شاخص کل : ۲,٠۳۴,۱۹۲
تغییرات: ۱.۹۶ % ، ۳۹,۱۴۸
حجم معاملات : ۸,۴٠۸,۲۴۷,۸۳۴
ارزش معاملات : ۱۷۹,۷۸۸,۴۲۷,۶۴۴,۲۶٠
تعداد سهم معاملاتی : ۴۸۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۸,۷۶٠ ۱۹,٠۲۱
  ۴.۸۳
  ۷,۸۲۳,۶۶۶ ۱۹,۷۱۲
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۲۴,۱٠٠ ۲۳,۷٠٠
  ۴.۹۷
  ۱,۷۲۶,۶۱۷ ۲۲,۹۶٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۳۸,۴۳٠ ۳۸,۴۱٠
  ۵
  ۱۳,۹۹۹,۴٠۲ ۳۶,۶٠٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۴۶,۷٠٠ ۴۶,۵۲٠
  ۴.۴۹
  ۱۳,۴۷۵,٠۳۸ ۴۴,۶۹۳
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۱٠,۲۲۵ ۱٠,۲۸۱
  ۵
  ۴,۵۵۶,۳۲۷ ۱٠,۷۶۳
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۳,۸۷٠ ۱۳,۶۷۷
  ۱.۶۹
  ۴,۳٠۹,۳۶۸ ۱۳,۶۳۹
 • اخابر مخابرات ایران ۱۷,۸۸٠ ۱۷,۸۸٠
  ۴.۹۹
  ۸,۳۹۵,٠۲۲ ۱۷,٠۳٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲۱,۷۳٠ ۲۱,۶۹۷
  ۵
  ۱٠,۸۴٠,۶۶۸ ۲٠,۶۹۶
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱۶٠,۶۵۶ ۱۵۷,٠۲۹
  ۵
  ۳۸۲,۲۱۵ ۱۵۳,٠٠۶
 • آسیا بیمه آسیا ۴۵,۸۸٠ ۴۵,۸۸٠
  ۴.۹۹
  ۵,۷۱۱,۶۴۶ ۴۳,۷٠٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۲۴,٠۵۵ ۲۴,٠۵۴
  ۵
  ۶,۷۹۳,۱۸۳ ۲۲,۹۱٠
 • افرا افرانت ۷۵,۵۷۴ ۷۵,۵۷۴
  ۵
  ۲,۲۳۲,٠۸۳ ۷۱,۹۷۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۶,۴۹٠ ۷۶,۷۱٠
  ۳.۷
  ۲,۱۲۴,۲۵۶ ۷۳,۷۶٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۶۷,۲۶٠ ۷٠,۷۹٠
  ٠.۲۴
  ۵٠٠ ۶۷,۴۲٠
 • البرز بیمه البرز ۲۳,٠٠٠ ۲۲,۹۱٠
  ۱.۵
  ۳۶,۹۳۲,۸۴۳ ۲۲,۶۶٠
 • امید تامین سرمایه امید ۲۶,۴۱٠ ۲۶,۴٠٠
  ۴.۹۷
  ۱۴,۸۲۹,۴۲۵ ۲۵,۱۶٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۴٠٠
  ٠
  ۸۴٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱٠,۴٠٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۳۲٠,۶۲٠ ۳۳۷,۴۵٠
  ٠.۲۵
  ۵٠٠ ۳۲۱,۴۲٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۴۶۷,۹۷٠ ۴۶۴,۵۶٠
  ۵
  ۳,۴۱۳,۹۱۸ ۴۴۵,۶۹٠
 • اوان مبین وان کیش ۷۲,۳۹٠ ۷۱,۵٠۸
  ۲.۶
  ۲,٠۳۳,۹۱۲ ۷۴,۳۲٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۴,۶۵٠ ۴,۶۵٠
  ۲.۴۷
  ۲۴۶,٠۲۳,۷۴۱ ۴,۵۳۸
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۹,۷۵۹ ۹,۷۵۹
  ٠.۴۲
  ۱,۴۱۵,۶۳۲,۵۹٠ ۹,۸٠٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۶۹,۳۵۲ ۶۹,۷۴۱
  ۵
  ۱,۱۳۸,۲۹۴ ۷۳,٠٠۲
 • بالبر کابل‌ البرز ۳۳,۴۶٠ ۳۳,۹۷٠
  ۱.۳
  ۲,۵۳۱,۸۹۴ ۳۳,٠۳٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷۷,۳٠۶ ۷۶,۵۶٠
  ۵
  ۱,۲۸٠,۱۹۲ ۷۳,۶۲۵
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۶۲,۹۸٠ ۶۳,۳۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۴,۶۴۵,۱۴۴ ۶۶,۲۹٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۸,۱۹۵ ۸,۱۴۲
  ٠.۷۵
  ۱۵۵,۸۴۲,۴۷۸ ۸,۲۵۷
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۱٠,۴۸۹ ۱٠,۸۲۶
  ۳.۲۶
  ۱۱,۵۶۷,۵۲۵ ۱٠,۸۴۳
 • برکت گروه دارویی برکت ۴۲,۳۸٠ ۴۲,۳۸٠
  ۵
  ۳۸,۸۸۶,۴٠۷ ۴۴,۶۱٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۲۳,۱۴۶ ۲۳,۱۴۶
  ۵
  ۵,۷۹۳,۹۸٠ ۲۲,٠۴۴
 • بساما بیمه سامان ۳۱,۳۹۵ ۳٠,۵۳٠
  ۵
  ۷۷۲,۲۸۹ ۲۹,۹٠٠
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۶۲,۵۹٠ ۶۲,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۹۴۷,۷۵۷ ۶۵,۸۸٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۷۵,۹۹٠ ۷۶,۹۲٠
  ۲.۶۴
  ۲۲۷,۳٠۲ ۷۸,٠۵٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۳۵,۵٠٠ ۳۵,۳٠٠
  ۱.۵۷
  ۹,۸۶۴,۹۸۵ ۳۴,۹۵٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۳۲,۷۲٠ ۱۲۸,۱۶٠
  ۵
  ۱۳۷,۹۴۵ ۱۲۶,۴٠٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۲۱,۹٠٠ ۱۲۲,۲۳٠
  ۲.۷۱
  ۱۶,٠۶۸,۶۳٠ ۱۱۸,۶۸٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۸۸,۷۵٠ ۸۷,۱۳۵
  ۱.۸۲
  ۲,۴۵۸,۴۴۴ ۹٠,۳۹۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۲۶,۵۷۷ ۲۵,۴۷٠
  ۵
  ۲۶٠,٠۴۱ ۲۵,۳۱۲
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۱۵۳,٠٠٠ ۱۵٠,۵۵٠
  ۲.۶۶
  ۲۷۶,۷۲۹ ۱۴۹,٠۳۹
 • بموتو موتوژن‌ ۷۱,۹۵٠ ۷٠,۵۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۹٠۱,٠۷٠ ۶۸,۵۳٠
 • بنیرو نیروترانس‌ ۹۵,۳۸٠ ۹۵,۳۸٠
  ۵
  ۸٠۳,۳٠۶ ۹٠,۸۴٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۶۸,٠٠٠ ۶۷,۴۵۱
  ۴.٠۳
  ۴,٠۳۷,۹۲۷ ۷٠,۸۵۷
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۷,۳۱٠ ۱۲۴,۶۱٠
  ۵
  ۴,۹۲۸,۷۹۹ ۱۲۱,۲۵٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۶٠,۸۷٠ ۱۵۶,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۲,۷۱۳,٠۶۹ ۱۵۳,۲۶٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۳۷,۹٠٠ ۳۷,۸۲٠
  ۴.۹۹
  ۲۲,۴٠۳,۴۱۴ ۳۶,۱٠٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۲۱,۱۷٠ ۲۱,٠۸٠
  ۴.۹۶
  ۶,۷۶۷,۵۳۴ ۲٠,۱۷٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۳۱,۹۹٠ ۳۱,۹۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۹۲۵,۵۱۴ ۳٠,۴۷٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶۲,۹۵٠ ۶۲,۹۵٠
  ۴.۹۹
  ۲,٠۷۳,۴۳٠ ۵۹,۹۶٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۱٠,۵۹٠ ۱٠۷,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۲۶۷,۸۴۱ ۱٠۵,۳۳٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۱۹,۸٠٠ ۱۹,۳۶٠
  ۱.۶۴
  ۲۸۱,۱۶۸,۹۹۷ ۲٠,۱۳٠
 • پخش پخش البرز ۵۴,۷۲۸ ۵۶,۱۳۸
  ۱.۹۸
  ۲,۸۷۲,۵۵۵ ۵۳,۶۶۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۴۲,٠٠٠ ۲۴۳,۲۹٠
  ٠.۴۶
  ۳۵۲,۵۴۲ ۲۴٠,۹٠٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۵۵,۶۷٠ ۵۵,۶۷٠
  ۵
  ۱,۳۵۳,۹۷۵ ۵۳,٠۲٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۴۸٠
  ۴.۹۴
  ۱۶,۹۴۲,۶۸۳ ۱۴,۹۹٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۶٠,۹۹٠ ۶۱,۱۷٠
  ٠.۶۴
  ۱,٠۳۶,۹۱۴ ۶٠,۶٠٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۳۴,۱۹٠ ۳۳,۸۱٠
  ۴.۹۷
  ۹,۱۱۹,۶۳۲ ۳۲,۵۷٠
 • پکویر کویر تایر ۲۳,۷۷٠ ۲۳,۷۹٠
  ۵
  ۷,٠۴۷,۹۷۳ ۲۵,٠۲٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۱۶٠
  ۱.۹۸
  ۱٠,۳۲۱,۶۷۷ ۱۳,۶۷٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۵۷,۶۵۶ ۵۵,۱۲۱
  ۵
  ۷۱,۱۳۶ ۵۴,۹۱۱
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۵۷,۹۷۱ ۵۸,۴۴٠
  ۵
  ۱,۷۱٠,۲۵۸ ۶۱,٠۲۲
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲۳,۷۵٠ ۲۳,۷۴٠
