شاخص کل : ۱,۲۴۳,۳۵۸
تغییرات: ٠.۱ % ، -۱,۱۹۸
حجم معاملات : ۲,۹۷۵,۲۲۴,٠۶۶
ارزش معاملات : ۲۲,۱۷۱,۶٠۶,۵۴۸,۸۱٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۷
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۵,۸۱۷ ۱۶,۱۳۷
  ۲
  ۱۶,٠٠٠ ۱۶,۱۳۹
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۴۸٠
  ۲
  ۵۴٠,۲۲۶ ۱۳,۵۲٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۷,۱۲٠ ۱۷,۴۶٠
  ۱.۹۵
  ۹,۷۵۵ ۱۷,۴۶٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۷,۲٠٠ ۱۷,۲۸٠
  ۱.۵۵
  ۷,۹۵۲,٠۵۷ ۱۷,۴۷٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲٠,۹۲۳ ۲۱,۳۴۵
  ۲
  ۲۳,۴۴۳ ۲۱,۳۴۹
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۷۶۹ ۴,۸۶۵
  ۱.۹۹
  ۱۳٠,۹۴۵ ۴,۸۶۶
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۷,۸۹۵ ۱۸,٠۶۹
  ۱.۹
  ۱,۲۶۹,۶۷۹ ۱۸,۲۴۱
 • اخابر مخابرات ایران ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۵۲٠
  ۲
  ۶۸,۷۳۱ ۱٠,۵۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۴,۹۱۱ ۱۴,۹۶۸
  ٠.۵
  ۲,۹۷۹,۷۵٠ ۱۴,۹۸۶
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۸,۴٠۱ ۸۹,۲۱۳
  ٠.٠۹
  ۲,۴۵۸,٠۲۱ ۸۸,۴۸۲
 • آسیا بیمه آسیا ۲,٠۵٠ ۲,٠۸٠
  ۱.۹۱
  ۵,۸٠۶,۵۵۷ ۲,٠۹٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۸,۲۹۷ ۸,۴۴٠
  ۲
  ۹٠٠,۹۸۶ ۸,۴۶۶
 • افرا افرانت ۳۳,۶۳۱ ۳۴,۳۱۷
  ۲
  ۲۹۹ ۳۴,۳۱۷
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۹,٠۳٠ ۶۹,۷۸٠
  ۱.۹۹
  ۶٠٠,۶۸۱ ۷٠,۴۳٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۴٠,۲۱٠ ۴٠,۲۱٠
  ۱.۱۱
  ۱۹ ۴٠,۶۶٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۶۶٠ ۳,۶۹٠
  ۱.۸۸
  ۷,۴۹۳,۱۲۵ ۳,۷۳٠
 • امید تامین سرمایه امید ۷,۶۱٠ ۷,۷۶٠
  ۱.۹۳
  ۱۵۷,۹۱۷ ۷,۷۶٠
 • امین تامین سرمایه امین ۷,۱۸٠ ۷,۳۱٠
  ۱.۹۱
  ۳۱٠,۷۸۵ ۷,۳۲٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۶۵,۶۵٠ ۳۸۴,۷۹٠
  ۳.۸۹
  ۱,۲۷۶ ۳۵۱,۹۷٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۳۴۱,۳۵٠ ۳۴۱,۳۵٠
  ٠.۹
  ۱۵ ۳۳۸,۳٠٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲۵٠,۸۸٠ ۲۵۵,۸۹٠
  ۲
  ۵,٠٠٠ ۲۵۶,٠٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۵۳,۵۵۸ ۵۴,۶۳۹
  ۲
  ۱٠,۱۵٠ ۵۴,۶۵۱
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵,۳۳۷ ۵,۳۳۷
  ٠.٠۶
  ۵۸,۷۸۴,۸۳۴ ۵,۳۳۴
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۴٠۵ ۷,۴٠۵
  ٠.٠۵
  ۲۱۴,٠۶۵,۸۱۵ ۷,۴٠۱
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۵۶,۶۵۳ ۵۷,۸٠۷
  ۲
  ۱,۸۴۷ ۵۷,۸٠۹
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۸,٠۲٠ ۵۹,۱۸٠
  ۱.۹۹
  ۱۳,۴۲۵ ۵۹,۲٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۸۸,۱٠٠ ۸۸,٠۸۷
  ٠.٠۲
  ۱,۷۱۷,۲۳۶ ۸۸,٠۸٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۲۷۱
  ۲
  ۲,۱۹۱,۷۱٠ ۱۳,۴۱۸
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۹٠٠ ۲,۹۱٠
  ۱.۶۹
  ۱۲,۲۳۱,۸۲۴ ۲,۹۵٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۷۳۲ ۲,۷۳۸
  ۱.۹۷
  ۲۴,٠۶۴,۴۸٠ ۲,۷۸۷
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۷,٠٠٠ ۷,٠۳۱
  ٠.۳۴
  ۱,۹۵۱,٠۹۵ ۷,٠۲۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۳۲,۸۵٠ ۳۳,۴٠٠
  ٠.۶۷
  ۷۷,۴۷۴,۱۵۷ ۳۲,۶۳٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۷,٠۲۲ ۷,۱۶۴
  ۲
  ۶۸,۱۳۷ ۷,۱۶۵
 • بساما بیمه سامان ۲۲,۸۱۶ ۲۳,۱۸۸
  ۲
  ۴۲۹,۱۸۵ ۲۳,۲۸۱
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵۴,٠۳٠ ۵۵,۱۳٠
  ۲
  ۱۵٠ ۵۵,۱۳٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۴۶,۳٠٠ ۱۴۹,۲۷٠
  ۲
  ۱,۵٠٠ ۱۴۹,۲۸٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۲,۶۷٠ ۲۳,۱۲٠
  ۱.۹۹
  ۱,۴۹۵,٠٠۴ ۲۳,۱۳٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۵۳,۲۷٠ ۳۶٠,۴۷٠
  ۲
  ۷۵ ۳۶٠,۴۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۸۹٠ ۳,۹۶٠
  ۱.۷۷
  ۱۳۵,۳۴۴ ۳,۹۶٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۶۴۵ ۱,۶۷۱
  ۱.۹۷
  ۵,۹٠۶,۷۴۱ ۱,۶۷۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۷۱۲
  ۱.۹۶
  ۷۷۴,۸٠۲ ۲۱,۸۲۷
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶۹,۹۹۲ ۷۱,۳۹۵
  ۲
  ۱۲,٠۹۷ ۷۱,۴۲٠
 • بموتو موتوژن‌ ۵۶,۴۵٠ ۵۷,۳۴٠
  ۱.۶۹
  ۱۷۷,۴۶۴ ۵۷,۴۲٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۳۱,۴۱٠ ۳۱,۹۱۵
  ۲
  ۳۳٠,۴۴۹ ۳۲,٠۵۱
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۴,۷۹٠ ۱۵,٠۹٠
  ۱.۹۹
  ۴,۹۸٠ ۱۵,٠۹٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۴۳,۵۶۳ ۴۴,۴۴۴
  ۲
  ۹,۵۸۴ ۴۴,۴۵۲
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۳۴,۹۱٠ ۳۵,۳۹٠
  ۱.۹۹
  ۵۱۵,۴۹۸ ۳۵,۶۲٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۴۲,۹۲٠ ۴۲,۹۶٠
  ۱.۹۹
  ۲,۳۷۳,٠۲٠ ۴۳,۷۹٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۴۶,۲۴٠ ۱۴۷,٠۸٠
  ٠.۳۵
  ۳۷۲,۲٠٠ ۱۴۶,۷۶٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۹,۷۲٠ ۲٠,۱۷٠
  ۱.۲
  ۶,۲٠۹,۴۹۹ ۱۹,۹۶٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱٠,۲۲٠ ۱٠,۳۷٠
  ۱.۹۲
  ۱,۷۵۹,۳۳۸ ۱٠,۴۲٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۶,۱۵٠ ۲۶,۶۸٠
  ۱.۹۹
  ۲۵٠ ۲۶,۶۸٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۸۲,٠٠٠ ۸۲,۱۱٠
  ۱.٠۲
  ۲,۹۵۶,۳۶۴ ۸۱,۱۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۳,۶۲٠ ۳,۶۹٠
  ۱.۹
  ۴٠۲,۷٠۵ ۳,۶۹٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۹,۴۲٠ ۹,۴۳٠
  ۱.۹۸
  ۲۱,۱۵۶,۵۹۹ ۹,۶۱٠
 • پخش پخش البرز ۳۱,۹۲۳ ۳۲,۴٠۵
  ۲
  ۴٠۳,۳٠۳ ۳۲,۵۷۴
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۲۶,۴٠٠ ۱۲۸,۷٠٠
  ۱.۹۹
  ۴۱,۳۲۱ ۱۲۸,۹۷٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۲,٠۲٠ ۳۲,۶۷٠
  ۱.۹۹
  ۱,۸۴۷ ۳۲,۶۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,۳۳٠ ۵,۴۳٠
  ۱.۸۴
  ۲۳٠,۱۸۶ ۵,۴۳٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴٠,۸۳٠ ۴۱,۵۹٠
  ۱.۹۹
  ۱٠۵,۱٠۱ ۴۱,۶۶٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۶,۱۲٠ ۲۶,۴۲٠
  ۱.۹۹
  ۱,۱٠۷,۶۸۶ ۲۶,۶۵٠
 • پکویر کویر تایر ۱۲,۷۱٠ ۱۲,۹۱٠
  ۱.۹۳
  ۷۷۲,۳٠٠ ۱۲,۹۶٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۷,۳۵٠ ۷,۴۸٠
  ۱.۸۷
