شاخص کل : ۱,۵۱۴,۴۲۵
تغییرات: ٠.۶۹ % ، ۱٠,۳۶٠
حجم معاملات : ۴,۲۸۳,۲۹۵,۲۷۲
ارزش معاملات : ۲۲,۸٠۳,۱۴۶,۴۶۲,۵۷۹
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۱
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۵,۳۱٠ ۵,۳۹٠
  ۲.۹۳
  ۶,۳۹۴,۲۸۸ ۵,۴۷٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱٠,۷۹٠ ۱٠,۶۱٠
  ۴.۹۶
  ۵,۶۲۹,۸۳۱ ۱٠,۲۸٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,٠۵٠ ۷,٠۲٠
  ٠.۴۳
  ۳,۱۱۸,۳۳۷ ۷,٠۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲٠,۲۵٠ ۲٠,٠۳٠
  ۳.۸۵
  ۷,٠۵۶,۶۶۸ ۱۹,۵٠٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۳,۶۳٠ ۱۳,۷۶٠
  ٠.۹۶
  ۱,۲٠۵,۵۱۱ ۱۳,۵٠٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۴,۳۵۶ ۴,۳۶۲
  ٠.٠۵
  ۱,۴۱۸,۲۵۳ ۴,۳۵۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۲,۱۵٠ ۱۲,٠۹٠
  ۱.٠۸
  ۴۴۴,۳٠۲ ۱۲,٠۲٠
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۹۱٠ ۶,۹۳٠
  ٠
  ۹,٠۶۱,٠۶۵ ۶,۹۱٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۹۴٠
  ٠.٠۸
  ۵۵۵,۶۴۱ ۱۲,۹۴٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۸,٠٠٠ ۷۷,۹۵٠
  ٠.۶۵
  ۲,٠٠۹,۴۳۹ ۷۷,۵٠٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۷۷٠ ۱,۷۷۲
  ٠.۹۷
  ۶,۴۳٠,۹٠۲ ۱,۷۵۳
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۵,۳۴٠ ۱۵,۳۱٠
  ۴.۶
  ۲٠,۶۱۹,۵٠۹ ۱۶,٠۸٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۵۳۵ ۳,۵۶۵
  ۲.۵۵
  ۱,۷۳۶,۴۷۸ ۳,۴۴۷
 • افرا افرانت ۲۳,۹۵٠ ۲۳,۱۵٠
  ۲.۵۷
  ۱,۹۳۶,۷٠٠ ۲۳,۳۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۸,۵٠٠ ۵۸,۳٠٠
  ۲.۴۷
  ۱,۶۱٠,۱٠۳ ۵۷,٠۹٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲۲,۷۲٠ ۲۳,۹۱٠
  ۲.۵۳
  ۳۵۹,۴۱۱ ۲۳,۳۱٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۳۹۳ ۲,۳۸۵
  ٠
  ۲۹,۶۸٠,۸۱۱ ۲,۳۹۳
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۷٠٠ ۵,۷٠٠
  ٠
  ۱,۴۱۴,۷۱۶ ۵,۷٠٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۱,٠۵٠ ۱۱,٠۵٠
  ٠
  ۱,۷۶۹,۸۵٠ ۱۱,٠۵٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۵۹,۷۲٠ ۶۴,٠۵٠
  ۶.۷۶
  ۱٠٠,٠٠٠ ۶۴,٠۵٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۴۵,۸۲٠ ۴۶,۳٠٠
  ٠.۹۳
  ۲,۶۲۷,۸۷۸ ۴۶,۲۵٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۳۲٠
  ۱.۱۵
  ۱۹۷,۶۳۴ ۱۱,۳۴٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۶,۶۵٠ ۲۶,۵٠٠
  ۴.۹۲
  ۱,۶۲٠,۹۴۸ ۲۵,۴٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۴۱,۸۹٠ ۴۱,۵۱٠
  ۳.۴۳
  ۲۵۹,۴۷۵ ۴٠,۵٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۵٠,٠۵٠ ۵٠,٠٠٠
  ٠.۳
  ۸,۸۶۱,۲۵۷ ۴۹,۹٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۴۳٠ ۱۱,۳۲٠
  ۴.۵۷
  ۲,٠۹۴,۴۶۳ ۱٠,۹۳٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۱۹۳ ۲,۲۳٠
  ۲.۶۲
  ۴٠,۵۹۷,۹۴۱ ۲,۲۵۲
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۲٠٠ ۲,۲۱۸
  ۱.۷۱
  ۲۳,٠۹۱,۴۳۷ ۲,۱۶۳
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,۲۷٠ ۲,۲۴۶
  ۱.۱۶
  ۱,۴٠۲,۸۴٠ ۲,۲۴۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۷,۷۱٠ ۱۸,۱۸٠
  ۴.۱۱
  ۱۵,۲۲۹,۹۸۸ ۱۸,۴۷٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۸۱٠ ۴,۸۳٠
  ۴.۹۴
  ۱۱,۲۴۲,۷۸۷ ۵,٠۶٠
 • بساما بیمه سامان ۱٠,۸۶٠ ۱٠,۷۲٠
  ۱.٠۲
  ۹۸۶,۷۱۵ ۱٠,۷۵٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۶,۳۷٠ ۱۶,۳۸٠
  ٠.۳۱
  ۳۳۱,۶۶۳ ۱۶,۳۲٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸٠,۲٠٠ ۷۹,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۴۵۲,۹۲۷ ۷۶,۳۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲٠,۶٠٠ ۲٠,۳٠٠
  ۳.۷۳
  ۶,۵۱۹,۲۲۸ ۱۹,۸۶٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۵۶,۴۵٠ ۵۷,۴۳٠
  ٠.٠۵
  ۱,٠۵۱,۳۶۷ ۵۶,۴۸٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۷۶۵ ۱,۷۶۳
  ٠.۸۴
  ۷,۳٠۸,۸۹۱ ۱,۷۸٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۱۸٠ ۱,۱۸۴
  ۱.٠۹
  ۱٠,۶٠۷,۶۶۵ ۱,۱۹۳
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۳,۹۳٠ ۱۳,۷۵٠
  ۱.۲۴
  ۹۶۸,۸۶۴ ۱۳,۷۶٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۷۷٠ ۷,۶۵٠
  ٠.۹۱
  ۳,۷۶۶,۱۶۳ ۷,۷٠٠
 • بموتو موتوژن‌ ۳,٠۴۹ ۲,۹۸۹
  ۵.۹۸
  ۱۸,۷۴۲,۲۳۳ ۲,۸۷۷
 • بنو بیمه تجارت نو ۴,۷۵۲ ۴,۷۸۳
  ٠.۷۹
  ۲,۴۱۵,۲۶۲ ۴,۷۹٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۳۵٠ ۲,۳۳۳
  ٠.۲۱
  ۳,۱۱۵,۷۵۹ ۲,۳۴۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۷,٠٠٠ ۷,٠۴٠
  ٠.۵۷
  ۱,۳۱۵,۸٠۶ ۷,٠۴٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۷,۵۹٠ ۷,۵۹٠
  ۱.٠۷
  ۱٠,٠۳۴,۵۳۹ ۷,۵۱٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۱٠۳,۵۶٠ ۱٠۳,۲٠٠
  ۳.۶۷
  ۲,۹۸۴,۱۴۹ ۹۹,۸۹٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۷,۹۷٠ ۸,٠۹٠
  ۴.۸۹
  ۱,۴۵۳,۱٠۲ ۸,۳۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۶۲۷ ۲,۶۵۹
  ۱.۶۸
  ۹۷,۴۹۶,۱۶۸ ۲,۶۷۲
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۹,۶۵٠ ۲۹,۳۷٠
  ۱.۳
  ۸۹٠,۹٠۲ ۲۹,۲۷٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۶۵٠ ۳,۶۵۴
  ٠.۴۷
  ۲,۵۱۹,۲۷۹ ۳,۶۳۳
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,٠۸٠ ۱۲,٠۶٠
  ٠.٠۸
  ۶۴۸,۲۷۴ ۱۲,٠۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۴۳٠ ۶,۴۳٠
  ٠
  ۳,۲۸۱,۳۸۷ ۶,۴۳٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۳۳۹ ۱,۳۳۹
  ٠.۱۵
  ۲۲,٠۶۷,۶۷۷ ۱,۳۴۱
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,٠۷۷ ۲,٠۸۶
  ۱.۱۷
  ۴۳,۵۶۵,۱۶۸ ۲,٠۵۳
 • پخش پخش البرز ۳۶,۵٠٠ ۳۷,۳٠٠
  ٠.۶۹
  ۴۸۳,۶۶٠ ۳۶,۲۵٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۷,۱٠٠ ۷,٠۴٠
  ۴.۸۷
  ۳,۴۳۵,۸۲۹ ۶,۷۷٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۳,۹۱٠ ۲۳,۹٠٠
  ٠.۳۸
  ۸٠۳,۳۲۶ ۲۴,٠٠٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۹۶۶ ۲,۹۷۴
  ۲.۲۱
  ۶,۸۸۲,۳۲۷ ۲,۹٠۲
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۳,۱٠٠ ۳۳,٠۹٠
  ٠.۷۳
  ۱۳٠,۸۹۴ ۳۲,۸۶٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۶,۴۷٠ ۱۶,۴٠٠
  ۴.۹۷
  ۴,۸۸۵,۸٠۷ ۱۵,۶۹٠
 • پکویر کویر تایر ۵,٠۲٠ ۴,۹۸۳
  ٠.۹۷
  ۷۳۱,۷۳۶ ۴,۹۷۲
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۴۱۵ ۳,۴۶۳
  ۱.۳۱
  ۷,۸٠۳,۲٠۲ ۳,۳۷۱
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱٠,۶۲٠ ۱٠,۶۸٠
  ۲.۷۱
  ۱,۵۱۳,۷۶۷ ۱٠,۳۴٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۴۳٠ ۱۲,۵۳٠
