷٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۳۴۱,۳۵٠ ۳۴۱,۳۵٠
  ٠.۹
  ۱۵ ۳۳۸,۳٠٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲۶۹,۷۸٠ ۲۷۴,۵۳٠
  ۲
  ۳۲,۷۱۸ ۲۷۵,۲۸٠
 • اوان مبین وان کیش ۵۴,٠۵۴ ۵۵,۱۲۳
  ۲
  ۲۷,۸۸٠ ۵۵,۱۵۷
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۴,۹۳۹ ۴,۹۳۹
  ٠.٠۶
  ۹۸,۵٠۴,۷٠۵ ۴,۹۳۶
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,٠۴۳ ۷,٠۴۳
  ٠.٠۱
  ۳۴۴,۵۹۳,۵۷۸ ۷,٠۴۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۶٠,٠۳٠ ۶٠,٠۹۴
  ۱.۲۵
  ۱,۲۳۹,۶۶۹ ۶٠,۷۹۱
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۶,۵۴٠ ۵۷,۵۳٠
  ۱.۹۹
  ۱۱۵,٠۱۵ ۵۷,۶۹٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷۶,٠۶۵ ۷۷,۶٠٠
  ۲
  ۱۳,۷۴۵ ۷۷,۶۱۷
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۳,۹٠۸ ۱۳,۹۱۶
  ۱.۹۹
  ۳,۸۸۴,۸۷۲ ۱۴,۱۹۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۷۹٠ ۲,۸۲٠
  ۱.۷۶
  ۶,۳۹۶,۵۴۳ ۲,۸۴٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۸۱٠ ۲,۷۹۳
  ٠.۵
  ۳٠,۸۱۲,۴۱۲ ۲,۸۲۴
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۷,٠۶۸ ۷,۲۱۱
  ۲
  ۳۲,۲۹۴ ۷,۲۱۲
 • برکت گروه دارویی برکت ۲۶,٠۱٠ ۲۶,٠۱٠
  ۲
  ۳,۲۲۹,۹۸۳ ۲۶,۵۴٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۷,۲۴۴ ۷,۳۹٠
  ۱.۹۹
  ۶۸,۱۳۴ ۷,۳۹۱
 • بساما بیمه سامان ۲٠,۵۵۲ ۲٠,۹۳۹
  ۲
  ۱۸٠,۶۷۷ ۲٠,۹۷۱
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۳,۲۷٠
  ۱.۹۸
  ۱۲۷,۱۳۹ ۵۳,۴۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۴۷,۹۲٠ ۱۵٠,۳۴٠
  ۱.۹۹
  ۶۴,۷۳۵ ۱۵٠,۹۳٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۲,۵۸٠ ۲۲,۸۳٠
  ۲
  ۱,۴۹۲,٠٠۶ ۲۳,٠۴٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۵۶,٠۳٠ ۳۶۳,٠۵٠
  ۲
  ۴,۵٠٠ ۳۶۳,۲۹٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۳۶٠ ۳,۳۴٠
  ٠
  ۲۳,۵۴۵,۶۸۵ ۳,۳۶٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۸۴٠ ۱,۸۷۴
  ۱.۹۷
  ۱,۸۴۱,۹۵۱ ۱,۸۷۷
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۹,۴۲۹ ۱۹,۶۵۸
  ۱.۹۹
  ۱,٠۷۷,۱۶۱ ۱۹,۸۲۳
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷۸,۴۳۸ ۷۹,۹۶۴
  ۲
  ۲۸,۶٠۲ ۸٠,٠۳۸
 • بموتو موتوژن‌ ۵۴,۹۷٠ ۵۵,۱۹٠
  ۲
  ۷۵۶,۱۳۴ ۵۶,٠۹٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۳۵,۲۱۷ ۳۵,۵۵۷
  ۲
  ۷۳۲,۱۶۸ ۳۵,۹۳۵
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۵,۳۸٠ ۱۵,۶۹٠
  ۱.۹۸
  ۲۵,۲۳۸ ۱۵,۶۹٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۴۶,۱۷۱ ۴۷,٠۹۴
  ۲
  ۲۱,۱۵۷ ۴۷,۱۱۳
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۳۹,۲۲٠ ۳۹,۹۹٠
  ۲
  ۶۶,۸۸۸ ۴٠,٠۲٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۴۲,٠۱٠ ۴۱,۶۵٠
  ۱.۱۸
  ۳,۹۱۲,۶۶۹ ۴۱,۵۲٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۲۶,۵٠٠ ۱۲۶,۳۱٠
  ٠.۷۱
  ۵۶۳,۳۱۲ ۱۲۵,۶۱٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۸,٠۴٠ ۱۸,٠۷٠
  ۱.۹۶
  ۷,۵٠۷,۸۸۸ ۱۸,۴٠٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۲,۲۵٠ ۱۲,۳۳٠
  ۲
  ۲,۶۸۱,۹۱٠ ۱۲,۵٠٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۹۲٠
  ۱.۹۷
  ۱۹,۱۴۲ ۲۶,۹۳٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۷۶,۸۴٠ ۷۶,۳۶٠
  ٠
  ۱,۵۱۸,۳۴۵ ۷۶,۸۴٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۴,۶۹٠ ۴,۷۷٠
  ۱.۸۸
  ۶۳۴,۸۲۲ ۴,۷۸٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۸,۹۸٠ ۸,۹٠٠
  ٠.۶۶
  ۴۶,۹۷۲,۲۹۹ ۹,٠۴٠
 • پخش پخش البرز ۳۴,۴۷۸ ۳۴,۹۲۱
  ۲
  ۵۴٠,۸۴۳ ۳۵,۱۸۱
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۲۶,۹۴٠ ۱۲۹,۴۸٠
  ۲
  ۶,۹۵۵ ۱۲۹,۵۳٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۵,۶۵٠ ۳۶,۳۷٠
  ۱.۹۸
  ۴۱۷ ۳۶,۳۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۶,۳۹٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۸۴
  ۴,۹۴۷,۷۱۱ ۶,۵۱٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۳,۳۹٠ ۴۴,۲۴٠
  ۱.۹۹
  ۳۷,۲۹۲ ۴۴,۲۷٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۶,٠٠٠ ۲۵,۸۲٠
  ٠.۱۲
  ۸۷۷,۲۹۱ ۲۵,۹۷٠
 • پکویر کویر تایر ۱۴,۲۳٠ ۱۴,۵۱٠
  ۲
  ۱۳۳,۶۹۸ ۱۴,۵۲٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۷,۸۸٠ ۷,۹۳٠
  ۱.۱۳
  ۱,۹۷۴,۲٠۴ ۷,۹۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۶۷,٠۱۲ ۶۷,۶۹۹
  ۲
  ۳۸۱,۸۴۸ ۶۸,۳۷۹
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۲٠,۸۷۴ ۲۱,۱۹٠
  ۲
  ۶٠٠,۳۱٠ ۲۱,۳٠٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۱,٠٠٠ ۱٠,۹۹٠
  ٠.۹۹
  ۱۱,۴۷۹,۹٠۷ ۱۱,۱۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۲۷٠ ۹,۳۳٠
  ۱.۹
  ۱۶,۵۱۶,۳۱۵ ۹,۴۵٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۵,۹۲٠ ۲۶,۴۳٠
  ۱.۹۷
  ۴۶,۵۷٠ ۲۶,۴۴٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۸۷۱
  ٠.٠۷
  ۳,۱۳۷,۵۲۵ ۱۵,۷۸۹
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۹,۴۵٠ ۱۹,۸۲٠
  ۱.۹۷
  ۱۲۱,٠۹۶ ۱۹,۸۴٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۴٠٠
  ۲.۷۳
  ۳۶ ۴۳,۵۹٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۸,۴۶٠ ۴۹,۴۴٠
  ۱.۹۸
  ۳,۳۲۳ ۴۹,۴۴٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۷,۶۸٠ ۷,۸۲٠
  ۱.۹۲
  ۲۵۷,۹۸۵ ۷,۸۳٠
 • تکنو تکنوتار ۲۳,۹۸٠ ۲۴,۱۸٠
  ۱.۹۶
  ۱,۳۸۷,۲۸۷ ۲۴,۴۶٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۴۴۵ ۴,۵۳۱
  ۱.۹۸
  ۴۷۲,۹۸۹ ۴,۵۳۵
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۵,۷۳٠ ۵,۷۴٠
  ۱.۸۸
  ۷,۳۴۶,۲۱٠ ۵,۸۴٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,۱۳٠ ۶,۱۲٠
  ۱.۶۶
  ۸,۵۸۳,۷۵٠ ۶,٠۳٠
 • توریل توکاریل ۲۵,۵٠۴ ۲۵,۹۸۸
  ۲
  ۱۳۴,۷۲۷ ۲۶,٠۲۴
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۴۱,۳۴٠ ۴۱,۷۹٠
  ۱.۹۹
  ۸۷۶,٠۵٠ ۴۲,۱۸٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۴,۲٠٠ ۵۵,۲۹٠
  ۱.۹۹
  ۹,۹۲۱ ۵۵,۳٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۷۱٠ ۲,۷۳٠
  ۱.۸۱
  ۱۱,۲۶۳,٠۸۲ ۲,۷۶٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۳۴,٠۷٠ ۳۴,۷۵۶
  ۲
  ۱۷,۹۸۱ ۳۴,۷۶۵
