شاخص کل : ۱,۱۶۷,۴۹۸
تغییرات: ٠.۴۱ % ، -۴,۷۶۴
حجم معاملات : ۱,۷۶٠,۱۳۱,۹۶۲
ارزش معاملات : ۱۲,۳۸۲,۶۳۹,۱۶۶,۲۷۹
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۵,۶۵۲ ۱۶,۱۳۶
  ۳
  ۲,٠۳۴ ۱۶,۱۳۶
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۲,۲۱٠ ۱۲,۵۷٠
  ۲.۹۴
  ۶۴,۶۹۲ ۱۲,۵۸٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۶,۸۹٠ ۱۷,۴۱٠
  ۲.۹۹
  ۲,۹۴۲ ۱۷,۴۱٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۷,۱۹٠ ۱۷,۱۹٠
  ٠.٠۶
  ۵,۷۶۵,۶۶۹ ۱۷,۱۸٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲٠,۶۸۵ ۲۱,۳۲۴
  ۳
  ۴۹ ۲۱,۳۲۴
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۶٠۶ ۴,۷۴۷
  ۲.۹۹
  ۵۱,۷۷٠ ۴,۷۴۸
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۶,٠۶۷ ۱۶,۴۱۹
  ۲.۹۹
  ۸۷۳,۸۳۴ ۱۶,۵۶۳
 • اخابر مخابرات ایران ۹,۲٠٠ ۹,۴۱٠
  ۲.۹۵
  ۳,۱۶٠,٠۹۷ ۹,۴۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۳,۶٠۴ ۱۳,۶٠۹
  ۲.۹۹
  ۸,۴۹۵,۵٠۷ ۱۴,٠۲۴
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۵,٠٠۱ ۸۵,۹۲۲
  ۱.۸۲
  ۱,۶۹۱,۵۸۱ ۸۶,۵۷۵
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۸۱۴ ۱,۸۵۲
  ۲.۹۹
  ۸,۵۹۳,۳۵۷ ۱,۸۷٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۷,٠۴۳ ۷,۲۶٠
  ۲.۹۹
  ۱٠,۳۲۴ ۷,۲۶٠
 • افرا افرانت ۳۳,۲۶۷ ۳۴,۲۹۵
  ۳
  ۲٠٠ ۳۴,۲۹۵
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۶,۸۴٠ ۶۸,۳۷٠
  ۲.۷۱
  ۶۸۵,۷۸۷ ۶۸,۷٠٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۳۱,۴۷٠ ۳۲,٠۵٠
  ۳.٠۸
  ۶۱۷,۸۲۳ ۳۲,۴۷٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۴۳۷ ۳,۴۲۳
  ٠.٠۶
  ۱۹,۵۶۳,٠۱۴ ۳,۴۳۹
 • امید تامین سرمایه امید ۷,۵۲٠ ۷,۷۵٠
  ۲.۹۷
  ۶,۷۲٠ ۷,۷۵٠
 • امین تامین سرمایه امین ۶,۹۹٠ ۶,۹۹٠
  ٠.۱۴
  ۴,٠۶۶,۱۵٠ ۷,٠٠٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲۴۳,۴۴٠ ۲۵٠,۹۱٠
  ۳
  ۱,۶۲۶ ۲۵٠,۹۶٠
 • اوان مبین وان کیش ۵۲,۹۸۵ ۵۴,۶۲۲
  ۳
  ۷۸۵ ۵۴,۶۲۳
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵,۲۸۱ ۵,۲۸۱
  ٠.۱۳
  ۶۴,۵۲۲,۵۸۷ ۵,۲۸۸
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,٠۸۷ ۷,٠۸۷
  ٠.۴۴
  ۲٠۵,۱٠۴,۸۵۱ ۷,۱۱۸
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۵۵,۹۴۷ ۵۷,۶۷۶
  ۳
  ۳۴٠ ۵۷,۶۷۷
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۷,۲۹٠ ۵۹,٠۶٠
  ۳
  ۹٠ ۵۹,٠۶٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۸۸,۱۸٠ ۸۸,۱۸٠
  ٠
  ۱,۲۹۷,۶۲۶ ۸۸,۱۷۸
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱٠,۸۲۶ ۱۱,٠۵۷
  ۲.۹۹
  ۱,۴۹۲,۷۷۷ ۱۱,۱۶٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۷۴۲ ۲,۸۱۷
  ۲.۹۷
  ۱,۹۶۲,۲۳۵ ۲,۸۲۶
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۱۶۲ ۲,۱۷۲
  ۲.۹۶
  ۲٠,۸۴۶,۳۳۴ ۲,۲۲۸
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۶,۵۷۱ ۶,۷۶۹
  ۳
  ۱۸٠,۸۳٠ ۶,۷۷۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۲۷,۹۹٠ ۲۸,٠۲٠
  ۲.۹۸
  ۱۵,۴۹۲,۳۹۴ ۲۸,۸۵٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۶,۹۴۱ ۷,۱۵۴
  ۲.۹۹
  ۲۴,۶۷۵ ۷,۱۵۵
 • بساما بیمه سامان ۲۱,٠۳۵ ۲۱,۶۸۴
  ۳
  ۴,۲۴۱ ۲۱,۶۸۵
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵۳,۳۶٠ ۵۴,۹۸٠
  ۳
  ۱۷,۸۵٠ ۵۵,٠۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۴۴,۷٠٠ ۱۴۹,۱۷٠
  ۳
  ۵٠ ۱۴۹,۱۷٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲٠,۴٠٠ ۲٠,۹۲٠
  ۲.۷۲
  ۴۸۸,٠۹۷ ۲٠,۹۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۴۹,۱۱٠ ۳۵۹,۹٠٠
  ۳
  ۵٠ ۳۵۹,۹٠٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۸۱۷ ۳,۹۳۵
  ۳
  ۳۳,۵۱۲ ۳,۹۳۵
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۵۹۱ ۱,۶۳۹
  ۲.۹۹
  ۴۳۸,۹۵۷ ۱,۶۴٠
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۹,۵۴۱ ۲٠,٠۶۴
  ۲.۹۲
  ۱,٠۴۱,٠٠۱ ۲٠,۱۲۹
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶۸,۱۶۸ ۷٠,۲۶۴
  ۳
  ۳,۹۱۶ ۷٠,۲۷۶
 • بموتو موتوژن‌ ۵۱,۵٠٠ ۵۳,٠۸٠
  ۲.۹۹
  ۵,۶۶۲ ۵۳,٠۹٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۳٠,۹۱۲ ۳۱,۸۶۶
  ۳
  ۳,۱٠۱ ۳۱,۸۶۸
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۴,۶٠٠ ۱۵,٠۴٠
  ۲.۹۹
  ۶۴,٠۳٠ ۱۵,٠۵٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۴۳,۵۵۶ ۴۴,۳۸۸
  ۲
  ۷٠,۹٠۷ ۴۴,۴۴۴
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۳۳,۶۳٠ ۳۴,۴۱٠
  ۲.۹۷
  ۳۸۳,۳۳۴ ۳۴,۶۶٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۴۲,٠٠٠ ۴۲,۸۱٠
  ۱.۲۹
  ۳,۳۷۵,۸۲۶ ۴۲,۵۵٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۴۲,٠٠٠ ۱۴۱,۸٠٠
  ٠
  ۵۷۴,۱۷۲ ۱۴۲,٠٠٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۷,۴۱٠ ۱۷,۶۱٠
  ۱.۱۹
  ۳,۳۲۵,۵۷۲ ۱۷,۶۲٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۹,۳۹٠ ۹,۶۷٠
  ۳
  ۸۹,٠۷۳ ۹,۶۸٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۵,۸۸٠ ۲۶,۶۸٠
  ۳
  ۱۹۶ ۲۶,۶۸٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۱۴٠ ۶,۳۲٠
  ۲.۸۵
  ۴۶۷,۳۷۶ ۶,۳۲٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۳,۵۵۷ ۳,۶۶۷
  ۳
  ۵۳,۹۶۶ ۳,۶۶۷
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۷,۹٠٠ ۷,۹۳٠
  ۲.۳۵
  ۳۷,۱۳۶,۹٠۴ ۸,٠۹٠
 • پخش پخش البرز ۳٠,۸٠۹ ۳۱,۷۶٠
  ۳
  ۱,٠۶۲ ۳۱,۷۶۱
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۲۶,۴٠٠ ۱۲۸,۷٠٠
  ۱.۹۹
  ۴۱,۳۲۱ ۱۲۸,۹۷٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۱,۶۹٠ ۳۲,۶۷٠
  ۳
  ۱,۴۵۵ ۳۲,۶۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,۲۷٠ ۵,۴۳٠
  ۲.۹۵
  ۵۵,۸۷۹ ۵,۴۳٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۹,۹۸٠ ۴۱,۲٠٠
  ۳.٠۱
  ۵,۲۶۲ ۴۱,۲۲٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۳,۸۵٠ ۲۴,۳۸٠
  ۲.۹۷
  ۵۶۳,۵۹۱ ۲۴,۵۸٠
 • پکویر کویر تایر ۱۲,۴۸٠ ۱۲,۸۶٠
  ۲.۹۵
  ۴,٠۸٠ ۱۲,۸۶٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۷,۲۵٠ ۷,۴۷٠
  ۲.۹۵
  ۲٠,۸۹٠ ۷,۴۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۶٠,٠۵۵ ۶۱,۶۵۴
  ۳
  ۱۵۴,۱۱۳ ۶۱,۹۱۲
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۷,۶۵۷ ۱۸,۲٠۳
  ۳
  ۱,٠۷٠ ۱۸,۲٠۳
