شاخص کل : ۹۲۶,۱۳۲
تغییرات: ۳.۵۱ % ، -۳۳,۷٠۸
حجم معاملات : ۶,۱۳۷,۷۸۱,۴۶۸
ارزش معاملات : ۶۱,۲۶۱,۹۴۷,۸۷٠,٠۸۲
تعداد سهم معاملاتی : ۴۹۷
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱٠,٠٠۷ ۱٠,۴۵۷
  ۴.۹۹
  ۲,۸۱۸,۳۲۲ ۱٠,۵۳۳
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۲۸,۲۵۹ ۲۸,۹۷۲
  ۵
  ۴,۲۷۳,۴۹۶ ۲۹,۷۴۶
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲۷,۵۸۷ ۲۷,۵۸۷
  ۵
  ۲,٠٠۲,٠۵۵ ۲۹,٠۳۸
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۶,۵۳٠ ۶,۵۳۳
  ۴.۸۵
  ۱۴,۹۳۷,۸۹۵ ۶,۸۶۳
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۹,٠۹٠ ۹,٠۵۴
  ٠.۵۸
  ۵,٠۲٠,۲۱۴ ۹,۱۴۳
 • اخابر مخابرات ایران ۱۵,٠۴۸ ۱۵,٠۴۸
  ۵
  ۱۲,۳۳۹,۱۶۸ ۱۵,۸۴٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۱,۳۲۲ ۱۱,۳۲۶
  ۴.۹۹
  ۶,۹۴۲,۴٠۳ ۱۱,۹۱۷
 • آریان پارس آریان ۲,٠۴٠ ۲,٠۴٠
  ٠
  ۲,٠۴٠
 • آسیا بیمه آسیا ۱۹,۲٠٠ ۲٠,۱۸۹
  ۳.۸۷
  ۲۱,۸٠۸,۴۴۴ ۱۹,۹۷۲
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۱۲,٠۷۴ ۱۲,۱۷۴
  ۵
  ۴,۱٠۲,۱۴۹ ۱۲,۷٠۹
 • افرا افرانت ۲۵,۶۱۲ ۲۶,۸۳۹
  ۵
  ۱۵۸,٠۴۲ ۲۶,۹۶٠
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۳۳,۹۲۳ ۱۳۴,۹۶۱
  ۵
  ۱,۴٠۶,۹۲۶ ۱۴٠,۹۷۱
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۸۴,٠۸۷ ۸۸,۵۱۲
  ۹.۶۵
  ۹۳,٠۶۸
 • آکنتور کنتورسازی‌ایران‌ ۴۵,۸۹۳ ۴۶,۵۶۷
  ۱.۴۵
  ۴۶,۵۶۷
 • البرز بیمه البرز ۱٠,۵۵۳ ۱٠,۵۸۳
  ۵
  ۱٠,۴۴٠,۵۶۹ ۱۱,۱٠۸
 • امید تامین سرمایه امید ۸,۳۶۳ ۸,۵۴۲
  ۵
  ۱۲,۴۳۱,٠۹۹ ۸,۸٠۳
 • انفورماتیک گسترش انفورماتیک ایران ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • اوان مبین وان کیش ۶۸,۹۷۹ ۶۹,۴۹۶
  ۵
  ۶۶۳,۱۱۶ ۷۲,۶٠۹
 • ایران زمین پذیره بانک ایران زمین ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • باران بیمه زندگی باران۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۵٠٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۲,۳۷۳ ۲,۳۷۳
  ۳.۴۶
  ۲۵۷,۷۵٠,۴۸۳ ۲,۴۵۸
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۵,٠٠۹ ۵,٠٠۹
  ۱.۲۶
  ۶۸۶,۹۵۲,۳۲۵ ۵,٠۷۳
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴٠,۸۲۳ ۴۲,۷۳۲
  ۵
  ۱۲۶,۴۴۴ ۴۲,۹۷۱
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۹,۵۶۴ ۳٠,۹۳۳
  ۵
  ۱۹۱,۳۲۷ ۳۱,۱۲٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۲۶,۹۹۶ ۲۶,۷۵۲
  ۴.٠۷
  ۳,۱۵۱,۷۳۲ ۲۸,۱۴۲
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۳۵,٠۵۱ ۳۵,۱۱٠
  ۵
  ۱٠,۸۲۳,۸۴۱ ۳۶,۸۹۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۵,۸۹۱ ۵,۸۹۱
  ۵
  ۱۶,۹۸۸,۴۳۲ ۶,۲٠۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۲,۲۲۱ ۱۲,۶۱۲
  ۵
  ۱,۴۵۳,۳۱۴ ۱۲,۸۶۴
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۱۲,۲۳۱ ۱۲,۲۳۴
  ۴.۹۹
  ۳,۷۹۳,۸۷٠ ۱۲,۸۷۴
 • بساما بیمه سامان ۱٠,۷۲۴ ۱٠,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۶۳۴,۱۷٠ ۱٠,۲۱۴
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۷۱,۵۳۲ ۷۵,٠۴۵
  ۵
  ۴۳,۸۲۹ ۷۵,۲۹۶
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۵۲,۵۱۲ ۵۴,٠۵۲
  ۴.۸۶
  ۴۲۶,۱۳۵ ۵۵,۱۹۳
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۶,۲٠٠ ۲۵,۷۲۶
  ۱.۶۳
  ۱۷,۱۷۶,۲۲۹ ۲۶,۶۳۴
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۸۴,۹۵۱ ۸۸,۴٠۵
  ۵
  ۱۳۴,۱۳٠ ۸۹,۴۲۲
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۱۶,۱۵٠ ۱۲٠,۴۳۴
  ۳.۱
  ۱٠,۱۲۴,۷۲۹ ۱۱۹,۸۷۱
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۴۶,۶٠٠ ۴۸,۷۹۷
  ۱.۸۵
  ۵,۶۶۶,۳۳۹ ۴۷,۴۷۶
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۲۷,۴۴۷ ۱۳٠,۳۸۵
  ۵
  ۲۴٠,٠۲۵ ۱۳۴,۱۵۴
 • بموتو موتوژن‌ ۴۱,۷۷۶ ۴۲,٠۲۷
  ۵
  ۹۹۴,۲۲۴ ۴۳,۹۷۴
 • بنیرو نیروترانس‌ ۵۲,۵٠۲ ۵۴,۷۹۱
  ۵
  ۱۶۷,۳۷۹ ۵۵,۲۶۵
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶۲,۶۲۱ ۶۲,۷٠۳
  ۵
  ۱,۱۳۵,۶۳۵ ۶۵,۹۱۶
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۹۸,۹۴۴ ۹۸,۹۵۹
  ۵
  ۲,۹۶۸,۲۱۷ ۱٠۴,۱۵۱
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۲۲,۲۱۶ ۱۲۲,۹۹۸
  ۵
  ۳,۵۹۴,۱۹۸ ۱۲۸,۶۴۸
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۹٠٠
  ۳.۲۶
  ۲۱,۲۵٠,۱۴۵ ۱۵,۵٠۵
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۱,۵۱۹ ۱۱,۸۸۳
  ۵
  ۲,۲۵٠,٠۵۴ ۱۲,۱۲۵
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۵,۳۴۶ ۲۵,۵۷۵
  ۵
  ۱,۵۷۱,۲۴۶ ۲۶,۶۸٠
 • پاسار-پذیره بانک پاسارگاد-پذیره نویسی ۲,٠۴٠ ۲,٠۴٠
  ٠
  ۲,٠۴٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۴۲,۲۶۱ ۴۳,۱۹۹
  ۵
  ۱,٠۳۷,۱۳۲ ۴۴,۴۸۵
 • پتایر ایران‌ تایر ۶۷,٠۸۹ ۷٠,۲۱۳
  ۵
  ۷۸,۴۶۸ ۷٠,۶۲٠
 • پترو گچساران پتروشیمی گچساران ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۷,۷٠٠ ۷,۷۲۲
  ۱.۵۲
  ۶,۴۹۲,۶۸۴ ۷,۸۱۹
 • پترومروارید پتروشیمی مروارید ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • پخش پخش البرز ۵٠,٠٠۳ ۴۹,۹۷۲
  ۴.۵۹
  ۴,۸۱۲,۳۲۷ ۵۲,۴٠۹
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۹٠,۷٠٠ ۸۸,۷۶٠
  ۴.۸۹
  ۲,۱۹۳,۸۲۵ ۸۶,۴۶۹
 • پذیره-بهشت پذیره- آینده سازان بهشت پارس ۱,۴٠٠ ۱,۴٠٠
  ٠
  ۱,۴٠٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۵,۸۳۹ ۳۶,۹۵۲
  ۵
  ۵۴۲,۲۹۳ ۳۷,۷۲۵
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۸,۱۹٠ ۸,۵۲۳
  ۵
  ۱,۲۶۶,۳۳۴ ۸,۶۲۱
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۵,۳۸٠ ۴۷,۲٠٠
  ۵
  ۲,۳۹۹,۲۵۷ ۴۷,۷۶۸
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳٠,۴۶۶ ۳٠,۵۲۸
  ۵
  ۱,۵۲۴,۸۲۱ ۳۲,٠۶۹
 • پکویر کویر تایر ۱۹,۱۳۳ ۱۹,۹۶۳
  ۵
  ۴۱۶,۸۸۳ ۲٠,۱۳۹
 • پلاسک پلاسکوکار ۱٠,۸۲۹ ۱۱,۳۵۸
  ۴.۹۹
  ۳٠٠,۹۷۱ ۱۱,۳۹۸
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۴۲,۴۷۴ ۴۲,۴۷۴
  ۵
  ۱,۴۷۴,۸۲۹ ۴٠,۴۵۲
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۴٠,۸۳۶ ۴۱,۹۸۸
  ۵
