شاخص کل : ۱,۳٠۵,۹۷۹
تغییرات: ۱.۳۷ % ، ۱۷,۶۴۹
حجم معاملات : ۶,۵٠۴,۵۴۵,۵۱۶
ارزش معاملات : ۵۳,۲۷۷,۳۶۹,۳۱۱,۶۴٠
تعداد سهم معاملاتی : ۴۹۵
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۲,٠۴۱ ۱۲,٠۶۹
  ۴.۹۹
  ۵,۴٠۴,۳۴۸ ۱۲,۶۷۴
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۹,۴۶٠ ۱۹,۵۲٠
  ۱.۲۵
  ۹,۵۷٠,۸۷۶ ۱۹,۲۲٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۴٠٠
  ۱.۹۱
  ۲,٠۴۴,۷۹۹ ۱۵,۲۱٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۳٠,۹٠٠ ۳۱,۲۲۴
  ۱.۳۱
  ۲,۵۷۷,۲۲۱ ۳٠,۵٠۱
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۷,۹۳۳ ۸,٠۷۳
  ۴.۹۹
  ۴,۶۱۶,۳۳۵ ۸,۳۵٠
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۲,۸۶۴ ۱۲,۶۴۲
  ۱.۸
  ۹۶۱,۸۷۲ ۱۲,۶۳۶
 • اخابر مخابرات ایران ۱۳,۵۵٠ ۱۳,۴۷٠
  ۲.۶۵
  ۲۷,۷۱۶,۲۸۵ ۱۳,۲٠٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۲,۷۵۸ ۱۲,۷۵۴
  ۵
  ۱۱,٠۴۳,٠۹۵ ۱۲,۱۵۱
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱۶۲,۸۶۲ ۱۶۱,۷٠۶
  ۵
  ۵,۴۶۱,۶۷۶ ۱۵۵,۱٠۷
 • آسیا بیمه آسیا ۲۴,۱۲٠ ۲۴,٠۵٠
  ۴.۹۶
  ۴,۲۸۵,۳۶۴ ۲۲,۹۸٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۹,۵۵۵ ۱٠,٠٠۴
  ۴.۹۹
  ۵۲۹,۱۸۷ ۱٠,٠۵۷
 • افرا افرانت ۵۹,٠۸۹ ۶۲,۱۸۷
  ۵
  ۲,۷۶۸ ۶۲,۱۹۸
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۴,۹۵٠ ۷۴,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷۳۴,۲٠۲ ۷۱,۳۹٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۷٠,٠۸٠ ۷۲,۴۱٠
  ۳.۴۳
  ۶۵,٠٠٠ ۷۲,۵۷٠
 • البرز بیمه البرز ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۸۷٠
  ٠.۳۴
  ۲٠,۹۶۹,۸۲۸ ۱۴,۶۵٠
 • امید تامین سرمایه امید ۱۱,۸۵٠ ۱۱,۹۶٠
  ۴.۹۷
  ۱۲,۵٠۳,٠۵۱ ۱۲,۴۷٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۱,۹٠٠ ۱۱,۸۹٠
  ۴.۹۴
  ۳٠,۵۹۳,۷۸۴ ۱۱,۳۴٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۵۹,۶۳٠ ۳۷۸,۵۵٠
  ۶.۴۱
  ۳۸۴,۲۵٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۸۶,۷۹٠ ۳۸۴,۶۱٠
  ۵
  ۱,۸٠٠,۱۴۷ ۳۶۸,۳۸٠
 • اوان مبین وان کیش ۴۹,۹۵٠ ۴۹,۶۶۱
  ۳.۷۵
  ۱,۵۵۱,۸۵۳ ۴۸,۱۴۵
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۴,۵۸۳ ۴,۵۸۳
  ۱.٠۱
  ۳۹۸,٠۹۶,٠۴۶ ۴,۵۳۷
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۶,۸۷۶ ۶,۸۷۶
  ٠.۸۲
  ۶۴۸,۵۵۶,۲۹۴ ۶,۸۲٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴۵,۷۵۷ ۴۸,۱۵۳
  ۵
  ۵,٠۶۵ ۴۸,۱۶۵
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۲,۷٠٠ ۲۳,۸۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۴,۶۹۴ ۲۳,۸۹٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶۴,۵۵٠ ۶۳,۹۶۲
  ٠.۹۹
  ۵,۱۸۳,۱۷۳ ۶۳,۹۱۶
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۲۴,۱۳۵ ۲۴,٠۳۴
  ۱٠
  ۴۵,۷۴۴,۸۴۱ ۲۱,۹۴۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲۷,۷۸٠ ۲۷,۷۸٠
  ۳.۹۱
  ۱۶,٠۶۵,۱۲۸ ۲۸,۹۱٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۸۷۳ ۳,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۵۴,۹۱۶,۵۸۴ ۳,۶۸۹
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۷,۵۵٠ ۷,۵۷۵
  ٠.۱۵
  ۳,۵۴۸,۶۴۹ ۷,۵۶۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۴۶,۷۴۸,۴۵۹ ۱۳,۲۳٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۱۴,۴۹۳ ۱۵,٠۱٠
  ۵
  ۱,٠۵۵,۸۷۸ ۱۵,۲۵۵
 • بساما بیمه سامان ۲۱,۸۵۳ ۲۱,۶۷۱
  ۴.۹۹
  ۲,۱۴۳,۵۸۵ ۲٠,۸۱۴
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴٠,۸۱٠ ۴۲,۹٠٠
  ۴.۹۸
  ۲۶,۴۳۲ ۴۲,۹۵٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۶۲,۹۳٠ ۶۶,۲۴٠
  ۵
  ۲۴۵ ۶۶,۲۴٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۹,۶۸٠ ۲۹,۸٠٠
  ۱.۴۴
  ۱,۷۴۵,٠۶۴ ۲۹,۲۶٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۵۷,۱۵٠ ۱۵۶,۵٠٠
  ۵
  ۳۹۲,۵۶۵ ۱۴۹,۶۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۵,۵۳٠ ۵,۶۱٠
  ۴.۹۸
  ۴۳,۴۲۳,٠۳۵ ۵,۸۲٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۶۲,۶۲۲ ۶٠,٠۴۴
  ۵
  ۹,۳٠۶,۹٠۶ ۵۹,۶۴٠
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۲۸,۲۴٠ ۲۸,۴۶۳
  ٠.۳۲
  ۱۵,۴۴٠,۶۲۶ ۲۸,۱۵٠
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷۹,۲۷۷ ۸۳,۱۸۳
  ۵
  ۴٠,٠۶۸ ۸۳,۴۴۹
 • بموتو موتوژن‌ ۴۴,۴۶٠ ۴۴,۹٠٠
  ۱.۲۹
  ۵۴۷,۹٠۶ ۴۵,٠۴٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۳۵,۳٠٠ ۳۴,۸۴۴
  ۱.۵۳
  ۱۸,۳۵۳,۸۷۱ ۳۵,۸۴۷
 • بنیرو نیروترانس‌ ۵۵,۲۹٠ ۵۸,۱۶٠
  ۴.۹۸
  ۸,۶۶۲ ۵۸,۱۹٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳۱,۶۷۴ ۳۲,۲۹۷
  ۵
  ۹۶۹,۱۹۷ ۳۳,۳۴۱
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵۶,۵۵٠ ۵۶,۱۹٠
  ۱.۸۷
  ۳,۹۸۶,۶۷۱ ۵۵,۵۱٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۳۴,۲۲٠ ۱۳۲,۵۴٠
  ۴.۹۹
  ۵۹۷,۸۵۴ ۱۲۷,۸۴٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲٠,۷۲٠ ۲٠,۵۸٠
  ۲.۸۸
  ۱۴,۹۱۷,۵۱۹ ۲٠,۱۴٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۱,۹۷٠ ۱۱,۸۲٠
  ۵
  ۳,۳۹۶,۷۴۲ ۱۱,۴٠٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲٠,۷٠٠ ۲٠,۸٠٠
  ۴.۱۸
  ۸,۲۷۹,۷۸۹ ۱۹,۸۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۹٠,۶۳٠ ۹٠,۷۲٠
  ٠.۶۴
  ۲,۵٠۶,۷۳۵ ۹٠,٠۵٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۹۲,۶۱٠ ۹۲,۲٠٠
  ۵
  ۷۷۱,۵٠۳ ۸۸,۲٠٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۱۲,۶۷٠ ۱۲,۵۹٠
  ۴.۹۷
  ۹۶,۵۲٠,۱۹۵ ۱۲,٠۷٠
 • پخش پخش البرز ۳۱,۱۸۵ ۳٠,۷۲۲
  ۵
  ۱,۲۳۸,۲۱۲ ۲۹,۷٠۱
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۱۵,۸۷٠ ۲۲۷,۲۱٠
  ۵
  ۲۹۷ ۲۲۷,۲۳٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۴۲,۴٠٠ ۴۳,۷۵٠
  ۳.۵۹
  ۴۲۲,۵۱۷ ۴۳,۹۸٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۶,۷۵٠ ۶,۸۹٠
  ٠.۳
  ۶,٠۷۶,۳۵۸ ۶,۷۷٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۹,۴۱٠ ۵۱,۲۹٠
  ۵
  ۲۶۹,۵٠۵ ۵۲,٠۱٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۲۵,۹۱٠ ۲۵,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۹۸,۲۱۵ ۲۴,۶۸٠
 • پکویر کویر تایر ۱۴,۵۱٠ ۱۴,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۷۷,۹۱۹ ۱۳,۸۲٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۸,۳۹٠ ۸,۸۳٠
  ۴.۹۸
  ۶۱,۴۲٠ ۸,۸۳٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۹۵,۸٠۳ ۱٠٠,۳۸۱
  ۵
  ۴۵,۶۴۱ ۱٠٠,۸۴۵
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۳۲۹ ۱۱,۹۸۴
  ۵
