شاخص کل : ۱,۴۲٠,۴۸۴
تغییرات: ۲.٠۵ % ، -۲۹,۷۴۱
حجم معاملات : ۵,۵٠۹,۴۳۶,۷۱۹
ارزش معاملات : ۳۷,٠۶۴,۵۲۹,۵۷۶,۷۵۸
تعداد سهم معاملاتی : ۵۱۹
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۹,۷٠۳ ۹,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۸۲,۶٠۸ ۱٠,۲۱۳
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۵,۹۶٠ ۱۶,۵۹٠
  ۴.۹۴
  ۲۴۱,۵۳۳ ۱۶,۷۹٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۲,۵۷٠ ۱۲,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۷۹۶,۵٠۸ ۱۳,۲۳٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۲۱,۳۱٠ ۲٠,۹۴٠
  ۳.۸۴
  ۹,۵۶۸,۴۳٠ ۲۲,۱۶٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۹,۴۶۷ ۱۹,۶۵٠
  ۵
  ۷۶۵,۹۱۷ ۲٠,۴۹۱
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۷۲۵ ۳,۸۵۳
  ۴.۹۵
  ۱,۳۵۶,۱۶۹ ۳,۹۱۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۹,۵۳۲ ۹,۵۲۶
  ۴.۹۹
  ۸۱,۵۴۷,۲۴۵ ۹,٠۷۹
 • اخابر مخابرات ایران ۹,۱۵٠ ۹,٠۷٠
  ۳.۲۸
  ۱۱,۹۹۲,۷۱۱ ۹,۴۶٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۵,۵۵٠ ۱۵,۷۶۲
  ۳.۶۷
  ۳,۴۱۲,۴۷۱ ۱۶,۱۴۳
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱٠۳,۴۴۳ ۱٠۲,۵۲۶
  ۲.۳۶
  ۱,۹۶۳,۱۵۹ ۱٠۵,۹۴٠
 • آسیا بیمه آسیا ۲,٠۴٠ ۲,٠۴۷
  ٠.۴۹
  ۲۵,۲۲۸,۶۱۵ ۲,٠۳٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۸,٠۴۱ ۷,۸۵٠
  ٠
  ۵,۹۲۸,۴۸۹ ۸,٠۴۱
 • افرا افرانت ۲۷,۶۳۵ ۲۸,۸۳۲
  ۵
  ۹٠,٠۹۲ ۲۹,٠۸۹
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۵,۶۹٠ ۵۶,۳۸٠
  ۵
  ۲,۴۲۵,۱۹۶ ۵۸,۶۲٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۶٠۹ ۲,۶۴۶
  ۲.٠۷
  ۶۶,۶٠۷,۷۲۲ ۲,۵۵۶
 • امید تامین سرمایه امید ۶,۳۱٠ ۶,۳۴٠
  ۴.۹۷
  ۵,٠۱۷,۳۴۳ ۶,۶۴٠
 • امین تامین سرمایه امین ۹,۹۴٠ ۹,۸۱٠
  ۲.۲۶
  ۳,۲۷۷,۵۹۷ ۹,۷۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲٠٠,۱٠٠ ۲٠۴,۶۲٠
  ۱.۶۹
  ۲,۳۶۹,۲۵۳ ۲٠۳,۵۴٠
 • اوان مبین وان کیش ۳۱,۲۶۹ ۳۱,۴۲۹
  ۵
  ۷٠۵,۶۱۲ ۳۲,۹۱۵
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۷,۶۳۳ ۷,۶۳۳
  ٠.۵۵
  ۴۶۸,۱۶۸,۲۶۶ ۷,۶۷۵
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۸,٠۴۶ ۸,٠۴۶
  ۱.۸۴
  ۱,۶۹٠,۱۹۱,۲۳۲ ۸,۱۹۷
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۶,۷۱٠ ۳۶,۳۳۶
  ۲.۷۲
  ۱,۱۲۱,۲۵٠ ۳۷,۷۳۵
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۲,۷۱٠ ۳۲,۷۷٠
  ۵.٠۲
  ۵۷۷,۳۳۶ ۳۴,۴۴٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶۶,۳۳۴ ۶۸,۷۸۶
  ۵
  ۴۹۸,۵۹۷ ۶۹,۸۲۵
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۱,۵۷۹ ۱۱,۶٠۵
  ۲.۵۳
  ۲,۹۳۴,۲۵۱ ۱۱,۸۷۹
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۴۲۹ ۲,۴۲۹
  ۴.٠۳
  ۵۲,۷٠٠,۶۵۴ ۲,۵۳۱
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۳۳۹ ۲,۳٠۴
  ٠.۹۳
  ۴٠,۲۹٠,۱۸۷ ۲,۳۶۱
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۵,۴۵۷ ۵,۵۷۲
  ۲.۹۳
  ۱,۱۵۵,۲۹۷ ۵,۶۲۲
 • برکت گروه دارویی برکت ۳۷,۷۹٠ ۳۷,۸۶٠
  ۴.۹۸
  ۳۳,٠۴٠,۴۲۴ ۳۹,۷۷٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۴,۸۸۶ ۴,۹۵۲
  ۴.۵۵
  ۵,۴۲۷,۲۱۵ ۵,۱۱۹
 • بساما بیمه سامان ۲۳,۸٠۱ ۲۴,٠۹۴
  ۱.۶
  ۴۹۶,۹۶٠ ۲۴,۱۸۹
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۲۳,۶۳٠ ۲۴,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۵٠,۱۸۴ ۲۴,۸۷٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۱۳۲,۱۴٠ ۱۳۳,٠۷٠
  ۵
  ۱۷۶,۵۲۶ ۱۳۹,٠۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۸,۳۵٠ ۲۹,۱۹٠
  ۴.۶۷
  ۱,٠۹٠,۵۲۶ ۲۹,۷۴٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۴٠,۲۸٠ ۲۴٠,۲۸٠
  ۵
  ۹۹,۴۱۸ ۲۲۸,۸۴٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۶۹۹ ۲,۷۱۵
  ۴.۹۶
  ۲٠,٠۶۸,۷۱۴ ۲,۸۴٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۴۷۵ ۱,۴۸۲
  ۴.۸۴
  ۳۲,۵۲۴,۴۹۱ ۱,۵۵٠
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۸,۶٠٠ ۱۸,۹۶۲
  ۴.۴۲
  ۱,۱۱۴,٠۴۶ ۱۹,۴۶۱
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۱٠۷ ۶,۹۱۹
  ۴.۹۹
  ۱,۳۷۳,۷۶۹ ۶,۷۶۹
 • بموتو موتوژن‌ ۷۹,۱۵٠ ۸٠,٠۸٠
  ۴.۴
  ۱,۱٠۳,۲٠۵ ۸۲,۷۹٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۱۳,۶۱۲ ۱۴,۱۵۷
  ۵
  ۵۷۲,٠۶۷ ۱۴,۳۲۸
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۴۴۳ ۲,۴۹٠
  ۴.۹۸
  ۵,٠۳۱,۴۶۵ ۲,۵۷۱
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۵۴۹ ۶,۴۶۹
  ۳.۱۵
  ۶,۹۷۴,۶۴۴ ۶,۷۶۲
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۳۷,٠٠٠ ۳۶,۴۹٠
  ۱.۱۵
  ۱۳,٠۷۴,۹۸۳ ۳۶,۵۸٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۶۶,۷۲٠ ۶۶,۸۲٠
  ۲.۷۳
  ۳,۹۴۴,۸۸۴ ۶۸,۵۹٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۹۸,۵۹٠ ۱۹۸,۶٠٠
  ۱.۷
  ۷۱۳,۶۲۹ ۲٠۲,٠۲٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۹,۴٠٠ ۲۹,۴۸٠
  ۱.۹
  ۱۳,۳۷٠,۳٠۱ ۲۹,۹۷٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۶۵٠
  ۴.۹۲
  ۳,٠۵۹,۸۲۳ ۱۲,۱۹٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲٠,٠٠٠ ۲٠,٠۳٠
  ۴.۴
  ۴,٠۹٠,۸۴۴ ۲٠,۹۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۴۳٠ ۵,۴۳٠
  ۴.۲۳
  ۲٠,۹۲۳,٠٠۲ ۵,۶۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۷۱۲ ۲,۷۱٠
  ۳.۳۸
  ۳۷,۳۶۳,٠۲٠ ۲,۸٠۷
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۳,۹۳٠ ۳,۸۹۲
  ۱.۵
  ۳۷,۷۶۷,۷۲۶ ۳,۹۹٠
 • پخش پخش البرز ۲۵,٠٠۷ ۲۵,۳۸۷
  ٠.۷۱
  ۱,۳۱۲,۷۹۷ ۲۵,۱۸۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۳,۳۸٠ ۳۴,۲۳٠
  ۴.۹۸
  ۲۱۹,۳۸۲ ۳۵,۱۳٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۷,۴۷٠ ۱۷,۵۶٠
  ۴.۷۴
  ۱,۸۱۷,۶۹۳ ۱۸,۳۴٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۵,۵۱٠ ۵,۵۶٠
  ۲.۱۳
  ۲,٠۴۷,۳۷۷ ۵,۶۳٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۱,۳۸٠ ۳۱,۵۹٠
  ۴.۹۷
  ۷۱۲,٠۳۱ ۳۳,٠۲٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۵,۴۶٠ ۲۵,۶۵٠
  ۱.٠۵
  ۱,۳٠۲,۴۴۱ ۲۵,۷۳٠
 • پکویر کویر تایر ۱۳,۸۵٠ ۱۴,۱۴٠
  ۳.۱۵
  ۲,۷۶۸,۹٠۷ ۱۴,۳٠٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۶,۴۸٠ ۶,۵۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۶۴۷,٠٠۴ ۶,۸۲٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۶۴,۸٠٠ ۶۵,۷۶۱
  ۳.۲۲
  ۳۲۵,۳۷۵ ۶۶,۹۵۳
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۶,۵۶۳ ۱۷,٠۵٠
  ۵
  ۷,٠۹۳,۳۶۴ ۱۷,۴۳۴
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳,۳۶٠ ۱۳,۳۲٠
  ۱.۴
  ۱۳,۷٠۸,۵۱٠ ۱۳,۵۵٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۷۴٠ ۹,۹۱٠
  ۳.۷۵