  ۵۲۲,۸٠۴ ۴۲,۹۸۵
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۷,۹۴۸ ۸,۱۶۷
  ۲.۳۳
  ۵٠,٠۳۴,۱٠۹ ۸,۱۳۸
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۱,۳۲۴ ۱۱,۳۵۹
  ۴.۹۹
  ۱۲,۴۷۹,۷۳۸ ۱۱,۹۱۹
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۲,۴٠۳ ۲۳,۲۳۲
  ۵
  ۶۱۷,۴۷۴ ۲۳,۵۸۲
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۲۵,٠۷۶ ۲۶,٠۷۱
  ۵
  ۱۸,۸٠٠,٠۸۳ ۲۶,۳۹۵
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۳۳,۷۱۴ ۳۴,۴۸۹
  ۵
  ۱,٠۷٠,۵۳۵ ۳۵,۴۸۸
 • تجارت بیمه تجارت نو(۵٠% پرداخت شده) ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۵٠٠
 • تست نماد تستی ۱ ۹۸٠
  ۹۹.۹
  ۹۸٠
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۷٠۸,۳۴۳ ۷٠۸,۳۴۳
  ۵
  ۱۵۹ ۶۷۴,۶۱۳
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۷۱۱,٠۷۲ ۷۱٠,۷۹۴
  ۵
  ۷۱۵ ۶۷۷,۲۱۲
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۷۱۴,۲۸۱ ۷۱۴,۲۸۱
  ۵
  ۱,۳۹۷ ۶۸٠,۲۶۸
 • تعاون بیمه تعاون ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۸۷,۹۹۹ ۸۷,۹۹۸
  ۴.۶۵
  ۱,۷۱۱,۱۹۸ ۸۴,٠۸۷
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۲,۹٠۹ ۴۱,۹۱۱
  ۵
  ۷۵۲,۴۷۵ ۴٠,۸۶۶
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱۵,۵۳۶ ۱۶,۲۳۶
  ۵
  ۹٠,۵۵۵,۸۴۶ ۱۶,۳۵۳
 • تکنو تکنوتار ۱۶,۷۴٠ ۱۶,۸۹۸
  ۲.۸۷
  ۶,۷۴۹,۱۵۹ ۱۶,۲۷۳
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۸۶,۴۱٠ ۸۸,۷۹۹
  ۵
  ۲۴۷,۸۹۵ ۹٠,۹۵۷
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۱۷,۸۶٠ ۱۸,۶۷۶
  ۴.۹۹
  ۳۵۹,۶۵۳ ۱۸,۷۹۹
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۹,۸۴٠ ۱٠,۲۵۹
  ۳
  ۹٠,۴۹۵,۹۱۵ ۱٠,۱۴۴
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۹,۵۲۱ ۹,۶۵۵
  ۵
  ۳۲,۱۷۳,۷۷۵ ۱٠,٠۲۲
 • توریل توکاریل ۲۱,۲۴۹ ۲۱,۵۲۴
  ۵
  ۸,۶۸۵,۷۱۳ ۲۲,۳۶۷
 • تولیددارو تولیددارو ۴,۳۶۳ ۴,۳۶۳
  ٠
  ۴,۳۶۳
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۵۶,۵۳۲ ۵۶,۶۶۴
  ۵
  ۲,۶۸٠,۲۶٠ ۵۹,۵٠۷
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱۹,۳۱۵ ۱۸,۶۷۲
  ۵
  ۸۴۶,۳۱۱ ۱۸,۳۹۶
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۶,۶۴۶ ۶,۸۹۹
  ۴.۹۹
  ۸۴,۶۹۶,۹٠۴ ۶,۹۹۵
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۱,۹۲۳ ۱۲,۲۷۶
  ۵
  ۱,۷۲۷,۲۴٠ ۱۲,۵۵٠
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۶,۶۵۲ ۱۷,۳۷۷
  ۵
  ۴۸۱,۱۶۱ ۱۷,۵۲۸
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۹,۸۷۶ ۱٠,۱۵۷
  ۴.۹۹
  ۲,۶۳۲,۷۷۶ ۱٠,۳۹۵
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۵,۸۳۸ ۱۵,۸۵۱
  ۵
  ۲,۹۲٠,۹۱۹ ۱۶,۶۷۱
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۸,۴۳۵ ۸,۷۳۷
  ۴.۹۹
  ۲٠,۲۸۹,٠۲۶ ۸,۸۷۸
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۱,۸۴٠ ۱۲,٠۳۸
  ۱.٠۱
  ۵,۴۲۳,۳۴۳ ۱۱,۹۶۱
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱۶,٠۳٠ ۱۶,٠۳٠
  ۵
  ۵,۱۴۷,۴۵۷ ۱۵,۲۶۷
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۸,٠۴۳ ۸,٠۹۷
  ۵
  ۱٠,۸۴۲,۵٠۸ ۸,۴۶۶
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱٠,۳۷۱ ۱٠,۸۵۵
  ۴.۹۹
  ۶,۱٠۲,۲۷۱ ۱٠,۹۱۶
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۶,۹۴۵ ۷,۱۴۴
  ۴.۹۹
  ۴,٠۲۵,۸٠۸ ۷,۳۱٠
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱۷,۸۸۱ ۱۷,۸۸۱
  ۵
  ۱۳,۶۱۶,۷۳۷ ۱۸,۸۲۲
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,۸۵۶ ۷,۱۲۱
  ۲.۹۳
  ۴٠,۵۲۴,۹۳۸ ۷,٠۶۳
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱٠,۸۲۷ ۱۱,۳۳۷
  ۴.۹۹
  ۴۵۲,۱۴۱ ۱۱,۳۹۶
 • جم پتروشیمی جم ۲۸,۱۵۶ ۲۸,۳۱۳
  ۵
  ۴,۸۴۷,۱۳۳ ۲۹,۶۳۷
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۵۷,۷۷۷ ۵۸,۲۸۱
  ۵
  ۷۶٠,۶۴۳ ۶٠,۸۱۷
 • چافست افست‌ ۲۵,۳۳۲ ۲۶,۵۳۲
  ۵
  ۱۸۵,۲۵۸ ۲۶,۶۶۵
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۴,۴۶۹ ۲۴,۴۶۹
  ۵
  ۱,۹۸۴,۹۳۷ ۲۵,۷۵۶
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۷,۸۸۵ ۷,۷۷۳
  ۴.۹۹
  ۴,۸۵۹,٠۴۲ ۷,۵۱٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۲۵,۲۸۴ ۲۵,۲۳۹
  ۱٠.۲۵
  ۷۸,۲۵٠,۲۲۹ ۲۲,۹۳۴
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۱۳٠,٠٠٠ ۱۲۸,۸۶۱
  ٠.۸۸
  ۱۲۸,۸۶۱
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۸,۴۹۴ ۳۹,۵۳۷
  ۵
  ۵۷۶,٠۷۹ ۴٠,۵۱۹
 • حآسا آسیا سیر ارس ۲۲,۳۶۷ ۲۲,۴۵۵
  ۵
  ۲,۱۲۹,۳۱۱ ۲۳,۵۴۴
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۴۵,۸۸۸ ۴۳,۸۳۴
  ٠
  ۴,۷۸۲,۷۳۸ ۴۵,۸۸۹
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۴,۴۵۶ ۳۶,٠۷٠
  ۵
  ۱۴۷,۹۴۸ ۳۶,۲۶۹
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۹,۹۷۴ ۲٠,۵۸۶
  ۵
  ۹۵۲,٠۷۱ ۲۱,٠۲۵
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲٠,۸۷۱ ۲۱,۷۸۵
  ۵
  ۳۷۱,۳۶۴ ۲۱,۹۶۹
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۸,۱۲۴ ۲۸,۲۷۴
  ۵
  ۱,۵۷۶,۵۲۷ ۲۹,۶٠۴
 • حذف -آرین بانک الکترونیکی آرین ۱,۲۱۳ ۲,٠٠٠
  ۳۹.۳۵
  ۲,٠٠٠
 • حریل ریل پردازسیر ۵,۷۸۳ ۵,۹۲۶
  ۴.۹۹
  ۴,۱۲۷,۳۹۲ ۶,٠۸۷
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۳,٠۵٠ ۱۳,۳۷۳
  ٠.۳۲
  ۵,۲۳۱,۷۹۵ ۱۳,٠٠۸
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۴۵,٠۳۸ ۴۶,۵۴۴
  ۵
  ۴۷۴,۱۹۸ ۴۷,۴٠۸
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۷,۶۵٠ ۷,۸۹۳
  ۴.۹۹
  ۲۳,۲۷۳,۱۷۳ ۸,٠۵۲
 • حفاری حفاری شمال ۱۲,۴۵۳ ۱۲,۴۷۶
  ۵
  ۲۶,۸٠۳,۷۶۱ ۱۳,۱٠۸
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳٠,۹۵۵ ۳٠,۵۸۱
  ۵
  ۸٠,۳۶۳,۱۴۴ ۲۹,۴۸۱
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۸,۴۱۵ ۸,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳٠۳,۸۷۱ ۸,۸۵۷
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۴,۶٠۵ ۲۴,۸۷۸
  ۵
  ۲۱,۸۵۱,۲۸۹ ۲۵,۸۹۹
 • خاورمیانه بانک خاورمیانه ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱۲,۷۵۷ ۱۳,۱۴۵
