شاخص کل : ۵۴۷,۶۵۸
تغییرات: ٠.۳۷ % ، ۱,۹۹۷
حجم معاملات : ۷,۱۵۳,۵۸۷,٠۷۲
ارزش معاملات : ۵۱,۶۳۱,۴۴۳,۳۵۳,٠۱۷
تعداد سهم معاملاتی : ۴۶۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۵,۴۳٠ ۵,۳۷۸
  ۴.۹۹
  ۱۴,۴۷۵,٠۹۱ ۵,۱۷۲
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۲۵,۱۳٠ ۲۴,۵۲۷
  ۲.۶۶
  ۸,٠٠۸,۹۸۴ ۲۴,۴۷۹
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۷,۳۸٠ ۱۷,۵۶۴
  ۴.۶۲
  ۲,۶۲۳,۷۱۷ ۱۸,۲۲۲
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۵,٠۲۸ ۴,۹۲۳
  ۴.۹۹
  ۷,۲۵٠,۲۵۹ ۴,۷۸۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۴,۸٠٠ ۴,۷۵۵
  ۲.۴۵
  ۸,۹۹۴,۲۴۳ ۴,۶۸۵
 • اخابر مخابرات ایران ۷,۶۳۷ ۷,۴۵۲
  ۴.۹۹
  ۸,۲۲۹,۷۸۵ ۷,۲۷۴
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۸,۱۸۳ ۸,٠۲٠
  ۴.۹۹
  ۸,۶۴۶,۳۲۸ ۷,۷۹۴
 • آسیا بیمه آسیا ۹,۹۲٠ ۹,۷۴٠
  ۲.۷۲
  ۱۳,۶٠۵,۴۲۷ ۹,۶۵۷
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۷,۱٠۹ ۷,٠٠۹
  ۴.۹۹
  ۷,٠۵۴,٠٠۶ ۶,۷۷۱
 • افرا افرانت ۲۲,۲۹۶ ۲۲,۸۵۷
  ۳.۵۹
  ۱,۹۵۳,۸۲٠ ۲۳,۱۲۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۱۱۶,۴۴۲ ۱۱۶,۴۴۲
  ۵
  ۴,٠۲۳,۹۳٠ ۱۱٠,۸۹۸
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۴۷,۸۸۵ ۴۵,۶۵۱
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۴۵,۶٠۵
 • البرز بیمه البرز ۶,۵۵۶ ۶,۴٠۲
  ۵
  ۳۵,۹۳۶,۱۵٠ ۶,۲۴۴
 • امید تامین سرمایه امید ۴,۵۹۵ ۴,۴۷۸
  ۴.۹۸
  ۵,۶۱۹,۹۶۲ ۴,۳۷۷
 • اوان مبین وان کیش ۵۶,٠٠٠ ۵۶,٠۹۸
  ۳.۵۷
  ۵,٠۲۹,۳٠۹ ۵۸,٠۷۲
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۱,۳٠۷ ۱,۳٠۷
  ۱
  ۲۳۹,۲۴٠,۳۴۲ ۱,۲۹۴
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۳,۳۸۹ ۳,۳۸۹
  ٠.۱۸
  ۱,٠۸۵,۷۳۵,۳۹۳ ۳,۳۹۵
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۳۶,۶۵٠ ۳۶,۳۸۴
  ٠.۸۴
  ۸٠٠,۸۵۹ ۳۶,۳۴۶
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۷,۷۴۷ ۲۷,۷٠۹
  ۵
  ۲,۶۱۱,۳۹۷ ۲۶,۴۲۶
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۲۵٠
  ۱.۱۸
  ۱۶۱,۳٠٠ ۱۳,۲۴۴
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۲۶,۱۷٠ ۲۵,۱۵۲
  ۴.۹۹
  ۳۶,۹۶٠,۶۸۲ ۲۴,۹۲۶
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۵۸۲ ۳,۵۵۲
  ۱.۷
  ۸۲,۷۲۸,۱۶۵ ۳,۶۴۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۱٠,۹۱٠ ۱٠,۵۹۴
  ۳.۹
  ۲۲,۱۳۷,۷۸۵ ۱٠,۵٠٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۹,۶۴٠ ۹,۴۶۸
  ۲.۳۲
  ۱٠,۸۳۶,۲۶۸ ۹,۸۶۹
 • بساما بیمه سامان ۷,۴۹۹ ۷,۲۲۵
  ۵
  ۱,۶۵۳,۶۴۴ ۷,۱۴۲
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۶۵,٠۵۲ ۶۴,۵۳٠
  ۵
  ۷۱۶,۵۳۲ ۶۱,۹۵۵
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۴۷,۹٠٠ ۴۷,۷۲۶
  ۱.۲۲
  ۴۳۲,۱۸۳ ۴۸,۴۹۳
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۶,۳۱۸ ۱۶,۳٠۷
  ۵
  ۱۷,٠۹۹,۸۵٠ ۱۵,۵۴۱
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۷۷,۷۵٠ ۷۹,۲۸۱
  ۲.۹۸
  ۱۹۶,۸۳۱ ۸٠,۱۳۹
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۸٠,۲٠۸ ۸٠,۱۶۸
  ۵
  ۹,۷۵۸,۳۴۹ ۷۶,۳۸۹
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۲۹,۱۲۴ ۲۸,۵۸۶
  ۵
  ۱,۱۸۱,٠۱۳ ۲۷,۷۳۸
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۷۶,۴۴٠ ۷۷,٠۴۵
  ٠.۸۶
  ۲۹۹,۴۳٠ ۷۷,۱٠۵
 • بموتو موتوژن‌ ۴۲,۵٠٠ ۴۲,۴۱۷
  ۳.۶۵
  ۳,۲۹۵,٠۳۹ ۴۴,۱۱۱
 • بنیرو نیروترانس‌ ۳۱,۶۷۷ ۳٠,۵۵۴
  ۵
  ۶۷۴,٠۹۲ ۳٠,۱۶۹
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۲۸,۹۵۷ ۲۸,۷۵٠
  ۵
  ۴,۸٠۵,۷۷۳ ۲۷,۵۷۹
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۸۱,۲۳۴ ۸۱,۱۱۸
  ۵
  ۷,۴۱٠,٠۸۷ ۷۷,۳۶۶
 • پارس پتروشیمی پارس ۷۱,۲۲۳ ۷٠,۶۲٠
  ٠.۹۶
  ۲,۶۸۸,۴۸۸ ۷٠,۵۴۵
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۷,۷۱٠ ۷,۵۶٠
  ۲.۶۱
  ۷,٠۹۹,۲٠٠ ۷,۵۱۴
 • پارسیان بیمه پارسیان ۷,۵۱۷ ۷,۵٠۱
  ٠.۱۶
  ۲,۴۳۱,۷۶۶ ۷,۵۲۹
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۱۱,۳۹۹ ۱۱,۳۶۶
  ۴.۲۳
  ۵,۲۱۶,۸۸۳ ۱۱,۹٠۲
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۴۴,٠٠۱ ۴۳,۹۵۲
  ۳.۸۷
  ۶,۶۳۲,۹۳۵ ۴۵,۷۷۱
 • پتایر ایران‌ تایر ۳۹,۱۸۲ ۳۹,٠۱۵
  ۵
  ۱,۵۶۴,۴۴۷ ۳۷,۳۱۷
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۴,٠۱۶ ۳,۹۷۱
  ٠.۷۴
  ۷۹,۲۹۲,٠۶۵ ۴,٠۴۶
 • پخش پخش البرز ۲۶,۲۶۳ ۲۵,۷۲۲
  ۵
  ۱,۱۹۹,۱۴۵ ۲۵,٠۱۳
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۴۵,۵۵٠ ۴۵,۵٠۶
  ۱.٠۷
  ۵۵۹,۴۷۵ ۴۶,٠۴۱
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۱,۶۶۴ ۳۱,۳۳۸
  ٠.۴۶
  ۷۲۶,۸۵۱ ۳۱,۵۲٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۶۳۹ ۳,۶۱۶
  ۱.۶۲
  ۱۴,۲۴۷,۶۲۲ ۳,۶۹۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۳۲,۹۱۳ ۳۱,۹۵۲
  ۵
  ۶۷۴,٠۶۵ ۳۱,۳۴۶
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۸,۴۹۱ ۱۸,۴۸۲
  ۵
  ۳,۸۱۸,۸۱۲ ۱۷,۶۱۱
 • پکویر کویر تایر ۲۷,۶۲۴ ۲۷,۶۲۲
  ۵
  ۸,۵۳۴,۳۸۳ ۲۶,۳٠۹
 • پلاسک پلاسکوکار ۷,۶۹۶ ۷,۴۹۲
  ٠
  ۱۳,۷۴۷,۷۹۲ ۷,۶۹۶
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۴۵۲
  ۴.۲۸
  ۳,۵۶۸,۸۹۱ ۲۲,۳۵۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۴,۳٠۱ ۴,۲۹۷
  ٠.۴۲
  ۲۲,۳٠۸,۱۱۱ ۴,۳۱۹
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۵,۶۸۵ ۵,۵۸۸
  ۲.۹۹
  ۱۷,۳۷٠,۷٠۵ ۵,۵۲٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۶۳۵
  ٠.۸۹
  ۳,٠٠۵,۵٠۶ ۱۲,۸۱۴
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۱٠,۷۶۶ ۱٠,۵۳۵
  ۴.۹۹
  ۱۷,٠۴۵,۴۶۹ ۱٠,۲۵۴
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۲۴,۵۵۵ ۲۳,۷۲۵
  ۵
  ۶۴۸,۸۲۵ ۲۳,۳۸۶
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۳۹۳,٠٠٠ ۳۹۲,۹۶۲
  ۴.۹۸
  ۱,۲۴۱ ۴۱۳,۵۹۱