  ۳۱۶,۶۷۵ ۷,۴۹٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۶۵,۴۴٠ ۶۵,۷۳٠
  ۱.۵۹
  ۵۳٠,۹٠٠ ۶۶,۴۹۹
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۸,۱۳۱ ۱۸,۴۸۳
  ۲
  ۱۲۸,۴۶۳ ۱۸,۵٠۱
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۱,۴۲٠ ۱۱,۶۳٠
  ۱.۸۱
  ۲۶,۳۹٠,۸۳۳ ۱۱,۶۳٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱٠,۱۹٠ ۱٠,۲۱٠
  ۱.۹۲
  ۱۶,۱٠۲,۹۹۷ ۱٠,۳۹٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۸,۳۳٠ ۲۸,۷٠٠
  ۱.۹۷
  ۶٠٠,۶۵۴ ۲۸,۹٠٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۹,۵۴۵ ۱۹,۹۴۲
  ۲
  ۵,۱۵۸ ۱۹,۹۴۳
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۹,٠۴٠ ۱۹,۴۲٠
  ۱.۹۶
  ۲,۳٠٠ ۱۹,۴۲٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۴٠٠
  ۲.۷۳
  ۳۶ ۴۳,۵۹٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۵,۶٠٠ ۴۶,۵۳٠
  ۲
  ۴٠۲ ۴۶,۵۳٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۷,۸۴٠ ۷,۹۹٠
  ۲
  ۴۹۷,۸۷۹ ۸,٠٠٠
 • تکنو تکنوتار ۲۱,۷۱٠ ۲۲,۱۴٠
  ۱.۹۹
  ۵۶,۱۲۹ ۲۲,۱۵٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۲۷۷ ۴,۳۶۳
  ۱.۹۹
  ۱۸۹,۸۹٠ ۴,۳۶۴
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۵,۱۲٠ ۵,۱۳٠
  ۱.۹۲
  ۱۲,۶٠۷,۱۹۴ ۵,۲۲٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۷,۲۵٠ ۷,۱۶٠
  ٠.۴۲
  ۴,۵۱۵,۲٠۴ ۷,۲۲٠
 • توریل توکاریل ۲۴,۶۷۷ ۲۵,۱۷۳
  ۲
  ۲۹,۵۵٠ ۲۵,۱۸٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۹,۹٠٠ ۴٠,۵۵٠
  ۱.۹۴
  ۳۵۲,۷۷۲ ۴٠,۶۹٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۳,۱۶٠ ۵۴,۲۲٠
  ۱.۹۹
  ۱۷,۴۷۸ ۵۴,۲۴٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۴۶٠ ۲,۵٠٠
  ۱.۹۹
  ۴,۷۱۷,۶۳۸ ۲,۵۱٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۳۱,۶۲۵ ۳۲,۲۶۸
  ۲
  ۴,۲٠٠ ۳۲,۲۷٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۳,۴۴٠ ۲۳,۹۱٠
  ۱.۹۷
  ۶,۱۸٠ ۲۳,۹۱٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۵۵٠ ۱,۵۸٠
  ۱.۹
  ۳,٠۶٠,۴۲۲ ۱,۵۸٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۶,۳۵۹ ۱۶,۶۳٠
  ۱.۹۹
  ۸۸۷,۹۷۸ ۱۶,۶۹۲
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۲۶٠ ۲,۳٠٠
  ۱.۷۴
  ۱,۸۳۲,۳۹۴ ۲,۳٠٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۹,۹۵۷ ۱٠,۱۶٠
  ۲
  ۳,۵۸٠ ۱٠,۱۶٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۴,۸۲۷ ۵,٠۷۶
  ۵
  ۱۸۸,٠٠۵ ۵,٠۸۱
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۲٠,۷۷۸ ۲۱,۱۹۸
  ۲.٠۲
  ۳,۴۳٠,۹۸۶ ۲۱,۲٠۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۷,۳۳٠ ۱۷,۶۷٠
  ۱.۹۸
  ۹۱,۷۱۱ ۱۷,۶۸٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۷۶٠ ۶,۸۹٠
  ۱.۸۹
  ۷,۳۷۳ ۶,۸۹٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۲,۷۹۱ ۱۳,٠۵۲
  ۲
  ۳,۷۱٠ ۱۳,٠۵۲
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۸٠۳ ۷,۹۶۲
  ۲
  ۱۱,۵۵٠ ۷,۹۶۲
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹,۸۵٠ ۱٠,٠۵٠
  ۱.۹۹
  ۶۶,۹۲٠ ۱٠,٠۵٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۱۶٠ ۵,۲۵٠
  ۱.۹
  ۷۷۳,۸۲۹ ۵,۲۶٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۲,۷۷٠ ۱۳,٠۳٠
  ۲
  ۹۶۱ ۱۳,٠۳٠
 • جم پتروشیمی جم ۳۶,۶۵٠ ۳۶,۵۳٠
  ۱.۹۲
  ۳,۸۸۱,۶۳۵ ۳۵,۹۶٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۸٠,٠٠٠ ۸٠,۶۷٠
  ٠.۳۷
  ۵۸۱,۶۲۶ ۸٠,۳٠٠
 • چافست افست‌ ۱۶,۲۷٠ ۱۶,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۲,۲۴۱ ۱۶,۶٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۳,۸۷۷ ۵۴,۷۲۵
  ۲
  ۲٠۱,۶۹۶ ۵۴,۹۷۶
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۴,۱۴٠ ۲۴,۶۲٠
  ۱.۹۹
  ۴۴,۵۱۲ ۲۴,۶۳٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۳,۳۴٠ ۱۳,۸۹٠
  ۳.۹۶
  ۱۷,۹۹۲ ۱۳,۸۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۵,۱۱٠ ۵,۲۱٠
  ۱.۹۲
  ۲۴۳,۹۹۸ ۵,۲۱٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۲۷٠ ۳,۳۳٠
  ۱.۸
  ۸۳۲,٠۴۵ ۳,۳۳٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۸,٠۶٠ ۱۸,۴۲٠
  ۱.۹۵
  ۱۳,٠۸۵ ۱۸,۴۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۴۴,٠۱۵ ۴۴,۹۱۲
  ۲
  ۱,٠۳۷ ۴۴,۹۱۳
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۴,۵۲۵ ۳۵,۲۲۹
  ۲
  ۱۵٠ ۳۵,۲۲۹
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۳,٠۷٠ ۵۴,۱۵٠
  ۱.۹۹
  ۱٠٠ ۵۴,۱۵٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۷,۵٠٠ ۲۸,٠۱٠
  ٠.۹۷
  ۵,٠۶۲,٠٠۲ ۲۷,۷۷٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳٠,٠۸٠ ۳٠,۶۹٠
  ۱.۹۹
  ۱,۳۳۵ ۳٠,۶۹٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۸,۱۸۶ ۲۸,۷۶۱
  ۲
  ۷۹۴ ۲۸,۷۶۱
 • حریل ریل پردازسیر ۵,۶۲۹ ۵,۶۲۹
  ۱.۹۹
  ۹,۶۲۶,۱۴۲ ۵,۷۴۳
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۷,٠۵۳ ۱۷,۴٠۱
  ۲
  ۳٠٠ ۱۷,۴٠۱
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۶۸,۵۷۹ ۶۹,۲۶۹
  ۲
  ۵۸۴,۱۶۸ ۶۹,۹۷۷
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۷۶٠ ۴,۸۵٠
  ۱.۸۶
  ۱۵۸,۸۸۶ ۴,۸۵٠
 • حفاری حفاری شمال ۷,۲۷٠ ۷,۲۸٠
  ۱.۸۹
  ۸,۴۷۴,۷۹۱ ۷,۴۱٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۲۳٠
  ۱.۹۶
  ۲,۳۷۴,۷۳۹ ۱۸,۳۶٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۶۶٠ ۴,۷۵٠
  ۱.۸۹
  ۵,۵۵۲ ۴,۷۵٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳۷,۵۲٠ ۳۷,۵۴٠
  ۲.۷۹
  ۴,۶۱۷,۸۵۶ ۳۶,۵٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱۹,۵٠٠ ۱۹,۴۱٠
  ٠.۹۸
  ۴۱,۲۵۴,۸۴۵ ۱۹,۳۱٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۵,۵۹٠ ۵,۵۹٠
  ۱.۹۳
  ۲۲,۷۹۶,۵۴۷ ۵,۷٠٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۹,۱۲٠ ۶٠,۳۲٠
  ۱.۹۹
  ۳۳٠ ۶٠,۳۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۶۱٠
  ۱.۹۹
  ۳۴,۳۷۲ ۱۵,۶۱٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۹,۲۷٠ ۱۹,۶۶٠
  ۱.۹۸
  ۲۳,۱۳۱ ۱۹,۶۶٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۵۱٠ ۲,۵۶٠
  ۱.۹۵
  ۳۵۹,۷۷۳ ۲,۵۶٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۹۲٠ ۱۸,۲۸٠
  ۱.۹۷
  ۳,۶۴٠ ۱۸,۲۸٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳۸,۸۵۵ ۳۹,۵۵۲
  ۲
  ۱۵۸,۵۴٠ ۳۹,۶۴۶
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۷۲,٠۸٠ ۷۳,۲۶٠
  ۲