  ۵
  ۱,۶۸۴,۹۲۵ ۱۳,۴۲۸
 • خپارس پارس‌ خودرو ۷,٠۵٠ ۷,۳۱۷
  ۵
  ۲,۵۵۶,٠۷۴ ۷,۴۲۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۹۵,۵٠۵ ۱٠٠,۱۵۳
  ۴.۹۸
  ۳۶,٠۹۹ ۱٠٠,۵۱۵
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۴,۳۸٠ ۲۵,۵۱۴
  ۵
  ۲۲۳,۶۴۴ ۲۵,۶۶۳
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۹۳,۹۶۸ ۹۵,۶۵۱
  ۵
  ۳۵۹,۳۶۸ ۹۸,۹۱۳
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۲۲,۸۹۷ ۲۲,۸۹۷
  ۵
  ۱۲,۲۱۲,۲۶۷ ۲۱,۸٠۷
 • خچرخش چرخشگر ۱۴,٠۸۸ ۱۴,۷۸۹
  ۵
  ۱۸۲,۶۵۹ ۱۴,۸۲۹
 • خدیزل بهمن دیزل ۳۲,۸۹۲ ۳۲,۸۹۷
  ۵
  ۴,٠۵۴,۸۴۵ ۳۴,۶۲۳
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۵۱,۹۳٠ ۵۳,۲۸۷
  ۵
  ۵۱۱,۶۴۹ ۵۴,۶۶۳
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۵,۷۱۶ ۵,۷۹۲
  ۴.۹۹
  ۵,۹۵۵,۲۵۷ ۶,٠۱۶
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۳۹,۷۱٠ ۴٠,۸۳۹
  ٠.۵۸
  ۵,٠٠۴,۲۷۱ ۳۹,۹۴٠
 • خزامیا زامیاد ۱۱,۵۸٠ ۱۱,۶۴۳
  ۳.۸۷
  ۱۳۸,۵۹۳,۱۵۳ ۱۱,۱۴۹
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۱,٠۲٠ ۱۱,۲۴۱
  ۵
  ۲,۵۷٠,٠۷۲ ۱۱,۶٠٠
 • خساپا سایپا ۱,۶۴۲ ۱,۶۴۲
  ۴.۹۸
  ۲۱۸,۷۳۹,۴۲۷ ۱,۷۲۸
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۹,۲۱۱ ۱۸,۶۲۵
  ۵
  ۹۹۱,۴۶۷ ۱۸,۲۹۷
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲۲,۳۹۷ ۲۳,۴٠٠
  ۵
  ۳۱۱,۲۲۷ ۲۳,۵۷۵
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱۸,۲۷٠ ۱۹,٠۹۲
  ۵
  ۳۷۱,۱۷۸ ۱۹,۲۳۱
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۹,۴۸۹ ۱۹,۵۹۸
  ۵
  ۲,۶۷۵,۶۸۹ ۲٠,۵۱۴
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۶۷۴ ۴,۶۸۳
  ۴.۹۸
  ۱۵,۲۸۶,۹۶۶ ۴,۹۱۹
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۸۴,۹۷۷ ۸۵,۲۳۸
  ۱.۷۵
  ۱۷۳,۹۷٠ ۸۶,۴۹۴
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۵۷,۸۹٠ ۵۷,۸۹٠
  ۵
  ۱۵,۷۱۸,۲۳۹ ۶٠,۹۳۶
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۲۲,۵٠٠ ۲۳,۲۸۲
  ۳.۳۵
  ۲,۵۴۸,۲۱۲ ۲۳,۲۷۹
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۹,۷۶۳ ۱٠,٠٠۳
  ۴.۹۹
  ۲,۵٠۷,۴۲۱ ۱٠,۲۷۶
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۲,۲۸۷ ۱۲,۸۷۱
  ۴.۹۹
  ۳۶۴,۹٠۳ ۱۲,۹۳۳
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۲۴,۹۴۶ ۲۵,۹۵۹
  ۵
  ۴۱۵,۳۱۴ ۲۶,۲۵۸
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱,۳۷۸ ۱,۳۸٠
  ۴.۹
  ۳,٠۵۱,۶۳٠,۴۶۳ ۱,۴۴۹
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۲,۶۲۸ ۱۳,۱۹۴
  ۵
  ۵۳۳,۵۷۸ ۱۳,۲۹۲
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴۴,۴۹۸ ۴۴,۸۶۵
  ۵
  ۹۳۷,۵۹۶ ۴۶,۸۴٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۶۱,۷۶۳ ۶۲,۴۲۸
  ۵
  ۵۸۴,۲۱۲ ۶۵,٠۱۳
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۷,۲۱۸ ۲۸,۲۵۴
  ۵
  ۵۳۳,۳۷۸ ۲۸,۶۵٠
 • دالبر البرزدارو ۲۶,۷٠۱ ۲۶,۷٠۱
  ۵
  ۳,۷۵۶,۸۴۲ ۲۸,۱٠۶
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲٠,۶۵۱ ۲۱,۲۱۸
  ۵
  ۱,٠۷۷,۵۷۸ ۲۱,۷۳۷
 • دانا بیمه دانا ۸,۷۲۹ ۹,۱٠۸
  ۵
  ۹۳٠,۶۳٠ ۹,۱۸۸
 • داوه داروسازی آوه سینا ۳۴,۵۸۵ ۳۴,۹۹۵
  ۵
  ۲,۲۹۱,۱۴۸ ۳۶,۴٠۵
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۲٠,۸۹۱ ۲۱,۶۴۱
  ۵
  ۶۹٠,۴۵۵ ۲۱,۹۹٠
 • دپارس پارس‌ دارو ۹۷,۳۶۲ ۹۸,۱۶۲
  ۵
  ۴۴۳,۷۹۴ ۱٠۲,۴۸۶
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۳,۸۲٠ ۴۳,۸۷۵
  ۵
  ۱,۲۴۵,۸۱۲ ۴۶,۱۲۶
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۵۷,٠٠٠ ۵۷,۹۷۷
  ۳.۹۶
  ۱,۷٠۲,۳۸۸ ۵۹,۳۵٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۴٠,۹۹۹ ۴۲,۶۲۶
  ٠.۶۲
  ۸٠,٠۹۴,۷۸۶ ۴٠,۷۴۵
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۶,۳۹۳ ۳۷,۴٠۱
  ۵
  ۸۶۵,۹۹۶ ۳۸,۳٠۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۶,۱۹۹ ۲۷,۵٠۹
  ۵
  ۸۹,۳٠٠ ۲۷,۵۷۷
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۶۳,٠۳۱ ۶۳,۵۴۶
  ۵
  ۶۹۷,٠۲۸ ۶۶,۳۴۸
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۴۶,۶۹۱ ۴۸,٠۶۷
  ۵
  ۴۲۹,۱۶٠ ۴۹,۱۴۸
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۷,۷٠۶ ۱۸,۵۳۳
  ۵
  ۲۹۸,۶۶۷ ۱۸,۶۳۷
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۲۴,۳۱۳ ۲۴,۳۱۳
  ۵
  ۲,٠۹٠,۱۳۶ ۲۵,۵۹۲
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۸,۷٠٠ ۱۸,٠۳۳
  ۱.٠۴
  ۹,۷۷۳,۸۱۶ ۱۸,۸۹۶
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۲۱,۳٠۳ ۲۱,۳۴۳
  ۵
  ۲,۴٠۵,۹۱۲ ۲۲,۴۲۴
 • دسبحان سبحان دارو ۲۳,۴٠۵ ۲۳,۴٠۹
  ۵
  ۳,۷۵۶,۲۵۲ ۲۴,۶۳۶
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۴۳,۸۷۳ ۴۳,۸۷۴
  ۵
  ۱,۳۸۴,۸٠۸ ۴۶,۱۸۲
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۴۶,٠۱۴ ۴۸,۳۱۲
  ۵
  ۵۱,۴۷۶ ۴۸,۴۳۵
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۵۶,۸۹٠ ۵۷,۱۷۵
  ۵
  ۱,۱۱۲,۱٠٠ ۵۹,۸۸۴
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۹۳,٠٠۹ ۹۳,٠٠۹
  ۵
  ۶۵٠,۲۷٠ ۹۷,۹٠۴
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۹,۳۱۱ ۳٠,۷۶٠
  ۵
  ۹۷,۸۵۲ ۳٠,۸۵۳
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۴۶,۲٠۴ ۴۶,۳۱۸
  ۵
  ۱,۳۱۹,۹۷۲ ۴۸,۶۳۵
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲۵,٠۲٠ ۲۵,۵۷۲
  ۳.٠۸
  ۴,۹۱۸,۶۷۱ ۲۵,۸۱۶
 • دکیمی کیمیدارو ۲۶,۸۵٠ ۲۷,۹۱۳
  ۵
  ۵۴۳,۳٠۲ ۲۸,۲۶۳
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱٠۶,۲۱۲ ۱٠۸,۳۶۳
  ۵
  ۱,٠۳۴,۲۹۶ ۱۱۱,۸٠۲
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱۹,۵۴٠ ۱۹,۵۴٠
  ۵
  ۲,۹۴۹,۲۴۷ ۱۸,۶۱٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۶۳,۲٠۵ ۶۴,٠۴۸
  ۵
  ۵,۶۸۲,۴۹۷ ۶۶,۵۳۱
 • دی بانک دی ۱۴,۹۱۹ ۱۵,۴٠۶
  ۵
  ۴۷,۷۴۳,۷۹۲ ۱۵,۷٠۴
 • دیران ایران‌دارو ۲٠,۴۳۹ ۲٠,۴۴٠
  ۵
  ۲,۶۳۵,۱٠۳ ۲۱,۵۱۴
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۵,۴۲۸ ۵,۴۶۲
  ۴.۹۹
  ۱۵۵,۶۱۳,٠۳٠ ۵,۷۱۳
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳۴,۴۳۵ ۳۵,۴۷۷
