شاخص کل : ۱,۷۴۱,۹٠۳
تغییرات: ۱.۳۷ % ، ۲۳,۵۵۳
حجم معاملات : ۱,۲۷٠,۸۵۸,۱۹۵
ارزش معاملات : ۱۹,۷۲۲,۲۲۹,۵۱۴,۷۶٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵٠۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۴,۷۸۹ ۱۵,۱۲۲
  ۵
  ۳,۱٠۹,۲۹۲ ۱۵,۵۶۷
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۴٠,۷۶٠ ۴۱,۵۹٠
  ۲.۸
  ۱,۴۷۴,۴۴۳ ۳۹,۶۵٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۳۳,٠٠٠ ۳۳,۴۲۳
  ۱.۸۱
  ۸۱۲,۳۱۳ ۳۳,۶۱٠
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۱٠,۲۲٠ ۱٠,۴۵۱
  ۴.۴۱
  ۱۴,۷۲۳,۷۴۲ ۱٠,۶۹۲
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۵۲۳
  ۱.۹۷
  ۶۴۷,۹۹۲ ۱۳,۴۶۵
 • اخابر مخابرات ایران ۱۷,۸۸٠ ۱۷,۸۸٠
  ۴.۹۹
  ۸,۳۹۵,٠۲۲ ۱۷,٠۳٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۲,۷۶٠ ۲۲,۸۶۸
  ۴.۴۸
  ۲٠,۷۴۶,۲۱۹ ۲۱,۷۸۵
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۹۵,۸۴٠ ۹۳,۳۸۸
  ۵
  ۵۱۶,۳۱۳ ۹۱,۲۷۷
 • آریان پارس آریان ۲,٠۴٠ ۲,٠۴٠
  ٠
  ۲,٠۴٠
 • آسیا بیمه آسیا ۴۲,۲۸٠ ۴۲,٠۷٠
  ۲.۶۳
  ۱,۷۷۹,۹۸۵ ۴۳,۴۲٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲۵,٠۶۳ ۲۳,۹٠۷
  ۵
  ۱۳۴,٠۷۶ ۲۳,۸۷٠
 • افرا افرانت ۴٠,۳۹۴ ۳۹,۱۶۱
  ۵
  ۸۶۴,۵٠۲ ۳۸,۴۷۱
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۸۲,۲۱٠ ۱۸۱,۸۵٠
  ۵
  ۵,۳٠۱,٠۴۳ ۱۷۳,۵۴٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۷۳,۵۹٠ ۷۷,۴۶٠
  ٠.۲۶
  ۲۶٠ ۷۳,۷۸٠
 • آکنتور کنتورسازی‌ایران‌ ۴۵,۸۹۳ ۴۶,۵۶۷
  ۱.۴۵
  ۴۶,۵۶۷
 • البرز بیمه البرز ۱۸,۵۸٠ ۱۸,۸۱٠
  ۳.۶۳
  ۶,۳۸۷,۳۲۱ ۱۷,۹۳٠
 • امید تامین سرمایه امید ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۸۸٠
  ٠.۷۸
  ۳,۳۵۶,۱۷۸ ۱۵,۳۸٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۲۲٠,۷۹٠ ۲۳۲,۴۱٠
  ۱.۴۵
  ۱٠٠ ۲۲۴,٠۴٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲۴۴,٠۳٠ ۲۳۴,۵۶٠
  ۵
  ۴۵,۳٠۵ ۲۳۲,۴۱٠
 • انفورماتیک گسترش انفورماتیک ایران ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۸۵,۶٠٠ ۸۶,۸۶۳
  ۱.۳۷
  ۹۹,۶٠۲ ۸۶,۷۸۵
 • ایران زمین پذیره بانک ایران زمین ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • باران بیمه زندگی باران۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۵٠٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۳,۸۴۲ ۳,۸۴۲
  ۱.۵۱
  ۴۷,۹۴۶,۵۱۴ ۳,۷۸۵
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۸,۳۸۴ ۸,۳۸۴
  ٠.۸۵
  ۳۷۴,۸۶۵,۳٠۹ ۸,۳۱۳
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۶۹,٠٠۱ ۶۸,۶۹۴
  ۱.۱۴
  ۲۸۷,۹۱۱ ۶۸,۲۲۱
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۴,۴۹٠ ۳۴,۲۴٠
  ۱.۸
  ۴۴۵,۵٠۳ ۳۳,۸۸٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۵۵,۶٠٠ ۵۵,۷۱۴
  ۴.۷۹
  ۴,۹٠۵,۶۷۱ ۵۳,٠۶۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۷۱,۱٠٠ ۷۳,٠٠٠
  ۲.۱۷
  ۷,۱۸۵,۱۶۵ ۶۹,۵۹٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۹,۴۸۹ ۹,۶۲۱
  ٠.۶۱
  ۶٠,۸۷۵,۴۴۲ ۹,۵۴۷
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۸,۷۱٠ ۸,۷۴۲
  ٠.۸۵
  ۴,۴۵۲,۳۱۶ ۸,۶۳۷
 • برکت گروه دارویی برکت ۲۵,۵۱٠ ۲۵,۵۱٠
  ۴.۹۸
  ۳۲,۵۳۴,۵۶۸ ۲۴,۳٠٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۲۸,٠٠۷ ۲۶,۸۹۳
  ۵
  ۴۱٠,۲۸۸ ۲۶,۶۷۴
 • بساما بیمه سامان ۱۲,۸۱۶ ۱۲,۲٠۸
  ۵
  ۲٠,۶۱۲ ۱۲,۲٠۶
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۷۴,٠٠٠ ۷۴,۱۳٠
  ٠.۱۵
  ۳٠,۴۲۷ ۷۴,۱۱٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۶۷,۳۸٠ ۶۶,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۲۱,۱۲۸ ۶۴,۱۸٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۴۵,۷٠٠ ۴۵,۸۴٠
  ٠.۲۸
  ۱۵۶,۸٠٠ ۴۵,۸۳٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱٠۴,۹۶٠ ۱٠٠,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۶,۵۹۷ ۹۹,۹۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۲۱,۹٠٠ ۱۲۲,۲۳٠
  ۲.۷۱
  ۱۶,٠۶۸,۶۳٠ ۱۱۸,۶۸٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱٠۲,۱۳۳ ۱٠۲,۱۳۳
  ۵
  ۷۹۳,۳٠۲ ۹۷,۲۷٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۶۶,٠٠٠ ۱۶۱,۸۷۶
  ۲.۱۳
  ۹۳۱,۳۳۳ ۱۶۲,۵۴۲
 • بموتو موتوژن‌ ۶۷,۹٠٠ ۶۸,۷۸٠
  ۴.۹۷
  ۶۴۳,۵۳۳ ۷۱,۴۵٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۷۶,٠٠٠ ۷۶,۱۴٠
  ٠.٠۳
  ۷۸,٠۶٠ ۷۶,٠۲٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۷۲,۹٠٠ ۷۵,۹۳۲
  ٠.۴۲
  ۱,۹٠۷,۷۶۳ ۷۲,۵۹۷
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۶,۱۱٠ ۱۳۷,۸۶٠
  ٠
  ۷۷۴,۲۹۳ ۱۳۶,۱۱٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۸۷,٠٠٠ ۱۸۴,۲۲٠
  ۱.۸
  ۶۱,۷۳۷ ۱۸۳,۷٠٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۴,۲۹٠ ۳۴,۲۹٠
  ۴.۹۹
  ۵,۳٠۸,۹۴۱ ۳۲,۶۶٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۵,۸٠٠ ۱۶,۳۴٠
  ۲.۷۷
  ۱,۵۲۴,٠۸٠ ۱۶,۲۵٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۳۲,٠۲٠ ۳۲,۳۵٠
  ٠.٠۳
  ۶۲٠,۲۶۵ ۳۲,٠۱٠
 • پاسار-پذیره بانک پاسارگاد-پذیره نویسی ۲,٠۴٠ ۲,٠۴٠
  ٠
  ۲,٠۴٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶۳,٠٠٠ ۶۴,۷۸٠
  ۲.۸۴
  ۴۵۶,۹۸۷ ۶۴,۸۴٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۹۵,۷٠٠ ۹۹,۳۳٠
  ۳.۸۵
  ۶۳,۷۳۳ ۹۹,۵۳٠
 • پترو گچساران پتروشیمی گچساران ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۷,۷٠٠ ۷,۷۲۲
  ۱.۵۲
  ۶,۴۹۲,۶۸۴ ۷,۸۱۹
 • پترومروارید پتروشیمی مروارید ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • پخش پخش البرز ۵۵,۱٠٠ ۵۷,۸۶۵
  ۴.۶۳
  ۴۲۸,۹۸۳ ۵۷,۷۷۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۱۵۶,٠۱٠ ۱۵۶,۶۱٠
  ٠.۳۸
  ۴۶,۲۸۸ ۱۵۶,۶۱٠
 • پذیره-بهشت پذیره- آینده سازان بهشت پارس ۱,۴٠٠ ۱,۴٠٠
  ٠
  ۱,۴٠٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۴۹,۷۶٠ ۴۹,۹۵٠
  ٠.۴۲
  ۱۵۳,۹۷۱ ۴۹,۹۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۱۶,۸۱٠ ۱۶,۱۱٠
  ۵
  ۴۵۹,۹۷۷ ۱۶,٠۱٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۷۲,٠٠٠ ۷۲,۳٠٠
  ٠.۱۸
  ۶۸٠,۳۴۴ ۷۲,۱۳٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۴,٠٠٠ ۳۴,۸۵٠
  ۲.٠۲
  ۴٠۵,۳۳٠ ۳۴,۷٠٠
 • پکویر کویر تایر ۲۸,٠۵٠ ۲۸,۶۸٠
  ۲.۶۴
  ۶۲۴,۳۸۳ ۲۸,۸۱٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۱۱,۹٠٠ ۱۱,۸۶٠
  ۱.۱۶