  ۶,۱۸۶,۴۸۲ ۱٠,۱۲٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۹,٠۱٠ ۲۹,۶۶٠
  ۳.۳
  ۱,٠۶۱,۹۶۱ ۳٠,٠٠٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۲,۳۶۵ ۱۲,۳۶۲
  ۴.۲۹
  ۵,٠۵۲,۳۳۴ ۱۲,۹۱۹
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۹,۵۵٠ ۱۹,۷۶٠
  ۳.۶۵
  ۴,۶۶۳,۱۱۸ ۲٠,۲۹٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۶,۵۱٠ ۳۶,۹۳٠
  ۳.۹۵
  ۱,۵۴۹,۶۵۱ ۳۸,٠۱٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۲۸٠ ۶,۳۶٠
  ۴.۹۹
  ۲,۹۹٠,٠۱۵ ۶,۶۱٠
 • تکنو تکنوتار ۱۳,۸۷٠ ۱۳,۸۹٠
  ۵
  ۱,٠۳۱,۴۶۳ ۱۴,۶٠٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳,۳٠۹ ۳,۲۷۸
  ۱.۶۳
  ۱۲,۴۵٠,۹۶۸ ۳,۳۶۴
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۴,۹۴٠ ۴,۹۲٠
  ۲.۹۵
  ۱۲,۸۶۳,۳۸۱ ۵,٠۹٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,۸۳٠ ۶,۷۵٠
  ۳.۵۳
  ۲٠,٠٠۵,۵۵۶ ۷,٠۸٠
 • توریل توکاریل ۱۹,۲۷٠ ۱۹,۲۱۶
  ۲.۷
  ۱۵,۹۱۳,۲۳۸ ۱۸,۷۶۳
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۸,۳۴۶ ۸,۲۹۵
  ۴.۹۹
  ۱,۷۱۵,٠۸٠ ۷,۹۴۹
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۱,٠۱٠ ۲۱,۴۲٠
  ۲.۶۴
  ۱,۶۷۹,۱۲۸ ۲۱,۵۸٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۸,۱۵٠ ۴۸,۶۳٠
  ۴.۹۹
  ۷۹۸,۹۵۷ ۵٠,۶۸٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۴۷۹ ۲,۴۸۲
  ۴.۹۸
  ۲۹,۷۲۳,۳۶۶ ۲,۶٠۹
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۸,۶۳۳ ۱۸,۶۸۷
  ۵
  ۳,۶۵۶,۸۷۹ ۱۹,۶۱۳
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۳,۳۷٠ ۱۳,۳۷٠
  ۳.۴
  ۷۶۷,۶۸۹ ۱۳,۸۴٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۵۴۵ ۱,۵۴۱
  ٠.۹
  ۳۴,۷۱۹,۸۴۲ ۱,۵۵۹
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۳,۱۹٠ ۱۳,۴۳۲
  ۵
  ۲,۸۵٠,۷۸۴ ۱۳,۸۸۴
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,٠۹۳ ۲,۱٠۴
  ۴.۹۹
  ۴۳,۸۴۶,۱۳۴ ۲,۲٠۳
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۶,۹۵۲ ۷,۲۲۵
  ۲.۸۹
  ۲۷,۸۳۲,۲۴۸ ۷,۱۵۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۳,۸٠۶ ۳,۸۳٠
  ۴.۳۷
  ۱۷,۱۶۷,۵۹۵ ۳,۹۸٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۲,۲۳۳ ۱۲,۲۶۱
  ۴.۹۹
  ۲,۵۹۹,٠۸۴ ۱۲,۸۷۶
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۵۱٠
  ۴.۹۸
  ۶,۳۹۹,۷٠۴ ۱۷,۲۶٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۵,۴۴٠ ۵,۵۴٠
  ۴.۹
  ۵,۸۹۳,۸۶۹ ۵,۷۲٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱٠,۴٠۸ ۱٠,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۴۵۲,٠۷۴ ۱٠,۹۵۵
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۶,۶۶۶ ۶,۸۴۳
  ۴.۵۳
  ۸,٠۹٠,۴۴۱ ۶,۹۸۲
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱٠,٠٠٠ ۱٠,۲۵٠
  ۴.۹۴
  ۱۵,۹۲۴,۶۴۳ ۱٠,۵۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,٠۴٠ ۵,٠۲٠
  ۳.٠۸
  ۵,۵۶۵,۸۷۵ ۵,۲٠٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۷,۸۷٠ ۷,۹٠٠
  ۴.۹۵
  ۱۳,۳۷۲,۵۹٠ ۸,۲۸٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۶,۲۵٠ ۴۷,۲۶٠
  ۳.۶۷
  ۱,۶۶۱,۳۳۵ ۴۸,٠۱٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱٠۷,۷٠٠ ۱٠۹,۶۸٠
  ۲.۹۵
  ۳۱۸,۷۵۹ ۱۱٠,۹۷٠
 • چافست افست‌ ۱۳,۸۲٠ ۱۳,۹۱٠
  ۴.۹۵
  ۱,۱۴۷,۵٠۱ ۱۴,۵۴٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳۶,۱۷٠ ۳۶,۱۶۷
  ۴.۲۱
  ۱,۳۷۵,۵۹۴ ۳۷,۷۶٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳,۹۹٠ ۳,۹۵۴
  ٠.٠۳
  ۱۷,۲۳۷,۸۷۳ ۳,۹۹۱
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,۴۳٠ ۷,۶۳٠
  ۴.٠۱
  ۵,۴۱۷,۲۹۷ ۷,۷۴٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۹۲۱ ۳,۹۳٠
  ۴.۹۹
  ۴۳,۴۴٠,۳۵۲ ۴,۱۲۷
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۱۱۱ ۳,۱۴۱
  ۲.۷۲
  ۱۹,۴۱۲,۸۳۶ ۳,۱۹۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۶,۱۲٠ ۱۶,۱٠٠
  ۳.۲
  ۴,۲۸٠,۹٠۹ ۱۵,۶۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۲۲,۲۲۱ ۲۲,۲۶۷
  ۵
  ۱,۲۶۴,۲۴۶ ۲۳,۳۹٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۴,٠۴۸ ۴,٠۴۸
  ۴.۹۸
  ۴,۵۳۴,۵٠٠ ۳,۸۵۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۹,۷۷٠ ۴٠,۳۵۷
  ٠.٠۴
  ۱,۵٠۳,۵۹۸ ۳۹,۷۸۵
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۲,۴۵٠ ۳۳,۱۱٠
  ۴.۹۸
  ۲۵۶,۹۳۴ ۳۴,۱۵٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۳,۲۲٠ ۲۳,۲٠٠
  ۲.۲۷
  ۲,۸۷۲,۹۵٠ ۲۳,۷۶٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۵۴٠ ۱۹,۷۷٠
  ۴.۹۶
  ۲,۲۳۹,۴۱۳ ۲٠,۵۶٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۲,۱۲۶ ۲۲,۴۶۷
  ۵
  ۴۷٠,۳۲۶ ۲۳,۲۹٠
 • حریل ریل پردازسیر ۴,۱۴٠ ۴,۲۲۷
  ۳.۲۵
  ۳۳,۳٠۵,۷۶۲ ۴,۲۷۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۳۹,۱۷۸ ۳۹,۱۷۸
  ۵
  ۷۶۷,۶۸۶ ۴۱,۲۳۹
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۴,٠٠٠ ۵۲,۷۴۲
  ٠.٠۱
  ۵٠۱,۲۲٠ ۵۴,٠٠۵
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,٠۶۴ ۴,٠۹۲
  ۴.۹۴
  ۱۲,۸۸۴,۱۵۸ ۴,۲۷۵
 • حفاری حفاری شمال ۶,۱۹٠ ۶,۲٠٠
  ۲.۸۳
  ۹,۸۸٠,۳۹۶ ۶,۳۷٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۵,۲۷٠ ۱۵,۲۹٠
  ۴.۱۴
  ۲۱,۷۷۶,۶۴۲ ۱۵,۹۳٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۲۲٠ ۳,۱۵۳
  ۱.۵۶
  ۹,۵۸۷,۶۱۶ ۳,۲۷۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۸,۱۵٠ ۸,٠۵٠
  ۴.۸۹
  ۱۳,۷۱۸,۱۸۵ ۷,۷۷٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۷٠۳ ۱,۶۸۵
  ٠.۱۲
  ۱۴۷,۴۸۶,۵٠۹ ۱,۷٠۵
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۱۳٠ ۱,۱۲۷
  ۳.٠۹
  ۲۳۸,۵۴٠,۲۱۱ ۱,۱۶۶
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۸۵,۵۳٠ ۸۵,۴۳٠
  ۵
  ۲۶۶,۹۴۷ ۸۱,۴۶٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۲,۶۸٠ ۱۲,۲۲٠
  ٠
  ۲,۳۹۹,۱۵۸ ۱۲,۶۸٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۲۶,۴۷٠ ۲۶,۵۵٠
  ٠.٠۸
  ۱۱,۷۲۱,٠۶٠ ۲۶,۴۹٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲,۵٠٠ ۲,۵۴۹
  ۴.۹۸
  ۲٠,٠۳۸,۴۹۸ ۲,۶۳۱
 • خچرخش چرخشگر ۱۱,۸۲٠ ۱۲,٠۵٠
  ۴.۶
  ۳,۶۲۹,۶۷۸ ۱۲,۳۹٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵۱,۵۵۷ ۵۲,۷٠۸
  ۳.۶۶
  ۱۷۵,۸۶۹ ۵۳,۵۱۵
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۸٠,۹۹٠ ۸۲,٠۶٠
  ۱.۹۵
  ۲۶۳,۷۵۹ ۸۲,۶٠٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۸۳٠ ۳,۶۹۸
  ۲.۱۹
  ۱۲,۹۴۸,۶۲۸ ۳,۷۴۸
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴٠,۸۵٠ ۴۱,٠٠٠
  ۵
  ۱,۷۶۹,۷۸۵ ۴۳,٠٠٠
 • خزامیا زامیاد ۷,۱۷٠ ۷,۲۱٠
  ۴.۵۳
  ۲۲,۵۶۲,۳۷۳ ۷,۵۱٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۹,۹٠٠ ۱۹,۹٠٠
