شاخص کل : ۲,٠۶۷,۱۶۷
تغییرات: ٠.۸۳ % ، -۱۷,۳۶۸
حجم معاملات : ۵,۷٠۴,۳۳۳,۲۴۶
ارزش معاملات : ۲۸,۷۸۳,۵۶۶,٠٠۱,۳۹۳
تعداد سهم معاملاتی : ۵۴۵
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۱,۱۸٠ ۱٠,۸۹٠
  ۳.٠۴
  ۱,۳۲۳,۲۹۳ ۱٠,۸۵٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۹,۹۷٠ ۵۹,۸۹٠
  ۳.۸۳
  ۲,۸۹٠,۷۵۲ ۶۲,۳۶٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۱,٠۱٠ ۱۱,۱۲٠
  ۱.۴۳
  ۷۱۹,۱٠۲ ۱۱,۱۷٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۷۶٠ ۶,۷۴٠
  ۱.۳۱
  ۳,۹۸۸,۷۵۹ ۶,۸۵٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۱٠٠ ۱۳,۳۳٠
  ۲.٠۲
  ۱,۵۱۳,۱۶۱ ۱۳,۳۷٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,۹۷٠ ۴,۹۹٠
  ۲.۵۵
  ۸,۵۷۳,۲۷۹ ۵,۱٠٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۵,۴۶٠ ۵,۵۹٠
  ۲.۶۷
  ۴۳۶,۷۱۷ ۵,۶۱٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۵,۸۶٠ ۵,۸۴٠
  ۱.۶۸
  ۷۸۵,۳۹۴ ۵,۹۶٠
 • اخابر مخابرات ایران ۹,۵۳٠ ۹,۴۶٠
  ۱.۱۴
  ۱٠,۴٠۴,۴۱۴ ۹,۶۴٠
 • اردستان سیمان اردستان ۲۶,۸۲٠ ۲۶,۹۲٠
  ۱.۲۹
  ۴۶۲,۲۸۴ ۲۷,۱۷٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۶,٠٠٠ ۲۶,۳٠٠
  ۱.۳۳
  ۷۷۴,۶۱۶ ۲۶,۳۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۱,۲٠٠ ۸٠,۶٠٠
  ٠.۴۹
  ۲۸۹,٠۵۷ ۸۱,۶٠٠
 • آسیا بیمه آسیا ۲,٠۱۵ ۲,٠۴۶
  ۲.۳۷
  ۱٠,۴۶۳,۸۵۸ ۲,٠۶۴
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۲,۶۴٠ ۱۲,۵۸٠
  ۶.۹۴
  ۹۹,۲۷۶,٠۴۸ ۱۱,۸۲٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۷۸٠ ۳,۸۲۶
  ۱
  ۱,۴۸۴,۱۱۸ ۳,۸۱۸
 • افرا افرانت ۲۳,۲٠٠ ۲۳,٠۵٠
  ۲.۹۳
  ۹۵۷,۹۹۶ ۲۳,۹٠٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۲۴,۴٠٠ ۲۴,٠۴٠
  ۱.۸۸
  ۱,۷۲۵,۴۹۳ ۲۳,۹۵٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۲۱٠ ۳,۲۸۲
  ۲.۷۳
  ۴,۷۹۵,۱۵۱ ۳,۳٠٠
 • امید تامین سرمایه امید ۴,۹۸٠ ۵,٠۱٠
  ٠.۸
  ۴۳۷,۲٠٠ ۵,٠۲٠
 • امین تامین سرمایه امین ۵,۴۹٠ ۵,۵۹٠
  ۳
  ۳,۵۹۱,۱۱٠ ۵,۶۶٠
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۷,۹۵٠ ۲۸,۱۵٠
  ۲.۱
  ۱,۳۷۱,۴۴۶ ۲۸,۵۵٠
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲۸,٠٠٠ ۲۸,٠۴٠
  ۲.٠۳
  ۲,۹٠۲,۳۶٠ ۲۸,۵۸٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۷,۴۵٠ ۱۷,۴۲٠
  ۲.۵۹
  ۴,۲۵۲,۸۸۳ ۱۷,٠۱٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۷,۹٠٠ ۳۸,٠۵٠
  ۴.۸۹
  ۱,۴٠۷,۴٠۹ ۳۹,۸۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۴,۸٠٠ ۲۵,۳۵٠
  ۴.۴۷
  ۳۴۶,۶۵۲ ۲۵,۹۶٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲٠,۲۵٠ ۲٠,۲٠٠
  ٠.۲۵
  ۳,۷۵۲,۷۲۵ ۲٠,۲٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۳۴٠
  ۱.۸۳
  ۱,۱۲۳,۴۹٠ ۱۲,۵۶٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۸۵۴ ۲,۸۷۴
  ۳.۱۹
  ۳۹,۹۲۱,۲۱۱ ۲,۹۴۸
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۶۵۶ ۲,۶۶۹
  ۱.۱۵
  ۱۶,۶۱۸,٠۶۵ ۲,۶۸۷
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۵,۴۷٠ ۵,۶۱٠
  ۴.۲
  ۱۱,۹۲۱,۲۱۳ ۵,۷۱٠
 • برکت گروه دارویی برکت ۶,۵۲٠ ۶,۵۶٠
  ۲.۶۹
  ۱٠,۳۲۱,۲۹۲ ۶,۷٠٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۱۵٠ ۵,۱٠٠
  ۳.٠۱
  ۷,۲۵۹,۸۲۵ ۵,۳۱٠
 • بساما بیمه سامان ۹,۱۲٠ ۹,۱۷٠
  ٠.۱۱
  ۶۴۷,٠۲٠ ۹,۱۱٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴,۱۳۱ ۴,۲۵۱
  ۳.۸۶
  ۱,۹۷۲,۵۲۷ ۴,۲۹۷
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲٠,۵۷٠ ۲٠,۹۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۴۱۵,۵۶۹ ۲۱,۶۵٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۹,٠٠٠ ۱۹,٠۳٠
  ٠.۲۱
  ۶۴۶,۳۵۲ ۱۹,٠۴٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲,۱۱٠ ۱۲,۲۲٠
  ۱.۸۶
  ۲,۳۷۷,٠۶۲ ۱۲,۳۴٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۳۴,۵۵٠ ۳۵,٠٠٠
  ٠
  ۲,۴۴۸,٠۴۱ ۳۴,۵۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۷۵٠ ۲,۷۹۳
  ۴.۳۸
  ۱۲,۷۴۹,۱۴۸ ۲,۸۷۶
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۴۷۹ ۱,۴۸۳
  ٠.۴
  ۱۱,۹۶۹,۱۴۳ ۱,۴۸۵
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۵,۳۷٠ ۱۵,۵۱٠
  ۱.۷۳
  ۳۶۶,۲۷۶ ۱۵,۶۴٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,٠۹٠ ۷,۱۵٠
  ۲.۳۴
  ۵۴۸,۷٠۲ ۷,۲۶٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۶۴۶ ۲,۶۸۴
  ٠.۹
  ۷,۳۱۶,۷۹۴ ۲,۶۷٠
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۶,۱۵٠ ۶,۱۷٠
  ۳.۹۱
  ۱۸,۷۹۳,۶۹۲ ۶,۴٠٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۴,۱٠۵ ۴,۱۳۱
  ۳.۱۸
  ۳,۶٠۸,۳۴٠ ۴,۲۴٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۴,٠۴۴ ۴,۱٠۷
  ۴.۶۹
  ۶,٠۸۵,۷۴۶ ۴,۲۴۳
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۴,۳۷۴ ۴,۴٠۳
  ٠.۵۷
  ۲,۷۶۴,۷۱۸ ۴,۳۹۹
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۶۵٠ ۵,۷٠٠
  ۳.٠۹
  ۲۳,۹٠۷,۱۸۳ ۵,۸۳٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۴۹,۹۷٠ ۵٠,۲۴٠
  ۲.۶۳
  ۴,۵۲۵,۵٠۹ ۵۱,۳۲٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۸۲٠ ۶,۸۳٠
  ۳.۸۱
  ۵,۶۱٠,۷۲۳ ۷,٠۹٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۶۵۱ ۲,۷٠۵
  ۲.۷۹
  ۱۵,۱۵۶,۶۶٠ ۲,۷۲۷
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۷,۵٠٠ ۳۷,۷۸٠
  ۳.۵۷
  ۴,۴۳۲,۸۳۱ ۳۸,۸۹٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,٠۲۴ ۳,٠۲۴
  ۱.۵
  ۶,۸۴۷,۱٠۹ ۳,٠۷٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۶,۱۷٠ ۱۶,۱۴٠
  ٠
  ۹۱۴,۳۸۶ ۱۶,۱۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۸۱٠ ۶,۷۶٠
  ٠.۸۹
  ۵,۹۶۸,۷۸۴ ۶,۷۵٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۴۴۶ ۲,۴۷۷
  ٠.۷
  ۲۵,۴۲۴,۴۹۳ ۲,۴۲۹
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۹۲۴ ۱,۹۲٠
  ۱.۲۸
  ۹۸,۴٠۹,۷٠۸ ۱,۹۴۹
 • پخش پخش البرز ۱۷,۷۴٠ ۱۷,۹۲٠
  ۱.۱۱
  ۸۶۸,۲۱۲ ۱۷,۹۴٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۵۹٠
  ۴.۹۵
  ۱۳,۷۴۵,۱۱۱ ۱۱,۱۱٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۹,۹۹٠ ۱٠,۳۳٠
  ۳.۴۸
  ۱۷۴,٠۷۴ ۱٠,۳۵٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۴,۶۲۳ ۴,۶۳۳
  ۱.۳۴
  ۱۴,۱۵۸,۷۸۹ ۴,۶۸۶
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۶,۷۴٠ ۵۷,٠۹٠
  ٠.۷۷
  ۴۲,۲۲۹ ۵۷,۱۸٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۱,۳۵٠ ۳٠,۸۹٠
  ۲.٠۲
  ۴۹۱,۱۸۸ ۳٠,۷۳٠
 • پکویر کویر تایر ۷,۵۸٠ ۷,۶۸٠
  ۲.۷۱
  ۲۴,۶۱۶,۲۲۲ ۷,۳۸٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۸۶٠ ۶,۸۲٠
  ۴.۸۹
  ۱۱,۹۳۷,۸۶۵ ۶,۵۴٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۴,۳۲٠ ۱۴,۴۱٠
  ۴.۹۸
  ۷,٠۵۹,۳۳۳ ۱۵,٠۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۳,۶۸٠ ۱۳,۶۴٠
  ٠.۹۴
  ۸۱۱,۱۲۲ ۱۳,۸۱٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۴۹٠ ۱۲,۵۹٠
