شاخص کل : ۳۳۹,۳۸۶
تغییرات: ٠.٠۱ % ، -۴۸
حجم معاملات : ۳,۱۶۸,۱۴۷,۱۵۵
ارزش معاملات : ۱۷,۶۷۷,٠۷۲,۱۱۱,۳۴۷
تعداد سهم معاملاتی : ۴۵۴
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۳,٠۷۷ ۳,٠۸۲
  ٠.۱
  ۸,۳٠۳,۸۵۷ ۳,٠۸٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۵,۸۵٠ ۱۵,۹۱۲
  ٠.۶۸
  ۱,۹۳۵,۴۱۶ ۱۵,۹۵۹
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۳,۶۴۸ ۱۳,۵۲۷
  ۱.۱۹
  ۹۶۶,۷۴۶ ۱۳,۸۱۳
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۱۳۲ ۴,۱۱۹
  ۲.۴۶
  ۹۲۹,۴۷۹ ۴,۲۳۶
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۳,۴۵٠ ۳,۴۴۲
  ٠.۶۳
  ۴,۲۴۹,۹۴۹ ۳,۴۷۲
 • اخابر مخابرات ایران ۴,۱۶۸ ۴,۱۵۴
  ٠.۷۹
  ۸,۱۷۵,۸۲۸ ۴,۲٠۱
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۵,٠۳۹ ۵,٠۲۵
  ۱.۱۶
  ۲,۸۱۴,۴۱۱ ۵,٠۹۸
 • آسیا بیمه آسیا ۸,۲۹۷ ۸,۳۱۱
  ۵.٠۴
  ۲۲,۱۴۹,۹۶۱ ۷,۸۹۹
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۵,٠۸۹ ۵,۱۵۴
  ۱.۴
  ۶,۳۲۹,۴۲٠ ۵,۱۶۱
 • افرا افرانت ۱۲,۶۳۷ ۱۲,۶۳۷
  ۴.۹۹
  ۲۳۵,۹۳۲ ۱۲,٠۳۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۶۸,۱۹٠ ۶۷,۶۵۱
  ۱.۵۴
  ۴۷۸,۳۴۱ ۶۷,۱۵۹
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۴,۸٠۲ ۱۵,۳۴۸
  ۶.۳۳
  ۲٠٠,٠٠٠ ۱۵,۸٠۳
 • البرز بیمه البرز ۴,٠۹۶ ۴,٠۱۵
  ۵
  ۵۷,۶۲۸,۵۴۴ ۳,۹٠۱
 • امید تامین سرمایه امید ۲,۲۱۲ ۲,۲۳۴
  ٠.۱۴
  ۴,۳٠۸,٠۷۴ ۲,۲٠۹
 • اوان مبین وان کیش ۳٠,۵۹٠ ۳٠,۴۸۱
  ۱.٠۵
  ۲,۵۱۵,۸٠۷ ۳٠,۹۱۶
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۷٠۹ ۷٠۹
  ۱.۲۵
  ۱۸۴,٠۶۳,۶۵۷ ۷۱۸
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۲,۱۷۷ ۲,۱۷۷
  ٠.٠۹
  ۸۱۳,۱۶۶,۹۸۸ ۲,۱۷۵
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۱۶,۱٠٠ ۱۶,۱۵۴
  ۴.۵۴
  ۷۸,۳۶٠ ۱۵,۴٠۱
 • بالبر کابل‌ البرز ۱۲,۱۷۷ ۱۲,٠٠۴
  ۴.۷
  ۷۵۸,۷۸٠ ۱۱,۶۳٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۸,۷۴٠ ۸,۷۲۷
  ٠.۵۸
  ۶۹۸,۶۶۷ ۸,۷۹۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۹,۶۸۲ ۹,۵۴۶
  ۵
  ۶۲,۳۱۴,۶۲۱ ۹,۲۲۱
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۸۶۵ ۲,۸۳۷
  ٠.۶۶
  ۴۷,۹۲۱,۳۶۴ ۲,۸۸۴
 • برکت گروه دارویی برکت ۵,۹۵۶ ۵,۹۸۲
  ۲.۳
  ۷,۷۷۸,۵۱۲ ۶,٠۹۶
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۶,۶۸۹ ۶,۶٠۶
  ٠.۳۳
  ۵,۲۸۴,۹۶٠ ۶,۶۶۷
 • بساما بیمه سامان ۶,۷۸۹ ۶,۷۹۸
  ۳.۲۵
  ۵,۶۲۴,۴۴۳ ۶,۵۷۵
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۲۴,۹۵٠ ۲۴,۲۷۹
  ۵
  ۱۷۴,۲٠۶ ۲۳,۷۶۲
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۳٠,۹٠۴ ۳٠,۳۳۷
  ۵
  ۱,۱۶٠,۳٠۴ ۲۹,۴۳۳
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱٠,۸۹۹ ۱٠,۸۱۷
  ٠.۷۵
  ۲,۵۱۵,٠۵۳ ۱٠,۸۱۸
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۴۴,۵٠٠ ۴۳,۹۵۷
  ۱
  ۱۴۶,۷٠۲ ۴۴,۹۴۹
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۸,٠۵٠ ۱۸,٠٠۸
  ۱.۵۳
  ۱,۴۹٠,۱۴۴ ۱۷,۷۷۸
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱۸,۱۷۴ ۱۷,۷۷۶
  ۵
  ۴,۴۹۷,۴۲۲ ۱۷,۳٠۹
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۴۶,۱۳۹ ۴۶,٠۵۵
  ۲.۱
  ۴۹۶,۴۶۴ ۴۷,۱۲۷
 • بموتو موتوژن‌ ۲٠,۵۲٠ ۲٠,۷۸۵
  ۲.۵
  ۶,۸۵۵,۱۴۱ ۲۱,٠۴۶
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲۱,۳٠٠ ۲٠,۹۵۹
  ٠.۲۳
  ۲۸۵,۹۴۳ ۲۱,۲۵۱
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۱۶,۷٠٠ ۱۶,۲۸۴
  ۳.۵
  ۲,۵۳۶,۶۷۹ ۱۶,۱۳۵
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۶,٠۷۹ ۱۶,٠۸٠
  ۱.۶۸
  ۲,۹۱۹,۳۵۸ ۱۶,۳۵۴
 • پارس پتروشیمی پارس ۵۶,۴٠۵ ۵۶,۴۸٠
  ٠.۸۵
  ۶۲۷,۲۵٠ ۵۵,۹۳٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۶,۸۱۱ ۶,۸٠٠
  ٠.۶۹
  ۸,٠۱٠,۷۳۶ ۶,۷۶۴
 • پارسیان بیمه پارسیان ۴,۷۴٠ ۴,۸٠۳
  ٠.۸۸
  ۱۴,٠۲٠,۷۴۶ ۴,۷۸۲
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۹,۱۹۵ ۹,٠۵۹
  ۱.۴۱
  ۳,۹۹۴,۶٠۲ ۹,٠۶۷
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۸٠,۹۹۷ ۸۱,۱۸۵
  ٠.۷۵
  ۴٠,۱٠۹ ۸۱,۶۱۱
 • پتایر ایران‌ تایر ۲۲,۵۵۸ ۲۲,۶۳۶
  ٠.۸۱
  ۲,۳۶٠,۱۳۵ ۲۲,۷۴۳
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,۵۹۱ ۲,۶۲٠
  ۱.۴۸
  ۲۴,۳۲۷,۱۷۲ ۲,۶۳٠
 • پخش پخش البرز ۱٠,۶۲٠ ۱٠,۵۴۲
  ۴.۹۹
  ۳,۸۱۱,۱۶۶ ۱٠,۱۱۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۳,۹۵٠ ۳۳,۸۲۳
  ۱.۶۸
  ۴۲۷,۱۵۷ ۳۴,۵۳٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۱,٠٠٠ ۲۱,۳۸۷
  ٠.۴۹
  ۶۴۶,۷۱۲ ۲٠,۸۹۷
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۹۲٠ ۲,۹٠۳
  ۳.۳۸
  ۱۸,٠۳۹,۷۳۶ ۳,٠۲۲
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۱۲,۳۵٠ ۱۱,۸۳۲
  ۵
  ۲۱,۴۲۲,۶۸۷ ۱۱,۷۶۲
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۸,٠۷۳ ۸,۱۷۲
  ۲.۸۶
  ۲,۴۹۸,۹۱٠ ۸,۳۱۱
 • پکویر کویر تایر ۱۲,۴۴٠ ۱۲,۵۴۹
  ۳.۷۹
  ۱۱,۷۱۱,۳٠۳ ۱۱,۹۸۶
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۹۶٠ ۳,۹۶۴
  ۱.۷۵
  ۱۱,۶۶۴,۲۶۳ ۳,۸۹۲
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۵,۲۱۵ ۱۵,۳۵۶
  ۳.۸۶
  ۱,۴۴۷,۱۶۱ ۱۵,۸۲۶
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۳,۵۵۹ ۳,۵۴۱
  ۴.۶۱
  ۱٠۳,۲۴٠,۷۶۳ ۳,۴٠۲
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۳,۲۲۴ ۳,۲۱۷
  ٠.۶۶
  ۱۹,۳۲۲,۵۹۶ ۳,۲٠۳
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۸,۵۱۴ ۸,۵۱۳
  ۴.۹۹
  ۱۳,۱۹۶,۵۲٠ ۸,۱٠۹
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۱۵٠ ۷,۱۴۴
  ۴.۹۹
  ۵۷,۵۱۳,۲۲۵ ۶,۸۱٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۲,۱٠٠ ۱۲,٠۴۷
  ۱.۵۵
