شاخص کل : ۱,۴۴۸,۴۶۴
تغییرات: ٠.۲۴ % ، -۳,۴۷۸
حجم معاملات : ۳,۴٠۱,۱۹۸,۹٠۲
ارزش معاملات : ۱۳,۶٠۹,۳۹۸,۵۸۱,۶۸۱
تعداد سهم معاملاتی : ۵۲۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۴,۲۴۴ ۴,۳٠۲
  ۱.۹
  ۱,۵۷۱,۴۷۳ ۴,۳۲۶
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۸,۶۴٠ ۸,۸۲٠
  ۲.۲۶
  ۲۶۴,٠۷۶ ۸,۸۴٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۴۲٠ ۶,۳۲٠
  ٠
  ۲,۱٠۶,۵۲۲ ۶,۴۲٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۸,۸۹٠ ۱۹,۱۹٠
  ۱.۶۱
  ۴۹۷,۸۴۸ ۱۹,۲٠٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۵,۲٠٠ ۵,۲۱٠
  ٠.۱۹
  ۲۱٠,۱۷۱ ۵,۲۱٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۴,٠۹۱ ۳,۹۷۶
  ۳.۹۱
  ۱,۴۹۲,۱۹۱ ۳,۹۳۷
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۷,۸۸٠ ۷,۸۸٠
  ۴.۹۳
  ۹,۱۱۲,۶۲۳ ۷,۵۱٠
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۵٠٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۲۲
  ۷,۹۶٠,۴۶۵ ۶,۵۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۱,۷٠٠ ۱۱,۶۹٠
  ٠.٠۹
  ۴۷۹,۶۲۵ ۱۱,۶۹٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۷۱,۷۵٠ ۷۱,۷۵٠
  ٠
  ۷٠۱,۹۱٠ ۷۱,۷۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۴۷۹ ۱,۴۷٠
  ۵.۹۵
  ۱۷,٠۲۸,۸۵۷ ۱,۳۹۶
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۷,۳۴٠ ۱۷,۳۱٠
  ۴.۹۶
  ۹,۴۷٠,۷۵۸ ۱۶,۵۲٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۱٠٠ ۳,۱٠٠
  ٠.۲۶
  ۳,۲۹۱,۵۳۴ ۳,٠۹۲
 • افرا افرانت ۱۷,۵۴٠ ۱۷,۶۷٠
  ۴.۹۸
  ۱,۹۸۴,۹۵۷ ۱۸,۴۶٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۷,٠٠٠ ۵۷,۴۶٠
  ٠.۷۵
  ۴۳۷,۲۲۶ ۵۷,۴۳٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۳٠٠
  ۲.۲
  ۱,٠٠٠,٠٠٠ ۱۲,۷۲٠
 • البرز بیمه البرز ۱,۸۷۴ ۱,۸۶۴
  ۱.٠۸
  ۵,۱۳۲,۳۲۵ ۱,۸۵۴
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۷۴٠ ۵,۹۱٠
  ۴.۱۷
  ۱,۹۸۲,۳۹۲ ۵,۹۹٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۱,۳۸٠ ۱۱,۳۸٠
  ٠
  ۳۴۱,۳۸٠ ۱۱,۳۸٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۳,۶۵٠ ۳۵,۱۷٠
  ۵.۷۷
  ۱٠٠,٠٠٠ ۳۵,۷۱٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۴,۷۷٠ ۳۴,۸۷٠
  ۱.۸۴
  ۲,۲۹٠,۸۸۶ ۳۵,۴۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۱٠,٠۶٠ ۱٠,٠۹٠
  ۱.۷۲
  ۱,۵۵٠,٠۶۷ ۹,۸۹٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۵۵٠
  ۱.۵۱
  ۴۹۷,٠۳۹ ۲۳,۱۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۸,۸٠٠ ۳۷,۸۷٠
  ۱.۷۷
  ۲,٠۴۸,۷٠۳ ۳۹,۵٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۶,۷۵٠ ۲۶,۸۵٠
  ۱.۵۲
  ۷,۳٠۹,۹۹۳ ۲۶,۳۵٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۸,۵۲٠ ۸,۷۱٠
  ۳.۲۹
  ۶۳٠,۸۱۴ ۸,۸۱٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱,۹۶۵ ۱,۹۵۹
  ۱.۳۴
  ۳۴,۳۵۹,۸۷٠ ۱,۹۳۹
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۱,۸۷۳ ۱,۸۷۳
  ۲.۴
  ۶,۱۶۸,۸۱۳ ۱,۹۱۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۲,٠۵۹ ۲,٠۲۵
  ۲.٠۸
  ۱,۷۷۲,۶۶۱ ۲,٠۱۷
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۳,۹۲٠ ۱۳,۹۶٠
  ۲.۹۳
  ۳,۵۲۵,۶۸۷ ۱۴,۳۴٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۲۵٠ ۴,۲۲۸
  ۲.۵۹
  ۱,۲۷۳,٠۶۴ ۴,۳۶۳
 • بساما بیمه سامان ۱٠,۳٠٠ ۱٠,۵۲٠
  ۲.۶۵
  ۳۲٠,۵۹۹ ۱٠,۵۸٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۵,۵۱٠ ۱۶,٠۶٠
  ۳.۸۴
  ۱٠۴,۴۵۹ ۱۶,۱۳٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۶۷,۴٠٠ ۶۸,٠۴٠
  ۱.۳۲
  ۷۵,۶۱۳ ۶۸,۳٠٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۱,۷۹٠ ۲۱,۲۱٠
  ۲.۶۹
  ۸,۶۱۴,۸۴۷ ۲۱,۲۲٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۴,۹۵٠ ۲۳,۸۹٠
  ۴.۹۶
  ۶۴,۹۱۳ ۲۳,۷۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱,۵۱۳ ۱,۴۸۲
  ۲.۸۶
  ۵,۱۷۵,۵۶۷ ۱,۴۷۱
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,٠۷۲ ۱,٠۶۲
  ۱.۳۲
  ۸,۶۹۱,۸۵۷ ۱,٠۵۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۱,۹۸٠ ۱۲,۱٠٠
  ۱.۱۶
  ۲۷۲,۷۸۵ ۱۲,۱۲٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶,۳۴٠ ۶,۵٠٠
  ۱.۵۵
  ۲,۴٠۵,۵۷۷ ۶,۴۴٠
 • بموتو موتوژن‌ ۳,٠٠٠ ۲,۹۵۳
  ۱.۲۱
  ۵,٠٠۱,۸۷۴ ۲,۹۶۴
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۷۷۵ ۳,۷۵٠
  ۳.۱۱
  ۱۲,۵۲۴,۴٠۳ ۳,۸۹۶
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۳۸۵ ۲,۳۶۶
  ٠.٠۴
  ۶,۱۳۴,٠۹۱ ۲,۳۸۶
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۱۵٠ ۶,۲۲٠
  ۱.۶
  ۳۹۸,٠۳۷ ۶,۲۵٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۶,٠۵٠ ۶,۱۳٠
  ۵.۶۲
  ۲٠,٠۴۳,۷۴۱ ۶,۴۱٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۱٠۲,۶۲٠ ۱٠۳,۲۹٠
  ٠.۶۶
  ۸۹۷,۴٠۹ ۱٠۳,۳٠٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۶۴٠ ۶,۹٠٠
  ۴.۸۷
  ۵٠۲,۲۲۴ ۶,۹۸٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۳۶۵ ۲,۳۹۵
  ۱.۵
  ۱۸,۵۲۶,٠۲۸ ۲,۴٠۱
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۱,۴۹٠ ۳۱,۵۴٠
  ٠.۲۲
  ۲,۵۷۳,۱۶۳ ۳۱,۵۶٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۳۵۵ ۳,۳۹۳
  ۱.٠۶
  ۱,۲۹۵,۴۴۲ ۳,۳۹۱
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۲,۳۵٠ ۱۲,۲۶٠
  ٠.۴۱
  ۸۳۹,۲٠۲ ۱۲,۳٠٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۲۵٠ ۶,۲۵٠
  ٠
  ۱,٠۹۲,۹۹۳ ۶,۲۵٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۲٠۲ ۱,۲٠۴
  ۲.۷۵
  ۱۱,۵۹۵,۹۶۲ ۱,۲۳۶
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,٠٠۳ ۲,٠٠۵
  ٠.۵
  ۳۱,۴۷٠,۳۶۶ ۲,٠۱۳
 • پخش پخش البرز ۳۴,۲۵٠ ۳۴,٠۵٠
  ٠.۱۵
  ۱۹۴,۳۲۸ ۳۴,۲٠٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۶,۱۴٠ ۶,۱۷٠
  ٠.۳۲
  ۵۸۲,۷٠۲ ۶,۱۶٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۳,۳٠٠ ۲۳,۷۱٠
  ۱.۷۳
  ۴,٠۴۶ ۲۳,۷۱٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۶۵٠ ۲,۶۱۵
  ۲.۱۶
  ۴,۱۶۲,۱۴۹ ۲,۵۹۴
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۲۹,۵۶٠ ۳٠,۴۵٠
  ۴.۶۵
  ۲۴۶,۳۹۳ ۳۱,٠٠٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۳,۳۵٠ ۱۳,۳۹٠
  ٠.۱۵
  ۱۳۸,٠٠٠ ۱۳,۳۷٠
 • پکویر کویر تایر ۳,۹۹۱ ۳,۹۸۸
  ٠.٠۳
  ۲,۴۸۲,۱۸۲ ۳,۹۹٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۲,۷۷۱ ۲,۸۲۱
  ۳.۳۵
  ۳,۳۷۸,۲۱۷ ۲,۸۶۷
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۸,۲۴٠ ۸,۲۲٠
  ٠.۴۸
  ۳۴۸,۹۲۷ ۸,۲۸٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۱,۵۵٠ ۱۱,۴۲٠