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۹,۹٠٠ ۱٠,٠۵٠
  ۲.٠۸
  ۷,۴۴٠,۵۸٠ ۱٠,۱۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۶٠٠ ۹,۸۵٠
  ۲.۹۳
  ۸,٠۷٠,۶۸۱ ۹,۸۹٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۶,۱۶٠ ۲۶,۹۶٠
  ۲.۹۷
  ۵,۵۶۴ ۲۶,۹۶٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۹,۲۲٠ ۱۹,۸۱۳
  ۳
  ۲,۲۲۷ ۱۹,۸۱۴
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۸,۸۳٠ ۱۹,۴۱٠
  ۲.۹۹
  ۳,۷۲۵ ۱۹,۴۱٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۵,٠۶٠ ۴۶,۴۵٠
  ۲.۹۹
  ۲۳۷ ۴۶,۴۵٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۷,۶۱٠ ۷,۸۴٠
  ۲.۹۳
  ۳۴,٠۴۹ ۷,۸۴٠
 • تکنو تکنوتار ۲۱,۳۴٠ ۲۱,۹۸٠
  ۲.۹۶
  ۴۹,۲۴۳ ۲۱,۹۹٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۲۱۹ ۴,۳۴۹
  ۲.۹۹
  ۱۵,۷۱٠ ۴,۳۴۹
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۴,۸۴۵ ۴,۹۵۲
  ۲.۹۸
  ۴,۵۴۴,۷۵۶ ۴,۹۹۴
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۷,۲۱٠ ۷,۲٠٠
  ٠.۱۴
  ۳,٠۱۹,٠۶۵ ۷,۲٠٠
 • توریل توکاریل ۲۴,۲۶۲ ۲۵,٠۱۱
  ۳
  ۱,۵۲۸ ۲۵,٠۱۲
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۳,۶۸٠ ۳۴,۲۶٠
  ۳
  ۸۳۳,٠۶٠ ۳۴,۷۲٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۲,۵۵٠ ۵۴,۱۷٠
  ۲.۹۹
  ۴۷۴ ۵۴,۱۷٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۴٠۳ ۲,۴۷۶
  ۲.۹۹
  ۱۵٠,۳۷٠ ۲,۴۷۷
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۳۱,۲۹۴ ۳۲,۲۶۱
  ۳
  ۲٠٠ ۳۲,۲۶۱
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۳,۱۹٠ ۲۳,۹٠٠
  ۲.۹۷
  ۳,٠٠٠ ۲۳,۹٠٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۳۶۳ ۱,۳۷۵
  ۲.۹۹
  ۲۵,۷۱۵,٠۸۱ ۱,۴٠۵
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۴,۷۸۲ ۱۵,۱۲۹
  ۳
  ۷۹۱,۷۸۳ ۱۵,۲۳۹
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۲٠۹ ۲,۲۷۷
  ۲.۹۹
  ۱۵۳,۵۹۹ ۲,۲۷۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۹,۸۵۶ ۱٠,۱۵۹
  ۲.۹۹
  ۱۱,٠۱٠ ۱٠,۱۶٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۲٠,۴۴۲ ۲۱,٠۷۳
  ۳
  ۴,۷۵۶ ۲۱,٠۷۴
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۶,۸۷٠ ۱۷,۳۹٠
  ۲.۹۹
  ۲٠,۶۱۷ ۱۷,۳۹٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۶۹٠ ۶,۸۹٠
  ۲.۹
  ۵٠,٠٠٠ ۶,۸۹٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۲,۶۵۹ ۱۳,٠۵٠
  ۳
  ۵٠٠ ۱۳,٠۵٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۷۲۴ ۷,۹۶۲
  ۲.۹۹
  ۶۵٠ ۷,۹۶۲
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹,۷۱٠ ۱٠,٠٠٠
  ۳
  ۱۹۸,۶۴۱ ۱٠,٠۱٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴,۸۲۱ ۴,۹۳۷
  ۳
  ۲,۴۱۵,۴۸۴ ۴,۹۷٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۹۸٠
  ۲.۹۳
  ۴,۶۶۴ ۱۲,۹۸٠
 • جم پتروشیمی جم ۳۴,۵۸٠ ۳۵,۴۷٠
  ۲.۱۸
  ۶۴٠,۴۹۳ ۳۵,۳۵٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۸۶,٠٠٠ ۸۶,۴٠٠
  ۲.۲۷
  ۱,۸۵۵,۳۳۵ ۸۴,٠۹٠
 • چافست افست‌ ۱۶,۱۱٠ ۱۶,۶٠٠
  ۲.۹۵
  ۱,٠۲٠ ۱۶,۶٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۵۲,۲۹٠ ۵۳,۹٠۵
  ۳
  ۱,۲۵۳ ۵۳,۹٠۷
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۲,۹۵٠ ۲۳,۹۶٠
  ۵.۹۸
  ۶۳۲,۷۱۹ ۲۴,۴۱٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۳,٠۴٠ ۱۳,۸۶٠
  ۵.۹۸
  ۲۳,۲٠۸ ۱۳,۸۷٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۵,٠۴٠ ۵,۱۹٠
  ۲.۸۹
  ۸۶,۶۶۶ ۵,۱۹٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۲۳۱ ۳,۳۳٠
  ۲.۹۷
  ۴۸,٠۴۵ ۳,۳۳٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۷,۸۷٠ ۱۸,۴۲٠
  ۲.۹۹
  ۲,۷۸۷ ۱۸,۴۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۴۳,۵۴۱ ۴۴,۸۸۷
  ۳
  ۳٠٠ ۴۴,۸۸۷
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۴,۱۷۳ ۳۵,۲۲۹
  ۳
  ۲۹۸ ۳۵,۲۲۹
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۲,۳٠٠ ۵۳,۹۱٠
  ۲.۹۹
  ۱,٠٠٠ ۵۳,۹۱٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۴,۶۸٠ ۲۵,۴۳٠
  ۲.۹۹
  ۱۶,۶۵۱ ۲۵,۴۴٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲۹,۷۴٠ ۳٠,۶۴٠
  ۲.۹۷
  ۱۵,٠۵۷ ۳٠,۶۵٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۷,۵۴۵ ۲۸,۳۹۶
  ۳
  ۳۶۹ ۲۸,۳۹۶
 • حریل ریل پردازسیر ۵,۴٠۳ ۵,۵۷٠
  ۳
  ۶,۶۵٠ ۵,۵۷٠
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۶,۸۷۹ ۱۷,۴٠۱
  ۳
  ۳۵۵ ۱۷,۴٠۱
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۶,۳۲۸ ۵۶,۶۱٠
  ۳
  ۷۲۵,۱۶۹ ۵۸,٠۷٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۶۸٠ ۴,۸۲۴
  ۲.۹۹
  ۲٠,۵۷۴ ۴,۸۲۴
 • حفاری حفاری شمال ۶,۳۴٠ ۶,۵۲٠
  ۲.۹۱
  ۴۸٠,۲۴۶ ۶,۵۳٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۶,٠۲٠ ۱۶,۴۹٠
  ۲.۹۷
  ۲۶۵,٠٠۲ ۱۶,۵۱٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۶٠۸ ۴,۷۵٠
  ۲.۹۹
  ۲,۴٠٠ ۴,۷۵٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳۷,۵۲٠ ۳۷,۵۴٠
  ۲.۷۹
  ۴,۶۱۷,۸۵۶ ۳۶,۵٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۳۶۵ ۱,۳۷۴
  ۲.۹۹
  ۱۳۹,٠۳۱,۳۱۴ ۱,۴٠۷
 • خپارس پارس‌ خودرو ۵,۵۹٠ ۵,۵۹٠
  ۱.۹۳
  ۲۲,۷۹۶,۵۴۷ ۵,۷٠٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۸,۵۲٠ ۶٠,۳۲٠
  ۲.۹۸
  ۱۷٠ ۶٠,۳۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۵,٠۹٠ ۱۵,۵۵٠
  ۲.۹۶
  ۳۵۳ ۱۵,۵۵٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۹,٠۲٠ ۱۹,۶٠٠
  ۲.۹۶
  ۱,۴۸۶ ۱۹,۶٠٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۴۳۴ ۲,۵٠۹
  ۲.۹۹
  ۱٠۴,۳۶٠ ۲,۵٠۹
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۷۴٠ ۱۸,۲۸٠
  ۲.۹۵
  ۱٠ ۱۸,۲۸٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳۸,۳٠۱ ۳۹,۲۳٠
  ۳
  ۳۲۲,۶٠۸ ۳۹,۴۸۵
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۶۶,۸۸٠ ۶۸,۶۶٠
  ۲.۹۹
  ۳٠۸,۴٠۶ ۶۸,۹۴٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۲,۸۴۱ ۲,۹۲۷
  ۲.۹۷
  ۱۷۴,۳۷۲ ۲,۹۲۸
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۵٠,۸۵٠ ۵۲,۴۲٠
  ۳
  ۲٠٠ ۵۲,۴۲٠
 • خزامیا زامیاد ۸,۴۹٠ ۸,۷۵٠
  ۲.۹۷
  ۹۹,۸٠۳ ۸,۷۵٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴۶,۱۶٠ ۴۷,۵۸٠
  ۲.۹۸
  ۵۴٠ ۴۷,۵۸٠
 • خساپا سایپا ۱,۸۵۶ ۱,۸۶۵