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۴۴٠
  ۵.٠۱
  ۴,٠۸٠,٠۱۸ ۲۲,۷۶٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۵۴٠ ۱,۵۶٠
  ۱.۹۱
  ۶,۹٠۵,۳۵۶ ۱,۵۷٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۵,۱٠۲ ۱۵,۳۹۷
  ۲
  ۱۳۷,۷۵۸ ۱۵,۴۱٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۳۳٠ ۲,۳۷٠
  ۱.۶۹
  ۱,۲٠۴,۴۳۲ ۲,۳۷٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱٠,٠۷۳ ۱٠,۲۷۷
  ۱.۹۹
  ۲٠,۱۱۱ ۱٠,۲۷۸
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۴,۸۲۷ ۵,٠۷۶
  ۵
  ۱۸۸,٠٠۵ ۵,٠۸۱
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۷,۷۴۲ ۱۸,٠۷۸
  ۲
  ۱۸۹,۲۱۸ ۱۸,۱٠۴
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۹,۱۲٠ ۱۹,۴۹٠
  ۲
  ۱۳۵,۷۳۲ ۱۹,۵۱٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۸۷٠ ۷,٠٠٠
  ۲
  ۳۸۶,۲۳۷ ۷,٠۱٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۲,۸۸۹ ۱۳,۱۵۱
  ۲
  ۱۱,۵۲۲ ۱۳,۱۵۲
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۸۶۱ ۸,٠۱۹
  ۱.۹۹
  ۶۲,۸۳۸ ۸,٠۲۱
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱٠,۱۳٠ ۱٠,۳۲٠
  ۱.۹۴
  ۲۱٠,۱۷۵ ۱٠,۳۳٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۳۷٠ ۵,۳۴٠
  ۱.۱
  ۹,٠۴۲,٠۱۷ ۵,۴۳٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۳,٠۷٠ ۱۳,۳۳٠
  ۱.۹۵
  ۳۴,۷۴۱ ۱۳,۳۳٠
 • جم پتروشیمی جم ۳٠,۵٠٠ ۳٠,۵۵٠
  ۱.۹۳
  ۴,۱۲۹,۴۷۳ ۳۱,۱٠٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۶۶,٠۸٠ ۶۵,۱۴٠
  ۲.۸۳
  ۵۶۱,۱۲۳ ۶۴,۲۶٠
 • چافست افست‌ ۱۶,۳۱٠ ۱۶,۶۴٠
  ۱.۹۸
  ۱٠,٠۷۷ ۱۶,۶۴٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۹,۷٠۱ ۶٠,۳٠۱
  ۲
  ۴۱۲,۳۴۱ ۶٠,۹۱۹
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۴,۶۹٠ ۲۵,۱۷٠
  ۱.۹۸
  ۷۹,۶٠۲ ۲۵,۱۹٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۴,۲۴٠ ۱۴,۲۶٠
  ۲
  ۱٠,۸۵۵,۵۵۲ ۱۴,۵۳٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۵,۲۹٠ ۵,۳۸٠
  ۱.۸۶
  ۵۲۹,۵۶۳ ۵,۳۹٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۵۸٠ ۳,۶۵٠
  ۱.۹۲
  ۴۹٠,۱۵۷ ۳,۶۵٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۶,۷۸٠ ۱۶,۴۸٠
  ۴.۵۵
  ۴,۹٠٠,۲۳۳ ۱۶,٠۵٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۴۵,۵۵۴ ۴۶,۳۲۸
  ۲
  ۱۷۹,۴۲۵ ۴۶,۴۸۳
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۴,۶۸۸ ۳۵,۳۹٠
  ۲
  ۹,۶۴۳ ۳۵,۳۹۵
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۳,۴۷٠ ۵۴,۵۱٠
  ۲
  ۳۸,۵۹۷ ۵۴,۵۶٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۳,۴۵٠ ۲۳,۴۷٠
  ۱.۹۶
  ۴,۳۲٠,۴۲۲ ۲۳,۹۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳٠,۳۵٠ ۳٠,۹۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۸۵۵ ۳٠,۹۶٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۸,۸۵۴ ۲۹,۴۱٠
  ۲
  ۹۲,۳۸۸ ۲۹,۴۴۲
 • حریل ریل پردازسیر ۵,۶۳۸ ۵,۴۶۲
  ۶
  ۶۴,۱۵۳,۶۹۲ ۵,۳۱۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۷,۱۲۶ ۱۷,۴۷۲
  ۲
  ۲۳,۶۴۷ ۱۷,۴۷۵
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۷۱,٠۶۵ ۷٠,۸۷۸
  ۱.۶
  ۹۸٠,۸۶۷ ۶۹,۹۴۴
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۷۶٠ ۴,۸۵٠
  ۱.۸۶
  ۴۲٠,۴۵۵ ۴,۸۵٠
 • حفاری حفاری شمال ۱٠,۸۹٠ ۱٠,۷٠٠
  ٠.۱۸
  ۱۸,٠۲۷,۸۶٠ ۱٠,۸۷٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۹,۸۹٠ ۲٠,۲۳٠
  ۱.۹۷
  ۹۲۸,۴۳۹ ۲٠,۲۹٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۷۱٠ ۴,۸٠٠
  ۱.۸۸
  ۴۲,۸۸٠ ۴,۸٠٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳۸,٠۲٠ ۳۸,٠٠٠
  ٠.٠۳
  ۲,۳۸٠,۲۵۱ ۳۸,٠۳٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲٠,۶۵٠ ۲۱,٠۵٠
  ۱.۹۹
  ۲٠٠,٠۶۸ ۲۱,٠۷٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۵,۸۵٠ ۵,۹۵٠
  ۱.۸۵
  ۴۲۵,٠۶۷ ۵,۹۶٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۶٠,۶۴٠ ۶۱,۸۳٠
  ۱.۹۹
  ۲۳,۷۹٠ ۶۱,۸۷٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۶,۸۱٠ ۱۶,۹۳٠
  ۳.۳۹
  ۲,۱۹۹,۲۵٠ ۱۷,۴٠٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۲۳,۴۱٠ ۲۳,۸۷٠
  ۱.۹۷
  ۲۲,۶۴۴ ۲۳,۸۸٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۷۱٠ ۲,۷۶٠
  ۱.۸۱
  ۹۱۶,۴۹۶ ۲,۷۶٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۸,۱۷٠ ۱۸,۵۴٠
  ۲
  ۱۴,۸۵۶ ۱۸,۵۴٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۲,۲۷۹ ۴۲,۷۵۱
  ۲
  ۵۲۳,۵۱۱ ۴۳,۱۴۱
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۶۶,٠٠٠ ۶۵,۸۳٠
  ٠.۱۴
  ۳۶٠,۵۸۳ ۶۶,٠۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۶۲٠ ۳,۶٠٠
  ٠.۲۸
  ۸,٠۲۸,۴۶۹ ۳,۶۳٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴۵,۵۱٠ ۴۶,۴٠٠
  ۱.۹۸
  ۳۴,٠۲٠ ۴۶,۴۳٠
 • خزامیا زامیاد ۸,۳۵٠ ۸,۵۱٠
  ۲
  ۵۲۹,۳۸۳ ۸,۵۲٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴۷,۴۳٠ ۴۸,۲۷٠
  ۱.۹۸
  ۱۲۳,۲۴۶ ۴۸,۳۹٠
 • خساپا سایپا ۲,۳۲٠ ۲,۳۲٠
  ۱.۶۹
  ۱۳۵,۵۲۵,۸٠٠ ۲,۳۶٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۶,۲۹٠ ۱۶,۶۱٠
  ۱.۹۹
  ۵۷,۳۱۷ ۱۶,۶۲٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲۱,۶۹٠ ۲۲,۱۱٠
  ۲.٠۳
  ۱٠۶,٠۵۹ ۲۲,۱۴٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲۱,۶۴٠ ۲۲,٠۷٠
  ۱.۹۹
  ۳٠,۵٠۹ ۲۲,٠۸٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۸,۲٠٠ ۲۸,۷۶٠
  ۱.۹۸
  ۴۴,۶۳۸ ۲۸,۷۷٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۹۷٠ ۳,٠۲٠
  ۱.۹۸
  ۳,۳۸۴,۵۴۵ ۳,٠۳٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۹۲,۴۶٠ ۹۴,۱٠٠
  ۱.۹۹
  ۶۶,۸۲۹ ۹۴,۳۴٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۸۳٠ ۴,۹۲٠
  ۱.۸۳
  ۳۷۹,۶۵۲ ۴,۹۲٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶٠,۱۹٠ ۶۱,۱٠٠
  ۱.۹۹
  ۲٠۹,۹۸۸ ۶۱,۴۱٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۴۷٠ ۲,۵۲٠
  ۱.۹۸
  ۱۳۹,۲۴٠ ۲,۵۲٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۴,۹۱٠ ۱۵,۲٠٠
  ۱.۹۷
  ۹۴,۲٠۶ ۱۵,۲۱٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۱٠,٠۸٠ ۱۱۲,٠۳٠
  ۲.٠۱
  ۵۷,٠٠۵ ۱۱۲,۳۴٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۵۳٠ ۲,۵۳٠