  ۳.۹۶
  ۱,۵۹۱,۶۷۸ ۱۱,۱۱٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۶,۱۳٠ ۱۶,۲۲٠
  ۱.۱
  ۳,۵۷۲,۶۵۶ ۱۶,۳۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۳۲٠
  ٠.۹۷
  ۲,۸۴۱,۹۱۶ ۱٠,۳٠٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۹۶٠
  ٠.۳۳
  ۷۲۹,٠۱۹ ۱۷,۹۴٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۶,۹۷٠ ۶,۹۱٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۳۲,۸٠۲ ۶,۶۴٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۹,۳۹٠ ۹,۳۹٠
  ٠
  ۵۸,۶٠٠,٠٠٠ ۹,۳۹٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۶,٠۷٠ ۱۶,۲۵٠
  ٠.۸۲
  ۹۷۶,۳۱۹ ۱۵,۹۴٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۳٠۲ ۱,۳٠۳
  ٠
  ۱۷,۸۵۳,۷۵۳ ۱,۳٠۲
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۲۳,۱۱٠ ۲۳,۱۱٠
  ۳.۹۹
  ۷۷۶,۸۲٠ ۲۴,٠۷٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۲,۷٠٠ ۲۲,۹۴٠
  ۴.۹۴
  ۵۸٠,۷۹۲ ۲۳,۸۸٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۱۵۴ ۴,۱۵۸
  ٠.۶۲
  ۱,۱۹۴,۷۸۳ ۴,۱۸٠
 • تکنو تکنوتار ۸,۸۴٠ ۹,۱۹٠
  ٠.۳۴
  ۷,٠۱۸,۹۸۲ ۸,۸۷٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲,۹۴٠ ۲,۹۴۵
  ۵.۴۷
  ۲۶,۹۲۲,۳۷۵ ۳,۱۱٠
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۵,۴۷٠ ۵,۳۷۶
  ۴.۹۹
  ۲,٠۴٠,۷۹۵ ۵,۲۱٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۳۹٠ ۲,۳۶۶
  ٠.۸
  ۶,۹۵٠,۶۸۳ ۲,۳۷۱
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۹۳٠ ۴,۸۹۳
  ٠.۹۴
  ۱,۷٠۳,۶۶٠ ۴,۸۸۴
 • توریل توکاریل ۶,۸۱٠ ۶,۹٠٠
  ٠.۷۳
  ۱,۸۳۴,۷۸۲ ۶,۸۶٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۲٠,۹٠٠ ۲۱,۱۵٠
  ۱.۸۸
  ۵٠۳,۶۱۵ ۲۱,۳٠٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۲,۲۱٠ ۲۲,۳۳٠
  ٠.۶۷
  ۸٠۲,۲۶۱ ۲۲,۳۶٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۲۵,۵٠٠ ۲۵,۵۷٠
  ٠.۳۹
  ۱,۱۱۳,۷۹۱ ۲۵,۶٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۲۸۶ ۲,۲۷۷
  ٠
  ۹,٠۸٠,٠۱۹ ۲,۲۸۶
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۵,۷۵٠ ۵,۶۹٠
  ۳.۶
  ۲,۴۳۶,۹۱۷ ۵,۵۵٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۲,٠۹٠ ۱۲,۴۲٠
  ۱.۳۹
  ۶۲۱,۲۸۴ ۱۲,۲۶٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۳۸٠ ۱,۳۹۱
  ۱.۶۴
  ۸,۸۹٠,۷۹۱ ۱,۴٠۳
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۶,۶۷٠ ۶,۵۹٠
  ۵.۸۷
  ۶,۹۸۴,۵۸۳ ۶,۳٠٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۱,۳۷۲ ۱,۳۹۲
  ۳.۱۸
  ۷,۶۸۵,٠۴۴ ۱,۴۱۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۷۸۲ ۳,۸۲٠
  ۳.۵۹
  ۷۶۸,۴۲۵ ۳,۹۲۳
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۶۳۶ ۲,۶۹۳
  ۲.۵۹
  ۱,۲۲۱,۲۴۹ ۲,۷٠۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۶,۱۴٠ ۶,۱۲٠
  ۴.۵۱
  ۲,۸۸۷,۸٠۶ ۶,۴۳٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۶,۹۳٠ ۶,۸۴٠
  ۱.۲۸
  ۳,۴۷٠,۴۸۱ ۷,٠۲٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۱۸۵ ۳,۲۵۷
  ۳.۸۳
  ۲,۲٠۷,۵۷۵ ۳,۳۱۲
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۶,۲٠٠ ۶,۱۲٠
  ۵.۹۸
  ۵,۷۷۳,۴٠٠ ۵,۸۵٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۷,۳٠٠ ۷,۱۳٠
  ٠
  ۲,۸۷۶,۷۹۸ ۷,۳٠٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۸,۱۲٠ ۸,۲۵٠
  ۳.۹۱
  ۱۹,٠۱۶,۸۴۳ ۸,۴۵٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۲,۷۸۵ ۲,۸۴۲
  ۲.۶۹
  ۱,۸٠۳,۴۶۷ ۲,۸۶۲
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۳,۳۴۲ ۳,۲۹۴
  ۵
  ۱۲,٠۳۶,۱۴۴ ۳,۱۸۳
 • جم پتروشیمی جم ۴۱,۴۶٠ ۴۱,۷۶٠
  ٠.۸۱
  ۴۱۱,۲۶۴ ۴۱,۸٠٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۲۷,٠٠٠ ۱۲۷,۹۶٠
  ٠.۷۷
  ۱۱۳,۸۳۳ ۱۲۷,۹۸٠
 • چافست افست‌ ۴,۷۴۶ ۴,۶۶۷
  ۱.۸۹
  ۱,۲۸۸,۶٠۷ ۴,۶۵۸
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۲۵٠
  ۱.۸۷
  ۱۹۲,۱٠٠ ۲۶,۷٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱,۷۶٠ ۱,۷۴۵
  ٠.۹۲
  ۳,۹۵۹,۶۲۶ ۱,۷۴۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۵,۷۷٠ ۵,۷۳٠
  ۱.۲۳
  ۲,۴۲۱,۲۱٠ ۵,۷٠٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۵۷۸ ۲,۵۷۴
  ۱.۴۹
  ۷,۶۹٠,۵۵۱ ۲,۶۱۷
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۲,۱۶۵ ۲,۱۷۸
  ٠.۱۹
  ۵,۷۷۷,۹۱۳ ۲,۱۶۱
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۶,۳۴٠ ۶,۳۸٠
  ٠.۹۴
  ۵۲۲,۴۲۷ ۶,۴٠٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۷٠٠
  ۱.۱۳
  ۱,۵۹۴,۵۶٠ ۱٠,۶۴٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۶۳۸ ۳,۷٠۵
  ٠.۸۹
  ۳,۸۳۷,۲۷۶ ۳,۶٠۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۷,۱٠٠ ۳۷,۸٠٠
  ۲.۱۱
  ۶٠,۱۱۷ ۳۷,۹٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۷,۴۹٠ ۳۷,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۸۷,۷۲۵ ۳۵,۷۱٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۱۴۹ ۵,٠۱۴
  ۲.۹
  ۱۸,۹۱۱,۶۴۷ ۵,٠٠۴
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۶,۶۹٠ ۱۶,۳۶٠
  ۱.۲۱
  ۱,۴۵۸,۴۳۸ ۱۶,۴۹٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۵,۵۵٠ ۱۵,۹۳٠
  ۲.۹۹
  ۲۸۱,٠۹۵ ۱۶,٠۳٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۲٠٠ ۳,۱۸۶
  ٠.٠۹
  ۴,۷۴۴,۵۱۹ ۳,۱۹۷
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۳۲٠
  ۲.۶۹
  ۸٠۳,۵۷۹ ۱۷,۸۳٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴٠,٠۵٠ ۴٠,٠٠٠
  ۲.۴۴
  ۱۴۲,۹۷۲ ۴۱,٠۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۹,٠٠٠ ۹,٠۶٠
  ٠.۳۳
  ۱,۳۴۹,۴۳۶ ۸,۹۷٠
 • حفاری حفاری شمال ۳,۶۹۴ ۳,۶۳۶
  ۱.۴
  ۶,۶۹۱,۱۳۵ ۳,۶۴۳
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۲,۱۳٠ ۲۲,٠۳٠
  ۲.۴۷
  ۹,۷۷۲,۵٠۶ ۲۲,۶۹٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۷,۱٠٠ ۷,۱۵٠
  ٠.۷
  ۱,۴۱۳,۴۶۶ ۷,۱۵٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۱,۷۵۶ ۱,۷۳۶
  ۲.۵
  ۸,۷۴۳,۴۱۷ ۱,۸٠۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۷۵۹ ۴,۸۱۳
  ۱.۹۴
  ۱,۵۷۹,۶۹۹ ۴,۸۵۳
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷۱۳ ۱,۶۸٠
  ۲.۷
  ۱۲۳,۹۴۷,۲۸۵ ۱,۶۶۸
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,٠۳۶ ۱,٠۴۶
  ٠.۲۹
  ۱۴٠,۴۱۴,۷۶۹ ۱,٠۳۳
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۲٠,۲۶٠ ۲٠,۲٠٠
  ۱.۲
  ۱,۲۸۹,۶۴۲ ۲٠,٠۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۶,۳۶٠ ۶,۴۲٠
  ۱.٠۹
  ۳,۹۳۱,۱۷۴ ۶,۴۳٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۵۱٠