  ۳.۶۳
  ۲,۹۸۹,٠۷۷ ۱۲,۹۶٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۷۹٠
  ٠.۸۴
  ۵,۵۸۶,٠۲۴ ۱۷,۹۵٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۷,۹٠٠ ۷,۹٠٠
  ٠.۲۵
  ۱۴,۸۷۹,۵۷۲ ۷,۹۲٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۸,۶٠٠ ۸,۶۹٠
  ۲.٠۵
  ۲,۶۵۹,۷۷۴ ۸,۷۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۱,۱۶٠ ۱۱,۱۷٠
  ٠.۱۸
  ۴۲۶,۵۷۶ ۱۱,۱۸٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۶,۷۲٠ ۶,۶۴٠
  ٠.۶
  ۲,۸۳٠,۲۵۳ ۶,۶۸٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۴,٠۱٠ ۱۳,۹۵٠
  ٠.۱۴
  ۱,۶۶۳,٠۶۱ ۱۳,۹۹٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,٠۵۲ ۲,٠۵۸
  ۲.۳۸
  ۶,۳٠٠,۱۱۱ ۲,۱٠۲
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۸,٠۹٠ ۸,٠۸٠
  ٠.۳۷
  ۱٠,۴۱۵,۵۶۷ ۸,۱۲٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۶۳,۷۷٠ ۶۵,۱۱٠
  ۴.۹۹
  ۶۴۹,٠۸۶ ۶۷,۱۲٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۶۱٠ ۶,۶۵٠
  ۳.۲۲
  ۳,۴٠۷,٠۱۸ ۶,۸۳٠
 • تکنو تکنوتار ۹,٠٠٠ ۹,۱٠٠
  ۱.۱۲
  ۱۷,۱٠۴,۹۲۷ ۸,۹٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,٠۶۴ ۴,۱۹۵
  ۴.۳۸
  ۲۵,۴۸۹,۶۷۸ ۴,۲۵٠
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۱۳۹ ۴,۲٠٠
  ٠.۸۶
  ۱,۴۶۹,۸٠۷ ۴,۱۷۵
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۶۷۳ ۲,۶۶۸
  ٠.۲۲
  ۳,۵۶۲,۵۳۴ ۲,۶۶۷
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۸۷٠ ۲,۸۶۲
  ٠.۳۵
  ۲,۴۱۷,۶۲۷ ۲,۸۶٠
 • توریل توکاریل ۶,٠۱٠ ۶,٠۳٠
  ۴.۶
  ۶,۶۶۵,۸۹۶ ۶,۳٠٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲۱,۶۵٠ ۲۱,۸٠٠
  ٠.۴۶
  ۵۷۵,۸۱۹ ۲۱,۵۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۹,۷۸٠ ۳٠,۱۵٠
  ۱.۳۹
  ۵٠۷,۸۸۹ ۳٠,۲٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۵۵۳ ۳,۵۲۴
  ٠.۲۵
  ۹,۳۶۲,۲۱۱ ۳,۵۶۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۳۷٠
  ۳.٠۹
  ۱,۱۶۴,۲٠۸ ۱۱,۶۶٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۳۱,۶۶٠ ۳۲,۱٠٠
  ۴.۹۸
  ۱٠,۹۳۱,۸۸۷ ۳۳,۳۲٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,٠۹۷ ۲,۱۱۲
  ۱.۵۵
  ۱۵,۵۱۹,۸۷۲ ۲,۱۳٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۶,۳۸٠ ۶,۴۸٠
  ۲
  ۱,۵۱۹,۳٠۳ ۶,۵۱٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۸۱۴ ۲,۸۲۲
  ۳.۸۹
  ۴۶,۳۲۶,۱٠۴ ۲,۹۲۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۴,۷۶٠ ۱۴,۸۳٠
  ٠.۱۴
  ۱۲,۵۳۷,۴۲۳ ۱۴,۷۴٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۶,۶۸٠ ۶,۵۱٠
  ٠
  ۳,۷۴۹,۹۸۸ ۶,۶۸٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۳,٠۷٠ ۱۳,٠۴٠
  ٠.۹۸
  ۲۱۸,۸۴۲ ۱۳,۲٠٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۱۳٠
  ۴.۸۴
  ۳,٠۴۱,۹۵۸ ۱۲,۶۱٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۵,۲۲٠ ۱۵,۴۹٠
  ۶.۹۷
  ۷۴,۷۴۶,٠۶۶ ۱۶,۳۶٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱۱,۴۵٠ ۱۱,۲۴٠
  ۳.۹
  ۴,۱۵۱,۷۶۴ ۱۱,٠۲٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۵,۸۴٠ ۱۶,٠۶٠
  ۶.۹۹
  ۹,۴۷٠,۹۸۵ ۱۷,٠۳٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۹,٠۲٠ ۹,۱۷٠
  ٠.۱۱
  ۴,۳٠٠,۴۱۳ ۹,٠۳٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳۴,٠۳٠ ۳۴,٠٠٠
  ٠.٠۳
  ۵,۷۴۱,۷۳۲ ۳۴,٠۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۶۲٠ ۵,۶۸٠
  ۴.۴۲
  ۱۲,۴۴٠,۶۴۲ ۵,۸۸٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۶,۸۸٠ ۶,۹۵٠
  ۴.۵۸
  ۶,٠۱٠,۹٠۴ ۷,۲۱٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۳,۹٠٠ ۴۴,۸۸٠
  ۲.۴
  ۲۵۸,۶۹۶ ۴۴,۹۸٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۸۶,۶٠٠ ۱۸۶,۱۲٠
  ٠.۱۲
  ۱٠۷,۳٠۸ ۱۸۶,۸۲٠
 • چافست افست‌ ۸,۱٠٠ ۸,۲۲٠
  ۴.۲۶
  ۳,۱۹۶,۸۱۵ ۸,۴۶٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۶۵,۱۵٠ ۶۵,۶٠٠
  ٠.۶۲
  ۱۹۵,۶۲۴ ۶۴,۷۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۷۷۲ ۲,۸٠۱
  ۲.۸۶
  ۳۹,۱۱۷,۹۷۹ ۲,۶۹۵
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۸,۲۳٠ ۸,۲۷٠
  ۲.۲۴
  ۴,۳۴۲,۱۱۲ ۸,٠۵٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۳۴۳ ۳,۳۴۷
  ۱.۱۵
  ۳۶,۵٠۸,۱۶۸ ۳,۳٠۵
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴,٠۳۲ ۴,٠۲۲
  ۲.۶۶
  ۵,۷٠۱,۸۵۹ ۴,۱۴۲
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲٠,۱۹٠ ۲٠,۱۱٠
  ۳.۴۹
  ۱,۴۷٠,۷۲۸ ۱۹,۵۱٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۹,۵۲٠ ۹,۶۱٠
  ۲.۶۶
  ۵۸۴,٠۷۸ ۹,۷۸٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۱۸۱ ۳,۱۹۶
  ٠.٠۶
  ۲۴,۷۹۵,۴۱۲ ۳,۱۷۹
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶۱,۵٠٠ ۶۱,۸۵٠
  ٠.۹۷
  ۴۳,۴۷۴ ۶۲,۱٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۴۴,۲۹٠ ۴۴,۵۶٠
  ٠.۹۲
  ۸۳,۷۳۱ ۴۴,۷٠٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۷,۲۴٠ ۷,۲۵٠
  ٠.۴۱
  ۴,۵۴٠,۷۴۲ ۷,۲۷٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۴,٠۷٠ ۴,۱۸۱
  ۴.٠۳
  ۱,۸۳۷,۵٠۲ ۴,۲۴۱
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۴۵,۵٠٠ ۴۵,۵٠٠
  ۳.۸۱
  ۱,۱۲۲,۹۳۴ ۴۷,۳٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۷۹٠ ۲,۷۲۳
  ۵.۲
  ۵۱,۳۹۸,۵٠۴ ۲,۶۵۲
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۳,۵۹٠ ۱۳,۸٠٠
  ۳.۶۲
  ۲,۳۸۳,۷۳۸ ۱۴,۱٠٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۵۲٠
  ۴.۶۵
  ۱,۸٠۱,۴۶۷ ۱۹,۵۹٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,٠۵٠ ۲,٠۷۳
  ۲.۶
  ۸۶۲,٠۸۸,۲۷۸ ۱,۹۹۸
 • حفاری حفاری شمال ۵,۱۳٠ ۵,۱۶٠
  ٠.۹۷
  ۳,۹۹۴,۹۵۷ ۵,۱۸٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳,۶۸٠ ۱۳,۶۶٠
  ٠.۹۶
  ۳۲,٠۴۷,۴۷٠ ۱۳,۵۵٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۲,۶۸٠ ۱۲,۶۳٠
  ٠.۴۸
  ۳۹۸,۸۵۷ ۱۲,۶۲٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,٠۹۵ ۳,۱۱۳
  ٠.۳۶
  ۱۷,۳۲٠,۱۵۶ ۳,٠۸۴
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,٠۵٠ ۵,۱۳٠
  ۲.۱۳
  ۲,۸۳۵,۹۱٠ ۵,۱۶٠
 • خاور ایران خودرو دیزل ۳,۵۳٠ ۳,۵۴۵
  ۵.۴۱
  ۱۷۵,۷۱۵,۵۶۲ ۳,۷۳۲
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۸۳۲ ۱,۸۳۲
  ۱.۶۶
  ۵۲,۱۲۱,٠۴۳ ۱,۸۶۳
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۲۴,۴۵٠ ۲۴,۴۱٠
  ۱.٠۹
  ۳,۳۱۹,۶۲۸ ۲۴,۷۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,٠۹٠ ۵,۱٠٠
  ۳.۷۸
  ۲,۹۳۶,۸۲۸ ۵,۲۹٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۵,٠۴٠ ۵,٠۵٠
  ۱.۹۵
  ۱٠,۴۸٠,۳۵۷ ۵,۱۴٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶,٠۱٠ ۶,٠۴٠
  ٠.۳۳
  ۲۱,۳٠۲,۱۵۳ ۶,٠۳٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۳,۴۶٠ ۲۳,۴۵٠
  ۶.۹۸
  ۵,٠۱۹,٠۳۲ ۲۱,۹۳٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴,٠۹٠ ۴,۱۸۶
