شاخص کل : ۲۶۹,۹۸۵
تغییرات: ۱.۴۵ % ، ۳,۸۵۸
حجم معاملات : ۴,۹۵۱,۴۱۹,۷۵٠
ارزش معاملات : ۱۳,۱٠۵,۵۲۶,۳۲۵,۴۷۲
تعداد سهم معاملاتی : ۴۴۸
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲,٠٠۷ ۲,٠۲۶
  ٠.۲
  ۳,۶۵۷,۸۹۴ ۲,٠٠۳
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۴,۷۷۵ ۱۴,۵۷۷
  ۵
  ۲,٠۴۹,۹۹۸ ۱۴,٠۷۲
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۴,۸۹۸ ۱۴,۶۶۹
  ۱.۹۸
  ۳,۹۹۷,۶۴۱ ۱۴,۶٠۹
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۲,۳۹۲ ۲,۴۳٠
  ۲.۶۲
  ۳۸۷,۵۷۱ ۲,۳۳۱
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۲,۹۵۳ ۲,۹۵۶
  ۲.٠۷
  ۲,۶۴۳,۹۲٠ ۲,۸۹۳
 • اخابر مخابرات ایران ۴,۱۶۸ ۴,۱۱۹
  ۴.۹۹
  ۵۶,۲۲۲,۶۳۱ ۳,۹۷٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۵,۹۴۴ ۵,۹۵۵
  ٠.۹۷
  ۲,٠۶۸,۴۴۴ ۶,٠٠۲
 • آسیا بیمه آسیا ۳,۹۸۳ ۳,۹۷۴
  ۴.۹۸
  ۳,۲۵۴,۹۷۲ ۳,۷۹۴
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۶,٠۱۳ ۵,۹۹۳
  ۱٠.۲۳
  ۷,۴۳۷,٠٠۱ ۵,۴۵۵
 • افرا افرانت ۸,۵۸٠ ۸,۵۷۲
  ۴.۹۹
  ۱,۱۷۴,۱۱۶ ۸,۱۷۲
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۸,۷۸٠ ۵۷,۷۴۳
  ۳.۵۹
  ۱,٠۲۳,۹۷۳ ۵۶,۷۴۵
 • البرز بیمه البرز ۲,۳۵۲ ۲,۳۵۲
  ۵
  ۴۳,۴۴٠,۱٠۹ ۲,۲۴٠
 • امید تامین سرمایه امید ۱,۸۲۲ ۱,۸۲۱
  ٠.۱۱
  ۳,۳۲۵,۳۸۲ ۱,۸۲٠
 • اوان مبین وان کیش ۲۶,۷۲٠ ۲۶,۷۲۲
  ۴.۱۷
  ۵۸۶,٠۴۸ ۲۵,۶۵۱
 • باران بیمه زندگی باران۵٠%تادیه ۵٠٠ ۵٠٠
  ٠
  ۴۶۷,۲۵۳,۵۸٠ ۵٠٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۶٠٠ ۶٠٠
  ٠.۵
  ۱۲۷,۶۳۷,۲٠۹ ۵۹۷
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۱,۷۷٠ ۱,۷۷٠
  ٠.۲۸
  ۶۶۵,٠۵۲,۴۲۴ ۱,۷۶۵
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۱٠,۷٠۴ ۱٠,۶۱۶
  ۱.۲۸
  ۱,۹۷۴,۲۴۲ ۱٠,۵۶۹
 • بالبر کابل‌ البرز ۸,۶۲۱ ۸,۶۵۷
  ۴.۹۹
  ۴,۸۱۲,۹۶۷ ۹,٠۷۴
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶,۵۳٠ ۶,۶۲۷
  ۲.۹۶
  ۱,۹٠۴,۳۸۶ ۶,۳۴۲
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۸,۱۹۹ ۸,۱۹۸
  ٠.۲۲
  ۱۵,۸۱۶,۷۶٠ ۸,۱۸۱
 • برکت گروه دارویی برکت ۲,۹۷۷ ۲,۹۳۲
  ۴.۹۳
  ۱٠,٠۲۵,۳۵۸ ۲,۸۳۷
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۱۵۷ ۵,۱۷۸
  ٠.٠۸
  ۶,۸۴۲,۹۲۴ ۵,۱۶۱
 • بساما بیمه سامان ۵,۶۲٠ ۵,۷۵٠
  ۲.٠۳
  ۷,۶۷۹,٠۵۲ ۵,۵٠۸
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۱۳,۴۹۷ ۱۲,۹۲۶
  ۴.۹۹
  ۴۴,۱۸۵ ۱۲,۸۵۵
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲٠,٠۲۴ ۲٠,۴۳۸
  ٠.۸۱
  ۹۴۶,۳۸۵ ۲٠,۱۸۷
 • بفجر پتروشیمی فجر ۱٠,٠۲۷ ۱٠,۱۵۶
  ۵.۶
  ۹,۴۲۵,۴۸۳ ۹,۴۹۵
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۶,۸۸٠ ۲۷,۷٠٠
  ۲.۳۱
  ۹۴۷,٠۷۹ ۲۷,۵۱۵
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۹,۵۲٠ ۹,۵٠۹
  ۱.۷۳
  ۲,۳۴۴,۷۴۶ ۹,۳۵۸
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱۱,۴۷٠ ۱۱,۷٠۵
  ٠.۹۹
  ۸,٠۵۳,۷۷۹ ۱۱,۳۵۸
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۳۹,۵۴۲ ۴٠,۱۲٠
  ٠.٠۱
  ۳۲۷,۶۵۳ ۳۹,۵۴۶
 • بموتو موتوژن‌ ۱۸,۲۸۸ ۱۸,۱۷۷
  ۱.۸۴
  ۱,٠۹۴,۶۴۷ ۱۷,۹۵۸
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۳,۹۱۵ ۱۳,۶٠۵
  ۵
  ۱٠۶,۳۶۴ ۱۳,۲۵۳
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۱۱,۲۴۸ ۱۱,۱۸۷
  ۴.۹۸
  ۶,۲۱۷,۳۵۵ ۱٠,۷۱۴
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۳,٠۵٠ ۱۳,۲۴۳
  ۱.۹۴
  ۳,٠۶۱,۶۲٠ ۱۳,۳٠۸
 • پارس پتروشیمی پارس ۳۹,۳۵۱ ۳۹,۱۷۶
  ٠.۲۵
  ۱,۱۸۶,۴۵٠ ۳۹,۴۴۸
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۵,۶۸۲ ۵,۶٠۹
  ۲.۱۲
  ۷,۷۸۸,۵۲۱ ۵,۵۶۴
 • پارسیان بیمه پارسیان ۲,۶۱۸ ۲,۶٠۴
  ۴.۹۷
  ۱۸,٠۱۴,۳۴٠ ۲,۴۹۴
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۸,۴٠٠ ۸,۴۵۱
  ۲.۶۴
  ۴,۹۲۱,۳۹۳ ۸,۶۲۸
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۵۶,۷۷٠ ۵۶,۲۲۸
  ۱.۳۱
  ۵۹,۸۲٠ ۵۶,٠۳۶
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۵,٠٠٠ ۱۶,۱۶۱
  ۳.۸۹
  ۱,۹۳۹,۹۱۴ ۱۵,۶٠۷
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,۵۶٠ ۲,۵۶۱
  ۱.۹۲
  ۴۳,۳۹۳,۲۸۶ ۲,۶۱٠
 • پخش پخش البرز ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۸٠۸
  ٠.۶۵
  ۲,۵۳۶,۶۱۴ ۱۲,۸۸۴
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۸,۵۴٠ ۳۸,۳۵۲
  ٠.۶۵
  ۹۲۳,۴۹۱ ۳۸,۲۹٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۸,۲۵٠ ۱۷,۹۷٠
  ۲.۸۵
  ۱,۵۴٠,۶۱۳ ۱۷,۷۴۴
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۹۳۷ ۲,۹۳٠
  ۴.۹۷
  ۱۸,۹۴۸,۱۷۷ ۲,۷۹۸
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۷,۴۸۵ ۷,۵۵۴
  ٠.۴۴
  ۲,۶۶۶,۶۴۴ ۷,۵۱۸
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۶,۱۴۸ ۶,٠۹۶
  ۴.۹۹
  ۲,۹۷۹,۵۱۹ ۵,۸۵۶
 • پکویر کویر تایر ۶,۹۱٠ ۶,۸۷۴
  ۴.۹۴
  ۲,۷۳۱,۹۶۲ ۶,۵۸۵
 • پلاسک پلاسکوکار ۲,۳۶۸ ۲,۳۹۳
  ۳.۳۲
  ۸,۴۴۴,۲۵۶ ۲,۲۹۲
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱٠,۱۵۷ ۱٠,۱۵۷
  ۴.۹۹
  ۱,۳۴۴,۹۶۳ ۹,۶۷۴
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲,۹۷۵ ۲,۹۵۴
  ۲.۵۹
  ۶٠,۴۷۵,۶٠٠ ۲,۹٠٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۲,۸۴٠ ۲,۸۱٠
  ۲.۳۱
  ۷٠,۳٠۵,۹۹۹ ۲,۷۷۶
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,٠٠٠ ۱٠,۹۳۴
  ۲
  ۳,۳۶۶,۶۳۵ ۱٠,۷۸۴
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۳,۸۵۱ ۳,۸۴۷
  ۴.۹۹
  ۱۴,٠۹٠,۱۱٠ ۳,۶۶۸
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۷,۴۵۱ ۷,۳۶۱