  ۱.۸
  ۹۸۶,۷۴۱ ۱۲,۲۱٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۶,٠۷٠ ۱۵,۹۵٠
  ٠.۸۸
  ۴,۶۶۲,۶۳۲ ۱۵,۹۳٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱٠,۱۲٠ ۱٠,٠۸٠
  ٠.۷
  ۵,۲۳۹,۷۸٠ ۱٠,٠۵٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۹,۱۶٠ ۱۹,۱۲٠
  ۵.۹۷
  ۱۹,۷۴۱,۷۳۴ ۱۸,٠۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۹۶٠ ۸,٠۱٠
  ۱.۱۴
  ۱,۱۱۸,٠٠۲ ۷,۸۷٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۹,۳۹٠ ۹,۳۹٠
  ٠
  ۵۸,۶٠٠,٠٠٠ ۹,۳۹٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۵,٠۷٠ ۱۵,۳۶٠
  ٠.۴
  ۲,٠۲۵,۹۹۴ ۱۵,٠۱٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۴۷٠ ۱,۴۸۴
  ٠.٠۷
  ۳۹,۲۹٠,۳٠۳ ۱,۴۷۱
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۲۳,۱۱٠ ۲۳,۱۱٠
  ۳.۹۹
  ۷۷۶,۸۲٠ ۲۴,٠۷٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۴٠٠ ۳۴,۲۷٠
  ۴.۹۷
  ۴۶۵,۹۷۷ ۳۲,۷۷٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۵,۵٠٠ ۵,۴٠٠
  ۲.۶۱
  ۹,۳۸۱,۶۵۹ ۵,۳۶٠
 • تکنو تکنوتار ۸,۱۷٠ ۷,۸۴٠
  ۴.۸۸
  ۲۱۵,۲۶۵ ۷,۷۹٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۶۱۹ ۳,۷۱۱
  ۶
  ۳۹,۲٠۸,۶٠۱ ۳,۸۵٠
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۵,۴٠٠ ۵,۳۴٠
  ۲.۶۶
  ۱,۳۱۵,۲۲۵ ۵,۲۶٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,۲۹۸ ۳,۳۳۴
  ۳.۹۹
  ۱۵,۳۲۴,۵۴۴ ۳,۴۳۵
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۷۳۹ ۴,۶۷۶
  ۱.۵۹
  ۲,۳۷۶,۱۱۹ ۴,۶۶۵
 • توریل توکاریل ۷,۸٠٠ ۷,۷۷٠
  ۱.۹۶
  ۱,۶٠۵,٠۸۵ ۷,۶۵٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲٠,۳٠٠ ۲٠,۲۵٠
  ٠.۲۵
  ۴۷٠,۶۳۵ ۲٠,۲۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۱,۱٠٠ ۲٠,۸۳٠
  ۱.۳
  ۵۴٠,۷٠٠ ۲٠,۸۳٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲۸,۷٠٠ ۲۹,٠۲٠
  ۱.۷۸
  ۵۶۳,٠۹۴ ۲۹,۲۲٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۶۳۲ ۲,۶۱٠
  ٠.۳۸
  ۳۹,۲۲۳,۶۲۹ ۲,۶۲۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۶,۵۴٠ ۶,۶۵٠
  ۲.۲۴
  ۲,۸۳۲,۷۹۱ ۶,۶۹٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۴۹٠
  ۴.۹۳
  ۱,۶۸۴,۲۵۴ ۱۳,۹۹٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۵۴۱ ۱,۵۳۸
  ٠.۴۶
  ۲٠,۱٠٠,۵۸۹ ۱,۵۳۴
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۷,۳۷٠ ۷,۳۹٠
  ٠
  ۶۹۸,۵٠۳ ۷,۳۷٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۵۴۱ ۱,۵۳۶
  ۴.۵۵
  ۴٠,۷۴۴,۸۵۳ ۱,۴۷۴
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۴,۱۵٠ ۴,۱۱۳
  ۳.۱۸
  ۳,۳۱۳,۷۷۱ ۴,٠۲۲
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۹۶۷ ۲,۹۵۳
  ۴.۹۹
  ۱۱,٠۹۱,۱۷۴ ۲,۸۲۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۷,۷۵٠ ۷,۸٠٠
  ۱.٠۲
  ۱,۸۴۲,٠۸۶ ۷,۸۳٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۸,۵۲٠ ۸,۶۲٠
  ۱.۶۷
  ۴,۵۷۲,۶۴۹ ۸,۳۸٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۷۶۵ ۳,۷۴۹
  ۴.۹۹
  ۱۴,٠۱۲,۲۵۲ ۳,۵۸۶
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۷,۱۵٠ ۷,۳۳٠
  ٠.۵۶
  ۳,۹۹٠,۵۳۶ ۷,۱۱٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۶,۹٠٠ ۶,۹۳٠
  ۵.۹۹
  ۱٠,۲۱۵,۷۴۷ ۷,۳۴٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۹۷٠ ۸,٠۳٠
  ۲.۱۸
  ۲۲,۵۹۶,۷۸۴ ۷,۸٠٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۳,۲۱۷ ۳,۲۵۲
  ٠.٠۳
  ۲,۵۵۵,٠٠۲ ۳,۲۱۶
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۴,۱۸۱ ۴,۱۹۱
  ٠.۴۸
  ۷,۴۲۹,٠۶۲ ۴,۱۶۱
 • جم پتروشیمی جم ۴۴,۴۹٠ ۴۴,۲۹٠
  ٠.۵۷
  ۶,۵۲۸,۳۲۸ ۴۴,۲۴٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۴۱,۸۲٠ ۱۴۱,۸٠٠
  ٠.٠۳
  ۲۴۱,۹۵۷ ۱۴۱,۷۸٠
 • چافست افست‌ ۵,۳٠٠ ۵,۳۷٠
  ۱.۱۲
  ۴,۵۵۸,٠۷۳ ۵,۳۶٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۹,۶۵٠ ۲۹,۹٠٠
  ۳.۲۶
  ۷۸٠,۷۷۳ ۳٠,۶۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,٠۵٠ ۲,٠۶۴
  ۱.۲۸
  ۱۴,۸۶٠,۵۴۳ ۲,٠۲۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۵,۸۹٠ ۵,۹۶٠
  ۱.۱۷
  ۱,٠۲۲,۹۸۴ ۵,۹۶٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۸۹۸ ۲,۸۷٠
  ۵
  ۳٠,۷۴۹,۸۵۷ ۲,۷۶٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۵۶۴ ۲,۵۴۷
  ۵
  ۸,۹۸۲,٠۹۸ ۲,۴۴۲
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۵٠
  ۱.۷۴
  ۱,۷٠۷,۷۴۶ ۶,۸۸٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۴۷٠
  ۲.۶۴
  ۱,۱۴۸,۶۵۵ ۱۲,۱۳٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۶۹۶ ۳,۶۷۶
  ۵
  ۴,۱۶۹,٠۵۵ ۳,۵۲٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۸,۳۵٠ ۳۸,۲۵٠
  ۵.۹۴
  ۱,۴۱۳,۲۲۳ ۳۶,۲٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۴۱,۵۵٠ ۴۱,۵۳٠
  ۴.۹۸
  ۵۹۷,۵۴٠ ۳۹,۵۸٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۹۴٠ ۵,۹۲٠
  ۵.۸۸
  ۲۸,۵۶۴,۵۵۳ ۵,۶۱٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۶۲٠ ۱۹,۵۲٠
  ٠
  ۸۹۶,۴۶۷ ۱۹,۶۲٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۹,۳٠٠ ۱۸,۹۵٠
  ۳.۲۱
  ۵۵۹,۱۳۴ ۱۸,۷٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۲۲۸ ۳,۲٠۱
  ۵.۹۸
  ۱۶,۶۱۸,۴۳۴ ۳,٠۴۶
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۱,۳٠٠ ۲۱,۴۵٠
  ۳.۶۵
  ۱,۹۲۵,۹٠۸ ۲٠,۵۵٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۲,۶٠٠ ۵۲,۴۵٠
  ۵.۹۴
  ۲,۸۸٠,۵۷۹ ۴۹,۶۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۷۳٠
  ۴.۳۶
  ۶,۴۶۲,۱۶۳ ۱٠,۳۲٠
 • حفاری حفاری شمال ۳,۹۳٠ ۳,۹٠۹
  ۵.۹۹
  ۱۶,۵۳۸,۲۷۸ ۳,۷٠۸
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۲,۶۹٠ ۲۲,۸۴٠
  ۴.٠۸
  ۴۳,۸۲۸,۷٠٠ ۲۱,۸٠٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۶,۹۵٠ ۷,٠۴٠
  ۲.۲۵
  ۴,۲۸٠,٠۲۴ ۷,۱۱٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۱٠۵ ۲,۱۶۱
  ۲.٠۹
  ۱۷,۹۳۵,۷۷۸ ۲,۱۵٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,٠۳٠ ۶,٠۷٠
  ٠.۵
  ۳,۱۵۴,۱۶۸ ۶,٠۶٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷۸۴ ۱,۷۸۸
  ٠.۶۲
  ۱۱٠,۹۱۱,۵۳۱ ۱,۷۷۳
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۱۴۶ ۱,۱۵۲
  ۲.۴۱
  ۱۵۱,۳۲۱,۶۶۶ ۱,۱۱۹
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۹,۸۴٠ ۲٠,۷۴٠
  ۲.۲۲
  ۲,۹۱۴,۳۶۶ ۲٠,۲۹٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,۴۳٠ ۶,۴۲٠
  ۴.۸۹
  ۶,۳۹۸,۲۲۴ ۶,۱۳٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۳,۲۴٠ ۱۳,۴۳٠
  ۱.۳
  ۴,٠۴۳,۵۱۲ ۱۳,٠۷٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۲۹٠ ۳,۳۵۵
