شاخص کل : ۳٠۲,۷۲۶
تغییرات: ٠.۱۳ % ، ۳۸۶
حجم معاملات : ۱,۸۸٠,۶۱٠,۲۳۷
ارزش معاملات : ۸,۶۳۶,۶۷۳,۴۴۱,۴۵۸
تعداد سهم معاملاتی : ۴۵۴
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲,۱٠۱ ۲,٠۹۱
  ۵
  ۷,۴۴۳,۴۷۸ ۲,٠٠۱
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۵,۸۵۱ ۱۵,۸۸۸
  ٠.۶۸
  ۱,۷۴۹,۳۱٠ ۱۵,۹۵۹
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۲,۶٠۷ ۱۲,۳۵٠
  ۳.۲۷
  ۱,۳۹۳,۴۸٠ ۱۲,۲٠۸
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۳,۶۸۸ ۳,۵۸٠
  ۲.۹۹
  ۷۷۹,۶۲٠ ۳,۵۸۱
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۲,۸۹۹ ۲,۸۵۵
  ٠.۵۲
  ۱,۴۲۴,۹۸۳ ۲,۸۸۴
 • اخابر مخابرات ایران ۳,۷۷۹ ۳,۷۹٠
  ٠.۳۴
  ۶,۳۷۳,۶٠۲ ۳,۷۹۲
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۴,۳۷٠ ۴,۳۷۵
  ٠.۷۳
  ۹۲۹,۵۵۸ ۴,۴٠۲
 • آسیا بیمه آسیا ۶,۲۶۳ ۶,۲۱۴
  ۵
  ۶,۴۱٠,۷۵۶ ۵,۹۶۵
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۳,۶۹٠ ۳,۷٠۸
  ۴.۴۳
  ۳,۱۹۵,٠۸۳ ۳,۸۶۱
 • افرا افرانت ۸,۱۷۴ ۸,۱۸۹
  ۴.۴۵
  ۲۸۸,۶۲۵ ۸,۵۵۵
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶٠,۱٠۱ ۶٠,۷٠۲
  ٠.۸
  ۲۷۷,۳۹۵ ۶٠,۵۸۵
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۴,۵۵۹ ۱۳,۸۶۶
  ۳.۳
  ۴۹٠ ۱۴,٠۹۴
 • البرز بیمه البرز ۲,۸۳۷ ۲,۸٠۱
  ٠.۱۸
  ۷,۹۲۲,۹۵۴ ۲,۸۴۲
 • امید تامین سرمایه امید ۲,٠٠۶ ۱,۹۵۹
  ۲.۷۱
  ۶٠۲,۷٠۷ ۱,۹۵۳
 • اوان مبین وان کیش ۳۲,۲۳۶ ۳۲,۱۵۲
  ۵
  ۱,۵۳۷,۱۹۴ ۳٠,۷٠۱
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵۹۷ ۵۹۷
  ٠.۱۷
  ۶۴,٠۶۳,٠٠۴ ۵۹۶
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۱,۹۳۴ ۱,۹۳۴
  ٠.۴۲
  ۴۱۵,۹۸۶,۶۶٠ ۱,۹۲۶
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۹,۹۵۲ ۹,۹۵۷
  ۲.۵۹
  ۷۵۳,۱۷۳ ۱٠,۲۱۷
 • بالبر کابل‌ البرز ۹,۴۹۶ ۹,۳۹۲
  ۳.۶۱
  ۳,۳۴۲,۲۴۶ ۹,۸۵۲
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷,۹۸۳ ۷,۹۷۷
  ٠.۲۳
  ۲۲۷,۳٠٠ ۷,۹۶۵
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۷,۳۲٠ ۷,۲۷۶
  ۳.۲
  ۴,۶۳۱,۷۹۱ ۷,٠۹۳
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۴۱۵ ۲,۴۳۲
  ٠.۲۱
  ۲۲,۹۳۱,۲۸۶ ۲,۴۲٠
 • برکت گروه دارویی برکت ۴,۳٠٠ ۴,۳۲۳
  ۲.۵۶
  ۶,۵۴۷,۹۱۴ ۴,۴۱۳
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۶۸۹ ۵,۶۴٠
  ۱.۸۶
  ۶,٠۳۵,۳٠۹ ۵,۷۹۷
 • بساما بیمه سامان ۴,۸۳۹ ۴,۷۹۲
  ۱.۲۲
  ۷٠۸,۱۳۳ ۴,۸۹۹
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۷,۴۴۷ ۱۸,۱۸۹
  ۵
  ۲۴٠,۶۲۶ ۱۸,۳۶۵
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۱,۹٠۲ ۲۱,۴۸۳
  ٠.۲۴
  ۵٠۷,۸۳۳ ۲۱,۸۵٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۹,۳۳۲ ۹,۴۱۷
  ۱.۳۳
  ۸۶۷,٠۹٠ ۹,۴۵۸
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۳۲,۹۸۷ ۳۲,۴۶۳
  ۱.۳۷
  ۶۵,۴۴۶ ۳۳,۴۴۶
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۷,۳۲۹ ۱۶,۸۹۵
  ۱٠.۲۴
  ۲,۸۷۳,۶۸۸ ۱۵,۷۱۹
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱۳,۵۴۱ ۱۳,۵۴۱
  ۵
  ۲۶۲,۶۸۶ ۱۴,۲۵۳
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۴۸,٠٠٠ ۴۸,۲۸۱
  ۴.٠۷
  ۱,۵۷۶,۱٠۶ ۴۶,۱۲۵
 • بموتو موتوژن‌ ۱۶,۴۶۳ ۱۶,۴۷۸
  ۵
  ۷,۴۹۹,۳٠۶ ۱۷,۳۲۹
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۷,۳۸٠ ۱۷,۵٠۸
  ٠.۳
  ۲۲۲,۷۶۷ ۱۷,۴۳۳
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۱۲,۲۲۳ ۱۲,٠۷۲
  ۲.۸۹
  ۱,۲۹۱,۶۲۶ ۱۱,۸۸٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۲,۱۵٠ ۱۲,۱۱۳
  ۲.۷
  ۸۶۲,۳٠۳ ۱۱,۸۳٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۵۴,۹۵٠ ۵۴,۹۶۸
  ٠.۸۵
  ۸۶٠,۳۶۸ ۵۴,۴۸۷
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۶,۳۵۶ ۶,۳۶۴
  ٠.۳۵
  ۴,۲۸۶,٠۱٠ ۶,۳۳۴
 • پارسیان بیمه پارسیان ۳,۲۷۷ ۳,۳۱۴
  ۱.۲۴
  ۱۹,۳۵۳,۱۵۴ ۳,۳۱۸
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۷,۸۱۵ ۷,۷۸۲
  ٠.٠۵
  ۱,۷۲۴,۷۶۱ ۷,۸۱۱
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۷۷,٠۱٠ ۷۷,۳۹۶
  ٠.۵۵
  ۶٠,۶۷۲ ۷۷,۴۳۵
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۸,۳۱۸ ۱۸,۱۳۸
  ۵
  ۱,۵۲۵,۷۴٠ ۱۷,۴۴۶
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,۲۱۵ ۲,۲۲۳
  ٠.۵
  ۶,۹۳۴,۶۸۴ ۲,۲٠۴
 • پخش پخش البرز ۸,۹٠٠ ۸,۸۷۲
  ۲.۲۴
  ۸۹۹,٠۹٠ ۸,۷٠۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۲,۲۵۴ ۳۲,٠۹۳
  ۵
  ۶۱۴,۵۷۴ ۳٠,۷۱۹
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۶,۸۶۹ ۱۶,۴۲۳
  ۲.۲۷
  ۵۳۱,۵۷٠ ۱۶,۴۹۵
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۴٠٠ ۲,۴۲۲
  ۱.۸۲
  ۸,۱۲۵,۹۳۵ ۲,۳۵۷
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۷,۷۹۵ ۷,۸۱٠
  ۴.۶۱
  ۲,۹۱۷,۹۵۵ ۸,۱۷۲
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۶,۹۵٠ ۶,۹۲٠
  ۳.۴۴
  ۳,۹۱۱,۷٠٠ ۶,۷۱۹
 • پکویر کویر تایر ۸,۳۱۹ ۸,۳٠۸
  ۵
  ۱۱,۴۵۹,۲۶۵ ۷,۹۲۳
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,٠۹۶ ۳,٠۷۹
  ۱.۶۲
  ۳,۵۷۷,۸۲۷ ۳,۱۴۷
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۴۶۵
  ٠.۶۷
  ۱,٠۶۹,۷۲۵ ۱۲,۶۱۶
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۳,٠۸۵ ۳,٠۸۴
  ٠.۴۲
  ۷,۷۷۲,۹٠۱ ۳,٠۷۲
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۲,۸۶۱ ۲,۸۵۷
  ۱.۶
  ۱٠,۱۶۶,۶۹۶ ۲,۸۱۶
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,۵۹٠ ۱۱,۴۸٠
  ۲.۵۸
  ۱,٠۳۸,۵۴۳ ۱۱,۲۹۹
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۴,۷۵۶ ۴,۷٠۱
  ۴.۹۹
  ۴,۴۵۶,۴۲۷ ۴,۵۳٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱٠,۸۲۳ ۱٠,۷۶۷