  ۱,۱۳۲,۱۸۱ ۱۱,۹۱۵
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱۲,۴۸۸ ۱۲,۷۵۹
  ۷.۴۲
  ۴۲۷,۵۹۹ ۱۳,۴۸۹
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۲۱,٠۹۶ ۲٠,۷٠۹
  ۵
  ۳,۴۳۷,۸٠۳ ۲٠,٠۹۲
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۳,۵۱۴ ۳,۵۴٠
  ۳.۴۴
  ۸,۷۶۶,٠۹۴ ۳,۶۳۹
 • تکنو تکنوتار ۸,۱۸٠ ۸,۲۷۲
  ۲.۸۴
  ۴,٠٠۸,٠۱۴ ۸,۴۱۹
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲۶,٠٠٠ ۲۶,۷۴۵
  ۴.۲۲
  ۱,۵۱۱,۶۸۴ ۲۷,۱۴۶
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۷,۸۸٠ ۷,۸۹۹
  ۱.۲۲
  ۵,۵۷۲,٠۹۱ ۷,۹۷۷
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۳,۶۶٠ ۳,۶۲۸
  ۲.۵۸
  ۱۹,۲۳۹,۵۲۱ ۳,۵۶۸
 • توریل توکاریل ۱٠,۵۶٠ ۱٠,۴۹۷
  ۳.٠۲
  ۴,۴۳۵,۴۱۳ ۱٠,۲۵٠
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۳,۲٠٠ ۲۳,۱۲۴
  ۱.۳۱
  ۲,۵٠۴,۶۳۶ ۲۲,۸۹۹
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۶,۲۸٠ ۶,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۴۹,۲۶۴ ۶,۶۱٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۳۳۹ ۲,۳۳٠
  ٠.۷۶
  ۱٠,۶۴۹,٠۸۸ ۲,۳۵۷
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۵,۱٠٠ ۵,۱٠۲
  ۳.۴۵
  ۵,۳۲۴,٠۳۵ ۵,۲۸۲
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۹,۲۶۱ ۹,۱۷۶
  ۱.۶۵
  ۱,۷۹۹,۷۳۲ ۹,۱۱۱
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۴,۵۹٠ ۴,۵۹۳
  ٠.۶۹
  ۱,۴۴۷,۱۸۹ ۴,۶۲۲
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۴۶٠ ۳,۴۱۸
  ۲.۱۲
  ۲,۳۴۱,۹۲٠ ۳,۵۳۵
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۸۹٠ ۲,۸۶۴
  ۱.۱۹
  ۱۴,۹۳۹,۷٠۲ ۲,۸۵۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۶,۲۲۱ ۶,۲۴۷
  ۱.۳۶
  ۶,۶۹۲,٠۲۸ ۶,۳٠۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,۴۶۹ ۲,۴۵۸
  ۱
  ۸,٠۸۸,۵۱۲ ۲,۴۹۴
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۵۸۶ ۲,۵۹۸
  ۴.۱۵
  ۱۲,۳۸۲,۲۵۴ ۲,۶۹۸
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۳,۴٠۲ ۳,۳۸۸
  ۴.۹۷
  ۲۵,۴۱۲,۵۳۳ ۳,۲۴۱
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۲,۳۸٠ ۲,۳۷۱
  ۱.۶۹
  ۴,۳۲۵,۵۳۱ ۲,۴۲۱
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲,۷۴٠ ۲,۷۵۵
  ٠.۸۳
  ۹,۳۱۶,۲۴۷ ۲,۷۶۳
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۹۱۳ ۱,۹۱۷
  ۲.٠۵
  ۱۳,۳۱۷,۵۶۲ ۱,۹۵۳
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۳,۹۱۶ ۳,۸۳۶
  ۸.۳۹
  ۶۷,۴۵۷,۵۸۹ ۳,۶۱۳
 • جم پتروشیمی جم ۱۳,۵۹۹ ۱۳,۵۵۶
  ٠.۳۷
  ۱,۵۶۴,۴۴۹ ۱۳,۵۴۹
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۲۸,۱٠٠ ۲۸,٠۴۷
  ٠.۲۳
  ۱,۴۷٠,٠۶۳ ۲۸,۱۶۶
 • چافست افست‌ ۱۳,۷۴۳ ۱۳,۷۷۱
  ۱.۳۱
  ۱,۳۲۴,۴۷۴ ۱۳,۹۲۶
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱۴,۱۱۵ ۱۴,٠٠۵
  ۳.٠۷
  ۳,۹۹۷,۸۶۳ ۱۳,۶۹۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۳,۴۹۹ ۳,۵۱۱
  ٠.۷۴
  ۵,۹۶۲,۹۱۹ ۳,۵۲۵
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۱,۴۹۵ ۱۱,۴۹۵
  ۴.۹۹
  ۱٠,۶۴۴,۱۹۷ ۱۲,٠۹۹
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۵۱,۸٠۸ ۵۱,۵۸۵
  ۱.۱۸
  ۱,۲۹٠,۹۶۹ ۵۱,۲٠۵
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۸,۶٠٠ ۱۷,۶٠۶
  ۳.۷۳
  ۷,۵۳۶,۸٠۳ ۱۷,۹۳۱
 • حآسا آسیا سیر ارس ۷,۸۱٠ ۷,۸۸۱
  ۲.۸۶
  ۲,۴۳۶,۶۹۵ ۸,٠۴٠
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۱۴,۸۹۸ ۱۴,۶۸۵
  ۲.۱۲
  ۱,٠۴۲,۸۲۹ ۱۵,۲۲٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۲,۹۴٠ ۲۲,۷۷۱
  ۳.۲۴
  ۱,۶۷۱,۸۶۲ ۲۳,۷٠۷
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۱,۸۵٠ ۱۱,۸۲۸
  ٠.۳
  ۲,۷۳۴,٠٠۱ ۱۱,۸۱۴
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۳,۴۵٠ ۱۳,۵۱۹
  ۳.۲۹
  ۲,۷۹۳,۹۹۹ ۱۳,۹٠۸
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۹,۱۴٠ ۱۸,۹۷۶
  ٠.۲
  ۶۳۹,۹۶۲ ۱۹,۱٠۱
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۳۵۴ ۳,۳۸۴
  ۳.۷
  ۱۳,۷۳۸,۱٠۲ ۳,۴۸۳
 • حسیر ریل سیر کوثر ۷,۱۲۹ ۷,۱٠۳
  ٠.۴۱
  ۳,۳۱۶,۹۳۳ ۷,۱۵۸
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲۳,۲۹٠ ۲۳,۵۴۳
  ۲.۷۸
  ۱,٠۱٠,۷۷۳ ۲۳,۹۵۷
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۱۹٠ ۳,۱۷۴
  ۱.۵۷
  ۲٠,۷۴۱,۵٠٠ ۳,۲۴۱
 • حفاری حفاری شمال ۵,۵۳۵ ۵,۵٠۴
  ۴.۱۶
  ۵۷,۳۶۸,۴۹۳ ۵,۳۱۴
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶,۶۹۹ ۶,۷۴۶
  ۱.۷۳
  ۱٠,۲۶۱,۵۷۹ ۶,۸۱۷
 • خاذین سایپاآذین‌ ۳,۱٠۵ ۳,٠۴۲
  ۴.۹۷
  ۲۷,۸٠٠,٠۶۳ ۲,۹۵۸
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۷۲٠ ۵,۷۴٠
  ۱.۶۵
  ۶,۶۹۲,۳۶۸ ۵,۸۱۶
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲,۴۵٠ ۲,۴۶۴
  ٠.۵۷
  ۱۳,٠۲۹,۲۲۹ ۲,۴۳۶
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۶۲۹ ۱,۶۳۳
  ٠.۷۹
  ۸۹,۳۵۵,۶۶۱ ۱,۶۴۲
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۶۴,۱۴۴ ۶۴,۷۷۴
  ۵
  ۱۱۳,۵۷۹ ۶۷,۵۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱۲,۵۵۴ ۱۲,۴۱۹
  ۳.٠۵
  ۱,۴۳۶,۹۴۶ ۱۲,۱۸۳
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۱۶,۵۷۶ ۱۶,۵۳۸
  ۵
  ۲,۵۱۲,٠۹۵ ۱۵,۷۸۷
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۸,۱۵۹ ۸,۱۳۳
  ۸.۸۷
  ۳٠,۳۳۱,٠۲۴ ۷,۴۹۴
 • خچرخش چرخشگر ۴,۸۶۱ ۴,۸۴۱
  ۴.۹۹
  ۴,۲۲۵,۲۸٠ ۴,۶۳٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۹,۱۵۸ ۹,٠۸۷
  ٠.۳۴
  ۴,۹۱۵,۲۴۵ ۹,۱۲۷
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۲٠,۱٠٠ ۲٠,۲۱۱
  ٠.۲۷
  ۳۷۶,۸۹۳ ۲٠,٠۴۵
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۲,٠٠۳ ۲,٠۱۶
