شاخص کل : ۴۷۸,۷۵۵
تغییرات: ۱.۴۱ % ، ۶,۶۳۵
حجم معاملات : ۴,۵۵۹,۸۶۱,۲۸۱
ارزش معاملات : ۳٠,۳۹۱,۳۷۴,۷۷۱,٠۶٠
تعداد سهم معاملاتی : ۴۶۲
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۴,۷۱۱ ۴,۷٠۳
  ۴.۹۹
  ۳,۶۱۵,۵۱۷ ۴,۴۸۷
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۸,٠٠٠ ۱۷,۸۸۱
  ۱.۳۷
  ۳,٠۳۹,۱۶۲ ۱۷,۷۵۶
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۴,۲۹٠ ۱۴,۱۸۹
  ۲.۸۸
  ۲,۴۵۱,۳۹۹ ۱۳,۸۹٠
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۴,۸۶۷ ۴,۸۳٠
  ۴.۹۸
  ۲۳,۴۱۴,۸۹۷ ۴,۶۳۶
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۴,٠۶۵ ۴,٠۶٠
  ۱.۵
  ۴,٠۴۹,۶۴٠ ۴,٠٠۵
 • اخابر مخابرات ایران ۶,۱۵۶ ۶,۱۷۲
  ٠
  ۳۲,۸۵۳,۱٠۹ ۶,۱۵۶
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۷,۹۱٠ ۷,۹۶۸
  ٠.۷۶
  ۱۸,٠٠۴,٠۳۸ ۷,۸۵٠
 • آسیا بیمه آسیا ۷,۹۲۱ ۷,۹۱۶
  ٠.۴۸
  ۴,۸۹۹,۶٠۲ ۷,۸۸۳
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۵,۶٠۵ ۵,۶۶۵
  ۱.٠۲
  ۴,۷۱۶,۵٠۵ ۵,۶۶۳
 • افرا افرانت ۲۶,۱٠٠ ۲۶,۵۷۲
  ۱.۷۲
  ۱,۲۳۹,۱۶۲ ۲۶,۵۵۶
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۵,۳۹۹ ۷۶,۱۵۸
  ۱.۲۹
  ۷٠۳,۱۴۸ ۷۶,۳۸۳
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۴۷,۸۸۵ ۴۵,۶۵۱
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۴۵,۶٠۵
 • البرز بیمه البرز ۵,٠۲۸ ۴,۹۳۲
  ۴.۹۹
  ۲۶,۲۴۸,۴۵٠ ۴,۷۸۹
 • امید تامین سرمایه امید ۳,۳۹۲ ۳,۳۸۶
  ۴.۹۸
  ۶۳,۳۶۵,۷۲۲ ۳,۲۳۱
 • اوان مبین وان کیش ۳۶,۶۵۵ ۳۶,۶۵۵
  ۵
  ۳,۱۶٠,۹۲۳ ۳۴,۹۱٠
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۱,۱۳۴ ۱,۱۳۴
  ۱.٠۷
  ۱۴۹,۳۴۱,۸۱۲ ۱,۱۲۲
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۳,٠٠۸ ۳,٠٠۸
  ۱.۵۵
  ۸٠۸,٠۲۸,۳۳۴ ۲,۹۶۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴٠,۴۸۷ ۴۱,۲۹۸
  ۱.۹
  ۲,۶۹٠,٠۸۵ ۴۱,۲۷۲
 • بالبر کابل‌ البرز ۱۵,۹۵٠ ۱۶,٠۶۷
  ٠.۶۴
  ۷۱۴,٠۲۸ ۱۵,۸۴۹
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۱۲,۵٠۲ ۱۲,۶۹۴
  ۲.٠۲
  ۲,۲۴۱,۷۱۹ ۱۲,۷۶٠
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۱۶,۴۴۸ ۱۶,۴۴۶
  ۵
  ۴۱,۱۷۷,۹۷٠ ۱۵,۶۶۵
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۳۳۲ ۳,۳۴۳
  ٠.٠۹
  ۹۱,۶۱۹,۴۸۷ ۳,۳۲۹
 • برکت گروه دارویی برکت ۶,۴۶۹ ۶,۴۵۷
  ۵
  ۱۷,۱۸۹,۷۷۱ ۶,۱۶۱
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۹,٠۹۷ ۸,۹۹۱
  ۱.۳
  ۹,۱۱۳,۸۷۵ ۸,۹۸٠
 • بساما بیمه سامان ۶,۲۴۴ ۶,۲۶۶
  ٠.۹۲
  ۴,۴۷۲,۸۶٠ ۶,۱۸۷
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۸۲,۵۷٠ ۷۸,۶۷۷
  ۴.۹۵
  ۴,۷٠۱,۵۱۱ ۷۸,۶۷۷
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۵۲,۲۸۳ ۵۲,۴۴۱
  ۱.۴۴
  ۲۵٠,۸۷۳ ۵۱,۵۴۱
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۱۴,۳٠٠ ۱۴,۳۴۸
  ۲.۳
  ۴,۷۶۶,٠۶٠ ۱۴,۶۳۶
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۷۴,٠۲۵ ۷۳,۸۵۱
  ۵
  ۳۲۸,۲۸۱ ۷٠,۵٠٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳۳,۴۷۵ ۳۳,۴۴۷
  ۵
  ۲,۸۹۳,۵۴۱ ۳۱,۸۸۱
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۲۵,۱۵٠ ۲۵,۴۴٠
  ٠.۶۹
  ۱,٠۷۷,۱۲۲ ۲۴,۹۷۷
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۶۳,٠۱۷ ۶٠,۶۸٠
  ۵
  ۳,۷۳۷,۵۵۷ ۶٠,٠۱۷
 • بموتو موتوژن‌ ۳۲,۵۵۲ ۳۲,۵۵۲
  ۵
  ۲,٠۵۹,۳۷۱ ۳۱,٠٠۲
 • بنیرو نیروترانس‌ ۲۹,۲۱۱ ۲۹,۱۷۱
  ۵
  ۷۷۷,۸۴۵ ۲۷,۸۲٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۲٠,۱٠۷ ۲٠,٠۵۷
  ۵
  ۴,۹۸۳,۷۶۷ ۱۹,۱۵٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۵۵,۵۸۴ ۵۵,۵۸۴
  ۵
  ۱,۵۷۱,۴۶۹ ۵۲,۹۳۸
 • پارس پتروشیمی پارس ۷۷,۵۳۳ ۷۷,۳۳۵
  ۵
  ۲,۳٠۶,٠۹۵ ۷۳,۸۴۱
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۸,۳٠٠ ۸,۱۹۷
  ۱.۴۵
  ۱۷,۱۵۶,۸۳۸ ۸,۱۸۱
 • پارسیان بیمه پارسیان ۷,۲۴۵ ۷,۲۴۵
  ٠.٠۷
  ۵,۵۵۸,۷۶٠ ۷,۲۴٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۹,۵۱۷ ۹,۵۱۷
  ۵
  ۸۴۸,۱۶۳ ۹,٠۶۴
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۱۱۱,۹۶۸ ۱٠۹,۸٠۲
  ۵
  ۱,۶٠۳,۶۹۲ ۱٠۶,۶۳۷
 • پتایر ایران‌ تایر ۲۹,۲۸۹ ۲۹,۴۴۷
  ۲.۸۲
  ۷۵۲,۲۸۹ ۲۸,۴۸۶
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۳,۹۱۸ ۳,۹۳۳
  ٠.۹۶
  ۵۶,۵۵۳,۸۶۵ ۳,۹۵۶
 • پخش پخش البرز ۱۷,۳٠٠ ۱۷,۲۳۶
  ٠.۲۱
  ۲,۶۵۴,۱۲۸ ۱۷,۲۶۳
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۴۸,۷٠٠ ۴۹,۶۸۴
  ۱.۲۲
  ۱,۵٠٠,۴۶۳ ۴۹,۳٠۲
 • پرداخت به پرداخت ملت ۲۳,۸۹۹ ۲۳,۹۵۴
  ٠.٠۳
  ۸٠۵,۵۹۳ ۲۳,۹٠۵
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۳,۶۳٠ ۳,۶۱۳
  ٠.۶۸
  ۲۱,۳۴۲,۸۲۶ ۳,۶۵۵
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۱۷,۹۵۶ ۱۷,۵۹۱
  ۵
  ۳,۱۳۱,٠۱۷ ۱۷,۱٠۱
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۱,۵۹۴ ۱۱,۵۶۴
  ۵
  ۴,۵۸۵,۵۶۱ ۱۱,٠۴۲
 • پکویر کویر تایر ۱۶,۵٠۸ ۱۶,۴۷۲
  ۵
  ۶,۱۱٠,۷۴۲ ۱۵,۷۲۲
 • پلاسک پلاسکوکار ۵,۲۵٠ ۵,۳۱۸
  ۱.۸۵
  ۵,۲۶۳,۴۱۶ ۵,۳۴۹
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۹,۴۸٠ ۱۹,۷۶۷
  ٠.۷۴
  ۲,۴۶۴,۵۵٠ ۱۹,۳۳۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۴,۷٠۵ ۴,۶۸٠
  ٠.۷۷
  ۳٠,۶۴۳,۳۲۸ ۴,۶۶۹
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۴,۹٠۳ ۴,۹۴۸
  ٠.۴۵
  ۱۱,۷٠۸,۳۴٠ ۴,۹۲۵
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,۹٠٠ ۱۱,۸۶٠
  ۳.۸۳
  ۲,۱۲٠,۹۵۸ ۱۱,۴۶۱
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۷,۹۴۵ ۷,۹۴۵
  ۳.٠۶
  ۳,۵۴٠,۴٠۳ ۷,۷٠۹
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱۶,۲۶۹ ۱۶,۲۴۴
  ۵
  ۱۴,۴۲۸,۲۴۴ ۱۵,۴۹۵
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۳۹۳,٠٠٠ ۳۹۲,۹۶۲
  ۴.۹۸
  ۱,۲۴۱ ۴۱۳,۵۹۱
