شاخص کل : ۲,۳٠۴,۴۵٠
تغییرات: ٠.٠۵ % ، ۱,٠۶۷
حجم معاملات : ۶,۲۷۱,۲۷۷,۸٠۲
ارزش معاملات : ۲۴,۶٠۳,۷۳۴,۹٠۱,۸٠۷
تعداد سهم معاملاتی : ۵۵۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲۵,٠٠٠ ۲۵,٠۵٠
  ۲.۹۱
  ۲,۴۳۲,۸۸۳ ۲۵,۷۵٠
 • آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵۳,۱۵٠ ۵۳,۵۸٠
  ٠.۵۶
  ۱,۳۷۶,۳۹۹ ۵۳,۴۵٠
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۶۶٠
  ۱.٠۴
  ۱,۲۲۳,۷۴۸ ۱۱,۵۴٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۶,۴۸٠ ۶,۵۱٠
  ٠.۷۷
  ۳,٠۲۱,۶۲۹ ۶,۵۳٠
 • اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس ۱۳,۶۹٠ ۱۳,۲۶٠
  ۴.۸۲
  ۳,۹۵۷,۶۷۶ ۱۳,٠۶٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴,۶۹۱ ۴,۷۱۲
  ٠.٠۲
  ۲,۷۹۳,۷۳۲ ۴,۶۹٠
 • اتکام بیمه اتکایی امین ۳,۱۴۶ ۳,٠۹٠
  ۴.۹۷
  ۶,۵۲٠,۲۲۴ ۲,۹۹۷
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۴,۲۹٠ ۴,۲۴۳
  ۱.٠۸
  ۱,۴۶۳,۴۵۲ ۴,۲۴۴
 • اخابر مخابرات ایران ۱٠,٠۱٠ ۱٠,٠٠٠
  ٠.۳
  ۱۳,٠۵٠,۷۳٠ ۹,۹۸٠
 • اردستان سیمان اردستان ۱۶,۱۵٠ ۱۶,۱۶٠
  ۲.٠۹
  ۸۳۵,۹۱۹ ۱۵,۸۲٠
 • آردینه نشاسته و گلوکز آردینه ۸٠,۴۵٠ ۷۹,۶۵٠
  ۳.۳۴
  ۳,۳۵۳,۱۴۸ ۷۷,۸۵٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۹,۹٠٠ ۲۹,۸٠٠
  ۱.٠۱
  ۲,۳۱۲,۴۱۵ ۲۹,۶٠٠
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۸۵,۷٠٠ ۸۶,۳٠٠
  ۲
  ۷۶۱,۷۷۷ ۸۷,۴۵٠
 • آریان سرمایه گذاری پارس آریان ۴,۱۹۹ ۴,۱۴۶
  ٠.۲۴
  ۲,۵۷۶,۳۹۷ ۴,۱۸۹
 • آسیا بیمه آسیا ۱,۶۶۱ ۱,۶۵۹
  ۳.۴۹
  ۱۷,۹۹۳,۲۹۱ ۱,۶٠۵
 • اسیاتک انتقال داده های آسیاتک ۷,۷۲٠ ۷,۷۹٠
  ۳.۲۶
  ۹,۶۱٠,۵٠٠ ۷,۹۸٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۹۷٠ ۴,٠۴۲
  ۲.۹۸
  ۱۱,۵۹۷,۱۵۶ ۴,٠۹۲
 • افرا افرانت ۱٠,۸٠٠ ۱٠,۸۷٠
  ٠
  ۱,۲۳۴,٠۵۳ ۱٠,۸٠٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۸,۶۶٠ ۱۸,۸۷٠
  ۱.۱۷
  ۲۵۸,۴۸۴ ۱۸,۸۸٠
 • البرز بیمه البرز ۲,۹۹٠ ۲,۹۷۴
  ٠.۷۸
  ۴,۹۲۸,۶۳۹ ۲,۹۶۷
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۳۸۷ ۳,۴٠۳
  ٠.۵۹
  ۷٠۱,۷۸۱ ۳,۴٠۷
 • امین تامین سرمایه امین ۳,۱۹٠ ۳,۱۹۴
  ٠.٠۹
  ۵,٠۸۶,۸۲۵ ۳,۱۹۳
 • انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ۲۳,۳۵٠ ۲۳,۳۵٠
  ۱.۶۸
  ۲,۷۴۷,۹۹۶ ۲۳,۷۵٠
 • انرژی بورس انرژی ایران ۲۴,۸۷٠ ۲۴,۹٠٠
  ٠.۸۱
  ۴,٠۲۲,۵۵۳ ۲۴,۶۷٠
 • اوان مبین وان کیش ۱۱,۷۹٠ ۱۱,۸۶٠
  ۱.٠۹
  ۱,۴۲۸,٠۸۸ ۱۱,۹۲٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۵,۹٠٠ ۳۵,۵٠٠
  ۳.۹۱
  ۶۶٠,۳٠۷ ۳۴,۵۵٠
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۴,٠٠٠ ۲۴,۱۴٠
  ٠.۸۴
  ۵۹۹,۸٠۸ ۲۳,۸٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۹,۹٠٠ ۹,۹۳٠
  ٠.۵
  ۲,۴۷۸,۲۴٠ ۹,۹۵٠
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۱۴,۱۷٠ ۱۴,۱۶٠
  ۳.۸۱
  ۱,۸۳۸,۳٠٠ ۱۳,۶۵٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲,٠۶٠ ۲,٠۷۶
  ٠.۷۲
  ۳۴,۸۳٠,۲۹۹ ۲,٠۷۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۵۸٠ ۲,۵۷۵
  ۱.۷۴
  ۱٠,٠۴۸,۹٠۶ ۲,۵۳۶
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۴,۲۴۱ ۴,۲۸۷
  ۱.۲۶
  ۳۷۵,۷۸۹ ۴,۲۹۵
 • برکت گروه دارویی برکت ۵,۶۱٠ ۵,۶۵٠
  ٠.۷۱
  ۱۵,۴۲۳,۹۱۲ ۵,۶۵٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۶,۱٠٠ ۶,۱۲٠
  ٠
  ۲,۹۲۴,۸۷۸ ۶,۱٠٠
 • بساما بیمه سامان ۱۳,۵۸٠ ۱۳,۶۹٠
  ٠.٠۷
  ۶۳٠,۵۸۲ ۱۳,۵۷٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۵,۶۸٠ ۵,۸۱۱
  ۲.۶۹
  ۲۴,۷۵۷,۴۷۹ ۵,۵۳۱
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۹,۹۶٠ ۹,۸۲٠
  ۴.۹۵
  ۱,۷٠۷,۴٠۴ ۹,۴۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۳,٠۶٠ ۲۳,۱۱٠
  ٠.۲۶
  ۴٠۴,٠۷۸ ۲۳,۱۲٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲,۶۷٠ ۱۲,۹۴٠
  ۲.۹۹
  ۲,۳۱۶,۱۸۸ ۱۳,٠۶٠
 • بکابل سیم و کابل ابهر ۱۲,٠٠٠ ۱۲,٠٠٠
  ۴.۵۳
  ۲,۱۵۹,۹۶۶ ۱۱,۴۸٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۲,۹۸۱ ۲,۹۵۵
  ۲.٠۲
  ۱۴,۸۹۶,٠۱۷ ۲,۹۲۲
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱,۳٠۳ ۱,۳٠۹
  ٠.۲۳
  ۱٠,۷۴٠,٠۱۵ ۱,۳٠٠
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۱۴,۵۴٠ ۱۴,۷۳٠
  ٠.۱۴
  ۴۴۳,۴۴۷ ۱۴,۵۲٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷,۵۹٠ ۷,۶۲٠
  ۲.۴۴
  ۳,۳۵۸,۹۱۴ ۷,۷۸٠
 • بموتو موتوژن‌ ۲,۳۶٠ ۲,۳۸۴
  ۲.٠۷
  ۴,٠۴۳,۱۷۸ ۲,۴۱٠
 • بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس ۴,۷۸۲ ۴,۸٠۱
  ٠.۴۲
  ۲,۸۷۱,۸۲۸ ۴,۸٠۲
 • بنو بیمه تجارت نو ۳,۷۸٠ ۳,۷۶۵
  ۱.۳۱
  ۳,۹۷۹,۹۷۳ ۳,۷۳۱
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲,۵۷٠ ۲,۵۴۴
  ۱.۴۲
  ۲,۷۸۱,۸۲۵ ۲,۵۳۴
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳,۹٠۱ ۳,۸۹۷
  ۴.۹۸
  ۱۷,۳٠۷,۳٠۳ ۳,۷۱۶
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵,۹۲٠ ۵,۹۴٠
  ۲.۲۵
  ۱۶,۲۹۹,۱۴۶ ۵,۷۹٠
 • بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا ۷۹,۷٠٠ ۷۹,۳٠٠
  ٠.۴۵
  ۳,۸۱۷,۸۷۳ ۸٠,٠۶٠
 • بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران ۲۳,۶۵٠ ۲۳,۷٠٠
  ٠.۸۴
  ۱,۶۱۳,۳٠۷ ۲۳,۸۵٠
 • پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ۶,۴۹٠ ۶,۴۴٠
  ۱.۲۵
  ۷٠۵,۶٠۵ ۶,۴۱٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۲,۵۹۸ ۲,۶۲٠
  ٠.۷۶
  ۲۴,۴۶۱,۲۲۳ ۲,۶۱۸
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۵,۲٠٠ ۳۵,۳۶٠
  ۲.۴۹
  ۳,۷۶۳,۹۶۵ ۳۶,۱٠٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۳۹۷ ۳,۳۹٠
  ۴.۳۶
  ۳٠,۹۶٠,۸٠۳ ۳,۲۵۵
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۷,۴۴٠ ۱۷,۱۹٠
  ۱.۲۸
  ۱,۸۸۵,٠۳۹ ۱۷,۲۲٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵,۸۷٠ ۵,۹۸٠
  ۱.۸۴
  ۹۸۹,۴۵۶ ۵,۹۸٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۲,۳۶۱ ۲,۳۴۶
  ۴.۸۹
  ۱۳,۹۸۶,۳۵۶ ۲,۲۵۱
 • پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس ۱,۹۱۶ ۱,۹۲٠
  ٠.۸۴
  ۴۳,۸۱٠,۲٠۸ ۱,۹٠٠
 • پخش پخش البرز ۷,٠۱٠ ۷,٠۵٠
  ۱.۴۱
  ۱,۹۸۳,۴۱۹ ۷,۱۱٠
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۷,۱۲٠ ۷,٠۸٠
  ۴.۸۶
  ۵,۶۴۷,۴۲۴ ۶,۷۹٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۷,٠٠٠ ۷,۱۱٠
  ۲.۱
  ۱,۲۸۷,۵۵۵ ۷,۱۵٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۴۶۷ ۲,۴۱۹
  ۵.۹۳
  ۱۶,۱۸۶,۱۹۷ ۲,۳۲۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۶۶,۹۵٠ ۶۶,۶۳٠
  ٠.۱۸
  ۱۱۳,۱۳۵ ۶۷,٠۷٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲٠,۵۴٠ ۲٠,۶۸٠
  ۱.۵۸
  ۱,۴۵۵,۱۶۱ ۲٠,۸۷٠
 • پکویر کویر تایر ۵,۵۳٠ ۵,۴۳٠
  ۳.۵۶
  ۱۱,۱۷۴,۶۷۳ ۵,۳۴٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۹,۱۸٠ ۹,٠۴٠
  ۴.۷۹
  ۴,۵۶۳,٠۶۲ ۸,۷۶٠
 • پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۱٠٠
  ۱.۷۷
  ۱,۶٠٠,۴۵۶ ۱۲,۹۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۴,٠۹٠ ۴,٠۷۸