  ۱.۲۷
  ۱,۷٠۶,۸۱۸ ۷,۵۴۷
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱٠,۵۹۳ ۱٠,۵۹۳
  ٠.۹۹
  ۸۵۵,۱۹۹ ۱٠,۶۹۹
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۱۴,۲۳۶ ۱۴,۱۹۲
  ۴.۹۹
  ۸۵۸,۶۴۸ ۱۳,۵۵۹
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۲,۷۱٠ ۲,۶۹۵
  ۵
  ۶,۹٠۲,٠۶۹ ۲,۵۸۱
 • تکنو تکنوتار ۵,٠۵٠ ۵,۱۸۲
  ۲.٠۶
  ۳,۷۴۱,۹۷۳ ۴,۹۴۸
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۱٠,۶٠۱ ۱٠,۶۴۶
  ٠.۲۵
  ۱,۱۵۳,۹۳۴ ۱٠,۶۲۸
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۶,۴۳٠ ۶,۱۹۱
  ۲.۱
  ۸,۹۳۶,۵٠۷ ۶,۲۹۸
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۸۷۱ ۲,۸۷٠
  ۴.۹۷
  ۲۳,۶۵۶,۱۴۳ ۲,۷۳۵
 • توریل توکاریل ۷,۵۷٠ ۷,۵۶۶
  ۴.۹۹
  ۵,۸۷۴,۷۹۲ ۷,۲۱٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۵,۶٠٠ ۱۵,۴۵۲
  ۲.۶۵
  ۲,٠۲۸,۱۴۱ ۱۵,۱۹۸
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵,٠۷۱ ۵,٠۶۹
  ۳.٠۹
  ۲,٠٠۲,۶۹۳ ۴,۹۱۹
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۱,۹۷٠ ۱,۹۸۱
  ۸.۳۶
  ۲۸,۷۶۶,۶۳۲ ۱,۸۱۸
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۴,۱۷۵ ۴,۲٠۹
  ۲.۲
  ۳,۳۶۶,۹٠۴ ۴,٠۸۵
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۹,۴۴٠ ۹,۴۷۴
  ۲.۸۱
  ۲,۵۸٠,۴۱۸ ۹,۱۸۲
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۵,۴۲۶ ۵,۴٠۴
  ٠
  ۲,۴٠۲,۲۲٠ ۵,۴۲۶
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۱۸٠ ۳,۲۴۶
  ۱.۳۶
  ۵,۲۶۳,۹۱۷ ۳,۲۲۴
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۱۲۵ ۲,۱۱۶
  ۴.۹۴
  ۲۷,۹۸۶,۱۵۶ ۲,٠۲۵
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۲,۷۷٠ ۲,۷۵۲
  ۴.۹۶
  ۸,٠۵۱,۲۳۱ ۲,۶۳۹
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,۱۵۴ ۲,۱۵۴
  ۴.۹۷
  ۳۳,۱۱٠,۸۹۵ ۲,٠۵۲
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,٠۸٠ ۲,٠۸۹
  ۳.٠۳
  ۱۲,۷۹۷,٠۵٠ ۲,۱۴۵
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۳,۵۳٠ ۳,۵۶۱
  ۳.٠۴
  ۵,۸٠۷,۹۹۵ ۳,۴۲۶
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۲,٠٠٠ ۲,٠۶۷
  ٠.۲۵
  ۱۱,۳۱۵,۹۲۷ ۱,۹۹۵
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲,۶۵٠ ۲,۶۵٠
  ۲.۴۷
  ۱٠,۴۳۳,۲٠۴ ۲,۵۸۶
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۷۶٠ ۱,۷۴٠
  ۳.۲۳
  ۳۴,۸۹۸,۳۴۹ ۱,۷٠۵
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱,۸۹۳ ۱,۸۹۳
  ۴.۹۹
  ۲۸,۸۴۵,۶۶۶ ۱,۸٠۳
 • جم پتروشیمی جم ۱۱,۵٠۳ ۱۱,۵٠۳
  ۲.۴۴
  ۳,۴٠۱,۸۶۵ ۱۱,۲۲۹
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۲۸,٠۱۱ ۲۷,۸۲۵
  ۲.۲۲
  ۴,٠۷۲,۱۵۴ ۲۷,۴٠۳
 • چافست افست‌ ۱۱,۴۳۴ ۱۱,٠۸۱
  ۵
  ۳,۸۵٠,۵۸۱ ۱٠,۸۹٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۹,۷۲۱ ۹,۷۱٠
  ٠.۵۳
  ۳,۷۵۸,۱۶۸ ۹,۷۷۳
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۳,۳۹۵ ۳,۴۳۳
  ٠.۱۵
  ۳,۸۷۸,٠۳۹ ۳,۴٠٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۶,۲۵۱ ۶,۳۴۱
  ۱.۳
  ۲۶,۱۱۵,۴۷۷ ۶,۱۷۱
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴۸,۳٠۲ ۴۸,۶۳۲
  ۳.۷۷
  ۹۵۹,۸۸۷ ۵٠,۱۹۴
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۹,۱۴۶ ۹,٠۵۶
  ۴.۳۲
  ۲,۳۵۳,۶۷۹ ۸,۷۶۷
 • حآسا آسیا سیر ارس ۴,۹۸۹ ۴,۹۸۱
  ۴.۹۹
  ۱۵,۱۹۶,۳۳۳ ۴,۷۵۲
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۱۴,۱۷۹ ۱۴,٠۹۴
  ۵
  ۸۴۳,۲۹٠ ۱۳,۵٠۴
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۴,۳۹۵ ۲۴,۲۸۹
  ۵
  ۱,۷۹۶,۲۹۳ ۲۳,۲۳۴
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۵,۷۲۹ ۱۵,۷۲۹
  ۵
  ۱,٠۲۶,۲۸۳ ۱۴,۹۸٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۵,۶۴٠ ۱۵,۶۴٠
  ۴.۹۹
  ۲۱۸,۲۵۹ ۱۴,۸۹۶
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۷,۹۴۱ ۱۷,۹۴۱
  ۵
  ۴۵۶,۴۱۵ ۱۷,٠۸۷
 • حریل ریل پردازسیر ۲,۸۶۱ ۲,۸۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۴,۱۳٠,۵۹۴ ۲,۷۲۵
 • حسیر ریل سیر کوثر ۴,۹۶۲ ۴,۹۶۲
  ۴.۹۹
  ۲۷,۳۹٠,۹۸۱ ۴,۷۲۶
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲۳,۶٠٠ ۲۳,۳٠۲
  ۴.۷
  ۲,۴٠۶,۶۷۹ ۲۲,۵۴٠
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۲,۳۸۹ ۲,۳۸۹
  ۴.۹۶
  ۱۱,۶۳۷,۷۵۶ ۲,۲۷۶
 • حفاری حفاری شمال ۴,۸٠۵ ۴,۷۸۲
  ۴.۹۸
  ۱۹,۷٠۴,۹۱۷ ۴,۵۷۷
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶,۶۱۴ ۶,۶۹۸
  ۲.۱۹
  ۲۱,۱٠۷,۳۱۲ ۶,۴۷۲
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳۷,۷۸۴,۷۹۷ ۱,٠٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۲٠٠ ۲,۱۹۲
  ۳.۳۸
  ۱۵,۳۳٠,۴۹۲ ۲,۱۲۸
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۴,۸٠٠ ۴,۸۹۵
  ٠.۱۵
  ۶,۴۱۴,۴۸۲ ۴,۸٠۷
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۸۵٠ ۱,۸۸۷
  ۲.۴۴
  ۴۳,٠۱۹,۶۱۶ ۱,۸٠۶
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۳۳۷ ۱,۳۵۹
  ٠.۳
  ۱۴٠,۷۷۴,۲۷۲ ۱,۳۴۱
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۴۳,۲٠۳ ۴۳,۱۴۸
  ۵
  ۴۴,۲۴۶ ۴۱,۱۴۶
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۶,۳۷۵ ۱۷,٠۶۹
  ۲.۳
  ۲,۳۲٠,۳۲٠ ۱۶,۷۶۱
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۹,۵۵۸ ۹,۵۵٠
  ۵
  ۲,۸۴۷,۶٠٠ ۹,۱٠۳
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۴,۵۸۸ ۴,۵۸۸
  ۴.۹۹
  ۱۴,۵۲۴,٠۵۵ ۴,۳۷٠
 • خچرخش چرخشگر ۳,۹۲٠ ۳,۹۷۱
  ٠.۱۸
  ۵,۶۷۸,۹۱۸ ۳,۹۲۷
 • خدیزل بهمن دیزل ۸,٠٠٠ ۸,۲٠۹
  ۳.۶۳
  ۳,۱۵۵,۷۳۷ ۸,۳٠۱
