شاخص کل : ۲,٠۵۱,۳۴٠
تغییرات: ٠.۳۴ % ، ۶,۹۳۲
حجم معاملات :
ارزش معاملات :
تعداد سهم معاملاتی : ۵۳۵
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱٠,۲۳٠ ۱٠,۱۷٠
  ۶.۹
  ۱٠,٠۷۴,۴٠۶ ۹,۵۷٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳۶,۶۷٠ ۳۶,۵۲٠
  ۴.۹۸
  ۲,۲۹۹,۳۶۸ ۳۴,۹۳٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۲,۳۵٠ ۱۲,۱۸٠
  ۶.۷۴
  ۵,۵۸۲,٠۹۱ ۱۱,۵۷٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۷,۹۸٠ ۷,۸۷٠
  ۶.۹۷
  ۲۷,۱۳۳,۶۲۲ ۷,۴۶٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۷,٠۹٠ ۱۷,٠۲٠
  ٠.۴۱
  ۳,۹۹۵,۶۸۹ ۱۷,٠۲٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۵,۸۵٠ ۵,۸٠٠
  ۲.۴۵
  ۱۶,۳۷۶,۳۴۶ ۵,۷۱٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۵,۸۳٠ ۵,۸٠٠
  ٠.۳۴
  ۲,۷۸۲,۲۹۸ ۵,۸۱٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۶,۶۷٠ ۶,۵۹٠
  ۴.۸۷
  ۴,٠۲۳,۶۵۷ ۶,۳۶٠
 • اخابر مخابرات ایران ۹,۲۹٠ ۹,۴٠٠
  ۵.۳۳
  ۱۷۱,۵۶٠,۱۹۲ ۸,۸۲٠
 • اردستان سیمان اردستان ۲۳,۷۳٠ ۲۳,۴۳٠
  ۴.۹۵
  ۹,۵۷۴,۲۲۷ ۲۲,۶۱٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۵,۱۵٠ ۲۵,۲٠٠
  ٠.۲
  ۲,۹۸۱,۹۲۲ ۲۵,۲٠٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۹۸,۲٠٠ ۹۸,٠۵٠
  ۱.۳۹
  ۲,۳۵۶,۴۵٠ ۹۶,۸۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۸۵۴ ۱,۸۴۹
  ٠.۸۷
  ۲۲,۶۸۲,۹۳۴ ۱,۸۳۸
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۱۱,۱۷٠ ۱۱,۱۲٠
  ۱.۹۲
  ۱۶,۴۶۲,٠۱۹ ۱٠,۹۶٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۳۹۵ ۳,۳۷۶
  ۴.۹۸
  ۱۴,۵٠۲,۵۴۱ ۳,۲۳۴
 • افرا افرانت ۲۵,٠۵٠ ۲۵,۳۵٠
  ٠.۴
  ۵,۶۵۴,۵۴۸ ۲۵,۱۵٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۹۱٠
  ۱
  ۱,۲۷۶,۲۲۷ ۱۷,۹۳٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۶,۴٠٠ ۱۷,۶۳٠
  ۱٠.۷۷
  ۱,۵۲٠ ۱۸,۳۸٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۳۱۲ ۲,۳٠۲
  ٠.۷۸
  ۱۹,۴۳۵,۷۵۷ ۲,۲۹۴
 • امید تامین سرمایه امید ۵,۵۴۹ ۵,۴۹٠
  ۱.۴۸
  ۷,٠۵۱,۹۳۶ ۵,۴۶۸
 • امین تامین سرمایه امین ۸,۵۸٠ ۸,۵۸٠
  ٠
  ۶۶۷,۵۲۵ ۸,۵۸٠
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۵,۱۵٠ ۲۵,۳٠٠
  ۱.۳۷
  ۱۲,۴۵۳,٠۸۲ ۲۵,۵٠٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۵۱,۸٠٠ ۵۵,۱۸٠
  ۵.۴۶
  ۹۴,٠٠٠ ۵۴,۷۹٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۳۵,۱۵٠ ۳۶,۵۷٠
  ۸.۷۵
  ۱۶۴,۱۶۶ ۳۸,۵۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۵۴,۹٠٠ ۵۵,۲۴٠
  ۱.۴۷
  ۱۱,۲۳۸,۳۶۷ ۵۵,۷۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۷,۵۲٠ ۱۷,۷۴٠
  ۱.۷۴
  ۵,۲۲۲,۵۴۹ ۱۷,۲۲٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۸,۱٠٠ ۳۷,۷٠٠
  ۴.۹۶
  ۴,۷۹۸,۱۳۳ ۳۶,۳٠٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۵۲,۸۵٠ ۵۳,۴۹٠
  ۲.۶۵
  ۳۶۶,۵۲۶ ۵۴,۲۹٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۱,۳٠٠ ۲۱,۲٠٠
  ٠.۴۷
  ۵,٠۵۸,٠۷۷ ۲۱,۲٠٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۳,۱۵٠ ۱۲,۸۴٠
  ۵.۸۸
  ۳,۷۱۲,۲۸٠ ۱۲,۴۲٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,۷۹۹ ۲,۷۴۴
  ۶.۹۵
  ۹٠,۹۴۱,۶۷۵ ۲,۶۱۷
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۶۵۵ ۲,۶۸۶
  ۳.۱۱
  ۸۴,۹۴۴,۴٠۶ ۲,۵۷۵
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۳,۲٠۸ ۳,۱۵۹
  ۵.۳۵
  ۳,٠۳۷,۵۵۳ ۳,٠۴۵
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۵,٠۴٠ ۱۴,۹۷٠
  ۶.۹۷
  ۳۴,۵۲۶,۱۱۷ ۱۴,٠۶٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۶۶۲ ۵,۶۶۲
  ۴.۹۹
  ۹۳۲,۵۸۱ ۵,۳۹۳
 • بزندگی بیمه زندگی آگاه ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳۵۹,۹۹۵,۵۹٠ ۱,٠٠٠
 • بساما بیمه سامان ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۶۱٠
  ٠.٠۹
  ۷۳۳,۳۸۷ ۱۱,۵۹٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۶,۱۷٠ ۶,۱۷٠
  ۴.۹۳
  ۴,۱۶٠,۱۳٠ ۵,۸۸٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۲,۴۵٠ ۲۲,۴۲٠
  ۴.۹۶
  ۷,۱٠۱,۵۶۶ ۲۱,۳۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۲,۷۶٠ ۲۲,۷۷٠
  ٠
  ۱,۱۱۸,۱۷۴ ۲۲,۷۶٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۸,۴۳٠ ۳۸,۶۶٠
  ۱.۲۸
  ۸,۵۳۹,۸۴۸ ۳۸,۹۳٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۲۴,۸٠٠ ۲۴,۴۵٠
  ٠.۶۱
  ۴,۸۳۲,۷٠۱ ۲۴,۶۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳,۶۹٠ ۳,۶۴۶
  ۶.۹۹
  ۳۴,۵۸۳,۹۴۱ ۳,۴۴۹
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۶۷۲ ۱,۶۷٠
  ٠.۲۴
  ۱۷,۸۵۴,۹۵۵ ۱,۶۶۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۶,۱۶٠ ۱۶,۱۷٠
  ۲.۷۳
  ۳,۳۷۳,۸۸۴ ۱۵,۷۳٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۵۶٠ ۷,۵۶٠
  ۵
  ۱۴,۸٠٠,۳۶۱ ۷,۲٠٠
 • بموتو موتوژن‌ ۳,۶٠٠ ۳,۵۲۳
  ۲.۹۲
  ۱۱,۹۳۸,۷۳٠ ۳,۴۹۸
 • بنو بیمه تجارت نو ۴,۴۷۳ ۴,۴۶۴
  ۵
  ۲۶,۹۸۱,۶٠۳ ۴,۲۶٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۴,۸۴۲ ۴,۸۲۷
  ۶.۹۸
  ۱٠,۴۷۵,۸۲۹ ۴,۵۲۶
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶,۱۶٠ ۶,۱۵٠
  ۴.۹۴
  ۱۷,۸۵۴,۲۴۶ ۵,۸۷٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۸,٠٠٠ ۸,٠۷٠
  ٠.۷۴
  ۹٠,۵۳۸,۵۳۲ ۸,٠۶٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۵۲,۴۲٠ ۵۲,۳۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۴,۸۷۴,۷۹۳ ۴۹,۹۳٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۸,۸۹٠ ۸,۸٠٠
  ۴.۹۶
  ۱٠,۷٠۹,۹۲۹ ۸,۴۷٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۳,۵۴٠ ۳,۴۹۸
  ۱.۱۴
  ۲۲,۶۲۲,۵۱۹ ۳,۵٠٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۷,۲۷٠ ۳۷,۳٠٠
  ٠.۵۹
  ۳,٠۵۶,۹۷۷ ۳۷,۴۹٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۹۶۵ ۳,۸۹۲
  ۶.۹۹
  ۴۵,۲۷٠,۶۵۶ ۳,۷٠۶
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۱,۵۷٠ ۱۱,۴۶٠
  ۲.۶۶
  ۱٠,۷۷۴,۸۵۴ ۱۱,۲۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶,۲۶٠ ۶,٠۶٠
  ۴.۸۶
  ۷,۶۲۵,۴۵۴ ۵,۹۷٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱,۷٠۵ ۱,۷٠۵
  ۶.۹۶
  ۸۴,٠٠۹,۵۹۸ ۱,۵۹۴
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۲,۹٠۳ ۲,۸۷۵
  ۲.۹۸
  ۱۵۵,۲٠۴,۹۸۷ ۲,۸۱۹
 • پخش پخش البرز ۳۳,۹٠٠ ۳۴,۱٠٠
  ۲.٠۲
  ۲,۱۹۶,۵۴۹ ۳۴,۶٠٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۵,۳۹٠ ۱۵,۴۶٠
  ٠.۵۲
  ۵,۹٠۴,۸٠۵ ۱۵,۴۷٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۲,٠۵٠ ۱۱,۸۷٠
  ۱.۷۷
  ۷٠٠,۹۲۶ ۱۱,۸۴٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۴,۸۶۴ ۴,۸۵۲
  ۷
  ۳۴,۱۳۸,۱۶۴ ۴,۵۴۶
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۴,۱۹٠ ۴۴,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۷۲۸,۷۶۷ ۴۲,٠۹٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۳,۳۳٠ ۲۳,۱۷٠