  ۱.۹۴
  ۵۵,۵۸۶,۹۸۶ ۲,۵۸٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۹٠٠ ۸,٠۶٠
  ۱.۹۹
  ۱۲,۲۲۹ ۸,٠۶٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۹,۶۸٠ ۴٠,۴۶٠
  ۱.۹۸
  ۳۸,٠۱۳ ۴٠,۴۸٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۲,۴۶٠ ۳۳,٠۱٠
  ۱.۹۹
  ۲۵۵,۲۸۶ ۳۳,۱۲٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۸,۴۶٠ ۳۸,۹۵٠
  ۱.۹۹
  ۴۶۲,۱۶٠ ۳۹,۲۴٠
 • دالبر البرزدارو ۲٠,۵۲٠ ۲٠,۷۹٠
  ۱.۹۶
  ۹۸۴,۶۵٠ ۲٠,۹۳٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۳,۸۳٠ ۱۴,۱۱٠
  ۱.۹۸
  ۲۸,۴۵۱ ۱۴,۱۱٠
 • دانا بیمه دانا ۶,۸٠٠ ۶,۹۲٠
  ۱.۸۸
  ۳۸٠,۹۱۴ ۶,۹۳٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۹,۸۹۲ ۲٠,۲۹۲
  ۲
  ۳۲,۶۷۱ ۲٠,۲۹۷
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۲۱,۲۸۷ ۲۱,۶۹۳
  ۲
  ۱۵٠,۳۵۳ ۲۱,۷۲۱
 • دپارس پارس‌ دارو ۸۵,۸۷٠ ۸۷,۶۱٠
  ۲
  ۳,۹۲۹ ۸۷,۶۲٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۴,۶۶٠ ۴۴,۶۷٠
  ۱.۸۷
  ۲,۹۵۴,۴٠۲ ۴۵,۵۱٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴۷,۹۵۱ ۴۸,۷۴۶
  ۲
  ۱۸۹,۶۹۴ ۴۸,۹۲۹
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲۷,۷۳۷ ۲۸,۲۸۶
  ۲
  ۵۲,۶۱٠ ۲۸,۳٠۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۲٠,۲۵٠ ۲٠,۶٠٠
  ۱.۹۸
  ۳۷۲,۴۹۹ ۲٠,۶۶٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۲,۷۴٠ ۲۳,۱۹٠
  ۱.۹۸
  ۵۸,۹۹۳ ۲۳,۲٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۴,۸۴٠ ۳۵,۵۵٠
  ۲
  ۸,۵۱۲ ۳۵,۵۵٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۵۴,٠۸۱ ۵۵,۱۸٠
  ۲
  ۳,۳۴۹ ۵۵,۱۸۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۷,۷٠٠ ۲۸,۲۶٠
  ۱.۹۸
  ۴۴۵ ۲۸,۲۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۸,٠۱٠ ۸,۱۶٠
  ۱.۹۶
  ۳۹۷,۹۶۱ ۸,۱۷٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۵,۵۳۱ ۱۵,۶۸٠
  ۱.۹۹
  ۹,۹۸۳,۹۹۲ ۱۵,۸۴۷
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۸,۵۱٠ ۱۸,۸۷٠
  ۲.۲۷
  ۳۶,۳۳۵ ۱۸,۹۴٠
 • دسبحان سبحان دارو ۲۱,۷۳٠ ۲۲,۱۶٠
  ۱.۹۸
  ۴۴,۲۹۹ ۲۲,۱۷٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۷,۱۹٠ ۲۷,۵۸٠
  ۱.۹۸
  ۵۲۶,٠٠٠ ۲۷,۷۴٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳۱,۴۷٠ ۳۲,۱٠٠
  ۱.۹۹
  ۱۴,٠۶۵ ۳۲,۱۱٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۲,۲۶٠ ۲۲,۵۱٠
  ۱.۹۸
  ۱,٠۶۶,۱۴۵ ۲۲,۷۱٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۶,۷۹٠ ۶۸,۱۵٠
  ۲
  ۲٠٠ ۶۸,۱۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۶,۴۳٠ ۲۶,۹٠٠
  ۱.۹۷
  ۲٠۱,۵۸٠ ۲۶,۹۶٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳٠,۷۷٠ ۳۱,۳۲۶
  ۲
  ۱۸۱,۱۷۱ ۳۱,۳۹۷
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲٠,۵۸٠ ۲٠,۹۹٠
  ۱.۹۵
  ۹,۱٠۹ ۲٠,۹۹٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۵,۳۵٠ ۲۵,۹۳٠
  ۱.۹۷
  ۱,۹۴۹,٠۱۷ ۲۵,۸۶٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۶,۹۳٠ ۳۷,۴٠٠
  ۱.۹۹
  ۵۶۵,٠۷۸ ۳۷,۶۸٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۴,۴۶٠ ۲۴,۹۵٠
  ۱.۹۶
  ۹,۱۵۷ ۲۴,۹۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۸,۸۴۸ ۴۹,۷۸۹
  ۲
  ۶٠,۶۲۷ ۴۹,۸۴۴
 • دی بانک دی ۲۱,۴۳٠ ۲۱,۷۲۳
  ۲
  ۸۴۲,۵۴۱ ۲۱,۸۶۷
 • دیران ایران‌دارو ۲۸,۲۴٠ ۲۸,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۹,۹۳۳ ۲۸,۸۱٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,۹۶۶ ۳,۹۶۶
  ۱.۹۸
  ۲۸,۱۵۷,۷۳۲ ۴,٠۴۶
 • رافزا رایان هم افزا ۴۵,۴۶۲ ۴۳,٠٠۸
  ۶
  ۵۴,٠۲۹ ۴۲,۸۸۹
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۴,۴۴٠ ۲۴,۸۲٠
  ۱.۹۷
  ۷۲۲,۶۱٠ ۲۴,۹۳٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۴۶٠ ۶,۵۲٠
  ۱.۹۷
  ۴,۹۵۵,۴٠۳ ۶,۵۹٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۹,٠۹٠ ۱۹,۴۱٠
  ۱.۹۵
  ۴٠۱,۸۱۱ ۱۹,۴۷٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲۶,۴۲٠ ۲۶,۶۹٠
  ۱.۹۷
  ۹۲۱,۸۹۷ ۲۶,۹۵٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۵,۸۹٠ ۱۵,۸۴٠
  ۱.۶۱
  ۱۳,۸۸۷,۲۹۳ ۱۶,۱۵٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲٠,۴۷۵ ۲٠,۶۴۴
  ۲
  ۱,۴۳۷,۲۱٠ ۲٠,۸۹۲
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۵۴,۱۴۵ ۵۵,۱۴۶
  ۲
  ۸۴,۶۵۱ ۵۵,۲۴۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۸۲,۸۴٠ ۱۸٠,۲۶۲
  ۲.۵۳
  ۶۸۱,٠۹۶ ۱۷۸,۳۳۳
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳۲,۵۹۶ ۳۳,۱۱۳
  ٠.۴۳
  ۴,۶۶٠,۴۲۸ ۳۲,۷۳۷
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۷۴,۱۸٠ ۱۷۷,۱۳٠
  ۲
  ۴۶,٠۲۲ ۱۷۷,۷۳٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۹,۲۸۳ ۲۹,۷۳۳
  ۲
  ۴٠۵,۲۳۷ ۲۹,۸۸٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,٠۵۲ ۵,۱۵۴
  ۲
  ۵۲,۲۲۲ ۵,۱۵۵
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۸,۱۹۷ ۸,۳۲۹
  ۲
  ۱,۲۳۱,۳۹۶ ۸,۳۶۴
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۳,۱٠۲ ۱۳,۳۴۹
  ۲
  ۲۸۳,۱۴۷ ۱۳,۳۶۹
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۹,۹۹۲ ۳٠,۶٠۱
  ۲
  ۸,۸٠۳ ۳٠,۶٠۴
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۹,۷۹۸ ۴٠,۶٠٠
  ۲
  ۱۴,۳۶۸ ۴٠,۶۱٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۱,۵۶٠ ۲۱,۹۸٠
  ۲
  ۱٠۹,۳۴۶ ۲۲,٠٠٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۴۴,۸۱۱ ۴۵,۴۵۹
  ۲
  ۳۱۷,۷۹۶ ۴۵,۷۲۵
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲٠,۷۱۶ ۲۱,٠۷۷
  ۲
  ۳۴۵,۵۲۴ ۲۱,۱۳۸
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۲,۱۷٠ ۳۲,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۱۴,۴٠۱ ۳۲,۸۲٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۳۶,۸۹٠ ۳۷,۶۲۱
  ۲
  ۳۷,۷۸۳ ۳۷,۶۴۲
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱٠۳,۶۸٠ ۱٠۵,۷۳۳
  ۲
  ۱۳,۸۵۹ ۱٠۵,۷۹۵
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۵,۷۵٠ ۱۵,۸۴٠
  ۱.۹۹
  ۲,۲۶۵,۱٠۳ ۱۶,٠۷٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۶۱,۴٠٠ ۵۹,۸۵٠
  ۲.۸۶
  ۴,۳۱۷,٠۴۶ ۵۹,۶۹٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴٠,۵۵٠ ۴۱,۳۱٠
  ۱.۹۸
