شاخص کل : ۲,۲۸۸,۴۳۹
تغییرات: ٠.٠۵ % ، -۱,۱۱٠
حجم معاملات : ۷,۷۷۲,٠۵۶,۱٠۳
ارزش معاملات : ۴۵,۷۹۴,۷۳۱,۵۷۹,۱۲۱
تعداد سهم معاملاتی : ۵۳۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱٠,۹۹٠ ۱۱,۱۲٠
  ۱.۷۹
  ۱,۶۶۴,۱٠۶ ۱۱,۱۹٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱۱۵,۶۱٠ ۱۱۵,۴۸٠
  ۵
  ۲,۱۳۹,٠٠٠ ۱۱٠,۱۱٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۴,۶۱٠ ۱۴,۸۷٠
  ۲.۸۶
  ۲,۳۸۱,٠۲۷ ۱۵,٠۴٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱٠,۲۵٠ ۱٠,۳۱٠
  ۲.٠۱
  ۴,۵۷۷,٠٠۹ ۱٠,۴۶٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۴۷٠
  ٠.۶۷
  ۴,۸٠۶,۴۲۵ ۱۶,۵۱٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۶,۹۷٠ ۶,۹۲٠
  ٠.۹۹
  ۹,۴۵۶,۳۹۲ ۷,٠۴٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۵,۶۵٠ ۵,۷۹٠
  ۳.٠۹
  ۱,۱۶۲,۷۸۹ ۵,۸۳٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۷,۵۹٠ ۷,۵۳٠
  ٠
  ۱,۶۸۶,۵۸٠ ۷,۵۹٠
 • اخابر مخابرات ایران ۱۳,٠۶٠ ۱۳,٠۷٠
  ٠.۳۸
  ۳۳,۱۷۳,۱۱۱ ۱۳,٠۱٠
 • اردستان سیمان اردستان ۲۸,٠۹٠ ۲۸,٠۷٠
  ٠.۶۱
  ۲,٠۳۸,۴۱٠ ۲۷,۹۲٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۵,۳٠٠ ۲۵,۷۵٠
  ۲.۱۳
  ۱,۱۸۱,٠۳۳ ۲۵,۸۵٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۹٠,۶٠٠ ۹٠,۶۵٠
  ٠.٠۶
  ۸۸۹,۳۱۷ ۹٠,۶۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۲,۵۵٠ ۲,۵۱۲
  ٠.۷۱
  ۳۷,٠۷۹,٠۴۶ ۲,۵۳۲
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱٠,۹۱٠ ۱٠,۹۸٠
  ٠.۹۱
  ۷,۴۹۹,٠۵۱ ۱۱,٠۱٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,۳٠٠ ۴,۲۸۱
  ٠.۳۷
  ۳,۸۵۹,۴۷٠ ۴,۲۸۴
 • افرا افرانت ۳۱,۴٠٠ ۳۱,۲۵٠
  ۴.۴۹
  ۵,۴۹۱,۵۴۱ ۳٠,٠۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۲۱,۵۴٠ ۲۱,۳۸٠
  ٠.۸۹
  ۷۲۲,۱۹۷ ۲۱,۳۵٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۲۵,۲۷٠ ۲۲,۵٠٠
  ۲.۸۸
  ۲,٠۶۲ ۲۶,٠۲٠
 • البرز بیمه البرز ۳,۴۷۵ ۳,۴۹۸
  ۶.۹۹
  ۸۶,۴۶٠,۶٠۴ ۳,۷۳۶
 • امید تامین سرمایه امید ۶,٠۵٠ ۶,٠۵٠
  ٠.۳۳
  ۱,۳۳٠,٠۱۱ ۶,٠۳٠
 • امین تامین سرمایه امین ۷,۳۷٠ ۷,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۲,۸۴۶,٠۵٠ ۷,٠۲٠
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۳۴,۳٠٠ ۳۴,۶٠٠
  ۱.۷۲
  ۳,۵۵۹,۳۵۳ ۳۴,۹٠٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۵۱,۸٠٠ ۵۵,۱۸٠
  ۵.۴۶
  ۹۴,٠٠٠ ۵۴,۷۹٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۵۶,۴۲٠ ۵۷,۲٠٠
  ۱.۸۶
  ۵,۱۹۴,۶۷۳ ۵۷,۴۹٠
 • اوان مبین وان کیش ۲۲,۵٠٠ ۲۱,۵۵٠
  ۶.۸۹
  ۲۲,۲۴۹,۶۴۷ ۲۱,٠۵٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴۴,۷٠٠ ۴۵,۳۵٠
  ۱.۵۴
  ۱,٠۹٠,۴٠۳ ۴۵,۴٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۴,۴۵٠ ۳۴,۹۱٠
  ۴.۲۳
  ۳۷۱,۴۱٠ ۳۵,۹۷٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۳,۷۵٠ ۲۳,۶۵٠
  ۴.۱۷
  ۶,۹۹۲,۱۹۴ ۲۲,۸٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۴,۸۷٠ ۱۵,۲۱٠
  ۶.۹۵
  ۶,۱۴۷,۶۵۳ ۱۵,۹۸٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۳,۱۴۱ ۳,۲٠۱
  ٠.۳۵
  ۵۶,۷۷۲,٠٠۵ ۳,۱۵۲
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۱۸٠ ۳,۲۱۱
  ۱.۹۱
  ۱۷,۶۹٠,۷٠۷ ۳,۲۴۲
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,۵۸۴ ۴,۶٠٠
  ٠.۹۵
  ۱۳,۴۳۶,۶۸۴ ۴,۵۴۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۲٠,۴۴٠ ۲٠,۹۸٠
  ۱.٠۲
  ۱۸,۱۲۴,٠۲۹ ۲٠,۶۵٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۷,۹۱٠ ۸,٠۵٠
  ۴
  ۷,۳٠۲,۹۳۳ ۸,۲۴٠
 • بزندگی بیمه زندگی آگاه ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳۵۹,۹۹۵,۵۹٠ ۱,٠٠٠
 • بساما بیمه سامان ۱۳,۹۸٠ ۱۳,۸۶٠
  ۴.۹۵
  ۸,٠٠۵,۵۴۹ ۱۳,۳۲٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۸,۷۱٠ ۸,۵٠٠
  ۴.۵۶
  ۴,۶۳٠,۸۲۶ ۸,۳۳٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۶,۸۲٠ ۲۶,۷۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۲۷,۳۹٠ ۲۵,۵۵٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۴,۸۷٠ ۲۴,۸۵٠
  ٠
  ۱,۲۷۲,٠۳۶ ۲۴,۸۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۵۱,۲۹٠ ۵٠,۷۴٠
  ۳.٠۸
  ۴,۷٠۷,۷۵۳ ۵۲,۹۲٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۲۸,۵٠٠ ۲۹,۲۵٠
  ٠.۷۱
  ۲,۳۲۸,۲٠۴ ۲۸,۳٠٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۴,۳۱٠ ۴,۳۲۶
  ۱.۶
  ۱۲,٠۴۶,٠٠۱ ۴,۳۸٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۶۶۳ ۱,۶۹۲
  ۲.۹۸
  ۱۲,۸۹۴,٠٠۱ ۱,۷۱۴
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۹,۶٠٠ ۱۹,۵۶٠
  ۱.۵۵
  ۱,۴۶٠,۵۴۸ ۱۹,۳٠٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۱۵٠
  ٠.۵
  ۴,۹۱۳,٠۶۷ ۱۲,٠۶٠
 • بموتو موتوژن‌ ۴,٠۲٠ ۴,٠۲۸
  ٠.۳۷
  ۶,٠٠٠,۲۵۳ ۴,٠۳۵
 • بنو بیمه تجارت نو ۶,۱٠٠ ۶,۱۳٠
  ۴.۸۴
  ۱۴,۲۶۸,۶۹۹ ۶,۴۱٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۵,٠٠٠ ۵,٠۷۶
  ۳.۶۶
  ۱۵,۲۳۱,۳۵۵ ۵,۱۹٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۷۳٠ ۶,۷۴٠
  ۱.۸۲
  ۱۷,۴۹۹,۶٠۶ ۶,۶۱٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۷,۹۲٠ ۸,٠۵٠
  ۱.۱۲
  ۲۴,۳۳۷,۴۶۶ ۸,٠۱٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۵۲,۴٠٠ ۵۲,۴۶٠
  ۱.۱۷
  ۶,۲٠۲,۳۴۶ ۵۳,٠۲٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۱۱,۵۶٠ ۱۱,۵۴٠
  ۵
  ۷,۸۸۱,۵۶۸ ۱۱,٠۱٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۳,۳۵٠ ۳,۳۴۵
  ٠.۴۲
  ۲٠,۱۴۳,۹۶۴ ۳,۳۳۶
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۸,۶٠٠ ۳۸,۵۳٠
  ٠.۲۹
  ۹۶۸,۱۹۲ ۳۸,۴۹٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۴,٠۹۴ ۴,٠۸۲
  ۲.۳۸
  ۵,۶٠۸,۶۲۹ ۳,۹۹۹
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۸,۳۴۱,۱٠۳ ۱۴,۲۹٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۵۶٠ ۶,۷۶٠
  ۳.۶۷
  ۳,۸۱۹,۹۶۳ ۶,۸۱٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۸٠۵ ۲,۸۳۸
  ٠.۹۷
  ۳۲,۷۲٠,۸۶۴ ۲,۷۷۸
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,۳۵۹ ۲,۳۹٠
  ۱.۷۵
  ۸۹,۷۸۶,۴۱۲ ۲,۴٠۱
 • پخش پخش البرز ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۲٠٠
  ٠
  ۶۷۳,۷۱۱ ۲۱,۴٠٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۱,۶۱٠ ۱۱,۸۴٠
  ۴.۲۱
  ۳,۳۲۹,۳۵۶ ۱۲,۱۲٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۶۲٠
  ۲.۳۷
  ۴۳۸,٠۳۵ ۱۲,۶۸٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۷,۱٠٠ ۷,۲۳٠
  ۲.۲
  ۷,۴۲۸,۸۹۱ ۷,۲۶٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۵۲,۹۶٠ ۵۳,۲۸٠
  ۱.۲۷
  ۱۱۹,۴۹۴ ۵۳,۶۴٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۵,۷۹٠ ۲۶,۳۸٠
  ۲.۴۲
  ۱۴۱,۸۹۷ ۲۶,۴۳٠
 • پکویر کویر تایر ۶,۲۷٠ ۶,۲۵٠
  ٠.۳۲
  ۶,۲۷۸,۹۶۸ ۶,۲۹٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۶٠۶,۴۹۴ ۹,۸۲٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۹,۵۱٠ ۱۹,۸۷٠