  ۵
  ۱,۲۹٠,۲۹٠ ۲۲,۲۲٠
 • پکویر کویر تایر ۴,۲۴۴ ۴,۲۴۳
  ۶.۹۸
  ۲۸,۵۹۸,۶۳۷ ۳,۹۶۷
 • پلاسک پلاسکوکار ۴,۶۹٠ ۴,۶۸۲
  ۴.۹۹
  ۸,۷۴۶,۶۹۸ ۴,۴۶۷
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۶۱٠
  ۴.۵۸
  ۴,۲۵۴,۴۸۶ ۱۳,۱٠٠
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۴,۹٠٠ ۱۴,۹۱٠
  ۵.۹۷
  ۱۱,۵۲۵,۵۵۷ ۱۴,٠۶٠
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۸,۹۶٠ ۱۸,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۲۷,۱٠۱,۲۶۳ ۱۸,٠۶٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۶,۷۸٠ ۱۶,۷۱٠
  ۱.۶۴
  ۱۶,۶۸۱,٠۴۸ ۱۷,٠۶٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۳۸,۴۳٠ ۳۸,۷۲٠
  ٠.۸۸
  ۴۶۸,٠۸٠ ۳۸,۷۷٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۱,۹۴٠ ۱۱,۹۲٠
  ۴.۹۲
  ۳,۷۵۹,۴۱۸ ۱۱,۳۸٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۷,۴۲٠ ۷,۳۳٠
  ۱.۹۲
  ۸,۹٠٠,۱٠۸ ۷,۲۸٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲۵,٠٠٠ ۲۵,۲٠٠
  ۱.۳۴
  ۱,۳۶۵,۷۴۷ ۲۵,۳۴٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۱,۷۱۸ ۱,۷۲٠
  ٠.۷
  ۲۲,۵٠۴,۳۴۴ ۱,۷٠۶
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۲٠,٠۹٠ ۲٠,٠۹٠
  ٠.۸۴
  ۳۸ ۲٠,۲۶٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۱,۴٠٠ ۳۲,۳٠٠
  ٠.۶۴
  ۳,۴۸۳,۲٠۱ ۳۱,۲٠٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۲۶٠ ۶,۲٠٠
  ۳.۱۳
  ۷,۱۵۸,۲۴۱ ۶,٠۷٠
 • تکنو تکنوتار ۶,۳۳٠ ۶,۳۳٠
  ۴.۹۸
  ۷,۱۲٠,۹۸۷ ۶,٠۳٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۳٠۷ ۴,۲۳۷
  ۴.۹۲
  ۴۷,۱۶۷,۶۸۸ ۴,۱٠۵
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۶,٠۳٠ ۵,۹۹٠
  ۴.۸۷
  ۶,۸۶۲,۵۶۸ ۵,۷۵٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۳,۴۱٠ ۳,۴٠۴
  ۲.۷۷
  ۲۳,۶۳۳,۹۹۹ ۳,۳۱۸
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۱۳۵ ۴,٠۷۶
  ۲.۵۳
  ۹,۸۴۴,۷۷۳ ۴,٠۳۳
 • توریل توکاریل ۵,۴۴٠ ۵,۳۸٠
  ۱.۳
  ۱۳,۱۷٠,۶۱۷ ۵,۳۷٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۶,۴۴٠ ۱۶,۶۲٠
  ٠
  ۱۲۷,۴۱٠,۶۳٠ ۱۶,۴۴٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۹,٠۷٠ ۲۷,۸۸٠
  ۴.۷۹
  ۴۵۸,۲۲۴ ۲۷,۷۴٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۸۸۳ ۳,۸۷۶
  ۴.۹۷
  ۷۸,۲۹۶,۸۳۸ ۳,۶۹۹
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۴,۱۱٠ ۱۴,۱۱٠
  ۱.۲۹
  ۷,۷۴۹,۸۳۷ ۱۳,۹۳٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۲,۸۱٠ ۲۳,۲۲٠
  ۱.۳۳
  ۶,۲۶٠,۸۷۳ ۲۲,۵۱٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۱,۹۸۶ ۱,۹۸۱
  ۴.۹۷
  ۱۹۷,۳۱۴,۳۱۶ ۱,۸۹۲
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۲,۲۹٠ ۱۲,۳۵٠
  ۳.۹۸
  ۷,۴٠۵,۲۶۷ ۱۲,۸٠٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۴۵۶ ۲,۴۵۲
  ۶.۹۷
  ۱۴۴,۵۹۹,۴٠۴ ۲,۲۹۶
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۶,۴٠٠ ۶,۴٠٠
  ۶.۸۴
  ۱۵,۴۸۸,٠۹۹ ۵,۹۹٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۵,٠۲۷ ۴,۹۹۴
  ۴.۷۱
  ۱۵,۸٠۵,۶۱۱ ۴,۸٠۱
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱٠,۳۶٠ ۱٠,۴۱٠
  ٠.۱۹
  ۷,۵۲٠,۴۹۸ ۱٠,۳۴٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۴,۲۸٠ ۱۴,٠۳٠
  ۶.٠۱
  ۴,۸۷۷,۶٠۴ ۱۳,۴۷٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۳,۳۹٠ ۱۳,۳۹٠
  ۶.۹۵
  ۴,۱۳۶,۳۷٠ ۱۲,۵۲٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۸۷٠ ۶,۸۷٠
  ۴.۸۹
  ۱۶,۳۹٠,۲۸٠ ۶,۵۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۷۵٠
  ٠.۹۷
  ۷,۹۴۲,۶۹۳ ۱۲,۴۳٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۸,۵٠٠ ۸,۵۴٠
  ۳.۳
  ۱۶,٠۹۹,۴۶۴ ۸,۷۹٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۴۴٠
  ۱.۸۴
  ۳۳,۴۷۸,۷۲۲ ۱۷,۴۳٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۳۷٠ ۵,۳۳٠
  ۱.۹
  ۱۵,۱۸۹,۸۸۳ ۵,۲۷٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۵,۴۹۵ ۵,۴۷۴
  ۴.۹۹
  ۲٠,۷۱٠,۶۶۷ ۵,۲۳۴
 • جم پتروشیمی جم ۵۱,۸٠٠ ۵۲,٠۵٠
  ٠.۵۸
  ۱,۱۳۶,٠۳٠ ۵۲,۱٠٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۱۸۱,۴٠٠ ۱۷۸,۲۴٠
  ۳.۷۶
  ۳۵۲,۲۲۶ ۱۷۴,۸۲٠
 • چافست افست‌ ۶,۶۱٠ ۶,۵۸٠
  ۴.۹۲
  ۷,۹۳۴,۲۱٠ ۶,۳٠٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۳۷,۷۵٠ ۳۶,۸۵٠
  ۵.۴۵
  ۱,۴۲۹,٠۳۲ ۳۵,۸٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۴۷٠ ۲,۴۷۵
  ٠.۷۳
  ۱۵,۶۸۷,۳۳٠ ۲,۴۵۲
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,۵۴٠ ۷,۵۴٠
  ۴.۸۷
  ۷,۳٠۶,۴۳۶ ۷,۱۹٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۳,۷٠۲ ۳,۶۷٠
  ۴.۲۸
  ۳۶,۶٠۴,۷۹۹ ۳,۵۵٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴,۶۹۹ ۴,۶۸۴
  ۴.۸۶
  ۲۳,٠۲۷,۷۳۵ ۴,۴۸۱
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۳۵٠
  ۱.۶۷
  ۱٠,۶۵۶,۵۳۱ ۱۳,۷۸٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۹,۳٠٠ ۹,۳۷٠
  ۱.۷۵
  ۳,۲۱۱,۸۲۷ ۹,۱۴٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۳,۸۶۵ ۳,۸۴٠
  ۲.۸۵
  ۶۳,۱٠۳,۲٠۱ ۳,۷۵۸
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۶٠,۱٠٠ ۵۹,۴٠٠
  ۳.۸
  ۶۲٠,۵٠۴ ۵۷,۹٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۶,۳۷٠ ۳۶,۴۷٠
  ۱.۴۲
  ۱,۲۴٠,۴۴٠ ۳۵,۸۶٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۶,۴۲٠ ۶,۴٠٠
  ۲.۸۸
  ۹,۳۵۱,۹۷۸ ۶,۲۴٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳,۶۶۵ ۳,۶٠٠
  ۴.۹۸
  ۲,۹۷۲,۱۵٠ ۳,۴۹۱
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۳۱,۹٠٠ ۳۲,۳۵٠
  ٠
  ۱,۲۶۳,۶۱۷ ۳۱,۹٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,٠۶۵ ۳,٠۵٠
  ۲.٠۶
  ۲۱,۶۸۱,۱٠۴ ۳,٠٠۳
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۴,۵۹٠ ۱۴,۳۵٠
  ۶.۵۷
  ۲,۵۳٠,٠۱۹ ۱۳,۶۹٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱۴,۱۱٠ ۱۳,۹٠٠
  ۱.۴۴
  ۲,۹۷۷,٠۸۳ ۱۳,۹۱٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۱,۹۶٠ ۱۱,۹٠٠
  ۲.۲۲
  ۱۲,۸۶۸,۶۸۳ ۱۱,۷٠٠
 • حفاری حفاری شمال ۵,۲۸٠ ۵,۲۷٠
  ۱.۳۴
  ۱۲,۸۲۷,۳۵۶ ۵,۲۱٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳,۲۱٠ ۱۳,۲۹٠
  ٠.۹۹
  ۷٠,۱۹۹,۷۷۸ ۱۳,٠۸٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۱۲,۵۹٠ ۱۲,۵۷٠
  ٠
  ۱,۷۵۷,۸۱٠ ۱۲,۵۹٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۹۳۹ ۲,۹٠۷
  ۴.۸۵
  ۳٠,۷۵۹,۸۵٠ ۲,۸٠۳
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۵۵٠ ۴,۴۸۱
  ۴.۹۱
  ۹,۱۷۶,٠٠۴ ۴,۳۳۷
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,٠۹۱ ۲,٠۸۶
  ۲.۴۵
  ۲۱۲,۸٠۶,۷۲۷ ۲,٠۴۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۹,۷۹٠ ۱۹,۹۷٠
  ۱.۷
  ۴,۲۲٠,۱۹۶ ۱۹,۴۶٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۳,۱۸٠ ۱۳,٠۵٠
  ۱