  ۱,۹۵۱,۲۱۲ ۱۱,۷۴۲
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۵,۳۸٠ ۱۵,۴۴٠
  ۱.۹۲
  ۲۴,۱۷۹,۵۷۹ ۱۵,٠۹٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۹,۶۴٠ ۹,۷۵٠
  ٠.۴۱
  ۱۴,۴۹۲,۴۷۷ ۹,۶۸٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۱,۹٠٠ ۲۲,٠٠٠
  ٠.۷۷
  ۱,۱۵۶,۴۴۱ ۲۲,٠۷٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۲۶,۶٠۷ ۲۷,۹۵۶
  ۵
  ۶۵,۶۶۸ ۲۸,٠٠۷
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۳۵,۶٠٠ ۳۷,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۷,۸۷۴ ۳۷,۴۷٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۷۵,۹۱٠ ۷۶,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۵۳۵,۵۴۶ ۷۹,۹٠٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۹,۶۳٠ ۱٠,۱٠٠
  ۴.۹۴
  ۲۸۷,۱۲۷ ۱٠,۱۳٠
 • تکنو تکنوتار ۱۴,۶٠٠ ۱۵,۳۶٠
  ۴.۹۵
  ۷٠٠ ۱۵,۳۶٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۶٠,۵٠٠ ۵۷,۶۶۸
  ۴.۶۳
  ۲,٠۷٠,۸٠٠ ۵۷,۸۲۱
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۱۱,۹۵٠ ۱۲,٠۳٠
  ۴.۹۳
  ۱۹,۲۵۵,۷۳٠ ۱۲,۵۷٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۸,۷٠٠ ۸,۲۵٠
  ۱.۸۷
  ۹,۸۳۸,۵۳۹ ۸,۵۴٠
 • توریل توکاریل ۱۸,۹٠٠ ۱۸,۸۵۸
  ۳.۱۲
  ۸,۴۷۶,۵٠۱ ۱۹,۵٠۹
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۴۹,۹٠٠ ۴۹,۸۳٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷۵۷,۶۷۵ ۴۷,۵۳٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳٠,۵۷٠ ۳۲,۱۷٠
  ۴.۹۷
  ۶٠۳ ۳۲,۱۷٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,٠۲٠ ۴,۱٠٠
  ۳.۶
  ۵۷,۷۱۷,۸۱۳ ۴,۱۷٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۳,٠۳۵ ۱۳,۵۶۵
  ۵
  ۱,۱۸۴,٠۴۸ ۱۳,۷۲۱
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۱,۳۹٠ ۲۲,۵٠٠
  ۴.۹۸
  ۲۳,۸۳٠ ۲۲,۵۱٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۷۹٠ ۲,۷۱٠
  ۱.۸۲
  ۵۴۵,۴۱۲,۹۹۲ ۲,۷۴٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۳۶,۲۷۱ ۳۶,۲۷۱
  ۵.٠۱
  ۴,۱۸۳,۵۸۷ ۳۴,۵۴۲
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۳,٠۸٠ ۳,٠۵٠
  ۴.٠۵
  ۱۶۴,٠۳٠,٠۵۶ ۲,۹۶٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۱,٠۸٠ ۱۱,۶۴۱
  ۵
  ۱۶۱,۱۶۱ ۱۱,۶۶۳
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۵,۵۷٠ ۵,۶٠۳
  ۵
  ۱۶,۳۶۳,۴۷٠ ۵,۸۶۳
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۱,۹۵۶ ۱۲,۵۸۴
  ۵
  ۵,٠۸۶ ۱۲,۵۸۵
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۳٠,۳۱٠ ۳۱,٠۸٠
  ۱۸.۷۴
  ۹,۹۲۶,۱۳۳ ۳۷,۳٠٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۵,۶۱٠ ۵,۸۶٠
  ۴.۹۲
  ۱,۲۲۵,۱۳۴ ۵,۹٠٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۷,۶۳۷ ۱۷,۶۹۶
  ۵
  ۲۳,۲٠۴,٠۶۴ ۱۸,۵۶۵
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۲,۹۳۱ ۱۳,۶٠۸
  ۵
  ۱۴,۴۸۵ ۱۳,۶۱۱
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۷۹٠ ۷,۷۴٠
  ۲.۹۹
  ۳۵,۶۷۸,۶۲۸ ۸,٠۳٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,۹۴٠ ۵,۹۶٠
  ۱.۱۹
  ۹,۱۴۳,۲۸۹ ۵,۸۷٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۸,۷۴٠ ۸,۷۷٠
  ۵
  ۲۹,۲۶۳,۸۲۸ ۹,۲٠٠
 • جم پتروشیمی جم ۴٠,۵۵٠ ۴٠,۴۸٠
  ٠.۹۷
  ۸۹۲,۲۸۴ ۴٠,۱۶٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۷۷,۴۶٠ ۷۶,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۶٠۴,۵۵۹ ۷۳,۷۸٠
 • چافست افست‌ ۲۵,۱۷٠ ۲۶,۴۹٠
  ۴.۹۸
  ۳,۴۸۷ ۲۶,۴۹٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۷,۱۳٠ ۲۷,۷۱٠
  ۳.۲۵
  ۳,۸۴۸,۱۹۴ ۲۸,٠۴٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱٠,۱۸٠ ۱٠,۷۱٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۸۹٠ ۱٠,۷۱٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۵,۵۹٠ ۵,۷۱٠
  ۱.٠۶
  ۶۵,۱۸۸,۲۷۷ ۵,۶۵٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۵۴٠ ۳,۴۹٠
  ۴.۷۳
  ۱۴,۹٠۱,۹۱٠ ۳,۳۸٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۵,۶۴٠ ۳۷,۵۱٠
  ۴.۹۹
  ۱۴۱ ۳۷,۵۱٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۴,۹۴۲ ۱۴,۶۳۳
  ۵
  ۲,۳۴۲,۵۴۴ ۱۴,۲۳۱
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۲۹,۵۵۲ ۳۱,٠۸۱
  ۵
  ۲۷,۱۸۳ ۳۱,۱٠۷
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۹,۴۵٠ ۳٠,۹۷٠
  ۴.۹۷
  ۱۹,۳۳۷ ۳٠,۹۹٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۶۷٠
  ۱.۹۳
  ۴,٠۲۱,۷۶۶ ۱۶,۶۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۷,۵۹٠ ۱۷,۵۲٠
  ۴.۹۵
  ۲,۶۷۳,۲۴۷ ۱۶,۷۶٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۱,۱۴٠ ۲۱,۹۲۲
  ۵
  ۸۱۱,۸۸۸ ۲۲,۲۵۲
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۷۹٠ ۳,۷۶۶
  ۴.٠۹
  ۱۴,۶۲۵,۱۵٠ ۳,۶۴۱
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۶,۱۳۶ ۲۷,۵٠۷
  ۵
  ۵,۷۳۷ ۲۷,۵۱۱
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۸,۵۲۳ ۵۹,٠۸۳
  ۲
  ۵۹۵,۷۶۴ ۵۷,۳۷۶
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۴٠٠ ۴,۵۹٠
  ۴.۹۷
  ۱,۹۱۳,۶٠۵ ۴,۶۳٠
 • حفاری حفاری شمال ۱٠,۹۹٠ ۱٠,۸۴٠
  ۴.۹۷
  ۳۹,۴٠۱,۱۶۷ ۱٠,۴۷٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۸,۸۵٠ ۲۸,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۸,٠۲۶,۷۹۱ ۳٠,۳۶٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۶,۸۲٠ ۷,۱۵٠
  ۴.۸۸
  ۳٠۶,۷۲۱ ۷,۱۷٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۸,۱٠٠ ۲۸,۱٠٠
  ۴.۹۷
  ۱,۸۶۸,٠۵۹ ۲۶,۷۷٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱۹,۱۶٠ ۱۹,۱٠٠
  ۲.۹۹
  ۲۹,۷۷٠,۵۹۵ ۱۹,۷۵٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۶,۷۱٠ ۷,٠۴٠
  ۴.۹۶
  ۵٠۲,۹۶۸ ۷,٠۶٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۳۸,۵۷٠ ۴٠,۵۸٠
  ۴.۹۸
  ۳,۴۶۲ ۴٠,۵۹٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱٠,۹۷٠ ۱۱,۲٠٠
  ۸.۳۵
  ۳,۸۹۲,۳۱۷ ۱۱,۹۷٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴۸,۹۵٠ ۵٠,۲۶٠
  ٠.۲۵
  ۶,۸۱۵,۶۱۴ ۴۸,۸۳٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۹٠٠ ۳,۸۵٠
  ۴.۸۴
  ۸۱,۹۶٠,٠۲۴ ۳,۷۲٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۸,۲۹٠ ۱۹,۲۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۲,۲۸۵ ۱۹,۲۵٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۳,٠۶۷ ۴۳,۳٠۸
  ۵
  ۱,۵۳۳,۲۱۸ ۴۵,۳۳۳
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۶۹,۲۵٠ ۶۹,۸۶٠
  ٠.۷۶