  ٠.۴
  ۱۸,۳٠۶,۲۹۴ ۱۹,۹۸٠
 • خساپا سایپا ۱,۸۱۱ ۱,۸۱۸
  ۳.۱
  ۴۵۸,۵۵۴,۲۹۶ ۱,۸۶۹
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۷۱٠
  ۳.۷۲
  ۳,٠۹۸,۷۲۸ ۱۶,۴۱٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۹,۳۶٠ ۹,۶۸٠
  ۴.۹۷
  ۵۲۴,۳۸۵ ۹,۸۵٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱۷,۱۱٠ ۱۷,۲۶٠
  ۵
  ۳,۴۴۵,۳۴۲ ۱۸,٠۱٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۱,۳۶٠ ۲۱,۵۷٠
  ۴.٠۹
  ۲,٠٠۴,۹۳۷ ۲۲,۲۷٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲,۶۳۵ ۲,۶۵٠
  ۴.۶۳
  ۲۶۱,۹۹۹,۷۶۸ ۲,۷۶۳
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۹۳,۸۸٠ ۹۳,۸۸٠
  ۵
  ۲۸۵,۶۳۷ ۸۹,۴۱٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۴,۱۸۹ ۴,۲۲۸
  ۳.۷
  ۲۲,۲۹٠,۹۸۷ ۴,۳۵٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,۵۷۵ ۴,۵۱۲
  ۳.۹۳
  ۵۲,۳۴۱,۸۷۸ ۴,۴٠۲
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۴۱٠ ۲,۳۸۵
  ٠.۶۲
  ۲۳,۲۶۱,۲۱۴ ۲,۴۲۵
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۲,۴۲٠ ۱۲,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,٠٠٠,۷۶۲ ۱۱,۸۳٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۹,۵۱٠ ۱۹,۳۴٠
  ۴.۹۵
  ۸,۹۹۶,۳۷۸ ۱۸,۵۹٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۹۵۵ ۱,۹۴۴
  ۲.۴۵
  ۴۱۹,۵۴۶,٠۳۲ ۲,٠٠۴
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۹,۱۷٠ ۹,۱۳٠
  ۴.۹۲
  ۱۴,۴٠۹,۲۲۷ ۸,۷۴٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۹,۱۲٠ ۲۹,۳۵٠
  ۴.۹۹
  ۸۵۹,۱۷۲ ۳٠,۶۵٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۱,۶۲٠ ۳۱,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۸٠۹,۴۵۳ ۳۳,۲۸٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۹,۶۵٠ ۳٠,٠۲٠
  ۵
  ۱,۶۲۵,۲۲٠ ۳۱,۲۱٠
 • دالبر البرزدارو ۱۶,۵۷٠ ۱۶,۸۲٠
  ٠.۶
  ۱,۳۲۵,۷۱۷ ۱۶,۶۷٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۳,۸۶۹ ۳,۸۵۷
  ۳.۶۶
  ۵,۷۱۳,۲۵۲ ۴,٠۱۶
 • دانا بیمه دانا ۵,۹۱٠ ۵,۹۶٠
  ۴.۹۸
  ۹,۷٠۷,۹۳۲ ۶,۲۲٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۷,٠۲۴ ۱۷,۲۷۸
  ۵
  ۱,۱۳۷,۲۶۸ ۱۷,۹۲٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۳,۲۱۴ ۱۳,۲۲۵
  ۲.۹۴
  ۲,۵۶٠,۴۸۹ ۱۳,۶۱۴
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۶,۳۸٠ ۳۷,۱۴٠
  ۳.۷۱
  ۱۶۵,۴۴۲ ۳۷,۷۸٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۷,۸٠٠ ۴۷,۸۵٠
  ۴.۵۵
  ۱,۱۵۸,٠۳۳ ۵٠,٠۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۴,۸۲۷ ۳۵,۱۱۷
  ۴.۹۹
  ۳,۴۸٠,۷۵۸ ۳۶,۶۵۸
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۴,۱۲٠ ۱۴,۲۷۳
  ۲.۹
  ۴,۲۲۸,۹٠۴ ۱۴,۵۴۱
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۴,۹۴٠ ۱۴,۵۳٠
  ٠.۲۷
  ۲,۲٠۶,۴۱۹ ۱۴,۹۸٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۴,۹۱٠ ۱۴,۹۹٠
  ۴.۹۷
  ۳,۹۸۵,٠٠۶ ۱۵,۶۹٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۴۴,۳۳٠ ۴۳,۱۵٠
  ۳.۱۲
  ۱,۲٠٠,۸۵۶ ۴۲,۹۹٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۶,۵٠۱ ۲۶,۵۲۱
  ۵
  ۹٠۷,۷۵۴ ۲۷,۸۹۵
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۳۱,٠٠٠ ۳٠,۸۴٠
  ٠.۴۸
  ۶۹۱,٠۸٠ ۳۱,۱۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۶,۵۳٠ ۶,۵۸٠
  ۴.۹۵
  ۴,۴۷۵,۹۷۹ ۶,۸۷٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۶,۸۳۷ ۱۶,۹۳۱
  ۵
  ۷۲٠,۹۹۷ ۱۷,۷۲۳
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۲٠,۲۴٠ ۲٠,۱۵٠
  ۴.۹۸
  ۸,۲۷۷,۹۴٠ ۱۹,۲۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۸,۷۴٠ ۱۸,۷۴٠
  ۲.۲۴
  ۱,۵۴۳,۹۶۲ ۱۹,۱۷٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۹,۶۲٠ ۱۹,۹٠٠
  ۳.۱۱
  ۶۲۶,۶۶۲ ۲٠,۲۵٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۷,۳۶٠ ۲۷,۵۵٠
  ۴.۹۷
  ۲,٠۲۱,۹۳۶ ۲۸,۷۹٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۵,۴۴٠ ۲۵,۶۱٠
  ۵
  ۱,۷۷۱,۸۲۲ ۲۶,۷۸٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۸,۵۲٠ ۱۸,۸۸٠
  ۳.۳۹
  ۳۹۷,٠۸۱ ۱۹,۱۷٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳٠,۴۶٠ ۳٠,۶۶٠
  ۱.۴۹
  ۱۳۵,۹۳۳ ۳٠,۹۲٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۵,۲۷٠ ۳۵,۲٠۵
  ۳.۹۴
  ۸۳۹,۵۵۴ ۳۶,۷۱۷
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۴,۹۱٠ ۵,٠٠٠
  ۴.۸۴
  ۳,۴۱۹,۹۳۶ ۵,۱۶٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۴,۲٠٠ ۲۴,۲۳٠
  ۴.۳۱
  ۷٠۵,۹۱۴ ۲۵,۲۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۴۳,۹۸٠ ۴۴,۳٠٠
  ۴.۶۸
  ۱,۵۸۲,۸۱٠ ۴۶,۱۴٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۴۳,۳۳٠ ۴۳,۵۲٠
  ۵
  ۱,۶۷۲,۳۷۸ ۴۵,۶۱٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۸,۲۲٠ ۲۸,۹۴۱
  ۴.۵۷
  ۴,۸۱۵,۷۴۴ ۲۹,۵۷۲
 • دی بانک دی ۱,۱۳۴ ۱,۱۱۸
  ٠.۷۹
  ۷٠۳,۳۳۹,٠۱۴ ۱,۱۴۳
 • دیران ایران‌دارو ۲۸,۳۵٠ ۲۸,۲۷٠
  ٠.۶۴
  ۴,۸۸٠,۲۵۱ ۲۸,۱۷٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۴,۱۷٠ ۴,۱۲۱
  ۱.۹۷
  ۹۴,۶۵۷,۲٠۹ ۴,۲۵۴
 • رافزا رایان هم افزا ۹٠,۵۷٠ ۹٠,۷۳۲
  ۵
  ۶۳۸,۴۸۴ ۹۵,۳۳۶
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۶,۳۶٠ ۶,۳۸٠
  ۴.۹۳
  ۱۳,۴۳۲,۲۹۲ ۶,۶۹٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۹٠٠ ۵,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۵,۹۶٠,۷۱۵ ۶,۲۱٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۱,۷۵٠ ۱۱,۳۸٠
  ٠.۷۶
  ۱,۲۹۱,۴۹۶ ۱۱,۸۴٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۷,۵۲٠ ۷,۵۹٠
  ٠.۹۲
  ۱,۳۲۵,٠٠۱ ۷,۵۹٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۸,۳۲٠ ۱۸,۲۴٠
  ۴.۱۸
  ۴۳,۹۸۹,۲۷۲ ۱۹,۱۲٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۶,۳۹۹ ۱۶,۱۶۷
  ۳.۳۵
  ۲,۵۸۳,۱۱۱ ۱۶,۹۶۷
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۴۷,۴۹۹ ۴۶,۷۳۹
  ۲.۱۹
  ۲,۵۴۳,۱۶۳ ۴۶,۴۷۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲۵٠,٠٠٠ ۲۵۳,٠۲۶
  ۲.۹۵
  ۵۸٠,۶۴۱ ۲۵۷,۶٠۶
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۲,۹٠۸ ۲,۹۳۳
  ۵
  ۱٠,۳۵٠,۷۴۵ ۳,٠۶۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۲۱,۷۹٠ ۱۲۲,۶۳٠
  ۵
  ۵۸۵,۴۶۹ ۱۲۸,۲٠٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۹,۱٠٠ ۱۹,۳۶٠
  ۴.۹۶
  ۱,۱۸۳,۳۲۲ ۲٠,٠۹۶
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۴,۷۹٠ ۴,۷٠۳
  ۲.۱۱
  ۷,۲۲۲,۴۳٠ ۴,۸۹۳
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵,۹۳٠ ۵,۹۵۴
  ۲.۹۸
  ۲,۶۷۱,٠۳۳ ۶,۱۱۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱٠,۷٠۳ ۱٠,۶۲۲