  ۳,٠۶۳,۷٠۲ ۱۳,٠۵٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۵,۹۲٠ ۵,۹۱٠
  ۱.۵
  ۲٠,۴۳۵,۳۷۶ ۶,٠۱٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶,۱۶٠ ۶,٠۵٠
  ۶.۷۶
  ۶۱,۹۱۲,۲۵۸ ۵,۷۷٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۲,۸٠٠ ۲۲,۶٠٠
  ۱.۶۸
  ۴,۳۴۷,۱۲۴ ۲۳,۱۹٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۷,٠۷٠ ۷,۱۱٠
  ٠.۸۴
  ۸,۷۷۹,۱۲۹ ۷,۱۳٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۳۵,۹۵٠ ۱۳۱,۷۸٠
  ۴.٠۲
  ۲٠۵,۶۶۳ ۱۳٠,۷٠٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۴,۵۷٠ ۴,۶۲۵
  ۱.۶
  ۱۱,۶۹۹,۶۳۴ ۴,۴۹۸
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۳۷,۱٠٠ ۳۶,۵۹٠
  ۲.٠۱
  ۲,۷۸۶,۲۸۱ ۳۶,۳۷٠
 • خزامیا زامیاد ۵,۳۱٠ ۵,۲۷٠
  ۱.۱۲
  ۲۱٠,۳۳۲,۸۸۳ ۵,۳۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,۴٠٠ ۴,۴۱۵
  ۲.٠۲
  ۱۸,۱۲۹,۶۶۲ ۴,۳۱۳
 • خساپا سایپا ۲,۶۴۹ ۲,۶۵٠
  ۲.۴۴
  ۵۷۲,٠۹۱,۱٠۵ ۲,۵۸۶
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۲,۶۴٠ ۱۲,۱٠٠
  ۴.۹۸
  ۴۱,۹۲۹,٠۲۵ ۱۲,٠۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۲,۴۲٠ ۱۲,۳۸٠
  ۳.۲۴
  ۵,۸۶٠,۹٠۶ ۱۲,٠۳٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۵۱۱ ۳,۵٠۹
  ۱.۸۳
  ۱۸,۷۶۹,۷۶۸ ۳,۴۴۸
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۲۴,۷۲٠ ۲۴,۶۲٠
  ۱.۷۹
  ۶,۷۳۳,۵۴۷ ۲۵,۱۷٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۶۹۹ ۴,۷۳۱
  ۲.٠۶
  ۲۵۵,٠٠۴,۲۷۷ ۴,۶٠۴
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۴,۲۹٠ ۳۴,۴۲٠
  ٠.۵۳
  ۹۲۲,۷۴۸ ۳۴,۱۱٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۱۲٠ ۶,۹۹٠
  ۶.۹۱
  ۵۱,۵۳۶,۶۱۵ ۶,۶۶٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,۳۴۵ ۴,۳۱۹
  ۲.۸۲
  ۵,۴۶۱,۶۲۷ ۴,۲۲۶
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,٠۶۷ ۳,٠۵۹
  ۵
  ۱٠۳,۹٠۸,۷۲۹ ۲,۹۲۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۸,۳۱٠ ۸,۲۷٠
  ۴.۹۲
  ۲۲,۸۸۴,۴۵۷ ۷,۹۲٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۷,۱۶٠ ۱۷,۲۲٠
  ۲.۴۵
  ۱۶,٠۸۹,۲۲۳ ۱۶,۷۵٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۳,۴۳٠ ۳,۴۴۵
  ٠.۸۵
  ۳۹۹,۷۴۵,۱۱۳ ۳,۴٠۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۲۱,۷۳٠ ۲۱,۷۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۲۳,۱٠٠ ۲٠,۷٠٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۹,۵۸٠ ۱۹,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۷۸۱,۴۳۱ ۱۸,۶۵٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۵,۸۹٠ ۲۵,۲۴٠
  ۴.۹۵
  ۱,٠۶۱,۸۱۱ ۲۴,۶۷٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۸,۷۵٠ ۴۸,۵۱٠
  ۱.۲۷
  ۳۳۴,۹۱۷ ۴۸,۱۴٠
 • دالبر البرزدارو ۹,٠۱٠ ۹,٠۱٠
  ۴.۶۵
  ۲,۶۳۹,۸۵۲ ۸,۶۱٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۴,٠۷۴ ۴,٠۴۳
  ۱.۸۲
  ۱٠,۶۳۴,۹٠۹ ۴,٠٠۱
 • دانا بیمه دانا ۳,۲۷۶ ۳,۲۸٠
  ۱.۳۹
  ۱۱۹,۸۶۴,۷۳۲ ۳,۲۳۱
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱٠,۷۸٠ ۱٠,۸۱٠
  ٠.۹۴
  ۴,۹۳۷,۷۵۳ ۱٠,۶۸٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۱,٠۵٠ ۱۱,٠۴٠
  ۶.۹۷
  ۱۷,۵۹٠,۹۶۲ ۱٠,۳۳٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۴۷,۵۳٠ ۴۸,٠۳٠
  ۱.۱۴
  ۳۷۶,۱۹۴ ۴۸,٠۸٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۳,٠۶٠ ۴۳,٠۹٠
  ٠.٠۵
  ۶۱۶,۶۶۲ ۴۳,٠۸٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳۴,۱٠٠ ۳۴,۱٠٠
  ۴.۹۲
  ۳,۸۱۸,۲۸۵ ۳۲,۵٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۲,۳۹٠ ۱۲,۳۷٠
  ۶.۹۹
  ۱۶,۴۲۴,۲۲۶ ۱۱,۵۸٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۵,۷۹٠ ۱۵,۵۹٠
  ۳.۴۷
  ۴,٠۸٠,۶۲٠ ۱۵,۲۶٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۱۴٠
  ۴.۹۵
  ۲,۴۴۲,۳۹۷ ۱۲,۵۳٠
 • ددانا داروسازی دانا ۳۷,۲٠٠ ۳۷,۲٠٠
  ٠.۲۷
  ۱,۳۵۸,۷۹۲ ۳۷,۱٠٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۴۷٠
  ٠.۸
  ۲,۳۲۷,۸٠۳ ۱۶,۲۷٠
 • درازی پخش رازی ۲۵,۳٠٠ ۲۵,۴٠٠
  ۲.۴۳
  ۵۶۳,۳۴۳ ۲۴,۷٠٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۷۳,۶۵٠ ۷۴,۸۵٠
  ۱.۲۷
  ۵۷۴,٠۳٠ ۷۴,۶٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۲,٠۸٠ ۲۱,۸۱٠
  ۳.۱۸
  ۱,۳۲۵,۲۳۴ ۲۱,۴٠٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۶,۴۳٠ ۶,۴۳٠
  ۴.۸۹
  ۷,۷٠٠,۸٠۷ ۶,۱۳٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۷,۴۷٠ ۷,۳۸٠
  ۶.۸۷
  ۳,۱۳٠,۲۶۳ ۶,۹۹٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۱,٠۶٠ ۱٠,۹۱٠
  ۱.۹۴
  ۸۳۸,۹۲۷ ۱٠,۸۵٠
 • دسبحان سبحان دارو ۸,۲۷٠ ۸,۲۷٠
  ۴.۴۲
  ۶,۷۶۱,۴۸۷ ۷,۹۲٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۱٠٠
  ۱.۱۴
  ۳۸۸,۹۷۱ ۱۴,٠۴٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,۳۵٠ ۲۳,۴۶٠
  ۱.۳۹
  ۱,۱۴۸,۲۶۱ ۲۳,۶۸٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۶,۸۴٠ ۱۶,۶٠٠
  ۱.۵۱
  ۲,۳۹۷,٠۹۵ ۱۶,۵۹٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۵,۸۸٠ ۲۵,۵۷٠
  ۱.۵۷
  ۱,۸۴۱,۱۸۳ ۲۵,۴۸٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳٠,۴۵٠ ۳٠,۳۵٠
  ٠.۲۳
  ۴۳٠,۶۸٠ ۳٠,۳۸٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۶۹,۹٠٠ ۷٠,۵٠٠
  ۱.۸۲
  ۳۵۸,۸۸۳ ۶۸,۶۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۸,٠۱٠ ۷,۸۱٠
  ۶.۹۴
  ۱۴,۸۵۹,۸۱۵ ۷,۴۹٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۵,۸۳٠ ۳۵,۲۷٠
  ۵.۴۱
  ۸۸۷,۴٠۷ ۳۳,۹۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۵,۴۲٠ ۲۵,۳۸٠
  ۵
  ۷,۷۶۲,۶٠۳ ۲۴,۲۱٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳,۵۲۸ ۳,۵۶۶
  ۲.۴۱
  ۲۴,۴۵۱,۷۷۷ ۳,۶۱۵
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۲۳,۷٠٠ ۲۳,۳۵٠
  ۲.۱۶
  ۴,۷۹۴,۱٠۲ ۲۳,۲٠٠
 • دی بانک دی ۱,٠۱۵ ۱,٠۱۴
  ۴.۹۶
  ۸۳۴,۲۵۹,۴۲۶ ۹۶۷
 • دیران ایران‌دارو ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۱۷,۱۳۱ ۱۳,۲۳٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴,۵۱۶ ۴,۴۳۷
  ۵
  ۲۱۴,۶۴۶,۹۷۷ ۴,۳٠۱
 • رافزا رایان هم افزا ۶۸,۲٠٠ ۶۹,۱۵٠
  ۱.۹۴
  ۵۸۱,۹۱۵ ۶۹,۵۵٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,۴۵۷ ۵,۳۹۲
  ۷
  ۲۶,۳٠۲,۹۱۵ ۵,۱٠٠
 • رایا بیمه اتکایی رایا ۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۸۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۴٠۹ ۳,۳۴۴
  ۷
  ۱۹,۱۱۴,۴۱۹ ۳,۱۸۶
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۴۶۱ ۳,۴۶۱
  ۴.۹۷
  ۵,۶۳۷,۷۱۵ ۳,۲۹۷
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۳,۱۹٠ ۱۳,۲۸٠
  ۱.۳۵
  ۲۶,۹۷۹,۷۹۴ ۱۳,۳۷٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۹,۷۵٠ ۹,۷۹٠
  ۱.۶۱
  ۶,۴۳۶,۵۹۳ ۹,۹۱٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۶,۴۵٠ ۲۶,٠٠٠
  ۶.۸۷