  ۲.۶۳
  ۲۵,۶۵٠,۳۴۵ ۳,۳۷۹
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۵۶٠ ۱۷,۵۱٠
  ۵.۹۷
  ۱۲,۵۶٠,۶۷٠ ۱۶,۵۷٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۱۳,٠۶٠ ۱۲,۹۳٠
  ۴.۹۸
  ۷,۵۵۵,۶۸۷ ۱۲,۴۴٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱٠۶,٠٠٠ ۱٠۵,۲۱٠
  ٠.۷۸
  ۲۶۴,٠٠۱ ۱٠۵,۱۸٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۴٠٠ ۳,۳۷۹
  ٠.۸
  ۶۴,۹۴۴,۹۷۱ ۳,۳۷۳
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۴,۴۴٠ ۲۴,۸۷٠
  ٠.۲۴
  ۱,۲۱۷,۲۳٠ ۲۴,۵٠٠
 • خزامیا زامیاد ۱۳,۳۷٠ ۱۳,۵۸٠
  ۲.۳
  ۳۵,۴۱٠,۹۱۸ ۱۳,٠۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۵٠۲ ۳,۵۵۴
  ٠.۳۷
  ۱۶,۴٠۷,۲۶۹ ۳,۵۱۵
 • خساپا سایپا ۱,۹۵٠ ۱,۹۷۵
  ٠.۷۸
  ۲۱۱,۲۹۸,۹۷۶ ۱,۹۳۵
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۴۵٠
  ۱.۳۶
  ۲,۳۷٠,۴۶۶ ۱۴,٠۱٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,۷۴٠ ۶,۸۳٠
  ۲.۱۲
  ۵,۷٠۴,۱۵۶ ۶,۶٠٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,۴۱۳ ۲,۴۳۱
  ٠.۳۷
  ۵,۵۴۸,٠٠۲ ۲,۴٠۴
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۸,۴۹٠ ۱۸,۴٠٠
  ٠.٠۵
  ۱,۱۴۲,۱۲۶ ۱۸,۵٠٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۸۲٠ ۳,۹٠۸
  ٠.۲۴
  ۲٠۲,٠۴٠,٠۶۱ ۳,۸۲۹
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۳,۲٠٠ ۳۳,۲۷٠
  ۱.۸۹
  ۵۱٠,۷۸۳ ۳۳,۸۴٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۹۱۳ ۳,۹۷۶
  ٠.۴۶
  ۷,۴۹۱,۵۹۴ ۳,۸۹۵
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۲,۸۶۸ ۲,۹٠۹
  ۴.۹۱
  ۷,۸٠۷,۴۵۶ ۳,٠۱۶
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۸۴۶ ۱,۸۵۹
  ٠.۳۸
  ۱۲,۴۸۵,۱٠۶ ۱,۸۳۹
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۴,۸۶۱ ۴,۸۵۸
  ۴.۹۹
  ۱۳,۹۵۷,۵٠۶ ۴,۶۳٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۶۴٠
  ۲.۴۲
  ۳,۷۴۴,۸۳۴ ۱۳,۶۳٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۲۱۵ ۲,۲۳۱
  ٠.۵۴
  ۲۲٠,۱۳۳,۵۵۵ ۲,۲٠۳
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۳۳٠ ۷,۳۹٠
  ٠.۶۸
  ۱,۳۴۷,۳۵۶ ۷,۳۸٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۳,۴۱٠ ۲۳,۳٠٠
  ۱.۲۵
  ۶۳۷,۳۹۱ ۲۳,۱۲٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۱۴٠
  ٠.۷۱
  ۶۳۳,۱۷۹ ۱۴,۱٠٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۹,٠٠٠ ۳۸,۹۱٠
  ٠
  ۶۴,۵۳۶ ۳۹,٠٠٠
 • دالبر البرزدارو ۸,۴۹٠ ۸,۶۲٠
  ۱.۶۲
  ۴۲۴,۲۴۹ ۸,۶۳٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,۵۴۱ ۲,۵۶۴
  ٠.۸۶
  ۲,٠۲۳,۴۷۴ ۲,۵۶۳
 • داوه داروسازی آوه سینا ۶,۶۱٠ ۶,۷۱٠
  ۱.۹۳
  ۵۹٠,۲۴۱ ۶,۷۴٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۸,۱۵٠ ۸,۱۹٠
  ۱.۱۲
  ۱,۸۱۸,۵۱۳ ۸,٠۶٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۹,۹۶٠ ۲۹,۲۷٠
  ۲.۹۶
  ۱۹۶,۱۹۸ ۲۹,۱٠٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۳,۳۳٠ ۳۳,۴۳٠
  ٠.۲۷
  ۳۸۷,۳۲۴ ۳۳,۴۲٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۹,۴٠٠ ۲۸,۸٠٠
  ۴.۸۱
  ۴۵۵,۸٠۲ ۲۸,٠۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۸,٠۱٠ ۷,۹۶٠
  ۵.۹۵
  ۳,۲۱۸,۲۵۱ ۷,۵۶٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱٠,۷۲٠ ۱٠,۷۱٠
  ٠
  ۱,٠۵۹,۹۹۲ ۱٠,۷۲٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۱,۴۶٠ ۱۱,۴۲٠
  ٠.۳۵
  ۱,۶۶۵,۵۱۳ ۱۱,۵٠٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۱,۷٠٠ ۳۲,٠۵٠
  ٠.۴۸
  ۳,٠٠۲,٠۳۴ ۳۱,۵۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۴,۷۲٠ ۱۴,۷۵٠
  ۱.۴۵
  ۱,۹۳۷,۷۴۶ ۱۴,۵۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۱,۵٠٠ ۳۱,۳٠٠
  ۵.۸۸
  ۳,۲۴۸,۶۴۴ ۲۹,۷۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۳,۳۹٠ ۲۲,۹۶٠
  ۳.۵۹
  ۳۵۷,۲۶۷ ۲۲,۵۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۲۹٠ ۴,۲۴۶
  ۲.۲۹
  ۲,۳۹۵,۱٠۱ ۴,۱۹۴
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۹,۴۲٠ ۹,۴۵٠
  ۱.۸۴
  ۲,٠۶۸,۹۶۱ ۹,۲۵٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۵,۳۶٠ ۱۵,۳۴٠
  ٠.۱۳
  ۵۹۶,۳۲۴ ۱۵,۳۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۷,۴۲٠ ۷,۳۶٠
  ٠.۹۵
  ۵۴۶,۸۳۴ ۷,۳۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۳,۹۵٠ ۲۳,۴۶٠
  ۲.۳۹
  ۱۲۱,٠۶۲ ۲۳,۳۹٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۸,۹۱٠ ۲۹,۶۹٠
  ۱.۴
  ۲,۳۸۹,۴۹۵ ۲۸,۵۱٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۴,۶۷٠ ۲۴,۷۳٠
  ٠.۲۸
  ۳۲۳,۳۱۳ ۲۴,۷۴٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱٠,۶۵٠ ۱٠,۵۴٠
  ۱.۴۳
  ۸۶۴,٠۶۷ ۱٠,۵٠٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۶,۶۳٠ ۱۶,۶۵٠
  ٠.۱۸
  ۳۳۱,۴۵۲ ۱۶,۶٠٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۴۳,۳۵٠ ۴۲,۹٠٠
  ۴.۳۳
  ۱,۱۲۹,۸۱۹ ۴۱,۵۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲,۷۲۶ ۲,۷۵۷
  ۳.۶۷
  ۵,۵٠۹,۷۳۲ ۲,۸۳٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲٠,۷٠٠ ۲٠,۶۴٠
  ٠.۵۸
  ۱۷۱,۴۳۴ ۲٠,۵۸٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۸,۶۷٠ ۱۸,۸۱٠
  ٠.۶۹
  ۱,۵۶۸,۵۳۶ ۱۸,۸٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱,۷۵٠ ۱,۷۴۳
  ٠.۶۹
  ۴,۵٠۳,۵۶٠ ۱,۷۳۸
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۱,۸۵٠ ۲۲,٠۵٠
  ۵
  ۲,۹۱۴,٠۱۵ ۲۳,٠٠٠
 • دی بانک دی ۷۸۹ ۸٠۱
  ٠.۷۵
  ۵۶۵,۸۹٠,۱۱۹ ۷۹۵
 • دیران ایران‌دارو ۱۴,۸۴٠ ۱۴,۷٠٠
  ۴.۹۵
  ۳,۹۸۱,۲۴۸ ۱۴,۱۴٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۵۴۵ ۲,۵۴۳
  ٠.۲
  ۴۲,۷۱۶,۴۷۶ ۲,۵۴٠
 • رافزا رایان هم افزا ۴۹,۹٠٠ ۴۹,۸۵٠
  ٠.۲
  ۱۲٠,٠۷۹ ۴۹,۸٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴,٠۱۱ ۴,٠٠۵
  ٠.۲
  ۳,۳۲۹,۲۶۱ ۴,٠٠۳
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۴۶۶ ۴,۴۲۱
  ۱.۲۷
  ۲,۴۶۴,۳۱۵ ۴,۴۱٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۹,۵۱٠ ۹,۵٠٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۱۵,۸۶۲ ۹,٠۶٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۹۱۸ ۳,۹۷۴
  ٠.۳۸
  ۴,۷۷۱,٠۶۳ ۳,۹۳۳
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠۶٠
  ٠.۷
  ۱۴,۲۹۸,۳۱۶ ۱۷,۱۲٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۲,۸۵٠ ۱۲,۸۸٠
  ۱.۱
  ۱,٠۲۶,٠٠۷ ۱۲,۷۱٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲٠,۵۱٠ ۲٠,۷۷٠
  ۲.۱۴
  ۴۶۹,۲۷۳ ۲٠,٠۸٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۳۶,۶۵٠ ۱۳۶,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۳۲,۸۵۲ ۱۳٠,۱۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۷۷۹ ۲,۷۸۷