  ۲.٠۵
  ۱,۵۴۶,٠۱٠ ۱٠,۹۲۷
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۸,۹۹۹ ۱۹,٠۲٠
  ۴.۳۸
  ۱,۸۶۹,۴۱۲ ۱۹,۸۶۹
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۶,۱۲۳ ۲۶,۲۵۲
  ۵
  ۵۸۶,۴۴٠ ۲۷,۴۹۷
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۸,۹۵٠ ۱۹,۱۵٠
  ۴.۸۲
  ۵,٠۶۷,۱۶۷ ۱۹,۹۱٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۲,۱۲۲ ۱۲,۳۲۵
  ۴.۹۹
  ۱,٠۵۱,۶۵۱ ۱۲,۷۵۹
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۱,۲۵۹ ۱۱,۲۸۹
  ۵
  ۵,۸۹۹,۴٠۴ ۱۱,۸۵۱
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۵,۵۲٠ ۲۵,۸۲٠
  ۴.۸۱
  ۱,٠۴۹,۸۲۶ ۲۶,۸۱٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۲۸,٠۱٠ ۲۸,۴٠۱
  ۲.۴۴
  ۱,۳۵۶,۴۱۸ ۲۸,۷۱۲
 • زنگان صنعت روی زنگان ۷۵,۱۵۲ ۷۴,۳۹۳
  ۵
  ۱,۹۴۴,۳۴۱ ۷۱,۵۷۴
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۹۲٠
  ۲.۶۶
  ۱,۲۲۹,۶۵۴ ۱۹,۵۲٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳۷,۱۶٠ ۳۷,۵۹٠
  ۴.۹۶
  ۷٠۶,۷۹۸ ۳۹,۱٠٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۴۱,۳۲٠ ۴٠,۷۵٠
  ٠.٠۲
  ۱,۲۵۳,۱۸۶ ۴۱,۳۱٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۴,۳۵٠ ۵۳,۹۸۵
  ٠.۴۷
  ۵۱۷,۴۴۲ ۵۴,۶٠۶
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۵۱,۷۱۲ ۱۵۱,۲۸۶
  ۵
  ۵۲۶,۱۷۵ ۱۴۴,۴۸۸
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۱,۱۸٠ ۴٠,۹٠٠
  ۱.۷۷
  ۳۵۶,۶٠۷ ۴۱,۹۲٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴,۱۴۱ ۴,۲٠۷
  ۳.۵۲
  ۵۹,۳۲۲,۸۲۴ ۴,۲۹۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۶٠,٠۱٠ ۶٠,۱۲٠
  ۳.۹۸
  ۵۵۴,۸٠۷ ۶۲,۵٠٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۳۲,٠٠٠ ۳۲,٠۲٠
  ٠.۶۸
  ۸۵۷,۳۷۲ ۳۲,۲۲٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۸٠٠ ۸,۸٠٠
  ۳.۹۳
  ۶,٠۳۲,۵۹۵ ۹,۱۶٠
 • سپید سپید ماکیان ۵۷,۷٠٠ ۵۷,۱۷٠
  ۲.۲۹
  ۱۱,۱۶۲,۱۲۹ ۵۹,٠۵٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۹,۳٠٠ ۱۸,۷۷٠
  ۱.۵۴
  ۵,۵۴۲,۹۲۳ ۱۹,۶٠۱
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۲۶,۳۶٠ ۲۶,۴۸٠
  ۴.۹۷
  ۱,۹۱٠,۲۹۸ ۲۷,۷۴٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۳۲,۹۳٠ ۱۲۹,۳۷٠
  ۳.۲۱
  ۳٠۲,۵۲۶ ۱۲۸,۸٠٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۷,۹٠٠ ۲۸,۷۶٠
  ۲.۳۸
  ۱,٠۵۵,۳۸۵ ۲۸,۵۸٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۳,۶۳٠ ۲۳,۶۶٠
  ۴.۶۴
  ۹۳۳,۴۵۸ ۲۴,۷۸٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۶,۴۱۸ ۳۷,۲۶۱
  ۵
  ۸۹۷,۵۱۵ ۳۸,۳۳۴
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۴۸,۹۴٠ ۵٠,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۹۷,۸۹۶ ۵۱,۵۱٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۸,۲۶٠ ۸,۳۳٠
  ۴.۷۳
  ۵,۱۶۹,۱۳۳ ۸,۶۷٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۳۸۵ ۶,۳۹۶
  ۲.۹۳
  ۴,۳۴۵,۸٠۸ ۶,۵۷۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۳,۸۶٠ ۲۳,۵۹٠
  ٠.۷۱
  ۸٠۸,۳۴۵ ۲۴,٠۳٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۸,۲۲٠ ۸,۱۶٠
  ٠.۶
  ۷,۷۱۲,٠۶۱ ۸,۲۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱٠,۲٠٠ ۱٠,٠۹٠
  ۲.۵۸
  ۱,۷۷۳,٠۹۴ ۱٠,۴۷٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۵۷,٠۶٠ ۵۷,۲۲٠
  ۵
  ۱,٠۸۱,۹٠۵ ۶٠,٠۶٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۸,۳۳٠ ۱۸,۴۳٠
  ۴.۲۳
  ۲,٠۸۳,۲۴۴ ۱۹,۱۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۴,۵۱٠ ۲۴,۳۸٠
  ۱.۲۸
  ۸۶۷,۹٠۸ ۲۴,۲٠٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۸٠,۲۴٠ ۸٠,۹۵٠
  ۵
  ۲۹۵,۷۵۶ ۸۴,۴۶٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲۲,۳۹٠ ۲۲,۱٠٠
  ۲.۹۹
  ۹,٠۷۷,۵۱۲ ۲۱,۷۴٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۵,۲۲٠ ۲۴,۴٠٠
  ۲.۱۵
  ۷۸۷,۵۷۱ ۲۴,۶۹٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵۸,۲۴٠ ۵۸,۵۷٠
  ۲.۹۸
  ۳۱۹,۷۲۸ ۶٠,٠۳٠
 • سکرد سیمان کردستان ۶,۱۶٠ ۶,۱۹٠
  ۴.۹۴
  ۲,۶۱۱,۷۳۲ ۶,۴۸٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۶,۷٠٠ ۱۶,۸۸٠
  ۴.۶۸
  ۸۵۷,۱٠٠ ۱۷,۵۲٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۵,۵۳٠ ۱۵,۵۵٠
  ٠.۵۱
  ۲,٠۵۱,۹۴۸ ۱۵,۶۱٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۷,۷۵٠ ۲۸,٠۷۸
  ۲.۹۹
  ۲۱,۳۶۳,۱۲۲ ۲۸,۶٠۵
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۱۳۷,۶۵٠ ۱۳۸,٠۵٠
  ۵
  ۹۱٠,۳۸۳ ۱۴۴,۸۹٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۸,۱۸٠ ۱۷,۹۲٠
  ۳.٠۴
  ۹۸۵,۵۷۸ ۱۸,۷۵٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۴,۲۸٠ ۲۴,٠۴٠
  ۳.۳۴
  ۱,۱۹۸,۸۹۷ ۲۵,۱۲٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۳,۳۵٠ ۱۳,۴۹٠
  ۴.۵۷
  ۸,۴۳۴,٠۵۷ ۱۳,۹۹٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,۷۷٠ ۶,۸۳٠
  ۲.۳۱
  ۱,۷۶۹,۵۹٠ ۶,۹۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۹,۲۹٠ ۲۹,۲۲٠
  ۴.۹۴
  ۳,٠۳۸,۹٠۶ ۲۷,۹۱٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۹,۸۴٠ ۹,۸۴٠
  ۴.۹۳
  ۳,۹۳۲,۹۲۶ ۱٠,۳۵٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲٠,۷٠٠ ۲۱,٠۱٠
  ۴.۱۷
  ۹,۱۹۷,۸٠٠ ۲۱,۶٠٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۴٠,۹۷٠ ۴۱,۱۹٠
  ۳.۱
  ۳,۵٠٠,۸۲۵ ۴۲,۲۸٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۷,۸۵٠ ۱۸,٠۳۷
  ۴.۵۶
  ۲,۸۷۴,۵۱٠ ۱۸,۷٠۳
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۷,٠٠٠ ۳۷,٠۴٠
  ۲.۸۶
  ۷۹۷,۱۵۱ ۳۸,٠۹٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۱۱,۳٠٠ ۱٠۹,۲۵۲
  ٠.۲۶
  ۷۴۹,٠۷۷ ۱۱۱,۵۹۳
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۸,۵۵٠ ۳۷,۷۸٠
  ۱.۸۸
  ۵,۶۲٠,٠۵۶ ۳۷,۸۴٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۱,۳۲٠ ۱٠٠,۴٠۶
  ٠.۱۲
  ۴۱۲,۴۴۹ ۱٠۱,۴۴۴
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۵,۹۹٠ ۵,۹۳٠
  ٠.۱۷
  ۱۳۷,۲۸۴,۶۸۸ ۶,٠٠٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۲,۳۲٠ ۱۲,۵۴٠
  ۳.۱۴
  ۲,۴٠۸,۸۷۹ ۱۲,۷۲٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۲,۷۳٠ ۱۲,۷۸٠
  ۵
  ۳,۲٠۴,۸۱۲ ۱۳,۴٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۵۴۳
  ۱.۵۶
  ۷۶۷,۹۹٠ ۱۹,۷٠۷
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۲,۱۶٠ ۲۱,۶۷٠
  ۱.۷۳
  ۱,۲۲۸,۳۴۲ ۲۲,۵۵٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۵۶,۷۹٠ ۱۵۶,۲۶٠
  ٠.۴۴
  ۱,٠۴۶,۳۶٠ ۱۵۶,۱۱٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۲,۳۷٠ ۱۲,۲۷٠
  ۱.۵۱