  ۷,۷۶۱,۵۶۵ ۲۴,۷۵٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۸۵,۹٠٠ ۱۸۷,٠٠٠
  ٠.۲۷
  ۶۶۵,۳۴۴ ۱۸۶,۴٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۱۸۳ ۴,۱۳۴
  ۲.۵۲
  ۲۱,۶۹۷,۱٠۸ ۴,٠۸٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۳,٠۲٠ ۶۴,٠۲٠
  ۲.۲۸
  ۲۴۶,۱۵۳ ۶۴,۴۹٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۳۱,٠٠٠ ۳٠,۷٠٠
  ۱.۶۴
  ۱,۸۵۱,۶۷۴ ۳٠,۵٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۵,۱۷۸ ۵,۱۹۸
  ٠.۴۷
  ۲٠,٠۵۹,۷۳۳ ۵,۱۵۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۷,۹۸٠ ۷,۸۳٠
  ۶.۹۷
  ۱۸,۲۸۲,٠۳۲ ۷,۴۶٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۳,۷۵٠ ۱۳,۵۵٠
  ۴.۱۷
  ۶,۸۳۵,٠۵۴ ۱۳,۲٠٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲,۸۹٠ ۲,۸۹٠
  ٠.۳۱
  ۴٠,۱۳۹,۶۳۹ ۲,۸۸۱
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۸,۷٠٠ ۳۸,۵٠٠
  ۶.۹۱
  ۵,۵۱۱,۵۷۸ ۳۶,۲٠٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۷,۶۴٠ ۱۷,۳۵٠
  ۶.۹۷
  ۴,۵٠۷,۳۷۶ ۱۶,۴۹٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲٠,۱٠٠ ۲٠,٠۴٠
  ۴.۵۸
  ۱,۷۵۵,۹۳٠ ۱۹,۲۲٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۸,۳۲٠ ۸,۳٠٠
  ۶.۹۴
  ۱۹,۲۶۳,۸۴۵ ۷,۷۸٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۵,۴۳٠ ۳۴,۹۶٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۳۹,۴٠۷ ۳۳,۷۵٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۲,۹۵٠ ۱۲,۴۳٠
  ۴.۹۴
  ۵۱,۵۱۱,۹۹۳ ۱۲,۳۴٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۶۷,۹۵٠ ۶۷,٠٠٠
  ۶.۹۲
  ۱,۱۸۹,۴۸۹ ۶۳,۵۵٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۱۸,۶۱٠ ۱۸,۳۸٠
  ۴.۹۶
  ۴,۴۶۳,۲٠۴ ۱۷,۷۳٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۷,۲٠٠ ۲۷,۱۱٠
  ٠.۵۹
  ۲۶۴,۷۷۶ ۲۷,٠۴٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۴۸,۳۱٠ ۴۸,۳٠٠
  ٠.۸۸
  ۴۸۲,۸۹۷ ۴۷,۸۹٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۵,۷۵٠ ۳۵,۲۵٠
  ۲
  ۴۷۴,۱۲۵ ۳۵,٠۵٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۶,۷۴٠ ۳۶,۹۶٠
  ٠.۱۹
  ۷٠۶,۶۴۳ ۳۶,۸۱٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۱۳,٠٠٠ ۱۱۲,۷۵٠
  ۱.۴۸
  ۱۷۵,۶٠٠ ۱۱۱,۳۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۳۳,۳٠٠ ۳۳,۳۵٠
  ۲.۴۶
  ۷۴٠,۱۴۲ ۳۲,۵٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۶,۲۵٠ ۴۶,۲۶٠
  ٠.۵۲
  ۳۳۷,۶۶۱ ۴۶,٠۱٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۳۸٠ ۵,۳۲٠
  ۳.۸۶
  ۱۷,۴۶۵,۸۶۳ ۵,۱۸٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۶۳,۴۷٠ ۶۳,۴۵٠
  ۱.۴۹
  ۸۴۸,۹۷٠ ۶۴,۴۳٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۱٠٠ ۱۵,۵۸٠
  ۴.۸۹
  ۱,۴۱۶,۴۳۱ ۱۵,۳۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۶,۳۹٠ ۱۶,۴٠٠
  ٠.٠۶
  ۳,۶۱۲,٠٠۳ ۱۶,۳۸٠
 • سپید سپید ماکیان ۲۲,۸۶٠ ۲۲,۷۱٠
  ۶.۹۷
  ۲۴,۲۴۴,۲۶۹ ۲۱,۳۷٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۴۱,۵٠٠ ۴۱,۵٠٠
  ۶.۱۴
  ۳,۲۷۲,۸۱۲ ۳۹,۱٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۵۲,۳۵٠ ۵۲,۷۴٠
  ۱.۷۱
  ۱,۱٠۱,۳۸۸ ۵۱,۴۷٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۸۵,۲۱٠ ۸۵,٠۶٠
  ٠.۴۱
  ۱۶۸,۷۹۵ ۸۴,۸۶٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۳,۹۱٠ ۳۳,۸۷٠
  ۳.۲۹
  ۷۵۴,۱۹۳ ۳۲,۸۳٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۴۸,۴٠٠ ۴۷,۲۱٠
  ۵.٠۳
  ۱,۱۶۴,۹۴۹ ۴۶,٠۸٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۸,۱۵٠ ۲۸,۵۵٠
  ۱.٠۸
  ۲,۵٠۵,۸۲۴ ۲۷,۸۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۸,۴۸٠ ۳۹,٠۸٠
  ۱.۸۶
  ۲۷۸,٠۹۴ ۳۹,۲۱٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱٠,۳۳٠ ۱٠,۳۵٠
  ۴.٠۳
  ۷,۶۵۵,۱۷۲ ۹,۹۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۸,۹۹٠ ۹,٠۱٠
  ٠
  ۱۶,۷٠۵,۷۶۴ ۸,۹۹٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۳۴,۹۵٠ ۳۴,۲۶٠
  ۱.۶
  ۹۱۶,۶۸۷ ۳۴,۴٠٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۱,۱۸٠ ۱۱,۲۲٠
  ۱.۲۷
  ۶,۲۴۱,۱۶۵ ۱۱,٠۴٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۲,٠۴٠ ۱۱,۹٠٠
  ۶.۹۳
  ۹۵۹,۹٠۷ ۱۱,۲۶٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۹۴,۳۶٠ ۱۹۴,۳٠٠
  ۵
  ۳,۲٠۸,۴۶۳ ۱۸۵,۱۱٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۳,۱۹٠ ۳۲,۷۶٠
  ۴.۲۴
  ۱,۹۷۳,۱۷۹ ۳۱,۸۴٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۷,٠۴٠ ۷,۱۲٠
  ۱.۸۱
  ۱,۶۸۵,۸۱۸ ۷,۱۷٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۸,۹۹٠ ۲۸,۳۳٠
  ۳.۳۵
  ۱,۱۴۳,٠۹۲ ۲۸,٠۵٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱٠۷,۲۳٠ ۱٠۶,۹۷٠
  ٠.۴۲
  ۲۳۳,۷۸٠ ۱٠۷,۶۸٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲۹,۷۸٠ ۲۹,۹۱٠
  ٠.۲۷
  ۲,۹۷۳,۷۵۵ ۲۹,۸۶٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۹۲,۳۵٠ ۹۲,۹۸٠
  ۱.٠۶
  ۱۸۱,۳۱۵ ۹۳,۳۴٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵۵,۴۲٠ ۵۴,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۶۷,۱۲۵ ۵۲,۷۹٠
 • سکرد سیمان کردستان ۸,۲٠٠ ۸,۱۷٠
  ۱.۳۶
  ۵,۹۳۱,۱۸۴ ۸,٠۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۲,۷٠٠ ۲۲,۱۱٠
  ۴.۶۶
  ۴۱۷,۲۷٠ ۲۱,۶۹٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲٠,۱۷٠ ۲٠,۱۷٠
  ٠.۷۵
  ۱,۱۷۶,٠۲۴ ۲٠,٠۲٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۷,۵۱٠ ۷,۵۱٠
  ۱.۲۱
  ۴۹,۶۱۴,٠۴۲ ۷,۴۲٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۳۸,۳٠٠ ۳۷,۸۹٠
  ۲.۵۷
  ۱,۶۴۸,۲۲۳ ۳۷,۳۴٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۳,۱٠٠ ۲۳,۱٠٠
  ۵
  ۴,۷۲۶,۲۴۸ ۲۲,٠٠٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۵۲,۱٠٠ ۵۲,۳۵٠
  ۱.٠۸
  ۲۱۱,۱۱٠ ۵۲,۶۷٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۳,۹۳٠ ۱۳,۹۲٠
  ٠.۹۴
  ۴,۹٠۸,۴۷۴ ۱۳,۸٠٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۳,۷۱٠ ۱۳,۶۳٠
  ٠.۵۱
  ۲,۵۶۴,۱۳۳ ۱۳,۷۸٠
 • سیستم همکاران سیستم ۱٠,۴۷٠ ۱٠,۳۷٠
  ۱.۵۵
  ۱,۸۳۶,٠۱٠ ۱٠,۳۱٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۵,۸۳٠ ۱۵,۸۸٠
  ٠.۸۹
  ۴۹۵,۶۹۳ ۱۵,۶۹٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۸,۴۴٠ ۲۸,۱٠٠
  ۷
  ۴,۳۲۸,۱۱۶ ۲۶,۵۸٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۸,۲۹٠ ۳۸,۳۲٠
  ٠.٠۳
  ۲,۹۱۱,۶۲٠ ۳۸,۳٠٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۲۷,۹٠٠ ۲۷,۷٠٠
  ۲.۱۱
  ۶,۳۷۴,۸۱۵ ۲۸,۵٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۴,۱۶٠ ۱۴,۲٠٠
  ۱.۲۹
  ۱,۹۴۵,۵۳۲ ۱۳,۹۸٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۲۵,۸٠٠ ۲۵,۵٠٠
  ۳.۸۲
  ۴,۸۸۴,۱۹۷ ۲۴,۸۵٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۷,۴۱٠ ۱۷,٠۸٠