  ۵
  ۳۵۴,۳۳۳ ۱٠,۳٠۸
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱۲,۴۸۸ ۱۲,۷۵۹
  ۷.۴۲
  ۴۲۷,۵۹۹ ۱۳,۴۸۹
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۱۲,۲٠۱ ۱۲,۱۸۲
  ۱.۴۳
  ۱,٠۳۳,۵۹۲ ۱۲,۳۷۸
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۲,۵۵۹ ۲,۵۲۵
  ٠.۱۶
  ۴,۳۹۵,۵۲۳ ۲,۵۵۵
 • تکنو تکنوتار ۶,۹۵٠ ۷,٠۱۸
  ۴.۹۹
  ۵,۴٠۹,۴۱۴ ۷,۳۱۵
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۱۷,٠٠٠ ۱۷,۱۶۱
  ۲.۱۸
  ۴۲۶,۷۷۸ ۱۷,۳۷۹
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۵,۴۴۲ ۵,۴۵٠
  ۴.٠۲
  ۱,۸۱۶,۴۹۹ ۵,۶۷٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۳,۵۲۶ ۳,۴۶۱
  ۴.۹۷
  ۱٠,۴۴۴,۵۴۴ ۳,۳۵۹
 • توریل توکاریل ۸,۶۵٠ ۸,۵۳۵
  ۳.٠۷
  ۱٠,۹٠۶,۹۲۶ ۸,۹۲۴
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲٠,۱۲۲ ۲٠,٠۲۹
  ۱.۳۲
  ۲,۶۲۵,۳۵۲ ۱۹,۸۵۹
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴,۴۴۹ ۴,۳۷۵
  ۲.۱۱
  ۴۹۴,۲۹۵ ۴,۳۵۷
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۸۶٠ ۱,۸۵۶
  ۲.۱۱
  ۹,۱۲۹,۹۵۶ ۱,۹٠٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۳,۸۷۴ ۳,۸۱۱
  ۱.۷۳
  ۱,۲۶۲,۲۱۴ ۳,۸٠۸
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۷,۱۳٠ ۷,٠۸۹
  ٠.۲۴
  ۳۵۳,۳۳۵ ۷,۱۴۷
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۳,۸۶۵ ۳,۸٠۵
  ۳.۳
  ۲,۲۳۸,۶۱۲ ۳,۹۹۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۲,۸۴٠ ۲,۸۵۱
  ۳.۷۶
  ۴,٠۴٠,۴۳۸ ۲,۹۵۱
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۱۲۸ ۲,٠۸۵
  ٠.۲۴
  ۴,۸۵۹,٠۷۱ ۲,۱۲۳
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۵,۵۳۳ ۵,۵۶۱
  ۵
  ۹,۱۳۴,۷۱۴ ۵,۸۲۴
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,٠۵٠ ۲,٠۲۸
  ۱.٠۶
  ۸,۵۳۳,۸۴۳ ۲,٠۷۲
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۲۳٠ ۲,۲۱۴
  ۳.۹۶
  ۸,۹٠٠,۳۷٠ ۲,۱۴۵
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۲,۸۱٠ ۲,۸٠٠
  ٠.۷۵
  ۲,۲۹۵,٠۶۶ ۲,۷۸۹
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۲,٠۳۸ ۲,٠۲۵
  ٠.٠۵
  ۱,۶۴۱,۷٠۲ ۲,٠۳۷
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲,۲۶٠ ۲,۲۷۸
  ۲.۸۴
  ۳,۵۸٠,۸۴۷ ۲,۳۲۶
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۶٠۱ ۱,۶۲۱
  ۱.۵۴
  ۱۵,۳۵۷,۸۲۸ ۱,۶۲۶
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۲,۶۴۸ ۲,۶٠۵
  ٠.۷۶
  ۲۲,۲۸۹,۵٠۴ ۲,۶۲۸
 • جم پتروشیمی جم ۱۲,۳۴٠ ۱۲,۴۱۵
  ۱.٠۲
  ۸۷۵,٠۶۲ ۱۲,۴۶۷
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۲۶,۴۷٠ ۲۶,۴٠۲
  ۱.۸۶
  ۵٠۶,۹٠۱ ۲۵,۹۸۶
 • چافست افست‌ ۱٠,۹۹٠ ۱٠,۷۹۲
  ۳
  ۵۹۶,۲۵۱ ۱٠,۶۷٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱۱,۹۷۲ ۱۱,۷۱۴
  ۵
  ۱,۳۸٠,۲۲۶ ۱۱,۴٠۲
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۳,۲۲٠ ۳,۱۹۶
  ۱.۹۶
  ۱,۸۳۹,۸٠۷ ۳,۱۵۸
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱٠,٠۱٠ ۹,۷۵۸
  ۲.۷۱
  ۴۳,۶۹۹,۹۹۳ ۹,۷۴۶
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴۹,۵۹۹ ۴۸,۲۷۵
  ۳.۲۵
  ۳,۸۴۱,۴٠۷ ۴۸,٠۳۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۱,۳۶۲ ۱۱,۴۱٠
  ٠.۲۱
  ۷۱٠,٠۹۹ ۱۱,۳۳۸
 • حآسا آسیا سیر ارس ۶,۷٠٠ ۶,۷۳۷
  ۴.۹۹
  ۵,۵۱۳,۲۳۱ ۷,٠۵۲
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۱۱,۷۹۹ ۱۱,۷۵۳
  ۳.۸۳
  ۸۱۴,۲۷۳ ۱۲,۲۶۹
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲٠,۵۵۸ ۲٠,۶۵۲
  ۵
  ۸۲۶,۷۲۵ ۲۱,۶۴٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۹,۷۳٠ ۹,۷۱۷
  ۵
  ۶,۴۱٠,۷۹۳ ۹,۲۶۷
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۲,۹۳٠ ۱۳,۳۳٠
  ۹.۲۱
  ۴,۱۸۳,۸۱۲ ۱۴,۲۴۲
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۴,۴۹۴ ۱۴,۱۳۹
  ۴
  ۵۲٠,۶۶۶ ۱۳,۹۳۶
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۸۴۸ ۲,۷۸۵
  ۱.٠۸
  ۱۴,٠٠۷,٠۸۸ ۲,۸۷۹
 • حسیر ریل سیر کوثر ۵,۵۳۷ ۵,۵۱۳
  ۴.۹۹
  ۲,۲۹۹,۴۶۷ ۵,۲۷۴
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۱۹,۴۴۷ ۱۹,۵۶۱
  ۵
  ۱,٠۱۱,۳۱۴ ۲٠,۴۷٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۵٠۶ ۲,۵۲۶
  ۳.٠۶
  ۱۹,٠۵۶,۸۵۶ ۲,۵۸۵
 • حفاری حفاری شمال ۴,۹۵٠ ۵,٠٠۴
  ٠.۵۷
  ۸,۶۲۴,۲۶٠ ۴,۹۲۲
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۵,۳۵۲ ۵,۳۴۸
  ٠.٠۷
  ۳,۸۹۶,٠۳۷ ۵,۳۵۶
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۲۹۶ ۲,۲۶۹
  ٠.۸۲
  ۱۱,۴۵۸,۹۳۷ ۲,۳۱۵
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۸۶۲ ۴,۸۸٠
  ٠.۳۹
  ۲,۷۴۸,۲۹۵ ۴,۸۸۱
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۹۹۹ ۲,٠۱٠
  ۲.۸۸
  ۸,۵۸۵,٠۷۷ ۱,۹۴۳
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۲۹۸ ۱,۳٠۶
  ٠.۵۴
  ۳۶,۷۶۱,۴۸۱ ۱,۲۹۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۴,۵۸۱ ۵۳,۸۹٠
  ۵
  ۱۳۶,٠۲۹ ۵۱,۹۸۲
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۱,۲۵۶ ۱۱,۱۸۷
  ۵
  ۱,۱٠۸,۴۸۱ ۱٠,۷۲٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۴۲۵
  ۲.۲۲
  ۲,٠۷۶,۴۸۵ ۱٠,۷۳۸
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,٠۳۵ ۵,٠۶۶
  ٠.۸۶
  ۲,۹۲۸,۲۳۱ ۴,۹۹۲
 • خچرخش چرخشگر ۳,۲۷۴ ۳,۲٠۶
  ۲.۶۷
  ۲,۳۶۱,۲۹۴ ۳,۱۸۹
 • خدیزل بهمن دیزل ۷,٠٠٠ ۶,۸۴۴
  ۱.۱۹
  ۷۷۹,۹٠۸ ۶,۹۱۸
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۸,۴٠٠ ۱۸,۶۵۶
  ۲.۵۴
  ۳٠۸,۹۹۴ ۱۸,۸۸٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۵۳۵ ۱,۵۳۷
  ۴.۹۵
  ۱۶,۸۸٠,۹۸۳ ۱,۶۱۵