  ۴.۹۷
  ۴۴,٠۵۱,۲٠۶ ۲٠,۵۳٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۷,۵۴٠ ۱۷,۹۷٠
  ٠.۱۱
  ۲,۲۹۶,۳۶۷ ۱۷,۵۲٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۴,۹٠٠ ۱۵,٠۴٠
  ۲.۱
  ۲,۴۲٠,۶۱۶ ۱۵,۲۲٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۹,٠۷٠ ۱۹,٠۷٠
  ۱.٠۶
  ۸,٠٠۶,۶٠۷ ۱۸,۸۷٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۸,۹۵٠ ۸,۹۷٠
  ٠.۶۷
  ۱٠,۴۷۲,۸۳٠ ۹,٠۱٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,۴۲٠ ۱۱,۵۲٠
  ٠.٠۹
  ۸,۵۳٠,٠۶۹ ۱۱,۴۳٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۶,۸۶٠ ۱۶,۶۱٠
  ۳.۶۹
  ۵,۵۷۶,۳۹٠ ۱۶,۲۶٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۶,۸۸٠ ۶,۹۳٠
  ٠.۱۵
  ۳,۵۳۶,۱۷۵ ۶,۸۷٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۳۴,۲۵٠ ۳۴,۱۶٠
  ٠.۸۸
  ۲,۲۵۳,۱۷۱ ۳۳,۹۵٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۵۷٠ ۲,۵۶۹
  ٠.۳۱
  ۵۷,٠۷۷,۲۴۶ ۲,۵۶۲
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۵۸,۷۶٠ ۵۸,۳۳٠
  ۳.۵۸
  ۱,۸۸۹,۴۶۶ ۵۶,۷۳٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۸,۱۵٠ ۸,۲٠٠
  ٠.۸۷
  ۳,۷۷۳,٠۵۳ ۸,٠۸٠
 • تکنو تکنوتار ۷,۵۲٠ ۷,۴۷٠
  ۴.۸۸
  ۳,۶۶۹,۹۱۶ ۷,۱۷٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۵,۲۹۵ ۵,۲۳۸
  ۳.۸
  ۴۵,۷۷۸,۳۱۳ ۵,۱٠۱
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۶,۵۷٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۶۵
  ۵,۳۱۹,۸۴۲ ۶,۶۸٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۸۵۹ ۲,۹٠۷
  ۱.۱۱
  ۱۳,۹٠۶,۲۳۶ ۲,۸۹۱
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۵۷٠ ۴,۵۱۲
  ٠.٠۴
  ۱۲,۷۳۴,۶۷۶ ۴,۵۶۸
 • توریل توکاریل ۶,۴۳٠ ۶,۵۲٠
  ۴.۴۶
  ۴,۹۷۵,۲۴۳ ۶,۷۳٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۸,۹۹٠ ۱۹,٠۲٠
  ٠.۲۶
  ۵,٠۴۷,۵۸۷ ۱۹,٠۴٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۵,۲٠٠ ۳۴,۸۴٠
  ۲.۵۶
  ۱,۱۲۳,۶۹٠ ۳۴,۳۲٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۵۸٠ ۴,۶۳٠
  ۴.۹۸
  ۲۲,۴۳۳,۶۹۵ ۴,۸۲٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۴,٠۱٠ ۱۴,۲۳٠
  ٠.۱۴
  ۴,۱٠۸,۵٠۶ ۱۴,٠۳٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۴۵,۲۳٠ ۴۵,٠۵٠
  ۴.۹۹
  ۷,۲۲٠,۶۳۳ ۴۳,٠۸٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۷۳۶ ۲,۷۷۴
  ۲.۸۸
  ۴۶,۹۱٠,۸۲۲ ۲,۸۱۷
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۸,۲۹٠ ۱۸,۴۵٠
  ۶.۴
  ۳,۴۱۷,۹۵۹ ۱۹,۵۴٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۳,۳۸۸ ۳,۴۳۱
  ۲.۵۶
  ۱۶۵,٠٠۸,۶۳۷ ۳,۴۷۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۶,۲۱٠ ۱۶,۲٠٠
  ۷
  ۱۹,۱۱۱,۷۸۸ ۱۵,۱۵٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۶,۶۳٠ ۶,۶۳٠
  ۴.۹۱
  ۴,۶۳۸,۹۵۶ ۶,۳۲٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۳۲٠
  ۴.۳
  ۱۵,۲٠۱,۸۵۲ ۱۲,۷۹٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۶,٠۶٠ ۱۶,۳۶٠
  ٠.۶۲
  ۱,۹۷۹,۳۹۳ ۱۶,۱۶٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲۲,۲۴٠ ۲۲,۵۶٠
  ۶.۹۱
  ۴۱,۴۹۶,۲۵۶ ۲۳,۸۹٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۸,۵۹٠ ۸,۸۵٠
  ٠.۹۲
  ۴,۸۴۱,۷۹۶ ۸,۶۷٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۷,۹۷٠ ۱۷,۹۶٠
  ۴.۶۷
  ۹,۲۴۳,٠٠۸ ۱۸,۸۵٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱٠,۷۳٠ ۱٠,۹۵٠
  ۱.۹۲
  ۶,۱٠٠,۷۶۳ ۱٠,۹۴٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳۲,۹۱٠ ۳۲,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۴,۷۸۷,۶۸۱ ۳۱,۳۵٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,۸۴٠ ۶,۹۲٠
  ۲.۸۴
  ۷,۶۵٠,۲۳٠ ۷,٠۴٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۷,۳۵٠ ۷,۴۸٠
  ۲
  ۱۲,۶۴۹,۴۹۹ ۷,۵٠٠
 • جم پتروشیمی جم ۶٠,۶۹٠ ۶٠,۵۳٠
  ٠.۳
  ۴۲۵,۱۸۲ ۶٠,۵۱٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۷۳,۴۶٠ ۱۷۵,۴۹٠
  ۱.۲۵
  ۴۸,۷۴۴ ۱۷۵,۶۵٠
 • چافست افست‌ ۸,۴۹٠ ۸,۵۴٠
  ٠.۴۷
  ۱,۷۷۸,۲۶۸ ۸,۵۳٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۸۴,۹۵٠ ۸۵,٠٠٠
  ۶.٠۸
  ۲,۳۲۳,۱۷۷ ۹٠,۴۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳,۲۶۱ ۳,۳٠۲
  ۲.۹
  ۳۴,۲۱۸,۴۴۶ ۳,۱۶۹
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۲,۲۴٠ ۱۲,۵۱٠
  ۴.۹۷
  ۳,٠۶۷,۴۶۷ ۱۲,۸۸٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۹۷٠ ۳,۹۸۴
  ۱
  ۱۲,۶۴٠,٠۱٠ ۴,٠۱٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۶,۵۹٠ ۶,۵۵٠
  ۲.۶۵
  ۱۵,۲۸٠,۴۳۷ ۶,۴۲٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲۵,۸۴٠ ۲۵,۸۴٠
  ۵
  ۹۶۸,۱٠۷ ۲۷,۲٠٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۶,۲۶٠ ۱۶,۱۶٠
  ۶.۹۷
  ۱۷,۵۸۷,۴٠۱ ۱۵,۲٠٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۹۸۱ ۳,۹۸۵
  ٠.۴
  ۲۴,۲۳٠,۱۵۵ ۳,۹۹۷
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۷۳,٠٠٠ ۷۴,۶۵٠
  ۱.۳۹
  ۳۹۲,۵۸۸ ۷۲,٠٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۵۴,۲۵٠ ۵۵,۴۶٠
  ۳.۹۱
  ۴۸۳,۷۸۳ ۵۶,۴۶٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۶,۸۴٠ ۶,۸۸٠
  ٠.۷۳
  ۲,۵۹۴,۱۲۴ ۶,۸۹٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۴,۱۵٠ ۴,۱۸۳
  ۴.٠۷
  ۱٠,۵٠۵,۳٠٠ ۴,۳۲۶
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۴۷,۹٠٠ ۴۸,۴۵٠
  ۲.۴۴
  ۳۳۶,۹۲٠ ۴۹,۱٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۲۸۷ ۳,۳۲۹
  ۳.۶۱
  ۱۵,۵۱۸,۲٠۱ ۳,۴۱٠
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۶,۶۲٠ ۱۶,۸۱٠
  ۱.٠۱
  ۱,۶۸۳,۶۱۶ ۱۶,۷۹٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱۹,۳۴٠ ۱۹,۲۷٠
  ۱.۱۵
  ۳,۶۲۵,۱۹٠ ۱۹,۱۲٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۳,۹۹٠ ۱۴,٠۶٠
  ۱.٠۶
  ۷۸,٠۱۹,۷۶۳ ۱۴,۱۴٠
 • حفاری حفاری شمال ۶,۴۵٠ ۶,۳۹٠
  ٠.۷۷
  ۱۳,۷۹۸,۷٠۳ ۶,۵٠٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۸,۲۸٠ ۱۸,۳۶٠
  ٠.۴۴
  ۱۸,۹۹۱,۳۶۳ ۱۸,۲٠٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۴,۵۴٠ ۱۴,۶۴٠
  ۲.۷۴
  ۳,٠۲۶,۵۲۱ ۱۴,۹۵٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۳۷٠ ۴,۴٠۵
  ۳.۶۳
  ۶۶,٠۹۴,۱۹۷ ۴,۲۱۷
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۹۸٠ ۶,٠۷٠
  ۱.۶۴
  ۱۲,۲۲۴,۲٠۲ ۶,٠۸٠
 • خاور ایران خودرو دیزل ۵,۳۱٠ ۵,۴٠٠
  ۲.۳۹
  ۱۳۸,۶۸۱,۸۴۹ ۵,۴۴٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,۵٠۱ ۲,۵۴۹
  ۱.۶۹
  ۲۳۶,٠۲۷,۵۷۷ ۲,۵۴۴
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۲۵,٠۴٠ ۲۵,۱۴٠
  ۴.۳۸
  ۲٠,٠۸۳,۲۳۸ ۲۳,۹۹٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۱,۵۸٠ ۲۱,۱۷٠
  ٠
  ۷,۸۹۴,۶۷۴ ۲۱,۵۸٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۶,۸۵٠ ۶,۹۹٠
  ۳.۳۹