  ۵
  ۲۸,۴۶۱,۶۹۴ ۲۲,۶۲٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۵,۸۷٠ ۱۵,۶۳٠
  ۴.۹۶
  ۳۴,۲۴۴,۸٠۹ ۱۵,۱۲٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۳۸,۴٠٠ ۳۸,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۵,۶۷۹,۸۱۶ ۳۶,۵۸٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۴۳,۳۴۱ ۴۳,۳۴۱
  ۵
  ۳,۷۸۵,۸۸۷ ۴۵,۶۲۲
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۵۷,۹۶٠ ۵۷,۹۹٠
  ۵
  ۳,۱۴۸,٠۹۱ ۶۱,٠۱٠
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۳۷,۱۳۴ ۶۱۸,٠۸۷
  ۵
  ۶۳۹ ۶٠۶,۷۹۵
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۴۹,۷٠۶ ۶۱۷,٠٠۱
  ۵
  ۵۲۹ ۶۱۸,۷۶۸
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۱۲,٠٠٠ ۶۳۷,۸۷۵
  ۲.۶۴
  ۳۸۱ ۶۲۸,۶۲٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۸۷,۹۹۹ ۸۷,۹۹۸
  ۴.۶۵
  ۱,۷۱۱,۱۹۸ ۸۴,٠۸۷
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۵۹,۷۵٠ ۵۸,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۷٠۱,۳۲۷ ۵۶,۹۱٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱۶,۶۸٠ ۱۶,۵۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۵,٠۸٠,۹۸۵ ۱۵,۸۹٠
 • تکنو تکنوتار ۱۷,۷۵٠ ۱۸,۴٠٠
  ۴.۹۸
  ۶۷۳,۴۲۲ ۱۸,۶۸٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۱٠٠,۴۶۶ ۱٠۱,٠۳۴
  ۵
  ۱,۶۸۹,۹۶۴ ۱٠۵,۷۵۳
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۲۹,۸۳٠ ۲۹,۹۶٠
  ۵
  ۱,۵۹٠,۲۴۲ ۳۱,۴٠٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۱۹,۱۲٠ ۱۹,۱۲٠
  ۵
  ۲۵,۳۳۳,۴۲۵ ۱۸,۲۱٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱۶,۱۹٠ ۱۶,٠٠٠
  ۴.۹۹
  ۲۵,۵۷۹,۵٠۸ ۱۵,۴۲٠
 • توریل توکاریل ۲۶,۴۴٠ ۲۶,٠۹۱
  ۳.۲۱
  ۱۴,۳٠۲,۹۹۵ ۲۷,۳۱۸
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۶۷,۹٠٠ ۶۷,۱۶٠
  ۲.٠۳
  ۴,۱۵۱,۷۵۴ ۶۹,۳۱٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۳,۴۱٠ ۴۲,۳۸٠
  ۴.۹۸
  ۶۶۳,۴۵۲ ۴۱,۳۵٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۹,۲٠٠ ۹,۲۳٠
  ۴.۹۶
  ۷۶,۶۹٠,۳۲۲ ۹,۶۸٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۲۲,۴۵۳ ۲۲,۶۶۸
  ۵
  ۱,۶٠۷,۸۹۳ ۲۳,۶۳۴
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۳,۳۵٠ ۲۴,۱۷٠
  ۳.۴۷
  ۳,۳۷٠,۱۷۲ ۲۴,۱۹٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۲۳,۵۳۷ ۲۳,۵۲۸
  ۵
  ۵,۶۴۴,۱۶۱ ۲۲,۴۱۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۲٠,۲۵٠ ۲٠,٠۳۸
  ۴.۹۴
  ۱۷,۸۸۹,۲۳۹ ۱۹,۲۹۷
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۴۳۸
  ۲.۴۲
  ۹,۷٠۹,۹۹۶ ۱۴,۶٠۴
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۵,۳۳٠ ۱۵,۴۳۶
  ۳.٠۵
  ۲,۷۹۷,۷۵٠ ۱۵,۸۱۳
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۶۹,۵۸٠ ۶۷,۵۹٠
  ۴.۹۹
  ۸٠,۵۱٠,۲۶۶ ۶۶,۲۷٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۱۱,۴٠٠ ۱۱,۱۴٠
  ۱.۷۹
  ۱۶,۷۹۷,٠۷٠ ۱۱,۲٠٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۳٠,۸۵٠ ۳٠,۸۵٠
  ۵
  ۳,٠۸۶,۸۲۷ ۲۹,۳۸۱
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۷,۱۳۸ ۱۷,٠۹۶
  ۵
  ۴,۶۶۶,۱۶۴ ۱۶,۳۲۲
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۱۸,٠۷٠ ۱۸,۱۵٠
  ۴.۹۹
  ۵٠,۷۶۴,٠٠۴ ۱۹,٠۲٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱۱,۶۴٠ ۱۱,۸۱٠
  ۴.۲
  ۲۸,٠۴۸,۹۷۴ ۱۲,۱۵٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۲,۶۶٠ ۱۲,۶۲٠
  ۴.۹۸
  ۳,۸۸۷,۳٠٠ ۱۲,٠۶٠
 • جم پتروشیمی جم ۵۱,۷۵٠ ۵۱,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۴,۶۹۵,٠۶۱ ۴۹,۲۹٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۹۸,۱٠٠ ۹۷,۵۹٠
  ۳.۴۳
  ۲,۳٠۱,۲۷۶ ۱٠۱,۵۸٠
 • چافست افست‌ ۳۶,۹۹٠ ۳۷,۶۳٠
  ۴.۹۸
  ۳,۵۲۳,٠۴۵ ۳۸,۹۳٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۴۵,۸۴٠ ۴۵,۸۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۸۸,۳۸۲ ۴۳,۶۶٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱۴,۳٠٠ ۱۴,٠۲٠
  ۱.۳۵
  ۲۳,۵۱۳,۲۶۵ ۱۴,۱۱٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۱,۲٠٠ ۱۱,۱۶٠
  ۴.۹۷
  ۱٠٠,٠٠۸,۱۸۴ ۱٠,۶۷٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۸,۶۲٠ ۸,۵۴٠
  ۳.۷۹
  ۷۹,۲۸۸,۱۸۳ ۸,۹۶٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۴۴,۶۵٠ ۴۵,٠۸٠
  ۵
  ۹۷۱,۸۹۱ ۴۷,٠٠٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۸,۲٠٠ ۱۸,۳۸۸
  ۳.٠۹
  ۵,۷۳۴,٠۱۱ ۱۸,۷۸٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۵۵,۵۱۸ ۵۶,۹۲۳
  ۵
  ۴۵۷,۳۵٠ ۵۸,۴۴٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۶,۷۶٠ ۳۵,۸۹٠
  ۴.٠۵
  ۷٠۵,۱۴۳ ۳۵,۳۳٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۲۳,۵۷٠ ۲۳,۸۹٠
  ۴.۸۴
  ۱٠,۹۸۲,۶۵۹ ۲۴,۷۷٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۲۳,۵٠٠ ۲۳,۳۵٠
  ۴.۲۸
  ۳,۹٠۲,۶۵۴ ۲۴,۵۵٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۳۹,۴۴۴ ۳۹,۸۹۲
  ۵
  ۱,۵٠۶,۲۷۳ ۴۱,۵۲٠
 • حریل ریل پردازسیر ۸,٠۴٠ ۸,۱٠۱
  ۲.٠۱
  ۵۴,۹۸۳,۲۷۶ ۸,۲٠۵
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۴,۹۱۵ ۲۴,٠۳۷
  ۵
  ۶۳٠,۲۵۸ ۲۳,۷۲۹
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۷۲,۲٠٠ ۷۱,۵۱٠
  ۳.۸۱
  ۱,۷۶۶,۲۹٠ ۷۵,٠۵۹
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۹,۸٠٠ ۹,۶۵٠
  ۳.۳۵
  ۳۷,۲٠۵,۷۳٠ ۱٠,۱۴٠
 • حفاری حفاری شمال ۱۹,۶۹٠ ۱۹,۴٠٠
  ۴.۹۶
  ۵۷,٠۶۳,۲۹۲ ۱۸,۷۶٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۷۹,۶۵٠ ۷۹,۵٠٠
  ۵
  ۱۶,٠۱۴,۲٠۹ ۷۵,۸۶٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۸۹٠
  ۲.۷۳
  ۶٠,۲۶۹,٠۱۸ ۱۲,۴۶٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴۳,۷۴٠ ۴۳,۷۴٠
  ۵
  ۱,۴۸۴,۲۷۵ ۴۶,٠۴٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۳۵,۸۱٠ ۳۵,۷۶٠
  ۴.۹۸
  ۹۶,۹۵۴,۴۹۲ ۳۴,۱۱٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱۸,۱۳٠ ۱۸,۱۲٠
  ۴.۲۸
  ۱۷۴,۷۴۶,۸۵۳ ۱۸,۹۴٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۴۳,۹۸٠ ۱۳۷,۸۶٠
  ۵
  ۳۹,٠۵۱ ۱۳۷,۱۳٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۹,۱۱٠ ۲۹,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۵,۳۴۵,۶۴۱ ۳٠,۶۴٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۴۹,۲۷٠ ۴۹,۴۴٠
  ۴.۹۹
  ۲,۲۲۶,۵۹۴ ۵۱,۸۶٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۸,۱۷٠ ۸,۲۳٠