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴,۸۵۵ ۴,۸۶٠
  ۱.۷۲
  ۲,۲۶٠,۲۶۳ ۴,۹۴٠
 • خزامیا زامیاد ۱,۶٠٠ ۱,۵۸۴
  ۲.۳
  ۱۷,۷۴۸,٠٠۶ ۱,۵۶۴
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۳۷۶ ۳,۳۸۷
  ٠.۹۱
  ۱,۶۶۵,۵۹۲ ۳,۴٠۷
 • خساپا سایپا ۱,۹۵۸ ۱,۹۵۶
  ٠.۹۸
  ۹۱,۱۲٠,۵٠۶ ۱,۹۳۹
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۳,۵۹۳ ۳,۶۲۱
  ۳.۳۱
  ۴,۵۲۵,۶۱٠ ۳,۷۱۶
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۱,۸۸۵ ۱۱,۵۶۹
  ۱.۳۶
  ۸۵۸,۱۴۸ ۱۲,٠۴۹
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۳۸٠ ۳,۳٠۶
  ٠.۳۳
  ۳,٠۱٠,۲۱۸ ۳,۳۶۹
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۵,۱۲۲ ۵,۱۲۲
  ۴.۹۹
  ۲۵۳,۵٠۸ ۵,۳۹۱
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۸,۱۸۳ ۸,۲۱۲
  ۲.۲
  ۱۹,٠۷۴,۷۲۷ ۸,۳۶۷
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۸,٠٠٠ ۳۸,۹۱۲
  ٠.٠۷
  ۱٠۴,۵۹۸ ۳۸,٠۲۵
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۷,۳۳٠ ۷,۲۳۸
  ۱.۴۳
  ۸,۶۲۹,۸۷۶ ۷,۴۳۶
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۹,۴۳۷ ۹,۲۸۶
  ۳.۱۵
  ۱۸۴,۱۸۵ ۹,۱۴۹
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱,۷۸٠ ۱,۷۸۲
  ۳.۳۱
  ۱۶,۹۳۱,٠۴۳ ۱,۸۴۱
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۵,۴۵٠ ۵,۴۹۲
  ۴.۶۵
  ۲,۷۲۶,۶۷۷ ۵,۷۱۶
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۸,۶۴۳ ۸,۶۴۳
  ۴.۹۹
  ۵٠٠,۸۱۳ ۸,۲۳۲
 • خودرو ایران‌ خودرو ۷,۷۴۹ ۷,۷۵۵
  ۲.۵۵
  ۱۸,۲۸۸,۵۶۷ ۷,۵۵۶
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳,۷۲٠ ۳,۷۶۶
  ۴.٠۷
  ۱۵,۳۹۳,۸۳۳ ۳,۸۷۸
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۷,٠۳۳ ۲۶,۹۴۳
  ٠.٠۱
  ۶۹۴,۷۱۷ ۲۷,٠۳٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۲,۵٠٠ ۲۲,۲۹۷
  ۱.۴
  ۸۱۵,۷۳۵ ۲۲,۸۲٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۲۸۲
  ٠.۳۶
  ۱,٠۳۷,۳۹۷ ۱۳,۵۴۹
 • دالبر البرزدارو ۱۱,۵٠۳ ۱۱,۵۸۵
  ۳.۲
  ۲,۹۱۷,۱۷۷ ۱۱,۸۸۳
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۲,٠۷۳ ۱۲,٠۲۲
  ۴.۹۹
  ۲,۳٠۳,۸۵۸ ۱۱,۴۹۹
 • دانا بیمه دانا ۵,٠۹۸ ۵,٠۱۳
  ۱.۷
  ۳,۳۳۸,۷۸۴ ۵,٠۱۳
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۷,۶۲۴ ۱۸,۱۳٠
  ۵
  ۱۵,۵۷۹,۹۱۶ ۱۸,۵۵۱
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۴۱۸ ۷,۳۷۶
  ۲.۱۸
  ۲,۴۹۵,۳۴۱ ۷,۵۸۳
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۹,٠٠۱ ۲۸,۹۵۳
  ۱.۱۱
  ۷۵۹,۲۹٠ ۲۸,۶۸۳
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۱,۴۴٠ ۲۱,۶۴۱
  ۱.۲
  ۱,۱۶٠,۷۹۵ ۲۱,۱۸۶
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۸,۸۶۸ ۲۸,۶۲۳
  ۵
  ۲,۲۶۶,۷۱۴ ۲۷,۴۹۴
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۷,۳۲۳ ۷,۲۳۷
  ۲.۳۵
  ۴,۵۵۳,۷۴۶ ۷,۱۵۵
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱٠,٠۷۳ ۱٠,٠۳۵
  ۴.۸۸
  ۳,۵۹۴,۷۳۱ ۹,۶٠۴
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱٠,۷۵۶ ۱٠,۷۱۹
  ۵
  ۳,٠٠۴,٠۲٠ ۱٠,۲۴۴
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۲۵,٠٠٠ ۲۵,٠۶٠
  ۱.۶
  ۱۹۸,٠۴۳ ۲۴,۶٠۷
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۶,۶۶۱ ۲۶,۴۶۲
  ۶.۶۳
  ۴,۱۷۱,۳۹۳ ۲۵,٠٠۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۸,۲۳۶ ۸,٠۹۳
  ۲.٠۹
  ۳۴٠,۳۳٠ ۸,٠۶۷
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۷,٠۶۹ ۶,۹۹۴
  ٠.۳۸
  ۱۱,٠۴٠,۶۳۷ ۷,٠۹۶
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۳۴۳ ۶,۲۷۹
  ۲.۲۵
  ۲,۱۷۲,۴۹۲ ۶,۴۸۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۶,۱۶٠ ۶,۱۳۵
  ۲.٠۵
  ۱,۷۹۵,۲۵۵ ۶,٠۳۶
 • دسبحان سبحان دارو ۹,۲۵٠ ۹,۱۶۵
  ۲.۲۳
  ۱,۷۴٠,۴٠۵ ۹,٠۴۸
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۵۲۹
  ۲.۳
  ۳۵۷,۳۴۷ ۱۴,۶۶۳
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۳,۷۹۴ ۲۳,۶۴۷
  ۵
  ۴۴۳,٠۲۴ ۲۲,۶۶۱
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۲,۸۹۷ ۳۲,۷۷۹
  ٠.۷۹
  ۴۷۹,٠۷۴ ۳۲,۶۳۹
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۹,۴۷۴ ۲۹,۶٠٠
  ٠.۷۹
  ۶۹۹,۷٠٠ ۲۹,۲۴۴
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۱,۹۹۲ ۱۱,۸۶۳
  ٠.۵۶
  ۲۸۱,۸۸۴ ۱۱,۹۲۵
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۶۳۲
  ٠.۲۲
  ۱,۳۲۷,۷۶۹ ۱۶,۹۶۳
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۷,۵۴۸ ۷,۴۸۱
  ۴.۹۹
  ۱,۳۱۶,۹۹۷ ۷,۱۸۹
 • دکیمی کیمیدارو ۱۱,٠٠٠ ۱٠,۸۲۶
  ٠.۷۵
  ۸۴۲,۴۹۷ ۱۱,٠۸۳
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۴,۳۸٠ ۳۳,۸۶۸
  ٠.۱۷
  ۳۴٠,٠٠۸ ۳۴,۳۲۲
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۶,۵۸۳ ۶,۵۵۲
  ۱.۸۸
  ۱,۷۳۴,۵۷۵ ۶,۷٠۹
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۷,۲٠٠ ۴۷,۱۶۹
  ۱.۱۴
  ۱۲۴,۴۶۳ ۴۶,۶۶۸
 • دی بانک دی ۲,۸۱۹ ۲,۸۱۹
  ۱.۳۳
  ۱۹,۷۹٠,٠۵۴ ۲,۸۵۷
 • دیران ایران‌دارو ۶,۱۹٠ ۶,۱۳۸
  ٠.۶۹
  ۲,۸۲۱,٠۷۳ ۶,۲۳۳
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۷۲۹ ۱,۷۳۲
  ٠.۹۹
  ۱۱۲,۸۸۲,۴۸۶ ۱,۷۱۲
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۵,۳۷۸ ۱۵,۳٠۵
  ٠.۷۲
  ۲۵٠,۵۵٠ ۱۵,۲۶۸
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۸۷۵ ۳,۸۲۸
  ۱.۳۲
  ۳,۸۲۸,۲۶۳ ۳,۹۲۷
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۱,۲٠٠ ۲۱,۲۱٠
  ۴.۲
  ۴,۸۸۴,۵۲۷ ۲۲,۱۲۹
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۸۴٠ ۳,۸۴۶
  ۲.۴۱
  ۴,۴۵۹,۵۸۵ ۳,۹۳۵
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۸,۹۷۹ ۹,٠۲۳