  ۱۵,۵۲۵,۲۸۲ ۷,٠۹٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۷,۸۲٠ ۷,۹۷٠
  ۴.۲۸
  ۵٠,٠۱۹,٠۱۸ ۸,۱۷٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۹,۳۳٠ ۲۹,٠۹٠
  ۶.۹۷
  ۷,۳۱۱,۳۴٠ ۲۷,۴۲٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۱۲,۳۶٠ ۱۲,۲۸٠
  ۴.۹۲
  ۴٠,۵۸٠,۵٠۷ ۱۱,۷۸٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۵۴,۳۶٠ ۱۵۴,۳۹٠
  ۵
  ۱,۱۳۶,۴۷۷ ۱۶۲,۴۸٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۵,۹۳٠ ۵,۹۳٠
  ۴.۹۶
  ۴٠,۳۱۳,۷۲۵ ۵,۶۵٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۵۵,۱۷٠ ۵۶,٠۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۱۸۳,۴۲۹ ۵۸,٠۷٠
 • خزامیا زامیاد ۸,۹٠٠ ۹,٠٠٠
  ۲.۳۱
  ۹۳,۶۱۲,۳۷۷ ۹,۱۱٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۶,۵۵٠ ۶,۶۶٠
  ٠.۷۶
  ۲٠,۲٠٠,٠۷۹ ۶,۶٠٠
 • خساپا سایپا ۳,۱۷٠ ۳,۲۲۴
  ۱.۹۲
  ۳۳٠,۴۹۸,۴۵۶ ۳,۲۳۲
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۶,۷۴٠ ۱۶,۶۳٠
  ۱.۸۲
  ۵,۵۴۷,۹۸۱ ۱۶,۴۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۵۴٠
  ۱.۵۵
  ۶,۶۷۸,۹۳۷ ۱۷,۴۵٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۴,۳۵۶ ۴,۴۵۴
  ٠.۸۶
  ۲۷,۲۶۹,۶۶٠ ۴,۳۱۹
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۷,۳۷٠ ۷,۴۷٠
  ٠
  ۲٠,۳۱۴,۸۸۸ ۷,۳۷٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۴۴٠ ۴,۴۶۶
  ۴.۹۵
  ۲۶۵,٠۱۷,۶۹۷ ۴,۶۷۱
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۵,۹۳٠ ۶,٠۶٠
  ۲.۳۱
  ۲۲۵,۲۲۸,۲۲۶ ۶,٠۷٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۸۲٠
  ۱.٠۸
  ۲,۷۴۳,۱٠۴ ۲۳,۲۵٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۱٠,۱۷٠ ۱٠,۲۴٠
  ۳.۳۳
  ۵۶,۴۵۳,٠۵۹ ۱٠,۵۲٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۸,۴۷٠ ۸,۲۹٠
  ۴.۹۶
  ۲۵,۹۶۵,٠۱۱ ۸,٠۷٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۴,۱۴۲ ۴,۲۱۴
  ۵
  ۷٠,۵۸۱,۵۶۹ ۴,۳۶٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۷۹٠ ۹,۸۶٠
  ۳.٠۷
  ۱۶,۸۸۳,۹۲۷ ۱٠,۱٠٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۶,۲۱٠ ۱۶,۳۸٠
  ۴.۵۹
  ۳۳,۲۷۱,۳۴۷ ۱۶,۹۹٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۳,۵۸۲ ۳,۶۲۴
  ٠.۱۷
  ۳٠۶,۵۱۶,۳۵۳ ۳,۵۸۸
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳۵,٠٠٠ ۳۵,٠۹٠
  ۳.۷۴
  ۳,۷۶۵,۹۳۶ ۳۶,۳۶٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۲,۶۱٠ ۲۲,۹۳٠
  ۱.۴۸
  ۴۳۹,۴۲۱ ۲۲,۹۵٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۹,۲۳٠ ۲۸,۷۶٠
  ۱.۹۵
  ۱۹۶,۳۵۴ ۲۸,۶۷٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۷,۸۶٠ ۴۸,۵۶٠
  ۱.۵۸
  ۹۹,٠۳۵ ۴۸,۶۳٠
 • دالبر البرزدارو ۹,۱٠٠ ۹,٠۳٠
  ٠.۲۲
  ۲,۲٠۶,۶۴۷ ۹,٠۸٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۶,٠۳٠ ۵,۹۷٠
  ۶.۹۱
  ۳۴,۳۴۹,۸۱۶ ۵,۶۴٠
 • دانا بیمه دانا ۵,٠۵٠ ۵,٠۲٠
  ۱.۵۶
  ۶٠,۳۷۵,۷۱۸ ۵,۱۳٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۱,۹۱٠ ۱۱,۹۹٠
  ٠.۹۲
  ۱,۳٠۹,۹۵۹ ۱۲,٠۲٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۲,۳۱٠ ۱۲,۴٠٠
  ۱.۱۲
  ۳,۵۷۹,۱۶۳ ۱۲,۴۵٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۶۷,٠٠٠ ۶۶,۴٠٠
  ٠.۶۹
  ۴۷۴,۷۵۴ ۶۶,۵۴٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۵۸,۵۹٠ ۵۸,۲۴٠
  ۳.۸۵
  ۱,۲۹۲,٠٠۶ ۵۶,۴۲٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴٠,۷۵٠ ۴٠,۴۵٠
  ۴.۶۲
  ۲,٠۱۸,۶٠۳ ۳۸,۹۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۳۷٠
  ۴
  ۶,٠۵۳,۷۶۲ ۱۳,۷۵٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۸,٠۱٠ ۱۸,٠۳٠
  ٠.۱۱
  ۱,۸۷۴,۹٠٠ ۱۷,۹۹٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۵,۱۵٠ ۱۵,۴۳٠
  ۳.۹۳
  ۸۹۸,۷٠۳ ۱۵,۷۷٠
 • ددانا داروسازی دانا ۴۸,٠۵٠ ۴۸,۱٠٠
  ۱.۶۹
  ۷۳۵,۹۵۴ ۴۷,۲۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۵۳٠
  ۱.۹۶
  ۵,۲۲۸,۹۲٠ ۱۸,۳۴٠
 • درازی پخش رازی ۲۷,۸۵٠ ۲۷,۸٠٠
  ٠.۱۸
  ۳۴۸,۵۱۲ ۲۷,۸٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۹۱,۳۵٠ ۹۲,۵۵٠
  ۳.۴۴
  ۱,٠۷۶,۵۶۴ ۹۴,۶٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۵,۸٠٠ ۲۵,۷۴٠
  ۴.۹۶
  ۱,۳۳۴,۲۲٠ ۲۴,۵۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۷,۴۷٠ ۷,۵۵٠
  ۳.۱۱
  ۳,۵۹۴,۱۴۷ ۷,۷۱٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۹,۷۵٠ ۹,۷۵٠
  ٠
  ۲,۳٠۹,۳۱۴ ۹,۷۵٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۱,۹۵٠ ۱۱,۸۲٠
  ۲.۳۱
  ۸,۱۱۵,۸۸۷ ۱۱,۶۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱٠,۸۸٠ ۱٠,۸۵٠
  ۴.۹۲
  ۱۱,۶۸۴,۱٠٠ ۱٠,۳۷٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۷,۹۷٠ ۱۷,۹۸٠
  ۴.۹۷
  ۱,۲۵۲,۵۹٠ ۱۸,۹۱٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۸,۷٠٠ ۲۸,۹۷٠
  ۹.۶۶
  ۱,٠۴۹,۹۱۳ ۳۱,۷۷٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۴,۳۵٠ ۲۴,۴۷٠
  ٠.۹۴
  ۲,٠۷۹,٠۷٠ ۲۴,۵۸٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۸,۳۶٠ ۳۸,۴۴٠
  ۵.۸۸
  ۷,۹۸۱,۲۳۹ ۳۶,۲۳٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۴۲,٠۸٠ ۴۱,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۳۷,۵٠٠ ۴٠,٠۸٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۸۶,۶٠٠ ۸۶,۸۵٠
  ٠.٠۶
  ۵۱۸,۸۸۳ ۸۶,۵۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۱۶٠
  ۲.۶
  ۱۱,۵۸۱,۶۷۱ ۱۲,۷۱٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۸,۴۷٠ ۳۸,۵۶٠
  ۱.۶۹
  ۵۴۱,۹۹۲ ۳۹,۱۳٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۶,۶۹٠ ۲۷,٠۶٠
  ٠.۶
  ۹۵٠,۷٠۳ ۲۶,۸۵٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳,۵۹۷ ۳,۵۲۸
  ۳.۵۴
  ۱۳,۱۳٠,۴۱۱ ۳,۴۷۴
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۴,۶٠٠ ۲۴,۵٠٠
  ٠.۶۱
  ۲,۵۱۷,۹٠۹ ۲۴,۴۵٠
 • دی بانک دی ۱,۴۴۷ ۱,۴۶۶
  ۲.٠۳
  ۵۳۹,۵۹۴,۱٠۷ ۱,۴۷۷
 • دیران ایران‌دارو ۱۵,۷۲٠ ۱۶,٠۱٠
  ۴.۷۳
  ۶,۳۸۱,۷۷۲ ۱۶,۵٠٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴,۱۶٠ ۴,۲۳۳
  ۲.۵۸
  ۵٠,٠۶۳,۵۶۷ ۴,۲۷٠
 • رافزا رایان هم افزا ۵۵,۱٠٠ ۵۵,۶٠٠
  ۲.۴۲
  ۱,۷۱۹,۱۸۶ ۵۳,۸٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۷,٠۵٠ ۷,٠۳٠
  ٠.۲۸
  ۸,۳۲۱,۱۵۲ ۷,٠۳٠
 • رایا بیمه اتکایی رایا ۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۸۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۸۲٠ ۴,۸۷٠
  ۳.۷۹
  ۷,۸۴۹,٠۴۴ ۵,٠۱٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۴,۵۵۹ ۴,۶٠۹
  ۱.۸۷
  ۳,۴۳۹,۲۷۵ ۴,۶۴۶
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,۴۴٠ ۱۴,۵۲٠
  ٠.۵۵
  ۴,۱٠۲,۷۷۳ ۱۴,۵۲٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۷۵٠
  ۲.۷
  ۵,٠۱۶,۲۹۵ ۱۳,۳۴٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳۳,۵۵٠ ۳۲,۴٠٠
  ۶.۸۵
  ۱,۹۳٠,۵۴۷ ۳۱,۴٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۶۲,۴٠٠ ۱۶۳,۱٠٠
