شاخص کل : ۱,۵۷۲,۱۵۸
تغییرات: ۲.۶۸ % ، -۴۳,۳۷۳
حجم معاملات : ۵,۸۷۷,۴۹۷,۷٠۸
ارزش معاملات : ۴۶,۸٠۲,۵۱٠,۴۵۸,۸۸٠
تعداد سهم معاملاتی : ۴۹۴
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۱۴,۳۵۶ ۱۵,۱٠۶
  ۵
  ۲٠,۳۹۳ ۱۵,۱۱۱
 • آبادا تولید نیروی برق آبادان ۲۳,۶۱٠ ۲۴,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۳۲,۹۲۲ ۲۴,۸۵٠
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۹,۷۶٠ ۱۹,۷۶٠
  ۹.۴
  ۸۴۴,۴۷۳ ۲۱,۸۱٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۲۷,۴۴۲ ۲۷,٠۶۲
  ۵
  ۳,۶۶۳,٠۳۴ ۲۶,۱۳۶
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۸,۱٠٠ ۷,۷۸٠
  ۱.۲۶
  ۸,۱۹۸,۶۴۲ ۷,۹۹۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۱۵,۲۵٠ ۱۴,۹۴۵
  ۱.۸۶
  ۱,۳۵۶,۶۹۹ ۱۴,۹۷۲
 • اخابر مخابرات ایران ۱۷,۵۶٠ ۱۸,۲۳٠
  ۴.۹۸
  ۱,۶۷۱,۳۸۳ ۱۸,۴۸٠
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۲٠,۱۴۷ ۲٠,۴۵۸
  ۵
  ۵,۵۶۶,۱۶۳ ۲۱,۲٠۷
 • آریا پلیمر آریا ساسول ۱۸٠,۵۸۴ ۱۸٠,۵۹۶
  ۵
  ۵,۵۵۹,۷۵٠ ۱۹٠,٠۸۸
 • آسیا بیمه آسیا ۲۶,۹۸٠ ۲۷,۳۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۷۵۹,۷۴۹ ۲۸,۳۹٠
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۱۱,۶۴۱ ۱۲,۲۲۵
  ۴.۹۹
  ۱۸۶,۲۷۱ ۱۲,۲۵۳
 • افرا افرانت ۶۵,۲۱۵ ۶۸,۶۴۶
  ۵
  ۲۵۲ ۶۸,۶۴۷
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۷۵,۱۴٠ ۷۵,۴٠٠
  ۴.۸۷
  ۲,۹۲۱,۲۸۹ ۷۸,۹۹٠
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۷٠,٠۸٠ ۷۲,۴۱٠
  ۳.۴۳
  ۶۵,٠٠٠ ۷۲,۵۷٠
 • البرز بیمه البرز ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۸۷٠
  ٠.۳۴
  ۲٠,۹۶۹,۸۲۸ ۱۴,۶۵٠
 • امید تامین سرمایه امید ۱۵,٠٠٠ ۱۵,٠٠٠
  ۴.۹۴
  ۵,۲۲۲,۹٠۲ ۱۵,۷۸٠
 • امین تامین سرمایه امین ۱۳,۴۷٠ ۱۳,۵۷٠
  ۴.۹۴
  ۶,٠۹۲,۶٠۹ ۱۴,۱۷٠
 • انرژی۱ نهادهای مالی بورس انرژی ۴۴۱,۳۴٠ ۴۶۴,۵۱٠
  ۵
  ۵٠٠ ۴۶۴,۵۶٠
 • انرژی۳ سایراشخاص بورس انرژی ۳۶۹,۵۹٠ ۳۸۷,۷۱٠
  ۵
  ۱۶,۴۵۹ ۳۸۹,٠۴٠
 • اوان مبین وان کیش ۴۱,۹٠۶ ۴۳,۴۲۷
  ۵
  ۳۸۵,۲۳۳ ۴۴,۱۱۲
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۴,۶۹۹ ۴,۶۹۹
  ٠.۴۹
  ۲۳۷,٠۶۷,۱٠۲ ۴,۷۲۲
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۷,۸۳٠ ۷,۸۳٠
  ۱.۷۳
  ۳۲۳,٠۲۳,۷۷۲ ۷,۹۶۸
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۴۹,۷۷۵ ۵۲,۳٠۸
  ۵
  ۳۱,۳۹۷ ۵۲,۳۹۴
 • بالبر کابل‌ البرز ۲۵,۸۹٠ ۲۷,۲۵٠
  ۴.۹۹
  ۵,۵۵۸ ۲۷,۲۵٠
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۶۲,۲۲۱ ۶۳,۳۸۱
  ۵
  ۲,۳۶۷,۲۵۸ ۶۵,۴۹۵
 • بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس ۲۷,۴۹۱ ۲۸,۷۱۸
  ۵
  ۲۵۲,۸۶۷ ۲۸,۹۳۷
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۳۶,۶۶٠ ۳۸,۱۸٠
  ۴.۹۸
  ۳٠۹,۲۱۱ ۳۸,۵۸٠
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۳,۹۳۳ ۳,۹۶۶
  ۵
  ۹,۸٠۸,۴۸۱ ۴,۱۴٠
 • بخاور بیمه زندگی خاورمیانه ۶,۸۷۸ ۷,۲۱۶
  ۵
  ۴۵۲,۵۲۷ ۷,۲۴٠
 • برکت گروه دارویی برکت ۱۵,۱۶٠ ۱۵,۷۳٠
  ۴.۹۵
  ۸۳۵,۹۶۱ ۱۵,۹۵٠
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۱۵,۱۴۳ ۱۵,۹۳٠
  ۴.۹۹
  ۳۵,۷۳۳ ۱۵,۹۳۹
 • بساما بیمه سامان ۲۳,۱۴۹ ۲۴,۳۶۱
  ۵
  ۹,۵۱۴ ۲۴,۳۶۷
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۴۴,۴۶٠ ۴۶,۷۹٠
  ۵
  ۲,۸۴۳ ۴۶,۸٠٠
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۷٠,۴۹٠ ۷۴,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۳۴۲ ۷۴,۱۹٠
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۲۹,۲۴٠ ۲۹,۹۴٠
  ۴.۹۷
  ۱,۴۵۷,٠۲۸ ۳٠,۷۷٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۱۲۶,۴٠٠ ۱۳۲,۸۹٠
  ۵
  ۹,۱۹۷ ۱۳۳,٠۵٠
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۶,۲۷٠ ۶,۴۹٠
  ۴.۸۶
  ۲,۳۲۷,۳٠۶ ۶,۵۹٠
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۵۹,۶۴٠ ۵۹,۶۴٠
  ۵
  ۹۸۷,۷۱۳ ۶۲,۷۷۸
 • بگیلان توسعه مسیر برق گیلان ۳۲,۶۶۱ ۳۴,۳۱۵
  ۵
  ۶۳,۸۳۲ ۳۴,۳۷۹
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۹۴,۶۱۱ ۹۹,۴۶۹
  ۵
  ۱۳,۵۲۶ ۹۹,۵۹٠
 • بموتو موتوژن‌ ۴۶,۲٠٠ ۴۵,۹۸٠
  ۱.۹۳
  ۹۴۲,۱۸۸ ۴۷,۱۱٠
 • بنو بیمه تجارت نو ۲۹,۱۵۴ ۲۸,۶۳۱
  ۵
  ۱,۵۲۷,۴۸۶ ۲۷,۷۶۶
 • بنیرو نیروترانس‌ ۶۴,۹۸٠ ۶۸,۳۹٠
  ۵
  ۱,۱۲۵ ۶۸,۴٠٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۳۲,۶۱۸ ۳۳,۲۲۱
  ۵
  ۹۶۸,۸٠۵ ۳۴,۳۳۴
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۸۱,۵۷٠ ۸۱,۵۷٠
  ۵
  ۱,۳۲۵,۸۶۳ ۸۵,۸۶٠
 • پارس پتروشیمی پارس ۱۶۳,٠۹٠ ۱۶۵,۵۵٠
  ۴.۹۹
  ۴۴۴,۷٠۹ ۱۷۱,۶۶٠
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۶,۸۵٠ ۲۷,۲۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,٠۸۸,۱۷۴ ۲۸,۲۶٠
 • پارسیان بیمه پارسیان ۱۱,۴۳٠ ۱۱,۳۶٠
  ۴.۹۶
  ۴,۴۵۷,۷۴۲ ۱٠,۸۹٠
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۲۳,۵٠٠ ۲۴,۷۳٠
  ۴.۹۷
  ۲,۸۹۸ ۲۴,۷۳٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۷۶,۵۳٠ ۷۶,٠۱٠
  ۴.۹۹
  ۷,۸۴۷,۷٠۹ ۷۲,۸۹٠
 • پتایر ایران‌ تایر ۹۴,۹۴٠ ۹۹,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۴۲,۸۶۷ ۹۹,۹۳٠
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۱۸,۱٠٠ ۱۷,۶۲٠
  ۴.۶۲
  ۴۸۱,۱۴۸,۸۷۳ ۱۷,۳٠٠
 • پخش پخش البرز ۳٠,۶٠۱ ۳۱,۴۵۷
  ۴.۷۷
  ۹۴۲,۱۶۹ ۳۲,۱۳۵
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۲۱۸,۹۱٠ ۲۳٠,۴۳٠
  ۵
  ۲۳ ۲۳٠,۴۳٠
 • پرداخت به پرداخت ملت ۳۸,۴۵٠ ۴٠,۳۴٠
  ۴.۹۹
  ۷۸,۶۴۶ ۴٠,۴۷٠
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۷,۸۳٠ ۷,۹۸٠
  ۴.۹۸
  ۴,۴۱۷,۹۵۲ ۸,۲۴٠
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۴۶,٠۹٠ ۴۸,۴۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۲,٠۵۱ ۴۸,۵۱٠
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۹,۸۵٠ ۲٠,۲۳٠
  ۳.۲۷
  ۱,۲۲۳,۷۷۹ ۲٠,۵۲٠
 • پکویر کویر تایر ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۹۳٠