  ۳۸٠,۳۹۹ ۶۸,۷۳٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۴,۸۴٠ ۵,٠۶٠
  ۴.۹۱
  ۱,۲۱۵,٠۳۶ ۵,٠۹٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۳۷,۲٠٠ ۳۶,۲۸٠
  ۵
  ۶۷۳,۸٠۵ ۳۵,۴۳٠
 • خزامیا زامیاد ۱۶,۳۲٠ ۱۷,۱۲٠
  ۴.۹۵
  ۱۷۱,۵۷۴ ۱۷,۱۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۱,۳۶٠ ۱۱,٠۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۲۸,۹۲۵ ۱٠,۸۲٠
 • خساپا سایپا ۲,۴۹٠ ۲,۴۴٠
  ۱٠.۶۷
  ۸۷۱,۲۲۶,٠۴۱ ۲,۲۵٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۹,۳۳٠ ۲٠,۱۳٠
  ۴.۹۷
  ۴۹۹,۷۴۹ ۲٠,۳۴٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۸,۶۱٠ ۱۹,۵۸٠
  ۴.۹۵
  ۹,۹۳۷ ۱۹,۵۸٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳۲,۶۳٠ ۳۴,۳۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۷,۴۲۴ ۳۴,۳۴٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۵۲,۹٠٠ ۵۵,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۵,٠۸۹ ۵۵,۶۸٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۲۵٠ ۴,۱۹٠
  ۴.۹۴
  ۶۵٠,٠۵۶,۱۵۴ ۴,٠۵٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۸۷,۴۲٠ ۹۱,۸۵٠
  ۵
  ۲٠,٠۲٠ ۹۲,٠۲٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,٠۵٠ ۷,۱۴٠
  ۴.۷۳
  ۹٠,۱۲۹,۶۵٠ ۷,۴٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۵۶,٠۴٠ ۵۸,۹۷٠
  ۴.۹۸
  ۳,۹۳۲ ۵۸,۹۸٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۶,۹٠٠ ۷,۲۴٠
  ۴.۹۶
  ۳۵۴,۱۴۵ ۷,۲۶٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,۶٠٠ ۱۲,۲۱٠
  ۵
  ۷,۳٠۷ ۱۲,۲۱٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۴۷,۵۱٠ ۵٠,٠۱٠
  ۵
  ۱,۷۹۷ ۵٠,٠۱٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۳,۳٠٠ ۳,۲۹٠
  ۴.۷۶
  ۴۱۴,۲۵۳,۵٠۵ ۳,۱۵٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۸,۷۴٠ ۹,۱۹٠
  ۵
  ۸۹,۴٠۳ ۹,۲٠٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴۱,۵۶٠ ۴۲,۶۵٠
  ۲.۶۲
  ۹۴,۶۵۸ ۴۲,۶۸٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۵۴,۸۵٠ ۵۷,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۸٠,٠۳۵ ۵۷,۷۳٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۶,۲۵٠ ۲۶,۲۷٠
  ٠
  ۳٠۶,۷۴۸ ۲۶,۲۵٠
 • دالبر البرزدارو ۱۸,۸۴٠ ۱۸,۶۲٠
  ۱.۷۸
  ۶۷۲,۱٠۵ ۱۸,۵۱٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۲,۳۷٠ ۱۲,۳۳٠
  ۱.۸۳
  ۲,۷۱۶,۵۹۴ ۱۲,۶٠٠
 • دانا بیمه دانا ۵,۷٠٠ ۵,۸۵٠
  ٠.۱۸
  ۸,۱۱۹,۳۷٠ ۵,۶۹٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۶,۲۹۱ ۱۶,۶۳٠
  ۵
  ۱,۸۸۲,۳۹۸ ۱۷,۱۴۸
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۴,۲۱٠ ۱۴,۴۲٠
  ۴.۹۳
  ۲,۷۵۱,۳۹۱ ۱۴,۹۴۷
 • دپارس پارس‌ دارو ۱٠۵,۴۴٠ ۱٠۹,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۱٠۴,۴۴۷ ۱۱٠,۹۸٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۴,۶۹٠ ۴۶,۷۶٠
  ۵
  ۱۲۷,۶۹٠ ۴۷,٠۴٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴٠,۵۶٠ ۴۱,۷۳۳
  ۴.۹۸
  ۶۷۳,۷٠۸ ۴۲,۶۸۵
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۳۳,٠۳۵ ۳۳,۱۷۳
  ۵
  ۷,۵۷۶,۳۶٠ ۳۴,۷۷۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۶,۸۶٠ ۳۷,۹۵٠
  ۵
  ۵۹۱,۴۳۳ ۳۸,۸٠٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۲,۸۹٠ ۱۳,۵۱٠
  ۴.۷۳
  ۱,۱۹۸,۹۹۲ ۱۳,۵۳٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۱,۸٠٠ ۳۲,۶۶٠
  ۳.۶۷
  ۵۸۷,٠۱۷ ۳۳,٠۱٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳٠,۹۹۹ ۳٠,۵۷۷
  ۱.۸۹
  ۴۴۳,۲۹۲ ۳٠,۴۲۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۷,۸۸٠ ۱۸,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۲,۳۹۵ ۱۸,۸۲٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱٠,۲۳٠ ۱٠,۲۹٠
  ۱.۶۳
  ۶,۲٠۱,۹٠٠ ۱٠,۴٠٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۵,۴۲۲ ۱۵,۷۹۲
  ۵
  ۲,٠۳۳,۵۵۲ ۱۶,۲۳۳
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۶,۹۹٠ ۱۶,۹۴٠
  ٠.٠۶
  ۷۸۸,۶۴٠ ۱۶,۹۸٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۶,۴۴٠ ۱۷,۲۴٠
  ۴.۹۲
  ۱,۱٠۲,۷٠۹ ۱۷,۲۹٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۴,۹۶٠ ۲۶,٠۹٠
  ۴.۹۱
  ۲۶٠,٠۷٠ ۲۶,۲۵٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۶۷,۵۶٠ ۶۶,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۸۴۳,۱۸۶ ۶۴,۳۵٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۹,۹۹٠ ۲۹,۹۹٠
  ۱.٠۹
  ۶۸۳,۱۷۸ ۳٠,۳۲٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۵,٠۸٠ ۶۸,٠۹٠
  ۴.۹۹
  ۸۸,۲۵۹ ۶۸,۵٠٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۴,۳٠٠ ۲۴,۴۱٠
  ٠.۷۴
  ۵۸۹,۵۷۵ ۲۴,۴۸٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۴,۴۴۳ ۳۶,۲۲۴
  ۵
  ۲۳,۳۲٠ ۳۶,۲۵۵
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۹,۹۳٠ ۲٠,٠۲٠
  ٠
  ۱,۹۵۳,٠۶۵ ۱۹,۹۳٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۲,٠۹٠ ۲۲,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱٠۵,۶۸٠ ۲۳,۲۵٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱٠۱,۲٠٠ ۱٠۴,۵۴٠
  ۲.۳۸
  ۱۸۳,۷۱۷ ۱٠۳,۶۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳۲,۹۵٠ ۳۴,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۱۸,۸۲۴ ۳۴,۶۸٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۷٠,۴۶۶ ۷۲,۸۱۱
  ۵
  ۴٠۵,۶۹۵ ۷۴,۱۷۴
 • دی بانک دی ۴۹,۹۳۴ ۴۹,۹۳۴
  ۵
  ۳,۴۵۴,۴٠۱ ۵۲,۵۶۲
 • دیران ایران‌دارو ۱۸,۱۵٠ ۱۸,۶۷٠
  ۴.۹۷
  ۱,۲۷۱,٠٠۴ ۱۹,۱٠٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۴,۶۸۴ ۴,۶۸۲
  ۵
  ۱۴۴,۳۸۷,۲۵٠ ۴,۴۶۱
 • رافزا رایان هم افزا ۳۴,۳۲۶ ۳۲,۸٠۲
  ۵
  ۱٠۲,۵۲٠ ۳۲,۶۹۲
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۹,۸۳٠ ۲۹,۸۵٠
  ۳.۵۴
  ۱۲,۱۷۸,۵۹۳ ۲۸,۸۱٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۳۵٠ ۶,۳۲٠
  ٠.۷۹
  ۳,۵٠۳,۹۳۲ ۶,۳٠٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۵,۴۱٠ ۱۶,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۳۹,۴۴۸ ۱۶,۲۲٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱۲,۸۹٠ ۱۲,۸۳٠
  ۴.۴۵
  ۱۵,۸۱۶,۴۸۸ ۱۳,۴۹٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۶,۲۶٠ ۱۶,۲٠٠
  ۴.۹۷
  ۸,۳۹۴,۴۲۱ ۱۵,۴۹٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۵,۴٠٠ ۲۵,۴۶۷
  ۴
  ۳,۱۸٠,۷۳۸ ۲۴,۴۲۴
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳۴,۱۱۹ ۳۴,٠۲۵
  ۵
  ۳,۵۹۴,۸۶۱ ۳۲,۴۹۵