  ۲.٠۸
  ۵۵۶,۹۱۹ ۱۶۵,۸۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۵۳٠ ۴,۵۳۵
  ۲.۹۸
  ۲٠,۴۶۶,۷۶۷ ۴,۳۹۹
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۵۳,۶۹٠ ۵۳,۵٠٠
  ٠.٠۹
  ۱,٠۹۶,۲۴٠ ۵۳,۷۴٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۳۷,۵٠٠ ۳۷,۴٠٠
  ۱.۹
  ۱,۷۲۷,۴۲۶ ۳۶,۸٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۷,۶۱٠ ۷,۵۱٠
  ۶.۸۸
  ۳۴,۶۹۴,۷۲۲ ۷,۱۲٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱٠,۸۳٠ ۱٠,۷۳٠
  ۶.۹۱
  ۱۹,۳۱۶,۹۳۴ ۱٠,۱۳٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۲۱,۳۸٠ ۲۱,۳۸٠
  ۴.۹۶
  ۵,٠۴٠,۲۵٠ ۲٠,۳۷٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۲۲,۹۵٠ ۲۲,۵٠٠
  ۶.۹۹
  ۲٠,۲۱۶,۴۱۶ ۲۱,۴۵٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۳,۴۹۱ ۳,۴۸۳
  ۳.۲۲
  ۲۵,۸۲۶,۴٠۹ ۳,۳۸۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۲,۴۵٠ ۲۲,۶٠٠
  ۱.۱۳
  ۲,۹۵۶,٠۴۱ ۲۲,۲٠٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۶,۵۷٠ ۲۵,۸٠٠
  ۱.۶۴
  ۶,۷۲۱,۹۵۲ ۲۶,۱۴٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۷,۹۵٠ ۲۷,۳۵٠
  ۶.۸۸
  ۸,۴۹۲,۲۹۱ ۲۶,۱۵٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۹,۶۸٠ ۹,۷۱٠
  ۱.۷۹
  ۵,۹۹۴,۶۳۳ ۹,۵۱٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۴۱,۲۹٠ ۴۱,۱۶٠
  ۴.۹۸
  ۱,۹۷۳,۷۹۸ ۳۹,۳۳٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۲۷,۴٠٠ ۲۷,۴٠٠
  ۴.۳۸
  ۳۴,۳۴۹,۱۲۲ ۲۶,۲۵٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷۹,۶٠٠ ۸٠,۷۵٠
  ٠.۹۵
  ۴۹۹,۷۵۴ ۷۸,۸۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲٠,۵۲٠ ۲٠,۴۵٠
  ٠.۵۳
  ۱,٠۴٠,۲۱۹ ۲٠,۶۳٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۴,٠۸٠ ۳۴,٠۲٠
  ٠.٠۳
  ۵۸,۹۴۹ ۳۴,٠۷٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵۹,۴۱٠ ۵۹,۶۶٠
  ۲.۹۲
  ۱,۴۹۲,۶٠۹ ۶۱,۲٠٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۸,۳٠٠ ۳۸,۵٠٠
  ٠.۵۲
  ۱۲,۱۱۳ ۳۸,۵٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۶,۴۵٠ ۴۶,۷۹٠
  ۳.۶۵
  ۳۷۱,۸۳٠ ۴۸,۲۱٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۳۸,۵٠٠ ۱۳۹,۵۵٠
  ۴.۳۲
  ۳۳۴,۳٠۵ ۱۴۴,۷۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۵٠,۹۵٠ ۵۱,۲۵٠
  ٠.۹۷
  ۶۳۶,۴۶٠ ۵۱,۴۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۹,۷۹٠ ۵٠,٠۸٠
  ۱.٠۱
  ۱۲۵,۳۴۵ ۵٠,۳٠٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,۵۲٠ ۶,۶۷٠
  ٠.۶۲
  ۳٠,۶۱۸,۸۷۷ ۶,۴۸٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۹۳,۳۱٠ ۹۳,۲۳٠
  ۳.۲۱
  ۳۳٠,۸۲۴ ۹٠,۴۱٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۲۲٠ ۱۶,۶۱٠
  ۲.۴۷
  ۶۹۴,۳۸٠ ۱۶,۶۳٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲۱,۶۸٠ ۲۱,۷۳٠
  ٠.۶۹
  ۲,۸۹۸,۶۱۴ ۲۱,۸۳٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۵,۸۳٠ ۲۵,۶۵٠
  ۳.۵۸
  ۱۱,٠۵۷,۴۸۳ ۲۶,۷۹٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۶۴,۷٠٠ ۶۴,۵٠٠
  ۴.۳۶
  ۱,٠٠۸,۴۶۱ ۶۷,۶۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۶۲,۶٠٠ ۶۱,۹۱٠
  ٠.٠۵
  ۸۲۹,٠۵۲ ۶۲,۵۷٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۹۳,۳۲٠ ۹۲,۸۹٠
  ٠
  ۱۲۸,۲۷۳ ۹۳,۳۲٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۷,٠٠٠ ۳۷,۴۲٠
  ۴.۱
  ۳۳۴,۹۵۵ ۳۸,۵۸٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۵۴,۵۶٠ ۵۴,۱۳٠
  ٠.٠۹
  ۳۴۵,۸۹۲ ۵۴,۵۱٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۴,٠٠٠ ۳۴,۳۵٠
  ۵.٠۳
  ۲,٠۳۴,۵۳۵ ۳۵,۸٠٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۴۷,۲٠٠ ۴۷,۱٠٠
  ٠.۲۸
  ۳۹,۴۵۷ ۴۷,٠۷٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۵۹٠
  ۲.۷۲
  ۵,۶٠۹,۸۸۳ ۱۳,۹۸٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۱۱,۱۶٠ ۱۱,۱۹٠
  ۱.۱۵
  ۱۵,۵۸٠,۷۳۱ ۱۱,۲۹٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴٠,۶٠٠ ۴٠,۸۵٠
  ٠.۶۴
  ۶٠۷,۱۲۸ ۴٠,۸۶٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۴,٠۴٠ ۱۴,٠٠٠
  ٠.۷۸
  ۴,۶٠۲,٠٠۳ ۱۴,۱۵٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۷,۳۶٠ ۱۷,۴۳٠
  ٠.۸۶
  ۳۷٠,۴۲۹ ۱۷,۵۱٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۹۷,۲۳٠ ۱۹۷,۲۳٠
  ۵
  ۲٠۳,۶۷۳ ۲٠۷,۶۱٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۲,۷۳٠ ۳۳,٠۱٠
  ۳.٠۲
  ۷۵۹,۲۴۵ ۳۳,۷۵٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱٠,۶۷٠ ۱٠,۵۳٠
  ۲.۲
  ۱,۱۲٠,۲۵۳ ۱٠,۴۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۴۱,۱۹٠ ۴٠,۸۸٠
  ٠.۸۷
  ۶۳۸,۷۲۱ ۴۱,۵۵٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۸۶,٠٠٠ ۱۸۸,٠۵٠
  ۱.۷۳
  ۳٠۸,۲۴۶ ۱۸۲,۸۳٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۴٠,٠٠٠ ۳۹,۴۲٠
  ٠.۱۲
  ۳,٠۵۲,۱۵۹ ۴٠,٠۵٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۹۴,۷۷٠ ۹۵,۱۳٠
  ۱.۹۸
  ۲۵۵,۸۶۵ ۹۶,۶۸٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۷۴,۷۵٠ ۷۵,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۴۱۸,۵۲٠ ۷۸,۶۸٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱٠,۲۸٠ ۱٠,۴۶٠
  ٠.۷۷
  ۳,۱۳۷,۸۶۷ ۱٠,۳۶٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۸,۱۵٠ ۲۸,۵۹٠
  ۲.۳۶
  ۱۷۸,۸۶۷ ۲۸,۸۳٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۱۸٠
  ٠.۱۳
  ۱,۲٠۱,۸۳۸ ۲۳,۴۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۸,۸٠٠ ۸,۹۴٠
  ۲
  ۱۶,۸۸۳,۵٠۱ ۸,۹۸٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۵۱,۹۱٠ ۵۲,۵۲٠
  ٠.٠۲
  ۸۴۷,۳۴۹ ۵۱,۹٠٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۳,۴۹٠ ۲۳,۳۳٠
  ۱.۱۶
  ۸۹۶,۲۵٠ ۲۳,۲۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۵۵,۸۱٠ ۵۵,۸٠٠
  ٠.۱۴
  ۴۳۶,۵۸۵ ۵۵,۸۹٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۸,۲۳٠ ۱۸,۲۲٠
  ٠.۲۲
  ۳,۲۶۱,۵۵۹ ۱۸,۱۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۶,۵۷٠ ۱۶,۶۴٠
  ۵.۹۶
  ۳,۵۸۲,۱۸۸ ۱۷,۶۲٠
 • سیستم همکاران سیستم ۱۵,۹٠٠ ۱۵,۸۴٠
  ۱.۷۳
  ۷,۱۲٠,۷۴۴ ۱۵,۶۳٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۳٠,۸۸٠ ۳۱,۳۶٠
  ٠.۶۸
  ۱۲,۴۸۹,۱۱۵ ۳۱,٠۹٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۹,٠٠٠ ۲۹,۱۵٠
  ٠.۴۹
  ۳,۳۳۴,۸۶۵ ۲۸,۸۶٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴۳,۷۱٠ ۴۳,۶۲٠
  ٠.۹۵
  ۵,۶۸۵,۵۶۴ ۴۳,۳٠٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۴٠,۱٠٠ ۴٠,۳۵٠
  ۴.۹۸
  ۲,۵۵٠,۶۳۸ ۴۲,۲٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲٠,۱۹٠ ۲٠,٠۷٠
  ۳.۷۲
  ۷,۵۵۹,۶۳۵ ۲٠,۹۷٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۸,۷۵٠ ۲۸,۸۵٠
  ۱.۳۷
  ۱,۴۸۹,۲۱۸ ۲۹,۱۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۷,۸۴٠ ۱۸,٠٠٠