  ۱.۲۱
  ۱٠۵,۵۴۲,۵۱۸ ۸,۲۷٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۶,۳۶٠ ۲۶,۹۵٠
  ۴.۹۷
  ۱,٠۹۷,۷۲۶ ۲۷,۷۴٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۴۹,۵٠۵ ۴۹,۵٠۵
  ۵
  ۲,٠۲۲,۸۵۴ ۴۷,۱۴۸
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۹۷,۵۸٠ ۹۵,۸۸٠
  ٠.٠۱
  ۱,۳۶۳,۸۳۹ ۹۷,۵۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۹,۴۹٠ ۹,۲۸٠
  ۴.۹۸
  ۷۵,۴۱۶,۳۶۹ ۹,٠۴٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴۳,۲٠٠ ۴۴,۴۵٠
  ۱.۷۱
  ۴,۴۴۵,۴۹۵ ۴۳,۹۵٠
 • خزامیا زامیاد ۲۸,۱۸٠ ۲۷,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۷۸,۳۲۶,۳۱۳ ۲۶,۸۴٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۱۴,۲۳٠ ۱۴,۵۲٠
  ۴.۹۴
  ۱,۹۵۶,۹۲۷ ۱۴,۹۷٠
 • خساپا سایپا ۵,۲۴٠ ۵,۲۵٠
  ۴.۹
  ۱,۲٠۵,۳۴۹,۳۷۷ ۵,۵۱٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۳٠,۶٠٠ ۳۱,٠۲٠
  ۵
  ۸,۶۶۷,۶۶۱ ۳۲,۲۱٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲۶,۹٠٠ ۲۷,۸۸٠
  ٠.۷۴
  ۶,۳۱۴,۶۸۵ ۲۷,۱٠٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۵۳,۹٠٠ ۵۵,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۱,۹۳۹,۵۷۲ ۵۶,۷۳٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۷۹,۹۸٠ ۷۹,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۹۶۵,۷۵۲ ۷۶,۱۸٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۱۱,۸۵٠ ۱۲,٠۷٠
  ۳.۸۱
  ۴۲۸,۲۲۸,۷۴۸ ۱۲,۳۲٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۱٠۵,۲۱٠ ۱٠۵,۲۱٠
  ۵
  ۹۱۱,۲۹۸ ۱٠٠,۲٠٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۱۶,۵۵٠ ۱۶,۶۲٠
  ۳.٠۵
  ۹۵,۴۹۱,۷۷٠ ۱۷,٠۷٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۵۹,۳۲٠ ۵۷,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۳۲۷,۶۷۲ ۵۶,۵٠٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۱۴,٠۸٠ ۱۴,۳۳٠
  ۴.۶۱
  ۴۵,۴۷۷,۲۶۵ ۱۴,۷۶٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۶,۴۵٠ ۱۷,٠۲٠
  ٠.۵۴
  ۸,۸۵۶,۹۲۳ ۱۶,۵۴٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۶۳,۶۶٠ ۶۵,۵۳٠
  ۵
  ۴,۹۶۶,۳۴۲ ۶۷,٠۱٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۶,۱۲٠ ۶,۳۲٠
  ۲.۸۶
  ۱,۴۳۷,۷۵۳,۲۵۵ ۶,۳٠٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۱۳,۴۸٠ ۱۳,۶۵٠
  ۲.۹۵
  ۱۱,۳۱٠,۵۲۴ ۱۳,۸۹٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴۹,۴٠٠ ۵٠,٠۵٠
  ٠.۸
  ۹۴۳,۴۶۳ ۴۹,۸٠٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۶۶,٠٠٠ ۶۶,۹۴٠
  ۲.۹
  ۷۸۸,۷۲۸ ۶۷,۹۷٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۵۸,۵٠٠ ۵۹,٠۵٠
  ۱.۳
  ۳,۲۳۸,۶٠۱ ۵۷,۷۵٠
 • دالبر البرزدارو ۳٠,۷۷٠ ۳٠,۸۵٠
  ۲.۶۴
  ۲,۳۳۹,۳۷۷ ۲۹,۹۸٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۲۱,۷۶٠ ۲۲,٠۶٠
  ۴.۹۴
  ۵,٠۶۹,۴۳۸ ۲۲,۸۹٠
 • دانا بیمه دانا ۱۲,۴۹٠ ۱۲,۴۵٠
  ۴.۹۶
  ۵۳,۷۴۲,۵۶۹ ۱۱,۹٠٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۲۹,۶٠٠ ۳٠,۴۸۸
  ۴.٠۹
  ۹۶۴,۴۱۶ ۳٠,۸۶۱
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۳۳,۴٠٠ ۳۳,۵۹۴
  ۱.۳۳
  ۲,۷۶۸,۶۶۹ ۳۲,۹۶۱
 • دپارس پارس‌ دارو ۱۱۸,٠۴٠ ۱۱۲,۴۷٠
  ۱.۶۸
  ۲,۱۹۷,۵۶۶ ۱۱۶,٠۹٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۸٠,٠٠٠ ۷۹,۸٠٠
  ۱.۵۹
  ۴,٠۵۱,۷۱۵ ۸۱,۲۹٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۸۴,۲۵٠ ۸۴,۲۳۴
  ۴.۷۶
  ۳,۳۴۳,۲۶۲ ۸۸,۴۶۱
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۶۳,۱٠٠ ۶۲,۷۶۶
  ۴.۱۴
  ۸,۵۱۹,۳۴۴ ۶۵,۸۲۴
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۶۱,۱۷٠ ۶۱,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۸۱,۲٠۵ ۶۴,۳۸٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۷۶٠
  ۴.٠۴
  ۳,۳۶۵,۹۱۷ ۲٠,۵۳٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۶۱,۷۳٠ ۶۲,۳۱٠
  ۱.۷۶
  ۸۴۲,۹۲۳ ۶٠,۶۶٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۵۱,۷٠٠ ۵۲,۵۶۴
  ۲.٠۵
  ۲,۱۹۲,٠۴۲ ۵۲,۷۸۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۲۱,۱۷٠ ۲۲,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۶۴۶,۲۲۹ ۲۲,۲۸٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۲۳,۶۲٠ ۲۳,۸۸٠
  ۴.۸
  ۱۵,۵۷۸,۶۳۷ ۲۴,۸۱٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۳۳,۷۶۴ ۳۳,۷۶۴
  ۵
  ۱,۹۲۹,۸۹۸ ۳۲,۱۵۷
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۲۸,۳۶٠ ۲۸,۳۶٠
  ۴.۶۷
  ۲,۶۳۲,۹۱۸ ۲۹,۷۵٠
 • دسبحان سبحان دارو ۳۲,۷۳٠ ۳۲,۷۱٠
  ۴.۹۷
  ۳,۳۴۳,۱۸۳ ۳۱,۱۸٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۴۳,۳٠٠ ۴۴,۶۴٠
  ۴.۹۸
  ۶۴۹,۲۱۳ ۴۵,۵۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۷۶,۸۷٠ ۷۶,۸۳٠
  ۵
  ۱,۲۸۶,۱۱۵ ۷۳,۲۱٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۴۳,۷٠٠ ۴۴,٠۴٠
  ۴.۹۸
  ۲,٠۵۳,۳٠۵ ۴۵,۹۹٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۸۸,٠٠٠ ۸۹,۹۵٠
  ۲.۱۷
  ۱,۳۶۲,۴۳۱ ۸۹,۹۵٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳۱,۸٠٠ ۳۲,۲۵٠
  ۱.۴
  ۵۷۷,۳۹۴ ۳۲,۲۵٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۴۷,۴۲٠ ۴۶,۸۵۳
  ٠.۳۶
  ۱,۱۷۲,۷۲۱ ۴۷,۲۴۸
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۳۶,۳۳٠ ۳۵,۸۲٠
  ۵
  ۱,۱٠٠,۳۱۷ ۳۴,۶٠٠
 • دکیمی کیمیدارو ۳۸,۵۱٠ ۳۸,۵۱٠
  ۴.۹۹
  ۶,۲۷۳,۲۸۱ ۳۶,۶۸٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۱۱۳,٠٠٠ ۱۱٠,۹۱٠
  ٠.٠۵
  ۶۶۹,۱۳۸ ۱۱۲,۹۴٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳۹,۶۴٠ ۳۹,۳۶٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵۴۴,۴۷۴ ۳۷,۷۶٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۸۵,۲۴٠ ۸۵,۲٠۸
  ٠.٠۷
  ۱۳,۷۹٠,۱۶٠ ۸۵,۱۸۱
 • دی بانک دی ۷۳,۱۵۴ ۷۲,۸۷٠
  ۵
  ۴۹,۲۷۶,۶۵۳ ۶۹,۶۷۱
 • دیران ایران‌دارو ۳۷,۸۹٠ ۳۷,۵۴٠
  ۴.۹۹
  ۳,۷۴۹,۲۷۶ ۳۶,٠۹٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱٠,۵۳۲ ۱٠,۲۳۷
  ۳.۵۷
  ۵٠۱,٠۷۹,۷۱۵ ۱٠,۱۶۹
 • رافزا رایان هم افزا ۲۷,۵۸۲ ۲۶,۳٠۵
  ۵
  ۵۲,۶۱۶ ۲۶,۲۶۹
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۴۹,۱٠٠ ۴۸,۴۸٠
  ۲.۴۶
  ۱۱,۴۹۶,۹۱۹ ۵٠,۳۴٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۱۸,۳۱٠ ۱۸,۲۸٠
  ۳.۷۸
  ۱۱,۷۶۷,٠۵٠ ۱۹,٠۳٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۵,۶۱٠ ۲۶,۱۹٠
  ۴.۹۷
  ۳,۹۴۴,۵٠۷ ۲۶,۹۵٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۲۹,٠۷٠ ۲۸,۲۷٠