  ۴.۴۲
  ۳۸,٠۹۴,۴۱٠ ۴,۲۷۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۵۱,۶۵٠ ۱۵۴,۳۸٠
  ۱.۹۲
  ۵۶,۱۶۶ ۱۵۴,۶۲٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۶,۹٠٠ ۶,۹۴٠
  ۳.۲۳
  ۱٠,۲۳۷,۲٠۵ ۷,۱۳٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۱,۲۷٠ ۲۱,۱۲٠
  ۶.۹۹
  ۵,۴۶۱,۱۵۹ ۱۹,۸۸٠
 • خزامیا زامیاد ۶,۱۴٠ ۶,۲۴٠
  ۴.۳۶
  ۶٠,۱٠۱,۳۳۹ ۶,۴۲٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۵,۴٠٠ ۵,۴۲٠
  ۴.۲۵
  ۱۲,۲۶۶,٠۱۴ ۵,۱۸٠
 • خساپا سایپا ۲,۳۶۷ ۲,۳۸۸
  ۲.۵۹
  ۱۴۶,۵۳۳,۵٠۵ ۲,۴۳٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۸۵٠
  ۲.۷۳
  ۵,۵٠۷,۴۹۹ ۱۲,۴۶٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۳,۶۲٠ ۱۳,۶۷٠
  ۱.٠۹
  ۱,۴۲۴,۹۳۹ ۱۳,۷۷٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۴,۱۱۹ ۴,۱۲۷
  ٠.۶
  ۸,۹۱۵,۵۷۶ ۴,۱۴۴
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۵,٠۹٠ ۵,۱۴٠
  ٠.۵۹
  ۱۱,۵۹۳,۲۹۵ ۵,۱۲٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۳۷۹ ۴,۴۱۹
  ۱.۷۹
  ۲۱,۴۳۳,٠۴۵ ۴,۳٠۲
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۶۱۳ ۴,۶۶۷
  ۳.۸۶
  ۱۶٠,۵۴۵,۷۱۴ ۴,۷۹۸
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۸,۱۹٠ ۱۸,۲۹٠
  ٠.۹۸
  ۳۲۲,۲۲۹ ۱۸,۳۷٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۸٠٠ ۷,۸۶٠
  ۱.۲۷
  ۸,۶۹۳,٠۸۳ ۷,۹٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۵,۵۴٠ ۵,۶۵٠
  ۴.۹۷
  ۷,۸۸۹,۴۲۵ ۵,۸۳٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,۱۸۳ ۳,۲۵۶
  ۳.۲۸
  ۴۵,٠۴۱,۵۵۴ ۳,۲۹۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۶۵٠ ۳,۷۶۴
  ۵.۸۳
  ۶,٠۳۱,٠٠٠ ۳,۸۷۶
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۲,۱۵٠ ۱۲,۳۳٠
  ۳.۵۷
  ۴,۴۲۶,۶۳۴ ۱۲,۶٠٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۷۵۵ ۲,۷۶۵
  ۲.۵۱
  ۲۲۸,۳۱٠,۸٠۹ ۲,۸۲۶
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۹,۹۹٠ ۲۹,۷۵٠
  ۲.۹۸
  ۷۱۵,۳۸۹ ۳٠,۹۱٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۶,۹۲٠ ۱۷,۱۵٠
  ۱.۹۷
  ۴۷۱,۶۴٠ ۱۷,۲۶٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۹,۲۱٠ ۲۹,۶۹٠
  ۱.۸۲
  ۲۳۵,۳۴۹ ۲۹,۷۵٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۵,۱۳٠ ۴۶,۲۹٠
  ۲.۷
  ۲۴,۷۹۶ ۴۶,۳۸٠
 • دالبر البرزدارو ۶,٠۲٠ ۶,٠٠٠
  ٠.۳۳
  ۴۹۳,۲۶۳ ۶,٠٠٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۴,۲۵٠ ۴,۲۴۲
  ٠.۱۴
  ۲,٠۲۹,۶۲۸ ۴,۲۵۶
 • دانا بیمه دانا ۳,۹۳۵ ۳,۹۸۹
  ۴.۴۷
  ۲۸,۴۶٠,۲۱٠ ۴,۱۱۹
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۲,۷۲٠ ۱۲,۶٠٠
  ۱.۴۷
  ۴,۹۳۱,۸۵٠ ۱۲,۹۱٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۱,۴۸٠ ۱۱,۵۸٠
  ۱.۷۱
  ۱,٠۹۵,۲۴۹ ۱۱,۶۸٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۵۶,۲۱٠ ۵۷,۷٠٠
  ۳.۳۵
  ۱۲۶,۹۱۸ ۵۸,۱۶٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۷,۴۹٠ ۴۸,۹۸٠
  ۳.۵
  ۶۲,۵۶۲ ۴۹,۲۱٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۶۵٠
  ۱.۷
  ۱,۷۱۲,۶۹۴ ۲۳,۵٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۹,۹۸٠ ۱٠,٠۵٠
  ۳.۵۷
  ۳,۴۸۸,۷۷۷ ۱٠,۳۵٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۱۱٠
  ۳.۶۵
  ۱,٠۷۵,۴۷٠ ۱۶,۶۹٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۷,۶۸٠ ۱۷,۹۷٠
  ٠.٠۶
  ۹۳۷,۵۷٠ ۱۷,۶۹٠
 • ددانا داروسازی دانا ۵۲,۱٠٠ ۵۲,۳۵٠
  ٠.۴۸
  ۴۷۹,۵۴۸ ۵۲,۳۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۳,۷۴٠ ۱۳,۸٠٠
  ۱.۳۶
  ۱,۱۸۷,۹۳۲ ۱۳,۹۳٠
 • درازی پخش رازی ۲٠,۶۵٠ ۲٠,۸۵٠
  ۲.۵۹
  ۸۷۶,۴۲۷ ۲۱,۲٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۸۱,۶۵٠ ۸۱,۲۵٠
  ۲.۱۶
  ۳٠۴,۹۳۵ ۸۳,۴۵٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۵,۵۶٠ ۲۵,۸۶٠
  ۲.۶۳
  ۳۵۲,۴۹٠ ۲۶,۲۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۸۲٠ ۵,۹۳٠
  ۳
  ۱,۳۹۱,۶۷۹ ۶,٠٠٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۴۵٠ ۶,۵۱٠
  ۳.۷۳
  ۲,۴۷۷,۷۷۸ ۶,۷٠٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۹,۶۷٠ ۹,۶۹٠
  ٠.۳۱
  ۸۴۱,۸۸٠ ۹,۷٠٠
 • دسبحان سبحان دارو ۷,۲۲٠ ۷,۲۶٠
  ۱.۷۷
  ۲,۱۳۲,۸٠٠ ۷,۳۵٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,۱۵٠ ۱۴,۹۹٠
  ۱.٠۷
  ۵,٠۵٠ ۱۴,۹۹٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳٠,۷۴٠ ۳٠,۸۴٠
  ٠.۷۱
  ۴۴۸,۶۴۲ ۳٠,۹۶٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۴,۶۳٠ ۱۴,۹۵٠
  ۴.۹۴
  ۴,۸۵۷,۷۹۶ ۱۵,۳۹٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۲,۳۹٠ ۳۲,۵۱٠
  ٠.۳۷
  ۱,۳۲۲,۳۱۶ ۳۲,۵۱٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۶,۷۷٠ ۳۶,۵۲٠
  ٠.۷۱
  ۱۳۷,٠۳۷ ۳۶,۵۱٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۲۴,۵٠٠ ۲۵,۲٠٠
  ۲.۹۷
  ۷۵,۶۲۸ ۲۵,۲۵٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۷۶,۴۵٠ ۷۶,۱٠٠
  ۱.۸۶
  ۵۹,۴۳٠ ۷۷,۹٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۱,۲۹٠ ۱۱,۲۳٠
  ٠.۳۶
  ۲,۵۲٠,۳۳۶ ۱۱,۲۵٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۲,۹۴٠ ۳۳,٠۹٠
  ٠.۷۲
  ۱۹۹,۲۸۳ ۳۳,۱۸٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۹,۴۹٠ ۲۹,۲٠٠
  ۱.۲۴
  ۲۲۸,۷۴۱ ۲۹,۱۳٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳,۳۸۱ ۳,۳۸۹
  ۳.۸۷
  ۴,۱۳۲,٠۵۴ ۳,۵۱۷
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۳,۹۵٠ ۲۴,۲٠٠
  ٠.۸۳
  ۳,۲۴۷,۵۲۲ ۲۴,۱۵٠
 • دی بانک دی ۱,٠۸۹ ۱,٠۹۵
  ۲.۱۶
  ۳۱۷,۴۴۷,۳۸۴ ۱,۱۱۳
 • دیران ایران‌دارو ۸,۲٠٠ ۸,۲۵٠
  ٠.۶۱
  ۲,۴٠۹,۱۶۱ ۸,۲۵٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۳,۵۶۴ ۳,۵۵۲
  ۴.۹۸
  ۳۸۳,۶۴٠,۵۳۲ ۳,۳۹۵
 • رافزا رایان هم افزا ۱۷,۷۳٠ ۱۷,۷۸٠
  ۲.۹۶
  ۵۹۶,۳۷۹ ۱۸,۲۷٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۶۱٠ ۵,۸۱٠
  ۴.۲۷
  ۲,۷۷۹,۸۹۶ ۵,۸۶٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۱٠۳ ۴,۱۶۱
  ۱.۵۴
  ۳,۸۵۶,۹۸۴ ۴,۱۶۷
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۲۷۱ ۳,۲۸۱
  ۱.۳۶
  ۴,۶۴٠,۴۶۳ ۳,۳۱۶
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۲,۲۸٠ ۱۲,۵۶٠
  ۲.۶۹
  ۲,۳۳۴,۳۷۳ ۱۲,۶۲٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۹,۷۸٠ ۹,۷۷٠
  ۳.۲۶
  ۱,۶۶٠,۴۵۵ ۱٠,۱۱٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳۳,٠۵٠ ۳۳,۲۵٠
  ۱.۹۳
  ۲,۵۵۸,۴۵۵ ۳۳,۷٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۲۷,۴٠٠ ۱۲۷,۵٠٠
  ۳.۳۴
  ۳۴۱,۴۵۲ ۱۳۱,۸٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۷۵۲ ۳,۷۴۴
  ٠.۲۱
  ۶,۵۱۲,۱۴۱ ۳,۷۶٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۷,۹۵٠ ۳۸,۶۱٠
  ٠.۵۲
  ۸۸۵,۷۳۵ ۳۸,۱۵٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۷,۳٠٠ ۲۷,۹۵٠
  ٠.۳۶