  ۷۵,۴۸٠,۶۹٠ ۱۲,۵۶٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۱٠,٠۴٠ ۹,۹۸٠
  ۱.۶۷
  ۸٠,۶۲۶,۲۴۹ ۱٠,۲۱٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۹,۷۴۴ ۳۹,۶۳۷
  ۵
  ۵,۸۸۱,۹۸۵ ۳۷,۸۵۲
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۱,۷۹۱ ۱۲,۱۶۹
  ۵
  ۱,٠۱۶,۶۹۳ ۱۲,۴۱۱
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵٠,۴٠٠ ۵٠,۳۴٠
  ٠.۲۲
  ۸۳٠,۲۲۱ ۵٠,۲۹٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۳,۶۸٠ ۲۳,۵۹٠
  ۳.۴۵
  ۵,۴۳۴,۹۳۵ ۲۲,۸۹٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۱۸,٠٠٠ ۱۱۷,۶۴۳
  ٠
  ۲۷۴,۹۹۴ ۱۱۷,۹۹۵
 • شرانل نفت ایرانول ۴۶,۶٠٠ ۴۷,۵٠۷
  ۳.۴۹
  ۳۹۳,٠۸۳ ۴۸,۲۸۷
 • شسپا نفت سپاهان ۳,۵۲۹ ۳,۴۴٠
  ۲.۱۴
  ۵۸,۱٠۸,٠۱۳ ۳,۴۵۵
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۳,٠۳٠ ۱۲,۸۷٠
  ۱.۲۴
  ۱۱۴,۶۸۵,۶۹۱ ۱۲,۸۷٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱٠۷,۶۱٠ ۱٠۷,۲۱٠
  ۵
  ۱۳۸,۲۲۴ ۱٠۲,۴۹٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۷,۲۴۵ ۳۷,۶۷۳
  ۵
  ۲,۲۱۴,۱۶۵ ۳۹,۲٠۵
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۹۳,۱۸٠ ۹۲,۸٠٠
  ۱.۴۷
  ۲,٠۵٠,۵۹۱ ۹۴,۵۷٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۳۹,٠٠٠ ۳۹,۶۳٠
  ۴.۷۹
  ۴۵۲,۸٠۷ ۴٠,۹۶٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۷۹۴ ۱,۸۱٠
  ۴.۹۸
  ۲۹,۴۵٠,۶۷۲ ۱,۸۸۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۸۴,۹٠٠ ۳۸۴,۶۷٠
  ٠.۵۶
  ۵۵۱,۸۵۸ ۳۸۲,۷۶٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۱۳٠,٠٠٠ ۱۳۲,۸۷٠
  ۳.۲۹
  ۱,۵۸۳,۶۸۱ ۱۳۴,۴۲٠
 • شکلر نیروکلر ۳۸,۹۷٠ ۳۹,۲۲٠
  ۵
  ۸۹۸,۹۶۲ ۴۱,٠۲٠
 • شگل گلتاش‌ ۷,۶۲٠ ۷,۷۵٠
  ۲.۸۱
  ۶۷۹,۱۲۸ ۷,۸۴٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۹۴٠ ۱٠,۹۲۵
  ۳.۲۹
  ۲۲,۵۶۹,۲۶۲ ۱۱,۳۱۲
 • شلعاب لعابیران‌ ۸,۶۲٠ ۸,۵۵٠
  ٠
  ۴,۶۳۱,٠٠۶ ۸,۶۲٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۶٠,۱۵٠ ۵۹,۹۷٠
  ۱.٠۱
  ۱,۴۹۶,۲۳٠ ۵۹,۵۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۲,۸۵٠ ۲۲,۸۴٠
  ۴.۲۷
  ۱,۸۲۳,۵۹۲ ۲۳,۸۷٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۷۷,۹۵٠ ۷۷,۳۳٠
  ٠.۲۱
  ۷۶۸,۴٠۲ ۷۷,۷۹٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۴,۹۵٠ ۲۴,۹۷٠
  ۲.۵۸
  ۴,۱۳۲,۶٠۵ ۲۵,۶۱٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۷,۱۳٠ ۶,۹۷۸
  ۲.۸۴
  ۴۱,۹۹۴,۵۶٠ ۶,۹۳۳
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۸,۹۲٠ ۲۹,۸۷٠
  ۴.۶۲
  ۱,۸۲۸,۳۳۷ ۳٠,۳۲٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۳,۲۶٠ ۱۲,۸۶٠
  ۳.۵۹
  ۹,۲۷۸,۴۳۵ ۱۲,۸٠٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۷,۱۶٠ ۲۷,۱۸٠
  ۴.۹۷
  ۴,٠۹۸,۲٠۷ ۲۸,۵۸٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۵,۵۵٠ ۶۵,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۲,۱۸۵,۲٠۷ ۶۸,۹۸٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۴۲,۳۹۹ ۴۱,۶۷۸
  ۱.۹۱
  ۵۳۸,٠۲۷ ۴۱,۶٠۵
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۷,۵۵٠ ۱۷,۲۱٠
  ۱.۱۳
  ۳,۵۴۷,۸۷۷ ۱۷,۷۵٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۵,۱۵٠ ۵,۱۳٠
  ۱.۳۴
  ۶,۹۵۱,۵۶۸ ۵,۲۲٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۸۱٠
  ۴.۹۱
  ۴,٠٠۸,۷۸۷ ۱۶,۳٠٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۲٠۸,۴۴٠ ۲٠۸,۶۵٠
  ۵
  ۳۸۷,۸۷٠ ۲۱۹,۴۱٠
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۵۴۶ ۱۳,۶۸۹
  ۴.۹۹
  ۶,۶۸۸,۹۵۹ ۱۴,۲۵۸
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲۷,٠۷٠ ۲۶,۶۱٠
  ٠.۸۶
  ۳,۳٠۷,۱۳۴ ۲۶,۸۴٠
 • غسالم سالمین‌ ۳,۳۵۵ ۳,۳۸۲
  ۴.۹۸
  ۱۳,٠۵۸,٠۴۲ ۳,۵۳۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۷,۳٠٠ ۷,۳۲٠
  ۳.۶۹
  ۱,۷٠٠,۲۴۲ ۷,۵۸٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۵,۴٠٠ ۵,۳۹٠
  ۴.۸۵
  ۱۶,۲۴۱,۸۱۶ ۵,۱۵٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۶,۵۷٠ ۲۶,۸۴٠
  ۴.۹۷
  ۷۵۷,۸٠۸ ۲۷,۹۶٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۵,۲۴٠ ۵,۱۷٠
  ۳.۱۴
  ۳,۱٠۵,۲۳۲ ۵,۴۱٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۴۴٠ ۳,۴۲۵
  ۳.۲۶
  ۱۴,٠۶٠,۲۴٠ ۳,۵۵۶
 • غصینو صنعتی مینو ۱۹,۳۹۶ ۱۹,۹۵۶
  ۵
  ۲,۶۴٠,۴۲۹ ۲٠,۴۱۶
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱٠,۴۶۹ ۱٠,۵۳۷
  ۴.۹۸
  ۶,۱٠۴,۷۸۴ ۱۱,٠۱۸
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۴۲,۷٠٠ ۴۲,۵۷٠
  ۱.٠۲
  ۳,۷٠۸,۸۷٠ ۴۳,۱۴٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۷٠٠ ۲,۷۱۶
  ۳.۸۸
  ۱۱,۷٠۸,٠۹۲ ۲,۸٠۹
 • غگز گز سکه ۱۵,۲٠٠ ۱۵,۲٠٠
  ۳.۱۸
  ۵٠,٠٠٠ ۱۵,۷٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۶۸۵ ۳,۶۸۵
  ٠.۷۸
  ۴٠,۵۳۹,۴۷۶ ۳,۷۱۴
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۱,۴۸۳ ۶۱,۹۵۹
  ۵
  ۷۵۷,٠۸٠ ۶۴,۷۱۸
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۴,۹٠۳ ۱۵,٠۹۱
  ۵
  ۱,۲۶۴,۸۳۸ ۱۵,۶۸۸
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۳,۵۲۹ ۲۳,۷۶۷
  ۵
  ۱,۵۴۱,۷۶۴ ۲۴,۷۶۷
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۶,۳۵٠ ۲۶,۵۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۳۵,۵۸۲ ۲۷,۷۳٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۵۶,۶٠٠ ۵۶,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۵۹۵,۶۵٠ ۵۹,۵۷٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۱,۳۱٠ ۱۱,۳۱٠
  ۵
  ۳,٠۴۵,۶۶۲ ۱۱,۹٠۵
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۳۹,۹۷٠ ۳۹,۸۳٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۳۱۷,۴۱۳ ۳۸,٠۷٠
 • غویتا ویتانا ۷,۹٠۵ ۷,۹۷۸
  ۵
  ۴,۳۵٠,٠۱۷ ۸,۳۲۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۲۴۲ ۱,۲۲٠
  ۱.۴۳
  ۱٠۷,۱۵۳,۷۷۱ ۱,۲۶٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۹۴۲ ۱,۹۶۷
  ۴.۹۹
  ۶۲,۳٠۵,۳۷۸ ۲,٠۴۴
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۲,۱۷٠ ۱۲,۱۹٠
  ۳.۴۱
  ۱۴,۲۴۳,۳۴۸ ۱۲,۶٠٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۶,۱۲٠ ۱۶,٠۴٠
  ٠.۱۲
  ۵,۶۹۹,۱۴۴ ۱۶,۱٠٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۹,٠۶٠ ۱۸,۹۴٠
  ۴.۹۶
  ۳,۴۲۲,۸٠۵ ۱۸,۱۶٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۸,۹٠٠ ۱۸,۶۲٠
  ۱.۶۶
  ۷,۱۴۵,۴۵۴ ۱۹,۲۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۶,٠۹٠ ۲۵,۹۴٠
  ۲.۸۳
  ۱,۸۲۲,٠۵۴ ۲۶,۸۵٠
 • فپنتا سپنتا ۵۱۴,۷٠٠ ۵٠۷,۴۳٠
  ٠.۳۱
  ۵۷,۷٠۸ ۵۱۶,۳۲٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۱۳,۸۴۱ ۱۳,۸۳۸
  ۳.۵۹
  ۴,٠٠۳,۶۳۵ ۱۴,۳۵۷
 • فجام جام‌دارو ۷,۷۷٠ ۷,۸٠٠
  ۲.۳۹