  ۱.٠۹
  ۴,۵۵۴,۷۶۵ ۹,٠۷۸
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۳۴۴
  ۱.۹۸
  ۳,۸۵٠,۳۱۳ ۱۵,۱٠۱
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۶,۷۵٠ ۱۶,۴۸۲
  ٠
  ۱,۵۴۲,۸۲٠ ۱۶,۷۵٠
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۶۵,۷۱۱ ۶۵,۳۱۷
  ۱.۵۵
  ۵۵۹,۶٠۴ ۶۴,۷٠۵
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۱٠,۵۸۸ ۱٠,۶۲۹
  ۴.۱
  ۳,٠۱۲,۴۹۳ ۱۱,٠۴۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۶,۷۲٠ ۲۶,۶۶۷
  ۱.۶۷
  ۱۳۳,۱۸۲ ۲۷,۱۷۵
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۸,۸۸۸ ۸,۸۷۱
  ۴.٠۹
  ۴,۴٠٠,۸۸۴ ۹,۲۶۷
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۹,۵۴۹ ۹,۵۳۹
  ۲.۵۸
  ۲,۶۹٠,۵۸۷ ۹,۸٠۲
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۴۴,۳۲۲ ۴۵,۵۳۸
  ۱.۱۶
  ۱۸۶,۴۴۸ ۴۴,۸۴۴
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۷,۴۸٠ ۱۷,۴۴۷
  ۱.۲۲
  ۵۶۳,۸۲۸ ۱۷,۶۹۶
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۶۹۷
  ۱.۳۸
  ۸۵۱,۲۳۶ ۱۷,۲۳۸
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۴۲,۵۹۱ ۴۲,۵۹۱
  ۵
  ۳۱۳,۵۹۵ ۴۴,۸۳۲
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۸۴۱
  ۳.٠۶
  ۷۵۴,۴۷۷ ۱۸,۵۶۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۲,۸۸٠ ۱۳,٠۴۲
  ۲.۶۸
  ۲,۱۳۴,۵۱۶ ۱۲,۵۴۴
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۱,۴۸٠ ۱۱,۵۹۴
  ۴.۸۶
  ۱,۹۴۹,٠۷۴ ۱۲,٠۶۶
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۸,۹۳٠ ۱۸,۸۵۵
  ۳.٠۳
  ۵۹۵,۵۸۵ ۱۹,۵۲۱
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳,۷۹۹ ۳,۷۳۷
  ۱.۳
  ۳,۲۸۱,۴۴۹ ۳,۸۴۹
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۳,۱٠٠ ۱۲,۴۶٠
  ۲.٠۶
  ۳۹۸,۱۱۱ ۱۲,۸۳۵
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۶,۶۴۶ ۶,۶٠٠
  ۳.۸۱
  ۲,۵۱۲,٠٠۷ ۶,۹٠۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲۲,۴۱۲ ۲۲,۴۶۴
  ٠.۵۲
  ۸۵,۸۴٠ ۲۲,۵۲۹
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱٠,۴۶۱ ۱٠,۳۸۵
  ۱.۳۴
  ۱۷٠,٠۳۹ ۱٠,۶٠۳
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,۱۹٠ ۶,۱۷۲
  ۲.۸۹
  ۶,۳۹۲,۵۴۹ ۶,۳۷۴
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۸,۲٠۶ ۱۷,۹۴۶
  ٠.۶۴
  ۷۸,۱۱۴ ۱۸,٠۹٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۱,۶۴۵ ۱۱,۳۶٠
  ٠.۲۲
  ۵۴۶,۶۳۲ ۱۱,۶۱۹
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲,٠۶۵ ۲,٠۲۵
  ۱.۶۲
  ۵,۷۷۷,۹۵۶ ۲,٠۹۹
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۲,۶۲۲ ۱۲,۷۸۳
  ۴.۷۲
  ۷,۱۷۶,۵۱۶ ۱۳,۲۴۷
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۹,٠۶۵ ۱۹,۳٠۴
  ۱.۲۵
  ۶,۷۳۴ ۱۹,۳٠۶
 • سخزر سیمان‌ خزر ۵,۴۸٠ ۵,۴۹۵
  ۴.۹۹
  ۲,۹۶۴,۵۶٠ ۵,۷۶۸
 • سخوز سیمان خوزستان ۴,۵۵٠ ۴,۴۶۴
  ۱.۷۴
  ۸۳۷,۸۳۱ ۴,۴۷۲
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۶,۳۲٠ ۶,۲۴۲
  ٠.۷۸
  ۱,۳۴۷,۷۹۲ ۶,۳۷٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۸,۷۵٠ ۹,٠۵۶
  ۴.۸۶
  ۱۵۲,۹۷۲ ۹,۱۹۷
 • سدور سیمان‌ دورود ۲,۳۸۵ ۲,۳۷۲
  ۳.۴
  ۵,۹۸۳,٠۸۱ ۲,۴۶۹
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۳٠۲ ۵,۲۶٠
  ۴.۹۹
  ۵,۶۷٠,۹۱۲ ۵,٠۵٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۴,۹٠٠ ۴,۸۵۸
  ۲.۷۲
  ۱,۹۵٠,٠۴٠ ۵,٠۳۷
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۲,۱۶۱ ۲,۱۶۴
  ۴.۹۷
  ۱٠,۲۶۶,۲۵۲ ۲,۲۷۴
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۳,۲۳٠ ۳,۱۶۲
  ٠.۵۲
  ۸۸۲,۴۸۱ ۳,۲۴۷
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۳۵,۸۳۷ ۳۵,۸۳۷
  ۵
  ۲۶۸,۶۷۷ ۳۴,۱۳۱
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳,۳٠٠ ۳,۲۵٠
  ۲.۲۸
  ۲,۶۱۶,۱۳۸ ۳,۳۷۷
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۹,۴۷۸ ۹,۴۷۸
  ۴.۹۹
  ۴۹۷,۵۹۸ ۹,۹۷۶
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۳۳,٠۸۹ ۳۱,۵۶۵
  ۵
  ۳,٠٠٠ ۳۱,۵۱۴
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۴,۱۲۸ ۴,۱۲۷
  ۴.۶
  ۳۵,۲۴۴,۱۱٠ ۴,۳۲۷
 • سفانو سیمان فارس نو ۱۵,۷۴۸ ۱۵,۷۹۹
  ۴.۵۳
  ۶,۶۸۳,۵۴۹ ۱۵,٠۶۵
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۴۶۳
  ۳.۵۶
  ۴٠۹,۱٠۴ ۲۳,۱۲۲
 • سکرد سیمان کردستان ۲,۳۸۹ ۲,۴۵۷
  ۴.۹۳
  ۲,٠۲۹,۶۶۹ ۲,۵۱۳
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۴,۱۹۴ ۴,۱۶٠
  ٠.۷۴
  ۲,۲۷۸,۷۷۷ ۴,۱۶۳
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۳,۵۳٠ ۳,۴۱۹
  ٠.۲۵
  ۲,۱۸۹,۶۷۵ ۳,۵۳۹
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۶,٠۶۶ ۶,٠۷۲
  ۳.۳۲
  ۱۶,٠۲۵,٠۷۷ ۵,۸۷۱
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲٠,۳٠٠ ۲٠,۲٠۱
  ۳.۴۱
  ۲٠۴,۹٠۹ ۲۱,٠۱۷
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۷,۴۷٠ ۷,۵۹۷
  ۳.۵۳
  ۲۵۷,۱۶۸ ۷,۷۴۳
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۷,۷۵٠ ۷,۷۷۳
  ۴.۹۹
  ۲,۶۲۷,۲۷۷ ۸,۱۵۷
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۳,۲٠۱ ۳,۱۷۶
  ۴.۱۷
  ۴,۲۱۴,۸٠۲ ۳,٠۷۳
 • سیستم همکاران سیستم ۸,۳٠٠ ۸,۵٠٠
  ۲.۶۶
  ۵۴,۸۹۷ ۸,۵۲۷
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۷,۵۹۸ ۷,۴۲۳
  ٠.۹۶
  ۵۳۴,۲۳۶ ۷,۵۲۶
 • سیمرغ سیمرغ ۱٠,۷۷٠ ۱٠,۶۵۵
  ٠.۹
  ۱,۲۶۴,۸۲۳ ۱٠,۸۶۸
 • شاراک پتروشیمی شازند ۷,۹٠٠ ۷,۹٠۲
  ۱.٠۵
  ۲,٠۸۳,۸۳۸ ۷,۸۱۸
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۸,۷۵٠ ۳۹,۲۴۱
  ۱.۸۵
  ۹۳۱,۲۵۴ ۳۹,۴۸۱
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۳۶,۹۵۵ ۳۷,۱۳۸