  ۴.۹۵
  ۳۶,۲۸۴ ۱۳,۹۴٠
 • پلاسک پلاسکوکار ۹,۱۲٠ ۹,۵۹٠
  ۴.۹
  ۲۳,۳۸۹ ۹,۵۹٠
 • پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد ۱٠۴,۱۷٠ ۱٠۹,۵۲۷
  ۵
  ۱٠,۴۱۴ ۱٠۹,۶۵۲
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۳۱,۶۵٠ ۳۱,۶٠۸
  ۴.۶۵
  ۴,۲۶۱,۸۶۹ ۳۳,۱۹۵
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲۱,۹۱٠ ۲۱,۴۶٠
  ۴.۹۸
  ۱۶۳,۴۱۳,۱۷۱ ۲٠,۸۷٠
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۱۲,۳۹٠ ۱۲,۶۲٠
  ۴.۹۸
  ۷,۲۸۴,۷۳۲ ۱۳,٠۴٠
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۲۲,۲۲٠ ۲۲,۱۶٠
  ۴.۹۶
  ۱٠,۷۲۷,۴٠۴ ۲۱,۱۷٠
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۳٠,۱۹۶ ۳٠,۲۴٠
  ۵
  ۱,۴۴٠,۴۹۱ ۳۱,۷۸۵
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۴۸,۸۳٠ ۵۱,۳۴٠
  ۵
  ۲۳,۹۱۷ ۵۱,۴٠٠
 • تسه۹۶۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۳۷,۱۳۴ ۶۱۸,٠۸۷
  ۵
  ۶۳۹ ۶٠۶,۷۹۵
 • تسه۹۶۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۴۹,۷٠۶ ۶۱۷,٠٠۱
  ۵
  ۵۲۹ ۶۱۸,۷۶۸
 • تسه۹۷٠۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۱۲,٠٠٠ ۶۳۷,۸۷۵
  ۲.۶۴
  ۳۸۱ ۶۲۸,۶۲٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۸۸,٠٠٠ ۸۷,۳۱٠
  ۳.۴۶
  ۱,۷۳۳,۸۵۴ ۸۵,٠۶٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۱٠,۳۲٠ ۱٠,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۴۳,۳۶۹ ۱٠,۸۶٠
 • تکنو تکنوتار ۱۴,۶۵٠ ۱۵,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۴٠٠ ۱۵,۴۲٠
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۵۶,۱۱۸ ۵۷,۸۲۱
  ۵
  ۳۴۶,۳۹۵ ۵۹,٠۷۱
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۲۴,۶٠٠ ۲۳,۷۶٠
  ۴.۹۹
  ۶۱٠,۸۳۶ ۲۳,۴۳٠
 • تملت تامین سرمایه بانک ملت ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۳۵٠
  ۴.۹۶
  ۵,۱۸۶,۴۵۴ ۱٠,۸۹٠
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۱٠,۱۹٠ ۱٠,۲۱٠
  ۴.۹۴
  ۵,۵۴۲,۵۲۹ ۱٠,۷۲٠
 • توریل توکاریل ۱۷,۷۲۱ ۱۷,۳۲۶
  ۴.۹۹
  ۱,۵۹۳,۹۴۸ ۱۶,۸۷۸
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۵۷,۲۶٠ ۵۸,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۲۴,۴۲۶ ۶٠,۲۷٠
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۳٠,۹۴٠ ۳۲,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۱۵,۱۸۳ ۳۲,۵۶٠
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۴,۱۳٠ ۴,۳۱٠
  ۴.۸۴
  ۱,۷۹۹,۸٠۲ ۴,۳۴٠
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۳,۱۷۲ ۱۳,۸۶۴
  ۵
  ۳,۴۳٠ ۱۳,۸۶۵
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۲۱,۶۱٠ ۲۲,۷۴٠
  ۴.۹۷
  ۷۴۳ ۲۲,۷۴٠
 • ثامید توسعه و عمران امید ۲,۶۳٠ ۲,۶۶٠
  ۴.۷۱
  ۱۶۳,۴۸٠,۸٠۳ ۲,۷۶٠
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۲٠,۳۷۹ ۲٠,٠۸۹
  ۳
  ۱۸,۸۹۷,۵٠۷ ۱۹,۷۸۵
 • ثبهساز بهساز کاشانه تهران ۳,۷۳٠ ۳,۸۷٠
  ۴.۸۵
  ۳,۲٠۳,۷۴۹ ۳,۹۲٠
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۱۳,۳۵۳ ۱۴,٠۵۲
  ۴.۹۹
  ۱۴,۹۲۵ ۱۴,٠۵۵
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۶,۵۶۴ ۶,۹٠۷
  ۴.۹۹
  ۳۹,۳۲۷ ۶,۹٠۹
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۱۲,۳۹۵ ۱۳,٠۴۶
  ۵
  ۵,۶۲۶ ۱۳,٠۴۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۴۶,٠۹٠ ۴۸,۴۴٠
  ۴.۹۹
  ۴۳,۹۶۵ ۴۸,۵۱٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۶,۸۹٠ ۷,۱۶٠
  ۹.۹۳
  ۴,۲۱۲,۸۲۱ ۷,۶۵٠
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۲۵,۴۶۷ ۲۶,۸٠۴
  ۵
  ۳,۷۳۶ ۲۶,۸٠۷
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۱۳,۶۷۷ ۱۴,۳۹۴
  ۴.۹۹
  ۹,۶۳۷ ۱۴,۳۹۶
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۹,۳۷٠ ۹,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۱۲۸,۳۶۹ ۹,۸۶٠
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۶,۳۲٠ ۶,۴۶٠
  ۴.۹۶
  ۴,۳۴۷,۲۵۲ ۶,۶۵٠
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱۱,۸۱٠ ۱۲,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۲۷,۵۴۱ ۱۲,۴۳٠
 • جم پتروشیمی جم ۴۹,۹۷٠ ۵٠,۳۳٠
  ۵
  ۲,۲۴۹,۱۴۸ ۵۲,۶٠٠
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۹۶,٠۶٠ ۹۶,۹۱٠
  ۴.۹۹
  ۷٠۶,۹۲۸ ۱٠۱,۱۱٠
 • چافست افست‌ ۲۵,۸۲٠ ۲۷,۱۷٠
  ۴.۹۷
  ۲٠٠ ۲۷,۱۷٠
 • چدن تولیدی چدن سازان ۲۷,٠۷٠ ۲۸,۲٠٠
  ۲.۹۴
  ۷,٠۴۲,٠۶۷ ۲۷,۸۹٠
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۱٠,۷۱٠ ۱۱,۲۷٠
  ۴.۹۷
  ۷,۱۴۳ ۱۱,۲۷٠
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۹,۱۲٠ ۹,۳۵٠
  ۵
  ۲,۵۹۸,۵۵۳ ۹,۶٠٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۴,۱۳٠ ۴,۳۲٠
  ۴.۸۴
  ۱,٠۱۱,۱۲۳ ۴,۳۴٠
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۷,۲۲٠ ۳۹,۱۷٠
  ۴.۹۸
  ۲۵٠ ۳۹,۱۷٠
 • حآسا آسیا سیر ارس ۱۱,۸۷۲ ۱۲,۴۸۶
  ۴.۹۹
  ۶۱,۳٠۴ ۱۲,۴۹۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۳۳,٠۸۴ ۳۴,۸۲۴
  ۵
  ۱,۱۶۸ ۳۴,۸۲۵
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۳٠,۴۳٠ ۳۲,٠۳٠
  ۵
  ۷۲۲ ۳۲,٠۳٠
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۸,۳۱٠ ۱۹,۲۶٠
  ۴.۹۸
  ۱۵,۲۵۲ ۱۹,۲۷٠
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱۵,٠۵٠ ۱۵,۸۴٠
  ۴.۹۹
  ۱۶,۸۳۵ ۱۵,۸۴٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۲۲,۳۷۲ ۲۳,۲۱۵
  ۵
  ۵۹۴,۴٠٠ ۲۳,۵۴۹
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۸٠۵ ۳,۹۱۱
  ۴.۹۹
  ۵,۶۳۲,۹۱٠ ۴,٠٠۵
 • حسیر ریل سیر کوثر ۲۶,۶۱۳ ۲۷,۸۴۶
  ۵
  ۲۱۲,۵٠۴ ۲۸,٠۱۳
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۵۴,۵۷۲ ۵۶,۵۷۹
  ۵
  ۲۷۳,۳۲٠ ۵۷,۴۴۴
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۵,۲۳٠ ۵,۵٠٠
  ۴.۹۱
  ۶۳,۷۴۸ ۵,۵٠٠
 • حفاری حفاری شمال ۱٠,٠۶٠ ۱٠,۴۷٠
  ۴.۹۱
  ۹۴۱,۲۲۸ ۱٠,۵۸٠
