شاخص کل : ۱,۳۶۷,۱۷۱
تغییرات: ٠.۷۴ % ، ۱٠,٠۶۳
حجم معاملات : ۱۴,۴۶۶,۶۵۲,۲٠۴
ارزش معاملات : ۱۳۶,۲۴۳,۴۸٠,۲۸۶,۸۶٠
تعداد سهم معاملاتی : ۵٠۷
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۲,۳۵۹ ۱۲,٠۳۷
  ۵
  ۱۳,۹٠۸,۲۲۱ ۱۱,۷۷۱
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۱۷,٠۲٠ ۱۷,۱۷٠
  ۳.۳
  ۷,٠۷۷,٠۴۷ ۱۷,۶٠٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۷,۵۸٠ ۱۷,۴۶٠
  ۴.۹۶
  ۴,۸۶۹,۳٠۸ ۱۶,۷۵٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲۷,٠٠٠ ۲۶,۷٠۵
  ۱.۵۵
  ۴,۸۲۹,۹۳۳ ۲۶,۵۸۹
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۶,۳٠٠ ۶,۲۱۶
  ۴.٠۸
  ۶,۷۹٠,۷۳٠ ۶,٠۵۳
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۳,۶۶۷ ۱۳,۲۳٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۲۲,۶۵۳ ۱۳,٠۱۷
 • اخابر مخابرات ایران ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۵۹٠
  ٠.۷۴
  ۳۱,۸۳۱,٠۴۵ ۱۳,۵٠٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۱۳,۷۳۱ ۱۳,۵۹۴
  ۴.۹۹
  ۱۵,۲٠۶,۲۵۹ ۱۳,٠۷۸
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱۶۷,۲۴۶ ۱۶۴,۷۱۴
  ۵
  ۴,۴۸۷,۲۳۴ ۱۵۹,۲۸۴
 • آسیا بیمه آسیا ۲۹,۵۹٠ ۲۹,۳۹٠
  ۴.۹۷
  ۷,۴۲۳,۳۹٠ ۲۸,۱۹٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۸,۱۲۵ ۸,٠۲۲
  ۱.۵۸
  ۳,۴۱۱,۶۵۳ ۷,۹۹۹
 • افرا افرانت ۴۸,۵۴۲ ۵۱,٠٠۱
  ۵
  ۳۵,۵۱۶ ۵۱,٠۹۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۶,۵٠٠ ۷۶,۵٠٠
  ۵
  ۲,۲۳۱,۷۹۱ ۷۲,۸۶٠
 • البرز بیمه البرز ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۸۷٠
  ٠.۳۴
  ۲٠,۹۶۹,۸۲۸ ۱۴,۶۵٠
 • امید تامین سرمایه امید ۱٠,۵۵٠ ۱٠,۲۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,۸۴۲,٠۳۸ ۱٠,٠۵٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۱,۹۷٠ ۱۱,۶۷٠
  ۵
  ۳٠,۶۲۸,۸٠۷ ۱۱,۴٠٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۲۶۶,۸۹٠ ۲۸٠,۹۲٠
  ۸.٠۹
  ۱۷۵ ۲۹٠,۳۹٠
 • انرژی۲ فعالان بورس انرژی ۲۹٠,٠٠٠ ۲۸۱,٠۳٠
  ۶.۴۶
  ۱ ۲۷۲,۴٠٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۲۵۱,۱٠٠ ۲۵۲,۷۳٠
  ۴.۸۴
  ۲,۲۱۶,۹۳٠ ۲۶۳,۸۶٠
 • اوان مبین وان کیش ۶٠,۲۹٠ ۵۹,۷۹۵
  ۲.۸۹
  ۸۲۳,۲۱۳ ۵۸,۵۹۵
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۴,۸۵۵ ۴,۸۵۵
  ۱.۳۸
  ۴۱۳,۲۷۹,۲۷۵ ۴,۷۸۹
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۱۱۲ ۷,۱۱۲
  ۱.۵۷
  ۱,۳۹۶,۹۷۲,۹۴۴ ۷,٠٠۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۵۲,۳۱۹ ۵۱,۱۹۵
  ۵
  ۵۴۷,۴۲۴ ۴۹,۸۲۸
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۲,۶۸٠ ۲۲,۱۲٠
  ۵
  ۳,٠٠۶,۷۵۳ ۲۱,۶٠٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷۶,۲۵۵ ۷۵,۳۸۴
  ۵
  ۱,۱٠۱,۹۲۹ ۷۲,۶۲۴
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۲۳,۸٠٠ ۲۳,۵۹۶
  ۲.۷۳
  ۳۳,۷٠۷,۴۴٠ ۲۳,۱۶۷
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۳۴,۴۸٠ ۳۴,۳۱٠
  ۴.۵۵
  ۳۳,۹۷۳,۶۴۵ ۳۲,۹۸٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۸۲۲ ۳,۸۱۳
  ٠.۲۶
  ۵۸,۸۲۸,۱۳۶ ۳,۸۱۲
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۸,٠۸٠ ۸,٠۳۲
  ٠.۸۵
  ۵,۸۴۸,۶۱۹ ۸,٠۱۲
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۷,۲۶٠ ۱۷,۱۳٠
  ۴.۹۹
  ۴٠,۵۳۵,۸۲۱ ۱۶,۴۴٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۱۳,۳۷۴ ۱۳,۹۹۲
  ۴.۹۹
  ۴۲۷,۲۴۱ ۱۴,٠۷۷
 • بساما بیمه سامان ۲۶,۷۷۸ ۲۶,۵۶۹
  ۵
  ۱,۶۹۹,۹۶۴ ۲۵,۵٠۳
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴٠,۳۷٠ ۴۲,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۱۹,۳۶۴ ۴۲,۴۹٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۶۲,۸۷٠ ۶۶,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۱,۷۸۹ ۶۶,۱۷٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۸,۵۵٠ ۲۸,۳۹٠
  ٠.۱۴
  ۸۷۵,۲۹۶ ۲۸,۵۱٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۵۷,۴۲٠ ۲۵۶,۷۶٠
  ۵
  ۲۵۲,۴۴۷ ۲۴۵,۱۷٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۴,۲۲٠ ۴,۲٠٠
  ۴.۹۸
  ۳۵,٠۶۱,۹۷۶ ۴,٠۲٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۲,۹۷۹ ۳,٠۸۲
  ۴.۹۸
  ۷,۱۴۱,٠٠۹ ۳,۱۳۵
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۲۵,۳۷۹ ۲۵,۳۵۱
  ٠.۵۷
  ۶,۷۱۹,۷۷٠ ۲۵,۵۲۵
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۹۱,۴۳۷ ۸۸,۹۷۴
  ۵
  ۲۶۱,۹۹۳ ۸۷,٠۸۳
 • بموتو موتوژن‌ ۴۴,۷٠٠ ۴۲,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۲٠۷,۷۷۹ ۴۲,۵۸٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۲۲,۲٠٠ ۲۲,۲٠٠
  ۱۷.۱۴
  ۲۴,۱۷۵,٠۴۶ ۱۸,۹۵۲
 • بنیرو نیروترانس‌ ۴۷,۲۷٠ ۴۶,۹۸٠
  ۳.۷۹
  ۸۹۸,۸۶۴ ۴۹,۱۳٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳۷,۹۴۳ ۳۷,۸۷۶
  ۵
  ۱,۶٠۸,۳۷۱ ۳۶,۱۳۷
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵٠,۷٠٠ ۵۱,۱۴٠
  ۱.۴۶
  ۲,۷۸۵,۸۵۳ ۵۱,۴۵٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۵۱,۵۴٠ ۱۴۹,۹۷٠
  ۲.۸۳
  ۱,۴۲٠,۲۴۳ ۱۴۷,۳۷٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲٠,۶۷٠ ۲٠,۴۶٠
  ۱.۱
  ۱۶,۲۱۱,۹۴٠ ۲٠,۹٠٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۳,۷۳٠ ۱۳,۶۶٠
  ۴.۹۷
  ۱٠,۷۶٠,۲۵۵ ۱۳,٠۸٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۵,۶٠٠ ۲۵,۶۹٠
  ۲.۲۸
  ۸,۶۲۵,۴۶۵ ۲۵,٠۳٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۸۹,۷٠٠ ۸۹,۲۱٠
  ٠.۸۵
  ۱,۲۶۹,۴۵۸ ۸۸,۹۴٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۵۵,۷۴٠ ۱۴۹,۸۴٠
  ۹.۹۹
  ۹,۳۴۲,۹۵۷ ۱۴۱,۵۹٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۱۲,۴۳٠ ۱۲,۲۹٠
  ۱.۹۷
  ۱۳۴,۱۳٠,۵۴۷ ۱۲,۶۸٠
 • پخش پخش البرز ۳۹,۶۹۲ ۳۹,۶۴۵
  ۵
  ۱,۴۴۶,۸۵۷ ۳۷,۸٠۲
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۱۲,۷۵٠ ۲۲۳,۹۳٠
  ۵
  ۱۶٠ ۲۲۳,۹۴٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۴۴,۷۸٠ ۴۴,۱۵٠
  ۴.۹۹
  ۹۸۲,۵۶۴ ۴۲,۶۵٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۷,٠۷٠ ۷,٠۲٠
  ۱.۲۹
  ۷,۵۴۷,۲۷۸ ۶,۹۸٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۷,۳۵٠ ۳۷,۴۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۴٠۲,۵۲۱ ۳۹,۳۱٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳٠,۶٠٠ ۳٠,۹۲٠
  ۵
  ۱٠,۱۶۶,۴۷۲ ۳۲,۲۱٠
 • پکویر کویر تایر ۱۷,۱۴٠ ۱۶,۹۸٠
  ۱.۴۹
  ۴,۷٠۳,۸۷۷ ۱۷,۴٠٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۸,٠۱٠ ۸,۴۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۱۷,۱۸۵ ۸,۴۳٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۸۶,۲۲٠ ۸۶,۸۳۵
  ۴.۸۸
  ۳,۳۵۵,۲۹۷ ۹٠,۶۴۴
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۹,۴۶۳ ۱۹,۴۱۳