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۴۷۲,٠٠٠ ۴۷۴,۵٠۵
  ٠.۷۳
  ۲,۲۶٠ ۴۷۵,۴۹۳
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۴۷۲,۵٠٠ ۴۷۹,٠۶٠
  ٠.۶۶
  ۳,٠٠۴ ۴۷۵,۶۶۱
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۴۳,۳۲۵ ۴۵,۶٠٠
  ۵
  ۵۱۵ ۴۵,۶٠۵
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۵,۹۹۹ ۴۶,۲۸۵
  ۱.۱۳
  ۵۲۱,۵۴۶ ۴۶,۵۲۶
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۸۲۸ ۴,۹٠۲
  ٠.۸۱
  ۹,۵۸۱,۲۴۷ ۴,۷۸۹
 • تکنو تکنوتار ۹,۷٠٠ ۹,۶٠۵
  ۴.۹۹
  ۳,۵۴۶,۸۳۱ ۹,۲۳۹
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۳٠,۲۶٠ ۳٠,۱٠۵
  ۳.۴۱
  ۹۳۴,۷۳۲ ۲۹,۲۶۳
 • تماوند تامین سرمایه دماوند ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
  ٠
  ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۹,۶۲۲ ۹,۵۵۶
  ۵
  ۳,۸۵۹,۸۹۵ ۹,۱۶۴
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۴,۸۲۸ ۴,۸۲۵
  ۱.۴۱
  ۷,۴۸۷,۶۸۷ ۴,۷۶۱
 • توریل توکاریل ۱۱,۵۹۹ ۱۱,۴۸۷
  ۲.۳۶
  ۱۳,۸۸۲,۸۶۷ ۱۱,۳۳۲
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۳۴,۴۷۱ ۳۳,۷۶۲
  ۴.۶۳
  ۳,۷۶۳,۲۷۷ ۳۲,۹۴۵
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۱۴,۱٠٠ ۱۴,۱۷٠
  ۴.۴۶
  ۱۸٠,۳۵۴ ۱۳,۴۹۸
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۳,۷٠۹ ۳,۷۱۹
  ۴.۹۵
  ۱۹۱,۹۳۲,٠۶٠ ۳,۵۳۴
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۹,٠۶۴ ۸,۹۹۹
  ۳.۷۳
  ۲,۹۹۲,۳۳۹ ۸,۷۳۸
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۱۸,۲۷۱ ۱۸,۲۵۵
  ۵
  ۱۲,۵۸۲,۴۲٠ ۱۷,۴٠۱
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۶,۱٠٠ ۶,۳۳۷
  ۲.٠۴
  ۴,۳۴۹,۶۵۱ ۶,۲۲۷
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۵,۷۸۷ ۱۵,۷۸۷
  ۴.۹۹
  ۶,۴٠۷,۴۹۲ ۱۵,٠۳۶
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۶,۵۵۸ ۶,۵۵۸
  ۵
  ۲,۲٠٠,۲۱۱ ۶,۲۴۶
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۷,۱۳۸ ۷,۱۲۶
  ٠.۲۱
  ۷,۲۲۸,۲۴۵ ۷,۱۵۳
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۳,۳۹۸ ۳,۴٠۴
  ۷.٠۲
  ۱۷,۲۱۲,۴۳۳ ۳,۱۷۵
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۳,۹۳٠ ۳,۹۷۷
  ٠.۹۵
  ۱۴,۹۵۱,٠۶۷ ۳,۸۹۳
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۴,۶۷۶ ۴,۶۳۱
  ۴.۴۷
  ۱۲,۴۲۹,۹۴۱ ۴,۴۷۶
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۵,۲٠٠ ۵,۳۶۲
  ۲.۳۱
  ۶,۷۴۲,۹۶۸ ۵,۳۲۳
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۳,۹۹۵ ۳,۹۹٠
  ۴.۹۹
  ۲٠,۴٠۶,۹۷۸ ۳,۸٠۵
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۳,۵۲۹ ۳,۵۱۹
  ۵
  ۱۹,٠۲۶,۵۱٠ ۳,۳۶۱
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۵,۴۲۴ ۵,۴٠۵
  ۴.۹۹
  ۴٠,۹٠۶,۸۶٠ ۵,۱۶۶
 • جم پتروشیمی جم ۱۶,۸۹۹ ۱۶,۶۹٠
  ۴.۵۲
  ۱۴,۱۶۴,۷۳۴ ۱۶,۱۶۸
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۳۸,٠۶۷ ۳۸,٠۱٠
  ۵
  ۴,۵۲٠,۹۲۶ ۳۶,۲۵۵
 • چافست افست‌ ۱۶,٠۶۶ ۱۶,۱٠۶
  ٠.۵۸
  ۳,۱۴۱,۵۸۶ ۱۵,۹۷۳
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱۲,۵۲٠ ۱۲,۵٠۴
  ۵
  ۱۳,۵۳۹,۸۱٠ ۱۱,۹۲۴
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۴,۵٠۸ ۴,۴۸۳
  ۴.۹۸
  ۵,۸٠۴,۲۲٠ ۴,۲۹۴
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۱۴,۷۱۲ ۱۴,۹۵۲
  ۲.۳۴
  ۴۲,۱۵۲,۱۴۸ ۱۴,۳۷۵
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۶۲,۵٠٠ ۶۲,۵۷۲
  ٠.۶۶
  ۱,۱۱۱,۱۶۶ ۶۲,۹۱۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۲۳,۱۶٠ ۲۳,۳۴۹
  ٠.۳۶
  ۱,۸٠۷,۳۵۶ ۲۳,٠۷۷
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۷,۳۳٠ ۱۶,۹۶۷
  ۲.۶۲
  ۳,۴۵۳,۱۶۶ ۱۶,۸۸۸
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۲۴,۳۲۲ ۲۴,۳۲۲
  ۵
  ۳۸۳,۹۵۵ ۲۳,۱۶۴
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳۴,۲۹٠ ۳۴,۷۲٠
  ۳.۸
  ۲,۸۴۷,۹۴۷ ۳۵,۶۴۴
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۲,۴۱۶ ۱۲,۴۱۶
  ۵
  ۴,۳۳۴,۲۹۸ ۱۱,۸۲۵
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۹,۳۸۵ ۱۹,۷۲۶
  ۲.۱۸
  ۱۱,۳۳۳,۴۷۲ ۱۹,۸۱۸
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۴,۶۵۴ ۲۴,۷۹۱
  ۴.۹۹
  ۵,۳۱۷,۱۵۹ ۲۵,۹۵٠
 • حریل ریل پردازسیر ۳,٠۸۹ ۳,٠۸۹
  ۵
  ۳۲۱,۳۹۳ ۲,۹۴۲
 • حسیر ریل سیر کوثر ۹,۳٠٠ ۹,۵۸٠
  ٠.۵۳
  ۳,۸۵۱,۷۲۱ ۹,۳۵٠
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲۸,۱۲٠ ۲۸,۳۷۶
  ٠.۵۹
  ۱,۸۸۹,۹۶۲ ۲۸,۲۸۶
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۵,۲۹۱ ۵,۲۷۵
  ۳.۴۴
  ۳۴,۷۲۶,۴۷۷ ۵,۱۱۵
 • حفاری حفاری شمال ۷,۹۳۴ ۷,۷۹۸
  ۲.۶۵
  ۴۶,۷۷۵,۸۵٠ ۸,۱۵٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۶,۲٠۲ ۱۶,٠۷۵
  ۵
  ۳۵,۱۴۹,۱۹۲ ۱۵,۴۳۱
 • خاذین سایپاآذین‌ ۴,۲٠۲ ۴,۲۳۳
  ٠.۶۹
  ۱۴,۴۹۲,۳۷۱ ۴,۱۷۳
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۷,۷٠۸ ۷,۷٠۸
  ۵
  ۲,۲۷۴,٠۳۹ ۷,۳۴۱
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۳,۵۲۳ ۳,۵٠۲
  ۴.۹۸
  ۱۶,۸۶۸,۷۱٠ ۳,۳۵۶
 • خپارس پارس‌ خودرو ۲,۳۸۲ ۲,۴٠۹
  ۱.۳۳
  ۱۳۲,٠۵۴,۴۹۲ ۲,۴۱۴
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۷۶,۸۸۱ ۷۵,۵۳۷
  ۵
  ۷۵,۲٠۸ ۷۳,۲۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۳,۷۴۳ ۲۳,۷۴۳
  ۵
  ۱,۶۹۷,٠۱۵ ۲۲,۶۱۳
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۵۸,۷۵٠ ۵۸,۹۷۷
  ۴.۲۶
  ۵۱٠,۸۷۳ ۵۶,۳۵٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۸,۶۳۳ ۸,۶۳۳
  ۵
  ۱۴,۵۹۱,۹۷۳ ۸,۲۲۲
 • خچرخش چرخشگر ۶,۹۴۹ ۶,۸۲۷
  ۳.٠۲
  ۷,۳٠۲,۴۶۸ ۶,۷۴۵
 • خدیزل بهمن دیزل ۱۵,۵۹٠ ۱۵,۵۹٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۷۱٠,۴۱۳ ۱۴,۸۴۹