  ۴.۹۵
  ۱۲,۲۸۵,۵۶٠ ۲۷,۷٠٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۴۶,۷۲٠ ۴۶,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۲,۹۸۵,٠۶۸ ۴۴,۵٠٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۳۹,۲۹۳ ۳۹,۲۹۳
  ۵
  ۴,۳۱٠,۷۳٠ ۳۷,۴۲۲
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۵۲,۲۹٠ ۵۲,۱۴۶
  ۲.۷۴
  ۴,۳۱۴,۴۱۹ ۵۳,۷۶۱
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۸۷,٠٠٠ ۱۸۶,۲۹۷
  ۳.۳۵
  ۱,۷٠۸,۱۱۵ ۱۹۳,۴۷۹
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۸۱,۹۲۲ ۸۱,۹۲۲
  ۵
  ۱,۲۹۳,۹۴۷ ۷۸,٠۲۱
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۲۸,۴۲٠ ۱۳۲,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۲۷۱,۵٠۸ ۱۳۵,۱۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۷۳,۷۶۹ ۷۳,۷۶۹
  ۵
  ۳,۴۵۴,۶۴۶ ۷٠,۲۵۷
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۳۷,۱۷۵ ۳۷,۶۲۶
  ۲.۴۲
  ۲,۵۹۴,۱۱۳ ۳۸,٠۹۵
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۱۱۹,۸٠٠ ۱۱۹,۹٠۳
  ۳.۹۳
  ۱,٠۱۹,۶۶۲ ۱۲۴,۶۹۷
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۵۵,۷۱٠ ۵۵,۹۳۵
  ۲.۶۹
  ۱,۵۶۹,۷۷۳ ۵۷,۲۴۹
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۵٠,۵٠٠ ۵۲,۷۵۲
  ۳.۹۷
  ۶,۷۱۷,٠۵۶ ۵۲,۵۹٠
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۵۲,۸۳۹ ۵۲,۹۴۴
  ۵
  ۱,۱۹۹,۷۸۵ ۵۵,۶۲٠
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۳۹,۱۴٠ ۳۹,۵۲٠
  ۳.۳۳
  ۲,۹۴٠,۱٠۹ ۴٠,۴۹٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۵٠,۸۸٠ ۵٠,۶۶٠
  ۵
  ۴,۶٠۸,۵٠۷ ۴۸,۴۵۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۳۲,۱۳٠ ۳۲,۴٠۶
  ۴.۷
  ۱,۴۲۳,۱۲۴ ۳۳,۷۱۶
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۴۶,٠٠٠ ۴۷,۵۷٠
  ۳.۸۳
  ۱,۱۹۸,۵۵۷ ۴۷,۸۳٠
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۸٠,۴۲۴ ۱۸٠,۴۸۳
  ۵
  ۹۳۷,۳۲۸ ۱۸۹,۹۱۹
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۶,۳۷٠ ۱۶,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۸۸۸,۴۴۷ ۱۷,۲۳٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۲۷,۱۳٠ ۱۲۶,۷۳٠
  ۴.۵۷
  ۵۳۷,۶۱۲ ۱۳۳,۲۲٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۳۵,۳۲٠ ۳۵,٠۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۶۴۹,۴۱۶ ۳۳,۶۴٠
 • ساوه سیمان ساوه ۱۱٠,۱٠٠ ۱۱۵,۲۳۹
  ۴.۴۸
  ۳,۶۷۱,۲۳۷ ۱۱۵,۲۶۷
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۵۲,۲۱۱ ۱۵۴,۲۲۹
  ۳.۶۱
  ۳۱۲,۳۴۳ ۱۵۷,۹٠۸
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۴۵,٠٠٠ ۴۴,۶۲٠
  ۱.۸۶
  ۶۴٠,۷۷۲ ۴۴,۱۸٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴۸,۹۵۳ ۴۸,۲۶۵
  ۵
  ۱۷,۷۶۶,٠۲٠ ۴۶,۶۲۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۷۱,۷۸٠ ۶۹,۴۴٠
  ۲.٠۹
  ۷۶۱,۶۸۷ ۷٠,۳۱٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۳۹,۷۴٠ ۳۸,۷۳٠
  ٠.۶۱
  ۴,۸۲۵,۹۲۴ ۳۹,۵٠٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۱۵,۷۵٠ ۱۵,۶٠٠
  ۵
  ۸,۹۵۴,۵۸۶ ۱۵,٠٠٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۷٠,۱۷٠ ۷٠,۱۷٠
  ۵
  ۳,۳۶۷,۷۶٠ ۶۶,۸۳٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۸۷,٠٠٠ ۸۷,۲۶٠
  ٠.۳۶
  ۴٠۳,۵۸٠ ۸۷,۳۱٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۴۹,۲۷٠ ۴۷,۹٠٠
  ۴.۹۴
  ۴,۵۳۶,۴۵۸ ۴۶,۹۵٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۷,۵۲٠ ۲۷,۴۷٠
  ۵
  ۵,٠۲۸,۸۱۲ ۲۶,۲۱٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۹,۸۱٠ ۲٠,٠۶۴
  ۱.۲۱
  ۱,۸٠۵,۵۴۲ ۲٠,٠۵۲
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۷,٠٠٠ ۳۷,٠۸٠
  ۱.٠۷
  ۴۹٠,۸۴۳ ۳۷,۴٠٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۵۶٠
  ۱.۴
  ۷,۹٠٠,۵۱٠ ۱۱,۴۴٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۱۴,۹٠٠ ۱۴,۸۶۳
  ۲.۲۵
  ۱۴,۷۸۱,۶۶۸ ۱۴,۵۷۲
 • سرود سیمان‌شاهرود ۲٠,۴۶٠ ۲٠,۲۳٠
  ۴.۹۸
  ۳,۲٠۵,۱۱۸ ۱۹,۴۹٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۱۳,۱۴٠ ۱۳,۲٠٠
  ٠.۳۸
  ۲۴,۱۴۳,۴۵٠ ۱۳,٠۹٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۶,۴٠٠ ۱۶,۴۷٠
  ۲.۴۴
  ۴,۴۳۷,۶۲٠ ۱۶,٠۱٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱۷٠,۸۱٠ ۱۷٠,۹۵٠
  ۵
  ۶۵۵,۶۲٠ ۱۷۹,۸٠٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۲۹,۶۵٠ ۲۹,۵۵٠
  ۴.۹۹
  ۶,۱۶٠,۱۱۴ ۲۸,۲۴٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۲۶,۵۳٠ ۲۵,۷۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۲۳,۲۴۱ ۲۵,۲۷٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۳۱,۵٠٠ ۱۳۳,٠۳٠
  ۲.۵۹
  ۲۵۶,۹۳۹ ۱۳۴,۹۹٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۲۹,٠۸٠ ۲۹,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۳۱,۶۱۹,۹٠۷ ۲۷,۷٠٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۶,٠۴٠ ۳۵,۷۹٠
  ۱.۴۵
  ۱,۵۵۸,۹۱۶ ۳۶,۵۷٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۵۸,۴۷٠ ۵۷,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۸۴٠,۳۷۲ ۵۵,۶۹٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱۳,۲۴٠ ۱۳,۵۳٠
  ۱.۸۵
  ۱۱,۹۶۵,۴۱۴ ۱۳,۴۹٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۲۳,۸٠٠ ۲۳,۸٠٠
  ۲.۱۵
  ۱,۵۷۹,۴۵۶ ۲۳,۳٠٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۱۶,۳۲٠ ۱۶,۲۹٠
  ۴.۹۵
  ۱۱,۲۸۷,۶۲۹ ۱۵,۵۵٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۲۵,۹۲٠ ۲۶,۲۳۵
  ۱.۵۹
  ۵۶,۹۴۵,٠٠۷ ۲۵,۵۱۵
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۷۸,۹۷٠ ۷۶,۸۱٠
  ۵
  ۳٠۹,۲۶۷ ۷۵,۲۱٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۲۱,٠۱٠ ۲۱,۳۸٠
  ٠.۱
  ۲,۳۶۶,۶۴۲ ۲٠,۹۹٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۳۹,٠۱٠ ۳۸,۹۹٠
  ۴.۹۸
  ۴,۸۸۲,۲۶۳ ۳۷,۱۶٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۲۳,٠۵٠ ۲۲,۵۱٠
  ۴.۹۶
  ۲,۲۳۸,٠۹۲ ۲۱,۹۶٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۱۲,۷۳٠ ۱۳,۱۵٠
  ۱.٠۹
  ۱٠,۶۲۷,٠۷٠ ۱۲,۸۷٠
 • سیستم همکاران سیستم ۳۳,٠٠٠ ۳۱,۹۷٠
  ۴.۷۳
  ۱,۱۸۵,۸۸۵ ۳۱,۵۱٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱۳,٠٠٠ ۱۲,۹۶٠
  ۱.۸۹
  ۵,۷۶۹,۷۱۵ ۱۳,۲۵٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۸,۶۹٠ ۲۹,٠۴٠
  ۴.۱۱