  ۲.٠۷
  ۲,۶۲۸,۷۱۱ ۴,٠٠۷
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۴,۱۸۸ ۴,۲۲۸
  ۴.۱
  ۴٠,۲۱۵,۶۴۴ ۴,٠۲۳
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۳۱٠
  ٠.٠۶
  ۴,۴۷۸,۵۸٠ ۱۶,۳۱٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۳۹٠ ۹,۳۱٠
  ۱.۱۹
  ۴,۱۵۲,۹۹۶ ۹,۲۸٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۹,۹۶٠ ۹,۷۴٠
  ۳.۱۱
  ۲,۷۹۳,۲۹۵ ۹,۶۶٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱۴,۴۷٠ ۱۴,۳۶٠
  ٠.۴۱
  ۷۹۱,۸۲۵ ۱۴,۵۳٠
 • تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس ۷,۵۳٠ ۷,۵۳٠
  ۱.۷
  ۱,۹۳۷,٠۱۶ ۷,۶۶٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۳,٠۸٠ ۱۳,٠۱٠
  ۱.۹۵
  ۲,٠۷۸,۴۱۵ ۱۲,۸۳٠
 • تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات ۲,۵۹۳ ۲,۵۴۳
  ۳.۳۱
  ۶,۶٠۸,۸۱۶ ۲,۵۱٠
 • تکاردان تامین سرمایه کاردان ۲,۴۱۵ ۲,۳۹۱
  ۳.٠۳
  ۷,٠۱۳,۲۳۸ ۲,۳۴۴
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۸۹٠ ۳۴,۹۸٠
  ٠.۶۵
  ۳۶۶,۹۱۱ ۳۵,۱۲٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۸,۴۶٠ ۸,۵۱٠
  ٠.۲۴
  ۲,۱٠۵,۶۵٠ ۸,۴۴٠
 • تکنو تکنوتار ۶,۵۳٠ ۶,۶۳٠
  ۳.۲۶
  ۲,۲۷۸,٠۶۴ ۶,۷۵٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۴,۲۸۴ ۴,۳٠۶
  ٠.٠۲
  ۱۱,۹۱۶,۳۱۲ ۴,۲۸۵
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۴,۷۱٠ ۴,۷۱۹
  ٠.۱۱
  ۱۹۹,۶۹۱ ۴,۷۱۵
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۲,۲۱۷ ۲,۲۲۸
  ٠.۵۸
  ۲,۶۳۹,۲۴۲ ۲,۲۳٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱,۹۶۷ ۱,۹۸۴
  ۳.۲۵
  ۲۱,۱۵۶,۶۳۹ ۲,٠۳۳
 • توریل توکاریل ۶,۵۱٠ ۶,۴۶٠
  ۵
  ۲۵,۸٠٠,۵۲۷ ۶,۲٠٠
 • توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ۱۳,۱۲٠ ۱۳,٠۳٠
  ٠.۳۱
  ۳,۸۵۱,۴۶٠ ۱۳,٠۸٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۸,۷۸٠ ۲۸,۷۱٠
  ٠.۲۱
  ۸۴۵,۵۸۴ ۲۸,۷۲٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۵۳۹ ۴,۵۱۷
  ٠.۴
  ۸,۶۳۴,٠۳۸ ۴,۵۲۱
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۳,۶۶٠ ۱۳,۶۹٠
  ۲.۹۸
  ۲,۷۷۶,۱۸۳ ۱۴,٠۸٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۱,۷۴٠ ۲۱,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,۵۱۹,۱۳۲ ۲۲,۸۸٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۱۵۷ ۲,۱۶۲
  ۱.۱
  ۷,۸۳۵,۷۸٠ ۲,۱۸۱
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۵٠٠
  ۱.۲۱
  ۵,۸۱۴,۱۴۷ ۱۵,۶۹٠
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۸۷۵ ۲,۸۹۷
  ٠.۲۴
  ۱۷,۶۹٠,۷۳۷ ۲,۸۶۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۷۷٠
  ۱.۷۳
  ۱۳,۴۷۵,۷۹۴ ۱۷,۳۹٠
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۹,۴۳٠ ۹,۶۲٠
  ۱.۶۷
  ۴,۴۳۱,۱۷۵ ۹,۵۹٠
 • ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب ۱۴,۴۹٠ ۱۴,۵۷٠
  ۱.۶۸
  ۳,۱۶٠,۹۳۵ ۱۴,۲۵٠
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۶,۸٠٠ ۱۷,۳۴٠
  ٠.۳
  ۷,۷۱۷,۴۱۷ ۱۶,۷۵٠
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۳,۶۸٠ ۱۳,۶۷٠
  ٠.۲۹
  ۱۹,۱۳۶,۴۹۳ ۱۳,۶۴٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳۵,۶۲٠ ۳۵,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۷,۶۲۷,۹۸۱ ۳۳,۹۳٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۸۲٠
  ۱.۱۴
  ۱,۵۱۷,۸۲۴ ۱۸,۴۹٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۲,۴۴٠ ۱۲,۵۳٠
  ٠.٠۸
  ۲,۳۶۲,۶۷۷ ۱۲,۴۳٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳۴,۶٠٠ ۳۴,۲۳٠
  ۱.۵۹
  ۱۳,۱۹۱,۶۲٠ ۳۴,٠۶٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۷,۶۵٠ ۷,۶۹٠
  ۲.۴۲
  ۵,۹۶۲,۲٠٠ ۷,۸۴٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱٠,۷٠٠ ۱٠,۹۸٠
  ٠.۳۸
  ۴٠,٠۹۱,۹۸۷ ۱٠,۶۶٠
 • جم پتروشیمی جم ۵۳,۵۶٠ ۵۳,۲۴٠
  ۱.۴
  ۱,٠۳٠,٠۷۷ ۵۲,۸۲٠
 • جم پیلن پتروشیمی جم پیلن ۱۹۹,۵٠٠ ۱۹۸,۲۲٠
  ٠.٠۴
  ۲۸٠,۲۷۱ ۱۹۹,۵۸٠
 • چافست افست‌ ۹,۱۲٠ ۹,۱۳٠
  ٠.۷۷
  ۱,۲۲۵,٠۴۷ ۹,٠۵٠
 • چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ۶۹,۷٠٠ ۷٠,٠۵٠
  ۱.۳۴
  ۱۸۲,۱۴۳ ۷٠,۶۵٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲,۶۹٠ ۲,۶۸۹
  ٠.۱۵
  ۸,۶۴۶,۴۲۸ ۲,۶۹۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,۴۳٠ ۷,۳۶٠
  ۴.۹۴
  ۱,۹۳۳,۲۲۲ ۷,٠۸٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲,۷۸۸ ۲,۸٠۵
  ۱.٠۹
  ۲۶,۲۹۱,۹۹۳ ۲,۷۵۸
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۸۲۳ ۳,۸۶۲
  ۱.۴۲
  ۵,۸۵۳,۵۴۷ ۳,۸۷۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۴,۲۴٠ ۱۴,٠۲٠
  ۳.۴۹
  ۲,٠۲٠,۲۲۱ ۱۳,۷۶٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۸,۵۷٠ ۸,۵۳٠
  ۶.۹۹
  ۹,۳۹۴,٠۷۴ ۸,٠۱٠
 • حآفرین ریل پرداز نو آفرین ۱,۷۶۸ ۱,۷۷۷
  ٠.۱۱
  ۴۴,۳۷۱,۷۱۹ ۱,۷۶۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۵۸,۹٠٠ ۵۹,۶۵٠
  ٠.۱۷
  ۷۶۹,٠۲۹ ۵۸,۸٠٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۹,۹۵٠ ۲۹,۲۱٠
  ۲.۲۵
  ۱,۷۹۳,۵۸۳ ۲۹,۲۹٠
 • حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس ۴,۹٠٠ ۴,۸۶۵
  ٠.۸۵
  ۸۴۸,۵۷۸ ۴,۹۴۲
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۵,۸۵٠ ۵,۸۶٠
  ٠.۳۴
  ۲,۱۳٠,٠۲۳ ۵,۸۷٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۳,۱۳۱ ۳,٠۹۲
  ٠
  ۷,۵۷۳,۶۵۴ ۳,۱۳۱
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۷,٠۱٠ ۱۷,۱۷٠
  ۱.۲۵
  ۲,۳۵۴,۵٠۸ ۱۶,۸٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۱۸٠ ۲,۱۷۲
  ٠.۹۳
  ۹,۵۲۶,۷۴۷ ۲,۱۶٠
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۳,۴۳٠ ۱۳,۵۸٠
  ٠.۶
  ۴,۸۷۱,۶۷۶ ۱۳,۳۵٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۳۳,۳٠٠ ۳۳,۸۵٠
  ۱.۳۳
  ۱,۳۲۴,۱۱۷ ۳۳,۷۵٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۱۸۵ ۲,۲۵۲
  ۱.۱۸
  ۸۹,۴۷۳,۴۵۴ ۲,۲۱۱
 • حفاری حفاری شمال ۶,۹۸٠ ۶,۹۸٠
  ٠.۷۱
  ۱۳,۱۸۸,۵۸۱ ۷,٠۳٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۱,٠۸٠ ۱۱,۱۶٠
  ٠.۴۵
  ۱۳,۳۹۳,۷۴۲ ۱۱,۱۳٠
 • حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان ۴,۸۴۳ ۴,۸۴۲
  ۳.۱۷
  ۲۶۶,۷٠۷,۱۷۳ ۴,۶۹۴
 • حیات بیمه زندگی مفید ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۲۸۴ ۳,۲۵۱
  ۴.۹۲
  ۴۳,۵۳۳,۲۹۴ ۳,۱۳٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳,۲۵۶ ۳,۲۶۳
  ۱.۸۱
  ۱۲٠,٠٠۲,٠٠۲ ۳,۳۱۶
 • خاور ایران خودرو دیزل ۲,۶۶۹ ۲,۶۸۵
  ٠.۱۵
  ۱۲۴,۴٠۶,۱۲۳ ۲,۶۷۳
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۸۶۷ ۱,۸۸٠
  ٠.۴۳
  ۵۴,۶۵۵,۶۲۱ ۱,۸۷۵
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۷,۳۹٠ ۱۷,۴۱٠
  ۱.۷
  ۱,۸۵۶,۲۴۱ ۱۷,۶۹٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۳۱٠ ۴,۲۹۹
  ٠.۱۲
  ۶,۴۱٠,۴۸۱ ۴,۳٠۵
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۳,۹۴۳ ۳,۹۷۶