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۴۶,٠۸٠ ۴۶,٠۸٠
  ۴.۹۹
  ۴,۴۷٠,۲۵۸ ۴۸,۵٠٠
 • خاذین سایپاآذین‌ ۷,۸۶٠ ۸,۲۷٠
  ۴.۹۶
  ۲۳,۲۸٠ ۸,۲۷٠
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۶,۹۸٠ ۲۷,۷۷٠
  ۴.۹۷
  ۷۴۴,٠٠۱ ۲۸,۳۹٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۲۳,۵۱٠ ۲۳,۸۶٠
  ۴.۹۷
  ۴,۱٠۴,۸٠۲ ۲۴,۷۴٠
 • خپارس پارس‌ خودرو ۸,۳۷٠ ۸,۷۹٠
  ۴.۹۹
  ۳۵۲,۵۱۳ ۸,۸۱٠
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۱۴۳,۳۸٠ ۱۴۹,٠۷٠
  ۵
  ۸٠,۴۷۷ ۱۵٠,۹۲٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۲۱,۷۷٠ ۲۲,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۶۹۲ ۲۲,۹۱٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۳۸,۱۹٠ ۴٠,۱۸٠
  ۵
  ۱٠,۴٠۸ ۴٠,۲٠٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۳,۷۷٠ ۳,۹۲٠
  ۴.۸
  ۲,۷۱۵,۴۴۳ ۳,۹۶٠
 • خچرخش چرخشگر ۲۱,۳۴٠ ۲۲,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۵,۵۹٠ ۲۲,۴۶٠
 • خدیزل بهمن دیزل ۳۸,۸۵۲ ۴٠,۵۸۲
  ۵
  ۴۴۲,۴۴۷ ۴٠,۸۹۶
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۸۹,۲۶٠ ۹۱,۴۷٠
  ۴.۹۹
  ۳۷۹,۱۶۴ ۹۳,۹۵٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۶,٠۲٠ ۶,۳۳٠
  ۴.۹
  ۷۵,۷۷۶ ۶,۳۳٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۲۶,۸۷٠ ۲۸,۲۱٠
  ۴.۹۹
  ۸۲,۲۵٠ ۲۸,۲۸٠
 • خزامیا زامیاد ۱۶,۳۲٠ ۱۷,۱۲٠
  ۴.۹۵
  ۱۷۱,۵۷۴ ۱۷,۱۷٠
 • خزر فنرسازی‌زر ۸,۳۲٠ ۸,۷۵٠
  ۴.۹۱
  ۱۹,۸۱۷ ۸,۷۵٠
 • خساپا سایپا ۲,۲۹٠ ۲,۳۷٠
  ۴.۹۸
  ۱۷,۸۴۲,۳۸۳ ۲,۴۱٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۱۸,۷۲٠ ۱۹,۶۹٠
  ۴.۹۷
  ۱۳,٠۲۸ ۱۹,۷٠٠
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۹,۹۵٠ ۲۱,٠٠٠
  ۵
  ۲,۴۳۱ ۲۱,٠٠٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳۶,۱۸٠ ۳۸,٠۷٠
  ۴.۹۹
  ۵,۲۹٠ ۳۸,٠۸٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۵۵,۶٠٠ ۵۸,۵۱٠
  ۴.۹۹
  ۱,۸۵۵ ۵۸,۵۲٠
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۴,۶۹٠ ۴,۸۹٠
  ۴.۸۷
  ۲,۸۷۵,۱۵٠ ۴,۹۳٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۹۲,۲۲٠ ۹۷,٠۷٠
  ۵
  ۱۶۴ ۹۷,٠۷٠
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۸,۳۲٠ ۸,۷۲٠
  ۴.۹۱
  ۴۳۹,۶٠۱ ۸,۷۵٠
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۵۷,۴۷٠ ۶٠,۴۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۶,٠۹۷ ۶٠,۴۹٠
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۸,۱۷٠ ۸,۵۹٠
  ۴.۸۹
  ۱۵,۷۳۴ ۸,۵۹٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۳,۲۲٠ ۱۳,۹٠٠
  ۴.۹۶
  ۲۶,۱۳۸ ۱۳,۹۱٠
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۴۷,۷٠٠ ۵۱,۶۲٠
  ۱٠
  ۲۴۵,۶۹۹ ۵۳,٠٠٠
 • خودرو ایران‌ خودرو ۲,۷۷٠ ۲,۷۷٠
  ۴.۸۱
  ۴۴,۶۳۲,۷۵۶ ۲,۹۱٠
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۹,۶۱٠ ۱٠,۱۱٠
  ۴.۹۵
  ۶,۵۷۲ ۱٠,۱۱٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۴٠,٠٠٠ ۴۱,۲۷٠
  ۳.۸۲
  ۲۱۴,۵٠۹ ۴۱,۵۹٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۴۹,۴۶٠ ۵۱,۳۷٠
  ۳.۹۲
  ۹۱,۵۵۴ ۵۱,۴۸٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۳۱,٠۱٠ ۳۲,۶۳٠
  ۴.۹۹
  ۶,۱۳۷ ۳۲,۶۴٠
 • دالبر البرزدارو ۱۹,۷٠٠ ۲٠,۴۷٠
  ۴.۹۷
  ۶٠۷,۳۷٠ ۲٠,۷۳٠
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱۳,۱۸٠ ۱۳,۸٠٠
  ۴.۹۷
  ۳۷۸,۶۳۸ ۱۳,۸۷٠
 • دانا بیمه دانا ۶,۴۹٠ ۶,۸۱٠
  ۴.۹۸
  ۳۸۸,۲۹۹ ۶,۸۳٠
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۷,۵٠۳ ۱۸,۴٠۴
  ۵
  ۵۸,۱۹٠ ۱۸,۴۲۴
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۱۶,۵۸۱ ۱۷,۴۲۴
  ۵
  ۹۶,۴۲۸ ۱۷,۴۵۳
 • دپارس پارس‌ دارو ۹۴,۸۱٠ ۹۸,۷٠٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۷,۸۳۳ ۹۹,۷۹٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۴۱,۹۸٠ ۴۱,۵۵٠
  ٠.۸۲
  ۱,۹٠۷,۷۵۳ ۴۱,۶۴٠
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۴۷,۷۸۵ ۵٠,۱۷۲
  ۵
  ۴۹,۵۱٠ ۵٠,۲۹۹
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۳۳,۲۷۴ ۳۴,۳۷۳
  ۵
  ۵۱۱,۸۷۳ ۳۵,٠۲۵
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۳۹,۵۷٠ ۴۱,۵۷٠
  ۴.۹۹
  ۴۳,۹۵۹ ۴۱,۶۵٠
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۱۲,۸۷٠ ۱۳,۵۳٠
  ۴.۹۵
  ۲۷,۸۸۲ ۱۳,۵۴٠
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۳۶,۷۶٠ ۳۷,۹۵٠
  ۴.۹۹
  ۵۲۱,۱۸۳ ۳۸,۶۹٠
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۲۷,۹۲۵ ۲۹,۲۷۹
  ۵
  ۱۳۲,۳۶۱ ۲۹,۳۹۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۱۸,۸۸٠ ۱۹,۸۷٠
  ۴.۹۸
  ۳,۲۳۸ ۱۹,۸۷٠
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۱٠,۸۹٠ ۱۱,۳۹٠
  ۴.۹۷
  ۵٠۱,۱۶۱ ۱۱,۴۶٠
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۱۶,۱۵۸ ۱۶,۷۸۳
  ۵
  ۷۶۵,۶۹۲ ۱۷,٠٠۸
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۱۶,۸۸٠ ۱۷,۴۹٠
  ۴.۹۵
  ۱,۱۴۹,٠۱۱ ۱۷,۷۶٠
 • دسبحان سبحان دارو ۱۶,۷۸٠ ۱۷,۱۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵٠۴,۵٠۸ ۱۷,۶۶٠
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۲۸,۲۹٠ ۲۹,٠۹٠
  ۴.۹۷
  ۷۶۳,۹۵۷ ۲۹,۷۷٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۵۶,۱۹٠ ۵۹,۱۳٠
  ۴.۹۹
  ۳,۹٠۴ ۵۹,۱۴٠
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۲,۶٠٠ ۳۴,۲۵٠
  ۴.۹۸
  ۶۱,۲٠۲ ۳۴,۳۱٠
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۷۵,۴۲٠ ۷۸,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۲۱۱,۱۵۹ ۷۹,۳۸٠
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۲۶,۷۳٠ ۲۸,۱۳٠
  ۵.٠۱
  ۲,۱٠۸ ۲۸,۱۴٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۳۸,۴۹۷ ۴٠,۵۲٠
  ۵
  ۱,۷۷۵ ۴٠,۵۲۳
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۲۵,۲۷٠ ۲۶,۵۹٠
  ۴.۹۶
  ۳,۴۵٠ ۲۶,۵۹٠