  ۹۲,۲۱۱ ۴۱,۳۷٠
 • ساوه سیمان ساوه ۶۱,۳٠۵ ۶۲,۲۶۴
  ۲
  ۱۸۶,۷۶۵ ۶۲,۵۵۶
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۵۸,۸۵۴ ۱۶۱,۹۷۹
  ۲
  ۱۱,۱۸۹ ۱۶۲,٠۹۵
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۶٠,٠۲٠ ۶۱,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۵,٠۷۶ ۶۱,۲۴٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۷۶٠ ۳,۸۲۴
  ۲.٠۱
  ۲,۱۱۵,۳۷۴ ۳,۸۳۷
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۴۲,۶۶٠ ۱۴۵,۵۲٠
  ۲
  ۵,۴۲۵ ۱۴۵,۵۷٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۷,٠۷٠ ۱۷,۳۶٠
  ۱.۹۵
  ۳۹۱,۲۶۷ ۱۷,۴۱٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۷۲٠ ۸,۶۹٠
  ۱.۱۶
  ۶,۶٠۸,۶٠۴ ۸,۶۲٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۶۹,۱۸۵ ۶۹,۹۴۹
  ۲
  ۳۳۱,۳۱۶ ۷٠,۵۹۶
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۶,۵۶٠ ۲۵,۹۴٠
  ۱.۱۸
  ۴,۵۵۵,۸۷۹ ۲۶,۲۵٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۶۴,٠۷٠ ۱۶۶,۵۷٠
  ۲
  ۷۵,٠۶۲ ۱۶۷,۴۱٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳٠,۷۸٠ ۳۱,۲۴٠
  ۱.۹۷
  ۴٠۴,۴۴۹ ۳۱,۴٠٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۲,۷٠٠ ۲۲,۶٠٠
  ٠.۸
  ۱,۶۵۳,۸۵۶ ۲۲,۵۲٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۹٠,۴۲٠ ۹۲,۱۷۹
  ۲
  ۲۵,۳۷۶ ۹۲,۲۶۵
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۵۴,۶۹٠ ۵۱,۷۸٠
  ۵.۹۹
  ۵۶,٠۷۵ ۵۱,۶٠٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۹,۹۲٠ ۲٠,۲۶٠
  ۱.۹۷
  ۳۴۳,۴۹٠ ۲٠,۳۲٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۵۴۵ ۶,۶٠۷
  ۱.۹۹
  ۴,۱۲۳,۶۳۷ ۶,۶۷۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲٠,۲۵٠ ۲٠,۶۲٠
  ۱.۹۸
  ۲۱٠,۸۴۵ ۲٠,۶۶٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۸۲٠ ۶,۹۴٠
  ۱.۸۷
  ۷۵۵,٠۶۶ ۶,۹۵٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۵۳٠
  ۱.۹۶
  ۳,۴۹۲,۶۱۱ ۱۲,۷۵٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۳٠۸,۱۶٠ ۳۱۳,۷۱٠
  ۲
  ۱۸,۱۶۳ ۳۱۴,۴۴٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۸,۹۲٠ ۱۸,۴۳٠
  ۵.۹۹
  ۱۵,٠٠۵,۳٠۹ ۱۷,۸۵٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۹,۶۸٠ ۳۹,٠۶٠
  ۵.۹۸
  ۴,۶۱٠,۵۶۸ ۳۷,۴۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۵۴,۵۷٠ ۱۵۷,۶۲٠
  ۲
  ۹,۷۱۱ ۱۵۷,۷۲٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۸,۸٠٠ ۱۸,۶۱٠
  ۱.۱۸
  ۱۲,۵۱۶,۸۱٠ ۱۸,۵۸٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۴۳,۳۱٠ ۴۳,۹۷٠
  ۱.۹۹
  ۲۷۶,۷۲۲ ۴۴,۱۹٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۷۷,٠۴٠ ۷۸,۴۳٠
  ۲
  ۷۱,۴۳۵ ۷۸,۶۱٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱٠,۴۲٠ ۱٠,۶۱٠
  ۱.۹۸
  ۵۱۴,۴۵۴ ۱٠,۶۳٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۷,۸۷٠ ۱۷,۹۷٠
  ۱.۹۷
  ۲,۵۹۳,۱۳۴ ۱۸,۲۳٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۱,۹۹٠ ۱۱,۹۵٠
  ۱.۱۵
  ۱۴,۱٠۷,۱٠۲ ۱۲,۱۳٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۶,۴٠۹ ۲۶,۸۸٠
  ۲
  ۲۲۹,۸۴۶ ۲۶,۹۴۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۵۱,۴۱٠ ۲۵۵,۲۸٠
  ۲
  ۴۷,۷۲۲ ۲۵۶,۵۴٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۴,۷۸٠ ۲۵,۲۷٠
  ۱.۹۸
  ۲۹,۳۸۸ ۲۵,۲۸٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۶,۵۲٠ ۲۶,٠۹٠
  ۳.۶۷
  ۱,۵۲۱,۷۱۲ ۲۵,۵۸٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۵,٠۱٠ ۱۵,٠۱٠
  ٠.٠۷
  ۱۳,۲۵۳,۲۳۵ ۱۵,٠٠٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,٠۳٠ ۶,۱۱٠
  ۱.۷۹
  ۲,٠۷۲,۱۸۴ ۶,۱۴٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۶,۳۷٠ ۲۶,۶۲٠
  ۱.۹۷
  ۹۵۸,۹۷۵ ۲۶,۹٠٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۷۲٠
  ۱.۹۵
  ۱,۵۲۹,۹۴۶ ۱۱,۸٠٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۶,٠۴٠ ۱۶,۳۵٠
  ۱.۹۶
  ۶۴,۸۷۲ ۱۶,۳۶٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۱,۷۵٠ ۲۱,۴۷٠
  ۱.۵۴
  ۳,٠۷۵,۵۴۶ ۲۱,۴۲٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۹,۱۷۷ ۱۹,۵۴۲
  ۲
  ۱۶۸,۵۸۹ ۱۹,۵۶۸
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۵۱,۷٠٠ ۵۲,۷۵٠
  ۱.۹۹
  ۱٠۱ ۵۲,۷۵٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۷۵,٠٠٠ ۷۴,۳٠٠
  ٠.۶
  ۱,۳۴۳,۴۸۲ ۷۵,۴۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۷,۴۴٠ ۲۷,۱۴٠
  ۲.۶۶
  ۹,۳۲۹,۷۴۶ ۲۶,۷۳٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۹۱,٠۹۳ ۹٠,۴۶۳
  ۵.۹۹
  ۱,٠۱۵,۵۳۸ ۸۵,۹۴۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۴,۲۵٠ ۲۳,۷۴٠
  ۲.۲۸
  ۵۲,۹۸۳,۹۸۲ ۲۳,۷۱٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۵۲,۳٠٠ ۵۲,۴۸٠
  ۱.۴۳
  ۷۷۷,۲۹٠ ۵۳,٠۶٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۹,۷٠٠ ۲٠,٠۹٠
  ۱.۹۹
  ۵۸,۵۲۵ ۲٠,۱٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲٠,۷۳۲ ۲۱,٠۶۶
  ۲
  ۵۱۲,۴۵۲ ۲۱,۱۵۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۷,۹۸٠ ۲۷,۷۶٠
  ٠.۴۷
  ۱,۸۶۲,۳۳۱ ۲۷,۸۵٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۸۸,٠٠٠ ۸۷,۷۸٠
  ٠.۶۲
  ۹۱۱,۳۹۱ ۸۷,۴۶٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۵۵٠
  ۱.۱۱
  ۲۷۶,٠٠۵,۱۳۶ ۱۱,۷۳٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۸,۵۳٠ ۸,۵۶٠
  ۱.۹۵
  ۱۱,۲۴۷,٠۲۷ ۸,۷٠٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۵۳,۴٠۷ ۵۴,۴۵۶
  ۲
  ۳۳,۵۸۸ ۵۴,۴۹۶
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۱,٠٠٠ ۴۱,۳۳٠
  ٠.۸۷
  ۸۱۲,۲۷۶ ۴۱,۳۶٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۹,۹۴٠ ۳٠,۵۴٠
  ۲
  ۱۴,۹۹۹ ۳٠,۵۵٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱٠۵,٠٠٠ ۱٠۳,۸۱۳
  ٠.۴۶
  ۱۹۸,۶۷۹ ۱٠۴,۵۱۵
 • شرانل نفت ایرانول ۳۶,٠٠٠ ۳۵,۳۹۲
  ٠.۳
  ۱,۷۴۸,۳۸۶ ۳۶,۱٠۷
 • شسپا نفت سپاهان ۱۴,۶۲٠ ۱۴,۴۷٠
  ٠.۵۴
  ۶,۷۹۳,٠۲۳ ۱۴,۷٠٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۹,٠۸٠ ۱۹,٠۷٠
  ۱.۷۵
  ۱۵۱,۹۱۶,۹۸٠ ۱۹,۴۲٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۳۶,۲۲٠ ۱۳۸,۹۷٠
  ۱.۹۹
  ۳,٠۶۲ ۱۳۸,۹۹٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳٠,۴۱۷ ۲۸,۷۸۴