  ۱۳,۸۲٠,۵۲۴ ۱۲,٠۴٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۴۸,۹۴۵ ۴۷,٠۷٠
  ۵
  ۲۱۳,۱۶۲ ۴۶,۶۱۵
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۴۳,٠٠٠ ۴۴,۷۹۴
  ۳.۷۸
  ۶۳۹,۲٠۹ ۴۴,۶۸۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۹,۸۸٠ ۱۹,۳٠٠
  ۴.۹۶
  ۴,٠۱۹,٠۹۷ ۱۸,۹۴٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۲۲,۹۸٠ ۲۲,٠۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱٠۸,۷۵۳ ۲۱,۸۹٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۳٠,۲٠٠ ۲۹,۹۴٠
  ۱.۷۹
  ۱۱,۹۵۶,۲٠۱ ۳٠,۷۵٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۳۸,۸٠۳ ۳۷,۵۶۲
  ۵
  ۷۲٠,۵۲۳ ۳۶,۹۵۶
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۵۵,۵۱٠ ۵۸,٠۷٠
  ۴.۴۴
  ۲۸۵,۱۸۸ ۵۸,٠۹٠
 • تجارت بیمه تجارت نو(۵٠% پرداخت شده) ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۵٠٠
 • تست نماد تستی ۱ ۹۸٠
  ۹۹.۹
  ۹۸٠
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۳۷,۱۳۴ ۶۱۸,٠۸۷
  ۵
  ۶۳۹ ۶٠۶,۷۹۵
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۴۹,۷٠۶ ۶۱۷,٠٠۱
  ۵
  ۵۲۹ ۶۱۸,۷۶۸
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۱۲,٠٠٠ ۶۳۷,۸۷۵
  ۲.۶۴
  ۳۸۱ ۶۲۸,۶۲٠
 • تعاون بیمه تعاون ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۸۷,۹۹۹ ۸۷,۹۹۸
  ۴.۶۵
  ۱,۷۱۱,۱۹۸ ۸۴,٠۸۷
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۴,۳۱٠ ۳۲,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۳۶,۹۴۹ ۳۲,۶۸٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱۸,۴٠٠ ۱۸,۴۹٠
  ٠.۵۹
  ۱,۵۵۴,۷۵۷ ۱۸,۵۱٠
 • تکنو تکنوتار ۲۱,۵۶٠ ۲۱,۵۶٠
  ۴.۹۷
  ۳,۴٠۸,۵٠۵ ۲٠,۵۴٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۱۳۱,۲٠٠ ۱۳۳,٠۲۸
  ۳.۳۹
  ۵,۳۱۴,۹۸٠ ۱۲۶,۸۹۶
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۳۷,۵٠٠ ۳۵,۷۷٠
  ۴.۹۸
  ۱٠۳,۲۲۲ ۳۵,۷۲٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۱۸,۵۷٠ ۱۸,۷۷٠
  ٠.۲۱
  ۳,۷۸۵,۷۳۵ ۱۸,۶۱٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱۶,۹۵٠ ۱۶,۹۹٠
  ٠.۳۶
  ۱,۶۳۶,٠۸۶ ۱۶,۸۹٠
 • توریل توکاریل ۳۱,۵۹۵ ۳۱,۶۶۲
  ۴.۴۷
  ۵,۲۷۸,۵۷۲ ۳٠,۲۴۴
 • تولیددارو تولیددارو ۴,۳۶۳ ۴,۳۶۳
  ٠
  ۴,۳۶۳
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۷۶,۱٠٠ ۷۶,۴۴٠
  ٠.۳۸
  ۷۱,۹۱۸ ۷۶,۳۹٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳۲,۵٠٠ ۳۱,۵۹٠
  ۴.۶
  ۵۹۶,۹۹٠ ۳۱,٠۷٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱۱,۵۲٠ ۱۱,۹۸٠
  ۴.٠۸
  ۱۱,۳٠۲,۲۵۵ ۱۲,٠۱٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۴,۷۳٠ ۱۵,۲۵۳
  ۳.۵
  ۴۱٠,۶۹۷ ۱۵,۲۶۵
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۵,۹۶٠ ۲۴,۸۳٠
  ۴.۹۷
  ۲٠۶,۶۹۴ ۲۴,۷۳٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۱۷,٠٠٠ ۱۷,۷۱۶
  ۳.۸۹
  ۳,۱۹۴,٠۵۴ ۱۷,۶۸۸
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۶۶۵
  ۲.۷۷
  ۱,۱۴۹,۴۸۸ ۱۷,۶۶۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱۲,۷۹۲ ۱۲,۲۴۵
  ۵
  ۵۶۷,۹۷۷ ۱۲,۱۸۳
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۳,۳۹٠ ۱۳,۹۸۹
  ۴.۴
  ۸۲۹,۸۵۶ ۱۴,٠٠۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۳۲,۳۴٠ ۳۱,٠۹٠
  ۵
  ۳۸۹,۴۴۲ ۳٠,۸٠٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱۲,۷٠٠ ۱۳,۱۲٠
  ٠.۸۷
  ۴,۷۹۳,۲۸۴ ۱۲,۵۹٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۵,۴۷۲ ۱۶,۱۷۷
  ۵
  ۱,۹۹۹,۹۷٠ ۱۶,۲۸۶
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۱,۳۵۷ ۱٠,۸۷۷
  ۴.۹۹
  ۷۵۲,۴۴۴ ۱٠,۸۱۷
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲٠,۷۵٠ ۲۱,۱۱٠
  ۳.۱۳
  ۳,٠۳۵,۳۵۷ ۲۱,۴۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱٠,۸٠٠ ۱۱,٠۲٠
  ۲.۴۴
  ۴,۶۲۸,۷۹۲ ۱۱,٠۷٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۲,۱٠٠ ۱۲,۱٠٠
  ٠.۶۷
  ۱,۷۷۲,۳۴۶ ۱۲,٠۲٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۸,۲٠٠ ۴۶,۵۷٠
  ۱.۶
  ۷,٠۷۸,٠۷۴ ۴۷,۴۴٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۸۹,۵٠٠ ۹٠,۴۴٠
  ٠.۸۱
  ۱۳۴,۲۶۲ ۹٠,۲۳٠
 • چافست افست‌ ۴۲,۱٠٠ ۴۴,۱۳٠
  ۴.۹۷
  ۵۵۷,۹٠۹ ۴۴,۳٠٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳۵,٠٠٠ ۳۵,۸۹٠
  ۲.۱۸
  ۶٠٠,۱۹۳ ۳۵,۷۸٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۵,۱۵٠ ۱۴,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۶۸۹,۱۹٠ ۱۴,۴۳٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۳,۱۳۹ ۱۳,۶٠٠
  ۵
  ۴۹,۱۹۱,۶۲۴ ۱۳,۸۳٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۷٠٠
  ۲.۱۲
  ۴,٠۴۳,۶۷۷ ۱٠,۸۳٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۶٠,۷٠٠ ۶۱,۱۹٠
  ٠.۶۱
  ۹۵۵,۲۹۳ ۶۱,٠۷٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۲۴,۷۴٠ ۲۵,۵۲۶
  ٠.۲۶
  ۲,۳٠۱,۷۵۹ ۲۴,۸٠۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۷۳,۹٠٠ ۷۲,۱۲۱
  ۴.٠۱
  ۲,٠۱٠,۶۶۴ ۷۱,٠۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۴٠,٠٠٠ ۳۹,۸٠٠
  ۱.۲۷
  ۲۱۴,۷۱٠ ۳۹,۵٠٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۵,۷۵٠ ۲۵,۹۷٠
  ۴.۹۸
  ۲,۴۵۹,۸۸۱ ۲۷,۱٠٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲۵,۴۵٠ ۲۵,۱۸٠
  ۱.۸
  ۶۷۱,٠٠۳ ۲۵,٠٠٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۳۴,۵۳۸ ۳۴,۵۳۵
  ٠.٠۳
  ۵۲۴,۴٠٠ ۳۴,۵۲۶
 • حذف -آرین بانک الکترونیکی آرین ۱,۲۱۳ ۲,٠٠٠
  ۳۹.۳۵
  ۲,٠٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۱٠,۱۶۸ ۹,۹۹۷
  ۵
  ۴,۴۹۵,۶۹٠ ۹,۶۸۴
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۹,۵٠٠ ۲٠,۳۳۷
  ۳.۷۵
  ۴۳۳,۵۱۵ ۲٠,۲۶٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۸۲,۹٠٠ ۸۳,۵۲۸
  ۴.٠۲
  ۱,۱٠۹,٠۸۶ ۷۹,۶۹۵
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۹,۴۴٠ ۹,۶٠٠
  ٠.۳۲
  ۵,۵٠۳,۸۹۱ ۹,۴۱٠
 • حفاری حفاری شمال ۱۹,۶٠٠ ۲٠,۳۹٠
  ۳.۴
  ۶,۶۷۳,۳۵۱ ۲٠,۲۹٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴۵,۷۱٠ ۴۴,۹۹٠
  ۴.۹۸
  ۲,٠۵۵,۸۵۱ ۴۳,۵۴٠
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۱۱,۸۸٠ ۱۱,۵۴٠
  ۴.۹۵
  ۲,۱۴۱,۵٠۶ ۱۱,۳۲٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴۷,۱٠٠ ۴۶,۹۶٠
  ۳.۲۷
  ۲,۷۶۶,۱۴۱ ۴۸,۶۹٠
 • خاورمیانه بانک خاورمیانه ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲۲,۱۳٠ ۲۱,۲۵٠