  ٠.۵۷
  ۸۸,۴۳۸,۷۲۳ ۱۷,۵۱٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳٠,۹٠٠ ۳٠,۶۵٠
  ۴.۹۲
  ۳۳,۷۸۹,۵٠۵ ۲۹,۴۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۲,۱۳٠ ۱۲,۱۱٠
  ۱.۷۶
  ۹۶,۷۸۸,۷۹٠ ۱۱,۹۲٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۷,۹۵٠ ۲۸,۱۳٠
  ٠.۷۲
  ۵,۱۴۹,۴۶۲ ۲۷,۷۵٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷,۶٠٠ ۷,۶۶٠
  ٠.۱۳
  ۴,۴۸۱,۹۶۲ ۷,۵۹٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۲٠٠
  ۱.۲۹
  ۴۶۷,۲۷۳ ۲۳,۳٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲,۳۷۶ ۲,۳۶۴
  ۶.۹۸
  ۵۴,۶۹۹,۲۱۹ ۲,۲۲۱
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۷۸,۴۹٠ ۱۷۸,۵۷٠
  ٠.۳۱
  ۱,۶۷۴,٠۸۳ ۱۷۷,۹۳٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۹,٠۱٠ ۸,۹۱٠
  ٠.۶۷
  ۲۳۹,۵۵۸,۹٠۸ ۸,۹۵٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۴,۹۱٠ ۴,۸۸۳
  ٠.۴۱
  ۳۳٠,۴۵۲,٠۱۲ ۴,۸۹٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱۸,۴۵٠ ۱۸,۳۲٠
  ۲.٠۵
  ۱,٠۴٠,۱۶۱ ۱۸,٠۸٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸,۹۸٠ ۹,٠۱٠
  ٠.۳۳
  ۴,۱۵۵,۲۴۳ ۹,٠۱٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۹,۵٠٠ ۵۹,٠٠٠
  ٠.۶۹
  ۹۵۲,۴۲۲ ۵۹,٠۹٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۶,٠۶٠ ۱۵,۷٠٠
  ۲.۵۵
  ۱,۷٠۳,۶۸۴ ۱۵,۶۶٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۷,۱۸٠ ۱۷,٠٠٠
  ۳.۴۹
  ۲,۹۱۶,۹٠۵ ۱۶,۶٠٠
 • شرانل نفت ایرانول ۸٠,۷٠٠ ۸٠,۴٠٠
  ٠.۳۱
  ۳۲٠,٠۹۴ ۸٠,۴۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۵,۵٠٠ ۵,۵٠٠
  ۱.۶۱
  ۲۹,۹۱٠,۸۵۳ ۵,۵۹٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۳٠۵ ۱,۲۹۳
  ۱.٠۱
  ۱,۳۶۴,۸۲۱,۵۴۹ ۱,۲۹۲
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۲,۸۵۷ ۲,۸۵۳
  ۶.۹۶
  ۶۵,۳۶۸,۷۴۵ ۲,۶۷۱
 • شصدف صنعتی دوده فام ۴۱,۵٠٠ ۴۱,۴۵٠
  ۶.۵۵
  ۳,۴٠۵,۲۶۲ ۳۸,۹۵٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۸۶,۳۶٠ ۸۶,۶۹٠
  ٠.۶۷
  ۷٠۷,۷۲۸ ۸۶,۹۴٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۹,۵۳٠ ۱۹,۵۳٠
  ۵
  ۳,۸۸۱,٠۱۷ ۱۸,۶٠٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱,۴۸۱ ۱,۴۴۶
  ۶.۹۳
  ۶۲,۹۷۲,۲۲۹ ۱,۳۸۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۷,۲۵٠ ۷,۳٠٠
  ٠
  ۱۹,۹۴۳,۴۴۴ ۷,۲۵٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۹,۷۹٠ ۹,۷۷٠
  ٠.۴۱
  ۱۱,٠۱۴,۶۵٠ ۹,۷۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۴,۴۴٠ ۴,۴۷۹
  ٠.٠۵
  ۷,۶۹٠,۶۳۶ ۴,۴۳۸
 • شکلر نیروکلر ۳۷,۳٠٠ ۳۷,۲٠٠
  ٠.۴۳
  ۱,۴٠۴,۲۷۷ ۳۷,۱۴٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۵۹۳,۹۵٠ ۵۹۳,۹۵٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۵۹ ۵۶۵,۷٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,٠۵٠ ۶,٠۵٠
  ۶.۸۹
  ۳,٠۱۶,۹۳۵ ۵,۶۶٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۴,٠۹٠ ۱۴,٠۸٠
  ٠.۸۶
  ۷,۳۹٠,۹۲۵ ۱۳,۹۷٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۹,۳۱٠ ۹,۳۱٠
  ۲.۵۳
  ۸,۷۱٠,۱۶۷ ۹,٠۸٠
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۷,۸۷٠ ۷,۸۷٠
  ۴.۹۳
  ۲,۸۸۶,٠٠٠ ۷,۵٠٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۸۱٠ ۷,۸۲٠
  ٠.۷۷
  ۶,۹۹۵,۵۲۱ ۷,۷۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲۱,۴۷٠ ۲۱,۲۵٠
  ۶.۹۸
  ۳,۳۹۵,۱۴۴ ۲٠,٠۷٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۳۴,۵٠٠ ۳۴,٠۹٠
  ۲.۹۲
  ۳,۹٠۵,۴۳۵ ۳۳,۵۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۲,۸۲٠ ۱۲,۸۲٠
  ٠.۹۴
  ۱۱,۵۲۵,۴۳۳ ۱۲,۷٠٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۴,٠۹۵ ۴,٠۸۷
  ۱.۸۹
  ۲۱,۱۴۴,۸۵۴ ۴,٠۱۹
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۱,۸٠٠ ۴۱,۵۳٠
  ۱.۲۴
  ۶,٠۱۵,۱۲۸ ۴۱,۲۹٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۴۱,۵۲٠ ۳۹,۹۸٠
  ۲.۹۳
  ۳,۴۹۸,۵۱۸ ۴٠,۳۴٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳,۲۵۵ ۳,۲۱۹
  ۲.۸۴
  ۴۱,۲۴۶,۳۹۴ ۳,۱۶۵
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶٠,۸٠٠ ۵۹,۸۳٠
  ۳.۶۷
  ۴٠۱,۸۶۵ ۵۸,۶۵٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۳,۷٠٠ ۳۳,۶۵٠
  ۱.٠۳
  ۱,۹۶۸,٠۶۳ ۳۴,٠۵٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۳,۷۷٠ ۱۳,۵۵٠
  ۲
  ۳,۳۷۵,۳۹۸ ۱۳,۵٠٠
 • غپونه نوش پونه مشهد ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۱۲٠
  ٠.۱۵
  ۱,۸۱۳,۸۵۸ ۱۳,۱٠٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۴,٠۵۵ ۴,٠۳۳
  ۲.۴
  ۲۲,۹۷۸,۱٠۶ ۳,۹۶٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۶۵٠ ۵,۶۴٠
  ۴.۸۲
  ۱۶,۶۷۴,۶۲۴ ۵,۳۹٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۵۳,۴۴٠ ۵۳,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۲,۴۵۲,۷۲۳ ۵٠,۹٠٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۲۱,۷٠٠ ۲۱,۸۵٠
  ٠
  ۹,۱۳۵,۷۶۲ ۲۱,۷٠٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۲,۸۸٠ ۳۲,۴۹٠
  ۲.۸۸
  ۴,٠۷۴,۷۷۷ ۳۱,۹۶٠
 • غدیس پاکدیس ۱۷,۴۹٠ ۱۷,۸۴٠
  ۳.۴۹
  ۳٠,۹۱۲,۴۳۴ ۱۶,۹٠٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۳,۹۲۵ ۳,۸۸۴
  ۳.۶۴
  ۷٠,۵۴۳,۲۶٠ ۳,۷۸۷
 • غسالم سالمین‌ ۵,۳۷٠ ۵,۲۶٠
  ۶.۵۵
  ۲۳,٠۴۴,۲۹٠ ۵,٠۴٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۷,٠٠٠ ۶,۹۲٠
  ۲.۳۴
  ۲,۸۵۱,۸۸۸ ۶,۸۴٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۷,۶٠٠ ۷,۴۹٠
  ۴.۵۴
  ۹,۴۹۱,۸۶۳ ۷,۲۷٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۱۸,۱۷٠ ۱۸,۴۲٠
  ۱.۸۹
  ۳,۵۲۶,۴۸۶ ۱۸,۵۲٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۷,۴۹٠ ۷,۴۶٠
  ٠.۶۷
  ۱,۵۱۹,۶۳٠ ۷,۴۴٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۵۳۳ ۲,۵۲۱
  ۵.٠۲
  ۲۷,٠۹۱,۹۷۸ ۲,۴۱۲
 • غصینو صنعتی مینو ۱۳,۱۷٠ ۱۳,۱۷٠
  ۴.۹۴
  ۶,٠۸۹,۸۴٠ ۱۲,۵۵٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۶۱٠
  ۱.۲۵
  ۳,٠۹٠,۸۱۷ ۱٠,۳۷٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۱۲,۷۹٠ ۱۲,۵۹٠
  ۳.۵۶
  ۱٠,۶۱۵,۵۳۹ ۱۲,۳۵٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۱۲۸ ۲,۱۲۳
  ۴.۹۸
  ۵۱,۹۵۹,۸۳۴ ۲,٠۲۷
 • غگز گز سکه ۶,۱۲۸ ۶,۱۲۸
  ۴.۹۹
  ۳,۳۲۶,٠۷۳ ۵,۸۳۷
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۵۷۲ ۴,۵۹۵
  ۱.٠۲
  ۲۳,۸۶۸,۸۹۳ ۴,۵۲۶
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۳۵,۷۵٠ ۳۵,۷۵٠
  ۵۱.٠۳
  ۳۷۱,۱۷۵ ۷۳,٠٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۷,۹۹٠ ۱۷,۸۷٠
  ۶.۹۶
  ۲,۶۷۴,۱۷۹ ۱۶,۸۲٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۲۳,۹٠٠ ۲۳,۹۵٠
  ٠.۶۲
  ۳,۲۸۸,۴۶۲ ۲۴,٠۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۹,۴۷٠ ۹,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۲,۷۳۷,۷۷۵ ۹,٠۲٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۴۸٠