  ٠.٠۴
  ۶,۷۶۶,۹۸۳ ۲,۷۸٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۷,۵٠٠ ۳۷,۶۵٠
  ٠.۷۹
  ۳۹۶,۸۵۲ ۳۷,۸٠٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۱,۷٠٠ ۲۱,۴٠٠
  ۲.۲۵
  ۱,۶۵۵,۷۸۳ ۲۲,۲٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۵۲۶ ۳,۵۴۹
  ۱.٠۴
  ۲,۶٠۴,۴۶۶ ۳,۵۶۳
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۵٠٠ ۵,۵۷٠
  ۵.٠۱
  ۷,۳۷۵,٠۳۴ ۵,۷۹٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۸,٠٠٠ ۸,۱۶٠
  ۲.۳۲
  ۱,۵۶۸,۱٠۳ ۸,۱۹٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,۵۳۵ ۲,۶۱۱
  ۵.۷۶
  ۴۸,۲۵۶,٠۷۵ ۲,۶۹٠
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۹,۹۷٠ ۱۹,۸۹٠
  ٠.۳۵
  ۱,۱۶٠,۱۹۷ ۲٠,٠۴٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۴,۱٠٠ ۱۴,۱۸٠
  ۱.۵۹
  ۱,٠۲۷,٠۳۳ ۱۳,۸۸٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۹,۴۶٠ ۹,۵۷٠
  ٠.۲۱
  ۲,٠۳۴,۷۶۹ ۹,۴۸٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۷,۳۸٠ ۷,۳۴٠
  ٠.۵۴
  ۱,۴۳۸,۲۳۱ ۷,۳۴٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲٠,۹۵٠ ۲۱,۲۱٠
  ۲.٠۱
  ۴۸۲,۴۹۳ ۲۱,۳۸٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۲,۱۳٠ ۱۲,۱۳٠
  ۲.۱
  ۱,۶۸۸,٠۸۷ ۱۲,۳۹٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۴۶,۲٠٠ ۴۷,۱٠٠
  ۴.۹۴
  ۴۶۷,٠۹۷ ۴۸,۶٠٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱۳,۳۱٠ ۱۳,۳۷٠
  ٠.٠۸
  ۹,۴۴۳,۵۴۳ ۱۳,۳۲٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۷,۷۸٠ ۱۷,۷۸٠
  ۵.۹۶
  ۶۴۳,۵۳٠ ۱۶,۷۸٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳۱,٠٠٠ ۳۱,۶۲٠
  ۲.۱۵
  ۱۴۳,۸٠٠ ۳۱,۶۸٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۱۸,۲۳٠ ۱۸,۶۶٠
  ۳.۲۴
  ۲۴۷,۸۳۷ ۱۸,۸۴٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳٠,۶۱٠ ۳٠,۴۷٠
  ۱.۳۹
  ۳٠۱,۶۳۲ ۳٠,۱۹٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۳,۳۵٠ ۵۳,۷۵٠
  ۱.۱۱
  ۱۹۷,٠۲۴ ۵۳,۹۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۶۷,۷۵٠ ۶۷,۹٠٠
  ٠.۵۲
  ۱۳۹,۱۳۴ ۶۷,۴٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۹,٠٠٠ ۳۹,۳۵٠
  ٠.۵۴
  ۶٠۷,۱۲٠ ۳۹,۲۱٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۲۳۷ ۳,۱۷۶
  ٠.٠۳
  ۲۲,۴۱۴,۷۷٠ ۳,۲۳۸
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۴۳,۳۶٠ ۴۳,۵٠٠
  ٠.۶
  ۱۴۶,۵۷۲ ۴۳,۶۲٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۳,۳۵٠ ۲۴,٠۷٠
  ۳.۲۳
  ۲۷۳,۵۴۵ ۲۴,۱۳٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱٠,۹٠٠ ۱٠,۸۲٠
  ۲.۳۵
  ۳,۲۹۹,۶۹۲ ۱٠,۶۵٠
 • سپید سپید ماکیان ۲٠,٠۶٠ ۲٠,۳۶٠
  ۲.۱۴
  ۵,۷۲۹,۶۲۷ ۱۹,۶۴٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲۱,۱۵٠ ۲۱,۳۵٠
  ٠.۴۸
  ۳۴٠,۲۶۲ ۲۱,٠۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۱,۲۷٠ ۳۱,۲۳٠
  ٠.۴۵
  ۱,۵۱۷,۶۴۸ ۳۱,۱۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۵۸,۹٠٠ ۵۸,۴۶٠
  ٠.۹۳
  ۵۶,۴۵۵ ۵۸,۳۶٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۵,٠۹٠ ۲۴,۹۵٠
  ٠.۲۸
  ۳۹۶,۴۹۲ ۲۵,٠۲٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۳,۷۴٠ ۲۳,۵٠٠
  ۱.۱۱
  ۲۹۴,۸۳۸ ۲۳,۴۸٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۶,۷٠٠ ۲۶,۴٠٠
  ۱.۹۱
  ۱,۸۶۸,۶٠۷ ۲۶,۲٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۷۴٠
  ۴.۵۵
  ۵۳۲,۴۴٠ ۲۸,۸۱٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۷,۱۲٠ ۷,۱۲٠
  ۲.۷۴
  ۲,۵٠۸,٠۶۷ ۶,۹۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,۲۸٠ ۴,۲۹۵
  ۱.٠۴
  ۴,۷۱۸,۳۳۹ ۴,۲۳۶
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۲,٠۱٠ ۲۲,۱۱٠
  ۱.۶۱
  ۷۳۸,۸۲۳ ۲۲,۳۷٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۸,٠۲٠ ۸,٠۴٠
  ٠
  ۳,۹٠۲,٠۲۷ ۸,٠۲٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۷۵٠ ۸,۷۴٠
  ٠.۱۱
  ۸۵۵,۵۸۳ ۸,۷۴٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۶۲,۷۷٠ ۶۲,۵۸٠
  ۱
  ۷۱۲,۷۲۹ ۶۲,۱۵٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,۸۴٠ ۱۹,۸۴٠
  ٠.۵۵
  ۹۸۶,٠۴۲ ۱۹,۹۵٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۲۸٠
  ٠.۲
  ۱,۹۵۸,۵٠۹ ۱۵,۲۷٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۷,۵۷٠ ۱۷,۸٠٠
  ۱.۳۵
  ۳۱۶,۸۶۲ ۱۷,۸۱٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۷۵,۴۵٠ ۷۷,۶۶٠
  ۱.۸۷
  ۲۸۲,۸۸۷ ۷۶,۸۹٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۷,۶۳٠ ۱۷,۶۴٠
  ٠.۳۴
  ۳,۹۹۲,۵۸۲ ۱۷,۶۹٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۴,۲۶٠ ۳۴,۹۶٠
  ۱.۶۱
  ۲٠۸,۴۱۱ ۳۴,۸۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۴,۸۷٠ ۴۳,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۲۸,۲۳۲ ۴۲,۷۴٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱۱,۴۸٠ ۱۱,۸۴٠
  ۲.۳
  ۱۵,۷۲۶,۷۸۱ ۱۱,۷۵٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۲,۸۹٠ ۱۲,۹۶٠
  ٠.۶۹
  ۲۱۵,۸۳۴ ۱۲,۹۸٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۱۴٠
  ٠.۸۳
  ۱,۹۴۳,۶۹۵ ۱۲,٠٠٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۷,۷۹٠ ۷,۷۷٠
  ۲.۲۳
  ۲۵,۳۲۳,۳۱۵ ۷,۶۲٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۳٠,۱۴٠ ۳٠,٠۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۷۶۷,۹۷۲ ۲۸,۷۱٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۱,۴۴٠ ۲۱,٠۶٠
  ۲.۴۶
  ۷,۹۴۴,۵۳۷ ۲۱,۹۸٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۷,۸۹٠ ۲۷,۹٠٠
  ٠.۱۱
  ۱٠۱,۶۵۹ ۲۷,۹۲٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۵۹٠
  ٠.۹۴
  ۲,۳۶۱,۴۵۶ ۱٠,۶۲٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۳٠٠ ۷,۲۹٠
  ٠.۲۷
  ۱,٠۳۷,۲٠۱ ۷,۳۲٠
 • سیستم همکاران سیستم ۶,٠۶٠ ۶,۱۳٠
  ۱.۶۲
  ۱,۶۴۴,۶٠۸ ۶,۱۶٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۷,۶۵٠ ۷,۵۶٠
  ۲.۸۲
  ۱,۱۴۳,۶۴٠ ۷,۴۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۹۴٠
  ٠.۶۷
  ۳,۴۳۴,۲۳۷ ۲۳,۷۴٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴۶,٠٠٠ ۴۵,۹۴٠
  ٠.۸۶
  ۹,۸۴۹,۵۳۲ ۴۵,۶۱٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۷۵٠
  ٠.۴۸
  ۵۵۴,۳۲۳ ۱۴,۶۳٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۲۶٠
  ٠.۱
  ۲,۶۷۹,۳۳۲ ۱٠,۲۹٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۲,۹٠٠ ۲۳,٠۵٠
  ٠
  ۴,۴۲۴,۲۲۹ ۲۲,۹٠٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۱,۲۳٠ ۲۱,۲۹٠