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۵۵,۵٠٠ ۱۵۷,۳۸۱
  ۱.۸۶
  ۱,۳۶۷,۱۱۷ ۱۵۲,۶۶۲
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴۶,۱۹۸ ۴۴,۶۵٠
  ۵
  ۶,۲۶۳,۴۶۵ ۴۳,۹۹۹
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۲,۲٠٠ ۶۳,۴۸٠
  ۲.۲۲
  ۹۵,۹٠۶ ۶۳,۶۱٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۳۶,۵۷٠ ۳۶,۲۹۳
  ۳.۴۷
  ۱۲,۴۱۶,۳۵۹ ۳۷,۸۸۶
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۲۳,۷۸۹ ۲۴,۹۲۷
  ۵
  ۱۸۲,۵۶۹ ۲۵,٠۴۱
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۹۸,۴۹۲ ۹۸,۳٠۱
  ۵
  ۵۸۴,۹۸۴ ۹۳,۸٠۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۴۱,۵۸٠ ۴۱,۱۶۱
  ۳.۷۸
  ۱,۶۹۸,٠۲۹ ۴۳,۲۱۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۹,۱۸۱ ۲۸,۸۵۲
  ۵
  ۲,۶۶۲,٠۱۷ ۲۷,۷۹۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۸,۴۱۲ ۲۹,۳۵۱
  ۵
  ۷۸۴,۹۸۱ ۲۹,۹٠۷
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۸,۷۷٠ ۱۸,۸۵٠
  ۱.۳۵
  ۴,۳۳۷,٠۳۱ ۱۸,۵۲٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۳۳,۵٠٠ ۳۴,۳۱۶
  ۴.۸۴
  ۷۷۹,۷۳۴ ۳۵,۲٠۴
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲۲,۵۶۶ ۲۳,۱۵۲
  ۵
  ۱,۱۹۵,۱۵۷ ۲۳,۷۵۳
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۵,۷٠٠ ۲۶,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۸۲۹,۲۵٠ ۲۷,٠۵٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۴۵,۱۵۷ ۴۶,۳۳۷
  ۵
  ۶,٠۵۲,۴۵٠ ۴۷,۵۳۳
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۵۲,۹۹۸ ۱۶۱,٠۴۴
  ۵
  ۲۲۳ ۱۶۱,٠۵٠
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۱,۵۱٠ ۱۲,٠۲٠
  ۴.۹۵
  ۶۶۵,٠۸۵ ۱۲,۱۱٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۶۱,۹٠٠ ۶۵,٠۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۲,۲۱۸ ۶۵,۱۵٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۲,۹۸٠ ۲۳,٠۶٠
  ٠.۹۱
  ۱,۱۹۴,۵٠۳ ۲۳,۱۹٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۲,۳۴۵ ۵۳,۵۲۱
  ۴.۹۳
  ۴,۳۱۸,۸٠۹ ۵۵,٠۶۱
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۶۸,۵٠۴ ۱۷۴,۵۵۴
  ۵
  ۱۷۹,۵۴۶ ۱۷۷,۳۷۲
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۲,۲۳٠ ۳۱,٠۱٠
  ۴.۵۱
  ۲۵۱,۷۶۳ ۳٠,۸۴٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,٠۵۹ ۶,۳۴۸
  ۴.۹۹
  ۷۱۶,۴٠۹ ۶,۳۷۷
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۶,٠٠٠ ۵۷,۴۶٠
  ۲.۵۱
  ۷۴,٠۸٠ ۵۷,۴۴٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۵۴٠
  ٠.۱۴
  ۱,۷۳۸,۱۹٠ ۱۴,۵۸٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۵۶٠ ۸,۵۸٠
  ۴.۹۹
  ۸,۲۷۳,۳۳۸ ۹,٠۱٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۱,۵۸٠ ۳۱,۹۳٠
  ۴.۹۹
  ۴,٠۹۹,۴۸۸ ۳۳,۲۴٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۷٠,۸۷٠ ۷٠,۸۵٠
  ٠.۲۱
  ۱۳۲,۸٠۲ ۷٠,۷۲٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۴,۷۵٠ ۲۵,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۸۲,۶۵۱ ۲۶,٠۵٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۱,۶۹٠ ۲۱,۵۱٠
  ۲.۵۵
  ۱,۵۸٠,۷۵۶ ۲۱,۱۵٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۱,٠۸۷ ۲۹,۸۱۲
  ۵
  ۲,۵۱٠,۵۴۸ ۲۹,۶٠۷
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۹,۷۱٠ ۳۸,۱٠٠
  ۵
  ۲۸٠,۴۹۵ ۳۷,۸۲٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۷,۷۷٠ ۸,٠۳٠
  ۴.۹
  ۲,۲۵۵,۸۲٠ ۸,۱۷٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۷,۶۱٠ ۷,۴۴۵
  ۴.۸۴
  ۶,۱۳۷,۲۵۸ ۷,۲۵۹
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۳,۸۹٠ ۱۴,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۷۷۴,۹۵۹ ۱۴,۶۲٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۲۱٠ ۶,۲۳٠
  ۴.۹
  ۱۵,۳٠۳,۹۴۳ ۶,۵۳٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۹,۲۲٠ ۹,۵۹٠
  ۴.۹۵
  ۱,۲۱۵,۹۷۷ ۹,۷٠٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۲۳,۲۲٠ ۱۲۲,۴۱٠
  ۱.۴۴
  ۲٠۵,۹۷۱ ۱۲۱,۴۷٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۲,۷۶٠ ۱۲,۹۵٠
  ۱.۹۲
  ۴,۸۹۹,۲۹۶ ۱۳,٠۱٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۸,۴۲٠ ۱۹,۳۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۸,۵۴۷ ۱۹,۳۸٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۸۷,٠٠٠ ۹۱,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۲,۴٠۹ ۹۱,۵۷٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۵,۴۶٠ ۱۵,۴۳٠
  ۴.۹۶
  ۹,۷٠۱,۱۳۶ ۱۴,۷۳٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳٠,٠٠٠ ۳۱,۲۵٠
  ۵.٠۳
  ۳۲۷,۵۸۲ ۳۱,۵۹٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۳۹,۲۸٠ ۴٠,۴۱٠
  ۳.۱۱
  ۱۴۲,۲۱٠ ۴٠,۵۴٠
 • سکرد سیمان کردستان ۹,۷۲٠ ۱٠,٠۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۶۹۸,۱۹۲ ۱٠,۲۳٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۹۸٠ ۱۴,٠۹٠
  ۲.۵۸
  ۱,۳۹٠,۷۴۱ ۱۴,۳۵٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۸,۹۹٠ ۸,۷۱٠
  ۴.۶۶
  ۴,۲٠۴,۶۴۷ ۸,۵۹٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۸,۳۵٠ ۱۸,۸۷۹
  ۴.۴۷
  ۱۴,۴۴۴,۴۹۳ ۱۹,۲٠۸
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۷۸,۶۳٠ ۸۲,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۸۲۹ ۸۲,۷۶٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۵,۸۱٠ ۱۶,۳۲٠
  ۳.۷۷
  ۴۴۳,۹۸۸ ۱۶,۴۳٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۹,۴۱٠ ۲٠,٠٠٠
  ۳
  ۳۲۱,۵۶۵ ۲٠,٠۱٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۷۳٠
  ۴.۹۵
  ۵۶,۸۴۷,۷۲۲ ۱۶,۹۶٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۶,۸۷٠ ۶,۸۳٠
  ۱.٠۳
  ۱,۹۱۹,۳٠۹ ۶,۸٠٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۷,۴۵٠ ۲۷,۵۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۹۶,۳۹۴ ۲۸,۸۹٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱٠,۲۱٠ ۱٠,۷۳٠
  ۴.۹۳
  ۶۵,۱۹۹ ۱٠,۷۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۶,۲۵٠ ۱۶,۲٠٠
  ۴.۳۶
  ۱۱,۴۲٠,۶۴۵ ۱۶,۹۹٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۱۸,۷۶٠ ۱۸,۶۶٠
  ۴.۹۸
  ۳,٠۲۶,۷۱۴ ۱۷,۸۷٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۲۱,۸٠٠ ۲۲,۶۹۱
  ۴.۳
  ۵۶,۲۱۶,۱۵۴ ۲۲,۷۷۹
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۶۷,٠٠٠ ۷٠,۲۳٠
  ۴.۹۹
  ۸۹,۵٠۷ ۷٠,۵۲٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۹۴,۴۶۵ ۹۶,٠۴۳