  ۶
  ۸۹,۳۹۱ ۲۸,۶۹۶
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶۳,۲۲٠ ۶۲,٠۱۶
  ۵.۹۸
  ۲,۵۷۹,۶۵۶ ۵۹,۶۵۴
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۴۷,۸۸٠ ۴۸,۳۶٠
  ۱.۹۹
  ۵۳۸,۹۹۷ ۴۸,۸۵٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۳,٠۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۲۸,۳۲۴ ۵۳,۴۱٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۲۸۱,۷٠٠ ۲۷۷,۵۸٠
  ۱.۹۱
  ۱۳۲,۹٠۴ ۲۷۶,۴۳٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۹۸,۷۱٠ ۹۹,۴۸٠
  ۲
  ۷٠۴,۳۳۷ ۱٠٠,۷۲٠
 • شکلر نیروکلر ۵۳,٠۶٠ ۵۴,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۸,۷٠۴ ۵۴,۱۴٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۷٠,۱٠٠ ۲۷٠,۱٠٠
  ۲.٠۴
  ۱۶,٠٠٠ ۲۶۴,۷٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۱٠,۵۸٠ ۱٠,۷۹٠
  ۱.۹۵
  ۶۵,۷۸۱ ۱٠,۷۹٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۸,۱۱٠ ۸,٠۴۸
  ۱.۲۵
  ۲۷,۵۳۱,۸۳۹ ۸,٠۱٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۲۱,۵۱٠ ۲۱,۹۱٠
  ۱.۹۶
  ۱۷٠,۴۴۷ ۲۱,۹۴٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۴۹,۳۲٠ ۴۹,۵۴٠
  ۱.۹۹
  ۸۱۵,٠۸۴ ۵٠,۳۲٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۳۱,٠۷٠ ۳۱,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۸۴,۴۲٠ ۳۱,۷٠٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵٠,۶٠٠ ۵٠,۶۲٠
  ٠.٠۴
  ۳۶٠,۷٠۲ ۵٠,۶۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۶,۹۴٠ ۲۷,۴٠٠
  ۱.۹۷
  ۵۱٠,۶۹۴ ۲۷,۴۸٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۶,۹۸٠ ۶,۸۶۹
  ۱.۷
  ۱۱,۸۹٠,۶۲۹ ۶,۸۶۳
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۵,۴۴٠ ۵۶,۴۷٠
  ۲
  ۷۶,۲۹۸ ۵۶,۵۷٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۸,۷۱٠ ۱۹,٠۵٠
  ۱.۹۹
  ۲۸۶,٠۶٠ ۱۹,٠۹٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲٠,۲۲٠ ۲٠,۲۲٠
  ۱.۹۹
  ۲,۷۸۱,۸۱۹ ۲٠,۶۳٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷۴,۷۳٠ ۷۶,۱۹٠
  ۱.۹۹
  ۲۴,۳۱٠ ۷۶,۲۵٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۶۶,۲۲۹ ۶۷,۵۷۱
  ۲
  ۴,۹۸۷ ۶۷,۵۸٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۹,۷۹٠ ۱۹,۴۷٠
  ۲.۲۲
  ۱۲,۱۸۸,۶۹٠ ۱۹,۳۶٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۴۶٠ ۶,۵۹٠
  ۱.۹۷
  ۱۲۶,۸۶۲ ۶,۵۹٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۲٠,۱۸٠ ۲٠,۵۸٠
  ۱.۹۹
  ۴۶,۷۵۶ ۲٠,۵۹٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۹۵,۱۸٠ ۴٠۳,۱۹٠
  ۲
  ۸۱۶ ۴٠۳,۲۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۸۵,۵۸٠ ۲۹۱,۳۹٠
  ۲
  ۱۷۷ ۲۹۱,۴٠٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۴۸۳ ۱۳,۷۳۱
  ۲
  ۳۵۱,۴٠۵ ۱۳,۷۵۸
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۷٠٠
  ۱.۹۸
  ۹۴,۶۱٠ ۲۶,۷۳٠
 • غسالم سالمین‌ ۴,۲۶٠ ۴,۲۶٠
  ۱.۶۲
  ۱۶,۷٠۶,۹۶۶ ۴,۳۳٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۸٠٠ ۱٠,٠٠٠
  ۲
  ۱۲٠,۸۸۸ ۱٠,٠٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷,۸٠٠ ۷,۹۵٠
  ۱.۸۹
  ۳۱,۲۴۲ ۷,۹۵٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۸,۱٠٠ ۲۸,۵۴٠
  ۱.۹۹
  ۴٠۸,۴۸۲ ۲۸,۶۷٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۷,۶۴٠ ۷,۷۸٠
  ۱.۹۳
  ۳۵۴,۴۷۵ ۷,۷۹٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,٠٠۷ ۴,٠۸۵
  ۱.۹۸
  ۴۷۵,٠۷۲ ۴,٠۸۸
 • غصینو صنعتی مینو ۶۹,۳۱۷ ۷٠,۷٠۵
  ۲
  ۲۶,۱۹۳ ۷٠,۷۳۱
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۵,۸۱۱ ۱۵,۸۹۶
  ۲
  ۵,۱۶۸,۲۳٠ ۱۶,۱۳۳
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۸,۷۱٠ ۱۹,٠۸٠
  ۱.۹۹
  ۴۲,۶۵۴ ۱۹,٠۹٠
 • غگز گز سکه ۲٠,٠٠٠ ۲۱,٠٠٠
  ۴.۷۶
  ۲۱,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۴۹٠ ۳,۵۵٠
  ۳.۳۲
  ۲,۶۱۸,۵۶۲ ۳,۶۱٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۹,۶۶۲ ۷٠,۴۳۲
  ۲
  ۳۵۲,۹۶۹ ۷۱,٠۸۲
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۲۸,۶۱٠ ۲۹,۱۹۲
  ۲
  ۱,۸۹۸ ۲۹,۱۹۳
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۳,۸۵۳ ۲۲,۵۳۵
  ۶
  ۵۲,۷۱٠ ۲۲,۵٠۳
 • غمارگ مارگارین‌ ۳۲,۱٠٠ ۳۲,۷۳٠
  ۱.۹۸
  ۳۵,۵۸۳ ۳۲,۷۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۲۱,۱۸٠ ۱۲۳,۶۴٠
  ۲
  ۸۷۷ ۱۲۳,۶۵٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۲,۲۷۹ ۱۲,۲۸٠
  ۲
  ۷,٠۳۵,۷٠۶ ۱۲,۵۲۹
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۵۹,۷۵٠ ۶٠,۹۵٠
  ۱.۹۸
  ۴,۵۸۳ ۶٠,۹۶٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۳٠٠
  ۱.۷
  ۲۹,٠٠٠ ۱۷,٠۱٠
 • غویتا ویتانا ۱۸,٠۷۳ ۱۸,۴۳۹
  ۲
  ۱۷,۱۸۷ ۱۸,۴۴۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۴,۵٠٠ ۲۴,۹۷٠
  ۱.۹۶
  ۶۳,۲۹۳ ۲۴,۹۹٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۵,۲۴٠ ۵,۳۳٠
  ۱.۸۷
  ۹۶۴,۴۴۹ ۵,۳۴٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۴۹٠ ۸,۵۳٠
  ۱.٠۵
  ۲۵,۶۴۲,۲۴۹ ۸,۵۸٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۴۴٠ ۱۶,۳۷٠
  ۱.۲۶
  ۱۸,۴٠٠,۴۷۱ ۱۶,۶۵٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۲٠,۴۹٠ ۲٠,۹٠٠
  ۱.۹۶
  ۱۹,۳۹۶ ۲٠,۹٠٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۲۵,۴۷٠ ۲۵,۳٠٠
  ٠.۲
  ۳,۱۴۶,۳۹٠ ۲۵,۴۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵۱,۱۸٠ ۵۱,٠۸٠
  ۱.۶۵
  ۱,۵٠٠,۳۳۵ ۵۲,٠۴٠
 • فپنتا سپنتا ۴٠۵,۹۹٠ ۴۱۴,٠۳٠
  ۲
  ۳,۴۶۷ ۴۱۴,۲۷٠
 • فجام جام‌دارو ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۴٠٠
  ۱.۹۲
  ۱٠٠,۶٠۸ ۱٠,۴٠٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵۶,۵٠٠ ۵۵,۷۸٠
  ٠.۲۸
  ۴,۴۵۴,۱۸٠ ۵۶,۶۶٠
 • فخاس فولاد خراسان ۳٠,۱۱٠ ۳٠,۷۲٠
  ۱.۹۹
  ۵۳۴ ۳٠,۷۲٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۴۹٠
  ۴.۶۷
  ۴۲,۵۲۴,۸۲۸ ۱۱,۹۹٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۳۳,۱۱۱ ۳۳,۷۱۵
  ۲
  ۱۵۶,۴٠۱ ۳۳,۷۸۶
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۷,٠۲٠ ۳۷,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۱۷۷,۱۵۸ ۳۷,۷۷٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۴,۷۸٠ ۴,۸۷٠