  ۵
  ۱,۱۳۲,٠۸٠ ۳۶,۲۴۷
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۱۵,۳۷٠ ۱۵,۳٠٠
  ۴.۹۹
  ۲۸,۴۶۹,۱۷۳ ۱۴,۶۳۹
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۷,۲۴۶ ۲۸,۳۶٠
  ۵
  ۳۷۵,۵۳۶ ۲۸,۶۸٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱۲,۷۴۲ ۱۲,۸۴۴
  ۵
  ۶,۲۴٠,۱۹۹ ۱۳,۴۱۲
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۲۴,۱٠۱ ۲۴,۱۵٠
  ۵
  ۶,۳۹۹,۹۸۶ ۲۵,۳۶۹
 • رنیک جنرال مکانیک ۳۳,۴۹۴ ۳۴,٠۳۵
  ۵
  ۲,۵۶۵,۱۴۴ ۳۵,۲۵۶
 • ریخته گری تبریز ریخته گری ماشین سازی تبریز ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۴۱,۱۳۵ ۴۲,۷۵۲
  ۵
  ۲۸۵,۴۹۵ ۴۳,۲۹۹
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱٠۶,۱٠۱ ۱٠۶,۸۷۹
  ۴.۷۳
  ۱,۶۳۵,۳۹۲ ۱۱۱,۳۶۸
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴۹,۲۴۲ ۴۹,۳۹۵
  ۵
  ۱,۱۵۹,۶۱٠ ۵۱,۸۳۳
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۶,۵٠٠ ۶۹,۶۶۱
  ۳.۶۳
  ۲۲۵,۸۴۵ ۶۹,٠٠۶
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۳۵,۷۷۳ ۳۷,۷۱۶
  ۵
  ۱٠,٠٠۱,۹۷۲ ۳۷,۶۵۵
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳۹,۱۲۹ ۴٠,۹٠۷
  ۵
  ۳,۸۶۴,۱۴۸ ۴۱,۱۸۸
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۹٠,٠٠۱ ۹۲,٠۸۱
  ۵
  ۳٠۷,۲۹۴ ۹۴,۷۳۷
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۵۵,۷٠۳ ۵۴,۸۲۵
  ۵
  ۳,۷۲۴,۱۲۵ ۵۳,٠۵۱
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۸,۲۸۶ ۲۸,۹۷٠
  ۵
  ۹۱۳,۴۲۸ ۲۹,۷۷۴
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۹,۸۴٠ ۴۱,۷۷۷
  ۵
  ۸۷,۸۵۳ ۴۱,۹۳۶
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۸,۹۷۲ ۲۸,۹۸۶
  ۵
  ۵,۷۸۳,۹۶۶ ۳٠,۴۹۶
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۴۴,۳۶۹ ۴۴,۹٠۷
  ۵
  ۱,۵۱۷,۷۹۹ ۴۶,۷٠۲
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۳۱,۳۸۱ ۳۲,۱۳۱
  ۵
  ۲,۵۵۸,۶٠۷ ۳۳,٠۳۲
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۴۴,٠۹٠ ۴۵,۳۹۳
  ۵
  ۱,۵۸۶,۳۸۸ ۴۶,۴۱٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۹,٠٠٠ ۶٠,۳۸۳
  ۱.۹
  ۷۶۱,٠۳٠ ۶٠,۱۴۱
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۵,۵۸٠ ۱۵,۹۸۲
  ۴.۹۹
  ۴,۸۱۹,۵۵۵ ۱۶,۳۹۹
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵۶,۶۷۸ ۵۹,٠۲۵
  ۵
  ۱۷۱,۶۹۳ ۵۹,۶۶۱
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۲,۱۳۵ ۲۲,۴۵۷
  ۵
  ۵,۷٠۵,۹۵۸ ۲۳,۳٠٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵٠,٠٠٠ ۵۱,۱۱۵
  ٠.۳۵
  ۲۶,۸۵۶,۹۲۱ ۵٠,۱۷۶
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۷۵,۹۵۷ ۷۶,۱٠۸
  ۵
  ۸۱۴,۸۲۹ ۷۹,۹۵۴
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۶,٠۳٠ ۳۷,۷۱۹
  ۵
  ۱۴۱,٠٠۴ ۳۷,۹۲۶
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵۸,۵۵۳ ۵۹,۷۵۹
  ۵
  ۶,۶۶۵,۵۴٠ ۶۱,۶۳۴
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۵,۶۳۴ ۵۷,۸۶٠
  ۵
  ۳٠٠,۳۳٠ ۵۸,۵۶۲
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۴۳,۸۳۱ ۴۴,۵۸۱
  ۵
  ۸۵۴,۹۷۶ ۴۶,۱۳۷
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۱,۳۸۱ ۱۱,۹٠۶
  ۴.۹۹
  ۵٠۱,۶۱۴ ۱۱,۹۷۹
 • سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ۲,۷٠٠ ۲,۷٠٠
  ٠
  ۲,۷٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۴۱,۶۶۸ ۴۲,۶٠۱
  ۵
  ۶۲۵,۶۸۹ ۴۳,۸۶۱
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۷٠,۶۲۳ ۷۳,۱۳۹
  ۵
  ۲۶۳,۷۶۸ ۷۴,۳۳۹
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۱,۵٠۱ ۲۲,۲۹۲
  ۵
  ۶۹۵,۱۷۲ ۲۲,۶۳۲
 • سخوز سیمان خوزستان ۱۸,۸۹٠ ۱۸,۷٠٠
  ۵
  ۲٠,۳۶۳,۷٠۵ ۱۷,۹۹۱
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۸,۶۲۹ ۱۹,۴۱٠
  ۵
  ۵٠۶,۶۶۶ ۱۹,۶٠۹
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۳,۵۳۱ ۳۵,۲۷۹
  ۵
  ۱۲,۹۲۲ ۳۵,۲۹۵
 • سدور سیمان‌ دورود ۱٠,۸۹۹ ۱۱,۴۵۲
  ۴.۹۹
  ۱۴۹,٠۷۱ ۱۱,۴۷۲
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۱٠,٠۱۲ ۱٠,٠۵۸
  ۴.۹۹
  ۶,۶۷٠,۳۶۵ ۱٠,۵۳۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۵,۱۸۳ ۱۵,۵۵۶
  ۵
  ۱,۶٠۹,۶۶۵ ۱۵,۹۸۲
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۹,۴۴۳ ۹,۷۳۹
  ۵
  ۱,۹۳۱,۵۵۹ ۹,۹۴٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۱,٠۴۹ ۱۱,۵٠۳
  ۵
  ۲,۴٠۵,۵۲۸ ۱۱,۶۳٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۸۱,۵٠۶ ۸۴,۳۶۲
  ۵
  ۲۶۷,٠٠۷ ۸۵,۷۹۵
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۸,۳۱۷ ۱۸,۱٠۷
  ۵
  ۲,۲۲۷,٠۸۸ ۱۷,۴۴۵
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۱,۴۹۸ ۲۱,۹۶٠
  ٠.۷۴
  ۴,٠۷۹,۹۹۲ ۲۱,۳۴۱
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۹۴,۲۱۴ ۹۸,۱۴۷
  ۵
  ۱٠۲,۶٠۸ ۹۹,۱۷۲
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۸,۸۱۴ ۱۸,۸۱۴
  ۵
  ۲,۵۹۱,۳۸۹ ۱۹,۸٠۴
 • سفانو سیمان فارس نو ۳٠,۸۱٠ ۳۱,۸٠٠
  ۵
  ۷۴۸,٠۴۳ ۳۲,۴۳۱
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴۶,۵۱۳ ۴۵,۵۲۹
  ۵
  ۱,۷۷۴,۵۷٠ ۴۴,۲۹۹
 • سکرد سیمان کردستان ۱٠,۵۴۸ ۱٠,۷۲۶
  ۵
  ۳,۱۲۲,۹۸۳ ۱۱,۱٠۳
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۸,۲٠۴ ۱۸,۲٠۶
  ۵
  ۳,۳۸۴,۴۴۶ ۱۹,۱۶۲
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۲,۸۷۸ ۱۳,۳۸٠
  ۴.۹۹
  ۹۲۶,۲۲٠ ۱۳,۵۵۵
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۷,۱۸٠ ۱۷,۷۴۷
  ۱٠
  ۳۸,۷۷۵,۳٠۹ ۱۹,٠۸۸
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۵۹,۹۵٠ ۶۱,۷۷۲
  ۴.۹۹
  ۶۷۱,۸۹۵ ۶۳,۱٠٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۵,۳۷۷ ۱۵,۸۵۴
  ۵
  ۱,۳۴۵,٠۲۵ ۱۶,۱۸۶
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۶,۱۷۳ ۲۶,۴۹۶
  ۵
  ۱,۴۸۸,۲۱۲ ۲۷,۵۵٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۹۷۸ ۸,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲٠۷,۹۴۸ ۸,۳۹۷
 • سیستم همکاران سیستم ۱۷,۲۸۹ ۱۷,۶٠۴
  ۴.٠۴