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۵۶٠,٠٠٠ ۵۵۹,۵۵۳
  ۲.٠۲
  ۳,۲٠۷ ۵۷۱,۵۶۹
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۴۸۶,۱۲۹ ۴۸۶,۱۲۹
  ۵
  ۱,۴۱۹ ۴۶۲,۹۸٠
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۴۳,۳۲۵ ۴۵,۶٠٠
  ۵
  ۵۱۵ ۴۵,۶٠۵
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۳۹,۸۵۸ ۳۹,۹۹۱
  ۲.۲۶
  ۸۸۸,۷۲۳ ۴٠,۷۷۸
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۶,۸۸۸ ۶,۶۹۴
  ۵
  ۳,۲۱۸,۱۵۲ ۶,۵۶٠
 • تکنو تکنوتار ۱۳,۳۷۲ ۱۲,۸۹۸
  ۴.۹۹
  ۱,٠۴۱,۳۱۲ ۱۲,۷۳۶
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳٠,۷۲۱ ۳٠,۱۳۳
  ۵
  ۳,۱۹۴,۹۱۲ ۲۹,۲۵۹
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۱۳,۶۷۹ ۱۳,۸۸۸
  ۳.۱۴
  ۵,۳۷۶,۲۹۳ ۱۳,۲۶۲
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۵,۱۲٠ ۵,٠۹۹
  ۴.۹۸
  ۹,۹۸۶,۸۷۷ ۴,۸۷۷
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۶,۳۶۳ ۶,۳۱۴
  ۵
  ۲۹,۳۷٠,۲۵۴ ۶,٠۶٠
 • توریل توکاریل ۱۶,۵۴۱ ۱۶,۵۴۱
  ۵
  ۳,۹٠۳,۶۱۱ ۱۵,۷۵۴
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۵۳,۹۴۳ ۵۲,۸۵۳
  ۵
  ۲,۳۱۹,۵۳۸ ۵۱,۳۷۵
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱۴,۱۲۶ ۱۴,۳۸۳
  ۳.۲
  ۱,۷۶۶,٠۱٠ ۱۴,۵۹۳
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۵,۲۵۲ ۵,۲۳۱
  ۵
  ۱٠۵,۶۵۵,۶۶۴ ۵,٠٠۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۹,۴٠٠ ۹,۴۸۷
  ۲.۳۵
  ۳,۶۵۷,۹٠۵ ۹,۶۲۶
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۵,۵۹٠ ۱۵,۳۲۹
  ۱
  ۲,۲۳۸,۳۷۵ ۱۵,۴۳۶
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۸,۲۷۶ ۸,۱۴۲
  ۵
  ۶,۲۶۹,۶۳۴ ۷,۸۸۲
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۸,۲۳٠ ۱۸,٠۹۳
  ۲.۵۶
  ۹,٠۹٠,۷۳٠ ۱۸,۷٠۹
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۷,۹۷۸ ۸,٠٠۴
  ۴.۹۹
  ۲۴,۳۱۵,۷۲۱ ۸,۳۹۷
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۷,۵۵٠ ۷,۴۶۶
  ۳.۳۸
  ۷,۳۸۹,۵۷۵ ۷,۸۱۴
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۵,٠۷۹ ۵,٠۷۴
  ۴.۹۸
  ۱۵,۵۶۲,۵۹۶ ۴,۸۳۸
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۵,۲۱۴ ۵,٠۸۸
  ۴.۹۹
  ۶,۳۵۹,۵۳٠ ۴,۹۶۶
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۶,۳۳۳ ۶,۳۶۹
  ۴.۹۴
  ۲۱,۳۶۷,۱۷٠ ۶,۶۶۲
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۵,۱۵۶ ۵,۱۶۹
  ۴.۹۸
  ۱٠,۳۴٠,۱۲۷ ۵,۴۲۶
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹,۴۹۲ ۹,۲۸۶
  ۵
  ۳,۳۲۳,۳۶٠ ۹,٠۴٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۵,٠۴۶ ۴,۹۸۵
  ۴.۹۹
  ۳۸,۲۹۳,۵۴۴ ۴,۸٠۶
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۶,۶۳٠ ۶,۶۳۱
  ۴.۲۵
  ۴۱,۱۴۶,۵۵۳ ۶,۹۲۴
 • جم پتروشیمی جم ۱۷,۷۷٠ ۱۷,۷٠٠
  ۱.۴۱
  ۵,۲۹۳,۱۹۱ ۱۸,٠۲۵
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۴۲,۴۸۱ ۴۲,٠۹۹
  ۵
  ۳,۵۴۸,۲۵۳ ۴٠,۴۵۹
 • چافست افست‌ ۱۹,۲۲۸ ۱۸,۵۵۸
  ۵
  ۴,۵۳۴,۸۶۶ ۱۸,۳۱۳
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱۴,۲۳۲ ۱۴,۱۵۱
  ۵.۹۴
  ۱۱,۵۶۷,۱۸۵ ۱۳,۴۳۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۹۴۹ ۴,۹۴۱
  ٠.۹۴
  ۵,۵۹۱,۹۱۱ ۴,۹۹۶
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۴,۹۴۱ ۱۴,۸۷۸
  ۳.۳۵
  ۲۳,۴۱۲,۴۴۳ ۱۵,۴۵۹
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۱٠۲,۵۲۷ ۱٠۱,۶۷۶
  ۵
  ۳,۹٠۵,٠۲٠ ۹۷,۶۴۵
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۵,۲۲٠ ۳۴,۳۹۷
  ۱.٠۲
  ۴,۲۴۲,۳۱۴ ۳۴,۸۶۶
 • حآسا آسیا سیر ارس ۲۱,۲٠٠ ۲٠,۹۲۸
  ۱.٠۷
  ۲,۴٠۳,۶۱۲ ۲٠,۹۷۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۲۹,۲۵۴ ۲۸,۲۲۴
  ۵
  ۴۸۵,٠۳۴ ۲۷,۸۶۱
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۱,۹۹٠ ۳۱,۳۲۸
  ۱.۳۷
  ۷۳۶,۷۲٠ ۳۱,۵۵۹
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۴,۱۴٠ ۱۴,٠۴۱
  ۳.۴۷
  ۵,۷۱۵,۱۶۱ ۱۴,۶۴۹
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۸۹٠ ۱۹,۸۴۸
  ۴.۴۸
  ۶,۱۸۳,۴۷۸ ۲٠,۸۲۲
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۳,۸۴٠ ۲۳,۹۳۸
  ۱.٠۳
  ۵۷٠,۵۵۶ ۲۴,٠۸۸
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۸۱۸ ۳,۷۵۲
  ۱.۲۲
  ۴۵,۱۹۵,۵۴٠ ۳,۷۷۲
 • حسیر ریل سیر کوثر ۸,۴٠۷ ۸,۳۳۸
  ۳.۲۶
  ۶,۵۲۹,۶۹۱ ۸,۶۹٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۳٠,۸۷٠ ۳٠,۶۴۴
  ۱.۶۶
  ۱,۸۸۷,۲۸۴ ۳٠,۳۶۶
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۵,۵۱٠ ۵,۵۲۸
  ۴.۳۶
  ۲۹,۸۱۳,٠۶٠ ۵,۷۶۱
 • حفاری حفاری شمال ۹,۳۹۱ ۹,۱۵۷
  ۵
  ۶۲,۹۳۷,۲۲٠ ۸,۹۴۴
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۷,۲۹٠ ۱۷,۳۶۹
  ۴.۹۹
  ۴۵,۸۶۸,۷۸۹ ۱۸,۱۹۹
 • خاذین سایپاآذین‌ ۵,۱٠۵ ۴,۹۳۸
  ۳.۱۳
  ۲۷,۷۴۳,۷۴۵ ۴,۹۵٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۸,۱۴٠ ۸,٠۴۹
  ۲.۵
  ۸,۵۷۸,۲۱۵ ۸,۳۴۹
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۴,۴۶٠ ۴,۳٠٠
  ۳.۱۵
  ۱۸,۸۶۲,۱۵۸ ۴,۳۲۴
 • خپارس پارس‌ خودرو ۲,۶۹۹ ۲,۶۶۵
  ۱.۹۶
  ۱۵۵,۸۸۸,۵۵۹ ۲,۷۵۳
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۸۴,۳۳٠ ۸٠,۹۹۸
  ۵
  ۱۱٠,۸۶۵ ۸٠,۳۱۵
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۱,۳۷۶ ۲٠,۹۲۴
  ۵
  ۳,٠۲۶,۱۵۹ ۲٠,۳۵۹
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۹۶,۴۷٠ ۹۶,۴۷٠
  ۵
  ۹۸۷,۴۳۲ ۹۱,۸۷۷
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱۱,۷۸۳ ۱۱,۷۸۳
  ۵
  ۸,۲۱٠,۱۵۳ ۱۱,۲۲۲
 • خچرخش چرخشگر ۹,٠۹۳ ۹,٠۵۷
  ۵
  ۸,۹۶۸,۸۷۸ ۸,۶۶٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۲۴,۱٠٠ ۲۴,۳۲۶
  ۴.۵۸
  ۳,۲۸۷,۹۶۸ ۲۵,۲۵۸
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۳۷,٠٠۱ ۳۶,۵۱۲
  ۲.٠۸
  ۱,۳٠٠,۳۵۶ ۳۶,۲۴۸
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۷۱۹ ۳,۶۸۳