  ۳.٠۶
  ۶,۴۷۳,٠۳۵ ۱۱,۷۶٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۷۳۹ ۲,۶۷۸
  ۱.۹۷
  ۲۲,۱۹۷,۹۵۴ ۲,۷۹۴
 • خچرخش چرخشگر ۱۶,۳۹٠ ۱۶,۳٠٠
  ۵.۹۵
  ۷,۴۴۲,۷۹۴ ۱۵,۴۷٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۶,۱٠٠ ۶,٠۵٠
  ۳.۳۳
  ۸,۳۹۸,۲۳۳ ۶,۳۱٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱٠۹,۸۵٠ ۱۱٠,۲۶٠
  ٠.۳۶
  ۸۷,۵۴۳ ۱۱٠,۲۵٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۶٠۹ ۳,۵۶۲
  ٠.۴۵
  ۴,۹۹۵,۸۴۱ ۳,۵۹۳
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲٠,۱۲٠ ۱۹,۸۷٠
  ۳.۵
  ۱,۶۱٠,۶۴٠ ۲٠,۸۵٠
 • خزامیا زامیاد ۱۱,۹۹٠ ۱۱,۶۷٠
  ٠.۹۹
  ۱۸,۶۲۴,۹۷۱ ۱۲,۱۱٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,٠۴۷ ۳,٠۳۶
  ۳.۵۸
  ۱۱,۵۳۸,۹۴۵ ۳,۱۶٠
 • خساپا سایپا ۱,۸۲۲ ۱,۷۷۵
  ۲.۵۳
  ۴٠٠,۱۷۲,۶۹٠ ۱,۷۷۷
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۴۱٠
  ۱.۳۳
  ۶۳۳,۶۹۸ ۱٠,۵۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۶,۹٠٠ ۶,۸۲٠
  ۱
  ۱,۷۸۵,۳۹٠ ۶,۹۷٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲,٠۴٠ ۲,٠۳۹
  ۲.۴۹
  ۶,٠۶۷,۳۴۳ ۲,٠۹۲
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۶,۹٠٠ ۱۶,۷۴٠
  ۲.۴۲
  ۸۱۶,۱۲۷ ۱۷,۳۲٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۱۷۸ ۳,۱۲۳
  ۱.۷
  ۱۶۵,٠٠۷,۶۲۷ ۳,۲۳۳
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۲۶,۹۴٠ ۲۶,۶٠٠
  ۳.۳۷
  ۱,۱۶۵,۸۳۶ ۲۷,۸۸٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۳,۲۷۵ ۳,۲۲۵
  ۲.۸۸
  ۸,۸۹۴,۹۳۲ ۳,۳۷۲
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳,۱۲۲ ۳,۱٠۹
  ۴.۹۸
  ۱۵,۲۶۵,۵۲۸ ۲,۹۷۴
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۵۹۲ ۱,۵۷۵
  ۳.۵۲
  ۳۶,۲۹۲,٠۲۵ ۱,۶۵٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۳,۵۲٠ ۳,۵۲۶
  ۴.۱۹
  ۷,۱۱۱,۸۲۴ ۳,۶۷۴
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۲,۶۷٠ ۱۲,۷۴٠
  ٠.٠۸
  ۶,۱۱۱,۷۶۳ ۱۲,۶۶٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۹۵۳ ۱,۹۱۵
  ۱.٠۶
  ۱۸۷,۳۶۹,۹٠٠ ۱,۹۷۴
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۸,۳۶٠ ۸,۲۲٠
  ۱.۴۲
  ۱,۹۴۲,۴۴۴ ۸,۴۸٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۲,۱۸٠ ۲۲,۵٠٠
  ۱.۴۷
  ۱۳۳,۳۸۲ ۲۲,۵۱٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۳,۹۱٠ ۱۳,۸۱٠
  ٠.۵۸
  ۱۵۴,۹۴۳ ۱۳,۸۳٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۳,٠۲٠ ۳۲,۹۲٠
  ٠.۲۱
  ۴٠,۴۸۵ ۳۲,۹۵٠
 • دالبر البرزدارو ۸,٠٠٠ ۷,۹۷٠
  ٠.۳۸
  ۱۸۸,۶۴۳ ۷,۹۷٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲,۵۶٠ ۲,۵۲۴
  ٠.۶۷
  ۳,۳۴۲,۶۵۸ ۲,۵۴۳
 • دانا بیمه دانا ۹۱٠ ۹٠۱
  ٠.۳۳
  ۱۵,۷۵۶,۹۵۵ ۹٠۷
 • داوه داروسازی آوه سینا ۵,۳۵٠ ۵,۳۶٠
  ۱.۲۹
  ۱,۶۱۸,۶۴۱ ۵,۴۲٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۵,۵٠٠ ۵,۴۶٠
  ۳.۵۱
  ۲,۸۸۳,۳۱۱ ۵,۷٠٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۴,۱٠٠ ۲۴,٠۵٠
  ٠.۲۱
  ۶۱,۵۵۹ ۲۴,٠۵٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۱,۴۵٠ ۳۱,۱۱٠
  ٠.۷
  ۲۸۵,۷۹۸ ۳۱,۲۳٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۹,۸٠٠ ۲۹,۵۵٠
  ٠.۱۷
  ۳۲۱,۱۳۴ ۲۹,۸۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۶,۵۳٠ ۶,۴۴٠
  ٠.۶۲
  ۱,٠۵۹,۱۷۷ ۶,۴۹٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۳۳٠
  ۳.۸۹
  ۱,۸۱۷,۱۹۶ ۱۱,٠۴٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۹,۸۵٠ ۹,۹۹٠
  ۱.۷۹
  ۷۴۳,۱۱۳ ۱٠,٠۳٠
 • ددانا داروسازی دانا ۲۷,۱٠٠ ۲۷,۱٠٠
  ۱.۲۸
  ۱,۳۷٠,۸۸۷ ۲۷,۴۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۲,۱۲٠ ۱۲,۱۲٠
  ٠.۱۷
  ۱۸۸,۷۳۵ ۱۲,۱٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۵,۳٠٠ ۳۵,۲٠٠
  ۱.۶۷
  ۶۹۲,۱۱۵ ۳۵,۹٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۷,۲۵٠ ۱۷,۳۸٠
  ٠.۹۸
  ۲۵۴,۸۹۶ ۱۷,۴۲٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۳,۶٠۸ ۳,۵۸۴
  ٠.۶۷
  ۱,۴۸۱,۳۵۱ ۳,۵۸۴
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۵٠٠ ۶,۵۴٠
  ۲.۸۴
  ۳,۱۷٠,۶۹۷ ۶,۶۹٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۲,۸۲٠ ۱۳,۴۷٠
  ۵.۶۷
  ۶۳۹,۱٠۹ ۱۳,۵۹٠
 • دسبحان سبحان دارو ۶,۷٠٠ ۶,۶۷٠
  ٠.۴۵
  ۱۶٠,۴۲۴ ۶,۶۷٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۷۸٠
  ۱.۲۳
  ۱۱۳,۴۸۴ ۲۲,۷۲٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۵,٠۲٠ ۲۵,٠۱٠
  ٠.۲
  ۱۶٠,۴۸٠ ۲۴,۹۷٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۹,۲٠٠ ۲۹,۱۵٠
  ٠.۵۲
  ۵۹۹,۱۴۷ ۲۹,٠۵٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱٠,۵۸٠ ۱٠,۴۱٠
  ۲.۱۲
  ۷۹۸,۸۱۲ ۱٠,۳۶٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۷,٠۲٠ ۱۶,۹۴٠
  ٠.۴۱
  ۵۳,۸۳۷ ۱۶,۹۵٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۴۴,۵٠٠ ۴۴,۵٠٠
  ٠
  ۱۹۳,۳۹۷ ۴۴,۵٠٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲,۴٠٠ ۲,۳۸۸
  ٠.۳۳
  ۲,۸۶۶,٠۱۹ ۲,۴٠۸
 • دکیمی کیمیدارو ۲٠,۷۳٠ ۲٠,۹۱٠
  ۱.۲۹
  ۲۷۹,۶۴۷ ۲۱,٠٠٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۹,۱٠٠ ۱۹,۳٠٠
  ۱.۶۵
  ۳۷۳,۷۳۸ ۱۹,۴۲٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱,۴۶۷ ۱,۴۸۹
  ۲.۱۳
  ۳,٠۸۷,۴۵٠ ۱,۴۹۹
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۱۸,٠۲٠ ۱۸,۳٠٠
  ۴.۹۶
  ۱,۴۵۷,۶۳۲ ۱۸,۹۶٠
 • دی بانک دی ۷٠۳ ۷۱٠
  ۱.۵۴
  ۴۳۴,۸۴۸,۲۷۱ ۷۱۴
 • دیران ایران‌دارو ۱۱,۹۴٠ ۱۲,٠۳٠
  ۴.۳۳
  ۱,۳۸۵,۹۷۷ ۱۲,۴۸٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۲,۴۵۴ ۲,۴۴٠
  ۴.۹۶
  ۱۴۷,٠۴۸,۳٠۱ ۲,۳۳۸
 • رافزا رایان هم افزا ۵۲,۶٠٠ ۵۲,۸٠٠
  ٠.۴۷
  ۴۴,۲۲۶ ۵۲,۸۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳,۸۴۱ ۳,۸۳۵
  ٠.٠۵
  ۱,۶۳۳,۲۳۸ ۳,۸۳۹
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۱٠۵ ۴,۱٠۱
  ٠.٠۷
  ۱,۱۵۷,٠۴۱ ۴,۱٠۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۷۷۹ ۲,۷۹۹
  ۴.۹۹
  ۱۳,٠۸۳,۲۳۵ ۲,۹۲۵
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۴,۴۳٠ ۱۴,۶۸٠
  ۲.٠۴
  ۲,۶۹۴,۳۶۶ ۱۴,۷۳٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۹,۷۳٠ ۹,۸۱٠
  ۲.۷
  ۹۷۷,۸۸٠ ۱٠,٠٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۸,۵۲٠ ۱۸,۴۱٠
  ٠.۲۲
  ۸۵۸,۷۸۷ ۱۸,۵۶٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱٠۵,۹۵٠ ۱٠۵,۷٠٠
  ۱.۹۴
  ۴۱۲,۹۹۴ ۱٠۸,٠۵٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۴۳٠ ۲,۴۷۴
  ۳.۳۸
  ۳,۱۲۶,۲۴۶ ۲,۵۱۵