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۲۹,۹٠٠ ۲۹,۷٠۱
  ۱.۷۴
  ۳,۸٠۷,۷۸۵ ۲۹,۳۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۳,۴۷۹ ۳,۴۶۶
  ٠.۸۱
  ۳۵,۳٠۶,۵۸٠ ۳,۴۵۱
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۱۷,۶۸۸ ۱۷,۶۶۱
  ۵
  ۶,۹۹۴,۴۹۳ ۱۶,۸۴۶
 • خزامیا زامیاد ۳,٠۳۱ ۳,٠۲٠
  ۳.۴۵
  ۵۳,۵۳۵,۴٠۲ ۲,۹۳٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۶,۹٠۱ ۶,۹۴۲
  ٠.۳۲
  ۶,۱٠۲,۳۱۹ ۶,۹۲۳
 • خساپا سایپا ۳,۱۲۲ ۳,۱۳۹
  ٠.۴۸
  ۱۶۷,۲۴۴,۸۸۶ ۳,۱۳۷
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۸,۷۵۴ ۸,۷۴٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۹۳,۴۶۲ ۸,۳۳۸
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۷,۳۲۱ ۱۷,۳۲۱
  ۴.۹۹
  ۲٠۳,۵۸۹ ۱۶,۴۹۷
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۷,٠٠٠ ۷,٠۷۴
  ٠.۳۷
  ۴,٠۶۱,۵۸۸ ۶,۹۷۴
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۱۳,۱۱۹ ۱۳,۱۱۹
  ۴.۹۹
  ۲,۱۴۵,٠۸۵ ۱۲,۴۹۵
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۱۴,۸۵۷ ۱۴,۹۶۹
  ۱.۳
  ۲۱,۵۵۷,۳۷۷ ۱۵,٠۵۲
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۷۶,۲۶۱ ۷۸,۷۹۳
  ۵
  ۱,۴۵۱,۹۹۶ ۸٠,۲۷۴
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۶۱۴
  ۱.۸۲
  ۵,٠۷۶,۶۷٠ ۱۳,۶۴۹
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۱۵,۹۴۴ ۱۵,۶۴٠
  ۱.۸۳
  ۱,۲۱۲,۹۲٠ ۱۵,۶۵۷
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۴,۵۶٠ ۴,۵۱۱
  ۱.۱۸
  ۲۹,۳۲٠,۴۶۳ ۴,۵٠۷
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۷,٠۶۹ ۷,٠۹۹
  ٠.۳
  ۵,۳۶٠,٠۵۷ ۷,٠۴۸
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۱۴,۱۲٠ ۱۴,٠۵۹
  ٠.۱۶
  ۲,۵۷۲,۹۶۴ ۱۴,٠۹۸
 • خودرو ایران‌ خودرو ۱٠,۶۴٠ ۱٠,۷۴۹
  ٠.٠۸
  ۴۲,۷۵٠,۲۳٠ ۱٠,۶۳۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۵,۷۱۷ ۵,۶۷۱
  ۵
  ۱۶,۹٠۶,۵۹۱ ۵,۴۴۵
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۷,۳۷٠ ۳۷,۱۴۱
  ۵
  ۸۷۲,۲۷۷ ۳۵,۵۹۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۳۲,۴۲۵ ۳۲,٠۷۴
  ۵
  ۱,۵۳۴,۱٠۴ ۳٠,۸۸۱
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۷,۶۷۱ ۱۷,۶۹۹
  ٠.۳۶
  ۱,۶٠۵,۲۹۹ ۱۷,۷۳۵
 • دالبر البرزدارو ۱۷,٠۲۱ ۱۶,۹۴۹
  ۵
  ۳,٠۶۵,۹۵۹ ۱۶,۲۱۱
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۲,۴٠۵ ۱۲,۳۹۴
  ۴.۹۹
  ۱۳,۲۲۴,۷۶۴ ۱۱,۸۱۵
 • دانا بیمه دانا ۹,۱۴۲ ۸,۹۹۹
  ۵
  ۱۷,٠۳۱,۳٠۲ ۸,۷٠۷
 • داوه داروسازی آوه سینا ۲۶,۵۵۷ ۲۶,۱۷۸
  ۵
  ۵,۴۷۳,۱۳۷ ۲۵,۲۹۳
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۲,۹۱٠ ۱۲,۵۸۹
  ۴.۹۹
  ۱۷,۳۸۴,۲۶۷ ۱۲,۲۹۶
 • دپارس پارس‌ دارو ۴۲,۱۲٠ ۴۲,۱۲٠
  ۵
  ۲۵۵,٠۹۴ ۴٠,۱۱۵
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۹,٠۸۲ ۲۸,۸۱۸
  ۵
  ۲,٠۷۴,۱۵۵ ۲۷,۶۹۸
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴٠,٠۱۲ ۳۹,۴۲۲
  ۳.۷۵
  ۱,۹۳۱,۵۷۵ ۳۸,۵۶۵
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۱۱,۶۵۵ ۱۱,۶۲۷
  ۵
  ۵,۴۷۲,٠۵٠ ۱۱,۱٠٠
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۱۷۵
  ۴.٠۸
  ۳,۷٠۲,۴۸۶ ۱۲,۷۳۱
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۷,۱۵۵ ۱۷,٠۷٠
  ۴.۴۱
  ۴,۵۷۱,۳٠۳ ۱۶,۴۳۱
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۳,۱۹۸ ۳۳,٠۴۱
  ۵
  ۴۸٠,۳۹۴ ۳۱,۶۱۸
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۴۵,۵۹٠ ۴۵,۴۴٠
  ۴.۳۱
  ۱,۵۱۵,۹۶۵ ۴۳,۷٠۷
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۲,۴۵٠ ۱۲,۲۹٠
  ۳.۷۸
  ۸۱۷,۳۸۵ ۱۱,۹۹۶
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱۴,۸۱۹ ۱۴,۸۱۹
  ۵
  ۴,۹۱٠,٠۴۶ ۱۴,۱۱۴
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۹,۱۹۶ ۹,۱۸۶
  ۴.۹۹
  ۴,۹۵۷,۳۲۲ ۸,۷۵۹
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۱,۳٠۶ ۱۱,۱۴۳
  ۴.۸۹
  ۳,۷۸۳,۱۲٠ ۱٠,۷۷۹
 • دسبحان سبحان دارو ۱۳,۶۶۵ ۱۳,۵۹۱
  ۴.۹۹
  ۲,٠۸۵,۱۹۱ ۱۳,٠۱۵
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۱,۷۳۷ ۲٠,۸۵۸
  ۵
  ۴,۱۵۷,۷۱٠ ۲٠,۷٠۲
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۲۵,۷۶٠ ۲۵,۷۲۹
  ۵
  ۱,۲۵۱,۷۷۸ ۲۴,۵۳۴
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۴٠,۷۵۷ ۴۱,۳۴۵
  ۱.۲۱
  ۱,۳۵۱,۹۱۶ ۴۱,۲۵۶
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۴۲,۱۶۳ ۴۱,۸۱٠
  ۵
  ۱,۴۳۸,۸۹۱ ۴٠,۱۵۶
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۷,٠۶۱ ۱۷,٠۲۲
  ۲.۶۸
  ۷٠۶,۴۸۴ ۱۶,۶۱۵
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۲۶,۵۶۱ ۲۶,۴۲۲
  ۵
  ۲,۶۱۱,٠۸۷ ۲۵,۲۹۷
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۱۴,۶۶۲ ۱۴,۶۳۱
  ۵
  ۴,۱۱۲,۱٠٠ ۱۳,۹۶۴
 • دکیمی کیمیدارو ۱۶,۵۵۵ ۱۶,۵۱٠
  ۴.۱۷
  ۱,۲٠۶,۸۱۱ ۱۵,۸۹۳
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۶۵,۳۵٠ ۶۴,۹۶۲
  ٠.۱۱
  ۳۳۴,۳۹۶ ۶۵,۲۷۸
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۱۱,۵٠٠ ۱۱,۴٠۷
  ۱.۳
  ۲,۳۲۷,۴۵۷ ۱۱,۳۵۲
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۵۲,٠٠٠ ۵۲,۷۷۵
  ٠.۳۹
  ۲۸۲,۹۲۱ ۵۱,۷۹۸
 • دی بانک دی ۴,٠۳۶ ۴,٠۲۸
  ۴.۹۹
  ۳٠,٠۵۹,۱۵۴ ۳,۸۴۴
 • دیران ایران‌دارو ۱۸,۶٠۲ ۱۸,۶٠۲
  ۴.۹۹
  ۳,۲۲۷,۴۷۳ ۱۷,۷۱۸
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۲,۸۱۶ ۲,۸۴۱
  ۱.۲۶
  ۲٠۱,۷۳۹,۳۶۶ ۲,۸۵۲
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۱,۲۲۱ ۲٠,۹۵۶
  ٠.۵۱
  ۲,۲۳۵,۲۱٠ ۲۱,۳۲۹
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۵,۳٠٠ ۵,۴٠۲
  ۱.۱
  ۱۲,۲۳۲,۱۸۳ ۵,۳۵۹
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۲۵,۳۴٠ ۲۵,۱۴۵
  ٠.۲۸
  ۲,۷۱٠,۲۷۴ ۲۵,۴۱۲