  ۶.۹۲
  ۱۳,۹۲۴,۸۱۲ ۹,۸۲٠
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۱,۳۱٠ ۱۱,۲۹٠
  ۴.۹۲
  ۵۳,۵۶۱,۱۶۶ ۱٠,۷۸٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۶,۱۲٠ ۶,٠۶٠
  ٠
  ۲,۵۵۱,۳۶۶ ۶,۱۲٠
 • غویتا ویتانا ۶,۶۵٠ ۶,۶۹٠
  ٠.۴۵
  ۲۹,۹٠۷,۶۳۶ ۶,۶۲٠
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲,۲۶۲ ۲,۲۶٠
  ۴.۹۷
  ۶۷٠,۶۲۱,۵۷۳ ۲,۱۵۵
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۱۲۴ ۲,۱۴۱
  ۲.۸۶
  ۱۱۵,۴٠۶,۹۵۶ ۲,٠۶۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱,۷۵٠ ۱۱,۸٠٠
  ۳.۲۵
  ۲۴,۶۹۵,۴۲۸ ۱۱,۳۸٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۸,۳۵٠ ۸,۳۸٠
  ۱.۳
  ۴۶,۳۳۷,۱۱٠ ۸,۴۶٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱٠,۹۱٠ ۱٠,۷۷٠
  ۶.۹۶
  ۶,۲۱٠,٠٠۲ ۱٠,۲٠٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۸۲٠ ۶,۶۴٠
  ۴.۲۸
  ۹,۵۳۹,۲۸۲ ۶,۵۴٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۳۹,۹۲٠ ۳۹,۹۳٠
  ۱.۸۹
  ۱٠,۷۹۷,۸۳۵ ۳۹,۱۸٠
 • فپنتا سپنتا ۳۴,٠۲٠ ۳۴,۴۱٠
  ٠
  ۲,٠۶۷,۵۷۱ ۳۴,٠۲٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۵۲٠ ۷,۵۱٠
  ۶.۹۷
  ۲۴,۳۶۲,۶۴۳ ۷,٠۳٠
 • فجام جام‌دارو ۶,۵٠٠ ۶,۴۱٠
  ۱.۵۶
  ۱,۲۱۸,۶۲۶ ۶,۴٠٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۶,۶۹٠ ۶,۶۱٠
  ۳.۲۴
  ۲۵,۱۲۱,۱۲۳ ۶,۴۸٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۹۴۴ ۳,۸۶۴
  ۳.۵۴
  ۱۲,۳۱۵,۴۷۷ ۳,۸٠۹
 • فخاس فولاد خراسان ۱۳,۶۷٠ ۱۳,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۶۶,۸٠۲ ۱۳,٠۲٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۴,٠۸۷ ۴,٠۹۵
  ٠.۳۲
  ۶۵,۵۶۷,٠۱۱ ۴,۱٠٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۹۲٠
  ۲.۸۱
  ۴۳,٠۵۵,۲۹۳ ۱۳,۵۱٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳٠,۵٠٠ ۳٠,۷۳٠
  ۱.۵
  ۱,۴۴۹,۸۴۴ ۳٠,٠۵٠
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۵۸,۷۵٠ ۵۸,۳۵٠
  ٠.۷۷
  ۱,۴٠۱,۳۴۱ ۵۸,۳٠٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۷,۶٠٠ ۷,۵۵٠
  ٠.۹۳
  ۴,۲٠۴,۷۸۴ ۷,۵۳٠
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۸,۹۸٠ ۱۸,۸۱٠
  ۱.۴۵
  ۶٠۸,۸۹۱ ۱۹,۲۶٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۹,۲۵٠ ۹,۲۲٠
  ۲.۵۵
  ۱٠,٠٠۴,۶۸۷ ۹,٠۲٠
 • فزر پویا زرکان آق دره ۳۶,۸۵٠ ۳۷,۲٠٠
  ۲.۵
  ۱۷,۳۴۵,۳۲۱ ۳۵,۹۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۵,۴۳۵ ۵,۴۵۸
  ٠.۹۸
  ۱۳,۹۷۳,۸۱۴ ۵,۴۸۹
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۵,۲۶٠ ۵,۱۸٠
  ۱.۵۴
  ۱٠,۴۴۴,۸۳۸ ۵,۱۸٠
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۲۸,٠٠٠ ۲۸,٠۵٠
  ٠.۹۴
  ۱,۷٠۳,۵۸٠ ۲۷,۷۴٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۷,۴۸٠ ۷,۵۶٠
  ٠.۲۷
  ۱۸,۹٠۵,۶٠۵ ۷,۵٠٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲,۲۵۵ ۲,۲۶۸
  ٠.۸۴
  ۴۷,۹۶۲,۷۱۸ ۲,۲۷۴
 • فسوژ سوژمیران ۱۸,٠۳٠ ۱۸,۱۲٠
  ٠.۲۲
  ۵,۸۵٠,۱۴۱ ۱۸,٠۷٠
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۸,۳۴٠ ۸,۳۲٠
  ٠
  ۲,۶۸۵,۴۸۲ ۸,۳۴٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۶,۱۶٠ ۶,۱٠٠
  ۱.۳۲
  ۱۲,٠۳۱,۷۲٠ ۶,٠۸٠
 • فلامی لامیران‌ ۹,٠۱٠ ۹,٠۱٠
  ۴.۸۹
  ۲,۱۶۵,۳۶۲ ۸,۵۹٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲,۶۷٠ ۲,۶۸۱
  ٠.۲۲
  ۵۴,٠۹۳,۷۹۱ ۲,۶۷۶
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱۶,۱۷٠ ۱۶,۱۶٠
  ۲.۷۳
  ۸۵,۷۹٠ ۱۵,۷۴٠
 • فمراد آلومراد ۲۱,٠۹٠ ۲۱,٠۶٠
  ۴.۹۸
  ۸,٠۴۵,۱۶۷ ۲٠,٠۹٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۸,٠۵٠ ۸,٠۴٠
  ٠.۸۶
  ۱۸۲,۶۹۳,۴۴۴ ۸,۱۲٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۸,۹۵٠ ۸,۹۹٠
  ٠.۱۱
  ۳,۵۷۳,۴٠۲ ۸,۹۶٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲٠,۹۴٠ ۲٠,۹۳٠
  ٠.۲۴
  ۲,۴۱۹,۴۷۶ ۲٠,۹۹٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۶,۳۲٠ ۶,۳۱٠
  ٠.۳۲
  ۳۱۹,۲۸۵,۶۸۹ ۶,۳۴٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۶,۷۵٠ ۱۶,۵۹٠
  ۱.۳۹
  ۲,۵۵۶,۲۸۵ ۱۶,۵۲٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵,۹۳٠ ۵,۹۳٠
  ۲.۴۲
  ۱۲,۱۶۹,۶۵۶ ۵,۷۹٠
 • قاسم قاسم ایران ۷,۴۶٠ ۷,۳۵٠
  ۴.۹۲
  ۱۶,۹۶۹,۳۸۴ ۷,۱۱٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹,۶۷٠ ۹,۶۳٠
  ٠.۸۳
  ۴۹۹,۴۳٠ ۹,۵۹٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲,۶۹۴ ۲,۷۱۱
  ۱.۳۵
  ۴۷,۵٠۲,۳۴۷ ۲,۶۵۸
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۸,۷۴٠ ۸,۶۹٠
  ۳.۴۳
  ۲۵,٠۱۲,۱۹۱ ۸,۴۵٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۲,٠۵٠ ۱۱,۹٠٠
  ۲.۵۵
  ۴,۷۶۸,۶۵۶ ۱۱,۷۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۷,۲٠٠ ۷,۱۵٠
  ۳.۳
  ۴,۶۳۲,۶۶۸ ۶,۹۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۲,۸۳۹ ۲,۸٠۲
  ۱
  ۱۶,۲۲۲,۵۸۷ ۲,۸۱۱
 • قشهد شهد ۱۶,۸۲٠ ۱۶,۹٠٠
  ٠
  ۳۸۴,۶۴۲ ۱۶,۸۲٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۸,۷۲٠ ۸,۹۶٠
  ۲.۶۸
  ۳,۴٠۳,۲۸۱ ۸,۹۶٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۹۸,۹٠٠ ۹۸,۶٠٠
  ۲.۵۲
  ۲٠۸,۵۹۵ ۹۶,۴۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۵,۴۸٠ ۵,۴۳٠
  ۳.۷۹
  ۳,۳۶۱,٠۸٠ ۵,۲۸٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۷,٠٠٠ ۷,٠۳٠
  ۴.۱۷
  ۶,۸۷۴,۷٠۷ ۶,۷۲٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۸۲۷ ۲,۸۲۱
  ۳.۴
  ۱۸,۶۱۸,۲٠۵ ۲,۷۳۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۸,۴٠٠ ۸,۳۶٠
  ٠.۹۶
  ۴,۹۸۶,۱۱۳ ۸,۳۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۶,۲۹٠ ۶,۳۱٠
  ۲.۲۸
  ۱۶,۲۸۸,۴۹٠ ۶,۱۵٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۶,٠۴٠ ۱۵,۹۸٠
  ۴.٠۹
  ۱,٠۶۷,۶۷۶ ۱۵,۴۱٠
 • کالا بورس کالای ایران ۲٠,۷۳٠ ۲٠,۷۹٠
  ۴.۵۴
  ۴۳,٠۶۴,٠۱۱ ۱۹,۸۳٠
 • کاما باما ۴,۶۸۳ ۴,۷٠۴
  ۱.۹۶
  ۴۹,۶٠۵,۶۶۹ ۴,۵۹۳
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱٠,۹۸٠ ۱٠,۹۵٠
  ۱.۵۲
  ۲۱,۱۲۵,۱٠۷ ۱۱,۱۵٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۸,۶۶٠ ۸,۵۷٠
  ٠.۱۲
  ۵,٠۷۸,٠۴۲ ۸,۶۵٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۲,۸۸٠ ۳۲,۷۹٠
  ۴.۹۸
  ۳,۶۹۵,۲۷۱ ۳۱,۳۲٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۸,٠۷٠ ۷,۵۵٠
  ۱۱.۳۱
  ۴,۲٠۶ ۷,۲۵٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹,۸۵٠ ۹,۷۹٠
  ۴.۹
  ۹,۱۳۵,۴۳۶ ۹,۳۹٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۱,۱٠٠ ۱٠,۹۹٠
  ٠.۶۳
  ۳,۷۵۴,٠۴۵ ۱۱,٠۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۸,۶۹٠ ۸,۶۱٠
  ۴.۹۵
  ۴,۴۹۶,۸٠۲ ۸,۲۸٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱۲,۲۹٠ ۱۲,۳۱٠
  ۳.۳۶