  ۲.۵۱
  ۱۳,۷۴۷,٠۵۹ ۱۸,۳٠٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۶,۵۵٠ ۳۶,۲۵٠
  ۳.۱
  ۲,۳۸٠,۸۹۱ ۳۵,۴۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۶۶٠
  ۱.۸۱
  ۳۵,۸۴۳,۵۷۶ ۱۳,۸۵٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۷,۴۸٠ ۲۷,۶٠٠
  ٠.۶۱
  ۱,۱۴۵,۲۶۲ ۲۷,۶۵٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۱,٠٠٠ ۱۱,٠۲٠
  ٠.۳۶
  ۵,۳۵۶,۴۴۹ ۱٠,۹۶٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۳۲,۴۵٠ ۳۲,۵۵٠
  ۱.۲۲
  ۵۷۸,۸۸۵ ۳۲,۸۵٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۳,۳۳۵ ۳,۳۳۴
  ٠.۹۷
  ۱۸,۵۶۵,۷۳۸ ۳,۳٠۳
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۶۴,۷۵٠ ۱۶۵,۵۱٠
  ٠.٠۱
  ۱,۴٠۲,۷۴۲ ۱۶۴,۷۷٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۹,۲۸٠ ۹,۲۷٠
  ۱.۴۹
  ۶۸,۷۶۳,۸۶۸ ۹,۴۲٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۶۴٠ ۵,۶۷٠
  ۱.۷۴
  ۹٠,۴٠۷,۹۹۸ ۵,۷۴٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۳,۴۵٠ ۲۳,۶٠٠
  ٠.۸۶
  ۲,٠۸۴,۸۱۳ ۲۳,۲۵٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,۷۲٠ ۸,۹۱٠
  ۴.۹۱
  ۲۹,۶۹۵,٠۳۸ ۹,۱۷٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۲,۹٠٠ ۶۳,٠۳٠
  ۴.٠۴
  ۳,۹۵۶,۲۳۷ ۶۵,۵۵٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۶,۳۷٠ ۱۶,۵۲٠
  ۱.۸۶
  ۸۲۲,۹۴۲ ۱۶,۶۸٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۶۷٠
  ۲
  ۲,٠۱۳,۹۲٠ ۱۷,۹۶٠
 • شرانل نفت ایرانول ۹۱,٠٠٠ ۹٠,۹۵٠
  ٠
  ۷۴,۵۷۴ ۹۱,٠٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۶,٠٠٠ ۶,٠۳٠
  ٠.۶۶
  ۵,۴٠۴,۱۲۷ ۶,٠۴٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۳۶۹ ۱,۳۸۳
  ٠.۸۸
  ۷۲۹,۴۲۶,۲۶۷ ۱,۳۵۷
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵,۱٠٠ ۵,٠۹٠
  ۴.۱۴
  ۴۱,۷٠۵,۷۸۹ ۵,۳۲٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۴۲,۹۵٠ ۴۳,۱٠٠
  ۳.۲۵
  ۸۲۸,۶۱۱ ۴۱,۶٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۸۳,۵٠٠ ۸۴,٠٠٠
  ۲.۳۸
  ۵۱۹,٠۶۷ ۸۵,۵۴٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۲۳,۲۴٠ ۲۳,۱۴٠
  ٠.۴۳
  ۶,۲۶۲,۱۹۶ ۲۳,۱۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۲,٠۸٠ ۲,٠۹۲
  ۲.۲۱
  ۵۱,۱۶۶,٠۷۵ ۲,۱۲۷
 • شفن پتروشیمی فناوران ۷,۹۳٠ ۷,۹۸٠
  ٠.۱۳
  ۱٠,۹۱۴,۹٠۹ ۷,۹۲٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۱۱,۳۷٠ ۱۱,۴۹٠
  ٠
  ۴,۴۹۱,۹۲۹ ۱۱,۳۷٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۵,۱۷٠ ۵,۱۸٠
  ٠.۵۸
  ۱۵,۷۷۳,۴۸٠ ۵,۱۴٠
 • شکلر نیروکلر ۴۵,۲۸٠ ۴۵,۹۷٠
  ۱.۸۶
  ۵۲۵,۴۹۱ ۴۶,۱۴٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۸۶٠,٠٠٠ ۸۴۲,۶۵٠
  ۴.۸۸
  ۵۴۴ ۸۲٠,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۷,۷٠٠ ۷,۷۷٠
  ۳.۱۴
  ۲,۲۵۲,۱۳۴ ۷,۹۵٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۷,۹۵٠ ۱۸,٠۱٠
  ۱.۴۷
  ۹,۲۸۲,۶۶۵ ۱۷,۶۹٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۲۵,۵۵٠ ۲۵,۴۵٠
  ۴.۹۷
  ۷,۸۶۳,۴۳۶ ۲۴,۳۴٠
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۸,۵۱٠ ۸,۷۳٠
  ۴.۷
  ۱۱,۹۹۷,۲٠٠ ۸,۹۳٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱٠,۵۹٠ ۱٠,۵۶٠
  ۱.٠۵
  ۷,۸۱۴,۱۲۷ ۱٠,۴۸٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۶۹٠
  ٠.۴۲
  ۴۴۹,۲۹۸ ۲۳,۷٠٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۳۳,۲٠٠ ۳۳,۴۸٠
  ۱.۵۴
  ۳,٠۲۴,۳۲۵ ۳۳,۷۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۵,۳٠٠ ۱۵,۳۲٠
  ۱.۱۶
  ۶,۲۱٠,۸۳۷ ۱۵,۴۸٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳,۹۵۳ ۳,۹۹۷
  ۴.۱۷
  ۵۸,۴۱۳,۱۷۴ ۴,۱۲۵
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۷٠٠
  ۴.۸۷
  ۱۵,۹۳۷,۶۸۵ ۲۲,۶٠٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۳,٠۴٠ ۲۳,٠۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۱٠,۵٠۷ ۲۱,۹۵٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۶۲,٠۹٠ ۶۱,۸۳٠
  ۱.۲۴
  ۴۴۹,٠۵۹ ۶۱,۳۳٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۴,۲۶۱ ۴,۳۳۸
  ٠.۶۵
  ۳۲,۲۲۵,۳۷۱ ۴,۲۸۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷۵,۹٠٠ ۷۶,۸۸٠
  ۲.۸۷
  ۴۷۶,٠۸۲ ۷۸,۱۴٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۴۳,۷۵٠ ۴۳,۶٠٠
  ٠.۵۷
  ۳۴۹,۱۳۵ ۴۳,۵٠٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۲٠,۹۹٠ ۲٠,۷۴٠
  ۱.۸۷
  ۱,۶۱۵,۶٠۳ ۲۱,۳۹٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۵,۱۴٠ ۱۵,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۱۱,٠۲۲ ۱۴,۴۲٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۴,۴۹۵ ۴,۵۴۳
  ۲.۱۵
  ۸,۵۳۶,٠۸۹ ۴,۵۹۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۶,۷۴٠ ۶,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۸,۱۱۲,۱۳۹ ۶,۴۲٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۶۵,۸۸٠ ۶۶,۳۳٠
  ۳.۲۶
  ۱,۲۹۳,۱۳۱ ۶۸,۱٠٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۳۴,۸٠٠ ۳۵,۳٠٠
  ٠.۴۳
  ۳,۴۸۸,٠۲۴ ۳۴,۶۵٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۳,۳٠٠ ۳۳,٠۷٠
  ۱.۳۱
  ۳,۱۵٠,۳۳۳ ۳۲,۸۷٠
 • غدیس پاکدیس ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۵۷٠
  ۳.۲۸
  ۵,۳۷۵,۹۵۶ ۱۷,۹۹٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۴,۴۶٠ ۴,۴۸۳
  ۱.۵۲
  ۳۵,۳۲۵,۱۹۳ ۴,۵۲۹
 • غسالم سالمین‌ ۶,۵۶٠ ۶,۵۹٠
  ٠
  ۱۲,۶۲۲,۴۸۵ ۶,۵۶٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۸,۸۵٠ ۸,۸۸٠
  ۵.۴۵
  ۳,۹۹۲,۹۳۸ ۹,۳۶٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸,۸۲٠ ۸,۸۷٠
  ۳.۹۲
  ۶,۹۶۹,٠۱۱ ۹,۱۸٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۹,۸٠٠ ۱۹,۹۵٠
  ٠.۳۵
  ۷۷٠,۸۱۱ ۱۹,۸۷٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۱٠,۵۵٠ ۱٠,۵۸٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۶٠۶,۱۹۷ ۱۱,۱٠٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,۵۹۸ ۴,۶۴۸
  ۳.۸۹
  ۲۵,۱۷۲,۹٠۶ ۴,۷۸۴
 • غصینو صنعتی مینو ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۷۳٠
  ۲.۱۸
  ۲,۹۸۱,۳۵۴ ۱۷,۸۸٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۴۲٠
  ۴.۲۶
  ۹,۵۵۷,٠۱۵ ۱۶,۱۹٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۱۶,۷۸٠ ۱۶,۷۵٠
  ٠.۷۱
  ۳,۲۹۵,۲۷۴ ۱۶,۹٠٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۴۶۱ ۲,۴۵۴
  ۴.۹۹
  ۵۶,۲۴۲,۳۲۳ ۲,۳۴۴
 • غگز گز سکه ۶,۴۱٠ ۶,۴۸۳
  ۴.۹۷
  ۳,۳۲۲,۶۱۲ ۶,۷۴۵
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۶٠٠ ۴,۶۸۷
  ۱.۳
  ۷۴,٠۹۲,۸٠۴ ۴,۵۴۱
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۴۸,۲٠٠ ۴۸,۲٠٠
  ۶.۹۹
  ۲,۱۵۷,۲۸۱ ۴۵,٠۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۴٠,۲٠٠ ۳۹,٠٠٠
  ۳.۸۸
  ۱۶,۶٠٠,۳۸۶ ۳۸,۷٠٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۳,۷۵٠ ۲۳,۷۵٠