  ۵
  ۷,۱۶۱,۵۶۸ ۱۸,۵۳۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۳,۸۳٠ ۱۳,۴۶٠
  ۱.۳۹
  ۶۴,۲۲۵,٠۴۲ ۱۳,۶۴٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱٠,٠۹٠ ۱٠,٠۹٠
  ٠.۱
  ۱۱,۷٠۹,۹۲۷ ۱٠,٠۸٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۷,۶۷٠ ۲۷,٠۲٠
  ۴.۹۷
  ۸,۶٠۷,۵۷۸ ۲۶,۳۶٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۲۳,۴۶۸ ۲۲,۵۸۶
  ۵
  ۲۲,۲۶۸,۳۱۴ ۲۲,۳۵۱
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۳۳,۸۷٠ ۳۵,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۳,٠٠۲ ۳۵,۶۵٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۶۸,۲۷٠ ۶۹,۹۳٠
  ۵
  ۱,۳۸٠,۷۷۶ ۷۱,۸۶٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۹,۹٠٠ ۹,۹۶٠
  ۳.۵۱
  ۴۱,۳۳۲,۴۲۹ ۱٠,۲۶٠
 • تکنو تکنوتار ۱۴,۳۷٠ ۱۴,۸٠٠
  ۴.۹۶
  ۱,۳۸۹,۶۹۴ ۱۵,۱۲٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۱٠,۱۲٠ ۱٠,٠٠۱
  ۱٠
  ۶۸,۸۷۳,۵۳۹ ۹,۲٠٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۸,۵۷٠ ۸,۴۷٠
  ۴.۹
  ۲۷,٠۶۲,۱۴۹ ۸,۱۷٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,۷۵٠ ۶,۷۱٠
  ۴.۹۸
  ۲۹,۲٠۲,۸۸٠ ۶,۴۳٠
 • توریل توکاریل ۱۹,۹۹۷ ۲٠,۲۵۳
  ۲.۱۱
  ۴,۴۴۲,۷٠۳ ۲٠,۴۲۸
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۵۹,٠٠٠ ۵۹,۷۱٠
  ۲.۴۸
  ۱,۲۲۳,۸۶۶ ۶٠,۵٠٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳٠,٠۲٠ ۳۱,۶٠٠
  ۵
  ۱,۱۸٠ ۳۱,۶٠٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۹۹٠ ۳,۹۶٠
  ۵
  ۵۸,۳۳۳,۶۶۹ ۳,۸٠٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۴,۶۲۷ ۱۴,۴۷۴
  ۵
  ۶,۵۴۶,۲۹۸ ۱۳,۹۳۱
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲٠,۷۶٠ ۲۱,۸۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۷,۴۸۱ ۲۱,۸۵٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۲۹٠ ۲,۲۶٠
  ۱.۷۸
  ۳۱۳,۶۵۸,٠۳۸ ۲,۲۵٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۲۶,۶۶۲ ۲۶,۵٠۷
  ۵
  ۶,۲۵۸,۵۴۶ ۲۵,۳۹۳
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۲,۸٠٠ ۲,۷۷٠
  ٠.۳۶
  ۱۳۲,۴۷۲,۵۳۴ ۲,۷۹٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۱,۳۲۱ ۱٠,۹۹۵
  ۵
  ۲۹,۴۴۷,۸۴۲ ۱٠,۷۸۲
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۴,۸۴۴ ۴,۶۷۶
  ۴.۹۸
  ۲,۷۵۹,۹۳۱ ۴,۶۱۴
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۱,۴۷۸ ۱۱,۷۶۳
  ۵
  ۲,۱٠۱,۹۸۸ ۱۲,٠۸۲
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲۴,٠۹٠ ۲۳,۷۹٠
  ۴.۹۷
  ۴٠,۱۸۱,۸۲۶ ۲۲,۹۵٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۵,۲۱٠ ۵,۱۹٠
  ۴.۸۳
  ۱۶,۹۳۳,۷۱۸ ۴,۹۷٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۱۴,۴۸۷ ۱۴,۲۳۸
  ۴.۹۹
  ۲۳,۸۳۷,۶۱۴ ۱۳,۷۹۸
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۲,۱۹۲ ۱۲,۴۶۹
  ۴.۹۹
  ۲,۱۲۲,۲۱۱ ۱۲,۸۳۳
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۷,۴۲٠ ۷,۲۹٠
  ۴.۹۵
  ۴,۵۷۷,۵۳۹ ۷,٠۷٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,۱٠٠ ۵,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۲۸,۹۷۳,۶۴۶ ۵,۸۱٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۹,۵۵٠ ۹,۴۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۹۱۷,۴۹۵ ۹,۱٠٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۳,۶۱٠ ۴۲,۶۳٠
  ۴.۹۸
  ۳,۱۱۵,۱۷۴ ۴۱,۵۴٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۸۲,٠۵٠ ۸۲,۳۷٠
  ٠.۸
  ۸۱۶,٠۱۱ ۸۲,۷۱٠
 • چافست افست‌ ۲۱,۷۹٠ ۲۲,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۱۴۶,۴۵۲ ۲۲,۹۳٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۳٠,۲۴٠ ۳٠,۲۱٠
  ۵
  ۱۹,۵۸۴,۳۳۳ ۲۸,۸٠٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۶,۸۶٠ ۶,۶۷٠
  ۴.۸۹
  ۱۳,۳۵۳,۷۷۳ ۶,۵۴٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۶,۷۲٠ ۶,۶۳٠
  ۱۱.۶۳
  ۹۱,٠۹۹,۴٠۱ ۶,٠۲٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۳,۵۶٠ ۳,۴۷٠
  ۴.٠۹
  ۲۶,۱۳٠,۷۶۲ ۳,۴۲٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲۹,۸۴٠ ۲۹,۶٠٠
  ۵
  ۴,۲۱۹,۳۸۳ ۲۸,۴۲٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۹,۵۴۲ ۱۹,۴۳۶
  ۴.۹۹
  ۷,۶٠۱,۸۵٠ ۱۸,۶۱۳
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۱,۹٠۷ ۳۱,۸۸۲
  ۵
  ۲,۵۶٠,۴۶۴ ۳٠,۳۸۸
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۶,۷۷٠ ۲۵,۷۲٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۳٠,۵۵۲ ۲۵,۵٠٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲٠,۱۸٠ ۱۹,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۳,۸۵۹,۹۲۸ ۱۹,۲۲٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۲۶٠ ۱۸,۸۴٠
  ۴.۹۶
  ۸,۳۲۱,۳٠۲ ۱۸,۳۵٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۴,۲۲٠ ۲۴,۷۷۸
  ۴.۷۱
  ۱,۵۴۷,۲۳۵ ۲۵,۴۱۷
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۹۲۱ ۳,۸۶۳
  ۴.۹۸
  ۱۹,۶۳٠,۸۱۸ ۳,۷۳۵
 • حسیر ریل سیر کوثر ۱۷,۱۸۲ ۱۷,۴۱۲
  ۵
  ۱۴,۱۱۸,۵۷۹ ۱۸,٠۸۶
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۷۴,۱٠۴ ۷۳,۱۵۸
  ۱٠
  ۸,۶۷۹,۲۴٠ ۶۷,۳۶۸
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۴,۱۳٠ ۴,٠۹٠
  ۴.۸۲
  ۳۲,۵۴۷,۴۴۹ ۳,۹۴٠
 • حفاری حفاری شمال ۱۳,۶۹٠ ۱۳,۷۲٠
  ۴.۱۹
  ۷۶,۳۸۶,۱۸۵ ۱۳,۱۴٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۷,۵۵٠ ۲۷,۳۷٠
  ۴.۹۹
  ۲۹,۲۷۶,٠۴۸ ۲۶,۲۴٠
 • حگردش ریل گردش ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۵,۵۷٠ ۵,۵۹٠
  ۲.۱۱
  ۳۶,۲۴۳,۹۹۹ ۵,۶۹٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۳۷,۶۷٠ ۳۷,۹۱٠
  ۳.۴
  ۱۱,۲۳٠,۲۵۶ ۳۶,۴۳٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲۶,۱۹٠ ۲۶,۱۵٠
  ۴.۹۷
  ۱۶۵,۵۴۸,۴۳۲ ۲۴,۹۵٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۷,۸۳٠ ۷,۹۹٠
  ۴.۹۸
  ۱۶۹,۵۲۲,۴۲۶ ۸,۲۴٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۳۶,۷۷٠ ۳۸,۶۱٠
  ۴.۹۹
  ۵۷,۲۲۷ ۳۸,۷٠٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱٠,۲٠٠ ۹,۹۵٠
  ۷.٠۳
  ۴,۴۹۹,۴۹٠ ۹,۵۳٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۳۹,۹۹٠ ۴٠,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۷,۱۹۹,۲۴۶ ۴۲,٠۹٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۳٠٠ ۳,۲۳٠
  ۲.۸
  ۵۱,۶۳۹,۵۱۹ ۳,۲۱٠
 • خچرخش چرخشگر ۱۹,۲۸٠ ۱۹,۲۸٠
  ۴.۹۸
  ۴,۴۵۶,۹۱۹ ۲٠,۲۹٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۵٠,۶٠۸ ۵٠,٠۸۱
  ۵
  ۳,۵٠٠,۳۳۲ ۴۸,۱۹۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۷٠,٠۹٠ ۶۸,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۷۷٠,۶۳٠ ۶۶,۷۶٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۸۴٠ ۳,۸۵٠