  ٠.۴۵
  ۳۲,٠۳۲,۸۱۳ ۲,٠۱۲
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۷,۵۵٠ ۷,۵۴۴
  ۴.۹۸
  ۲۸٠,۴۵٠ ۷,۱۹۲
 • خزامیا زامیاد ۱,۸۲۳ ۱,۸۲۶
  ٠.۸۷
  ۳۴,۷۷۵,۵۴۸ ۱,۸۳۹
 • خزر فنرسازی‌زر ۴,۴۹۵ ۴,۵۲۸
  ۲.٠۹
  ۴,۸۹۴,۲۹۵ ۴,۵۹۱
 • خساپا سایپا ۲,۳۲٠ ۲,۳٠۵
  ٠.۳۵
  ۱٠٠,٠۱۷,۸۲۹ ۲,۳۱۲
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۵,۳٠۳ ۵,۲۶۱
  ۴.۹۹
  ۱۲,۵۸۳,۵۸۵ ۵,٠۵۱
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۲٠,۶۹۵ ۲٠,۸٠۴
  ٠.٠۱
  ۲,۴٠۱,۶۴۴ ۲٠,۶۹۸
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۵,۱۳۲ ۵,٠۹۴
  ۴.۹۹
  ۵,٠۷۲,۹۹۹ ۴,۸۸۸
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۷,۲۷۸ ۷,۱۴۱
  ۴.۹۹
  ۷,٠۵۶,۹۸۳ ۶,۹۳۲
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۱٠,۷۹۹ ۱٠,۶۹۱
  ۲.۸۳
  ۲٠,۴۶۴,۱۷۸ ۱٠,۵٠۲
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۴۹,٠۲۲ ۴۸,۶۲۱
  ۵
  ۶۴۱,۲۴۸ ۴۶,۶۸۸
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۸,۹۸٠ ۸,۹۱۸
  ۴.۹۹
  ۶,۴۳۶,۳۷۹ ۸,۵۵۳
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۱۳,۳۳۲ ۱۳,۱۷۶
  ۴.۹۹
  ۱,٠۵۳,۹٠۳ ۱۲,۶۹۸
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۳۴٠ ۲,۳۶٠
  ۱.۴۷
  ۱۳,۲۹۳,۴۹۸ ۲,۳۷۵
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۶,۱۶۷ ۶,۱۲۹
  ۱.۵۸
  ۲,۴۱۳,٠۱٠ ۶,۲۶۶
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۵,۶۴۵ ۱۵,۲۸٠
  ۲.۷۱
  ۱۳,۳۱٠,۴۹۱ ۱۶,٠۸۱
 • خودرو ایران‌ خودرو ۹,۴۹۹ ۹,۴۷۴
  ۳.۳۶
  ۵۳,۲۸۶,۱۶۱ ۹,۱۹٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۴,۶۳٠ ۴,۶۶۸
  ۲.۱۸
  ۱۴,۹۹۴,۱۳۲ ۴,۷۳۳
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۳,۴۳۵ ۳۳,۳۸۱
  ۲.۶۸
  ۶٠۱,۲٠۳ ۳۴,۳۵۷
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۶,۶٠٠ ۲۶,۷٠۵
  ۳.۷۸
  ۸۸۳,۷۶۳ ۲۷,۶۴۵
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۶,۵۷٠ ۱۶,۶۹٠
  ۴.۱۳
  ۱,۳۲۶,۴۴۲ ۱۷,۲۸۴
 • دالبر البرزدارو ۱۴,۲٠٠ ۱۴,۳۱۹
  ۳.۵۷
  ۲,۱۹۲,۹۵۸ ۱۴,۷۲۵
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۴,٠۷۷ ۱۴,۲٠۲
  ٠.۳۴
  ۳,۳۴۲,۸۹۴ ۱۴,٠۲۹
 • دانا بیمه دانا ۶,۷۶۵ ۶,۷۱۶
  ۵
  ۱۲,۷۲۳,۱۲۱ ۶,۴۴۳
 • داوه داروسازی آوه سینا ۲۷,۷۴٠ ۲۷,۸۹۷
  ۴.۹۶
  ۷,۵۶۹,٠۴۹ ۲۹,۱۸۷
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۱,۳۸٠ ۱۱,۳۸۴
  ۴.۹۴
  ۷۲۲,۱۸۴ ۱٠,۸۴۴
 • دپارس پارس‌ دارو ۳۲,۴۷۸ ۳۲,۳۷۱
  ٠.۹۸
  ۴۵٠,۸۴۳ ۳۲,۸٠٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۵,۱۸۲ ۲۵,۳٠۳
  ۲.٠۱
  ۱,٠۱۵,۲۵۳ ۲۵,۶۹۸
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۳٠,۸۳۲ ۳٠,۹۲٠
  ۲.۹۵
  ۱,۹٠٠,۵۶۸ ۳۱,۷۷٠
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۹,۳۷٠ ۹,۳۲۴
  ۳.۳۴
  ۸,۴۸۶,۴۲۵ ۹,۶۹۴
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۱۳۵
  ۱.۱۷
  ۲,۳۴۹,۷۵۵ ۱۱,۳۴۳
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۷,۵۴۶ ۱۷,۵۴۶
  ۵
  ۱,۶۶۵,۲۵۹ ۱۸,۴۶۹
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۲۹,۶۳۹ ۲۹,۶۸۷
  ۱.۶۴
  ۳۲۶,۴۴۵ ۳٠,۱۳۳
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۳۳,۳۹٠ ۳۳,۱٠۴
  ۴.۷۸
  ۳,۷۸۳,۸٠۴ ۳۱,۸۶۸
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۹,۹۹۹ ۹,۹۶۶
  ٠.۹۶
  ۶۸۷,۲۵۱ ۱٠,٠۹۶
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱٠,۱۹۸ ۱٠,۶۹۱
  ۴.٠۹
  ۳۴,۳۷۴,۷۸٠ ۱٠,۶۳۳
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۸,۶۷٠ ۸,۷۱۱
  ۳.٠۶
  ۱,۳۷۹,۲۴۸ ۸,۹۴۴
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۸,٠٠۳ ۷,۹۹۵
  ۲.۵۳
  ۲,۴۶۲,۲۸۸ ۸,۲۱۱
 • دسبحان سبحان دارو ۱۱,۶۶٠ ۱۱,۶۸۱
  ۲.۱۹
  ۲,۳۷۲,۹۱۴ ۱۱,۹۲۱
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۷,۵۵۸ ۱۷,۵۶۵
  ۳.۵۸
  ۵۴٠,٠۱٠ ۱۸,۲٠۹
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۴,۳۲۸ ۲۴,۲۳۳
  ۲.۴۹
  ۶۴۷,۸۶٠ ۲۴,۹۴۹
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۷,۸۸۹ ۳۷,۹۴۵
  ۲.۳۲
  ۶۱۷,۵۷۷ ۳۸,۷۸۹
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۳۲,۴۶۳ ۳۲,۱۴۳
  ٠.۲۴
  ۱,٠۶۷,۵٠۷ ۳۲,۵۴٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۴,۶۲٠ ۱۴,۶۳۳
  ٠.۸
  ۳۸٠,۳۱۸ ۱۴,۷۳۸
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۱۹,۸۱٠ ۱۹,۸۴۹
  ۲.۲۷
  ۱,۱۸۳,۴۱۵ ۲٠,۲۷٠
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱٠,۹۶۶ ۱٠,۷۸۷
  ۵
  ۶,۳۴۹,۶۳۳ ۱٠,۴۴۴
 • دکیمی کیمیدارو ۱۳,۲۵۵ ۱۳,۳۳۸
  ۲.۶۷
  ۸۱۹,۱۵۸ ۱۳,۶۱۹
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۴۱,۸۲۷ ۴۱,۸۲۶
  ۲.۲۷
  ۶٠۵,۴۵۶ ۴۲,۷۹۷
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۸,۳٠٠ ۸,۳۲٠
  ۲.۷۶
  ۱,۴۶۳,۴۶۷ ۸,۵۳۶
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۹,۴۸۹ ۴۹,۷۶٠
  ٠.۹۸
  ۶۸,۳۸۵ ۴۹,۹۸۱
 • دی بانک دی ۳,۲۶۴ ۳,۲۸۳
  ۳.۱۷
  ۲۳,۵۵۹,۷۹٠ ۳,۳۷۱
 • دیران ایران‌دارو ۸,۷۶٠ ۸,۸۲۹
  ۵
  ۱۱,۱۷۴,۷۱۵ ۹,۲۲۱
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۲,۱٠۷ ۲,٠۸۱
  ۳.۲۳
  ۲۶۳,۹۴۷,۳٠۲ ۲,٠۴۱
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۶,٠۸۷ ۱۵,۹۶٠
  ۲.۲۱
  ۱,۱۴٠,۹۵۱ ۱۵,۷۳۹
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۴,۳۳۳ ۴,۳۴۶
  ۲.۳۹
  ۸,۵۱۸,۸۸۲ ۴,۴۳۹
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۳,۸۳۸ ۲۳,۸۹٠
  ۲.۶۷
  ۶۳,۹۹۵ ۲۳,۲۱۷
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۴,۴۱۲ ۴,۴۷۸
  ۱.۳۲
  ۱۱,۲۹۵,۲۷۳ ۴,۴۷۱
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۱,۱۲۳ ۱۱,٠٠۷