  ۱,٠۷۸,۸۳۳ ۲۷,۴٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,۶۷٠ ۵,۷۳٠
  ۳.٠۸
  ۱٠,۴۲۴,۵٠۷ ۵,۸۵٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۸,۴٠٠ ۸,۵۵٠
  ۱.۵۲
  ۴,۱۹۹,۷٠۷ ۸,۵۳٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۱۷,۶۵٠ ۱۷,۸۴٠
  ۱.٠۹
  ۳,۵۶۸,۷۲۴ ۱۷,۴۶٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۷,۷۸٠ ۱۸,۲۴٠
  ۱.۶
  ۱۶,۹۹۸,۷۸۱ ۱۷,۵٠٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,۹۶۶ ۳,٠۱٠
  ٠.٠۳
  ۲۲,۷۱۵,۱۴۶ ۲,۹۶۵
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۹,۱۹٠ ۱۹,۵۷٠
  ۲.۴۴
  ۹۴۱,۶٠۷ ۱۹,۶۷٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۷,۶٠٠ ۲۸,۴۲٠
  ۲.۷۸
  ۲,۲٠۳,۴۷۵ ۲۸,۳۹٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۴,۱٠٠ ۲۴,۶۵٠
  ۱.۸۳
  ۱,٠۹۶,۲۳۳ ۲۴,۵۵٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۷,۷٠٠ ۷,۸۵٠
  ۳.۲۷
  ۲,۴۳۲,۳۸۷ ۷,۹۶٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۶,۴۶٠ ۳۶,۳۴٠
  ٠
  ۳۲۳,۱۳۳ ۳۶,۴۶٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۸,۸۳٠ ۱۸,۸۳٠
  ۶.۹۹
  ۱,۴۴۱,۶۵۹ ۱۷,۶٠٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶۵,٠٠٠ ۶۵,۸۵٠
  ۲.۲۶
  ۷۴,۴٠۴ ۶۶,۵٠٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۲,٠۵٠ ۲۲,۲۲٠
  ۳.۶۳
  ۱,۸۴۱,۳۲۶ ۲۲,۸۸٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۲,۸٠٠ ۳۳,۱۵٠
  ۱.۳۲
  ۷۳,۴۱۱ ۳۳,۲۴٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۱,۳۸٠ ۲۱,۵۱٠
  ۲.۵۹
  ۲,۲۵۹,۸۹۴ ۲٠,۸۴٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۶,۳۵٠ ۳۷,۴۵٠
  ۴.٠۹
  ۱۸٠,۹۲۵ ۳۷,۹٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۱,۸۴٠ ۴۲,۸۶٠
  ۲.۸۸
  ۱۷۹,۲٠۷ ۴۳,٠۸٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۳۲,۹٠٠ ۱۳۳,۴۵٠
  ۳.۹۷
  ۲۵۶,۶۵٠ ۱۳۸,۴٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۴۶,۸٠٠ ۴۷,۷۵٠
  ۱.۷۸
  ۷۹۷,۲۵۵ ۴۷,۶۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۷۴,۵٠٠ ۷۶,۲۶٠
  ۲.۶
  ۳۲,۵۵۴ ۷۶,۴۹٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۷۳٠ ۴,۷۹۶
  ۲.۲۷
  ۸,۹۴۴,۵۶۷ ۴,۸۴٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱٠۳,۵٠٠ ۱٠۳,٠۳٠
  ٠.۴۵
  ۲۵۶,۵۴۱ ۱٠۳,۹۷٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۱۶٠ ۱۶,۲۳٠
  ٠.۴۳
  ۱۸۶,۳۲۳ ۱۶,۲۳٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲٠,۵۵٠ ۲٠,۶۱٠
  ۳.۵۷
  ۲,٠۳۵,۷۲۱ ۲۱,۳۱٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۵۷٠
  ۳.۷۵
  ۲,۴۱۸,۱۲۸ ۲۸,۵۷٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۷۳,۱٠٠ ۷۳,۴۵٠
  ۱.۱۵
  ۱۴۶,٠۲۴ ۷۳,۹۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵۶,۱٠٠ ۵۵,۹٠٠
  ٠.٠۵
  ۳,۱۴۴,۸۱۷ ۵۶,٠۷٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۳,۹۱۵ ۳,۸۳۱
  ۱.۲۲
  ۶,٠۴۳,۱٠٠ ۳,۸۶۸
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۸۵,۷۶٠ ۸۵,۷۱٠
  ٠.۱۵
  ۹۳,۳۱۹ ۸۵,۸۹٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۹,۱۱٠ ۳۹,۵٠٠
  ٠.۷۱
  ۸۷۷,۳۳۵ ۳۹,۳۹٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۴۴,۲٠٠ ۴۵,۵۲٠
  ۳.۶
  ۱۵٠,۹۷۷ ۴۵,۸۵٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۴۶,٠٠٠ ۴۴,۶٠٠
  ٠.۳۳
  ۲,۳۱۲,۲۱۱ ۴۶,۱۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۶۱,۹۴٠ ۶۳,۴۵٠
  ۵
  ۴٠۹,۳۷۴ ۶۵,۲٠٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۴۹٠
  ۲.۸۱
  ۱,۱۷۹,۸۱۸ ۱۲,۸۱٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۸,۱۱٠ ۸,۲۴٠
  ۲.۹۹
  ۴,۹۶۳,۸۹۲ ۸,۳۶٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۷,۸٠٠ ۴۸,۱۵٠
  ۱.۴۸
  ۱۸٠,۶۶۴ ۴۸,۵۲٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۴,٠٠٠ ۱۴,٠۲٠
  ۱.۱۳
  ۱,۱۱۷,٠۴۷ ۱۴,۱۶٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۶۱٠
  ۳.۱۵
  ۴۱۴,۳۶۹ ۱۶,۸۳٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۴۵,۹۸٠ ۱۴۶,۲۴٠
  ۳.۵۹
  ۱,۹۹۲,۲٠۶ ۱۴٠,۹۲٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۷,۶۳٠ ۲۷,۷۸٠
  ۲.۱۹
  ۶۴۵,۲۵۱ ۲۸,۲۵٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۹,۹۹٠ ۱٠,٠۳٠
  ٠.۸۱
  ۳,٠۸۶,٠۲۳ ۹,۹۱٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۴٠,۶٠٠ ۴۱,۵۶٠
  ۲.۸۹
  ۹۹,۸۱٠ ۴۱,۸۱٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۳۲,٠٠٠ ۲۳۳,۲۵٠
  ۴.۴۲
  ۲٠۶,۸۸۷ ۲۴۲,۷۲٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۲,۴۴٠ ۳۲,۲۸٠
  ٠.٠۹
  ۲,٠۸۲,٠۵۹ ۳۲,۴۷٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۹۱,۳۹٠ ۹۳,٠۳٠
  ۲.۱۳
  ۵۴,۶۸۲ ۹۳,۳۸٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۶,۵۱٠ ۶,۴۹٠
  ۴.۱۲
  ۱٠,۹۸۴,۶۶۱ ۶,۷۹٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۱۲٠ ۹,۱۴٠
  ٠.۷۶
  ۶۵۴,۳۲۵ ۹,۱۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۸,۵۲٠ ۲۹,٠۸٠
  ۳.۴۵
  ۲۹۹,۲۱٠ ۲۹,۵۴٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۳,۲۱٠ ۲۳,۲۲٠
  ٠.۳۹
  ۵۶۶,۹۴۸ ۲۳,۳٠٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۴,۳۹۵ ۴,۴۱٠
  ۱.٠۴
  ۱۴,۱٠۹,۷۷۸ ۴,۴۴۱
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴۶,٠۹٠ ۴۶,۱۴٠
  ۵.۳۲
  ۱,۳۶۳,۶۳۷ ۴۸,۶۸٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۲,۷۶٠ ۲۲,۴۴٠
  ٠.۴۴
  ۱,۳۳۴,۷۴۶ ۲۲,۶۶٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶٠,۲۴٠ ۶٠,۴۵٠
  ٠.۵
  ۱۱۹,۱۶۴ ۶٠,۵۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۶,۴۵٠ ۱۶,۴۴٠
  ٠.٠۶
  ۱,۸۲۱,۸۴٠ ۱۶,۴۴٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۵,۱٠٠ ۱۵,٠۹٠
  ٠
  ۴۸۷,۳۷۱ ۱۵,۱٠٠
 • سیستم همکاران سیستم ۱۷,۹۹٠ ۱۸,٠٠٠
  ٠.۱۷
  ۶۶۸,۹٠۸ ۱۸,٠۲٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۸,۴۳٠ ۱۸,۲۹٠
  ۶.۹۶
  ۲,۷۴۱,۱۲۶ ۱۷,۲۳٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۲,۳٠٠ ۳۱,۷۶٠
  ۴.۸۷
  ۳,۲۴۶,٠۸۵ ۳٠,۸٠٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳٠,۸۶٠ ۳۱,۲۹٠
  ۱.۵۹
  ۵۲٠,۹۱۶ ۳۱,۳۶٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۳۷,۲٠٠ ۳۷,۱٠٠
  ۱.۳۳
  ۱,۱۷۲,۲۳٠ ۳۷,۷٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۹,۳۱٠ ۱۹,۴٠٠
  ۴.۹۷
  ۵,۱۳۹,۳۹۷ ۲٠,۳۲٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۱,۹۵٠ ۲۲,٠٠٠
  ۴.۷۷
  ۴,۳۶۳,۱۵۸ ۲۳,٠۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۲,۴۸٠ ۱۲,۷۱٠
  ۲.۵۸
  ۳,۲۳۴,۱۸۷ ۱۲,۸۱٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۶,۵۵٠ ۲۶,۵٠٠
  ٠.۵۶
  ۱,۱۷۷,۴۴۷ ۲۶,۷٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۱,٠۴٠ ۱۱,٠۶٠
  ۲.۶۵
  ۴۸,۳۲۶,۱۳۹ ۱۱,۳۴٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۴,۸۷٠ ۲۵,۳۴٠
  ۳.۴۵