  ۲.۷۵
  ۴۲,۷۲۹,۴۱۳ ۳,۸۲۴
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۳,۸٠٠ ۲۳,۱۳٠
  ۳.۲۴
  ۶,۸۵۹,۵۲۸ ۲۳,٠۵۲
 • خزامیا زامیاد ۳,۹۳۵ ۳,۸۴۸
  ۴.۹۹
  ۷٠,۹۶۵,۴۳۵ ۳,۷۴۸
 • خزر فنرسازی‌زر ۸,٠۲٠ ۸,٠٠۳
  ۱.۹۹
  ۴,۲۸۵,۹۴۸ ۸,۱۸۳
 • خساپا سایپا ۳,۱۱۴ ۳,۱٠۳
  ۴.۹۹
  ۲۶۸,۱۷۱,۵۴۶ ۲,۹۶۶
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱٠,۴۳۸ ۱٠,۱۷۷
  ۵
  ۷,۶۴۵,۸۸۱ ۹,۹۴۱
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۷,۱۷٠ ۱۷,۱۵۸
  ۲.۷۵
  ۲,۴۱٠,۴۲۳ ۱۷,۶۵۶
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۱٠,۶۱۹ ۱٠,۵۴۲
  ۱.۹۸
  ۶,۶۷۵,۵۸٠ ۱٠,۸۳۴
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۳,۵۱٠ ۱۳,۳٠۷
  ۲.۲۱
  ۳,۱۷٠,۳۷۸ ۱۳,۸۱۶
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۲۱,۷۵٠ ۲۱,۵۸۲
  ۵
  ۸۴,۷۹۶,۱۷۷ ۲٠,۷۱۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۷۳,۹٠٠ ۷۲,۹۱۴
  ۱.۱
  ۱۳۴,۷۴۷ ۷۳,٠۹۸
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۲٠,۳۹۳ ۱۹,۶۷۵
  ۵
  ۶۹۵,۶۴۸ ۱۹,۴۲۲
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۱۵,۱۹۹ ۱۵,۱۵۲
  ۱.۱۳
  ۱,۳۷۷,۷۷۸ ۱۵,۳۷۲
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۵,۱۷۸ ۵,۱۱۷
  ۲.۷۱
  ۳۵,۱۷۱,۲۷۲ ۵,۳۲۲
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۷,۹۹۸ ۷,۸۸۲
  ٠.۵۷
  ۵,۲۱۷,۲۵۵ ۸,٠۴۴
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۷,٠۶٠ ۱۶,۹۳۳
  ۳.۷۵
  ۶,٠٠۹,۸۲۳ ۱۷,۷۲۵
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱۱,۴۹۷ ۱۱,۵۷۵
  ۱.۲۹
  ۹۹,۱۳۵,۷۸۴ ۱۱,۶۴۷
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۸,٠۶۲ ۷,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۸,۵۲٠,۲۴۷ ۷,۶۷۹
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۶۵,۵٠٠ ۶۳,۴٠۸
  ٠.٠۸
  ۴,۷٠۲,۹٠۵ ۶۵,۵۵۳
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۴۶,۳۶۷ ۴۵,۶۳۹
  ۱.۳۱
  ۱,۳۱۶,۴۸۹ ۴۶,۹۸۲
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۲۴,۱٠۶ ۲۳,۷۷۲
  ۵
  ۲,۸٠۱,۴۴۴ ۲۲,۹۵۹
 • دالبر البرزدارو ۲۵,۴٠٠ ۲۵,٠۶۷
  ۲.۷۸
  ۶,۱۴۴,۳۲۹ ۲۶,۱۲۵
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۶,۴٠۸ ۱۶,۲۸۴
  ۳.۵۸
  ۱٠,۴۸٠,۳۴۵ ۱۷,٠۱۷
 • دانا بیمه دانا ۵,۴۸۱ ۵,۴۸۱
  ۵
  ۳۸,۳۴۵,٠۴۸ ۵,۲۲٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۳٠,۳٠۵ ۳٠,۱۹۷
  ۳.٠۹
  ۵,۵۳۲,٠۷۷ ۳۱,۲۷۲
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۵,۹۶٠ ۱۵,۸۳۵
  ۳.٠۴
  ۱۱,٠۹۴,۷۲۵ ۱۶,۴۶۱
 • دپارس پارس‌ دارو ۶٠,۳٠۱ ۶٠,٠۵۷
  ۱.۹۱
  ۷٠۴,۸۵۸ ۶۱,۴۷۸
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۳۹,۲٠٠ ۳۹,٠۹٠
  ۳.۹۵
  ۲,۳۷٠,۵۲۹ ۴٠,۸۱٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴۹,۶۱٠ ۴۹,۲۹۶
  ۳.۳۱
  ۲,۷۴۲,۷۵۹ ۵۱,۳٠۶
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۲٠,٠۹۹ ۱۹,۵۴۲
  ٠.۱۱
  ۲۳,۷۳۲,٠۲۷ ۲٠,٠۷۷
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۹,۶۵٠ ۱۸,۸۵۶
  ۴.۷۶
  ۸,۵۵۸,۹۵۱ ۱۸,۷۵۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲٠,۵۷۶ ۲٠,۲۸۴
  ۲.۵۳
  ۵,۹٠۹,۵۹۸ ۲۱,۱۱۱
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۴۲,۹٠٠ ۴۳,۷٠۸
  ۴.۲۸
  ۷۹۸,۶۹۹ ۴۴,۸۱۹
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۴۴,۹۵٠ ۴۴,۹۲۹
  ۳.۱۲
  ۹۱۸,۲۹۵ ۴۶,۳۹۷
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۹۲٠
  ۱.۶۲
  ۷۶۵,۵۹۲ ۱۶,٠۶٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۲۱,٠۸٠ ۲٠,۹۸۸
  ۴.٠۸
  ۲۷,۷۲٠,٠۶۲ ۲۱,۹۷۶
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۲,٠۵٠ ۱۱,۸۷۲
  ۱.۸۱
  ۴,۶۸۲,۳۷۷ ۱۲,۲۷۲
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۶,۸۴۷ ۱۶,۳۳۸
  ۴.۲۳
  ۴,۴۶۱,۷٠٠ ۱۶,۱۶۴
 • دسبحان سبحان دارو ۲۲,۷۹٠ ۲۲,۱۲٠
  ۵
  ۴,۳۹۱,۸۹۵ ۲۱,۷٠۵
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۶,۴۵٠ ۲۶,٠۴۶
  ۱.۸۴
  ۱,۹٠۵,۲۵۳ ۲۶,۹۴۵
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۴۲,۴٠۲ ۴۱,۴٠۱
  ۵
  ۲,۳۶۸,۶٠۵ ۴٠,۳۸۳
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۴۷,۳۵٠ ۴۷,۱٠۲
  ۳.۵۲
  ۱,۵۴۴,۶۸۱ ۴۹,٠۷۹
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۶۶,۸۵٠ ۶۵,۶٠۱
  ٠.۶۴
  ۱,۸۲۴,۹۲۶ ۶۶,۴۲۴
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲٠,۴۵٠ ۲٠,۳٠۸
  ٠.۳۶
  ۷۳۱,۵۴۶ ۲٠,۳۷۷
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۸,۳۱٠ ۲۸,٠۳۵
  ۳.۱۶
  ۲,۲۶۶,۸۷۹ ۲۹,۲۳۳
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۹,۱٠۲ ۱۹,٠۲۱
  ۵
  ۳,۱٠۲,۱۹۱ ۱۸,۱۹۳
 • دکیمی کیمیدارو ۲۱,٠۷۶ ۲٠,۹۳۳
  ۱.٠۷
  ۱,۱۳۸,۲۱۲ ۲۱,۳٠۵
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۸٠,٠٠٠ ۸٠,۴۸۱
  ۱.۸۱
  ۲۸۸,۶۷۸ ۸۱,۴۷۱
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۷۹۲
  ۲.۳۴
  ۳,۱۴۴,۳٠۷ ۱۳,۵۱۶
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۵۶,۱۲۱ ۵۳,۷۵۵
  ۵
  ۳۵,۸۸۵,۴۹۵ ۵۳,۴۴۹
 • دی بانک دی ۶,۲۴۹ ۶,٠۸۷
  ٠.۴۳
  ۷۱,۱۴۲,۵۵۸ ۶,۲۲۲
 • دیران ایران‌دارو ۱۹,۸۹۱ ۱۹,۳۷۷
  ۵
  ۶,۷۳۹,٠۶۶ ۱۸,۹۴۴
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۲,۸۹۵ ۲,۸۵۸
  ۱.۶۱
  ۲۷۳,۶۱۷,۷۲۹ ۲,۸۴۹
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۳,٠۹٠ ۲۲,۷۲۱
  ٠.۹۵
  ۱,۲۸۲,۶۸۶ ۲۲,۸۷۲
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۸,۸۶٠ ۸,۶۴۲
  ۳.۳
  ۲۴,۸۶۲,۷۷۳ ۸,۵۷۷
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۴,۵۴۸ ۲۴,۶۱۷
  ۵
  ۲,۶۲۶,۱۹۴ ۲۵,۸۴٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۸,۲٠٠ ۸,٠۱۱
  ٠.۲۳
  ۱۵,۳۱۵,۷۶۷ ۸,۱۸۱
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۶۵۱
  ۱.۳۱