  ۲.۵۷
  ۲٠۲,۵٠۵ ۳۷,۹۲۸
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۳,۹۷۷ ۳۴,۱۸۸
  ۱.۶۵
  ۲۸۳,۶۵٠ ۳۳,۴۲۶
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۶,۸٠۳ ۱۶,۸۱۶
  ۱.۷۱
  ۳۷۳,۶۶۷ ۱۶,۵۲۱
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۷,۸۸۹ ۱۷,۹۹۴
  ٠.۴۱
  ۳,۴۷۶,۶۲۳ ۱۷,۹۶۳
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۲,۳۲۵ ۲۲,۳۷۹
  ٠.۳۳
  ۵۱۴,۲۲۳ ۲۲,۳۹۹
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۷,۶۲۴ ۷,۴۶۸
  ٠.۵۵
  ۷۳۷,۱۷۱ ۷,۶۶۶
 • شپاس نفت پاسارگاد ۸,۲۷۵ ۸,۲۷۴
  ٠.۷۱
  ۵۴۷,۱۸۸ ۸,۲۱۷
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۲,٠۴۱ ۱۲,۱۴۲
  ٠.۲۲
  ۶۵۴,۸۹۲ ۱۲,٠۶۷
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۳,۹۹۹ ۲۳,۹۹۲
  ۱.۳۹
  ۱,۲۵۹,۶۷۸ ۲۳,۶۶۹
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۴۵۸ ۵,۴۵۱
  ٠.۱۱
  ۱۴,۴۱۵,۲۳۲ ۵,۴۵۲
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۴۷۵ ۵,۵۲۲
  ٠.۹۲
  ۸,۵۲۴,۷۲۶ ۵,۵۲۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۵,۷۸٠ ۲۵,۲۷۳
  ۲.۶
  ۳,۸۸٠,۸۲۲ ۲۶,۴۶۸
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۱۹,۸۲۱ ۱۹,۸۱۶
  ٠.۸۴
  ۳۹۶,۲٠۶ ۱۹,۶۵۶
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۷,۸۳۱ ۷,۷۶۹
  ۱.۳۶
  ۳,٠۱٠,۷۹۶ ۷,۹۳۹
 • شراز پالایش نفت شیراز ۴۶,۱۳۹ ۴۵,۵۶۳
  ٠.۴۷
  ۷۸,۱۶۶ ۴۵,۹۲۱
 • شرانل نفت ایرانول ۱۳,۱۹۲ ۱۳,۱۴۳
  ٠.۸۹
  ۵۶۳,۴٠۱ ۱۳,٠۷۶
 • شسپا نفت سپاهان ۸,۵۵٠ ۸,۶۱۸
  ۱.۳۴
  ۴,۳۸٠,۵۸۲ ۸,۶۶۶
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۷۱,۹٠٠ ۷۱,۵۷۷
  ۳.۵
  ۶۹,۱۳۷ ۶۹,۴۷٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷,٠۶۳ ۷,٠۵۷
  ٠.٠۴
  ۱,۳۷٠,۶۸۱ ۷,٠۶٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۹,۷۱٠ ۹,۶۵۹
  ٠.۸۵
  ۵۹۷,٠۹۱ ۹,۶۲۸
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۶,۵۷٠ ۶,۴۹۶
  ٠.۶
  ۹۵۶,۱۶۵ ۶,۵۳۱
 • شفن پتروشیمی فناوران ۷۶,۱۹۹ ۷۶,۹۵۴
  ۱.۲۵
  ۱۳۸,۷۹۶ ۷۷,۱۶۶
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۲۹,۳۱٠ ۲۹,۵۱۵
  ۵
  ۲,۹۸۸,۵۶۵ ۳٠,۸۵۲
 • شکلر نیروکلر ۱۳,۵۳٠ ۱۳,۵۴۷
  ٠.۱۳
  ۸۲۱,۶۳۹ ۱۳,۵۴۷
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۹٠,۹۳۹ ۹٠,۹۳۹
  ٠.۵
  ۱۳,٠٠٠ ۹٠,۴۸۷
 • شگل گلتاش‌ ۱۴,۱۲۹ ۱۴,۱۱۵
  ۲.۹۱
  ۲,۳۲٠,۷۱٠ ۱۴,۵۵۳
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۳,۴۷۳ ۱۳,۵۴٠
  ۵
  ۵,۳۴۲,۴۸۹ ۱۴,۱۸۲
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱۶,۵۴۸ ۱۶,۲۵۱
  ۳.۲۸
  ۱,۳۵۷,۷۱۲ ۱۶,٠۲۳
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۳۷۳
  ٠.۳۶
  ۳۲۱,۱۴٠ ۱۱,۴۴۱
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۹,۴٠۱ ۹,۳۸۹
  ٠.۳۳
  ۴٠۴,۴۹۷ ۹,۳۷٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۳,۶٠٠ ۱۳,۶۹۸
  ۱.۵۸
  ۶,٠۶۳,۳۷۱ ۱۳,۳۸۸
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۴,۵۵٠ ۱۴,۶۱۶
  ٠.۳۶
  ۴۵۴,۴۶۶ ۱۴,۶٠۲
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۲۴۶
  ۳.۸۱
  ۶,۴٠۱,۱۳٠ ۱٠,۹۸۲
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۷,۴۴۶ ۷,۳۳۲
  ٠.۴۴
  ۱,۲۸٠,۲۲۴ ۷,۴۷۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۲۳,۸۸۷ ۲۳,۶۹۵
  ۲.۴۹
  ۲٠٠,۲۱۸ ۲۳,۳٠۷
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۹,۱۱۷ ۱۸,۹۶۳
  ۲.۱۱
  ۵۹۷,٠٠٠ ۱۹,۵۳٠
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۴,٠٠۶ ۳,۹۴۲
  ۴.۹۵
  ۶,۱۲۷,۹۹۲ ۳,۸۱۷
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۲,۶۲۱ ۱۲,۷٠۴
  ۲.۹۶
  ۴,۸۱۷,۶۸۲ ۱۳,٠٠۶
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۳۳,٠۱۴ ۳۲,۷۱۶
  ٠.۹۶
  ۹۲۸,٠۴۱ ۳۲,۷٠٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۴,۶۵٠ ۳۳,۷۵۳
  ٠.۲۷
  ۴۱,۸۸۴ ۳۴,۵۵۵
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۷۴,۴۴۴ ۷۳,۴۶۴
  ۱.۳۱
  ۱٠,۲۸۱ ۷۳,۴۸۲
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۹۱۶ ۱۳,۹۶۹
  ٠.۱۹
  ۲۶۳,۴۴۸ ۱۳,۸۹٠
 • غسالم سالمین‌ ۲۹,۳٠٠ ۲۹,۸٠۴
  ۳.۶۶
  ۸۴,۳۹۳ ۳٠,۴۱۳
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۵,۶۸۸ ۵,۷٠۳
  ٠.۷۴
  ۱,۲۱۲,٠۹۸ ۵,۶۴۶
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۱۸,۱۱۸ ۱۷,۸۴۲
  ٠.۸
  ۵۴۷,۴۸۲ ۱۷,۹۷۴
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۳,۳۳۳ ۳۲,۷۳۵
  ۱.۷۲
  ۴۸,۳۱۲ ۳۲,۷۷٠
 • غشهد شهد ایران‌ ۱۵,۹۹۱ ۱۵,۸۷۵
  ۲.۶۲
  ۵٠۷,۴٠۳ ۱۵,۵۸۳
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,۲۲٠ ۴,۲۴۵
  ۱.٠۳
  ۴,۷۸۴,۳۳۹ ۴,۱۷۷
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۳٠,۴۵۵ ۳٠,۴۳٠
  ۴.۲۷
  ۶۳,۹۱۱ ۲۹,۲٠۸
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۵,۲۹٠ ۲۵,۳۷٠
  ۳.۳۳
  ۱,۱۶۷,۹۶٠ ۲۶,۱۶۲
 • غگز گز سکه ۳,۷۹٠ ۳,۷۹٠
  ۱.٠۷
  ۱,٠۸۶,٠٠٠ ۳,۷۵٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۴۸,۸٠۲ ۴۷,۳۴۶
  ۳.۶۴
  ۷۸۲,۶۸۹ ۴۷,٠۸۶
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۲۹,۵٠۲ ۲۹,۶۶۶
  ۱.۵۷
  ۱٠۹,۵۶۴ ۲۹,۹۷۴
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۵٠,٠٠٠ ۴۹,۶۷۶
  ۱.۸۶
  ۳,۷۱۷,۶۱۵ ۵٠,۹۴۷
 • غمارگ مارگارین‌ ۸,۹۶۵ ۸,۹۴۶
  ۳.۴۳
  ۲,۱۶۹,۷٠۲ ۹,۲۸۳
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۴۵,۱۴۴ ۴۵,۲٠۴
  ۵
  ۲۷٠,۵۷۷ ۴۷,۵۲٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۶,۷۵٠ ۱۶,۵۲۷
  ۱.۱۶
  ۱,۴۵۲,۶۶۸ ۱۶,۹۴۷
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۵۷,۶۳٠ ۵۷,۶۳٠