  ۲,۱۴۷,۹۸٠ ۲۵,۷۶٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۸,۳۸٠ ۸,۳۹٠
  ٠.۲۴
  ۸۲۳,۸۵۳ ۸,۴٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۳۳,۲٠٠ ۳۳,۳٠٠
  ۱.۶۳
  ۱۸٠,۸۲۴ ۳۳,۷۵٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,۶۸۲ ۲,۷٠۵
  ۲.۱۲
  ۵,٠۹٠,٠۹۱ ۲,۷۴٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۵۹,۹۹٠ ۱۶٠,۵۵٠
  ۲.۶
  ۷۳۴,۵۵۷ ۱۶۴,۲۶٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۸,۱۹٠ ۸,۱۸٠
  ۱.۵۶
  ۷٠,۸۳٠,۳۳۳ ۸,۳۲٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۳۶۷ ۴,۳۶۶
  ۱.٠۴
  ۶۲,۸۶۶,۴۹۴ ۴,۴۱۳
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۴,۳۵٠ ۲۴,۵٠٠
  ۲.۴
  ۱,۶۴۸,۷۲۹ ۲۴,۹۵٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,٠٠٠ ۷,۹۵٠
  ٠.۹۹
  ۱,۳٠۱,۵۶٠ ۸,٠۸٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۲,۹۳٠ ۴۳,۵۸٠
  ۱.۹۶
  ۵۳۵,۳۹۴ ۴۳,۷۹٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲٠,۲۱٠ ۲٠,۲۲٠
  ۱.۷۵
  ۸۵۶,۳۲۲ ۲٠,۵۷٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۴,۳۷٠ ۱۴,۶۱٠
  ۴.۱۴
  ۳,۵۴۴,۸۳۷ ۱۴,۹۹٠
 • شرانل نفت ایرانول ۷۹,۹٠٠ ۸٠,۷۵٠
  ۲.۱۴
  ۵۲۶,۳۹۴ ۸۱,۶۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۴,۹۴٠ ۵,٠٠٠
  ۱.۷۹
  ۶,۸۳۳,۷۶۷ ۵,٠۳٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۲۸۴ ۱,۲۸۵
  ۱
  ۳۴۷,۲۲۶,۴۲۱ ۱,۲۹۷
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵,۱٠٠ ۵,٠۲٠
  ۴.۵۱
  ۶۵,۷۶۵,٠۲۱ ۴,۸۸٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۴,۸۵٠ ۳۵,۱٠٠
  ۳.۴۶
  ۲۶۳,۹۳۵ ۳۶,۱٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶۴,٠٠٠ ۶۵,۱۳٠
  ۳.۸۳
  ۵۱۴,۳۲۳ ۶۶,۵۵٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۲۲,۸۹٠ ۲۳,۲۵٠
  ۱.۷۶
  ۷۳,۸۷۹ ۲۳,۳٠٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۷۷۹ ۱,۷۹۴
  ۳.۸۴
  ۱۶,۶۱۱,۴۶۱ ۱,۸۵٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,۸۴٠ ۵,۹۶٠
  ۲.۶۷
  ۳,۹۳۳,٠۹۷ ۶,٠٠٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۹,٠٠٠ ۹,۱٠٠
  ۲.٠۷
  ۳,۷٠۳,۲۴٠ ۹,۱۹٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۵,٠۲٠ ۵,٠٠٠
  ٠
  ۳,۷۱۴,٠۳۷ ۵,٠۲٠
 • شکلر نیروکلر ۳۸,۸۳٠ ۳۸,۸٠٠
  ۱.۱۲
  ۲۲۷,۳۶۱ ۳۹,۲۷٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۸۹,٠٠٠ ۱۸۹,٠٠٠
  ٠.۵۳
  ۱۲۸ ۱۸۸,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,۴۹٠ ۶,۲۴٠
  ۵.۵۳
  ۲,۶۲۲,۷٠۶ ۶,۱۵٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۹۵٠
  ۳.۲۷
  ۴,۶۳۵,۴۷٠ ۱۴,۳۶٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۹,۱۲٠ ۱۹,۱۹٠
  ۱.۱۹
  ۵,۵۶۵,۷۸۷ ۱۹,۳۵٠
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۷,۷۳٠ ۷,۸۲٠
  ۳.۱۳
  ۲,۸۵۵,۵۴۱ ۷,۹۸٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۸,۳۵٠ ۸,۵۸٠
  ۳.۱۳
  ۱,۸۸۷,۴۷۸ ۸,۶۲٠
 • شهر گروه مالی شهر ۲,٠۱۵ ۲,٠۱۳
  ۱.۳۷
  ۳۶,۳۹۶,۴۹۲ ۲,٠۴۳
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۹,۹۲٠ ۲٠,۲۱٠
  ۱.۹۲
  ۱۵۷,۵۹۴ ۲٠,۳۱٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۴,۲۴٠ ۲۴,۷۳٠
  ۲.۸۸
  ۱,۴۶۶,۹۳۱ ۲۴,۹۶٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,۵۸۲ ۴,۶۱۸
  ۱.۵۷
  ۱۱,۱۸۸,۵۵۸ ۴,۶۵۵
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳,۱۴٠ ۳,۱۴۲
  ٠.۸۵
  ۱۲,۵۵۹,۶۲۴ ۳,۱۶۷
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۲۳,۳٠٠ ۲۳,۵۵٠
  ۳.۵۲
  ۳,۳۹۳,۴۲۸ ۲۴,۱۵٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۹,۸۴٠ ۱۹,۶۱٠
  ۴.۹۷
  ۸,۸۶٠,۱۷۶ ۱۸,۹٠٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۷۳,۹۸٠ ۷۳,۳۸٠
  ۱.۷۷
  ۲۹۲,۲۹۵ ۷۵,۳۱٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۷٠۴ ۲,۷۲۲
  ۲.۵۲
  ۲۴,۶۹۵,٠۶٠ ۲,۷۷۴
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۸۴,۲۴٠ ۸۱,۸۴٠
  ٠.۱۵
  ۶٠۵,۵۶۲ ۸۴,۳۷٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۷,٠٠٠ ۳۶,۸٠٠
  ٠
  ۵۹,۷۳۴ ۳۷,٠٠٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۸,۶۲٠ ۱۸,۸۶٠
  ۲.۹۹
  ۱۳,۳۶۵,۷۷۳ ۱۸,٠۸٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۲,۱۲٠ ۱۱,۹۵٠
  ۱.۷۶
  ۶۲۸,۵۳۳ ۱۱,۹۱٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۴,۱۱۴ ۴,۱۳۴
  ۱.۶
  ۴,۴۱۷,۳۴۱ ۴,۱۸۱
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۲۸٠ ۵,۲۸٠
  ۱.۳۴
  ۷,۴۵۹,۴۲۷ ۵,۲۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۹,۹۵٠ ۵٠,۵۵٠
  ۴.۹۷
  ۴۱۳,٠۸۱ ۵۲,۵۶٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۶,۴۴٠ ۶,۴۸٠
  ۴.۱۷
  ۶,۲۷۲,۳۳۸ ۶,۷۲٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۷,۱۱٠ ۲۷,۱۷٠
  ۳.۳۲
  ۱,۳۱۱,۵۲۵ ۲۸,٠۴٠
 • غدیس پاکدیس ۱۴,۹۹٠ ۱۵,۲۳٠
  ۴.۵۲
  ۲,۱۹۱,۱۶۸ ۱۵,۷٠٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۳,۴۸۳ ۳,۵٠۵
  ۱.۶۹
  ۱۲,۸۶۳,۳۹۱ ۳,۵۴۳
 • غسالم سالمین‌ ۴,۶٠٠ ۴,۵۹۹
  ۱.۳۹
  ۴,۸۸۴,۴۶۶ ۴,۶۶۵
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۷,۵۴٠ ۷,۶۵٠
  ۲.٠۸
  ۶۳۵,۱۹۳ ۷,۷٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۶,۹۲٠ ۶,۸۵٠
  ۱.۴۷
  ۳,۱۹۷,۹۴۲ ۶,۸۲٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸,۲۹٠ ۱۸,۴۸٠
  ۱.۹۵
  ۹,۳۷۷,۵۷۹ ۱۷,۹۴٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۸,۲۷٠ ۸,۳۱٠
  ۱.۵۵
  ۱,۴۸۵,۵۳۲ ۸,۴٠٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۸٠۹ ۳,۸۲۴
  ۳.٠۳
  ۷,۲۲۷,۵۶۲ ۳,۹۲۸
 • غصینو صنعتی مینو ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۱۸٠
  ۲.۶۹
  ۱,۵۸۷,۱۹۵ ۱۴,۱۱٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۵,۸٠٠ ۱۶,۳۳٠
  ۲.۲۳
  ۴,۴۲۹,۵۵۲ ۱۶,۱۶٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۷,۹۵٠ ۷,۹۳٠
  ٠.۱۳
  ۲,۶۶۶,۵۷۴ ۷,۹۴٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۳۶۵ ۲,۳۱۷
  ۲.۶
  ۱۹,۵۷۳,۴۷۶ ۲,۳٠۵
 • غگز گز سکه ۵,۳۵٠ ۵,۱۲۲
  ٠.۴۳
  ۶٠۲,٠۳۱ ۵,۳۲۷
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۶۵۲ ۳,۶۶۴
  ۲.۸۷
  ۱۵,۶۷٠,۴۸۹ ۳,۷۶٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۴٠,٠٠٠ ۴٠,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۲۴٠,۱۲۲ ۴٠,۸٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۸,۶۸٠ ۱۸,۷۱٠
  ٠.۳۲
  ۲,٠۱٠,۵۴۴ ۱۸,۶۲٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۱۶٠
  ٠.۶۶
  ۱,٠۳۷,۹۷۹ ۱۸,۱۲٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۶۶,۹۵٠ ۶۷,۳٠٠
  ۲.۴۱
  ۴۳۱,۷۸۳ ۶۸,۶٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱٠,۵۸٠ ۱٠,۸۲٠
  ۳.۲
  ۳۸۱,۲۸۴ ۱٠,۹۳٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱٠,۲۱٠ ۱٠,۲۱٠
  ٠.۵۹
  ۴,۲۷۶,۸۵۵ ۱٠,۱۵٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱٠,۶۱٠ ۱٠,۶۵٠
  ۳.۶۳