 • دکیمی کیمیدارو ۲۴,۴۲٠ ۲۵,۶۹٠
  ۴.۹۸
  ۱٠,۳۷۱ ۲۵,۷٠٠
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۹۷,۱٠٠ ۹۹,۸۵٠
  ۳.۹۳
  ۱۶۶,۱۹۷ ۱٠۱,٠۷٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۳۳,۸۸٠ ۳۵,۶۶٠
  ۴.۹۹
  ۷۴۵ ۳۵,۶۶٠
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۶۳,٠۱۳ ۶۳,۹۲۱
  ۵
  ۱,۷۸۱,۱۲۶ ۶۶,۳۲۹
 • دی بانک دی ۵۳,۲۶۷ ۵۳,۸۷۱
  ۵
  ۴۶,۳۴۶,۳۹۷ ۵۶,٠۷٠
 • دیران ایران‌دارو ۲۲,٠۸٠ ۲۳,۱۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۱۲,۷۶۷ ۲۳,۲۴٠
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۵,۴۵۱ ۵,۴۵۱
  ۴.۹۹
  ۴۲,۱۸۱,۲۱۷ ۵,۷۳۷
 • رافزا رایان هم افزا ۳۱,۱۶۵ ۲۹,۹۱۶
  ۵
  ۲۶۷,۵۸۷ ۲۹,۶۸۱
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۲۵,۶۴٠ ۲۵,۷۱٠
  ۴.۹۷
  ۳,۱۸۸,۴۷۲ ۲۶,۹۸٠
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۶,۷٠٠ ۶,۷۸٠
  ۴۲.۸۸
  ۴,۱۳۸,۲۶۸ ۱۱,۷۳٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۸,۴۵٠ ۱۹,۴۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۹,۷۶٠ ۱۹,۴۲٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۱۶,۳۴٠ ۱۷,۱۹٠
  ۴.۹۴
  ۶,۲۸٠ ۱۷,۱۹٠
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۲۸,۱۲٠ ۲۹,٠۹٠
  ۵
  ۱,۷۳۳,۱۹۷ ۲۹,۶٠٠
 • رنیک جنرال مکانیک ۲۳,۷۱۱ ۲۴,۹۴۷
  ۵
  ۱۷,۵۱۶ ۲۴,۹۵۸
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۳۷,۳۹۹ ۳۸,۶۵۹
  ۵
  ۴۴۲,۴۸۶ ۳۹,۳۶۷
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۱۷۱,۹۳۶ ۱۷۲,۶۸۱
  ۵
  ۱,۷۷۳,۱۶۸ ۱۸٠,۹۸۴
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۴۸,٠۸۸ ۵٠,۶۱۲
  ۵
  ۲,۲۶۵ ۵٠,۶۱۸
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۷۳,۹۹٠ ۷۵,۱۹٠
  ۲.۷۳
  ۱۶۱,۴۱۱ ۷۶,٠۷٠
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۴۶,۲۴۵ ۴۸,۶۷۶
  ۵
  ۹۵۹ ۴۸,۶۷۸
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۲۶,۴۹۳ ۲۷,۸۸۵
  ۵
  ۲,۷۲۹ ۲۷,۸۸۷
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۹٠,۵۸۲ ۹۴,۱۷۶
  ۵
  ۴۱۷,۵۳۴ ۹۵,۳۴۹
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۴٠,۶۸٠ ۴۲,۶۱۹
  ۵
  ۱٠۸,۲۲٠ ۴۲,۸۲۱
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۲۷,۳۸۱ ۲۸,۸۱۹
  ۵
  ۳,۹۹۴ ۲۸,۸۲۲
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۳۱,۴۶۴ ۳۳,۱۱۶
  ۵
  ۲,۶۹۶ ۳۳,۱۱۹
 • زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ۲۲,۱۴٠ ۲۲,۵۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۳۴,۴۴٠ ۲۳,۳٠٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۳۶,۵۷۲ ۳۸,۴۳۸
  ۵
  ۳۹,۱۱۲ ۳۸,۴۹۶
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۲۵,۲۷۲ ۲۶,۵۹۸
  ۵
  ۶,۲۳۱ ۲۶,۶٠۲
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۲۶,۴۶٠ ۲۷,۸۴٠
  ۴.۹۹
  ۹,۲۴۴ ۲۷,۸۵٠
 • زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ۴۹,٠۲٠ ۴۸,۶۴۹
  ۵
  ۱٠,۴۶۳,۹۲۹ ۴۶,۶۸۶
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۵۵,۳۶۲ ۱۶۳,۵۲۳
  ۵
  ۵۵۵ ۱۶۳,۵۳۸
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۱۱,۹۹٠ ۱۲,۶۲٠
  ۴.۹۹
  ۶,۲۴۴ ۱۲,۶۲٠
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱٠۸,٠۴٠ ۱۱۳,۴۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۴,۱۵۷ ۱۱۳,۷۲٠
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۲۵,۶۷٠ ۲۶,۷۹٠
  ۵
  ۸۴۷,۸۷۷ ۲۷,٠۲٠
 • ساوه سیمان ساوه ۶۹,۹۵۸ ۷۳,۶۲٠
  ۵
  ۳,۵۴۳ ۷۳,۶۳۹
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲٠۵,۱٠٠ ۲۱۲,۸۱۱
  ۲.۶۶
  ۶۶۷,۳۷٠ ۲۱٠,۷٠۸
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۳٠,۷۹٠ ۳۲,۳۴٠
  ۴.۹۷
  ۱۲۸,۸۸۷ ۳۲,۴٠٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۴۸,۹۵۳ ۴۸,۲۶۵
  ۵
  ۱۷,۷۶۶,٠۲٠ ۴۶,۶۲۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۵۶,۷۴٠ ۵۹,٠٠٠
  ۴.۹۷
  ۲۱۱,۵۵۵ ۵۹,۷۱٠
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۲٠,۸۵٠ ۲٠,۶۵٠
  ۲.۶۲
  ۲,۳۸۸,۱۶۶ ۲۱,۴۱٠
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۹,۳۷٠ ۹,۸۵٠
  ۴.۹۷
  ۵۸,۸۶۸ ۹,۸۶٠
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۳۲,۵۶٠ ۳۲,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۷٠۲,۵۷۹ ۳۴,۲۷٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۷۲,۳۵٠ ۷۶,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۴,۵۱۹ ۷۶,۱۵٠
 • سخزر سیمان‌ خزر ۲۹,۳۵٠ ۳٠,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۵۴۳ ۳٠,۸۹٠
 • سخوز سیمان خوزستان ۲۱,٠۵٠ ۲۱,۷۹٠
  ۴.۹۷
  ۱,۲۸۵,۶٠۵ ۲۲,۱۵٠
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۲۸,۱۸٠ ۲۸,۲۱۹
  ۴.۵۱
  ۴,۶۳۹,۴۴۵ ۲۶,۹۶۴
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۳۹,۳٠٠ ۳۷,۵۱٠
  ۵
  ۵۵,٠۴۶ ۳۷,۴۳٠
 • سدور سیمان‌ دورود ۷,۸۱٠ ۸,۲۲٠
  ۴.۹۹
  ۶۴,۷۸۱ ۸,۲۲٠
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۹,۹۳۷ ۹,۹۴۴
  ۵
  ۲۶,۴۵٠,۲۷٠ ۱٠,۴۶٠
 • سرود سیمان‌شاهرود ۱۴,۳۲٠ ۱۵,٠۷٠
  ۴.۹۸
  ۱٠,۲۵۹ ۱۵,٠۷٠
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۷,۲۹٠ ۷,۶۷٠
  ۴.۹۵
  ۷٠,۸۳۸ ۷,۶۷٠
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۱۱,۳۳٠ ۱۱,۹۱٠
  ۴.۹۵
  ۸۵,٠٠۸ ۱۱,۹۲٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۱٠۶,۷۲٠ ۱۱۲,۳۳٠
  ۴.۹۹
  ۱۱۲ ۱۱۲,۳۳٠
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۱۹,٠۵٠ ۲٠,٠۳٠
  ۴.۹۹
  ۵۹,۲۲۲ ۲٠,٠۵٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۱۹,۸۲٠ ۲٠,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۳,٠۳۲ ۲٠,۸۶٠
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۱٠۱,۳۴٠ ۱٠۶,۶۶٠
  ۵
  ۶۶٠ ۱٠۶,۶۷٠
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۱۵,۷۵٠ ۱۵,۹۷٠
  ۴.۹۵