  ۵
  ۴٠۳,۴۵۲ ۶٠,۶۶۳
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۹,٠٠٠ ۹,٠٠٠
  ٠.٠۱
  ۱٠٠,٠٠٠ ۸,۹۹۹
 • غویتا ویتانا ۱۶,٠٠٠ ۱۵,۹۴۲
  ۱.۸۲
  ۵۳۱,۸۴۶ ۱۶,۲۹۶
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۶,۸۲٠ ۷,٠۲۳
  ۱.۱۱
  ۲۴,٠۲۱,۳۸٠ ۶,۷۴۵
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۳۶۷ ۲,۳۵۴
  ۴.۹۷
  ۶۹,۶۸۳,۹۷۹ ۲,۲۵۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶,۷۳۷ ۶,۸۱۴
  ٠.۹
  ۳,۷۸۷,۸۴۳ ۶,۷۹۸
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۲,۳۱۹ ۱۲,۲۴۹
  ۱.۶۱
  ۹۹۴,۹۸۷ ۱۲,۱۲۴
 • فاما صنعتی‌ آما ۷,۳۸۴ ۷,۲۶۵
  ۲.۴۶
  ۳۲۸,۹۸٠ ۷,۲٠۷
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۶,۱۷۳ ۶,۱۶۲
  ۲.۱۲
  ۲,٠۴۷,۲۸۱ ۶,٠۴۵
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۱۸,۳٠۴ ۱۸,٠٠۷
  ۲.۷۹
  ۴,٠۷۴,۱۸۷ ۱۷,۸٠۸
 • فپنتا سپنتا ۷۸,٠۵٠ ۷۸,۲٠۷
  ٠.۳۴
  ۲۶,۳۸۹ ۷۷,۷۸۴
 • فجام جام‌دارو ۱۷,۲٠٠ ۱۶,۸۹۶
  ۱.۱۴
  ۲۵۳,٠۲۵ ۱۷,٠٠۶
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۴,۶۶۲ ۱۴,۶۱۲
  ۵
  ۳,۵۴٠,۴۵۶ ۱۳,۹۶۴
 • فخاس فولاد خراسان ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠٠۸
  ٠.۲۹
  ۱۶۷,۵۵۹ ۱۵,٠۴۳
 • فخوز فولاد خوزستان ۸,۸۳٠ ۸,۸۳۷
  ٠.۳۳
  ۱,۱۱۵,۸۲۵ ۸,۸۵۹
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۵,۷۹٠ ۱۵,۶۴۶
  ۴.۹۹
  ۲,۱۵۳,۹۱۳ ۱۵,٠۳۹
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۵٠,۹٠٠ ۵٠,۱۹۸
  ۱.۳۹
  ۱۱۷,۹۶۱ ۵۱,۶۱۶
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۲,۹۶۵
  ۱.۳۸
  ۱,٠٠۵,۵۵۶ ۱۲,۸۲۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱٠,۱۸۹ ۹,۹٠۳
  ۱.۲۸
  ۴,۶۱۷,۸۹۹ ۱٠,٠۶٠
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۶,۶۴٠ ۱۶,۴۵۸
  ٠.۹۹
  ۲,۲۸۲,۳۳۸ ۱۶,۸٠۶
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱٠,۸۹۳ ۱٠,۷۵۷
  ۲.۲
  ۴۲۹,۸۲۵ ۱٠,۶۵۹
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲۳,۷۴۸ ۲۳,۴۸٠
  ۴.۲۳
  ۱,۱۹۸,۷۴۱ ۲۲,۷۸۴
 • فلامی لامیران‌ ۲۷,۹۸٠ ۲۸,۲٠۹
  ۵
  ۲٠۴,۴۶۲ ۲۹,۴۵۲
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۱,۴۸٠ ۱۱,۵۵۹
  ۴.۹۴
  ۶,٠۱۴,۲۱۱ ۱۲,٠۷۶
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۴,۳٠٠ ۴,۳٠٠
  ٠
  ۱,۱۳۴,٠٠٠ ۴,۳٠٠
 • فمراد آلومراد ۲۶,۳٠٠ ۲۵,۹۶۱
  ٠.۳
  ۶۷۸,۸۴۲ ۲۶,۳۷۸
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۵,۲۵٠ ۵,۲۸۴
  ٠.۶۸
  ۱۲,۵٠۷,۷۱۹ ۵,۲۸۶
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳,۹۹٠ ۳,۹۶۷
  ۱.۳۷
  ۱,۵٠۸,٠۵۸ ۳,۹۳۶
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۹,۵۷۸ ۲۸,۹۹۱
  ۵
  ۹۱,۱۷٠ ۲۸,۱۷٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۴۱۹ ۴,۴۴۲
  ٠.۷۴
  ۲٠,۵۵۷,۶۶۹ ۴,۴۵۲
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۵,۸٠٠ ۵,۸۴۴
  ۱.۲۱
  ۶۴٠,۱۴۲ ۵,۸۷۱
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۶,۳۸۳ ۶,۵۲۶
  ۱.٠۸
  ۱,۱٠۳,۹۴۸ ۶,۳۱۵
 • قاسم قاسم ایران ۴۳,۱۲٠ ۴۲,۸۵۵
  ۳.۲۶
  ۵۷۶,۷۳۲ ۴۱,۷۵۷
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۳۴,۵٠٠ ۳۴,۴۷۲
  ٠.٠۴
  ۲۶,۷۱۱ ۳۴,۴۸۷
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲۳,۸۲۷ ۲۳,۴۸۴
  ۴.۹۳
  ۳,۴۴۴,۸۹۲ ۲۲,۷٠۷
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۳٠,۷۵۷ ۲۹,۶۶۶
  ٠.۴۶
  ۵۲,۷۷٠ ۳٠,۸۹۸
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۴,۱۶٠ ۱۴,٠٠۸
  ۲.٠۷
  ۵۷۲,۶٠۷ ۱۴,۴۵۹
 • قشکر شکرشاهرود ۱۶,۲۱٠ ۱۶,٠۶۵
  ۱.۴۷
  ۸۹۸,٠٠۶ ۱۶,۴۵۲
 • قشهد شهد ۱۴,٠۱۲ ۱۴,۱٠۶
  ۱.۱۹
  ۱۴۲,٠۲۲ ۱۳,۸۴۷
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۱۹,۷۴۷ ۱۹,۴۸۲
  ۵
  ۷,۸۶۵,۶۲٠ ۱۸,۸٠۷
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۹,۵۶۱ ۲۹,۶۷۶
  ۴.۸۷
  ۲٠۵,۸۳۹ ۳۱,٠۷۳
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۱,۲۴۸ ۱٠,۷۲۵
  ۲.۳۲
  ۱,۴۷۷,۱۶٠ ۱٠,۹۹۳
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲٠,۸۸۶ ۲۱,۵۲۵
  ۵
  ۳۳,۴۹۶ ۲۱,۹۸۵
 • قنیشا قند نیشابور ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴٠۲
  ۳.۵۱
  ۱,۶۶٠,۳۱۷ ۱۱,۹۱۸
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۲۱,۴۹۹ ۲٠,۹۴۶
  ٠.۴۳
  ۴۱۱,۶۳۵ ۲۱,۵۹۱
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۱۲۵
  ۴.۹۳
  ۵,۸۶۴,۱۴۷ ۹,۸۶۴
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۶,۹۴٠ ۱۶,۷۲۲
  ٠.۸۵
  ۲۴٠,۷۳۱ ۱۶,۷۹۷
 • کالا بورس کالای ایران ۱۳,٠٠٠ ۱۲,۹۷۵
  ٠.۲۱
  ۱,۸۲۶,۹٠٠ ۱۳,٠۲۷
 • کاما باما ۱۳,۸٠۱ ۱۳,۹۶۲
  ٠.۳۸
  ۱,۳۳۷,۵۵۹ ۱۳,۸۵۳
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,۲۱۵ ۵,۲۴۴
  ۱.۱۹
  ۵,٠۶۱,۵۳۹ ۵,۲۷۸
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۷۴,۸۹٠ ۷۴,۲۹۷
  ۱.۸۶
  ۸۳,٠۵۷ ۷۳,۵۲۳
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۳,۸۵٠ ۱۳,۸۵٠
  ۳.۹۳
  ۸٠٠,٠٠٠ ۱۳,۳۲۶
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۸,۳٠٠ ۱۷,۴۳۲
  ٠.٠۱
  ۵,۵٠۸,۱۱۸ ۱۸,۲۹۸
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۲,۹۸٠ ۱۲,۹۲۳
  ۱.۴
  ۴۸۷,۴۸۱ ۱۳,۱۶۴
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۴,۳۹٠ ۲۳,۶۸۵
  ۱.۳۳
  ۳۹۴,۵۴۹ ۲۴,۷۱۸
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,۹۵۶ ۷,۸۴۱
  ٠.۷
  ۲,۳۳۶,۵۵۸ ۷,۹٠۱
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۸۷۴
  ۱.۲۵
  ۱۴۲,۵۲٠ ۱۷,۷۷۷
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۴,۹۴۸ ۴,۹۶۴
  ۱.۲۸
  ۸,۶۱۸,۶٠٠ ۵,٠۱۲