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۶,۷٠٠ ۶,۷۴۴
  ۳.۵۴
  ۲۴,۲۸۴,۴۵۸ ۶,۴۷۱
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۱۳,۵٠٠ ۱۳,۴۵۵
  ۲.۹۸
  ۱۴,۳۱۸,۷۲۵ ۱۳,۱٠۹
 • رنیک جنرال مکانیک ۳۶,٠۴۲ ۳۵,۶۶۲
  ۵
  ۳,۶۵۷,۲۳۴ ۳۴,۳۲۶
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۲۲,۷۵٠ ۲۲,۲۹۶
  ۳.۷۸
  ۳,۷۶۸,۸٠۶ ۲۱,۹۲۲
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۷۵,۶٠۱ ۷۵,۶۳۲
  ۱.۷۵
  ۱,۹۷۸,۳۵۱ ۷۶,۹۴۴
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۱۹,۵۶۶ ۱۹,۵۳۸
  ۵
  ۴,۲۱۷,۵۷۳ ۱۸,۶۳۵
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۴۴,۳۷۳ ۴۳,۸۱۲
  ۵
  ۸۳۳,۸۳۳ ۴۲,۲۶٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۱۲,۵۷٠ ۱۲,۶۳۳
  ٠.۶۴
  ۲,۸۳۷,٠۲۲ ۱۲,۴۹٠
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱۶,۶۷٠ ۱۶,۸۱۵
  ۱.۴
  ۴,٠۲۴,۲۵۸ ۱۶,۴۴٠
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۵۵,۶٠٠ ۵۵,۴۴۲
  ۱.۶
  ۷۶٠,۳۳۴ ۵۶,۵٠۲
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۴۱,۴۱۴ ۴۱,۱۹۵
  ۵
  ۴,۵۷۶,۵۲۶ ۳۹,۴۴۲
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۹,۶٠٠ ۲۹,۵۶۴
  ٠.۱۲
  ۱,۳٠۶,۳۵۹ ۲۹,۶۳۵
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۴۲,۸۵٠ ۴۲,۶۲۹
  ۵
  ۲,۱٠۳,۹۵۲ ۴٠,۸۱٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۳۸,۵٠٠ ۳۸,۴٠۹
  ۱.۲۵
  ۳۱۷,۶٠۱ ۳۸,٠۲۴
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۹,۹۲۳ ۲٠,۴۴۸
  ٠.۵۱
  ۱,۶۷۳,۲۸۱ ۱۹,۸۲۲
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۸,۲۸٠ ۱۸,۲٠۱
  ۳.٠۳
  ۱,٠۲۵,۹۶۲ ۱۷,۷۴۲
 • زنگان صنعت روی زنگان ۵۶,۴۴۹ ۵۶,۴۲۴
  ۵
  ۴۹۳,۶۵۲ ۵۳,۷۶۱
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۸,۴۳۵ ۸,۳۹۵
  ۴.۹۹
  ۲,٠۳۹,۳۵۳ ۸,٠۳۴
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۲۹,۹۱۷ ۲۹,۸۶٠
  ۵
  ۱,۵۷۲,۳۸۵ ۲۸,۴۹۳
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۱۳,۸۱۶ ۱۳,۷۳۴
  ۴.۹۹
  ۷,۵۳۷,۶۸۱ ۱۳,۱۵۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۳۴,۱٠۲ ۳۴,۴۹۲
  ٠.۶۵
  ۱,٠۱۲,۵۱۳ ۳۳,۸۸۲
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱۹,۱۷٠ ۱۹,۱۳۴
  ۵
  ۱,۴۲۴,۴۷۷ ۱۸,۲۵۸
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۱٠,۶۱۲ ۱٠,۶۱۲
  ۵
  ۲,۱٠٠,۳۱۶ ۱٠,۱٠۷
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۴۶,۹۱۶ ۴۶,۸۶۵
  ۵
  ۴۱۶,۴۱۴ ۴۴,۶۸۲
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۳,۹۵٠ ۱۴,۲۵۱
  ٠.۶۶
  ۱,۲۱۷,۷۵۸ ۱۴,٠۴۳
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۴,۵۹۱ ۴,۵۷۸
  ۴.۹۹
  ۱۴,۷۴۲,۳۲۵ ۴,۳۷۳
 • سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ۲۹,۹۷۵ ۲,۷٠٠
  ٠
  ۲۹,۹۷۵
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۲,۶۳۲ ۳۲,۶۳۲
  ۵
  ۱,٠۵۹,۵٠۱ ۳۱,٠۷۹
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۳۶,۸۴۱ ۳۶,۸۸۵
  ٠.٠۸
  ۵۲۲,۵۱۵ ۳۶,۸۶۹
 • سخزر سیمان‌ خزر ۱٠,۴۲۵ ۱٠,۴۲۲
  ۵
  ۵,۵۷۴,۳۸٠ ۹,۹۲۹
 • سخوز سیمان خوزستان ۸,۶۶۷ ۸,۵۱۲
  ۴.۹۹
  ۶,۱۳۲,۸۹۶ ۸,۲۵۵
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۱۳,۹۹۸ ۱۳,۹۴۶
  ۳.۱۸
  ۱,٠۷۷,۴۶۶ ۱۳,۵۶۶
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۲۶,۵۴۷ ۲۵,۶۶۵
  ۵
  ۱۲۱,۲۵٠ ۲۵,۲۸۳
 • سدور سیمان‌ دورود ۴,۹۷۵ ۴,۹۴۸
  ۴.۹۸
  ۹,۲۷۹,۸۴۶ ۴,۷۳۹
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۱٠٠ ۶,۱۳٠
  ۲.۳۳
  ۱۲,۵۸۶,۱۴۵ ۵,۹۶۱
 • سرود سیمان‌شاهرود ۸,۴۳۷ ۸,۴٠۵
  ۴.۹۹
  ۱٠,۱۳۱,۴۸٠ ۸,٠۳۶
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۴,۱۱۴ ۴,٠۷۹
  ۴.۹۸
  ۱۷,۶۹۹,۳۸۷ ۳,۹۱۹
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۶,۶۶۴ ۶,۷٠٠
  ٠.۵
  ۳,۹۴٠,۷۴۲ ۶,۶۳۱
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۶۱,۲۸٠ ۶۱,۶۷۴
  ۵
  ۹۷۲,۷٠۵ ۶۴,۵٠۵
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۶,۱۵۱ ۶,۲٠۵
  ۱.۹۷
  ۳,۲٠۴,۴۴۶ ۶,٠۳۲
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۱,۴۲٠ ۱۱,۳۸٠
  ۲.۹۹
  ۱,٠۳۳,۴۵۶ ۱۱,٠۸۸
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱٠۳,۷۴۴ ۱٠۳,۱۶۸
  ۵
  ۵٠٠,۹۲۹ ۹۸,۸٠۴
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۸,٠۹۵ ۸,٠۶۴
  ۴.۹۹
  ۲۷,۸٠٠,٠۵۸ ۷,۷۱٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۲۳,۸٠٠ ۲۳,۷۸۳
  ۱.۷۶
  ۱,۹۵۶,۴٠۳ ۲۳,۳۸۸
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۳۸,۴٠٠ ۳۸,۹٠٠
  ۱.۵۱
  ۱,۱٠۹,۶۱۷ ۳۷,۸۲۹
 • سکرد سیمان کردستان ۴,۸۱۲ ۴,۸٠۶
  ۵
  ۵,۲۸۲,۱٠٠ ۴,۵۸۳
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۱,۲۶٠ ۱۱,۳۱۴
  ۴.۲۸
  ۷,٠۸۳,۷۸۴ ۱٠,۷۹۸
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۷,٠۹۱ ۷,٠۸۳
  ۴.۹۹
  ۷,۹۶۱,۵۶۷ ۶,۷۵۴
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۱,۳۵۶ ۱۱,۵۷۹
  ٠.۱
  ۲۷,۱۶۴,٠۲۶ ۱۱,۳۴۵
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۴۹,۲۳۷ ۴۸,۸۳۴
  ۵
  ۲۸۱,۷۶۷ ۴۶,۸۹۳
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۲,۷۱۷ ۱۲,۸۳۱
  ۲
  ۲,۵۹۶,۵۸۱ ۱۲,۹۷۶
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۶,۹۴٠ ۱۷,٠۲۲
  ۲.۴۷
  ۲,۴۳۲,۲۴۶ ۱۶,۵۳۲
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۴,۳۲۹ ۴,۳۶۸
  ٠.۹۶
  ۲,۷۶۴,۱۲۶ ۴,۲۸۸
 • سیستم همکاران سیستم ۱۴,٠۹۸ ۱۴,۲۹۹
  ٠.۳۵
  ۱,۹۸۹,۷۶۶ ۱۴,٠۴۹
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۲۳۲ ۸,۱۶۵
  ۵
  ۳,۱۸٠,۶۱۶ ۷,۸۴٠
 • سیمرغ سیمرغ ۱۷,۵۴٠ ۱۷,۷٠٠
  ٠.۴
  ۴,۴۵۳,۸۳۹ ۱۷,۶۱۱
 • شاراک پتروشیمی شازند ۱۲,۹۹۲ ۱۳,۲٠۴
  ٠.۹