  ۱۵۱,۳۱۵ ۷۳,۵۵٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۲۴٠ ۳,۲۹٠
  ۱.۸۲
  ۲,۸۷۸,۷۶۱ ۳,۳٠٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۵۱,۵۹٠ ۵۲,۶۲٠
  ۱.۹۹
  ۱۴,۵۲۴ ۵۲,۶۴٠
 • خزامیا زامیاد ۹,۵٠٠ ۹,۵٠٠
  ۱.۹۶
  ۸,٠۳۱,۲٠۱ ۹,۶۹٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴۶,۶۳٠ ۴۷,۵۸٠
  ۲
  ۱۴٠ ۴۷,۵۸٠
 • خساپا سایپا ۲,۲٠٠ ۲,۲٠٠
  ۱.۷۹
  ۴۴۳,۷۴۷,۳۶۴ ۲,۲۴٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۴,۶۶٠ ۱۴,۹۵٠
  ۱.۹۴
  ۱۶,٠۹۴ ۱۴,۹۵٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۸,۴۹٠ ۸,۶۶٠
  ۱.۹۶
  ۱,٠٠٠ ۸,۶۶٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲۱,۴۸٠ ۲۱,۹۱٠
  ۱.۹۶
  ۲,۵۶٠ ۲۱,۹۱٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۶,۵۹٠ ۲۷,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۶۱۷ ۲۷,۱۳٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۶۸٠ ۲,۶۹٠
  ۱.۸۳
  ۲۹,۵٠۱,۵۹۷ ۲,۷۳٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۹۱,۵۹٠ ۹۳,۳۹٠
  ۱.۹۹
  ۱۵,۹۵۲ ۹۳,۴۵٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۵۱٠ ۴,۶٠٠
  ۱.۹۶
  ۳۸۵,۴۶۷ ۴,۶٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶۳,٠۸٠ ۶۳,۹٠٠
  ۱.۹۹
  ۲۶۹,۱۴۹ ۶۴,۳۶٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۳۶٠ ۲,۴۴٠
  ۳.۶۷
  ۱,۳۹۶,۶۹۱ ۲,۴۵٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۴,۶۹٠ ۱۴,۹۸٠
  ۱.۹۴
  ۱۲,٠۷۶ ۱۴,۹۸٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱٠۴,۲۲٠ ۱٠۸,۵۳٠
  ۴
  ۳,۱۱٠ ۱٠۸,۵۶٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۳۲٠ ۲,۳۳٠
  ۱.۶۹
  ۳۵٠,۹۴۵,۸۲۴ ۲,۳۶٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۸۶٠ ۸,٠۲٠
  ۲
  ۲,٠٠٠ ۸,٠۲٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۸,۳۵٠ ۳۹,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۵۶٠ ۳۹,۱۳٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۳,۳۶٠ ۳۴,٠۴٠
  ۲
  ۳,۱۴۷ ۳۴,٠۴٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۶,۶۴٠ ۳۷,۳۸٠
  ۱.۹۸
  ۱۳۷ ۳۷,۳۸٠
 • دالبر البرزدارو ۱۴,۸۸٠ ۱۵,۱۸٠
  ۱.۹۸
  ۱۱,۵۶۵ ۱۵,۱۸٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۵,۱۳٠ ۵,۲۳٠
  ۱.۹۱
  ۱۶۳,۳۳۲ ۵,۲۳٠
 • دانا بیمه دانا ۶,۵۱٠ ۶,۶۴٠
  ۱.۹۶
  ۱۳۵,۷۲۹ ۶,۶۴٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۹,۷۸۵ ۲٠,۱۸۸
  ۲
  ۱,٠۱٠ ۲٠,۱۸۸
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۲٠,۴۲۳ ۲٠,۸۳۹
  ۲
  ۲,۷۶۳ ۲٠,۸۳۹
 • دپارس پارس‌ دارو ۸۳,۸۵٠ ۸۵,۵۵٠
  ۲
  ۲,۸۷۸ ۸۵,۵۶٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۴,۹۶٠ ۴۵,۸٠٠
  ۱.۹۸
  ۹۱,۸۴۸ ۴۵,۸۷٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۵۱,٠۴۵ ۵۲,٠۸۴
  ۲
  ۱,۹۴٠ ۵۲,٠۸۶
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲۶,۲۶۲ ۲۶,۷۹۴
  ۲
  ۱۱,۶۳۸ ۲۶,۷۹۷
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۹,۸۷٠ ۲٠,۲۷٠
  ۱.۹۷
  ۲۳,۲۵۲ ۲٠,۲۷٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۱,۷۵٠ ۲۲,۱۹٠
  ۱.۹۸
  ۵۲٠ ۲۲,۱۹٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۲,۹۲٠ ۳۳,۴۴٠
  ۱.۵۶
  ۴۳۹,٠۵۹ ۳۳,۴۴٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۵۲,۱۷۴ ۵۳,۲۳۸
  ۲
  ۲۹۵ ۵۳,۲۳۸
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۳۷,٠۱٠ ۳۷,۳۲٠
  ۱.۹۹
  ۷۷۱,۲۹۸ ۳۷,۷۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۸,۵۶٠ ۸,۷۳٠
  ۱.۹۵
  ۲۹,٠۶۲ ۸,۷۳٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۴,۴۹۶ ۱۴,۷۹۱
  ۱.۹۹
  ۱,۳۶۶ ۱۴,۷۹۱
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۹,٠۳٠ ۱۹,۳۹٠
  ۱.۹۶
  ۱۸٠,۷۶۶ ۱۹,۴۱٠
 • دسبحان سبحان دارو ۲۱,۷۶٠ ۲۱,۸٠٠
  ۱.۹۸
  ۲,۵۲۷,۴۸٠ ۲۲,۲٠٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۳,۵۹٠ ۲۳,۹۸٠
  ۱.۹۹
  ۳۷۱,۳۸٠ ۲۴,٠۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳٠,۲۲٠ ۳٠,۸۳٠
  ۱.۹۸
  ۵,۸۴۳ ۳٠,۸۳٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۳,۱٠٠ ۲۳,۱۷٠
  ٠.۷۳
  ۷۳۴,۵۶۲ ۲۳,۲۷٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۳,۴۲٠ ۶۶,٠۶٠
  ۴
  ۱,۲۲۸ ۶۶,٠۶٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۵,۹٠٠ ۲۶,۳۷٠
  ۱.۹۷
  ۲۳۸,۶۵۶ ۲۶,۴۲٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۲,۹۹۱ ۳۳,۵٠۹
  ۲
  ۳۴۷,۷۲۷ ۳۳,۶۶۴
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲٠,۲۹٠ ۲٠,۶۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۴٠,٠٠۵ ۲٠,۷٠٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۹,۴۲٠ ۳٠,٠۲٠
  ۲
  ۵۴٠ ۳٠,٠۲٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۵,۴۱٠ ۳۶,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۸٠,۶۲۹ ۳۶,۱۳٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۵,۴۴٠ ۲۵,۹٠٠
  ۱.۹۷
  ۱۷٠,۵۷۶ ۲۵,۹۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۶,۵٠٠ ۴۶,۱۹۶
  ۱.۶۴
  ۷,٠۶۲,۹۸۲ ۴۵,۷۴۹
 • دی بانک دی ۱۹,۹۴۱ ۱۹,۴۸۶
  ۶
  ۲۳۸,۲۳۹,٠۳۳ ۱۸,۸۱۳
 • دیران ایران‌دارو ۲۵,۹۴٠ ۲۶,۴۵٠
  ۱.۹۷
  ۱۹,۸۵۶ ۲۶,۴۶٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,۷۶٠ ۳,۷۷۵
  ۱.۹۸
  ۶۱,۹۸۵,٠۹۶ ۳,۸۳۶
 • رافزا رایان هم افزا ۱۱۱,٠۲۳ ۱۱۳,۲۶۵
  ۲
  ۴,۴۷٠ ۱۱۳,۲۸۸
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۴,۲۷٠ ۲۴,۴۸٠
  ٠.۵۳
  ۱۵,٠۲۳,۳۶۴ ۲۴,۴٠٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۷,۲۵٠ ۷,۳۹٠
  ۱.۸۹
  ۲۵,۴۶۴ ۷,۳۹٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۷,۹۴٠ ۱۸,۳٠٠
  ۱.۹۷
  ۱۴,۵٠٠ ۱۸,۳٠٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲۳,۵۹٠ ۲۳,۸۶٠
  ۱.۹۹
  ۸۹۱,۳٠٠ ۲۴,٠۷٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۷,۲۴٠ ۱۷,۴۶٠
  ۱.۷۱
  ۶,۴۱۱,۸۷۹ ۱۷,۵۴٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۲,٠۳۷ ۲۲,۳۳۶
  ۲
  ۷۵۹,۴۹۱ ۲۲,۴۸۶
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۵۵,۹۷۳ ۵۷,۱۱۴
  ۲
  ۴۱۷ ۵۷,۱۱۵
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲۱۱,٠۹٠ ۲۱۳,۶۹۷
  ٠.۷۶
  ۳۳۱,۲۱۲ ۲۱۲,۶۹۹
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۸۳۴ ۳,۹۱۱
  ۱.۹۹
  ۱۵۶,۴۴۱ ۳,۹۱۲
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۶۷,۱۱٠ ۱۶۷,۸۱٠
  ۲