  ۲.۹۸
  ۹۶,۷۱۵,۱۲۵ ۱,۹۱۳
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۹۴٠
  ۲.۹۵
  ۸۵۷ ۱۴,۹۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۸,۴۱٠ ۸,۶۶٠
  ۲.۸۹
  ۷۲۳ ۸,۶۶٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲۱,۲۶٠ ۲۱,۹۱٠
  ۲.۹۷
  ۱,٠٠٠ ۲۱,۹۱٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۶,۳۲٠ ۲۷,۱۳٠
  ۲.۹۹
  ۱,٠٠٠ ۲۷,۱۳٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۲۷۶ ۲,۳۲٠
  ۲.۹۸
  ۷,۸۲۴,۱۵۶ ۲,۳۴۶
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۶٠,۸۲٠ ۶۲,۷٠٠
  ۳
  ۹۵ ۶۲,۷٠٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۴۶۱ ۴,۵۹۸
  ۲.۹۸
  ۲۹,۶٠۱ ۴,۵۹۸
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶۱,۵۹٠ ۶۳,۴۹٠
  ۲.۹۹
  ۱,۴۷۴ ۶۳,۴۹٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۳۵۸ ۲,۴۳٠
  ۲.۹۶
  ۳۴,۳۵۹ ۲,۴۳٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۴,۵۳٠ ۱۴,۹۷٠
  ۲.۹۴
  ۴٠۸ ۱۴,۹۷٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱٠۵,۲۳٠ ۱٠۸,۴۷٠
  ۳
  ۱,۲۹۹ ۱٠۸,۴۸٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۹۴٠ ۱,۹۵۲
  ۲.۹۵
  ۱۴۹,۱۱۹,۷۶۲ ۱,۹۹۹
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۷۸٠ ۸,٠۲٠
  ۲.۹۹
  ۷,۳٠٠ ۸,٠۲٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۶,۸۷٠ ۳۸,٠۱٠
  ۳
  ۲۹٠ ۳۸,٠۱٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۲,۴۳٠ ۳۳,۴۳٠
  ۲.۹۹
  ۱۵۵ ۳۳,۴۳٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۶,۲۲٠ ۳۷,۳۳٠
  ۲.۹۷
  ۱۵٠ ۳۷,۳۳٠
 • دالبر البرزدارو ۱۴,۳۱٠ ۱۴,۷۴٠
  ۲.۹۸
  ۸۹,۶۲۵ ۱۴,۷۵٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۵,٠۸٠ ۵,۲۳٠
  ۲.۸۷
  ۲۱,۸۱٠ ۵,۲۳٠
 • دانا بیمه دانا ۶,۴۳٠ ۶,۶۱٠
  ۲.۸۷
  ۲۳۸,٠۷۸ ۶,۶۲٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۹,۵۷۴ ۲٠,۱۷۹
  ۳
  ۱,٠٠٠ ۲٠,۱۷۹
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۲٠,۱۹۸ ۲٠,۸۱۹
  ۳
  ۱٠,۷۵٠ ۲٠,۸۲۲
 • دپارس پارس‌ دارو ۴۵,۵۹٠ ۴۷,۶٠٠
  ۴.۳۴
  ۶۸,۷۸۹ ۴۷,۶۶٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۲,۹۹٠ ۴۴,۳۱٠
  ۲.۹۸
  ۱۳۳ ۴۴,۳۱٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴۸,۸۳۵ ۵٠,۳۴۴
  ۳
  ۵۱۹ ۵٠,۳۴۵
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲۵,۷۷۶ ۲۶,۵۶۸
  ۳
  ۱۲,۹٠۸ ۲۶,۵۷۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۹,۶۴٠ ۲٠,۲۴٠
  ۲.۹۶
  ۵٠٠ ۲٠,۲۴٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۱,۲۳٠ ۲۱,۸۸٠
  ۲.۹۷
  ۲,۴۶۹ ۲۱,۸۸٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۲۹,۷۶٠ ۳٠,۴۴٠
  ۳
  ۴۲۵,۳۶۴ ۳٠,۶۸٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۵۱,۵۳۶ ۵۳,۱۲۱
  ۳
  ۴,۴۷۳ ۵۳,۱۲۹
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۳۴,۴۸٠ ۳۵,۵۴٠
  ۲.۹۸
  ۱۵٠ ۳۵,۵۴٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۸,۴۵٠ ۸,۷۱٠
  ۲.۹۹
  ۱٠,۳٠۹ ۸,۷۱٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۴,۳۴۴ ۱۴,۷۸۷
  ۳
  ۷۶٠ ۱۴,۷۸۷
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۸,۵۱٠ ۱۹,٠۸٠
  ۲.۹۹
  ۶٠۹ ۱۹,٠۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۸,۲۴٠ ۱۸,۸٠٠
  ۲.۹۸
  ۱,۲۱۹ ۱۸,۸٠٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۳,۱۶٠ ۲۳,۸٠٠
  ۲.۹۷
  ۲٠۴,۵۷۱ ۲۳,۸۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۹,۶۳٠ ۳٠,۵۴٠
  ۲.۹۸
  ۳٠٠ ۳٠,۵۴٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۵,۹۸٠ ۲۵,۹۱٠
  ۵.۳۵
  ۷,۶۵۶,۴۲۹ ۲۴,۶۶٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۲,۵۲٠ ۶۴,۴۵٠
  ۲.۹۹
  ۲۷٠ ۶۴,۴۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۵,۳۴٠ ۲۶,۱۱٠
  ۲.۹۹
  ۱۹,۸۶٠ ۲۶,۱۲٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۲,۲۱۵ ۳۳,٠۳۲
  ۳
  ۲۶۹,۴۴۲ ۳۳,۲۱۱
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲٠,۲۹٠ ۲٠,۶۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۴٠,٠٠۵ ۲٠,۷٠٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۹,۱۱٠ ۳٠,٠٠٠
  ۳
  ۱٠,۱۸۵ ۳٠,٠۱٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۴,۴۶٠ ۳۵,۵۲٠
  ۲.۹۸
  ۴,۵۴۳ ۳۵,۵۲٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۵,٠۹٠ ۲۵,۸۶٠
  ۲.۹۸
  ۵,۹۹٠ ۲۵,۸۶٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۹,۴٠٠ ۲۹,٠۱۸
  ۵.۶۱
  ۵,۹۹۸,۱۶۷ ۲۷,۸۳۸
 • دی بانک دی ۱۹,۹۴۱ ۱۹,۴۸۶
  ۶
  ۲۳۸,۲۳۹,٠۳۳ ۱۸,۸۱۳
 • دیران ایران‌دارو ۲۵,۶۶٠ ۲۶,۴۱٠
  ۲.۹۹
  ۱٠۴,۸۶۲ ۲۶,۴۵٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۳,٠۸۳ ۳,٠۸۶
  ۲.۹۹
  ۶۵,۹٠۹,۱۸۱ ۳,۱۷۸
 • رافزا رایان هم افزا ۱٠۳,۴۷۲ ۱٠۶,۶۶۸
  ۳
  ۵۵۹ ۱٠۶,۶۷۲
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۶,۲۷٠ ۶,۳٠٠
  ۲.۹۴
  ۱۷,۴۲۲,۴۵۹ ۶,۴۶٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۶۹٠ ۶,۸۹٠
  ۲.۹
  ۱۸۲,٠٠۵ ۶,۸۹٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۸۶٠
  ۲.۹۶
  ۴٠٠,٠٠٠ ۱۷,۹۳٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲۳,٠۶٠ ۲۳,۷۶٠
  ۲.۹۹
  ۲۵,۹۱٠ ۲۳,۷۷٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,۹۵٠ ۱۵,۲۳٠
  ۲.۹۹
  ۳,۱۱۸,۳۲۶ ۱۵,۴۱٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۱,۶۴۳ ۲۲,۳۱٠
  ۳
  ۵,۹۴۸ ۲۲,۳۱۲
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۵۴,۸۷۲ ۵۶,۵۶۷
  ۳
  ۹۹۶ ۵۶,۵۶۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲٠٠,٠٠٠ ۱۹۶,۷۳۹
  ۱.۳۹
  ۲۴۴,۱۶۵ ۱۹۷,۲۵۱
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳,۷۹٠ ۳,۹٠۷
  ۲.۹۹
  ۳۸,۳۵۷ ۳,۹٠۷
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۳۴,۹۳٠ ۱۳۶,۵۸٠
  ۳
  ۲۱۷,۳۸٠ ۱۳۹,۱٠٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۸,۵۴۲ ۲۹,۴۲۴
  ۳
  ۴٠٠ ۲۹,۴۲۴
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,٠۵۴ ۵,۲۱٠
  ۲.۹۹
  ۵,۱۶۳ ۵,۲۱٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۷,۹۸۷ ۸,۲۳۳
  ۳
  ۱۲,۳٠٠ ۸,۲۳۴
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۲,۳۱۶ ۱۲,۶۹۶
  ۲.۹۹
  ۳,۷۶۶ ۱۲,۶۹۶