  ۵
  ۲,۱۹۶,۹٠۸ ۹۹,۴۳۶
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳٠,۵٠٠ ۳٠,٠۸٠
  ۳.۹۹
  ۱۳,۷۹۹,۵۱۵ ۲۹,۳۳٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱٠۷,۶۳٠ ۱٠۷,۹۵۹
  ۵
  ۱,٠۳۱,۷۵۷ ۱۱۳,۲۹۴
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۸,۸۱٠ ۲۸,۸۷٠
  ۱.۲۳
  ۵۵,۱۹۵,۳٠۶ ۲۸,۴۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۵۴,۴۷٠ ۵۴,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۴۶۴,۷۳۴ ۵۱,۸۸٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۴,۹۵٠ ۱۵,۱۲٠
  ۲.۷۳
  ۱,۱۸۲,۷۳۶ ۱۵,۳۷٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲۲,۱۵۱ ۲۲,۹٠۱
  ۵
  ۷۶۳,۳۸۲ ۲۳,۳۱۶
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۶,۹۳٠ ۲۶,۶۹٠
  ۲.٠۱
  ۹۹۵,۳۵۲ ۲۶,۴٠٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۹٠,۶۱٠ ۹٠,۵۶٠
  ۵.٠۳
  ۲,٠۸۱,۷۳۹ ۸۶,۲۷٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۴,۶۹٠ ۱۴,۴۵٠
  ۳.۹۶
  ۲۵۳,۷۸۷,۹۵٠ ۱۴,۱۳٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۱۲,۱۴٠ ۱۲,٠۹٠
  ۲.۶۲
  ۱۳۳,۷٠٠,۳۷۶ ۱۱,۸۳٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۵,۴۴۸ ۲۶,۴۲۷
  ۵
  ۶۹۷,۴۷۷ ۲۶,۷۸۷
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۳۸,۲۴٠ ۳۷,۲۷٠
  ۵
  ۱,۳۱۴,٠۲۴ ۳۶,۴۲٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲٠,۲٠٠ ۲٠,۳٠٠
  ۱.۵۱
  ۸۹۱,۸۲۴ ۲٠,۵۱٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۹۶,۸٠٠ ۹۷,۴۵۱
  ۲.۹۱
  ۴۷۲,۹۹۲ ۹۹,۷٠٠
 • شرانل نفت ایرانول ۲۶,۵۴۵ ۲۶,۴۵۹
  ۵
  ۳,۸۲۵,٠٠۵ ۲۵,۲۸۱
 • شسپا نفت سپاهان ۱۸,۵۸٠ ۱۸,۵۷٠
  ۴.۹۷
  ۷,۲۳۵,۲۷۲ ۱۷,۷٠٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳۶,۲۵٠ ۳۷,۱۴٠
  ۴.۹۸
  ۲۶۷,٠۵۴,۳٠۷ ۳۸,۱۵٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۶۶۱,۱۸٠ ۶۶٠,۴۹٠
  ۵
  ۲۳۳,۳۲۳ ۶۲۹,۷٠٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۳,۲۵۲ ۲۲,۲۴۹
  ۵
  ۲۱۱,۷۹۱ ۲۲,۱۴۵
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۴۳,٠۱۷ ۴۲,۹٠۷
  ۵
  ۱,۱۹۲,۳۱۳ ۴٠,۹۶۹
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۶٠,٠٠٠ ۶٠,۵۹٠
  ٠.۹۴
  ۲۱۳,۶۸۳ ۶٠,۵۷٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۳۹,۷۱٠ ۳۹,۸۱٠
  ۴.۹۸
  ۳,٠۵۴,۱۱۴ ۴۱,۷۹٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۲۶۸,٠۱٠ ۲۶۵,٠۶٠
  ۵
  ۵۶۹,۹۱۸ ۲۵۵,۲۵٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷۴,۶۲٠ ۷۷,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۲,۹۳٠ ۷۸,۵۴٠
 • شکلر نیروکلر ۵٠,۲٠٠ ۴۹,۸۱٠
  ۱.۹۳
  ۴,۱۵۱,۸۶۲ ۴۹,۲۵٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۳۸,٠٠٠ ۲۳۸,٠٠٠
  ٠.۸۳
  ۱٠٠,٠٠۳ ۲۴٠,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۲۴,۲۶٠ ۲۴,۴۹٠
  ٠.٠۸
  ۹۶۱,۹٠۹ ۲۴,۲۴٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۱,۲۴۹ ۱۱,۳۵۲
  ٠.۴۶
  ۸۶,٠۲۷,۹۷۷ ۱۱,۱۹۸
 • شلعاب لعابیران‌ ۷,۹۴٠ ۸,۲۷٠
  ۴.۹۱
  ۱,۲۲۷,۵٠۷ ۸,۳۵٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۴۹,۵۵٠ ۵٠,۷۳٠
  ٠.۶
  ۹۱٠,۲۲۷ ۴۹,۸۵٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۳۶,۶۲٠ ۳۶,۱۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱٠۹,۸۶۹ ۳۴,۸۸٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۴۸,۷۳٠ ۴۷,۸۳٠
  ۵
  ۱,۴٠۴,۷٠۲ ۴۶,۴۱٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۳۲,۹۵٠ ۳۴,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۶,۵۲۶,٠۹۳ ۳۴,۶۸٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۸,۵۵٠ ۸,۶۷۶
  ۱.۱۴
  ۴۷,۴۲٠,۱٠٠ ۸,۶۴۹
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۷۴,۷۸٠ ۷۸,۷٠٠
  ۴.۹۹
  ۲,۳۹۵ ۷۸,۷۱٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۲,۱۴٠ ۱۲,۷۶٠
  ۴.۹۳
  ۳۳,۲۵۹ ۱۲,۷۷٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۳,۶۶٠ ۲۳,۷۴٠
  ۴.۹۸
  ۱,۹۷۳,۸۱۲ ۲۴,۹٠٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۶۲,۳۸٠ ۶٠,۳۴٠
  ۱.۲۸
  ۵۸۳,۷۲۱ ۶۱,۵۹٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۵۲,۳۴۳ ۵۵,٠۸۲
  ۵
  ۴,۹۸۶ ۵۵,٠۹۷
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۲,۹۱٠ ۱۲,۹۸٠
  ۴.۹۳
  ۳,۳۴۲,۹۴۹ ۱۳,۵۸٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۹۱٠ ۶,۷٠٠
  ۴.۸۶
  ۳٠,٠۶۵,۲۳٠ ۶,۵۹٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۲,۷۳٠ ۴۲,۷۵٠
  ٠.۸۵
  ۴۲۵,۷۹۶ ۴۲,۳۷٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۲۲٠,۷۳٠ ۲۱۵,۹۴٠
  ۵
  ۱۲۹,۵۳۸ ۲۱٠,۲۲٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶۹,۶۳٠ ۲۸۳,۵۶٠
  ۵
  ۳,۲۱۴ ۲۸۳,۸۲٠
 • غدیس پاکدیس ۳۳,۶۴۹ ۳۴,۹٠۹
  ۵
  ۴٠۴,۱۶۳ ۳۵,۴۲٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۵۱,۷۵٠ ۵۲,۶۶٠
  ٠.۹۶
  ۸,۵٠۱,۶۳۶ ۵۱,۲۶٠
 • غسالم سالمین‌ ۴,۸۱٠ ۴,۸۱٠
  ۱.٠۵
  ۱۹,۱۲۸,۲۳۹ ۴,۷۶٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱۹,۳۴٠ ۲٠,۳٠٠
  ۴.۹۶
  ۱۱۶,۸۵٠ ۲٠,۳۵٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۶٠,٠٠٠ ۵۹,٠۹٠
  ۱.٠۸
  ۲,۱۹۵,۶۳۳ ۵۹,۳۶٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳٠,۱۵٠ ۳۱,۷٠٠
  ۴.۹۸
  ۲۶,۹۵٠ ۳۱,۷۳٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۶,۱۵٠ ۶,۳۷٠
  ۴.۹۵
  ۳,۴٠٠,۶۵۴ ۶,۴۷٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,۶۷۷ ۴,۹۱۵
  ۵
  ۳۴۷,۹۸٠ ۴,۹۲۳
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۹,۵۳۵ ۹,۸۶۱
  ۴.۹۹
  ۱,۹۱۹,٠۳۶ ۱٠,٠۳۶
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۷,۱۷٠ ۲۷,۵۸٠
  ۵
  ۱,۳۹٠,۲۷۷ ۲۸,۶٠٠
 • غگز گز سکه ۳۴,۵٠٠ ۳۴,۵٠٠
  ٠
  ۱۱,۳٠٠ ۳۴,۵٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۹۶٠ ۴,۹۴٠
  ۳.۷۷
  ۵۹,۵۸۹,۸۲۶ ۴,۷۸٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۷۱,٠۶۷ ۷۴,۷۷٠
  ۵
  ۶,۵۷۹ ۷۴,۸٠۷
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۵,٠۹۵ ۱۵,۸۷۴
  ۵
  ۵۸,۳۵۱ ۱۵,۸۸۹
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۷,۱۲۴ ۱۶,۳۳۵
  ۵
  ۹۸,۳۲۹ ۱۶,۳٠۹
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۵,۲۹٠ ۲۵,۵۱٠
  ۵
  ۴,۱۳۱,۵۴۲ ۲۶,۶۲٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۴۹,۵۸٠ ۴۹,۷٠٠
  ٠.۳۲
  ۲۹,۵۸٠ ۴۹,۷۴٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۹,٠۲۱ ۱۸,۶۳۳
  ۵
  ۱,۵۷۶,۴۷۶ ۱۸,۱۱۶
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۷٠,۷۲٠ ۷۴,٠۱٠