  ۲,۲۲۱,۵۴۷ ۱۶,۵۷٠
 • سفانو سیمان فارس نو ۳۱,۳۱٠ ۳۲,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۴۱,۷۲٠ ۳۲,۹۵٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۴٠,۱۹٠ ۴۱,۹۸٠
  ۴.۹۹
  ۱۸٠,۱۶۷ ۴۲,۳٠٠
 • سکرد سیمان کردستان ۱٠,۶۱٠ ۱۱,۱۶٠
  ۴.۹۳
  ۳۸,۱۸۴ ۱۱,۱۶٠
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۱۴,۸۵٠ ۱۵,۶۲٠
  ۴.۹۹
  ۳۵,۳۷۳ ۱۵,۶۳٠
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۸,۷٠٠ ۹,۱۴٠
  ۴.۹۲
  ۱٠۵,۳۹۳ ۹,۱۵٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۱۷,۵۹۴ ۱۷,۷۱۷
  ۵
  ۱۵,۸۵۱,۷۹۳ ۱۸,۵۲٠
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۹٠,۸۷٠ ۹۵,۶۵٠
  ۵
  ۷۶ ۹۵,۶۵٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۱۵,۷٠٠ ۱۶,۴۴٠
  ۴.۹۶
  ۲۹۴,۲۲۳ ۱۶,۵۲٠
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۱۸,۴۱٠ ۱۸,۸۸٠
  ۴.۹۶
  ۱,۳۶۷,۶٠۲ ۱۹,۳۷٠
 • سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۹,۸۸٠ ۲٠,۲۵٠
  ۴.۹۷
  ۳٠,٠۶۲,۸۱٠ ۲٠,۹۲٠
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۷,٠۱٠ ۷,٠۳٠
  ۴.۸۸
  ۶,۸۷۵,۹۶۹ ۷,۳۷٠
 • سیستم همکاران سیستم ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۶۸٠
  ۱.۳۸
  ۱۹٠,۴۷٠ ۲۶,۷۷٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۱٠,۲۶٠ ۱٠,۸٠٠
  ۵
  ۲,۷۲۹ ۱٠,۸٠٠
 • سیمرغ سیمرغ ۲۱,۴۹٠ ۲۱,۲۹٠
  ٠.٠۹
  ۱۵,۹۴۵,۸۸۳ ۲۱,۴۷٠
 • شاراک پتروشیمی شازند ۲۵,۵۲٠ ۲۵,۵۳٠
  ۴.۹۹
  ۴,۷۶۶,٠٠۲ ۲۶,۸۶٠
 • شاروم پتروشیمی ارومیه ۱۴,۸۹۶ ۱۴,۳۸۷
  ۵
  ۱,٠٠۲,۹۵٠ ۱۴,۱۸۷
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۶۷,۴٠٠ ۷٠,۷۴٠
  ۴.۹۹
  ۷۸,۹۹۱ ۷٠,۹۴٠
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۱٠۹,۹۵۷ ۱۱۵,۵۷٠
  ۵
  ۱۳,۷۵۵ ۱۱۵,۷۴۴
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۳,۱۸٠ ۳۳,۵۴٠
  ۴.۹۸
  ۲,۳۳۷,۴۷۶ ۳۴,۹۲٠
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۴٠,۳٠۲ ۱۴۸,۲۱۵
  ۵
  ۲,۲۱۹,۹۳۷ ۱۴۷,۶۸۶
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۴۱,۵۲٠ ۴۱,۶۳٠
  ۴.۹۹
  ۷,۲۶۲,۶۱۲ ۴۳,۷٠٠
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۵۸,۸۱٠ ۵۹,۸۴٠
  ۴.۹۹
  ۸٠۹,۵۱۵ ۶۱,۹٠٠
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۱۴,۵۳٠ ۱۵,۲۴٠
  ۴.۹۷
  ۳۵۸,۳٠۷ ۱۵,۲۹٠
 • شپاس نفت پاسارگاد ۲٠,۹۴٠ ۲۱,۷۹۸
  ۵
  ۵۱۵,۲۳۶ ۲۲,٠۴۲
 • شپاکسا پاکسان‌ ۲۶,۵۱٠ ۲۵,۹۲٠
  ۲
  ۳,۵۱۶,۶۷۷ ۲۷,٠۵٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۱۱۳,۸٠٠ ۱۱۴,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۲,۴۷۳,۱۹۴ ۱۱۹,۷۸٠
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۲۶,۴٠٠ ۲۶,۸۲٠
  ۴.۹۷
  ۲,۹۳۲,۵۱۲ ۲۷,۷۸٠
 • شتران پالایش نفت تهران ۲۳,۴۹٠ ۲۳,۴۹٠
  ۴.۹۸
  ۸,۷۲۶,۵٠۹ ۲۴,۷۲٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۲۸,۶۲۸ ۳٠,۱۲۴
  ۵
  ۱٠,۸۵۳ ۳٠,۱۳۴
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۴۷,۵۳٠ ۴۹,۳۱٠
  ۵
  ۵۹۶,۷۸۹ ۵٠,٠۳٠
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۱۹,۸۵٠ ۲٠,۸۸٠
  ۴.۹۸
  ۲۲,۲۳۷ ۲٠,۸۹٠
 • شراز پالایش نفت شیراز ۱٠۳,۳۸٠ ۱٠۸,۱۸۴
  ۵
  ۵۳,٠۸۵ ۱٠۸,۸۲۱
 • شرانل نفت ایرانول ۲۶,٠۶۸ ۲۶,۹۶۵
  ۵
  ۶۱۷,٠۹۴ ۲۷,۴۴٠
 • شسپا نفت سپاهان ۲۱,۴۱٠ ۲۲,۲۴٠
  ۲.۵
  ۲۲,۴۳۲,۵۱۱ ۲۱,۹۶٠
 • شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳۶,۲۵٠ ۳۷,۱۴٠
  ۴.۹۸
  ۲۶۷,٠۵۴,۳٠۷ ۳۸,۱۵٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۷٠,۵٠٠ ۵۷۹,۳۱٠
  ۵
  ۶۲,۹۱۱ ۶٠٠,۵۲٠
 • شصدف صنعتی دوده فام ۲٠,۲۷۷ ۱۹,۳۷۱
  ۵
  ۱۵۷,۴۹۷ ۱۹,۳۱۲
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۴۸,٠۴۶ ۴۹,۲۸۵
  ۵
  ۲,۲۷۷,۷۲۲ ۵٠,۵۷۴
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۶۲,۹٠٠ ۵۹,۸۲٠
  ۴.۹۷
  ۳۸۶,۵۱۵ ۵۹,۹۲٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۳۳,۳٠٠ ۳۵,٠۴٠
  ۴.۹۹
  ۴,۴۲۱ ۳۵,٠۵٠
 • شفن پتروشیمی فناوران ۳۲٠,٠۲٠ ۳۲٠,٠۲٠
  ۵
  ۴۴۶,۹۵۱ ۳٠۴,۷۹٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۶۲,۵۶٠ ۶٠,۴۸٠
  ۴.۹۸
  ۲۵۶,۸۴۶ ۵۹,۵۹٠
 • شکلر نیروکلر ۴۱,۷۶٠ ۴۱,۹۱٠
  ۴.۹۸
  ۱,۴۹۷,۱۳۵ ۴۳,۹۵٠
 • شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون ۲۴٠,٠٠٠ ۲۴٠,٠٠٠
  ۱۳.۳۶
  ۸۴,٠٠٠ ۲۷۷,٠٠٠
 • شگل گلتاش‌ ۲۸,٠٠٠ ۲۷,۹۴٠
  ۴.۷
  ۲,۳۷۲,۷۳۱ ۲۹,۳۸٠
 • شگویا پتروشیمی تندگویان ۱۷,٠۳۴ ۱۷,۴۲۳
  ۵
  ۶۳,۷۶۱,۷۸۱ ۱۷,۹۳٠
 • شلعاب لعابیران‌ ۹,٠٠٠ ۹,۲۹٠
  ۳.۶۴
  ۱,٠۳۶,۶۷۲ ۹,۳۴٠
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۵۶,٠۵٠ ۵۷,۱۵٠
  ۴.۹۸
  ۶۲۵,۷٠۳ ۵۸,۹۹٠
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۳۷,٠۱٠ ۳۶,۹۱٠
  ۴.۳۴
  ۱,۵۸۳,۱۶۶ ۳۸,۶۹٠
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۶۹,۱۵٠ ۷۲,۱۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۷۹,۴۱۹ ۷۲,۷۸٠
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۲۸,۵۱٠ ۲۹,۱۴٠
  ۵
  ۱,۹۶۴,۲۷۱ ۳٠,٠۱٠
 • صبا سرمایه گذاری صبا تامین ۱۲,۵٠۱ ۱۲,۹۱۹
  ۳.۵۹
  ۱۴۲,۹۴۴,۵۱۷ ۱۲,۹۶۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۸۷,۷۲٠ ۹۲,۱۳٠
  ۴.۹۹
  ۲۳,۵٠۶ ۹۲,۳۳٠
 • غالبر لبنیات‌ کالبر ۱۳,۸۳٠ ۱۴,۵۳٠
  ۴.۹۵
  ۶۱,۲۱۴ ۱۴,۵۵٠
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۲۳,٠٠٠ ۲۳,۴۳٠
  ۱.۵۵
  ۸,۳۶۶,۸۸۴ ۲۲,۶۵٠
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۵۶,۴۲٠ ۵۹,۳۶٠
  ۴.۹۸
  ۴,۹۶۸ ۵۹,۳۸٠
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۵۶,٠۶۵ ۵۹,٠٠۴
  ۵
  ۳,۲۶۶ ۵۹,٠۱۵
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۱۶,۹۱٠ ۱۷,۷۹٠
  ۴.۹۵
  ۶,۱۴۲ ۱۷,۷۹٠
 • غپینو پارس‌ مینو ۵,۷۹٠ ۵,۷٠٠
  ۴.۸۹
  ۲۸,۷۱۵,۱۶۳ ۵,۵۲٠
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۴۷,۲۳٠ ۴۹,۷٠٠
  ۴.۹۹
  ۴,٠۱۵ ۴۹,۷۱٠