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۸,۶۹٠ ۳۸,۷۱٠
  ٠.٠۵
  ۷۴۷,۶۸۴ ۳۸,۶۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۹,٠۴٠ ۱۹,۵۳٠
  ۵.۵۱
  ۷۴۲,۳۵۶ ۲٠,۱۵٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳,۴۵۳ ۳,۴۸٠
  ۱.۵۴
  ۱,۸۱۱,۱۶۹ ۳,۵٠۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۴,۹۱۸ ۴,۹۱۱
  ٠.۳۸
  ۱,۳۲٠,۳۱۹ ۴,۹۳۷
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۷,۸٠٠ ۷,۸۶٠
  ۱.۲۷
  ۳,۱٠۸,٠۷۶ ۷,۹٠٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱,۸۸۵ ۱,۸۵۹
  ۱.۳۱
  ۱٠,۹۴۹,۴۸٠ ۱,۹۱٠
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۱,۷٠٠ ۲۱,۳٠٠
  ۲.۱۲
  ۸۱۳,۳۷۷ ۲۱,۲۵٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۲,۳۹٠ ۱۲,۲۲٠
  ۱.۸۲
  ۱,۸۳۸,۱۹۲ ۱۲,۶۲٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۸,۹۸٠ ۸,۹۴٠
  ۵.۹
  ۲,۱۳۱,۸۹۲ ۸,۴۸٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۶,۳۷٠ ۶,۳۸٠
  ۵.٠۷
  ۳,۲۹۱,۵۸۲ ۶,۷۱٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۸۹٠
  ۲.۲۸
  ۳٠۳,٠٠۱ ۱۸,٠۱٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۹,۷۱٠ ۹,۷۲٠
  ۱.۵۷
  ۱,٠۷۳,۸۵۶ ۹,۵۶٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۴۶,۵۵٠ ۴۷,۴۵٠
  ٠.۹۶
  ۳۷۲,۶۵۲ ۴۷,٠٠٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱۱,۳۸٠ ۱۱,۳۷٠
  ۱.۸۱
  ۲,۶۹۳,۳۴۸ ۱۱,۵۹٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۶,۸۴٠ ۱۶,۹۱٠
  ٠.۲۴
  ۳۱۹,۸۲۴ ۱۶,۸۸٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۷,۷۲٠ ۲۸,٠۶٠
  ۱.۳۹
  ۴۴,۲۶۳ ۲۸,۱۱٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۱۸,۶۶٠ ۱۸,۴۲٠
  ۱.۵۸
  ۲٠۷,۴۷۱ ۱۸,۳۷٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳٠,۵٠٠ ۳٠,۳۷٠
  ۲.٠۱
  ۶۱۹,۱۲۴ ۲۹,۹٠٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۱,٠٠٠ ۵٠,۴۵٠
  ٠.۲
  ۱۶۷,٠۹۳ ۵٠,۹٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۵۹,٠۵٠ ۵۶,۹٠٠
  ۵.۹۲
  ۱,٠۷۴,٠۱۴ ۵۵,۷۵٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۸,٠٠٠ ۳۷,۵۸٠
  ۱.۴۱
  ۱۵۵,٠۸۲ ۳۷,۴۷٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۳,۴۵٠ ۳,۵٠۳
  ۲.۵۴
  ۲۳,۹۲۷,۸٠۹ ۳,۵۴٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۳۹,۴٠٠ ۳۸,۴۹٠
  ۲.۸۵
  ۶۳,۳۸۲ ۳۸,۳۱٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۴,۶۱٠ ۲۵,۵۷٠
  ۳.۷۹
  ۴٠,۱۹۲ ۲۵,۵۸٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۹,۸۱٠ ۹,۸۳٠
  ٠
  ۳,۳۲۴,۷۹٠ ۹,۸۱٠
 • سپید سپید ماکیان ۱۸,۷۸٠ ۱۸,۷٠٠
  ۲.۱۴
  ۲,٠۲۳,۴۴۳ ۱۹,۱۹٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۲٠,۵٠٠ ۲٠,۴۵٠
  ۲.۱۵
  ۲۶۱,۱۶۵ ۲٠,۹۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۶,۵۲٠ ۲۶,۷٠٠
  ۱.۵۲
  ۳۹۱,۲۷۹ ۲۶,۹۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۵۵,۳۱٠ ۵۵,۵۵٠
  ٠.۴۷
  ۲۸,٠۱۶ ۵۵,۵۷٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۴,۱۵٠ ۲۴,۱۶٠
  ٠.۴۵
  ۱۸۱,۱۵۲ ۲۴,۲۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۱,۶۱٠ ۲۱,۷۹٠
  ٠.۸۳
  ۴۴,۷۲۷ ۲۱,۷۹٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۸,۲۸٠ ۱۸,۴۱٠
  ۵.٠۴
  ۱,۶۵۲,۳۷۶ ۱۹,۲۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۴,٠۹٠ ۲۴,۳۵٠
  ۱.۱۱
  ۲۱,۷۴۱ ۲۴,۳۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۵,۹۹٠ ۶,٠۲٠
  ٠.۸۳
  ۸۴۵,۵۸۳ ۶,٠۴٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۴,٠۸۳ ۴,۱٠۷
  ۳.۶۳
  ۱,۸٠۵,۱۵۹ ۴,۲۳۷
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲٠,۹۷٠ ۲٠,۹۵٠
  ٠.۱
  ۱۱۴,۶۱۹ ۲٠,۹۵٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۵٠٠ ۷,۵٠٠
  ٠.۹۴
  ۳,۷۲٠,٠۳۸ ۷,۴۳٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۲۱٠ ۸,٠۸٠
  ۲.۶۳
  ۸۲۶,۸۵۲ ۸,٠٠٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۵۱,۷٠٠ ۵۱,۶۱٠
  ٠.۶۲
  ۵۱۳,۳۶۲ ۵۱,۳۸٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲٠,٠٠٠ ۲٠,۱۱٠
  ۱.۳۳
  ۴۶۵,۷۶۴ ۲٠,۲۷٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۱۳,۷٠٠ ۱۴,۲٠٠
  ۳.۶۶
  ۴۸,۸۶۱ ۱۴,۲۲٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۷,۶۳٠ ۱۷,۸۴٠
  ۱.۱۸
  ۳۵,۸۸۱ ۱۷,۸۴٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۸۳,۲۳٠ ۸۳,۱۷٠
  ۱.۳۳
  ۱۱۸,۵٠۷ ۸۴,۳۵٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۶,۳۶٠ ۱۶,۳۹٠
  ٠.۵۵
  ۱,۳۱۱,۶۹۸ ۱۶,۴۵٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۸,۵۳٠ ۳۸,۹۶٠
  ۱.۲۶
  ۱۲۶,۳۲۸ ۳۹,٠۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۱,۶٠٠ ۴۱,۳۷٠
  ٠.۵۶
  ۱۲,۷۷۲ ۴۱,۳۷٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱۴,۶۱٠ ۱۴,۴۷٠
  ۴.۹۶
  ۱۶,۵۳۶,۲٠۳ ۱۳,۹۲٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۴,۸۶٠ ۱۵,٠۴٠
  ۱.۲۶
  ۱۶٠,٠۹۲ ۱۵,٠۵٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۸۹٠ ۱۲,۷۴٠
  ۱.۳۴
  ۱,۴۳۹,۲۹۷ ۱۲,۷۲٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۶,٠۲٠ ۶,٠۸٠
  ۲.۵۹
  ۵,۹۶۲,۸۳۵ ۶,۱۸٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۵,٠۹٠ ۲۵,۵۲٠
  ۲.۸۶
  ۲۷۸,۳۷۳ ۲۵,۸۳٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۴,۹۹٠ ۲۴,۸۹٠
  ۵
  ۶,٠۵۹,۶۸۲ ۲۳,۸٠٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۸,۲۵٠ ۲۷,۹۷٠
  ۱.۴۷
  ۱۹۱,۵۳۴ ۲۷,۸۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۸,۶۶٠ ۸,۵۱٠
  ۲
  ۱,۱۸۲,۱۱۱ ۸,۴۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۱۴٠ ۷,۱۱٠
  ۱.۸۵
  ۵,۹۷۵,۷۱۷ ۷,٠۱٠
 • سیستم همکاران سیستم ۵,۸۳٠ ۵,۸۹٠
  ۱.۱۹
  ۴۳۹,۳۹۷ ۵,۹٠٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۷,۳۸٠ ۷,۳۹٠
  ٠.۴
  ۴۱۳,٠۵۶ ۷,۴۱٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۱,۱۹٠ ۲۱,۳۱٠
  ۲.٠۳
  ۹۶٠,۸٠۴ ۲۱,۶۳٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۴,۷٠٠ ۳۴,۱۷٠
  ۳.۱۵
  ۱,۷۶۹,۳۵۱ ۳۳,۶۴٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۲,۹۸٠ ۱۲,۹۸٠
  ۱.۲۹
  ۴۷۷,٠۹۶ ۱۳,۱۵٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱٠,٠٠٠ ۱٠,٠۴٠
  ٠.۴
  ۲۶۹,۸۲۶ ۱٠,٠۴٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۹,۹٠٠ ۲٠,٠٠٠
  ۱.۴۹
  ۴,۱۸۷,۶۷٠ ۲٠,۲٠٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۶,٠۲٠ ۱۶,۳۹٠
  ۳.۲
  ۵,۶۲۷,۶۳۸ ۱۶,۵۵٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠٠,۸٠٠ ۹۹,۸٠٠