  ۱۶,۵۱۷,٠۶۱ ۱۷,۵۷٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۳۱,۶۳٠ ۳۱,۳۷۳
  ۲.۸۳
  ۳,۷۱۶,۳۵۲ ۳۲,۵۵٠
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳۳,٠٠٠ ۳۳,۲۳۷
  ۴.۹۸
  ۱۱,٠۶۴,۲۸۴ ۳۴,۷۲۸
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۷۱,۸۱٠ ۷۱,۶٠۳
  ۲.۲
  ۱,۵٠۹,۸۴٠ ۷۳,۴۲۸
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۳۷,۵۸۱ ۳۷,۵۵۱
  ۵
  ۷,۳۳۹,۸۶۳ ۳۵,۷۹۲
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۵۱,۹۹۵ ۵۲,۱۱۵
  ٠.۷۷
  ۵۱٠,۹۷۵ ۵۲,۳۹۸
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۶,۲۲۶ ۱۶,۱۴۸
  ۵
  ۶,۱۶۳,۶۲۶ ۱۵,۴۵۴
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱۹,۲٠٠ ۱۸,۵۷۳
  ۲.۹۱
  ۳,۱۱۳,۱۷۶ ۱۸,۶۵۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵۶,۸۲٠ ۵۷,۲۴۹
  ۲.۲۹
  ۵۶۱,۹۱٠ ۵۸,۱۵۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۴۱,٠۵٠ ۴۱,۱۹۲
  ۱.۷۳
  ۲,۲۹۵,۳۸٠ ۴۱,۷۷۴
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۳,۴۱٠ ۲۳,۱۹۶
  ۳.۸۶
  ۴,۵۴۸,٠۶۴ ۲۴,۳۴۹
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۲,۲٠۲ ۳۲,۲۲۹
  ۲.۲۸
  ۱,٠۳۸,٠۶۱ ۳۲,۹۵۴
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۱۹,۸۳۶ ۱۹,۷۸۳
  ۵
  ۲,۶۲۱,۷۹۳ ۱۸,۸۹۲
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۴۵,۶۹۲ ۴۴,۸۵۴
  ۵
  ۱,۲۵۱,۸۵۸ ۴۳,۵۱۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲۳,۳٠٠ ۲۳,۱۴۶
  ۱.۳۷
  ۱,۲۱۳,۷۱۴ ۲۲,۹۸۵
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۴,۱٠۲ ۲۴,٠۳۹
  ۵
  ۲,۲۳۴,۳۳۱ ۲۲,۹۵۵
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۶,۸٠۵ ۵۶,۸۸۸
  ۵
  ۷۹۲,۵۲۸ ۵۹,۷۹۴
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۹,۷٠٠ ۹,۴٠۴
  ۴.۵۴
  ۳,٠۹۲,۵۳۱ ۹,۲۷۹
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۳۱,۷۱۹ ۳۱,۵۱۷
  ٠.۳۲
  ۵۶۸,۶٠۶ ۳۱,۶۱۹
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۱۹,۴٠۸ ۱۹,۳۲۵
  ۵
  ۴,۹۶۸,۸۴۳ ۱۸,۴۸۴
 • ساوه سیمان ساوه ۲۷,۴۲۴ ۲۶,۴٠۸
  ۵
  ۴۳۳,۹۹۶ ۲۶,۱۱۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۵۸,۱۷۷ ۵۶,۸۵۴
  ۵
  ۲,۱۶۱,۳۶۸ ۵۵,۴٠۷
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳۱,۳۹۲ ۳٠,۲۲۶
  ۵
  ۳۷۶,۶۴۵ ۲۹,۸۹۸
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۲۴,٠۹۷ ۲۳,۴۲۲
  ۵
  ۹۳۲,۷۴۸ ۲۲,۹۵٠
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۴٠,۸۷۶ ۴٠,۹۸۵
  ۱.۸۸
  ۵۳۴,۸۲۶ ۴۱,۶۵۸
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲۱,۹۹۹ ۲۱,۶٠۸
  ۵
  ۷,۵۶۹,۱۱۵ ۲٠,۹۵۲
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۶,۴۶۷ ۶,۲۸۷
  ۳.۷
  ۱۵,۲٠۹,۴۴۴ ۶,۲۳۶
 • سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ۲۹,۹۷۵ ۲,۷٠٠
  ٠
  ۲۹,۹۷۵
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۴۲,۳۱۱ ۴۱,۷۶۹
  ٠.۴۳
  ۴,۲۲۶,۴۱۱ ۴۲,۱۲۸
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۶۲,٠۸۸ ۶۱,۴٠۱
  ۵
  ۱,٠۱۷,۲۲۳ ۵۹,۱۳۲
 • سخزر سیمان‌ خزر ۱۳,٠۴۴ ۱۲,۶۶۴
  ۴.۹۷
  ۳,۶۵۵,۴٠۷ ۱۲,۴۲۶
 • سخوز سیمان خوزستان ۱٠,۶٠۷ ۱٠,۴۳۷
  ۵
  ۴,۲۸۱,۴٠٠ ۱٠,۱٠۲
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۳,۳۶۹ ۱۳,۳۹۷
  ۴.۷۷
  ۳,۷٠۱,۴۴۳ ۱۴,٠۳۸
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۹,۸۹۲ ۲۸,۹۴۲
  ۵
  ۶٠۷,۲۴۹ ۲۸,۴۶۹
 • سدور سیمان‌ دورود ۶,۴۶۹ ۶,۳۱۷
  ٠.۶۷
  ۶,۹۷۹,۱۲۷ ۶,۴۲۶
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۸٠٠ ۶,۷۴٠
  ۱.۷۳
  ۱۴,۱۳۱,۵۶۴ ۶,۹۲٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۱,٠٠٠ ۱۱,٠٠۷
  ۱.۶۸
  ۳,۴۱۹,۹۱۹ ۱۱,۱۸۸
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۲۳۷ ۷,۱۹۴
  ۴.۹۹
  ۲۷,۴۶۱,۵۹۹ ۶,۸۹۳
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۸,۵۱٠ ۸,۳۸۵
  ۲.۵۹
  ۳,۱۴۵,۹۸۲ ۸,۲۹۵
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۷۱,۵۴۴ ۷۱,۵۴۴
  ۵
  ۸٠۸,۴۴٠ ۶۸,۱۳۸
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۷,۹۷٠ ۷,۹۳۲
  ۴.۹۹
  ۶,۹۳۵,۴۵۵ ۷,۵۹۱
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۵,۸۶۸ ۱۵,۴۴۴
  ۵
  ۱,۶۱۴,۳۶۷ ۱۵,۱۱۳
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۹۲,۴۹۹ ۹۲,۴۱۴
  ٠.۳۹
  ۱۲۸,۷۹۹ ۹۲,۸۶٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱٠,۳۷۲ ۱٠,۱۶۸
  ۱.۷۷
  ۲۲,۷۵۷,۳۳۶ ۱٠,۱۹۲
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۵,۴۱۹ ۲۵,۱٠۷
  ۳.۲
  ۳,٠۲۱,۲۵٠ ۲۶,۲۶٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۳۳,۱۹۸ ۳۳,۱۳۸
  ٠.۸۱
  ۶۲۲,۷۶۴ ۳۳,۴۶۹
 • سکرد سیمان کردستان ۶,۴۲۲ ۶,۳۹۸
  ۴.۹۹
  ۸,۴٠۹,۷۴۲ ۶,۱۱۷
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۲,۷۷٠ ۱۲,۸۳۲
  ۱.۲۱
  ۲,۲٠۹,۸۲۷ ۱۲,۹۲۷
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۷,۵۹۴ ۷,۴۸۶
  ۱.٠۵
  ۳,۸۳۵,۲۴۱ ۷,۵۱۵
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۳۶٠
  ۳.۹۷
  ۵۲,۸۴۵,۳۹۸ ۱۷,۱۲٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴۷,۶۹۳ ۴۷,۳۵٠
  ٠.۵۱
  ۳۶۴,۲۳۳ ۴۷,۹۳۶
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۳,۱۳۴ ۱۲,۷۵۹
  ۳.۷۴
  ۱,۱۲۵,۴۸۱ ۱۲,۶۶۱
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۷,۵٠٠ ۱۷,۳۱۲
  ٠.۸۵
  ۲,۲۳٠,۶۷۴ ۱۷,۳۵۲
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۵,٠٠٠ ۴,۸۶۲
  ۲.۳۱
  ۵,۹۳۶,۲۵۱ ۴,۸۸۷
 • سیستم همکاران سیستم ۱۴,۹٠۲ ۱۴,۹۲۶
  ٠.۷۱
  ۱,۳۴۱,۸۲۳ ۱۵,٠٠۹
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۵۲٠ ۸,۵۱۵
  ٠.۳۲
  ۱,۴۶۴,۸۲۵ ۸,۵۴۷
 • سیمرغ سیمرغ ۲۱,۱٠٠ ۲٠,۵۲۹
  ۲.٠۸
  ۹,۳۴٠,۵۴۹ ۲٠,۶۷۱
 • شاراک پتروشیمی شازند ۱۳,۸۶۸ ۱۳,۶۹۴
  ۵
  ۱۵,۳۳۷,۴۱٠ ۱۳,۲٠۸