  ۴.۹۹
  ۴۷,۸٠۱,٠۹۴ ۱٠,۵۹۴
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۸,۴٠٠ ۱۸,۱۷۹
  ۲.۲۶
  ۴,۶۲۸,۶٠۵ ۱۷,۹۹۴
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۸,۷۷۱ ۱۸,۸٠۹
  ۲.۵۴
  ۱,۹۸۵,۷۸۱ ۱۹,۲۶۱
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۶۵,۹۱۵ ۶۵,۹۴۵
  ۱.۱۶
  ۵۸۶,۱٠۸ ۶۶,۶۸۶
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۱۶,٠۸۸ ۱۵,۶۷۶
  ٠.٠۳
  ۳,۹۸۹,۷٠۳ ۱۶,٠۹۳
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۴۲,٠٠۱ ۴۱,۳۶۱
  ۴.۴۳
  ۲٠۹,۲٠۹ ۴٠,۲۲۱
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۱,۲۴۶ ۱۱,۳۱٠
  ۲.۱۷
  ۳,۲٠٠,۶۲۵ ۱۱,۴۹۵
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱۲,۲۶۹ ۱۲,۳۷۲
  ۲.۲۹
  ۲,۱۱۴,۱۳۲ ۱۲,۵۵۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵۶,۹۹۷ ۵۵,۶۳۶
  ٠.۸۳
  ۲۷۳,۱۹۵ ۵۶,۵۲۹
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۲۶,٠۲۵ ۲۵,۸۲۳
  ۵
  ۶,۸۴۵,۳٠۹ ۲۴,۷۸۶
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۳,۵۲۹ ۲۳,۲۱۷
  ۵
  ۲,۲۵۳,۱۹٠ ۲۲,۴٠۹
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۶,۹۹٠ ۳۶,۹۸۹
  ۴.۲۲
  ۲,۸۳۷,۲۷۳ ۳۸,۶۱۹
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۳,۱۳٠ ۲۳,۳۳۸
  ۲.۸۸
  ۱,۳۱۵,۳۳۶ ۲۳,۸۱۶
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۶,۲۳٠ ۱۶,۲٠۷
  ٠.۳۷
  ۲,۷۷۳,۹۸۶ ۱۶,۲۹۱
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۷,۷۵٠ ۱۷,۶۶۷
  ۱
  ۲,۲۳۸,۹۵۶ ۱۷,۵۷۴
 • زنگان صنعت روی زنگان ۲۸,۹۶۳ ۲۸,۹۶۳
  ۵
  ۱۳۴,۶۳٠ ۲۷,۵۸۴
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۴,۹۴۹ ۴,۹٠۱
  ۱.٠۲
  ۶,۹۴۶,۴۹۹ ۵,٠٠٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۸,۷٠۵ ۱۸,۷۱۸
  ۲.٠۳
  ۷۴,۶۷۲ ۱۸,۳۳۲
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۸,۷۲٠ ۸,۶۵۸
  ۴.٠۶
  ۳,۶۹۳,۸٠٠ ۸,۳۸٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲۵,۹٠٠ ۲۵,۷۲۱
  ۲.۹۱
  ۶۷۴,۷۸۱ ۲۶,۶۷۵
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴۹۵
  ۱.۷۲
  ۱,۷۴۲,۸۵۲ ۱۱,۷٠۱
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۶,۸۸٠ ۶,۸۶۱
  ٠.۷۶
  ۲,۹۵۱,٠۳۵ ۶,۹۳۳
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۲۷,۵۷۹ ۲۷,٠۴۱
  ۵
  ۱,۱۳۲,۶۲۸ ۲۶,۲۶۶
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۳,٠٠٠ ۱۳,٠۳۴
  ۲.۳۴
  ۱,٠۷۷,۳۵۵ ۱۳,۳۱۲
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲,۷۷۳ ۲,۷۴۷
  ۳.۱۶
  ۱۲,۹۳۲,٠۳۴ ۲,۶۸۸
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۹,۳۵۵ ۱۹,۳۴۷
  ۴.۹۸
  ۱,۶۹۷,۶۸۵ ۱۸,۴۳۶
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۲۴,۷۵٠ ۲۴,۵۵۳
  ۱.۴۶
  ۱۱۱,۸۲۴ ۲۵,۱۱۶
 • سخزر سیمان‌ خزر ۷,۱۵۲ ۷,۱۳۴
  ٠.۲۹
  ۸۱۵,۱۳٠ ۷,۱۷۳
 • سخوز سیمان خوزستان ۵,۳۵٠ ۵,۳۱۶
  ٠.۳۵
  ۳,۷۱۱,۶۶۱ ۵,۳۶۹
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۸,۹۸۸ ۸,۶۵۴
  ۵
  ۴,۹۴۸,۶۸٠ ۸,۵۶٠
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۱٠,۹۶٠ ۱٠,۹٠۴
  ۴.۹۹
  ۵۲۴,۴۶۹ ۱٠,۴۳۹
 • سدور سیمان‌ دورود ۳,۶٠۴ ۳,۶٠۴
  ۴.۹۸
  ۹,۸۴۸,۹۵۸ ۳,۴۳۳
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۶٠٠ ۶,۴۹۸
  ٠.۱۸
  ۸,۹۶۴,۸۵۵ ۶,۵۸۸
 • سرود سیمان‌شاهرود ۶,۲۸۶ ۶,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۶,۶۳۹,۳۶۷ ۵,۹۸۷
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۲,۶۶۳ ۲,۶۴۳
  ۱.۹۹
  ۲٠,۹۸۴,۱۵۲ ۲,۶۱۱
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۳,۸۲۵ ۳,۸٠۲
  ۵
  ۶,۳۹۳,۵۵۳ ۳,۶۴۳
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۴۵,۷۷٠ ۴۶,۲۷۷
  ۳.۸۷
  ۲۷۴,۶۹۹ ۴۷,۶۱۵
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳,۹٠۹ ۳,۹۱۹
  ۱.۸۶
  ۴,٠۵٠,۵۵۹ ۳,۹۸۳
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱٠,۹۵٠ ۱۱,٠۸۶
  ۳.۳۶
  ۱,۷۶۳,٠۲۶ ۱۱,۳۳۱
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۷٠,۵۹۸ ۷٠,۴۴۹
  ۵
  ۷۲۹,۴۶۸ ۶۷,۲۳۷
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۵,۲۵۲ ۵,۳٠٠
  ۱.۵۶
  ۲٠,۸۸۲,۷۹۹ ۵,۳۳۵
 • سفانو سیمان فارس نو ۱۷,۲۶۱ ۱۷,۵۲۱
  ۴.۴۵
  ۷۸۲,۳۴۵ ۱۸,٠۶۵
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۲۵,۸۸۸ ۲۵,۹۱۹
  ۲.٠۳
  ۵۶٠,٠۶٠ ۲۶,۴۲۴
 • سکرد سیمان کردستان ۳,۱۴۸ ۳,۱٠۷
  ۴.۹۷
  ۱۱,۷۶۶,۷۷٠ ۲,۹۹۹
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۵,۴۴٠ ۵,۴۲۷
  ۲
  ۵,۱۴۹,۱۷۴ ۵,۵۵۱
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۵,٠٠٠ ۴,۹۱۷
  ۳.۸
  ۷,۶۲۲,۶۲۱ ۴,۸۱۷
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۷,۳٠٠ ۷,۳۷۴
  ۳.۱۷
  ۲۴,٠۹۲,۴٠۲ ۷,۵۳۹
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۴,۸۳۲ ۲۴,۵۴۹
  ۵
  ۴۳۹,۴۷۴ ۲۳,۶۵٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۸,۶۷۹ ۸,۷٠۱
  ٠.۹
  ۱,۴۴۷,۴۴۲ ۸,۶٠۲
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۹,۹۳۲ ۹,۸۲۲
  ۱.۳۴
  ۲,٠۹۱,۶۳۴ ۹,۸٠۱
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۳,۳۶٠ ۳,۳۵۱
  ٠.۱۲
  ۱,۵٠۴,۱۸۸ ۳,۳۵۶
 • سیستم همکاران سیستم ۹,۳۱٠ ۹,۳٠۶
  ٠.٠۴
  ۳۲۹,۴٠٠ ۹,۳٠۶
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۹,۱۷۵ ۹,٠۸۶
  ۳.۱۲
  ۲,۱۱۳,۸۴۷ ۸,۸۹۷
 • سیمرغ سیمرغ ۱۳,۳۷۳ ۱۳,۵۱٠
  ۱.۵
  ۶,۲٠۵,۳۳٠ ۱۳,۵۷۶
 • شاراک پتروشیمی شازند ۸,۴۲۶ ۸,۴٠٠
  ٠.۳۵
  ۲,۷۳۳,۹۶٠ ۸,۳۹۷
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴٠,۴۸۱ ۴٠,۴۵۷
  ٠.۶۷
  ۳۲۴,۶۲۳ ۴٠,۲۱۳
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۴٠,۲۷۱ ۴٠,۲۶۸