  ۴.۱۲
  ۳۵,۳۷۹,۷۳۲ ۳,۷۸۷
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶,۵۲٠ ۶,۵۸٠
  ۲.۵۲
  ۴۱,۳۳۸,۸۴۹ ۶,۳۶٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۹,۵۲٠ ۱۹,۵۴٠
  ٠.۲۶
  ۳۳۸,٠۵۱ ۱۹,۴۷٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳,۹۱۹ ۳,۹۳٠
  ٠.٠۳
  ۹,۱۵۴,۵۴۵ ۳,۹۲٠
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۳۵,۹٠٠ ۱۳۴,۹۷٠
  ٠.۷
  ۲۵,۷٠۷ ۱۳۴,۹۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۲,٠۸۹ ۲,٠۶۸
  ۲.۳
  ۶,۴۸۲,٠۱۷ ۲,٠۴۲
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۷,۵۶٠ ۱۷,۶۷٠
  ۱.۴۶
  ۱,۲۷۳,۶۴۶ ۱۷,۸۲٠
 • خزامیا زامیاد ۴,۹۵٠ ۴,۹۹۷
  ۱.۷۵
  ۲۱۹,٠۶۴,۹۶۶ ۴,۸۶۵
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,۳۲٠ ۴,۳٠۱
  ۲.۶۴
  ۵,۳۱۸,۷۸۳ ۴,۲٠۹
 • خساپا سایپا ۲,۸۳٠ ۲,۸٠۳
  ٠.۷۱
  ۷۹,۸۹۱,۱۲۵ ۲,۸۱٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۶,۴۳٠ ۶,۴۴٠
  ٠.۴۷
  ۴,۴۱۲,۴۶۱ ۶,۴٠٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۷,۸۳٠ ۷,۸۵٠
  ۱.۴۲
  ۲,۷۲۶,۴۳۲ ۷,۷۲٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۳۲۹ ۳,۳۱۷
  ۲.٠۲
  ۶,٠۹۹,۵۲۳ ۳,۲۶۳
 • خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز ۵,۳۸٠ ۵,۴۴٠
  ٠.۷۴
  ۳,۸٠۷,۵۶۵ ۵,۴۲٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۸۸۸ ۴,۸۶۹
  ۲.۳
  ۱٠,۴٠۸,٠۷۸ ۴,۷۷۸
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۹۴۱ ۴,۹۶۲
  ٠.۵۵
  ۶۹,۶۲۵,۵۹۷ ۴,۹۱۴
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۹,۱۶٠
  ۱.۳۵
  ۶,۳۴۲,٠۴۸ ۱۹,۲۶٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۹٠٠ ۷,۹۴٠
  ۱.٠۲
  ۹,۴۴۹,۱۸٠ ۷,۸۲٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۴,۹۹۵ ۵,٠۴۴
  ٠.۵۸
  ۲,۲۳٠,۵٠۶ ۴,۹۶۶
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۳,۲٠۷ ۳,۱۵۸
  ۲.۱۳
  ۱۵,۴۶٠,۴۱۱ ۳,۱۴٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۴,٠۲٠ ۴,٠۵۱
  ٠.۳۷
  ۶,۵۴۲,۶۸۷ ۴,٠٠۵
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱٠,۹۹٠ ۱٠,۹۲٠
  ۱.۳۸
  ۵,۳۵۴,۸٠۹ ۱٠,۸۴٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۳,۱۶۵ ۳,۱۴۸
  ٠.۵۴
  ۲۱۶,۹۵۷,٠۲۱ ۳,۱۴۸
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳٠,٠۹٠ ۳٠,۴۹٠
  ۱.۷
  ۲۹۹,۹۳۴ ۳٠,۶۱٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۱۶٠
  ۲.٠۶
  ۳۵۶,٠۸۴ ۱۳,۱۳٠
 • داتام گروه مالی داتام ۱,۸۷۳ ۱,۸۸۷
  ٠.۳۲
  ۱۱,۲۲۳,۵۳۸ ۱,۸۷۹
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۳,۷۹٠ ۲۳,۵٠٠
  ۱.۶۲
  ۲۹۴,۵۹۹ ۲۳,۴۱٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۱,۶٠٠ ۴۱,۹٠٠
  ۲.۵۹
  ۳۳۴,۷۷۷ ۴٠,۵۵٠
 • دالبر البرزدارو ۵,۹٠٠ ۵,۸۸٠
  ٠.۳۴
  ۷۹۸,۴۶۲ ۵,۸۸٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۸,٠۴٠ ۸,٠۸٠
  ٠.۲۵
  ۱۶,۲٠٠,۷۱۵ ۸,٠۶٠
 • دانا بیمه دانا ۳,۵۲۳ ۳,۵۳۲
  ۱
  ۳۵,۶۶۲,۹۶۳ ۳,۴۸۸
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۲,۳۷٠ ۱۲,۲۸٠
  ۶.۹۱
  ۱۶,۸۷۸,۵۶۵ ۱۱,۵۷٠
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱٠,۷۴٠ ۱٠,۷٠٠
  ٠.۷۵
  ۱,٠۵۳,۵۹۹ ۱٠,۶۶٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۵۷,٠٠٠ ۵۷,۶۹٠
  ۱.۵۴
  ۸۴,۴۵۴ ۵۷,۸۹٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۶۱,۳٠٠ ۶۱,۱۶٠
  ٠.۲۸
  ۱۶۶,۴۵۳ ۶۱,۱۳٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۲۵٠
  ۳.۲۳
  ۸۷۳,۸۴٠ ۲۱,۷٠٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۱,۷۴٠ ۱۱,۶۸٠
  ۱.۷۳
  ۱,۵۸۹,۸۱۵ ۱۱,۵۴٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۳,۱٠٠ ۱۳,۲۶٠
  ۱.۵
  ۳۵٠,۶٠٠ ۱۳,۳٠٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۶,٠٠٠ ۱۵,۶۵٠
  ۲.۱۱
  ۳٠۲,۸۴۹ ۱۵,۶۷٠
 • ددانا داروسازی دانا ۴۳,۷۵٠ ۴۴,۱٠٠
  ٠.۹۱
  ۹۳,۱۱٠ ۴۴,۱۵٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱٠,۸۶٠ ۱٠,۹۳٠
  ٠.۹۱
  ۹۶۷,۶۸۶ ۱٠,۹۶٠
 • درازی پخش رازی ۱۷,۸۱٠ ۱۷,۷٠٠
  ۱.۱۴
  ۲۵۶,۶۳۷ ۱۷,۶۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۱۱۹,۸٠٠ ۱۲٠,۷۵٠
  ٠
  ۱۵٠,۹۵۸ ۱۱۹,۸٠٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۱,۶۲٠ ۱۱,۴۵٠
  ۴.۹۷
  ۹۸۱,۲۱۵ ۱۱,٠۷٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۵,۸۷٠ ۵,۹۵٠
  ۱.۳۸
  ۵,۲۸۴,۷۱۷ ۵,۷۹٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۵,۲۷٠ ۵,۲۸۷
  ٠.٠۸
  ۱,۴۳۹,۳٠۶ ۵,۲۶۶
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۸,۲٠٠ ۸,۱۶٠
  ۱.۴۹
  ۲,۴۳۹,۴۷۱ ۸,٠۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۶,۷۹٠ ۶,۷۴٠
  ٠
  ۱,۳۳۶,۸۴۵ ۶,۷۹٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠۸٠
  ٠.۴۷
  ۱۳۷,۵۸۷ ۱۷,٠۸٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۳٠,۸٠٠ ۳٠,۹٠٠
  ٠.۳۹
  ۱٠۱,۹٠۳ ۳٠,۹۲٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۷۸٠
  ۲.٠۳
  ۶۴۶,۸۷۸ ۱۴,۸٠٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۱,۲۸٠ ۳۱,۵۵٠
  ٠.۷۶
  ۶۲۲,۹۶٠ ۳۱,۵۲٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۴۲,۲۹٠ ۴۳,۲۱٠
  ۲.۴۲
  ۷۱,۳۹۸ ۴۳,۳۴٠
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی ۲۵,٠۵٠ ۲۵,۶٠٠
  ۲.۱۵
  ۲۵,۵۷۷ ۲۵,۶٠٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۱٠۳,٠٠٠ ۱٠۴,٠۵٠
  ٠.۸۲
  ۲۲٠,۲۷٠ ۱٠۳,۸۵٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۵۹٠
  ٠.۴۵
  ۴۶,٠۱۴,۱۱۹ ۱۳,۳۶٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۷,۳۷٠ ۲۶,۷۷٠
  ۲.۳۲
  ۳۱۲,۵۸٠ ۲۶,۷۵٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۸,۸۸٠ ۲۸,۹۵٠
  ٠.۲۱
  ۳۲۸,٠۸۳ ۲۸,۹۴٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲,۷۷۹ ۲,۷۷۹
  ٠.۸۳
  ۳,۱۵٠,۳۲۶ ۲,۷۵۶
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۸,۸۴٠ ۸,۷۹٠
  ٠.۴۵
  ۲,۱۸۵,۸۷٠ ۸,۸٠٠
 • دیران ایران‌دارو ۷,۷۸٠ ۷,۷۵٠
  ۶.۸۷
  ۱,۹۵۳,۴۵۷ ۷,۲۸٠
 • ذوب ذوب آهن اصفهان ۴۹۸ ۵٠٠
  ٠.۸
  ۹۸۲,۴٠۱,۷٠۶ ۵٠۲
 • رافزا رایان هم افزا ۱۶,٠۷٠ ۱۶,۲۷٠
  ۱.٠۷
  ۷۵۲,۱۷۱ ۱۵,۹٠٠
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵,٠٠۲ ۵,٠٠۹
  ٠.۹۷
  ۱۴,۴٠۹,۲۹۵ ۴,۹۵۴
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۲,۹٠۹ ۲,۹٠۴
  ۴.۹۸
  ۲۹,۸۶۹,۶۷۵ ۲,۷۷۱
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲,۳۴٠ ۲,۳۲۹
  ۱.۲۱
  ۸,۲۸۹,۱۷۴ ۲,۳۱۲
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۵۶٠
  ٠.۹۵
  ۲,۱۷۹,٠۱٠ ۱۲,۵۷٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۱٠,۱۴٠ ۱٠,۱۸٠
  ٠.۵
  ۷۵۷,۱۹۸ ۱٠,٠۹٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۳۷٠
  ٠.۱۹
  ۲,٠۲۷,۲۷۳ ۱٠,۳۸٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۳۷,۹٠٠ ۱۳۸,۲۵٠
  ٠.٠۷