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۶۸,۱٠٠ ۶۷,۳٠۳
  ٠.۹۳
  ۶۴۵,۱۱۹ ۶۸,۷۳۷
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۴۸,۱۸٠ ۴۷,۵۶۷
  ۱.۶۴
  ۱,۹۵۷,۵۹۷ ۴۸,۹۸۲
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۱۴,۴٠٠ ۱۴,۴۳۸
  ۴.۹۴
  ۱۱,۳۱۶,۱۸۴ ۱۵,۱۴۹
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۴۳,٠٠۲ ۴٠,۸۷۲
  ۵
  ۹,۷۴۵,۲۷۹ ۴٠,۹۵۵
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۹,۲۸۹ ۹,۲۴۴
  ۱.۵۵
  ۳۶,٠۴۲,۱۲۶ ۹,۴۳۵
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۳۱,۵۸۴ ۳۱,۲۷۱
  ۵
  ۹,۴۳۷,٠۶۶ ۳٠,٠۸٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۲۳,۵۵۸ ۲۳,۲۲۶
  ۵
  ۳,۵۸۸,۷٠۳ ۲۲,۴۳۷
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۶,۲٠٠ ۱۶,٠۱۷
  ۲.۶۶
  ۳,۶۵۷,۶٠۲ ۱۵,۷۸٠
 • شپاکسا پاکسان‌ ۳۸,۱۹۹ ۳۷,۵۱٠
  ۱.۱۹
  ۱۴,٠۹۵,۵۵۱ ۳۸,۶۵۸
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۳۲,۷۱۵ ۳۲,٠۷۳
  ۵
  ۲,۲۸۸,٠۵۷ ۳۱,۱۵۸
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۳۷۸ ۵,۳۶۴
  ٠.۸۸
  ۸۱,۳۳۵,۶۱۶ ۵,۴۲۶
 • شتران پالایش نفت تهران ۶,۸۷٠ ۶,۸۶۷
  ۳.۵۲
  ۵۲,۲۴۷,۸۱۸ ۷,۱۲۱
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۸,۹۸٠ ۳۸,۱۴۱
  ۴.۱۸
  ۱,۲۷۱,۵۹۴ ۳۷,۴۱۵
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۵,۳۲۵ ۲۵,۲۳۹
  ٠.۸۴
  ۲,۵٠۴,۸۴۶ ۲۵,۱۱۴
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۴۸٠
  ۳.۳
  ۵,۴۱۷,۵۴۷ ۱۵,۲٠۱
 • شراز پالایش نفت شیراز ۴۸,۴۱۹ ۴۸,۳۶۵
  ٠.۵۴
  ۳۵۳,۲۲۸ ۴۸,۶۸۴
 • شرانل نفت ایرانول ۱۶,۲۱٠ ۱۶,۱۹۵
  ۱.۱۲
  ۱,۵۳۲,٠۱۴ ۱۶,۳۹۴
 • شسپا نفت سپاهان ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۴۸۹
  ۴.۳۵
  ۸,۳۲٠,۲۸۶ ۱۲,۹۴۳
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۱۸,۶٠٠ ۱۱۹,۳۵۱
  ٠.۸۲
  ۱۱۲,۳۴۱ ۱۱۹,۵۸۳
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲۲,۶۳۸ ۲۱,۶۸٠
  ۵
  ۲۶۲,۲۲٠ ۲۱,۵۶٠
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۳۲,۴۸۱ ۳۱,۸۳۸
  ۵
  ۲,۳۲۶,٠۵۲ ۳٠,۹۳۵
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۲۹,۹۸٠ ۳٠,٠۴۹
  ۵
  ۴,٠۴۳,۹۴۹ ۳۱,۵۵۷
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۱۲,۴۴۴ ۱۱,۹۹۷
  ۴.۹۹
  ۱,٠۸۲,۸۳۴ ۱۱,۸۵۲
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱٠۲,۹۷٠ ۱٠٠,۹۱۳
  ۳.۱۹
  ۲٠۳,۶۲۵ ۹۹,۷۸۲
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۵٠,۵٠٠ ۵٠,۲۷۶
  ۳.۸۴
  ۲,٠۳۹,٠٠۵ ۵۲,۵۱۹
 • شکلر نیروکلر ۴۱,٠٠٠ ۳۹,۷۵٠
  ۱.۶۳
  ۲۵,۴۷۴,٠۶۷ ۴٠,۳۴۴
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱۱۴,۵٠٠ ۱۱۴,۵٠٠
  ۲.۴۲
  ۴,۳٠٠ ۱۱۱,۸٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۳۴,۴۹۸ ۳۳,۳٠۷
  ۳.۹۳
  ۸,۷۶۷,۹۴۱ ۳۳,۱۹۴
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۶,۲۶۵ ۶,۱۶۴
  ۴.۹۹
  ۶,۳۴۵,۲۶۶ ۵,۹۶۷
 • شلعاب لعابیران‌ ۴۵,۹۵۲ ۴۵,٠۳۴
  ۱٠.۲۵
  ۷,۹۲٠,۹۸۱ ۴۱,۶۸٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۲۱,۹٠٠ ۲۲,۱۸۱
  ۱.۵۵
  ۴۶۶,۲۲۸ ۲۲,۲۴۴
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۴۶,۹۷۳ ۴۶,۲۲۸
  ۵
  ۶,۶۳۶,۴۲۳ ۴۴,۷۳۷
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۲۲,۹۹۳ ۲۲,۷۷۹
  ۵
  ۲,۲۶۷,۱۹۵ ۲۱,۸۹۹
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۵,۱٠٠ ۱۵,٠۸۶
  ۳.۷۸
  ۲۶,٠٠۱,۲۵٠ ۱۵,۶۹۳
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۴۶,۲٠٠ ۴۵,۵۳۹
  ٠.۲۳
  ۱,۳٠۲,۸۷۴ ۴۶,٠۹۲
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۸,۴۳۴ ۱۷,۹۲۷
  ۵
  ۹,۷۹۶,۷۴۸ ۱۷,۵۵۷
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲٠,۶۱٠ ۲٠,۵۳۵
  ۵
  ۱۹,۶۸۸,٠۷۳ ۱۹,۶۲۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۴۳,۵٠۸ ۴۲,٠۵۸
  ۵
  ۳۷۲,٠۵۲ ۴۱,۴۳۷
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۴۲,۸۷۸ ۴۱,۵۹۶
  ۵
  ۴۹۲,۲۶٠ ۴٠,۸۳۷
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۷,۷۱۳ ۷,۴۴۹
  ۵
  ۱,۹۶۱,۸۴۴ ۷,۳۴۶
 • غپینو پارس‌ مینو ۴۳,۲۵۷ ۴۲,۷۵۱
  ۵
  ۱۴,۸۱۷,۵۶۷ ۴۱,۱۹۸
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۱,۱۲۴ ۴٠,۸۸۴
  ۳.۶۱
  ۳,۲۷۱,۱٠۸ ۴۲,۶۶۶
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۶۲,۱٠۵ ۶۱,۱٠۵
  ۲.۱۳
  ۳۳۳,۳۸۳ ۶٠,۸۱۲
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۲۹,۶٠۵ ۱۲۶,۶۴۷
  ۵
  ۹۷,۳٠۵ ۱۲۳,۴۳۴
 • غدیس پاکدیس ۵۸,۳۹۹ ۵۷,۹۷٠
  ۵
  ۵,۳٠۷,۶۲٠ ۵۵,۶۱۹
 • غسالم سالمین‌ ۱۳۲,۴۳۱ ۱۳۲,۶۷٠
  ۵
  ۵,۴۶۶,۱۸۵ ۱۳۹,۴٠۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱۷,٠۸۵ ۱۶,۷۳۸
  ۵
  ۱,۸۸۱,۴٠۶ ۱۶,۲۷۲
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۹۲,۱۲۵ ۹۱,۸۲۸
  ۵
  ۵۳۱,۲۵۸ ۸۷,۷۳۹
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۸۳,۸٠٠ ۸۲,۵۸۴
  ۵
  ۴۶۱,۸۷٠ ۷۹,۸۱٠
 • غشهد شهد ایران‌ ۴۸,۲۸۴ ۴۸,۲۷۵
  ۵
  ۵,۲۹۹,۸۲۶ ۴۵,۹۸۵
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۱۲,۷٠۹ ۱۲,۴۸۲
  ۵
  ۲,۷۴۳,۳۶٠ ۱۲,۱٠۴
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۶٠,۳۲۵ ۶٠,۳۲۵
  ۵
  ۹۴۲,۹۲۱ ۵۷,۴۵۳
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۹,۶٠٠ ۳۹,۶۳۴
  ٠.۲۲
  ۹,۹۳۶,۸۹۲ ۳۹,۵۱۴
 • غگز گز سکه ۶,۳۵٠ ۶,۳۵٠
  ۴.۷۳
  ۵٠,٠٠٠ ۶,٠۶۳
 • غگل گلوکوزان‌ ۶,۶۱۶ ۶,۶۴۱
  ۵
  ۲۵۴,٠۹۷,۵۹۳ ۶,۹۶۴
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۶۸,۷٠٠ ۶۵,۹۴۸
  ۴.۵۳
  ۲۳۱,۵۴۶ ۶۵,۷۲۱
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۷۹,۹۸۳ ۷۹,۸۹۷
  ۳.۵۷
  ۸٠۷,٠۴۲ ۸۲,۹۴۴
 • غمارگ مارگارین‌ ۱۶,۱۴۳ ۱۵,۴۵۱
  ۵
  ۳۲۴,۲۶۱ ۱۵,۳۷۵
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۹۶,۹٠٠ ۹۳,٠۳۵
  ۴.۹۷
  ۴۹۷,۳۵۱ ۹۲,۳۱۱