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۸,٠۷۳ ۲۸,۹۳۸
  ۳
  ۵,۱۴۵ ۲۸,۹۴۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۹,۱۶۱ ۴٠,۳۷۱
  ۳
  ۹۶۵ ۴٠,۳۷۲
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲٠,۹۹٠ ۲۱,۶۳٠
  ۲.۹۶
  ۵۳۷ ۲۱,۶۳٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۳,۵۳۶ ۱۳,۹۵۲
  ۳
  ۱۳,٠۹۹ ۱۳,۹۵۴
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۹,۹۸۲ ۲٠,۶٠٠
  ۳
  ۳۱٠ ۲٠,۶٠٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۱,۵۲٠ ۳۲,۴۹٠
  ۲.۹۹
  ۹۵۲ ۳۲,۴۹٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۳۶,۴۴۴ ۳۷,۵۵۴
  ۳
  ۱۹,۹۹۱ ۳۷,۵۷۱
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱٠۱,۳۳۴ ۱٠۴,۴۶۳
  ۳
  ۷۷۱ ۱٠۴,۴۶۸
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۲,۵۲٠ ۲۲,۵۲٠
  ۵.۹۸
  ۳,۵۸۹,۲۹۱ ۲۱,۲۵٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵۱,۸۷٠ ۵۳,۴۷٠
  ۲.۹۹
  ۴۵٠ ۵۳,۴۷٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۱,۹۲٠ ۳۵,۴۵٠
  ۲۱.۲
  ۴۵٠,۹٠۵ ۴٠,۵۱٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۴,۱۳۹ ۵۵,۸۱۱
  ۳
  ۱,۲۵۶ ۵۵,۸۱۳
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۴۵,۶۵۱ ۱۴۹,۶٠۶
  ۳
  ۴٠,۵۸۱ ۱۵٠,۱۵۵
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۵۷,۶۴٠ ۵۹,۴۲٠
  ۳
  ۱,۲۹۱ ۵۹,۴۲٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۲۲۱ ۳,۳۱۹
  ۲.۹۸
  ۱۲۱,۳۳۵ ۳,۳۲٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۳۷,۹۳٠ ۱۴۲,۱۸٠
  ۳
  ۱,۱۷۲ ۱۴۲,۱۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۱,۹٠٠ ۲۱,۴۵٠
  ۲
  ۱,۳۶۳,۲۴۱ ۲۱,۴۷٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۷,۹۱٠ ۸,۱۵٠
  ۲.۹۴
  ۵٠,۳۲۱ ۸,۱۵٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۵۷,٠۴۴ ۵۸,۸٠٠
  ۳
  ۳,۸۷۳ ۵۸,۸٠۸
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۲,۷٠٠ ۲۳,۴٠٠
  ۲.۹۹
  ۱۴,۲۲۷ ۲۳,۴٠٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۴۳,۹۳٠ ۱۴۸,۳۵٠
  ۳
  ۱,۹۳۶ ۱۴۸,۳۸٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۹,۵۵٠ ۳٠,۴۶٠
  ۲.۹۹
  ۱,۲۲٠ ۳٠,۴۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲٠,۷۵٠ ۲۱,۲٠٠
  ۲.۹۹
  ۸۱٠,۶۶۳ ۲۱,۳۹٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۸۶,۷۲۴ ۸۹,۴٠۶
  ۳
  ۵۸ ۸۹,۴٠۶
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۷۴,۷۵٠ ۷٠,۶۶٠
  ۶
  ۲۳,۷۴۹ ۷٠,۵۲٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۸,۷۹٠ ۱۹,۳۷٠
  ۲.۹۹
  ۷۷٠ ۱۹,۳۷٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۸۲٠ ۵,۹۴۶
  ۲.۷۹
  ۲,۵۶۵,٠٠۱ ۵,۹۸۷
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۶,۷۷٠ ۱۷,٠۹٠
  ۲.۹۵
  ۱,٠۸۴,۱۱۱ ۱۷,۲۸٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۵,۹۴٠ ۶,٠۵٠
  ۲.۹۴
  ۳,٠۲۲,۱۱٠ ۶,۱۲٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۹,۶۲٠ ۹,۸۳٠
  ۲.۹۳
  ۱,۳۵۶,٠۷۴ ۹,۹۱٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۲۳,۱۶٠ ۱۲۶,۹۵٠
  ۲.۹۹
  ۵۸۱ ۱۲۶,۹۶٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,۲۸٠ ۱۹,۸۷٠
  ۲.۹۷
  ۲۱,٠۲۸ ۱۹,۸۷٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۴,۳۳٠ ۳۵,۳۱٠
  ۳
  ۱٠۵,۸۶۸ ۳۵,۳۹٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۴۷,۸۶٠ ۱۵۲,۲۸٠
  ۳
  ۱۱,٠۴۱ ۱۵۲,۴۳٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۴,۲۴٠ ۱۴,۴۲٠
  ۲.۸۶
  ۶,۹۱٠,٠۷۶ ۱۴,۶۶٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۳,۹۹٠ ۳۵,٠۴٠
  ۳
  ۳,۷۸۹ ۳۵,٠۴٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۶۸,۶۴٠ ۷٠,۷۴٠
  ۳.٠۱
  ۵,۲۱٠ ۷٠,۷۷٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۵٠٠ ۹,۷۹٠
  ۲.۹۶
  ۱,۷۴۵ ۹,۷۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۵,٠۵٠ ۱۵,۴۴٠
  ۲.۹۷
  ۴۹۹,٠۵٠ ۱۵,۵۱٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۲۸٠
  ۱.۳۱
  ۵,۶۷۷,۶۹٠ ۱۲,۱۸٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۷,۸٠۷ ۲۸,۶۶۶
  ۳
  ۱,۹۸۴ ۲۸,۶۶۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۴۱,۸۷٠ ۲۴۹,۳۵٠
  ۳
  ۱٠ ۲۴۹,۳۵٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۴,٠۸٠ ۲۴,۸۲٠
  ۲.۹۸
  ۳۵٠ ۲۴,۸۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۴,٠۴٠ ۲۴,۷۸٠
  ۲.۹۹
  ۳,۸۳۸ ۲۴,۷۸٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠٠٠
  ٠
  ۸,۳۳۵,۶۴۵ ۱۵,٠٠٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۵,۶۳٠ ۵,۷۵٠
  ۲.۹۳
  ۳,۶۴۱,۸٠۵ ۵,۸٠٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۴,۸۸٠ ۲۵,۶۳٠
  ۲.۹۶
  ۳۴,۶۴۶ ۲۵,۶۴٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱٠,۸۷٠ ۱۱,۲٠٠
  ۲.۹۵
  ۹۶۱ ۱۱,۲٠٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۷,۷۳٠ ۱۸,۲۷٠
  ۲.۹۶
  ۹,۹۶۶ ۱۸,۲۷٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۵,۳۹٠ ۲۵,۹٠٠
  ۲.۳۱
  ۱,۳۸۸,۱٠۲ ۲۵,۹۹٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۸,۷۴۶ ۱۹,۳۲۳
  ۳
  ۸,۲٠۳ ۱۹,۳۲۵
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴۸,۵۱٠ ۴۹,۵۸٠
  ۳
  ۲۸۵,۴۸۹ ۵٠,٠۱٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۸٠,۷۲۶ ۸۳,۲۲۱
  ۳
  ۳۲۳ ۸۳,۲۲۲
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۴,۵۷٠ ۲۴,۹۷٠
  ۲.۹۶
  ۱,۸۲۹,۲۳۲ ۲۵,۳۲٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۶۴,۹٠۵ ۶۶,۸۱۱
  ۳
  ۳۷,۵٠۶ ۶۶,۹۱۲
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۷۷٠
  ۲.۹۶
  ۹,۳٠۸,٠٠۲ ۲٠,۳٠٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱٠,۷۵٠ ۱٠,۸۹٠
  ۲.۹۸
  ۲,۷۱۸,٠۲۴ ۱۱,٠۸٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۱,۶۲٠ ۲۲,۲۸٠
  ۲.۹۶
  ۴۵۹ ۲۲,۲۸٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲٠,۸۶۵ ۲۱,۳۸۸
  ۳
  ۴۳۸,۹۲۳ ۲۱,۵۱٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۶,۴۵٠ ۲۷,۱۳٠
  ۲.۹۷
  ۳٠٠,۷۹٠ ۲۷,۲۶٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۹۱,٠٠٠ ۹٠,۹۵٠
  ۱.۱
  ۱,۱۳۴,۷۵۶ ۹۲,٠۱٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۹,۹۱٠ ۱٠,٠٠٠
  ۲.۹۴