  ۱.۸۵
  ۴٠٠,۵۴۴ ۴,۸۷٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۶۶,۵۱۶ ۶۷,۴۳۷
  ۲
  ۲۳۶,۳۲۲ ۶۷,۸۷۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۹,۷۷۳ ۲۹,۷۹٠
  ۲
  ۲۴,۷۸۸,۲۶۶ ۳٠,۳۸٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳۴,۱٠٠ ۳۴,٠۳٠
  ۱.۶۴
  ۲,٠۲۱,۸۸۳ ۳۴,۶۷٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۸,٠۱٠ ۳۸,۲۲٠
  ۱.۹۹
  ۹۳۳,۲۳۴ ۳۸,۷۸٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۸۳,٠٠٠ ۸۴,۵۶٠
  ۲
  ۴۴,۱٠۵ ۸۴,۶۹٠
 • فلامی لامیران‌ ۴۴,۳۳٠ ۴۵,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۲,٠۲۲ ۴۵,۲۳٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۱,۸۷٠ ۲۱,۸۹٠
  ۱.۹۷
  ۲,۲۴۹,۶۸۸ ۲۲,۳۱٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۲,۳۹۹ ۲۲,۳۹۹
  ٠
  ۱۷۵,٠٠٠ ۲۲,۳۹۹
 • فمراد آلومراد ۱۴۴,۵۶٠ ۱۴۷,۵٠٠
  ۲
  ۱,۴۵۶ ۱۴۷,۵۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۶۵٠
  ۱.۱۷
  ۲۸۹,۶۴۸,٠۸۲ ۱۲,۸۶٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۶,٠۳٠ ۲۶,۵٠٠
  ۲
  ۱۹۵,۹۵۶ ۲۶,۵۶٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲٠۶,٠٠٠ ۲٠۵,۵۹٠
  ۱.۴۵
  ۳۸۱,٠۳۳ ۲٠۹,٠۴٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۱,۷۳٠ ۱۱,۵۶٠
  ۲.۹۹
  ۹۱,۷۹۸,۷۲۲ ۱۱,۳۹٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۶,۳۵٠ ۱۵,۹۷٠
  ۵.۹۶
  ۵,۷٠۵,۲۲۴ ۱۵,۴۳٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵٠,۷۴۶ ۵۱,۷۲۷
  ۲
  ۵٠,۳۲۳ ۵۱,۷۸۱
 • قاسم قاسم ایران ۱۳,۴۷٠ ۱۳,۷۴۳
  ۱.۹۹
  ۱۷,۸۹۵ ۱۳,۷۴۴
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱٠۳,۷۹٠ ۱٠۵,۸۵٠
  ۱.۹۹
  ۱٠,۴۱۶ ۱٠۵,۹٠٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۷٠,۶۸٠ ۷۱,۸۹٠
  ۲
  ۱۱٠,۷۹۶ ۷۲,۱۲٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۹۲,۹۲٠ ۹۳,۲۳۲
  ٠.٠۶
  ۱,۱۷۸,۴۹۹ ۹۲,۹۷۸
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵۹,۴۲٠ ۶٠,۳۴٠
  ۲
  ۱۹۱,۹۸۱ ۶٠,۶۳٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۹,۳۹٠ ۴٠,۱۷٠
  ۱.۹۹
  ۲۸,٠۵۸ ۴٠,۱۹٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۸۶٠ ۳,۹۳٠
  ۱.۷۸
  ۱۳۳,۷۹۵ ۳,۹۳٠
 • قشهد شهد ۳۴,۹۳٠ ۳۵,۶۲٠
  ۲.٠۵
  ۳۳,۱۲۵ ۳۵,۶۶٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۵,۴۷۴ ۲۵,۹۸۵
  ۲
  ۲۷,۵۵۶ ۲۵,۹۹۳
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۶۲,۱۷٠ ۱۶۵,۱۷٠
  ۱.۹۹
  ۲۷,۳۳۳ ۱۶۵,۴۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۵,۴۶٠ ۳۶,۱۶٠
  ۱.۹۹
  ۳۵,۳۵۱ ۳۶,۱۸٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۶,۳۵٠ ۳۷,٠۸٠
  ۲
  ۱۵,۲۸۸ ۳۷,٠۹٠
 • قنیشا قند نیشابور ۶٠,۸۷٠ ۶۲,٠۷٠
  ۲
  ۲۶,۲۸۲ ۶۲,۱۱٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۵,۵۸٠ ۴۶,۴۹٠
  ۲
  ۱۷,۶٠۲ ۴۶,۵۱٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۳,۲۱٠ ۳۳,۸۸٠
  ۱.۹۸
  ۷,۶۱۶ ۳۳,۸۸٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۴,۶۶۸ ۲۵,۱۶۹
  ۲
  ۷,٠٠۱ ۲۵,۱۷۱
 • کالا بورس کالای ایران ۳۴,۵۹٠ ۳۵,۲۵٠
  ۱.۹۸
  ۷۹,۶٠۹ ۳۵,۲۹٠
 • کاما باما ۱۴,۱۷٠ ۱۴,۳۸٠
  ۱.۹۴
  ۹۶۸,۵۲۳ ۱۴,۴۵٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۹,۱۲٠ ۱۹,٠۸٠
  ۵.۹۹
  ۵۹,۴۲۲,۷۵۱ ۱۸,٠۴٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۵۳,۶۵٠ ۵۴,۷٠٠
  ۱.۹۹
  ۳۷,۴۴٠ ۵۴,۷۴٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۵۵,۱۴٠ ۱۵۸,۲۱٠
  ۲
  ۸,۵۹۷ ۱۵۸,۳٠٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۹,۶۳۱ ۳۹,۹۶٠
  ۲
  ۷۳٠,۵۵۶ ۴٠,۴۳۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۴٠,٠۱٠ ۴٠,۳۶٠
  ۱.۹۸
  ۷۴۵,۶۸۲ ۴٠,۸۲٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۹,٠٠٠ ۴۹,۲۶٠
  ٠.۹۹
  ۲,۸۵۶,۴۳۳ ۴۹,۴۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۳۸,۶۷۷ ۳۹,۴۴٠
  ۲
  ۴۲,۲۸٠ ۳۹,۴۶۶
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۹,۵۵٠ ۱۹,۳۵٠
  ۲.۱۴
  ۵,۶۹۹,۱۹۴ ۱۹,۱۴٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۲,۶۳٠ ۱۲,۷۴٠
  ۱.۹۴
  ۲,۱۶۷,۹۸۵ ۱۲,۸۸٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴۳,۸٠٠ ۴۴,۵۶٠
  ۱.۸۴
  ۷۶,۶۶۸ ۴۴,۶۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۲۳۵,۴۴٠ ۲۴٠,۲۲٠
  ۲
  ۸۳٠ ۲۴٠,۲۴٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲۲,۵۸٠ ۲۲,۸۶٠
  ۲
  ۸٠۸,٠٠۲ ۲۳,٠۴٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳۴,۲٠٠ ۳۴,٠۵٠
  ٠.٠۳
  ۹۷۷,۴۲۳ ۳۴,۲۱٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۵۲,٠۳۴ ۵٠,۹۲۸
  ۶
  ۱۳,۱۶۷,۳۳۶ ۴۹,٠۸۹
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۸۴٠
  ۱.۹۷
  ۳٠۷,۵۹۸ ۲۶,۹۳٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۹,۶۵٠ ۲۹,٠۵۱
  ۴.۵۱
  ۴۲,٠۷۳,۸۵۹ ۲۸,۳۷۱
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۹,۴۶٠ ۴٠,٠۲٠
  ۱.۹۹
  ۳۷۲,۹۲۲ ۴٠,۲۶٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۷۲,۹۳٠ ۷۴,۱۹٠
  ۱.۹۹
  ۱٠٠,٠٠٠ ۷۴,۴۱٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲۲,٠۱٠ ۲۲,۴۴٠
  ۱.۹۶
  ۵۱,۶۸۶ ۲۲,۴۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۷,۸٠٠ ۹,۸۹٠
  ۲۱.۱۳
  ۲ ۹,۸۹٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲۱,۷۸٠ ۲۲,۱۷٠
  ۱.۹۸
  ۲۷۹,۷۲۷ ۲۲,۲۲٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۹۴,٠۶۷ ۹۵,۸۳۴
  ۲
  ۴۱,۲۵۶ ۹۵,۹۸۶
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۸۱,۶۹٠ ۸۳,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۴۳,۴۵٠ ۸۳,۳۵٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴,۶۹٠ ۴,۷۸٠
  ۱.۸۸
  ۲۳۷,۱۲۱ ۴,۷۸٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۴۶,۸۵٠ ۴۷,۸٠٠
  ۱.۹۹
  ۱,۱۸۹ ۴۷,۸٠٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۹,٠۴٠ ۱۸,۹۳٠
  ٠.۶۹
  ۱,۳٠۴,۲۹۷ ۱۸,۹۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۷,۲۲٠ ۱۶,۹۸٠
  ۲.۱۴
  ۷,۵۷۸,٠۶۷ ۱۶,۸۶٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۵,٠۶٠ ۴۵,۸۳۴
  ۱.۷۵
  ۳۵٠,۷۹۸ ۴۵,۸۶۴
 • کلر کلر پارس ۱۳٠,۵٠۶ ۱۳۳,۱۲۵