  ۲.۸۶
  ۳۸۳,۷۶۱ ۹۸,٠٠٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۷,۵۱٠ ۷,۵۶٠
  ۲.۳۴
  ۵۱,۶۴۶,۲۶۹ ۷,۶۹٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۶۳٠
  ۲.۳۲
  ۲,۸۲۵,۹۸۱ ۱۳,۸۲٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۴,٠۷٠ ۴,۱۵۱
  ۲.۱۶
  ۷۲۶,۵۵۵ ۴,۱۶٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۵۸٠
  ۱.۹۲
  ۲٠۴,۵۴۹ ۱۳,۵۴٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۵۵۶ ۱,۵۷۴
  ۱.۴۶
  ۲,۶۴۵,۶۸۵ ۱,۵۷۹
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۸۴,٠٠٠ ۱۸۵,۴۱٠
  ۱.۱
  ۹۴۸,۲٠۸ ۱۸۶,٠۵٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۲۱٠ ۶,۲۳٠
  ۱.۵۸
  ۹۸,۱۸۲,۳۵۹ ۶,۳۱٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۹۵٠ ۴,۹۹٠
  ٠.۶
  ۶۳,۷۵۳,۶۲۶ ۴,۹۸٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۱,۶۱٠ ۱۱,۸۲٠
  ۲.٠۳
  ۶۱۹,۴۵۲ ۱۱,۸۵٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,۲۱٠ ۸,۴۵٠
  ۴.۴۲
  ۱,۳۷۵,٠٠۸ ۸,۵۹٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۸,٠٠٠ ۳۸,۶۹٠
  ۱.۹۶
  ۴۸۱,٠۱۷ ۳۸,۷۶٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴۱٠
  ٠.۸۸
  ۳۷۳,۶۱۱ ۱۱,۴٠٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۳,۳۱٠ ۱۳,۵٠٠
  ۵
  ۱۲,۷٠۷,۷۸۲ ۱۴,٠۱٠
 • شرانل نفت ایرانول ۴۵,۸٠٠ ۴۵,۳٠٠
  ۱.۵۵
  ۱۸۹,۵۲۵ ۴۵,۱٠٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳,٠۲۸ ۳,٠۴۳
  ٠.۷۵
  ۸,۹٠۶,۱۶۹ ۳,٠۵۱
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۹۳۳ ۹۳۲
  ۱.٠۶
  ۴۷۸,۸۴۳,۷۸۸ ۹۴۳
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱,۵۶۸ ۱,۵۸۱
  ۱.۲۶
  ۴,۶۵۱,۴۸۲ ۱,۵۸۸
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۴,۲٠٠ ۳۴,۴٠٠
  ٠
  ۹۳۴,۲۴۸ ۳۴,۲٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷۳,۶۱٠ ۷۳,۹۲٠
  ٠.۲۲
  ۶۴۴,۸۲۲ ۷۳,۷۷٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۸۶٠
  ۱.۲۳
  ۷۲۴,۵۸۳ ۱۸,۷۷٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۹۶۶ ۹۸۳
  ۲.۹۱
  ۷,٠۵۲,٠۲۷ ۹۹۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۶,۳۵٠ ۶,۴٠٠
  ۵.۶۵
  ۴۵,۸۸۵,۸۲٠ ۶,۷۳٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۲۸,۷۵٠ ۲۸,۶۵٠
  ٠.۵۲
  ۳٠۳,۲۱۳ ۲۸,۶٠٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳,۲٠٠ ۳,۲۳۲
  ۱.۸۷
  ۴,۱۱۲,۳۳۷ ۳,۲۶۱
 • شکلر نیروکلر ۱۸,۱۲٠ ۱۷,۹۳٠
  ۱.۱۷
  ۲۸۲,۵۴۱ ۱۷,۹۱٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۶۸,۴۸۸ ۲۶۸,۴۸۸
  ٠
  ۱,۴۵۲ ۲۶۸,۴۸۸
 • شگل گلتاش‌ ۴,۳۴۷ ۴,۳۹۲
  ۱.۳۶
  ۶۹۷,۲۶٠ ۴,۴٠۷
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۹,۵۸٠ ۹,۶٠٠
  ٠.۲۱
  ۲,۹۳۲,۵۳۳ ۹,۶٠٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۴,۴۳۸ ۴,۴۵۸
  ٠.۸۵
  ۱,۴۵۳,۸۲۳ ۴,۴۷۶
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶,۹۷٠ ۷,۱۴٠
  ۲.۹۲
  ۱,۳۷۶,۹۴٠ ۷,۱۸٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۱۲٠
  ٠.۱۵
  ۱,٠٠۶,۸۲۴ ۱۳,۱۴٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۸,۸٠٠ ۶۸,۲۳٠
  ۱
  ۱۷۴,۳۲۵ ۶۸,۱۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۹,۱۵٠ ۹,۱۲٠
  ۱.۴
  ۵,۴۳۹,۲۵٠ ۹,۲۸٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۴,۷۱۳ ۴,۶۷۵
  ۱.٠۱
  ۴,۷۲۳,۲۳۷ ۴,۶۶۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۶۲,۶۸٠ ۶۲,۶۸٠
  ۴.۹۹
  ۳٠۶,۹۲۶ ۶۵,۹۷٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۸,۱۸٠ ۸,۴۴٠
  ۳.۵۴
  ۳۴۶,۵٠۶ ۸,۴۸٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳,۳۸۲ ۳,۴۲۵
  ۱.۲
  ۱۱,۸۳۵,۳۴۳ ۳,۴۲۳
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵٠,۲۴٠ ۵٠,۴۶٠
  ۳.۶۳
  ۲۳۹,۹۵۶ ۵۲,۱۳٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۲۵٠
  ٠.۱۹
  ۲٠۴,۹۷۵ ۲۶,۲۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۹,۲۳٠ ۹,۳٠٠
  ۱.۳۹
  ۵۳۹,۳۷۲ ۹,۳۶٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۶۳٠
  ٠.۱۶
  ۳۵٠,۴۴۳ ۱۲,۵۷٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۲,۱٠٠ ۲,۱۱۳
  ٠.۹۹
  ۱٠,۵۳۳,۲۶۵ ۲,۱۲۱
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۹,۸۲٠ ۱٠,٠۵٠
  ۳.۸۲
  ۸۵۲,۳۴۶ ۱٠,۲۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۵,۳٠٠ ۳۵,۴۷٠
  ۳.۳۹
  ۳۷۷,۹۴۷ ۳۶,۵۴٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۱,۳۹٠ ۳۱,۳۲٠
  ۴.۹۸
  ۶۹٠,۵۹۳ ۲۹,۹٠٠
 • غدیس پاکدیس ۹,۸۷٠ ۱٠,٠٠٠
  ۲.۱۸
  ۷۷۲,۶٠۷ ۱٠,٠۹٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۷,۳۷٠ ۷,۳۹٠
  ٠.۵۴
  ۲,۴۴۹,۷٠۴ ۷,۴۱٠
 • غسالم سالمین‌ ۲,۸۱۶ ۲,۸۱۸
  ٠.۸۸
  ۲,۵۲۵,٠۲۱ ۲,۸۴۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳,۸۹۸ ۴,٠۳۳
  ۳.۷۵
  ۴۵۱,۴۶۱ ۴,٠۵٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳,۳۴۲ ۳,۳۳۸
  ٠
  ۱,۴۱۶,۸۶۵ ۳,۳۴۲
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۶,۳۴٠ ۱۶,۶۸٠
  ۲.۲۷
  ۱۲۹,۸۲۵ ۱۶,۷۲٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۲۲۲ ۴,۲٠۹
  ۱.٠۵
  ۳,۱۶۱,۶۸۴ ۴,۲۶۷
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۱٠۵ ۲,۱۳۶
  ۱.۹۱
  ۵,۸۴۴,۱۱۷ ۲,۱۴۶
 • غصینو صنعتی مینو ۹,۲۷٠ ۹,۳۸٠
  ۱.۸
  ۱,۴۸٠,۱۹٠ ۹,۴۴٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۵,۴۵٠ ۵,۴۷٠
  ۴.۸۹
  ۲,۱۲۵,۶۲۵ ۵,۷۳٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۳۶,٠۶٠ ۳۵,۹۵٠
  ٠.۴۷
  ۵۵٠,۲۵۴ ۳۵,۸۹٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱,۳۱۱ ۱,۳۱۸
  ٠.۴۶
  ۲,٠۱۳,۱۵۳ ۱,۳۱۷
 • غگز گز سکه ۷,۱۹٠ ۷,۱۹٠
  ۱٠.۲۹
  ۶٠,٠٠٠ ۸,٠۱۵
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۸۲۳ ۳,۸۵۴
  ٠.۱۶
  ۲۲,۷۳۹,۵۱۵ ۳,۸۱۷
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۳۴,۶٠٠ ۳۵,۳٠٠
  ۴.۱۶
  ۲۴۳,۱۱۹ ۳۶,۱٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۹,۲٠٠ ۹,۳۴٠
  ۲.٠۲
  ۴۸۱,۸۶۸ ۹,۳۹٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۱,۱۳٠ ۱۱,۲۶٠
  ۲.۲
  ۵۷۸,۴۵۳ ۱۱,۳۸٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۱,۸۶۸ ۱,۸۷۵
  ۱.۷۴
  ۹,٠۵۲,۳۵۷ ۱,۹٠۱
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۴۳٠
  ٠.۹۶
  ۲۲۴,۱٠۱ ۱٠,۴۲٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵,۹۵٠ ۵,۹۵٠
  ۲.۹۴
  ۶,۳۳۴,۱۱۵ ۵,۷۸٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۹,٠۲٠ ۸,۹۶٠
  ۲.۷
  ۹,٠۸۳,۵۸٠ ۹,۲۷٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۴,۷۶٠ ۴,۷۶٠