  ۴.۴
  ۴,۵۸٠,۳۱۷ ۲۲,۷۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۲,۹٠٠ ۱۲,۸۴٠
  ٠.٠۸
  ۱,۳٠۲,۱۹۶ ۱۲,۹۱٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۲۸٠
  ٠.۱۸
  ۳,۲۶۵,۱۹۷ ۱۱,۱۸٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۴,۱۸٠ ۱۴,٠۹٠
  ۴.۹۶
  ۳٠,۶۲۶,۵۵۷ ۱۳,۵۱٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۶,۶۱٠ ۶,۶۴٠
  ۱.۲
  ۱,۱۴۷,٠۱۵ ۶,۶۹٠
 • غویتا ویتانا ۸,۱۶٠ ۸,۲۵٠
  ۱.۴۵
  ۹,۵۲۷,۳۱۸ ۸,۲۸٠
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲,۳۹۳ ۲,۳۸۹
  ٠.۲۱
  ۶۱,۵۹۵,۷۶۶ ۲,۳۹۸
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۳۸۶ ۲,۴٠۴
  ۱.۸۵
  ۴۷,۹۷۶,۱۵۸ ۲,۴۳۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۳,۹۸٠ ۱۴,٠۳٠
  ٠.۵۷
  ۶,۱۸۹,۷۶۴ ۱۴,٠۶٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۶,۹۸٠ ۷,٠۳٠
  ۱.۴۱
  ۱۶,٠۷۲,۸۳۸ ۷,٠۸٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۴,۶۲٠ ۱۴,۸۶٠
  ۱.۷۵
  ۵۳۷,۱۸۲ ۱۴,۸۸٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۸,۹۹٠ ۸,۹۹٠
  ٠.۱۱
  ۱,۳٠۳,۱۴۱ ۸,۹۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵,۳۲٠ ۵,۳۶٠
  ۲.۵۶
  ۱۴,۷۵۵,۲۹۹ ۵,۴۶٠
 • فپنتا سپنتا ۵۲,۶۹٠ ۵۲,۳۶٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۳۳,۲۱٠ ۵٠,۱۹٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۸,۹۹٠ ۹,٠٠٠
  ۱.۷۵
  ۶,۳٠٠,٠۸۳ ۹,۱۵٠
 • فجام جام‌دارو ۷,۸۴٠ ۷,۸۶٠
  ۲.۸۵
  ۲,٠۶۲,۱۹۹ ۸,٠۷٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۷,۹۲٠ ۸,٠۲٠
  ۱.۸۶
  ۵,۵۷۷,۱۹۶ ۸,٠۷٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۵,٠۶٠ ۵,٠۹٠
  ٠.۷۸
  ۲۱,۸۳۴,۵٠٠ ۵,۱٠٠
 • فخاس فولاد خراسان ۱۴,۴۱٠ ۱۴,۷۶٠
  ۲.۵
  ۵۲۳,۱۱۷ ۱۴,۷۸٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۴,۱۱۵ ۴,۱۳۴
  ٠.۷۷
  ۱۸,۶۳۸,۷۸۶ ۴,۱۴۷
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۶۱٠
  ۱.۳۱
  ۱۸,۷۲۲,۴۳۴ ۱۴,۴۹٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۴٠,۴٠٠ ۴٠,۱۲٠
  ۲.۱۳
  ۲,۴۶۲,۵۲۱ ۴۱,۲۸٠
 • فرود فولاد شاهرود ۵,۲۷٠ ۵,۳۱٠
  ۴.۸۷
  ۲۳,٠۲۱,۷۵۷ ۵,۵۴٠
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۵۲,۶۵٠ ۵۲,۹٠٠
  ۲.۵۹
  ۱,۲۸۲,۹۲۲ ۵۴,٠۵٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۹,۴٠٠ ۹,۳۶٠
  ۶.۹۴
  ۲۲,۴۳۹,۱۹۲ ۸,۷۹٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۷,۳۷٠ ۱۷,۶۵٠
  ۲.۳۶
  ۷۷۹,۲۶۱ ۱۷,۷۹٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۴۴٠
  ۲.۷۳
  ۳,۹۱٠,۶٠۵ ۱٠,۶۴٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۴٠,۸٠٠ ۴۱,۱٠٠
  ۱.۵۷
  ۲,۶۳۵,۷۳۸ ۴۱,۴۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۶,۱٠٠ ۶,۲٠٠
  ۴.۵۴
  ۸,۲۹۶,۳۶۸ ۶,۳۹٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۷,۸۶٠ ۷,۸۹٠
  ۲.۶
  ۱۳,۶۲۷,۱۲۳ ۸,٠۷٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۲,۲٠٠ ۳۲,۳۸٠
  ۱.۳۸
  ۹۸۴,۹٠٠ ۳۲,۶۵٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۸,۶۵٠ ۸,۷۳٠
  ٠.۵۷
  ۶,۱٠۹,۵۳۶ ۸,۷٠٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲,۷۲۱ ۲,۷۸۲
  ۶.۹۷
  ۵۶,۷۳۵,۴۴۳ ۲,۹۲۵
 • فسوژ سوژمیران ۲۲,۲٠٠ ۲۲,۴۵٠
  ۱.۵۵
  ۶,۳۲۷,۶۱۵ ۲۲,۵۵٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۹,۸۳٠ ۹,۷۱٠
  ۶.٠۴
  ۴,۷۵۶,۴۶۸ ۹,۲۷٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۶,۸۶٠ ۶,۸۶٠
  ۲.۲۴
  ۹,۵۶۴,۶۴٠ ۶,۷۱٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۴,۵۲٠ ۱۴,۵۲٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۳۵,۶۶٠ ۱۵,۲۸٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۴,۶۵۹ ۴,۶۳۸
  ۴.۹۸
  ۴۷,۷۸۵,۸۹۷ ۴,۴۳۸
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱۴,۵۱٠ ۱۴,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۲۷,۱۲۱ ۱۵,۲۷٠
 • فمراد آلومراد ۲۷,۷۸٠ ۲۸,۳۷٠
  ۲.٠۸
  ۱,۶۶۷,٠۵۲ ۲۸,۳۷٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۵۴٠ ۷,۵۲٠
  ٠.۴
  ۷۵,۶۴۹,۹۶۵ ۷,۵۱٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۱۶,۳۲٠ ۱۶,۱۷٠
  ۶.۹۵
  ۲۷,۴۶۳,۵۵۲ ۱۵,۲۶٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۹,۵۹٠ ۱۹,۷۶٠
  ٠.۱۵
  ۱,٠۱٠,۹۴۴ ۱۹,۵۶٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۶,۱۴٠ ۶,۱۳٠
  ٠.۱۶
  ۱۲۱,۷۴۲,۹۹۶ ۶,۱۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۸,۸۵٠ ۱۸,۹۲٠
  ٠.۳۲
  ۳۷۱,۱۵۵ ۱۸,۹۱٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۸,۶۱٠ ۸,۸۲٠
  ۳.۹۱
  ۱۸,۷۱۴,۸۵۱ ۸,۹۶٠
 • قاسم قاسم ایران ۹,۲۵٠ ۹,۱۲٠
  ۲.۸۹
  ۳,۹۷۸,۳۶۷ ۸,۹۹٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱۴,۵۳٠ ۱۴,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۷۳,۳۷۶ ۱۳,۸۴٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۳,۷۳۳ ۳,۷۷۵
  ٠
  ۴۲,۷۳۲,٠۷۴ ۳,۷۳۳
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠,٠۱٠ ۱٠,۱٠٠
  ٠.۳
  ۱۶,۲۸۴,٠۵۹ ۹,۹۸٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۶,۴۷٠ ۱۶,۵۶٠
  ٠.۹
  ۱,۴٠۴,۶۹۷ ۱۶,۶۲٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۷٠٠ ۷,۹۲٠
  ۳.۸۷
  ۲,۲۹۷,۴۷۹ ۸,٠۱٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۱۳۷ ۳,۱۵۶
  ٠.۹۵
  ۷,۹۳۹,۳۷۱ ۳,۱۶۷
 • قشهد شهد ۲٠,۸٠٠ ۲۱,۱۳٠
  ۱.۷۵
  ۲۹۷,٠٠٠ ۲۱,۱۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۱٠,۷۵٠ ۱۱,٠۱٠
  ۳.۸۵
  ۲,۷٠٠,۸۵۲ ۱۱,۱۸٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۶٠,٠۸٠ ۱۶۲,۳۹٠
  ۲.٠۱
  ۴۲۱,۲۶۱ ۱۶۳,۳۶٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۸,۸۴٠ ۸,۸۱٠
  ۴.۸۶
  ۱۱,۵۴۴,۱۶۶ ۸,۴۳٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۸,۷۵٠ ۸,۸۳٠
  ۱.۲۴
  ۱,۹۴۹,۱۲۸ ۸,۸۶٠
 • قنیشا قند نیشابور ۳,۳۸۹ ۳,۳۷۹
  ۴.۹۹
  ۳۲,۶۵۶,۹۳۵ ۳,۲۲۸
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱٠,٠۵٠ ۱٠,۱۱٠
  ٠.۴
  ۱,۴۶٠,۲۴۱ ۱٠,٠۹٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۶,۸۸٠ ۷,۱۱٠
  ۲.۱۳
  ۸,۶۸٠,۷۱۵ ۷,٠۳٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲٠,۸٠٠ ۲۱,٠٠٠
  ۴.۵۹
  ۱,۱۹۲,۶۲۹ ۲۱,۸٠٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲۲,۹۷٠ ۲۳,۲۴٠
  ۱.۶۳
  ۹,٠۵۷,۸۳۱ ۲۳,۳۵٠
 • کاما باما ۵,۹٠٠ ۵,۹۸٠
  ٠.۵۱
  ۶۳,۵۳۸,۱٠۹ ۵,۹۳٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۱,۷٠٠ ۱۱,۷۱٠
  ٠.۱۷
  ۲,۵۳۹,۳۹۵ ۱۱,۷۲٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۱,٠۷٠ ۱۱,٠۲٠
  ۴.۹۳
  ۵,۳۵٠,۵۹۶ ۱٠,۵۵٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۷,۷٠٠ ۳۸,٠۱٠
  ۲.۸۹
  ۵۹۹,٠۶۳ ۳۸,۸۲٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۸,٠۷٠ ۷,۵۵٠
  ۱۱.۳۱
  ۴,۲٠۶ ۷,۲۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱٠,۷۱٠ ۱٠,۷۳٠