  ۴.۹۸
  ۶۸۹,۶٠۱ ۲۱,٠۸٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱۴,۴۳٠ ۱۳,۸۸٠
  ۴.۹۵
  ۲,۳۴۵,۹۸۹ ۱۳,۷۵٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۳۴,۷۲٠ ۱۲۸,۵۲٠
  ۵
  ۱۴,۵۴۷ ۱۲۸,۳۱٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۶,۴٠٠ ۲۷,۲۹٠
  ۳.۴
  ۱۷۷,۹۴۴ ۲۷,۳۳٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۱۸,٠٠٠ ۱۱۸,۱۴٠
  ۱.۱۱
  ۱۸۲,۱۶۹ ۱۱۹,۳۲٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۹,۵۷٠ ۹,۷۴٠
  ۳.۱۳
  ۳۵,۵۲۱,۶٠۱ ۹,۲۸٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۷,۵۳٠ ۱۸,٠۸٠
  ۳.۶۸
  ۸۵۶,۱٠٠ ۱۸,۲٠٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۷,٠٠٠ ۴۶,۹۷۹
  ۱.۸۵
  ۴,۶۷۹,۲۱۲ ۴۶,۱۴۷
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۹۴,۹۶٠ ۹٠,۴۴٠
  ۵
  ۹٠,۴۴٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۸,۲۷٠ ۸,٠۳٠
  ۴.۹۵
  ۳,٠۲۱,۵۱٠ ۷,۸۸٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴۹,۸۸٠ ۴۹,۲۶٠
  ۱.۹۶
  ۲۴٠,۲۵۹ ۴۸,۹۲٠
 • خزامیا زامیاد ۲۳,۲۶٠ ۲۲,۶۴٠
  ۴.۹۶
  ۱,۲٠۹,٠۲۴ ۲۲,۱۶٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۳,٠۵٠ ۱۳,۶٠٠
  ۴.٠۴
  ۵۳۴,۹۸۲ ۱۳,۶٠٠
 • خساپا سایپا ۳,۷٠٠ ۳,۷٠٠
  ۴.۸۲
  ۷۲,۱۶۱,۹۴۱ ۳,۵۳٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۳۳,۱٠٠ ۳۳,۶۱٠
  ۲.۱۹
  ۹٠۲,۶۴۲ ۳۳,۸۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲۷,۸۵٠ ۲۸,۵۴٠
  ۲.۷۹
  ۳۷۴,۵۷۶ ۲۸,۶۵٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳۹,۵٠٠ ۴٠,٠٠٠
  ۳.۶۷
  ۱,۸۴۸,۹۴۵ ۳۸,۱٠٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۳۵,۶۱٠ ۳۵,۶۱٠
  ۴.۹۸
  ۳,۱۵۲,۲۷۲ ۳۳,۹۲٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۸,۳۵٠ ۸,۳۵٠
  ۴.۹
  ۲۳,۱۳۲,۶۸۵ ۷,۹۶٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱۱۱,۱۱٠ ۱٠۶,۱۲٠
  ۵
  ۳۲,۷۳۲ ۱٠۵,۸۲٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۶٠,۷۸۴ ۵۷,۸۹٠
  ۵
  ۳۴,۳۱۱,۷٠۴ ۵۷,۸۹٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۳۹,۷٠٠ ۳۷,۸۷٠
  ۵
  ۵۱,۳۱۱ ۳۷,۸۱٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱۴,۴۳٠ ۱۳,۹۵٠
  ۴.۹۵
  ۱,۴٠۷,۶۳۴ ۱۳,۷۵٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۵,۸۶٠ ۱۶,٠٠٠
  ۱.۴۷
  ۱,۸۳۷,۱۷۴ ۱۵,۶۳٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۴۳,۵۳٠ ۴۱,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۳۳۱,۱۵۴ ۴۱,۴۶٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۵,٠۴٠ ۵,٠۴٠
  ۵
  ۶۵,۲۸۵,٠۶۱ ۴,۸٠٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۴,۸٠٠ ۱۴,۵٠٠
  ۴.۹۶
  ۲۲,۱۶۹,۸۷۳ ۱۴,۱٠٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴۸,۸٠٠ ۴۹,۶٠٠
  ۲.۷۵
  ۲۷۶,۸۱۷ ۵٠,۱۸٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۷۶,۲٠٠ ۷۶,۴۳٠
  ٠.۲۹
  ۱۷,۱۱۳ ۷۶,۴۲٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۴۵,۵۳٠ ۴۴,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۹۳,۵۷۸ ۴۳,۳۷٠
 • دالبر البرزدارو ۳۸,۵٠٠ ۳۹,۴۷٠
  ٠.۳۴
  ۱,٠۴۹,۲۴٠ ۳۸,۳۷٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲۶,۸٠٠ ۲۵,۷۵٠
  ۴.۹۷
  ۳۸۷,۳۵۵ ۲۵,۵۳٠
 • دانا بیمه دانا ۱۲,۱۵٠ ۱۲,۴۴٠
  ۳.۳۴
  ۱,۹۷۵,٠۱٠ ۱۲,۵۷٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۳۵,۵٠٠ ۳۶,۷٠۵
  ۳.۶۳
  ۷۷۹,۸۲۵ ۳۶,۸۳۹
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۳۱,۸۷۱ ۳۲,۳۸٠
  ۴.۵۵
  ۱,۶۶۷,۳۵۲ ۳۳,۳۹۲
 • دپارس پارس‌ دارو ۱۴۱,٠٠٠ ۱۴۵,۵۴٠
  ۳.۳
  ۶۶,۵۱۵ ۱۴۵,۸۱٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۵۹,۹٠٠ ۶۲,۶۱٠
  ۴.۸۵
  ۱۵۷,۵۹۹ ۶۲,۹۵٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۱٠۴,۹٠٠ ۱٠۵,۲٠۶
  ۲.۷۲
  ۷٠۲,۴۱٠ ۱٠۷,۸۳٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۸۵,۹۵۴ ۸۳,۸۳۲
  ۵
  ۴۴۱,۴۶۷ ۸۱,۸۶۱
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۴۴,۸٠٠ ۴۴,۶۷٠
  ٠.۴۳
  ۱۸۵,۴۸۹ ۴۴,۶۱٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۵,۸٠٠ ۲۶,۳۵٠
  ۲.۱۶
  ۲۴۸,۴٠۴ ۲۶,۳۷٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۶۴,۲٠٠ ۶۵,۹۲٠
  ۳.۲۱
  ۹۹,۴۲۶ ۶۶,۳۳٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۴۸,۴۵۶ ۴۹,۸۲۵
  ۲.۸۲
  ۱٠۱,۹۶۸ ۴۹,۸۶۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۵,۲۵٠ ۲۴,٠۷٠
  ۴.۹۹
  ۳۹,٠۸۸ ۲۴,٠۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۲۶,٠٠٠ ۲۶,۳۲٠
  ۱.۳۳
  ۸۳۹,۷۶۹ ۲۶,۳۵٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۳۴,۹۳۱ ۳۶,۱۳٠
  ۵
  ۱,٠۶۹,۹۸۹ ۳۶,۷۶۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۴٠,٠٠٠ ۴٠,۶۵٠
  ۲.۸۸
  ۵,۵۴۱,۱۱۴ ۳۸,۸۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۳۵,٠٠٠ ۳۵,۲۹٠
  ٠.۸۲
  ۱۵۱,۶۴۱ ۳۵,۲۹٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۵۱,۲۸٠ ۵۱,۲۵٠
  ۵
  ۱,۹۱۶,۹۵۹ ۴۸,۸۴٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۵۳,٠٠٠ ۵۵,۵۸٠
  ۴.۷۳
  ۱٠۹,۶۲۵ ۵۵,۶۳٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۵۱,۹۸٠ ۴۹,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۴۷,۴۳۱ ۴۹,۵۱٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۱۲,٠٠٠ ۱۱۳,۷۵٠
  ۱.۹۷
  ۸۷,۹۷۶ ۱۱۴,۲۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۸,۵٠٠ ۳۸,۸۴٠
  ٠.۸۸
  ۲۸,۱۹۵ ۳۸,۸۴٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۵۴,۳٠٠ ۵۶,۱۲۳
  ۳.۳۶
  ۱٠٠,۵۱۹ ۵۶,۱۹٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۳۷,۸۷٠ ۳۹,۶۳٠
  ۳.۶۱
  ۸۵۴,۸۱۸ ۳۹,۲۹٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۶,۸۵٠ ۳۸,۵۵٠
  ۴.۵۱
  ۹۳,۸۱۱ ۳۸,۵۹٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۳۱,٠٠٠ ۱۳۱,۲۳٠
  ٠.۱۶
  ۱۷,۷۸٠ ۱۳۱,۲۱٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۸,۵٠٠ ۲۷,۳۸٠
  ۴.۹۷
  ۳۲۶,٠۲۲ ۲۷,۱۵٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۹۴,۶۸۷ ۹۴,۶۷٠
  ۵
  ۱۸,۶۱٠,۱۵۹ ۹٠,۱۷۹
 • دی بانک دی ۳۹,۹٠٠ ۴٠,۱٠۱
  ۴.۴۷
  ۳۳,۹۵۶,۷۱٠ ۳۸,۱۹۲
 • دیران ایران‌دارو ۳۴,۳۷٠ ۳۳,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۳۱,۶۱۲ ۳۲,۷۴٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۸,۸۲٠ ۸,۹۶۵
  ٠.٠۹
  ۶٠,۳۸۲,۳٠۷ ۸,۸۱۲
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۵۱,۳٠٠ ۵۳,٠۹٠