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۸,۲۹٠ ۱۷,۸۱۶
  ۴.۷۱
  ۷۶۴,٠۷۳ ۱۷,۴۶۷
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۵٠۶ ۱,۵٠۵
  ۴.۹۵
  ۱۹,۱۳٠,۳۵۳ ۱,۴۳۵
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۴,۷۴۸ ۴,۷۴۲
  ۵
  ۲,۱۱۴,۲۹۱ ۴,۵۲۲
 • خزامیا زامیاد ۱,۳۷۶ ۱,۳۶۹
  ۴.۹۶
  ۶۱,۳۳۵,۷۶۲ ۱,۳۱۱
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,٠۱۴ ۴,٠۱۴
  ۵
  ۲,۱۹۳,۱۷۹ ۳,۸۲۳
 • خساپا سایپا ۱,۶۱۲ ۱,۶۲۶
  ٠.۷۵
  ۱۱۵,۱۴۱,۳۲۲ ۱,۶٠٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۴,٠۹۹ ۴,٠۳۲
  ۳.۵۶
  ۹,۱۴۵,۲۴۸ ۳,۹۵۸
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۱,٠۵۴ ۱٠,۹۹۲
  ۵
  ۷۱۶,۵۶۴ ۱٠,۵۲۸
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۱۳۱ ۳,۱۲۹
  ۵
  ۲,۶۹۵,٠۸۲ ۲,۹۸۲
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۲۴٠ ۴,۲٠۱
  ٠.۲۶
  ۵,۴۴۴,۳٠۱ ۴,۲۲۹
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۶,۳٠۱ ۶,۴۵۹
  ۱.۲۲
  ۹,۸۲۸,۱۹۵ ۶,۲۲۵
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۳۸,۵۴۸ ۳۸,۴۶۵
  ۱.۸۳
  ۲۹۶,۳۳٠ ۳۷,۸۵۵
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۶,٠۵٠ ۶,۱۳۳
  ۲.۷۲
  ۳,۱۳۳,۴۹۶ ۵,۸۹٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۷,۶۱٠ ۷,۶۶۱
  ۲.٠۷
  ۴۸۴,٠۸۱ ۷,۴۵۶
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,٠۷۶ ۲,۱٠۴
  ۱.۵۲
  ۲۶,۴۴۴,۱۶۸ ۲,٠۴۵
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۶,۲۱٠ ۶,۱۷٠
  ۲.۴۱
  ۸,۹۱۶,٠۴۸ ۶,٠۶۴
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۶,۲۸۶ ۶,۲٠۴
  ۴.۹۹
  ۳,۵۹۹,۷۶۸ ۵,۹۸۷
 • خودرو ایران‌ خودرو ۶,۱۲۹ ۶,۱۷۲
  ۲.۶۸
  ۳۶,۷٠۶,۵۴۹ ۵,۹۶۹
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳,۲۹٠ ۳,۲۹٠
  ۴.۹۸
  ۹,۸۷۳,۴٠٠ ۳,۱۳۴
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۱۹,۲۸۳ ۱۹,۲۸۲
  ۵
  ۲۶۲,۵۷۸ ۱۸,۳۶۵
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۱۵,۵۳۵ ۱۵,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷۲۳,۵۴۸ ۱۴,۷۹۶
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۲,۹۸۹ ۱۲,۶۲۵
  ۵
  ۱۲۳,۴۹۸ ۱۲,۳۷۱
 • دالبر البرزدارو ۷,۸۴۹ ۷,۸۴۲
  ۴.۹۹
  ۶,۳۸۲,٠۶۱ ۷,۴۷۶
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۸,۹۲۲ ۸,۷۵۱
  ۴.۹۹
  ۱۹۷,۷۵۶ ۸,۴۹۸
 • دانا بیمه دانا ۶,۴۴۲ ۶,۴۴۱
  ۴.۹۹
  ۱۹,۵۸۹,۷۹٠ ۶,۱۳۶
 • داوه داروسازی آوه سینا ۵,۱۴٠ ۵,۱۸۴
  ۲.۱۱
  ۳,۷۸۱,۲۱۶ ۵,٠۳۴
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۵,۶۹۴ ۵,۶۸۱
  ۵
  ۵,۲۲۲,۹۵۲ ۵,۴۲۳
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۹,۳۹۴ ۲۹,۳۷۵
  ۵
  ۶٠۸,۵۹۸ ۲۷,۹۹۵
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۱۶,۹۳۵ ۱۶,۹۳۴
  ۵
  ۷٠٠,۶۳۷ ۱۶,۱۲۹
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۴,۲۸۲ ۴,۲۷۲
  ۴.۹۸
  ۲,۴۹۴,۲۳۲ ۴,٠۷۹
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۷,۴٠۸ ۷,۴۹۴
  ۱.۵۱
  ۴۶۹,٠۵۴ ۷,۲۹۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۷,۷۱۱ ۷,۶۸۷
  ۵
  ۵,۶۳۴,۴۶۲ ۷,۳۴۴
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۱۸,۳۵۷ ۱۸,۳۱۷
  ۵
  ۶۴۸,۹٠۱ ۱۷,۴۸۳
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۹,۵۸۶ ۹,۴۱۷
  ۴.۹۹
  ۵,۷۷۲,۵۲۹ ۹,۱۳٠
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۵,٠۱٠ ۴,۹۹۸
  ۴.۹۹
  ۷۲۲,۳۵۲ ۴,۷۷۲
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۴,۳٠۸ ۴,۲۶۲
  ۵
  ۱۷,۲۷۳,٠۱۴ ۴,۱٠۳
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۴,۵۸٠ ۴,۵۸۷
  ٠.٠۲
  ۲,۴۸۷,۷۹۱ ۴,۵۷۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۶,٠۹۱ ۶,٠۸۱
  ۵
  ۲,۵۶۱,۹۲۹ ۵,۸٠۱
 • دسبحان سبحان دارو ۷,۵۸۷ ۷,۵۳۲
  ۴.۹۸
  ۴,۵۲۲,۱۱۱ ۷,۲۲۷
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۶,۱٠۹ ۱۶,٠٠۸
  ٠.۷۲
  ۱۲۷,۸٠۸ ۱۵,۹۹۴
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۲,۶٠۱ ۱۲,۸۴۲
  ٠.۵۸
  ۱,۱۶۵,۹۲٠ ۱۲,۵۲۸
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۲,۵٠۹ ۳۲,۲۶۹
  ۵
  ۱,۱۵۳,۲۸۲ ۳٠,۹۶۱
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۱۹,۶۷۱ ۱۹,۶۶۱
  ۵
  ۳,۵۶۴,۵۹٠ ۱۸,۷۳۵
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۲,۶۱٠ ۱۲,۷٠۵
  ٠.۲
  ۳۷۴,٠۱۱ ۱۲,۵۸۵
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۱۴,۹٠٠ ۱۴,۹۵٠
  ۲.۹
  ۳,۳۲٠,۳۱۳ ۱۴,۴۸٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۵,۹۸٠ ۵,۸۸۳
  ۲.۹۱
  ۲,٠۵۳,۵٠۵ ۵,۸۱۱
 • دکیمی کیمیدارو ۸,۸۱٠ ۹,٠۳۸
  ٠.۶۹
  ۱,۲۳۲,۶۳۶ ۸,۸۷۱
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۲۸,۸۳٠ ۲۸,۸٠۵
  ۵
  ۴۴۱,٠۷۹ ۲۷,۴۵۸
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۵,۱۸۹ ۵,۱۵۱
  ۵
  ۳,۷۷۴,۷۹۵ ۴,۹۴۲
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۵۲,٠۵٠ ۵۲,۵۸۷
  ۴.۷۶
  ۳۴۹,۹۲٠ ۵۴,۶۴۹
 • دی بانک دی ۳,۳۳٠ ۳,۴۳۶
  ٠.۴۵
  ۷۷,۸۱۵,٠۴۴ ۳,۳۴۵
 • دیران ایران‌دارو ۶,۱۲٠ ۵,۹۹۲
  ۴.۹۲
  ۴,۸۴۶,۵۷۹ ۵,۸۳۳
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۶۲۸ ۱,۶۳۲
  ٠.۵۶
  ۱۹۳,۸۳۹,۸۱۳ ۱,۶۱۹
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۴,۳۹۳ ۱۴,۱۳۱
  ۵
  ۲,۲۹۶,۱۶٠ ۱۳,۷٠۸
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۷۵٠ ۳,۷۴۹
  ۲.۳۵
  ۱۴,۱۸۱,٠٠۷ ۳,۶۶۴
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۳,۷۱۳ ۱۳,۵۷٠
  ۵