  ۳,۴۲۱,۹۳۴ ۷,۹۶٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۲۷,۲۹٠ ۲۷,۲۲٠
  ۲.۵۷
  ۴,۲٠۱,۹۲۵ ۲۸,٠۱٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۶,۷۲۲ ۶,۷۲۲
  ۵
  ۲۶,۳۷۵,۹۱۹ ۶,۴٠۲
 • فخاس فولاد خراسان ۲۷,۸۳٠ ۲۸,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,۲۶۴,۸۹۲ ۲۹,۲۹٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۶,۹۹٠ ۱۶,۸۷٠
  ۱.۲۲
  ۱۸,٠۱۲,۷۸٠ ۱۷,۲٠٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۳۵,۶۶۵ ۳۵,۶۶۵
  ۵
  ۷,۸۲۷,۵۲۷ ۳۳,۹۶۷
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۱,۳۴٠ ۳۱,٠۷٠
  ۲.۸۸
  ۱,۶۶۳,۱۱٠ ۳۲,۲۷٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۶,۶۱٠ ۶,۴۲٠
  ۳.۴۴
  ۱۷,۴۴۹,۴۵۹ ۶,۳۹٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۳۱,۱۲۵ ۳۱,۳۷۲
  ۵
  ۲,۸۴۴,۲۹۹ ۳۲,۷۶۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۹,٠۴٠ ۱۹,٠۹۶
  ۵
  ۳٠,۴۳۱,٠۱۳ ۲٠,٠۴۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳۱,۳٠٠ ۳٠,۸۸٠
  ٠.۱
  ۳,۲٠۶,٠٠۳ ۳۱,۲۷٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۳۳,۵۷٠ ۳۳,۵۷٠
  ۴.۹۷
  ۱,۶۸۶,٠۲۷ ۳۱,۹۸٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲۲,٠۱٠ ۲۲,٠۷٠
  ۴.۹۷
  ۲,۶۵۸,۴۸۴ ۲۳,۱۶٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۷۳,۳۹٠ ۷۳,۶۸٠
  ۴
  ۷٠٠,۱۸۸ ۷۶,۴۵٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۱۴,٠۲۲ ۱۴,۱۱۹
  ۴.۸۵
  ۳,۷۲۶,۳۲۹ ۱۴,۷۳۷
 • فلامی لامیران‌ ۲۴,۷۱٠ ۲۴,۸۱٠
  ۱.۱۲
  ۱,۵۷۸,۸۳۲ ۲۴,۹۹٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۲۱٠
  ٠.۴
  ۶,۱۱۵,۸۳۱ ۱۷,۴۲٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۲,۸۵٠ ۲۲,۸۵٠
  ٠.۲۲
  ۵۲,٠٠٠ ۲۲,۹٠٠
 • فمراد آلومراد ۲۲,۱٠٠ ۲۲,۵۴٠
  ۴.۹۹
  ۴,۳۸۴,۵۲٠ ۲۳,۲۶٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۱۸٠
  ۳.۷۴
  ۶۸,۵۵۴,۹۳۱ ۱۲,۵۷٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۹,۵۵٠ ۲۹,٠۳٠
  ٠.۸۱
  ۱,۷۸٠,۱۱۶ ۲۹,۷۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۹۷,۸۹٠ ۱۹۸,۷۹٠
  ۵
  ۳۲٠,۷۱۲ ۲٠۸,۳٠٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱٠,۳۹٠ ۱٠,۴۴٠
  ۲.۹۹
  ۷۷,۳۴٠,۳۵٠ ۱٠,۷۱٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۶,٠۹٠ ۱۶,۱۸٠
  ۴.۹۶
  ۴,۴۹۴,۴۸۲ ۱۶,۹۳٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۲۴,٠۹۱ ۲۴,۵۹۸
  ۵
  ۳۴٠,۲۵۸ ۲۵,۳۵۸
 • قاسم قاسم ایران ۸,۷۲۸ ۸,۵۶۳
  ۱.۷۱
  ۴,۷۲۵,۹۸۴ ۸,۸۸٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸,۲۵٠ ۸,۲۵٠
  ۱.۳۲
  ۱,٠۷۷,٠۵۱ ۸,۳۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۳,۴۳۴ ۳,۴۳۹
  ۴.۹۸
  ۲۸,۷۵۹,۵۹۵ ۳,۶۱۴
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۶,۳۱۱ ۱۶,۳۷۴
  ۱.٠۸
  ۲,۹۹۴,۲۳۲ ۱۶,۱۳۶
 • قرن پدیده شیمی قرن ۳٠,۳۵٠ ۳٠,۷۸٠
  ۴.۹۸
  ۱,۲۸۳,۱۲۷ ۳۱,۹۴٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۲,۲۹٠ ۳۲,۳۴٠
  ۴.۹۷
  ۴۳۳,۸۶۹ ۳۳,۹۸٠
 • قشکر شکرشاهرود ۴,٠۸٠ ۴,۱۵۲
  ٠.۹۴
  ۳۹,۳٠۲,٠۵۶ ۴,٠۴۲
 • قشهد شهد ۱۵,۵۸٠ ۱۵,۸٠٠
  ۴.٠۶
  ۱,۲۹۱,۳۷۳ ۱۶,۲۴٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۱۹,۹۹٠ ۲٠,٠۹۱
  ۵
  ۱,۴۸٠,۷۷۸ ۲۱,٠۴۲
 • قصفها قنداصفهان‌ ۹۸,۷۴٠ ۹۹,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۵,۵۷۹ ۱٠۳,۹۳٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۲,۵۲٠ ۲۲,۶۸٠
  ۴.۹۸
  ۹۹۶,۸۸۴ ۲۳,۷٠٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۸,۴۹٠ ۲۸,۵۳٠
  ۴.۹۷
  ۶۵۱,۴۲۹ ۲۹,۹۸٠
 • قنیشا قند نیشابور ۴۵,۶٠٠ ۴۵,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۲,۵۷۶,۹۷۶ ۴۷,۹۹٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۳۹,۵۶٠ ۳۹,٠٠٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۳۳,۷٠۲ ۳۷,۶۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۷۲٠
  ٠.۶۲
  ۲,۴۵٠,۴۴۹ ۱۷,۸٠٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۱,۶۲۱ ۲٠,۸۷۶
  ٠.٠۸
  ۱,۲۵٠,۴۶۲ ۲۱,۶۳۹
 • کالا بورس کالای ایران ۴۵,۳۹٠ ۴۵,۳۹٠
  ۵
  ۷,۵۵۳,۸۷۱ ۴۳,۲۳٠
 • کاما باما ۱۲,۴٠٠ ۱۲,۴۶٠
  ۱.۷۲
  ۳۱,۵۱۱,۴۴۱ ۱۲,۱۹٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۸,۵۳٠ ۱۸,۴۳٠
  ۳.۴۹
  ۱٠,۷۳۱,۳۳۴ ۱۹,۲٠٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۴۱,۱٠٠ ۴٠,۸۸٠
  ۳.۵۲
  ۲,۳۵٠,٠۷۶ ۴۲,۶٠٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۳۴,۷۶٠ ۳۴,۷۶٠
  ۹.۴۸
  ۲,٠٠٠,٠٠٠ ۳۸,۴٠٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۴۵,۱۸٠ ۱۴۲,۴۱٠
  ۴.۱۴
  ۷۹۹,٠۳۴ ۱۳۹,۴۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴٠,۵٠۵ ۴٠,۷۸۱
  ۵
  ۵۶۳,۸۲۳ ۴۲,۶۳۶
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲٠,۵۱٠ ۱۹,۹۶٠
  ۴.۹۶
  ۴,۴۶۶,۷۷۷ ۱۹,۵۴٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲۵,۴۲٠ ۲۵,۵۷٠
  ۴.۹۷
  ۴,۵۸۶,٠۵۸ ۲۶,۷۵٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۲٠,۲۶۹ ۲٠,۲۷۸
  ۵
  ۴,۷۷۶,۴۳۱ ۲۱,۳۳۵
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۷,۶۲٠ ۲۷,۵۸٠
  ۴.۲
  ۸,۱۱۸,۱۱۶ ۲۸,۸۳٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۴,٠٠۲ ۴,٠۴۳
  ۴.۹۹
  ۶,۵۲۴,۶۲۲ ۴,۲۱۲
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۳,۸۶٠ ۳۴,۶۴٠
  ۳.۲۶
  ۳۲۵,۹۹۸ ۳۵,٠٠٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۱۷۸,۵۱٠ ۱۷۸,۵۱٠
  ۵
  ۲۹۸,۱۶۶ ۱۸۷,۹٠٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۵۴۵ ۱,۵۲۹
  ۲.۲۲
  ۷۴,۳۳۸,۵۷۲ ۱,۵۸٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۴,۲٠٠ ۴۵,۱۴٠
  ۲.۶۹
  ۳,۲٠۸,۳۵۷ ۴۵,۴۲٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۱۷٠ ۱,۱۶۶
  ۳.۳۱
  ۳٠۷,۸۶۳,۵۱۵ ۱,۲۱٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۵,۳٠٠ ۲۴,۷۹٠
  ۲.۳۹
  ۳,٠۲۵,۳۴۵ ۲۵,۹۲٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۳۷,٠۱۱ ۳۶,۷۹۵
  ٠.۴۵
  ۲,۵۸۷,٠۸۲ ۳۶,۸۴۶
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳٠,۹۲٠ ۳۱,۵٠٠
  ۴.۹۸
  ۶۳۶,۳۶۹ ۳۲,۵۴٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۵۲,۵٠٠ ۵۳,۱۷٠
  ۴.۸۷
  ۱,۲۳۱,٠۲۸ ۵۵,۱۹٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۷,۶۷٠ ۱۷,۸۵٠
  ۴.۳۳
  ۶,۶٠۵,۴۳۴ ۱۸,۴۷٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۵,۸۷٠ ۵,۹۶٠
  ۴.۷۱
  ۱۴,۱۹۳,۴۵۷ ۶,۱۶٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۲,٠٠٠ ۱۱,۹۵٠
  ۳.۷۷
  ۳,۲۷۶,۶۴٠ ۱۲,۴۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷۹,۶۱٠ ۸۱,۲۲۵
  ۲.۷۸