  ۱٠,۶۷۵,۶۱۶ ۲۹,۹۲٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۹,۷۴٠ ۲۹,٠۷٠
  ٠
  ۱۲,۷۶۴,۷۳۶ ۲۹,۷۴٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۶,۳٠٠ ۶,۳٠٠
  ٠
  ۸۴,٠٠٠,٠٠٠ ۶,۳٠٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۱۴۹,۹۴٠ ۱۴۲,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۸۴,۵۷۶ ۱۴۲,۸۱٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱۵۹,۵۵٠ ۱۵۶,۷۹۴
  ۲.۶۴
  ۳,۷٠۴,۸۵۷ ۱۵۵,۴۵۲
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۵۷,۹۶٠ ۵۶,۱۵٠
  ۵
  ۳۳,۷۲۳,٠۹۱ ۵۵,۲٠٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۸٠,۷۳۸ ۱۸٠,۸۸۹
  ۵
  ۱,۷۹۷,۹۳٠ ۱۹٠,۲۵٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۵۲,۱۴٠ ۵۱,۹٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۱۴,۲۲۹,۱۷۵ ۴۹,۶۶٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۹۷,۴۸٠ ۹۷,٠۹٠
  ۵
  ۹۵۲,٠۸۹ ۹۲,۸۴٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۳٠,۱۳٠ ۳٠,۱٠٠
  ۴.۹۸
  ۳,۲٠۸,۳۸۹ ۲۸,۷٠٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۳۴,۴٠٠ ۳۴,٠۴۹
  ۳.۸۱
  ۶,۷۵۹,۳٠۳ ۳۵,۷۶۱
 • شپاکسا پاکسان‌ ۴۳,۵۹٠ ۴۳,۴۶٠
  ٠.۹۵
  ۵,٠۴۱,۹۶۳ ۴۳,۱۸٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۱۴,۹۹٠ ۱۱۴,۴۷٠
  ۳.۱۳
  ۴,۶۶٠,۳۵۲ ۱۱۸,۷٠٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۴۹,۵۳٠ ۴۸,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۲۷۳,۵۶۴,۹۹۳ ۴۷,۱۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۵٠,۶۵٠ ۴۸,۱۱٠
  ۳.۹۶
  ۳٠۲,۴٠٠,۷۴۸ ۴۸,۷۲٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۴۱,۶٠٠ ۴۲,۳۲۴
  ۲.۳۲
  ۱,۱۲۳,۲۸۵ ۴۲,۵۹٠
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۵۱,٠٠٠ ۴۹,۸۱٠
  ۲.۳۱
  ۳,۷۲۲,۱۷٠ ۴۹,۸۵٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۲۳,۵۲٠ ۲۳,۴۹٠
  ۲.۱۶
  ۲,۳۱۸,۲۳۱ ۲۴,٠۴٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱۴۵,٠٠٠ ۱۴۵,۲۷۱
  ۴.۴
  ۷۷۵,۴۴۹ ۱۵۱,۶۶۶
 • شرانل نفت ایرانول ۳۹,٠٠٠ ۳۹,٠٠۹
  ۳.۸۵
  ۷,۲۳۳,۱۹۴ ۴٠,۵۶٠
 • شسپا نفت سپاهان ۳۹,۹۲٠ ۳۹,۱۵٠
  ۵
  ۶۸,۵۳۲,۸۷۹ ۳۸,٠۲٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۶۲,۶۷٠ ۶۲,۶۷٠
  ۴.۹۹
  ۴۸,۶۴۴,۹۴۱ ۵۹,۶۹٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۴۷٠,۵۹٠ ۴۶۳,۸۲٠
  ۴.۹۸
  ۱۵۸,۳۹۹ ۴۴۸,۲۷٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۱۸,۳۳۹ ۱۷,۴۸۲
  ۵
  ۵۱,۹۹۱ ۱۷,۴۶۶
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۵۸,۳۵٠ ۵۷,۳۷۲
  ٠.۴۴
  ۶,۹۷۲,۵۵۹ ۵۸,۶٠۷
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۸۱,۷٠٠ ۸۱,۷۴٠
  ۵
  ۳,۱۹۷,٠۱۱ ۸۶,٠٠٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۵۳,٠٠٠ ۵٠,۶۸٠
  ۳.۲۷
  ۵,۲۶۴,٠۵۳ ۵۱,۳۲٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۶۳,۹۷٠ ۳۶۱,۵۴٠
  ٠.۹
  ۳۶۶,۹۴۳ ۳۶٠,۷۴٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۹۲,٠۵٠ ۹۲,۳۳٠
  ۵
  ۱,۶۵۶,۶۳۳ ۹۶,۸۹٠
 • شکلر نیروکلر ۵۶,۱۳٠ ۵۵,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۸,٠٠۴,۸۸۸ ۵۳,۴۶٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۸۱,۶٠٠ ۲۸۱,۶٠٠
  ۱.۴۸
  ۱۱,۶۴۲ ۲۷۷,۵٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۳۴,۶۴٠ ۳۴,۳۷٠
  ۱.۶۴
  ۴,۵٠۳,۵۵۱ ۳۴,٠۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۲۷,۹۴۹ ۲۷,۳۱۳
  ۱.۲۶
  ۱۸۷,۱٠۹,٠٠۷ ۲۸,۳٠۵
 • شلعاب لعابیران‌ ۳۸,٠٠٠ ۳۸,۱۵٠
  ۴.۹۳
  ۳,۶۱۱,۶۳۴ ۳۹,۹۷٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۹۳,٠٠٠ ۹۱,۲۵٠
  ۲.۱۸
  ۱,۲۲۹,۶۱۲ ۹۱,٠۲٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۵۲,۹۵٠ ۵۳,۱۱٠
  ۱.۱۵
  ۳,۹۸٠,۳۷٠ ۵۲,۳۵٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۸,۲۶٠ ۶۶,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۳,۹۳۵,۵۶۸ ۶۵,٠۲٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۴۱,۷۵٠ ۴٠,۳۴٠
  ۴.۵۶
  ۱۸,۹۱۶,۳۷۹ ۳۹,۹۳٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۴۱,۴٠۸ ۴۱,۳۲۸
  ۵
  ۲٠,۲۱۳,۹۶۴ ۳۹,۴۳۷
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۵۴,۱۹٠ ۵۳,۳٠٠
  ۵
  ۶۷۳,۳۱۱ ۵۱,۶۱٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۸,۲٠٠ ۱۷,۶۲٠
  ٠.۲۸
  ۳,۸۲۵,۷۸۵ ۱۸,۱۵٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۳۲,۶۹٠ ۳۲,۴۲٠
  ٠.۱۵
  ۵,۳۲۴,۴۳۹ ۳۲,۶۴٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۹۷,۷۶٠ ۹۷,۳۸٠
  ۴.۹۹
  ۶۷۶,۶۳۷ ۹۳,۱۱٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۷۴,۷۵۸ ۷۴,۵۲۸
  ۵
  ۱,٠۵۷,۳۳٠ ۷۱,۱۹۹
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۳۴٠
  ٠.۳۶
  ۶,۵۵۸,۵۳۳ ۱۹,۶۳٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۱٠,۵۲٠ ۱٠,۵۹٠
  ۴.۸۸
  ۳۹,۶۱۶,۷۶۱ ۱۱,٠۶٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۶۹,٠٠٠ ۶۸,۷۴٠
  ٠.۱
  ۱,۳۸۹,۵۵۹ ۶۸,۹۳٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱۳۶,٠۳٠ ۱۳۹,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷٠۴,۹۷۴ ۱۴۳,۱۷٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۳۱۱,۳۶٠ ۲۹۷,٠۴٠
  ۵
  ۶,۷۱۷ ۲۹۶,۵۴٠
 • غدیس پاکدیس ۶۲,۵۲۴ ۶۳,۱۸۸
  ۴.۹۹
  ۵,٠۹۲,۲٠۱ ۶۵,۸۱٠
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۵٠,۷۱٠ ۵٠,۷۱٠
  ۴.۹۹
  ۳,۸۳۶,۷٠۳ ۴۸,۳٠٠
 • غسالم سالمین‌ ۹,۳۴٠ ۹,۱۵٠
  ٠.۷۴
  ۶٠,۸٠۶,۱۷۷ ۹,۴۱٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۲۶,۱٠٠ ۲۵,۸۱٠
  ۳.۵۸
  ۵,۶۵۲,۵۷۶ ۲۷,٠۷٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۸۲,۳۵٠ ۸۱,۴۷٠
  ۳
  ۹۷۶,٠۷۳ ۷۹,۹۵٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳۳,۲۵٠ ۳۱,۹۲٠
  ۴.۴۹
  ۵,۲۱۵,٠۱۸ ۳۱,۸۲٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۱٠,۷٠٠ ۱٠,۴۶٠
  ٠.۷۴
  ۹,۷۷۸,۲۴٠ ۱٠,۷۸٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۲۹,۹۵۳ ۳٠,۲۱٠
  ۵
  ۲۲,۸۵۹,۵۹٠ ۳۱,۵۲۹
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۱۴,۲۲٠ ۱۳,۸۵۲
  ۵
  ۶,۵۴۷,۵۳۲ ۱۳,۵۴۳
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۵۵,۵۷٠ ۵۵,۳۵٠
  ۴.۹۹
  ۴,۴۳٠,۷۳۳ ۵۲,۹۳٠
 • غگز گز سکه ۲۶,٠٠٠ ۲۶,٠٠٠
  ٠
  ۵۷۹,٠٠٠ ۲۶,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۱۲,۹۹٠ ۱۳,٠۵٠
  ۴.۹۷
  ۸۸,۸۸۴,۶۲۷ ۱۳,۶۷٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۹۱,۹۷٠ ۹٠,۶۳۴
  ۱.۲۶