  ۱,۷۲۹,۵۷۸ ۱۳,٠۶٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۹۴۷ ۴,٠۶۵
  ٠.۵۳
  ۱۷,۵۵۲,۳٠۷ ۳,۹۶۸
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۸,۲۴٠ ۸,۱۸٠
  ٠.۴۱
  ۱۵,۹٠۴,۲۳۱ ۸,۲٠۶
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۶,۲۳۹ ۱۶,۲۱۴
  ۵
  ۵,۸۷۱,۱۲۲ ۱۵,۴۶۶
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۶۱,۱٠٠ ۶٠,۹۴۹
  ٠.٠۵
  ۱,۷۲۹,۴٠٠ ۶۱,۱۳٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۷,۱۳۵ ۷,۱۱۸
  ۴.۹۹
  ۳,۲۲۹,۱۹۸ ۶,۷۹۶
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۷,۹۵۸ ۲۷,۹۵۸
  ۵
  ۳۸۷,۸۹۴ ۲۶,۶۲۷
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۷,٠۳۵ ۷,٠۳۵
  ۵
  ۱,۵۳۸,٠۲۷ ۶,۷٠٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱٠,۳۶۷ ۱٠,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۴,۹۶۱,٠۷۶ ۹,۸۷۴
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۲۷,۷۷۴ ۲۷,۷۲٠
  ۵
  ۴۹۹,۴٠۶ ۲۶,۴۵۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۸,۵۶٠ ۱۸,۸۳۱
  ۱.۱۸
  ۱,۸۶۶,۷٠۴ ۱۸,۷۸۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۶,۳۱۸ ۱۶,۵۳۱
  ۲.٠۲
  ۲,۸۳۵,٠۳۳ ۱۵,۹۹۵
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱٠,۷۱۲ ۱٠,۶۳۴
  ۵
  ۱,۹۶۹,۶۹۱ ۱٠,۲٠۲
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۱۶,۳۹٠ ۱۶,۳۵۵
  ۴.۸۱
  ۷۱٠,۲۱٠ ۱۵,۶۳۸
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۲,۷۸۷ ۱۲,۵۴۱
  ۴.۹۹
  ۱,۹۹۵,۹۶۱ ۱۲,۱۷۹
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۹,۸٠۱ ۹,۸٠٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۳۷,۱۳٠ ۹,۳۳۵
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۶,۱۹۲ ۱۶,٠۷۲
  ۵
  ۱,۸٠۳,۱۸۱ ۱۵,۴۲۱
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۳,۵۷۷ ۳,۵۷۱
  ۴.۹۹
  ۱٠,۲۶۹,۴۴۵ ۳,۴٠۷
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۶,۱۴۱ ۱۶,۱۲۹
  ۵
  ۱,۹۳۸,۵۲۷ ۱۵,۳۷۳
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۵,۴۱۱ ۵,۴٠۱
  ۴.۹۹
  ۴,۵۶۴,۶۱۸ ۵,۱۵۴
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۱۹,۳۴۵ ۱۹,۱۷۷
  ۵
  ۸۵٠,۷۸۱ ۱۸,۴۲۴
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۲,٠۶٠ ۱۱,۹۹۶
  ۳.٠۶
  ۱,۳۵۵,۳۳۶ ۱۱,۷٠۲
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۸۲۶ ۵,۷۵۷
  ۴.۹۹
  ۳,۸٠۶,۸۱۸ ۵,۵۴۹
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۸,۴۹۸ ۱۸,۴۹۶
  ۴.۹۹
  ۴۹۱,۲٠٠ ۱۷,۶۱۸
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۳,۳۳۵ ۱۳,۳۱۵
  ۲.۶۵
  ۱,۱۶۴,۱٠۲ ۱۲,۹۹۱
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲,٠۴۷ ۲,٠۳۶
  ۴.۹۷
  ۳,۶۸۸,۳۵۳ ۱,۹۵٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۸,۸۳۷ ۸,۸۱۵
  ۴.۹۹
  ۵,۶۸۹,۱۹۳ ۸,۴۱۷
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۲۱,۵۵۴ ۲۱,۵۴۹
  ۵
  ۳۱۳,۵۹۳ ۲٠,۵۲۸
 • سخزر سیمان‌ خزر ۴,۸۵۵ ۴,۸۴۷
  ۵
  ۷,۲۶٠,۸۴۷ ۴,۶۲۴
 • سخوز سیمان خوزستان ۵,٠٠۷ ۵,٠٠٠
  ۴.۹۹
  ۱۳,۴۳۲,۸٠۶ ۴,۷۶۹
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۶,٠۷۳ ۵,۸۴۹
  ۵
  ۱,۲٠۸,۷۵۸ ۵,۷۸۴
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۷,۷۶۸ ۷,۶۴۵
  ۴.۹۹
  ۳۱۴,۲۷۶ ۷,۳۹۹
 • سدور سیمان‌ دورود ۲,۵۳۷ ۲,۵۲۸
  ۴.۹۶
  ۸,۹۳۴,۳۵۷ ۲,۴۱۷
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۵,۱۲۶ ۵,٠۵۴
  ۵
  ۲٠,۶٠۹,۵۶٠ ۴,۸۸۲
 • سرود سیمان‌شاهرود ۳,۵۵۶ ۳,۵۱۵
  ۴.۹۶
  ۴,۹۷۸,۹۵۳ ۳,۳۸۸
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۲,٠۲۳ ۲,٠۲۲
  ۴.۹۸
  ۹,۷۸۸,۳۷۱ ۱,۹۲۷
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۳,٠۳۴ ۳,٠۳۴
  ۴.۹۸
  ۲,۷۳۳,۸۹۱ ۲,۸۹٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۱,۶۵۷ ۲۱,۶۵۷
  ۵
  ۲٠۵,۶۶۳ ۲٠,۶۲۶
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳,۲۲۵ ۳,۲۲٠
  ۴.۹۸
  ۲,۴۱٠,٠۱۵ ۳,٠۷۲
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۵,۲۳۸ ۵,۲۲۶
  ۴.۹۹
  ۱,۲۴۵,۶۵۶ ۴,۹۸۹
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱۸,۷۷۹ ۱۷,۸۹۹
  ۵
  ۱,۵٠٠ ۱۷,۸۸۵
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۴,٠۶۳ ۴,٠۴۲
  ۴.۹۹
  ۱۹,٠۸۶,٠۶۸ ۳,۸۷٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۱٠,٠۷۷ ۱٠,٠۶۷
  ۴.۹۹
  ۱,۱۴۶,۵۸۵ ۹,۵۹۸
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۱۸,۵٠٠ ۱۸,۷۲۸
  ٠.۳۱
  ۵۳۷,۵۱۱ ۱۸,۵۵۸
 • سکرد سیمان کردستان ۳,۱۲۷ ۳,۱۲۶
  ۴.۹۷
  ۱۷,۶۹۴,۸٠۵ ۲,۹۷۹
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۴,۹٠۸ ۴,۸۹۲
  ۴.۹۸
  ۲,۸۱۵,۴۱۱ ۴,۶۷۵
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۳,٠۵۲ ۳,٠۵۲
  ۴.۹۹
  ۶۸٠,۴۵۷ ۲,۹٠۷
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۷,۸۶٠ ۷,۹۲۶
  ٠.۷۸
  ۲۱,۵۶۵,٠۱۱ ۷,۷۹۹
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۵,۳۴۵ ۲۵,۳٠۳
  ٠.۳۸
  ۳۵۸,۹۸۸ ۲۵,۲۴۸
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۶,۳۸۷ ۶,۳۷۹
  ۵
  ۷۸۸,۶۵۷ ۶,٠۸۳
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۶,۳۳۵ ۶,۲۵٠
  ۴.۹۵
  ۱,۳٠۳,۱۵۳ ۶,٠۳۶
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲,۶۸٠ ۲,۷٠۵
  ۲.۷۲
  ۴,۸۷۹,۷۹۸ ۲,۶٠۹
 • سیستم همکاران سیستم ۷,۱۵۶ ۷,۱٠۸
  ۴.۹۹
  ۱,۷۶۵,۵۹۴ ۶,۸۱۶
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۷۳۹ ۸,۶۴۶
  ۵
  ۱,۶۸۹,٠۹۵ ۸,۳۲۳