  ۹,٠۷٠,۳۷۵ ۱۱,۸۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۸,۴۴٠ ۸,۳۱٠
  ٠.۸۲
  ۲۷,۵٠۵,۲۸۶ ۸,۵۱٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۹,۹۶٠ ۹,۹۳٠
  ٠.۲
  ۱۲,۱۹۶,۶۴۹ ۹,۹۴٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۷,٠۵٠ ۷,٠۲٠
  ٠.۴۲
  ۴,۸۲۱,۴۳۶ ۷,٠۸٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۶,۶۴٠ ۱۶,۵۷٠
  ٠.۳
  ۱,۳۶۱,۷۱۳ ۱۶,۵۹٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۶۳,۴۴٠ ۶۲,۹۵٠
  ۳.٠۹
  ۳,۷۳۴,۸۶۵ ۶۱,۵۴٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۷۵٠ ۱,۷۶٠
  ۵.۹۳
  ۱۸۲,٠٠۴,۷۷۶ ۱,۶۵۲
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۷۸,۱۸٠ ۷۸,۳۵٠
  ٠.۸
  ۱,۲۷٠,۷۲۹ ۷۸,۸۱٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۴۶۱ ۱,۴۲۳
  ۵.۷۹
  ۶۹۸,۸۳۳,۷٠۸ ۱,۳۸۱
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۳۳,۵۷٠ ۳۳,۷۸٠
  ۱.۳۵
  ۲,۴۵۲,۸٠۳ ۳۴,٠۳٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۷,۶۵٠ ۲۷,۵٠٠
  ٠.۵۵
  ۳,۳۶۵,۸٠۸ ۲۷,۵٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۳٠,۵۱٠ ۳٠,۳۵٠
  ٠.۷۶
  ۳,۱۶۴,۶۵۲ ۳٠,۲۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۶۳,۴۴٠ ۶۲,۸۸٠
  ۲.٠۶
  ۵۹۴,۵۸٠ ۶۲,۱۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۶,۵۳۸ ۶,۴۹۸
  ۶.۹۹
  ۹۶,۶۸۵,۹۵۹ ۶,۱۱۱
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۷,۶۴٠ ۷,۶۳٠
  ۱.٠۶
  ۱۱,۸۱٠,۶۵۲ ۷,۵۶٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۲,۸۹٠ ۱۲,۷۷٠
  ۲.۴۶
  ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۱۲,۵۸٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۹۸,۹٠٠ ۹۹,۱۵٠
  ٠.۱۵
  ۵۴,۴۳۷ ۹۸,۷۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۸,۸۱٠ ۱۹,٠۴٠
  ۱.۲۴
  ۱,۴۳۱,۳۵۵ ۱۸,۵۸٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۵,۸٠٠ ۵,۸٠٠
  ۲.۱۹
  ۲۷,۲٠٠,۱۱۷ ۵,۹۳٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱٠,۲۱٠ ۱٠,٠۶٠
  ٠.۲
  ۲,٠۶٠,۸۶۶ ۱٠,۱۹٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۲,۳۳٠ ۲۲,۲۹٠
  ۴.۹۸
  ۴,۳۸۹,۵۴٠ ۲۱,۲۷٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,۴۳٠ ۷,۴۱٠
  ٠.۸۱
  ۴۹,۳۳۶,۶۸۸ ۷,۳۷٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۵۸,۳۵٠ ۵۷,۹۵٠
  ٠.۸۶
  ۱۴۵,٠۵۸ ۵۷,۸۵٠
 • کلر کلر پارس ۶۲,۱۵٠ ۶۱,۷٠٠
  ۳.۷۶
  ۱,٠۹۹,۲۳۹ ۵۹,۹٠٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۴٠,۱۸٠ ۳۹,۱٠٠
  ۳.۱
  ۱,۳۶۵,۴۵٠ ۳۸,۹۷٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹,۳۴٠ ۹,۴۳٠
  ۲.۱۹
  ۲۵,۶۲۱,٠۱۶ ۹,۱۴٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۸,۳۸٠ ۸,۴۳٠
  ٠
  ۵,۵٠۴,۷۹۱ ۸,۳۸٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۱۸,۷۸٠ ۱۸,۷۳٠
  ۳.۴۱
  ۷,۱۶۴,۲۱۵ ۱۸,۱۶٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۲۱,۳۳٠ ۲۱,۳۸٠
  ٠.۲۳
  ۱,۱۶۹,۹۱۱ ۲۱,۳۸٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۵,۴٠٠ ۵,۳۹٠
  ۳.۴۵
  ۱۷,۶۶۵,۹۹۴ ۵,۲۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳,۴۴۷ ۳,۴۲۸
  ۴.۱۷
  ۵,۷۵۸,٠۷۹ ۳,۳٠۹
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳,۵۳۵ ۳,۵٠۲
  ۱.۲
  ۷٠,۵۹۹,۵۴۶ ۳,۴۹۳
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۴,۹۴٠ ۱۵,٠٠٠
  ۳.۶۱
  ۲,۲۴۸,۶۸٠ ۱۴,۴۲٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۱۴,۶٠٠ ۱۵,۱۹٠
  ٠.۴۱
  ۶۹۷,۸۸٠ ۱۴,۶۶٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۶,۴۴٠ ۶,۳٠٠
  ۴.۲۱
  ۱۷,۹۹٠,٠۶۳ ۶,۱۸٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۶,۳۶٠ ۶,۴۱٠
  ۲.۳
  ۹,۴۶۷,۲۳۶ ۶,۵۱٠
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۴,۵۵٠ ۱۴,۴۹٠
  ۱.٠۴
  ۱,۳۶۳,۷۷۴ ۱۴,۴٠٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۸,۶۴٠ ۸,۴۴٠
  ۶.۹۳
  ۸۸,۵۳۱,۶٠۵ ۸,٠۸٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,٠۸٠ ۲,٠۹۴
  ۴.۹۴
  ۱۵,۲۸۳,۸٠٠ ۲,۱۸۸
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۶,٠۲٠ ۶,٠۱٠
  ۴.۸۸
  ۹,۵۲۱,٠۷۳ ۵,۷۴٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۶۹۷ ۴,۶۶۲
  ٠.۹۹
  ۲,۱۹۷,۷۶٠ ۴,۶۵۱
 • لابسا آبسال‌ ۵,۸٠٠ ۵,۸٠٠
  ۴.۸۸
  ۹,۸۳۲,۱۳۲ ۵,۵۳٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۲,۸۲٠
  ۴.۹۲
  ۲,٠۹۸,۵۴۲ ۱۲,۳۹٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۹۶,٠۶٠ ۹۵,۳۲٠
  ۵
  ۳,۱۶۱,۲۳۵ ۹۱,۴۹٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۵,۵۷٠ ۱۵,۵۱٠
  ۲.۲۳
  ۱,۱۵۵,۳۵۱ ۱۵,۲۳٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۱,۱۴٠ ۳٠,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۱۶,۸۶۳ ۲۹,۶۶٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۷۳,۳۵٠ ۷۳,۷۵٠
  ۱.۶۶
  ۲۷٠,۲۳۵ ۷۲,۱۵٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۴,۹۹٠ ۴,۸۴۹
  ۳.۳۳
  ۲,۴۳۶,۸۹۹ ۴,۸۲۹
 • ما بیمه ما ۳,۶۱٠ ۳,۵۵۳
  ۶.۱۸
  ۱۳,۵۳۱,۲۱۱ ۳,۴٠٠
 • مادیرا صنایع مادیران ۳,۹۴۸ ۳,۹۹۴
  ۲.۲۳
  ۳۵,۵۵۳,۳۶۲ ۳,۸۶۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۸۳,۵۵٠ ۱۸۲,۸٠٠
  ٠.۱۹
  ۲۶۷,۲۹۳ ۱۸۳,۲٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳۳,۸٠٠ ۳۳,۲٠٠
  ۲.۱۱
  ۶۱۵,۹٠۵ ۳۳,۱٠٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۷,۳۷٠ ۷,۳۶٠
  ۱.۸
  ۴,٠۱۹,۲۷۹ ۷,۲۴٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۳,۴۸۴ ۳,۴۳٠
  ۴.۲۵
  ۱۹,۱۵۳,۳۲۸ ۳,۳۴۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۴۱٠
  ۶.۹۲
  ۱٠,۹۵۴,۸۸۱ ۹,۸۲٠
 • ملت بیمه ملت ۱,۴۷۵ ۱,۴۶۲
  ۴.۱۷
  ۲۲,۵۱۳,۵۹۶ ۱,۴۱۶
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۱۱,۲۲٠ ۱۱,۱۶٠
  ۱.۷۲
  ۱۴,۵۷۵,۵۸۸ ۱۱,٠۳٠
 • میهن بیمه میهن ۴,۸۹۷ ۴,۸۳۳
  ۱.۹۸
  ۱٠,۵۸۴,۷۷۶ ۴,۸٠۲
 • نطرین عطرین نخ قم ۷,۹۹٠ ۷,۹۷٠
  ۶.۹۶
  ۱۲,۲۱۶,۱۲۵ ۷,۴۷٠
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۲٠,۲۶٠ ۲٠,۲۶٠
  ۵.۷۲
  ۲۷ ۲۱,۴۹٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴٠,۷۳٠ ۴۱,۵۵٠
  ۱.۱۲
  ۲۲۹,۶۷۶ ۴۱,۱۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۳۷,۳٠٠ ۱۳۶,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۵,۷۹۳,۱۴۵ ۱۳٠,۷۷٠
 • نوین بیمه نوین ۲,۲۲۳ ۲,۱۹٠
  ۶.۹۸
  ۴۸,۵۷۷,۵۸۷ ۲,٠۷۸
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲,۸۹۲ ۲,۸۲۸
  ۶.۹۹
  ۱۹۸,۷۴٠,۷۴۴ ۲,۷٠۳
 • هجرت پخش هجرت ۳۲,٠۵٠ ۳۱,۹۵٠
  ۴.۹۱
  ۲,٠۴۶,۲۲۴ ۳٠,۵۵٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۹,۶۷٠ ۹,۶۲٠
  ۱.۷۳
  ۹,۹۶۹,۵٠۹ ۹,۸۴٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۵,۳۴۴ ۵,۲۹۹
  ۴.۹۹
  ۲٠,۲۵۱,٠۱۹ ۵,٠۹٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۶,۴۲٠ ۱۶,۴۱٠
  ۶.۹۷