  ۴.۸
  ۴٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠
 • غویتا ویتانا ۳,۶۵٠ ۳,۵۶۵
  ۳.۴۶
  ۳۸,۶۶۶,۱۴۸ ۳,۵۲۸
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,٠۱٠ ۱,٠٠۴
  ٠.۸۸
  ۴۶,۷۷۹,٠۸۸ ۱,٠۱۹
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۲۶۴ ۱,۲۵۷
  ۲.۲۴
  ۲۹,۳۹۲,۷۱۶ ۱,۲۹۳
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۳۱٠ ۸,۴۳٠
  ۱.٠۷
  ۲٠,٠۸٠,۳۹۸ ۸,۴٠٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۸,۴۶٠ ۱۸,۴۶٠
  ٠.۶۵
  ۲,۷۸۵,۸٠۳ ۱۸,۵۸٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۶,۴۵٠ ۶,۵۲٠
  ۱.۳۸
  ۳۳۱,۱۱۴ ۶,۵۴٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۸,۳٠٠ ۱۸,۶۹٠
  ۲.۱۴
  ۱٠۷,۱۱۶ ۱۸,۷٠٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۴,۳۴٠ ۲۴,۳۵٠
  ٠.۱۲
  ۱,۳۸۶,۷۱۸ ۲۴,۳۷٠
 • فپنتا سپنتا ۴۳۴,۹۲٠ ۴۲۵,۱۷٠
  ۱.۶۲
  ۱۱٠,۳۱٠ ۴۴۲,٠۸٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۸,٠۵٠ ۸,٠۸٠
  ۱
  ۴,۹۵۵,۷۹۷ ۷,۹۷٠
 • فجام جام‌دارو ۴,۶۱٠ ۴,۵۸۳
  ٠.٠۷
  ۱,۵۹۱,۵۲٠ ۴,۶٠۷
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۲,۳۳٠ ۱۲,۲۱٠
  ٠.۲۴
  ۱,۲٠۸,۸۸۶ ۱۲,۳٠٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۲,۸۵٠ ۲,۸۴۶
  ٠.۱۸
  ۴,۵۹۳,۲٠۴ ۲,۸۵۵
 • فخاس فولاد خراسان ۱۸,۲۲٠ ۱۸,۷۹٠
  ۳.٠۳
  ۴۴,۹۳۶ ۱۸,۷۹٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۴,٠۶٠ ۴,٠۸۲
  ٠.۵۱
  ۹,۱۵۱,۱۸۵ ۴,٠۸۱
 • فرابورس فرابورس ایران ۹,۳۱٠ ۹,۳۵٠
  ۳.٠۲
  ۱٠,۹۹۱,۸۱۲ ۹,۶٠٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۵,٠٠٠ ۲۴,۸۳٠
  ۱.۹۶
  ۸۸۸,۲۶٠ ۲۴,۵۲٠
 • فرود فولاد شاهرود ۳,۸٠٠ ۴,۱۱۷
  ۲۹.۶۳
  ۱۳۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵,۴٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۵,۲۸٠ ۵,۳٠٠
  ۱.۳۱
  ۱,۷۱۴,٠۳۴ ۵,۳۵٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۲۴,۷٠٠ ۲۴,۷٠٠
  ٠
  ۵۷۳,۱۱٠ ۲۴,۷٠٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۷۳٠
  ۲.۲۶
  ۹۵۴,۶٠۲ ۱۲,۸۴٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۹۵٠
  ۱.۵۵
  ۱٠,۲۹۹,۲۹۲ ۲۲,۵۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۴,۹۴۷ ۴,۸۶۷
  ۱.۱۷
  ۴,۹۴۶,۴۳۳ ۴,۸۹٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳,۲۹۲ ۳,۲۹۳
  ٠.۲۱
  ۳,۲۲۵,٠۱۹ ۳,۲۸۵
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۴,۹۱٠ ۲۵,۳۷٠
  ۲.۴۷
  ۴۸۲,۶۵٠ ۲۵,۵۴٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۵۵٠
  ۲.۷
  ۹٠٠,۹۳۹ ۱۲,۶٠٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱,۲۹۶ ۱,۳٠۷
  ۴.۹۲
  ۱۵,۱۶۴,٠٠۱ ۱,۳۶۳
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۱۷,۲۲٠ ۱۷,۱۸٠
  ٠.٠۶
  ۵۲۷,۶۱۲ ۱۷,۲۱٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۹,۳۲٠ ۹,۲۶٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۴۸۷,۶۲۴ ۸,۸۸٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۴,۹۵٠ ۱۵,۱۷٠
  ۲.۶۷
  ۳۷۶,۱۵۹ ۱۵,۳۶٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۶۴۱ ۱,۶۴۶
  ۴.۹۸
  ۵۷,۴۶۴,۷۴۲ ۱,۷۲۷
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱۹,۲۸٠ ۱۹,۲۸٠
  ٠.۲۴
  ۱,٠٠٠ ۱۹,۲۳۴
 • فمراد آلومراد ۲۲,۶٠٠ ۲۲,۱۸٠
  ٠.۱۳
  ۴,۳۱۱,۲۷۸ ۲۲,۵۷٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۵,۵۵٠ ۵,۵۸٠
  ٠.۱۸
  ۳۷,۵۳۴,۵۳۷ ۵,۵۶٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۵,۶۹٠ ۲۵,۶۵٠
  ۵.۹۸
  ۲,۳۹٠,٠۵۶ ۲۴,۲۴٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۴۲,٠٠٠ ۲۳۷,۲۳٠
  ٠.۴۱
  ۳۸۸,۵٠۱ ۲۴۱,٠۲٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۵۲٠ ۵,۵۲٠
  ۱.۱
  ۹۸,۲۶۵,۱۹۴ ۵,۴۶٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۲۵٠ ۷,۲۶٠
  ٠.۱۴
  ۴۲۵,٠۶۳ ۷,۲۶٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۸,۶٠٠ ۸,۵۵٠
  ٠
  ۳,۶۸۴,٠۷۸ ۸,۶٠٠
 • قاسم قاسم ایران ۴,۸٠۱ ۴,۷۹۶
  ٠.۲۹
  ۲,٠۸۱,۵۳۶ ۴,۷۸۷
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۶۳٠ ۸,۶٠٠
  ٠.۴۷
  ۶۹,۴۴۵ ۸,۵۹٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۲۴٠ ۲,۲۷٠
  ٠.۳۱
  ۲۹,۹۸۵,۹۲٠ ۲,۲۴۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۸۱٠
  ۴.۹۳
  ۱۱,۱۹۹,۳۹۸ ۱۱,۱۵٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۶,٠٠٠ ۱۶,٠۹٠
  ۱.۱۱
  ۸۶۶,۶۶۳ ۱۶,۱۸٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴,۱٠۷ ۴,٠۷٠
  ۱.۳۳
  ۶۶۹,۸٠۹ ۴,٠۵۳
 • قشکر شکرشاهرود ۱,۷۳٠ ۱,۷۲۲
  ۱.٠۵
  ۲,۵٠۲,۷۷۶ ۱,۷۱۲
 • قشهد شهد ۱۲,۹۵٠ ۱۳,٠۵٠
  ٠.۸۴
  ۱۸۵,۲۵۶ ۱۳,٠۶٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۴,۸۱٠ ۴,۹۵٠
  ۵.۳۱
  ۲,۳۸٠,۲۶۱ ۵,٠۸٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۶۹,۶۵٠ ۷٠,۱۸٠
  ٠.۷۷
  ۱۷,۶۲۷ ۷٠,۱۹٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۵,۴۲٠ ۲۵,۴۲٠
  ۵
  ۱,٠۱۹,۵۱۲ ۲۴,۲۱٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۹,۷۷٠ ۹,۷۴٠
  ٠.۱
  ۳۶٠,۵۱۷ ۹,۷۶٠
 • قنیشا قند نیشابور ۱,۸۳۷ ۱,۸۵۵
  ٠.۶
  ۵,۵۶۶,٠٠۶ ۱,۸۴۸
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۶,٠۹٠ ۶,٠۲٠
  ۱.۱۶
  ۹۵,۴۴۸ ۶,٠۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۹,۶۷٠ ۹,۷۱٠
  ۴.۹۲
  ۳,۹۶۶,٠۶٠ ۱٠,۱۷٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۶۵٠
  ۲.۵۱
  ۲,٠۴۸,۸۷۱ ۲۱,۹۵٠
 • کالا بورس کالای ایران ۱۴,۱۲٠ ۱۴,۱۵٠
  ٠.۶۴
  ۲۳,۶۶۹,۸۸۵ ۱۴,٠۳٠
 • کاما باما ۴,۶۲٠ ۴,۶۲۴
  ۲.۵۵
  ۱۶,۳۵۸,۸۷۷ ۴,۷۴۱
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,٠۴٠ ۵,٠۳٠
  ٠.۲
  ۲,۸۸۶,۱۶۶ ۵,٠۳٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۶,۶۹٠ ۱۶,۶۷٠
  ۴.۹۷
  ۱۴,۱۶۷,۶۹۵ ۱۵,۹٠٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۶,۷۱٠ ۲۶,۶۷٠
  ۱.۹۱
  ۵۱۵,٠۷۶ ۲۶,۲۱٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶,۵۴٠ ۶,۹۳٠
  ۵.۶۳
  ۳٠,٠٠٠ ۶,۹۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۶,۹۵٠ ۶,۹۲٠
  ۲.۲۵
  ۲,۱۶۵,۵۵۵ ۷,۱۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۷,۸۹٠ ۷,۹۲٠
  ۱.۷۴
  ۳۵۹,۳۶۱ ۸,٠۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۱,۵۲٠ ۱۱,۶۴٠
  ۲.۲۱
  ۸۷۵,۹۶۱ ۱۱,۷۸٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۸,۲۵٠ ۸,۱۹٠
  ۴.۹۶
  ۸,٠۳۵,۷۷۵ ۷,۸۶٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۶,۵۶٠ ۶,۷۴٠
  ۲.۶۷
  ۳,۶۶۴,۱۱۷ ۶,۷۴٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۳,۵۴٠ ۱۳,۶۷٠