  ۳.۵۲
  ۴۳,۹۹٠,۱۹۷ ۳,۹۸٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۵۷,۸۶٠ ۵۷,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۳,۳۸۴,۷۶۱ ۵۵,۱۱٠
 • خزامیا زامیاد ۱۳,٠۲٠ ۱۳,۱۵٠
  ۴.۸۲
  ۹۴,۵۴۶,۳٠٠ ۱۳,۶۸٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۹,۷۷٠ ۱۹,۴۸٠
  ۵.٠۵
  ۲,٠۶۷,٠۳۴ ۱۸,۸۲٠
 • خساپا سایپا ۲,۹۲٠ ۲,۹۶٠
  ٠.۶۸
  ۱,۸۷۱,۵۶۱,۷۶۶ ۲,۹۴٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۸,٠۳٠ ۱۷,۸۳٠
  ۴.۹۵
  ۱۳,۸۴۳,٠۱۳ ۱۷,۱۸٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۷,۹۱٠ ۱۸,٠۹٠
  ٠.۱۱
  ۴,۶۳۹,۹۹۲ ۱۷,۸۹٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۲۷,۷۸٠ ۲۹,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۴۹,۷۳۸ ۲۹,۲۴٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۵٠,۱۳٠ ۵۲,۳۹٠
  ۴.۹۸
  ۱۳۳,۴۴٠ ۵۲,۷۶٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۳,۷۶٠ ۳,۸۱٠
  ۲.۳۴
  ۴۷٠,۸۷۸,٠۷۸ ۳,۸۵٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۷۵,۶۲٠ ۷۸,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۸,۵۴٠ ۷۹,۵۹٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۶,۳٠٠ ۶,۱۲٠
  ۵
  ۷٠,۸۸۹,۴۱۳ ۶,٠٠٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۶۴,۲۲٠ ۶۴,۲٠٠
  ٠.۹۷
  ۱,٠۶٠,۵٠۶ ۶۴,۸۵٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۶,۶۱٠ ۶,۵۳٠
  ۴.۹۲
  ۱۳,۸۲۳,۳۹۵ ۶,۳٠٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱٠,۴۲٠ ۱٠,۲۱٠
  ۴.۹۳
  ۱٠,۷٠٠,۲۴۲ ۹,۹۳٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۴۵,۲۴٠ ۴۷,۵۹٠
  ۵
  ۱۴,۷۳۲ ۴۷,۶۲٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۳,۹۶٠ ۴,٠۳٠
  ۲.۴۶
  ۱,۸۳۵,۹۴۷,۳٠۳ ۴,٠۶٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۷,۲۸٠ ۷,۱۴٠
  ۴.۹
  ۱۵,۸۱۷,۲۷۵ ۶,۹۴٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴۸,۲۹٠ ۴۷,۷۱٠
  ۱.۸۱
  ۹۶۷,۴٠۴ ۴۷,۴۳٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۵۶,۴٠٠ ۵۵,۵۳٠
  ۲.۲۹
  ۲۵۴,٠۵۷ ۵۵,۱۴٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۷,٠٠٠ ۲۶,۱۶٠
  ۳.۶۵
  ۴۶۱,۱٠۶ ۲۶,٠۵٠
 • دالبر البرزدارو ۲۱,٠۶٠ ۲٠,۹۱٠
  ۱.۲
  ۱,۸۲۱,۳۱۹ ۲٠,۸۱٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۱۸٠
  ۴.۹۹
  ۵,۶۹۱,۳۴۲ ۱۳,۶۲٠
 • دانا بیمه دانا ۶,۱۱٠ ۶,٠۸٠
  ٠.۸۳
  ۶,۴٠۱,٠۲۸ ۶,٠۶٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۵,۸٠۸ ۱۵,۵۴۸
  ۴.۹۹
  ۲,۶۴۱,٠٠۳ ۱۵,٠۵۶
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۶,٠۲۴ ۱۵,۵۹۹
  ۵
  ۱,۴۵۵,۸۹۱ ۱۵,۲۶۱
 • دپارس پارس‌ دارو ۱٠۵,٠٠٠ ۱٠۷,۷۹٠
  ۳.۲۶
  ۱٠۴,۲۸۵ ۱٠۸,۵۴٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۵٠,۴۳٠ ۵٠,۹۹٠
  ۳.۵۸
  ۱,٠۶۷,۲۹۸ ۵۲,۳٠٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۵۲,۵۳۹ ۵۱,۷۴۹
  ۳.۲
  ۷۲۳,۷۸۸ ۵٠,۹٠۹
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲۹,۹٠٠ ۲۹,۳۳۷
  ۱.۴۱
  ۴,۴۱۱,۷۲۷ ۲۹,۴۸۵
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۴,۱٠٠ ۳۴,۲۵٠
  ٠.۶۷
  ۵۸۲,٠۳۹ ۳۴,۳۳٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۳,۲۱٠ ۱۲,۷۱٠
  ۴.۹۲
  ۸٠۱,۶۸۱ ۱۲,۵۹٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۴٠,۵۷٠ ۴٠,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۸۲۴,۴۶۲ ۳۸,۶۴٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۵,۷۷۷ ۳۴,۵۵۴
  ۵
  ۴۳۵,۷۲۳ ۳۴,٠۷۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۶,٠٠٠ ۱۶,۳۷٠
  ۲.۷۴
  ۴۶۹,۸۱۱ ۱۶,۴۵٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱۱,۷۲٠ ۱۱,۶۵٠
  ۴.۹۲
  ۸,۶۶۶,۶۴۲ ۱۱,۱۷٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۵,۳۸۱ ۱۵,۵۸۶
  ۱.۱۹
  ۲,۱۹۴,۴۸٠ ۱۵,۵۶۶
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۸,۲۱٠ ۱۸,٠۵٠
  ۴.۹۶
  ۲,۸۸٠,۱۱۹ ۱۷,۳۵٠
 • دسبحان سبحان دارو ۲٠,۲۷٠ ۱۹,۷۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۲۵۱,۶۲٠ ۱۹,۳۱٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۷,۳۸٠ ۲۶,۷۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۸۶,۲۴۸ ۲۶,٠۸٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۶٠,۹۷٠ ۶۱,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۴,٠۵٠,۵۶۳ ۶۴,۱۷٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۲۸,۵٠٠ ۲۸,۲۴٠
  ۱.۵۳
  ۷۶٠,۹۸۷ ۲۸,٠۷٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۳,٠۷٠ ۶۲,٠۷٠
  ۲.۸۷
  ۹۵۲,۲۸۳ ۶۱,۳۱٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۴,٠٠٠ ۲۴,۲۵٠
  ۱.۷۴
  ۱,۶۳۸,۲٠۶ ۲۳,۵۹٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۶,۶۲۵ ۳۵,۸۱٠
  ۵
  ۸۱۹,۴۵٠ ۳۴,۸۸۱
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲۱,۲۴٠ ۲٠,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۶۸,۷۹۵ ۲٠,۲۳٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۵,۴۱٠ ۲۴,۱۵٠
  ۱۵.۵
  ۱,۶۵۳,۵۲۹ ۲۲,٠٠٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۱۶,۱۵٠ ۱۱۴,۲۳٠
  ۵
  ۳۲۲,٠۵۲ ۱۱٠,۶۲٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۲۸,۶۱٠ ۲۹,۲۹٠
  ۳.۱۲
  ۴,۷۳۶,۹۱۶ ۲۹,۵۳٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۷۴,٠۹٠ ۷۴,۸۴۸
  ۱.۳۶
  ۷,۲٠۳,٠۸۵ ۷۵,۱٠۹
 • دی بانک دی ۴۲,۵۹۸ ۴۲,۹٠۹
  ۵
  ۷۳,۲۱۸,۷٠۵ ۴۴,۸۳۹
 • دیران ایران‌دارو ۲۳,۳۸٠ ۲۳,٠۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۹۸۳,۳۳۲ ۲۲,۲۷٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۴,۷۲۲ ۴,۶۶۷
  ۴.۹۸
  ۳٠۹,۷۱۴,۹٠۴ ۴,۴۹۸
 • رافزا رایان هم افزا ۳۶,۲۱۵ ۳۴,۵۹۷
  ۵
  ۹٠,۶٠۳ ۳۴,۴۹۱
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۳۵,۹۸٠ ۳۵,۶۲٠
  ۲.۷۷
  ۶,۱۱۴,۵۸۱ ۳۵,٠۱٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۵۶٠ ۶,۴۳٠
  ۳.۱۴
  ۵,۳۲۱,۳۹۶ ۶,۳۶٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۷۴٠
  ٠.۴۱
  ۳,۱۱٠,۳۳۹ ۱۶,۸۷٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱۶,۲۲٠ ۱۶,٠۵٠
  ۱.۵۷
  ۲,۹۳۸,۴۷٠ ۱۵,۹۷٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۸,۶٠٠ ۱۸,۷۵٠
  ٠.۸۵
  ۶,۶۵۷,۷۶۱ ۱۸,۷۶٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۳,۹۶۲ ۲۳,۸۹۷
  ۵
  ۴,۸۷٠,۲۲۱ ۲۲,۸۲۱
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۴۳,۵۹۸ ۴۲,۹۴۴
  ۲.۴
  ۲,۹۶۴,۸٠٠ ۴۲,۵۷۷
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۷۴,۳۵۴ ۱۷۲,۴۹۹
  ۵
  ۲,۱٠۷,۳۹۲ ۱۶۶,٠۵۲
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۶۸,۱۷۵ ۶۸,٠۳۱