  ۲۳۵,۴۹۸ ۱۷٠,۵۲٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۸,۸۹۸ ۲۹,۴۸۴
  ۲
  ۹,۵۸٠ ۲۹,۴۸۷
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,۳۵۳ ۵,۴۴۸
  ۲
  ۱,۱۷۱,۵۶۷ ۵,۴۶۲
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۸,٠۷۵ ۸,۲۳۹
  ۱.۹۹
  ۱۷,۹۳۸ ۸,۲۳۹
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۲,۸۹۹ ۱۳,۱۶۱
  ۲
  ۱۶,۵۴٠ ۱۳,۱۶۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۸,۴۱۵ ۲۸,۹۹۲
  ۲
  ۵,۳۲۸ ۲۸,۹۹۴
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۹,۵۶۷ ۴٠,۳۷۴
  ۲
  ۱۳۳ ۴٠,۳۷۴
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۱,۲۲٠ ۲۱,۶۵٠
  ۱.۹۹
  ۸,۸۲۶ ۲۱,۶۵٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۳,۷۷۷ ۱۴,٠۴۱
  ۲
  ۲۱۸,٠۱٠ ۱۴,٠۵۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲٠,۱۹۱ ۲٠,۶٠۳
  ۲
  ۱,۲۷۴ ۲٠,۶٠۳
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۱,۸۶٠ ۳۲,۴۹٠
  ۲
  ۳۹,٠۲۲ ۳۲,۵۱٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۳۷,۵۲۳ ۳۸,۲۷۵
  ۲
  ۲۱,۶۵۸ ۳۸,۲۸۸
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱٠۲,۴۱٠ ۱٠۴,۴۹۷
  ۲
  ۵۱۶ ۱٠۴,۴۹۹
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۸,۱٠٠ ۱۷,۸۷٠
  ۵.۹۷
  ۹,۷٠٠,۸۸۳ ۱۷,٠۸٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵۴,۶۸٠ ۵۵,۷۸٠
  ۱.۹۹
  ۴,۸۵۸ ۵۵,۷۹٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴٠,۱۵٠ ۴٠,۹۶٠
  ۱.۹۸
  ۸۴٠ ۴٠,۹۶٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۷,۷۴۴ ۵۸,۹۱۷
  ۲
  ۳,۳۳۵ ۵۸,۹۲۲
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۵۱,۹۱۸ ۱۵۴,۶۸٠
  ۲
  ۳۴,۷۷۳ ۱۵۵,٠۱۸
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۵۸,۲۶٠ ۵۹,۴۴٠
  ۱.۹۹
  ۲۳٠ ۵۹,۴۴٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۴۹۳ ۳,۴۹۳
  ۱.۹۹
  ۱۳,۷۳۲,۵٠۳ ۳,۵۶۴
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۳۹,۳۸٠ ۱۴۲,۲۱٠
  ۲
  ۱,۳۵۲ ۱۴۲,۲۲٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۲,۲۵٠ ۲۲,۲٠٠
  ۴.۲۲
  ۳,۵۹۱,۱۶۶ ۲۱,۳۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۶۱٠ ۸,۷۲٠
  ۱.۹۴
  ۲,۸۹۴,۸۵۶ ۸,۷۸٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۵۸,۳۶۸ ۵۹,۱۵۳
  ۲
  ۲۷۸,۸۵٠ ۵۹,۵۵۹
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۳,۱۵٠ ۲۳,۵۸٠
  ۱.۹۹
  ۱۷۹,۵۸۷ ۲۳,۶۲٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۵۲,۸۳٠ ۱۵۵,۹۴٠
  ۱.۹۹
  ۳۹۶ ۱۵۵,۹۴٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳٠,٠۲٠ ۳٠,۶۳٠
  ۱.۹۹
  ۱,۱۷٠ ۳٠,۶۳٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۳,۱۹٠ ۲۳,۱۸٠
  ٠.۳
  ۸۹٠,۴۱٠ ۲۳,۲۶٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۸۷,۶۵۳ ۸۹,۴۴۱
  ۲
  ۸٠ ۸۹,۴۴۱
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۶۹,۹۷٠ ۶۶,۳۱٠
  ۶
  ۵۹,۴۲٠ ۶۶,٠۱٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۸,۹۹٠ ۱۹,۳۷٠
  ۱.۹۶
  ۷۹۵ ۱۹,۳۷٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۵۲٠ ۶,۶۴٠
  ۲
  ۷٠۲,۹۶۹ ۶,۶۵۳
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲٠,٠٠٠ ۲٠,۳٠٠
  ٠.۸۴
  ۲,۵۵۹,۷٠۱ ۲٠,۱۷٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۹٠
  ٠.۴۳
  ۱۱,۱۷۴,۴۹٠ ۶,۹۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱٠,۸۳٠ ۱٠,۹۶٠
  ۱.۹۹
  ۱,۸۶۵,۹۹۲ ۱۱,٠۵٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۲۲,۷۵٠ ۱۲۷,۸۱٠
  ۴
  ۳,۹۶۲ ۱۲۷,۸۶٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,۷۱٠ ۲٠,٠۹٠
  ۱.۹۹
  ۱۲۳,۱۶۹ ۲٠,۱۱٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۶,۵٠٠ ۳۷,۲۲٠
  ۱.۹۹
  ۲۶,۶۶۸ ۳۷,۲۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۴۸,۵٠٠ ۱۵۴,۶۵٠
  ۴
  ۱,۴۸۹ ۱۵۴,۶۸٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۸,۱۷٠ ۱۸,۴۲٠
  ۲
  ۸۸۶,٠۴۵ ۱۸,۵۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۴٠,٠۴٠ ۴٠,۸۵٠
  ۱.۹۸
  ۸۵٠ ۴٠,۸۵٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۷٠,۷۹٠ ۷۲,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۲,۲۲۵ ۷۲,۲۳٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۶٠٠ ۹,۷۹٠
  ۱.۹۴
  ۲,۵٠٠ ۹,۷۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۶,۴۹٠ ۱۶,۳۲٠
  ٠.۷۹
  ۷۹۹,۲۷۹ ۱۶,۳۶٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۴,۱٠٠ ۱۴,٠۸٠
  ٠
  ۱۲,٠٠۵,۵۲۴ ۱۴,۱٠٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۳٠,۱۱۳ ۳٠,۷۲۲
  ۲
  ۱۶,۱٠۶ ۳٠,۷۲۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۴۵,۵٠٠ ۲۵٠,۵۱٠
  ۲
  ۹٠ ۲۵٠,۵۱٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۴,۴۷٠ ۲۴,۹۶٠
  ۱.۹۶
  ۱,۷۶٠ ۲۴,۹۶٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۴,۵۳٠ ۲۴,۹۸٠
  ۲
  ۸۸۸,۹٠۹ ۲۵,٠۳٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠٠٠
  ٠.۲
  ۷,۷۶۳,۵۴۹ ۱۵,٠۳٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,٠۹٠ ۶,۱۹٠
  ۱.۹۳
  ۱,۵۶٠,۸۵٠ ۶,۲۱٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۵,۹۱٠ ۲۶,۲۴٠
  ۱.۶
  ۵۷۱,۷۵۸ ۲۶,۳۳٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۱,٠۱٠ ۱۱,۲۳٠
  ۱.۹۶
  ۷٠٠ ۱۱,۲۳٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۷,۹۱٠ ۱۸,۲۷٠
  ۱.۹۷
  ۱٠,۸۶۵ ۱۸,۲۷٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۴,۶۶٠ ۲۴,۹۱٠
  ٠
  ۲,۲۷۱,۶۶۷ ۲۴,۶۶٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۹,۳۳٠ ۱۹,۶۹٠
  ۲
  ۲۲٠,۵۷۱ ۱۹,۷۲۴
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴۹,۲۴٠ ۵٠,۲۳٠
  ۱.۹۹
  ۱۲,۳٠٠ ۵٠,۲۴٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۸۵,۷۴۶ ۸۷,۴۳۳
  ۲
  ۲٠,۷۴۸ ۸۷,۴۹۵
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۸,۶۹٠ ۲۹,٠۳٠
  ۱.۹۸
  ۱,۶۲۲,۱۴٠ ۲۹,۲۷٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷٠,۷۴۵ ۷۱,۳۴۹
  ۲
  ۴۱۸,۹٠۵ ۷۲,۱۸۸
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۴,۲۳٠ ۲۴,۲۶٠
  ۱.۹۸
  ۱۵,٠۱۳,۶٠۴ ۲۴,۷۲٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۶۳,۱۶٠ ۶۱,۶۱٠
  ۳.۱۹
  ۲,۹۵۷,۲۴۶ ۶۱,۲۱٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۲,۲۷٠ ۲۲,۶٠٠
  ۱.۹۸
  ۷۵۷,۲۸۹ ۲۲,۷۲٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۱,۵۱٠ ۲۱,۹۴۸