  ۵
  ۷۷,۸٠٠ ۷۴,۴۴٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۷,۸۹۹ ۱۷,۹۸۲
  ۳
  ۵۵٠,٠٠٠ ۱۸,۴۵۳
 • غویتا ویتانا ۵۱,۴۹۹ ۵۱,۴۶۷
  ۴.۸۶
  ۴,۶۹۴,۱۴۹ ۵۴,۱۳۱
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۷,۳۹٠ ۷,۴۹٠
  ۴.۸۹
  ۶٠,۵۶۳,۲۸۵ ۷,۷۷٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۶۳٠
  ۳.۸۳
  ۵٠,۴۹۴,٠۷۸ ۱۴,۳۵٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۴,۴۵٠ ۱۴,۶۶٠
  ۴.۶۲
  ۱۸,۲۷۴,۸۲۵ ۱۵,۱۵٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۲۲,۷۲٠ ۲۲,۱٠٠
  ۴.۹۹
  ۹۸۸,۷۵۴ ۲۱,۶۴٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۸,۸۵٠ ۱۸,۷۲٠
  ۱.۲۴
  ۱,۵۷۱,٠۱٠ ۱۸,۶۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵٠,۲٠٠ ۵٠,۲۹٠
  ۲.۷۶
  ۸۶۴,۵۷۲ ۴۸,۸۵٠
 • فپنتا سپنتا ۳۶۷,۹۶٠ ۳۵۶,۲۱٠
  ۵
  ۵٠,٠۵۸ ۳۵٠,۴۴٠
 • فجام جام‌دارو ۴۹,۸۵٠ ۵۲,۳۸٠
  ۴.۹۹
  ۳۱,۳۱۸ ۵۲,۴۷٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۵۴,۳٠٠ ۵۵,۸۷٠
  ۲.٠۲
  ۲,۷۷۱,۱۶۶ ۵۵,۴۲٠
 • فخاس فولاد خراسان ۳۲,۸۷٠ ۳۳,۶۶٠
  ۲.۶۴
  ۳۸٠,۴۸۷ ۳۳,۷۶٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳۵,٠۹٠ ۳۵,٠۴٠
  ۵
  ۳٠,۳۷۳,۷۵۱ ۳۳,۴۲٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۵۸,۸٠٠ ۵۹,٠۹۳
  ۲.۴
  ۶,۴۴۵,۵۸۷ ۵۷,۴۲٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۱,۷۵٠ ۲۲,۲۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۲۵,۸۴۵ ۲۲,۸۹٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲۳,۲۱٠ ۲۳,۷۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۴۱,۱٠۱ ۲۴,۴۳٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۴۷,۷۲۵ ۴۷,۵۲۳
  ۵
  ۱,۷۵۲,۱۹۵ ۴۵,۴۵۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۸,۷۷۴ ۱۸,۹۶۶
  ۵
  ۴,۶۳۹,۳۵۶ ۱۹,۷۶۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۹,۱۹٠ ۲۸,۹۱٠
  ۴.۸۱
  ۳,۵۴۴,۷۶۶ ۲۷,۸۵٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۹,۹۵٠ ۳۹,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷۱۹,۴۴۳ ۳۸,٠۵٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱۲۲,۶۸٠ ۱۲۲,۹۶٠
  ۴.۹۹
  ۸۴۷,۴۷۲ ۱۲۹,۱۳٠
 • فلامی لامیران‌ ۱٠۹,۹۵٠ ۱۱۳,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۶۱,۴۵۶ ۱۱۵,۷۳٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۱,۸۱٠ ۲۲,۸۷٠
  ۴.۹۷
  ۱۵٠,۵٠٠ ۲۲,۹۵٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۸,٠٠٠ ۲۸,٠٠٠
  ۶.۲۹
  ۵٠٠,٠٠٠ ۲۹,۸۸٠
 • فمراد آلومراد ۱۴۲,۴۴٠ ۱۴۹,۹۲٠
  ۵
  ۳٠٠ ۱۴۹,۹۳٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۲۱,۶٠٠ ۲۱,۵۴٠
  ۴.۹۶
  ۷۸,٠۷۳,۴۴۹ ۲٠,۵۸٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳۳,۷۷٠ ۳۵,۵۳٠
  ۴.۹۸
  ۸,۹٠۶ ۳۵,۵۴٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۵۱,۱٠٠ ۱۴۵,٠۲٠
  ۵.۳۸
  ۷٠,۴٠۲ ۱۴۳,۳۸٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۳,٠۶٠ ۱۳,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۱۸۱,۹۱۳,٠۵۹ ۱۲,۴۴٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۲۲,۵۲٠ ۲۲,۹۳٠
  ۱.۶۲
  ۱,۷۹۱,٠۴۵ ۲۲,۸۹٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۴۹,۳۷۹ ۵۱,۹۴۴
  ۵
  ۱۲,۲۷۲ ۵۱,۹۷۷
 • قاسم قاسم ایران ۱۲,۸۵٠ ۱۳,۳۹۳
  ۵
  ۷۵۱,۴۸۳ ۱۳,۵۲۶
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸۶,٠۵٠ ۸۲,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۳۷,۹۸۸ ۸۱,۹۶٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۸۴,۲۹٠ ۸۴,٠۹٠
  ۵
  ۵۹۱,۸٠۱ ۸٠,۲۸٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۹۶,٠٠۶ ۲٠۱,۵٠۳
  ۵
  ۱۱۲,۶۷۴ ۲٠۶,۳۲۲
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵۲,٠۲٠ ۵۱,۷۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۲۱۶,۴۷٠ ۴۹,۵۵٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۳,۷۵٠ ۳۳,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۶,۳۵۶,۶۴۸ ۳۲,۱۵٠
 • قشکر شکرشاهرود ۳۸,۱۳٠ ۳۸,۱۲٠
  ۵.٠۱
  ۱,۵۷۲,۶۴۲ ۳۶,۳۱٠
 • قشهد شهد ۲۸,۹٠٠ ۲۹,۷۸٠
  ۳.۲۵
  ۱۱۸,۴۳۱ ۲۹,۸۷٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۳,۱۵۶ ۲۴,۳۲۸
  ۵
  ۷۷,۲۶۲ ۲۴,۳۷۴
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۵۹,۴۲٠ ۱۶٠,۲۸٠
  ۵
  ۲۹۴,۵۸۴ ۱۶۷,۸۱٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۲,٠۲٠ ۲۳,۱۴٠
  ۵
  ۵۵,۳۳۲ ۲۳,۱۸٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۳,۴۷٠ ۳۵,۲۳٠
  ۵
  ۲,۱۶۶ ۳۵,۲۳٠
 • قنیشا قند نیشابور ۸۹,۹۲٠ ۹۴,۴۱٠
  ۵
  ۲۷,٠۹٠ ۹۴,۶۵٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۲,۹۱٠ ۴۲,۴۸٠
  ۲.۸۵
  ۴۹۲,۶۷۳ ۴۱,۷۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۴,۴٠٠ ۳۶,٠۴٠
  ۵
  ۱۳۱,۷۸۷ ۳۶,۲۱٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۴,۱۸۹ ۲۴,۸۷۹
  ۵
  ۹۲۳,٠۶۱ ۲۵,۴۶۲
 • کالا بورس کالای ایران ۴۳,۹۷٠ ۴۳,۸۷٠
  ۱.۵۲
  ۱٠,۴۹۸,۶۶۲ ۴۴,۶۵٠
 • کاما باما ۱۶۵,۲۳٠ ۱۶۴,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۶۸,۴۳۶ ۱۵۷,۳۷٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۲٠,۲۸٠ ۲٠,۲۳٠
  ۴.۹۷
  ۴٠,۲۴۴,۶۶۷ ۱۹,۳۲٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۵,۱۴٠ ۳۵,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۲۳,۷٠۴ ۳۳,۴۷٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹۸,٠٠٠ ۹۷,۶۷٠
  ۴.۹۹
  ۴۹۷,۹٠٠ ۹۳,۳۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴۵,۴۳۳ ۴۷,۵۹۶
  ۵
  ۹۹,۵۵۵ ۴۷,۸۲۴
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۷,٠۳٠ ۱۷,۹۱٠
  ۴.۹۷
  ۲۲,۱٠۵ ۱۷,۹۲٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲۴,۱۲٠ ۲۳,۸۶٠
  ۴.۹۶
  ۱,۷۴٠,۸٠٠ ۲۲,۹۸٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۲٠,۵۲۳ ۱۲۶,۷٠۲
  ۵
  ۱٠,۱۹۹ ۱۲۶,۸۶۶
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۴,۸۱٠ ۱۴,۶۶٠
  ۴.۹۶
  ۶,۶۸۶,۵۸۹ ۱۴,۱۱٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲۵,۳۴٠ ۲۴,۵۳٠
  ۴.۹۷
  ۷,۵۸۴,۲۵۷ ۲۴,۱۴٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴۹,۶۵٠ ۴۹,۶۴٠
  ٠.۴۵
  ۳۱۷,۷۷۸ ۴۹,۴۳٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۲٠۲,۹۹٠ ۲٠۲,۹۹٠
  ۵
  ۲۷۴,۹۴٠ ۱۹۳,۳۳٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۶,۴۳٠ ۱۶,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۷۶,۶۲۱ ۱۵,۶۵٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳۶,۷۷٠ ۳۶,۶۲٠