  ۱.۱
  ۱,۳۷٠,۷۵۳ ۱۳,۶۹٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۵,۱۸٠ ۵,۱۴٠
  ٠.۱۹
  ۵,۵۴٠,۲۹۷ ۵,۱۹٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۲,۹۴٠ ۱۲,۹۴٠
  ٠.۱۵
  ۴۱۱,۵۳۳ ۱۲,۹۶٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۴,۸۷٠ ۵۵,۱۳٠
  ۳.۱۹
  ۱,۱٠۷,۱۶۱ ۵۶,۶۸٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۴۹۷ ۱,۴۹۴
  ٠
  ۴,۷۵۲,۵۱٠ ۱,۴۹۷
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۹,٠٠٠ ۵۷,۹۵٠
  ۲.۴۳
  ۷۳۶,۷۲۳ ۵۷,۶٠٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۶۴ ۷۵۹
  ۲.۳
  ۷۷,٠۵۳,۲۷۵ ۷۸۲
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۱,۹۸٠ ۲۱,۶۴٠
  ۱.۲
  ۱,۲۴۱,۳۴٠ ۲۱,۷۲٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۱۶,۳۴٠ ۱۶,۳۵٠
  ٠.۱۸
  ۲۶۵,۹۵۵ ۱۶,۳۷٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۷,۱۹٠ ۲۷,٠۴٠
  ۱.۸۴
  ۶۴۵,۷۹۳ ۲۶,۷٠٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۳۵,۳٠٠ ۳۶,۱۴٠
  ۴.۲۳
  ۲٠۲,۶۷۵ ۳۶,۸۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۶,۸٠٠ ۶,۸۷٠
  ۳.۱۳
  ۱,۷۴۷,٠۴۴ ۷,٠۲٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۶,۴۱٠ ۶,۳۹٠
  ۱.۵۸
  ۲,۶۱۲,۴۸۴ ۶,۳۱٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷,۵۵٠ ۷,۶۵٠
  ۱.۸۲
  ۶۲۱,۱۱۹ ۷,۶۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۳,۸٠٠ ۸۳,۶۵٠
  ٠.۶
  ۴۶,۴۸۵ ۸۳,۳٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۵۷٠
  ٠.۳۳
  ۱,۴۱۶,٠۹۳ ۱۸,٠۶٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۳۳۷ ۳,۳۴۴
  ٠.۷۴
  ۱,۸۹۴,۳۱۲ ۳,۳۶۲
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۷,۱۷٠ ۷,۱۱٠
  ۱.۲۷
  ۱,۱۷٠,۶۴۹ ۷,٠۸٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۲,۸٠٠ ۱۳,٠۲٠
  ۲.۷۴
  ۳۲۸,۵۳٠ ۱۳,۱۶٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۱,۱۴٠ ۱۱,۴۳٠
  ۳.۳
  ۳,۱۸۳,۵٠۱ ۱۱,۵۲٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۳,۴٠٠ ۴۳,۹۵٠
  ۱.۲۵
  ۱۱٠,۶٠۵ ۴۳,۹۵٠
 • کلر کلر پارس ۷۵,۴٠٠ ۷۵,۲٠٠
  ٠.۶
  ۲۷۳,٠۷۸ ۷۴,۹۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۴,٠۴٠ ۲۳,۹۸٠
  ٠.٠۸
  ۴۸۵,۸۱۴ ۲۴,٠۶٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲,۹۳۵ ۲,۹۵٠
  ۲
  ۱۱,۲۹۸,٠۴۷ ۲,۹۹۵
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۴,۹۹٠ ۴,۹۴٠
  ۱.۳۸
  ۲,۵۶۹,۵۲۷ ۵,٠۶٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۴,۶۷٠ ۱۴,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۳,۲۳۱,۴۳۱ ۱۵,۴۴٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۵۷٠
  ۳.۴۸
  ۱,۲۴٠,۶۵۲ ۱۶,۶۸٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱٠,۵۳٠ ۱٠,۶۳٠
  ۲.۸۶
  ۱,۲٠۲,۶۵۲ ۱٠,۸۴٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۴۲۵ ۳,۳۶۲
  ۳.۳۵
  ۳,۱۸۷,۹۱۴ ۳,۳۱۴
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳,۸۸۶ ۳,۸۶٠
  ٠.۸
  ۲,٠۳۹,۸۸٠ ۳,۸۵۵
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۸,۱۵٠ ۸,۱۶٠
  ٠.۱۲
  ۲۳۳,۴۹۸ ۸,۱۶٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۶۶۱ ۷,۶۶۱
  ٠.٠۷
  ۱۷۸,۸۲۵ ۷,۶۶۶
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۵,۲۴٠ ۵,۱۹٠
  ۲.۱۴
  ۲,٠۲۶,٠۴۶ ۵,۱۳٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۲۳,٠۵٠ ۲۳,۱۴٠
  ۱.۹۶
  ۱,٠۱٠,۲۳۴ ۲۳,۵۱٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱٠,۸۳٠ ۱٠,۸۶٠
  ٠.۵۶
  ۴,۴۶۴,۳٠۹ ۱٠,۷۷٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱,۵٠٠ ۱,۴۸٠
  ۱.۷۶
  ۲۹,۹۱۵,۷۴۱ ۱,۴۷۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۲۲٠ ۵,۲۳٠
  ٠.۱۹
  ۵٠٠,۸۱۹ ۵,۲۳٠
 • لابسا آبسال‌ ۶,۱۲٠ ۶,٠۷٠
  ۱.۱۶
  ۹۳۷,۷۷٠ ۶,٠۵٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۱,۸۶٠ ۱۱,۹۲٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۵۸,۱۴۸ ۱۲,۴۸٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۷۳,٠٠٠ ۷۳,۵٠٠
  ۲.۴۲
  ۳۶۱,۳۵۷ ۷۴,۸۱٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۱۱,٠٠٠ ۱۱۲,٠۵٠
  ۱.٠۲
  ۹,۸۳۵ ۱۱۲,۱۴٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۷۱٠
  ۳.۸۸
  ۶۲٠,۲۶۲ ۲۳,۲٠٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۳۵,۸٠٠ ۳۵,۹٠٠
  ۱.۵۱
  ۱۴۹,۱۷۸ ۳۶,۳۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۶,۴٠٠ ۶,۳۵٠
  ٠.۹۵
  ۱,۷۹۱,۷۶۷ ۶,۳۴٠
 • ما بیمه ما ۴,٠۵۴ ۴,٠۴۷
  ٠
  ۶۷۴,۴۲۳ ۴,٠۵۴
 • مادیرا صنایع مادیران ۲,۲۹۵ ۲,۲۹۵
  ٠.۶۵
  ۲,۹۵۳,۸۷۳ ۲,۳۱٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۹۲,٠٠٠ ۱۹۱,٠٠٠
  ٠.۶۳
  ۱٠۹,۴۲۵ ۱۹٠,۸٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۶,٠٠٠ ۲۶,۴۳٠
  ۱.۲۹
  ۲,۳۶۸,۲۴۱ ۲۶,۳۴٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۶,۶۵٠ ۲۷,٠۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۵۴,۴۱۴ ۲۸,٠۵٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۶,٠۲٠ ۵,۹۹٠
  ٠.۳۳
  ۳,۹٠۵,۳۵۵ ۶,٠۴٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۹,٠۷٠ ۹,٠۶٠
  ۴.۹۸
  ۲,۵۱۶,۹٠۹ ۸,۶۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۳,۱٠٠ ۴۲,٠٠٠
  ۵.۳۸
  ۱,۴۲۹,۹۳۳ ۴٠,۹٠٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۱۵۲ ۱,۱۵۴
  ۱.۲۹
  ۷,۲۳۳,۱۹۷ ۱,۱۶۷
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۷,۷۸٠ ۱۷,۷۲٠
  ٠.۳۴
  ۲,۵۲۵,۳٠۶ ۱۷,۷۲٠
 • میهن بیمه میهن ۲,۲۷٠ ۲,۲۴۶
  ۱.۵۷
  ۱,۹۶۷,۳۲۱ ۲,۲۳۵
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۹,۲۴٠ ۸,۷۹٠
  ۵.۴۸
  ۷۴۶,۹۱۱ ۸,۷۶٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۴,۲۱۴ ۴,۲۴۴
  ۵.۹۸
  ۲,۵۲۷,٠۶۶ ۴,۴۸۲
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۸,٠٠٠ ۶۸,۲۳٠
  ۱.۲۶
  ۹٠,۷۸۲ ۶۸,۸۷٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۹۶,۳٠٠ ۹۷,۵۳٠
  ۲.۲۹
  ۱,۳۴۹,۹۴۹ ۹۸,۵۶٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۳۶۳ ۱,۳۴۴
  ۲.۱
  ۳,۲۵۵,۵۸۲ ۱,۳۳۵
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۴۱۹ ۲,۴۲۲
  ۳.٠۵
  ۴۸,۹۸۷,۱٠۶ ۲,۴۹۵
 • هجرت پخش هجرت ۱۷,٠۶٠ ۱۷,٠٠٠
  ٠.۲۴
  ۴۱٠,۲۳۲ ۱۷,٠۲٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱٠,۹۹٠ ۱۱,۲۴٠
  ۲.۵۷
  ۱,۳۱۳,۱۶۵ ۱۱,۲۸٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷,۵٠٠ ۷,۵۶٠
  ٠.۷۹
  ۱,٠۵۲,۳۳۶ ۷,۵۶٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۸,۷۸٠ ۸,۷۴٠