  ٠
  ۷۱۳,۶۲۵ ۴٠,۲۷۱
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۴,۷۸۵ ۳۳,۹۷۳
  ۲
  ۷۵۲,۱۶٠ ۳۴,۱٠۳
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۳,۲۴٠ ۲۳,۴۱۳
  ۲.۳
  ۱,۱۸۶,۸۹٠ ۲۳,۷۸۶
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۸,۶۹٠ ۱۸,۶۹۱
  ۱.۸۳
  ۸,۵۳۹,۶۵۱ ۱۸,۳۵۴
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۴,۸۸۵ ۲۴,۷۵۱
  ٠.۳۴
  ۶۷۹,۳۲۷ ۲۴,۹۶۹
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۹,۷۴۳ ۹,۶۹۴
  ٠.۱۷
  ۱,۵۷۳,۷۳۳ ۹,۷۶٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱٠,۵۶۸ ۱٠,۴۷۷
  ۵
  ۳,۶۸۸,۸۲۷ ۱٠,٠۶۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۵,۹۹۹ ۱۵,۵۲۴
  ۲.۹۷
  ۲,٠۹۹,۷۱۶ ۱۵,۵۳۷
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۳,۵۱٠ ۲۳,۶۱٠
  ۱.۷۶
  ۹۹٠,۵۵۲ ۲۳,۹۳٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۴۲۷ ۵,۴۲۳
  ٠.۵
  ۲۳,۷۸۳,٠۴۲ ۵,۴۵۴
 • شتران پالایش نفت تهران ۵,۶۵۳ ۵,۶۴۷
  ۲.٠۳
  ۱۵,۱۶۳,۳۱۵ ۵,۷۷٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۳,۷۹٠ ۳۳,۸۷۵
  ۵
  ۲,۲۶۶,۵۳۶ ۳۵,۵۶۸
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۱,۳٠٠ ۲۱,۳۹۱
  ۱.۸۸
  ۱,۳٠۶,۶۱٠ ۲۱,۷٠۸
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۹,۴۴۴ ۹,۴۵۸
  ۳.۴۸
  ۴,۸۲۶,۶۵٠ ۹,۷۸۴
 • شراز پالایش نفت شیراز ۴۶,۲۹٠ ۴۶,۷۶۲
  ۳.۹۲
  ۲۲۵,۱۹۲ ۴۸,۱۷۷
 • شرانل نفت ایرانول ۱۴,۶۹۳ ۱۴,۶۴۶
  ۲.۲۹
  ۶۷٠,٠۹۵ ۱۵,٠۳۷
 • شسپا نفت سپاهان ۹,۷۵۵ ۹,۷۸۴
  ۲.۲
  ۷,۷۴۸,۱۷۱ ۹,۹۷۴
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۹۱,۵٠٠ ۹٠,۱۹۱
  ۱.۴۱
  ۱۱۷,۶۹۲ ۹۲,۸٠۶
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۹,۳۸۷ ۹,۲۹۸
  ۳.۲۸
  ۱۴,۹۲۲,۴۸۴ ۹,٠۸۹
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۵,٠٠٠ ۱۴,۶۳٠
  ۳.۸۸
  ۲,۱۸۵,۳۳۴ ۱۴,۴۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۸,٠۸۷ ۸,۱۷۶
  ٠.۴۷
  ۲,۶۲۹,۴۸۵ ۸,۱۲۵
 • شفن پتروشیمی فناوران ۷۵,۶۵۱ ۷۵,۳۵٠
  ٠.۸۴
  ۱۴۴,۱۱۴ ۷۵,٠۱۸
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۳٠,۸۴۹ ۳٠,۹۴۷
  ٠.۷۵
  ۱,۱۶۴,۳۲۷ ۳۱,٠۸۲
 • شکلر نیروکلر ۱۶,۶۵۹ ۱۶,۵٠۲
  ٠.۲۵
  ۹۵۹,۹٠۶ ۱۶,۷٠۱
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۹۱,۲۵٠ ۹۱,۲۵٠
  ٠.٠۵
  ۳,٠٠٠ ۹۱,۳٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۱۷,۵٠٠ ۱۷,۴۴۹
  ٠.۳۱
  ۳,۴۹۶,۷۶۴ ۱۷,۴۴۶
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۴,۸۴۴ ۱۴,۶۲۶
  ۴.۹۹
  ۳,۴۱۷,۶۷۸ ۱۴,۱۳۸
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۲۳,۸٠۲ ۲۳,۷۴۹
  ۵
  ۷,۶۱۷,۶۵۷ ۲۲,۶۶۹
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۴,٠۲٠ ۱۳,۹۳۶
  ٠.۲۱
  ۱,۴۵۹,۶۶۵ ۱۴,٠۴۹
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۱٠,۶۷٠ ۱٠,۵۷۹
  ٠.۸۱
  ۲,۳۴۲,۶۱۸ ۱٠,۵۸۴
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۹,۲٠٠ ۹,۱۱۱
  ۹.۵۸
  ۱۵,۶۴۴,۵۷۳ ۸,۳۹۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۳,٠۶۸ ۲۱,۸۸۷
  ۵
  ۱۱,٠۱۲,۵۹٠ ۲۱,۹۷٠
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۳,۶۵۹ ۱۳,۵۹٠
  ٠.۴۱
  ۳,۹۲۶,۵٠۵ ۱۳,۶٠۳
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۸,۴٠٠ ۸,۶۲۷
  ٠.۹
  ۸,۸۱۵,۹۹۶ ۸,۳۲۵
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۲۶,۸٠٠ ۲۶,۸۸۱
  ٠.۸
  ۲۳۵,۱۲۹ ۲۷,٠۱۶
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳٠,۴۱۵ ۳٠,۴۱۵
  ۵
  ۲۸۳,۸۴۷ ۲۸,۹۶۷
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۵,۵۴۷ ۵,۴۵۲
  ۵
  ۱۳,۲۳۹,٠٠۷ ۵,۲۸۳
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۵,٠٠۹ ۱۵,۳۶٠
  ۳.۹۳
  ۲,۵۴۳,۲۵٠ ۱۵,۶۲۳
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۳۹,۵٠٠ ۳۸,۷٠۶
  ٠.۶۱
  ۱,۱۸۳,۶۲۵ ۳۹,۷۴۳
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۴۶,۷۸۵ ۴۶,۳۲۷
  ۵
  ۵۱۸,۴۳٠ ۴۴,۵۵۸
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۸۹,۵٠٠ ۸۹,۲۹۳
  ۲.٠۸
  ۲۴,۵۳۱ ۹۱,۳۹۷
 • غدیس پاکدیس ۱۹,۵۸۹ ۱۹,۳۶۱
  ۵
  ۲,٠۱۱,۳۵٠ ۱۸,۶۵۷
 • غسالم سالمین‌ ۳۸,٠٠۵ ۳۸,۵۲۶
  ۱.۹۴
  ۵۱,۴۷۸ ۳۸,۷۵۵
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۹,۱۳٠ ۸,۷۸۵
  ۲.۸۴
  ۶,۶۷۹,٠۲۶ ۸,۸۷۸
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۲۲,٠٠٠ ۲۱,۹۴۴
  ۱.٠۲
  ۷۴۷,٠۹۷ ۲۱,۷۷۸
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۴۷,٠۸۸ ۴۶,۷۶٠
  ۵
  ۳۸٠,۲۱۳ ۴۴,۸۴۶
 • غشهد شهد ایران‌ ۲۲,٠۵٠ ۲۱,۹۴۹
  ٠.۴۹
  ۱,۵۳۲,۹۶۷ ۲۱,۹۴۳
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۶,۱۵٠ ۶,۱۴۱
  ۳.٠۲
  ۳۵,۹٠٠,۸۶۲ ۵,۹۷٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۳۹,۷٠٠ ۳۹,٠۹۲
  ٠.٠۱
  ۱۷۹,۶۸۲ ۳۹,۷٠۲
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۳٠,۹۵٠ ۳٠,۸۵۷
  ٠.۸۸
  ۱,۴۸۲,۷۹۳ ۳۱,۲۲۴
 • غگز گز سکه ۴,۲٠٠ ۴,۲٠٠
  ٠
  ۱,۵۵٠,٠٠٠ ۴,۲٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۵۱,۵۶۹ ۵۱,۷۶۲
  ۱.۹۷
  ۷۵۲,۱۹۲ ۵٠,۵۷۵
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۳۷,۶۵٠ ۳۷,۷۱۶
  ۱.۹۱
  ۴۵۱,۸۱۹ ۳۸,۳۸۳
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۶٠,٠۱۴ ۵۸,۴۶۹
  ۵
  ۱,۲۶۵,۱۱۱ ۵۷,۱۵۷
 • غمارگ مارگارین‌ ۱۱,۱٠۱ ۱۱,٠۴۸
  ۴.۴۹
  ۵,٠۲۱,۷۱۳ ۱٠,۶۲۴
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۵۲,۳٠٠ ۵۳,۴٠۳
  ٠.۵۲
  ۱۷٠,۴۶۶ ۵۲,۵۷۵
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۲۱,۳۸۱ ۲۱,۵۴۳
  ۵
  ۲,۲۶۲,۱۶۸ ۲۲,۵٠۶
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۴۸,۶٠٠ ۴۸,۵۵۵