  ۵۷,۴۹۸,۹۳۸ ۱٠,۲۱٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۷,۸۷٠ ۷,۹٠٠
  ۲.۹۶
  ۴۲,٠۱۷,۸۲۴ ۸,۱۱٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۵٠,٠۲۳ ۵۱,۵۶۸
  ۳
  ۱,۲۷۲ ۵۱,۵۷٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۲,۱۶٠ ۴۳,۳۹٠
  ۲.۹۹
  ۴۴۴,۸۷۶ ۴۳,۴۶٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۶,۶۲٠ ۲۷,۴۳٠
  ۲.۹۹
  ۲۲,۸۳۷ ۲۷,۴۴٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱٠۷,۴۹۶ ۱۱٠,٠۷۹
  ۳
  ۱٠٠,۵۲۱ ۱۱٠,۸۲٠
 • شرانل نفت ایرانول ۳۸,۶۹٠ ۳۹,۱۹۵
  ۱.۶۳
  ۳۲۶,۲۷۶ ۳۹,۳۳۳
 • شسپا نفت سپاهان ۱۳,۹۱٠ ۱۳,۹۵٠
  ۳
  ۸,۹۴۲,۴۴۶ ۱۴,۳۴٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱٠,۵۴٠ ۱٠,۵۸٠
  ۲.۹۵
  ۵۲,۹۵۷,۹۸۷ ۱٠,۸۶٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۲۸,۴۵٠ ۱۳۲,۴۱٠
  ۳
  ۸۷۹ ۱۳۲,۴۲٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۲,۸۸۴ ۳۱,۱۱۱
  ۶
  ۷۶,۴۵۱ ۳۱,٠۲۳
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۶٠,٠۱٠ ۶٠,٠۵٠
  ۲.۹۹
  ۱,۴۶۵,۳۶۷ ۶۱,۸۶٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۴۵,۱۶٠ ۴۶,۵۵٠
  ۲.۹۹
  ۱۱۱ ۴۶,۵۵٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۳,٠۴٠
  ۱.۹۸
  ۳۲۸,۳۲۴ ۵۳,۴۱٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳٠۳,۹٠٠ ۳۱٠,۲۷٠
  ۲.۵۸
  ۱۱۱,۶۶۶ ۳۱۱,۹۴٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۸۴,۵۳٠ ۸۶,۹۱٠
  ۳
  ۵٠,۱۸٠ ۸۷,۱۴٠
 • شکلر نیروکلر ۴۶,۶۸٠ ۴۸,٠۸٠
  ۲.۹۹
  ۳۱,۱۹۸ ۴۸,۱۲٠
 • شگل گلتاش‌ ۹,۷۹٠ ۱٠,٠۹٠
  ۲.۹۷
  ۴,۲٠۵ ۱٠,٠۹٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۸,۳۵٠ ۸,۳۹۱
  ۳
  ۱۴,٠۷۵,۱۳۹ ۸,۶٠۸
 • شلعاب لعابیران‌ ۲۱,۲۶٠ ۲۱,۹۱٠
  ۲.۹۷
  ۳,۸۹۵ ۲۱,۹۱٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۴۵,۸۶٠ ۴۷,٠۵٠
  ۲.۹۸
  ۱۸۷,۱۳۵ ۴۷,۲۷٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۵,۲٠٠ ۲۵,۷۷٠
  ۲.۹۶
  ۵٠۸,۱۶۵ ۲۵,۹۷٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵٠,۸۲٠ ۵۲,۱۸٠
  ۳
  ۲۵۴,۸۵۸ ۵۲,۳۹٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۹,۹۲٠ ۲٠,٠۳٠
  ۲.۹۷
  ۴,۳۲۹,۶۱۷ ۲٠,۵۳٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۷,۲۸۱ ۷,۴۲۷
  ۳
  ۶,۵۲۷,۵۳۹ ۷,۵٠۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۴,۲۳٠ ۵۵,۹٠٠
  ۲.۹۹
  ۲,۶۱۷ ۵۵,۹٠٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۹,۶۱٠ ۲٠,۲۱٠
  ۲.۹۷
  ۵۱٠ ۲٠,۲۱٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۴,۵۶٠ ۲۵,۳۱٠
  ۲.۹۶
  ۳,٠٠٠ ۲۵,۳۱٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۹,۳۹٠ ۷۱,۵۳٠
  ۲.۹۹
  ۴۷۳ ۷۱,۵۳٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۶۳,۷۴۶ ۶۵,۷۱۷
  ۳
  ۱۵۷ ۶۵,۷۱۷
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۲۹,٠٠٠ ۳٠,۷۱٠
  ۶
  ۱۲٠,۳۹۷ ۳٠,۸۵٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۱۵٠ ۶,۳۴٠
  ۳
  ۱۳,۳۵۶ ۶,۳۴٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۹,۲۶٠ ۱۹,۸۵٠
  ۲.۹۷
  ۵,٠۹۳ ۱۹,۸۵٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۸۲,۷٠٠ ۳۹۴,۵۳٠
  ۳
  ۴۱ ۳۹۴,۵۳٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۷۹,۴۶٠ ۲۸۸,٠۸٠
  ۳
  ۴٠۷ ۲۸۸,۱٠٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,٠۳۱ ۱۳,۴۳٠
  ۳
  ۳۸,۳۹٠ ۱۳,۴۳۴
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۴,۸۹٠ ۲۵,۶۵٠
  ۲.۹۶
  ۷,٠۹٠ ۲۵,۶۵٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۸۵۷ ۳,۹۷۲
  ۲.۹۹
  ۳۷۹,۱۶۴ ۳,۹۷۶
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۷٠٠ ۹,۹۹٠
  ۳
  ۱۵۴,۲۳۳ ۱٠,٠٠٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷,۴۶٠ ۷,۶۹٠
  ۲.۹۹
  ۱۴٠,۶۷۱ ۷,۶۹٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۷,۱۶٠ ۲۸,٠٠٠
  ۳
  ۲۴۳ ۲۸,٠٠٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۷,٠۶٠ ۷,۲۷٠
  ۲.۸۹
  ۸٠٠ ۷,۲۷٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۸۴۴ ۳,۹۶۱
  ۲.۹۸
  ۷۲,۴٠۸ ۳,۹۶۲
 • غصینو صنعتی مینو ۶۴,۹۹۵ ۶۷,٠٠۴
  ۳
  ۶۹۵ ۶۷,٠٠۵
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۷,۷۷۴ ۱۸,۳۲۳
  ۳
  ۲,۳۹٠ ۱۸,۳۲۳
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۷,۶۸٠ ۱۸,۲۱٠
  ۲.۹۶
  ۵۲,۵۸۳ ۱۸,۲۲٠
 • غگز گز سکه ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۲٠٠
  ٠
  ۴۷٠,٠٠٠ ۲٠,۲٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۲,۷۱۶ ۲,۷۸۸
  ۲.۹۷
  ۲,۴۵۸,۱۳۱ ۲,۷۹۹
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۳,۷۹۹ ۶۵,۷۷۱
  ۳
  ۵۴٠ ۶۵,۷۷۲
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۲۷,۶۶۵ ۲۸,۵۱۹
  ۳
  ۱,۵۹۵ ۲۸,۵۲٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۴,۶۵۹ ۲۳,۲۸۱
  ۶
  ۲۶,۹۸۱ ۲۳,۲۶۴
 • غمارگ مارگارین‌ ۳٠,۴۹٠ ۳۱,۳۲٠
  ۲.۹۹
  ۲٠٠,۱۶۵ ۳۱,۴۳٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۱۸,۳۳٠ ۱۲۱,۹۸٠
  ۲.۹۹
  ۴۳ ۱۲۱,۹۸٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۱,٠۸٠ ۱۱,۴۲۱
  ۲.۹۹
  ۶,۵۷۳ ۱۱,۴۲۲
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۵۵,۱۶٠ ۵۶,۸۶٠
  ۲.۹۹
  ۶٠۶ ۵۶,۸۶٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠٠٠
  ۱.۷۳
  ۵۵٠,٠٠٠ ۱۷,۳٠٠
 • غویتا ویتانا ۱۷,۴۲۳ ۱۷,۹۶۱
  ۳
  ۳٠٠ ۱۷,۹۶۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۲,۸۳٠ ۲۳,۳۷٠
  ۲.۹۷
  ۴۹٠,۸٠۳ ۲۳,۵۳٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۳۲۳ ۲,۳۹۲
  ۲.۹۷
  ۵۸٠,۱۸۷ ۲,۳۹۴
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۲۷٠ ۸,۴۲٠
  ۲.۹۳
  ۱۴,۱۱۶,۵۷٠ ۸,۵۲٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۸٠٠
  ۲.۷۲
  ۱٠,۲۱۲,۳۴۲ ۱۳,۹۸٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۵۵٠
  ۲.۹۶
  ۲۸٠ ۱۸,۵۵٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۸,۱۷٠ ۱۸,۲٠٠
  ٠.۱۱
  ۷,۵۴۴,٠٠٠ ۱۸,۱۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۳,۲۸٠ ۲۳,۵۳٠
  ۲.۹۶
  ۱,۷۳۹,۱۳٠ ۲۳,۹۹٠
 • فپنتا سپنتا ۳۹۳,۷۳٠ ۴٠۵,۹٠٠
  ۳
  ۳٠ ۴٠۵,۹٠٠
 • فجام جام‌دارو ۱٠,٠۳٠ ۱٠,۳٠٠
  ۲.۹
  ۵٠٠,۵٠۳ ۱٠,۳۳٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵۶,٠٠٠ ۵۶,۹۴٠