  ٠.۸۵
  ۱,۹۲۸,۸۲۹ ۵۱,۷۴٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۱۸,۵۱٠ ۱۸,۷۲٠
  ٠.۸
  ۱,۱۵۷,٠۶۲ ۱۸,۶۶٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۳۳,۱۴٠ ۳۲,۶۵٠
  ۴.۹۷
  ۱,٠٠۶,۵۹۹ ۳۱,۵۷٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲۱,٠۲٠ ۲۲,۱۲٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۲۴,۶۵۶ ۲۲,۱۲٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۵٠,۴۷٠ ۵٠,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۴,۲۱۱,۲۹۸ ۴۸,٠۷٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۴۱,۴٠٠ ۴۲,۲۵۳
  ۲.۸۸
  ۴,۹٠۱,۹۸۹ ۴٠,۲۴۱
 • ریخته گری تبریز ریخته گری ماشین سازی تبریز ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۶٠,۹۹۹ ۶۱,۵۶۵
  ۳.۹۴
  ۱,۶۵۹,۶۸۳ ۶۳,۵٠٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۲٠۳,۵٠٠ ۲٠۱,۶٠۶
  ۱.۷۸
  ۲۴۶,۴۳۷ ۱۹۹,۹۳۴
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۷۳,٠٠٠ ۷۳,۶۱۵
  ٠.۱۷
  ۵۹٠,۷۹۱ ۷۳,۱۲۳
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۱۱,۳۵٠ ۱۱۱,۷۵٠
  ٠.۱۱
  ۹۹,۳۸۳ ۱۱۱,۴۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۵۶,۱۴۷ ۵۳,۸۳۷
  ۵
  ۱۹۳,۱۹۷ ۵۳,۴۷۴
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳۹,٠۱٠ ۴٠,۲۶۴
  ۳.۳
  ۴۱۸,۹۹۶ ۴٠,۳۴٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۳۶,۹۷۹ ۱۳۶,۹۸۹
  ۳.٠۵
  ۲,۷۱۲,۵٠۱ ۱۳۲,۹۱۹
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۶۶,٠٠٠ ۶۷,۷۴۶
  ۲.۵۲
  ۱۹۳,۹۶٠ ۶۷,۷٠۴
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۴۹,۸۵٠ ۵٠,۵٠٠
  ٠.٠۱
  ۸۳۷,۵۶۷ ۴۹,۸۴۵
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۵٠,۴۶۹ ۴۸,۲۶٠
  ۵
  ۱۷۱,۴۸٠ ۴۸,٠۶۶
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۴۱,۹٠٠ ۴۲,۵۹٠
  ۱.۷۱
  ۸۱٠,۳۹۳ ۴۲,۶۳٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۵۵,۷۷٠ ۵۶,٠۸۱
  ٠.٠۲
  ۲۱۶,۴۶۷ ۵۵,۷۵۹
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۴۲,۹۹٠ ۴۳,۵۲۳
  ۱.۳۶
  ۹۳۸,٠۳۳ ۴۲,۴۱۳
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۶٠,٠٠٠ ۶٠,۶۲٠
  ٠.۹۶
  ۱٠۳,۱۵۲ ۶٠,۵۸٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۱۵,۹۹۹ ۱۱۳,۳۳۱
  ۲.۶۷
  ۶۱,۷۸٠ ۱۱۲,۹۸۶
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۲۷,۵۱٠ ۲۷,۳۳٠
  ۱.۷
  ۵٠۴,۷۴۸ ۲۷,٠۵٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۸۸,۵٠٠ ۹٠,۴۹٠
  ۲.۴
  ۴۴,۲٠۷ ۹٠,۶۸٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۶,۸٠٠ ۳۷,٠۴٠
  ۳.۸۴
  ۱,۵۲۹,۶۱۷ ۳۸,۲۷٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۴۹,۱۳۹ ۱۴۲,۷۲٠
  ۵
  ۶٠,۷۸۷ ۱۴۲,٠۳۸
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۱۸,۱٠٠ ۱۲۲,۹۴۶
  ۴.۱۷
  ۴۸,٠۸۲ ۱۲۳,۲۳۸
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۸,۵٠٠ ۵٠,۴۱٠
  ۳.۸۱
  ۱۷,۷۶۲ ۵٠,۴۲٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵۱,۶۶۸ ۵۲,۲۵۲
  ۳.٠۱
  ۱,۸۹۹,٠٠۵ ۵۳,۲۶۹
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۷۴,۸۵٠ ۷۸,۲۶٠
  ۴.۷
  ۷۶,۲٠۹ ۷۸,۵۴٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۵۶,٠۱٠ ۵۶,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۴,۶۶۸,۹۵۳ ۵۳,۳۵٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۹,۳۷٠ ۱۹,۳٠٠
  ۴.۴۹
  ۴,۴٠٠,۶۴۹ ۲٠,۲۸٠
 • سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ۲,۷٠٠ ۲,۷٠٠
  ٠
  ۲,۷٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۶۹,۸۳٠ ۶۹,۷۸٠
  ۳.۳۹
  ۹۳۲,۲۳۵ ۷۲,۲۸٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱٠۱,٠٠٠ ۱٠٠,۲۱٠
  ٠.۹۶
  ۲۸,۹۱۶ ۱٠٠,٠۴٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۴۷,۱٠٠ ۴۵,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۳۶,۹۸۹ ۴۴,۸۶٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۵,٠۱٠ ۲۵,۷۱٠
  ۳.۵۹
  ۸۲۴,۲۶۹ ۲۵,۹۴٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۵,۲۹۸ ۲۴,۲۴۳
  ۵
  ۴۳۲,٠۱۹ ۲۴,٠۹۴
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۸,۷٠٠ ۳۷,۷۸٠
  ۲.۴۹
  ۳۱,۴۳۶ ۳۷,۷۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۴,۷٠٠ ۱۵,۱۶٠
  ۴.۳۶
  ۱,۳۲۸,۴۲۹ ۱۵,۳۷٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۱۵,۹۲٠ ۱۵,۹۴۱
  ۳.۴۶
  ۶,٠۵۶,۵۹۴ ۱۵,۳۸۷
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲۴,۸۲٠ ۲۵,۷۶٠
  ۴.۹۴
  ۵۶۴,۹۸۸ ۲۶,۱۱٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۳,۸۷٠ ۱۳,۹۹٠
  ۳.۳۴
  ۵,۱٠۵,۱۵۳ ۱۴,۳۵٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۷,۱٠٠ ۱۷,۶۸٠
  ۴.۵۸
  ۷۹٠,۹۳۵ ۱۷,۹۲٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۶۴,۱٠٠ ۱۵۹,٠٠٠
  ۴.۷۸
  ۹۸,۲۳۷ ۱۵۶,۶۲٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۵,٠۹٠ ۲۶,۱۷٠
  ۵
  ۲,٠۸۶,۳۸۴ ۲۶,۴۱٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۳۱,٠٠٠ ۳۲,٠۴٠
  ۴.٠۸
  ۵۳۷,۸۱۸ ۳۲,۳۲٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۴۸,۷۸٠ ۱۴۳,۴۸٠
  ۵
  ۱۸۴,۹۴۲ ۱۴۱,۷٠٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۳٠,۵۷٠ ۳٠,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۱۲,۸۷۶,۶۸٠ ۲۹,۱۲٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۴۱,۲٠٠ ۴٠,۷۹٠
  ۲.٠۶
  ۳۷٠,۸۲۴ ۴٠,۳۷٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵۶,٠۱٠ ۵۷,۹۲٠
  ۳.۴۳
  ۵۴,۶۹۹ ۵۸,٠٠٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱۴,۸٠٠ ۱۵,۳۱٠
  ۳.۸۳
  ۱,۱۳۱,۷۹۷ ۱۵,۳۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۵,۸۲٠ ۲۶,۶۸٠
  ۴.٠۱
  ۳۹۲,۲۴۵ ۲۶,۹٠٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۶,۱۵٠ ۱۶,۴۵٠
  ۲.۹۴
  ۱,۵۱۶,۱۱۸ ۱۶,۶۴٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۲,۴٠٠ ۲۲,۲۶۹
  ۲.۶
  ۶,۵۴۹,۶۱۳ ۲۲,۹۹۹
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۶۹,۱۷٠ ۷۲,۱۵٠
  ۴.۲۵
  ۳۳,٠۳۹ ۷۲,۲۴٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۷,۹۴٠ ۲۸,۷۴٠
  ۵
  ۸۹۱,۷۵۸ ۲۹,۴۱٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۳۸,٠۶٠ ۳۹,٠۳٠
  ۲.۵۴
  ۲۸۳,۸۹۲ ۳۹,٠۵٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۴۹٠
  ۵
  ۲,۶۸۶,۷۷۶ ۱۶,٠٠٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۷۶٠