  ۱.۲۳
  ۲,۵۲۸,٠۵۱ ۱٠,۵۸٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۵,٠۳٠ ۱۵,۶۵٠
  ۴.۳۳
  ۲,۴۴٠,۹۴۹ ۱۵,۷۱٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۲,۱۲٠ ۱۲,۱۲٠
  ۲.۷۱
  ۷,۸۸۷,۷۸۲ ۱۱,۸٠٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱۶,۵۶٠ ۱۶,۶۹٠
  ۲.۴۷
  ۱,٠۸۸,۷۶۸ ۱۶,۹۸٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۳,۴۴٠ ۱۳,۳۴٠
  ۲.۱۳
  ۶,۹۸۷,۹۹۹ ۱۳,۱۶٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۶,۹۶٠ ۶,۹۷٠
  ٠
  ۹,۳۳۱,۹۱۶ ۶,۹۶٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۷,۹٠٠ ۷,۹۵٠
  ٠.۳۸
  ۳,۳۶۱,۶۹۹ ۷,۸۷٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۷,۴۷٠ ۱۷,۳٠٠
  ٠.۹۸
  ۳,۱۸۲,۵۴۶ ۱۷,۳٠٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۸۳,۹۵٠ ۸۳,۲۴٠
  ۳.۷۳
  ۳,۱۸۸,٠۳۹ ۸۷,۲٠٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۷۷٠ ۱,۷۷۳
  ۱.۷۸
  ۴۹,۸۲۵,۳۱۳ ۱,۸٠۲
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۷۴,۹٠٠ ۷۵,۱۸٠
  ۱.۵۳
  ۷۸۸,۸۷۸ ۷۶,٠۶٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۶۱۹ ۱,۶۳۷
  ۱.۴
  ۲٠۲,۷۹۹,۴۲۵ ۱,۶۴۲
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۳۸,۷٠٠ ۳۹,٠۱٠
  ۱.۴۷
  ۲,۵۵۷,۸۳۷ ۳۸,۱۴٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۶,۲۵٠ ۲۶,۳۵٠
  ۲.۷۸
  ۱,۷۲۴,۲۲۱ ۲۷,٠٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۴۲,۴۶٠ ۴۲,۶۴٠
  ٠.۳۵
  ۱,۹۷۲,۶۴۳ ۴۲,۶۱٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۷۴,۹٠٠ ۷۵,۸۸٠
  ۲.۲۲
  ۹۶,۸۷۴ ۷۶,۶٠٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۷,۸۵٠ ۷,۹۸٠
  ۲.۴۸
  ۲۹,۲۲۶,۳۲٠ ۸,٠۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۹,۱۷٠ ۹,٠۸٠
  ۲.٠۳
  ۸,٠۵۵,۸۸۲ ۹,۳۶٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۱,۵۶٠ ۱۱,۱۷٠
  ۵
  ۳۸۵,۵۴۸ ۱۱,٠۱٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۸۲,۶۵٠ ۱۸۵,۹٠٠
  ۴.۸۵
  ۱۲۱,۷٠۹ ۱۹۱,۹۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲۱,۶۲٠ ۲۱,۸۵٠
  ۱.۴۱
  ۱,۱۳۸,۹۴۳ ۲۱,۹۳٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۶,۶۱٠ ۶,۵۷٠
  ۶.۹۶
  ۱۶,۲٠۹,۵۷۱ ۶,۱۸٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۱,۴۳٠ ۱۱,۴۳٠
  ۱.۹۶
  ۱,۳۳۶,۸۵٠ ۱۱,۲۱٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۴٠,۳٠٠ ۴٠,٠۹٠
  ۴.۹۸
  ۵,۴۷٠,۴٠۹ ۳۸,۳۹٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۶,۸٠٠ ۶,۸۷٠
  ٠.۸۷
  ۳۸,۵٠۷,٠۲۱ ۶,۸۶٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۸,۳٠٠ ۴۸,۵٠٠
  ٠.۴۱
  ۲۱۴,۲۶۹ ۴۸,۵٠٠
 • کلر کلر پارس ۷٠,۹٠٠ ۷٠,۸۵٠
  ۲.۲۷
  ۹۹۶,۵۳۷ ۷۲,۵۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴۶,۷۳٠ ۴۶,۹۴٠
  ٠.۴۳
  ۱۶۷,۵۶۷ ۴۶,۵۳٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۵۵٠
  ۲.۸۹
  ۲۱,۳۴٠,۴٠۶ ۱۲,۴۴٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۱,۱۹٠ ۱۱,۳۴٠
  ۲.٠۱
  ۴,۲۸۲,۷۳۵ ۱٠,۹۷٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۹,۹۷٠ ۱۹,۸۹٠
  ۱.۸۹
  ۲,۹۸۷,۴۷۷ ۱۹,۶٠٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۲۴,۳٠٠ ۲۵,٠۴٠
  ۳.۷۲
  ۱,۱۸۹,۴۸۱ ۲۵,۲۴٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۶,۱۹٠ ۶,۱۱٠
  ۶.۹۱
  ۳٠,٠۷۱,۳۸٠ ۵,۷۹٠
 • کوثر بیمه کوثر ۴,٠٠٠ ۴,٠۶۶
  ٠.۷
  ۳۶,۶۳۶,۴۴۶ ۴,٠۲۸
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۴,۱۵٠ ۴,۱۷۴
  ۱.۱۷
  ۲۷,۹٠۲,۸۹۵ ۴,۱٠۲
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۳٠٠
  ۴.۹۲
  ۱٠,۱۸۷,۸۹۷ ۲۱,۳۵٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۱۵,۱٠٠ ۱۵,۲۷٠
  ٠.۹۴
  ۹۷۷,۹۹٠ ۱۴,۹۶٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۸,۱۴٠ ۸,۳۴٠
  ۲.۲۸
  ۵,۵٠۱,۶۹۱ ۸,۳۳٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۴,۸٠٠ ۱۵,٠۵٠
  ۲.۶۳
  ۷۶۷,۸۹٠ ۱۵,۲٠٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۷٠٠
  ٠.۷
  ۳۲,۹۷۷,٠٠۶ ۱۱,۴۲٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۳,۴۷۱ ۳,۴۷۸
  ۴.۹۸
  ۵۴,۶٠۲,۶۴۲ ۳,۶۵۳
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۶,۷۵٠ ۶,۸۹٠
  ۱.٠۳
  ۱۹,۹۵۹,۳۸۶ ۶,۸۲٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۷٠٠ ۵,۶۹٠
  ۴.۹۷
  ۲۵,۸۵۶,۹٠۲ ۵,۴۳٠
 • لابسا آبسال‌ ۱٠,۴۷٠ ۱٠,۸۳٠
  ۱.۶۹
  ۱۱,۳۱۴,۳۷۵ ۱٠,۶۵٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۱۳٠
  ٠.۳۷
  ۸۲۲,۴۸۲ ۱۶,۱۶٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۳۹,۵۲٠ ۱۴۱,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷۴۵,۵۲۲ ۱۴۶,۸۵٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۷,۸۶٠ ۱۷,۷۱٠
  ۵
  ۱,۳۳۶,۵٠۱ ۱۷,٠۱٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۳,۸۹٠ ۳۳,۳۶٠
  ۳.۶۴
  ۸۹٠,۶٠۱ ۳۲,۷٠٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۷,۹۵٠ ۷۸,۶۵٠
  ۴.۵۹
  ۶۹۱,۶۸۲ ۸۱,۷٠٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,۹۱٠ ۴,٠٠۲
  ۲.۵۹
  ۲,۴۱۵,۸۵۱ ۴,٠۱۴
 • ما بیمه ما ۴,۱۸۳ ۴,۲۳۶
  ۲.۴۹
  ۲,۲۴۵,۶۴۴ ۴,۲۹٠
 • مادیرا صنایع مادیران ۶,۶٠٠ ۶,۶٠٠
  ۳.۲۹
  ۴۸,۸۳۴,٠۹۹ ۶,۳۹٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۹۳,۶۵٠ ۱۹۳,۳۵٠
  ٠.۱۸
  ۱۱۸,۶۵۲ ۱۹۳,۳٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳۶,۸٠٠ ۳۷,٠۹٠
  ۱
  ۷۶۴,۵۸۶ ۳۷,۱۷٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۹,۱۹٠ ۹,۲۳٠
  ۲
  ۲,۲۴۸,۱۵۶ ۹,٠۱٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۴,٠۴۴ ۴,۱٠٠
  ۱.٠۵
  ۷,۳۴٠,۴۴۹ ۴,٠۸۷
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۱۲٠
  ۲.۴۴
  ۲,۹۱۸,۸۴۹ ۱۲,۶۹٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۵۹۵ ۱,۶۱۱
  ۱.۹۱
  ۳۱,۶۵۷,۹٠۴ ۱,۶۲۶
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۵,۵۱٠ ۱۵,۴۷٠
  ٠.۷۱
  ۲۷,۳٠۹,۹۴٠ ۱۵,۴٠٠
 • میهن بیمه میهن ۱۱,۶۸٠ ۱۱,۶۸٠
  ۴.۹۴
  ۲,۹٠۵,۵۶۳ ۱۱,۱۳٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۲,۲۳٠ ۱۲,۴۸٠
  ۱.٠۵
  ۳,۵۶٠,۸۸۴ ۱۲,۳۶٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۲,۳۱٠ ۶۳,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۲۷۸,۲۸۷ ۶۵,۵۸٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۴۲,۴۵٠ ۱۴۱,۸٠٠
  ٠.۸۸
  ۱,۱۹۸,۴۷۹ ۱۴۱,۲۱٠
 • نوین بیمه نوین ۲,۴۴٠ ۲,۴۷۸
  ۳.٠۶
  ۲۸,۱۶۷,۴۴۴ ۲,۵۱۷
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۳,۱٠۸ ۳,۱۳۷
  ٠.۹۱
  ۱۷۸,۶٠۳,۸۵۹ ۳,٠۸٠
 • هجرت پخش هجرت ۳۸,٠٠٠ ۳۸,۶٠٠
  ۳.۱۸
  ۱,٠۸۱,۹۵۳ ۳۹,۲۵٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۹,۷۹٠ ۹,۸٠٠
  ٠.۹۳
  ۴,۲۸۱,۸۲۵ ۹,۷٠٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۶,۶۹٠ ۶,۷۴٠
  ۱.۱۸
  ۸,۴۹۹,۲۳۹ ۶,۷۷٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۳۵٠