  ٠.٠۵
  ۳,۳۱۵,٠۹۲ ۲۱,۲۲٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۵,۵۵٠ ۱٠۵,۴٠٠
  ۳.۶۸
  ۳۹۸,۶۳۸ ۱٠۱,۸٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۹,۱۹٠ ۹,۲۶٠
  ۱.۳۲
  ۳۹,۸۷٠,۳۳۷ ۹,٠۷٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۴,۷۱٠ ۱۴,۷۱٠
  ٠
  ۵,۲۹۹,۷۳٠ ۱۴,۷۱٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,۷۷٠ ۴,۷۵۱
  ۱
  ۱,۳۸۹,۷۹۱ ۴,۷۲۳
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۷,۸۲٠ ۱۷,۷۸٠
  ٠.۲۲
  ۹۴,۷۷۵ ۱۷,۷۸٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,٠۱٠ ۱,۹۸۴
  ۲.۵۵
  ۱۴,۹۱۸,٠۵۸ ۱,۹۶٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۶٠,٠٠٠ ۱۶۲,٠٠٠
  ٠.۵۱
  ۱,٠۶۷,۹۲۵ ۱۵۹,۱۹٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۹۹٠ ۷,٠۵٠
  ۱.۶
  ۹۹,۴۵۸,۴۸۲ ۶,۸۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۳۲٠ ۵,۳۷٠
  ٠.۵۷
  ۴۷,۱۷۲,۴۱۳ ۵,۲۹٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۴,۹۴٠ ۱۵,٠۴٠
  ۲.٠۵
  ۷۹۵,۸۵۱ ۱۴,۶۴٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱٠,٠۱٠ ۱٠,۱۱٠
  ٠.۸۱
  ۱,۵۴٠,٠٠٠ ۹,۹۳٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۴,۲۳٠ ۴۴,۲۴٠
  ٠
  ۳۴۶,۵٠۷ ۴۴,۲۳٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۲۳٠
  ۱.۳۱
  ۴۶۱,٠۴۱ ۱۲,۱۸٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۴۴,۵۵٠ ۱۴۲,۱۵٠
  ۴.۸۲
  ۸٠۹,۷۶۶ ۱۳۷,۹٠٠
 • شرانل نفت ایرانول ۵۲,۸٠٠ ۵۲,۱٠٠
  ٠.۴۸
  ۸۵۶,۸۶۱ ۵۲,۵۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۴٠٠ ۳,۴٠٠
  ۱.۵۲
  ۲٠,۷۲۱,٠۳۱ ۳,۳۴۹
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۹۴۵ ۹۴۴
  ۱.۶۱
  ۴۴۵,۶۶۹,۶۷۲ ۹۳٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱,۷۱۵ ۱,۷۳۲
  ٠.۱۲
  ۸,۵٠۷,٠۴۳ ۱,۷۱۳
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۵,۱۵٠ ۳۵,۱۵٠
  ۴.۶۱
  ۳,۵۷۲,۶۹۳ ۳۳,۶٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۸,۵۷٠ ۷۹,۳۳٠
  ٠.٠۳
  ۷۳۴,۸۳۳ ۷۸,۵۹٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۷,٠۱٠ ۱۶,۹۲٠
  ۵
  ۲,۳۳۷,۱۹۴ ۱۶,۲٠٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۱۳۵ ۱,۱۴۵
  ٠.۷۹
  ۱۷,٠۳۸,۶٠۴ ۱,۱۴۴
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱۱,۸٠٠ ۱۱,۸۲٠
  ٠.۱۷
  ۷,۳۴۴,۵۹۴ ۱۱,۸۲٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۳۵,۱۵٠ ۳۵,٠٠٠
  ۳.۸۴
  ۲,۲۲۳,۶۲۵ ۳۳,۸۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳,۳۲۴ ۳,۳۱۱
  ۱.۷۱
  ۵,۷۳۶,۱۶۴ ۳,۲۶۸
 • شکلر نیروکلر ۲۲,٠٠٠ ۲۱,۹۸٠
  ۲.۵۲
  ۸۹۳,۸۸۵ ۲۱,۴۶٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۶۸,۴۸۸ ۲۶۸,۴۸۸
  ٠
  ۳۹,۸۴٠ ۲۶۸,۴۸۸
 • شگل گلتاش‌ ۵,٠۶٠ ۵,٠۵٠
  ٠.۲
  ۱,۳۵۲,۹٠۸ ۵,٠۵٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۳۷٠
  ٠.۳۹
  ۶,۴۱۷,۶۲۵ ۱٠,۳۴٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۹۸٠ ۴,۹۷٠
  ۴.۸۴
  ۳,۲۱۷,۸۸۲ ۴,۷۵٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۷۱٠ ۷,۶۸٠
  ٠.۷۸
  ۲,۱۳۴,۳۹۱ ۷,۶۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۶,۵۶٠ ۱۶,۵۸٠
  ۲.۳۵
  ۱,۲۲۲,۳٠۹ ۱۶,۱۸٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۷۲,۷۵٠ ۷۲,۶۸٠
  ٠.۳۶
  ۶۶۴,۶۵۴ ۷۲,۴۹٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲٠,۶۹٠ ۲٠,۷۸٠
  ۱.۳۷
  ۱۱,۶۷٠,۵۳۲ ۲٠,۴۱٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۴,۷۵۳ ۴,۷۸۶
  ٠.۷۹
  ۵,۹۲۷,٠٠۵ ۴,۷۹۱
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۹,۳٠٠ ۵۹,۱٠٠
  ٠.٠۳
  ۳٠۳,۲۹۲ ۵۹,۲۸٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۹,۶٠٠ ۹,۶۷٠
  ٠.۶۲
  ۵۵۷,۵۶۹ ۹,۶۶٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳,۸۹٠ ۳,۸۸۷
  ۵.۹۹
  ۸٠,۲۴۳,۸۵٠ ۳,۶۷٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶٠,۵۸٠ ۵۹,۷۵٠
  ۴.۴۳
  ۲۱۷,۹۴٠ ۵۸,٠۱٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳٠,۳٠٠ ۳٠,۳٠٠
  ۱.۱۷
  ۳٠۱,۸۹۱ ۲۹,۹۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۱,۷۹٠ ۱۱,۸۹٠
  ۱.۲۶
  ۱,۳۲۴,۲۸۹ ۱۱,۹۴٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۵,۳۲٠ ۱۵,۷۶٠
  ۱.۴۶
  ۱,۶۴۳,۱۸۵ ۱۵,۱٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۲۱٠ ۲,۲۲۸
  ٠.۶۷
  ۵,۸۵۵,۶۲۴ ۲,۲۲۵
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۱,۴۱٠ ۱۱,۳۶٠
  ٠.۸
  ۵٠۱,۴۸۷ ۱۱,۳۲٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۸,۶۵٠ ۴۸,۳۱٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵۵۳,۴۹۲ ۴۶,۳۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶,۵۵٠ ۲۶,۴۸٠
  ۴.۹۸
  ۴,۱۸۷,۱۴۳ ۲۵,۲۹٠
 • غدیس پاکدیس ۱٠,۷۹٠ ۱٠,۷۸٠
  ۲.٠۹
  ۲,۳۵۳,۶۳۷ ۱۱,٠۲٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۸,۷۹٠ ۸,۸۵٠
  ۳.۴۱
  ۱۴,۳۲۷,۴۶۹ ۸,۵٠٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۳۵۲ ۳,۳۴۲
  ٠.۴۲
  ۷,۸۵۵,۶۸۱ ۳,۳۳۸
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۴,۹۹٠ ۵,٠۵٠
  ۵.۸۵
  ۳,۷۱۵,۹٠۱ ۵,۳٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۷۴٠ ۳,۸۳٠
  ۲.۸۱
  ۸۸٠,۸۸٠ ۳,۸۴۸
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۶,۲۸٠ ۱۶,۴٠٠
  ۳.۲۱
  ۸۲۶,۱۶٠ ۱۶,۸۲٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۵,۳۷٠ ۵,۴۴٠
  ۱.۴۷
  ۹۱۱,۶۹۷ ۵,۴۵٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۴۶٠ ۲,۴۵۲
  ٠.۷۴
  ۱۴,۹۸۴,۲۱۳ ۲,۴۴۲
 • غصینو صنعتی مینو ۱۲,۹۵٠ ۱۳,۱۴٠
  ٠.۶۹
  ۲,۳۵۷,۹۵۶ ۱۳,٠۴٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۵,۴۵٠ ۵,۴۷٠
  ۱.۶۲
  ۷٠۵,۶۴۴ ۵,۵۴٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۳,۵۸٠ ۴۳,۶٠٠
  ٠.۶۷
  ۱,۱۹۴,۲۴۲ ۴۳,۲۹٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۵۷۵ ۱,۵۹٠
  ٠.۵۱
  ۶,٠۳۸,۳٠۷ ۱,۵۶۷
 • غگز گز سکه ۸,۱۵٠ ۸,۱۵٠
  ٠.۶۱
  ۴۵٠,٠٠٠ ۸,۲٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۸۲٠ ۴,۸۴٠
  ٠
  ۲۷,۶۲۲,۲۸۸ ۴,۸۲٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۴۴,۴۵٠ ۴۵,٠۵٠
  ۱.۸۸
  ۱۲۱,۵۱۸ ۴۵,۳٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۱,۳۴٠ ۱۱,۵۵٠
  ۱.۴۸
  ۱,۷۶۵,۶۴۹ ۱۱,۵۱٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۴,۴۴٠ ۱۴,۴٠٠
  ۳.۱۴
  ۹۵۳,۵۶۶ ۱۴,٠٠٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۲,۷۶۲ ۲,۷۶۸
  ۴.۱
  ۲۶,۳۷۷,۴۲۳ ۲,۸۸٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۴۹٠
  ۵