  ۱٠
  ۷,۵۳۳,۴۸۱ ۶۱,۹۷۸
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۶۹,۱۷٠ ۶۶,۶۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۸۳,۷۴۸ ۶۵,۸۸٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۴۸,۶۲۲ ۴۸,۶۲۲
  ۱٠
  ۳,۷٠۷,۸۸۸ ۴۴,۲٠۲
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۲۳,٠٠۸ ۲۲,۳٠٠
  ۵
  ۸۵۶,۶۲۸ ۲۱,۹۱۳
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۸۷,۸۳۲ ۱۸۷,۴۱۳
  ۱٠
  ۱,۷٠۳,۷۹۶ ۱۷٠,۷۵۷
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۵۱,۲۷۵ ۵۱,۲۷۵
  ۵
  ۱,۵۲۴,۱۵۱ ۴۸,۸۳۴
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۴۶,۱۲۶ ۴۶,۱۲۶
  ۱٠
  ۳,۲۳۵,۹۵۶ ۴۱,۹۳۳
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳٠,۹۶۸ ۲۹,۹۴۶
  ۵
  ۵۵۹,۷۴۹ ۲۹,۴۹۴
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲٠,۶۴٠ ۲٠,۴۷٠
  ۴.۹۸
  ۲,۱۸۸,۲۱۸ ۱۹,۶۶٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۳۷,۸۳۵ ۳۷,۳۹۶
  ۵
  ۱,۱۵٠,۷۱۳ ۳۶,٠۳۴
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲۴,٠۷۳ ۲۳,٠۸۵
  ۵
  ۳۲۳,۲۲۴ ۲۲,۹۲۷
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۳۹,۲۴٠ ۳۹,۲۴٠
  ۹.۹۸
  ۱,۷۶۹,۷۴۶ ۳۵,۶۸٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۴۲,۱۱۶ ۴۲,۱۱۶
  ۵
  ۲,۴۹۲,۱٠۱ ۴٠,۱۱۱
 • زنگان صنعت روی زنگان ۹۳,۳۳۴ ۹۴,۴٠٠
  ۵
  ۱,۱۸۸,۹۲۲ ۹۸,۲۴۶
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۲,٠۱٠ ۱۱,۶۲٠
  ۴.۹۸
  ۲,۳۱۴,۸۲۲ ۱۱,۴۴٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۵۸,۶۶٠ ۶۱,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۲۷,۱۹۳ ۶۱,۷۴٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۵,۲۷٠ ۲۴,۸۳٠
  ٠.۶۸
  ۲,٠۶۲,۲۸۹ ۲۵,۱٠٠
 • ساوه سیمان ساوه ۵۲,۷۱۹ ۵۲,۷۱۹
  ۵
  ۱,۸۱۲,۸٠۴ ۵٠,۲٠۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۹٠,۸۱٠ ۱۸۸,۱۴۶
  ۲.۳۹
  ۱٠٠,۲۹۴ ۱۸۶,۳۵۳
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۲,۷۴٠ ۳۱,۵۴٠
  ۴.۸۴
  ۳۶۴,۳۳۹ ۳۱,۲۳٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,۱۴۹ ۶,۱۸۳
  ۴.۹۹
  ۱۱۲,٠۸۹,۸۳۵ ۶,۴۷۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۳,٠٠٠ ۵۲,۳۸٠
  ۱.۳۴
  ۱۷۸,۷٠۳ ۵۲,۳٠٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۶,٠۴٠ ۱۵,۷۹٠
  ۴.۹۷
  ۲,۴۲۸,۳۶۵ ۱۵,۲۸٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۸,۵۳٠ ۸,۵۲٠
  ۴.۹۲
  ۸,۹۵۴,۳٠۴ ۸,۱۳٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۵,٠۴٠ ۳۴,۹۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۶۹۱,٠۳۲ ۳۳,۳۸٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۸۶,٠٠٠ ۸۳,۸۱٠
  ۳.۵۹
  ۱۵۷,۳۳۱ ۸۳,٠۲٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۵,۲٠٠ ۲۴,۱۶٠
  ۵
  ۳٠٠,۱۳۹ ۲۴,٠٠٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۲,٠۵٠ ۲۱,۹۲٠
  ٠.۶۳
  ۲,۷۸۲,٠۷۳ ۲۲,۱۹٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۳۳,۴۷۵ ۳۳,٠۵۴
  ۵
  ۲,۵۶۸,۷۲٠ ۳۱,۸۸۱
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۸,۳۴٠ ۳۸,٠۵٠
  ٠.۷۴
  ۳۵,۷۶۸ ۳۸,٠۶٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۹,٠۱٠ ۸,۸۳٠
  ۴.۴
  ۶,۱۵۸,۴۸۶ ۸,۶۳٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۷,۹۷۸ ۷,۸۴۸
  ۳.۶۴
  ۵,۹۱۴,۸۱۵ ۷,۶۹۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۳,۸۱٠ ۱۳,۷۹٠
  ۱.۸۵
  ۳,۶۷۹,۳۷۱ ۱۴,٠۷٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۶,۳۵٠ ۶,۳۴٠
  ۴.۹۶
  ۱۳,۵۱۱,۵۴۴ ۶,٠۵٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۲۱٠ ۸,۲۱٠
  ٠
  ۲,۱۳٠,۲۳۱ ۸,۲۱٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۹۶,۶۱٠ ۱۹۵,۸۵٠
  ۵
  ۶۸۴,۷۷۷ ۱۸۷,۲۵٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۴,٠۴٠ ۱۳,۴۶٠
  ۴.۹۳
  ۴۶۵,۳۴۴ ۱۳,۳۸٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۷,۵۵٠ ۱۷,۸۷٠
  ۲.۸۲
  ۱,۶۶۷,۷۶۶ ۱۸,٠۶٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۷۹,۹۹٠ ۸۳,۷٠٠
  ۵
  ۶۸,۲۶۲ ۸۴,۲٠٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۷,۸۹٠ ۱۸,٠۵٠
  ٠.۳۹
  ۱۶,٠۸۷,۷۵۲ ۱۷,۹۶٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۹,۵۲٠ ۲۹,۲۲٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵۲۳,۳۳۱ ۲۸,۱۲٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۳۹,۵۵٠ ۳۹,۷۵٠
  ٠.۴۸
  ۱۴۳,۹۲۳ ۳۹,۷۴٠
 • سکرد سیمان کردستان ۸,۱۱٠ ۸,۳۵٠
  ۲.۵۲
  ۹,۱۲۱,۱۳۹ ۸,۳۲٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۳,۷۷٠ ۱۳,۹۳٠
  ٠.۷۲
  ۲,۱۷۵,۱۴۸ ۱۳,۸۷٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱٠,۳۷٠ ۱٠,۳۱٠
  ۴.۹۶
  ۹,۴۲۵,۱٠۱ ۹,۸۸٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۹,۲۱۶ ۱۹,۵٠۹
  ۵
  ۱۷,۸۵۶,۷۹۷ ۲٠,۲۲۷
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۹۵,۷۹٠ ۹۵,۱۱٠
  ۵
  ۵۴۶,۷۶۴ ۹۱,۲۳٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۳۶٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۵۴,۲۷۱ ۱۶,۹۱٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۲۲,۱٠٠ ۲۲,۶۳٠
  ۴.۹۱
  ۱,۴۳۳,٠۳۲ ۲۳,۲۴٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۷,۳۱٠ ۱۷,۱۵٠
  ٠.۲۳
  ۳۸,۶۴۶,۹۲۶ ۱۷,۲۷٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,۶۹٠ ۷,۴۴٠
  ۴.۹۱
  ۲,۴۱۴,٠٠٠ ۷,۳۳٠
 • سیستم همکاران سیستم ۳٠,۲۶٠ ۳٠,٠۵٠
  ۵
  ۱,۶٠۸,۲۵۷ ۲۸,۸۲٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۹,۸۲٠ ۱٠,۳۲٠
  ۴.۹۴
  ۱۳۸,۷۵۴ ۱٠,۳۳٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۶,۳۲٠ ۱۵,۷۱٠
  ۴.۹۵
  ۶۷۷,۳٠۵ ۱۵,۵۵٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲٠,۲۷٠ ۲٠,٠۹٠
  ٠.٠۵
  ۷,٠۶۶,۱۴۱ ۲٠,۲۶٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۸,۱۱۱ ۱۸,۲۱۸
  ۲.۴۴
  ۵,۲۷۸,۷۲۸ ۱۸,۵۶۴
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۵۸,۸۷٠ ۶٠,۸۸٠
  ۳.۵۴
  ۶۳,۸۲۹ ۶۱,٠۳٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱٠۱,۹۲۹ ۱٠٠,۶۵۴
  ۵
  ۲,۲۶۳,۳۶۲ ۹۷,٠۷۶
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۹,٠۳٠ ۲۸,۹۲٠
  ۲.۳۵
  ۳۸,۲٠۶,۲۷۳ ۲۹,۷۳٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۹۳,۴٠٠ ۹۳,۹۲۷
  ۳.۴۲
  ۸٠۵,۳۵۴ ۹٠,۳٠۸
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۲۷,۶۳٠ ۲۷,۹۴٠
  ۳.۶۶
  ۱۹۵,۲۶٠,۷۲۳ ۲۸,۶۸٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۶۲,٠۹٠ ۶۱,۵۳٠
  ٠.۲۱
  ۲,۶٠۱,۸۱۴ ۶۱,۹۶٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۴,۵۸٠ ۱۴,۵۴٠
  ۴.۹۷