  ۲
  ۲,۲۵۲ ۲۱,۹۴۸
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۷,۴۱٠ ۲۷,۹۳٠
  ۱.۹۷
  ۱٠۶,٠۱۳ ۲۷,۹۶٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۹۳,۱۹٠ ۹۵,۱۶٠
  ٠.۶۵
  ۱,۲۶۲,۸۳۴ ۹۳,۸٠٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۲,۲۷٠ ۱۲,۳۳٠
  ۲
  ۹۸,٠۵۵,۹۲۱ ۱۲,۵۲٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۹,۶۸٠ ۹,۷٠٠
  ۱.۹۳
  ۶۳,٠۸۱,۴۵۹ ۹,۸۷٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۵۳,۱۶۳ ۵۴,۲۴۵
  ۲
  ۱,۸٠۲ ۵۴,۲۴۷
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۵,٠۵٠ ۴۵,۲۶٠
  ٠.٠۴
  ۸۷۴,۲۵۹ ۴۵,٠۷٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۷,۴۴٠ ۲۷,۹۲٠
  ۲
  ۲۵۳,۶۴۷ ۲۸,٠٠٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۱٠,۸۵٠ ۱۱۳,٠۹۴
  ۲
  ۳,۵۴۱ ۱۱۳,۱۱۲
 • شرانل نفت ایرانول ۳۸,۴۴٠ ۳۸,۲۶۳
  ٠.۷۱
  ۷۳۵,۸۱۳ ۳۸,۱۷٠
 • شسپا نفت سپاهان ۱۴,۸۶٠ ۱۴,۹۶٠
  ٠.۸۷
  ۲,٠۲۸,٠۴۲ ۱۴,۹۹٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۱,۷٠٠ ۱۱,۸۷٠
  ۱.۳۹
  ۱۹۱,۳۸۳,۹۲۹ ۱۱,۵۴٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۳٠,۲۸٠ ۱۳۲,۹۲٠
  ۱.۹۹
  ۱,۹۸۶ ۱۳۲,۹۳٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۱,۹۵۳ ۳٠,۱۶۶
  ۶
  ۱۹,۴۸۹ ۳٠,۱۴۵
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۴۵,۶۵٠ ۴۶,۵۷٠
  ۲
  ۸,۷٠٠ ۴۶,۵۸٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۳,٠۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۲۸,۳۲۴ ۵۳,۴۱٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۲۶,۹٠٠ ۳۲۷,۴۶٠
  ٠.۷
  ۲۲۱,۱۹۵ ۳۲۴,۶۴٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۸۸,۹۱٠ ۹٠,۳٠٠
  ۲
  ۱۲۵,٠٠٠ ۹٠,۷۲٠
 • شکلر نیروکلر ۴۷,۳٠٠ ۴۸,۲۶٠
  ۱.۹۹
  ۵,۱۵۱ ۴۸,۲۶٠
 • شگل گلتاش‌ ۱٠,۱٠٠ ۱٠,۳٠٠
  ۱.۹۴
  ۷۴,۹۴۷ ۱٠,۳٠٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۹,۲۵۷ ۹,۲۹۶
  ۱.۹۹
  ۱۶,۸۴۵,۲۱۱ ۹,۴۴۵
 • شلعاب لعابیران‌ ۲۱,۵۴٠ ۲۱,۹۷٠
  ۱.۹۶
  ۷,۶٠٠ ۲۱,۹۷٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۴۸,۷٠٠ ۴۹,۶۵٠
  ۱.۹۹
  ۳۹,۶٠۵ ۴۹,۶۹٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۹,۲٠٠ ۲۹,۲۹٠
  ۱.۴۸
  ۱,۱٠۳,۲۳۲ ۲۹,۶۴٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵۴,۸۱٠ ۵۵,۵۲٠
  ۱.۱۲
  ۳۴۵,۱۷۸ ۵۵,۴۳٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۳٠,۲۱٠ ۲۹,۵۴٠
  ۶
  ۱۳,۵۷۳,٠۱۷ ۲۸,۵٠٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۷,۶۱۲ ۷,۷٠۲
  ۱.۳۴
  ۹,۶۷۷,۹۶۵ ۷,۷۱۵
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۴,۸۴٠ ۵۵,۹۵٠
  ۱.۹۸
  ۲۱۳ ۵۵,۹۵٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۹,۸۳٠ ۲٠,۲۳٠
  ۱.۹۸
  ۵,۲۸۷ ۲٠,۲۳٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۶,۱۸٠ ۲۶,۴۲٠
  ۱.۹۸
  ۱,۷۷٠,۵۶۵ ۲۶,۷۱٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷٠,۱۶٠ ۷۱,۵۸٠
  ۲
  ۴,۹۸۶ ۷۱,۵۹٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۶۴,۴۲۵ ۶۵,۷۳۹
  ۲
  ۲٠٠ ۶۵,۷۳۹
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۳۱,۹۲٠ ۳۱,۷۵٠
  ٠.۹۲
  ۱٠,٠۸٠,۸۸۵ ۳۱,۶۳٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۲۸٠ ۶,۳۶٠
  ۱.۸۸
  ۲,۹۷۶,۱٠۶ ۶,۴٠٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۹,۵۱٠ ۱۹,۸۷٠
  ۱.۹۶
  ۱۷٠,۷۷۸ ۱۹,۹٠٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۸۶,۷۹٠ ۳۹۴,۶۷٠
  ۲
  ۱٠٠ ۳۹۴,۶۸٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۸۲,۸۹٠ ۲۸۸,۶۵٠
  ۲
  ۳۷۸ ۲۸۸,۶۶٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۱۸۷ ۱۳,۴۵۲
  ۲
  ۴۸,۹۸۵ ۱۳,۴۵۶
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۶,٠۱٠ ۲۶,۵۲٠
  ۲
  ۸۳,۳۱۸ ۲۶,۵۴٠
 • غسالم سالمین‌ ۴,۲۸٠ ۴,۳۶٠
  ۱.۸۳
  ۲٠۶,۴۸۶ ۴,۳۶٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۸٠٠ ۱٠,٠٠٠
  ۲
  ۱۲,۹۹۳ ۱٠,٠٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷,۵۴٠ ۷,۶۹٠
  ۱.۹۵
  ۶۱,٠٠٠ ۷,۶۹٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۷,۴۴٠ ۲۸,٠٠٠
  ۲
  ۵,۳۸۷ ۲۸,٠٠٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۷,۱۳٠ ۷,۲۷٠
  ۱.۹۳
  ۹,۶۴۸ ۷,۲۷٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۹٠۴ ۳,۹۸۱
  ۱.۹۸
  ۲۶۹,٠٠۹ ۳,۹۸۳
 • غصینو صنعتی مینو ۶۶,۵۹۳ ۶۷,۹۴۴
  ۲
  ۸,۴٠۹ ۶۷,۹۵۲
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۷,۹۸۷ ۱۸,۳۵۴
  ۲
  ۳,۲۹٠ ۱۸,۳۵۴
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۸,٠۹٠ ۱۸,۴۹٠
  ۳.۹۸
  ۱,۲۴۷,۳۴٠ ۱۸,۸۴٠
 • غگز گز سکه ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۲٠٠
  ٠
  ۴۳٠,٠٠٠ ۲٠,۲٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۳۴٠ ۳,۳۵٠
  ۱.۷۶
  ۳۲,٠۳۳,۸۲۱ ۳,۴٠٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۸,۹۳۵ ۷٠,۲۴۸
  ۲
  ۴۶,۷۱۱ ۷٠,۳۴۱
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۲۷,۹۷٠ ۲۸,۵۴٠
  ۲
  ۱,۴۵٠ ۲۸,۵۴٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۴,۳۱۳ ۲۲,۹۵۲
  ۶
  ۲۳,۵۱٠ ۲۲,۹۳۷
 • غمارگ مارگارین‌ ۳٠,۹۱٠ ۳۱,۴۹٠
  ۲
  ۱۳۵,۴۴۹ ۳۱,۵۴٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۱۹,۵۵٠ ۱۲۱,۹۸٠
  ۱.۹۹
  ۵٠ ۱۲۱,۹۸٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۱,۲٠۷ ۱۱,۴۳۴
  ۱.۹۹
  ۱۷,۴۸۶ ۱۱,۴۳۵
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۵۶,٠۲٠ ۵۷,۱۳٠
  ۱.۹۹
  ۲۱,۸۳۷ ۵۷,۱۶٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠٠٠
  ۱.۷۳
  ۵۵٠,٠٠٠ ۱۷,۳٠٠
 • غویتا ویتانا ۱۷,۸۲۸ ۱۸,۱۸۲
  ۲
  ۶۴,۵٠۳ ۱۸,۱۹۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۳,۶۹٠ ۲۳,۷۱٠
  ۱.۹۹
  ۱,۹۷۴,۹۹۴ ۲۴,۱۷٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۴۳٠ ۲,۴۳٠
  ۶.۵۴
  ۴۳,۷۴۸,۷۶۳ ۲,۶٠٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹,۳٠٠ ۹,۵۱٠
  ۱.۹
  ۲۸,۳۱۴,۸۸۳ ۹,۴۸٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۸۲٠ ۱۶,۸۲٠
  ۱.۹۸
  ۱٠,۱۴۳,۵۳۵ ۱۷,۱۶٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۸,۵۱٠ ۱۸,۸۵٠
  ۱.۹۶
  ۲۲۷,۴۲۷ ۱۸,۸۸٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۵۷٠
  ۱.۶
  ۵,۱۳۲,۷٠٠ ۱۶,۸۷٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۶,۱۵٠ ۲۶,۵۷٠
  ۱.۹۹
  ۳۹۳,۶۴۱ ۲۶,۶۸٠