  ۲,۲۲۴,۷۴۴ ۱۸,٠۱۶
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۱,۶٠۹ ۱۲,۱۸۸
  ۵
  ۲۱۴,۹٠۷ ۱۲,۲۲٠
 • سیمرغ سیمرغ ۳۱,۸٠۸ ۳۲,٠۶۷
  ۵
  ۹,۳۷۶,۳٠۱ ۳۳,۴۸۲
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۴,۲۷۹ ۲۴,۳۲٠
  ۵
  ۶,۳۵۶,۱۶۵ ۲۵,۵۵۶
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۷۵,۵۸۷ ۷۵,۵۹۶
  ۵
  ۱,۶۵۲,۹۷۶ ۷۹,۵۶۵
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۷۹,۸۲٠ ۷۹,۹۶۳
  ۵
  ۱,۹۷۹,٠۹۹ ۸۴,٠۲۱
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۳,۴۸۲ ۲۳,۴۸۲
  ۵
  ۸,٠٠۸,۷۸۹ ۲۴,۷۱۷
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۶۷,٠۷۶ ۶۷,۸۲۶
  ۴.۹۹
  ۵۸۱,۲۱٠ ۷٠,۵۹۷
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۶,۱۴۶ ۱۶,۱۶٠
  ۵
  ۱۵۲,۱۱۴,۱۲۷ ۱۶,۹۹۵
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۵۵,۱۹۷ ۵۵,۲۷۹
  ۵
  ۱,۸۹۷,٠۹۱ ۵۸,۱٠۲
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۶,۴٠٠ ۲۷,۴۴۸
  ۱.۷۱
  ۹,۵٠۶,۲۲۹ ۲۶,۸۶٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲٠,۲۲۳ ۲٠,۷۵۴
  ۵
  ۱,۴۷۵,۳٠۴ ۲۱,۲۸۷
 • شپاکسا پاکسان‌ ۳۳,۸٠۱ ۳۳,۹۵۵
  ۵
  ۱,۸۶۸,۱۶۹ ۳۵,۵۸٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۵۷,۳۷۵ ۵۷,۴۳٠
  ۵
  ۶,٠۴۱,۳٠۷ ۶٠,۳۹۴
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱٠,۶۷۳ ۱٠,۷۶۵
  ۴.۹۹
  ۲۴۶,۶٠۷,۳٠۲ ۱۱,۲۳۴
 • شتران پالایش نفت تهران ۱۱,۶۳۴ ۱۱,۶۳۴
  ۵
  ۵۸,۷۷۱,۳۴۳ ۱۲,۲۴۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۴,۶۵٠ ۳۵,۴۵۹
  ۵
  ۸٠۴,٠۹۸ ۳۶,۴۷۳
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۳,۷۲۱ ۳۴,۴۵۱
  ۵
  ۱,۶۲۸,۵٠۶ ۳۵,۴۹۵
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۴,۶۹۳ ۲۳,۹۷۱
  ۵
  ۸۶۳,۴٠۷ ۲۳,۵۱۸
 • شراز پالایش نفت شیراز ۷۸,۵۶۹ ۸٠,۵۶۲
  ۵
  ۳٠۵,۱۶۸ ۸۲,۷٠۴
 • شرانل نفت ایرانول ۲۸,۹۸۱ ۲۹,۲۹۲
  ۵
  ۱,۶۶۱,٠٠۱ ۳٠,۵٠۶
 • شسپا نفت سپاهان ۲۱,۱٠۱ ۲٠,۹۲۱
  ۲.۸۳
  ۴۵,۳۴۴,۹٠۱ ۲٠,۵۲۱
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۳,۷٠۹ ۱۳,۷٠۹
  ۵
  ۲۷,۹۲۷,۵۲۹ ۱۴,۴۳٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۷۵,۴۸۱ ۱۷۵,۴۸۱
  ۵
  ۳۸۴,۳٠۹ ۱۶۷,۱۲۵
 • شصدف صنعتی دوده فام ۳۱,۴۸۸ ۳٠,۳٠۵
  ۵
  ۳۵۲,۹۸۷ ۲۹,۹۸۹
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۳۵,۸۵٠ ۳۷,۶٠۳
  ۱.۳۷
  ۷,۷۷۸,۴۱٠ ۳۶,۳۴۷
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۴۸,۹۵۳ ۴۹,۱٠۷
  ۵
  ۱,۸۶۸,۱۲۲ ۵۱,۵۲۹
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۳۶,۲۶۸ ۳۶,٠۷٠
  ۵
  ۷,٠۲۴,٠٠۲ ۳۴,۵۴۱
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱۷۳,۹۴۶ ۱۷۴,۲۵۹
  ۵
  ۱,۷۴۵,۹۶۸ ۱۸۳,۱٠۱
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۸۱,۵۹۹ ۸۳,۱۳۲
  ۱.٠۳
  ۲,۴۴۷,۳۲۹ ۸٠,۷۶۴
 • شکلر نیروکلر ۳۷,۶۹۷ ۳۸,٠۷۴
  ۵
  ۳,۷۴۴,٠۵۳ ۳۹,۶۸۱
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲٠۸,۱۱٠ ۲٠۸,۱۱٠
  ۵
  ۳۸,۴٠٠ ۱۹۸,۲٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۳۳,۳۴۶ ۳۳,۳۷۷
  ۵
  ۲,۳۷۷,۵۳۴ ۳۵,۱٠۱
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۱۵۳ ۱٠,۴۵۷
  ۶.۴۴
  ۸۲,۵۱۵,۱۴۳ ۱٠,۸۵۲
 • شلعاب لعابیران‌ ۳۵,۹۶۴ ۳۵,۷۶۷
  ۵
  ۴,۱۳٠,۶۷٠ ۳۴,۲۵۲
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۳۵,۴۹۹ ۳۶,۱۶۶
  ۲.۱۳
  ۴,۸۵٠,۹۱۲ ۳۴,۷۶٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۴۴,۲٠۷ ۴۴,۲٠۹
  ۵
  ۱,۸۲۸,۷٠٠ ۴۶,۵۳۳
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۳٠,۹۷۴ ۳٠,۷۱۱
  ٠.٠۴
  ۱,۳۷۴,۸۷۷ ۳٠,۹۶۳
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲٠,۷۵۷ ۲٠,۸۱۴
  ۵
  ۱۳,۷۳۳,۹۷۴ ۲۱,۸۴۹
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۲٠,۸۹۸ ۲۱,۴٠٠
  ۳.۴۱
  ۶۲,۸۵۲,۵۵۹ ۲۱,۶۳۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۳,۷۲٠ ۴۴,۶۷٠
  ۵
  ۷۲۵,۶۹٠ ۴۶,٠۲۱
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۹,٠۹۴ ۱۹,۵۵۷
  ۵
  ۱,۳۱۶,۱۹۶ ۲٠,٠۹۸
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۷,٠۲۸ ۲۷,۱۸۶
  ۵
  ۳,۴۹۹,۹۲۲ ۲۸,۴۵٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷۳,۴۵۲ ۷۳,۴٠۷
  ۵
  ۱,۳٠۴,۵۱۳ ۶۹,۹۵۵
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۶۸,۶۳۹ ۶۸,۵۸۱
  ۵
  ۸۴۱,۷۹۷ ۶۵,۳۷۱
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۲,۵۲٠ ۱۲,۱٠۱
  ۵
  ۱,۲۶۳,۶۵۳ ۱۱,۹۲۴
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۳,۶۳۸ ۱۳,۶۳۸
  ۴.۹۹
  ۵,۵۲۴,۱۵۷ ۱۴,۳۵۵
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۹,۵۲۴ ۵۱,۷۶۸
  ۵
  ۱۲۸,۹٠۴ ۵۲,۱۳٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱٠۹,۷۸۴ ۱۱۵,۴۹۶
  ۵
  ۴,۹۷۴ ۱۱۵,۵۶۲
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۲۹,۶٠۵ ۱۲۶,۶۴۷
  ۲.۳۴
  ۱۲۶,۶۴۷
 • غدیس پاکدیس ۵۲,۷۲۹ ۵۳,۵۱۷
  ۵
  ۶۴۱,۳۳٠ ۵۵,۵٠۴
 • غسالم سالمین‌ ۱۳,۵۳۹ ۱۳,۵۳۹
  ۵
  ۳,۴۳۳,۲۶۲ ۱۴,۲۵۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۳۶,۸٠۱ ۳۶,۷۹۸
  ۵
  ۲,۲۶۲,۵۲۹ ۳۵,٠۴۹
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۱٠۶,۸۹۹ ۱٠۶,۸۸۸
  ۵
  ۱,۱۱۷,۵۷۶ ۱٠۱,۸٠۹
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۶,۷۱۴ ۳۶,۵۲۳
  ۵
  ۲,۶۵٠,۳۷۴ ۳۴,۹۶۶
 • غشهد شهد ایران‌ ۱۶,٠۵۳ ۱۶,٠۵۳
  ۴.۹۹
  ۱,۳۴۷,۵۴۵ ۱۶,۸۹۷
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳۳,۹۹٠ ۳۴,۷۷٠
  ٠.۲۵
  ۴۲,۸۹۴,۵۹۸ ۳۴,٠۷۶
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۶,۱۸۷ ۱۶,۴۹۸
  ۴.۹۹
  ۱,۸۶٠,۵٠۹ ۱۷,٠۳۸
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۹,۹۶۲ ۴٠,۳۳۴
  ۵
  ۲,۷۷٠,۸۱٠ ۴۲,٠۶۵
 • غگز گز سکه ۱۳,۶۵۱ ۱۳,۶۵۱
  ۵.٠۱
  ۱٠٠,٠٠٠ ۱۳,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۷,۹۵۵ ۷,۹۵۵
  ۴.۹۹
  ۱۳,۸۴۳,٠٠٠ ۸,۳۷۳
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۹۸,۱۵۹ ۱٠٠,۱۷۷
  ٠.۹۶
  ۳۹۹,۵۴۹ ۹۹,۱٠۶