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲۵,۴۶۸ ۲۵,۴۳۱
  ۳.۷۸
  ۵٠۴,۵۴۱ ۲۶,۴۶۸
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۸,۲۸٠ ۲۸,٠۴۶
  ۱.۹۵
  ۲۴۳,۱۱۹ ۲۷,۷۳۸
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۱,۶۹۹ ۵٠,۶۴۹
  ۱.۸۶
  ۸,۱۲۴ ۵٠,۷۵۴
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۷,۶۹۹ ۷,۶٠۹
  ۲.۸۱
  ۲,۹٠۷,۷۱٠ ۷,۹۲۲
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۸,۹۴۴ ۸,۸۵۸
  ۱.۴۵
  ۵۶۴,۸۴۷ ۸,۸۱۶
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۳۶,۱۳٠ ۳۴,۳۷۷
  ۲.۷
  ۲٠,۵۳۹,٠۹۸ ۳۵,۱۸٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۷,۶۷٠ ۷,۶۷۲
  ٠.۲
  ۴۱۲,۲۱۱ ۷,۶۵۵
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۶,٠۲۴ ۶,٠۸۸
  ۵
  ۳,۵۴۱,۲۳۵ ۶,۳۴۱
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱٠,٠۹۴ ۱٠,۱۲۸
  ۵
  ۴,۶۷۹,۲۴۶ ۱٠,۶۲۵
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۵,۴۱٠ ۱۵,۳۶۷
  ۳.۹۵
  ۱۳,۲۱۳,۷۲۷ ۱۶,٠۴۴
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۲۳,۵۵٠ ۲۳,۷٠۸
  ۳.۳۲
  ۵۶۸,۸۴۴ ۲۴,۳۵۸
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,٠۵۴ ۷,۹۸۴
  ۴.۹۹
  ۲۴۸,۶۸۷ ۷,۶۷۱
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۲۶,٠٠٠ ۲۵,۱۷۲
  ٠.۱۹
  ۳۸۹,۷۲٠ ۲۶,٠۵٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۵,۳۹۳ ۱۵,۲۸۲
  ۵
  ۸۹٠,۸۵۴ ۱۴,۶۶٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳۳,۷۲٠ ۳۳,۳۵۴
  ۱.۲
  ۲٠۹,۴۵۷ ۳۳,۳۲۱
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۸,۸۲۶ ۱۸,۶۲۸
  ۴.۹۷
  ۶۲۴,۷۷۱ ۱۷,۹۳۴
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۲,۸۷۹ ۲۲,۹۹۵
  ٠.۳۶
  ۵,۲۶٠,۶۵۲ ۲۲,۷۹۶
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۶,۷۷٠ ۶,۷۱۵
  ٠.٠۱
  ۵,۸۷۳,۲۲۶ ۶,۷۷۱
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۷,٠۷۵ ۱۷,۲۳۱
  ۲.۱۸
  ۱,۱۴۱,۵۹۵ ۱۶,۷۱۱
 • کلوند کاشی‌ الوند ۷,۶۵٠ ۷,۵۹۶
  ۱.۵۶
  ۹۵۶,۹۶۸ ۷,۷۷۱
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۶۹۶
  ۱.۴۴
  ۷۴۹,۲۴۱ ۱۷,٠۴۶
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۶,۸۲۴ ۱۶,۵۹۹
  ۵
  ۴۳۳,۲۶۲ ۱۶,٠۲۳
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۲۲,٠۹۶ ۲۱,۶۶۹
  ۵
  ۹۶۴,۷۵۸ ۲۱,٠۴۴
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷,٠۸۸ ۷,٠۶۲
  ٠.۵۱
  ۷۵٠,۳۸۲ ۷,٠۵۲
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۷,۹۴۶ ۷,۸۲۱
  ٠.۲۸
  ۱,۶۵۱,٠٠۴ ۷,۹۲۴
 • کوثر بیمه کوثر ۱۲,۵۶۵ ۱۲,۵۵۶
  ۵
  ۴,۵۳۵,۷۳۲ ۱۱,۹۶۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۳,۹۹۱ ۱۳,۹۲۳
  ۲.۴۳
  ۶,۵۵۲,۴۴۴ ۱۳,۶۵۹
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲٠,۷۴۵ ۲٠,۵۸۶
  ۲.٠۱
  ۱,۹۴٠,۳۸۶ ۲۱,۱۷۱
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۴,۱۱٠ ۱۳,۹۵٠
  ۱.۶۸
  ۱,۷٠۲,٠۶۲ ۱۴,۳۵۱
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۳۲,۹۹۳ ۳۲,۹۴٠
  ۳.٠۴
  ۴۹۳,۱۸۹ ۳۲,٠۲٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۲,۵۴۱ ۲,۵۱۳
  ۵
  ۲,۹۲۳,۳۶۸ ۲,۴۲٠
 • لابسا آبسال‌ ۱۹,۸۵۳ ۱۹,۴۲٠
  ۱.۴۵
  ۴۹۳,۶۷۹ ۲٠,۱۴۵
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۲,۹۹۴ ۲۲,۵۷۳
  ۱.۷۸
  ۴٠۷,۲۲۹ ۲۲,۵۹۲
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۱,۴۹۷ ۲۱,۴۹۴
  ٠.۸۲
  ۱,۲۴۱,۳۲۴ ۲۱,۳۲۳
 • لخزر پارس‌ خزر ۴۶,۴۷۹ ۴۴,۱۵۵
  ۲.۶۸
  ۱۷٠,۸۶۷ ۴۵,۲۶۵
 • لسرما سرما آفرین‌ ۷,۱۹۴ ۷,٠۲۸
  ۱.۷۳
  ۱,۱۸٠,۴۸۶ ۷,۳۲۱
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,۱۴۱ ۳,۱۱۳
  ۱.۸۲
  ۳,٠۵٠,۳۲٠ ۳,٠۸۵
 • ما بیمه ما ۴,۵۱۷ ۴,۴۵۳
  ۲.۳۳
  ۸۷۳,۵۸۳ ۴,۴۱۴
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۸,۵۸۱ ۸,۵۲۱
  ۴.۹۹
  ۹,۹٠۱,۴۱۴ ۸,۱۷۳
 • مارون پتروشیمی مارون ۴۲,۳٠٠ ۴۱,۷۷۲
  ۱.۳۲
  ۸,۴۱۹ ۴۱,۷۴۷
 • مبین پتروشیمی مبین ۹,۲۲۴ ۹,۲۷۱
  ۱.٠۸
  ۱,۹۸۲,۵۹۳ ۹,۳۲۵
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۷,۵۷٠ ۷,۶۶۳
  ٠.۳۳
  ۳۲۶,۳۹۴ ۷,۵۹۵
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۵,۶۱۹ ۵,۴۴٠
  ۴.۹۹
  ۷,٠٠۶,۳٠۹ ۵,۳۵۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۸,٠۳۳ ۸,٠۷۵
  ۴.۹۹
  ۳,٠۹۴,۹۴۶ ۸,۴۵۵
 • ملت بیمه ملت ۵,۳۷۵ ۵,۲۶۶
  ۲.۷۹
  ۵,۳۷۴,۴۳٠ ۵,۲۲۹
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴,۸٠٠ ۴,۷۶۵
  ٠.۸۸
  ۹۴۲,۶۹۷ ۴,۷۵۸
 • میهن بیمه میهن ۱,۷۴٠ ۱,۷۵۳
  ٠.۳۴
  ۵۷٠,٠۳۵ ۱,۷۴۶
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۴,۵٠۱ ۴,۲۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۶۷ ۴,۲۸۷
 • نطرین عطرین نخ قم ۲۴,۶۱۷ ۲۴,۳۵۵
  ۱.۲۸
  ۷۳۳,۴۳۵ ۲۴,۳٠۵
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۱۳,۶۲۱ ۱۳,۶۲۱
  ۴.۵۳
  ۲٠ ۱۳,٠۳۱
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۲۴,۳٠۲ ۲۴,٠۱۴
  ۴.۷۵
  ۱۴۹,۴۷۵ ۲۳,۱۹۹
 • نوری پتروشیمی نوری ۳۴,۶۷۱ ۳۴,۸٠۴
  ۲.٠۴
  ۱,۶۳۵,۸٠۲ ۳۳,۹۷۷
 • نوین بیمه نوین ۲,٠۹۵ ۲,٠۶۸
  ۲.۶
  ۱,۵٠۱,۳۵۶ ۲,٠۴۲
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷,۷۹٠ ۷,۵۵۸
  ۲.۷۲
  ۱۲,۸۲۴,۷۹٠ ۷,۵۸۴
 • هجرت پخش هجرت ۲۶,۳۵۶ ۲۶,۳۸٠
  ۱.۵۷
  ۷۲۹,۸۲۳ ۲۵,۹۴۹
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۹۶۲ ۵,۹۹۵
  ۱.۵۷
  ۷۴۶,۵۴۶ ۵,۸۷٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۳,۴۴۹ ۱۳,۳۴۸
  ٠.۳
  ۷۷۵,۶۲۴ ۱۳,۴٠۹
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۳,۷۲٠ ۳,۷۱۳
  ۱.۷۵
  ۶,۷۸۴,۱۴۷ ۳,۶۵۶