  ۳۶۴,۶۲۲ ۹۳,۱۴۴
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۸۱,۳٠٠ ۸۳,۱۳۶
  ۴.۱۳
  ۱,٠۵٠,۶۳۱ ۸۴,۸٠۱
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۵,۴٠۷ ۱۴,۶۹۲
  ۵
  ۸۳,۴۹۴ ۱۴,۶۷۴
 • غمارگ مارگارین‌ ۵۸,۱٠٠ ۵۷,۷۷٠
  ۴.۳۳
  ۱٠,۳۹۵,۵۹۸ ۶٠,۷۳٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱۲۱,٠٠٠ ۱۲۲,۱۹٠
  ۱.۲
  ۴٠,۳۹۵ ۱۲۲,۴۷٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۲۱,۷۶٠ ۲۱,۷۷۱
  ۴.۹۹
  ۷,۱۳۵,۳۵۵ ۲۲,۹٠۳
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱٠۸,۸۴٠ ۱٠۸,۸۴٠
  ۵
  ۱,۶۲٠,٠۳۵ ۱٠۳,۶۶٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۲٠,٠٠٠ ۲٠,٠٠٠
  ۲.۸۷
  ۱۴٠,٠٠٠ ۲٠,۵۹٠
 • غویتا ویتانا ۵۲,۲۴۵ ۵۲,۲۴۵
  ۵
  ۵,۳۱۱,۱۸٠ ۴۹,۷۵۸
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۳۵,۱۸٠ ۳۶,۸۶٠
  ۴.۵۳
  ۳۲,۵۲۴,۳۴۲ ۳۶,۸۵٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲۱,۷٠٠ ۲۲,۱۶٠
  ۱.۸۸
  ۲۴,۱۹٠,۲۲٠ ۲۱,۳٠٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳۲,۱۷٠ ۳۲,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۴۳,۶٠٠,۳٠۴ ۳٠,۶۴٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۷۴,۲۸٠ ۷۴,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۵,۱۵۵,۴۳٠ ۷٠,۷۵٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۳٠,۳۸٠ ۳۱,۱۲٠
  ۴.۹۷
  ۴,۲۵۲,٠۲٠ ۳۱,۹۷٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۲۸,۸۲٠ ۲۸,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۷۵,۹۱۹ ۲۷,۴۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۸۵,۵٠٠ ۸۵,۴۲٠
  ۲.۶۵
  ۳,۸۷۳,۵۳۸ ۸۳,۲۹٠
 • فپنتا سپنتا ۲۷۶,۷۸٠ ۲۶۴,۵۷٠
  ۵
  ۱۴,۳٠۸ ۲۶۳,۶٠٠
 • فجام جام‌دارو ۶۹,۳۵٠ ۶۸,۳۵٠
  ۵
  ۲,۹۸۱,۲٠۹ ۶۶,٠۵٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۶۹,۹۶٠ ۶۸,۱٠٠
  ۴.۸۴
  ۳,۱۴۷,۲۷۱ ۶۶,۷۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۵۱,۷٠٠ ۵۳,۵۵٠
  ۲.۳۴
  ۱۲,۸۱۹,۵۷۹ ۵۲,۹۴٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۴۸,٠٠٠ ۴۷,۳۷٠
  ۲.۲۶
  ۶۶,۸۱۲,۱۲۸ ۴۹,۱۱٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۷۵,۲۱۳ ۷۳,۸۱۷
  ۵
  ۱۲,۱٠۷,۶۴٠ ۷۱,۶۳۲
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۴,۹۳٠ ۲۴,۵۵٠
  ۴.۹۷
  ۴,۴۷۳,۳۸۳ ۲۳,۷۵٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۴٠,۸۲٠ ۴٠,۸۱٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۹۵۹,۵۹۱ ۳۸,۸۸٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۸۱,٠۸۴ ۸۱,٠۸۴
  ۵
  ۲,۳۶۵,۸۵۲ ۷۷,۲۲۳
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۷,۸٠٠ ۲۷,۶۳۶
  ۱.۱۶
  ۱۲,۸۲۲,۹۵۳ ۲۸,۱۲۶
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۴۴,٠٠٠ ۴۴,۱۱٠
  ۴.۳۱
  ۱۱,۸۵۲,٠٠۳ ۴۵,۹۸٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۷۵,٠۷٠ ۷۵,٠۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۶۸,۷۸۹ ۷۱,۵٠٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱۶۹,٠۱٠ ۱۷۸,٠۹٠
  ۳.۷
  ۶۷۴,۱۴۴ ۱۷۵,۵٠٠
 • فلامی لامیران‌ ۱۴۷,۲۱٠ ۱۴۳,۴۵٠
  ۵
  ۱۵۵,٠۴۵ ۱۴٠,۲٠٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۴۱,۴٠٠ ۴۱,۳۸٠
  ۵
  ۱,۴٠۲,۹۱٠ ۳۹,۴۳٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۸,٠٠٠ ۲۷,۳۹۶
  ۴.۶۷
  ۳۸۷,٠٠٠ ۲۶,۷۵٠
 • فمراد آلومراد ۱۵۸,۸۷٠ ۱۵۷,۶۷٠
  ۵
  ۳٠٠,۴۷۳ ۱۵۱,۳۱٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۳۱,۸۹٠ ۳۱,۴۵٠
  ۴.۹۷
  ۲٠۸,۶۷۷,۵۵۵ ۳٠,۳۸٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۵٠,۶۹٠ ۵۱,۵۴٠
  ۴.۹۹
  ۶,۲۱۹,۱۱۱ ۵۳,۳۵٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۱۱,۵۶٠ ۱٠۶,۵٠٠
  ۵
  ۲۲,۴٠۵ ۱٠۶,۲۵٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۲٠,۳۷٠ ۲٠,۹۴٠
  ۴.۹۵
  ۱۳۳,۳۶۳,۱۲۲ ۲۱,۴۳٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۳۲,۷۸٠ ۳۲,۹۱٠
  ۳.۶۷
  ۹,۵۶۵,۸۸۶ ۳۱,۶۲٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵۱,۲۲۶ ۵٠,۶۵۳
  ۵
  ۸۶۱,۷٠٠ ۴۸,۷۸۷
 • قاسم قاسم ایران ۸۳,۶۲۹ ۸٠,۸۳۲
  ۵
  ۴,۷۸۷,۹۵۵ ۷۹,۶۴۷
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۹٠,۵٠٠ ۸۸,۹۸٠
  ۲.٠۵
  ۷۵,٠۱۴ ۸۸,۶۸٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۵۱,۳۴٠ ۱۵۱,۱۷٠
  ۵
  ۵,٠٠۳,٠۵۹ ۱۴۴,۱۴٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۶۳,۳۲۱ ۱۶٠,۳۴۸
  ۵
  ۲٠٠,۲۵۸ ۱۵۵,۵۴۴
 • قرن پدیده شیمی قرن ۷۳,۳۱٠ ۷۱,۹۶٠
  ۵
  ۷,۴۳۸,۲۵٠ ۶۹,۸۲٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۶۶,۴٠٠ ۶۶,۱۶٠
  ۵
  ۸۲۵,۱۹۳ ۶۳,۲۴٠
 • قشکر شکرشاهرود ۷۵,۶۱٠ ۷۵,۵۲٠
  ۵
  ۱,۱۵۵,۳۳۲ ۷۲,٠۱٠
 • قشهد شهد ۳۴,۳۳٠ ۳۲,۸۴٠
  ۴.۹۸
  ۱۳۳,۳٠۷ ۳۲,۷٠٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۳۶,۹۸۵ ۳۷,٠٠۵
  ٠.۵۴
  ۷,۲۴۴,۹۹٠ ۳۷,۱۸۷
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۸۸,۵۶٠ ۲۸۸,۵۳٠
  ۵
  ۹٠۵,۵۹۴ ۲۷۴,۸۲٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۳۶,۴۵٠ ۳۶,٠۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵۲۹,۳۵٠ ۳۴,۷۲٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۴٠,۲٠٠ ۴٠,٠۵٠
  ٠.۲۷
  ۵٠۷,۱۴۸ ۴٠,٠۹٠
 • قنیشا قند نیشابور ۷۷,٠٠٠ ۷۳,۹۲٠
  ۱.۷۶
  ۱٠,۸۳۳,۷۳۱ ۷۵,۶۷٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۶۳,۵۱٠ ۶۱,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۸,۲۵۸ ۶٠,۴۹٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۵۳,۷۸٠ ۵۳,۳۷٠
  ۵
  ۴,۷۳۹,٠۳۳ ۵۱,۲۲٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۵۵,۵۵٠ ۵۵,۶۸۱
  ۳.۱۱
  ۱,۴۲۲,۳٠۸ ۵۷,۳۳۳
 • کالا بورس کالای ایران ۷۱,۲۵٠ ۷۲,۵۷٠
  ۳.۴
  ۱,۸۱۲,۲۲۱ ۷۳,۷۶٠
 • کاما باما ۲۸۳,۷۹٠ ۲۸۵,۷۶٠
  ۵
  ۳,۶۳۱,۳۴٠ ۲۹۸,۷۲٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۲۲,۳۱٠ ۲۲,۱۲٠
  ۳.۶۲
  ۳۴,۳۳۵,۳۶۲ ۲۱,۵۳٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۹,۴۹٠ ۳۸,۶۸٠
  ۲.۷۳
  ۴,۸۵٠,٠٠۷ ۳۸,۴۴٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۳٠,۷۴٠ ۱۳۷,۶۲٠
  ٠.۲۷
  ۵٠٠ ۱۳۱,۱٠٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۹۸,۹٠٠ ۱٠۱,۱۱٠
  ۴.۹۶
  ۲,۵۱۹,۱٠۳ ۱٠۴,٠۶٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۵۲,۶۲۳ ۵۱,٠۲۸
  ۵
  ۴٠٠,۱۷۸ ۵٠,۱۱۸