 • سیمرغ سیمرغ ۱۱,۸۲۹ ۱۱,۸۵۶
  ٠.۴۹
  ۶,۹۵۸,۵۸۱ ۱۱,۷۷۱
 • شاراک پتروشیمی شازند ۷,۳۵٠ ۷,۳۷۱
  ۱.۴۵
  ۵,۹۴۶,۹۶۳ ۷,۴۵۸
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۳,۸۷۹ ۳۳,۶۳۹
  ٠.۹۴
  ۱۶۲,۲٠٠ ۳۳,۵۶۵
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۳۴,۹٠۱ ۳۴,۹۲۱
  ٠.۹۵
  ۱,۴۸۵,۱۸۵ ۳۴,۵۷۴
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۲۵,۸۹۶ ۲۵,۵۵۴
  ۳.۷۱
  ۱,۲۶۲,۲۲۷ ۲۴,۹۷٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۷,۱۱٠ ۱۷,۱۸۵
  ۱.۷۸
  ۲۷٠,۱۳۳ ۱۶,۸۱٠
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۵,۴٠٠ ۱۵,۴۱۷
  ۲.٠۵
  ۲,۱۴۷,۴٠۱ ۱۵,٠۹٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۱۸,۶۴۹ ۱۸,۶۱۴
  ۳.۳۹
  ۲,۳۸۱,٠۲۶ ۱۸,٠۳۸
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۹,۹۹۸ ۱٠,۱٠۸
  ۳.۲۷
  ۴,۱٠۳,۸۴۸ ۱٠,۳۳۶
 • شپاس نفت پاسارگاد ۸,۲۳۶ ۸,۲٠۷
  ٠.۳۵
  ۲,۶۶۵,۶۳٠ ۸,۲٠۷
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۱,۴۴۷ ۱۱,۳۱۶
  ۵
  ۳,۴۸۶,۳۸۶ ۱٠,۹٠۲
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۱,۹۹۴ ۲۲,٠۱۷
  ۲.۵۶
  ۲,۵۱۲,۸۴۸ ۲۱,۴۴۵
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۱۲,۱۹۵ ۱۲,۲٠۸
  ۴.٠۴
  ۳۳,۷۳۶,۳۳۱ ۱۱,۷۲۲
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۱٠۵ ۵,۱۲۴
  ۳.٠۱
  ۱۶,۲۷۳,۷۱۹ ۴,۹۵۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۹,۴۳۶ ۳۹,۴۳۳
  ۵
  ۱,۸۲٠,۷۴۲ ۳۷,۵۵۹
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۶۹,۵۵٠ ۶۹,۷۹۹
  ۴.۹۶
  ۱,۱۵۶,۹۱۳ ۷۳,۱۸۱
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۶,۲۴۳ ۶,۲۴۳
  ۴.۹۹
  ۲۵۵,٠۶۱ ۵,۹۴۶
 • شراز پالایش نفت شیراز ۳۹,۵٠٠ ۳۸,۸۸۹
  ۱.۵۴
  ۶۵۹,۹۸٠ ۳۸,۹٠۱
 • شرانل نفت ایرانول ۱۱,۷۱۱ ۱۱,۵۴۴
  ۱.۸
  ۱,۱۱۶,۷۲۵ ۱۱,۵٠۴
 • شسپا نفت سپاهان ۵۳,٠۵۳ ۵۳,٠٠۱
  ۵
  ۶,۴٠۳,۶۱۹ ۵٠,۵۲۷
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۱,٠۶۵ ۵٠,۷٠۱
  ۵
  ۱۱۶,۷۸۶ ۴۸,۶۳۴
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۸,۲٠٠ ۸,۱٠۴
  ٠.۱۸
  ۴,۳۹۷,۱٠۲ ۸,۱۸۵
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۷,۹۸۷ ۷,۹۷۳
  ۵
  ۱,٠۲۶,۳۹۹ ۷,۶٠۷
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۵,۸۷۵ ۵,۸۵۸
  ۴.۹۹
  ۲,۳٠۷,۶۵۸ ۵,۵۹۶
 • شفن پتروشیمی فناوران ۶۴,۵۱۳ ۶۴,۶۶٠
  ٠.۴۳
  ۱۸۲,۷۴۷ ۶۴,۲۳۴
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۲۲,۵۵۳ ۲۲,۶۴۱
  ۳.۱۱
  ۲,٠۵۵,۸۴۹ ۲۳,۲۷۸
 • شکلر نیروکلر ۱۵,۴۱۸ ۱۵,۴۱۷
  ۵
  ۳,۶۴۱,۹۹۵ ۱۴,۶۸۴
 • شگل گلتاش‌ ۱۴,۶۹۶ ۱۴,۶۸۱
  ۴.۹۹
  ۲,۱۱۴,۷٠۲ ۱۳,۹۹۷
 • شلعاب لعابیران‌ ۶,۹۴۲ ۶,۹۷۸
  ۳.۵۵
  ۴,۴۷٠,۸۶۱ ۶,۷٠۴
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱۴,۲۵٠ ۱۴,۱۷۶
  ۲.۴۸
  ۱,٠۵۸,۱۵۷ ۱۳,۹٠۵
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۱,۷۷٠ ۱۱,۷٠۳
  ٠.۴۹
  ۲,۸۷۷,۵۸۹ ۱۱,۸۲۸
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۹,۳٠٠ ۹,۲۶۳
  ٠.۸۵
  ۴,۹۵۵,۴۴٠ ۹,۳۸٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱٠,۸۹٠ ۱٠,۸۷۷
  ۴.۹۹
  ۷,۶۱۷,۱۸۲ ۱٠,۳۷۲
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۵,٠۳۴ ۱۴,۸۲۴
  ۲.۶۶
  ۹۸۲,۱۷۴ ۱۴,۶۴۵
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۸,۸۸۴ ۸,۸۶۹
  ۵
  ۴,۲۹۹,۸۱۳ ۸,۴۶۱
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۸,۳٠٠ ۸,۳۸۹
  ٠.٠۲
  ۱,۹۴۴,۸۹۸ ۸,۲۹۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۱۵,۱۱۶ ۱۵,۱۱۵
  ۴.۹۹
  ۸٠۲,۷۴۲ ۱۴,۳۹۷
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۲,۳۲۷ ۱۲,۳۳۸
  ۱.۴۵
  ۶۵۲,۹٠۸ ۱۲,۱۵۱
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۳,۴۹۳ ۳,۴۹۳
  ۴.۹۹
  ۱,٠۳۸,۸٠۹ ۳,۳۲۷
 • غپینو پارس‌ مینو ۷,۲٠٠ ۷,۱۵۱
  ٠.۹۳
  ۱,۵۶۵,٠۴۸ ۷,۱۳۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۳,۲۳۷ ۴۳,۲۳۴
  ۵
  ۱,٠۲۱,۸۴۲ ۴۱,۱۷۹
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۸,٠۸۹ ۳۸,٠۶۸
  ۵
  ۲۳۵,۲۵۵ ۳۶,۲۷۶
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۵۸,۲۵۹ ۵۸,۲۵۹
  ۵
  ۸۱,۵۸۷ ۵۵,۴۸۵
 • غدیس پاکدیس ۱٠,۵٠٠ ۱٠,۶۲۷
  ۱.۲
  ۸۳۲,۹۳۱ ۱٠,۳۷۶
 • غسالم سالمین‌ ۲۱,۳۸۹ ۲٠,۸۱۸
  ۵
  ۶۳,۲۵۶ ۲٠,۳۷۱
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۴,۵۶۲ ۴,۵۲۷
  ۴.۹۹
  ۲,٠۳۳,۲۶۱ ۴,۳۴۵
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۱,۶۵٠ ۲۱,۸۱۴
  ۲.۵۳
  ۸۲۳,۵۱۱ ۲۱,۱۱۶
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲٠,۷۳۳ ۲٠,۶۲۲
  ۴.۵۲
  ۲۳۱,۳۶٠ ۱۹,۸۳۷
 • غشهد شهد ایران‌ ۱۳,۱۶٠ ۱۳,۱۴۱
  ۱.٠۵
  ۲,۶۱۷,۶٠۸ ۱۳,۳٠٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۴,۳۵۸ ۴,۳۸۲
  ٠.۲۷
  ۱۳,۳۶۶,۴۸۸ ۴,۳۷٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۲۱,۲۲۹ ۲۱,۲۲۹
  ۵
  ۱۴۸,۳۷۲ ۲٠,۲۱۹
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۱۷,۵۶۲ ۱۷,۴۸۶
  ۵
  ۱,۳۷۲,۶۲۳ ۱۶,۷۲۶
 • غگل گلوکوزان‌ ۴۲,۲۶۸ ۴۲,۱۴۸
  ۵
  ۴۷٠,۹۱۱ ۴٠,۲۵۶
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۲۳,۲٠۳ ۲۳,۱۸۸
  ۵
  ۴۱۲,۲٠۷ ۲۲,٠۹۹
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۵,۲۴۹ ۱۵,۲۵٠
  ۴.۱۶
  ۷۷۳,۸۴۵ ۱۴,۶۴٠
 • غمارگ مارگارین‌ ۷,۷۵٠ ۷,۸۳۹
  ٠.۸۸
  ۳,۴۹۸,۹۵۷ ۷,۸۱۹
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۲۵,۷٠۷ ۲۵,۶۵۳
  ٠.۸۳
  ۱۲۳,۱۷۳ ۲۵,۴۹۵
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱٠,۵۲۶ ۱٠,۵۲۵
  ۵