  ٠.۵۲
  ۱,۹٠۸,۴۴۷ ۱۷,۲۷٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۲,۴۹٠ ۱۲,۶۲٠
  ۳.۹۲
  ۱۱,۴٠۷,۲۴۵ ۱۳,٠٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۶,۴۱٠ ۶,۵۱٠
  ۱.۳۸
  ۲۲,۷۴۲,۱۷۴ ۶,۵٠٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۶۶٠ ۷,۶۲٠
  ۱.۱۹
  ۹,٠۲۷,۶۲۴ ۷,۵۷٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۲,۵۹٠ ۲,۵۹٠
  ۴.۹۹
  ۲۳,٠٠٠,٠٠٠ ۲,۴۶۷
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۶,۶۲٠ ۱۶,۸۴٠
  ۱.۶
  ۱,۱۷٠,۸۷۴ ۱۶,۸۹٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۶۵٠ ۴,۷۱٠
  ۶.۸۱
  ۹,۸۸۱,۴۱۶ ۴,۹۹٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۷,۱۶٠ ۷,۲۵٠
  ۲.۵۸
  ۲۱,۳۲۴,۹۷٠ ۶,۹۸٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۲,۱۸٠ ۱۲,۱۱٠
  ٠.۷۴
  ۵,۲۴٠,۸٠۴ ۱۲,٠۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۸,۴۵٠ ۸,۵۲٠
  ٠.۸۲
  ۲,۱۲۶,۴۶۲ ۸,۵۲٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۷۶۱ ۲,۷۹۶
  ۴.۹۹
  ۵٠۷,۵۹۸,۲۵۱ ۲,۹٠۶
 • وبملت بانک ملت ۵,۳٠٠ ۵,۲۹٠
  ٠.۵۷
  ۳۲۸,۵٠۶,۳٠۲ ۵,۲۷٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۵,۱۹٠ ۵,۱۹٠
  ۱.۷
  ۷,۶٠۷,۵۵۳ ۵,۲۸٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۱۶۴ ۴,۱۶۸
  ٠.٠۲
  ۲,۲۸۲,۹۹۹ ۴,۱۶۵
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,٠۴۹ ۲,٠۵۹
  ٠.۴۹
  ۲٠,۹۷۴,۴۸۹ ۲,٠۳۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۶۱٠ ۲,۶۳۶
  ۳.۲
  ۱۸۱,۷۷۸,۶۱۴ ۲,۵۲۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۳,۵۵۴ ۳,۵۴۳
  ٠.۱۱
  ۵۶,۵۶۶,۴۷۸ ۳,۵۵۸
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۲۷,۲۵٠ ۲۷,۳۴٠
  ۱.۶۲
  ۹۱۵,۱۶۲ ۲۷,۷٠٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۲۹,۵٠٠ ۳٠,۵۲٠
  ۳.٠۷
  ۱۶,٠٠۶,۴۶۲ ۲۸,۶۲٠
 • وپست پست بانک ایران ۹,۴۹٠ ۹,۳۷٠
  ٠
  ۵,۳٠۷,۶۶٠ ۹,۴۹٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,۲۳۵ ۴,۲۳۴
  ٠.۷۹
  ۲۵,۳۷۸,۱۳۳ ۴,۲٠۲
 • وتجارت بانک تجارت ۳,٠۴۵ ۳,٠۵۷
  ۳.۱۵
  ۵۱۱,۶۹۷,۶۵۴ ۳,۱۴۴
 • وتعاون بیمه تعاون ۲,٠۶۱ ۲,٠۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۹,۹۸٠,۸۸۲ ۱,۹۶۳
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۹,۶۷٠ ۲٠,۱۵٠
  ٠.۲
  ۳,٠۳۸,۹۹۹ ۱۹,۷۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۶۵٠ ۵,۷٠٠
  ٠.۸۸
  ۲,٠۸۹,۲۹۷ ۵,۷٠٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۷,۷۸٠ ۷,۸۹٠
  ۲.٠۲
  ۳,۳۹٠,۴۴۵ ۷,۹۴٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۹۲٠
  ۴.٠۷
  ۲۷,۵۸۹,۱۲۴ ۱۲,۳٠٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۳,٠۷٠ ۱۳,۲۳٠
  ٠.۹۳
  ۷,۷٠٠,۶۱۵ ۱۲,۹۵٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۸۲٠ ۵,۸۸٠
  ۲.٠۲
  ۲۴,۲۶۱,٠۹۸ ۵,۹۴٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,٠۹٠ ۵,۱۳٠
  ٠.۷۸
  ۲,۸۸۳,۴۱۸ ۵,۱۳٠
 • ودی بیمه دی ۷,۱۱٠ ۷,۱۹٠
  ۲.۳۴
  ۲,۱۷۵,۷۷۸ ۷,۲۸٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۸,۱۲٠ ۸,۲۷٠
  ۳.۵۶
  ۳۶,۶۶۹,٠۲٠ ۸,۴۲٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۶,۶۴٠ ۶,۸۱٠
  ۳.۲۱
  ۶۵,۸۵۱,۲۹۱ ۶,۸۶٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲,۳۱۲ ۲,۳۲۵
  ۱.٠۵
  ۴۵,٠۷۱,۶۴٠ ۲,۲۸۸
 • وساخت عمده۱ س. ساختمان ایران عمده۱ ۸,۹۵٠ ۱,٠٠٠
  ۹.۲۷
  ۸,۱۹۱
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۹۶۴ ۲,۹۹٠
  ٠.۹۷
  ۲٠,۴۲٠,۲۹۱ ۲,۹۹۳
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,۷۱٠ ۵,۷۲٠
  ٠
  ۶,۲۵٠,۵۴٠ ۵,۷۱٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۶,۸۶٠ ۶,۹۲٠
  ۵.۱۲
  ۱۹,۷۴۶,۹۶۸ ۷,۲۳٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۶۳٠ ۳,۶۳۴
  ٠.۳
  ۵,۵۵۷,۵۷۵ ۳,۶۱۹
 • وسینا بانک سینا ۴,۷۲۱ ۴,۸۳۳
  ۳.۲۸
  ۵,۶۲۴,۴۱۷ ۴,۸۸۱
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۲۱٠ ۲,۲۲۸
  ۲.۷۴
  ۲۶,۳۳۴,۲۸٠ ۲,۱۵۱
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۳۵٠
  ٠.۷۹
  ۱,۸۲۳,۸۱۹ ۲٠,۳۶٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۴۹٠ ۲,۵۲۹
  ۱.۳۴
  ۱۴,۹۷۹,۵۸٠ ۲,۴۵۷
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۳,۲۹۹ ۳,۲۳۸
  ۴.۹۶
  ۴۴,۵۸۳,۵۲۵ ۳,۱۴۳
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۳,۶۶٠ ۲۳,۷۵٠
  ٠.٠۴
  ۱۱,۵۱۸,۵٠۵ ۲۳,۶۵٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۷۹٠ ۲,۸۲۹
  ۱.۸
  ۱۲,۷٠۶,۳۶٠ ۲,۸۴۱
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,۶۵۶ ۴,۶۴۱
  ۴.٠۲
  ۴۴,۳۴۸,۸٠۱ ۴,۴۷۶
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۲۶,٠۵٠ ۲۶,٠۹٠
  ٠.٠۸
  ۱۱,۷۹۵,۵۵۳ ۲۶,٠۷٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,۴۹٠ ۱۸,٠۷٠
  ۳.۸۲
  ۱۲,۴٠۸,٠۷۶ ۱۷,۸۱٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۵,۶۶٠ ۵,۸۱٠
  ۳.۲۵
  ۳۹,۴۴۲,۳٠۷ ۵,۸۵٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,۲۲٠ ۶,۱۸٠
  ۱.۴۳
  ۳,۳۲۷,۳۲۵ ۶,۳۱٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۲۴٠ ۲,۲۸۹
  ۳.۸۶
  ۳۵,۹۸۸,۹۳۹ ۲,۳۳٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,٠۱٠ ۷,۹٠٠
  ۲.۹۶
  ۶,۷۹۹,۴۲٠ ۷,۷۸٠
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,٠٠۷ ۵,۱۴۹
  ۱.۹۸
  ۱۳,۳۹۷,۸۲۴ ۵,۱٠۸
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۷,۴۵٠ ۷,۶۹٠
  ۳.۲۵
  ۲۴,۳۸۹,۸۳۶ ۷,۷٠٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۸,۲٠٠ ۸,۳۱٠
  ۲.۷۳
  ۳,۵۶۷,۱۵۵ ۸,۴۳٠
 • ولملت واسپاری ملت ۷,٠۲٠ ۷,٠٠٠
  ۶.۸۵
  ۹,۹٠۴,۶۳۹ ۶,۵۷٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۵,٠۸٠ ۵,٠۹٠
  ٠.۳۹
  ۲,۷٠۶,۲۹۲ ۵,۱٠٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۶,٠۴٠ ۶,٠۲٠
  ٠.۳۳
  ۵۸,۲۸۱,۲۹۶ ۶,٠۲٠
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۶۶۴ ۲,۶۶۴
  ۴.۹۶
  ۲۹,۸۹۱,۳۵۹ ۲,۵۳۸
 • وملل اعتباری ملل ۴,۱٠۵ ۴,۱۳۱
  ٠.۳۹
  ۳,۸۹۶,۵۵۸ ۴,۱۲۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۳٠۱,۹۹٠ ۳٠۳,۷۹٠
  ۵
  ۲,٠۴٠,۴۷۵ ۳۱۷,۸۸٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۹,٠۹٠ ۹,٠۷٠
  ٠.۳۳
  ۳,۵۸۶,۷۹۹ ۹,٠۶٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۶,۱۱٠ ۶,٠۸٠
  ٠.۱۶
  ۵,۸۸٠,۳۷۴ ۶,۱۲٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۵,٠۲۲ ۵,٠۵۹
  ٠.۷۹
  ۲۸,۶۸۳,۱۸۲ ۵,٠۶۲
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۳,۴۹٠ ۳,۵۴۳
  ۳.۱۱
  ۲۳,۶۷۸,۱۴۹ ۳,۶٠۲
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۸,۲۳٠ ۸,۲۳٠
  ٠.۲۴
  ۲,۴۶۵,۴۸۴ ۸,۲۱٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۶۶۷ ۳,۷٠۵
  ۳.۷۹
  ۲٠,۸۶۱,۲٠۹ ۳,۵۳۳
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۷۵۹ ۱,۷۳٠
  ۱.٠۷
  ۱٠,۳۷۹,۱۳۳ ۱,۷۷۸