  ۳
  ۸۲۷,٠۶۷ ۵۷,۷۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۵,۳۶٠ ۲۶,٠۶٠
  ۲.۹۸
  ۳۹۲,۶۲٠ ۲۶,۱۴٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۴,۳۳٠ ۱۴,۵٠٠
  ۱.۳۱
  ۹,٠۱۶,۵۱۵ ۱۴,۵۲٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۳٠,۳۷۱ ۳۱,۲۸۳
  ۳
  ۴۶,۳۹۴ ۳۱,۳۱٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۴,٠۴٠ ۳۴,۹۴٠
  ۲.۹۹
  ۲٠۱,۷۸۱ ۳۵,٠۹٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۱۲٠ ۵,۲۷٠
  ۲.۸۵
  ۲۸,۶٠۲ ۵,۲۷٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۵۵,۳۶۳ ۵۶,۹۸۳
  ۳
  ۴۷,۲٠۴ ۵۷,٠۷۵
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۶,۱۴۴ ۲۶,۹۵۱
  ۳
  ۱,۲٠۵ ۲۶,۹۵۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳۱,۷۱٠ ۳۲,۶۶٠
  ۳
  ۴۸,۴٠۵ ۳۲,۶۹٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۴,۷٠٠ ۳۵,۱۹٠
  ۲.۹۹
  ۷۵۳,۳۴۱ ۳۵,۷۷٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۷۶,۴۲٠ ۷۸,۷۷٠
  ۳
  ۳,۲٠۸ ۷۸,۷۸٠
 • فلامی لامیران‌ ۴۳,۴۸٠ ۴۴,۸۱٠
  ۲.۹۹
  ۵,۲۷۶ ۴۴,۸۲٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۱,۴۹٠ ۲۲,۱۵٠
  ۲.۹۸
  ۶,۵۸۹ ۲۲,۱۵٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۵٠٠
  ۲.۳۸
  ۹۸۵,۴۶۳ ۲۱,٠٠٠
 • فمراد آلومراد ۱۳۹,۵۱٠ ۱۴۳,۸۱٠
  ۳
  ۷۵۵ ۱۴۳,۸۲٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۱۸٠
  ۱.۴۴
  ۱۱۳,٠۷۱,٠۵۳ ۱۱,۸۳٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۶,۵۹٠ ۲۶,۵۷٠
  ۱.۵۳
  ۱,۳۷۱,۱۷۸ ۲۶,۱۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۵٠,۱۴٠ ۱۵۲,۶۱٠
  ۱.۳۸
  ۱۶۱,۴۶۳ ۱۵۲,۲۴٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۱,۸۲٠ ۱۱,۹۳٠
  ۱.۲۵
  ۴۵,۶۲۳,۵۷۷ ۱۱,۹۷٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۸,۷۴٠ ۱۹,۱۷٠
  ۲.۹۵
  ۹۶۶,۵۴۲ ۱۹,۳۱٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴۹,٠۲۴ ۵٠,۵۴٠
  ۳
  ۲۴۳ ۵٠,۵۴٠
 • قاسم قاسم ایران ۱۲,۶۶۷ ۱۳,٠۵۵
  ۲.۹۹
  ۲۷,٠۷۲ ۱۳,٠۵۸
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹۹,۵۹٠ ۱٠۲,۱۹٠
  ۲.۷۵
  ۴۶,۵۶٠ ۱٠۲,۴۱٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۶۵,۶۲٠ ۶۷,۶۳٠
  ۲.۹۹
  ۳,۷۴۳ ۶۷,۶۴٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸۷,۸۱۵ ۸۹,۵۴۷
  ۲
  ۱۸,۶۱۸ ۸۹,۶٠۷
 • قرن پدیده شیمی قرن ۶٠,۱٠٠ ۶۱,۹۱٠
  ۲.۹۹
  ۱۸,٠۸۲ ۶۱,۹۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۸,۳۹٠ ۳۹,۵۷٠
  ۲.۹۸
  ۶۵٠ ۳۹,۵۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۷۲۵ ۳,۸۴٠
  ۲.۹۹
  ۵,۲٠۴ ۳,۸۴٠
 • قشهد شهد ۱۹,۸۲٠ ۲٠,۴۳٠
  ۲.۹۹
  ۶۸۴ ۲٠,۴۳٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۴,۹۱۴ ۲۵,۶۸۳
  ۳
  ۲,۳٠٠ ۲۵,۶۸۴
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵۱,۹۵٠ ۱۵۶,۶۳٠
  ۲.۹۹
  ۳۹۹ ۱۵۶,۶۴٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۴,۷۴٠ ۳۵,۸۱٠
  ۲.۹۹
  ۳,۵۸۲ ۳۵,۸۱٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۵,۸۸٠ ۳۶,۹۸٠
  ۲.۹۷
  ۱۵۷ ۳۶,۹۸٠
 • قنیشا قند نیشابور ۶۲,۴۸٠ ۶۴,۴۱٠
  ۳
  ۹۵ ۶۴,۴۱٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۴,۷٠٠ ۴۶,٠۸٠
  ۲.۹۹
  ۳٠٠ ۴۶,٠۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۱,۷۶٠ ۳۲,۷۴٠
  ۲.۹۹
  ۱,۲۲٠ ۳۲,۷۴٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۵,٠۶۴ ۲۵,۸۳۹
  ۳
  ۲٠۱ ۲۵,۸۳۹
 • کالا بورس کالای ایران ۳٠,۹۴٠ ۳۱,۸۹٠
  ۲.۹۸
  ۷,۴۴۷ ۳۱,۸۹٠
 • کاما باما ۱۱,۴۶٠ ۱۱,۷۸٠
  ۲.۹۶
  ۳۹۵,۵٠۳ ۱۱,۸۱٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۹,۳۹٠ ۱۹,۶۲٠
  ۲.۹
  ۴,۳۴۶,۷۷۹ ۱۹,۹۷٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۴۶,۸۹٠ ۴۸,۳۲٠
  ۳
  ۱۳,۸۴۱ ۴۸,۳۴٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۳۶,۵۱٠ ۳۶,۵۱٠
  ٠.٠۵
  ۵۲۷,٠٠٠ ۳۶,۵۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۴۹,٠۶٠ ۱۵۳,۶۵٠
  ۲.۹۹
  ۶۸۴ ۱۵۳,۶۶٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳۵,۳۶۶ ۳۶,۴۵۷
  ۳
  ۲,۴۱۹ ۳۶,۴۵۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۳۸,۷۸٠ ۳۹,۹۷٠
  ۲.۹۸
  ۳٠٠ ۳۹,۹۷٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۷,٠۸٠ ۴۸,۵۳٠
  ۲.۹۹
  ۹۵۱ ۴۸,۵۳٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۳۷,۸۴۷ ۳۹,٠۱۷
  ۳
  ۲٠٠ ۳۹,٠۱۷
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲٠,۳۵٠ ۲٠,۶۳٠
  ۱.۱۷
  ۴,۱۳۲,۹٠٠ ۲٠,۵۹٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۱,۶۳٠ ۱۱,۹۸٠
  ۲.۹۲
  ۱۵,۵۲۷ ۱۱,۹۸٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۹,۳۷٠ ۴٠,۴۶٠
  ۲.۹۸
  ۱۲۲,۸۸۸ ۴٠,۵۸٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۹۶,۴۵٠ ۹۸,۸۱٠
  ۳
  ۱٠۵,۳۷۳ ۹۹,۴۳٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲۱,۸٠٠ ۲۲,۴۶٠
  ۲.۹۸
  ۲۴,۱۳۱ ۲۲,۴۷٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳۳,۴۹٠ ۳۳,۴۱٠
  ٠.۲۷
  ۸۹۲,۶۱۴ ۳۳,۵۸٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۱۶۳ ۱,۱۶۶
  ۲.۹۲
  ۶٠,۸۳۷,۴۳۷ ۱,۱۹۸
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۵,۲۱٠ ۲۵,۵۸٠
  ۲.۹۶
  ۱,٠۳۱,۴۱۸ ۲۵,۹۸٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳٠,۷۱۷ ۳۱,۵۴۱
  ۳
  ۲٠۸,۶۹۱ ۳۱,۶۶۷
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳۷,۸۱٠ ۳۸,۹۷٠
  ۲.۹۸
  ۷٠٠ ۳۸,۹۷٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶۸,۴۵٠ ۷٠,۵۶٠
  ۲.۹۹
  ۲٠٠ ۷٠,۵۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲٠,۱۸٠ ۲٠,۸٠٠
  ۲.۹۸
  ۹,۸۶۱ ۲٠,۸٠٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۸,٠۸٠ ۸,۳۲٠
  ۲.۸۸
  ۲,۶۵٠ ۸,۳۲٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲٠,۷۱٠ ۲۱,۳۵٠
  ۳
  ۱,۹۳۳ ۲۱,۳۵٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۹,۳٠٠ ۹۲,٠۱٠
  ۳
  ۱٠,۱۲۶ ۹۲,٠۶۱
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۷۹,۲۳٠ ۸۱,۶۸٠
  ۳
  ۳۲٠ ۸۱,۶۸٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۱۷۵ ۳,۲۷۲
  ۲.۹۹
  ۱۸۸,۵۶۴ ۳,۲۷۳
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۴۵,۹۹٠ ۴۷,۴٠٠
  ۳