  ۲.۱۹
  ۱,۳۸٠,۷۴۱ ۱۲,۷۸٠
 • سیستم همکاران سیستم ۳۵,۱۳٠ ۳۳,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۳۲۲,۸۳۲ ۳۳,۴۶٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۵,۲۸٠ ۱۵,۹۶٠
  ۴.۹۲
  ۸۳۹,۶٠۶ ۱۶,٠۷٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۴,۳٠٠ ۳۴,۸۶٠
  ۲.٠۳
  ۵۱۷,۷۵۹ ۳۵,٠۱٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۳۵,۶۵٠ ۳۵,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۲۲,۹۲۸,۴۹۴ ۳۳,۹۶٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۵۵,٠٠٠ ۱۵۳,٠۵٠
  ۱.۸۶
  ۵۳,۳۴۷ ۱۵۲,۱۷٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۸۶,٠٠۹ ۱۸۵,۹۴۶
  ۵
  ۳,٠۱۹,۷۲۴ ۱۷۷,۱۵۲
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۵۳,٠۹٠ ۵۱,۳۲٠
  ۴.۹۸
  ۷٠٠,۷۹۷ ۵٠,۵۷٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۲۶,٠٠٠ ۱۳٠,۷۸۸
  ۱.۱
  ۶۱۱,۶۲٠ ۱۲۴,۶۲۵
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۴۴,۸۵٠ ۴۴,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۳,۲۵۶,۹۹۳ ۴۲,۷۲٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۹۵,۵٠٠ ۹۶,٠۲٠
  ۴.۳۷
  ۱,۶۸۴,۳۳۶ ۹۱,۵٠٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۳۴,۵۲٠ ۳۴,۶۶٠
  ۲.٠۱
  ۸۴۳,۲۹٠ ۳۳,۸۴٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۳۶,۴٠۴ ۳۴,۶۹۵
  ۵
  ۵۶,۸۲٠ ۳۴,۶۷۱
 • شپاکسا پاکسان‌ ۴۷,۵٠٠ ۴۸,۶۸٠
  ۳.۵۵
  ۷۱۸,۶۲۸ ۴۹,۲۵٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۱۶,٠٠٠ ۱۱۳,۹۸٠
  ۲.۳۹
  ۲٠۸,۹۲٠ ۱۱۳,۲۹٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۳۲,۲۹٠ ۳۱,۳۲٠
  ۴.۹۷
  ۱,۵۸۷,۶۸۱ ۳٠,۷۶٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲۹,۹۹٠ ۲۹,۷۹٠
  ۴.۹۷
  ۴,۲۶۸,۱۷۹ ۲۸,۵۷٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۴۵,۴۵٠ ۴۵,۸۱۲
  ۳.۵۱
  ۱,۲۵٠,۸۹۵ ۴۳,۹٠۹
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۴,۱۹٠ ۶۲,٠۶٠
  ۴.۹۹
  ۵۱۹,۲۸۸ ۶۱,۱۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۸,۶۱٠ ۲۸,۷۵٠
  ٠.۴۵
  ۷۹,۱۵۶ ۲۸,۷۴٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۶۴,۲۱۴ ۱۶۲,۵۷٠
  ۵
  ۳۲۶,۲۵٠ ۱۵۶,۳۹۵
 • شرانل نفت ایرانول ۴۵,۶٠۸ ۴۶,۳۹٠
  ٠.۷۷
  ۷۹۴,۶۶۹ ۴۵,۲۵۹
 • شسپا نفت سپاهان ۳۴,۳۵٠ ۳۴,۶۲٠
  ٠.۹۴
  ۱,۷۹۸,۶۹۴ ۳۴,٠۳٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳۸,۴٠٠ ۲۷,۸۹٠
  ۳۷.۶۸
  ۲۷,۸۹٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۳۵۱,۴۹٠ ۳۳۶,٠۸٠
  ۵
  ۱۳,۶۳۷ ۳۳۴,۷۶٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۶,٠۲۱ ۳۴,۳۱۵
  ۵
  ۱۲,۱۵۶ ۳۴,۳٠۶
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵۵,۵٠٠ ۵۶,۱۲۵
  ۳.۸۳
  ۵,۹۴۱,٠۳۶ ۵۳,۴۵۳
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۹٠,۲٠٠ ۹۲,۳۲٠
  ۳.۸۹
  ۳٠۸,۹٠۳ ۹۳,۸۵٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۴۹,٠٠٠ ۵٠,۷۵٠
  ۳.۴۱
  ۲۷۴,۵۵۵ ۵٠,۷۳٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۱۵,۳۹٠ ۳۱۴,۴۵٠
  ۵
  ۷۳۸,۱٠۶ ۳٠٠,۳۸٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۱۲۴,٠٠٠ ۱۲۲,۲۴٠
  ۱.۹۱
  ۷۹,۸۲۱ ۱۲۱,۶۸٠
 • شکلر نیروکلر ۵۸,٠٠٠ ۵۸,۷۵٠
  ۳.۲۸
  ۶,۲۶۴,۶۴۱ ۵۶,۱۶٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۴۶,٠٠٠ ۲۴۶,٠٠٠
  ۲.۵
  ۱۴,٠٠٠ ۲۴٠,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۴۱,۲۵٠ ۴۱,۶٠٠
  ٠.۸۴
  ۲٠۴,۶۸۳ ۴۱,۶٠٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۸,۱٠۶ ۱۷,۶٠۸
  ۵
  ۱٠۲,۸٠۶,٠۴۶ ۱۷,۲۴۴
 • شلعاب لعابیران‌ ۴۵,۸٠٠ ۴۴,۸۷٠
  ۲.۸۸
  ۲۵۹,۸۵۹ ۴۴,۵۲٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱٠۵,۳۲٠ ۱٠٠,۸٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۱۷,۸۳۹ ۱٠٠,۳۱٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۵۹,٠۲٠ ۶٠,۷۶٠
  ۲.٠۳
  ۲۹۳,۹۴۹ ۶٠,۲۴٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵۴,۹٠٠ ۵۲,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۱۲,۷۹۸ ۵۲,۲۹٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴۵,٠٠٠ ۴۴,۸۲٠
  ۱.٠۸
  ۷,۱۵۲,٠۱۱ ۴۵,۴۹٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۳۴,۴۶۹ ۳۴,۴۶۹
  ۵
  ۶,۵۷۵,۸۳۷ ۳۲,۸۲۸
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۳,۲۹٠ ۵۳,۹۲٠
  ۱.۱۵
  ۵۴,۷۴٠ ۵۳,۹۱٠
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۲۸,۲٠٠ ۲۸,٠٠٠
  ۴.۷۵
  ۱٠,۷۷۵,۴۸۸ ۲۶,۹۲٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳۵,۹۷٠ ۳۷,٠۳٠
  ۴.۹۷
  ۱,۱۸۴,٠۲۱ ۳۷,۸۵٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۱۲۴,٠٠٠ ۱۲۷,۹۶٠
  ۳.۱۲
  ۴۶,۹٠۲ ۱۲۷,۹۹٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۸٠,٠۸٠ ۸۳,۳۷۸
  ۴.۸۱
  ۳٠۸,۲۸٠ ۸۴,۱۲۶
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۲۷,۴۵٠ ۲۸,٠۶٠
  ۴.۹۸
  ۳,۱٠۳,۲٠۵ ۲۸,۸۹٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۱,۷۵٠ ۱۲,۱۳٠
  ۴.۳۲
  ۵,٠۴۸,۱۸۶ ۱۲,۲۸٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۷۷,۱۱٠ ۷۷,۵۸٠
  ۴.۳۶
  ۱,۷٠٠,۸۶٠ ۷۳,۸۹٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱۲۵,٠٠٠ ۱۲۴,۱۵٠
  ۱.۷۷
  ۱۲۳,۱۹۲ ۱۲۲,۸۲٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۴۷,۱۱٠ ۱۴۲,۱۱٠
  ۵
  ۱۵٠,۲۹۶ ۱۴٠,۱۱٠
 • غدیس پاکدیس ۵۶,٠۱٠ ۵۷,۴۴٠
  ۲.۷
  ۳۳۷,٠۱۹ ۵۷,۵۶۳
 • غسالم سالمین‌ ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۷۷٠
  ۲.۲۷
  ۵,۴۷۳,۲۸۳ ۱۱,۸۷٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳۶,۶۱٠ ۳۷,٠۸٠
  ۴.۹۸
  ۸,٠٠۲,۳۲۷ ۳۸,۵۳٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۱۱٠,۲۹٠ ۱٠۷,۸۶٠
  ۵
  ۴۹۳,۸۲۸ ۱٠۵,٠۴٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۲,٠٠٠ ۳۲,۴۳٠
  ۱.۳۶
  ۱۳۸,۴۶٠ ۳۲,۴۴٠
 • غشهد شهد ایران‌ ۱۴,۷۱٠ ۱۵,۱۴٠
  ۳.۲۲
  ۷٠۶,۱۳٠ ۱۵,۲٠٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳۳,۹۷۳ ۳۴,۸٠٠
  ٠
  ۶,۱۶۶,۸۱٠ ۳۳,۹۷۳
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۷,۱۹۴ ۱۶,۹٠۲
  ۵
  ۸,۴۱۱,۱۷۵ ۱۶,۳۷۶
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۵۱,۱۷٠ ۵۳,۵۱٠
  ۴.۹۹
  ۴٠۳,۷۸۸ ۵۳,۸۶٠
 • غگز گز سکه ۱۸,۱۶٠ ۱۸,۱۶٠
  ٠
  ۴۸,۸٠۱ ۱۸,۱۶٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۸٠٠
  ۲.۶۱