  ۲۶۹,۹۲۲ ۱۳۷,۸٠٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴,۳۳٠ ۴,۳۳۹
  ۱.۱۷
  ۱,۳۸۴,٠۳٠ ۴,۲۸٠
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۳۷,۷۵٠ ۳۷,۳٠٠
  ۲.۶۷
  ۳۲۵,۴۶۹ ۳۶,۷۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۲۸,۹٠٠ ۲۸,۸۵٠
  ۱.٠۵
  ۳۳۳,٠۲۱ ۲۸,۶٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۶,۱۳٠ ۶,۱۱٠
  ٠.۴۹
  ۹۴۶,۷۹۴ ۶,۱٠٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۴,٠٠٠ ۱۳,۹۳٠
  ۱.٠۸
  ۲,۲۵۱,۷۲۴ ۱۳,۸۵٠
 • زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ۲٠,۸٠٠ ۲٠,۹۶٠
  ۱.۱۹
  ۶۷۶,۴۹۷ ۲۱,٠۵٠
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۴۵٠
  ۲.۶۱
  ۳,۵۲۷,٠۵۷ ۱۶,٠۸٠
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۴,٠۱۴ ۴,٠٠٠
  ۶.۹۸
  ۳۴,۹۲۴,۸۱۵ ۳,۷۵۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۱,۴۲٠ ۲۱,۲۵٠
  ۲.۵۴
  ۲۳۷,۸۷۶ ۲٠,۸۹٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۴,۹۹٠ ۲۵,۴۶٠
  ۱.۶۳
  ۷,۴۷۴,۶۷٠ ۲۴,۵۹٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۲,۷۵٠ ۲۲,۵۵٠
  ۲.۹۹
  ۸۳۱,۵۷۳ ۲۳,۴۵٠
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۳۱,۶٠٠ ۳۱,۶٠٠
  ۶.۹۴
  ۲,۹۸۸,۲۶۶ ۲۹,۵۵٠
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۹,۴۹٠ ۳۹,۳۵٠
  ٠.۳۸
  ۲۱۵,۷۸۳ ۳۹,۳۴٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۱۷,۶۹٠ ۱۷,۶۹٠
  ٠.۹۵
  ۲,۳۶۹,۸۷۱ ۱۷,۸۶٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۶,۷۱٠ ۱۶,۹٠٠
  ۱.۳۶
  ۶۹۹,۹۱۱ ۱۶,۹۴٠
 • سآبیک سیمان آبیک ۲۸,۴۶٠ ۲۸,۴۱٠
  ۱.۶۲
  ۲,۱۳۷,۷۸۴ ۲۸,۹۳٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳۴,۹۴٠ ۳۵,۴۲٠
  ۱.۴۹
  ۳٠,۵۷٠ ۳۵,۴۷٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۱۳٠
  ۱.۵۱
  ۳۴۴,۴۳۵ ۲۳,۱۵٠
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر ۳۳,۵٠٠ ۳۳,۶۵٠
  ۴.۱۵
  ۱,۲٠۲,۶۲٠ ۳۴,۹۵٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۵۴,۴۸٠ ۵۴,۱۴٠
  ٠.۷۴
  ۱۵۴,۸۸۷ ۵۴,٠۸٠
 • سامان بانک سامان ۱,۸۲۴ ۱,۸۴۸
  ۱.۴۶
  ۲۱,۱۷۵,۹۳٠ ۱,۸۵۱
 • ساوه سیمان ساوه ۱۶۴,۲٠٠ ۱۶۴,۲٠٠
  ٠
  ۶۶,۲۹۵ ۱۶۴,۲٠٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۴۳,۳۵٠ ۴۳,۶۵٠
  ۱.۴۸
  ۳۸۹,۴۷۵ ۴۴,٠٠٠
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۳,۳٠٠ ۱۳,۳٠٠
  ٠.۲۳
  ۳۵۳,۴۳۹ ۱۳,۳۳٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۵٠٠ ۵,۴۵٠
  ٠
  ۵,۸۲۳,۸۲۲ ۵,۵٠٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱٠۷,۷۵٠ ۱٠۸,۱۹٠
  ٠.۴۱
  ۱۷۱,۶٠۳ ۱٠۸,۱۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,۱۸٠ ۱۶,۴۶٠
  ۱.۷
  ۹٠,۳۸۳ ۱۶,۴۶٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲۲,۴۹٠ ۲۲,۴۳٠
  ٠.۳۱
  ۱,۵۲۳,۷۹۷ ۲۲,۵۶٠
 • سپید سپید ماکیان ۸,٠۷٠ ۸,٠۱٠
  ۱
  ۷,۸۲۷,۷۲۶ ۷,۹۹٠
 • سپیدار سپیدار سیستم آسیا ۱۳۸,٠٠٠ ۱۳۷,٠٠٠
  ۶.۹۴
  ۱,۱۱۹,۴۴۴ ۱۲۹,٠۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۶,۱۹٠ ۶,۱۶٠
  ٠.۸
  ۱٠,۵۳۲,۵۵۱ ۶,۲۴٠
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا ۳,۷۴٠ ۳,۷۶۲
  ۳.۵۲
  ۲۶,۵۶۴,۶۷٠ ۳,۶۱۳
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۳,۲٠۸ ۳,۲٠۴
  ٠.۷۲
  ۴,٠۵۴,۹۱۵ ۳,۱۸۵
 • سخزر سیمان‌ خزر ۳۶,۲۲٠ ۳۶,۴۹٠
  ۱.۲۵
  ۲۳٠,۴۸۵ ۳۶,۶۸٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۵۴,۵٠٠ ۵۳,۹۱٠
  ۲.۹۱
  ۳۳۷,۸۲۵ ۵۲,۹۶٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۴٠,۹۵٠ ۴۱,۸٠٠
  ٠.۲۴
  ۳,۸۲۴,۴۹۵ ۴۱,٠۵٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۱٠۸,٠۷٠ ۱٠۶,۹٠٠
  ۷
  ۸۵۷,۴۸۵ ۱٠۱,٠٠٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۳۹٠
  ٠.۶۳
  ۴۸۳,۸۴۵ ۱۴,۳۹٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۱٠۷ ۵,۱۸٠
  ٠.۴۹
  ۵,۳۲۶,۷۶۹ ۵,۱۳۲
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴۹,۱٠٠ ۴۹,۵٠٠
  ۴.۲۷
  ۱,۵۹۳,۵۲۲ ۴۷,٠۹٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۴,۸۹٠ ۱۴,۸۷٠
  ٠
  ۳,۷۸۷,٠۵٠ ۱۴,۸۹٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۸,۹۹٠ ۱۹,٠۳٠
  ۶.۲۱
  ۵,۹۴۷,۱۷۸ ۱۷,۸۸٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۳۱,٠۴٠ ۳٠,۹۶٠
  ۲.۱۱
  ۴,۱۷۸,۲٠۸ ۳۱,۷۱٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳۷,۸۹٠ ۳۷,۷۶٠
  ۱.۱۲
  ۵۴۸,۱۱٠ ۳۷,۴۷٠
 • سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر ۸,۹۶٠ ۸,۹۳٠
  ٠.۲۲
  ۱۵۶,۲۸۸ ۸,۹۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۴٠,۹۹٠ ۴۱,۲۶٠
  ٠.٠۵
  ۲۲۶,۶۸۸ ۴٠,۹۷٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۶۳,۳٠٠ ۲۶۲,۶۸٠
  ۱.٠۷
  ۸۵,٠۳۸ ۲۶۶,۱۶٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳۷,۸٠٠ ۳۷,۹٠٠
  ٠.۴۲
  ۱,۱۵۹,۲۶۱ ۳۷,۹۶٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۹٠,۴٠٠ ۹٠,٠۹٠
  ٠.۳۱
  ۳۷,۴۶۲ ۹٠,۱۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵,۵۱۵ ۵,۵٠۱
  ۴.۹۹
  ۱۹,۱۹۵,۹۷۱ ۵,۲۵۳
 • سکرد سیمان کردستان ۸,۸۵٠ ۸,۷۴٠
  ۲.۴۳
  ۱,۸۵۵,۹۸۸ ۹,٠۷٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۳٠,٠۹٠ ۳٠,٠۸٠
  ۲.۵۲
  ۳۹٠,۵۷۶ ۲۹,۳۵٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۲۲,۶۷٠ ۲۲,۶۷٠
  ٠.۴۴
  ۳۸۲,۵۳۱ ۲۲,۷۷٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۳,٠۹٠ ۳,۱۱۹
  ۱.۱۸
  ۳۸,۷۷۷,٠۸۲ ۳,٠۵۴
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۶٠,٠٠٠ ۶٠,۶۱٠
  ۱.۳۲
  ۳۷۵,٠٠٠ ۶٠,۸٠٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۷,۸۸٠ ۲۷,۶۳٠
  ۱.۶۸
  ۳۸۳,۹۲۵ ۲۷,۴۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶۷,۵۳٠ ۶۹,۱۸٠
  ۲.۷۵
  ۴۸,۱۱۹ ۶۹,۴۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۵۷٠
  ۲.۸۳
  ۱,۳٠۱,۲۴۴ ۱٠,۶۱٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲۱,۸۲٠ ۲۱,۸۸٠
  ٠.۲۷
  ۱۵۴,۱۱۶ ۲۱,۸۸٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۶,۳۶٠ ۲۵,۹۶٠
  ۲.٠۱
  ۱,٠۹۱,۸۸۷ ۲۵,۸۴٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۸,۷۳٠ ۱۸,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۴,۱۲۵,۵۷۹ ۱۷,۸۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۴,۸۸٠ ۳۴,۹۴٠
  ۱.۱۱
  ۱,۱۶۲,٠۴٠ ۳۵,۲۷٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۱,۱۶٠ ۳۱,۲۴٠
  ٠.۳۵
  ۹۵۸,٠۶۲ ۳۱,۲۷٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۳,۳۳٠ ۱۳,۳۵٠
  ٠.۴۵
  ۱,۱۴۶,۴۳۴ ۱۳,۲۷٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۲۴,۳۳٠ ۲۴,۳۳٠
  ٠.۲۹
  ۸٠۱,۴۲۱ ۲۴,۲۶٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۷,۷۴٠ ۱۷,۷۲٠
  ٠.۱۱
  ۱,۸۱۵,۲۷۵ ۱۷,۷۲٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۳,۳۳٠ ۱۳,۳۲٠
  ٠.٠۷
  ۳,٠۷۶,۴۳۹ ۱۳,۳۴٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۸۳٠