 • فپنتا سپنتا ۴٠٠,۷۸٠ ۴٠۸,۷۸٠
  ۲
  ۲,۵۴۵ ۴٠۸,۹۵٠
 • فجام جام‌دارو ۱٠,۱۳٠ ۱٠,۳۳٠
  ۱.۹۴
  ۱۱,۵٠٠ ۱٠,۳۳٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵۸,٠۵٠ ۵۸,۳۲٠
  ۱.۹۹
  ۶۹۶,۸۴۸ ۵۹,۲۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۷,۵۸٠ ۲۸,٠۸٠
  ۱.۹۹
  ۳۹۶,۲٠۳ ۲۸,۱۴٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۴,۸۷٠ ۱۴,۹۸٠
  ٠.۴۱
  ۲۷,۳۹۶,۵۱۴ ۱۴,۸۱٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۳٠,۸۴۸ ۳۱,۴۵۹
  ۲
  ۴۵,۳۳۴ ۳۱,۴۷۷
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۴,۵۶٠ ۳۵,۲۶٠
  ۱.۹۹
  ۴,۴۲٠ ۳۵,۲۶٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۱۷٠ ۵,۲۷٠
  ۱.۹
  ۳۵,۶۸۵ ۵,۲۷٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۶۱,٠٠۷ ۶۱,۵۹٠
  ۲
  ۴۱۹,۳۵۴ ۶۲,۲۵۲
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۶,۵۹۵ ۲۷,۱٠٠
  ۲.٠۲
  ۱۲۶,۱۵۲ ۲۷,۱۴۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳۵,۴۷٠ ۳۵,۵۱٠
  ۱.۸۴
  ۱,۵۲۲,۶۲۸ ۳۴,۸۳٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۷,۷۹٠ ۳۸,۱۷٠
  ۱.۱۸
  ۶۳۶,۹۳۴ ۳۸,۲۴٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۷۷,۶۷٠ ۷۹,۲۴٠
  ۱.۹۹
  ۵,۸۵۹ ۷۹,۲۵٠
 • فلامی لامیران‌ ۴۳,۹۶٠ ۴۴,۸۵٠
  ۱.۹۸
  ۶٠٠ ۴۴,۸۵٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۱,۹۴٠ ۲۲,۲۴٠
  ۱.۹۷
  ۷۳۶,۸۲۷ ۲۲,۳۸٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۵٠٠
  ۲.۳۸
  ۹۸۵,۴۶۳ ۲۱,٠٠٠
 • فمراد آلومراد ۱۴۱,٠۴٠ ۱۴۳,۹۱٠
  ۱.۹۹
  ۶٠۱ ۱۴۳,۹۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۶٠٠
  ۱.۹۶
  ۷۱,۸٠۱,۶۴۶ ۱۱,۷۳٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۴,۸۶٠ ۲۴,۸۶٠
  ۱.۹۷
  ۱,۹۲۲,۸۲٠ ۲۵,۳۶٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۸۴,۱۳٠ ۱۸۴,۹۷٠
  ۲
  ۲۹۶,۳۵۶ ۱۸۷,۸۸٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۲,۷۷٠ ۱۲,۹۵٠
  ۱.۶۲
  ۱٠۶,۴٠۴,۷۴۲ ۱۲,۹۸٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۹,۳۵٠ ۱۹,۵۸٠
  ۱.۹۸
  ۱,۶۹۲,۸٠۵ ۱۹,۷۴٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵٠,۱۲۷ ۵۱,۱۵٠
  ۲
  ۳۲۷ ۵۱,۱۵٠
 • قاسم قاسم ایران ۱۳,۱٠۸ ۱۳,۱۴٠
  ۲
  ۵,۱٠۹,۶٠۲ ۱۳,۳۷۶
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱٠۳,۸۵٠ ۱٠۵,۳۲٠
  ۱.۹۹
  ۱۴۳,۲۸۷ ۱٠۵,۹۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۶۶,۵۸٠ ۶۷,۹۲٠
  ۱.۹۹
  ۳,۵۷۸ ۶۷,۹۳٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸۷,۹۳۳ ۸۹,۶۹۱
  ۲
  ۱۱,٠۲۲ ۸۹,۷۲۷
 • قرن پدیده شیمی قرن ۶۱,۵٠٠ ۶۲,۲۴٠
  ۱.۹۹
  ۷۹۹,۱۶۵ ۶۲,۷۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۸,۸٠٠ ۳۹,۵۸٠
  ۲
  ۱٠,۱۳۲ ۳۹,۵۹٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۷۷٠ ۳,۸۴٠
  ۱.۸۲
  ۱٠,٠۷۸ ۳,۸۴٠
 • قشهد شهد ۲٠,٠۴٠ ۲٠,۴۴٠
  ۱.۹۶
  ۱۲,۱۱۸ ۲٠,۴۴٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۵,۱۷۷ ۲۵,۶۹٠
  ۲
  ۴۶۸ ۲۵,۶۹٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵۴,۴۱٠ ۱۵۷,۵٠٠
  ۲
  ۵,۹۳۵ ۱۵۷,۵۶٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۵,۱۱٠ ۳۵,۸۱٠
  ۱.۹۸
  ۱۵,۳٠۸ ۳۵,۸۲٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۶,۲۵٠ ۳۶,۹۸٠
  ۱.۹۷
  ۱۵٠ ۳۶,۹۸٠
 • قنیشا قند نیشابور ۶۵,۵۳٠ ۶۶,۸۱٠
  ۱.۹۹
  ۲۷,۹۸۲ ۶۶,۸۶٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۵,۲٠٠ ۴۶,۱۱٠
  ۱.۹۹
  ۸,۲۲۲ ۴۶,۱۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۱,۴۵٠ ۳۲,۷۵٠
  ۴
  ۶,۲۴۴ ۳۲,۷۶٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۵,۶۱٠ ۲۶,۱۱٠
  ۲
  ۷۹,۷۳۸ ۲۶,۱۳۲
 • کالا بورس کالای ایران ۳۲,٠۲٠ ۳۲,۶۲٠
  ۱.۹۹
  ۱۱۷,۵٠٠ ۳۲,۶۷٠
 • کاما باما ۱۲,۸۲٠ ۱۲,۹۳٠
  ۱.۹۹
  ۲,۳۴۱,۳۹۹ ۱۳,٠۸٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۲۱,۱۷٠ ۲۱,۲۳٠
  ٠.۳۳
  ۹,۲۵۱,۴۱۲ ۲۱,۲۴٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۴۹,۱۲٠ ۵٠,۱۱٠
  ۲
  ۱٠,۷۷۱ ۵٠,۱۲٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۳۶,۵۱٠ ۳۶,۵۱٠
  ٠.٠۵
  ۵۲۷,٠٠٠ ۳۶,۵۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۵۲,٠۱٠ ۱۵۵,٠۶٠
  ۲
  ۵,۳۶۸ ۱۵۵,۱۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۶,۳۵٠ ۳۷,٠۹۱
  ۲
  ۲۹٠ ۳۷,٠۹۱
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۳۹,۱۸٠ ۳۹,۹۷٠
  ۱.۹۸
  ۵۲۱ ۳۹,۹۷٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۷,۶٠٠ ۴۸,۵۷٠
  ۲
  ۱,۹۷۳ ۴۸,۵۷٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۳۸,۲۳۸ ۳۹,٠۱۸
  ۲
  ۶۱۷ ۳۹,٠۱۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۳,۸۳٠ ۲۴,٠۹٠
  ٠.۵۵
  ۷,۲۷۴,۸۴۴ ۲۳,۷٠٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۱,۷۸٠ ۱۲,٠۲٠
  ۲
  ۱۸,۹۲۷ ۱۲,٠۲٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴٠,۴۹٠ ۴۱,۱۶٠
  ۱.۷۷
  ۹۹,۱۱۳ ۴۱,۲۲٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۱۴۸,۷٠٠ ۱۵۱,۷۲٠
  ۲
  ۸۲۳ ۱۵۱,۷۳٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲۳,٠٠٠ ۲۳,۴۷٠
  ۱.۹۶
  ۷,۱٠۸,۴۱۷ ۲۳,۴۶٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳۵,۵۳٠ ۳۶,۳۸٠
  ۱.۹۶
  ۱,۹۲٠,۲۹۱ ۳۶,۲۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۴۸,۹۹٠ ۴۸,٠۴٠
  ٠.۲۳
  ۱۵,۲۲۸,۳۱۶ ۴۸,۸۷۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۸,۳۴٠ ۲۸,۷۶٠
  ۱.۹۷
  ۴۵۸,۴۳۹ ۲۸,۹۱٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳۳,۹۱٠ ۳۴,۵۸۷
  ۲
  ۳٠,٠۸۶ ۳۴,۶٠۲
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۸,۲۱٠ ۳۸,۹۸٠
  ۱.۹۸
  ۵,۲۲۵ ۳۸,۹۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶۹,۱۷٠ ۷٠,۵۷٠
  ۲
  ۳,۱۸٠ ۷٠,۵۸٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲٠,۴۷٠ ۲٠,۸۷٠
  ۱.۹۶
  ۳۶,۷۶۳ ۲٠,۸۸٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۸,۱۷٠ ۸,۳۳٠
  ۱.۹۲
  ۹,۸٠۳ ۸,۳۳٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲٠,۵۲٠ ۲۱,۳۷٠
  ۳.۹۸
  ۵,۷۵۶ ۲۱,۳۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۹٠,۲۵۸ ۹۲,٠۹۷
  ۲
  ۷۸۹ ۹۲,۱٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۸٠,٠۶٠ ۸۱,۶۹٠
  ۲
  ۱۵٠ ۸۱,۶۹٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴,۴۵٠ ۴,۶۲٠
  ۳.۸۹
  ۶۶۱,۵۱۱ ۴,۶۳٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۴۶,۴۹٠ ۴۷,۴۳٠