  ۵۷,٠۹۳,۳۶۳ ۱٠,۳۳٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۹۷,۹۹٠ ۹۷,۳۲۱
  ٠.۶۶
  ۴۷,۳۱۸ ۹۷,۳۵٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۷۹,٠۸۶ ۷۵,۹۳٠
  ۵
  ۱۱۹,۹۶۵ ۷۵,۳۲٠
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۴,۷۱۱ ۱۴,٠۱۵
  ۵
  ۳۱,۵۲۴ ۱۴,٠۱۱
 • غمارگ مارگارین‌ ۵۱,۹٠٠ ۵۳,۶۲٠
  ۳.۱۴
  ۹۳۴,۱۲٠ ۵۳,۵۸٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۲۹,۱٠٠ ۱۲۹,۲٠٠
  ٠.٠۸
  ۷۶۵ ۱۲۹,۲٠٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۲۹,۵٠٠ ۳٠,۱۴۴
  ۲
  ۱,۷۳۴,٠۸۲ ۳٠,۱٠۱
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۸٠,۴۸٠ ۷۸,٠۲٠
  ۵
  ۲۵۳,۵۴۶ ۷۶,۶۵٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۹,۷۱۹ ۱۹,۵۹۷
  ٠
  ۴۵۱,٠٠٠ ۱۹,۷۱۹
 • غویتا ویتانا ۴۴,۴۸٠ ۴۶,٠۳۴
  ۴.٠۴
  ۵۷۸,۴۲۱ ۴۶,۳۵۵
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۴٠,۹۵٠ ۴۱,۴۹٠
  ۴.۱۷
  ۱,۹۷۸,۱۹۱ ۴۲,۷۳٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱۶,۴۳٠ ۱۶,۴۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۳,۹۸۳,۶۸۶ ۱۷,۲۹٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۲۶,۱۳٠ ۲۶,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۲۹,۷۳۵,۷۹۴ ۲۴,۸۹٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۶۹,۹۲٠ ۷۱,۵۲٠
  ۵
  ۱,۲۸۹,۲۷٠ ۷۳,۶٠٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۳۷,۳۵٠ ۳۸,۹۵٠
  ۴.۶۷
  ۶۲۴,۹۲۹ ۳۹,۱۸٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۲۷,۸٠٠ ۲۷,۹٠٠
  ٠.٠۷
  ۵۴٠,٠۵۹ ۲۷,۷۸٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۶۹,۲۱٠ ۷۱,۶۶٠
  ۴.۳
  ۴۵۱,۶۸۳ ۷۲,۳۲٠
 • فپنتا سپنتا ۲۴۴,۱۴٠ ۲۳۲,۶۶٠
  ۵
  ۲,۸۱۷ ۲۳۲,۵۲٠
 • فجام جام‌دارو ۶۵,۹۹٠ ۶۲,۹۱٠
  ۵
  ۱۶,۴٠۶ ۶۲,۸۵٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵۹,٠٠٠ ۵۹,۴۹٠
  ٠.۷۶
  ۶۹٠,۶۴٠ ۵۹,۴۵٠
 • فخاس فولاد خراسان ۴۲,۵٠٠ ۴۲,۵٠٠
  ۴.۹۹
  ۹,۳۷۶,۳۸۱ ۴٠,۴۸٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳۹,۴٠٠ ۴٠,۵۸٠
  ۱.۱۸
  ۷,۵۴۹,۴۹۳ ۳۸,۹۴٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۵۳,۶۱۵ ۱۴۹,۵۷۵
  ۵
  ۱۶,۹۶۸,۲۳۶ ۱۴۶,۳٠٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۷,۱۵٠ ۲۷,۵۲٠
  ۴.۹۷
  ۲۴,۸۱۵,۸۵۴ ۲۸,۵۷٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۳۶,۴٠٠ ۳۶,۶۲٠
  ۱.۸۳
  ۵۲۶,۹۸٠ ۳۷,٠۸٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۷۲,۱۳۵ ۷۲,۱۳۵
  ۵
  ۳,۱۷۷,٠۵۵ ۶۸,۷٠٠
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۸,۳۴۵ ۲۸,۳۴۵
  ۵
  ۵,٠۶۵,۸۳۸ ۲۶,۹۹۶
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۳۹,٠٠٠ ۴٠,۳۲٠
  ۳.۷۵
  ۵۶۹,۵۳۲ ۴٠,۵۲٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۵۲,۵٠٠ ۵۳,٠۳٠
  ۳.۹۴
  ۴,٠۳۴,۹۸۴ ۵٠,۵۱٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲۱٠,۹۵٠ ۲۱۳,۳۷٠
  ۱.٠۳
  ۱۳۷,۲٠٠ ۲٠۸,۸٠٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۲٠,٠٠٠ ۱۱۹,۳۱٠
  ٠.۷۳
  ۱۵,۷۵۱ ۱۱۹,۱۳٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۳۹,٠٠٠ ۳۹,۹۱٠
  ۳.۲۳
  ۱,۸۴۱,۵۶٠ ۴٠,۳٠٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۸,۸۵۱ ۲۸,۸۵۱
  ۵
  ۶۶۴ ۲۷,۴۷۸
 • فمراد آلومراد ۸۷,۳۴٠ ۸۵,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۴۹۱,۷۷٠ ۸۳,۱۹٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۳۳,۴۳٠ ۳۳,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۵,۶۱۹,۱۷۷ ۳۱,۸۴٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳۸,۷۹٠ ۳۶,۹۷٠
  ۴.۹۸
  ۱۶,۶۶۹ ۳۶,۹۵٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱٠۹,۹۵٠ ۱٠۴,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۲۷,۵۷۱ ۱٠۴,۷۲٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۹,۳٠٠ ۱۹,۳٠٠
  ۴.۹۵
  ۷۸,۲۴۶,۵٠۸ ۱۸,۳۹٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۳۱,۵۵٠ ۳٠,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۶۹۸,۳۴۳ ۳٠,٠۵٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۳٠,۴۲۶ ۳٠,۳۱٠
  ۵
  ۲,۱۶٠,۴۳۱ ۲۸,۹۷۸
 • قاسم قاسم ایران ۹۱,۱٠٠ ۹۲,۴٠۳
  ۲.۲۸
  ۳۸۷,٠۴۷ ۹۳,۲۲۹
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹۱,٠۱٠ ۹۳,۶۸٠
  ۲.۸۷
  ۵,٠۹۸ ۹۳,۷٠٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۱۸,٠٠٠ ۱۱۹,۷۷٠
  ۲.۹۷
  ۷۱۹,٠۹۶ ۱۱۴,۶٠٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱٠۶,۷۶٠ ۱٠۱,۹۲۵
  ۴.۸۷
  ۲۹,۸۵۴ ۱٠۱,۷۹۹
 • قرن پدیده شیمی قرن ۸۲,۴۵٠ ۸۴,۹۲٠
  ۲.۲۴
  ۵۸۷,۳۲۷ ۸۴,۳۴٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۸,۹۱٠ ۳۷,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۵۴٠,۶۲۶ ۳۷,٠۶٠
 • قشکر شکرشاهرود ۴۸,٠۱٠ ۴۷,۴۵٠
  ۱.۶۵
  ۳۴۱,۲۶٠ ۴۷,۲۳٠
 • قشهد شهد ۳٠,۶۴٠ ۲۹,۳۳٠
  ۴.۹۷
  ۱۹۹,۴۳۴ ۲۹,۱۹٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۴۲,۸۸٠ ۴۴,۳۴۵
  ۴.٠۲
  ۶۵۷,۲۱۶ ۴۴,۶۷۵
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۸٠,٠٠٠ ۱۸۶,۹۵٠
  ٠.۹۹
  ۵۹۷,۳۲۱ ۱۷۸,۲۳٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۴,۷٠٠ ۳۵,۳٠٠
  ۱.۷۸
  ۱۴۵,۷۲۵ ۳۵,۳۳٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۸۸,٠۲٠ ۸۷,۴۶٠
  ۵
  ۵۴۶,۶۱۲ ۸۳,۸۳٠
 • قنیشا قند نیشابور ۵۱,٠٠٠ ۵٠,۶۷٠
  ۱.٠۱
  ۲۳۶,۵۸۲ ۵٠,۴۹٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۵٠,۸۸٠ ۵٠,۶۸٠
  ٠.۵۱
  ۲۲۶,۵۴۴ ۵٠,۶۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۴۷,۸۹٠ ۴۷,۳۳٠
  ۵
  ۹۲۱,۹۵۶ ۴۵,۶۱٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۵۳,۱۵٠ ۵۴,۶۹۱
  ۲.۸۵
  ۵۱,۱۶۵ ۵۴,۷۱۱
 • کالا بورس کالای ایران ۸۱,۳۳٠ ۸۱,۳۳٠
  ۵
  ۱,۶۹۶,۳۲۸ ۷۷,۴۶٠
 • کاما باما ۲۱۸,۳۱٠ ۲۱۸,۳۱٠
  ۵
  ۹۸۴,۱۶۷ ۲٠۷,۹۲٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۲٠,۵۱٠ ۱۹,۷۹٠
  ۴.۹۶
  ۱,۵۷۲,۹۴٠ ۱۹,۵۴٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۴۷,۸٠٠ ۴۸,٠۹٠
  ۴.۳
  ۱,۲۹۱,۷۲۷ ۴۵,۸۳٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۲۷,۲۷٠ ۱۳۳,۹۶٠
  ۸.۴۸
  ۵٠٠ ۱۳۹,٠۶٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹۶,۹۱٠ ۹۶,۹۲٠
  ٠
  ۴۵,۳۱۳ ۹۶,۹۱٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴۹,۹۹۹ ۴۸,۹۹۳
  ۲.۳۳