  ٠.۴۸
  ۱,۴۸۳,۵۹۹ ۱۸,۷۹٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۱,۸۵٠ ۱۱,۸۳٠
  ٠.۹۴
  ۲٠,۲۵۲,۲۷۷ ۱۱,۷۴٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۵,۷۱٠ ۱۵,۷۷٠
  ٠.۳۸
  ۲,۹۵۹,۸۹۲ ۱۵,۷۷٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۵,۵۳٠ ۵,۶۲٠
  ۱.٠۷
  ۲,۴۱٠,۲۶۶ ۵,۵۹٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۹,۴٠٠ ۲۹,۳٠٠
  ۲.۴۴
  ۱۶٠,۲۷٠ ۲۸,۷٠٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱,۹۲۱ ۱,۹٠۳
  ۵.٠۹
  ۱۴,۸۳۷,۳۹۵ ۱,۸۲۸
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۵۸,۶۴٠ ۱۵۸,۲۸٠
  ٠.۸۹
  ۶۱۷,۳۷٠ ۱۶٠,٠۷٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۱۸٠ ۶,۱۳٠
  ٠.۸۲
  ۵۴,۶۸۳,٠۲۴ ۶,۱۳٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۳,۱۱۲ ۳,۱۲۱
  ٠.۴۲
  ۶۷,۷۲۱,۳۷۹ ۳,۱۲۵
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۱٠,۵۷٠ ۱٠,۶۳٠
  ۲.۴
  ۱,۶۴۷,۸۷۴ ۱٠,۸۳٠
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۷,٠۵٠ ۷,٠۳٠
  ٠.۲۸
  ۱,۳۴۹,۱۲۲ ۷,٠۳٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۳,۶۷٠ ۵۳,۶۶٠
  ٠.٠۷
  ۵۱۹,۳۴٠ ۵۳,۷۱٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۴,۹۱٠ ۴,۸۴۳
  ۶.۹۹
  ۹,۵۷۷,۱۲۲ ۴,۵۸۹
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۳,۱۹٠ ۱۳,۱۹٠
  ٠.٠۸
  ۱,۵۱۴,٠٠۴ ۱۳,۲٠٠
 • شرانل نفت ایرانول ۸٠,٠٠٠ ۸٠,۵۵٠
  ٠.۶۸
  ۴۶,۹۱۱ ۸٠,۵۵٠
 • شسپا نفت سپاهان ۵,٠۱۴ ۴,۹۶۴
  ۱.۱۵
  ۳,۷۴۴,۶۳۶ ۴,۹۵۷
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱,۱۶۷ ۱,۱۷۱
  ٠.۳۴
  ۲۵۲,۱۴۷,۳۷۱ ۱,۱۷۱
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۴,۳۴٠ ۴,۳۷٠
  ٠.۱۴
  ۱۴,۸۷۸,۴۳۵ ۴,۳۴۶
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۹,۷٠٠ ۴٠,٠۵٠
  ۱.۷۳
  ۱,۹۹۲,۹۳۱ ۴٠,۴٠٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۸۴,۲۵٠ ۸۵,۲٠٠
  ۱.۶۳
  ۱۹۵,۳۵۹ ۸۵,۶۵٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۶,۴۴٠ ۱۵,۹۹٠
  ۲.۸۸
  ۳۴,۲۵۹ ۱۵,۹۸٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۲,٠٠۳ ۲,٠۱۴
  ٠.۲۵
  ۱٠,۱۵۸,۱۷۳ ۱,۹۹۸
 • شفن پتروشیمی فناوران ۵,۳۳٠ ۵,۳۵٠
  ٠.۳۷
  ۴,۸۹۸,۸۱۸ ۵,۳۵٠
 • شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ۴,۴۲۸ ۴,۴۴۷
  ۱.۳۶
  ۲۲,٠۹٠,٠۶۵ ۴,۴۸۹
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷,۶٠٠ ۷,۶۱٠
  ۳.۸۳
  ۸,۳۶۱,۳۳۶ ۷,۳۲٠
 • شکلر نیروکلر ۸,۷٠٠ ۸,۷۵٠
  ۱.۵۸
  ۹۶۶,۶۶٠ ۸,۸۴٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲٠۸,۸۵٠ ۲٠۸,۸۵٠
  ٠.۶
  ۱,۱٠٠ ۲٠۷,۶٠٠
 • شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) ۱,۶۴٠ ۱,۶۴۸
  ۲.۹۶
  ۸۷,۲۳۷,۲۵٠ ۱,۶۹٠
 • شگل گلتاش‌ ۶,۶۲٠ ۶,۶۱٠
  ٠.۳
  ۲,۵۷۱,۷۸۷ ۶,۶۴٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۸,۶۹٠ ۱۸,۷۲٠
  ۱.۴۱
  ۴,۵٠۹,۲۷٠ ۱۸,۴۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۱,۵۴٠ ۱,۵۵۴
  ٠.۵۲
  ۴۱,۹۶۷,۲۳۳ ۱,۵۳۲
 • شملی ملی شیمی کشاورز ۶,۹۱٠ ۶,۹۴٠
  ٠
  ۲,۲٠۳,۳۷۶ ۶,۹۱٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۷,۳۸٠ ۷,۵۲٠
  ۱.۹۹
  ۲,٠۸۵,۴٠۴ ۷,۵۳٠
 • شهر گروه مالی شهر ۱,۸۵۸ ۱,۸۶۵
  ٠.۱۶
  ۱٠,٠۹۱,٠۵۶ ۱,۸۶۱
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۵۸٠
  ۵.۳۳
  ۱,۱۴۶,٠۹۷ ۱۶,۱۴٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۷,۶۵٠ ۲۷,۵۷٠
  ٠.۴۷
  ۱,۴۳۵,٠۹۷ ۲۷,۵۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴,۴۹۵ ۴,۴۸۸
  ٠.۵۴
  ۱۳,٠۴۲,۱۹۳ ۴,۴۷۱
 • صبا گروه مالی صبا تامین ۳,٠۲۱ ۳,٠۴۸
  ٠.۸۲
  ۳۲,۷۹۸,۸۳۲ ۳,٠۴۶
 • عالیس بهار رز عالیس چناران ۶,۵٠٠ ۶,۵۴٠
  ۱.۶۶
  ۱,۶۴۹,۹۱۷ ۶,۶۱٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۵,۹۲٠ ۱۵,۷۹٠
  ۱.۲۷
  ۹۱٠,۶۳۲ ۱۵,۷۲٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۷۳,٠٠٠ ۷۴,۸۱٠
  ۱.۱
  ۱,۷٠۱,۲۱۱ ۷۳,۸۱٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲,۱۵۷ ۲,۱۳۵
  ۴.۲۵
  ۱۳,۳۹۶,۱۸۵ ۲,٠۶۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۵,۲۴٠ ۶۵,۱۸٠
  ٠.٠۵
  ۱۹۵,۵۳۳ ۶۵,۲۱٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۹,۶۸٠ ۱۹,۹۴٠
  ۲.۵۵
  ۶۵٠,۵۳۱ ۱۹,۱۹٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱,۶۵٠ ۱,۶۶۱
  ۲.۸
  ۱۹,٠۹٠,۴۴۱ ۱,۶٠۵
 • غپونه نوش پونه مشهد ۶,۱۵٠ ۶,۱۶٠
  ۲.۸۴
  ۵,۱۹۱,۱۳٠ ۶,۳۳٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۳,۱۹۷ ۳,۱۸۷
  ۱.٠۱
  ۳,۲۷۸,۵۶۴ ۳,۱۶۵
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۵,۹۲٠ ۵,۹۷٠
  ۱.۵
  ۱,۵۷۴,۴۱۱ ۶,٠۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۵۱,۴۹٠ ۵۱,۵۴٠
  ٠.٠۶
  ۲۹۹,۷۳۸ ۵۱,۴۶٠
 • غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان ۵,۴۲٠ ۵,۴۳٠
  ۱.۱۲
  ۱,۷۶۴,۶۶۷ ۵,۳۶٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۸,۵۵٠ ۱۸,۵۷٠
  ۲.۱۵
  ۲,۲۳۵,۳۳۹ ۱۸,۱۶٠
 • غدیس پاکدیس ۱۷,۴۳٠ ۱۷,۵۵٠
  ۴.۳۱
  ۴,۳۱۳,۳۲۶ ۱۶,۷۱٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۲,۴۳۱ ۲,۴۲۲
  ٠.۷۹
  ۲٠,۲۱۹,۳۷۲ ۲,۴۱۲
 • غسالم سالمین‌ ۴,۸٠۱ ۴,۸۱۲
  ۱.۷۴
  ۵,۳۳٠,۶۹۵ ۴,۷۱۹
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۴۳٠ ۵,۴٠٠
  ٠.۷۴
  ۳۸٠,۸۱٠ ۵,۳۹٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۴,۷۳۴ ۴,۷۶۵
  ٠.۲۹
  ۱,۹۲۵,۷٠٠ ۴,۷۴۸
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۷,۷۸٠ ۷,۸۴٠
  ۱.۴۳
  ۶,۷۲۱,۱۶۸ ۷,۶۷٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۴,۱۸٠ ۴,۲۱٠
  ٠.۳۳
  ۳,۵۳٠,۶۸۴ ۴,۱۹۴
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲,۴٠٠ ۲,۴٠٠
  ۲.۱۷
  ۱۱,۸۳۶,۲۲۶ ۲,۳۴۹
 • غصینو صنعتی مینو ۱٠,٠۹٠ ۱٠,۲٠٠
  ٠.۹۸
  ۱,۴۹۳,۲۹٠ ۱٠,۱۹٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۱,۷۴٠ ۱۱,۶۳٠
  ۳.۹۹
  ۶,۹۴۶,۹۲۲ ۱۱,۲۹٠
 • غکورش صنعت غذایی کورش ۸,۳۸٠ ۸,۴۱٠
  ۱.۷
  ۷,۱٠۷,٠۳۸ ۸,۲۴٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲,۳۲۶ ۲,۳۶۷
  ۲.۶۸
  ۳,٠۹۷,۴۸۱ ۲,۳۹٠
 • غگز گز سکه ۶,۸۸٠ ۶,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۳۵۵,۵۱۷ ۷,۲۴٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۳,۵۲۵ ۳,۵۱۸
  ۵.۱۶
  ۵۸,۱٠۲,۵۲۶ ۳,۳۵۲
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۱۴,۵۸٠ ۱۴,۶۵٠
  ۴.۷۱
  ۳,٠۶۷,۸۴۷ ۱۵,۳٠٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱٠,٠۵٠ ۱٠,۱٠٠
  ۲.۴۳
  ۲,۹۹۸,۵۳۹ ۱٠,۳٠٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۲,۶٠٠ ۱۲,۶۶٠
  ۲.۱۷
  ۱,۶۳۴,۴۵۳ ۱۲,۸۸٠
 • غمایه شرکت خمیرمایه رضوی ۷٠,۶٠٠ ۶۹,۳۵٠
  ۲.۱۷
  ۹۲,۱۸۸ ۶۹,۱٠٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۶,۶۷٠ ۶,۵٠٠
  ۳.۷۳
  ۱,۱٠۷,۲۱۹ ۶,۴۳٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵,۱۷٠ ۵,۱۹۳