  ۳,۷۶۹ ۴۷,۴۱٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۸,۲۲٠ ۱۸,۷۸٠
  ۲.۹۸
  ۸۵۶ ۱۸,۷۸٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۳,۲۳٠ ۱۳,۳۶٠
  ۱.۲۷
  ۷,۷۹۳,٠۲۶ ۱۳,۴٠٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۱,۶۱۳ ۴۲,۶۴۲
  ۳
  ۶۵۶,۷۷۷ ۴۲,۸۹۹
 • کلر کلر پارس ۱۲۵,۹۹۵ ۱۲۹,۸۸۵
  ۳
  ۵۵۴ ۱۲۹,۸۹۱
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۵,۱٠٠ ۴۶,۴۹٠
  ۲.۹۹
  ۱۱۱ ۴۶,۴۹٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۲,۳۹٠ ۴۳,۶۹٠
  ۳
  ۴,۸۸۱ ۴۳,۷٠٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۴۲,۵۲۳ ۱۴۶,۹۱۷
  ۳
  ۱,٠۳۶ ۱۴۶,۹۳٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۸۵,۷۳٠ ۸۸,۳۷٠
  ۳
  ۱,۱۳۴ ۸۸,۳۸٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۷,۵٠٠ ۴۷,۸۷٠
  ٠.۹۴
  ۳۶۹,۵۴۱ ۴۷,۹۵٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۸۴٠ ۱٠,۱۴٠
  ۲.۹۶
  ۱۴,۲٠۲ ۱٠,۱۴٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۴,۲۲۹ ۱۴,۶۶۹
  ۳
  ۳,۱۷۷ ۱۴,۶۶۹
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۸,۸۸٠ ۱۹,۳٠٠
  ۲.۹۸
  ۱,۲٠۴,۹۵۲ ۱۹,۴۶٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۵,۱۲۵ ۲۵,۹٠۲
  ۳
  ۱,۲٠٠ ۲۵,۹٠۲
 • کیا کیا الکترود شرق ۸,۶۳۵ ۸,۶۳۵
  ٠
  ۵٠,٠٠٠ ۸,۶۳۵
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۷,۱۶۱ ۱۷,۶۹۱
  ۳
  ۲,۶۱۱ ۱۷,۶۹۱
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۳۲,۹٠۹ ۳۳,۹۲۶
  ۳
  ۵۱۳ ۳۳,۹۲۶
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۲۲۴ ۲,۲۹٠
  ۲.۹۷
  ۶٠۲,۵٠۶ ۲,۲۹۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۶,۸۴۸ ۶,۹۲۹
  ۱.۴۵
  ۱,۲۶۱,۶٠۲ ۶,۹۴۹
 • لابسا آبسال‌ ۵۱,۳٠٠ ۵۲,۸۸٠
  ۲.۹۹
  ۲۵۵ ۵۲,۸۸٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵۸,۲۸٠ ۶٠,٠٠٠
  ۳
  ۳۵,۸۹۴ ۶٠,٠۸٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۸۸,۷۳٠ ۹۱,۲۶٠
  ۳
  ۴۱,۳۲۷ ۹۱,۴۷٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۸٠,۹٠٠ ۱۸۶,۴۹٠
  ۳
  ۱٠٠ ۱۸۶,۴۹٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۳,۳۸٠ ۲۴,٠۸٠
  ۲.۹۹
  ۴۳,۵۵٠ ۲۴,۱٠٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۹,٠۴٠ ۹,۲۵٠
  ۲.۶۹
  ۸۹۳,۵۶۵ ۹,۲۹٠
 • ما بیمه ما ۷,۴۱٠ ۷,۳۳٠
  ٠.۶۸
  ۶,۵۳۳,۱۱۹ ۷,۳۶٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۷,۲۸۱ ۷,۲۸۲
  ۳
  ۸,۸٠۱,۳۸۶ ۷,۵٠۶
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۴۵,٠۹۱ ۱۴۹,۳۶۱
  ۳
  ۳۳,۶۴۳ ۱۴۹,۵۷۸
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۵,۵۵٠ ۱۵,۵۳٠
  ٠.٠۶
  ۱,۶۷۷,۳۷۹ ۱۵,۵۶٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۴,۳۷٠ ۲۵,۱۲٠
  ۲.۹۹
  ۱۹٠ ۲۵,۱۲٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۸,۹۴٠ ۱۹,۵۲٠
  ۲.۹۷
  ۱۸,۸۴۹ ۱۹,۵۲٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۶۱,۱۷۴ ۶۲,۴۴۵
  ۳
  ۲۶٠,۱۱۴ ۶۳,٠۶۵
 • ملت بیمه ملت ۱۵,۱۲٠ ۱۵,۵۸٠
  ۲.۹۵
  ۱۲,۹٠۸ ۱۵,۵۸٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۳۳,٠۷۹ ۳۳,٠۶۸
  ٠.٠۴
  ۸,۱۶۶,۹۲٠ ۳۳,٠۶۷
 • میهن بیمه میهن ۴,۸۳٠ ۴,۹۱۶
  ۱.۹۹
  ۱,۲۳۸,۶۲۱ ۴,۹۲۸
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۴۱,۴۷٠ ۳۹,۲۲٠
  ۵.۳۱
  ۵۵,۵۵۲ ۳۹,۳۸٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۱,۷۶۵ ۱۲,۱۲۷
  ۲.۹۹
  ۵,۸۶۸ ۱۲,۱۲۸
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۱٠۹,۷۸٠ ۱۱۳,۱۷٠
  ۳
  ۴۶ ۱۱۳,۱۷٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۵۶,۳۱٠ ۵۶,۱۸٠
  ۱.۷۱
  ۲,۲۳۵,۳۹۶ ۵۷,۲۹٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۷۴۴ ۵,۹۲۱
  ۲.۹۹
  ۲۳,۱۴۳ ۵,۹۲۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱٠,۱۶٠ ۱٠,۴۷٠
  ۲.۹۶
  ۳۹,۴۵۶ ۱٠,۴۷٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۲۳۴ ۲۸,٠۷۶
  ۳
  ۶۳٠ ۲۸,٠۷۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۹۷۲
  ۲.۸۲
  ۴,۷۷۶,۹۱۴ ۱۵,٠۲۳
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۲,۷۲٠ ۲۳,۱۷٠
  ۲.۹۹
  ۱,۸۳۳,۲٠۲ ۲۳,۴۲٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۹,۸۶٠ ۱٠,۱۵٠
  ۲.۹۵
  ۱۳٠,۱۵٠ ۱٠,۱۶٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۸۱,۷۸٠ ۸۴,۳٠٠
  ۲.۹۹
  ۱۲۱ ۸۴,۳٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۹,۱۷٠ ۸,۹۱٠
  ۵.۸۹
  ۲,۸۲۵,۷۹۵ ۸,۶۶٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۵,۶۸٠ ۱۶,۱۶٠
  ۲.۹۷
  ۷,۹۹۴ ۱۶,۱۶٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۴۷٠
  ۲.۹۷
  ۵,٠۶۵ ۱۲,۴۷٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۸,۶۲۷ ۸,۸۹۳
  ۲.۹۹
  ۲,۱۴۷ ۸,۸۹۳
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۲,۲۱٠ ۱۲,۵۸٠
  ۲.۹۴
  ۸۱۵ ۱۲,۵۸٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۷,۵٠٠ ۷,۴۵٠
  ۲.٠۹
  ۱۱,۴۴۷,۶۱۸ ۷,۶۶٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱٠,۱۶٠ ۱٠,۱۸٠
  ۲.۹۶
  ۶,۱٠۶,۸۲۷ ۱٠,۴۷٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۲۱۷ ۲,۲۳۱
  ٠.٠۹
  ۱۵۹,۸٠۵,۲۵۲ ۲,۲۱۵
 • وبملت بانک ملت ۴,۹۲۲ ۴,۸۵۳
  ۵.۹۹
  ۳۹۴,۳۹۸,۱۳۶ ۴,۶۴۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۳,۸۷٠ ۱۴,۲۸٠
  ۲.۹۴
  ۱٠۱,۸٠۱ ۱۴,۲۹٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۵,۵۹٠ ۵,۷۵٠
  ۲.۹۵
  ۳۷۲,۸۶۴ ۵,۷۶٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۷۱۶ ۲,۷۹۹
  ۲.۹۷
  ۲۵,۵۶۸ ۲,۷۹۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۳۶۵ ۲,۳۸۸
  ۲.۵۱
  ۱٠۵,۶۷۴,۶۵۸ ۲,۴۲۶
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۶۳٠
  ۳.۶۲
  ۶۵,۲۱۵,۹۹۹ ۱۶,٠۲٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۳,۳۷٠ ۱۳,۷۸٠
  ۲.۹۸
  ۴,٠٠۴ ۱۳,۷۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۹۸,۴۵٠ ۱٠۱,۴۶٠
  ۳
  ۵,۴۷۷ ۱٠۱,۴۹٠
 • وپست پست بانک ایران ۱۹,۶۹٠ ۲٠,۲۹٠
  ۲.۹۶
  ۱۴,۹۸٠ ۲٠,۲۹٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۶,۲۵۴ ۶,۴۲۸
  ۲.۹۹
  ۷۶۵,۹۱۳ ۶,۴۴۷
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۴۶۷ ۲,۴۷۱
  ۱.۲۴
  ۲۲۲,۸۷۸,۵۵۷ ۲,۴۹۸
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۳,۴۶٠ ۱۳,۸۳٠