  ۱۱۳,۴۹۸ ۴۸,۸۵۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۵۷,٠۱٠ ۵۵,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۳۳۲,۷۱۹ ۵۴,۳٠٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۴۱,٠۴٠ ۴۱,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۴۹,۶٠۲ ۳۹,٠۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۷۲,۹۲۶ ۱۸۱,۸۲۲
  ۵
  ۱۵٠,٠۳۸ ۱۸۲,٠۲۵
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۳,۸۸٠ ۲۳,۸۸٠
  ۴.۹۷
  ۲۳,۹۵۶,۱۵۲ ۲۲,۷۵٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۷,۴٠٠ ۱۷,۸۸٠
  ۲.۵۸
  ۷۴۱,۵۷۷ ۱۷,۸۶٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۵٠,۱٠٠ ۱۵۶,۳۵٠
  ۴.٠۱
  ۲۴,۲۶۵ ۱۵۶,۳۷٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۵۲,٠٠٠ ۵۳۹,٠۲٠
  ۵
  ۴۹,۲۱۹ ۵۲۵,۷۲٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۳۳,۹۹٠ ۳۳,۹۴٠
  ۲.٠۷
  ۱,۵۵۱,۸۷۹ ۳۴,۷۱٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۵۷,۴۸٠ ۵۷,٠۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۷۴,۱۹٠ ۵۴,۷۵٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۳,۵۴٠ ۷۶,۸٠۳
  ۴.۹۶
  ۳,۱۳۷,۱۱۸ ۷۷,۳۸۱
 • کرمان خودرو گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶۳,۳٠٠ ۶۵,٠۲٠
  ٠.۶۳
  ۲,۳۸۱,۴٠۴ ۶۳,۷٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۷,۶۷٠ ۲۷,۶۴٠
  ۲.۴۷
  ۳,۳۸۸,۶۸٠ ۲۸,۳۷٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۸,٠٠٠ ۴۷,۴٠٠
  ۱.۶۵
  ۱۷۳,۶۱۶ ۴۷,۲۲٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۴۱,۵٠٠ ۴۱,۶۱٠
  ۳.۶۷
  ۱۱,۹۷۶,۳۴۳ ۴۳,٠۸٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۵۷,۱٠٠ ۱۵۷,٠۸٠
  ٠.۴۳
  ۶۶,۹۹۸ ۱۵۶,۴۲٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۳۶,۹۴٠ ۳۶,۸۸٠
  ۴.۹۷
  ۱,۵٠۹,۷٠۲ ۳۵,۱۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸٠,٠٠٠ ۷۹,۶۱٠
  ٠.۶۷
  ۱۳۹,۶٠۳ ۷۹,۴۷۱
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵٠,۲۵٠ ۵٠,۱۷٠
  ٠.۹
  ۲۳۲,۷۵۹ ۴۹,۸٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱۷۳,٠٠٠ ۱۶۷,۴۱٠
  ۴.۹۴
  ۷,۵۵۷,۱۷۷ ۱۶۴,۸۵٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۷۶,۷۳٠ ۷۳,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۸,۱۵۲ ۷۳,٠۸٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۶٠,۷۱٠ ۶۱,۵۴٠
  ۱.۴۸
  ۱۲۹,۹۸۹ ۶۱,۶۲٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۱,٠۸٠ ۲۱,٠۴٠
  ٠.٠۵
  ۵۴,۴۱۷,۸۱۴ ۲۱,٠۹٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۵۳,٠۷۸ ۵٠,۵۶۶
  ۵
  ۵۹,۵۸٠ ۵٠,۵۵۱
 • کلر کلر پارس ۱٠۶,٠٠٠ ۱٠۶,۳٠۲
  ۴.۶۹
  ۱,۴۲۱,۲۶۳ ۱٠۱,۲۴۸
 • کلوند کاشی‌ الوند ۳۳,۲۶٠ ۳۴,۲۵٠
  ۲.۷۸
  ۲۹٠,۷۵۹ ۳۴,۲۱٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۱۴۳,٠٠٠ ۱۴۲,۷۸٠
  ۳.۸۸
  ۴۱۱,۶۲۹ ۱۴۸,۷۷٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۴۴,۵٠٠ ۴۵,۹۸۵
  ۳.۳۱
  ۱۳۱,۷۶۹ ۴۶,٠۲۴
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۹۴,٠۲٠ ۹۵,۸۹٠
  ۲
  ۲۹,۴۳٠ ۹۵,۹۴٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۵۱,۱۸٠ ۵۱,۱۸٠
  ۴.۹۸
  ۱,۲۳۴,۷۹۹ ۴۸,۷۵٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۴۸,۷٠٠ ۴۹,۸۵٠
  ۳.۶
  ۲,۴۳۸,۳۹۸ ۵٠,۵۲٠
 • کوثر بیمه کوثر ۲۵,۷٠٠ ۲۶,۱۵۲
  ۱.۷۸
  ۴۴۷,۵۴۵ ۲۶,۱۶۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۵۷,٠٠٠ ۵۸,۵٠٠
  ۲.۲۱
  ۲,۶۲۹,۵۳۹ ۵۵,۷۷٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۴۲,۳۲٠ ۴۳,۷٠۹
  ۳.۴
  ۲۴۷,۵۸۹ ۴۳,۸۱٠
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۵۱,۵٠٠ ۵۳,٠۷۸
  ۱.۳۱
  ۳,۷۶۶,۵۶۴ ۵٠,۸۳۲
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۶۹,۱۷۳ ۱۶۷,۹۷۷
  ۵
  ۳,۱۸۷,۵۴۸ ۱۶۱,۱۱۸
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱۴,۵۱٠ ۱۴,۹۶۶
  ۳.۴۲
  ۲,٠۱۴,۴٠۵ ۱۵,٠۲۴
 • لابسا آبسال‌ ۵۶,۱٠٠ ۵۶,۹۴٠
  ۱.۴۸
  ۷۶,۵۵۷ ۵۶,۹۴٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۸۱,۴۵٠ ۸۱,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۶۶,۹۵۲ ۷۷,۵۸٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۴۶,٠٠٠ ۲۵۴,۴۳٠
  ٠.۶۱
  ۴۱۴,۵۶۷ ۲۴۷,۵۲٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۱۸۶,۶۴٠ ۱۸۶,۶۴٠
  ۵
  ۴۷٠,۵٠۷ ۱۷۷,۷۶٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۹,۶۳٠ ۲۹,۲۴٠
  ٠.۸۴
  ۲,۷۸۱,۲٠۴ ۲۹,۸۸٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳۴,۸۹٠ ۳۴,۵۳٠
  ۵
  ۲,۷۳۸,٠۵۷ ۳۳,۲۳٠
 • ما بیمه ما ۱۷,۲٠٠ ۱۸,٠۷٠
  ۴.۸۱
  ۲۶۴,۳۱٠ ۱۸,٠۷٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۴۷,٠٠٠ ۴۷,۱۲۹
  ۱.۱۴
  ۲,۶۹۸,۶۲۶ ۴۶,۴۶۹
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۱۹,۹۵۴ ۱۱۴,۳۷۲
  ۵
  ۲٠,۹۶۱ ۱۱۴,۲۴۲
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳۴,۷۶٠ ۳۵,۴۳٠
  ۲.۹۶
  ۳,۴۷۳,۴۶۲ ۳۳,۷۶٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۵۸,۴۸٠ ۵۸,۷۵٠
  ٠.٠۳
  ۱۳٠,۸۹۲ ۵۸,۴۶٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۶۴,۹٠٠ ۶۵,۵۶٠
  ۳.۹۱
  ۷۸۱,۷۳۶ ۶۷,۵۴٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۱,۸٠٠ ۴۳,۳۸۴
  ۳.۸۲
  ۱۷۴,۵۷۹ ۴۳,۴۵۸
 • ملت بیمه ملت ۲۲,۹۵٠ ۲۲,۸۷٠
  ۳.٠۴
  ۲,٠۹۷,۴۱۳ ۲۳,۶۷٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۱۸,۶٠٠ ۱۸,۳۹۷
  ۱.۳۸
  ۱,۳۵۵,۶۷۱ ۱۸,۳۴۶
 • میهن بیمه میهن ۱۱,۵۴۴ ۱۱,٠۳۲
  ۴.۹۹
  ۴۶۴,۶۹۵ ۱٠,۹۹۵
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۶,۲٠٠ ۵,۹۱٠
  ۴.۹۱
  ۱,۲۶۷ ۵,۹۱٠
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۹۶,۴۲۸ ۱٠۱,۴۴٠
  ٠.۲۳
  ۱٠,٠٠٠ ۹۶,۶۵۳
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۲۳,۸٠٠ ۱۲۵,۵۴۱
  ۱.۶
  ۲۳۸,۱۸۳ ۱۲۵,۸۱۸
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۷۳,۱۴۸ ۷۳,۱۴۸
  ۴.۷۸
  ۶۹,۸۱۳
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۱,٠۷٠ ۵۸,۳۴٠
  ۴.۹۹
  ۵۱,٠۴۶ ۵۸,۱۷٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۲٠۸,۹۸٠ ۲٠۱,۹۷٠
  ۵
  ۵,۱۷٠,۱۲۳ ۱۹۹,٠۳٠
 • نوین بیمه نوین ۱۱,۶۵٠ ۱۱,۹۶۳
  ۳.۴۲
  ۳,۱۴۳,۴۵۷ ۱۲,٠۶۳
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲۹,۲۶٠ ۲۹,۳۹٠
  ٠.۱
  ۲,۵٠٠,۴۸۲ ۲۹,۲۳٠
 • هجرت پخش هجرت ۱۲٠,۷۵٠ ۱۱۸,۹۴۴
  ۲.۹۹
  ۱۹۸,۴۴۶ ۱۱۷,۲۴۲
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۴,۸٠٠ ۱۵,۱۸۶
  ۲.۳
  ۵,۱۷۸,۴۴۵ ۱۵,۱۴۸