  ۹,۲۱۷,۳٠۸ ۱۳,۸۹٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۸,۳۹۵ ۱۸,۴۶۱
  ٠.۷۲
  ۱,۴۲۶,۵٠۷ ۱۸,۵۲۸
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۹,۴۳٠ ۲۹,۳۹٠
  ۴.۹۹
  ۹,۱۳۳,۳۲۴ ۲۸,٠۳٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱٠۶,٠۸٠ ۱٠۴,۲۵٠
  ۵
  ۳,٠۹۷,۹۲۵ ۱٠۱,٠۳٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۸,۱۵٠ ۱۷,۷۹٠
  ۴.۹۷
  ۵۱۴,۶۹۴,۸٠۴ ۱۷,۲۹٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۱۴,۴۶٠ ۱۴,۲۱٠
  ۴.۹۳
  ۲۱۴,۲۶۷,۲۶۲ ۱۳,۷۸٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۸,۵۹۴ ۳۸,۲۵۱
  ۵
  ۱,۲۵۷,۸٠۲ ۳۶,۷۵۷
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۱,۷۴٠ ۴۱,۱۱٠
  ۱.۷۱
  ۱,۱۸٠,۱۲۷ ۴۱,٠۴٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۱,۶۳٠ ۲۱,۹٠٠
  ۲.٠۴
  ۱,۶۳۹,۳۷٠ ۲۲,٠۸٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۹۳,۴۹۳ ۹۲,۶۴۹
  ۵
  ۹۵۷,۷۸۶ ۸۹,٠۴۱
 • شرانل نفت ایرانول ۳۳,۵۶۹ ۳۳,۲۸۷
  ۵
  ۲,۸۹۱,٠٠۷ ۳۱,۹۷۱
 • شسپا نفت سپاهان ۲۲,۹٠٠ ۲۲,۴۲٠
  ۳.۴۸
  ۶,۵٠۵,۹۵۱ ۲۲,۱۳٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۲۷,۸٠٠ ۲۷,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۵۸٠,۵۷۵,۵۶۹ ۲۹,۲۶٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۶۶۱,۱۸٠ ۶۶٠,۴۹٠
  ۵
  ۲۳۳,۳۲۳ ۶۲۹,۷٠٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۴,۷۶۲ ۲۳,۶۳۴
  ۵
  ۹۲,۱۵۷ ۲۳,۵۸۳
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵۲,۸۵۱ ۵۲,۴٠٠
  ۵
  ۴,۹۷۶,٠۶۶ ۵٠,۳۳۵
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۵۳,۹٠٠ ۵۴,۵۶٠
  ۱.۷۳
  ۱۶۱,۳۱۲ ۵۴,۸۵٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۴۹,۲۲٠ ۴۸,٠٠٠
  ۱.۴۴
  ۶,۹۶۱,۷۱۶ ۴۸,۵۲٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۲۷۶,٠۱٠ ۲۷۹,۵۸٠
  ۴.۴۴
  ۳۷۷,۱۲۷ ۲۸۸,۸۳٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۷۷,۸۳٠ ۷۹,۱۶٠
  ۴.۹۵
  ۱,۱۴٠,۴۷۱ ۸۱,۸۸٠
 • شکلر نیروکلر ۵۱,۷۵٠ ۵۱,۲۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۷۲۴,۴٠۳ ۴۹,۲۹٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۳۸,٠٠٠ ۲۳۸,٠٠٠
  ٠.۸۳
  ۱٠٠,٠٠۳ ۲۴٠,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۲۴,۴۱٠ ۲۴,۱۱٠
  ۴.۹۹
  ۲,۵۵۸,٠٠۸ ۲۳,۲۵٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱٠,۹۹۶ ۱٠,۷۶۱
  ۱.۴۳
  ۱٠۶,۷۶۳,۶۳۴ ۱۱,۱۵۶
 • شلعاب لعابیران‌ ۷,۷۴٠ ۷,۵۳٠
  ۵.٠۲
  ۲,۶۷۲,۴٠۳ ۷,۳۷٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۵۹,۱۶٠ ۶٠,۱۴٠
  ۴.۷۲
  ۹٠۹,۳۷۹ ۶۲,٠۹٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۴٠,۳۴٠ ۳۹,۷۳٠
  ۵
  ۱,۸۳۲,۳۶۴ ۳۸,۴۲٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۵۴,٠٠٠ ۵۲,۶۵٠
  ۲.۹۹
  ۱,۳۳۶,۷۴۷ ۵۲,۴۳٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۳۳,٠٠٠ ۳۲,۹٠٠
  ٠.۹۶
  ۹,۷۲۹,۳۶۷ ۳۳,۳۲٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۸,۱۶٠ ۸,۱۲۳
  ٠.۴۹
  ۲۱,۶۵۴,۳٠۹ ۸,۱۲٠
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۸۳,۶۴٠ ۸۳,۵۹٠
  ۵
  ۵,٠٠٠,۱۵۸ ۷۹,۶۶٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۲,۹۴٠ ۱۲,۷٠٠
  ۴.۹۵
  ۷,۳۶۲,۵۸٠ ۱۲,۳۳٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۴,۱۹٠ ۲۳,۹٠٠
  ٠.۸۶
  ۵,۳۳۶,۲۷٠ ۲۴,۴٠٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۷۶,۷۲٠ ۷۳,۶۲٠
  ۹.۹۹
  ۴۹۸,۸۱۵ ۶۹,۷۵٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۵٠,۹۵۳ ۵٠,۲۳٠
  ۴.۹۹
  ۹۷۳,۸۶٠ ۴۸,۵۳۱
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۵,۵۸٠ ۱۵,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۷۹۷,۶۱۷ ۱۴,۸۴٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۶,۶۱٠ ۶,۵۴٠
  ۴.۹۲
  ۱۹,۶۱۷,۳۳۵ ۶,۳٠٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۳,٠۱٠ ۴۳,۸۵٠
  ۴.۶۳
  ۶۶۲,۲۱۲ ۴۵,۱٠٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۱۶,٠۸٠ ۳٠۹,۱۳٠
  ۵
  ۹۹,۹۹۷ ۳٠۱,٠۳٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۶۲,۲۵٠ ۲۶۱,۲۲٠
  ۵
  ۴۸۱,۵٠۲ ۲۴۹,۷۷٠
 • غدیس پاکدیس ۱۵,٠۵۴ ۱۴,۵۸۱
  ۱٠
  ۴۵,٠۳۴,۳۸٠ ۱۳,۶۸۶
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۵۲,۲۷٠ ۵۲,٠٠٠
  ۴.۹۸
  ۷,۸۱۷,۳۳۸ ۴۹,۷۹٠
 • غسالم سالمین‌ ۴,۵۸٠ ۴,۴۸٠
  ۴.۸۱
  ۴٠,۶۶۲,۶۸۴ ۴,۳۷٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱۸,۸۶٠ ۱۸,۷۱٠
  ۴.۹۵
  ۲,۱۸۶,۲۳۲ ۱۷,۹۷٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸,۱۴٠ ۸,۲۲٠
  ۳.۳۳
  ۳۸,۴۲۱,۳۸٠ ۸,۴۲٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۹,۵۵٠ ۲۹,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۵,۵۹۲,٠۸۴ ۳۱,۱٠٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۶,۸۹٠ ۶,۷۲٠
  ۴.۸۷
  ۴,۲۳۳,۳۳۷ ۶,۵۷٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,۴۴۷ ۴,۳۷۲
  ۴.۹۸
  ۵۲,٠۳۶,۱۹٠ ۴,۲۳۶
 • غصینو صنعتی مینو ۵۸,۳۶٠ ۵۸,٠۶۳
  ۵
  ۱,۵۴۳,٠۵٠ ۵۵,۵۸۱
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۹,۴٠۳ ۹,۲۱۴
  ۴.۹۹
  ۷,۳۳۸,۳۴۶ ۸,۹۵۶
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۲,۳۶٠ ۳۲,۳۱٠
  ۵
  ۵,۵۲۶,۳۲۴ ۳٠,۸۲٠
 • غگز گز سکه ۳۳,۴٠٠ ۳۳,۴٠٠
  ۳.۱۹
  ۱۴,۹٠٠ ۳۴,۵٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۴,۷۲٠ ۴,۶٠٠
  ۸.٠۱
  ۱۴۱,۴۹۹,۱٠۷ ۴,۳۷٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۸,۶۷٠ ۷۱,۴۲۱
  ۵
  ۱۶٠,۳۴۱ ۷۲,۲۸۴
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۴,۴۲۵ ۱۴,۴۹۶
  ٠.۹
  ۱,۵۵۴,۹۲٠ ۱۴,۵۵۶
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۷,۶۹۴ ۱۶,۸۸۷
  ۵
  ۱۲۳,۹۳۷ ۱۶,۸۵۲
 • غمارگ مارگارین‌ ۳۲,۷٠٠ ۳۲,٠۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,۱۵۶,۸۳۵ ۳۱,۱۵٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۵۱,۳۵٠ ۵۱,۲۵٠
  ٠.۷۳
  ۴۷۳,۱۵۷ ۵٠,۹۸٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱٠,۷٠۸ ۱٠,۵۱۲
  ۴.۹۹
  ۹,٠۶۱,۱۸۸ ۱٠,۱۹۹
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۷٠,٠٠٠ ۶۹,۱۳٠
  ۲.۹۷
  ۲۱,۱۷۸,۹۶۸ ۷۲,۱۴٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۶,۵۶۳ ۱۶,۵۶۳
  ٠
  ۳۲۲,۸۵۷ ۱۶,۵۶۳
 • غویتا ویتانا ۴۷,۱۸۸ ۴۷,۵۴۳
  ۵
  ۳,۲۷۵,۶۱۵ ۴۹,۶۷۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۸,۴٠٠ ۲۹,۳۲٠
  ۴.۱۸
  ۱۲,۹۴۵,۲۸۶ ۲۹,۶۴٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۶,۸۸٠ ۶,۶۸٠
  ۴.۸۸
  ۸۴,۷۵۷,۸٠۶ ۶,۵۶٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۲,۲۷٠ ۱۱,۹۶٠
  ۲.۱۶
  ۴۵,۹۸۳,۴۵۸ ۱۲,٠۱٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۴,۹۴٠ ۱۴,۷۸٠