  ۱۴,۳٠۷,۸٠٠ ۱۳,۱۱٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۴۸,۱۴۵ ۴۷,۲۴۹
  ۴.۶۷
  ۱۵۷,۳۷۱ ۴۵,۹۹۷
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۵٠,۷۶٠ ۵٠,۷۳۴
  ۱.۵۶
  ۱,٠۷۷,۶۲۶ ۴۹,۹۸٠
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۹,٠٠٠ ۳۹,٠٠۷
  ٠.۵۳
  ۱,۷۲۹,۲۶۳ ۳۸,۷۹۵
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۴٠,۱٠۱ ۴٠,۶۶۲
  ۲.۳
  ۲,۶۸۷,۴٠۶ ۴۱,٠۴۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۱,۴۴۵ ۱۱,۵۳۱
  ٠.۷۹
  ۲۲,۸۵۴,۶۱۶ ۱۱,۳۵۵
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲۶,۶۹٠ ۲۶,۸٠۸
  ٠.۴
  ۱,۴۳۲,۹۱۸ ۲۶,۷۹۶
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۲,۳۵۱ ۱۲,۵۴۹
  ٠.۳۸
  ۲,٠۹٠,۷۶۹ ۱۲,۳٠۴
 • شپاس نفت پاسارگاد ۱۵,۷۹۳ ۱۵,۶۸۹
  ۵
  ۵,۱۲۳,۸۳۲ ۱۵,٠۴۱
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۲,٠۴۹ ۲۲,۳۷٠
  ۱.٠۲
  ۸,٠۲٠,۷٠۱ ۲۱,۸۲۷
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۸,۳۶۱ ۲۸,۳۸۵
  ٠.۱۷
  ۲,٠۳۶,۷۳٠ ۲۸,۴٠۸
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۶,۷٠٠ ۶,۷۴۶
  ٠.۵۹
  ۳۳,۷۱۶,۱۷۹ ۶,۶۶۱
 • شتران پالایش نفت تهران ۸,۴۷۷ ۸,۴۵۶
  ۴.۹۹
  ۱۲۱,۱۱۹,۵۸۳ ۸,٠۷۴
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۹,۷۳٠ ۳۹,۴۱۶
  ۴.۹۷
  ۱,۷۵۷,۸۵۲ ۳۷,۸۴۹
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۶,۶۲۵ ۲۶,۸٠۷
  ٠.۶۵
  ۲,٠۴۳,۲۴۵ ۲۶,۷۹۹
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۲,۸۷۹ ۱۲,۸۹۱
  ٠.۳۷
  ۲,۷۱۴,۸۳۷ ۱۲,۸۳۱
 • شراز پالایش نفت شیراز ۵۸,۳۴۹ ۵۸,٠۴۶
  ۵
  ۱,۲۶۷,۳۶۸ ۵۵,۵۷۱
 • شرانل نفت ایرانول ۱۵,۲۷۹ ۱۵,۳۷۳
  ۱.۴
  ۳,۱٠۹,٠۹۶ ۱۵,٠۶۸
 • شسپا نفت سپاهان ۱۱,۴٠۶ ۱۱,۳۹۴
  ۲.۱۸
  ۱۳,۵۶۷,۶۷٠ ۱۱,۱۶۳
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۱۱۱,٠٠٠ ۱۱۱,۲۸۳
  ۲.۳۴
  ۱۵۱,۴٠۱ ۱٠۸,۴۵۹
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۲٠,۳٠۶ ۲٠,۶۶۱
  ۳.۱۶
  ۲,۸۴۲,۴۱۷ ۲٠,۹۶۹
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱۸,۷۳۸ ۱۸,۷۳۸
  ۵
  ۳,۱۹۵,۷۲۸ ۱۷,۸۴۶
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۹,۵۲۱ ۹,۶٠۱
  ٠.۳۷
  ۱,۶۵۶,۲۷۴ ۹,۵۵۶
 • شفن پتروشیمی فناوران ۱٠۱,۳۳٠ ۱٠۱,۵۲۶
  ٠.۹۵
  ۱۸۷,۹۴٠ ۱٠٠,۳۷۲
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۴۹,۹۷٠ ۵٠,۱۶۸
  ٠.۹۴
  ۱,۳۴۱,۲۵۵ ۴۹,۵٠۷
 • شکلر نیروکلر ۲۲,۱۹۹ ۲۲,٠۵۲
  ۲.۷۷
  ۲,۵۸۲,۹۴۹ ۲۲,۸۳۲
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۱٠۳,۵٠٠ ۹۹,۹۲۷
  ۳.۶
  ۲٠۱,۶۹۵ ۹۹,۹٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۲۱,۱۷٠ ۲۱,۳۹٠
  ٠.۹۴
  ۴,۱۴۶,۴۷۱ ۲۱,۳۷۱
 • شلعاب لعابیران‌ ۲۲,۵۹۳ ۲۲,۵٠٠
  ۵
  ۱٠,۶۹۴,۵۴۲ ۲۱,۵۱۸
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۲۵,۸۳٠ ۲۵,۹۳٠
  ۳.۸۹
  ۱,۸۱۹,۷۵۵ ۲۶,۸۷۶
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۲٠,۳۸۱ ۲٠,۳۹٠
  ۳.۹۶
  ۴,٠۳۴,۷۶۹ ۱۹,۶٠۴
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۷۴۳
  ۲.۴۷
  ۲,۴۴۳,۹۹۸ ۱۷,۳۷۱
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱۵,٠۵٠ ۱۵,۱۲٠
  ۲.۱۲
  ۲۳,۱٠۴,۶۱۳ ۱۴,۷۳۸
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۳۸,۵۸۶ ۳۸,۵۸۶
  ۵
  ۱۶۷,٠۳۴ ۳۶,۷۴۹
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱۵,۳۴٠ ۱۵,۶۴۵
  ۱.۷۶
  ۹,۵۳۹,۴٠۶ ۱۵,۶۱۵
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۱۲,۴۳۵ ۱۲,۲۸۸
  ۴.۶۹
  ۶,۶۸۲,٠۹۸ ۱۱,۸۷۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۳۱,۴۵٠ ۳۱,۴۴۸
  ٠.۳۶
  ۴۱۷,۱۲۱ ۳۱,۳۳۶
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۳۳,۱۴٠ ۳۳,۱۱۳
  ۱.۷۳
  ۱,٠۲۹,۶۴۷ ۳۲,۵۷۶
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۶,۸٠٠ ۶,۸۱۵
  ٠.۲۲
  ۸,۸۶۱,۸٠۷ ۶,۷۸۵
 • غپینو پارس‌ مینو ۲۲,۸۲۷ ۲۲,۷۱٠
  ۵
  ۶,۶۶٠,٠۵۹ ۲۱,۷۴٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۱,۷٠٠ ۴۱,۹۹۵
  ۲.۱۲
  ۱,۲۸۸,۳۳۳ ۴٠,۸۳۵
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۶۵,۹۹۹ ۶۷,۱۳۴
  ۴.۳۹
  ۵۷۴,۴۷۳ ۶۹,٠۳۲
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۱۲۲,٠٠٠ ۱۲٠,۷۱٠
  ٠.۴۸
  ۲۲,۷۲۷ ۱۲۱,۴۲۲
 • غدیس پاکدیس ۲۵,۴٠٠ ۲۵,۸۱۸
  ٠.٠۳
  ۸۸۱,۷۸۸ ۲۵,۳۹۲
 • غسالم سالمین‌ ۷۵,۷۸۲ ۷۴,۶۲۹
  ۵
  ۲,٠۵۶,۸۴۵ ۷۲,۱۷۴
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱۲,۷۹۱ ۱۲,۷۵۵
  ۵
  ۵,۲۹۱,۲۳۵ ۱۲,۱۸۲
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۴۸,۶۳۷ ۴۸,۶۳۷
  ۵
  ۱,٠۹۹,۱٠۱ ۴۶,۳۲۱
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۶۷,۶٠٠ ۶۶,۶۴۶
  ۳.۶۶
  ۱۹۳,۸۳۳ ۶۵,۲۱۲
 • غشهد شهد ایران‌ ۳۴,۶٠٠ ۳۴,۹۵۷
  ۱.٠۲
  ۲,۲۴٠,۱۱۵ ۳۴,۹۵۸
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۸,۶۵۸ ۸,۶۶۳
  ٠.۱۷
  ۲٠,۱۳۹,۵٠۹ ۸,۶۷۳
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۴٠,۳۴۶ ۴٠,۲۶۹
  ۵
  ۱,۱۸٠,۸٠۲ ۳۸,۴۲۵
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۶,۲۸٠ ۲۶,۱۱۲
  ۳.۸
  ۲,۷۸۲,۹٠۶ ۲۵,۳۱۸
 • غگز گز سکه ۵,۴۵٠ ۵,۴۵٠
  ٠
  ۲,٠٠٠,٠٠٠ ۵,۴۵٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۹۹,۶۱۱ ۹۸,۹۷۲
  ۵
  ۹,٠۹۱,۴۴۷ ۹۴,۸۶۸
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۵۳,٠٠٠ ۵۲,۹۹۳
  ٠.۴۳
  ۳۸۲,۱۷۷ ۵۳,۲۳٠
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۸۲,٠۴۱ ۸٠,۶۲۷
  ۱
  ۱,۲۸۸,۲۲٠ ۸۲,۸۶۶
 • غمارگ مارگارین‌ ۱۳,۸٠۱ ۱۳,۷۹۶
  ۵
  ۳,۴۴٠,۶۵۹ ۱۳,۱۴۴
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۷۸,٠۳۲ ۷۶,۳۱۹
  ۵
  ۲۳۶,۱۱۸ ۷۴,۳۱۷
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۴۲,۲۸۵ ۴۱,۷٠۵
  ۵
  ۵,۵۵۵,۵۸۴ ۴٠,۲۷۲