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۵۱,۹٠٠ ۵٠,۵٠٠
  ۳.۸
  ۵۲۵,۷۵۸ ۵٠,٠٠٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۲۵,۲۹٠ ۲۶,۲۵٠
  ۳.۷۳
  ۵۲۷,۱۱۱ ۲۶,۲۷٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۳۲,۹٠٠ ۱۲۶,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۳۴,۳۱۶ ۱۲۶,۵۸٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۸,۲۹٠ ۸,۴۴٠
  ۲.٠۱
  ۲,۱۹۳,۵٠۷ ۸,۴۶٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۳۳,۹٠٠ ۳۳,۷۴٠
  ۴.۹۹
  ۱۴,۸۲۲,۱۲۳ ۳۲,۲۹٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴۷,٠۱٠ ۴۶,۱۹٠
  ۴.۳
  ۱,۵۱۴,۲۱۸ ۴۵,٠۷٠
 • وانصار بانک انصار ۲,٠۸۸ ۲,٠۸۶
  ٠.۱
  ۲,٠۸۶
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۶٠۸
  ۱.۲۷
  ۲,۶۶۵,۹۵۳ ۱۸,۴۶۵
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۴,۴٠٠ ۱۴,۸۶٠
  ۲.۷
  ۲,۱۷۵,۳۳۹ ۱۴,۸٠٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۲۷,۳۵٠ ۲۸,۴۲٠
  ۳.۵۶
  ۱,۹۹۵,۵۵۴ ۲۸,۳۶٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۲۷,۸۱٠ ۲۸,٠۷٠
  ۱.۲۴
  ۵,۳۳۷,۷٠۴ ۲۷,۴۷٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۳,۶۹٠ ۳,۶۷٠
  ۴.۸۳
  ۳۶,۶۱۸,۳۵٠ ۳,۵۲٠
 • وبملت بانک ملت ۲۶,۵٠٠ ۲۷,۱۴٠
  ۱.۳۴
  ۲۱,۶۸۱,۴۷۷ ۲۶,۸۶٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳۳,۴۵٠ ۳۱,۹۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۳۷,٠۶۱ ۳۱,۸۶٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱۸,۵٠٠ ۱۹,۱٠٠
  ۳.٠۴
  ۹۹۴,۴۳۸ ۱۹,٠۸٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱٠,۸۵٠ ۱۱,۲۶٠
  ۴.۴۹
  ۱,۸٠۶,٠۱۳ ۱۱,۳۶٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۴,۳۲٠ ۴,۳۸٠
  ۲.۷
  ۷۶,۸۱۷,٠۸۷ ۴,۴۴٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۵,٠۵٠ ۱۵,۳٠٠
  ۱.۸۳
  ۷,۸۸۸,۱۱۹ ۱۵,۳۳٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۳٠,۳٠٠ ۳٠,۴۹٠
  ۴.۱۶
  ۲,۴۴۹,۴۸۹ ۲۹,٠۹٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۶۹,۵۱٠ ۱۶۸,٠۸٠
  ٠.۹۲
  ۱۷,۳۷۹ ۱۶۷,۹۷٠
 • وپست پست بانک ایران ۲۱,۲۹٠ ۲۱,۲۹٠
  ۴.۹۸
  ۴,۷۵۱,۵۱۵ ۲٠,۲۸٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۴,۵۶٠ ۴,۳۶۶
  ۵
  ۱,۲۶۲,۵۵۱ ۴,۳۴۳
 • وتجارت بانک تجارت ۳,۴٠٠ ۳,۳۸٠
  ۳.۳۴
  ۴۴٠,۴۷۵,۳٠۷ ۳,۲۹٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۱۶,۹۳٠ ۱۶,۲۲٠
  ۴.۹۶
  ۳۹۳,٠۲۵ ۱۶,۱۳٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۶,۵۵٠ ۱۷,٠۲٠
  ۳.۵
  ۱,۴۲۴,۸۱۳ ۱۷,۱۵٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۳۱,٠٠٠ ۳۱,۴۸٠
  ۲.۵۲
  ۵۳۱,۸٠۹ ۳۱,۸٠٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۱,۸۱٠ ۱۲,٠۷٠
  ۲.۱۵
  ۷۹٠,۲۴۹ ۱۲,٠۷٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۳۲,۱۹٠ ۳۲,۵۲٠
  ۳.۹۱
  ۵,۵۱۸,۴۳۱ ۳٠,۹۸٠
 • وثامن شرکت اعتباری ثامن ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱۳,۶۱٠ ۱۳,۶۱٠
  ۴.۹۳
  ۱۸٠,۴۸۴,٠۳۵ ۱۲,۹۷٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱۶,۹۲٠ ۱۷,۲۹٠
  ٠.۳
  ۵,۱۷۷,۸۸۹ ۱۶,۸۷٠
 • ودی بیمه دی ۲۴,۱۵۶ ۲۴,۵۶۱
  ۵
  ۱,۸۷۱,۱۴۸ ۲۵,۴۲۷
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱۵,۲٠٠ ۱۴,۶۷٠
  ۴.۹۷
  ۱,۱۳۶,۷۳۵ ۱۴,۴۸٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱۶,۱۴٠ ۱۵,۸۵٠
  ۴.۹۴
  ۳,٠۱۲,٠۶۴ ۱۵,۳۸٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۶۲,۹٠٠ ۶۱,۹۷٠
  ۴.۹۹
  ۷۶۱,۸۱۸ ۵۹,۹۱٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱۴,٠٠٠ ۱۴,۳۶۹
  ۳.۳۱
  ۲,۲۳۷,۷۷۳ ۱۴,۴۷۹
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۹,۹۹٠ ۲٠,۴۱٠
  ۲.۳
  ۸,۵۴۷,۴۴۴ ۱۹,۵۴٠
 • وسرمد بیمه سرمد ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۸,۵٠٠ ۸,۷۸٠
  ۳.٠۸
  ۳,۱۸۴,۹۲٠ ۸,۷۷٠
 • وسینا بانک سینا ۱۴,۸۴٠ ۱۴,۸۴٠
  ۴.۹۵
  ۷,۱٠۱,۲۴۷ ۱۴,۱۴٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۸,٠٠٠ ۱۸,۳۵٠
  ۴.۳۶
  ۱,۷۷۸,۲۹۶ ۱۸,۸۲٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۲۵,۵٠٠ ۲۵,۹۷٠
  ۲.۸۶
  ۶,۹۳٠,۱۳۵ ۲۴,۷۹٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱۴,۳۵٠ ۱۴,۹۸٠
  ۳.۹۵
  ۵,۷۵٠,۵۳۵ ۱۴,۹۴٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۷,۹٠٠ ۱۸,۱۴٠
  ۳.۳۵
  ۶۷,۴٠۲,۲٠۹ ۱۷,۳۲٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۱۷,۶٠٠ ۱۸,٠۹٠
  ۲.۶۵
  ۲۱۵,۲۱٠ ۱۸,٠۸٠
 • وکوثر مالی و اعتباری کوثر مرکزی-حذف ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲۲,۶٠٠ ۲۳,۲۷۱
  ۲.۱۱
  ۱۷,٠۵۶,٠۴۱ ۲۳,٠۸۷
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱۴,۳٠۲ ۱۴,۷۷۶
  ۳.۲۷
  ۸۵٠,۶۵۱ ۱۴,۷۸۶
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۹,۷۴٠ ۹,۷۴٠
  ۴.۹۶
  ۱۵۵,۳۹۴,۲۵۳ ۹,۲۸٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,۵٠٠ ۸,۶۸۴
  ۲.۲۸
  ۲,۱۸۸,۹۲۲ ۸,۶۹۸
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵,۱٠٠ ۱۵,۷۱٠
  ۳.۸۸
  ۲,۹۶٠,۲۱۸ ۱۵,۷۱٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۴,۷۲٠ ۱۵,۲۹٠
  ۳.۹۸
  ۳۱۲,۱۹۷ ۱۵,۳۳٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱۷,۱٠٠ ۱۷,۷۸٠
  ۳.۸۲
  ۲۵۹,۵۴۹ ۱۷,۷۸٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱۸,۷٠٠ ۱۹,۲۹٠
  ۱.۹۴
  ۲,۵۱۵,۳٠۹ ۱۹,٠۷٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۸,۹۲٠ ۱۹,٠۳٠
  ۲.۶۶
  ۶,٠۱٠,٠٠۴ ۱۸,۴۳٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۷۸٠
  ۳.۱۷
  ۲۳۴,۳۴۱ ۱۸,۷۹۵
 • وملل اعتباری ملل ۱۲,٠۲۹ ۱۲,٠۱۳
  ۲.٠۴
  ۱۸,٠۳۱,۵۲۸ ۱۱,۷۸۹
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۴۵۲,٠٠٠ ۴۷٠,۳۵٠
  ۴.۴۲
  ۹۹,۶۳۹ ۴۷۲,۹۲٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۲۳,۵۶٠ ۲۳,۸۱۸
  ٠.۷
  ۶,۹۲۲,۷۲۸ ۲۳,۳۹۶
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۹,۴۴٠
  ۲.٠۱
  ۱,۹۲۱,۲۸۲ ۱۹,۳۹٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۶,۷۹٠ ۶,۹۹٠
  ٠.۵۹
  ۱۴,۹۲۲,۱۵۵ ۶,۷۵٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۹,۶۴٠ ۹,۵۸٠
  ۲.۴۴
  ۳,۹۵٠,۴۲۸ ۹,۴۱٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳۱,۱٠٠ ۲۹,۶۸٠
  ۵
  ۱۲۱,۵۲۷ ۲۹,۶۲٠
 • وهنر-پذیره گروه توسعه هنر ایران-پذیره ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۴۲,۶٠۶ ۴۲,۶٠۱
  ۵
  ۱۱,۸۸۲,۳۷۸ ۴٠,۵۷۸