  ۱,۹۴۲,۶۹٠ ۱٠,٠۲۵
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۱٠,٠۵۲ ۱٠,٠۵۲
  ۴.۹۹
  ۴۹۹,۹۹۷ ۹,۵۷۴
 • غویتا ویتانا ۱۵,۹۲۴ ۱۵,۸٠۴
  ۵
  ۱,۷۷۳,۶۱۲ ۱۵,۱۶۶
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۴,۸۵٠ ۴,۸۵۶
  ٠.۳۵
  ۹,٠۲۲,۶۸۲ ۴,۸۶۷
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۱۷٠ ۲,۱۸۸
  ٠.۴۶
  ۶۶,۴۸٠,۳٠۸ ۲,۱۸٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۵,۹٠٠ ۵,۹۴۶
  ٠.۴۲
  ۱٠,۲۷٠,٠۴۹ ۵,۹۲۵
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۱,۶۴٠ ۱۱,۵۷٠
  ۱.۶۵
  ۶,۶۸٠,۴۵۸ ۱۱,۸۳۵
 • فاما صنعتی‌ آما ۸,٠۳۷ ۷,۸۶۴
  ۴.۹۶
  ۳۴۱,۸۴۴ ۷,۶۵۷
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۵,۱۲۹ ۵,۱۳۹
  ۲.۲۱
  ۳,۱۶۸,۶۵۶ ۵,٠۱۸
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۹,۳٠٠ ۹,۲۱۸
  ۱.۲۹
  ۳,۵۵۸,۸۹۸ ۹,۱۸۲
 • فپنتا سپنتا ۶۶,۸٠٠ ۶۷,۲۹۳
  ۳.۳۲
  ۲۷,۷۱۳ ۶۹,٠۹۳
 • فجام جام‌دارو ۱۷,۷٠٠ ۱۷,۷۴۴
  ٠.٠۲
  ۲۱٠,۸۵۳ ۱۷,۷٠۳
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۳,۹۴۱ ۱۳,۸۶۱
  ٠.۶۹
  ۸۵۹,۶۲۹ ۱۳,۸۴۵
 • فخاس فولاد خراسان ۱۲,۳٠٠ ۱۲,۳٠۸
  ٠.۱۲
  ۹۵,۳۸۹ ۱۲,۳۱۵
 • فخوز فولاد خوزستان ۸,٠۱۹ ۷,۹۸۸
  ۱.٠۶
  ۱۱,٠٠۴,۱۷۹ ۸,۱٠۵
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۳,۹۶۷ ۱۴,٠۵۲
  ۱.۸۲
  ۹,۵۵۳,۸۵۳ ۱۴,۲۲۶
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۳۷,٠٠٠ ۳۶,٠۵۲
  ۲.۵
  ۱,۳۱۴,۳۴۲ ۳۶,٠۹۸
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۴,۱۵۲ ۱۴,٠۶۴
  ۴.۹۹
  ۴,٠۲۲,۹۹۲ ۱۳,۴۷۹
 • فزرین زرین معدن آسیا ۶,۸۲۵ ۶,۷۸٠
  ۱.۲۳
  ۲,۵۱۷,۲۱۱ ۶,۷۴۲
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۹,٠۸۲ ۹,٠۸۲
  ۴.۹۹
  ۱۶٠,۶۳۳ ۸,۶۵٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۱,۳۶٠ ۱۱,۵۱۲
  ۴.۶۳
  ۳,۴۳۶,۶۶۴ ۱۱,۹۱۱
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲۵,۸٠٠ ۲۶,۴۷۲
  ۳.۲۳
  ۶,۴۵٠,۹۳۷ ۲۴,۹۹۲
 • فلامی لامیران‌ ۲۸,۲٠٠ ۲۷,۹۴۴
  ۱.۲۳
  ۱۹۷,٠۱٠ ۲۷,۸۵۸
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۴,۱۵۷ ۱۳,۸۹۳
  ۵
  ۴,۵۲۳,۷۱۴ ۱۳,۴۸۳
 • فمراد آلومراد ۱۸,۶۵٠ ۱۸,۵۳۶
  ۳.۳۲
  ۷۷۵,۴۹٠ ۱۸,٠۵۱
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۴,۱۴٠ ۴,۱۱۹
  ٠.۳۸
  ۳۶,۵۶۸,۵۶۶ ۴,۱۵۶
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۴,۲۳۵ ۴,۱٠۵
  ۴.۹۸
  ۸,۲٠۸,۵۶۳ ۴,٠۳۴
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۱,۶۱٠ ۲۱,۶٠۷
  ۵
  ۵۷,۴۱٠ ۲٠,۵۸۱
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۳,۸۶۹ ۳,۸۷٠
  ٠.۸۲
  ۴۵,۸۳۱,۹۵۷ ۳,۹٠۱
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۶,۶٠٠ ۶,۶۳۳
  ۳.۸۷
  ۴,۲۲۳,۹۷۹ ۶,۳۵۴
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۷,۴۱۶ ۷,۳۶۸
  ۵
  ۱,۷۲۶,۵٠۸ ۷,٠۶۳
 • قاسم قاسم ایران ۳۲,۷۸٠ ۳۲,۵٠۲
  ۵
  ۹۴۵,۱۷۸ ۳۱,۲۲٠
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۲۹,٠۷۶ ۲۸,۷۳۶
  ۵
  ۱۵۵,۹۶٠ ۲۷,۶۹۲
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲۱,۳۴۳ ۲۱,۳۵۸
  ۵
  ۸,۱۹۲,۶۱۸ ۲۲,۴۶۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۳۴,۹۸۹ ۳۴,۵۶۶
  ۲.۳۳
  ۷۹,۳٠٠ ۳۵,۸۲۵
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۳,۲۷۵ ۱۳,۳۱۲
  ۱.۱۷
  ۱,۳۶۱,۸۳۹ ۱۳,۱۲۲
 • قشکر شکرشاهرود ۱۸,۱۸۲ ۱۸,۳۶۸
  ۲.۷۱
  ۱,۱۳۲,۱۷۵ ۱۷,۷٠۳
 • قشهد شهد ۱۵,۲۵٠ ۱۵,۳٠۶
  ۳.۱۱
  ۷۸۳,۳۷۷ ۱۴,۷۹٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۷,۷۶۷ ۷,۷۲۶
  ۴.۹۷
  ۳,۴۲۳,۶۳۵ ۷,۳۹۹
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۶,۳٠۲ ۲۶,۶۳۵
  ۱.۱۸
  ۷۴۷,۲۵۹ ۲۵,۹۹۵
 • قلرست قند لرستان‌ ۹,۸۵۴ ۹,۶۹۶
  ۳.۹
  ۱,۹۷۵,٠۴۸ ۹,۴۸۴
 • قمرو قند مرودشت‌ ۱۳,۸۹۸ ۱۳,۸٠۶
  ٠.۱۵
  ۵۵۵,۲۳۶ ۱۳,۹۱۹
 • قنیشا قند نیشابور ۱۳,۱۴۹ ۱۳,۱۵۵
  ۱.٠۱
  ۱,۶۱۲,۱٠۱ ۱۳,۲۸۳
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۲٠,۹۳۳ ۲٠,۹۳۳
  ۵
  ۵۴۳,۵۸۷ ۱۹,۹۳۷
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۸,۹٠٠ ۸,۷۹۳
  ۱.۲۳
  ۵,۸۲۳,۸۶۳ ۸,۷۹۲
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۵,۳۷۴ ۱۵,۳۷۴
  ۵
  ۹۴,۷۲۸ ۱۴,۶۴۲
 • کالا بورس کالای ایران ۱٠,٠۸۴ ۹,۹۸۲
  ۵
  ۳,۵۳۲,۱۷۲ ۹,۶٠۴
 • کاما باما ۱۴,۱۸۸ ۱۴,۴۲۹
  ۲.۳۵
  ۶,٠٠۳,٠۲۸ ۱۴,۵۲۹
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۲۹۲ ۴,۲۸۴
  ٠.٠۷
  ۶,۵۵۷,۵۸۱ ۴,۲۹۵
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۵٠,۳۴٠ ۵٠,۴۷۹
  ٠.۴۳
  ۳۶۳,۳٠۸ ۵٠,۱۲۵
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۹,۱۶۷ ۹,۶۱۹
  ۳.۷۶
  ۵٠,٠٠۳ ۹,۵۲۵
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۵,۵۳٠ ۱۵,۲۶۷
  ۴.۳۵
  ۳۳,۹۵۵ ۱۴,۸۸۳
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۲۵,۶۱۸ ۲۵,۷۴۷
  ۱.۲۵
  ۴۹۸,۸۸۳ ۲۵,۹۴۲
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۸,۲۷۸ ۲۸,۴۴۷
  ۴.۳۵
  ۸۴۵,۸۸۳ ۲۹,۵۶۴
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۶,۸۵٠ ۶,۷۹۴
  ۵
  ۱٠۶,۹۹٠ ۶,۵۲۴
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۶,۵۲٠ ۱۶,۶۲۷
  ٠.۱۹
  ۶۷۶,۸۸۷ ۱۶,۴۸۸
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,٠۸۶ ۵,۱٠٠
  ۱.۲۳
  ۹,۷۳٠,۴۸۱ ۵,٠۲۴
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲۱,۱٠۳ ۲۱,۱٠۳
  ۵
  ۱۷۶,۹۱۵ ۲٠,٠۹۹
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۲,۶۸۱ ۳۲,۶۸۱
  ۵
  ۲۴۱,۷۲۱ ۳۱,۱۲۵