  ۱.۱۳
  ۹۶۷,۷۷۹ ۸,۸۸٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠۹,۷٠٠ ۱٠۹,۷۴٠
  ٠.۴
  ۹۱۶,۷٠۶ ۱٠۹,۲۶٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۴۹٠ ۲,۴۲۴
  ۳.۲۸
  ۱,٠۵۹,٠۷۶ ۲,۴۱۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۶,۴٠٠ ۶,۴٠٠
  ٠.۳۱
  ۳,۷۷٠,٠۳۱ ۶,۳۸٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۹۶٠ ۱۲,۹۴٠
  ٠.٠۸
  ۱,۷٠٠,۲۶۱ ۱۲,۹۷٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲,۲۸۱ ۲,۲۵۱
  ۲.۳۱
  ۴,٠۱۷,۲۱۱ ۲,۳۳۵
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۷۱۸ ۲,۶۸۶
  ۱.۴۲
  ۲,۴۶۳,۲۴٠ ۲,۶۸٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۹۹٠ ۸,۹۳٠
  ۵.۸۹
  ۱٠,٠٠۸,۶۶۹ ۸,۴۹٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۴۸٠ ۶,۴۵٠
  ٠.۷۸
  ۱,۱۳۴,۶۸۵ ۶,۴۳٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۵٠٠ ۱,۴۹۷
  ۱.۸۳
  ۵۶,۴۲۱,۱۱۹ ۱,۵۲۸
 • وبملت بانک ملت ۲,۹۱۴ ۲,۸۹۲
  ۱.٠۲
  ۷۷,۸۸۷,۶٠٠ ۲,۹۴۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۳,۵۹٠ ۱۳,۹۲٠
  ۲.۵۱
  ۱۱٠,۶۸۴ ۱۳,۹۴٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,٠۵٠ ۴,٠۷۲
  ٠.۶۶
  ۱,٠۴۸,٠٠۸ ۴,٠۷۷
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۴۷۹ ۱,۴۴۳
  ۲.۹۹
  ۶,٠۱۵,۳۷۱ ۱,۴۳۶
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۶۳۸ ۱,۶۳۸
  ۴.۹۹
  ۱۳۷,٠۳۸,۷۷۴ ۱,۷۲۴
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۸,۵۶٠ ۸,۵۴٠
  ٠.۲۳
  ۳,۹۵۱,۸۵۲ ۸,۵۴٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۸,۱٠٠ ۸,۱٠٠
  ۵.۸۸
  ۱,۶۴۱,۵۱۲ ۷,۶۵٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۴,۴۹٠ ۳۳,۵۷٠
  ۲.۸۹
  ۴۴۳,۶۹۴ ۳۳,۵۲٠
 • وپست پست بانک ایران ۴,۱٠٠ ۴,٠۹۲
  ٠.۱۲
  ۷,۶٠۷,۹۶۶ ۴,٠۹۵
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۲,٠۲۵ ۲,٠۱۹
  ٠.۶
  ۳,٠۱٠,٠۲۵ ۲,٠۱۳
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۴۸۹ ۱,۴۸۳
  ۱.۳۹
  ۷۹,۱۲۲,۲۳۸ ۱,۵۱٠
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۱۵۹ ۱,۱۱٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۳۲,۵۱۱ ۱,۱٠۴
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۶,۳٠٠ ۶,۱۷٠
  ۳.۷۹
  ۹۷۳,۸۶۷ ۶,٠۷٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,٠۱۱ ۳,۹۹۹
  ٠.۷۸
  ۱,۸۳۴,۳۱۱ ۳,۹۸٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۵,٠۲٠ ۵,٠۲٠
  ٠
  ۶۶۶,۲٠۷ ۵,٠۲٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۷,۲۵٠ ۷,۲۵٠
  ٠
  ۲,۱٠۵,۶۵۹ ۷,۲۵٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۸,۷۲٠ ۸,۹۱٠
  ۳
  ۷۱۲,۷۸٠ ۸,۹۹٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۳,۹۳۱ ۳,۸۹۹
  ۱.۱۱
  ۲۲,۶٠۳,۷۴۵ ۳,۹۷۵
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,۱۶٠ ۴,۱۴۳
  ٠.۴۳
  ۱,۶٠۷,٠۹۲ ۴,۱۴۲
 • ودی بیمه دی ۴,۳۱۷ ۴,۳۲٠
  ٠.۲۳
  ۴,٠٠۵,۴۱٠ ۴,۳۲۷
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۵,۵۳٠ ۵,۳۶۷
  ۳.۶۶
  ۵۳,۵۲۳,۷۱۸ ۵,۳۳۵
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۱۸۱ ۵,٠۵۹
  ۱.۹۵
  ۲۸,۲۸۹,۶۴۷ ۵,٠۸۲
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۸۸۶ ۸۷۵
  ۵.۹۸
  ۸۱,۴۳۲,۸۳۶ ۸۳۶
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۳۸٠ ۳,۳۹۷
  ٠.۶۲
  ۳,۵۷۴,۱٠۷ ۳,۴٠۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,٠٠٠ ۴,٠۱۴
  ٠.۷۲
  ۴,۵۳۸,۸۴۹ ۴,٠۲۹
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۶,۸۵٠ ۶,۸۶٠
  ٠.۱۵
  ۲,۳۴۳,۴٠۳ ۶,۸۶٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۵۵٠ ۲,۵۱۶
  ۲.۲
  ۳,۳۴۲,۲۵۱ ۲,۴۹۵
 • وسینا بانک سینا ۲,٠۲٠ ۱,۹۷۳
  ۲.۳۳
  ۶,۱۵۷,۳۲٠ ۱,۹۷۴
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۳۸٠ ۲,۴۴۶
  ۴.۴۲
  ۲,۸۵۸,۷۹٠ ۲,۴۹٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۱,۱۸٠ ۱۱,۱٠٠
  ٠.۷۲
  ۵,٠۶۱,۱۵۴ ۱۱,۱٠٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۷۵٠ ۱,۷۳٠
  ٠.۶۳
  ۶,۳۶٠,۵۸۵ ۱,۷۳۹
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۵۱٠
  ٠.۱۴
  ۵,۳۶۵,۶۱۳ ۱۴,۵۱٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۱۶۵ ۳,۱۵۵
  ٠.۳۲
  ۲۷٠,٠۵۸ ۳,۱۵۵
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,٠۹۸ ۴,٠۹۸
  ۱.۸
  ۴,۵۶۷,۳۱۹ ۴,۱۷۳
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲,۷۹۲ ۲,۷۸۵
  ۴.۸۴
  ۲,۴۹۷,۳۱۵ ۲,۹۳۴
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۹۲٠ ۲,۸۷٠
  ٠.۲۱
  ۱,٠۵۳,۷۹۳ ۲,۹۱۴
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,٠۶٠ ۳,٠۲۳
  ۱.۸۳
  ۱,۹۲۷,۴٠۷ ۳,٠٠۵
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲۸٠ ۱,۲۶۳
  ۱.۹۹
  ۲۱,۱۱۷,۳۶۱ ۱,۳٠۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۱۳۲ ۲,۱٠۷
  ۵.۹۶
  ۱۲,۱۹۵,۱۷۵ ۲,٠۱۲
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۸۱۷ ۲,۷۵۹
  ۲.۴۴
  ۲,٠۴۶,۸۱۴ ۲,۷۵٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۷,۵۴٠ ۷,۴۹٠
  ۵.۹
  ۲,۳۵۷,۶۲۵ ۷,۱۲٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۶,۸۸٠ ۶,۸٠٠
  ۱.۳۳
  ۱۸۷,۲۸۱ ۶,۷۹٠
 • ولملت واسپاری ملت ۳,۸۱٠ ۳,۸۷۱
  ۱.۷
  ۲۹٠,۷۳۹ ۳,۸۷۶
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۳۷۵ ۱,۴۲۱
  ۳.۵۱
  ۹۳۱,۵۱۵ ۱,۴۲۵
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۳,۷۴٠ ۳,۷۳۱
  ٠.٠۳
  ۲,۱۶۵,۷۹۱ ۳,۷۴۱
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۵,۱٠٠ ۵,۱٠٠
  ٠.۳۹
  ۹,۷۹۸,۹۶۹ ۵,۱۲٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۲۳۴ ۱,۲۵۴
  ۳.۲۲
  ۴,۸۳۳,٠۱۷ ۱,۲۷۵
 • وملل اعتباری ملل ۲,۸۹۲ ۲,۹۳۳
  ۱.۳۳
  ۲,۶۹۷,۷۵۳ ۲,۹۳۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۱٠,۴٠٠ ۱۱٠,۵٠٠
  ۲.۲۸
  ۱۳۹,۱۱۳ ۱۱۲,۹۸٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۴,۲۶۱ ۴,۲۸٠
  ٠.۴
  ۴,۳۹۷,۵۷۶ ۴,۲۷۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱٠۲
  ٠.۱۶
  ۲,۷٠۴,۹۱۹ ۳,۱٠۵
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۲۵۱ ۳,۲۵۸
  ٠.۹۱
  ۶,۹۷۵,۴۹۴ ۳,۲۸۱
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۴۹٠ ۲,۴۸۴
  ٠.۶۱
  ۴,۳۴۵,۸۲۳ ۲,۴۷۵
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۸,۶٠٠ ۸,۶٠٠
  ٠
  ۷٠۸,۷٠۷ ۸,۶٠٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۱,۷۹۷ ۱,۸۱۷
  ۱.۵۹
  ۲,۶۹۹,۱۸۹ ۱,۸۲۶
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۱۸۷ ۱,۱۸۵
  ٠.۱۷
  ۷,٠۹۹,۹۱۳ ۱,۱۸۵