  ۱.۹۸
  ۳۶۸ ۴۷,۴۳٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۸,۴۲٠ ۱۸,۷۹٠
  ۱.۹۷
  ۸,۴٠۷ ۱۸,۷۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۴,۸۹٠ ۱۵,٠۴٠
  ٠.۲
  ۸,۲۶۵,۶۸٠ ۱۴,۸۶٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۷,۸۳۹ ۴۷,۸۳۵
  ٠.٠۹
  ۶۸۶,۱۴۸ ۴۷,۷۹۷
 • کلر کلر پارس ۱۳۲,۹۴۹ ۱۳۵,۶۴٠
  ۲
  ۳,٠۱٠ ۱۳۵,۶۶۲
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۵,۵۷٠ ۴۶,۵٠٠
  ۲
  ۱,۳۳۷ ۴۶,۵٠٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۳,۴۳٠ ۴۴,۲۶٠
  ۱.۹۹
  ۶۴,۵۳۷ ۴۴,۳۱٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۴۴,٠۱۴ ۱۴۶,۹۵۲
  ۲
  ۱۶۵ ۱۴۶,۹۵۳
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۸۷,۳۶٠ ۸۹,۱۴٠
  ۲
  ۸۳۷ ۸۹,۱۴٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۷,۷۹٠ ۴۷,۷۲٠
  ٠.٠۶
  ۳٠۱,۸۴۴ ۴۷,۷۶٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۹۷٠ ۱٠,۱۷٠
  ۱.۹۷
  ۱٠٠,۳۱۴ ۱٠,۱۷٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۴,۴٠۶ ۱۴,۶۹۷
  ۱.۹۹
  ۲۲,۹۹۱ ۱۴,۶۹۹
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲٠,۸۱٠ ۲۱,۲۳٠
  ۱.۹۸
  ۲۲,۴۵۹ ۲۱,۲۳٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۷,۲٠۶ ۲۷,۷۴۹
  ۲
  ۳۸,۵۸۹ ۲۷,۷۶۱
 • کیا کیا الکترود شرق ۸,۶۳۵ ۸,۶۳۵
  ٠
  ۵٠,٠٠٠ ۸,۶۳۵
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۷,۳۸۵ ۱۷,۷۳۸
  ۲
  ۴,٠۲۹ ۱۷,۷۳۹
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۳۳,۲۸۷ ۳۳,۹۶۴
  ۲
  ۳,۶٠۹ ۳۳,۹۶۶
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۴۳۶ ۲,۴۶۴
  ۱.۹۷
  ۸,۶۶٠,۳۲٠ ۲,۴۸۵
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۷,۱۴٠ ۷,۲۱۵
  ۱.۳۴
  ۱,۳٠۷,۱۳۷ ۷,۲۳۷
 • لابسا آبسال‌ ۵۲,۳۳٠ ۵۳,۳۶٠
  ۱.۹۹
  ۲۳,۴۴۷ ۵۳,۳۹٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۶۲,۲۳٠ ۶۳,۱۲٠
  ۱.۹۸
  ۲۲۴,۷٠۳ ۶۳,۴۹٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۹۱,۷۷٠ ۹۳,۶۳٠
  ۲
  ۳,۱۶۴ ۹۳,۶۴٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۸۲,۷۹٠ ۱۸۶,۵۲٠
  ۲
  ۶۲ ۱۸۶,۵۲٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۴,٠۳٠ ۲۴,۵۱٠
  ۲
  ۲۲,۴۱۳ ۲۴,۵۲٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۹,۵۶٠ ۹,۷۲٠
  ۱.۹۵
  ۹۵٠,۷۴۸ ۹,۷۵٠
 • ما بیمه ما ۷,۳٠٠ ۷,۲۸٠
  ٠.۲۷
  ۲,۲۷۸,۶۴۱ ۷,۳۲٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۸,۱۷۱ ۸,۳٠۲
  ۱.۹۹
  ۱,۲۳۲,۴۱٠ ۸,۳۳۷
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۵۵,۷٠٠ ۱۵۶,۸۹۶
  ٠.۷۷
  ۳۳,۵۲۸ ۱۵۶,۹٠۶
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۶,۲۳٠ ۱۶,۴۶٠
  ۱.۹۹
  ۲,۲۵۷,۷۳۵ ۱۶,۵۶٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۴,۶۲٠ ۲۵,۱۲٠
  ۱.۹۹
  ۶,۲۵٠ ۲۵,۱۲٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۹,۱۴٠ ۱۹,۵۲٠
  ۲
  ۳۷,۹۱۳ ۱۹,۵۳٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۶۵,۴۳۱ ۶۶,۷۶۵
  ۲
  ۷۵٠ ۶۶,۷۶۶
 • ملت بیمه ملت ۱۵,۴۴٠ ۱۵,۶۲٠
  ۱.۹۷
  ۱,۳۲۱,٠۳۴ ۱۵,۷۵٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۳۲,۴٠٠ ۳۲,۳۵۷
  ٠.۴
  ۶,۵۲٠,۹۵۵ ۳۲,۲۷۲
 • میهن بیمه میهن ۴,۸۳٠ ۴,۹۱۶
  ۱.۹۹
  ۱,۲۳۸,۶۲۱ ۴,۹۲۸
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۴۱,۴۷٠ ۳۹,۲۲٠
  ۵.۳۱
  ۵۵,۵۵۲ ۳۹,۳۸٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,۹٠۱ ۱۲,۱۴۳
  ۱.۹۹
  ۷,٠۷۱ ۱۲,۱۴۳
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۴٠٠
  ۲.۷۳
  ۲۵ ۴۳,۵۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۱۱۱,۲۳٠ ۱۱۳,۳۷٠
  ۱.۹۹
  ۲۴,۸۸٠ ۱۱۳,۴۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۶۲,٠۲٠ ۶۲,۹۸٠
  ۱.٠۱
  ۴,۲۶۷,۲۷۶ ۶۲,۶۵٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۸۶۶ ۵,۹۷۹
  ۱.۹۹
  ۴۱۵,۳۹۱ ۵,۹۸۵
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱٠,۱۱٠ ۱٠,۵۱٠
  ۳.۹۹
  ۱۸۷,۵۹۱ ۱٠,۵۳٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۹۶۸ ۲۸,۵۳۷
  ۲
  ۴,٠۸٠ ۲۸,۵۳۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۴,۷۹۱ ۱۴,۹۴۸
  ۱.۲۷
  ۹,۹۸۲,۲٠۴ ۱۴,۶٠۵
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۶,۱۹٠ ۲۶,۳۳٠
  ٠.۱۱
  ۱,۸۶۹,۳۴٠ ۲۶,۲۲٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۲,۱۳٠ ۱۲,٠۳٠
  ٠.۸۲
  ۷,۱۱۱,۸۷۳ ۱۲,۲۳٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۸۳,۵۱٠ ۸۵,٠۶٠
  ۲
  ۵۳,۳۵۶ ۸۵,۲۱٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۸,۷۲٠ ۸,۷۵٠
  ۱.۹۱
  ۴,۵۲۹,٠۹۱ ۸,۸۹٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۷,۶۴٠ ۱۷,۶۸٠
  ۲
  ۲,۳۹۴,۷۱۷ ۱۸,٠٠٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۶۴٠ ۱۲,۸۶٠
  ۱.۹۴
  ۱,٠٠۹,۳۶۲ ۱۲,۸۹٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۸,۷۱۷ ۸,۸۹۴
  ۱.۹۹
  ۶,۹۸٠ ۸,۸۹۴
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۵۸٠
  ۱.۹۹
  ۵٠٠ ۱۲,۵۸٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۳۹٠ ۸,۵٠٠
  ۱.۸۷
  ۳,۶۱۹,۱۹۲ ۸,۵۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۶۲٠
  ۱.۹۶
  ۱,۹۴۶,۸۴۷ ۱۱,۷۳٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۳۵٠ ۲,۳۶٠
  ۱.۶۷
  ۲٠۹,۷۹۵,۴۵۶ ۲,۳۹٠
 • وبملت بانک ملت ۴,٠۴٠ ۴,٠۴٠
  ٠.۲۵
  ۱۶۷,۲۷۳,٠٠۵ ۴,٠۳٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۴,۷۹٠ ۱۵,٠٠٠
  ۱.۹۹
  ۹۲۷,۹۱۲ ۱۵,٠۹٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۵,۷٠٠ ۵,۸٠٠
  ۱.۸۹
  ۷۴٠,۸۷۶ ۵,۸۱٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۷۵٠ ۲,۸٠٠
  ۱.۷۹
  ۳۳۹,۶۹٠ ۲,۸٠٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۶۸٠ ۲,۷٠٠
  ۱.۸۳
  ۱۲۲,۳۸۶,٠۳۵ ۲,۷۳٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۳,۴۴٠ ۱۳,۴۳٠
  ٠.۱۵
  ۲۶,۲۶۹,٠۲۱ ۱۳,۴۲٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۳,۸٠٠ ۱۴,٠٠٠
  ۱.۹۹
  ۹۷۶,۴۳۲ ۱۴,٠۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۹۷,۷۹٠ ۹۹,۲۵٠
  ۱.۹۹
  ۱۳۲,۸۹۹ ۹۹,۷۸٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۲,۳۶٠ ۲۲,۳۶٠
  ۱.۹۷
  ۵,۳۵۲,۲۳۷ ۲۲,۸۱٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۶,۵۱۳ ۶,۶۴۵
  ۱.۹۹
  ۱۱,۴۷۹ ۶,۶۴۵
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۶۲٠ ۲,۶۴٠