  ۱,۴۳۱,۴۱۴ ۸۱,۸۹٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۶٠,۵۳٠ ۶٠,۷۳٠
  ۲.۷۶
  ۲۵۲,٠۹۲ ۶۲,۲۵٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۴,۲۹۳ ۴,۳۶۱
  ۱.۵۶
  ۴۶,٠۵۷,۲۳۲ ۴,۲۲۷
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۳,۷۲٠ ۲۳,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۹۲۸,۱۲٠ ۲۴,۹۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۱,۸۲٠ ۲۱,۸۶٠
  ۴.۹۷
  ۲,۶٠۶,۴۹۳ ۲۲,۹۶٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۲,۱۲٠ ۲۱,۸۶٠
  ۱.۹۱
  ۷,۱۵۴,۶۴۶ ۲۲,۵۵٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۶,۴۳٠ ۴۶,۵۱۳
  ٠.۱۷
  ۱,٠٠۱,۴۵۷ ۴۶,۵٠۸
 • کلر کلر پارس ۱۱٠,٠۱۱ ۱۱۱,۴۶۵
  ۳.۲۹
  ۹۲۸,۴۱۲ ۱۱۳,۷۵۴
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۴,۲٠٠ ۲۳,۵۵٠
  ٠.۹۶
  ۲,۸۷۴,۲٠۸ ۲۳,۹۷٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵,۹۴٠ ۵,۸٠٠
  ۱.۱۹
  ۵۲,۴۶۷,۹۴۱ ۵,۸۷٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۸۷,۱۴٠ ۸۷,۵۳۷
  ۵
  ۱۴۲,۶۳۸ ۹۱,۷۲۶
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۷۸,۷٠٠ ۷۹,۱۳٠
  ۳.۸
  ۴۱۷,۱۲۵ ۸۱,۸۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۶٠٠
  ۳.۷
  ۷,۶۳۸,۵٠۵ ۱۸,۳۸٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱٠,۷٠٠ ۱٠,۶۸٠
  ٠.۱۹
  ۴,۲۵٠,۴۹۱ ۱٠,۷۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۲,۴۴٠ ۱۲,۱۶۲
  ۲.٠۵
  ۱۳,۷٠۹,۲۲۶ ۱۲,۷٠٠
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۵۱٠
  ۱.۱۶
  ۲٠,۴۹٠,۴۵٠ ۱۴,۶۷٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۵,۵۴۱ ۲۵,۱۳۵
  ۵
  ۱,۵۷۸,۹٠۲ ۲۴,۳۲۵
 • کیا کیا الکترود شرق ۷,۴٠٠ ۷,۴٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠,٠٠٠ ۷,۴٠٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۴,۹۹۵ ۱۴,۶۵۱
  ٠.۵۸
  ۲,۹۴۲,۶۶۲ ۱۴,۹٠۹
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۳۲,۳۲٠ ۳۲,۳۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۵۷۲,۷۵۲ ۳٠,۷۹٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۲۱,۵٠٠ ۲۱,۶۷۶
  ۱.۱۸
  ۴,۴۷۳,۸۲۷ ۲۱,۷۵۶
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۱۲۴ ۲,۱۲۷
  ٠
  ۲۱,٠۵۹,۷۹۵ ۲,۱۲۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۵,۳۵۹ ۵,۴۲۵
  ۱.۷۸
  ۸۴۷,۸۴۳ ۵,۴۵۶
 • لابسا آبسال‌ ۳۷,۱٠٠ ۳۷,۳۶٠
  ۴.۹۹
  ۳۵۹,۵۲۳ ۳۹,٠۵٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۶۱,۱۹٠ ۶٠,۳۱٠
  ۲.۸۱
  ۴۶۵,۱۴۱ ۶۲,۹۶٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۶٠,۳۳٠ ۱۶٠,۱۷٠
  ۵
  ۸۵۹,۶۱۱ ۱۵۲,۷٠٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۶۱,۶۳٠ ۱۶۱,۷۵٠
  ۵
  ۱۸۶,۹۲۶ ۱۷٠,۱۳٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۱,۴۱٠ ۲۱,۷۸٠
  ۴.۹۷
  ۱,٠۹۲,۴۲۴ ۲۲,۵۳٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۴۷,۵۴۱ ۴۷,۷۴۷
  ۵
  ۱,۱۵۸,۷۶۶ ۵٠,٠۴۳
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۸,۹٠٠ ۸,۹۵٠
  ٠.۵۶
  ۲,٠۱۹,۷۹۸ ۸,۹۵٠
 • ما بیمه ما ۷,۸۱٠ ۷,۷۸٠
  ٠.۲۶
  ۱,۷۴۸,۷۷۱ ۷,۷۹٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۸,۳۶۵ ۸,۴٠۶
  ۵
  ۱۱,٠۶۸,۲۳۷ ۸,۸٠۵
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۸۱,٠۹٠ ۱۸۵,۹۲۷
  ۲.۸
  ۴٠,۴۳۱ ۱۸۶,۳٠۶
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۱,۳۵٠ ۲۱,۵۶٠
  ۲.۱۵
  ۳,۲۷۴,۷۴۴ ۲۱,۸۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۷۳٠
  ۴.۹۷
  ۳,۲۵۹,۱۵۶ ۲٠,۷۳٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۱۱,۶۲۱ ۱۱,۸٠۹
  ۵
  ۱۴۷,۸۱٠,۱۴۹ ۱۲,۲۳۲
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۵,۵۲٠ ۱۵,۶٠٠
  ۴.۴۳
  ۳,۴۳۸,۹۱۵ ۱۶,۲۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۵۳,۳۸۳ ۵٠,۹۹۱
  ٠
  ۸۳۱,۱۷۷ ۵۳,۳۸۳
 • ملت بیمه ملت ۱,۳۷۲ ۱,۳۴۷
  ۴.۹۷
  ۲۲۳,۱۴۳,۹۹۲ ۱,۳٠۷
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۴۷,۱۳٠ ۴۷,۱۳٠
  ٠.٠۶
  ۱۱,۳۳٠,۲۳۳ ۴۷,۱٠٠
 • میهن بیمه میهن ۳,۲۱۴ ۳,۲۴۴
  ۵
  ۱۶,۸۹۷,۷۱٠ ۳,۳۸۳
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۳۳,۷۸٠ ۳۵,۵۳٠
  ۸.۱۶
  ۲٠,٠٠٠ ۳۶,۷۸٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۸,٠۱۱ ۸,۱۲۸
  ۴.۹۹
  ۴,۲۷۸,۷٠۷ ۸,۴۳۲
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۹۷,٠۱٠ ۹۷,۳۷٠
  ۴.۲۵
  ۲۶۳,۸۲۸ ۱٠۱,۳۲٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱٠۳,۷٠٠ ۱٠۳,۶۲٠
  ٠.۸۹
  ۳,۲۹۳,۵۵۱ ۱٠۴,۶۳٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۳٠٠ ۵,۲۷۳
  ٠.۱۵
  ۱۱,۲۷٠,۵۶۹ ۵,۲۹۲
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۴۵٠ ۸,۴۶٠
  ۳.۷۶
  ۲۹,۲۸۳,۹۴۶ ۸,۷۸٠
 • هجرت پخش هجرت ۳۱,۲٠٠ ۳۱,۳۶۳
  ۳.۳۹
  ۳۶۴,۸۱۷ ۳۲,۲۹۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۱۳۳
  ۳.۱۵
  ۱۲,۱۲۸,٠۴۲ ۱۷,۹۶۶
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۹,۹۵٠ ۱٠,۱٠٠
  ۲.۱۶
  ۲,۵۱۴,۷۲۷ ۱٠,۱۷٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱٠,۹۷٠ ۱۱,۱۱٠
  ۴.۶۹
  ۲,۵٠۷,۸۶۷ ۱۱,۵۱٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۶٠,۷۴٠ ۶۱,۷۱٠
  ۴.۹۹
  ۵۵۳,۳۵٠ ۶۳,۹۳٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۷,۴۶٠ ۷,۳۹٠
  ۲.۴۸
  ۲,۲٠۲,۳۴۸ ۷,۶۵٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۹,٠۷٠ ۸,۸۲٠
  ٠
  ۳,۶۱۹,۶۱۱ ۹,٠۷٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲,۵۹٠ ۱۲,۵۶٠
  ۲.۸۵
  ۶,۳۷۲,۱۲۱ ۱۲,۹۶٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۴,۶۴۹ ۴,۶۸۹
  ۴.۲۶
  ۱۱,۶۹۲,۸۱٠ ۴,۸۵۶
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,۸۳٠ ۵,۸۶٠
  ۴.۸۹
  ۳,۹۲۴,۴۱۲ ۶,۱۳٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۱٠٠ ۸,۱۵٠
  ۲.۹۹
  ۱۸,۵۸۶,۵۸۹ ۸,۳۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۳,۳۳٠ ۱۳,۳۹٠
  ۱.۳۳
  ۳,۷۶۵,۹۶٠ ۱۳,۵۱٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱۹٠ ۲,۱۸٠
  ۳.۳۵
  ۱۱۸,۹۸۵,۸۵۶ ۲,۲۶۶
 • وبملت بانک ملت ۳,۷۸۵ ۳,۷۸۵
  ۱.۷۹
  ۱۲۳,۵۸۷,۷۲٠ ۳,۸۵۴
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۱۵,۷۵۴ ۱۸,٠۸٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۵۸۲ ۴,۵۷۴
  ۲.۴۳
  ۸,۳۲۲,۶۱۳ ۴,۶۹۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۹٠۷ ۱,۹۲۴
  ۴.۹۸
  ۱۲,۶۲۶,۷۲۹ ۲,٠٠۷
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۸۶۲ ۲,۸۴۶
  ٠.۸۷
  ۱۱۴,۹۵۲,٠۳٠ ۲,۸۸۷
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۴,۸۸٠ ۱۴,۹٠٠
  ٠.۴
  ۱۹,۱۸۴,۳۱۶ ۱۴,۹۴٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۳٠٠