  ۱.۶۳
  ۱٠,۷۵٠,۷۹۱ ۱۴,۷٠٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۲۶,۴٠٠ ۲۵,۹۱٠
  ۳.۳۳
  ۱,۳٠۳,۱۷۹ ۲۵,۵۵٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۲۳,۹۸٠ ۲۳,۷۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۹۳۹,۴۳۶ ۲۲,۸۴٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵۱,٠٠٠ ۵٠,۹۷٠
  ٠.۵۱
  ۱,۶۲۵,۶۳۴ ۵۱,۲۶٠
 • فپنتا سپنتا ۳۲٠,٠٠٠ ۳۱۳,۶۱٠
  ۳.۳۶
  ۷۱٠,۶۶۷ ۳٠۹,۵۹٠
 • فجام جام‌دارو ۴۹,۳۶٠ ۵۱,۵۲٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۹,٠۵۸ ۵۱,۹۵٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۶۱,۲۸٠ ۶٠,۸٠٠
  ۴.۲
  ۱,۹۸۱,٠۶۵ ۵۸,۸۱٠
 • فخاس فولاد خراسان ۲۹,٠٠٠ ۲۹,۵۳٠
  ۲.۷۲
  ۱,۲۴٠,۱۳٠ ۲۹,۸۱٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۳۶,۴۳٠ ۳۶,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۶,۳۵۱,۹۷۸ ۳۴,۷٠٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۵۳,۴٠٠ ۵۴,۲٠۴
  ۵
  ۱۶,۱۵۶,٠۱۳ ۵۶,۲۱٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۹,۳٠٠ ۱۹,۳۶٠
  ۲.۱۸
  ۲,۲۲٠,۳۴۴ ۱۹,۷۳٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲۳,۲۱٠ ۲۳,۷۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۴۱,۱٠۱ ۲۴,۴۳٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۵۶,۹۶۹ ۵۶,۵۷۱
  ۵
  ۲,۵۶۲,۸۶۱ ۵۴,۲۵۷
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۲,۳۵۷ ۲۲,۲۴۷
  ۵
  ۶,۹۷۷,۴۲۶ ۲۱,۲۹۳
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۵,۹۷٠ ۲۵,۷۸٠
  ۴.۹۷
  ۴,٠۹۱,۲۵۱ ۲۴,۷۴٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۴۳,۲٠٠ ۴۳,۲۸٠
  ۲.۶۱
  ۲,۴۴۵,٠۹۲ ۴۴,۳۶٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱۲۹,۵٠٠ ۱۳٠,۶٠٠
  ۵
  ۶,۱۶۸,۲٠۹ ۱۳۶,۳۱٠
 • فلامی لامیران‌ ۳۷,۶۸٠ ۳۶,۲۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۹۷,۲۷۵ ۳۵,۸۹٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲٠,۹۸٠ ۲٠,۹۱٠
  ۴.۹۵
  ۵,۸۴۴,۲۱۶ ۱۹,۹۹٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۶,۹۹٠ ۲۶,۹۹٠
  ۹.۷۵
  ۲۵۲,۴۳۸ ۲۴,۵۹۲
 • فمراد آلومراد ۱۱۲,۲۴٠ ۱۱٠,۸۹٠
  ۵
  ۷۴۶,٠۴۱ ۱٠۶,۹٠٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۲۷,۳۸٠ ۲۷,٠۸٠
  ۴.۹۸
  ۲٠۸,۱۷۲,۲۵۶ ۲۶,٠۸٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳۲,۲٠٠ ۳۳,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۱٠۳,۱۴۴ ۳۳,۸۹٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۷۳,۵۸٠ ۱۷۲,٠۷٠
  ۵
  ۲۸۲,۸۴۶ ۱۶۵,۳۲٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۳,۲۷٠ ۱۳,۱۲٠
  ۴.۹۸
  ۲۸٠,۱۲۱,۹۹٠ ۱۲,۶۴٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۷۲٠
  ۱.۹۵
  ۲,۶۷۹,۶۸۵ ۲۲,۵۶٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۳۴,۲۷۱ ۳۵,۷۶۱
  ۵
  ۱۶۹,۳۱۹ ۳۶,٠۷۴
 • قاسم قاسم ایران ۱۱,۶۴۳ ۱۱,۳۷۹
  ۵
  ۱۶,۸۶۳,۴۱۹ ۱۱,٠۸۹
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸۵,۹۸٠ ۸۷,۵۸٠
  ۲.۱۱
  ۶۲,۵۲۹ ۸۷,۸۳٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۶۷,۹۹٠ ۶۹,۱٠٠
  ۴.۸۸
  ۳,۸٠۶,۸۵۸ ۷۱,۴۸٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۹۱,۲۲٠ ۲٠۱,۲۳۵
  ۵
  ۱,۲۱۳ ۲٠۱,۲۸۴
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵۳,٠٠٠ ۵۲,۷۲٠
  ۱.۶۱
  ۲,۱۱٠,۶٠۹ ۵۳,۸۷٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۴۵,۷٠٠ ۴۵,٠۸٠
  ۲.۹
  ۱,۷۵۶,۴۴٠ ۴۴,۴۱٠
 • قشکر شکرشاهرود ۴۳,۵۳٠ ۴۳,۳۵٠
  ۴.۹۹
  ۲,٠٠۵,۳۳۶ ۴۱,۴۶٠
 • قشهد شهد ۲۹,۳٠٠ ۲۸,۸۲٠
  ۱.۸۱
  ۳٠۹,۱٠۳ ۲۸,۷۸٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۳۹,۷٠۸ ۳۹,۲۸۸
  ۱٠
  ۱۳,٠۳۵,۷۵۸ ۳۶,٠۹۹
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۳٠,۳٠٠ ۲۲۸,۱۱٠
  ۱٠
  ۱,۴۷۳,۶٠۵ ۲٠۹,۳۷٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۴,٠۸٠ ۲۴,٠٠٠
  ۱.٠۷
  ۱,۱۵۴,۵۳۳ ۲۴,۳۴٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۷,۴۷٠ ۲۶,۷۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۱۲۸,۹۲۸ ۲۶,۱۷٠
 • قنیشا قند نیشابور ۷۴,٠۹٠ ۷۴,۳۴٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۵۲٠,۴۱۶ ۷۷,۹۵٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۵۲,۲۶٠ ۵۲,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۴,۱۱۳,۹٠۴ ۴۹,۷۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۲٠,۶۱٠ ۲٠,۴۱٠
  ۴.۹۹
  ۴,٠۲۸,۶۱۲ ۱۹,۶۳٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۵,۸۳۹ ۲۵,٠۲۸
  ۵
  ۸۵٠,۷۴۶ ۲۴,۶٠۹
 • کالا بورس کالای ایران ۳۷,۷٠٠ ۳۷,۸۵٠
  ٠.۸۷
  ۵,۲۳٠,۵۴۸ ۳۸,٠۳٠
 • کاما باما ۱۸۷,۱۹٠ ۱۸۵,٠۷٠
  ۴.۴۸
  ۹,۲۸۴,۱۶۴ ۱۷۹,۱۷٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۱۸,۸۸٠ ۱۸,۷۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۶,۹۶۶,۵۲۴ ۱۷,۹۹٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۵,۲۷٠ ۳۴,۸۴٠
  ٠.۷۳
  ۲,۱۴۸,۷۸۲ ۳۵,۵۳٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۴۲,۶۵٠ ۱۴۳,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲٠٠,٠۱۸ ۱۵٠,۱۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴۲,۷۳۷ ۴۲,۱۱۲
  ۵
  ۱,۱۳۵,۱۱۱ ۴٠,۷٠۲
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۶,۷۴٠ ۱۶,۶۲٠
  ۲.۱۴
  ۲,۴۶۱,۷۴۵ ۱۶,۳۹٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۳۵,۷۵٠ ۳۵,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۷,۴۹۸,۱٠٠ ۳۴,٠۵٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۱٠,۵۵۴ ۱۱٠,۵۵۴
  ۵
  ۹۱۵,۶۹۴ ۱۱۶,۳۷۲
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۱۹,۹٠٠ ۱۹,۸٠٠
  ۱.۱۴
  ۳۷,۹۳۸,۷۲۱ ۲٠,۱۳٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲٠,۳۴٠ ۲٠,۶۵٠
  ۴.۲۴
  ۳۲,۶۸۸,۹۷۸ ۲۱,۲۴٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴۱,۵٠٠ ۴۱,۱٠٠
  ۱.۳۱
  ۶۷٠,۲٠٠ ۴۲,٠۵٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۲۲۸,۲۵٠ ۲۲۷,۷۵٠
  ۵
  ۱,۷۲۴,۲۳۱ ۲۱۷,۳۹٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۹,۵۱٠ ۱۹,۷۵٠
  ۴.۹۲
  ۱۲,۱۴۸,۲۱۸ ۲٠,۵۲٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴٠,٠۶٠ ۳۹,۸۴٠
  ۱.۴۷
  ۱,۸۹۱,٠۵٠ ۳۹,۴۸٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۵,۶۳۷ ۷۴,۳۱٠
  ۵
  ۲٠,۵۴۶,۹۱٠ ۷۲,٠۳۶
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۳٠,۱۵٠ ۲۹,٠۸٠
  ۴.۸۳
  ۶,۲۶۲,۵۶۳ ۲۸,۷۶٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۶,۷۵٠ ۲۶,۳۹٠
  ۴.۹۸
  ۸,٠۶۶,۴۹۶ ۲۵,۴۸٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۷۳,۷۵٠ ۷۳,۵۹٠
  ۵