  ۴.۶۴
  ۳,٠۶۵,۸۹۳ ۳۵,۱۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۸٠,۱۷۳ ۸۱,۳۱۱
  ۵
  ۱۶,۴۲۷,۹۷۵ ۸۴,۳۹۲
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۲۶,۲۵٠ ۲۶,۷۴٠
  ۱.۳۵
  ۲,۵٠۸,۵۵۸ ۲۵,۹٠٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۹,۳٠٠ ۲٠,۳۱٠
  ۴.۹۷
  ۲,۴٠۱ ۲٠,۳۱٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۲,٠۳٠ ۴۱,۷۲٠
  ٠.٠۲
  ۱,۱۵۷,۲۲۴ ۴۲,٠۲٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲٠,٠۱٠ ۲٠,۶٠٠
  ۳.۳۸
  ۴,۵۸۷,۲۴۸ ۲٠,۷۱٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۵,۶۱٠ ۵,۷۷٠
  ۱۹.۱۶
  ۶,۵۳٠,۲۶۹ ۶,۹۴٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۵۷,۳۸٠ ۶٠,۳۹٠
  ۴.۹۸
  ۳۱۵ ۶٠,۳۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۵۳,۸۳٠ ۵۲,۶٠۸
  ۳.٠۷
  ۱,۲۲۹,۹۷۶ ۵۲,۲۲۵
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۴۳,۵٠٠ ۴۲,۳۴٠
  ۳.۷۴
  ۷۹۸,۱۲۳ ۴۱,۹۳٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۹,۳۴٠ ۹,۷۹٠
  ۴.۹۸
  ۴٠۹,۶۵۴ ۹,۸۳٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۴۸,۳٠٠ ۴۸,۸۹٠
  ٠.۶۲
  ۲۶٠,۳۲۶ ۴۸,۶٠٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۳,۸۹٠ ۲۵,۱۲٠
  ۴.۹۷
  ۳۸,۲۳۶ ۲۵,۱۴٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۵,۲۹٠ ۱۵,۲۷٠
  ۴.۹۴
  ۱۶,٠۹٠,۴۱۵ ۱۴,۵۷٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴٠,۲۷٠ ۳۹,۳۹۸
  ۳.٠۷
  ۸۹۵,۶۸۳ ۳۹,٠۷٠
 • کلر کلر پارس ۵۹,۲٠٠ ۵۸,۵۷۳
  ۲.۸۴
  ۴۹۵,۱٠٠ ۵۷,۵۶۴
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲٠,۱۸٠ ۲٠,۲٠٠
  ۴.۹
  ۲,۶۶۷,۱۹۹ ۲۱,۲۲٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵۱,٠۱٠ ۵۳,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۴۱,۹۱۱ ۵۳,۶۹٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵۴,۹۴۷ ۵۲,۵۹۲
  ۵
  ۹۵,۳۶۳ ۵۲,۳۳۱
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۹۸,۲۴٠ ۱٠٠,۴۹٠
  ۵
  ۴۹۶,۶۸۳ ۱٠۳,۴۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳۵,۹۲٠ ۳۵,۸۷٠
  ۵
  ۱,۷۲۷,۶۳۷ ۳۴,۲۱٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۸۹٠ ۹,۶۸٠
  ۴
  ۲,۹٠۸,۲۵۹ ۹,۵۱٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۳,۳۱۱ ۱۳,۴۱۷
  ۴.۶۸
  ۹,۶۴۳,۹۲۲ ۱۳,۹۶۵
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۴,۲۲٠ ۱۴,۳۳٠
  ۲.۳۸
  ۴,۸۹۶,۱۷۹ ۱۳,۸۹٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳۱,۶۱۹ ۳۳,٠۲۱
  ۵
  ۲۶۲,۷۴۹ ۳۳,۲۸۳
 • کیا کیا الکترود شرق ۵,۵۷۷ ۵,۵۷۷
  ۴.۷۹
  ۵,۳۲۲
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۲۲,۸۵٠ ۲۲,۸۵٠
  ۲.۷
  ۲,۱۲۲,۹۷۹ ۲۳,۴۸۳
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۱۵,۹۴۲ ۱۵,۲۳۸
  ۵
  ۲۳۸,٠۸۵ ۱۵,۱۸۳
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۳۷,۲۱۱ ۱۴۳,۷۴۹
  ۵
  ۳۲,۷۳۱ ۱۴۴,۴۳۲
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۸,٠۱٠ ۸,۱۵۲
  ۴.۸۹
  ۷,۳٠۵,٠۱۷ ۸,۴۲۲
 • لابسا آبسال‌ ۳۱,۱۸٠ ۳۱,۹۹٠
  ۵
  ۱,٠۶۸,٠۱۷ ۳۲,۸۲٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۶۷,۲۱٠ ۷٠,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۴۹۳ ۷٠,۷۴٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۸۹,٠٠٠ ۱۸۶,٠٠٠
  ۴۶.۴۹
  ۶۲۴,۶۴۷ ۳۵۳,۲۲٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۲٠۴,۷۱٠ ۲۱۵,۳۶٠
  ۵
  ۲,۶۲۳ ۲۱۵,۴۸٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۸,۹۶٠ ۲۷,۹۷٠
  ۴.۹۷
  ۵٠٠,۶۴۷ ۲۷,۵۹٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۴,۶٠٠ ۱۴,۵۳٠
  ۱.٠۴
  ۱,۱۹۶,۹۵۳ ۱۴,۴۵٠
 • ما بیمه ما ۶,۳٠٠ ۶,۲۴٠
  ۵
  ۷,۵۸۶,۷۴٠ ۶,٠٠٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۲۹,۳۲٠ ۲۹,۲۳۹
  ۵
  ۹,۵۹۷,۵۶۲ ۲۷,۹۲۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۲۷,۸۹۸ ۱۲۸,۸٠٠
  ٠.۷۶
  ۱۷٠,۴۶۹ ۱۲۸,۸۷۲
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۱,۵٠٠ ۲۱,۴۸٠
  ۱.۳۲
  ۲,٠۹۵,۵۴۷ ۲۱,۲۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۳,۷۲٠ ۲۳,۹۹٠
  ۲.۹۵
  ۹۹۵,۷٠۱ ۲۴,۴۴٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۲۳,۹۱٠ ۲۴,۱۸٠
  ۴.۹۷
  ۲,۹۶۷,۲۹۷ ۲۵,۱۶٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۵,۵۱۱ ۴۷,٠۷۲
  ۵
  ۴۳۹,۲۳٠ ۴۷,۹٠۶
 • ملت بیمه ملت ۱۲,۹٠٠ ۱۲,۸۷٠
  ۱.۴۲
  ۲,۲۸۳,۲۶۴ ۱۲,۷۲٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۲۲,۸٠٠ ۲۲,۷٠۲
  ۱.٠۶
  ۴,۸۹۳,۳۴۴ ۲۲,۵۶۱
 • میهن بیمه میهن ۵,٠۱۴ ۵,۲۶۵
  ۴.۹۸
  ۴۴۲,۳۶۷ ۵,۲۷۷
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۱۱۷,۳۸٠ ۱۲۳,۳۳٠
  ۹.۷۱
  ۲۷,۷۷۷ ۱۳٠,٠٠٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۵,۲۳۴ ۱۶,٠٠۲
  ۵
  ۱۲۷,۳۶۸ ۱۶,٠۳۵
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۵۴,۷۷٠ ۵۷,۵۷٠
  ۵
  ۲۴,۸۶۷ ۵۷,۶۵٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۶۶,۶٠٠ ۱۶۵,۵۶٠
  ۵
  ۲,۵۷۲,۵۳٠ ۱۵۸,۶۷٠
 • نوین بیمه نوین ۶,۳۵۸ ۶,۳۱۷
  ۴.۹۹
  ۱۹,۶٠۴,۲۶۵ ۶,٠۵۶
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲۴,۲۵٠ ۲۳,۹۹٠
  ۴.۹۸
  ۱۸,۳۶۶,۶٠۵ ۲۳,۱٠٠
 • هجرت پخش هجرت ۵۶,۱٠٠ ۵۸,۳۳۹
  ۵
  ۲٠۷,۷۳۸ ۵۹,٠۵۲
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۱,۷۲۲ ۱۱,۶۶۱
  ۵
  ۱۲,۵۶۱,۸۸۷ ۱۱,۱۶۴
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۸,۸۲٠ ۲۸,۴۱٠
  ۱.۳۴
  ۴,۴۸۵,۶٠۴ ۲۸,۴۴٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۳,۵۹٠ ۱۴,۲۵٠
  ۴.۹۷
  ۲۶۹,٠۷٠ ۱۴,۳٠٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۴۷,۷۶٠ ۱۴۷,۵۳٠
  ۵
  ۱,۲۸۲,۲۴۷ ۱۴٠,۷۳٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۴,۷۳٠ ۴,۷۱٠
  ۴.۸۸
  ۱٠,۹۸۱,۸۸۸ ۴,۵۱٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۴,٠۸٠ ۱۴,٠۳٠
  ۲.۴۷
  ۳,۱۱۳,۱۶۱ ۱۳,۷۴٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۳۵,۹۵٠ ۳۴,۹۷٠
  ۳.۷۸
  ۱,۲۵٠,۷۱۵ ۳۴,۶۴٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۱,۹۹۴ ۱۱,۹۳۵
  ۵
  ۴,۲۱۸,٠۸۹ ۱۱,۴۲۳
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۹,۲۷٠ ۹,۷۳٠
  ۴.۹۲
  ۱۶۶,۸۲۹ ۹,۷۵٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,۴۷٠ ۹,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۸۵۴,٠۴۷ ۹,٠۲٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۴,۸۹٠ ۱۴,۷۲٠
  ۴.۹۳