  ۲
  ۶,۱۲۲ ۱۳۳,۱۶۹
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۷,۲۲٠ ۴۸,۱۸٠
  ۱.۹۹
  ۴,۷۶۷ ۴۸,۱۸٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۴,۱۶٠ ۴۴,۹۸٠
  ۲
  ۹۹,۳۱۴ ۴۵,٠۶٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۴۴,۵۵٠ ۱۴۷,۴۶۱
  ۲
  ۴,۴۲۱ ۱۴۷,۵٠٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۸۷,۵٠٠ ۸۹,۲۵٠
  ۱.۹۹
  ۹,۲۲٠ ۸۹,۲۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۳,۱۵٠ ۴۲,۶۵٠
  ٠.۹۱
  ۷۱۶,۱۷۴ ۴۲,۷۶٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱٠,٠۳٠ ۱٠,۱۱٠
  ۱.۸۶
  ۳,۸۶۱,۹۲۹ ۱٠,۲۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۴,۶۱۷ ۱۴,۸۹٠
  ۲
  ۲۸۶,٠۵۴ ۱۴,۹۱۵
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲۲,۳۵٠ ۲۲,۸٠٠
  ۱.۹۷
  ۳۲,۵۸۲ ۲۲,۸٠٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۷,۵۷۸ ۲۸,۱۳۱
  ۲
  ۲۸,۸٠۶ ۲۸,۱۴٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۸۳۳ ۷,۸۳۳
  ٠
  ۷,۸۳۳
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۸,۸٠۹ ۱۹,٠۳۵
  ۲
  ۱,٠۶۳,۱۲۹ ۱۹,۱۹۲
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۳۳,۷۴۸ ۳۴,۴۳۱
  ۲
  ۱۱,۳٠۹ ۳۴,۴۳۶
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۶۴۴ ۲,۶۴۸
  ۱.۹۷
  ۴۲,۱۹٠,۹۹۵ ۲,۶۹۷
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۷,۶۴۳ ۷,۷۷۵
  ۱.۹۹
  ۹۴۳,٠۶۶ ۷,۷۹۸
 • لابسا آبسال‌ ۴۹,۵۸٠ ۵٠,۳۲٠
  ۲
  ۲۶۹,۶۱۸ ۵٠,۵۹٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۶۳,۶۱٠ ۶۴,۳۶٠
  ۲.٠۳
  ۳۲۸,۱۵۲ ۶۴,۹۳٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۹۶,۹۴٠ ۹۸,۷۲٠
  ۱.۹۹
  ۴۸,۲۱۳ ۹۸,۹۱٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۸۴,۵۲٠ ۱۸۸,۲٠٠
  ۲
  ۵,۴۲۲ ۱۸۸,۲۸٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۷,۱۵٠ ۲۷,۶۸٠
  ۱.۹۹
  ۵۲,۱۵۹ ۲۷,۷٠٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۲٠٠
  ٠.۲
  ۱,٠۸۵,۲۶۶ ۱٠,۲۲٠
 • ما بیمه ما ۸,۱٠٠ ۸,۱٠٠
  ۱.۹۴
  ۶,۴۱۸,۴۹۲ ۸,۲۶٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۹,۱۳۹ ۹,۳۱۹
  ۱.۹۹
  ۱۸۲,۶۹۲ ۹,۳۲۵
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۵٠,۱۵۱ ۱۴۸,۶۳۹
  ۱.۱۸
  ۸۴,۵۴۷ ۱۴۸,۴٠۵
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۶۶٠
  ٠.۵۵
  ۵,٠۲٠,۳۷۱ ۱۴,۶۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۶,٠۲٠ ۲۶,۲۶٠
  ۲
  ۱,٠۴۷,۹۹۹ ۲۶,۵۵٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۷,۶۹٠ ۱۸,٠۴٠
  ۱.۹۹
  ۵۳,۴۸۴ ۱۸,٠۵٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۶۷,۱٠۶ ۶۷,۹۷۶
  ۲
  ۲۶۲,۳۷۹ ۶۸,۴۷۵
 • ملت بیمه ملت ۱۶,۶۶٠ ۱۶,۹۸٠
  ۲
  ۱۳۹,۵۳۱ ۱۷,٠٠٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۲۹,۶٠۹ ۳٠,۲٠۱
  ۲
  ۷۹,۹۹۴ ۳٠,۲۱۳
 • میهن بیمه میهن ۴,۹۱۹ ۵,٠۱۴
  ۱.۹۹
  ۵۱۳,۸٠۲ ۵,٠۱۹
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۵۸,۵۲٠ ۵۵,۷۶٠
  ۹.۳۴
  ۱٠,٠٠٠ ۵۳,۵۲٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۲,۳٠۵ ۱۲,۴۷۵
  ۲
  ۱,۲۸۹,۲٠٠ ۱۲,۵۵۶
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۴٠٠
  ۲.۷۳
  ۲۵ ۴۳,۵۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۷۱,۶۲٠ ۶۸,۱۷٠
  ۵.۹۹
  ۱۲٠,۵۳۷ ۶۷,۵۷٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۴۹,۴۸٠ ۴۹,۳۳٠
  ٠.۴۵
  ۲,۵۹۲,۹۵۶ ۴۹,۲۶٠
 • نوین بیمه نوین ۶,۲۵۲ ۶,۳۳۴
  ۱.۹۹
  ۲,۷۶۷,۹۴۸ ۶,۳۷۹
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۹,۷۳٠ ۹,۸۵٠
  ۱.۹۲
  ۱,۹۷۳,۸٠۹ ۹,۹۲٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۹۶۱ ۲۸,۵۲۹
  ۲
  ۴,۶۶۹ ۲۸,۵۳۱
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۱۷۹ ۱۳,۱۲۳
  ٠.۸۶
  ۴,۲۲۱,۵۹۴ ۱۳,٠۶۶
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۶,۱٠٠ ۲۶,۱۷٠
  ۱.۸۴
  ۱٠,٠۶۱,۴۳۷ ۲۶,۵۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۱,۹۹٠ ۱۲,۲۳٠
  ۱.۹۶
  ۱۳,٠۲۴ ۱۲,۲۳٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۸۵,۹۶٠ ۸۷,۶۲٠
  ۲
  ۲۸,۲۹۳ ۸۷,۷۱٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۸,۷۵٠ ۸,۸۳٠
  ۱.۶۹
  ۲,۴۴٠,۲۹۱ ۸,۹٠٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۶,۴۱٠ ۱۶,۳۳٠
  ۱.۵
  ۴,٠۳۳,٠٠۲ ۱۶,۶۶٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۳۶,٠۶٠ ۳۶,۷٠٠
  ۱.۹۸
  ۴٠۴,۹۴۳ ۳۶,۷۹٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۸,۷۴۴ ۸,۹۲۱
  ۲
  ۳۵,۷٠۴ ۸,۹۲۲
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۲,۴۲٠ ۱۲,۶۷٠
  ۱.۹۷
  ۹,۳۴٠ ۱۲,۶۷٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۷,۶۳٠ ۷,۶۵٠
  ۱.۹۳
  ۱۱,۱۴٠,۳۱۳ ۷,۷۸٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۱,۴۲٠ ۱۱,۵۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۶۴۹,۱۷۹ ۱۱,۶۵٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۳۷٠ ۲,۳۷٠
  ۱.۶۶
  ۱۹۶,۲۷۸,۹۲۶ ۲,۴۱٠
 • وبملت بانک ملت ۳,۶۲٠ ۳,۵۹٠
  ٠.۵۵
  ۳۲۳,۸۸٠,۵۲۱ ۳,۶۴٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۶,۵۷٠ ۱۶,۹٠٠
  ۱.۹۵
  ۳۸,۸۵۴ ۱۶,۹٠٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۵,۷۹٠ ۵,۷۵٠
  ٠.۵۲
  ۱۶,٠۴۴,۸۹۶ ۵,۸۲٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۸۳٠ ۲,۸۸٠
  ۱.۷۴
  ۲۵۸,۱۲۸ ۲,۸۸٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۳,۳۶٠ ۳,۳۳٠
  ٠.۳
  ۵۲۵,۳۴۳,۳۷۱ ۳,۳۷٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۱,۷۳٠ ۱۱,۹۶٠
  ۱.۹۲
  ۱۷۹,۶٠٠ ۱۱,۹۶٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۶۴٠
  ۱.۹۷
  ۷۲۵,٠۹۲ ۱۵,۷۱٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱٠۳,۲۷٠ ۱٠۵,۳۶٠
  ۱.۹۹
  ۱,۶۹۵ ۱٠۵,۳۷٠
 • وپست پست بانک ایران ۱۶,۳۶٠ ۱۶,۵۳٠
  ۱.۹۸
  ۱,۴۱٠,۵۲۱ ۱۶,۶۹٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۶,۶٠٠ ۶,۷۳۳
  ۱.۹۹
  ۳۹,۳۶۵ ۶,۷۳۴
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۶٠٠ ۲,۶٠٠
  ۱.۸۹
  ۵۷۶,۲۲٠,۵۵۲ ۲,۶۵٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۵,٠۷٠ ۱۵,۲٠٠
  ۱.۹۵
  ۱,۸۳۹,٠۹۵ ۱۵,۳۷٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۴۳٠