  ۳,۶۸۷,۹۳۷ ۱۳,۸۱٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵,۳۵٠ ۵,۳۶٠
  ٠.۳۸
  ۳,۱۴۳,٠۷۳ ۵,۳۳٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۱۷٠
  ۴.۳۹
  ۲۴,۲٠۷,٠۲٠ ۱۲,۹۸٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۴,۷۶٠ ۴,۷۶٠
  ۴.۸
  ۴٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠
 • غویتا ویتانا ۴,۳۶۳ ۴,۴۲۵
  ٠.۳۲
  ۳,۸۲۵,۵۶۷ ۴,۳۴۹
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,٠۲۴ ۱,٠۲٠
  ۴.۹۲
  ۴۷,۷٠۹,۱۴۲ ۹۷۶
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۴۵۸ ۱,۴۵۹
  ۱.۶
  ۳۵,۷۲٠,۸٠۶ ۱,۴۳۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۵۲٠ ۸,۴۹٠
  ٠.۵۹
  ۳۹,۵۹۵,۹۸۴ ۸,۴۷٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۲۱,۱۲٠ ۲۱,٠۱٠
  ۱.۸۸
  ۱۲,۴۳۲,۲۷۸ ۲٠,۷۳٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۹,٠۷٠ ۹,٠۵٠
  ٠.۱۱
  ۱,٠٠٠,۶۸۵ ۹,٠۶٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۲٠,۲۵٠ ۲٠,٠۷٠
  ۱.۵
  ۲,۷۸۹,۶۹۹ ۱۹,۹۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۵,۵٠٠ ۲۵,۵۲٠
  ۲.۶۶
  ۱,۷٠۶,۶۹۲ ۲۴,۸۴٠
 • فپنتا سپنتا ۵۵٠,٠٠٠ ۵۵۵,۳۲٠
  ٠.۸۵
  ۹۶,۴۷۳ ۵۵۴,۷۳٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۹,۹۴٠ ۹,۸۶٠
  ۴.۹۶
  ۱۲,۷۴۶,۹۴۱ ۹,۴۷٠
 • فجام جام‌دارو ۴,۵۶۲ ۴,۴۸۹
  ۴.۹۹
  ۵,۴٠٠,۸۳۱ ۴,۳۴۵
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۶,۲۶٠ ۱۶,۲۱٠
  ٠.۶۷
  ۲,۳۱۴,۷٠۳ ۱۶,۳۷٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۲۳٠ ۳,۲۴۲
  ٠.۴۹
  ۷,۵۶۸,٠۳۷ ۳,۲۴۶
 • فخاس فولاد خراسان ۲٠,۷۸٠ ۲٠,۷۸٠
  ٠.۱
  ۹۶٠,۵۱۹ ۲٠,۸٠٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۵,۴۶٠ ۵,۴۹٠
  ٠.۵۵
  ۲٠,۶۹۵,۲۱۹ ۵,۴۹٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۱,۷۴٠ ۱۱,۸۹٠
  ٠.۶۸
  ۸,۲۵۴,۹۹۳ ۱۱,۸۲٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۸,۱۵٠ ۲۸,۳۹٠
  ۱.۲۳
  ۶۶٠,۱۶۲ ۲۸,۵٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۶,۶۶٠ ۶,۶۹٠
  ۱.۸۳
  ۳,۸۲۱,۷۴۳ ۶,۵۴٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۲۷,۲٠٠ ۲۷,۵۵٠
  ٠.۵۵
  ۲۴۴,۵۷٠ ۲۷,٠۵٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۴,۶۵٠ ۱۴,۷۲٠
  ۱.۹۵
  ۱,۴۸۲,۵۲۹ ۱۴,۳۷٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۲۶,۵٠٠ ۲۶,۲۵٠
  ۱.۱۵
  ۴,۲٠۲,۸۲۲ ۲۶,۲٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۶,۲۵٠ ۶,۳۵٠
  ٠.۴۸
  ۲,۷۹۶,۲۸۱ ۶,۲۸٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۸۴۹ ۳,۹۱۱
  ۳.۳۶
  ۲۳,٠۷۸,۱٠۱ ۳,۹۸۳
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۶,۲۹٠ ۲۶,۲۲٠
  ٠.۱۱
  ۱,۷٠۱,۱۶۷ ۲۶,۲۶٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۳۳٠
  ۱.۱۱
  ۲,۲۹٠,۱۷٠ ۱۶,۲۲٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۴۳۸ ۱,۴۱۷
  ۱.۲۴
  ۱۹,۱۹۱,۶۷۱ ۱,۴۵۶
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۹,۹۵٠ ۲٠,٠۵٠
  ٠.۲۵
  ۲,۷۵۸,۸۴۲ ۲٠,٠٠٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۸,۱۱٠ ۸,۳٠٠
  ۲.۴۱
  ۲,۷۲۸,۱۸۷ ۸,۳۱٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۹,۸۱٠ ۱۹,۸۹٠
  ٠.۲
  ۴۵۹,۱٠۷ ۱۹,۸۵٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۳۱۳ ۲,۳۸٠
  ۱.۲۳
  ۸۱,۵۵۶,۷۴۳ ۲,۲۸۵
 • فمراد آلومراد ۳۹,۵۳٠ ۳۸,۶۷٠
  ۱.۲
  ۶,۳۷۷,۳۸۹ ۳۹,٠۶٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۷۴٠ ۶,۷۴٠
  ٠.۳
  ۹٠,۵۶۳,۳۴۱ ۶,۷۲٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۸,۳٠٠ ۲۸,۱۵٠
  ٠.۵۷
  ۲۸۵,۳۲۹ ۲۸,۱۴٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۲٠,۳۲٠ ۲۱۹,۵۳٠
  ۵
  ۳۵۶,۲۵۱ ۲٠۹,۸۳٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱٠,۹۲٠ ۱٠,۹۳٠
  ٠.۲۸
  ۴۴,۸۱۷,۷٠۸ ۱٠,۸۹٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۸,۴۹٠ ۸,۶٠٠
  ۱.۳۹
  ۲,٠٠٠,۹۶۱ ۸,۶۱٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱٠,۴۹٠ ۱٠,۴۵٠
  ۵.۹۶
  ۱,۴۸۶,۱۲۵ ۹,۹٠٠
 • قاسم قاسم ایران ۴,۹۱۷ ۴,۹۴۵
  ٠.۶۳
  ۲,۸۳۲,۳۱۹ ۴,۸۸۶
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۹۱٠ ۸,۸۴٠
  ٠.۹۱
  ۳۵۳,٠۸۷ ۸,۸۳٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۵۵٠ ۲,۶٠۴
  ۲.۴۵
  ۶٠,۴۳۶,۳۱۹ ۲,۶۱۴
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۶۷٠
  ۴.۲۳
  ۱۷,۹۲۶,۳۶۹ ۱۳,۲۴٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۲۱,۵۹٠ ۲۱,۴۶٠
  ۴.۵
  ۲,۲۲۵,۷۵۹ ۲٠,۶۶٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴,۷٠۳ ۴,۷۷۷
  ۱.۶۱
  ۴۷۳,۷۷۵ ۴,۷۸٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,٠۴۵ ۲,٠۷۷
  ۳.۱۳
  ۶,۶۸۵,۶۹۹ ۲,۱۱۱
 • قشهد شهد ۱۳,۸۷٠ ۱۳,۶۴٠
  ۲.۳۶
  ۳۷۸,۵۲۳ ۱۳,۵۵٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۱۲٠ ۷,۱۷٠
  ٠.۷۱
  ۲,۱۱۶,۸۱۵ ۷,٠۷٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۸۳,۵٠٠ ۸۴,۴۶٠
  ۱.۵۴
  ۸۲,۲۵۱ ۸۴,۸۱٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۳,۹۹٠ ۲۳,۸۲٠
  ٠.۶۳
  ۱,٠۹۵,۵۴۵ ۲۳,۸۴٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۱٠,۷۶٠ ۱٠,۹۹٠
  ۳.۱۵
  ۴۸٠,۱۷۵ ۱۱,۱۱٠
 • قنیشا قند نیشابور ۳۲,۹۴٠ ۳۳,۱۷٠
  ٠.۱۸
  ۲,۳۵۵,۸٠۵ ۳۳,٠٠٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۷,۳۵٠ ۷,۵۶٠
  ۲.۹۱
  ۵۵۹,۹۴۴ ۷,۵۷٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۱,۹۱٠ ۱۱,۹۸٠
  ٠.۲۵
  ۱,۳۷۱,۸۶۳ ۱۱,۸۸٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۳,۷۵٠ ۲۳,۱۵٠
  ۳.۴۹
  ۳۵۸,۳۷۵ ۲۲,۹۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲۲,۷٠٠ ۲۲,۸۷٠
  ٠.۳۵
  ۴,۸٠۵,۹۱۳ ۲۲,۷۸٠
 • کاما باما ۵,۸۴٠ ۵,۸٠٠
  ۲.۲۸
  ۱۸,۴۸۶,۸۸۵ ۵,۷۱٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,۹۱٠ ۵,۸۲٠
  ۱.۵۵
  ۵,۵۳۷,۶۷۸ ۵,۸۲٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۵,۲۷٠ ۱۵,۲۴٠
  ۱.۵۳
  ۵۳٠,۴۳۹ ۱۵,٠۴٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۱,٠۳٠ ۳۱,۲۹٠
  ٠.۳۲
  ۴۸۷,۷۵۲ ۳٠,۹۳٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۷,۵٠٠ ۷,۵۵٠
  ٠.۶۶
  ۶۵۱,۵۴٠ ۷,۵۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۸,۴۵٠ ۸,۴۶٠
  ٠.۶
  ۲,۲۱۷,۱۲۸ ۸,۴٠٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۹,۶۹٠ ۹,۶۵٠
  ۱.۴۷
  ۶۸۵,۷۹۶ ۹,۵۵٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۶۶٠
  ۱.۹۸
  ۱,٠٠۷,۸۵۵ ۱٠,۶۱٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲۶,۷٠٠ ۲۶,۲۵٠
  ٠.۳۷
  ۳,۴۹۸,۲٠۸ ۲۶,۸٠٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۷,۸۶٠ ۷,۸۴٠
  ۵.۶۵