  ۱٠,۹۲۱,۵۲٠ ۱۵,۳۵٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۸٠٠
  ۴.۹۶
  ۸,۵۲۳,۹٠۴ ۱٠,۲۹٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۳٠۵ ۳,۳٠٠
  ۶.۹۹
  ۸,۸۲۶,۳۶۷ ۳,٠۸۹
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۶,۷۷٠ ۶,۶۲٠
  ۴.۳۱
  ۱۹,۵۸۱,۶۳۳ ۶,۴۹٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۴,۲۷٠ ۱۴,۳۲٠
  ۱.۲۵
  ۷,۳۶۲,۶۴۴ ۱۴,۴۵٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۳,۳۲۹ ۳,۳۴٠
  ٠.۹۷
  ۹,٠۸٠,۳۹۷ ۳,۲۹۷
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۴,۸۵۷ ۴,۸۳۶
  ۴.۶۳
  ۶,٠۸۴,۱۲۴ ۴,۶۴۲
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۱,۵۳٠ ۱۱,۴۶٠
  ۱.۴۱
  ۲۵,۳۴۵,۴۶۹ ۱۱,۳۷٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۷,۳۶٠ ۷,۲۶٠
  ۵.۲۹
  ۵,۷۳٠,۴۹۹ ۶,۹۹٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۲,۱۲۲ ۲,۱۲۲
  ۵
  ۱,۱۳۶,٠۸۲,۲۶۴ ۲,٠۲۱
 • وبملت بانک ملت ۳,۳۹۹ ۳,۴٠۳
  ۲.۶۹
  ۳۱۸,٠۲۳,٠۵۲ ۳,۳۱٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳,۷٠٠ ۳,۶۵۶
  ۲.۱۳
  ۹,۶۳۹,۴۶۱ ۳,۶۲۳
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۱۲۹ ۳,٠۹۵
  ۳.۳۴
  ۶,۵۳۲,۹۹۴ ۳,٠۲۸
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۶۷۱ ۱,۶۶۹
  ۶.۹۸
  ۸۶,۷۴۸,۴۵۵ ۱,۵۶۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۱۳۶ ۲,۱۳۵
  ۴.۹۶
  ۱۱۷,۴٠۸,۳۷۹ ۲,٠۳۵
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۳,۱۷۵ ۳,۱۵۳
  ۱.۷۳
  ۱۲۹,۳۱۹,۳۸۸ ۳,۱۲۱
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۲٠,۹٠٠ ۲٠,۴۸٠
  ۵.۲۹
  ۲,۶۲۷,۳۴۴ ۱۹,۸۵٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۴۱,۶۵٠ ۴۱,٠۳٠
  ۳.۳۸
  ۱,۷۴٠,۷۷۶ ۴٠,۲۹٠
 • وپست پست بانک ایران ۶,۷۴٠ ۶,۶۴٠
  ۴.۸۲
  ۱۲,۸۷۸,۵۷۸ ۶,۴۳٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۳,۴۱۹ ۳,۳۷۱
  ۶.۸۴
  ۲۳,۲۲۱,۸۶۱ ۳,۲٠٠
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۱۴۵ ۲,۱۴۲
  ۳.۵۲
  ۳۶۴,۶۴۶,۷۳٠ ۲,٠۷۲
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,۷۶٠ ۱,۷۵۹
  ۴.۹۵
  ۳۳,۱٠۶,۸۷۹ ۱,۶۷۷
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۵,۶۸٠ ۱۵,۶۳٠
  ٠.۹
  ۲,۱۴۳,۵۱۹ ۱۵,۵۴٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۵۹٠ ۴,۵۸۲
  ٠.۱۵
  ۸,۷۶۲,۳۸٠ ۴,۵۹۷
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۲۸٠ ۶,۲۶٠
  ۱.۹۵
  ۵,۳۱۲,۴۲٠ ۶,۱۶٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۹,۸٠٠ ۹,۷۴٠
  ۱.۸۷
  ۴,٠۲۵,۲٠۴ ۹,۶۲٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۱,۲۴٠ ۱۱,۱٠٠
  ۲
  ۴,۴۴۱,۸۷۳ ۱۱,٠۲٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۵۳٠ ۵,۵۳٠
  ۱.۱
  ۴۸,۳۳۱,۸٠٠ ۵,۴۷٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,۶۷٠ ۴,۶۸۸
  ۱.۱۳
  ۱۲,۳۱٠,۳۳٠ ۴,۶۱۸
 • ودی بیمه دی ۴,۸۶۸ ۴,۸٠۶
  ۶.۹۹
  ۱۸,٠۸٠,۷۴۴ ۴,۵۵٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۷,٠۴٠ ۷,٠۷٠
  ۲.۱۸
  ۴۱,۱۲۹,۵٠۶ ۶,۸۹٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۸۴٠ ۵,۸۳٠
  ۱.۹۲
  ۴۳,۲۱۵,۶۷۴ ۵,۷۳٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲,۵۴۶ ۲,۵۱۳
  ۵.۹۵
  ۱٠,۳٠۲,۳۳۳ ۲,۴٠۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۴۹۴ ۲,۴۸۹
  ۱.۹۶
  ۸,۶۷۸,۲۲۱ ۲,۴۴۶
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,۹۵٠ ۵,۹۶٠
  ٠.۱۷
  ۸,۲۶۹,۵٠۱ ۵,۹۶٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۳,۸۹۲ ۳,۸۲۸
  ۲.۵۸
  ۱٠,۷۷۲,٠۲۲ ۳,۷۹۴
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۴۵٠ ۳,۳۳٠
  ۶.۹۸
  ۱۴,۷۲۲,۹۶۳ ۳,۲۲۵
 • وسینا بانک سینا ۴,۳۶۵ ۴,۲۹۵
  ۴.۸۵
  ۲۸,۹۳۶,۷۷٠ ۴,۱۶۳
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱,۸۲٠ ۱,۸۱۵
  ۳.۵۹
  ۵۴,٠۴٠,۶۲۵ ۱,۷۵۷
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۸,۴٠٠ ۱۸,۴۱٠
  ٠
  ۱,۳۲۵,۳۳۳ ۱۸,۴٠٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۲۴۴ ۲,۲۲۷
  ۵.۷۵
  ۳۲,۶۹۱,۷۸۸ ۲,۱۲۲
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۲۶۳ ۲,۲۸۷
  ۱.٠۱
  ۲۴,۹۴۲,۵۱۸ ۲,۲۸۶
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۴,۴۱٠ ۲۴,۴۹٠
  ۱.٠۱
  ۱۱,۹۳۱,۶۲۶ ۲۴,۶۶٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۴۴۲ ۳,۴۲۲
  ۱.۲۷
  ۸,۸۸۱,۸۹۳ ۳,۳۹۹
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۴,٠۳۱ ۳,۹۶۲
  ۶.۹۸
  ۵۳,۷۶۷,٠۴۱ ۳,۷۶۸
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۲۱,۷۷٠ ۲۱,۷۷٠
  ۴.۹۷
  ۶۱,۲۵۵,۱۲۶ ۲٠,۷۴٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۵,۴٠٠ ۵,۲۹۷
  ۵.۸۴
  ۷,۴٠۵,٠۳۶ ۵,۱٠۲
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۳,۱۶۵ ۳,۱۵۷
  ۱.۱۸
  ۴۸,۷۳۶,٠۵۳ ۳,۱۲۸
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,۱۳٠ ۴,٠۹۲
  ۲.۵۸
  ۵,۲۷۳,۶۵۴ ۴,٠۲۶
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۷۱٠ ۱,۶۸۷
  ۳.۸۹
  ۱۳۱,۸۹۷,۸۴۱ ۱,۶۴۶
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۶۳۷ ۳,۶۸۱
  ۳
  ۱۵,۷۹۸,۹۶۱ ۳,۵۳۱
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۴,۵۴٠ ۴,۵۳۹
  ٠.۲
  ۲۴,۳۸۲,۱۹۶ ۴,۵۴۹
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,۲۲٠ ۴,۱۳۹
  ۵.۴۵
  ۱۸,۱۳۶,۱۱٠ ۴,٠٠۲
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۸,۶۲٠ ۸,۵۴٠
  ۱.۱۷
  ۷۱۳,۴۱۲ ۸,۵۲٠
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۱۵٠ ۵,۳٠۶
  ٠.۷
  ۲۴,۵۴۸,۴۳۵ ۵,۱۱۴
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۲۴۹ ۴,۲٠۲
  ۲.۹۳
  ۵,۶۵۷,۳۳۷ ۴,۱۲۸
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۶,۲۷٠ ۶,۲۹٠
  ٠.۱۶
  ۸۳,۸۸۳,۵۵۷ ۶,۲۶٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱,۹۱۷ ۱,۸۹۲
  ۳.۷۹
  ۸,۷۷۷,۸۲۲ ۱,۸۴۷
 • وملل اعتباری ملل ۳,۳٠۵ ۳,۳٠٠
  ۲.۲۹
  ۲۳,۵۴۷,۴۲۸ ۳,۲۳۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۴٠,۲۷٠ ۱۴۱,۹۱٠
  ۱.۲۴
  ۳۲۲,۳٠۷ ۱۴۲,٠۳٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۶,٠۱٠ ۶,٠۲٠
  ٠.۱۷
  ۲۴,۱۱۱,۲۲۹ ۶,٠۲٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۷,۱۱٠ ۷,٠۸٠
  ٠.۸۵
  ۷,۴۴۱,۵۱۴ ۷,٠۵٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۶,٠٠٠ ۵,۹۸٠
  ۳.٠۹
  ۲,۷۶۲,۹۷۷ ۵,۸۲٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,٠۳۲ ۴,٠۱۱
  ۵
  ۶۱,۳۶٠,۵۷۷ ۳,۸۴٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۳,٠٠٠ ۳,٠۱۲
  ۲.٠۸
  ۲۲,۱٠۴,۳۹۱ ۲,۹۳۹
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۷,۸۸٠ ۷,۷۲٠
  ۲.۴۷
  ۲,۱۵۵,۹٠۲ ۷,۶۹٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۲,۷۶۵ ۲,۷۱۵
  ۶.۹۶
  ۲۲,۵۶٠,۷۷۶ ۲,۵۸۵
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۶۶۵ ۱,۶۵۹
  ۱.۹۶
  ۱۷,۲۱٠,٠۷۸ ۱,۶۳۳