  ٠.۹۴
  ۲,٠۵۶,۴۳۹ ۵,۱۲۲
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۱,۱۱٠ ۱۱,۱۴٠
  ٠.۱۸
  ۵,۶٠۸,۳٠٠ ۱۱,٠۹٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۴,۷۳٠ ۴,۷۹٠
  ۳.۴۷
  ۴,۳۶۳,۲۲۵ ۴,۹٠٠
 • غویتا ویتانا ۲,۷۷٠ ۲,۷۵۹
  ۱.٠۶
  ۱۱,۸۴٠,۷۳۵ ۲,۷۴۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱,۷٠٠ ۱,۷٠۳
  ۳.۹۸
  ۳۷٠,۲۹۷,۳۴۱ ۱,۶۳۵
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۸۲۴ ۱,۸۲۴
  ۴.۹۵
  ۲۴۱,٠٠۹,۶۹۳ ۱,۷۳۸
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,٠۵٠ ۸,٠۵٠
  ٠
  ۶,۹۶۵,۲۳٠ ۸,٠۵٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۴,۶۳۵ ۴,۶۳۷
  ٠.۱۱
  ۸,۹۸۸,۵۸۸ ۴,۶۴٠
 • فالوم آلومتک ۱۴,۱۴٠ ۱۳,۹۸٠
  ۴.۷۴
  ۴,۹۶۹,۵۱۹ ۱۳,۵٠٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۷,۶۹٠ ۷,۶۹٠
  ٠.۵۲
  ۲,۶۳۳,٠۵۸ ۷,۷۳٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۴۳٠ ۶,۱۷٠
  ۶.۹۹
  ۷,۸۱۷,۹۸۴ ۶,٠۱٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵,۴٠٠ ۵,۳۸۲
  ٠.۴۲
  ۱۴,۳۲۸,۴۸۶ ۵,۴۲۳
 • فپنتا سپنتا ۵۲,۷۳٠ ۵۳,٠۹٠
  ۳.۵۷
  ۷۸۳,٠۶۸ ۵۴,۶۸٠
 • فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان ۷,۶۵٠ ۷,۷۸٠
  ۳.۶۵
  ۴,۶۶۷,٠۸۷ ۷,۹۴٠
 • فجام جام‌دارو ۷,۳۶٠ ۷,۴۳٠
  ۱.۴۷
  ۹۴۹,۸۲۴ ۷,۴۷٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵,۷۷٠ ۵,۷۸٠
  ٠.۵۲
  ۱٠,۲۲٠,۹۳٠ ۵,۸٠٠
 • فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان ۳,۴۲٠ ۳,۲۶۶
  ۶.۹۸
  ۱۴,۹۸٠,۱۹۸ ۳,۱۹۷
 • فخاس فولاد خراسان ۴,۷۹٠ ۴,۶۴٠
  ۳.۴۸
  ۲,۵٠۹,۲۲۵ ۴,۶۲۹
 • فخوز فولاد خوزستان ۴,٠۵۵ ۴,٠۸۷
  ۱.۳۹
  ۱۵,۹۱۴,۸٠۱ ۴,۱۱۲
 • فرابورس فرابورس ایران ۸,۲۱٠ ۸,۲٠٠
  ۱.۱۱
  ۱۱,۲۴٠,۲٠۷ ۸,۱۲٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۹,۲٠٠ ۳۹,۵۷٠
  ۱.۱۳
  ۲۴۴,۶۶۲ ۳۹,۶۵٠
 • فرود فولاد شاهرود ۴,۵۸۵ ۴,۵۸۵
  ٠.۱۵
  ۱۴,۲٠٠,۴٠۹ ۴,۵۹۲
 • فروژ صنایع فروآلیاژ ایران ۳۸,۹۵٠ ۳۹,٠٠٠
  ٠.۲۶
  ۱,۵۳۳,٠۱۵ ۳۸,۸۵٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۳,٠٠۵ ۲,۹۸۹
  ٠.۳۳
  ۱۵,٠۳۱,۵۶۹ ۳,٠۱۵
 • فروسیل فروسیلیسیم خمین ۱۵,۲٠٠ ۱۵,۲۵٠
  ٠
  ۵۴,٠۶۳ ۱۵,۲٠٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۴,٠۱۱ ۴,٠۱۳
  ۱.۳۱
  ۳,۱۳۷,۶۵۹ ۳,۹۵۹
 • فزر پویا زرکان آق دره ۵۲,۹٠٠ ۵۳,۲۵٠
  ٠.۴۷
  ۸,۵۷۱,۶۷۳ ۵۲,۶۵٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۴,۲۹۱ ۴,۲۸۷
  ۱.۲۹
  ۶,۳۱۸,۶۷۴ ۴,۳۴۷
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۴,۸۵٠ ۴,۸۲۹
  ٠.۹۴
  ۳,۸۳۲,٠۳۵ ۴,۸٠۵
 • فسبزوار پارس فولاد سبزوار ۴۵,۸۴٠ ۴۵,۳۱٠
  ۱.٠۱
  ۱,۶۴۵,۷۴۹ ۴۵,۳۸٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۹,۱٠٠ ۹,۱۴٠
  ۱.۷۹
  ۷,۷۳۳,۲۱۴ ۸,۹۴٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲,۳۸٠ ۲,۳۷۹
  ٠.۲۱
  ۱۲,۹۵۴,۷۳۶ ۲,۳۸۵
 • فسوژ سوژمیران ۲۱,۵۳٠ ۲۱,۴۱٠
  ۱.۷۵
  ۱,۷۳۸,۶۴۱ ۲۱,۱۶٠
 • فصبا صبا فولاد خلیج فارس ۴,۱۳٠ ۴,۱۳۱
  ٠.۴۶
  ۳۳,۸۱۷,۵۹۶ ۴,۱۱۱
 • فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان ۹,۵۷٠ ۹,۲۳٠
  ۴.۹۳
  ۳,۱۷۸,۹۱۴ ۹,۱۲٠
 • فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان ۴,۷۲۴ ۴,۶۵۴
  ۷
  ۵٠,۳٠۴,۸۹۵ ۴,۴۱۵
 • فلامی لامیران‌ ۷,۳۱٠ ۷,۳٠٠
  ۴.۸۸
  ۲,۸۳۲,۵۹۴ ۶,۹۷٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۳,۴۳۵ ۳,۴۳٠
  ۱.۶۳
  ۱۲,۳٠۶,٠۴۷ ۳,۳۸٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۹,۱۷٠ ۹,۱۸٠
  ۴.۶۸
  ۱۲,۸۹۸ ۸,۷۶٠
 • فمراد آلومراد ۱۳,۳۸٠ ۱۳,٠۵٠
  ۴.۹۴
  ۶۱٠,۴۸٠ ۱۲,۷۵٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,۷۵٠ ۷,۷۵٠
  ٠.۲۶
  ۴۹,۸۷۴,۵۷۶ ۷,۷۳٠
 • فن افزار توسعه فن افزار توسن ۱۷,۷۶٠ ۱۸,۳۲٠
  ٠.۸۵
  ۵۵,۶۲۱,۸۵۵ ۱۷,۶۱٠
 • فنر پارس فنر ۱٠,۱۵٠ ۱٠,۲۱٠
  ٠.۵
  ۵,۷۹۹,۲۳۵ ۱٠,۱٠٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۸,۲۶٠ ۸,۲٠٠
  ۴.۶۹
  ۷,٠۶۹,۵۳۴ ۷,۸۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۲,۶۲٠ ۱۲,۵۹٠
  ٠.۵۶
  ۱,۲۹۶,۷۸۵ ۱۲,۵۵٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۵,۴۵٠ ۵,۴۱٠
  ٠.۳۷
  ۱۴۶,۶۵٠,۷۸۲ ۵,۴۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۷,۵۸٠ ۷,۴۹٠
  ۱.۳۴
  ۱,۱٠۹,۳۹۷ ۷,۴۸٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴,۸۲٠ ۴,۸۱۱
  ٠.۴
  ۴,۲۵۶,۲۳٠ ۴,۸٠۱
 • قاسم قاسم ایران ۴,۵۸۷ ۴,۵۸۴
  ۱.۸۲
  ۲,۱۲۳,۱۵۳ ۴,۵٠۵
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۱٠,۵۳٠ ۱٠,۶۲٠
  ۲.٠۵
  ۸۴۷,۵۴۸ ۱٠,۷۵٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۳,٠۲۷ ۳,٠۹۱
  ۱.۵
  ۲۷,٠۴۹,۲۵۲ ۳,٠۷۳
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۵,۸۵٠ ۵,۸۸٠
  ٠.۳۴
  ۵,۱۶۴,۷۱۸ ۵,۸۷٠
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۱,۴۳٠ ۱۱,۴۸٠
  ٠.۷
  ۹۱۷,۵۹۳ ۱۱,۵۱٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۸,۵۲٠ ۸,۵۲٠
  ۱.۷۹
  ۲,۴۵۲,۷۷۸ ۸,۳۷٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳,۱۳۳ ۳,۱۸۶
  ۱.۷۶
  ۳۱,۲٠۹,۲۸۹ ۳,۱۸۹
 • قشهد شهد ۱۴,۲۳٠ ۱۴,۲۶٠
  ٠.۳۵
  ۷٠۲,۴۸۸ ۱۴,۲۸٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۸,۸۹٠ ۸,۸۲٠
  ٠.۱۱
  ۱,۴۹۳,۲۸۷ ۸,۹٠٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۶۷,٠٠٠ ۱۶۷,۸۷٠
  ٠.۸۷
  ۳۸۶,۷۵۹ ۱۶۵,۵۶٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۷,۲۸٠ ۷,۲۲٠
  ۳.۵۶
  ۱,۴۶۹,۵۱۹ ۷,٠۳٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۶,٠۲٠ ۵,۹۳٠
  ۲.۲۱
  ۱,٠۴۱,٠٠۴ ۵,۸۹٠
 • قنیشا قند نیشابور ۲,۹۶۳ ۲,۹۶٠
  ۱.٠۴
  ۱٠,٠۱۲,٠۲۳ ۲,۹۹۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۲۵٠
  ۲.۹۹
  ۴۷۲,۸۲۶ ۱۲,۳۷٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۶,٠۱٠ ۶,٠۴٠
  ۱.٠۱
  ۲,۸۵۴,۴۵۴ ۵,۹۵٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۱٠٠
  ۴.۶۹
  ۹٠۹,۱۶۱ ۲۱,۳٠٠
 • کالا بورس کالای ایران ۸,۶۴٠ ۸,۶۹٠
  ٠.۵۸
  ۱٠,۷۷٠,۹۲۴ ۸,۵۹٠
 • کاما باما ۴,٠۹۸ ۴,۱۴۷
  ۱.۲۶
  ۱۳۱,۲۸۹,۸۴٠ ۴,٠۴۷
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۲,۴۴٠ ۱۲,۴٠٠
  ٠.۷۳
  ۵,۹۴۴,۴۲۸ ۱۲,۳۵٠
 • کایزد فرانسوز یزد ۱۳,۳۹٠ ۱۳,۲۷٠
  ۱.۲۱
  ۵,۹۷۲,۸۶۶ ۱۳,۲۳٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۱,۴۵٠ ۳۱,۱۵٠
  ۱.۱۹
  ۶۷٠,۱٠۷ ۳۱,٠۸٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۱,۳۵٠ ۱۱,۱۲٠
  ۶.۹۷
  ۴,۲۹۱,۳۹۹ ۱٠,۶۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۲۱٠
  ٠.۶
  ۲۴۱,٠۱٠ ۱۳,۳۲٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱٠,۷۳٠ ۱٠,۶۵٠
  ٠.٠۹
  ۱,۷۷۵,۱٠۷ ۱٠,۷۲٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۶,۲۲٠ ۶,۲۹٠
  ٠.۳۲
  ۷,۸٠۲,۹۵۹ ۶,۲۴٠
 • کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۷,۶۴٠ ۱۷,۶۶٠
  ٠.۵۶
  ۱,۲۵۶,۴۷۳ ۱۷,۷۴٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۱,۷۶٠ ۱۱,۷۳٠