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۶٠,۸۹٠ ۶۳,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۷,۸۹۹ ۶۴,٠۹٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲۹,۶۴٠ ۲۹,۹۸٠
  ۴.۹۷
  ۴,۶۵۲,۹۲٠ ۳۱,۱۹٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۲٠۹,۶۱۶ ۲٠۸,۸۲۹
  ۵
  ۸۲۵,۹٠۹ ۱۹۹,۶۳۵
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲٠,۹۷٠ ۲٠,۷۳٠
  ۳.۴
  ۲٠,۳۱۲,۲۶۴ ۲٠,۲۸٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۳,۸۹٠ ۱۳,۴۹٠
  ٠.۵۱
  ۸,٠۵۵,۵۱۳ ۱۳,۸۲٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۳۷,۲۶٠ ۱۳۳,۸۷٠
  ۵
  ۴۴۵,۴۹٠ ۱۳٠,۷۳٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۷۹,۵۳٠ ۷۹,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۷٠۱,۳٠۸ ۷۵,۷۵٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۲۴,۴۱٠ ۲۴,۴۷٠
  ۴.۹۸
  ۹,٠۹۵,۱۴۹ ۲۵,۶۹٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۷,۵٠٠ ۴۷,۷۳٠
  ۲.۴۲
  ۳,۴۱۵,۲۶۸ ۴۸,۶۸٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۳,۸٠۸ ۱۳۳,۸۱٠
  ۵
  ۱۲,۸۲۶,۴۵۳ ۱۴٠,۸۵٠
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۶۷,۹۴٠ ۶۷,۱٠٠
  ۴.۹۹
  ۶,۶۷٠,٠۹۶ ۶۴,۷۱٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۴,۸۵٠ ۲۵,۳۷٠
  ۴.۹۷
  ۱,۲۲۱,۳۴۶ ۲۶,۱۵٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۵,۸۳٠ ۴۵,۷٠٠
  ۴.۹۹
  ۱,۹۶۷,۷۷۷ ۴۳,۶۵٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۳۸,۱۶٠ ۳۸,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,۸۷۶,۴۹۵ ۳۶,۳۵٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۴۹,۸۵٠ ۱۵۲,۸۱٠
  ۵
  ۱,۶۸۳,۱۱۸ ۱۵۷,۷۳٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۷۱,۲۸٠ ۷۱,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۶۷۵,۴۶۲ ۶۷,۸۹٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷۷,۲۹۲ ۷۷,۲۹۱
  ۵
  ۱,۷۶۶,۲۸۴ ۷۳,۶۱۲
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵۹,۹۶٠ ۵۷,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۱۲,۶۹۴ ۵۷,۱۱٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱۷۳,٠٠٠ ۱۶۷,۴۱٠
  ۴.۹۴
  ۷,۵۵۷,۱۷۷ ۱۶۴,۸۵٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۵۵,٠٠٠ ۵۴,۶۴٠
  ۳.۷۸
  ۱,۶۱۸,۶۹۹ ۵۷,۱۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۵۷,٠۷٠ ۵۷,٠۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸٠٠,۶۵۳ ۵۴,۳۶٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۱,۲۱٠ ۲٠,۹۱٠
  ۲.۷۱
  ۲۱,۶۵٠,۷۳۲ ۲٠,۶۵٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۵۵,۵۷٠ ۵۵,۹۵٠
  ۴.۸۱
  ۵,۶۸٠,۳۷٠ ۵۸,۳۸۱
 • کلر کلر پارس ۹۳,٠۲٠ ۹۴,۱۹۳
  ۱.۱۶
  ۱,۹۷٠,٠۵٠ ۹۱,۹۵۵
 • کلوند کاشی‌ الوند ۳۱,۵٠٠ ۳۱,۲۷٠
  ۳.٠۱
  ۲,۵۲۲,۹۴۲ ۳٠,۵۸٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۱٠۷,۲۱٠ ۱٠۸,۱۴٠
  ۵
  ۳,۵۶۶,٠٠۳ ۱۱۲,۸۵٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۵٠,۴۴۵ ۴۹,۲۸۸
  ٠.٠۳
  ۱,٠٠۸,۳۱۹ ۵٠,۴۶٠
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۹۶,۷۵٠ ۹۶,۷۳٠
  ۴.۹۹
  ۸۱۸,۹۲۱ ۹۲,۱۵٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۸,۵۹٠ ۴۸,۵۶٠
  ٠.۶۳
  ۳,۵۵۳,۴۸۴ ۴۸,۹٠٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۳۸,۶۴٠ ۳۸,۸۸٠
  ۲.۷۹
  ۶,۳۴٠,۶۶۶ ۳۹,۷۵٠
 • کوثر بیمه کوثر ۳۷,۷۵۱ ۳۷,۸۲۵
  ۵
  ۲,۹۲۲,۵۸۴ ۳۹,۷۳۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۹,۹۵٠ ۱۹,۵۶٠
  ٠.۹۹
  ۱۳,۱۸۳,۵٠٠ ۲٠,۱۵٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۵۶,۳۲۸ ۵۴,۵۳۵
  ۵
  ۳۵۴,۳۱۲ ۵۳,۶۴۶
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۴٠,۸٠٠ ۳۹,۷۷۸
  ۲.۱۱
  ۳,۹۹۸,۱۲۴ ۳۹,۹۵۵
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲۲۳,۶۲۳ ۲۱۵,٠۹۵
  ۵
  ۵۵,۲۴۳ ۲۱۲,۹۷۵
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱۲,٠۸٠ ۱۲,۱۱۵
  ۳.۷۲
  ۹,۹۵۹,۷۱٠ ۱۲,۵۴۷
 • لابسا آبسال‌ ۵۵,۳٠٠ ۵۴,۲۳٠
  ۱.٠۷
  ۳,۳۸۷,۱٠٠ ۵۵,۹٠٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱٠۹,۹۹٠ ۱٠۸,۳۸٠
  ۳.۵۲
  ۱,۴٠۱,۹۷۲ ۱۱۴,٠٠٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۵۲۵,۱٠٠ ۵۲۵,٠۹٠
  ۵
  ۱,۳۴۷,۷۳٠ ۵٠٠,۱٠٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۲۳۷,۲۶٠ ۲۳۵,۲۱٠
  ۵
  ۴۶٠,۴۳۸ ۲۲۵,۹۷٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۳۴,۹۸٠ ۳۴,۸۶٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۹۱,۲۵۷ ۳۳,۳۲٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۹,۵۸٠ ۱۹,۸۵٠
  ۲.۳۵
  ۱۳,۵۳۸,۲۲۳ ۱۹,۱۳٠
 • ما بیمه ما ۲٠,۲۲٠ ۲٠,۵۹٠
  ۴.۸۵
  ۵,۵۱۱,۵۷٠ ۲۱,۲۵٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۵۸,۳۵٠ ۵۹,۳۸۴
  ۲.۹۲
  ۳۸,۶۱۷,۹۳۶ ۶٠,۱٠۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۷۶,۶۱۱ ۱۷۴,۳٠۳
  ۵
  ۶,۶٠۹,۵۵۹ ۱۶۸,۲٠۱
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۳۱,۵۹٠ ۳۱,۳۶٠
  ۱.۸۴
  ۷,٠٠۳,۷۸۴ ۳۱,٠۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۴۷,٠۱٠ ۴۷,۵۸٠
  ۲.۶۵
  ۱,۲٠۵,۲۳۳ ۴۸,۲۹٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۴۸,٠٠٠ ۴۸,۲۱٠
  ۴.۱۷
  ۱۱,۷۳۳,۳۱۸ ۵٠,٠۹٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۱,۷۹۵ ۴۱,۵٠۲
  ۵
  ۲,۷۹۸,۸۶۷ ۳۹,۸٠۵
 • ملت بیمه ملت ۲۲,۲۱٠ ۲۲,۲۷٠
  ۴.۹۶
  ۹,۹۵۲,۳۴۸ ۲۳,۳۷٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۲۳,۵۷۷ ۲۳,۱٠٠
  ۵
  ۱۱,۷۵۱,۳۶۱ ۲۲,۴۵۵
 • میهن بیمه میهن ۱٠,۱۱۶ ۱٠,۱۴۵
  ۵
  ۲۸,۷۱۷,۳۸۸ ۱٠,۶۴۸
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۶,۲٠٠ ۵,۹۱٠
  ۴.۹۱
  ۱,۲۶۷ ۵,۹۱٠
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۱۳۱,۱٠٠ ۱۳۱,۱٠٠
  ۴.۹۹
  ۲۵۶,۶۶٠ ۱۳۷,۹۹٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۲۸,۸۷۹ ۲۹,٠۶۶
  ۵
  ۱,۶۱۱,۴۹٠ ۳٠,۳۹۸
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۷۲,۶۷٠ ۶۹,۴۵٠
  ۵
  ۵۱,۸٠۲ ۶۹,۲۱٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۷۵,۹٠٠ ۱۷۲,۵۶٠
  ٠.۲۱
  ۱,۸۱۳,٠۲٠ ۱۷۵,۵۳٠
 • نوین بیمه نوین ۱۵,۳۷٠ ۱۵,۶٠۶
  ٠.۶۶
  ۱۴,۳۴۸,۷۴۶ ۱۵,۴۷۲
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۳۸,۵۱٠ ۳۸,۶۲٠
  ۴.۹۶
  ۲۳,۲۵۴,۱۲۸ ۴٠,۵۲٠
 • هجرت پخش هجرت ۹٠,٠۵٠ ۹٠,۲۳۵
  ۳.٠۱
  ۱,۱۸۹,۹٠۷ ۸۷,۴۲۲
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۶۵۱ ۱۳,۲۹۶
  ٠.۶۹
  ۳۷,٠۶۴,۷۶۳ ۱۳,۵۵۸