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۹,۴۹۲ ۱۸,۹۴۷
  ۱.۵۸
  ۸,۱۲٠,۳۹۵ ۱۹,۱۸۸
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱۲,۱۶٠ ۱۱,۶۹۲
  ۵
  ۸۴٠,۹٠۹ ۱۱,۵۸۱
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠٠٠
  ۲.٠۵
  ۲٠,٠٠٠ ۱۴,۶۹۹
 • غویتا ویتانا ۳۴,۱۵۸ ۳۳,۵۲۴
  ۵
  ۲,۸٠۹,۵۹٠ ۳۲,۵۳۲
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۲۲,۳۷۲ ۲۲,۲۷۵
  ۵
  ۷,۱۲۱,۴۷۴ ۲۱,۳٠۷
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۷,۱۹٠ ۷,۱۴۵
  ۲.۲۳
  ۵۲,۱۸۷,٠۲۵ ۷,٠۳۳
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸,۲۶٠ ۸,۲۶۱
  ٠.۵۱
  ۶,۳۸۷,۵۶۸ ۸,۳٠۲
 • فاسمین کالسیمین‌ ۲٠,۶٠۵ ۲٠,۹۹۵
  ۴.۳۵
  ۶,۶۳٠,۱۸۷ ۲۱,۵۴۳
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۵,۹۲۸ ۱۵,۲۸۹
  ۵
  ۵۵٠,۱۸۵ ۱۵,۱۷٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۱,٠۷۹ ۱٠,۸۸٠
  ٠.۳۷
  ۶,۱٠۲,۲۹۴ ۱۱,۱۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۶,۴۷٠ ۲۶,٠۴۴
  ۵
  ۴,٠۱۶,۳۵۸ ۲۵,۲۱٠
 • فپنتا سپنتا ۲۲٠,۲۱٠ ۲۱۴,۳٠۶
  ۵
  ۲۲۴,٠۹۱ ۲٠۹,۷۲۴
 • فجام جام‌دارو ۴۷,۱۳۴ ۴۷,۱۱۶
  ۵
  ۱,۳۱۹,۳۱۹ ۴۴,۸۹٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳۱,۲۴۵ ۳٠,۹۳۴
  ۲.۹۸
  ۷,۳۹۸,۵۸۷ ۳۲,۲٠۵
 • فخاس فولاد خراسان ۲۴,۴۵٠ ۲۵,٠۲۸
  ۲.۶۱
  ۴۵۶,۸۳۸ ۲۵,۱٠۴
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۲,۹۵۵ ۱۲,۸۷۸
  ۱.٠۸
  ۹,۷۳۵,۷۴۹ ۱۳,٠۹۷
 • فرابورس فرابورس ایران ۷۲,۳۵۴ ۷۲,۳۵۴
  ۵
  ۱,۶۷۲,۹۲۴ ۶۸,۹٠۹
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۹,۱۴٠ ۱۹,٠٠۲
  ٠.۱۱
  ۳,۶۸۹,۳٠۶ ۱۹,۱۱۹
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۹,۵٠۵ ۱۹,۱٠۴
  ۲.۹۹
  ۴,۲۲۷,۷۱۷ ۱۸,۹۳۸
 • فروی ذوب روی اصفهان ۳۹,۵۵٠ ۳۹,۷۱٠
  ۴.۶۳
  ۱۶,۱۱۵,٠۱۷ ۴۱,۴۶۸
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۶,۶۴٠ ۱۶,۶۴٠
  ۵
  ۳,۸۸۸,۶۶۲ ۱۵,۸۴۸
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۲۵,۷۹۱ ۲۵,۴۴۸
  ۵
  ۲۱,۶۴۸,۷۴۷ ۲۴,۵۶۳
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲۳,۵٠۲ ۲۳,۴۱۸
  ۳.۹۳
  ۵,۶۳۵,۱۴۸ ۲۴,۴۶۳
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۴۸,۲۸۵ ۴۶,۷۹۸
  ۴.۱۷
  ۲,۶۷۶,۹۵۳ ۴۶,۳۵۳
 • فلامی لامیران‌ ۷۹,٠٠٠ ۷۸,۸۸٠
  ٠.۹۷
  ۱۷۹,۷۳۷ ۷۸,۲۴۱
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۵,۱۵۸ ۲۵,۱۵۴
  ۵
  ۹,۷۶۳,۲۷٠ ۲۳,۹۶٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۹,۲۵۷ ۹,۲۵۷
  ۲.۸۶
  ۵٠,٠٠٠ ۹,٠٠٠
 • فمراد آلومراد ۶۵,۵۶٠ ۶۴,۵۹۶
  ٠.۱۴
  ۴۸۵,۷۱۷ ۶۵,۶۵٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۷,٠۵۲ ۷,٠۳۵
  ٠.۶۵
  ۵۲,۳۴۹,۱۳۱ ۷,٠۹۸
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۱۴,۲٠٠ ۱۳,۸۴۷
  ۵
  ۱,۸۴٠,۹۳۲ ۱۳,۵۲۴
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۵۲,۵٠٠ ۵۲,۲۸۵
  ٠.۵۶
  ۱۳۱,۹۹۹ ۵۲,۲۱٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۴۹۱ ۴,۴۸۱
  ٠.٠۲
  ۱٠۵,۶۴۲,٠۵۶ ۴,۴۹٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱۱,۱٠٠ ۱۱,٠۳۷
  ٠.٠۳
  ۳,٠۵۸,۴۵۲ ۱۱,۱٠۳
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۲۵,۱۲۹ ۲۴,۹۵۸
  ۵
  ۲,٠۵۱,۸۹٠ ۲۳,۹۳۳
 • قاسم قاسم ایران ۶۳,۶۵۸ ۶۱,۶۳۶
  ۵
  ۵,۲۷۵,۶۴۶ ۶٠,۶۲۷
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۵۷,۳۹۴ ۵۸,۲۹۹
  ۱.۷۴
  ۵۱,۲۴۳ ۵۸,۴٠۸
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۴۷,۴۵٠ ۴۶,۶۸۷
  ۵
  ۳,٠۸۸,٠٠۹ ۴۵,۱۹۱
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴۶,۳۴۷ ۴۶,۲۳۲
  ٠.۶۲
  ۴٠۴,٠۸۴ ۴۶,٠۶۳
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵٠,۸٠٠ ۵٠,۸٠٠
  ۵
  ۱,۸۴۶,۵۱۲ ۴۸,۳۸۱
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۴,۱۷۷ ۲۳,۵۴۳
  ۴.۹۵
  ۱,۵۳۸,۶۶۲ ۲۳,٠۳۷
 • قشکر شکرشاهرود ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۷٠۳
  ۳.۷۳
  ۲,۲۶۳,۶۷۵ ۲۷,۸۳۹
 • قشهد شهد ۲۱,۷٠٠ ۲۱,۳۵۱
  ۱.۶۲
  ۵۸٠,۹۴۲ ۲۱,۳۵۴
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۹,۸۸۸ ۲۹,۴۹۷
  ۱.٠۸
  ۵,۸۱۱,۹٠٠ ۳٠,۲۱۳
 • قصفها قنداصفهان‌ ۷۱,۷۵۵ ۶۹,۶٠۸
  ۵
  ۴۸۹,۴٠۹ ۶۸,۳۳۹
 • قلرست قند لرستان‌ ۲٠,۹٠٠ ۲٠,۷۷۴
  ٠.۱۳
  ۹۶۳,٠٠۴ ۲٠,۹۲۷
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۳,۵۱۵ ۳۳,۴۵۲
  ٠.۲۱
  ۳٠۸,۷۳٠ ۳۳,۵۸۶
 • قنیشا قند نیشابور ۱۹,۲۹۲ ۱۸,۶۹٠
  ۵
  ۹۷۲,۹۳۹ ۱۸,۳۷۴
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۳٠,٠۵۱ ۲۸,۹۷۱
  ۵
  ۴۳۷,۵۸۳ ۲۸,۶۲٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۳,۲۹۹ ۳۳,۱۲۸
  ۵
  ۱,۵۵٠,۸۳۵ ۳۱,۷۱۴
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۳۹,۶٠٠ ۳۹,٠۷۷
  ۵
  ۱,٠۳٠,۲۳۶ ۳۷,۷۱۵
 • کالا بورس کالای ایران ۷٠,۱۴۱ ۷٠,٠۴۵
  ۵
  ۶,۶۲۵,۱۳۹ ۶۶,۸٠۱
 • کاما باما ۳٠,۲۵۹ ۲۹,۴۳۷
  ۵
  ۸,۱۲۸,۸۳۲ ۲۸,۸۱۹
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۶,۵۴۹ ۶,۴۶۸
  ۱.۴۹
  ۱۲,۲۱۴,۱۱۶ ۶,۶۴۸
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۳۳,۱۵۵ ۳۳,۱۲۵
  ۴.۲۶
  ۷,۸٠۲,۹۸۳ ۳۴,۶۳۱
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۶۱,۲۸۱ ۵۹,۳۹۳
  ۱٠.۱۶
  ۶۶,۶۷۱ ۵۵,۶۲۹
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۵۱,۸۹٠ ۵۲,۵۲۹
  ۳.۵۲
  ۵۸۳,۸۶۳ ۵۳,۷۸۳
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۳٠,۵۶۹ ۲۹,۸۶۱
  ۵
  ۹٠۵,۷۱۴ ۲۹,۱۱۴
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۴۱,٠۴۱ ۳۹,۹۷۱
  ۵
  ۷۶۹,٠۴۲ ۳۹,٠۸۷
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱۶,۲٠٠ ۱۵,۹۹۴
  ٠.۴۵
  ۳,۱۵۱,۷۵۳ ۱۶,۲۷۳
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۷۱,۳۵۸ ۷٠,۷۷۴
  ۵
  ۱,۶۶۲,٠۳۱ ۶۷,۹۶٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۷,۳۷٠ ۷,۲۷۵