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۱,۸۷۶ ۵۲,۴۱۳
  ٠.۸۳
  ۵٠۹,۸۲۱ ۵۱,۴۵٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۷,۸۹٠ ۸,٠۸۸
  ٠.۲۷
  ۲,۸۲۴,۱۴۷ ۷,۸۶۹
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۸,۹۳۹ ۸,۷۸۷
  ۳.۵
  ۱,٠۱۳,۳۹۶ ۸,۶۳۷
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۳۴,۲۹۶ ۳۴,۶۵۷
  ٠.۳۶
  ۵,۹۴۲,۶۱۲ ۳۴,۱۷۲
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۵,۸۹۸ ۵,۸۷۲
  ٠.۲۵
  ۴,۱۸۶,۴۹٠ ۵,۸۸۳
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۵,۳۹۹ ۵,۴۵۹
  ۲.۶۴
  ۴,٠۹۶,٠۱۳ ۵,۲۶٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۸,۱۵۶ ۸,۱۵۶
  ۴.۹۹
  ۳۳۱,۱۹۶ ۷,۷۶۸
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۹,۳۵٠ ۹,۴۱۱
  ۲.۳۲
  ۷,۱۷۸,۷۷۲ ۹,۵۷۲
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۲۷,٠٠٠ ۲۷,۲۷۵
  ٠.۱۴
  ۱,۵۸۷,۹۲٠ ۲۷,٠۳۷
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,۹۹۱ ۸,۹۸۹
  ۵
  ۱,۷۵۵,۶۳۵ ۸,۵۶۳
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۲۷,۳٠٠ ۲۷,۷۳۲
  ۲.۶۵
  ۸۴۶,۳۱۵ ۲۶,۵۹۶
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۳,۶۸۳ ۱۳,۶۸۳
  ۵
  ۱,۲۲۹,۲۱۳ ۱۳,٠۳۲
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۲۸,۸۳۹ ۲۹,٠٠٠
  ۳.۵۱
  ۷۶۹,٠۳۹ ۲۷,۸۶٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۸,٠۲۴ ۱۷,۹۶۴
  ۵
  ۹۲۸,۱۵۶ ۱۷,۱۶۶
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۳,۷۸۲ ۱۳,۸۳۲
  ۲.۲۲
  ۳,۱۵۴,۷۴۹ ۱۳,۴۸۳
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۶,۶۷٠ ۶,۶۹۴
  ٠.۲۴
  ۱٠,۵۹۹,۴۵۳ ۶,۶۸۶
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۶,۴۵٠ ۱۶,۲۵۴
  ٠.٠۵
  ۴,۲۳۳,۶۳۱ ۱۶,۴۵۹
 • کلوند کاشی‌ الوند ۸,۷۸۴ ۸,۶۲٠
  ۵
  ۳,۷۷٠,۲۹۴ ۸,۳۶۶
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲۱,۱٠۱ ۲٠,۲۵۳
  ۱.۶۷
  ۴,۶۴۸,٠۷۴ ۲٠,۷۵۵
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۶,٠۴۵ ۱۶,٠۴۵
  ۵
  ۲۷,۲٠۶ ۱۵,۲۸۱
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۲۳,۹۳۴ ۲۳,۹۳۹
  ۴.۹۶
  ۱۹۹,۳٠۶ ۲۲,۸٠۳
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۶,۸٠٠ ۶,۸۶۴
  ٠.۳۲
  ۳,۵۷۷,۶٠۲ ۶,۸۲۲
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۸,۴۲۷ ۸,۴۵۹
  ٠.۳۱
  ۵,۴۹۷,۹٠۹ ۸,۴٠۱
 • کوثر بیمه کوثر ۹,۵٠۸ ۹,۷۳۵
  ۳.۹۵
  ۲,٠۲۳,۱۱۵ ۹,۸۹۹
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۴,۲۳۹ ۱۴,۱۹۷
  ۳.۵۶
  ۳۳۳,۶۴۸ ۱۳,۷۴۹
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۳,۸۹۵ ۱۳,۹۷۴
  ٠.۶۹
  ۱,۵۵۹,۱۵٠ ۱۳,۸٠٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۸,۲۵۳ ۱۸,٠۱۵
  ۵
  ۶۸۹,۸۷۸ ۱۷,۳۸۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,٠۴۵ ۲,۹۸۸
  ۱.۹۸
  ۱۱,۲۶۴,۹۶۹ ۲,۹۸۶
 • لابسا آبسال‌ ۲۴,۲۱۱ ۲۴,۲۸۵
  ۱.۶۲
  ۵۹۱,۱۳۱ ۲۳,۸۲۵
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۲,۲۲۳ ۲۲,۱۸۶
  ۵
  ۸٠۷,۳۳۵ ۲۱,۱۶۵
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۱۲,۵۹۱ ۱۲,۵۲٠
  ۱.۵
  ۳۵۳,۱۳۹ ۱۲,۴٠۵
 • لخزر پارس‌ خزر ۳۵,۵٠۵ ۳۵,۴۸۵
  ۵
  ۳۶۸,۳٠۶ ۳۳,۸۱۵
 • لسرما سرما آفرین‌ ۷,۹۵۴ ۸,۱۲۷
  ٠.٠۸
  ۵,۴۴۸,۳۹۲ ۷,۹۴۸
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,٠۵۲ ۳,٠۴۸
  ۴.۹۹
  ۲٠,۸٠۹,۵۸۷ ۲,۹٠۷
 • ما بیمه ما ۳,۴۱۱ ۳,۴٠۹
  ۴.۹۹
  ۲,۶۸۷,۵۹٠ ۳,۲۴۹
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۲۱,۳۸۷ ۲۱,۴۷۵
  ۱.۲۳
  ۲,۹۶٠,۵۶۸ ۲۱,۶۵۴
 • مارون پتروشیمی مارون ۳۸,۷۱۱ ۳۸,۸۲۴
  ٠.۱۱
  ۱۴۶,۳٠۴ ۳۸,۷۵۵
 • مبین پتروشیمی مبین ۸,۷۹٠ ۸,۷۶۵
  ۱.۹۷
  ۲,۷۳۴,۴۳۷ ۸,۶۲٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۸,٠۴۶ ۸,٠٠۳
  ۵
  ۳,۱۱۹,۱۴۶ ۷,۶۶۳
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۵,۵۲۳ ۵,۵۱۱
  ۴.۶۲
  ۱۷,۷۶۲,۴۹۴ ۵,۲۷۹
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۷,۱۴٠ ۷,۲۲۵
  ٠.۲۸
  ۲,٠۳۷,۱۱۳ ۷,۱۲٠
 • ملت بیمه ملت ۴,٠۳۷ ۴,٠۳۵
  ۴.۹۹
  ۳۲,۱۲۸,۳۳٠ ۳,۸۴۵
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴,۹۲٠ ۴,۸۶۵
  ٠.٠۴
  ۲,۴۸۴,۲۷٠ ۴,۹۱۸
 • میهن بیمه میهن ۱,۶۳۸ ۱,۶۳۸
  ۵
  ۲,٠۴۱,۶۱٠ ۱,۵۶٠
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۴,۲۷۷ ۴,٠۷۵
  ۴.۹۸
  ۳۵٠ ۴,٠۷۴
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۸,۱۲۳ ۷,۹۵۱
  ۷.٠۸
  ۱,٠٠٠ ۷,۵۸۶
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۸,۵۷۸ ۱۸,۵۳۱
  ۱.٠۱
  ۱,۷۱۱,۳۶۳ ۱۸,۳۹۳
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۱۶,۸٠٠ ۱۶,۸٠٠
  ٠
  ۱٠٠ ۱۶,۸٠٠
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۲۳,۵۷۵ ۲۳,۵۷۵
  ۵
  ۳۳۸,۷۱۹ ۲۲,۴۵۳
 • نوری پتروشیمی نوری ۳۴,٠٠٠ ۳۳,٠۳۹
  ۳.۳۴
  ۷,۵۱۱,۷۱۴ ۳۲,۹٠۱
 • نوین بیمه نوین ۲,۱۳۶ ۲,۱۳۶
  ۴.۹۶
  ۴۲,۱۵۷,٠۶۵ ۲,٠۳۵
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۹,۵۲۴ ۹,۶۵۷
  ٠.۸
  ۱۲,۹٠۳,۷۸۳ ۹,۶٠۱
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۳۲۹ ۲۷,۳۲۹
  ۵
  ۷۲۷,۶٠۲ ۲۶,٠۲۸
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۵٠٠ ۵,۵۱۱
  ۱.۶۱
  ۲,۲۲۹,٠۷۲ ۵,۵۹٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۳,۳۹۹ ۱۳,۳۵٠
  ۲.۴۵
  ۱,۹۲۴,۷۶۵ ۱۳,٠۷۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۳,۶۷۶ ۳,۶۵۱
  ۵
  ۲۱,۸۴٠,٠۵۹ ۳,۵٠۱
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۳,۵۹۷ ۱۳,۵۹۷
  ۵
  ۱۱۷,۷۸۲ ۱۴,۳۱۲