  ۹,۱۱۱,۱۴٠ ۱۱,٠۱٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۶,٠۵٠ ۶,٠۷٠
  ۲.۳۷
  ۱۳۳,۴۹۱ ۵,۹۱٠
 • غویتا ویتانا ۳,۳٠۴ ۳,۳٠٠
  ۲.٠۱
  ۱۳,۳۳۳,٠۵۱ ۳,۲۳۹
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۷۲۹ ۱,۷۱۳
  ٠.۹۳
  ۲۶,۳۴۸,۶۴۵ ۱,۷۱۳
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۸۷۶ ۱,۸۷۴
  ٠.۷۴
  ۱۹,٠۴۵,۷۵۳ ۱,۸۹٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱,۷۱٠ ۱۱,۷٠٠
  ٠.٠۹
  ۸,۳۳۸,۸۳۸ ۱۱,۷۲٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۵,۷۹٠ ۵,۸۹٠
  ۲.۶۹
  ۵,۶٠۹,۸۴۸ ۵,۹۵٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۱۸٠
  ٠.۴۵
  ۱,٠۱۸,۳۵۸ ۱۱,۱۵٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۷,۶۹٠ ۷,۹۳٠
  ۳.۲۷
  ۱,۶۴۴,۱۶۴ ۷,۹۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۴,۷۳۲ ۴,۷۵۵
  ۳.۶۶
  ۱۶,۲۹۳,۲۱۴ ۴,۹۱۲
 • فپنتا سپنتا ۴۹,۵۶٠ ۴۹,۸۶٠
  ۵.۲۲
  ۱,۱۷٠,۱۷۴ ۵۲,۲۹٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۵۵٠ ۷,۵۹٠
  ۲.۹۶
  ۲,۷۱۵,٠۵۹ ۷,۷۸٠
 • فجام جام‌دارو ۷,۶۹٠ ۷,۷۷٠
  ۱.۱۶
  ۶۳۶,۵٠۱ ۷,۷۸٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۸,٠٠٠ ۸,۱٠٠
  ۲.۴۴
  ۵,۹۱۱,۷٠۷ ۸,۲٠٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۴,۶۴۶ ۴,۶۵۷
  ٠.٠۲
  ۶,۳۹۵,۷۴۱ ۴,۶۴۵
 • فخاس فولاد خراسان ۱۱,۶۱٠ ۱۱,۸۱٠
  ۱.۷۸
  ۷۸۴,۷۲۷ ۱۱,۸۲٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳,۲۱۶ ۳,۲۷۹
  ۲.۵۵
  ۱۴,۱۸۳,٠۱۵ ۳,۳٠٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱٠,۸۹٠ ۱۱,٠۵٠
  ۴.۷۲
  ۲۸,۹۵۸,٠۸۲ ۱۱,۴۳٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۴۴,۶۵٠ ۴۴,۸۲٠
  ۳.۱۷
  ۱,۳۴۱,۹۲۹ ۴۶,۱۱٠
 • فرود فولاد شاهرود ۳,۹۸۲ ۳,۹۶۲
  ٠.۵
  ۱۵,۴۹۱,۱۴۹ ۴,٠٠۲
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۴۳,۶٠٠ ۴۳,۸٠٠
  ۳.۹۶
  ۶۱۱,۸۱۷ ۴۵,۴٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۷,۵۳٠ ۷,۶۲٠
  ۳.٠۹
  ۲,۳۶۶,٠٠۸ ۷,۷۷٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۳۲٠
  ۲.۹۵
  ۵۳۱,۳٠٠ ۱۳,۵۵٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۸,۴۳٠ ۸,۴۶٠
  ٠.۸۲
  ۲,۶۲۳,۳۸۷ ۸,۵٠٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴۱,٠۵٠ ۴٠,۸۵٠
  ٠.۲۴
  ۳,۱۲۴,۴۱۵ ۴٠,۹۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۵,۵٠٠ ۵,۵۹٠
  ۴.٠۱
  ۵,۳۱۴,۸۵٠ ۵,۷۳٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۶,۹٠٠ ۶,۹۲٠
  ۲.۲۷
  ۴,٠۳۳,۴۷۵ ۷,٠۶٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۸,۷۷٠ ۳۹,٠۷٠
  ۱.۴
  ۹۴۵,۲۹۹ ۳۹,۳۲٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۷,۵٠٠ ۷,۵۲٠
  ۳.۹۷
  ۷,۳۷۶,۲۵۳ ۷,۸۱٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲,٠۸٠ ۲,٠۸۹
  ۳.۵۷
  ۱۳,٠۴۱,۵۷۱ ۲,۱۵۷
 • فسوژ سوژمیران ۲۱,۳۵٠ ۲۱,۲۵٠
  ۳.۱۷
  ۵,۵۸٠,۷٠۸ ۲۲,٠۵٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۳۳,۵٠٠ ۳۵,۹٠٠
  ۳۲۵٠
  ۱٠۹,۹۹۹,۹٠۹ ۱,٠٠٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۸,۴٠٠ ۸,۵۵٠
  ۱.۷۵
  ۵۵۸,۵٠٠ ۸,۵۵٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۵,۳۱٠ ۵,۳۲٠
  ۴.۶۷
  ۷,۵۷۲,٠۶۶ ۵,۵۷٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۳,۲۸٠ ۱۳,۱۴٠
  ۲.۹۵
  ۲,۹۲۹,۶۵۸ ۱۲,۹٠٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۴,۴۵۳ ۴,۵٠۷
  ۷
  ۳۸,۶۹۳,۹٠٠ ۴,۷۸۸
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۹,۸۵٠ ۹,۹۷٠
  ۴.۱۸
  ۵۶,۸۲۱ ۱٠,۲۸٠
 • فمراد آلومراد ۲۲,۲٠٠ ۲۲,۳۵٠
  ۳.۳۵
  ۱,۱۲۴,۵۹۹ ۲۲,۹۷٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۹۸٠ ۷,٠۱٠
  ۱.۴۱
  ۶۲,۸۸۵,۳۸۴ ۷,٠۸٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۴,۲۱٠ ۱۴,۴۱٠
  ۴.۱۲
  ۳,۲۶۷,۷۴۶ ۱۴,۸۲٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۲۳٠
  ۲.۳۷
  ۱,۱۸۶,۸٠۱ ۱٠,۵۵٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۲,۱۴٠ ۲۲,۲۸٠
  ۲.۲۱
  ۲,۴۳۶,۲۶۱ ۲۲,۶۴٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۳٠٠ ۵,۳۱٠
  ۲.٠۳
  ۱٠۷,۴۲۹,۶۱۹ ۵,۴۱٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۴,۹٠٠ ۱۵,٠۷٠
  ۱.۳۹
  ۲,۳۱۱,۸۴۱ ۱۵,۱۱٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۷,۵۵٠ ۷,۶۵٠
  ٠.۲۶
  ۴,۲۲۲,۸٠۱ ۷,۵۷٠
 • قاسم قاسم ایران ۷,۳٠٠ ۷,۲۶٠
  ۲.٠۱
  ۱,۵۸۳,٠۴۸ ۷,۴۵٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱۱,۶۳٠ ۱۲,۱٠٠
  ۴.۳۶
  ۱۳۴,۶٠۵ ۱۲,۱۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۷۷۹ ۲,۷۶۴
  ۲.۸
  ۲۱,۶۱۱,۳۱۹ ۲,۸۵۹
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸,۱۴٠ ۸,۲۳٠
  ۳.۳۳
  ۷,۹۴۷,۲۹۸ ۸,۴۲٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۵,۵۶٠ ۱۵,۸۱٠
  ۲.۴۵
  ۶٠۸,۳۸۳ ۱۵,۹۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۶۵٠ ۷,۷۵٠
  ۱.۲۹
  ۶۳٠,۳۵۱ ۷,۷۵٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۷۹٠ ۲,۷۸۲
  ۱.۵۷
  ۸,۸۵۱,۲۱۳ ۲,۷۴۷
 • قشهد شهد ۲۸,۶۵٠ ۲۸,۶۵٠
  ۴.۶۹
  ۴,۳۴۵,۱۱۲ ۳٠,٠۶٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۸,۸۷٠ ۸,۸۷٠
  ۴.۹۷
  ۵,۷۶۶,۷۸۳ ۸,۴۵٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۴۱,٠٠٠ ۱۴۲,۸۹٠
  ۲.۸۵
  ۷۴,۹۸٠ ۱۴۵,۱۴٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۸,٠۹٠ ۸,۱۹٠
  ۱.۱
  ۷۵۸,۳۴٠ ۸,۱۸٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۹,٠۱٠ ۹,۱۷٠
  ۲.۹۱
  ۷۶۱,٠۴۷ ۹,۲۸٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۷۳۶ ۲,۷۸۵
  ۲.۷۷
  ۲,۴۱٠,۹۷۲ ۲,۸۱۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۷۹٠
  ۱.۴۶
  ۹۹۴,۶٠۵ ۱٠,۹۶٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۵,۱٠٠ ۵,۱۶٠
  ۳.٠۴
  ۳,۴۸۸,۳۷۶ ۵,۲۶٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۹,۴۶٠ ۱۹,۳۱٠
  ٠.٠۵
  ۲۴۹,۲۲۷ ۱۹,۴۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۱٠,٠۳٠ ۱٠,۱۲٠
  ۳.۱۹
  ۱۳,۴۷۲,۴۱۷ ۱٠,۳۶٠
 • کاما باما ۴,۹۷٠ ۴,۹۲٠
  ۲.۷۴
  ۴۴,٠۳۳,٠۸۵ ۵,۱۱٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۸۹٠
  ۲.۸۴
  ۷۴۲,۸۸۹ ۱٠,۹۱٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۹,٠۴٠ ۹,۱۵٠
  ۳.۴۲
  ۱,۲۳۲,۷۱۸ ۹,۳۶٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۲,۵۹٠ ۳۲,۶۳٠
  ٠.۸۲
  ۳۳۳,٠۷۳ ۳۲,۸۶٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱٠,۸۳٠ ۱٠,۸۸٠
  ۲.٠۷
  ۱,۹٠۱,۹۴۵ ۱٠,۶۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۹۱٠
  ۱.۷۳
  ۴۹۲,۴۲۴ ۱۲,۷۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۳,۳۴٠ ۱۳,۴۸٠
  ۲.۷
  ۱,۷۷۵,۴۱۵ ۱۳,۷۱٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,۵۱٠ ۷,۶۲٠
  ۴.٠۹
  ۴,٠۱۸,۷۵۲ ۷,۸۳٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۲۱,۷۵٠ ۲۱,۹٠٠
  ۱.۵۸