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۱۴۳,۵۱٠ ۱۴۷,۸۹٠
  ۴.۹۳
  ۷۲۳,۳۸۱ ۱۵٠,۹۵٠
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۲۹۱,٠۵٠ ۳٠۶,۳۵٠
  ۵
  ۶۹ ۳٠۶,۳۶٠
 • غدیس پاکدیس ۳۳,۸٠۷ ۳۵,۵۳۴
  ۵
  ۴۱,۲۳۷ ۳۵,۵۸۶
 • غزر صنعتی زر ماکارون ۶٠,۹۲٠ ۶۲,۷۵٠
  ۴.۹۹
  ۳۳٠,۳٠٠ ۶۴,۱۲٠
 • غسالم سالمین‌ ۴,۲۵٠ ۴,۳۴٠
  ۴.۹۲
  ۶,۳٠٠,۴۳۱ ۴,۴۷٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۲۲,٠۴٠ ۲۳,۱۸٠
  ۴.۹۶
  ۱۴,۴٠۵ ۲۳,۱۹٠
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۶٠,٠٠٠ ۵۹,٠۹٠
  ۱.٠۸
  ۲,۱۹۵,۶۳۳ ۵۹,۳۶٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۲۶,۷۹٠ ۲۸,۲٠٠
  ۵
  ۵,۱۱۹ ۲۸,۲٠٠
 • غشهد شهد ایران ‌ ۷,۳۹٠ ۷,۷۷٠
  ۴.۸۹
  ۶۵,۲۷۵ ۷,۷۷٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۵,۱۷۱ ۵,۴۳۷
  ۵
  ۲۱۶,٠۹۷ ۵,۴۴۳
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۹,۸۸٠ ۹,۸۴۸
  ۲.۲۹
  ۷,۲۳۳,۳۹۶ ۹,۶۵۹
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۳۵,۶۳٠ ۳۷,۲٠٠
  ۴.۹۹
  ۲٠۹,۲۸۲ ۳۷,۵٠٠
 • غگز گز سکه ۳۴,٠٠٠ ۳۴,٠٠٠
  ٠
  ۱۳,٠٠٠ ۳۴,٠٠٠
 • غگل گلوکوزان‌ ۵,٠۱٠ ۵,۲۱٠
  ۴.۹۳
  ۲,۱۸۵,٠۶۵ ۵,۲۷٠
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۷۳,۴۸۹ ۷۷,۳۴۵
  ۵
  ۱,۷۶٠ ۷۷,۳۵۶
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۱۵,۲۳٠ ۱۶,٠۲۷
  ۵
  ۱۴,۳۴۴ ۱۶,٠۳۱
 • غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان ۱۶,۳۵۳ ۱۵,۵۹۸
  ۵
  ۹۳,۷۷۸ ۱۵,۵۷۵
 • غمارگ مارگارین‌ ۲۶,۸۸٠ ۲۸,۱۳٠
  ۴.۹۸
  ۱۹۳,۱۲۲ ۲۸,۲۹٠
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۱٠۴,۸۷٠ ۱۱٠,۳۷٠
  ۴.۹۹
  ۴۷۵ ۱۱٠,۳۸٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۴,۵۳۷ ۱۵,۲۹۴
  ۵
  ۳۴,۵۵۳ ۱۵,۳٠۲
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۸۱,۶۳٠ ۸۵,۸۸٠
  ۴.۹۹
  ۵,۱٠۲ ۸۵,۹۲٠
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۹۲۵
  ۲.۴
  ۶٠,٠٠٠ ۱۶,۶٠۱
 • غویتا ویتانا ۶۸,۴۱۹ ۷۱,۲۴۸
  ۵
  ۳,٠۳۵,۴۳۴ ۷۲,٠۲٠
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۳۵,۱۸٠ ۳۶,۸۶٠
  ۴.۵۳
  ۳۲,۵۲۴,۳۴۲ ۳۶,۸۵٠
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۹,۱۱٠ ۹,۵۲٠
  ۴.۹۱
  ۶٠٠,۲۸۲ ۹,۵۸٠
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۳۱,۹٠٠ ۳۲,۱۹٠
  ۴.۹۷
  ۱۸,۹٠۴,۲۸۶ ۳۳,۵۷٠
 • فاسمین کالسیمین‌ ۴۶,۵۵٠ ۴۷,۳٠٠
  ۵
  ۱,۷۲۲,٠۶۴ ۴۹,٠٠٠
 • فاما صنعتی‌ آما ۱۸,۶٠٠ ۱۹,۴۲٠
  ۴.۹۶
  ۷۹۸,۳۷٠ ۱۹,۵۷٠
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۱۷,۹٠٠ ۱۷,۸۸٠
  ٠.۶۷
  ۱,۶۴۴,٠۱٠ ۱۸,٠۲٠
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۵۳,۴۶٠ ۵۵,۴۹٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۵,۸۹٠ ۵۶,۲۷٠
 • فپنتا سپنتا ۳۱۹,۷۲٠ ۳٠۷,۸٠٠
  ۵
  ۳۵,۸۶۸ ۳٠۴,۵٠٠
 • فجام جام‌دارو ۵۸,۵۲٠ ۶۱,۳۹٠
  ۵
  ۵۴,۹۲٠ ۶۱,۶٠٠
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۶۱,۵۹٠ ۶۲,۱۶٠
  ۵
  ۶۷٠,۴۲۵ ۶۴,۸۳٠
 • فخاس فولاد خراسان ۳۸,۸۱٠ ۴٠,۲۸٠
  ۴.۹۹
  ۶۹۱,۱۲۲ ۴٠,۸۵٠
 • فخوز فولاد خوزستان ۴۳,۳۷٠ ۴۳,۴۴٠
  ۴.۹۹
  ۵,۲۹۷,۷۴۱ ۴۵,۶۵٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۶٠,٠٠٠ ۶۲,۴٠۵
  ۳.۹
  ۱۹,۵۱٠,۶۷۶ ۶۲,۴۳۴
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۲۲,۷۵٠ ۲۳,۵۲٠
  ۴.۹۷
  ۷۴۹,۲۴۵ ۲۳,۹۴٠
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۲٠,٠۲٠ ۲٠,۵۹٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۷٠,۲۳۳ ۲۱,٠۷٠
 • فروی ذوب روی اصفهان ۶۱,٠٠۸ ۶۱,۷۳۵
  ۵
  ۳,۳۷۳,۱۷۸ ۶۴,۲۱۸
 • فزرین زرین معدن آسیا ۲۱,۶۲۱ ۲۱,۹۹۸
  ۵
  ۳,۵۹۷,۴۶۸ ۲۲,۷۵۸
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۴۱,۷۹٠ ۴۱,۹۵٠
  ۴.۹۸
  ۱,٠۶٠,۶۴۳ ۴۳,۹۸٠
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۳۹,۹۳٠ ۴٠,٠۹٠
  ۵
  ۱,٠۵۱,۶۵۸ ۴۲,٠۳٠
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۱۱۶,۵۶٠ ۱۲۲,۱۴٠
  ۵
  ۳۵,۳۲۲ ۱۲۲,۶۹٠
 • فلامی لامیران‌ ۱٠۹,۹۵٠ ۱۱۳,۴۵٠
  ۴.۹۹
  ۱۶۱,۴۵۶ ۱۱۵,۷۳٠
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۲۵,۶۱٠ ۲۶,۸۹٠
  ۴.۹۷
  ۸۷,۵۲٠ ۲۶,۹۵٠
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۲۹,۸٠٠ ۲۹,۸٠٠
  ٠.٠۳
  ۷۶,۳۴٠ ۲۹,۷۹٠
 • فمراد آلومراد ۱۴۷,۸۸٠ ۱۵۵,۶۴٠
  ۵
  ۷۳٠ ۱۵۵,۶۶٠
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۳٠,۵۸٠ ۳٠,۷۳٠
  ۴.۹۷
  ۵۱,۶۲۷,۵۴۳ ۳۲,۱۸٠
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۳۶,۲۸٠ ۳۸,۱۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۶۸۱ ۳۸,۱۸٠
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱۲۸,۱۲٠ ۱۲۲,۲۵٠
  ۵
  ۱۵,۳۳۳ ۱۲۲,٠۲٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۱۸,۸۲٠ ۱۸,۸۷٠
  ۵
  ۱٠٠,٠۷۸,٠۴۶ ۱۹,۸۱٠
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۲۹,۱۵٠ ۳٠,۱۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۱۵,٠۱۱ ۳٠,۶۸٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۵٠,۳۴۴ ۵۲,۹۸۲
  ۵
  ۳,۸۱۱ ۵۲,۹۹۳
 • قاسم قاسم ایران ۱۵,۲۶۴ ۱۶,٠۵۱
  ۵
  ۶۲,۶۳۸ ۱۶,٠۶۷
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۷۶,۱۴٠ ۸٠,۱۴٠
  ۴.۹۹
  ۷٠۳ ۸٠,۱۴٠
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۷۳,۹۸٠ ۷۷,۳۶٠
  ۵
  ۷۹,۷۷۹ ۷۷,۸۷٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۱۸۸,۶۹۹ ۱۹۳,٠۲۹
  ٠.٠۱
  ۳۴٠,٠۹٠ ۱۸۸,۶۷۷
 • قرن پدیده شیمی قرن ۵۲,۳۶٠ ۵۲,۷۵٠
  ۳.۴۳
  ۱,۴۱۸,۵۹۶ ۵۴,۲۲٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۳۴,۷۶٠ ۳۶,۵۸٠
  ۴.۹۸
  ۲,۷۳۵ ۳۶,۵۸٠
 • قشکر شکرشاهرود ۴۴,۴۵٠ ۴۶,۷۵٠
  ۴.۹۸
  ۱۳,۵۳۵ ۴۶,۷۸٠
 • قشهد شهد ۳۱,٠۳٠ ۳۲,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۴,۷۶۶ ۳۲,۶۶٠
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۲۵,۸۶۵ ۲۷,۲۲٠
  ۵