  ۳.۱۵
  ۱,۳۲۴,۸۳۸ ۵٠,۱۸۳
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۷,۵٠٠ ۷,۵٠٠
  ۱۵.۱۶
  ۹۸,۷۵٠ ۸,۸۴٠
 • غویتا ویتانا ۱۹,۹۹۵ ۲٠,۱۲۹
  ۳.۲۷
  ۶۵۶,۵۸۷ ۲٠,۶۷۱
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۸,۴۴٠ ۸,۲۸۷
  ٠.۳۳
  ۲۱,۳۴۵,۵۴۴ ۸,۴۶۸
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۲,۹۵٠ ۲,۹۱۲
  ٠.۸۵
  ۳۹,۷۸۱,۲۷۵ ۲,۹۲۵
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷,٠۳۵ ۷,٠۴۵
  ٠.۴
  ۶,۳۵۱,۴۸۷ ۷,٠۶۳
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۳,۴۶۹ ۱۳,۳۸۹
  ٠.٠۳
  ۲,۹٠۸,۳۳۵ ۱۳,۴۶۵
 • فاما صنعتی‌ آما ۱٠,۲٠۱ ۱٠,۱۶۴
  ۴.۹۹
  ۲,۹۵٠,۱٠۶ ۹,۷۱۶
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۷,۸۲۲ ۷,۷۹۱
  ٠.۹۳
  ۶,۷۳۸,۲۲۱ ۷,۷۵٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۱۷,۶۴۸ ۱۷,۶۱۷
  ۱.۱
  ۶,۹۷۶,۸۷۵ ۱۷,۸۴۴
 • فپنتا سپنتا ۹۶,۳۱۹ ۹۶,۳۱۹
  ۵
  ۲۷,۶۳۷ ۹۱,۷۳۳
 • فجام جام‌دارو ۲۳,۵۹۵ ۲۳,٠۱۳
  ۳.۶۲
  ۱,۴۴۴,۹۸۶ ۲۲,۷۷٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۷,۲۹۹ ۱۷,۳۹۹
  ۲.۹۲
  ۸۷۸,٠۳٠ ۱۷,۸۲٠
 • فخاس فولاد خراسان ۱۵,۷۸٠ ۱۵,۵۶۲
  ۱.۳۲
  ۲۴۸,۹۲۵ ۱۵,۵۷۵
 • فخوز فولاد خوزستان ۹,۳۴۶ ۹,۳۲۶
  ۱.۵۳
  ۲,۷۲۴,۱۳۷ ۹,۴۹۱
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۷,۷۹۳ ۱۷,۹۱۵
  ۴.۹۶
  ۱۸,٠۲٠,۹۲۱ ۱۸,۷۲۱
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۵۸,٠۴۱ ۵۸,٠۳۳
  ۱.۷۲
  ۸٠۷,۲۵۱ ۵۹,٠۵۷
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۵,۲۳۶ ۱۵,۱۷۴
  ٠.۸۳
  ۲,۳۲۷,۹٠۹ ۱۵,۱۱۱
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۱,۳۴۵ ۱۱,۲۹۹
  ۱.۸۳
  ۶,٠۵۳,۷٠۳ ۱۱,۵۵۶
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۹,۷٠٠ ۱۹,۷۸٠
  ٠.۹۴
  ۱,۶۱۹,۵۷۹ ۱۹,۸۸۶
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۳,۴۴۹ ۱۳,۵٠۱
  ۱.٠۹
  ۷۷۱,۳۲۶ ۱۳,۵۹۷
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲۶,۹٠٠ ۲۶,۸۴۵
  ۲.۸۳
  ۱,۴۵۶,۹٠۶ ۲۷,۶۸۳
 • فلامی لامیران‌ ۳۳,۴۳۸ ۳۳,۳۴۳
  ۵
  ۴۵۵,۶۵۶ ۳۱,۸۴۶
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۳,۱۹۸ ۱۳,۱۳۱
  ٠.٠۸
  ۳,۷۶۲,۹۵۹ ۱۳,۲٠۹
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۴,۷٠٠ ۴,۷٠٠
  ۴.۴۴
  ۳,۵٠٠,٠٠٠ ۴,۵٠٠
 • فمراد آلومراد ۲۶,٠٠٠ ۲۵,۸۱۸
  ۱.۸۵
  ۷۹۱,۷۲۶ ۲۶,۴۹٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۱۲٠ ۶,۱٠۶
  ٠.۴۸
  ۲۷,۷۷۲,۱۱۳ ۶,٠۹۱
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۵,۲۶۲ ۵,۳٠۵
  ۴.۹۵
  ۱۲,٠٠۵,۵٠۷ ۵,۵۳۶
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۳۶,۴۲۹ ۳۶,۲۵۵
  ۵
  ۱۲۳,۸۸۷ ۳۴,۶۹۵
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۸۹۵ ۴,۸۷۹
  ٠.۹۳
  ۳۳,۸٠۶,۴۳۱ ۴,۹۴۱
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۶,۵٠۱ ۶,۴۹۹
  ۲.۷۴
  ۷,۲۴۳,۵۶۹ ۶,۶۸۴
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۲,٠۱۴ ۱۱,۸۱٠
  ۵
  ۱۱,۵۳۷,۸۴٠ ۱۱,۴۴۲
 • قاسم قاسم ایران ۴۸,۹۱۵ ۴۸,۸٠۸
  ۳
  ۳,۲۹٠,۹۵۲ ۴۷,۴۹۱
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۴۱,۴٠٠ ۴۲,۶۳۳
  ۳.۴۲
  ۱۷,۹۲۵ ۴۲,۸۶۷
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲۴,۹۲۴ ۲۵,٠۲۴
  ۵
  ۲,۵۳۱,۷٠۸ ۲۶,۲۳۵
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴۶,۷۷٠ ۴۶,٠۱۶
  ۳.۶۱
  ۷۷۵,۳۳۸ ۴۵,۱۳۹
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۶,۴۱۵ ۱۶,۷٠۸
  ۳.۶۹
  ۶۹۱,۱۸۷ ۱۷,٠۴۴
 • قشکر شکرشاهرود ۱۹,۵٠٠ ۱۹,۸۷۲
  ۴.۳۶
  ۱,۱۵۵,۱۸۸ ۲٠,۳۸۹
 • قشهد شهد ۱۷,۶۱٠ ۱۷,۶۴۲
  ۲.۷۵
  ۸۸۷,۱۹۷ ۱۸,۱٠۸
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۲,۲۶۲ ۲۲,۲۶۲
  ۵
  ۶۶۸,۹۱۶ ۲۳,۴۳۳
 • قصفها قنداصفهان‌ ۳۹,٠۸۶ ۳۹,۳۶۱
  ۱.۸۶
  ۳۷۷,٠۶٠ ۳۹,۸۲۶
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۶۹۹
  ۳.٠۶
  ۳,۸٠۳,۹۳۸ ۱۷,٠۲٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۲۶,۶٠٠ ۲۶,۹۱٠
  ۲.۳۸
  ۲۳۳,۲۱۴ ۲۷,۲۴۸
 • قنیشا قند نیشابور ۱۴,۲۳٠ ۱۴,۲۴۸
  ۴.۲۸
  ۲,۵۶۵,۸۷۳ ۱۴,۸۶۷
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۲۸,۹۹۹ ۲۸,۷۶۶
  ۱.۶۲
  ۶۷۱,۷۹۶ ۲۸,۵۳۶
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱۴,۵۹٠ ۱۴,۲۶۲
  ۴.۶۵
  ۳,۱۳۸,۸۷٠ ۱۳,۹۴۲
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲٠,۳٠٠ ۲٠,٠۸۱
  ٠.۷۳
  ۳۷٠,۱۳۴ ۲٠,۴۴۹
 • کالا بورس کالای ایران ۱۶,۱۸٠ ۱۶,۱۳۸
  ٠.۷۳
  ۲,۶۸۳,۶۵۹ ۱۶,٠۶۳
 • کاما باما ۱۸,۹۸٠ ۱۸,۷۳۴
  ۱.۸۷
  ۱,۶۷۳,۵۳۶ ۱۸,۶۳۱
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۴,۹۹۹ ۴,۹۹۵
  ٠.۳۴
  ۱۱,۵۲۳,۳۹۳ ۴,۹۸۲
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۸۴,۸۹۳ ۸۳,۸۸۵
  ۱.۴۷
  ۲۸۹,۵۶۴ ۸۶,۱۶٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۳,۸۵٠ ۱۳,۸۵٠
  ۳.۹۳
  ۸٠٠,٠٠٠ ۱۳,۳۲۶
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۲۶,۳۲۱ ۲۶,۸۶۴
  ۲.۸۵
  ۷۱,۷٠۳ ۲۵,۵۹۱
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۶,۵۸۲ ۱۶,۴۱٠
  ۵
  ۴,۵۷۷,۳۹۸ ۱۵,۷۹۳
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۸,۶۱۷ ۲۸,۴۲۳
  ۵
  ۹۲۴,۶۷۴ ۲۷,۲۵۵
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۹,۴۶۶ ۹,۲۹۹
  ۴.۹۹
  ۴,۸۲۸,۳۷۹ ۹,٠۱۶
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۲۵,۵٠٠ ۲۵,٠۶٠
  ۴.۱
  ۶۱۳,٠۸۲ ۲۴,۴۹۶
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,۲۸۹ ۵,۲۸۶
  ٠.۵۱
  ۶,۵۶۵,٠۴۸ ۵,۳۱۶
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲۹,۲٠٠ ۲۸,۹۷۴
  ۲.٠۷
  ۶٠۶,۷۷۴ ۲۸,۶٠۷