  ۱.۸۷
  ۳۳٠,۴۱۴,۴۸۳ ۲,۶۷٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۳,۵۴٠ ۱۳,۸۱٠
  ۱.۹۶
  ۱۱,٠۷۵ ۱۳,۸۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۸,۶۹٠ ۸,۸۲٠
  ۱.۹۲
  ۱,۳۶۸,۶۳۷ ۸,۸۶٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۱,۶۲٠ ۲۲,٠۵٠
  ۱.۹۹
  ۲۸,۶۳۴ ۲۲,٠۶٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۲,۲۳٠ ۱۲,۴۷٠
  ۱.۹۲
  ۳٠,٠۲۵ ۱۲,۴۷٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۱,۷۲٠ ۱۱,۹۵٠
  ۱.۹۲
  ۲۴,۴۱۶ ۱۱,۹۵٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۲۷٠ ۵,۳۳٠
  ۱.۸۶
  ۴,٠۸۵,۲۸۵ ۵,۳۷٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۸,۶۵٠ ۸,۶۵٠
  ۱.۹۳
  ۱٠,٠٠۷,۲۹۱ ۸,۸۲٠
 • ودی بیمه دی ۲۱,٠۷۴ ۲۱,۴۹۲
  ۲
  ۶۷,٠۷۸ ۲۱,۵٠۴
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۴۱٠ ۵,۵۲٠
  ۱.۹۹
  ۲۹۸,۸۱۵ ۵,۵۲٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۲۴٠ ۵,۲۴٠
  ۱.۸۷
  ۱۵,۵۸۶,۷۷۳ ۵,۳۴٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۸,۷۳٠ ۴۸,۷۴٠
  ۱.۹۹
  ۱,۶٠۲,۵۵۸ ۴۹,۷۲٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۶٠ ۱,۲۸٠
  ۱.۵۶
  ۳۴۳,۴۲٠ ۱,۲۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۹۶٠ ۹۷٠
  ۱.٠۳
  ۲۶۴,٠۶۱ ۹۷٠
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۷۶٠ ۷۷٠
  ۱.۳
  ۲۵۱,۳۵۸ ۷۷٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,٠۸۲ ۳,۱۳٠
  ۱.۹۷
  ۳,۵۹٠,۶۵۳ ۳,۱۴۴
 • وسبوشهر شرکت س استان بوشهر ۱,۲۴٠ ۱,۲۶٠
  ۱.۵۹
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۶,۶۸٠ ۶,۷۸٠
  ۱.۹۱
  ۱,۵۱۵,۹۳۶ ۶,۸۱٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱٠,۲۵۶ ۱٠,۴۶۲
  ۲
  ۱۶۲,۳۷۷ ۱٠,۴۶۵
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱۸٠ ۲,۲۲٠
  ۱.۸
  ۲۲٠,٠۲٠ ۲,۲۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳۵٠ ۱,۳۷٠
  ۱.۴۶
  ۲۶۴,٠۷۹ ۱,۳۷٠
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۹۶٠ ۹۷٠
  ۱.٠۳
  ۱۶۷,۴۵۴ ۹۷٠
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۲۹۴,۲۶۴ ۱,٠۳٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۴٠٠ ۱,۴۲٠
  ۱.۴۱
  ۳۱٠,۱۲٠ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۱,٠۵٠ ۱,٠۷٠
  ۱.۸۷
  ۳۲٠,۲۶۴ ۱,٠۷٠
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۳۳۲,۳۱۲ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۹٠ ۱,۴۱٠
  ۱.۴۲
  ۲۸۱,۵۵۴ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۵,٠۸٠ ۵,۱۳٠
  ۱.۹۳
  ۸,۲۲۱,٠۸۷ ۵,۱۸٠
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۷۲٠ ۷۳٠
  ۱.۳۷
  ۱,۳۹۳,۵٠۵ ۷۳٠
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۱,۲۴٠ ۱,۲۶٠
  ۱.۵۹
  ۳۶۶,۵۳۸ ۱,۲۶٠
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۱,٠۱٠ ۱,٠۳٠
  ۱.۹۴
  ۴۸۱,۱۲٠ ۱,٠۳٠
 • وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,۱۱٠ ۱,۱۳٠
  ۱.۷۷
  ۲٠٠,٠۲٠ ۱,۱۳٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۷۶٠ ۷۷٠
  ۱.۳
  ۱٠,۲۸۳,۱۱۹ ۷۷٠
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۸۹٠ ۹٠٠
  ۱.۱۱
  ۲۳۶,۶۶۱ ۹٠٠
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۶٠ ۹۷٠
  ۱.٠۳
  ۲۶۵,۲۴۳ ۹۷٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۸٠ ۱,۴٠٠
  ۱.۴۳
  ۵,۵٠٠ ۱,۴٠٠
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۸۸٠ ۸۹٠
  ۱.۱۲
  ۳۳۳,۵٠۲ ۸۹٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۶٠ ۱,۲۸٠
  ۱.۵۶
  ۲۷۴,۴۳۴ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۷۵٠ ۷۶٠
  ۱.۳۲
  ۲۵۴,۹٠۷ ۷۶٠
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۲۲٠ ۱,۲۴٠
  ۱.۶۱
  ۳۲۷,۶۱۲ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۳,۱٠٠ ۳,٠۹٠
  ٠.۶۵
  ۶۸,۱۵۶,۸۸۴ ۳,٠۸٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۵۴٠ ۵,۶۵٠
  ۱.۹۵
  ۵۵,۲۷۸ ۵,۶۵٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۴,۳۶٠ ۱۴,۵۳٠
  ۱.۹۸
  ۳,۳۹۳,٠۶۵ ۱۴,۶۵٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۶,۲۴٠ ۶,۲۶٠
  ۱.۸۹
  ۷,٠۵٠,۷۴۹ ۶,۳۶٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱٠,۷۱٠ ۱٠,۸۱٠
  ۱.۹۲
  ۱۹,۸۶۶,۶٠۸ ۱٠,۹۲٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۵۴٠ ۲,۵۴٠
  ٠.۳۹
  ۷,۹٠۱,۸۲۷ ۲,۵۵٠
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱٠,۹۴۱ ۱۱,٠۱۲
  ۲.٠۲
  ۳,۳۲۶,۹۶٠ ۱۱,۱۶۶
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,۹٠۵ ۱۹,۲۹٠
  ۲
  ۳,۳۱۶ ۱۹,۲۹٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۷,۷۳۳ ۷,۸۶۲
  ۱.۹۹
  ۱,۱٠۳,۷۳۱ ۷,۸۹٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,۹۴٠ ۵,٠۱٠
  ۱.۹۸
  ۳,۱۹۹,۲۴۷ ۵,٠۴٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۳۳٠ ۳,۳۸٠
  ۱.۷۷
  ۳,۷۸۲,۶۹۵ ۳,۳۹٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,۵۴۹ ۸,۷۲۳
  ۱.۹۹
  ۶۶۶ ۸,۷۲۳
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱٠,۸۸٠ ۱۱,۱٠٠
  ۱.۹۸
  ۵,۹۲۷ ۱۱,۱٠٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲۴,۱۱٠ ۲۴,۶٠٠
  ۱.۹۹
  ۶,۵۳۱ ۲۴,۶٠٠
 • ولملت واسپاری ملت ۸,٠۲٠ ۸,۱۸٠
  ۱.۹۶
  ۷۷۸ ۸,۱۸٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۹,۳۵٠ ۹,۵۴٠
  ۱.۹۹
  ۱,۶۵٠ ۹,۵۴٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۷۵٠
  ۱.۹۵
  ۱۶,٠۴۳,۹۵۲ ۱۱,۸۲٠
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۸۹۳ ۴,۹۹۱
  ۱.۹۸
  ۱٠۲,۱۵٠ ۴,۹۹۲
 • وملل اعتباری ملل ۱۳,۳۴۶ ۱۳,۳۴۵
  ٠.٠۱
  ۲۳,۶۲۵,۵۷٠ ۱۳,۳۴۴
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۷۲,۵۴٠ ۱۷۵,۵۳٠
  ۲
  ۴۲,٠٠۶ ۱۷۶,٠۶٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۲,۷٠۲ ۱۲,۷۷۷
  ٠.۸۴
  ۶,۱۸۷,۴۸۵ ۱۲,۸۱٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۵,۷۴٠ ۱۵,۸۱٠
  ۱.۹۹
  ۳,۷۹۹,۳۶۳ ۱۶,٠۶٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۴۸٠ ۴,۵۱٠
  ۱.۵۴
  ۳۵,۵۳۲,۳۸۱ ۴,۵۵٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۶۵٠ ۲,۷٠٠
  ۱.۸۵
  ۱,۷۹۲,۶۹۳ ۲,۷٠٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱٠,۶۵٠ ۱٠,۶۵٠
  ۱.۹۳
  ۹,٠۵۲,۵۶٠ ۱٠,۸۶٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۲,۲۱۸ ۲,۲۲۵
  ٠.۱۸
  ۲۴,۳۲۴,٠۸۸ ۲,۲۱۴