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۶۸٠ ۳,۷۴۹
  ٠.٠۳
  ۲٠,۹۵۴,۸۷۳ ۳,۶۸۱
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۳,۲۸۹ ۳,۲۸۱
  ۲.۶۲
  ۵,۶۴۶,۶٠۴ ۳,۲٠۵
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۵,۹۱۸ ۵,۸۱۷
  ۲.۱۹
  ۵,۱۳۹,۸۷۹ ۵,۷۹۱
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۱۵۳ ۲,۱۲۲
  ۴.۹۷
  ۹,۲۱۶,٠۲۶ ۲,٠۵۱
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۳,۴۸۵ ۳,۴۹۴
  ٠.۲۳
  ۲۲,۸۲۸,۷۴۲ ۳,۴۹۳
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۹۲۳ ۳,۹۷٠
  ٠.۷۴
  ۸,۸۷٠,۱۷۷ ۳,۸۹۴
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۴۳۱ ۴۳۱
  ۴.۸۷
  ۶۹۸,۲۷۷,۷۴۸ ۴۱۱
 • وبملت بانک ملت ۴,۱۹٠ ۴,۳۳۶
  ۱.۳۹
  ۱۳۱,٠۸۸,۵۳۵ ۴,۲۴۹
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳,۴۴٠ ۳,۴۵٠
  ۳.۵۲
  ۳,۸۹۵,۲۴۱ ۳,۳۲۳
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۳۸۸ ۳,۳۵۸
  ۴.۹۹
  ۸,۵۷۴,۳۱۹ ۳,۲۲۷
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۵,۷۳٠ ۵,۸۱۸
  ٠.۳۵
  ۱۲,۹۳۶,۴۸۹ ۵,۷۵٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۹۱٠ ۲,۹۷۹
  ٠.۸۲
  ۲۳,۱۸٠,۷۱۱ ۲,۹۳۴
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۱,۸۸۱ ۱,۸۷۸
  ۴.۹۷
  ۲۴۴,۲۴۳,۶۲۸ ۱,۷۹۲
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۶,۱٠۳ ۶,٠۸۹
  ۱٠.۲۲
  ۵,۵۴۹,٠۶۴ ۵,۵۳۷
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۳٠,۷٠٠ ۳۱,۱۱۶
  ۲.۹۵
  ۹۱٠,۳۸٠ ۲۹,۸۱۹
 • وپست پست بانک ایران ۴,۲۷٠ ۴,۱۸۲
  ۴.۸۱
  ۲۲,۲۱۹,۶۶۳ ۴,٠۷۴
 • وتجارت بانک تجارت ۴۲۴ ۴۲۲
  ۴.۹۵
  ۱,۴۴۱,۷۶۷,۴۲۶ ۴٠۴
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۶۱۱ ۲,۶٠۶
  ۴.۹۹
  ۱۳,۲۲۵,۷۳۳ ۲,۴۸۷
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۲,۷۸٠ ۲,۸۱۳
  ۱.۸۷
  ۴,۷۳۸,۲۸۷ ۲,۷۲۹
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۳۶۵ ۶,۵۷۵
  ٠.۱۴
  ۴,۶۵۱,۶۶۸ ۶,۳۷۴
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۴,۳۵۲ ۴,۲۹۲
  ۲.۲۱
  ۸,۷۱۵,۸۷۷ ۴,۲۵۸
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۴,۴۷۱ ۴,۴۷۱
  ۴.۹۸
  ۸,۵۸۸,۹٠٠ ۴,۲۵۹
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۷۴٠ ۱,۷۲۸
  ۴.۹۵
  ۱۱۶,۲۵۷,۸۳۳ ۱,۶۵۸
 • وخاور بانک خاورمیانه ۳,۴۹۹ ۳,۴۳۹
  ٠.۵۴
  ۴,٠۷۲,٠٠۶ ۳,۵۱۸
 • ودی بیمه دی ۲,۵۶۱ ۲,۶٠۶
  ٠.۹۳
  ۱۷,۸۴٠,۷٠۶ ۲,۵۸۵
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۴۱٠ ۱,۴٠۵
  ۴.۲۱
  ۴۲,٠۱۳,۸۴٠ ۱,۳۵۳
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱,۳۲۵ ۱,۳۱۷
  ۴.۳۳
  ۴۷,۹۲٠,۵۳۶ ۱,۲۷٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۲,۶۶۶ ۱۲,۶۲٠
  ۵
  ۴,۶۳۳,۱٠۸ ۱۲,٠۶۳
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۳۶٠ ۳,۳۳۵
  ٠.۷۱
  ۵,۱۵۳,۵۴۸ ۳,۳۸۴
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۲,۸۵۵ ۲,۸۴۶
  ٠.۷۸
  ۳,۳۸۷,۹۶۷ ۲,۸۳۳
 • وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۱,۸۵۳ ۱,۸۶۶
  ۱.۹۸
  ۵,۷۳۵,۱۳٠ ۱,۸۱۷
 • وسینا بانک سینا ۲,۴۹۸ ۲,۵۱۳
  ۳.۷۸
  ۳۵,۴۱۷,۸۷۲ ۲,۴٠۷
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۳,٠۶٠ ۳,٠۴۱
  ۱.۲۹
  ۸۴٠,۲٠٠ ۳,٠۲۱
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۱۴۵ ۳,۱۱۵
  ۲.۱۸
  ۶,۹۹٠,۳۴۶ ۳,٠۷۸
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۶۸۷ ۲,۶۴۳
  ۳.۶۷
  ۹,۶٠۶,۱۳٠ ۲,۵۹۲
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۲,۴۶۵ ۲,۴۳۵
  ۱.۴۸
  ۱۷,۹۸۳,۵۱۲ ۲,۴۲۹
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۲,۶۳٠ ۲,۶۲٠
  ۴.۹۹
  ۷,۸۲۴,۵۸۴ ۲,۵٠۵
 • وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۳,۱۶۱,۳۳٠ ۱,٠٠٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۶٠٠ ۳,۶۲۸
  ۳.۱۲
  ۱۴,۵۵۳,۱۱۴ ۳,۴۹۱
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۶۴۶ ۲,۶۲۵
  ۴.۹۲
  ۴,۹۲۶,۷۸۲ ۲,۵۲۲
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۶٠۸ ۱,۵۹۵
  ۴.۹۶
  ۶۸,٠۵۹,۳۹۹ ۱,۵۳۲
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۳٠۸ ۲,۳۳۹
  ۱.۳۷
  ۶,۱۴۵,۵۸۹ ۲,۳۴٠
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,٠۶۷ ۲,٠۲۷
  ۴.۹۸
  ۱۲,٠۸۱,۹۸۱ ۱,۹۶۹
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۲,۸۱۹ ۲,۸۳۷
  ٠.۷۷
  ۲,۶۹۵,۴۳۹ ۲,۸۴۱
 • ولملت واسپاری ملت ۲,۵۳۸ ۲,۵۱۶
  ۴.۹۶
  ۶,۹۸۴,۴۹۱ ۲,۴۱۸
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱,۸٠۲ ۱,۷۶۵
  ۴.۹۵
  ۱۴,۷۴۴,۸۶۷ ۱,۷۱۷
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,٠۸۳ ۴,٠۷۶
  ۱.۲۴
  ۱۴,۴۲۶,۵۷۹ ۴,٠۳۳
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۹٠۲ ۳,۹۶۲
  ٠.۵۹
  ۱۲,۸۴۶,۵۵۶ ۳,۸۷۹
 • وملل اعتباری ملل ۲,۶۱۱ ۲,۶٠۵
  ۴.۹۹
  ۲۲,٠۴۷,۳۴۵ ۲,۴۸۷
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۷۱,۱۵٠ ۷٠,۶۹۷
  ۲.۸۳
  ۱۵۳,۲۱٠ ۷۳,۲۲۴
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۵,٠۶٠ ۵,٠۸۴
  ۱.۶۳
  ۵,۶۲۸,۷۹۳ ۵,۱۴۴
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۵۲٠ ۴,۴۹٠
  ٠.۹۲
  ۲,۷۶٠,۶٠۳ ۴,۴۷۹
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۱,۶۶۸ ۱,۶۹۵
  ۲.۳۴
  ۴۵,۵۶۱,۲٠۱ ۱,۷٠۸
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۵,۳۲۵ ۵,۳۱۸
  ۴.۹۹
  ۹,۳۲۶,۲۷۸ ۵,٠۷۲
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۵,۲۸۳ ۵,۳۸۸
  ۳.۳۵
  ۸,۷٠۷,۱۹۶ ۵,۴۶۶