  ۲.۲۸
  ۱۴,۷۷٠,٠٠۶ ۷,۲٠۶
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۷۴۳
  ۳.۶۴
  ۱۸,۵۵۵,۴٠۵ ۱۴,۳۲۲
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۵٠,۷۹٠ ۴۹,۶۱۷
  ۴.۸
  ۶۷۷,۴۶۹ ۴۸,۴۶۵
 • کدما معدنی‌ دماوند ۹۶,۶۴۶ ۹۴,۵۷۱
  ۲.۱۹
  ۷۱,۶۱٠ ۹۴,۵۷۷
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۷,۹٠۶ ۱۷,۵۷۲
  ۵
  ۲۱,۳٠۸,۸۴۱ ۱۷,٠۵۴
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۶,٠۴۵ ۱۵,۷۴٠
  ۵
  ۴,۱۸۴,۷۴۴ ۱۵,۲۸۱
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷٠,۱۴۳ ۶۹,۵۳۸
  ۵
  ۱٠,۴۶۶,۵۳۵ ۶۶,۸٠۳
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱۸,٠۱۱ ۱۷,۹۷۹
  ۵
  ۱۱,۱۳۹,۶۵۲ ۱۷,۱۵۴
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲۳,۸۶٠ ۲۳,۷۶۵
  ۵
  ۲,۲٠۳,۵۸۱ ۲۲,۷۲۴
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۲۱,۷۳٠ ۲۱,۱۳۶
  ۲.۲۶
  ۱,۸۴۱,۴۱۱ ۲۱,۲۵٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۳۱,۳۹٠ ۳٠,٠٠۹
  ۲.۸۲
  ۱۷,۳۹۴,۴۱۶ ۳٠,۵۲۸
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۲۴,۹۶۸ ۱۲۴,۹۶۸
  ۵
  ۴۹٠,۵۷٠ ۱۱۹,٠۱۸
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲۵,۱۵٠ ۲۵,۱۳۸
  ۱.۷۴
  ۱,۸۸۱,٠٠۵ ۲۵,۵۹۵
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۷٠,٠۴۵ ۶۹,۸۸۲
  ۵
  ۹۲۷,۶۸۳ ۶۶,۷۱٠
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۳۴,۶۵۴ ۳۴,۲۶۲
  ۵
  ۱,۶٠۷,۴۱۸ ۳۳,٠٠۴
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱۴۶,٠۱۹ ۱۴۷,۱۳۳
  ۵
  ۲,۲۱٠,۷۹۴ ۱۵۳,۷٠۴
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۵۵,۳۹۴ ۵۳,۶۳۸
  ۵
  ۱,۵۶۴,۱۲۹ ۵۲,۷۵۷
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۵۹,٠٠٠ ۵۸,۸۵٠
  ۳.۲۲
  ۵,۵٠۷,۲۴۴ ۶٠,۹۶۴
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۱٠,۱۶٠ ۱٠,۱۱٠
  ۱.٠۵
  ۱۴,۲۹۹,۶۴۵ ۱٠,٠۵۴
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۳۱,۹۵۱ ۳۱,۳٠۷
  ۱.۸۹
  ۱,۵۸۲,۶۶٠ ۳۱,۳۵۹
 • کلر کلر پارس ۸۶,۷۵٠ ۸۶,۸٠۱
  ۲.٠۶
  ۵,۹٠۹,۹۹۷ ۸۸,۵۷۲
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۴,۲٠٠ ۲۳,۵۷۲
  ۱.۲۳
  ۴,٠۱۵,۸٠۱ ۲۳,۹٠۶
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵٠,٠۲٠ ۴۹,۸۵۳
  ۵
  ۶,۴۵۸,۷۸۸ ۴۷,۶۳۹
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۳۴,۳٠۲ ۳۴,۳٠۱
  ۲.۷۹
  ۱,۴۲۴,۲۱۲ ۳۵,۲۸۶
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۵۳,٠۹۸ ۵۲,۳۹۲
  ۱.۶
  ۱,۱۶۳,۷۶٠ ۵۲,۲۶۴
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۶,٠۵٠ ۱۶,٠٠۶
  ٠.۶۱
  ۳,۳۳٠,۲۱۴ ۱۵,۹۵۳
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۲۴,٠۵۵ ۲۴,٠۹۷
  ٠.۵۵
  ۶,۲٠۵,۵۹۹ ۲۳,۹۲۴
 • کوثر بیمه کوثر ۱۷,۳۹۱ ۱۷,۵۱۶
  ۲.۲۶
  ۱,۶۵۸,۴۶۴ ۱۷,۷۹۴
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳۹,۷۶۹ ۳۹,۴۱۷
  ۵
  ۱۵,۱۸۱,۲۶۹ ۳۷,۸۷۶
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳۱,۸۵٠ ۳۱,۹۴۸
  ۳.۸
  ۱,۵۱۷,٠۵۳ ۳۳,۱٠۸
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۳۷,۷۹۶ ۳۷,۷۹۵
  ۵
  ۱,۴۶۸,۶۷۳ ۳۵,۹۹۷
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۴۵,۸۹۱ ۴۶,۲۸۵
  ۴.۸۸
  ۹۹۴,۵۷۳ ۴۸,۲۴۳
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۴,۵۳۷ ۴,۵۲۶
  ۵
  ۱۵,۱۹۴,٠۱۴ ۴,۳۲۱
 • لابسا آبسال‌ ۳۶,۲۵٠ ۳۵,۸۳۷
  ٠.۹۸
  ۱,۴۸۴,۷۶۷ ۳۶,۶٠۹
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۵,٠۸٠ ۴۵,٠۸٠
  ٠.٠۱
  ۳۱۶,۶۲۱ ۴۵,٠۷۷
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۶۸,۱۷۴ ۶۶,۱۴۹
  ۵
  ۲۹۹,۳۲۳ ۶۴,۹۲۸
 • لخزر پارس‌ خزر ۸۳,۸۱۶ ۸۱,۸۳۶
  ۵
  ۳۳٠,۴۱۶ ۷۹,۸۲۵
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۲,۷۹٠ ۲۲,۶٠۲
  ۳.۳۲
  ۲,۳۷۷,۱۶۶ ۲۳,۵۷۳
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵,۸۷٠ ۵,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۲۱,۱٠۶,٠۹۸ ۵,۵۹۱
 • ما بیمه ما ۷,٠۳۹ ۷,٠۳۹
  ۵
  ۸,۱۵۹,۱۸۴ ۶,۷٠۴
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۳۴,۹۱۴ ۳۴,۳۷۵
  ۵
  ۱۲,۴۴۳,۲۴۷ ۳۳,۲۵۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۶۱,٠٠٠ ۶٠,۷۲٠
  ٠.۲۳
  ۲۷۹,۹۷۱ ۶٠,۸۶۲
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۵,۷۹۱ ۱۵,۴۶۷
  ۴.۹۹
  ۱۲,٠۵۶,٠۷۷ ۱۵,٠۴٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۹,۵۸۱ ۱۹,۴۵۲
  ۵
  ۳,۷۴۱,۳۵۸ ۱۸,۶۴۹
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۷,۳۵٠ ۱۷,۲۳۲
  ۵
  ۲,۸٠۹,۴٠۱ ۱۶,۵۲۴
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۳۱,۶۹۹ ۳۱,۶۶۲
  ۵
  ۲,۲۵۶,۳۹۶ ۳٠,۱۹٠
 • ملت بیمه ملت ۸,۶۸۸ ۸,۵۶۴
  ۴.۹۹
  ۴,۴۹۷,۶۹۳ ۸,۲۷۵
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۶,۲۴٠ ۶,۱۶۱
  ٠.۳۲
  ۹,۵۳۵,٠۵۵ ۶,۲۲٠
 • میهن بیمه میهن ۳,۴۴۲ ۳,۳۴۸
  ۴.۹۷
  ۱۲,۱۷۵,٠٠۲ ۳,۲۷۹
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۵,۹٠۶ ۵,۹٠۶
  ۵
  ۱۱ ۵,۶۲۵
 • نطرین عطرین نخ قم ۶۲,۳۳۸ ۶٠,۸۲۱
  ۵
  ۴۳۱,۵۳۶ ۵۹,۳۷٠
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۵۵,۲۹۲ ۵۷,۱۴٠
  ٠.۲۵
  ۸٠,٠٠٠ ۵۵,۴۳۱
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۳۷,٠۹۹ ۳۷,۳٠۳
  ٠.۷۷
  ۱۸۷,۲۴۳ ۳۷,۳۸۷
 • نوری پتروشیمی نوری ۶٠,۸۳۱ ۶٠,۴۳۳
  ٠.۱۶
  ۴,۵۸۵,۲۵۶ ۶٠,۷۳۵
 • نوین بیمه نوین ۴,۲۸۱ ۴,۲۸۱
  ۴.۹۸
  ۱۸,٠۵۲,۴۲۲ ۴,٠۷۸
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱۲,۹۶۷ ۱۲,۹۶۷
  ۵
  ۱۳,۴۵۲,۳۳۶ ۱۲,۳۵٠
 • هجرت پخش هجرت ۴۱,۶۵٠ ۴۱,۸۲۲
  ۴.۶۱
  ۲,٠٠۴,۲۹۹ ۴۳,۶۶۳
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۲۸٠ ۵,۲۵۹
  ٠.۱۹
  ۶,۹۴۸,۵٠۶ ۵,۲۹٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۱,۸۹۸ ۲۱,۴۷۸
  ۲.۹۶