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۷۹,۲۹٠ ۷۸,۵۶٠
  ۳.۱۴
  ۱,۳۴۶,۶۹۵ ۸۱,۸۵۸
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۳,۳۴۳ ۱۲,۷۳۹
  ۵
  ۱۹۴,۳۶٠ ۱۲,۷٠۸
 • غمارگ مارگارین‌ ۴۲,۲۵۱ ۴۴,۴۵۸
  ۳.۶۵
  ۲۵,۴۱٠,۱۲۳ ۴۳,۸۵۲
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۱۶,۵۶۲ ۱۲۲,۱۲۷
  ۵
  ۳۷,۵۵۵ ۱۲۲,۶۹۶
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۲۴,۱۱۱ ۲۵,٠۶۵
  ۵
  ۴۸۷,۶۱۹ ۲۵,۳۷۹
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۳۲,۳۷۱ ۳۲,۵٠۲
  ۵
  ۱۷,۷۷۹,۲٠۶ ۳۴,٠۷۴
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۲۱,۱۸۲ ۲۱,۱۸۲
  ٠.٠۱
  ۸۵٠,٠٠٠ ۲۱,۱۸۴
 • غویتا ویتانا ۷۲,۴۴۵ ۷۲,٠۸۴
  ۱٠.۲۵
  ۵,۸۷۶,۵۲۲ ۶۵,۷۱۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۳۸,۹۳۹ ۴٠,۸٠٠
  ۵
  ۲۵,۹۵۳,۹۹۶ ۴٠,۹۸۸
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۳۹۲
  ۷.۸۴
  ۱۴,۳۷۸,٠۶۱ ۱۲,۱۶۴
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۳,۷٠۵ ۱۳,۷۲۹
  ۵
  ۲۴,۱٠۷,۴۵۳ ۱۴,۴۲۶
 • فاسمین کالسیمین‌ ۳۳,۴۲۹ ۳۳,۸۷۲
  ۵
  ۲,۶۸۸,۸۴٠ ۳۵,۱۸۸
 • فاما صنعتی‌ آما ۲۹,۸۹۷ ۳٠,۹٠۲
  ۵
  ۵۶٠,۳۶۴ ۳۱,۴۷٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۹,۶۴۱ ۲٠,۵۹۲
  ۵
  ۱۹٠,۱۶۲ ۲٠,۶۷۴
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵۱,۸٠٠ ۵۲,۱۱۹
  ۴.۵۵
  ۱۴,۴۷۶,۵۱۴ ۵۴,۲۷۲
 • فپنتا سپنتا ۱۸۷,۱۵٠ ۱۹۵,۸۳۳
  ۵
  ۲۹,۸۷٠ ۱۹۶,۹۹۹
 • فجام جام‌دارو ۴۵,۷۵۲ ۴۷,۱۹۸
  ۵
  ۴۳۹,۱۶۳ ۴۸,۱۶٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳۷,۴٠۳ ۳۷,۸۳۸
  ۵
  ۲,۱۸۱,۶۷۱ ۳۹,۳۷۱
 • فخاس فولاد خراسان ۲۸,۴۸۸ ۲۹,۵٠۷
  ۵
  ۱,۲۹۷,۵۵۱ ۲۹,۹۸۷
 • فخوز فولاد خوزستان ۲٠,۵٠۷ ۲٠,۶۲۴
  ۵
  ۱۴,۹٠۲,۹۵۱ ۲۱,۵۸۶
 • فرابورس فرابورس ایران ۱٠۴,۹۲۵ ۱٠۶,۹۷۶
  ۵
  ۳۵۲,٠۴٠ ۱۱٠,۴۴۷
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۳,۱۹۸ ۲۳,۸۲۲
  ۵
  ۱,۸۸۲,٠٠۳ ۲۴,۴۱۸
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲۳,۵۱۵ ۲۳,۷۲۳
  ۵
  ۳,۲۸۱,۲٠۶ ۲۴,۷۵۲
 • فروی ذوب روی اصفهان ۴۲,۷۴۹ ۴۳,٠۶۵
  ۵
  ۲,۶۷۷,۶۲۹ ۴۴,۹۹۸
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۶,۱۳۶ ۲۶,۴۲۹
  ۵
  ۱,۴۸۶,۸۴٠ ۲۷,۵۱۱
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۷,۵۱۳ ۲۷,۵۳۳
  ۵
  ۱,۹۳۱,۱۷۵ ۲۸,۹۶۱
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۴,٠۱۵ ۳۳,۸۳۱
  ۵
  ۸,۱۲۴,۲۸٠ ۳۲,۳۹۶
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۹۵,۹۴۹ ۹۶,٠۲۵
  ۵
  ۶۹۷,۱۵۷ ۱٠٠,۹۹۸
 • فلامی لامیران‌ ۸۸,۶۶۹ ۹٠,۴۶۶
  ۱.۸
  ۷۵۱,۳۹۵ ۸۷,٠۹۸
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۶,۱۳۱ ۲۷,۲۳۵
  ۵
  ۳۵۸,۸۸۷ ۲۷,۵٠۶
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۱٠,۹٠٠ ۱٠,۹٠٠
  ٠
  ۱۴٠,٠٠٠ ۱٠,۹٠٠
 • فمراد آلومراد ۵۸,۵۷۶ ۶٠,۸۶۴
  ۵
  ۲٠۸,٠۷۸ ۶۱,۶۵۸
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۱۲,۴۷۸ ۱۲,۵۳۴
  ۴.۹۹
  ۸۳,۳۵٠,٠٠۲ ۱۳,۱۳۴
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۲۶,۵۱۶ ۲۵,۹۶۵
  ۵
  ۱,۱۲۲,۹۹۳ ۲۵,۲۵۴
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۷۳,۵۷۶ ۷۱,۶۴۳
  ۵
  ۴۲۷,۶۱۱ ۷٠,٠۷۳
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۸,۳۷۱ ۸,۳۸۵
  ۴.۹۹
  ۳۵۵,۱۶۸,۵۸۷ ۸,۸۱۱
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۷,۴۷۶ ۱۷,۸۷۲
  ۵
  ۱,۶۶۲,۴۸۴ ۱۸,۳۹۵
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۲۵,۱٠۳ ۲۵,۷۶۲
  ۵
  ۹۱۹,۸۵۸ ۲۶,۴۲۴
 • قاسم قاسم ایران ۷۵,۷۵٠ ۷۵,۶۱۹
  ٠.۶۵
  ۲,۷۱۷,٠۶۴ ۷۵,۲۶۴
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹۱,٠۴۵ ۹۵,۴۲۵
  ۵
  ۸۴,۹۱٠ ۹۵,۸۳۶
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۷۷,۷۶٠ ۷۷,۳۳۱
  ۵
  ۱۵,۵۶۶,۴۲۹ ۷۴,٠۵۸
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۵۳,۱۲٠ ۵۵,۲۴۴
  ۵
  ۲۲۶,۸۲۴ ۵۵,۹۱۵
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵۵,۷۶۵ ۵۵,۸٠۱
  ۵
  ۳,۸۱۵,۸۲۱ ۵۸,۶۹۹
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۹,۸۳۳ ۳۱,٠۲۸
  ۵
  ۳۷۶,۹۲۴ ۳۱,۴٠۳
 • قشکر شکرشاهرود ۳۴,۱۱۹ ۳۴,٠۴۷
  ۵
  ۱,۷۴۱,۷۳۱ ۳۲,۴۹۵
 • قشهد شهد ۲۴,۶۹۸ ۲۵,۷۷۹
  ۵
  ۳۳٠,۶۹۵ ۲۵,۹۹۷
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۴۱,۱۵۴ ۴۱,۶۷۳
  ۵
  ۸۸۸,۱۴۱ ۴۳,۳۲٠
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵٠,۴٠۸ ۱۵٠,۱۲۹
  ۵
  ۱,۲۶۲,۷۶۴ ۱۴۳,۲۴۶
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۹,٠۶٠ ۳٠,۱۲۹
  ۵
  ۶۵۱,۴۵۵ ۳٠,۵۸۹
 • قمرو قند مرودشت‌ ۵۷,۵۴۸ ۵۹,۸۳۸
  ۵
  ۲٠٠,٠۵۱ ۶٠,۵۷۶
 • قنیشا قند نیشابور ۳۳,۹۳۳ ۳۵,۱۳۷
  ۵
  ۴۴۶,۶۹۵ ۳۵,۷۱۸
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۵,۷۸۷ ۴۵,۸۹۵
  ۵
  ۱,٠۵٠,۱۲٠ ۴۸,۱۹۶
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۴,۷۹۱ ۳۴,۷۹۱
  ۵
  ۲,۹۷۱,۸۳٠ ۳۳,۱۳۵
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۴۸,۸۷۱ ۵۱,۱۴۲
  ۵
  ۱۱۱,٠۵۷ ۵۱,۴۴۳
 • کالا بورس کالای ایران ۷۶,۹۴۵ ۷۷,۳۱۵
  ۵
  ۶۷۶,٠۲۱ ۸٠,۹۹۴
 • کاما باما ۷۳,۸۸۶ ۷۳,۸۸۳
  ۵
  ۱٠,۳۴۳,۸۱۶ ۷٠,۳۶۸
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۲,٠۵٠ ۱۲,٠۹۶
  ۵
  ۷,۷۷۱,۱۱٠ ۱۲,۶۸۴
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۶,۴۶۱ ۳۶,۸۷۳
  ۵
  ۲,۶۷۶,۵۳۸ ۳۸,۳۷۹
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۹۸,۹۴۴ ۱٠۶,۹۴۱
  ۹.۷۳
  ۲٠٠,٠٠٠ ۱٠۹,۶٠۷
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۶۱,۱۷۳ ۶۱,۷۴۷
  ۵
  ۱,٠۹۶,۴۲۶ ۶۴,۳۹۲
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴٠,۹٠۱ ۴۲,۲۲۱
  ۴.۹۵
  ۱,۷۷۵,۲۷۹ ۴۳,٠۳٠
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۴۳,۸۲۸ ۴۵,۴۴۸
  ۵
  ۳۳٠,۶۵۸ ۴۶,۱۳۴
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۳۳,۱۳۸ ۳۴,۳۶۸
  ٠.۹۸
  ۱۸,۷۳۷,۶۹۶ ۳۳,۴۶۷
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۹۹,۳۸۸ ۹۹,۹۷۱
  ۵
  ۴۹٠,۸۱۳ ۱٠۴,۶۱۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۳,۸۵۷ ۱۳,۸۵۷