  ۱,۸۹۳,٠۳۹ ۲۲,۱٠٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۲,٠۹٠ ۱۲,۱۹٠
  ۲.۹۸
  ۱٠,۷۷۹,۱۸۳ ۱۱,۷۴٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,۵۷٠ ۵,۶۷٠
  ۲.۶۲
  ۷,۴۹۷,۱۷۴ ۵,۷۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۶,۷۶٠ ۶,۹۳٠
  ۳.۲۹
  ۹۶۵,۷۷۲ ۶,۹۹٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۱۸٠
  ۱.۴۹
  ۶۸۶,۹۷۴ ۱۶,۱۶٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷۷,۵۲٠ ۷۷,۷۸٠
  ٠.۹۶
  ۳,٠٠۴,۸۷۳ ۷۸,۲۷٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۶٠۲ ۱,۶۲٠
  ۲.۳۸
  ۳۷,۲۳۱,٠۴۵ ۱,۶۴۱
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۹,۶٠٠ ۲٠,٠۶٠
  ۳.۴۵
  ۱,۶۵۳,۹۱٠ ۲٠,۳٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۲۳۷ ۱,۲۲۷
  ٠
  ۱٠۶,۲۳۸,۴۴۳ ۱,۲۳۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶,۶۷٠ ۶,۷۶٠
  ۳.٠۵
  ۳,۳۹۸,۴۸۷ ۶,۸۸٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۳,۲۵٠ ۲۳,۳۵٠
  ٠
  ۲,۳۸٠,٠۳۱ ۲۳,۲۵٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۴,۳۴٠ ۱۳,۸۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۴٠,۱۱۷ ۱۳,۶۶٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۵۸,٠۴٠ ۵۸,۲۳٠
  ۱.۳۶
  ۱۷۳,۶۱٠ ۵۸,۸۴٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۵,۹۲٠ ۵,۹۱٠
  ٠
  ۸,۹٠۶,۱۵۷ ۵,۹۲٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶,۳۲٠ ۶,۴۲٠
  ۲.۹۲
  ۲,۲۱۹,٠۳۸ ۶,۵۱٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,۸۲٠ ۷,۸۳٠
  ٠.۷۶
  ۸۸۴,۹۵۶ ۷,۸۸٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۳۱,۶٠٠ ۱۳۲,٠۵٠
  ۲.٠۸
  ۲۴,۷۸۲ ۱۳۴,۴٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸,۹۴٠ ۱۸,۵۲٠
  ۱.۶۶
  ۱,۶۱۹,۴۹۸ ۱۹,۲۶٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۵,۷۳٠ ۵,۷۲٠
  ۶.۹
  ۲۹,٠٠۸,۷۶٠ ۵,۳۶٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱٠,٠۹٠ ۱٠,٠۲٠
  ۱.۳۱
  ۱,۴۶۷,۶۱۵ ۹,۹۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳۳,۷۱٠ ۳۲,۹۴٠
  ٠.۳۹
  ۵۸۷,۴۱۳ ۳۳,۵۸٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۵,۸۲٠ ۵,۹۱٠
  ۲.۱۸
  ۸,۵۸۵,۲۸۴ ۵,۹۵٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۹,۹۵٠ ۴۹,۹۵٠
  ٠
  ۳۲۶,۴۷۹ ۴۹,۹۵٠
 • کلر کلر پارس ۴۵,٠۵٠ ۴۵,٠۵٠
  ۱.۱
  ۴۱۸,۸۹۱ ۴۵,۵۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۱,۷۲٠ ۴۱,۹۱٠
  ٠.۷۶
  ۱۸۷,٠۷۹ ۴۲,٠۴٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵,۸٠٠ ۵,۷۸٠
  ۵.۳۸
  ۶۳,۴۴۳,۷۳۸ ۶,۱۳٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵,۹۵٠ ۵,۹۳٠
  ۱.۳۶
  ۲,۲٠۱,۹۶٠ ۵,۸۷٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۶,۸۸٠ ۱۶,۹۹٠
  ۳.٠۴
  ۹۷۳,۵۲۹ ۱۷,۴۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۹,٠٠٠ ۱۹,۴۶٠
  ۲.۶۱
  ۶۱۱,۱۴۸ ۱۹,۵۱٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۵,۳۸٠ ۵,۴٠٠
  ۱.۴۷
  ۵,۴۵۶,٠۹۵ ۵,۴۶٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۴۶۸ ۳,۴۸۴
  ۲.٠۹
  ۲۸,۲۱۱,۵۸۵ ۳,۳۹۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳,۶۱٠ ۳,۶٠۱
  ۱.۳۵
  ۱۲,۴۱۷,۴۵۱ ۳,۵۶۲
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۲۵٠
  ۴.۹۶
  ۴,۲٠۲,۱۱۱ ۱۹,۱۵٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۱۳,۸۵٠ ۱۳,۸۴٠
  ۴.۳۷
  ۱,۵٠٠,۲۲٠ ۱۳,۲۷٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۶,۳٠٠ ۶,۳۳٠
  ۴.۹۸
  ۸,٠۷۴,۸۸۶ ۶,۶۳٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱٠,٠۳٠ ۱٠,۱۵٠
  ۱.۲۸
  ۵٠۴,۵۷۵ ۱٠,۱۶٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۸,۱۲٠ ۸,۱٠٠
  ۲.۶۴
  ۹,۵۵۷,۶۲۳ ۸,۳۴٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۴٠۲ ۲,۴۲٠
  ۴.۲۳
  ۱۵,۶۴۶,۸۱٠ ۲,۵٠۸
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۸,۲۳٠ ۸,۳۴٠
  ۳.۶۳
  ۲۵,۱۹۸,۷۸۹ ۸,۵۴٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۲٠٠ ۵,۲۷٠
  ۳.۳۵
  ۱,۸۸۲,٠۹۷ ۵,۳۸٠
 • لابسا آبسال‌ ۷,۲۴٠ ۷,۲۴٠
  ۴.۹۳
  ۱۱,۵۳۱,۲۲۲ ۶,۹٠٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۶۷٠
  ۱.۳۵
  ۴۸۵,۹۳۵ ۱۴,۸٠٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱٠۵,۴۱٠ ۱٠۵,۹۲٠
  ۴.۸۱
  ۱,۲۳۳,۲۹۹ ۱۱٠,۷۴٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۴,۷۴٠ ۱۴,۶۳٠
  ٠.۸۹
  ۵۲۲,۵۸۷ ۱۴,۶۱٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۹,۴٠٠ ۲۹,٠۸٠
  ٠.۸۹
  ۳۵۵,۸۶۵ ۲۹,۱۴٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۴,۱۵٠ ۷۴,۲٠٠
  ۱.۴۶
  ۶۳,٠٠۹ ۷۵,۲۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,۶۲٠ ۳,۷٠٠
  ۲.۳۲
  ۱,٠۱۸,۱٠۱ ۳,۷٠۶
 • ما بیمه ما ۴,۵۲٠ ۴,۶٠۷
  ۲.۱۴
  ۲,۷۷٠,۹۳۳ ۴,۶۱۹
 • مادیرا صنایع مادیران ۴,۱٠٠ ۴,۱۵۱
  ۱.۳۷
  ۷,۹۲۱,٠۸۸ ۴,۱۵۷
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۶۶,۵٠٠ ۱۷٠,۴۵٠
  ۲.۳۷
  ۱٠,۹٠۲ ۱۷٠,۵۵٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۵,٠۶٠ ۲۵,۵۱٠
  ۲.۱۵
  ۹۹۵,۴۸۵ ۲۵,۶۱٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۹,۳۳٠ ۹,۳۳٠
  ۱.۸۹
  ۲,۵٠۵,۳۷۸ ۹,۵۱٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۳,۳۲۲ ۳,۳۴۴
  ۱.۱۹
  ۲,۱۸۸,٠۸۹ ۳,۳۶۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱٠,۲۹٠ ۱٠,۳۵٠
  ۱.۷۸
  ۱,۵۴٠,۶۶۴ ۱٠,۱۱٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۶٠۹ ۱,۶۲۱
  ۱.۲۹
  ۴,۵۵۶,۷۶۸ ۱,۶۳٠
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۸,۵۲٠ ۸,۵۱٠
  ٠.۱۲
  ۴,۷۶۴,۹۵۸ ۸,۵۳٠
 • میهن بیمه میهن ۱۵,۹۹٠ ۱۶,٠۶٠
  ۴.۹۹
  ۵,۸۸۳,۸۹۵ ۱۶,۸۳٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۲,۹۵٠ ۱۳,٠۳٠
  ۲.۵۶
  ۴,۳۱۲,۳۵۵ ۱۳,۲۹٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,۹۹٠ ۱۲,۱۲٠
  ۲.۴۴
  ۲,۱۹۴,۸۴۳ ۱۲,۲۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۹,۹٠٠ ۴۸,۲۵٠
  ۱.۲۴
  ۱,٠۴۹,۷۹٠ ۴۹,۲۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۳۸,۱۹٠ ۱۳۸,۲۸٠
  ٠.٠۱
  ۸٠٠,۶۸۴ ۱۳۸,۱۸٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۷۸٠ ۱,۷۹٠
  ۱.۹۸
  ۷,۵۷۲,۲۸۱ ۱,۸۱۶
 • نیان نیان الکترونیک ۱۴۷,۴٠٠ ۱۴۷,۶۵٠
  ٠.٠۳
  ۳۴۸,۸۷۴ ۱۴۷,۳۵٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۳۳۳ ۲,۳۲۹
  ۱.٠۲
  ۴۳,۴۲۵,٠٠۳ ۲,۳۵۷
 • هجرت پخش هجرت ۲۸,۲۵٠ ۲۸,۵٠٠
  ۲.۵۹
  ۶۴۷,۵۴۷ ۲۹,٠٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۷,۸۲٠ ۷,۷۱٠
  ٠.۹
  ۳,۳۵۳,۶۵۷ ۷,۷۵٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۸۵۸ ۴,۹۳۸
  ۲.۱۶
  ۶,۹۸٠,۱۵۴ ۴,۹۶۵
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۳,۷۳٠ ۱۳,۹٠٠
  ۲.٠۷
  ۹۵۳,۵۲۳ ۱۴,٠۲٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠,۵۵٠ ۱٠,۴۶٠
  ۴.۹۸
  ۳۷,٠۶۷,۷۹۳ ۱٠,٠۵٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۴,۷۵٠ ۴,۷۹٠