  ۴.۶۸
  ۴,۷۳۵,۱٠۸ ۱۳,۹٠٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳٠,۳۸٠ ۳۱,۳۵٠
  ۴.۹۱
  ۵۹۳,۹٠۶ ۳۱,۹۵٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۵,٠٠٠ ۲۵,۲۲٠
  ۱.۱۱
  ۱۱,۵۵۶,۷۸۸ ۲۵,۲۸٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,۸۶٠ ۴,۸۷۴
  ۴.۲۷
  ۱۳,۲۷٠,۱۷۴ ۵,٠۷۷
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۲۶٠ ۲,۲۵۸
  ۴.٠۳
  ۱۷۵,۳۶۴,۶۷۸ ۲,۳۵۵
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۶,۴۷٠ ۱۷,۲۷٠
  ۴.۹۶
  ۶٠,۶۶۹ ۱۷,۳۳٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۷,۳۸٠ ۷,۳۹٠
  ۴.۱۶
  ۳,۷٠۴,۶٠۱ ۷,۷٠٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۶۳٠ ۶,۷۱٠
  ۴.٠۵
  ۲,۶۷۷,۶۷۴ ۶,۹۱٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۹,۲۲٠ ۹,۱۱٠
  ۲.۵۴
  ۸,۵۶۲,۸۶۵ ۹,۴۶٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱٠,۲۲٠ ۱٠,۱٠٠
  ۳.۴
  ۱۱,۹۲۶,۱۱۵ ۱٠,۵۸٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۳٠٠ ۵,۲۴٠
  ۲.۷۵
  ۷۵,۱۶۵,۹۳۳ ۵,۴۵٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۵,۹۶٠ ۵,۹۹٠
  ۲.۱۳
  ۴,۸۲۱,۴۸۷ ۶,٠۹٠
 • ودی بیمه دی ۸,۲۵٠ ۸,۱۶۷
  ۱.۳۱
  ۴,۶٠۹,۱۴۲ ۸,۱۴۳
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۴,۹۸٠ ۵,٠۶٠
  ۴.۷۸
  ۶,۵۵٠,۸۹٠ ۵,۲۳٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,٠۸٠ ۵,۱۲٠
  ۴.۵۱
  ۱۸,۶۶۸,۲۳۸ ۵,۳۲٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۵,۳۶٠ ۴۵,۷۸٠
  ۳.۷۴
  ۲,۱۸۸,۱۷۳ ۴۷,۱۲٠
 • وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی ۵۷۷ ۵۹۳
  ۴.۹۴
  ۳۷,۴۴۴,۳۵۸ ۶٠۷
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۶۱۸ ۶۲۹
  ۴.۹۲
  ۴۱,۲۴۵,۹۵۷ ۶۵٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۴۹۱ ۳,۴۳۸
  ۲.۱۷
  ۲۹,۱۸۷,۷۲۳ ۳,۴۱۷
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۸,۴۲٠ ۸,۶۱٠
  ۲.۳۲
  ۳,۳٠۳,۴۴۲ ۸,۶۲٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۷,۷۶۲ ۷,۸۲۹
  ۳.٠۵
  ۱٠,۵۹۱,۴۲٠ ۸,٠٠۶
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱٠۵ ۲,۲۱۵
  ۴.۹۷
  ۴۷,۱٠۷ ۲,۲۱۵
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳٠۱ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۷
  ۳,۹٠۵ ۱,۳۶۹
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۶۴۴ ۶۴٠
  ۲.۷۲
  ۴٠۷,۳۲٠,۵۸۸ ۶۶۲
 • وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی ۷۲۸ ۷۳۳
  ۴.۹۶
  ۱۲۲,۷۲۸,٠۴۶ ۷۶۶
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۴۹ ۱,۴۲٠
  ۵
  ۱۱۲,۱۴۷ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۷۱٠ ۷۴۷
  ۴.۹۵
  ۱۵۳,۱۸٠ ۷۴۷
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۲۸۴ ۱,۳۵۱
  ۴.۹۶
  ۸,۴۸۵ ۱,۳۵۱
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,٠٠٠ ۲,۹۶۲
  ۲.۴۴
  ۱۷,۵۸۳,۴۵٠ ۳,٠۷۵
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۶٠۶ ۶٠۸
  ۴.۸۷
  ۱۱٠,۵۷۱,٠۵۵ ۶۳۷
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۵۱۶ ۵۱۴
  ۳.۷۳
  ۲۷٠,۷۲۸,۶۹۲ ۵۳۶
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۷٠۳ ۷۴٠
  ۵
  ۴۸,٠٠٠ ۷۴٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۵۶٠ ۵۶۱
  ۴.۹۲
  ۷۱,۲۵۳,۷۷۳ ۵۸۹
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۴۶٠ ۴۷۱
  ۳.۹۷
  ۱۷,۷۸۴,۴۷۵ ۴۷۹
 • وسهرمز شرکت س استان هرمزگان ۶۵٠ ۶۴۸
  ۲.۶۹
  ۱۸۴,۸۸۵,۹۶۴ ۶۶۸
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۵۶۶ ۵۶۸
  ۴.۸۷
  ۴۳,۹۶۹,۵٠۵ ۵۹۵
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۱۱ ۱,۲۷۴
  ۴.۹۵
  ۶۳,۲۵۹ ۱,۲۷۴
 • وسینا بانک سینا ۲,۷۴۲ ۲,۷۵۶
  ۴.۹۹
  ۳۸,۷۹۷,۱۲۴ ۲,۸۸۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۷,۴٠٠ ۷,۳۷٠
  ۴.۹۶
  ۱۳,۳٠۵,۸۱۱ ۷,٠۵٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۹۵٠
  ۴.۹۹
  ۵,٠۴۴,۸۸۱ ۱۸,۶۳٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۶,۷۵٠ ۶,۶۵٠
  ۱.٠۵
  ۸,۳۹۳,۷٠۱ ۶,۶۸٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۳,۹۹٠ ۱۴,٠۳٠
  ۲.۵۱
  ۳٠,۱۸۸,۶۹۸ ۱۴,۳۵٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۶۳۶ ۲,۶۳۷
  ۴.۹۷
  ۳۸,۴۲۴,۱۸٠ ۲,۷۷۴
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۱۱,۳۶۳ ۱۱,۳۵۹
  ۳.۷
  ۲,۶۱۹,۷۳۳ ۱۱,۷۹۹
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۹,۵۹۸ ۹,۶۸۷
  ۵
  ۴,۳۷۵,۳۷۲ ۱٠,۱٠۳
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۷,۶۶۸ ۷,۶۸۴
  ۲.۶
  ۲,۹۸۲,۷۱۶ ۷,۸۷۳
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۵,۴۶٠ ۵,۵۸٠
  ۴.٠۴
  ۲۸,۸۷۸,۳۳۶ ۵,۶۹٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۸۳٠ ۲,۸۲۲
  ۲.۲۸
  ۱۴,۹۹۳,۴۶۶ ۲,۸۹۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۶,۵۱۱ ۶,۵۶۶
  ۴.۹۹
  ۶,۳۶۱,۳۶۴ ۶,۸۵۳
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۷,٠۹٠ ۷,۱۴٠
  ۴.۹۶
  ۲,۶۶۴,۲۷۸ ۷,۴۶٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۵,۶۶٠ ۱۵,۸۳٠
  ۴.۹۸
  ۲,۴۵۴,۲۲۶ ۱۶,۴۸٠
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۴,۲۴۱ ۴,۲۳۳
  ۴.۶۵
  ۱۶,۳۶۷,۱۸۹ ۴,۴۴۸
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۶٠٠ ۵,۶۱٠
  ۴.۹۲
  ۵,۴۴۶,۴٠۷ ۵,۸۹٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۹۷٠ ۱,۹٠۵
  ۴.۹۵
  ۲,۴۳۷,۳۹۳ ۱,۸۷۷
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۵,۱٠٠ ۵,٠٠٠
  ۱.۱۶
  ۳۶,۸۳۶,۹۳۴ ۵,۱۶٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۱۵٠
  ۴.٠۵
  ۲۶,۵۲۹,۷۵۷ ۱٠,۶۳٠
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۸۴٠ ۳,۸۴۲
  ۳.۱۳
  ۷,۲۵۲,۶۹۷ ۳,۹۶۴
 • وملل اعتباری ملل ۱۱,٠٠٠ ۱۱,۱۸۷
  ۴.۹۹
  ۳,٠۱۷,۷٠۵ ۱۱,۵۷۸
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۶۷,۷۷٠ ۲۶۶,۲۷٠
  ۵
  ۳,۸۴٠,۷۹۳ ۲۵۵,٠۲٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۵,۱٠٠ ۱۴,۹۹۳
  ۱.۱۸
  ۳,۵۴۴,۹۴۱ ۱۵,۲۸٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۶,۵۱٠ ۱۶,۶۴٠
  ۱.۳۷
  ۲,۳۵۳,۸۹۲ ۱۶,۷۴٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۱۹۹ ۴,۱۹۳
  ۱.۹۶
  ۳۷,۸۶۸,۵٠۹ ۴,۲۸۳
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۸۴۵ ۲,۸۸۱
  ۴.۹۸
  ۱٠,۹٠۷,۳۹٠ ۲,۹۹۴
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱٠,۲۴٠ ۱٠,۳۵٠
  ۳.۱۲
  ۳,۳۱۹,۴٠۸ ۱٠,۵۷٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۶۳۶ ۳,۶۶۹
  ۴.۹۹
  ۳٠,۱۶۵,۷۶۱ ۳,۸۲۷
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۷۳۳ ۱,۷۳۱
  ٠.۹۷
  ۱۶,۶۸٠,۹۷۲ ۱,۷۵٠