  ۲.۹۶
  ۴,۷۳۴,۵۷۴ ۱۳,۸۷٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۷,۶۳٠ ۷,۷۹٠
  ۲.۹۳
  ۲,٠۹۲,۲۵۵ ۷,۸۶٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۱,۵۶٠ ۲۱,۹۶٠
  ۱.۹۶
  ۱۸٠,٠۳۲ ۲۱,۹۹٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۱,۲۶٠ ۱۱,۴۴٠
  ۲.۹۳
  ۲,٠۲۳,۵۷۷ ۱۱,۶٠٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۹۴٠
  ۲.۹۳
  ۲,۲٠۵ ۱۱,۹۴٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۴,۵٠۲ ۴,۶۲۹
  ۳
  ۹۴۹,۲۲۹ ۴,۶۴۱
 • وخاور بانک خاورمیانه ۸,۵۵٠ ۸,۶۲٠
  ٠.۳۵
  ۲,۹٠۸,۶۵۴ ۸,۵۸٠
 • ودی بیمه دی ۲٠,۲۹۹ ۲٠,۸۸۴
  ۳
  ۱۶۱,۶۱۹ ۲٠,۹۲۶
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۳۱٠ ۵,۴۷٠
  ۲.۹۳
  ۵۷,۹۷۴ ۵,۴۷٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۴,۳۹۷ ۴,۴۱۸
  ۲.۹۸
  ۲۹,۶٠۳,۲۸۸ ۴,۵۳۲
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۵,۱۲٠ ۴۵,۲۳٠
  ۲.۹۹
  ۱,۳۷۳,۵٠۷ ۴۶,۵۱٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۴۲ ۱,۲۸٠
  ۲.۹۷
  ۱۵,۳٠٠ ۱,۲۸٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۹۴۱ ۹۷٠
  ۲.۹۹
  ۶,٠٠٠ ۹۷٠
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۷۴۷ ۷۷٠
  ۲.۹۹
  ۷۷,۸۶۲ ۷۷٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۷۶۲ ۲,۸۳٠
  ۲.۹۹
  ۳,۴۷۷,۸۶۶ ۲,۸۴۷
 • وسبوشهر شرکت س استان بوشهر ۱,۲۴٠ ۱,۲۶٠
  ۱.۵۹
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۶,۲٠٠ ۶,۳۸٠
  ۲.۹۷
  ۵۱۶,۲۱۵ ۶,۳۹٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱٠,۱٠٠ ۱٠,۱٠٠
  ٠
  ۳۹,٠۲۳,٠۴۷ ۱٠,۱٠٠
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱۶٠ ۲,۲۲٠
  ۲.۷
  ۱٠۲,۴٠٠ ۲,۲۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳۲۹ ۱,۳۷٠
  ۲.۹۹
  ۵,۶۲۲ ۱,۳۷٠
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۹۴۱ ۹۷٠
  ۲.۹۹
  ۱۹,۵۴۴ ۹۷٠
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۱,٠٠٠ ۱,٠۳٠
  ۲.۹۱
  ۱۸,۴٠۶,۸۳٠ ۱,٠۳٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۷۸ ۱,۴۲٠
  ۲.۹۶
  ۳,۷٠٠ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۱,٠۳۸ ۱,٠۷٠
  ۲.۹۹
  ۳۹,٠٠٠ ۱,٠۷٠
 • وسفارس شرکت س استان فارس ۱,٠٠٠ ۱,٠۳٠
  ۲.۹۱
  ۱۴,٠۱۳,٠٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۶۸ ۱,۴۱٠
  ۲.۹۸
  ۳,۶۷٠ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۴,۸٠٠ ۴,۷۶۱
  ٠.۳۳
  ۴,۷۸۶,۴۱۳ ۴,۷۸۴
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۶۷٠ ۶۶۹
  ٠.۷۴
  ۱۳۶,۲۵۳,۷۵۸ ۶۷۵
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۱,۲۳٠ ۱,۲۶٠
  ۲.۳۸
  ۱۴,۱٠٠ ۱,۲۶٠
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۱,٠٠٠ ۱,٠۳٠
  ۲.۹۱
  ۱٠,٠٠٠ ۱,٠۳٠
 • وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,۱٠٠ ۱,۱۳٠
  ۲.۶۵
  ۴,۷۵۱ ۱,۱۳٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۷۵٠ ۷۷٠
  ۲.۶
  ۵۴۹,۷۵۳ ۷۷٠
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۸۷۳ ۹٠٠
  ۳
  ۱۶,۳٠٠ ۹٠٠
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۵٠ ۹۷٠
  ۲.٠۶
  ۲۳۲,۷۷۲ ۹۷٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۸٠ ۱,۴٠٠
  ۱.۴۳
  ۵,۵٠٠ ۱,۴٠٠
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۸۷٠ ۸۹٠
  ۲.۲۵
  ۹۴,۱۶۸ ۸۹٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۴۲ ۱,۲۸٠
  ۲.۹۷
  ۱۲,۲۳۱ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۷۴٠ ۷۶٠
  ۲.۶۳
  ۱۳,۶٠۵ ۷۶٠
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۲۱٠ ۱,۲۴٠
  ۲.۴۲
  ۱٠,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۲,۶۵٠ ۲,۶۸۳
  ۲.۹۷
  ۱٠,۸۹۸,۲۵۶ ۲,۷۳۱
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۴۸٠ ۵,۶۳٠
  ۲.۸۴
  ۷۹۳,۹۷۴ ۵,۶۴٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۳,۸۳٠ ۱۴,۱۵٠
  ۲.۹۵
  ۲,۳۸۴,۲۳۴ ۱۴,۲۵٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۵,۶۱٠ ۵,۶۶٠
  ۱.۵۸
  ۵,۳۸۶,۴۳۵ ۵,۷٠٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۹,۵۲٠ ۹,۵۶٠
  ۲.٠۶
  ۱۵,۳۲۳,٠۲۳ ۹,۷۲٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۸۶٠ ۲,۹۲۴
  ۲.۹۹
  ۵,۵۹۶,۵٠۳ ۲,۹۴۸
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱٠,٠٠۴ ۱٠,۱۱۸
  ۲.۵۹
  ۳,۴۱۴,٠۴۲ ۱٠,۲۷٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,۴٠۶ ۱۸,۹۷۴
  ۳
  ۲,۹۴۳ ۱۸,۹۷۵
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۷,۳۹۷ ۷,۶۲۱
  ۲.۹۹
  ۱٠۳,٠٠٠ ۷,۶۲۵
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,۸۴۱ ۴,۹۸۹
  ۲.۹۹
  ۷٠,۹۷۵ ۴,۹۹٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۲٠۷ ۳,۳٠۴
  ۲.۹۹
  ۲۶۱,۷۸٠ ۳,۳٠۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,۴۵۵ ۸,۷۱۶
  ۲.۹۹
  ۲,۳۵۶ ۸,۷۱۶
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱٠,۷۷٠ ۱۱,۱٠٠
  ۲.۹۷
  ۸۶٠ ۱۱,۱٠٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲۳,۸۷٠ ۲۴,۶٠٠
  ۲.۹۷
  ۷۷٠ ۲۴,۶٠٠
 • ولملت واسپاری ملت ۷,۶۲٠ ۷,۸۵٠
  ۲.۹۳
  ۱۳,۵۵٠ ۷,۸۵٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۹,۲۶٠ ۹,۵۴٠
  ۲.۹۴
  ۲,۷۷۱ ۹,۵۴٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۷,٠۸٠ ۷,۱۵٠
  ۲.۸۸
  ۱۲,۶۵۱,۲٠۸ ۷,۲۹٠
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۸۳۷ ۴,۹۸۶
  ۲.۹۹
  ۴,۵٠٠ ۴,۹۸۶
 • وملل اعتباری ملل ۱۳,۳۵۱ ۱۳,۳۵۱
  ٠.٠۱
  ۵٠,۶۳۸,۴۹۶ ۱۳,۳۵٠
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۶۵,۵۴٠ ۱۷٠,۴۶٠
  ۲.۹۹
  ۱۱,۱٠۷ ۱۷٠,۶۵٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۱,۹۹۸ ۱۲,۱۸۷
  ۲.۴
  ۱,۳۹۹,۷۴۳ ۱۲,۲۹۳
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۶۳٠
  ۳
  ۳,۴٠۴,۸۳۶ ۱۴,٠۲٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۳۵۸ ۴,۳۶۲
  ۲.۹۸
  ۲۲,۱۱٠,۲۱۶ ۴,۴۹۲
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۵٠٠ ۲,۵۷۷
  ۲.۹۹
  ۷۶,۷۷۵ ۲,۵۷۷
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۷,۹۱٠ ۷,۹۹٠
  ۲.۹۴
  ۴,۸۸۱,۲۶۷ ۸,۱۵٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۹۷۳ ۲,٠۳۳
  ۳
  ۲۷۹,۷۳۲ ۲,٠۳۴