  ۸,۲۶۸ ۲۷,۲۲۶
 • قصفها قنداصفهان‌ ۱۷۴,۸۱٠ ۱۸۳,۷۴٠
  ۵
  ۷,۹۹۳ ۱۸۴,٠۱٠
 • قلرست قند لرستان‌ ۲۵,٠۸٠ ۲۶,۴٠٠
  ۵
  ۳,۴۷۶ ۲۶,۴٠٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۳۵,۴٠٠ ۳۷,۲۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۹۴ ۳۷,۲۶٠
 • قنیشا قند نیشابور ۱۱۳,۷۲٠ ۱۱۸,٠۷٠
  ۵
  ۱۱۱,۲۳۶ ۱۱۹,۷٠٠
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۴۳,۷۱٠ ۴۵,۷۴٠
  ۵
  ۱۲۶,۷۷۷ ۴۶,٠۱٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۳۱,٠۸٠ ۳۲,٠۳٠
  ۴.۹۸
  ۹۷۱,۸۱۵ ۳۲,۷۱٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۲۴,۴۸۳ ۲۵,۳۹۷
  ۵
  ۵۷۵,۶۳۶ ۲۵,۷۷۱
 • کالا بورس کالای ایران ۴۵,٠۳٠ ۴۶,۶۶٠
  ۴.۹۸
  ۳۲۱,۱۵۹ ۴۷,۳۹٠
 • کاما باما ۱۴۱,۵۷٠ ۱۴۲,۸۷٠
  ۵
  ۳۲۹,۹۹۳ ۱۴۹,٠۲٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۲۵,۱۲٠ ۲۵,۱٠٠
  ۴.۹۷
  ۵۸,۸۱۳,۹۳۲ ۲۳,۹۳٠
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۲۸,۳۲٠ ۲۹,۳۳٠
  ۵
  ۵۲٠,۱۲۳ ۲۹,۸۱٠
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۳٠,۷۴٠ ۱۳۷,۶۲٠
  ٠.۲۷
  ۵٠٠ ۱۳۱,۱٠٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۸٠,٠۵٠ ۸۴,۱۳٠
  ۵
  ۱۷,۶۸۸ ۸۴,۲۶٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۴۱,۳۵۶ ۴۳,۴۷٠
  ۵
  ۳۲,۷۹۳ ۴۳,۵۳۲
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۵۲,۷۳٠ ۵۵,۳۲٠
  ۴.۹۹
  ۵۹,۵۶۸ ۵۵,۵٠٠
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۲٠,۷۳٠ ۲٠,۷۳٠
  ۵
  ۳,۱۷۳,۵۵۴ ۲۱,۸۲٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۴۳,۱۷۸ ۱۵٠,۶۷۷
  ۵
  ۱,۶٠۱ ۱۵٠,۷۱۳
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲۱,۴٠٠ ۲۱,۵۷٠
  ۴.۹۷
  ۹,۵۶۱,۹۹۹ ۲۲,۵۲٠
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۱۶,۲۲٠ ۱۶,۴۷٠
  ۴.۹۸
  ۸,٠۵۷,۳۶۵ ۱۷,٠۷٠
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۵۵,۵۵٠ ۵۷,۶۷٠
  ۴.۱۹
  ۲۲٠,۴۳۸ ۵۷,۹۸٠
 • کدما معدنی‌ دماوند ۱۶۱,٠۷٠ ۱۵۴,۱۹٠
  ۵
  ۳۴,۹۸۹ ۱۵۳,۴٠٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۱۷,٠۵٠ ۱۷,۵۲٠
  ۴.۹۶
  ۲,٠۳۳,۶۸۵ ۱۷,۹۴٠
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۴۷,۳۳٠ ۴۸,۷٠٠
  ۵
  ۹۸۸,۴۲۲ ۴۹,۸۲٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۷۱,۹۹۴ ۷۴,۲۶۵
  ۵
  ۲۵۸,۷۳٠ ۷۵,۷۸۳
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۳٠,۹۱٠ ۳۲,۴٠٠
  ۴.۹۸
  ۱۲٠,۶۴۱ ۳۲,۵۳٠
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۲٠,٠۱٠ ۲٠,۹۵٠
  ۴.۹۹
  ۲۵۵,۵۴٠ ۲۱,٠۶٠
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۴۲,۷۲٠ ۴۲,۳۶٠
  ۵.٠۷
  ۲,۴۱۸,۱۳۶ ۴٠,۶۶٠
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۹,۸٠٠ ۲٠,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۱۵۱,۳۲۴ ۲٠,۸۴٠
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۱۱۱,۷۲٠ ۱۱۳,۵۱٠
  ۵
  ۲۹٠,۲۵۶ ۱۱۷,۶٠٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۶۳,۳۵٠ ۶۶,۶۷٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۷۴ ۶۶,۶۸٠
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۸۱,۱۲۵ ۸۱,۶۱۵
  ۵
  ۴۹۸,۷۳۳ ۸۵,۳۹۴
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۵٠,۲۶٠ ۵۲,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۵۸ ۵۲,۹٠٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۱۷۳,٠٠٠ ۱۶۷,۴۱٠
  ۴.۹۴
  ۷,۵۵۷,۱۷۷ ۱۶۴,۸۵٠
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۳۹,۵۸٠ ۴۱,۶۲٠
  ۴.۹۹
  ۲۳,۶٠٠ ۴۱,۶۶٠
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۲۴,۴۴٠ ۲۵,۷۲٠
  ۴.۹۸
  ۱,۵٠٠ ۲۵,۷۲٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۲۲,۸۴٠ ۲۳,۱۹٠
  ۴.۹۹
  ۳,۵۴۷,٠۶۲ ۲۴,٠۴٠
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۴۶,۱۱۵ ۴۸,۲۲۷
  ۵
  ۳۱۹,۴۶۱ ۴۸,۵۴۲
 • کلر کلر پارس ۶۱,۲۸٠ ۶۳,۱۶۹
  ۵
  ۳۱۱,۷۵۷ ۶۴,۵٠۵
 • کلوند کاشی‌ الوند ۲۵,۸۸٠ ۲۷,۲۳٠
  ۴.۹۹
  ۱٠,۶۶۳ ۲۷,۲۴٠
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۵۹,۵۸٠ ۶۲,۶۲٠
  ۵.٠۵
  ۲۱,۶۲۳ ۶۲,۷۵٠
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۴۲,٠۶۴ ۴٠,۹۳۹
  ۵
  ۵۵٠,۲۸۸ ۴٠,٠۶۱
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۸۹,۸۹٠ ۹۳,۵٠٠
  ۵
  ۴٠۳,۴٠۹ ۹۴,۶۲٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۴۷,۵۱٠ ۴۷,۵۱٠
  ۵.٠۴
  ۱,۳۵۳,۲۸۷ ۵٠,٠۳٠
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۲۴,۱۲٠ ۲۵,۱۹٠
  ۴.۹۶
  ۲۸۴,۵۸۱ ۲۵,۳۸٠
 • کوثر بیمه کوثر ۱۳,۷۷۳ ۱۴,۳۵۷
  ۴.۹۹
  ۶۹٠,۹۷۹ ۱۴,۴۹۷
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۴۳٠
  ۴.۹۷
  ۱,۵۸۹,۶٠۶ ۱۳,۶۸٠
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۳۴,۷۴۳ ۳۶,۳۹۳
  ۵
  ۱۳۶,۲۲۵ ۳۶,۵۷۱
 • کیا کیا الکترود شرق ۵,٠۵۱ ۵,٠۵۱
  ۷.۴۹
  ۴,۶۹۹
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۲۴,۶۱۸ ۲۵,۳۶۱
  ۵
  ۱,۳۱۸,۵۵۱ ۲۵,۹۱۳
 • گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک ۶,۵٠۳ ۶,۲٠۸
  ۴.۹۹
  ۳۵۴,۸۴۹ ۶,۱۹۴
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۱۷۶,۲۵۸ ۱۸۵,۴۶۹
  ۵
  ۱,۸۷۹ ۱۸۵,۵۳۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۹,۵۷۶ ۱٠,٠۳۵
  ۴.۹۹
  ۴۸۵,۷۸۴ ۱٠,٠۷۹
 • لابسا آبسال‌ ۳٠,۹۷٠ ۳۲,۵۸٠
  ۴.۹۷
  ۷,۸۹۵ ۳۲,۵۹٠
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۷۹,٠۸٠ ۸۳,۲۴٠
  ۵
  ۱۳۵ ۸۳,۲۴٠
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۳۶۴,۷۷٠ ۳۸۳,۴۲٠
  ۵
  ۳,۶۱۸ ۳۸۳,۹۶٠
 • لخزر پارس‌ خزر ۲٠۹,۵۲٠ ۲۲٠,۵۲٠
  ۵
  ۱,٠۹٠ ۲۲٠,۵۴٠
 • لسرما سرما آفرین‌ ۲۴,۴۴٠ ۲۵,۷۲٠
  ۴.۹۸
  ۳,۱۹۹ ۲۵,۷۲٠
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۵,۷٠٠ ۱۵,۶۸٠
  ۴.۹۵
  ۱۴,۱۵۲,۲۳۸ ۱۴,۹۶٠
 • ما بیمه ما ۶,٠۴٠ ۶,۳۳٠
  ۴.۸۸