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۷۷,۱۶۱ ۷۷,۱۶۱
  ۵
  ۱۵۱,۳۶۹ ۷۳,۴۸۷
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۴,۳۹۵ ۱۴,۳۷۲
  ۲.۸۴
  ۴۲۹,۲٠٠ ۱۳,۹۹۸
 • غویتا ویتانا ۲۶,۳۹٠ ۲۶,۲۹۶
  ۱.٠۶
  ۴۹۷,۱۸۳ ۲۶,۶۷۳
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۱۶,۵٠٠ ۱۷,۱۹۵
  ۴.۹۴
  ۱۶,٠۳۹,۲۹۳ ۱۷,۳۵۸
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۵,۵۸۶ ۵,۳۳۳
  ۵
  ۱۴۷,۴۵۷,۶۵۹ ۵,۳۲٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۱,۳٠۵ ۱۱,۲۶۷
  ۵
  ۳۴,۲۵۹,۲۷۲ ۱٠,۷۶۷
 • فاسمین کالسیمین‌ ۲۱,۸۵٠ ۲۱,۹۸۷
  ٠.٠۹
  ۷,٠۹۴,۲۴۱ ۲۱,۸۶۹
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۲,۴۷۳ ۱۲,۵۳٠
  ٠.۷۱
  ۱,۷۵۶,۱۲۹ ۱۲,۳۸۵
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۳۲۳
  ۱.۵۵
  ۵,۴۳۷,۸۳۲ ۱۱,۱٠۸
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۲۲,۵٠۴ ۲۲,۷۶۶
  ۱.۶
  ۲,۸۲۸,۸۱٠ ۲۲,۱۵٠
 • فپنتا سپنتا ۱۷۶,۲۲۶ ۱۷۶,۲۲۶
  ۵
  ۲۴,۱۸۴ ۱۶۷,۸۳۵
 • فجام جام‌دارو ۳٠,۸۹۶ ۳۱,۱۱۴
  ٠.۶۷
  ۴۶۲,۶۹۷ ۳٠,۶۹۱
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۳٠,۴۵۶ ۳٠,۴۳۷
  ۵
  ۳,۶۱۹,۹۳۸ ۲۹,٠٠۶
 • فخاس فولاد خراسان ۲۵,۶۳٠ ۲۵,۶۳٠
  ۵
  ۱,۳۳۲,۲۱۴ ۲۴,۴۱٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۱۲,۵۸٠ ۱۲,۷۸٠
  ۲.۷۵
  ۱۳,۷۳۷,۳۱۵ ۱۲,۹۳۶
 • فرابورس فرابورس ایران ۶۱,۹۶۷ ۶۱,۹۶۷
  ۵
  ۱,۵۸۲,۵۲٠ ۵۹,٠۱۷
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۱۷,۶۸۷ ۱۷,۷۴۱
  ۱.۳۶
  ۳,۸۷۲,۸۵۸ ۱۷,۴۴۹
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۹,۱۹۹ ۱۹,۱۹۳
  ٠.۸۲
  ۳,۲۶۴,۳۷۴ ۱۹,٠۴۲
 • فروی ذوب روی اصفهان ۲۷,۶۹۷ ۲۷,۶۹۷
  ۵
  ۴۱۴,۲۲۲ ۲۶,۳۷۹
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۳,۹۵۷ ۱۳,۹۳۶
  ۵
  ۱٠,۷۷۵,۷۲۸ ۱۳,۲۹۳
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۸,۷۸۸ ۱۸,۵۶٠
  ۱.۲۲
  ۷,٠۵۸,۶۸۸ ۱۸,۵۶۲
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۸,۵۸۲ ۱۸,۵۲۹
  ۲.۵۲
  ۱,۹۳۲,۳۳۸ ۱۹,٠۶۳
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۴۱,۵۶۶ ۴۱,۵۶۶
  ۵
  ۷,۷۵۳,۸۹۸ ۳۹,۵۸۷
 • فلامی لامیران‌ ۶۴,۱۴۸ ۶۳,۷۳۳
  ۳.۱۳
  ۴٠۵,٠۵۹ ۶۲,۲٠۴
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۷,۴۴۷ ۱۷,۳۷۵
  ۴.۹۹
  ۳,۴۱۲,۶۵۲ ۱۶,۶۱۷
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۸,٠٠٠ ۸,٠٠٠
  ۶.۶۵
  ۱٠٠,٠٠٠ ۷,۵٠۱
 • فمراد آلومراد ۶۲,۴۲۷ ۶۲,۴۲۷
  ۵
  ۱۵۴,۴۲۷ ۵۹,۴۵۵
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶,۸٠۲ ۶,۸۱۶
  ٠
  ۵٠,٠٠۳,۱۴۳ ۶,۸٠۲
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۸,۴۸۵ ۸,۴٠۳
  ۵
  ۷,۴۳۶,۵۴۱ ۸,٠۸۱
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۵۴,۸۱۲ ۵۳,۵۸۱
  ۵
  ۱۶۴,۳۳۲ ۵۲,۲٠۲
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۲۴٠ ۴,۲۷۷
  ۱.۱۲
  ۱۷۲,۴۱۱,۱۷۴ ۴,۲۸۸
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۱٠,۶۶۵ ۱٠,۶۶۵
  ۴.۹۹
  ۸,٠۵۹,۶۴۵ ۱٠,۱۵۸
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۸,۷۹۹ ۱۸,۶۱۵
  ۲.۷
  ۴,٠۳۷,۹۷۶ ۱۸,۳٠۵
 • قاسم قاسم ایران ۵۱,۲۱٠ ۵۱,۱٠۴
  ۴.۵۴
  ۲,٠۹۵,۹۸۷ ۴۸,۹۸۶
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۵۱,۱۷۸ ۵۱,٠۲۵
  ٠.٠۵
  ۹۵,۳۷۴ ۵۱,۲٠۶
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۴٠,۴۶۴ ۴٠,۴۶۴
  ۵
  ۱,۳۲۶,٠۷۷ ۳۸,۵۳۸
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۴۲,۲٠٠ ۴۲,٠۲۴
  ۱.۵۱
  ۲٠۳,۹۲۸ ۴۱,۵۷۲
 • قرن پدیده شیمی قرن ۱۷,٠٠٠ ۱۷,٠٠٠
  ٠
  ۱٠۶,۹۹۹,۳۲۷ ۱۷,٠٠٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۲۲,۶٠٠ ۲۳,٠۴۳
  ۱.۶۳
  ۱,۱۳۱,۹۴۲ ۲۲,۲۳۷
 • قشکر شکرشاهرود ۲۴,۳۸۷ ۲۴,۲۸۸
  ۵
  ۲,۷۸٠,٠۵۹ ۲۳,۲۲۶
 • قشهد شهد ۲٠,۹۷۷ ۲٠,۸۷۶
  ۵
  ۵۲۷,۵۹۵ ۱۹,۹۷۹
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۵,۳۹۹ ۲۵,۶۸۹
  ۳.۳۹
  ۳,۷۸۵,۶۲۵ ۲۴,۵۶۶
 • قصفها قنداصفهان‌ ۵۳,۷۵٠ ۵۴,۴۵۱
  ٠.٠۶
  ۲۸۱,۳۳۲ ۵۳,۷۲٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۱۹,۹۸٠ ۱۹,۷۸۱
  ۴.۶۷
  ۹۵۳,۵۷۱ ۱۹,٠۸۸
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۶,۱۹۹ ۳۶,۱۸۱
  ٠.۱۹
  ۷۳۲,۵۹۴ ۳۶,۱۳۲
 • قنیشا قند نیشابور ۱۶,۴۳۷ ۱۶,۱۱۴
  ۵
  ۵,۱۸۷,۴۵۳ ۱۵,۶۵۵
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۳۱,۵٠۱ ۳۱,۴۳۱
  ٠.۵۷
  ۷۱۸,۸۱۲ ۳۱,۶۸٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۲۲,۵۶۷ ۲۲,۵۶۷
  ۵
  ۷۵۳,۳۳۶ ۲۱,۴۹۳
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۳۱,۸۵٠ ۳۲,۳۲۸
  ٠.۷۹
  ۲۸۲,۵۱۶ ۳۲,۱٠۵
 • کالا بورس کالای ایران ۴۷,۸۸۵ ۴۷,۸۸۵
  ۵
  ۵۹۳,۶۵۶ ۴۵,۶٠۵
 • کاما باما ۲۸,۲۷۴ ۲۸,۲٠۷
  ۵
  ۵,۸۹۶,۷۵۵ ۲۶,۹۲۸
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۶,۵۴۸ ۶,۶۱۹
  ۱.۹
  ۱۶,۱۵۷,۴۳٠ ۶,۶۷۵
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۸,۸۷۵ ۲۸,۸۷۵
  ۵
  ۲,۶۹۲,٠۱۶ ۲۷,۵٠٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۵۵,۵۸۴ ۵۲,۹۵۱
  ۱٠.۱۲
  ۱,٠۷۴ ۵٠,۴۷۶
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۴۱,۸٠٠ ۴۲,۶۶۲
  ٠.۹
  ۱,۲۲۵,۶٠۹ ۴۲,۱۷۹
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۲٠,۱۱٠ ۱۹,۸۸۵
  ۵
  ۳,٠۷۷,۱۸۳ ۱۹,۱۵۳
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۴٠,۲۴۵ ۳۹,۹۴۲
  ۵
  ۱,٠۶۵,٠۱۴ ۳۸,۳۲۹
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۱۶,۳۸۲ ۱۶,۲۲۲
  ۵
  ۴,۳۳۸,۷۱۵ ۱۵,۶٠۲
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۵۲,۸٠۱ ۵۲,٠۳۳
  ۵
  ۳,۶۵۶,۲٠۶ ۵٠,۲۸۷
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۷,۸٠٠ ۷,۷۹۶
  ٠.۹۲
  ۲۷,۸۳۲,۶۳۳ ۷,۷۲۹