  ۱.۲
  ۹۵۴,۴۶۴ ۱۱,۶۲٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۴,۶۵٠ ۴,۶۳۳
  ٠.۱۱
  ۱٠,۱٠۹,۵۴۸ ۴,۶۴۵
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۳,۲۹۹ ۳,۲۶٠
  ۱.۸۸
  ۳,۲۸۶,۱۴٠ ۳,۲۳۸
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۵,۶۳٠ ۱۵,۵۸٠
  ۱.۲۳
  ۱,۴٠۲,۱۷٠ ۱۵,۴۴٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷٠,۷۵٠ ۷۱,۲٠٠
  ٠.٠۴
  ۴۶۴,۴۳۵ ۷٠,۷۲٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱,۳۹۲ ۱,۳۸۱
  ۳.۱۹
  ۴٠,۵۴۷,۲۳۸ ۱,۳۴۹
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۹,۸۳٠ ۱۹,۸٠٠
  ٠
  ۱,۳۶۴,٠۳۷ ۱۹,۸۳٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱,۳۴۳ ۱,۳۶۶
  ٠.۷۵
  ۲۸۸,۴۱۵,۸٠۱ ۱,۳۳۳
 • کرومیت توسعه معادن کرومیت کاوندگان ۲۵,۷٠٠ ۲۶,۱۵٠
  ۱.۱۵
  ۱۸,۹۳۷,۲۷۸ ۲۶,٠٠٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۷,۲۲٠ ۷,۲۱٠
  ۱.۹
  ۶,۷۸۹,۷۷۱ ۷,۳۶٠
 • کزغال زغال سنگ پروده طبس ۲۳,۳۵٠ ۲۳,۳٠٠
  ۱.۵۲
  ۱,٠٠۷,٠٠٠ ۲۳,٠٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۹,۶۵٠ ۹,۶٠٠
  ۳.۸۸
  ۴۷,۸٠۹,۶٠۸ ۱٠,٠۴٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۲٠,٠۱٠ ۱۹,۹۹٠
  ٠.٠۵
  ۴٠۴,۵۷۹ ۲٠,٠۲٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۵,۱۸۵ ۵,۱۴۷
  ۷
  ۴۳,۳۶۴,۳۹۸ ۴,۸۴۶
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۸,۳۱٠ ۱۸,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۲۶,۹۲۵,۱۵۷ ۱۷,۴۴٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۱۱,۴۵٠ ۱۱,۵٠٠
  ۴.۳۴
  ۵,۶۱۳,۷۴۸ ۱۱,۹۷٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۱۲۳,٠٠٠ ۱۲۳,۳۵٠
  ٠.۲
  ۸,۴٠۴ ۱۲۳,۲۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۷,۴۷٠ ۷,۴۵٠
  ٠.۶۷
  ۲,۸۲۹,۵۲۸ ۷,۴۲٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳,۴۲٠ ۳,۳۸۱
  ۶.۹۸
  ۳۱,۳۳۹,۳۱۶ ۳,۱۹۷
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱٠,٠۹٠ ۱٠,٠۴٠
  ٠.۵۹
  ۲,۳۶۷,۹۴۷ ۱٠,۱۵٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳۸,۴۹٠ ۳۸,۳۴٠
  ۱.٠۸
  ۱,۸۷۷,۳۱۴ ۳۸,۹۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۴,۴۹۹ ۴,۵۱۶
  ۱.۱۴
  ۱۸,٠٠۳,۹۶۶ ۴,۵۵۱
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۵,۸۹٠ ۱۵,۹۶٠
  ٠.۴۴
  ۲۱۲,۲۲۳ ۱۵,۹۶٠
 • کلر کلر پارس ۴۹,۵٠٠ ۵٠,۱۵٠
  ۱.۴۹
  ۶۵۵,۳۵٠ ۵٠,۲۵٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۵,۲۱٠ ۵,۱۸۱
  ۲.۱
  ۲,۵۴۴,۶۱٠ ۵,۱٠۳
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۷,۷٠٠ ۷,۷۲٠
  ٠.۲۶
  ۱۸,۵۹۶,۷۱۱ ۷,۷۲٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶,۲۱٠ ۶,۱۷٠
  ۱.۴۷
  ۵,۷۹۶,۷۸۵ ۶,۱۲٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۷,۹۱٠ ۷,۹۸٠
  ۱.۳۷
  ۱,۴۶۷,۱۲۲ ۸,٠۲٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۸,۱۱٠ ۸,٠۵٠
  ٠.۸۷
  ۱,۵۳٠,۴٠۳ ۸,٠۴٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱٠۵
  ٠.٠۳
  ۸,۹۶۹,۷۶۴ ۳,۱۱۱
 • کوثر بیمه کوثر ۲,۶۲٠ ۲,۵۷۸
  ۴.۵۹
  ۵٠,۸۸۴,۱۳۸ ۲,۵٠۵
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۲,۶۳٠ ۲,۶۲۱
  ۴.۹۹
  ۶۹,۵۷۵,۶۳۸ ۲,۵٠۵
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱٠,۳۱٠ ۱٠,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۷۷۸,۷۱۹ ۹,۸۲٠
 • کیا کیا الکترود شرق ۸,٠۲٠ ۸,٠۲٠
  ۴.۹۷
  ۳,٠۱۲,۹۹۷ ۷,۶۴٠
 • کیمیا ص. معدنی کیمیای زنجان گستران ۳,۸۱۷ ۳,۷۷۹
  ۱.٠۱
  ۱۱,۳۹۸,۳۸۷ ۳,۷۷۹
 • کیمیاتک آریان کیمیا تک ۱۲,٠۲٠ ۱۲,٠۱٠
  ٠.۱۷
  ۳,۷٠۹,۵۲۴ ۱۲,٠٠٠
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۷,۶۳٠ ۷,۶۹٠
  ٠.۳۹
  ۸,۱۴۹,۸۷۵ ۷,۶۶٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲,۵۵۸ ۲,۵۴٠
  ۲.٠۸
  ۲۷,۴۹۱,۲۶۸ ۲,۵٠۶
 • گلدیرا صنایع گلدیران ۵,۶۹٠ ۵,۶۹٠
  ٠.۳۵
  ۵,۶۴۶,۶۵۲ ۵,۷۱٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۴۵٠ ۳,۴۲۹
  ٠.۳۲
  ۱۲,۴۵۶,۶۲۶ ۳,۴۳۹
 • لابسا آبسال‌ ۹,۹٠٠ ۹,۸٠٠
  ۶.۹۱
  ۶,۲۵٠,۴۳۶ ۹,۲۶٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۳,۳٠٠ ۲۳,۵۶٠
  ۳.٠۵
  ۱,۶٠۹,۹۲۵ ۲۲,۶۱٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۳۲,۹۴٠ ۳۲,۸۱٠
  ۴.۹۷
  ۲,۵۴۵,۸۲۶ ۳۱,۳۸٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۵,۶۶٠ ۵,۶٠٠
  ۱.۲۵
  ۲۸٠,۵۴۶ ۵,۵۹٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۵,۷۷٠ ۳۶,۳۱٠
  ۳.۶۱
  ۱,۳۴۶,۹۳۵ ۳۷,۱۱٠
 • لطیف محصولات کاغذی لطیف ۸٠,۷٠٠ ۸٠,۲٠٠
  ٠.۱۲
  ۷۶,۶۲۴ ۸٠,۶٠٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۲,۷۷٠ ۲,۷۶۱
  ٠.۵۷
  ۹,۱۸۳,۷۳٠ ۲,۷۸۶
 • ما بیمه ما ۳,۳۲٠ ۳,۲۴۲
  ۳.۹۱
  ۲,۱۳۳,۶۴۳ ۳,۱۹۵
 • مادیرا صنایع مادیران ۶,۸۸٠ ۶,۹۳٠
  ۳.۹۳
  ۹۴,۴۵۸,۳۴۶ ۶,۶۲٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۵۶,۴۵٠ ۱۵۵,٠٠٠
  ٠.۹۴
  ۱۱,۷٠۷ ۱۵۵,٠٠٠
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۹,٠۵٠ ۹,۱۳٠
  ۱.٠۹
  ۲,۴۴۹,٠۸۵ ۹,۱۵٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۵,۵٠٠ ۵,۵۱٠
  ٠.۱۸
  ۴۹۶,۹۵۸ ۵,۵۱٠
 • مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۳,٠۲٠ ۳,٠۲۹
  ۴.۲۱
  ۹,٠۸۵,۱۵۶ ۲,۸۹۸
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱٠,۵۴٠ ۱٠,۶۵٠
  ۱.۵
  ۲,۶۲۸,۹۴۵ ۱٠,۷٠٠
 • ملت بیمه ملت ۳,٠۱۲ ۳,٠٠۵
  ٠.۵۳
  ۶,۵۴۵,٠۵۸ ۲,۹۹۶
 • میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه ۷,٠۳٠ ۷,٠۵٠
  ٠.۴۲
  ۲,۲۴٠,٠۳۲ ۷,٠۶٠
 • میهن بیمه میهن ۶,۳۵٠ ۶,۳۵٠
  ٠.۹۵
  ۸,۳۴۸,٠۸۷ ۶,۲۹٠
 • ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۲۶٠
  ٠.٠۷
  ۱,۹۳۹,۳۳۴ ۱۴,۴۹٠
 • نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان ۲۷,۲۵٠ ۲۷,۶٠٠
  ٠.۵۵
  ۱,۹۳۲,۵۸۹ ۲۷,۴٠٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۲,۵۳٠ ۱۲,۶۱٠
  ٠.٠۸
  ۱,۸۱۹,۱۳۷ ۱۲,۵۲٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۴۱,۵۲٠ ۴٠,۸۵٠
  ۴.۹۸
  ۳۵۳,۲۷۵ ۳۹,۵۵٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۸۹,۵٠٠ ۱۸۷,۹۵٠
  ۱.٠۵
  ۸۷۳,۷۳٠ ۱۸۷,۵۴٠
 • نوین بیمه نوین ۱,۸۸۹ ۱,۸۹۳
  ۶
  ۲٠,۴٠۵,۱۶٠ ۱,۷۸۲
 • نیان نیان الکترونیک ۳۷,٠۵٠ ۳۶,۹۵٠
  ۱.۳۷
  ۸۴۷,۳۳۳ ۳۶,۵۵٠
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۹۷۷ ۹۷۱
  ۲.۵۲
  ۸۱,۲۴۲,۸۶۹ ۹۵۳
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۳٠٠ ۲۷,۱٠٠
  ٠.۷۴
  ۷۸۵,۷۱۳ ۲۷,۱٠٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۴,۲۵٠ ۴,۲۴۹
  ٠.۱۴
  ۲۶,۴۵۵,۳۱۱ ۴,۲۵۶
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۴,۲۸۲ ۴,۲۷۵
  ٠.۱۶
  ۴,۸۵۵,۹۲۵ ۴,۲۷۵
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۷,۸٠٠ ۷,۷۷٠
  ٠.۱۳
  ۴,۲۱۹,۳۷۱ ۷,۷۹٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۹,۱۷٠ ۹,۲۳٠