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۷۴,۲۴٠ ۷۲,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۹۳۳,۵۴۷ ۷٠,۷۱٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۲۹٠
  ۳.۲
  ۱۱,۸۵۹,۴۱۳ ۱۹,٠۹٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۸۶,۸۶٠ ۱۸۶,۸۶٠
  ۵
  ۴۸۹,۳۵۷ ۱۷۷,۹۷٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۱٠,۹۶٠ ۱٠,۹۶٠
  ۴.۹۸
  ۵,۸۳٠,۸۸۸ ۱٠,۴۴٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۳۲,۹۱٠ ۳۲,۸۱٠
  ٠.۳
  ۱۹,۱۳۸,۲۹۷ ۳۳,٠۱٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴۹,٠۶٠ ۴۸,۷۸٠
  ۱.۹۳
  ۱۲,۲۶۳,٠۴۷ ۴۸,۱۳٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۲۱,۴۶٠ ۲۱,۸۵۷
  ۲.۸۷
  ۱۲,۸٠۸,٠۱۸ ۲۲,٠۹۴
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱۴,۶۴٠ ۱۴,۴۱٠
  ۴.۹۵
  ۲۶,۲۸۵,٠۲۷ ۱۳,۹۵٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۳۱,۴۱٠ ۳۱,۵۶٠
  ۴.۱۵
  ۲۳۱,۹۳۴,۵۷۷ ۳۲,۷۷٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳٠,۵۷٠ ۳٠,۵۷٠
  ۴.۹۸
  ۲۵,۲۲۳,۶۵۲ ۲۹,۱۲٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۴,۱۶٠ ۴,۱۶٠
  ۴.۷۹
  ۵۶۳,۷۹۸,۷۹۱ ۳,۹۷٠
 • وبملت بانک ملت ۲۷,۳۳٠ ۲۷,۱۶٠
  ۴.۹۵
  ۲۵٠,۳۹۵,۳۷۱ ۲۶,٠۴٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳۵,۶۴٠ ۳۵,۵۹٠
  ۴.۹۸
  ۱۸,٠٠۷,۱٠٠ ۳۳,۹۵٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲۶,۴۹٠ ۲۶,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۳۴,۵۶۶,۶۵۳ ۲۵,۲۳٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۱٠,۱۹٠ ۱٠,۲۴٠
  ٠
  ۲٠,۱۲۳,۳۴۳ ۱٠,۱۹٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۴,۶۸٠ ۴,۶۸٠
  ۴.۹۳
  ۱۵۸,۳۸۱,۵۸۱ ۴,۴۶٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱۳,۹۲٠ ۱۳,۹۲٠
  ۴.۹۸
  ۴۸,۶٠۱,٠۶۹ ۱۳,۲۶٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۲۴,۳۲٠ ۲۳,۶٠٠
  ۴.۹۶
  ۱۵,۵٠۱,۴۳٠ ۲۳,۱۷٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۵۴,٠۵٠ ۱۵۲,۱۸٠
  ۲.۶۴
  ۲۸۳,۹۶۳ ۱۵٠,٠۹٠
 • وپست پست بانک ایران ۱۷,۵۱٠ ۱۷,۱٠٠
  ۴.۹۸
  ۲۷,٠۶۵,۴۸۶ ۱۶,۶۸٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۸,۳۲۵ ۸,۱۲۶
  ۴.۹۹
  ۳,۶۸۱,۱۱۹ ۷,۹۲۹
 • وتجارت بانک تجارت ۳,۷۷٠ ۳,۸۵٠
  ۳.۳۳
  ۱,٠۵۲,۵۶۴,۸۲۳ ۳,۹٠٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۳٠,۸۸٠ ۳٠,۸۸٠
  ۵
  ۲,۴٠۵,۸۲۴ ۲۹,۴۱٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۸,۸۵٠ ۱۸,۵۸٠
  ۳.۵۷
  ۳۶,۶۳۳,۵۳۹ ۱۸,۲٠٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۳۶,٠٠٠ ۳۷,٠۲٠
  ۱.۴۵
  ۳,۳۵۹,۴٠۳ ۳۶,۵۳٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۲۲,۵۹٠ ۲۲,۵۱٠
  ۴.۹۷
  ۲,۲۶۳,۵۳٠ ۲۱,۵۲٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۲۶,۵۹٠ ۲۶,۱۶٠
  ۲.۶
  ۱۳,۲۳۱,۵۹۶ ۲۷,۳٠٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱۹,٠۳٠ ۱۹,٠۳٠
  ۴.۹۶
  ۲۲,٠۵۹,٠۵٠ ۱۸,۱۳٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱۳,۹۱٠ ۱۴,٠۳٠
  ۳.۴۲
  ۸۱,٠٠۴,۱٠۴ ۱۳,۴۵٠
 • ودی بیمه دی ۲۷,۶۸۶ ۲۶,۴۹٠
  ۵
  ۳۹,۲۲۱,۸٠۷ ۲۶,۳۶۸
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۵۵٠
  ۲.۱۶
  ۵۶,۹۲۷,۴۲۸ ۱۹,۴۲٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۲۱,۶۶٠ ۲۱,۶۶٠
  ۴.۹۶
  ۲۴,۶۲۷,۲۷۹ ۲۲,۷۹٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۶۷,۳۱٠ ۶۶,۶٠٠
  ۴.۹۹
  ۹,۴۱۳,۹۶۲ ۶۴,۱۱٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۳٠۶
  ۴.۷۹
  ۴۳,٠۱۲,۳۸۷ ۱۴,۹۱۴
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲۲,۱٠٠ ۲۲,۹٠٠
  ٠.۱۴
  ۶۷,۴۸۷,۲۳۹ ۲۲,٠۷٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۸,۹۲٠ ۸,۹۸٠
  ۲.۴۱
  ۳۴,۵٠۲,٠۵۵ ۹,۱۴٠
 • وسینا بانک سینا ۲۱,۱۸٠ ۲۱,۲۱٠
  ۴.۵۹
  ۱٠,۲٠۸,۸٠۴ ۲٠,۲۵٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۷,۷۹٠ ۱۷,۶۲٠
  ۴.۹۶
  ۶,۹٠٠,٠۸۹ ۱۶,۹۵٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۲۵,۱۳٠ ۲۵,۱۲٠
  ۴.۹۷
  ۲۲,۵۳۴,۳۹۹ ۲۳,۹۴٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۱۴,۵۵٠ ۱۴,۵۲٠
  ۴.۳۸
  ۴۵,۴۲۲,٠۱۹ ۱۳,۹۴٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۶٠٠
  ۴.۹۸
  ۶۷,۱٠۵,۷۱۱ ۲۲,۴۸٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۱۷,۹٠٠ ۱۷,۷۷٠
  ٠.۸۵
  ۵,۲۳۹,۹٠۴ ۱۷,۷۵٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۲۶,۲۱٠ ۲۷,٠۳۲
  ۴.۹
  ۹,۶۴۶,۲۹۸ ۲۷,۵۶۱
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۸۹۷
  ۴.۱۳
  ۸,۲۱۷,۲۸۷ ۱۲,۹۸۷
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۳,۵۸٠ ۳,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۱,۶۲۱,۱٠۷ ۳,۴۱٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۸,۷۱٠ ۸,۸۲٠
  ۲.۳۵
  ۱۱۱,۷۸۵,۵۸۷ ۸,۹۲٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۹,۳۹٠ ۹,۱۷۴
  ۳.۴۷
  ۱۵,۲۶۳,۴۹۳ ۹,٠۷۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۲۶٠
  ۱.۱۸
  ۲۳,۹۷۱,۸۵۱ ۱۷,٠٠٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۳۵٠
  ۵
  ۲,٠۱٠,۶۳۱ ۱۴,٠٠٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۱۶٠
  ۴.۲۸
  ۶,۴۸٠,۲۳۵ ۱۶,۸۲٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱۴,۶۹٠ ۱۴,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۲۵,٠۹۴,۵۹۵ ۱۵,۴۶٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۸,۶۴٠ ۱۸,۵۹٠
  ۴.۹۵
  ۵۶,۲۶۸,۶۹۷ ۱۷,۷۶٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱۸,۷۷۳ ۱۹,۳۲۱
  ۴.۹۹
  ۶,۴۶۴,۷۳۸ ۱۹,۷۶٠
 • وملل اعتباری ملل ۱۷,۸۷۸ ۱۷,۸۷۸
  ۵
  ۲۹,۸۴۳,۶۵۱ ۱۷,٠۲۷
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۸۲٠,۷۳٠ ۷۹۵,۶۱٠
  ۵
  ۳۶,۶۱۸ ۷۸۱,۶۵٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۲۶,۲۵٠ ۲۶,۱۴٠
  ۱.۸۵
  ۲۱,٠۴۱,۷٠۴ ۲۶,۷۴۴
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۲۶,۲٠٠ ۲۶,۱۳٠
  ۳.۱۴
  ۳۱,۱۶۲,۱۱۶ ۲۷,٠۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۷,٠۲٠ ۷,٠۲٠
  ۴.۹۳
  ۴٠۸,٠۵۹,۱۳۵ ۶,۶۹٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۹,۶۴٠ ۹,۴۱٠
  ۲.۴۴
  ۹,۴۱٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳۸,۲۶٠ ۳۶,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۳۸۳,۳۱۷ ۳۶,۴۴٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۴۳,۱۲٠ ۴۳,٠۸۳
  ۴.۳۳
  ۱۴,۴۲۴,۸۲۴ ۴۵,٠۷۱