  ۲,۹۵۷,۳۴۱ ۱۴,۱۹٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۳,۴۳٠ ۳,۴۱٠
  ۴.۸۹
  ۵۳۵,۸٠۹,۱۹٠ ۳,۲۷٠
 • وبملت بانک ملت ۴,۸۱٠ ۴,۸٠٠
  ۴.۷۹
  ۲۶۷,۳۶۵,۵۴٠ ۴,۵۹٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۲,۸۶٠ ۱۲,۹۷٠
  ۴.۹۵
  ۴,۳۸۵,۷۵۴ ۱۳,۵۳٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۸,٠۲٠ ۷,۹۲٠
  ۳.۳۵
  ۳,۸۸٠,۴۸۶ ۷,۷۶٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۷۶٠ ۲,۶۸٠
  ۴.۹۴
  ۹,۳۲۶,۹۳۴ ۲,۶۳٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۳,۳٠٠ ۳,۲۹٠
  ۴.۷۶
  ۲۵۴,۲۶۲,۴۱۴ ۳,۱۵٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۹,۱۹٠ ۹,٠۹٠
  ۴.۷۹
  ۴۷,۷۹۷,۱۳۵ ۸,۷۷٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۵,۲٠٠ ۱۴,۷۶٠
  ۴.۲۵
  ۳,۸۱۳,۲۸۳ ۱۴,۵۸٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۱۲,۴۲٠ ۱۱۵,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۲۲,۴۲۵ ۱۱۸,۳۲٠
 • وپست پست بانک ایران ۱٠,۴۸٠ ۱٠,۴۷٠
  ۴.۹
  ۵,۸۹۲,۹٠۵ ۹,۹۹٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۱٠,۹۶۳ ۱۱,۲۶۷
  ۴.۹۹
  ۷۵,۳۸۵,۹۲۱ ۱۱,۵۳۹
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۹۹٠ ۳,٠٠٠
  ۴.۷۸
  ۳۵۲,۶۲۸,۲٠۸ ۳,۱۴٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۳۲,۵٠٠ ۳۴,٠۲٠
  ۵
  ۱۶۱,۸۷۵ ۳۴,۲۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۱۳٠
  ۴.۹۲
  ۳,۲۴۸,۶۷۱ ۱٠,۷۷٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۱۹,۸۳٠ ۱۹,۹۲٠
  ٠.۱۵
  ۶۶٠,۳۲۱ ۱۹,۸٠٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۸,۸٠٠ ۸,۷۷٠
  ۵.٠۱
  ۱٠,۵۳۴,۲۵۴ ۸,۳۸٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۹,۵۶٠ ۹,۵۵٠
  ۳.۳۴
  ۴,۳۳۹,۵۴۴ ۹,۸۹٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱٠,۵۴٠ ۱٠,۳۵٠
  ۱.۴
  ۱۱۲,۶۳٠,۷۷۴ ۱٠,۶۹٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱٠,۳۷٠ ۱٠,۲۹٠
  ۱.۹۷
  ۵,۴۲۱,۵۳۷ ۱٠,۱۷٠
 • ودی بیمه دی ۲۱,۷۱٠ ۲۱,۹۱۸
  ۳.۳۶
  ۱۳,٠۵۵,۳۸۹ ۲۱,٠٠۵
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۹,۱۹٠ ۹,۲۱٠
  ۴.۹۶
  ۱۶,۲۴۲,۴۸۸ ۹,۶۷٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۹,۱۲٠ ۹,۱۲٠
  ۴.۹
  ۱٠,۳۹۸,۲۶۴ ۹,۵۹٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴۴,۴۳٠ ۴۴,۲۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۴۴,۶۳۵ ۴۲,۳۲٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۳٠ ۱,۲۸٠
  ۴.۶۵
  ۸,٠۵۵,۹۲۵ ۱,۲۹٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۹,۲۱۴ ۹,۲۲۱
  ۷.۸۴
  ۹,۷۳۹,۵۸۲ ۹,۹۹۸
 • وسبوشهر شرکت س استان بوشهر ۱,۳۲٠ ۱,۲۶٠
  ۴.۷۶
  ۲,۸٠۱,۷۸۹ ۱,۲۶٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۲,۱۹٠ ۱۲,۱۶٠
  ۵
  ۸,۶۳۸,۲۷۶ ۱۱,۶۱٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱۲,۴۶٠ ۱۲,۳۹۱
  ۵
  ۱۲۹,۷۸۷,۶۹۵ ۱۱,۸۶۷
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱۴٠ ۲,۲۵٠
  ۴.۸۹
  ۱۳۷,۵۶۱ ۲,۲۵٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳۳٠ ۱,۳۹٠
  ۴.۳۲
  ۱٠۷,۲۴۲ ۱,۳۹٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۶٠ ۱,۴۳٠
  ۴.۹
  ۶۹,٠۴۱ ۱,۴۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۴٠ ۱,۴۱٠
  ۴.۹۶
  ۴۲۴,۳۵۳ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۶,۳۶٠ ۶,۳۵٠
  ۴.۹۵
  ۱۵,۵۳۵,۷۳۷ ۶,٠۶٠
 • وسکرشا شرکت س استان کرمانشاه ۱,۲۴٠ ۱,۳٠٠
  ۴.۶۲
  ۱۲۶,۴۵۷ ۱,۳٠٠
 • وسکهبو شرکت س ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,٠۸٠ ۱,۱۳٠
  ۴.۴۲
  ۱,٠۹۹,۶٠۴ ۱,۱۳٠
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۱,۱۸٠ ۱,۲۴٠
  ۴.۸۴
  ۸۲,۶۳۴ ۱,۲۴٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۳٠ ۱,۴٠٠
  ۵
  ۶٠,۶۲۷ ۱,۴٠٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۳۳٠ ۱,۲۸٠
  ۴.۷۲
  ۳,۸۷۸,۳۷۶ ۱,۲۷٠
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۱۸٠ ۱,۲۴٠
  ۴.۸۴
  ۶۹,٠۳۳ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۹,۷۸٠ ۹,۷٠٠
  ۴.۹۴
  ۸,۳۳٠,۹۵۸ ۹,۳۲٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۱,٠۱٠ ۱۱,۲۹٠
  ۴.۹۲
  ۴,۹۵۷,۴٠۸ ۱۱,۵۸٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۶۵٠
  ۲.۸۳
  ۵,۱۷۱,۲٠۶ ۱۳,۴۲٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۷,۶۶٠ ۷,۶۲٠
  ۴.۹۳
  ۱۶,۸۴۸,۷۷۳ ۷,۳٠٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۱,۳۵٠ ۱۱,۳٠٠
  ۵
  ۵۴,۱۹۶,۶۲۷ ۱٠,۸۱٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۴,۵۶٠ ۴,۵۸٠
  ۴.۸
  ۱۶,۳۷۶,۶۴۴ ۴,۷۹٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲٠,۷۹۵ ۲٠,۹۳٠
  ۵
  ۵,٠۳٠,۱۷۴ ۲۱,۸۸۹
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۹,٠۷۳ ۹,۴۴۷
  ۴.۹۹
  ۱,۱۲۸,۲٠۶ ۹,۵۵٠
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,۷۲٠ ۴,۵۲٠
  ۴.۸۹
  ۱,۴٠۶,۹۸۶ ۴,۵٠٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۶۴٠ ۳,۶۲٠
  ۴.۹
  ۵٠,۶۱۹,۳۹۸ ۳,۴۷٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۶,۷۸۹ ۷,۱۲٠
  ۵.٠۱
  ۵٠۸,۳۸۶ ۷,۱۴۷
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۷,۵۳٠ ۷,۵۹٠
  ۴.۹۲
  ۶,۸۱۳,٠۹٠ ۷,۹۲٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۵,۹۴٠ ۱۵,۸۲٠
  ۵.٠۸
  ۲,۷۷٠,۶۶٠ ۱۵,۱۷٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱٠,۹۶٠ ۱۱,۵۱٠
  ۴.۹۴
  ۱۶۳,۴۲۵ ۱۱,۵۳٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۸,۸۹٠ ۹,۳۴٠
  ۴.۹۲
  ۶۳,۲۶۹ ۹,۳۵٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۹۹٠
  ۱.۳۷
  ۱۴,۹۸۹,۸۲۲ ۱۶,٠۷٠
 • ومعلم بیمه معلم ۶,۴۲۹ ۶,۴۶٠
  ۴.۵۷
  ۱۵,۳٠۸,۵۷۲ ۶,۷۳۷
 • وملل اعتباری ملل ۱۴,٠۵۱ ۱۴,۴۴۷
  ٠.٠۷
  ۴٠,۳۲۷,۳۵۶ ۱۴,٠۴۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۳۷۷,۵۶٠ ۳۹۶,۵۵٠
  ۵
  ۵,۵۸۵ ۳۹۷,۴۳٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۴,۴۶۹ ۱۴,۴۱۷
  ۵
  ۹,۸۱۱,۶۱۴ ۱۳,۷۸٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۲,۶۵٠ ۱۲,۶۱٠
  ۴.۹۸
  ۵,۶۷۶,۸۱٠ ۱۲,٠۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۱۴٠ ۴,۱۴٠
  ۴.۸۱
  ۲۲,۸۷۶,۶۷۱ ۳,۹۵٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۵٠٠ ۴,۶۹٠
  ۴.۸۶
  ۱,۷۴٠,۲۲۱ ۴,۷۳٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲۹,۸۹٠ ۲۹,۲۸٠
  ۱.۲۲
  ۴,۸٠۶,۵۹۸ ۳٠,۲۶٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۳۹,۴٠٠ ۳۹,۱۱۵
  ۳.۶۳
  ۵,۱۴۱,۲۲۱ ۴٠,۸۸۴