  ۳,۷۷۱,٠۹۵ ۷٠,۲۴٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲۴,۸۶٠ ۲۴,۷۸٠
  ۴.۹۸
  ۵,۷۸۱,۹۵۳ ۲۳,۶۸٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۷,۳۷٠ ۷,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۳,۶۵۸,٠۶۸ ۷,٠۲٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۳۶,۲۸٠ ۳۵,۱۴٠
  ۴.۹۸
  ۱۶,۵۸۹,۶۶۹ ۳۴,۵۶٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷٠,۴۵٠ ۶۹,۷۸۳
  ۲.٠۲
  ۶۵۹,۸۷۲ ۶۹,٠۵۲
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۴,۶۶٠ ۵۴,۵۳٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۴۹,۶۹۸ ۵۲,٠۶٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۸,۶۵٠ ۹,٠۷٠
  ۴.۹۵
  ۴٠۸,۸۲۶ ۹,۱٠٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۵٠,۱٠٠ ۵٠,۴٠٠
  ٠.٠۶
  ۷۶۴,٠۲٠ ۵٠,۱۳٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۳,۴٠٠ ۲۳,۲۸٠
  ٠.۱۳
  ۱۵,٠۹۵,۳۳۲ ۲۳,۳۷٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱۸,۹۵٠ ۱۸,۹۳٠
  ٠.۴۷
  ۱۵,۷۷۷,۶۷٠ ۱۹,٠۴٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۳,۵۳۷ ۴۱,۵٠۳
  ۵
  ۵۵,۲۹۵ ۴۱,۴۶۴
 • کلر کلر پارس ۵۷,۳٠۱ ۵۷,٠۳۲
  ۱.۲
  ۶۶۳,۷۲۵ ۵۶,۶۲۲
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۳,۲۱٠ ۲۳,۱۵٠
  ۱.۸۴
  ۲,٠٠۶,۸۳۹ ۲۲,۷۹٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۴۶,۵۵٠ ۴۶,۲۹٠
  ۴.۹۸
  ۹۲۳,۳۶۲ ۴۴,۳۴٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۶۲,۳۵٠ ۶۲,۸۱٠
  ۴.۵۵
  ۲,۴۷۷,۷۴۹ ۶۵,۳۲۱
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۸۹,۷۵٠ ۹٠,۴۶٠
  ۱.۴۳
  ۲۷۶,۵۶۹ ۹۱,٠۵٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۲,۴٠٠ ۴۲,۱۲٠
  ۱.۴۴
  ۱,۱۵٠,۸۹۹ ۴۱,۸٠٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱۲,٠۴٠ ۱۱,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۳,۳۶۲,۸۶۳ ۱۱,۴۷٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۵٠۶
  ۴.۲
  ۱۵,۵٠۲,۶۹۷ ۱۴,۸۷۵
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۷۶٠
  ٠.۹
  ۷,۷۷۲,۴۲۹ ۱۶,۶۵٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۹,٠۲۵ ۲۸,۷۸۸
  ۵
  ۱,۵۳۵,۲۲٠ ۲۷,۶۴۳
 • کیا کیا الکترود شرق ۵,۸۷٠ ۵,۶۱۷
  ۴.۵
  ۵,۶۱۷
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۲۶,٠۸٠ ۲۵,۹۵۹
  ۱.۲۷
  ۱,۸۱۵,۸۶۶ ۲۵,۷۵۳
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۲۴,٠۳۳ ۲۳,۲۱۴
  ۵
  ۶۷۴,٠۷۴ ۲۲,۸۸۹
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۶٠,۸۹۹ ۱۵۷,۵۲۴
  ۳.۴۷
  ۶,۸۱۳,۸۹۳ ۱۵۵,۵٠۸
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۸,۱۴٠ ۸,٠۹۶
  ٠.۴۹
  ۴,۸۶۵,۶٠۲ ۸,۱۸٠
 • لابسا آبسال‌ ۳۳,۸۳٠ ۳۲,۸۴٠
  ۵
  ۶۱۹,۷۹۱ ۳۲,۲۲٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۶۵,۹۵٠ ۶۴,۱۵٠
  ۵.٠۲
  ۳۴۵,۹۵۴ ۶۲,۸٠٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۴٠,۴۶٠ ۱۴٠,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۶۸,۶۶۹ ۱۳۳,۷۸٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۲٠٠,۳۵٠ ۲۱٠,۸۴٠
  ۵
  ۱,۱۶۳ ۲۱٠,۸۹٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۹,۹٠٠ ۲۹,۱۵٠
  ٠.۸۶
  ۱٠,۱۲٠,۵۶۱ ۳٠,۱۶٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۶,۳٠٠ ۱۶,۱۸٠
  ۳.۷۶
  ۶,۸۵۱,۵۹۲ ۱۵,۷۱٠
 • ما بیمه ما ۷,۷۴٠ ۷,۷۳٠
  ۴.۸۸
  ۱۲,۳۵۹,۴۷۷ ۷,۳۸٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۳٠,۳۴۶ ۳٠,۱۸٠
  ۵
  ۹,۳۸۶,۴۳۱ ۲۸,۹٠۱
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۲۵,۹۹۵ ۱۲۶,۳۶۸
  ٠.۵۶
  ۲۱۸,۴۲۲ ۱۲۶,۷٠۶
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۱,۷۳٠ ۲۱,۸۶٠
  ٠.۵۹
  ۲,۱۹۹,۷۴۶ ۲۱,۸۶٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۱,۶٠٠ ۲۱,۲۱٠
  ۴.۹۶
  ۱,۸۴۵,۵۱۵ ۲٠,۵۸٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۲۱,۹۹٠ ۲۱,۷۷٠
  ۴.۹۶
  ۷,۳۳۶,۳۵۴ ۲٠,۹۵٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳۹,۸۸۱ ۳۸,۹۶۲
  ۲.۴۱
  ۴۷۷,۷۶۶ ۳۸,۹۴۲
 • ملت بیمه ملت ۱۴,۴۷٠ ۱۴,۳۲٠
  ۴.۹۳
  ۶,۵۵۲,۹٠۱ ۱۳,۷۹٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۲۶,۶۲٠ ۲۶,۲۸۵
  ۳.۳۲
  ۲۷,۳۵۸,۵۱٠ ۲۵,۷۶۴
 • میهن بیمه میهن ۵,۸۳۱ ۵,۹۳۷
  ۴.۹۹
  ۳۳,٠٠٠,٠۸۵ ۶,۱۳۷
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۴,۴۵٠ ۱۴,۷۳۶
  ۳.۶۴
  ۱۲,۲٠۷,۶۷۹ ۱۴,۹۹۶
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۵۸,۷۷٠ ۵۷,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۴٠۷,۱۲۵ ۵۵,۹۸٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۸٠,۸۹٠ ۱۸٠,۶۳٠
  ۲.٠۹
  ۴,۳۲۱,۸۶٠ ۱۷۷,۱۹٠
 • نوین بیمه نوین ۸,٠۵۱ ۷,۹۷۹
  ۴.۹۹
  ۴۲,۱۷۸,۳۱۲ ۷,۶۶۸
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲۵,٠۶٠ ۲۴,۹۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۳,۷٠٠,۱۶۱ ۲۳,۸۷٠
 • هجرت پخش هجرت ۶۳,۶۶۱ ۶۳,۱۶۶
  ۵
  ۷۸۱,۵٠٠ ۶٠,۶۳٠
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۲,۳۷٠ ۱۲,۲۸۳
  ۵
  ۱۳,٠۷۵,۱۷۲ ۱۱,۷۸۱
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۳۳,۷۸٠ ۳۳,۳۸٠
  ٠.۳۳
  ۳,٠۳۳,۷۶۷ ۳۳,۶۷٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۳,۳۴٠ ۱۳,۴۱٠
  ٠
  ۴,۱۵۶,٠۱۴ ۱۳,۳۴٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۲۸,۹٠٠ ۱۲۵,۱۵٠
  ۳.۲۱
  ۸۲۴,۷۵۹ ۱۲۴,۸۹٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۵,۱۳٠ ۵,۱٠٠
  ۴.۹۱
  ۹,۷۱۹,۶۵٠ ۴,۸۹٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۸,۱۹٠ ۱۷,۷۷٠
  ۴.۹۶
  ۱,۷٠۱,۱۸۹ ۱۷,۳۳٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۳۷,۱۵٠ ۳۷,۴۹٠
  ٠.۸۳
  ۱,۳۹۲,۹٠۳ ۳۷,۴۶٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۴,۳٠۵ ۱۴,۱۷٠
  ۵
  ۱۱,۱۶۱,۴۷۹ ۱۳,۶۲۴
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۹,۸۵٠ ۹,۸٠٠
  ۴.۹
  ۱٠,۵۲۱,۵٠۷ ۹,۳۹٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۹,۳۵٠ ۹,۳۷٠
  ۱.٠۶
  ۱۳,٠۹۲,۲۱٠ ۹,۴۵٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۶,۶٠٠ ۱۶,۴۹٠
  ۱.۴۷
  ۳,۶۷۴,۱۹۱ ۱۶,۳۶٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۳,۸٠٠ ۳,۷۶٠
  ۴.۹۷
  ۷۳۷,۱۹۶,۱۵۷ ۳,۶۲٠
 • وبملت بانک ملت ۵,۶۶٠ ۵,۵۸٠
  ۲.۳۵
  ۵۱۵,۲۶۵,٠٠۲ ۵,۵۳٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۷,۳۹٠ ۱۷,۳۹٠
  ۴.۹۵
  ۷,٠۵۸,٠۸۱ ۱۶,۵۷٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۶,۴٠٠ ۶,۴۳٠
  ۱.۳۹
  ۱٠,۶۴۱,۴۱۴ ۶,۴۹٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۳,۱۱٠ ۳,۱۲٠
  ۲.۸۱
  ۲۷,۲۶۹,۵۹۳ ۳,۲٠٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۴,٠۹٠ ۴,٠۶٠
  ۴.۸۷