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۳۱,۹۹۳ ۳۱,۷۱۴
  ٠.۷۷
  ۲۴٠,۶۹۱ ۳۲,۲۴٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۶٠,۵٠۱ ۶٠,۱۵٠
  ٠.۵۲
  ۳۷,۷۳٠ ۶٠,۸۱۶
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۸,۴۹۵ ۸,۵۳۴
  ۱.۳۱
  ۲,۸۲۷,۳۳۹ ۸,۶٠۸
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۹,۶٠٠ ۹,۵۲۶
  ٠.۵۹
  ۱,۹۳۷,۹۷۳ ۹,۶۵۷
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۳۹,٠۶۹ ۳۸,۲۸۲
  ۲.۱
  ۱,۳۵۸,۳۳۳ ۳۸,۲۶۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۸,۳۵٠ ۸,۲۸۳
  ۲.۳۵
  ۴,۸٠۶,۶۴۷ ۸,۱۵۸
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱٠,۵۳۴ ۱٠,۵۳۴
  ۴.۹۹
  ۹۸۸,۲۲٠ ۱٠,٠۳۳
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۱,۹۹۲ ۱۱,۶۷۷
  ۵
  ۲,۹۳٠,۵۹۴ ۱۱,۴۲۱
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۷,۸۳٠ ۱۷,۷۶۹
  ۱.۴۲
  ۵,۴۵۴,۶۳۱ ۱۸,٠۸۷
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۴۱,٠۹۷ ۳۹,۹٠۳
  ۱٠.۲۳
  ۲,۴۹۶,۴۵۲ ۳۷,۲۸۳
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۹,۹۹۳ ۹,۸۴۹
  ۴.۹۹
  ۲,۷۷۷,۲۴۲ ۹,۵۱۸
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۳۹,٠٠۱ ۳۸,۴۶۵
  ٠.۶۲
  ۹٠٠,٠۶۹ ۳۹,۲۴۳
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۹,٠٠٠ ۱۸,۸۵۳
  ٠.۸۷
  ۱,۴۸۲,۵۳۱ ۱۸,۸۳۷
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳۶,۵۶۶ ۳۶,٠۶۸
  ۱.۳۷
  ۷۳۱,۶٠۶ ۳۶,٠۷۱
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۲۲,٠۶٠ ۲۱,۹۵۲
  ٠.۵۱
  ۷۹۴,۳۱۱ ۲۱,۹۴۷
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۵,۶۲۳ ۲۵,۲۱۱
  ۵
  ۳,۴۱۷,۷۵۷ ۲۴,۴٠۳
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۷,٠۲۸ ۷,٠۳۵
  ٠.٠۹
  ۸,۳۷۳,۲۴۲ ۷,٠۳۴
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۷,۳۶٠ ۱۷,۳۳۵
  ٠.۸
  ۱,۶۵۶,۲۹٠ ۱۷,۲۲۳
 • کلوند کاشی‌ الوند ۹,۹۱۷ ۹,۸۲۷
  ٠.۵۸
  ۱,۹۸۱,۷۷۳ ۹,۹۷۵
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۲۴,۶۸٠ ۲۴,۴۵۵
  ۳.۶۶
  ۵,۵۴۷,۲۸۷ ۲۵,۶۱۷
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۲٠,۹۱٠ ۲۱,۱۲۸
  ۴.۷۷
  ۲,٠۵٠,۹۶۸ ۲۱,۹۵۷
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۳۳,۱۷٠ ۳۱,۹۶۷
  ۴.۸۱
  ۲,۷۹۷,۷۲۴ ۳۱,۶۴۸
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۸,۸۹۱ ۸,۸۳۷
  ۵
  ۱۲,۴۵۷,۹۸۵ ۸,۴۶۸
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۹,۱۴۵ ۹,۱۷۶
  ٠.۸۹
  ۳,۸۸۴,۷۶۸ ۹,۲۲۷
 • کوثر بیمه کوثر ۱۸,۹٠٠ ۱۸,۹۱۶
  ۲.۲
  ۱,۲۴٠,۹۴۴ ۱۸,۴۹۴
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۸,٠۷۹ ۱۷,۹۴۳
  ۲.۸۴
  ۹,۶۵٠,۳۸۷ ۱۸,۶٠۷
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۵,۶۳۶ ۲۶,٠۱۲
  ۳.۷۸
  ۶۶۸,۶۶۴ ۲۶,۶۴۲
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۸,۷۴٠ ۱۸,۵۷۷
  ۳.۲
  ۱,۵۴۱,۸۱۳ ۱۸,۱۵۹
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۳۷,۸۵٠ ۳۷,۵۶۷
  ٠.۹۶
  ۶۴۷,۶۶۱ ۳۷,۴۹٠
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۲۷۷ ۳,۲۷۷
  ۵
  ۱,۸۵۳,٠۴٠ ۳,۱۲۱
 • لابسا آبسال‌ ۲۶,۸۹۹ ۲۶,۸۶۸
  ۱.۵۷
  ۱,۷۲۲,٠۸۶ ۲۶,۴۸۲
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۴,۱٠٠ ۲۴,۱۶۱
  ٠.۷
  ۱,۳۶۹,۸٠۳ ۲۴,۲۷۱
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۵,٠٠٠ ۲۵,٠۵۱
  ۱.۶۶
  ۶٠۵,۵۹۲ ۲۵,۴۲۱
 • لخزر پارس‌ خزر ۵۳,۹۸٠ ۵۳,۸۸۷
  ۴.٠۲
  ۴۴۴,۵۵۶ ۵۱,۸۹۵
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱٠,۱۱۳ ۱٠,٠۶٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۵۳,٠۸٠ ۹,۶۳۲
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,۸۹۷ ۳,۹۲۳
  ۲.۹۶
  ۲,۳٠۳,۵۳۹ ۴,٠۱۶
 • ما بیمه ما ۵,۸۴٠ ۵,۸۲۷
  ٠.۷۸
  ۱,۹۴۹,۷۶٠ ۵,۸۸۶
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۱٠,۶۵۲ ۱٠,۵۸۵
  ٠
  ۴,۷۸۵,۲٠٠ ۱٠,۶۵۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۴۳,۹۳٠ ۴۳,۹۱۹
  ٠.۷۲
  ۱۱۸,۷۴۵ ۴۳,۶۱۴
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱٠,٠۹۹ ۱٠,٠٠۱
  ٠.۳۹
  ۱,۶۷۱,۱۳۲ ۱٠,٠۶٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۱,۳۴۸ ۱۱,٠۶۲
  ٠.۵۳
  ۲,۵۸۴,٠۳۵ ۱۱,۴٠۸
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۷,۳۹۸ ۷,۴۳۲
  ٠.۳۱
  ۱۱,۳۸۳,۳۶۷ ۷,۴۲۱
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱۳,۹۵٠ ۱۴,۶۱۴
  ٠.۶۴
  ۴,۴٠۷,٠٠۳ ۱۳,۸۶۱
 • ملت بیمه ملت ۶,۶٠٠ ۶,۶۳۸
  ٠.۹۲
  ۴,۵۳۹,۲۹۹ ۶,۶۶۱
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴,۷٠٠ ۴,۵۶۸
  ٠.۹۹
  ۲,۲۵۱,۵۳٠ ۴,۶۵۴
 • میهن بیمه میهن ۲,۴۲٠ ۲,۳۷۲
  ٠.۱۷
  ۴,۳۸۵,۸۶۶ ۲,۴۱۶
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۴,۷۳۱ ۴,۷۳۱
  ۴.۹۹
  ۱۱ ۴,۵٠۶
 • نطرین عطرین نخ قم ۳٠,۹٠۵ ۳۱,۲۶۲
  ۳.۶۶
  ۹۲۳,۷۹۱ ۳۲,٠۷۸
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۱۳,۶۲۱ ۱۳,۶۲۱
  ۴.۵۳
  ۲٠ ۱۳,٠۳۱
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۳۲,۸۷۶ ۳۲,۳۷۳
  ۵
  ۵۹۱,٠۲۲ ۳۱,۳۱۱
 • نوری پتروشیمی نوری ۴۳,۵۴٠ ۴۳,۱۷۳
  ۱.۴۴
  ۴,۵۳٠,۶٠۲ ۴۲,۹۲۳
 • نوین بیمه نوین ۲,۴۹۳ ۲,۴۹۵
  ۱.۲۷
  ۴,۱۶۵,۹۹۳ ۲,۵۲۵
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۸,۸۹۷ ۸,۹۳۶
  ٠.۷۴
  ۱۲,۷٠۱,۳۳٠ ۸,۹۶۳
 • هجرت پخش هجرت ۳۱,۱۵۶ ۳۱,۲۷۱
  ٠.۱۶
  ۱,۲۶۳,۲۲۹ ۳۱,۲٠۷
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۶,۶۳۳ ۶,۵۶۶
  ۴.۹۹
  ۶,۲۸۱,۴۳۴ ۶,۳۱۸
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۴,۲۱۹ ۱۴,۲۲۵
  ٠.۴۶
  ۸۴۳,۸۱۵ ۱۴,۱۵۴
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۴,۸۲۱ ۴,۷۹۸