  ۱٠,۸۵۱,۱۳٠ ۷,۴۴٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۵,۷۴٠ ۱۵,۷۳٠
  ٠.۱۳
  ۲,۴۱٠,۶۸۴ ۱۵,۷۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۵,٠۹۹ ۵,٠۸۳
  ۳.۲۸
  ۴,۷۵۴,۴۸۶ ۴,۹۳۷
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۳٠٠
  ۲.۳۹
  ۱,۹۷۳,۱۱۹ ۱۲,۹۹٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷٠,۳٠٠ ۷۱,۵۴٠
  ۲.۲۸
  ۳,۶۷۶,۸۶۷ ۶۸,۷۳٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۴۷۲ ۱,۴۳۹
  ۳.۳۷
  ۲۵,۱۵۲,۵۷۱ ۱,۴۲۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۶۳,۹۸٠ ۶۳,۲۷٠
  ۲.۳۴
  ۷۵۸,۳۳۴ ۶۲,۵۲٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۸۳۵ ۸۴۲
  ۱.۷۶
  ۱۳۷,۸۲۹,۵۲۲ ۸۵٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۵,۱۵٠ ۲۵,۳۷٠
  ٠.۴۷
  ۴۹۸,۶۸۶ ۲۵,۲۷٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۹,۴۵٠ ۱۹,۵٠٠
  ٠.۵۱
  ۱,۲۶۴,۴۱۴ ۱۹,۵۵٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۷,۱۴٠ ۲۷,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۵۹۷,۳۳۸ ۲۵,۸۵٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۵,٠۱٠ ۴۵,۲۹٠
  ٠.۳۵
  ۵۳۴,٠۵۶ ۴۵,۱۷٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۷,۴۹٠ ۷,۴۶٠
  ۵.۹۴
  ۱۷,۹۴۸,۸۷۳ ۷,٠۷٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶,۴۱٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۱
  ۳,۳۸۹,۳۸٠ ۶,۳۴٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,۸۱٠ ۸,۸۹٠
  ۳.۶۵
  ۳,۸۷۹,۵۵۸ ۸,۵٠٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۷,۳۵٠ ۸۹,۳٠٠
  ۴.۵۹
  ۹۴,۹۱۵ ۹۱,۵۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲٠,۷٠٠ ۲٠,۷۴٠
  ٠.۴۸
  ۶۶۶,۶۹٠ ۲٠,۸٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴,۶۷۹ ۴,۵۹۸
  ۲.۷۹
  ۶,۱۹۴,۳٠۳ ۴,۵۵۲
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۸,۵۸٠ ۸,۶۲٠
  ٠.۵۸
  ۷٠۳,۵۹۵ ۸,۶۳٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۴,۹۴٠ ۱۵,٠۱٠
  ۱.٠۱
  ۹۱۴,۵۸۵ ۱۴,۷۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۳,۷۲٠ ۱۳,۶۹٠
  ٠.۲۲
  ۵,۶۱۷,۸۹٠ ۱۳,۶۹٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۶,۸۵٠ ۴۷,۶٠٠
  ۲.۱۹
  ۷۴۵,۱۸۲ ۴۷,۹٠٠
 • کلر کلر پارس ۷۴,۴۵٠ ۷۵,٠۵٠
  ۳.۱۹
  ۱,۱٠٠,۲۳۱ ۷۶,۹٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۴,۸۵٠ ۲۴,۹۹٠
  ٠.۴
  ۵۸۶,۲۷۵ ۲۴,۷۵٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۳,۱۷٠ ۳,۱۹۸
  ٠.۷۶
  ۹,۸۶۵,۸۲٠ ۳,۱۴۶
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵,۲۶۲ ۵,۲۵۲
  ۵.۹۸
  ۴,۶۳۷,۳٠۵ ۴,۹۶۵
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۵,۹۳٠ ۱۵,۸۷٠
  ٠.۱۹
  ۸۲۸,٠۳۴ ۱۵,۹۶٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۸,٠۹٠ ۱۸,٠۶٠
  ٠
  ۵,۸۶۲,۴۴۳ ۱۸,٠۹٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱٠,۹۵٠ ۱۱,٠۷٠
  ٠.۷۳
  ۱,۹۴۳,۴۵۳ ۱۱,٠۳٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۹۸۹ ۴,٠٠٠
  ٠.٠۵
  ۴,۵۲۸,۷۸۴ ۳,۹۸۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴,۷۴۹ ۴,۷۴۸
  ٠.۷۵
  ۲۳,۱۳۳,۹٠۵ ۴,۷۸۵
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱٠,٠٠٠ ۱٠,٠۸٠
  ٠.۷
  ۸۸۴,۱۲۱ ۹,۹۳٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۶۶۱ ۷,۶۶۱
  ٠.٠۷
  ۱۷۸,۸۲۵ ۷,۶۶۶
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۶,٠۳٠ ۶,٠۵٠
  ۱.۱۷
  ۲,٠٠٠,٠۷۷ ۵,۹۶٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۱۹٠
  ۲.۷۲
  ۱,۲۴۸,۵٠۴ ۲۵,۷٠٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۲۹٠
  ۱.٠۵
  ۲,۷۸۹,۵۱۵ ۱۳,۳۹٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۵۱۲ ۱,۵۱۶
  ٠.٠۷
  ۳,۲۳۹,۷۲۶ ۱,۵۱۱
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۵۶٠ ۵,۴۵٠
  ۲.۷۷
  ۹۸۳,۸٠۵ ۵,۴۱٠
 • لابسا آبسال‌ ۶,۷۸٠ ۶,۸۱٠
  ٠
  ۱,٠۵۵,۸۷٠ ۶,۷۸٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵٠,۴٠٠ ۴۹,۸۶٠
  ۳.۴۳
  ۱,۶۵۱,۶۷۸ ۵۲,۱۹٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۸۵,۶٠٠ ۸۶,۶۳٠
  ۱.۶۱
  ۱,۵۶۶,۱۱٠ ۸۷,٠٠٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۳۱,۹۶٠ ۱۳۳,۲۴٠
  ۲.۶
  ۱٠۱,۱۴۲ ۱۲۸,۶۲٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۶,۷۵٠ ۲۶,۶۵٠
  ۴.۹۸
  ۳,۸۹۷,۵۶۶ ۲۵,۴۸٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۸,۷٠٠ ۳۸,۹۵٠
  ۱.۱۸
  ۱۹۵,۷۸۴ ۳۸,۲۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۷,٠٠٠ ۷,٠٠٠
  ٠
  ۵۲۹,۳۴۹ ۷,٠٠٠
 • ما بیمه ما ۴,۴۴۹ ۴,۴۴۲
  ٠.۲۹
  ۶٠۳,٠۷٠ ۴,۴۳۶
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,٠٠٠ ۳,٠۲٠
  ٠.۹۶
  ۸,۹۹۱,۶۹۳ ۳,٠۲۹
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۹۱,۲٠٠ ۱۹٠,۶٠٠
  ٠.۳۱
  ۳۴,۱۶۶ ۱۹٠,۶٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳٠,۷۱٠ ۳٠,۲۱٠
  ۳.۳۳
  ۴,۷۲۶,٠۴۷ ۲۹,۷۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۶۴٠
  ۳.۷۲
  ۴,۲۶۲,۵۷۴ ۲۲,۸۵٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۷,۳۲٠ ۷,۳۲٠
  ٠.۱۴
  ۶,۹٠٠,۴۲۱ ۷,۳۱٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱٠,۱۲٠ ۱٠,٠۹٠
  ۱.۵
  ۲,۹۳۲,۷۷۷ ۹,۹۷٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۱,۴٠٠ ۴٠,۴٠٠
  ٠
  ۱,۵٠۵,۹۲۸ ۴۱,۴٠٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۱۵۱ ۱,۱۶٠
  ٠.۹۵
  ۲۳,۴٠۳,۴۱۷ ۱,۱۶۲
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۹,۴۵٠ ۱۹,۳۸٠
  ٠.۴۶
  ۳,۳۸۸,۶٠۹ ۱۹,۳۶٠
 • میهن بیمه میهن ۳,۳۹۹ ۳,۳۷۶
  ٠.۵۹
  ۲,۶۲۶,۱۷۱ ۳,۳۷۹
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۹,۲۴٠ ۸,۷۹٠
  ۵.۴۸
  ۷۴۶,۹۱۱ ۸,۷۶٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۵,٠۶۹ ۵,٠۳۹
  ۵.۹۸
  ۲,۸۷٠,۸۱۲ ۴,۷۸۳
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۸۸,۹۵٠ ۸۹,۹۷٠
  ۲.۸
  ۹۱,۱٠۶ ۹۱,۵۱٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۲۲,۶۹٠ ۱۲۳,۲۴٠
  ۲.۷
  ۲,۷۱۷,۸۶۹ ۱۱۹,۴۷٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۵۹۹ ۱,۵۸۸
  ۱.۹۱
  ۹,۷٠۸,۶۱۲ ۱,۵۶۹
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۹,۲۵٠ ۹,۲٠٠
  ۲.۲۱
  ۱۲,۴۱۳,۸۵۵ ۹,٠۵٠
 • هجرت پخش هجرت ۱۶,۶۱٠ ۱۶,۷٠٠
  ۱.٠۱
  ۵۴۳,۲٠۱ ۱۶,۷۸٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۴۳٠
  ٠.۳
  ۲,٠۳۱,۱۵۵ ۱۳,۴۴٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۸,۲٠٠ ۸,۱۲٠
  ٠.۱۲
  ۱۳,۳۱۳,۷۱۶ ۸,۱۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۹,۸۵٠ ۹,۷۷٠