  ۵.۹۳
  ۱۲,۹۸۵,۳۶۲ ۱۱,۸٠٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۲,۹۲٠ ۲۳,۳۷٠
  ۱.۹۷
  ۴۳,۱۵۵ ۲۳,۳۸٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۲,۱۱٠ ۱۲,۳۴٠
  ۱.۹۴
  ۱۱۶,۳۸۸ ۱۲,۳۵٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۱,۱۴٠ ۱۱,۳۶٠
  ۱.۹۴
  ۷٠,۴۳۴ ۱۱,۳۶٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۸,٠۵٠ ۸,٠۳٠
  ۱.۵۹
  ۳۶,۵۸۲,۷٠۲ ۸,۱۸٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۸,۶۷٠ ۸,۶۷٠
  ۱.۸۱
  ۸,۸۵۶,۲۹۴ ۸,۸۳٠
 • ودی بیمه دی ۲۳,۱۸۹ ۲۳,۶۳۷
  ۲
  ۱۱۳,۴۲۸ ۲۳,۶۶۲
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۶۸٠ ۵,۷۹٠
  ۱.۹
  ۶۹,٠۹۸ ۵,۷۹٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۶,۲۵٠ ۶,۳۷٠
  ۱.۸۸
  ۱۷۶,۱۷۵ ۶,۳۷٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۶,۱۷٠ ۴۶,۴۴٠
  ۲
  ۷۳۵,۴٠۳ ۴۷,۱۱٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۲٠ ۱,۲۸٠
  ۴.۶۹
  ۲۲,۴۶۵ ۱,۲۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۹۶٠ ۹۷٠
  ۱.٠۳
  ۱,۷۳۳,۸۵۴ ۹۷٠
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۷۴٠ ۷۷٠
  ۳.۹
  ۲٠۴,٠٠٠ ۷۷٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۹,۸۱٠ ۹,۷۹۹
  ۳.۲۳
  ۳۱,۶۲۱,۸٠۹ ۹,۵٠۳
 • وسبوشهر شرکت س استان بوشهر ۱,۲۴٠ ۱,۲۶٠
  ۱.۵۹
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۶,۷۶٠ ۶,۸۳٠
  ۱.۸۹
  ۱,۸۴۹,۸۱٠ ۶,۸۹٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱٠,۱٠۱ ۱٠,۱٠٠
  ٠.٠۱
  ۳۱,۶۴۹,٠۴۵ ۱٠,۱٠٠
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱۸٠ ۲,۲۲٠
  ۱.۸
  ۴,۷٠٠ ۲,۲۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳۵٠ ۱,۳۷٠
  ۱.۴۶
  ۸۹۸,۸٠٠ ۱,۳۷٠
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۹۳٠ ۹۷٠
  ۴.۱۲
  ۱٠۹,۸۵۹ ۹۷٠
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۱٠,۳۹۱,۴۲۲ ۱,٠۳٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۴٠٠ ۱,۴۲٠
  ۱.۴۱
  ۷,۵۹۱ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۱,٠۵٠ ۱,٠۷٠
  ۱.۸۷
  ۱,۱۵۴,۷۶۶ ۱,٠۷٠
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۳٠۲,۲۹۹ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۹٠ ۱,۴۱٠
  ۱.۴۲
  ۱٠,۱۳۲ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۵,۴۵٠ ۵,۳۶٠
  ٠.۳۷
  ۲۸,٠۸۲,۹۲۵ ۵,۴۳٠
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۷۳٠ ۷۴٠
  ۱.۳۵
  ۱۷۱,۸۴۴ ۷۴٠
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۱,۲۴٠ ۱,۲۶٠
  ۱.۵۹
  ۴,۵٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۱۱,٠٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,۱۱٠ ۱,۱۳٠
  ۱.۷۷
  ۱۹,۶۶٠ ۱,۱۳٠
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۱,۱۸٠ ۱,۲۴٠
  ۴.۸۴
  ۵,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۷۷٠ ۷۸٠
  ۱.۲۸
  ۱۱۲,۱۹۵ ۷۸٠
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۸۹٠ ۹٠٠
  ۱.۱۱
  ۶,٠٠٠ ۹٠٠
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۶٠ ۹۷٠
  ۱.٠۳
  ۴۱,۱٠۱ ۹۷٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۸٠ ۱,۴٠٠
  ۱.۴۳
  ۵,٠٠٠ ۱,۴٠٠
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۸۵٠ ۸۹٠
  ۴.۴۹
  ۲۵,۵۱۷ ۸۹٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۶٠ ۱,۲۸٠
  ۱.۵۶
  ۹,٠٠۴ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۷۶٠ ۷۷٠
  ۱.۳
  ۶۲,٠٠٠ ۷۷٠
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۲۲٠ ۱,۲۴٠
  ۱.۶۱
  ۵,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۳,۳۱٠ ۳,۳۳٠
  ۱.۷۸
  ۱٠,۶۳۲,۴۱۶ ۳,۳۷٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۶,٠۱٠ ۶,٠۸٠
  ۱.۹۶
  ۳,۲٠۲,۵۱۲ ۶,۱۳٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۳,۱۸٠ ۱۳,۴۳٠
  ۱.۹۳
  ۴۶٠,۷۸۸ ۱۳,۴۴٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۷,۱۷٠ ۷,۲۶٠
  ۱.۹۲
  ۲,۲۵۲,۱۹۷ ۷,۳۱٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱٠,۹۹٠ ۱٠,۹۵٠
  ۱.۴۳
  ۳۴,۶۹۲,٠۷۸ ۱۱,۱۵٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۴۸٠ ۲,۵۳٠
  ۱.۹۸
  ۶۷۸,۵۱۸ ۲,۵۳٠
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱۲,۱٠٠ ۱۱,۸۱۱
  ۱.۷۴
  ۱۱,۲۴۳,۵۳۸ ۱۱,۸۹۳
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۹,۱٠۲ ۱۹,۴۸۵
  ۲
  ۳۶,۷۳٠ ۱۹,۴۹۱
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۸,۵۴۸ ۸,۷۱۱
  ۱.۹۹
  ۴۵۸,۱۲۳ ۸,۷۲۲
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۵,۷٠٠ ۵,۷۹٠
  ۱.۸۹
  ۱,۱۶۵,۴۶۲ ۵,۸۱٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۶۱٠ ۳,۶۸٠
  ۱.۹
  ۳۳۲,۶٠۴ ۳,۶۸٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,۸۶۷ ۹,٠۲۸
  ۱.۹۹
  ۵۷٠,٠۴٠ ۹,٠۴۷
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱٠,۹۵٠ ۱۱,۱۷٠
  ۱.۹۷
  ۳,۹۱٠ ۱۱,۱۷٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲۲,۱۱٠ ۲۲,۵۵٠
  ۱.۹۹
  ۲۷,۹۶۶ ۲۲,۵۶٠
 • ولملت واسپاری ملت ۸,۱۱٠ ۸,۲۷٠
  ۱.۹۳
  ۴۶,۲٠۴ ۸,۲۷٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۹,۵۹٠ ۹,۷۲٠
  ۱.۹۴
  ۱,۵۲٠,۹۷۴ ۹,۷۸٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۱,۲٠٠ ۱۱,٠۶٠
  ٠.۴۵
  ۱۷,۷۴۱,۵٠۵ ۱۱,۱۵٠
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۷۱٠ ۴,۸٠۴
  ۲
  ۱۷۵,۹۹۳ ۴,۸٠۶
 • وملل اعتباری ملل ۱۳,۴۵٠ ۱۳,۴۳۵
  ٠.۱۵
  ۱۲,۶٠۷,۴۱۷ ۱۳,۴۳٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۷۴,۵۵٠ ۱۷۴,۸۳٠
  ۱.۲۹
  ۸۹۳,۵۸۶ ۱۷۶,۸۳٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۲,۱۹۴ ۱۲,۲٠۲
  ۱.۹۷
  ۱۲,۸۴۹,۱۸۲ ۱۲,۴۳۹
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۶,۷۸٠ ۱۶,۵۳٠
  ٠.۴۲
  ۸,۸۲۴,۴۷۶ ۱۶,۸۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۸۷٠ ۳,۸۷٠
  ۲.۳۸
  ۸۶,۸٠٠,۴۱۴ ۳,۷۸٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۶۱٠ ۲,۶٠٠
  ۱.۱۴
  ۲۴,۲۱٠,۷۷۳ ۲,۶۴٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۵۲٠
  ۱.۹۹
  ۱۶۴,۶۷۱ ۱۱,۵۳٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۲,۳۳۶ ۲,۳۸٠
  ۱.۹۷
  ۱,۶۱۱,۹٠۵ ۲,۳۸۳