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۱,۴۴٠ ۱۱,۶۸۵
  ۱.۹۲
  ۲,۳۶۶,۶٠۲ ۱۱,۲۲۵
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲,۷۸۵ ۲,۷۸۱
  ٠.۸۷
  ۳,۸۸۹,۷۳۶ ۲,۷۶۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۳۵۵ ۵,۳۴۲
  ٠.۳
  ۷,۳۸۹,۸۱۳ ۵,۳۳۹
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۶,۴۵٠ ۶,۴۴۱
  ۱.۳۶
  ۱,۶۶۵,۶۷۵ ۶,۵۳۹
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۳,۳۴۷ ۳,۳۴۷
  ۴.۹۹
  ۵,۴۴۷,۸۲۵ ۳,۱۸۸
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۱۵۲ ۲,۱۴۲
  ۲.۵۸
  ۵,۸۱۷,۷۶۲ ۲,۲٠۹
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴,۱۴۸ ۴,۱۳٠
  ٠.۳۴
  ۲,۸۷۵,۹۹۶ ۴,۱۳۴
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۶۹٠ ۳,۶۴۷
  ۱.۱
  ۱,۸۸۸,۷۹۶ ۳,۶۵٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۵۳٠ ۵۲۷
  ۲.۳۲
  ۱٠۲,۵۸۸,۲۷۱ ۵۱۸
 • وبملت بانک ملت ۵,۴۳٠ ۵,۴۱۷
  ۱.۵۳
  ۳۴,۹۴۲,۱۱۷ ۵,۳۴۸
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۵٠٠ ۴,۶۲۸
  ٠.۲۹
  ۱,۱۲۶,۵۷۹ ۴,۵۱۳
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۸۷۵ ۲,۹٠٠
  ۳
  ۱,٠۷٠,٠٠۹ ۲,۹۶۴
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۵,۷۵۷ ۵,۶٠۸
  ٠.٠۹
  ۵,٠۸۳,۳۳٠ ۵,۷۵۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۲۹۹ ۲,۳۳۸
  ۴.۸۸
  ۳۴,۷۲۹,۵۸۳ ۲,۴۱۷
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,٠۷۴ ۲,٠۷۱
  ٠.۳۹
  ۱۶,۸۲۸,۵٠۱ ۲,٠۶۶
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۶,۸۵٠ ۷,٠۶۷
  ۳.۳۴
  ۲,۶۹۶,٠٠۲ ۷,٠۸۷
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳۷,٠٠٠ ۳۷,۲۳۲
  ٠.۹۱
  ۱۱٠,۷۹۲ ۳۷,۳۴۱
 • وپست پست بانک ایران ۳,۹٠٠ ۳,۸۸۵
  ۱.۵۲
  ۴,۹۳۱,٠۵۸ ۳,۹۶٠
 • وتجارت بانک تجارت ۴۴۷ ۴۴۴
  ۳.۲۳
  ۲۹۹,۵۳۳,۸۷٠ ۴۳۳
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۶۱۹ ۲,۵۱۶
  ۳.۸۹
  ۱۴,۸۷۵,۴۶۱ ۲,۵۲۱
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۶۴۵ ۳,۵۷۵
  ۲.۷۶
  ۱,۵۷۲,۶۹۳ ۳,۵۴۷
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۸۶٠ ۷,٠۹۸
  ٠.۸۸
  ۷۷۱,۶۴۹ ۶,۹۲۱
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۴,۱۸٠ ۴,۲۱۳
  ۱.۸۸
  ۷٠۴,۳۴۲ ۴,۲۶٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۹٠٠ ۵,٠۳۹
  ۱.۸۸
  ۱۲,۴۸۲,۸۷٠ ۴,۹۹۴
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۶٠۴ ۱,۶٠۳
  ۱.۱۳
  ۱۹,۹۹۷,۱۷۴ ۱,۵۸۶
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۶۷۸ ۳,۶۹۸
  ٠.٠۵
  ۸,۶۲۴,۸۶۶ ۳,۶۷۶
 • ودی بیمه دی ۲,۷۱۸ ۲,۶۹۷
  ۴.۹۴
  ۱۷,۶۱۳,۷۴۸ ۲,۵۹٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۳۹۵ ۱,۳۸۷
  ٠.۵۸
  ۱۴,۸۱۵,۳۵۱ ۱,۳۸۷
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱,۵۸۳ ۱,۵۹۲
  ٠
  ۲۱,٠۸٠,۷۳۵ ۱,۵۸۳
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۱,۵۶٠ ۱۱,۶۴۱
  ۴.۷۹
  ۲,۸۱۲,۱۲٠ ۱۲,۱۴۲
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۹۸۳ ۲,۹۶۵
  ۲.۵۱
  ۱,۶۸۵,۶۴۸ ۲,۹۱٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۵۴۸ ۳,۵۴۴
  ٠.۲۲
  ۸۷۵,۸۲۸ ۳,۵۵۶
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۱٠٠ ۲,۱٠۹
  ۱.۲
  ۱,۵۴۲,۵۵۴ ۲,٠۷۵
 • وسینا بانک سینا ۲,۱۶٠ ۲,۱۳۴
  ۱.۱۲
  ۳,۶۹۱,۸۹۷ ۲,۱۳۶
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۳,۸۲۹ ۳,۷۹۵
  ۴.۹۹
  ۱۲,٠۷۱,۳۸۸ ۳,۶۴۷
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۹٠٠ ۳,۹۳۲
  ۱.۴۲
  ۳,۶۳۷,۹۳٠ ۳,۹۵۶
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۳,۱۸٠ ۳,۱۹۳
  ۳.٠۸
  ۵,۴۹۷,۴۶۳ ۳,٠۸۵
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,٠٠٠ ۲,۹۷۸
  ۱.۳۲
  ۲۲,۱۸۳,۵۸۹ ۲,۹۶۱
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۱۱٠ ۳,٠۷۸
  ٠.٠۳
  ۲,۶۹۶,۳۵۶ ۳,۱۱۱
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۴۸٠ ۳,۴۷۴
  ۱.۳
  ۲,۲۵۹,٠٠۲ ۳,۵۲۶
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۳,۹۴۱ ۳,۹۴۱
  ۴.۹۸
  ۵,۲٠۸,۶۹۴ ۳,۷۵۴
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,٠۷۳ ۲,٠۷۷
  ۱.۷۲
  ۱۸,۶۱۵,۳۳۷ ۲,٠۳۸
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۲۹٠ ۲,۲۹۱
  ۲.۴۷
  ۱,۳۱۴,۹٠۹ ۲,۳۴۸
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,٠۹۲ ۲,٠۷۵
  ٠.۳۳
  ۲,۲۹۸,۳۷۱ ۲,٠۹۹
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۳,۶۶۳ ۳,۶۷۹
  ۴.۹۸
  ۵,۱٠٠,۸۴۴ ۳,۸۵۵
 • ولملت واسپاری ملت ۳,۴۳٠ ۳,۴۸۷
  ۲.۱۷
  ۴٠٠,۵۲۹ ۳,۵٠۶
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۶,۳۹۹ ۶,۳۷۶
  ۴.۲۵
  ۱,۱۵۳,۷۸۵ ۶,۱۳۸
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۵۸٠ ۴,۵۷۹
  ٠.۳۵
  ۷,۹۸۸,۱۶۷ ۴,۵۹۶
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۳۵۱ ۳,۴۳۹
  ۱.۱۵
  ۱,۳۸۱,۹۲٠ ۳,۳۹٠
 • وملل اعتباری ملل ۲,۱۶۸ ۲,۱۴٠
  ۱.۵
  ۶,۵۳۸,۱۸٠ ۲,۱۳۶
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۶۸,۷۱۴ ۶۸,۷٠۳
  ۵
  ۱۱۵,۱٠٠ ۶۵,۴۴۲
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۶,۶۵٠ ۶,۷۹۴
  ٠.٠۶
  ۳,۴۶٠,۱۸۷ ۶,۶۵۴
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۲,۶۵۹ ۲,۶۵۹
  ٠.۸۹
  ۴۱,۱٠۵,۳۳۲ ۲,۶۸۳
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۲۸۸ ۲,۲۷۲
  ۱
  ۳۷,۸۸۶,۳۱۳ ۲,۳۱۱
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۵,۷۸٠ ۵,۸۷۸
  ۱.۸۵
  ۷۳۴,۸۴۳ ۵,۸۸۹
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۵,٠۹٠ ۵,٠۶۱
  ۲.۱۲
  ۱,۱۷۱,۴۹۵ ۵,۲٠٠