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۱,۳۲۳ ۱۱,۳۲۳
  ۵
  ۵۹۷,۷۷٠ ۱٠,۷۸۴
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۴۲,٠۷۶ ۴۱,۷۸۵
  ۵
  ۶۲٠,۲۱۷ ۴٠,٠۷۳
 • کدما معدنی‌ دماوند ۱٠۹,۲۵۴ ۱٠۹,٠۷۸
  ۵
  ۲٠۸,۵۸۵ ۱٠۴,٠۵۲
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۲,۱۱۷ ۱۲,٠۶۴
  ۵
  ۱۱,۳۵۲,۶۷۹ ۱۱,۵۴٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱۴,٠٠٠ ۱۴,۳۴۸
  ۳.۹۵
  ۹,٠۸۶,٠۸۲ ۱۴,۵۷۶
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۶۱,٠٠٠ ۶۲,۲۴۳
  ۲.۹۸
  ۶,۳٠۴,۸۲۳ ۶۲,۸۷۱
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۱۲,۶۷۵ ۱۲,۶۱۳
  ۵
  ۹,۱۲۲,۳۲۷ ۱۲,٠۷۲
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۱۲,۶۵۴ ۱۲,۵۸۸
  ۱.۸۲
  ۲,۱۱۳,۷۲۶ ۱۲,۴۲۸
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۲۱,۷٠٠ ۲۱,۸۹۳
  ۲.۳۸
  ۲,۳۷۹,۹۱۹ ۲۱,۱۹۵
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۲۴,۱۳۹ ۲۴,۲٠٠
  ۱.۱۹
  ۷,۱۱٠,۶٠۵ ۲۴,۴۳٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۹۹,۴۵٠ ۹۷,۵۶٠
  ۲.۴
  ۸۱۵,۴۵۹ ۹۷,۱۱۹
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۲۲,۸۱٠ ۲۳,۵۹۵
  ۲.۱۶
  ۵,٠۶۶,۶۲۶ ۲۳,۳۱۴
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۶۷,۸۲۲ ۶۷,۶۴۸
  ۵
  ۵۶۹,٠۸٠ ۶۴,۵۹۳
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۲۲,۶۸۲ ۲۲,۵۶۶
  ۵
  ۲,۱۳۷,۴۸۵ ۲۱,۶٠۲
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۷۲,۵۶۱ ۷٠,۴۳٠
  ۵
  ۲,۷۹۴,۹٠۴ ۶۹,۱٠۶
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۳۵,۴۶۶ ۳۵,۴۶۳
  ۵
  ۱,۴۷۴,۵۵۸ ۳۳,۷۷۸
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۳۸,۳۵۶ ۳۸,۳۵۵
  ۵
  ۲,۸۹۱,۶۲٠ ۳۶,۵۳٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۸,۸٠٠ ۸,۸۷۲
  ۱.۷
  ۲۱,۱۳۹,۶۲۲ ۸,۹۵۲
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۲۷,٠۵٠ ۲۷,٠۹۷
  ٠.۶۳
  ۲,۱۸۳,۵۷۶ ۲۷,۲۲۲
 • کلر کلر پارس ۴۵,۷۶٠ ۴۵,۷۶٠
  ۵
  ۴۵,۳۲۵ ۴۳,۵۸۱
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۳,۶٠٠ ۲۴,۴۴۲
  ۴.٠۵
  ۱٠,۲۵۴,۹۴۲ ۲۴,۵۹۷
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۳۸,۵۱۵ ۳۸,۱۸۵
  ۵
  ۵,۲۷۲,۸۵۷ ۳۶,۶۸۱
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۳۱,۲۵۱ ۳۱,۴۴٠
  ۵
  ۱,۷۴۶,٠۴۱ ۳۲,۸۹۵
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۴۹,۸٠٠ ۵٠,٠۵۳
  ٠.۳۱
  ۶۹٠,۵۷۴ ۴۹,۶۴۴
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۱۳,۴۴۸ ۱۳,۴۴٠
  ۵
  ۴,۳۵۱,۸۶۹ ۱۲,۸٠۸
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۱۶,۱۷۴ ۱۶,۱۷۴
  ۵
  ۱,۶۸۸,۵۵۶ ۱۵,۴٠۴
 • کوثر بیمه کوثر ۱۵,۶٠۱ ۱۵,۷۳۴
  ٠.۱۹
  ۲,۴۷۲,۸۱۱ ۱۵,۵۷۲
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۳۵,۶۲۷ ۳۵,۸۹۵
  ۱.۷۶
  ۱٠,۱۲۸,۴۹۹ ۳۵,٠۱۲
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۲۷,۷٠۳ ۲۷,۲۳۳
  ۵
  ۱,۷۸۶,۷۹۶ ۲۶,۳۸۴
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۳۱,۲۳۷ ۳۱,۲۳۷
  ۵
  ۱,۷۱۱,٠۳۹ ۲۹,۷۵٠
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۴۹,٠۱٠ ۴۸,۹۲۲
  ۱.۶۷
  ۵۶۳,۸۷۱ ۴۸,۲٠۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۳,۴۸۹ ۳,۵۱۳
  ٠.۱۴
  ۴,۱۸٠,۱۸۹ ۳,۴۹۴
 • لابسا آبسال‌ ۳۵,۱۱۳ ۳۴,۹۹۴
  ۵
  ۱,۱۴۸,۳۴۴ ۳۳,۴۴۱
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۴۷,۲٠۴ ۴۸,۲۷۷
  ۳.۴۹
  ۴۸۴,۱۴۷ ۴۸,۹٠۹
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۳۷,۵۵۵ ۳۷,۵۲۶
  ۵
  ۵۱۴,۱۷۷ ۳۵,۷۶۷
 • لخزر پارس‌ خزر ۷۷,۹۷۹ ۷۹,۵۶۳
  ۱.۱۹
  ۱٠۹,۱۳۲ ۷۸,۹۲٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۱۷,٠۱۹ ۱۷,٠۱۹
  ۵
  ۳٠۱,۸۷۵ ۱۶,۲٠۹
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۵,۴۶۲ ۵,۵۳۹
  ۱.۲۷
  ۷,۱۹۳,٠٠۷ ۵,۵۳۲
 • ما بیمه ما ۶,۳۹۵ ۶,۳۸۷
  ۳.۷۵
  ۱,۹۵۱,۵۷۵ ۶,۱۶۴
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۳٠,۱۴۴ ۳٠,۱۴٠
  ۵
  ۱۱,٠۴۱,۲۷۱ ۲۸,۷٠۹
 • مارون پتروشیمی مارون ۶۲,۱۵٠ ۶۱,۵۵۹
  ۲.٠۴
  ۷۵۴,٠۸٠ ۶٠,۹٠۶
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۱۳,۳۸۷ ۱۳,۵۲۵
  ٠
  ۶,۹۵۷,۷۴۵ ۱۳,۳۸۷
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۱۸,۹۹۲ ۱۸,۹۹۱
  ۵
  ۶۱۱,٠۳۹ ۱۸,٠۸۸
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۱۱,۵۲۴ ۱۱,۴۵۷
  ۴.۹۹
  ۹,۶۳۵,۶۶۳ ۱٠,۹۷۶
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۱۹,۴۵۸ ۱۹,۴۵۸
  ۵
  ۲۹۵,۶۲۳ ۱۸,۵۳۲
 • ملت بیمه ملت ۸,۱۹۵ ۸,۲۵۸
  ۲.۳۴
  ۶,۶۱۴,۶۴۴ ۸,۳۹۱
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۵,۷۷٠ ۵,۷۸۳
  ۱.۴۲
  ۸,۶۲۴,۲۹۱ ۵,۸۵۳
 • میهن بیمه میهن ۳,٠۱۷ ۳,٠۱٠
  ۴.۹۸
  ۲,۴٠۱,۶۷۸ ۲,۸۷۴
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۵,۶۲۵ ۵,۶۲۵
  ۴.۹۸
  ۹ ۵,۳۵۸
 • نطرین عطرین نخ قم ۴۴,۵۶۹ ۴۳,۷۶۵
  ۳
  ۱,۱۶۴,۸۳۳ ۴۳,۲۶۹
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۳۶,۴۴٠ ۳۶,۴٠۲
  ۱.۶۱
  ۱۴۹,۴۶۶ ۳۵,۸۶۱
 • نوری پتروشیمی نوری ۶۹,۷۹۹ ۶۹,۷۷۵
  ۱.۱۳
  ۲,۵۲۹,۲۵۱ ۶۹,٠۱۸
 • نوین بیمه نوین ۳,۸۵۴ ۳,۸۵٠
  ۷.٠۳
  ۵,۱۳۲,۵۹۱ ۳,۶٠۱
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۱٠,۱۹٠ ۱٠,۱۵۴
  ۵
  ۳۲,۸۴۴,۳۹۷ ۹,۷٠۵
 • هجرت پخش هجرت ۳۷,۷۹۵ ۳۷,۳۹۷
  ۵
  ۲,۷٠۸,۳۵۲ ۳۵,۹۹۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۵,۵۱۵ ۵,۶۵٠
  ۱.۱۷
  ۳۳,۱۱۷,۳۲۹ ۵,۴۵۱
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۶,۲۲۱ ۱۶,۱۸۳
  ۱.۳۷
  ۷,۹۵٠,۱٠۴ ۱۶,٠٠۲
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۶,۳۶۱ ۶,۳۲۷
  ۴.۹۸
  ۱۵,۲۵۶,۵۱۸ ۶,٠۵۹