  ٠.۹
  ۱۲,٠۷۷,۴٠۶ ۴,۷۷۸
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۵,۲٠٠ ۱۵,۶۷۴
  ٠.۱۸
  ۱,۶۳۹,۲۸۷ ۱۵,۱۷۳
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۲۷۸ ۳,۲۷۷
  ۱.۹۲
  ۷,۳۵۴,۸۸۵ ۳,۳۴۲
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۷,۳۶٠ ۷,۳۵۱
  ۱.۲۵
  ۱۷,۹۸۲,۸۲۳ ۷,۲۶۹
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۶,۹٠۱ ۶,۸۳۴
  ٠.٠۴
  ۱,۸۸۶,۵۳۳ ۶,۸۹۸
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۶,۱۳۳ ۶,۱۱۴
  ۱٠.۲۵
  ۲۸,۵۱۳,۲۵٠ ۵,۵۶۳
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۳,۶۲۱ ۳,۵۵۷
  ۸.۵۸
  ۶۶,۶۷۶,۲۸۹ ۳,۳۳۵
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴,۹۱۵ ۴,۹۱۳
  ٠.۴۳
  ۸,۹۲۷,۷۳۷ ۴,۹۳۶
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴,۹۲۶ ۴,۸۷۹
  ۴.۹۹
  ۵۸,۲۹۹,۲٠٠ ۴,۶۹۲
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۵۸۸ ۵۹۳
  ۲.۱۶
  ۱۸۳,۲۷۴,۳۴۵ ۶٠۱
 • وبملت بانک ملت ۶,۱۳٠ ۶,۱۴۱
  ۱.۳۴
  ۲۵,۲۱۸,۸۷٠ ۶,۲۱۳
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۴,۶۶۵ ۴,۶۷۱
  ٠.۳۴
  ۷۷۴,۸۴۹ ۴,۶۴۹
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۳,۹۹۷ ۳,۹۷۶
  ۴.۹۹
  ۱۸,۱۹۷,۴۳۱ ۳,۸٠۷
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۶,۵۳۱ ۶,۵۱۴
  ۱.٠۹
  ۵,۶۹۱,۷۱۱ ۶,۶٠۳
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۲,۷۹۸ ۲,۸٠۵
  ۲.۸۸
  ۱۸,۳۵۵,۹۲۳ ۲,۸۸۱
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۳۳٠ ۲,۳۲۶
  ۲.۵۱
  ۴٠,۳٠٠,۶۹٠ ۲,۳۹٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۸,۵۶٠ ۸,۶۴۵
  ۱.٠۳
  ۲,۸۸۶,۱۱۷ ۸,۶۴۹
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۴۴,۵٠٠ ۴۴,۵۵٠
  ٠.۳۱
  ۱۷۴,۳۵۹ ۴۴,۶۳۸
 • وپست پست بانک ایران ۴,۷۱۴ ۴,۷٠۴
  ۲.۵۴
  ۸,۵۷۳,۴۵۵ ۴,۸۳۷
 • وتجارت بانک تجارت ۴۶۹ ۴۷۳
  ۲.۴۹
  ۳۴۲,۴۸۴,۲۶۱ ۴۸۱
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۳,۳٠٠ ۳,۳٠۲
  ٠.۹۵
  ۱۳,۴۱۸,۷۳۳ ۳,۲۶۹
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,٠۳٠ ۳,۹۷۵
  ٠.۴
  ۲,۲۴۹,۸۲۳ ۴,٠۴۶
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۹,٠۱٠ ۸,۹۴۳
  ٠.۵۷
  ۱,۱۳۷,۳۵۴ ۸,۹۵۹
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۴,۸۵۳ ۴,۸۷۱
  ۳.۴۴
  ۲,۱٠۷,۱٠۹ ۵,٠۲۶
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۵,۵۶٠ ۵,۶۱۲
  ۲.۸۷
  ۱٠,۳۳۹,۸۷۸ ۵,۷۲۴
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۲,٠۱۶ ۲,٠۱۸
  ٠.۷۴
  ۴۱,۲۱۱,۱٠٠ ۲,٠۳۱
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,٠۹٠ ۴,٠۶۵
  ٠.٠۲
  ۳,۳۴۸,۳۵۱ ۴,٠۸۹
 • ودی بیمه دی ۳,۷۳۵ ۳,۶۷۶
  ۴.۹۷
  ۲۸,۴۳۳,۳۸۷ ۳,۵۵۸
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۷۲٠ ۱,۷۱۸
  ٠.۶۴
  ۱۷,٠۳۱,۹٠۱ ۱,۷۳۱
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱,۷۱۵ ۱,۷۲۸
  ۲.۷۸
  ۳۲,۵۴۳,۳۶۸ ۱,۷۶۴
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۴,۵۵۴ ۱۴,۵۹۹
  ۱.٠۲
  ۲۲۴,۱۹۲ ۱۴,۷٠۴
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۳,۷۱۵ ۳,۷۲۹
  ۴.۸۴
  ۲۴,۵۳۱,۲۷۷ ۳,۹٠۴
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۶۷٠ ۳,۶۷۷
  ٠.۲۴
  ۹۷٠,۸۸۱ ۳,۶۷۹
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۱۲٠ ۲,۱٠٠
  ٠.۳۸
  ۲,۸۶۵,۳۲۴ ۲,۱۱۲
 • وسینا بانک سینا ۲,۶۶۶ ۲,۶۵۴
  ۱.۸
  ۳,۲۷۵,۱۶۴ ۲,۷۱۵
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۶,۲۴۳ ۶,۲۴۳
  ۴.۹۹
  ۳,۳۳۵,۹۱۵ ۶,۵۷۱
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۴,۱۵۹ ۴,۱۴۵
  ٠.٠۲
  ۵,۱۷۸,۱۳۳ ۴,۱۶٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۹۴٠ ۲,۹۳۹
  ۱.۱۴
  ۹,۹۶۸,۹۷۷ ۲,۹۷۴
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۳٠٠ ۳,۲۸۷
  ٠.۸۲
  ۱۳,٠۸۱,۱۴۳ ۳,۲۷۳
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۲۹٠ ۳,۳٠۵
  ٠.۶۳
  ۳۴٠,٠۷۷ ۳,۳۱۱
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۵,٠۴۷ ۵,٠۵۸
  ۶.۲۶
  ۲۵,۵۵۲,۹۴۱ ۵,۳۸۴
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۵,۶۶۴ ۵,۶۶۴
  ۵
  ۳,۴۷۱,۲۹۵ ۵,۹۶۲
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۵٠٠ ۲,۴۸۵
  ٠.۵۲
  ۴۲,۴۵۹,۵٠۳ ۲,۴۸۷
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۳,۵۸٠ ۳,۵۸٠
  ٠.۸۹
  ۷,٠۲۷,۵۹۱ ۳,۶۱۲
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,۸۱۶ ۲,۸۲۱
  ٠.۸۸
  ۶,۷۲۳,۸۷۱ ۲,۸۴۱
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,۴۳۵ ۴,۴۲۵
  ۲.۴۴
  ۷,۱۲۶,۶۸۳ ۴,۵۴۶
 • ولملت واسپاری ملت ۵,٠۶۳ ۵,٠۶۳
  ۴.۹۹
  ۴٠۳,۱۲۵ ۵,۳۲۹
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۸,۵٠٠ ۸,۳۹٠
  ۴.۹۹
  ۱۹,۱۱٠,۳۳۳ ۸,٠۹۶
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۶۸۵ ۴,۶۷۴
  ۱.٠۱
  ۷,۴۴۴,۴۸۹ ۴,۷۳۳
 • ومعلم بیمه معلم ۴,۲۹۹ ۴,۲۷۳
  ۲.۱۸
  ۵,۶۳٠,۸۱۱ ۴,۳۹۵
 • وملل اعتباری ملل ۲,۷۲٠ ۲,۶۸۶
  ۲.۳۳
  ۶۷,۸۵٠,۳۳۲ ۲,۶۵۸
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۸۷,۴۴۱ ۸۷,۲۳۲
  ۵
  ۲۶۵,۹۴۸ ۸۳,۲۷۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۸,۴٠۵ ۸,۳۶۷
  ۲.٠۲
  ۳,۴۹۳,۹۲۵ ۸,۵۷۸
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,٠۸٠ ۳,٠۹۶
  ۱.۸۲
  ۹۲,۱۲۸,۴٠۴ ۳,۱۳۷
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۴۷۸ ۲,۴۷۸
  ۵
  ۲۱,۷۱۶,۱۱۳ ۲,۳۶٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۷,۳۳٠ ۷,۱۱۵
  ۵
  ۲,۵۲۹,۹۶۵ ۶,۹۸۱
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۶,۸۳۴ ۶,۷۹۸
  ۱.٠۳
  ۷,۸۱۹,۲۵۷ ۶,۹٠۵