  ٠.۵۴
  ۶,۳۹۷,۸۹۲ ۹,۲۲٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۴,۷۱۷ ۴,۷۴۱
  ۳.۶۵
  ۴۵,۵۶۳,۵۸۷ ۴,۵۵۱
 • وآفری بیمه کارآفرین ۳,۱۷۲ ۳,۱۵۳
  ٠.۳۵
  ۱,٠۳۱,۳۲۱ ۳,۱۶۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۵۱٠ ۵,۵۳٠
  ٠.۳۶
  ۲,۶۸٠,۷۹۸ ۵,۵۳٠
 • والماس س. الماس حکمت ایرانیان ۳,۲۷۵ ۳,۳۱۹
  ٠.۴
  ۱۴,۶۴۸,۳۲۴ ۳,۲۸۸
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۷,۵۷٠ ۱۷,۴۷٠
  ٠.۳۴
  ۱۱,۵۶۲,۸۸۴ ۱۷,۵۱٠
 • وامین س.امین توان آفرین ساز ۱٠,۱۵٠ ۱٠,۲۵٠
  ۱.٠۷
  ۲۳۹,۸۷۱ ۱٠,۲۶٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۵,۳۱۹ ۵,۳٠٠
  ٠.۸۳
  ۱,۸۳۶,۶۲۲ ۵,۲۷۵
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,۳۸٠ ۵,۴٠٠
  ۲.۳۶
  ۸,۳۴۸,۵۸۹ ۵,۵۱٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۲,۷۴٠ ۱۲,۸۸٠
  ۲.٠۸
  ۷,٠۶۴,۴۳۵ ۱۳,٠۱٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۸۵۹ ۳,۸۸۳
  ٠.۶۹
  ۶,۶۷۱,۵۷۱ ۳,۸۸۶
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۹۱۵ ۱,۹۲۲
  ٠.۸۸
  ۴۸,۸۷۵,۸۳۷ ۱,۹۳۲
 • وبملت بانک ملت ۲,۴۷٠ ۲,۴۷۹
  ٠.۵۲
  ۲۲۲,۹۴۱,۳۳۶ ۲,۴۸۳
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۲۵۳ ۴,۲۵٠
  ۱
  ۱۵,۵۱۲,۹۱۸ ۴,۲۱۱
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۲۷۳ ۲,۲۵۱
  ۱.۲
  ۲,۶۴۵,۲۲۷ ۲,۲۴۶
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱,۲۶۲ ۱,۲۷۳
  ٠.۷۹
  ۶,٠۷۶,۴۳۷ ۱,۲۷۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۹۸٠ ۱,۹۸۳
  ٠.۶۶
  ۵۳,۸۵۸,٠۷٠ ۱,۹۶۷
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۷٠٠ ۲,۷۴۵
  ۲.۳۵
  ۲۱,۵۲٠,۸۶۳ ۲,۷۶۵
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳۶,۶٠٠ ۳۶,۱۴٠
  ۳.۹۲
  ۷۹۴,۲۳۱ ۳۵,۲۲٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۶,۷۹٠ ۱۶,۹۹٠
  ۱.۲۹
  ۵۶۷,۹۹۲ ۱۷,٠۱٠
 • وپست پست بانک ایران ۸,٠۹٠ ۸,٠۷٠
  ٠.۳۷
  ۱,۵۸۶,۱۷۷ ۸,٠۶٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,٠٠٠ ۴,٠٠۴
  ٠.۸۸
  ۳,۵۱۲,۳٠۳ ۳,۹۶۵
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۴۴٠ ۱,۴۴۸
  ٠.۸۹
  ۶۲,۱۲۶,٠۸۱ ۱,۴۵۳
 • وتعاون بیمه تعاون ۱,٠۵۴ ۱,٠۷٠
  ۲.۵
  ۶,۹۲۶,۲۴۵ ۱,٠۸۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۶,٠۷٠ ۱۶,۱۳٠
  ٠.۱۲
  ۴۸٠,۹۶۷ ۱۶,٠۵٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۵۵۶ ۳,۵۳۵
  ۶.۹۸
  ۶۳,۲۴۷,۸٠۴ ۳,۳۲۴
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۴,۵۵٠ ۴,۴۹۷
  ۱.۴۹
  ۸۸۳,۶۷۷ ۴,۴۸۳
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱,۱۷٠ ۱,۱۷۷
  ٠.۹۵
  ۴۷,۷۵۱,۴۳۹ ۱,۱۵۹
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۱٠٠ ۴,٠۳۱
  ۱.۱۶
  ۸,۵٠۹,۷٠۶ ۴,٠۵۳
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۷۵٠ ۱,۷۵۲
  ٠.۵۱
  ۷۵,۶۷۱,۶۷۴ ۱,۷۵۹
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۳۷۹ ۳,۴۲۵
  ۱.۵۷
  ۳,۴۳۲,۲۶۲ ۳,۴۳۳
 • ودی بیمه دی ۵,۹۶٠ ۵,۸۱٠
  ۳.۸۳
  ۲,۳۴٠,٠۳۳ ۵,۷۴٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۷,۸۱٠ ۷,۸۱٠
  ۱.۹۶
  ۱۸,۷۸۴,۱۳۲ ۷,۶۶٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۵,۱۵۹ ۵,۱۷۵
  ۱.٠۲
  ۲۲,۷۸۶,۲۵۲ ۵,۱٠۷
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۸۴۷ ۱,۸۷۲
  ۴
  ۴۸,٠۵۲,۸۱۷ ۱,۹۲۴
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,٠۹۳ ۲,٠۷۹
  ۳.۶۱
  ۱۲,۵۲۳,۹۳٠ ۲,٠۲٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴,۴۴۱ ۴,۴۶۵
  ۱.۴۴
  ۷,۲۳۶,۸۷۹ ۴,۵٠۶
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۴,۱۹۶ ۴,۲۲۸
  ۱.۲۵
  ۱۶,۵٠۲,۳۲۸ ۴,۱۴۴
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۱,۷۲٠ ۱,۷٠۲
  ۱
  ۷,۷۱٠,۴۹۷ ۱,۷٠۳
 • وسینا بانک سینا ۲,٠۸٠ ۲,٠۸۹
  ۱.٠۹
  ۸,۵۸۱,۸۱۳ ۲,۱٠۳
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۱۳۵ ۲,۱۵۶
  ٠.٠۵
  ۱٠,٠۷۸,۳٠۲ ۲,۱۳۴
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۹,۳۱٠ ۱۹,۳٠٠
  ٠.۱
  ۲,۸٠۷,۵۲۵ ۱۹,۲۹٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱,۶۸۵ ۱,۶۷۴
  ۶.۹۸
  ۶۵,۲۱۵,۹۶۴ ۱,۵۷۵
 • وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۲,۷٠۲ ۲,۷۲۵
  ٠.۷
  ۶,۷۶۱,۹۱٠ ۲,۷۲۱
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۱,۳۴٠ ۲۱,۳۳٠
  ٠.۱۴
  ۸,۴۴۷,۹۸۶ ۲۱,۳۷٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۵٠۳ ۲,۵٠۷
  ٠.۱۶
  ۶,۷۳٠,۴۶٠ ۲,۵٠۷
 • وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن ۳,۷۶۵ ۳,۷۹۶
  ٠.۸۸
  ۹۸۵,۳٠۹ ۳,۷۳۲
 • وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر ۱۵,۱۱٠ ۱۴,۸۶٠
  ۲.۳
  ۳,٠۵۵,۴۱۴ ۱۴,۷۷٠
 • وگردش بانک گردشگری ۲,۷۵۸ ۲,۷۵٠
  ٠.۹۹
  ۸,٠۲۵,۴۱۸ ۲,۷۳۱
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۸,٠۲٠ ۱۸,٠۲٠
  ۱.۷۵
  ۱,٠۳۹,۳٠۷ ۱۷,۷۱٠
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۶۷۵ ۲,۶۶۶
  ۷
  ۴۵,۴۱٠,۹۷۷ ۲,۵٠٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۶,۵۳٠ ۶,۵۱٠
  ۱.۸۷
  ۱,۷۵۳,۶۵٠ ۶,۴۱٠
 • ولتجار واسپاری تجارایرانیان ۵,۵۹٠ ۵,۵۴٠
  ۳.۲۹
  ۱۲,۸٠۸,۳۸۵ ۵,۷۸٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۲٠٠ ۱,۲٠۹
  ٠
  ۱۸,۹۵۶,٠۱۷ ۱,۲٠٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۴,۳۲۸ ۴,۳۱۵
  ۷
  ۱۵,۲۶۶,۸٠۱ ۴,٠۴۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۳,۱٠۹ ۳,٠۹۹
  ٠.۸۳
  ۴,۵۵۲,۷۱۱ ۳,۱۳۵
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,۷٠۲ ۴,۷٠۳
  ٠.۷۲
  ۳,۲۷۸,۲۱۵ ۴,۷۳۶
 • ولکار لیزینگ کارآفرین ۳,۵۶٠ ۳,۵۶۱
  ٠.٠۳
  ۱,۹۳۷,۷۲۲ ۳,۵۵۹
 • ولملت واسپاری ملت ۶,۸۱٠ ۶,۸٠٠
  ۲.٠۱
  ۵,۳۴٠,۸۴۳ ۶,۹۵٠
 • ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری ۴,۲٠٠ ۴,۲٠۲
  ٠.۳۸
  ۵,۹۴۹,۱۱۵ ۴,۲۱۶
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۳,۳۲٠ ۳,۳۴۳
  ۱.٠۱
  ۱۶,۹۳۸,۸۴۱ ۳,۳۵۴
 • ومعلم بیمه معلم ۲,۳۵۷ ۲,۳۴۳
  ۲.۹۳
  ۲,۹۲۲,۱۵۹ ۲,۲۹٠
 • وملل اعتباری ملل ۲,۴۱۱ ۲,۳۹٠
  ۳.۱۷
  ۳,۸۴۷,۷۳۴ ۲,۳۳۷
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۴۳,۹۴٠ ۲۴۵,٠۵٠
  ۱.۶۴
  ۱۸۹,۲۵۵ ۲۴۸,٠۱٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان ۵,۹۹٠ ۵,۹۶٠
  ٠.۳۴
  ۳,۲۱۶,۴۷۴ ۵,۹۷٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۴,۷۴٠ ۴,۷۷۱
  ٠.۶۹
  ۹۲۳,۳۴۹ ۴,۷۷۳
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۱۹٠ ۳,۲٠۶
  ٠.٠۶
  ۴۱,۹۶۴,۶۹۵ ۳,۱۹۲
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۵,۲٠۸ ۵,۲۷۶
  ٠.۳۱
  ۱۱,۷۷٠,۲۲۳ ۵,۲۲۴
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۶,۹۱٠ ۶,۹۴٠
  ٠.۵۸
  ۱,۶۱۴,۵۳۸ ۶,۹۵٠
 • وهامون سرمایه گذاری هامون صبا ۳,۹۴۵ ۳,۹۴۵
  ٠.۶۵
  ۷,۲٠۹,۷۵۵ ۳,۹۷۱
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱,۹۶۳ ۱,۹۷٠
  ٠.۲
  ۱,٠۹۹,۶۴۲ ۱,۹۵۹