  ۵
  ۸,۹۱۷,۶۴۲ ۱۴,۵۸۶
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۵,۴۴۱ ۱۵,۸۷۴
  ۵
  ۱,۳۹۶,۳۸۱ ۱۶,۲۵۳
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۹۳,۲۵۷ ۹۸,٠۷٠
  ۵
  ۹,۸۷۳ ۹۸,۱۶۵
 • کدما معدنی‌ دماوند ۲۲۸,۴۹۴ ۲۲۵,۱۱۷
  ۵
  ۲,۹۱۵,۸۶۲ ۲۱۷,۶۱۴
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲۳,٠۸۳ ۲۳,٠۵۵
  ۵
  ۵۲,۸۷۴,۸۱۴ ۲۱,۹۸۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۲۸,۲۷۵ ۲۹,۵۷۸
  ۵
  ۲٠۷,۸۱۲ ۲۹,۷۶۳
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۸۲,۶۵۱ ۸۴,۶۷۱
  ۵
  ۲,۲٠۴,۱۸۱ ۸۷,٠٠۱
 • کرمان خودرو گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۸,۹۵٠ ۲۷,۹۷۵
  ۴.۱
  ۱۷,۷۹٠,۵۳۶ ۲۷,۸٠۹
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۲,۵۸۶ ۲۳,٠۲۱
  ۵
  ۱,۲۹۷,۸۱۱ ۲۳,۷۷۴
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۲,٠۹۱ ۴۳,۹۹۸
  ۵
  ۱۵۴,۸۶۹ ۴۴,۳٠۶
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲۹,۷۸۷ ۲۹,۸٠٠
  ۵
  ۱,۸٠٠,۲۸٠ ۳۱,۳۵۴
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۳۶,۹۳۶ ۱۳۷,۳۵۸
  ۵
  ۴۸۵,٠۴۸ ۱۴۴,۱۴۳
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲۷,۹۸۹ ۲۷,۹۸۹
  ۵
  ۹,۶۱۲ ۲۹,۴۶۲
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶۸,۳٠۵ ۷٠,٠۶۴
  ۵
  ۳۷۵,۴۹۷ ۷۱,۹٠٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳۸,٠۶٠ ۳۹,۷٠۲
  ۵
  ۲۲۱,۵۷۸ ۴٠,٠۶۳
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲۲۷,۹۹۹ ۲۳۷,۶۱۴
  ۳.۵۴
  ۷,۳۵۷,۷٠۲ ۲۳۶,۳۵۸
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۸۲,۹۶۸ ۸۱,۶۵۲
  ۵
  ۲,۷۶۶,۶۸۱ ۷۹,٠۱۸
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۴۷,۵۴۵ ۴۷,۶۴۴
  ۵
  ۱,٠۵۸,۴٠۷ ۵٠,٠۴۷
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۲,۴۵۵ ۱۲,۴۶٠
  ۵
  ۱۴,۳۴۱,۵۷۹ ۱۳,۱۱٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۱,۳۶۷ ۴۱,۳۶۷
  ۵
  ۸,۹۷۴,۴۶۸ ۳۹,۳۹۸
 • کلر کلر پارس ۷۶,۷۷۷ ۷۹,۳۷۵
  ۳.۱۲
  ۲,۱۷۶,۷۵۸ ۷۹,۲۴۹
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۷,۳۹۸ ۲۷,۹۶۳
  ۱.۲۸
  ۴,۱۳۸,۵۷۲ ۲۷,٠۵۱
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۹۳,۸۴۱ ۹۳,۸۴۱
  ۵
  ۹۲۳,۹۴۶ ۸۹,۳۷۳
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۳۸,۸۱۲ ۳۸,۷۲٠
  ۵
  ۱,۷۱۸,٠۳۳ ۳۶,۹۶۴
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۵۹,۷۳۴ ۵۹,٠۸۸
  ۵
  ۹۸۴,۱۳۸ ۵۶,۸۹٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۲۲,۸۲٠ ۲۳,۳۴۹
  ۵
  ۱,۹۱۹,۷٠۶ ۲۴,٠۲۱
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۳۶,٠۲۵ ۳۶,۷۴۳
  ۵
  ۸۲۱,۹٠۳ ۳۷,۹۲۱
 • کوثر بیمه کوثر ۲۶,٠٠٠ ۲۶,٠۹۹
  ٠.۲۴
  ۳,۴۵۲,٠۶۴ ۲۶,٠۶۳
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳۶,۶۷٠ ۳۶,۶۷۸
  ۵
  ۳,۵۹۸,۶٠٠ ۳۸,۶٠٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳۶,۸۲۵ ۳۸,۱٠۹
  ۵
  ۴۲۴,۹۷٠ ۳۸,۷۶۳
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۳۸,۸٠۹ ۴٠,۳۳۳
  ۵
  ۲۹۸,۵۲۴ ۴٠,۸۵۱
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱٠٠,۵٠٠ ۱٠۱,٠۲۳
  ۴.٠۸
  ۹,۹۶۲,۶۹۲ ۹۶,۵۶۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۹,۶۵۲ ۱٠,٠۴۵
  ۴.۹۹
  ۱,٠۶۲,۱٠۶ ۱٠,۱۵۹
 • لابسا آبسال‌ ۴۱,۴۵۸ ۴۲,۳۷۹
  ۵
  ۷۳۶,۸۸۴ ۴۳,۶۳۹
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۵۵,۷۶۶ ۵۷,۴۶۵
  ۵
  ۳۹۶,۷۸۴ ۵۸,۷٠۱
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۹۸,۳۶۸ ۹۷,۹۲۸
  ۵
  ۱,۶۱۷,٠۶۳ ۹۳,۶۸۴
 • لخزر پارس‌ خزر ۹۸,۱۱۵ ۱٠۱,۹۹۶
  ۳.۷۶
  ۷۹,۹۱۵ ۱٠۱,۹۵۲
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۷,٠٠٠ ۲۷,۴۵۵
  ۲.٠۵
  ۲,۸۱۵,۵۱٠ ۲۶,۴۵۸
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۲,۳۷۹ ۱۲,۵۲۵
  ۵
  ۵,۱۹۸,۹۴۶ ۱۳,٠۳٠
 • ما بیمه ما ۱۲,٠۸۴ ۱۲,۵۶۶
  ۵
  ۹۲۳,۸۷۷ ۱۲,۷۲٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۳۵,۵۸۱ ۳۶,۴۵۹
  ۵
  ۴,۸۴۴,٠۲۱ ۳۷,۴۵۳
 • مارون پتروشیمی مارون ۸٠,۷۴۲ ۸٠,۷۴۲
  ۵
  ۷,۲۹۱,۱۱۶ ۷۶,۸۹۸
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۱,۹۴۴ ۲۲,۱۸۴
  ۵
  ۷,۷۹۲,۵۴٠ ۲۳,٠۹۸
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۳٠,۴۷۷ ۳٠,۴٠۵
  ۵
  ۶,۶۱۳,۸۵٠ ۲۹,٠۲۶
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۳۱,۹۳۷ ۳۲,۳۲۲
  ۵
  ۴,۶۹۷,۴۵۷ ۳۳,۶۱۷
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳۹,۳۹۷ ۴۱,۶۴۶
  ۵
  ۴,٠۷۷,۲٠۵ ۴۱,۴۷٠
 • ملت بیمه ملت ۱۶,۹۱۸ ۱۷,۲۸۴
  ٠.۸۵
  ۲۸,٠۳۳,۴۷٠ ۱۶,۷۷۵
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۱۳,۴۹۹ ۱۳,۱۱۶
  ۲.٠۹
  ۱۴,۳۹۳,۹۸۱ ۱۳,۷۸۷
 • میهن بیمه میهن ۶,۵۶۶ ۶,۵۶۶
  ۴.۹۹
  ۱۵,٠۱۸,٠۱۹ ۶,۲۵۴
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۶,۲٠۱ ۵,۹٠۶
  ۴.۹۹
  ۳,۴۲۴ ۵,۹٠۶
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۸۶,۴۹۶ ۸۶,۴۹۶
  ۳.۴۴
  ۸۳,۶۱۶
 • نطرین عطرین نخ قم ۱٠۳,۵٠٠ ۱٠۳,۷٠۳
  ۱.٠۱
  ۱,۶۸۵,۱۱۱ ۱٠۴,۵۵۶
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۷۳,۱۴۸ ۷۳,۱۴۸
  ۴.۷۸
  ۶۹,۸۱۳
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۵۳,۳۹۳ ۵۱,٠۷۷
  ۵
  ۸۷,۹۵۲ ۵٠,۸۵۱
 • نوری پتروشیمی نوری ۱٠۶,٠۶۵ ۱٠۶,۹۱۴
  ۵
  ۱,۸۹۴,۷۸۳ ۱۱۱,۶۴۷
 • نوین بیمه نوین ۷,۶۴۷ ۷,۸۷۱
  ۴.۹۹
  ۱۳,۴۹۹,۵۲۱ ۸,٠۴۹
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱۹,۴۵۱ ۱۹,۶۲۵
  ۵
  ۸,۲۱۵,۴۷۲ ۲٠,۴۷۴
 • هجرت پخش هجرت ۶۵,۳۸۳ ۶۶,۸٠۹
  ۵
  ۴۲۱,۹۱۱ ۶۸,۸۲۴
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۹,۴۷۶ ۹,۶۹۷
  ۴.۹۹
  ۱۲,٠۴۶,۱۱۱ ۹,۹۷۴
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۸,۱۹۲ ۲۸,۳۸۹
  ۵
  ۴,۱۲۱,۴۳۱ ۲۹,۶۷۵
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۴,۶۷۵ ۱۵,۳۶۶
  ۵
  ۳۲۱,۵۴۸ ۱۵,۴۴۷
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۹۶,۶۶٠ ۹۵,٠٠۹
  ۵
  ۴۲۳,۲۸۴ ۹۲,٠۵۸