  ٠.۹۱
  ۵,۵۹۵,۶٠۲ ۴,۷٠۷
 • وآفری بیمه کارآفرین ۲,۷۹٠ ۲,۸۱٠
  ۴.۹۷
  ۷,۹۳۵,۹۷۱ ۲,۹۳۶
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۹۹٠ ۶,٠٠٠
  ٠.۱۷
  ۱,۶۷۳,۱۸٠ ۶,٠٠٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۳,٠٠۸ ۳,٠۲۹
  ۲.۸۴
  ۱۵,۴۲۵,۴٠۱ ۳,٠۹۶
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۳,۷۸٠ ۱۳,۸۸٠
  ٠.۷۹
  ۸۷۶,۲۳۲ ۱۳,۸۹٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۱۲,۷۲٠ ۱۲,۷۲٠
  ٠
  ۲۴۹,۶۴٠ ۱۲,۷۲٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۵۳۳ ۴,۵۲۶
  ۱
  ۲,۳۸۳,٠۲۸ ۴,۵۷۹
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,۶٠٠ ۵,۶۴٠
  ۶.۲
  ۱۲,۳٠۷,۶۸٠ ۵,۹۷٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱٠,۱۵٠ ۱٠,۲۱٠
  ۱.۴۶
  ۶,۷۷۱,۱۹۱ ۱٠,۳٠٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۱۲٠ ۶,۲۳٠
  ۲.۷
  ۲,۲۶۶,۱۲۱ ۶,۲۹٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱۳۷ ۲,۱۲۸
  ٠.۸۸
  ۹۲,۷۴٠,۹۹۹ ۲,۱۵۶
 • وبملت بانک ملت ۴,۴۸۶ ۴,۴۸۵
  ٠.۱۸
  ۱۵۱,٠۱۶,۶۱۹ ۴,۴۹۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۶۶٠ ۴,۶۷۴
  ٠.۹۶
  ۵,۷۲۴,۶۵۵ ۴,۷٠۵
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۴۵۹ ۳,۴۴۳
  ٠.۵۲
  ۳,۱۲۸,۷۵۹ ۳,۴۴۱
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۵۲۹ ۱,۵۱۶
  ۲.۷۴
  ۳۳,٠۵۱,۷۱۶ ۱,۵۷۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۷۲۹ ۱,۷۶۲
  ۲.۷۶
  ۲۱,۹۳۴,۸٠۵ ۱,۷۷۸
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۷۲۲ ۲,۷۲۱
  ٠.٠۴
  ۷٠,۱۸۶,۲۸۶ ۲,۷۲۱
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۲۷,۵٠٠ ۲۷,۶۳٠
  ۳.۱۳
  ۱,۶۸۱,۱۱۳ ۲۸,۳۹٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۸,۸۷٠ ۱۸,۸۹٠
  ٠.٠۵
  ۴۳۸,۵۹٠ ۱۸,۸۸٠
 • وپست پست بانک ایران ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۴۳٠
  ۱.۸۱
  ۳,۵۱۴,۹۴۷ ۱٠,۵٠٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۲۳۱ ۳,۲۲۴
  ٠.۱۲
  ۲,۴۷۱,۱۷۶ ۳,۲۳۵
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۵۸٠ ۲,۵۷۷
  ٠.۶۵
  ۲۴۹,۴۸۲,۴۶۶ ۲,۵۹۷
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۷۵٠ ۱,۷۴۵
  ۲.٠۲
  ۶,٠۴۵,۷۶۴ ۱,۷۸۶
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۱۹٠
  ۶.۹۷
  ۶,۳۱۴,۱٠۶ ۱۶,۳۵٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۳٠ ۵,۴۴٠
  ٠
  ۵,۱۹۱,۶۴۹ ۵,۴۳٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۸۴٠ ۶,۸۵٠
  ٠
  ۲,۳۶٠,٠۵۱ ۶,۸۴٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,۱۳٠ ۱,۱۴۲
  ۲.۸۴
  ۴۲,۱۱۴,۴۴۲ ۱,۱۶۳
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۳۳۸ ۴,۴۳۱
  ۲.۵۲
  ۶۳٠,۵۱۷ ۴,۴۵٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۶۶٠ ۵,۶۵٠
  ٠.۱۸
  ۱۹,٠۹۲,۲۲۸ ۵,۶۷٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۹۹۸ ۳,۹۵۷
  ۱.۹۴
  ۱۶,٠۱۱,۷۷۱ ۳,۹۲۲
 • ودی بیمه دی ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۳۵٠
  ٠.۴۸
  ۶,۴۲۹,۷۶٠ ۱٠,۳۶٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۶,۸۴٠ ۶,۹٠٠
  ۳.۳۹
  ۲۴,۹۴۶,۵۷۹ ۷,٠۸٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۸۶٠ ۴,۹۲٠
  ۳.۹۵
  ۳۲,۱۲٠,۱۷۶ ۵,٠۶٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۷۲٠ ۱,۷۴۵
  ۳.۵۳
  ۱۵,۳۴۴,٠۸٠ ۱,۷۸۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۹٠۵ ۲,۹۱۲
  ٠.۲۱
  ۲,۳۹۴,۵۸۴ ۲,۹۱۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۳۹۵ ۴,۴٠۹
  ٠.۵
  ۳,۵٠۲,۹۷۶ ۴,۴۱۷
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۵,۴۷٠ ۵,۴۵٠
  ۱.۴۴
  ۱۴,۸۶۶,۴۳۱ ۵,۵۵٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۷۲٠ ۳,۷۲۶
  ٠.۲۹
  ۱,۴٠۱,۷۴۲ ۳,۷۳۱
 • وسینا بانک سینا ۳,۲۳۳ ۳,۲۹۷
  ۲.۳۶
  ۳,٠۳۱,۴۷۷ ۳,۳۱۱
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۲۴٠ ۲,۲۸۶
  ۳.۱۶
  ۳,۴۱۲,۸۵۲ ۲,۳۱۳
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۵,۵۵٠ ۱۵,۶۶٠
  ٠.۸۳
  ۱,٠۱٠,۱۴۷ ۱۵,۶۸٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,٠۵۹ ۲,٠۶۹
  ٠.۸۷
  ۲,۸۶۵,۶۴٠ ۲,٠۷۷
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۶۴۶ ۲,۶۱۵
  ۴.۶۷
  ۱٠,٠۳۷,٠٠۶ ۲,۵۲۸
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲٠,۵۲٠ ۲٠,۵۸٠
  ٠.۴۸
  ۴,۶۷۷,۵۵۴ ۲٠,۶۲٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۲۶۵ ۲,۲۸۳
  ۱.۳۱
  ۶,٠۱۸,۳۶۷ ۲,۲۹۵
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۵۹٠ ۳,۶٠۴
  ۲.۶۶
  ۲,۵۵۶,۸۳۲ ۳,۶۸۸
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۸۸٠
  ۱
  ۱۱,۲۲۵,۵۹۲ ۱۳,۹۶٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,۹۵٠ ۱۹,۱٠٠
  ۴.٠۵
  ۲,۴۳۵,۳٠۶ ۱۹,۷۵٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۴,٠۵۳ ۴,٠۲۵
  ٠
  ۳,۵۴۳,۸۱۹ ۴,٠۵۳
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۵,۱٠٠ ۵,۱۵٠
  ۵.۹
  ۴,۷۹۵,۳۶٠ ۵,۴۲٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۷۱۶ ۱,۷۴۶
  ٠.۲۹
  ۵۷,۸۵۷,۹۴۳ ۱,۷۲۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۵,۹٠٠ ۵,۹۸٠
  ۴.۳۸
  ۱,۴۲۲,۹۷۸ ۶,۱۷٠
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۹۴٠ ۳,۹۴۶
  ۲.۴۸
  ۶,٠۵۹,۱۵۷ ۴,٠۴٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۵,٠۵٠ ۵,٠۹٠
  ۳.٠۷
  ۵,۷۴۴,۱۸۲ ۵,۲۱٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۶,۱۶٠ ۶,۲۲٠
  ۱.۹۱
  ۱,۸۸۹,۳۱۹ ۶,۲۸٠
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۹۹٠ ۵,۹۶٠
  ۶.۹۶
  ۱۶,۷۳۲,۶۳۷ ۵,۶٠٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۷٠٠ ۴,۷۷۴
  ۱.۵۵
  ۳۶۸ ۴,۷۷۴
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۶۳٠ ۴,۶۳۶
  ٠.۷۹
  ۱۲,۱۲٠,۹۷۱ ۴,۶۶۷
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۴۳٠ ۲,۴۸۷
  ۲.۲۱
  ۳,۸٠۳,۵۱۸ ۲,۴۸۵
 • وملل اعتباری ملل ۲,۹۶۷ ۲,۹۵۱
  ۳.۶۷
  ۶,۱۱۴,۲۸۴ ۳,٠۸٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲٠۸,٠٠٠ ۲٠۸,۹۹٠
  ۴.۸۷
  ۳۵۷,۶۲۶ ۲۱۸,۶۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۷,۶٠٠ ۷,۶۴٠
  ٠.۶۵
  ۲,۴٠۵,۹۹۱ ۷,۶۵٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۵,۴٠٠ ۵,۴٠٠
  ۱.۸۲
  ۱,۹۴۱,۶۱۱ ۵,۵٠٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۶,٠۷٠ ۶,٠۶٠
  ۱.۷۸
  ۲۴,۲۶۱,۷٠۵ ۶,۱۸٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۶,۳۱٠ ۶,۳۸٠
  ۵.۱۱
  ۷۶,۵۲۵,۳۳۴ ۶,۶۵٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۶۱٠ ۶,۶۴٠
  ۱.٠۵
  ۶,۷۳۵,۳۲۴ ۶,۶۸٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۷۵۴ ۲,۷۶٠
  ٠.۱۸
  ۵,۳۳۱,۷۸۵ ۲,۷۴۹
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۵۸۷ ۱,۵۷۷
  ٠.٠۶
  ۲,۹۲۸,۱۵۶ ۱,۵۸۶