  ۴۲۸,۸٠۱,٠۳٠ ۳,۹٠٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۱,۳۶٠ ۱۱,۲۷٠
  ۳.۳۷
  ۵۲,٠۴۸,۸۹۵ ۱٠,۹۹٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۷,٠۲٠ ۱۶,۹٠٠
  ۵
  ۷,۹۹۹,۸۵۴ ۱۶,۲۱٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۳۱,۹٠٠ ۱۲۸,۵۹٠
  ۴.۲
  ۳۳٠,۴۶۳ ۱۲۶,۵۸٠
 • وپست پست بانک ایران ۱۵,۴۸٠ ۱۵,۴۵٠
  ۴.۹۵
  ۳۵,۲۹۲,۳۸۹ ۱۴,۷۵٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۸,۷۷۳ ۸,۸۴۱
  ۱.۱۳
  ۳۴,۸۶۲,٠۴٠ ۸,۸۷۳
 • وتجارت بانک تجارت ۳,۸۳٠ ۳,۷۹٠
  ۴.۹۳
  ۲,۲۲۷,۸۱٠,۸۲۶ ۳,۶۵٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲۶,۷۹٠ ۲۶,۸۸٠
  ۵
  ۱۲,۴۷۷,٠۴۸ ۲۸,۲٠٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۲,۲۶٠ ۱۲,۳۳٠
  ۱.۲۹
  ۳,۷۷۴,۲۲۵ ۱۲,۴۲٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۲,٠٠٠ ۲۲,۲۳٠
  ٠.۶۸
  ۲,۶۱۶,۴۳۹ ۲۲,۱۵٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۲,۸۷٠ ۱۲,۸۷٠
  ۴.۹۸
  ۶,۶۳۸,۶۱۷ ۱۲,۲۶٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱٠,۵۵٠ ۱٠,۲۱٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۸۸,۲۵۵ ۱٠,٠۵٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۹,٠۶٠ ۹,٠۱٠
  ۱.۴۱
  ۷۱,۶۶۶,۱٠۸ ۹,۱۹٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱٠,۵۱٠ ۱٠,۳٠٠
  ۵
  ۲۳,۹٠۷,٠۶۴ ۱٠,٠۱٠
 • ودی بیمه دی ۲۴,۹۹٠ ۲۴,۸۲٠
  ٠.۶۸
  ۲۱,۶۱۵,۵۹۹ ۲۴,۸۲۱
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۹,۲۱٠ ۹,۱۷٠
  ۴.۹
  ۵٠,۱۵۷,۵۱۷ ۸,۷۸٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۹,۱٠٠ ۹,٠۵٠
  ۴.۹۶
  ۳۳,۵۷۹,۷۷۱ ۸,۶۷٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۷۱,۹۹٠ ۷٠,۷۲٠
  ۴.۹۴
  ۵,۴۹۷,۳۳۷ ۶۸,۶٠٠
 • وساربیل شرکت س استان اردبیل ۱,۲۲٠ ۱,۲۸٠
  ۴.۶۹
  ۳۳,۴٠٠ ۱,۲۸٠
 • وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی ۸۶٠ ۹٠٠
  ۴.۴۴
  ۳۳۷,۴۲۲ ۹٠٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۸,۴۴٠ ۸,۴۴۹
  ٠.۴۸
  ۷,٠۴۶,۵۲۶ ۸,۴۸۱
 • وسبوشهر شرکت س استان بوشهر ۱,۲٠٠ ۱,۲۶٠
  ۴.۷۶
  ۳۷,۶۹۲ ۱,۲۶٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۳,۹٠٠ ۱۳,۸۹٠
  ٠.۸۶
  ۵,۹۸۹,۹۷۵ ۱۴,٠۲٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱۱,۵۵٠ ۱۱,۴۸۸
  ٠.۵
  ۱۲۲,۳۵۷,۷۷۷ ۱۱,۴۹۲
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۱۲٠ ۲,۲۳٠
  ۴.۹۳
  ۲۸,٠۴۳ ۲,۲۳٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۳۱٠ ۱,۳۷٠
  ۴.۳۸
  ۱٠۹,۸۸۸ ۱,۳۷٠
 • وسخوز شرکت س استان خوزستان ۹۴٠ ۹۸٠
  ۴.٠۸
  ۵۷۵,۹۹۴ ۹۸٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۳۵٠ ۱,۴۲٠
  ۴.۹۳
  ۲۲,٠۴٠ ۱,۴۲٠
 • وسصفا شرکت س استان اصفهان ۱,٠۳٠ ۹۹٠
  ۴.٠۴
  ۲,۷۱۹,۸۸۶ ۹۹٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۳۴٠ ۱,۴۱٠
  ۴.۹۶
  ۹۶,۴۵۳ ۱,۴۱٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۶,۵۵٠ ۶,۴۹٠
  ۱.۷۱
  ۱۶,۴٠۵,۷۲۱ ۶,۴۴٠
 • وسکرد شرکت س استان کردستان ۸۶٠ ۹٠٠
  ۴.۴۴
  ۴۹٠,۷۸۸ ۹٠٠
 • وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه ۱,۲۴٠ ۱,۳٠٠
  ۴.۶۲
  ۱۴,۱۵٠ ۱,۳٠٠
 • وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان ۱,٠۳٠ ۹۹٠
  ۴.٠۴
  ۵,۱٠۶,۷۷۴ ۹۹٠
 • وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد ۱,٠۸٠ ۱,۱۳٠
  ۴.۴۲
  ۱۵,٠٠٠ ۱,۱۳٠
 • وسگلستا شرکت س استان گلستان ۱,۱۸٠ ۱,۲۴٠
  ۴.۸۴
  ۱۲۳,٠٠٠ ۱,۲۴٠
 • وسگیلا شرکت س استان گیلان ۸۶٠ ۹٠٠
  ۴.۴۴
  ۳,۵۸۸,٠۶۶ ۹٠٠
 • وسلرستا شرکت س استان لرستان ۸۵٠ ۸۸٠
  ۴.۴۹
  ۱۸,٠٠۷,۶۸۸ ۸۹٠
 • وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران ۹۴٠ ۹۸٠
  ۴.٠۸
  ۳۵۸,۷۸٠ ۹۸٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۳۳٠ ۱,۴٠٠
  ۵
  ۳۱,۳۸۲ ۱,۴٠٠
 • وسهمدا شرکت س استان همدان ۸۹٠ ۹٠٠
  ۱.۱۱
  ۲,۹۷۳,٠٠۵ ۹٠٠
 • وسیزد شرکت س استان یزد ۱,۲۲٠ ۱,۲۸٠
  ۴.۶۹
  ۲۲۲,٠۳۱ ۱,۲۸٠
 • وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان ۸۶٠ ۹٠٠
  ۴.۴۴
  ۲۹۹,۷۷٠ ۹٠٠
 • وسیلام شرکت س استان ایلام ۱,۱۸٠ ۱,۲۴٠
  ۴.۸۴
  ۳۸,۸۱٠ ۱,۲۴٠
 • وسینا بانک سینا ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۳۵٠
  ۴.۹۴
  ۱۶,۶۹۵,۷۲۲ ۱٠,۹۳٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۳,۸۱٠ ۱۳,۵۹٠
  ۴.۹۴
  ۱۲,٠۷٠,۵۵۲ ۱۳,۱۶٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۶,۲۵٠ ۱۶,۴۴٠
  ۴.۶۹
  ۱۷,٠۶٠,۴۵٠ ۱۷,٠۵٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۷,۸۶٠ ۷,۸۱٠
  ٠.۷۶
  ۱۶,۷۸۸,۲٠۶ ۷,۹۲٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۲,۵۵٠ ۱۲,۵۶٠
  ٠.۴۸
  ۷۳,۶۷۶,۲۲۱ ۱۲,۴۹٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۷۱٠ ۳,۷۵٠
  ۱.۵۹
  ۶,۸۵٠,٠۲٠ ۳,۷۷٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲۲,۵۸۹ ۲۲,٠۷۹
  ۵
  ۶,٠۷۷,۵۸۵ ۲۱,۵۱۴
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۸,۵۹۱ ۸,۵٠۲
  ۵
  ۱۵,۷۶۲,۵۹٠ ۸,۱۸۲
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۵,۸۲٠ ۵,۶۶٠
  ۴.۸۶
  ۴,۱۶۶,۲۵۱ ۵,۵۵٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۴,۱۲٠ ۴,٠۴٠
  ۴.۸۳
  ۷۵,۳۹۵,۶۹۲ ۳,۹۳٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۶,۲۷٠ ۶,۲٠۹
  ۴.۹۹
  ۶,۷۵۱,۶۱۷ ۵,۹۷۲
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۸,۴٠٠ ۸,۲۹٠
  ۵
  ۷,۳۳۵,۳۴۸ ۸,٠٠٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۹,۵۳٠ ۱۹,۴۳٠
  ۵
  ۱۱,۱۸۲,۴٠۶ ۱۸,۶٠٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱٠,۱۵٠ ۱٠,۱۳٠
  ٠.۴
  ۲,۱۹۱,۲٠۳ ۱٠,۱۱٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۸,۳۳٠ ۸,۳۱٠
  ۲.۹۷
  ۱۸,۷۸۹,۱٠۱ ۸,٠۹٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۳,۶۹٠ ۱۳,۷۸٠
  ۲.۲۸
  ۴۸,۷۹۷,۸۹۲ ۱۴,٠۱٠
 • ومعلم بیمه معلم ۷,۴۴۴ ۷,۴۴۲
  ۴.۹۹
  ۱۵,۸۲۴,۷۹۱ ۷,٠۹٠
 • وملل اعتباری ملل ۱۴,۱۱٠ ۱۳,۹۵۱
  ٠.۶۶
  ۲۶,۶۹۹,۷۱۹ ۱۴,٠۱۷
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۳٠۵,۳۳٠ ۳۱۳,۳۵٠
  ۵.٠۱
  ۶۸,۷۵٠ ۳۲۱,۴۴٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۶,۱۴٠ ۱۵,۹۱۵
  ۱
  ۱٠,۵۶۶,٠۹۸ ۱۵,۹۸٠
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۴,۱۴٠ ۱۳,۷۹٠
  ۳.۲۹
  ۱٠,۹۹٠,۴۵۱ ۱۳,۶۹٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۵,۱۵٠ ۵,۱۵٠
  ٠.۱۹
  ۱۶۱,۵۶۲,۱۸۵ ۵,۱۴٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,۲۳٠ ۴,۱۹٠
  ٠.۹۵
  ۷۴,۳۹۳,۳۴۹ ۴,۱۹٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱۵,٠۷٠ ۱۵,٠۷٠
  ۴.۹۴
  ۷,۷۸۱,۲۳۴ ۱۴,۳۶٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۴٠,۴۵٠ ۴٠,۲۵۳
  ۱.۴۶
  ۶,۴۶۴,۹۸۸ ۴۱,٠۴۹