  ۱۴,۹۳۲,۷۵۸ ۲۱,۲۶۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۷,۱٠٠ ۷,٠۸٠
  ۲.۵
  ۹,۳۳۵,۷۷۲ ۷,۲۸۲
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۳۷,۹۸٠ ۳۶,۹۶۵
  ۵
  ۶۴۲,۹٠۲ ۳۶,۱۷۲
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۵,۳۴۴ ۵,۳۲۱
  ۴.۹۹
  ۱٠,۵۶۳,۸۳۴ ۵,٠۹٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۴,۸۷۳ ۱۴,۴٠۳
  ۵
  ۲۶,۲۶۵,۳٠۵ ۱۴,۱۶۵
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۱,۷۶۳ ۱۱,۴۸۵
  ۳.۳۹
  ۶,۱۶۷,۴۹۵ ۱۱,۳۷۷
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۲,۷٠٠ ۱۲,۸۴۴
  ۳.۳۳
  ۱۳,۵۶۶,۳۷۵ ۱۳,۱۳۷
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۹,۶٠۱ ۹,۶٠٠
  ۵
  ۲۱,۲۸۷,۸۴۳ ۹,۱۴۴
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸,۱٠٠ ۸,٠۵۴
  ٠.۶
  ۱۴,۳۱۶,۹۹٠ ۸,٠۵۲
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۹,۷۱۲ ۹,۷۱۲
  ۴.۹۹
  ۱٠,٠۶٠,۶۷۱ ۹,۲۵٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۸۷٠ ۸۵۶
  ۱.۲۸
  ۶۷۲,۹۱۷,۷۷۸ ۸۵۹
 • وبملت بانک ملت ۹,۸۷٠ ۹,۷۴۱
  ٠.۶۵
  ۱۱۲,۸۲۲,۱۱۴ ۹,۸٠۶
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۶,۱۹٠ ۶,۲۱۱
  ٠.۴۳
  ۲,۱۹۲,۵۹۶ ۶,۲۱۷
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۵,۶۱۵ ۵,۶٠۷
  ۴.۹۹
  ۱۶,۷۳۴,۲۶۴ ۵,۳۴۸
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۴,۹۹۵ ۴,۹۴۱
  ۲.۶۷
  ۱٠,۲۸۴,۵۷۲ ۵,۱۳۲
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۶,۲۷۷ ۶,۳۲۱
  ۵.۶۲
  ۱۵٠,۶۵۳,۲۳۴ ۵,۹۴۳
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۴,۲۵۹ ۴,۱۶۲
  ۲.۹۲
  ۶۳,۳۷۲,۸۴۹ ۴,۱۳۸
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۲,۳۳۴ ۱۱,۷۴۸
  ۴.۸
  ۲۲,۴۳۲,۴۳۲ ۱۱,۷۶۹
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۹۱,۹۴۹ ۸۸,۸۲۸
  ۴.۷۶
  ۲۷۳,۴۸٠ ۸۷,۷۷۳
 • وپست پست بانک ایران ۸,۴۲۴ ۸,۲۶۵
  ۵
  ۱٠,۱۳۹,۴۶۶ ۸,٠۲۳
 • وتجارت بانک تجارت ۸۶۹ ۸۵۷
  ۴.۹۵
  ۲,۱۱۷,۴۸۸,۳۳۵ ۸۲۸
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۶۹۹ ۵,۶٠۸
  ٠.۸۴
  ۱۴,۹۸۸,۳۸۱ ۵,۷۴۷
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۳۹۶ ۵,۳٠٠
  ۳.۸۹
  ۹,۷۲۷,۱۱۷ ۵,۱۹۴
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۱۷,۷۸۱ ۱۷,۴۵۳
  ۳.۱۹
  ۱,۴۸۲,۲۹۵ ۱۷,۲۳۱
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۷,۵۵٠ ۷,۳۳۲
  ۴.۹۸
  ۷,۴۹۳,۷۹۶ ۷,۱۹۲
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۹,۳۹۲ ۹,۲۱۶
  ۵
  ۲۱,۲۸۳,۵۷۶ ۸,۹۴۵
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۵,۸۵۴ ۵,۷۹۳
  ۴.۹۹
  ۲۱۳,۶۷٠,۳۱۴ ۵,۵۷۶
 • وخاور بانک خاورمیانه ۸,٠۷٠ ۸,٠۶۹
  ۵
  ۲۴,٠۴۹,۲۳۵ ۷,۶۸۶
 • ودی بیمه دی ۹,۷۳٠ ۹,۵۷۱
  ۲.۳۹
  ۹,۴۹٠,۹٠۴ ۹,۵٠۳
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۳,۴۲٠ ۳,۳۵۸
  ٠.۷
  ۳۶,۵٠۴,۹۸۲ ۳,۴۴۴
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۳,۲۷۹ ۳,۲۲۹
  ۵
  ۶۱,۳۲۸,۶۵٠ ۳,۱۲۳
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۲۳,۷۷۸ ۲۳,۳۵۳
  ۳.۵۸
  ۸,۱۸۴,۱۶۷ ۲۲,۹۵۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۷,۴۳۴ ۷,۴۱۶
  ۵
  ۲۶,۲۲۸,٠۲۵ ۷,٠۸٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,۳۷۴ ۵,۳۷۴
  ۴.۹۸
  ۱۴,۴۴۱,۷۲۱ ۵,۱۱۹
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۳,۱۴۶ ۳,٠۹۸
  ٠.۳۵
  ۲۶,۳۹۵,۳۱۶ ۳,۱۳۵
 • وسینا بانک سینا ۵,۶۲۹ ۵,۵۲۳
  ۲.۴
  ۳۱,۱۸۶,۱۴٠ ۵,۴۹۷
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۶,۲۹۹ ۶,۳٠۲
  ۳.۹۵
  ۱۳,۴۲۹,۷۷٠ ۶,۵۵۸
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۶,۱۸٠ ۶,۱۹٠
  ۲.۷۳
  ۱۴,۷۸۴,۳۵۳ ۶,٠۱۶
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۶,۸۷۲ ۶,۷۴۳
  ۵
  ۷۹,۸۴۹,۶۷۶ ۶,۵۴۵
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۴,۸۵٠ ۴,۷۷۸
  ۲.۲۶
  ۳۷,۸۱۱,۱۱۸ ۴,۷۴۳
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۶,٠۷۱ ۵,۸۲۱
  ۵
  ۱,۲۲۷,۸۸۵ ۵,۷۸۲
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۹,۷۳٠ ۹,۷۴۸
  ۴.۳
  ۱۴,۷۳۶,۶۴۶ ۱٠,۱۶۷
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۶,۲۶۴ ۶,۲۵۱
  ۲.۶۷
  ۸,۳۳۱,۶٠٠ ۶,۴۳۶
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۴,۵۵۸ ۴,۴۲۴
  ۱.۹۵
  ۱۱۲,۹۸۸,۵۱٠ ۴,۴۷۱
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۷,۵۱۱ ۷,۴۸۱
  ۴.۹۹
  ۱۴,۵۹۹,۳۱۸ ۷,۱۵۴
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۵,۶۸٠ ۵,۴۷۷
  ۴.۶۶
  ۲۸,۹۵۷,۸۶۵ ۵,۴۲۷
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۶,۳۶۱ ۶,۴۱۳
  ۳.۴۹
  ۵,۲۶۷,۵۵۹ ۶,۵۹۱
 • ولملت واسپاری ملت ۶,۱۲۵ ۵,۹۸۲
  ۲.۹۱
  ۲,۲٠۳,۵۹۲ ۵,۹۵۲
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۲۶,۹٠٠ ۲۸,۲۶۹
  ۱.۹۵
  ۴۳,۸۴۵,۵۷۸ ۲۷,۴۳۵
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۶,۵۷۶ ۶,۵۷۲
  ۵
  ۲٠۴,۷۷۸,۹۲۳ ۶,۲۶۳
 • ومعلم بیمه معلم ۶,۹۷۷ ۶,۸۹۲
  ۵
  ۶,۳۷۷,۷۹۹ ۶,۶۴۵
 • وملل اعتباری ملل ۹,۶۴۵ ۹,۴۵۷
  ۵
  ۵٠,۲۹۵,۱۳۵ ۹,۱۸۶
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۹۲,۴۳۷ ۸۹,۸۳۶
  ۵
  ۲۷۷,۷۶٠ ۸۸,٠۳۶
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱٠,۹۵۷ ۱۱,٠۳٠
  ۴.۹۹
  ۷۶,۵۴۵,۷۱۸ ۱۱,۵۳۳
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۹,۶۴۳ ۹,۶۲۲
  ۵
  ۵,۳۶۴,۲۶۸ ۹,۱۸۴
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۵,٠۴۳ ۴,۹۹٠
  ۵
  ۱۳۹,۴۶۱,۱۷۶ ۴,۸٠۳
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۴,٠٠۵ ۴,۱٠۱
  ٠.۳۵
  ۱۳۹,٠۵۹,۵۲۶ ۴,٠۱۹
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱۲,۴۴۸ ۱۱,۹۳۶
  ۴.۹۹
  ۵۸۷,۹۳۱ ۱۱,۸۵۶
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱۴,۱۵۹ ۱۴,٠۶۸
  ۵
  ۸,۷۱۴,۸۱۱ ۱۳,۴۸۵