  ۱.۹۷
  ۱,۷۵۸,۱۳۷ ۹,۶۶٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۸۶,۴۱٠ ۸۲,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۸۲,۳٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۷۷۷ ۲,۷٠۹
  ۴.۶۳
  ۳,٠۸۵,۵۴٠ ۲,۶۵۴
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۲۳٠ ۷,۲۶٠
  ٠
  ۲,٠۳۶,۹۵۱ ۷,۲۳٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۳,۷۸٠ ۱۳,۷۹٠
  ٠
  ۲,۸۶۸,٠۸۴ ۱۳,۷۸٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۵۳٠ ۲,۵۲۳
  ٠.۸
  ۳,۱۷۶,۴۶۹ ۲,۵۱٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۹۲٠ ۲,۹۱۹
  ۱.۲۱
  ۶,۷۸٠,۴۷۲ ۲,۸۸۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,۹۴٠ ۹,۹۴٠
  ٠
  ۲,۸۴۳,٠۵۴ ۹,۹۴٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۸,٠٠٠ ۸,٠٠٠
  ٠
  ۴,۹۳٠,۵۷۷ ۸,٠٠٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۸۵۲ ۱,۸۶۵
  ۱.۵۹
  ۹۱,۱۶۵,۳۳۶ ۱,۸۲۳
 • وبملت بانک ملت ۳,٠٠۴ ۳,٠۱۵
  ۱.۵۶
  ۱۳۷,۳۵٠,٠٠۶ ۲,۹۵۸
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۵,۱٠٠ ۱۵,۱٠٠
  ٠
  ۱۴۱,۷۲۶ ۱۵,۱٠٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۹۱۶ ۳,۹۲۶
  ٠.۳۳
  ۲,۹۷۶,۲۶۵ ۳,۹٠۳
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۴۷۵ ۱,۴۷۵
  ٠.۲۷
  ۵,۵۶٠,۱۷۸ ۱,۴۷۱
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۸٠٠ ۱,۸٠۶
  ٠.۱۱
  ۳۵,۱۴۶,۶۹۴ ۱,۸٠۲
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۹,٠٠٠ ۸,۹۹٠
  ٠.۲۲
  ۱۴,٠۱۲,۹۳۷ ۸,۹۸٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۹,۸۵٠ ۹,۸۶٠
  ٠.۵۱
  ۱,۱۴۲,۴۳۹ ۹,۸٠٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۵,۹۴٠ ۳۵,۸۹٠
  ٠.٠۶
  ۲۴٠,۳۲۸ ۳۵,۹۲٠
 • وپست پست بانک ایران ۴,۴٠٠ ۴,۳۶۵
  ۱.۷۸
  ۱۲,۶۴۵,۴۶۷ ۴,۳۲۳
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,۲۸٠ ۲,۲۸۳
  ٠.٠۴
  ۳,۴۷۸,۸۱۸ ۲,۲۸۱
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۸۴٠ ۱,۸۵۲
  ۳.٠۲
  ۱۴۸,۱۸۸,۱۲۸ ۱,۷۸۶
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۲۷۱ ۱,۲۸۹
  ۱.۸۵
  ۳,۱۸۳,۱۵۵ ۱,۲۹۵
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۷,۷۱٠ ۷,۵۵٠
  ۵.۹۱
  ۱,۴۲۱,۷۷۴ ۷,۲۸٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۱۶٠ ۴,۱۷۱
  ٠.۲۲
  ۱,۷۶۳,۳۳۴ ۴,۱۵۱
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,۷۹٠ ۵,۸٠٠
  ٠.۵۲
  ۲,٠۱۵,۱۴۲ ۵,۸۲٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۸,۷۵٠ ۸,۷۸٠
  ٠
  ۳,۳۳۷,۳٠۶ ۸,۷۵٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۱,۱۱٠ ۱۱,٠۶٠
  ٠.۲۷
  ۴,۶۳۱,۸۴۵ ۱۱,٠۸٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,۴۲٠ ۴,۴۶۲
  ٠.۶۱
  ۲۵,۵۷۱,۶٠۶ ۴,۳۹۳
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,۵٠٠ ۵,۵۱٠
  ٠.۵۵
  ۸,۴۵۱,۸۸٠ ۵,۴۷٠
 • ودی بیمه دی ۴,۷٠٠ ۴,۷۵۳
  ۱.۱۸
  ۴,۳۸۷,٠٠۵ ۴,۷۵۶
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۶,۳۷٠ ۶,۵٠٠
  ٠.۴۷
  ۴۱,۶۲۸,۲۵۴ ۶,۴٠٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۷۸٠ ۵,۸۵٠
  ۱.٠۵
  ۴۹,۲۵۳,۶٠۷ ۵,۷۲٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳۵,۵۱٠ ۳۵,۴۹٠
  ۶
  ۱۳,۱۵٠,۴۳٠ ۳۳,۵٠٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۵۵۹ ۳,۵۶۶
  ٠.۸۶
  ۶,۶۶۷,۲۹۲ ۳,۵۹٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۴۸۷ ۴,۴۷۵
  ٠.۲۵
  ۱۸,۲۳۶,۲۸۲ ۴,۴۷۶
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۶,۸۶٠ ۶,۸۶٠
  ٠
  ۵,۲۱۵,۲٠۱ ۶,۸۶٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۷۳٠ ۲,۷۱۹
  ٠.۵۹
  ۱,۱۹۱,۷۳۱ ۲,۷۱۴
 • وسینا بانک سینا ۲,۳٠۶ ۲,۳٠۱
  ۵.۹۷
  ۴۴,۱۸۳,۲۲۳ ۲,۱۷۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۹۲۵ ۲,۹۳۹
  ٠.۱۷
  ۳,۲۲۴,۴۵۷ ۲,۹۲٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۳,۴۹٠ ۱۳,۵۲٠
  ٠.۲۲
  ۲,۹۳٠,۲۹۶ ۱۳,۵۲٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,٠۵۸ ۲,٠۲۹
  ٠.۸۳
  ۹,۸۷۳,۷۶۷ ۲,٠۴۱
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۴,۲۱٠ ۱۴,٠۱٠
  ۲.۷۵
  ۸,٠۵۸,۱۹۵ ۱۳,۸۳٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۲۹۴ ۳,۲۹۶
  ٠
  ۱,۳۴۳,۶۲٠ ۳,۲۹۴
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,۹۹٠ ۵,٠٠٠
  ٠.۶
  ۴,۹٠۵,۴۷۱ ۵,٠۲٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۵۴٠ ۳,۵۵۲
  ۱.۹۹
  ۴,۲۴٠,۱۸۴ ۳,۶۱۲
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۳,۲۲٠ ۳,۲۲۱
  ۱.٠۴
  ۱,۹۷۴,۹۵۱ ۳,۱۸۷
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,٠۳۱ ۳,٠۳۹
  ٠.۵۳
  ۲,۱۷٠,۷۷٠ ۳,٠۴۷
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۵۵۲ ۱,۵۵۳
  ٠.۵۸
  ۲۵,۴۶۱,۱۲۹ ۱,۵۴۳
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۲۱۷ ۲,۲۳٠
  ٠.۲۷
  ۳,۵۲۶,٠۴۲ ۲,۲۱۱
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۹۸۹ ۲,۹۹۱
  ٠.۶۷
  ۳,۱٠۹,۷۳۲ ۲,۹۶۹
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۹,۴۸٠ ۹,۴۲٠
  ۲.۹۳
  ۱,۲۷۷,۲۳۴ ۹,۲۱٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۶,۴۴٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۵۳
  ۱,۱۵۴,۶٠۸ ۶,۵۴٠
 • ولملت واسپاری ملت ۳,۹۳۳ ۳,۹۳۷
  ٠.٠۸
  ۸٠۷,٠۲۱ ۳,۹۳٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۶۳۴ ۱,۶۲۸
  ۴.۹۵
  ۱۱,۹۱۳,۱۸۸ ۱,۵۵۷
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,٠۴۸ ۴,٠۴۱
  ٠.۲
  ۶,٠۵۹,۹۴۸ ۴,٠۴٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۵,۷۹٠ ۵,۸٠٠
  ٠
  ۸,۱۸۵,۷۵۸ ۵,۷۹٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۹۶۶ ۱,۹۵۷
  ٠.۵۶
  ۱,۳۷۷,۲۵۸ ۱,۹۵۵
 • وملل اعتباری ملل ۶,۲۸٠ ۶,۱۹٠
  ۲.۹۵
  ۱,۷۷۷,۳٠۷ ۶,۱٠٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۲٠,٠٠٠ ۱۲٠,۶۷٠
  ٠.۵۵
  ۴۶۸,۳۱٠ ۱۱۹,۳۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۴,۶۳۱ ۴,۶۱۲
  ٠.۶۱
  ۶,۳٠۹,٠۴۵ ۴,۶٠۳
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۹۳۹ ۳,۹۲۳
  ٠.۷۴
  ۳,۵۶۳,۱٠۴ ۳,۹۱٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۹۳۸ ۳,۹۴٠
  ٠.۸۲
  ۱٠,۸۴۳,۴۱۵ ۳,۹٠۶
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۸۵۵ ۲,۸۳۹
  ٠.۶۳
  ۱۱,۸۲۴,۴٠۴ ۲,۸۷۳
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۹,۱۳٠ ۹,٠۷٠
  ٠.۷۷
  ۲,۹۵۳,۹۱۷ ۹,٠۶٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۸۶۱ ۱,۸۸۱
  ۱.۴۷
  ۸,۳۳۵,۳۶۱ ۱,۸۳۴
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۳۶۴ ۱,۳۶۲
  ٠.۲۲
  ۹,۸۹٠,۷۷۹ ۱,۳۶۷