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۶,۵۷۹ ۶,۶۷۸
  ۵
  ۶,٠۸۸,۱۸۶ ۶,۹۲۵
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۸,۵۹۷ ۱۹,۳۵۳
  ۵
  ۱۴,۴۳۲,۹۵۷ ۱۹,۵۷۵
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۲۱,۳۲۸ ۲۱,۳۲۸
  ۵
  ۶,۴۸۸,۶۴٠ ۲٠,۳۱۳
 • وانصار بانک انصار ۲,٠۸۸ ۲,٠۸۶
  ٠.۱
  ۲,٠۸۶
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۴,۳۶۴ ۱۴,۵۲۹
  ۵
  ۳,۷۲۳,۹۹۳ ۱۵,۱۲٠
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۲,۳۳۷ ۱۲,۳۷۳
  ۵
  ۴,۴۴۶,۸۶۶ ۱۲,۹۸۶
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۵,۳۹۴ ۱۵,۴۲۷
  ۵
  ۹,۳۵۷,۳۴٠ ۱۶,۲٠۴
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۷,۲۵۱ ۱۷,۳۱۲
  ۵
  ۲۳,٠۳۸,۱۵۱ ۱۸,۱۵۸
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۱,۶۵۹ ۱,۶۵۹
  ۴.۹۸
  ۹۲,۱۲۵,۷٠۲ ۱,۷۴۶
 • وبملت بانک ملت ۱۵,۹۱۶ ۱۶,۴۱۱
  ۵
  ۲۱۹,۶۴۸,٠۸۲ ۱۶,۷۵۳
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۴,٠۲۷ ۱۴,٠۲۷
  ۵
  ۶,۱۵۶,٠۶۸ ۱۴,۷۶۵
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۱۱,۳۶۳ ۱۱,۴٠۵
  ۵
  ۴,۶۴۴,۴۱۵ ۱۱,۹۶۱
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۷,۷۶۸ ۷,۷٠۳
  ۴.۹۹
  ۲۱,۱٠۶,۷۳٠ ۷,۳۹۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۱,۸۴۱ ۱,۸۵٠
  ۴.۹۶
  ۲۴۶,۲۳۱,۱۴۲ ۱,۹۳۷
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۸,۱۶۹ ۸,۳۷۷
  ۴.۹۹
  ۹۸,۷۲۷,۲۱۸ ۸,۵۹۸
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۷,۹۶٠ ۱۸,٠۹٠
  ۵
  ۲,۳۱۶,۸۵۱ ۱۸,۹٠۵
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۳۵,۵۳۶ ۱۴۱,۲۹۴
  ۵
  ۶۵,۸۲۸ ۱۴۲,۶۶۹
 • وپست پست بانک ایران ۱۳,۵٠۲ ۱۳,۶۶۶
  ۴.۷۶
  ۹,٠۵۹,۹۵۸ ۱۴,۱۷۷
 • وتجارت بانک تجارت ۱,۷۳۸ ۱,۷۳۸
  ۴.۹۸
  ۴۵۲,۴۲۸,٠۴۳ ۱,۸۲۹
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۹,۲٠۸ ۹,۴۱٠
  ۴.۹۹
  ۲,۹۸۸,۱۲۵ ۹,۶۹۲
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۴,٠۳٠ ۱۴,۲۶۱
  ۵
  ۲,۳۲۷,۷۴۹ ۱۴,۷۶۸
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۴,۴۱۹ ۲۴,۸۶۱
  ۵
  ۱,۵۲۱,۷۶۲ ۲۵,۷٠۴
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۴,۳۸۷ ۱۴,۲٠۸
  ۵
  ۲۳,۶۵۴,۶۶۱ ۱۳,۷٠۲
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۶,۲۴۴ ۱۶,۸۵۷
  ۴.۹۹
  ۱٠,۶٠۳,۵۹۷ ۱۷,٠۹۸
 • وثامن شرکت اعتباری ثامن ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱٠,۵٠۴ ۱٠,۵٠۴
  ۴.۹۹
  ۶,۴۲۵,٠۷۹ ۱۱,٠۵۶
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱٠,۲۵٠ ۱٠,۳۷۶
  ۴.۶۶
  ۹,۵٠۲,۵۲۵ ۱٠,۷۵۱
 • ودی بیمه دی ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۵۸۳
  ۹.۷
  ۲,۸۵۱,۵۶۳ ۱۵,۷۲۶
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۹,۵۳۸ ۹,۹۳۷
  ۵
  ۹۲۵,۱۲۵ ۱٠,٠۴٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱۱,۲۷۱ ۱۱,۵۳۵
  ۵
  ۲,۳۷٠,۴۵۷ ۱۱,۸۶۴
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۳۶,۷۲۵ ۳۶,۴۹۹
  ۵
  ۱۲,۲۷۱,۸٠٠ ۳۴,۹۷۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱۱,۲٠۵ ۱۱,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۹,٠٠۶,۶۵۸ ۱۱,۷۹۴
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۹,۶٠۲ ۹,۶٠۸
  ۵
  ۶,۱۸۴,۷۶۴ ۱٠,۱٠۷
 • وسرمد بیمه سرمد ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۶,۸٠۷ ۷,٠۸۲
  ۵
  ۱,۵۸۲,۹۴٠ ۷,۱۶۵
 • وسینا بانک سینا ۸,۴۱۳ ۸,۴۶۸
  ۴.۹۹
  ۱۸,۵۴۴,۲۸۹ ۸,۸۵۵
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۱,۷٠۸ ۱۲,٠۱۲
  ۵
  ۲,۲۶۲,۸۵۹ ۱۲,۳۲۴
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۱,۱۵۸ ۱۱,۱۶۷
  ۵
  ۱۹,۸۸۵,۷۱۵ ۱۱,۷۴۵
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۹,۴۳۷ ۹,۵۲۴
  ۴.۹۹
  ۲۲,۵۳۱,۷۹٠ ۹,۹۳۳
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۸,۱۸۱ ۸,۲۳۱
  ۴.۹۹
  ۶٠,۱٠۲,۲٠۴ ۸,۶۱۱
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۱۴,۶٠٠ ۱۵,٠۷۱
  ٠.۴۷
  ۲۹,۵۲٠,۷۸۲ ۱۴,۵۳۲
 • وکوثر مالی و اعتباری کوثر مرکزی-حذف ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲۴,۶٠۸ ۲۵,۵۴۹
  ۵
  ۵۳۵,٠۷۵ ۲۵,۹٠۳
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۹,۳٠۴ ۹,۴۷۸
  ۴.۹۹
  ۳,۱۶۲,٠۶۱ ۹,۷۹۳
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۶,۳۷۷ ۶,۴۴۲
  ۴.۹۹
  ۵,۷۱۱,۶۶٠ ۶,۷۱۲
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۶,۹۱۲ ۷,٠۷۱
  ۴.۹۹
  ۴,۱۵۸,۶۲۴ ۷,۲۷۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۹,۳۸۱ ۹,۶۲۶
  ۱.۲۶
  ۲٠,۳۷۹,۷۹۸ ۹,۵٠۱
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۹,٠۶۷ ۹,۴۶۶
  ۵
  ۸۳۹,۹۶۷ ۹,۵۴۴
 • ولملت واسپاری ملت ۱۶,٠۹۷ ۱۵,۹۷۵
  ۳.۵۹
  ۹,۳۷۹,۶۸۲ ۱۵,۵۳۹
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱۹,۶۶۷ ۲٠,۳۷۷
  ۵
  ۷۴٠,۶۳۷ ۲٠,۷٠۲
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱٠,۲۲۵ ۱٠,۲۲۷
  ۵
  ۱۲٠,۵۸۶,۴۸۹ ۱٠,۷۶۳
 • ومعلم بیمه معلم ۱٠,۳۱۵ ۱٠,۵۹۸
  ۴.۹۹
  ۲,۲۵۶,۹٠۹ ۱٠,۸۵۷
 • وملل اعتباری ملل ۱۱,۳۹۸ ۱۱,۷۶۳
  ۵.۱۴
  ۱۲,۵۶۷,۱۷۴ ۱۲,٠۱۵
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۱۹٠,٠۷۸ ۱۹٠,٠۸۹
  ۵
  ۳۶٠,۵۸۳ ۲٠٠,٠۸۲
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۲,۲۵۳ ۱۲,۴۳۳
  ۴.۹۹
  ۱۶,٠۱۵,۴۱۳ ۱۲,۸۹۷
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۲,۸۳۹ ۱۲,۸۷۸
  ۴.۹۹
  ۵,٠۳۱,۷۲۱ ۱۳,۵۱۴
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۳۷۸ ۴,۶۴۲
  ۴.۹۹
  ۱۴٠,۹۷۷,۹٠۶ ۴,۶٠۸
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۶,۵۶۷ ۶,۵۶۸
  ۴.۹۹
  ۶,۸۸٠,۲۱۳ ۶,۹۱۲
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲۱,۴٠۶ ۲۱,۱۶۸
  ۵
  ۲,۱۴۷,۳۵۸ ۲٠,۳۸۷
 • وهنر-پذیره گروه توسعه هنر ایران-پذیره ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۱,٠٠٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۲۹,۷۲۱ ۳٠,۲٠٠
  ۵
  ۲,۷۸۲,۳۴۴ ۳۱,۲۸۵