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۲۷,٠۳۳ ۲۶,۸۷۱
  ۵
  ۱,۲۳۷,۱۱۵ ۲۵,۷۴۶
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۷۲۸ ۳,۷٠۵
  ۲.۴۷
  ۱۲,۶۸۵,۴۸۲ ۳,۶۳۸
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۸,۴۱٠ ۸,۳۲۱
  ۴.۹۹
  ۱۸,۷۳۱,۵۶۱ ۸,٠۱٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱٠,٠۹٠ ۱٠,۱۶۳
  ۱.۹
  ۱۱,۴٠۳,۷۸۷ ۱٠,۲۸۵
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۱,۳۸۷ ۱۱,۲۱۸
  ۵
  ۱۷,۸۷۶,٠۶۶ ۱٠,۸۴۵
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۵,٠۹۵ ۵,۱٠۱
  ٠.۵۵
  ۱۲,۲۸۷,۹٠۴ ۵,٠۶۷
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۶۱٠ ۶,۶٠۵
  ٠.۵
  ۱۲,۸۵۴,۲۸۶ ۶,۵۷۷
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۶,۵۵۵ ۶,۵۹۱
  ٠.۹۵
  ۱۱,۷۷۹,۹۴۸ ۶,۴۹۳
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۶۹٠ ۶۹۶
  ٠.۷۲
  ۳۲۴,۷۶۴,۶۹۱ ۶۹۵
 • وبملت بانک ملت ۷,۷٠٠ ۷,۷۸۳
  ٠.۸۲
  ۶۱,٠۴٠,٠۷۴ ۷,۶۳۷
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۶,۲۶۵ ۶,۲۵۷
  ٠.۸۴
  ۱,٠۸۹,۵۵۳ ۶,۲۱۳
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۴,۳۱۶ ۴,۳۳۴
  ٠.۸۷
  ۶,۷۴۲,۱٠۶ ۴,۳۵۴
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۴,۴۱۱ ۴,۴٠۲
  ۱.۸۹
  ۸,۳۲۲,۳٠۲ ۴,۳۲۹
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۴,۵۸٠ ۴,۶۵۶
  ۲.۳۲
  ۵۷,۹۴٠,۷۱۱ ۴,۶۸۹
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۳,٠۵٠ ۳,٠۷۴
  ٠.۲۹
  ۴۹,٠۴۳,۵۲۳ ۳,٠۵۹
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۹,۲۹٠ ۹,۴٠۲
  ٠.۶۵
  ۸,٠۷۷,۷۳۴ ۹,۲۳٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۶۵,۸۲۶ ۶۵,٠۶۹
  ۵
  ۱,۲۵۶,۸۶۳ ۶۲,۶۹۲
 • وپست پست بانک ایران ۶,٠۹٠ ۶,٠۸۲
  ۵
  ۷,۷۱۵,۵۹٠ ۵,۸٠٠
 • وتجارت بانک تجارت ۶۳۳ ۶۳۷
  ٠.۴۸
  ۷۱۸,۷۳۱,۶۲۸ ۶۳٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۵,۲۲۱ ۵,۲۱۵
  ۴.۹۹
  ۱۳,۵۵٠,۵۸٠ ۴,۹۷۳
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۴,۶۹۴ ۴,۶۸۳
  ٠.۱۷
  ۷,۲۹۹,۹۱۶ ۴,۷٠۲
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۱۳,٠۵۱ ۱۲,۹۹٠
  ۵
  ۲,۱۴٠,۸۳۱ ۱۲,۴۳٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۶,۸۵۶ ۶,۷۹۳
  ۴.۹۹
  ۳,۳۳٠,۵۶٠ ۶,۵۳٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۷,۱۹٠ ۷,۱۸۱
  ٠.۸۱
  ۱٠,۶۹٠,٠۳۹ ۷,۱۳۲
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۳,۲۱۶ ۳,۱۸۱
  ۳.۵۷
  ۵۹,۲۷٠,۹۴٠ ۳,۱٠۵
 • وخاور بانک خاورمیانه ۶,۲۵٠ ۶,۳۱۴
  ۲.۱۹
  ۴,۵۵۲,۱۲۴ ۶,۱۱۶
 • ودی بیمه دی ۷,۴۹۳ ۷,۴۳۸
  ۴.۹۹
  ۱۸,۸۲۹,۲٠۴ ۷,۱۳۷
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۲,۸۷۶ ۲,۸۹۲
  ٠.۲۸
  ۲۴,۴۹۶,۱۶۶ ۲,۸۸۴
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۲,۶۵۶ ۲,۶۸۶
  ۱.۱۹
  ۴۵,۱۴۵,۴۵۴ ۲,۶۸۸
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۸,۹٠٠ ۱۹,۱۷۴
  ٠.۲۳
  ۴,۸۴۲,۳۴۸ ۱۸,۸۵۷
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۵,۷۷۵ ۵,۷۵۶
  ۵
  ۱۳,۴۷۶,۷۲۶ ۵,۵٠٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۵,۴۲٠ ۵,۳۹۹
  ٠.۷۲
  ۷,۱۴۴,۲٠۱ ۵,۳۸۱
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,۹٠۷ ۲,۸۷۶
  ۴.۹۸
  ۱۳,۳۷۴,۵۵۳ ۲,۷۶۹
 • وسینا بانک سینا ۳,۷۲۲ ۳,۷۱٠
  ۲.۷۳
  ۷,۸۸۸,۲۳۶ ۳,۶۲۳
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۵,۹۴۸ ۵,۸۶۲
  ۵
  ۱۳,٠٠۱,۲۱۷ ۵,۶۶۵
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۵,۸۹۳ ۵,۸۶۱
  ٠.۳۲
  ۱۱,۱۲۳,۶۳۶ ۵,۸۷۴
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۴,۴۳۲ ۴,۴۲٠
  ۵
  ۳٠,٠۶۱,۳۱۳ ۴,۲۲۱
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۵,۱۸۴ ۵,۱۷۲
  ۴.۹۸
  ۵۴,۹۸۸,۱۴۱ ۴,۹۳۸
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۹۲۷ ۳,۹۲۲
  ۵
  ۳,۵۸۵,۷۱٠ ۳,۷۴٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۶,۱٠٠ ۶,۱۱۴
  ٠.۱۸
  ۸,۶۵۷,۲۸۶ ۶,۱۱۱
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۶,۱۲۶ ۶,۱۸۷
  ۳.٠۷
  ۱۲,۱۸۹,۹۶۲ ۶,۳۲٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۲,۸۹٠ ۲,۸۹۷
  ۱.۱۲
  ۶۲,۷٠۴,۱۷۹ ۲,۸۵۸
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۵,۱٠٠ ۵,٠۴۴
  ۴.۲۷
  ۶,۴٠۸,۸۲۹ ۴,۸۹۱
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۴,۱۷٠ ۴,۲۲٠
  ۲.۲۵
  ۶۶,۸۱۵,۸۴۹ ۴,۲۶۶
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۵,۸۹٠ ۵,۹۱۴
  ٠.۳۶
  ۳,۷۳٠,۵۳۸ ۵,۸۶۹
 • ولملت واسپاری ملت ۵,۷۱۱ ۵,۶۵۷
  ۳.۲۷
  ۵,۷۸۴,۱۸۲ ۵,۵۳٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۱۸,۱۷۹ ۱۸,۱۷۹
  ۵
  ۶,۵۴۴,۳٠۷ ۱۷,۳۱۴
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۶,۴٠٠ ۶,۴۷۱
  ۲.۶
  ۲۶,۷۳٠,۴٠۶ ۶,۵۷۱
 • ومعلم بیمه معلم ۵,۵۵۸ ۵,۵۵۴
  ۴.۹۹
  ۵,۳۸۱,۴۶۲ ۵,۲۹۴
 • وملل اعتباری ملل ۶,۱۸۲ ۶,۱۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۲,۵۵۸,۲۲٠ ۵,۸۸۸
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۸۸,۹۹۹ ۹٠,۳۳٠
  ۳.۲۱
  ۱۱۲,۷۸۸ ۸۶,۲۲۷
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۷,۵۳۵ ۷,۵۳۵
  ۴.۹۹
  ۲۱,۱۵٠,۲۴۳ ۷,۱۷۷
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۴٠۴
  ۱.۹۷
  ۶,٠٠۲,۷۳۴ ۱٠,۱۵٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۶۹٠ ۳,۷۴۲
  ٠.۳۸
  ۶۲,۲۷۶,۶۴۲ ۳,۶۷۶
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۷۱۳ ۲,۷۲۸
  ۲.۳۴
  ۴۳,۹٠۸,۳۱۷ ۲,۶۵۱
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۱۱,۸۸٠ ۱۲,۱۵۵
  ۳.۳۶
  ۱۳,۸۴۶,۱۵۸ ۱۲,۲۹۳
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۱۲,۳۸٠ ۱۲,۲۸۴
  ۵
  ۹,۲۸۳,۴۷۹ ۱۱,۷۹۱