  ۴۲۲,۵۵۱ ۶,۳۵٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۳۶,۲۵۴ ۳۷,۹۳۳
  ۵
  ۱۵۳,۶۳۶ ۳۸,۱۶۲
 • مارون پتروشیمی مارون ۱۴٠,٠٠٠ ۱۴۲,۶۷۱
  ٠.٠۹
  ۱,۲۳۹,۸۵۶ ۱۴٠,۱۲۴
 • مبین مبین انرژی خلیج فارس ۲۶,۴۵٠ ۲۷,۴۲٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱۵۲,۹٠۱ ۲۷,۸۴٠
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۲۸,۳۸٠ ۲۷,۸۶٠
  ۴.۹۹
  ۱,۱٠٠,۱۸۴ ۲۷,٠۳٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۲۷,۱۱٠ ۲۸,۵٠٠
  ۴.۹۸
  ۳۸,۱۷۹ ۲۸,۵۳٠
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۴۲,۸۷۶ ۴۴,۹۶۲
  ۵
  ۸۲,۳۱۹ ۴۵,۱۳۲
 • ملت بیمه ملت ۱۱,۸۸٠ ۱۱,۹۵٠
  ۴.۹۶
  ۳,۷٠۳,۸۲۱ ۱۲,۵٠٠
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۲٠,۶٠٠ ۲٠,۵٠٠
  ۱.۳۶
  ۴,۳٠۶,۷۵٠ ۲٠,۳۲۳
 • میهن بیمه میهن ۵,۱۶۵ ۵,۴۳۵
  ۴.۹۹
  ۳٠,۴٠۴ ۵,۴۳۶
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۱۱۷,۳۸٠ ۱۲۳,۳۳٠
  ۹.۷۱
  ۲۷,۷۷۷ ۱۳٠,٠٠٠
 • نطرین عطرین نخ قم ۱۷,۲۳۷ ۱۸,۱۴۱
  ۵
  ۸,٠۶۸ ۱۸,۱۴۴
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۶۳,۱۷٠ ۶۶,۴۸٠
  ۴.۹۹
  ۲,۳٠۱ ۶۶,۴۹٠
 • نوری پتروشیمی نوری ۱۷۶,۱۳٠ ۱۷۶,۶۳٠
  ۴.۹۹
  ۷۶۹,۳۸۶ ۱۸۵,۳۹٠
 • نوین بیمه نوین ۵,۹۲۶ ۶,۱۷۸
  ۴.۹۹
  ۱,۴۸۶,۲۶۵ ۶,۲۳۷
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۲۹,۴٠٠ ۲۹,۵۹٠
  ۴.۹۸
  ۳,۶۵٠,۲۵۱ ۳٠,۹۴٠
 • هجرت پخش هجرت ۵۸,٠۱۸ ۶۱,٠۵۲
  ۵
  ۵,٠۹۳ ۶۱,٠۷۱
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۱۳,۱۹۶ ۱۳,۶۸۷
  ۵
  ۱۸,۹۴۵,۵٠۵ ۱۳,۸۹٠
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۳۶,۶۲٠ ۳۶,۹۴٠
  ۴.۹۸
  ۲,٠۶۳,۴۲۲ ۳۸,۵۴٠
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۱۳,۴۹٠ ۱۳,۷۵٠
  ۴.۹۳
  ۲,۳۲۶,۴٠٠ ۱۴,۱۹٠
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱۱۷,۴۲٠ ۱۲۳,۵۸٠
  ۵
  ۱,۳۸۹ ۱۲۳,۶٠٠
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۷,۴٠٠ ۸,۱۵٠
  ۹.۹۸
  ۶۴٠,۱۶۷ ۸,۲۲٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۱۷,۱۴٠ ۱۷,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,٠۵۱,۶۹۳ ۱۸,٠۴٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴۲,۷۸٠ ۴۳,۷۳٠
  ۵
  ۲,۶۸۱,۹۶۳ ۴۵,٠۳٠
 • وآوا سرمایه گذاری آوا نوین ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۴۵۷
  ۴.۷۲
  ۴,۶۹۱,۳۹۶ ۱۳,۸٠۱
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۱٠,۸۱٠ ۱۱,۳۷٠
  ۴.۹۳
  ۱۸,۹۹۹ ۱۱,۳۷٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۹,۴۶٠ ۱۹,۳٠٠
  ۴.۸۵
  ۲۷,۳۲۷,۱۶۶ ۱۸,۵۶٠
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۱۷,۱۱٠ ۱۷,۲۱٠
  ۴.۷۳
  ۴,۹۹۹,۷۵۸ ۱۷,۹۶٠
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۴,۴٠٠ ۴,۴۶٠
  ۵.٠۱
  ۲,۹۷۱,۵۱۵,۶۷۵ ۴,۱۹٠
 • وبملت بانک ملت ۵,۶۸٠ ۵,۷۱٠
  ۴.۸۶
  ۳۷۶,۶۲۶,۷۲۷ ۵,۹۷٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۱۷,٠۵٠ ۱۷,٠۵٠
  ۴.۹۶
  ۲,۶۴۸,۳٠۵ ۱۷,۹۴٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۹,٠۴٠ ۹,۳۶٠
  ۴.۹۴
  ۱,۶۱۸,۲۹۸ ۹,۵۱٠
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۳,۴۲٠ ۳,۵۸٠
  ۴.۷۴
  ۵۲٠,۵۷٠ ۳,۵۹٠
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۳,۸۵٠ ۳,۸۵٠
  ۴.۹۴
  ۹۴,۹۲۶,۳٠۲ ۴,٠۵٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۹,۸٠٠ ۹,۸۹٠
  ۴.۹۵
  ۴۷,۱۳۶,۵۹۳ ۱٠,۳۱٠
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱۵,۸٠٠ ۱۵,۱۳٠
  ٠.۶۳
  ۳,۹۷۲,۷۷۱ ۱۵,۹٠٠
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۱۳,۳۱٠ ۱۱۶,۹۷٠
  ۵
  ۱۶۱,۴۲۱ ۱۱۹,۲۷٠
 • وپست پست بانک ایران ۹,۸۹٠ ۱٠,۱۷٠
  ۵
  ۲,۶۶۱,۶۸۳ ۱٠,۴۱٠
 • وپویا سرمایه گذاری پویا ۱۱,۶۶۲ ۱۲,۲۵۸
  ۴.۹۹
  ۱۱۴,۹٠۸ ۱۲,۲۷۵
 • وتجارت بانک تجارت ۲,۹۱٠ ۲,۹۵٠
  ۴.۹
  ۷۴۲,۳۳۱,۸۳۳ ۳,٠۶٠
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲۵,۴۳٠ ۲۶,۴۴٠
  ۲.۱۲
  ۱۴,۸۷٠,٠۱۷ ۲۵,۹۸٠
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۱۳,۵۳٠ ۱۳,٠۲٠
  ٠
  ۳,٠۲۴,۹۴٠ ۱۳,۵۳٠
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۱,۷۶٠ ۲۲,۷۳٠
  ۳.۳۳
  ۱۲,۳۱۸,۲۷۸ ۲۲,۵۱٠
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۱۴,۵۷٠ ۱۵,۳۲٠
  ۴.۹۶
  ۲۲,۹۵۱ ۱۵,۳۳٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱۲,۵٠٠ ۱۲,۸۳٠
  ۳.۱۸
  ۱۱,۶۸۶,۷۸۷ ۱۲,۹۱٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱۱,۲۱٠ ۱۱,۲۴٠
  ۴.۹۲
  ۹,۵۲۶,۶۹۵ ۱۱,۷۹٠
 • وخاور بانک خاورمیانه ۱٠,۶٠٠ ۱٠,۵۴٠
  ۴.۳۳
  ۱۳,۱۸۸,۸۹۳ ۱۱,٠۸٠
 • ودی بیمه دی ۱۹,۳۹۹ ۲٠,۲۳۲
  ۵
  ۴۵۲,۸۳٠ ۲٠,۴۱۹
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱٠,۴۹٠ ۱۱,٠۳٠
  ۴.۹۸
  ۱۱٠,۷۶۲ ۱۱,٠۴٠
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۹۴٠
  ۴.۹۲
  ۲٠۸,۸۳۸ ۱٠,۹۷٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۴٠,۱۶٠ ۴٠,۱۷٠
  ۴.۹۹
  ۵,۶۸٠,۳۸۳ ۴۲,۲۷٠
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۹,۳۴۱ ۹,۲۴۱
  ۳.۳۳
  ۱۴,۶۷۴,۲۹۹ ۹,۶۶۳
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۶,۳۴٠ ۱۶,۸۱٠
  ۴.۹۴
  ۱,۴۴٠,۹٠۴ ۱۷,۱۹٠
 • وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات ۱۱,٠۹۳ ۱۱,٠۹۳
  ۵
  ۱۵,۶۱٠,۵۶۱ ۱٠,۵۶۵
 • وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی ۲,۳۳٠ ۲,۳۲٠
  ۴.۹۵
  ۲۳,۱۲٠,۸۴۹ ۲,۲۲٠
 • وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی ۱,۴۱٠ ۱,۳۵٠
  ۴.۴۴
  ۱,۵۲۵,۵۴۱ ۱,۳۵٠
 • وسزنجان شرکت س استان زنجان ۱,۴۳٠ ۱,۴۳٠
  ٠
  ۳,۶۵٠ ۱,۴۳٠
 • وسقم شرکت س استان قم ۱,۴۱٠ ۱,۳۵٠
  ۴.۴۴
  ۲,۶۵۳,۱۴۷ ۱,۳۵٠
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۶,۵۶٠ ۶,۶۱٠
  ۴.۹۳
  ۱۵,۷۲۳,۳۴۹ ۶,۹٠٠
 • وسمرکز شرکت س استان مرکزی ۱,۴۷٠ ۱,۴٠٠
  ۵
  ۱٠٠,۶٠۱ ۱,۴٠٠
 • وسینا بانک سینا ۱٠,۳۵٠ ۱٠,۴۵٠
  ۴.۹۶
  ۱٠,۴۴٠,۴۳۲ ۱٠,۸۹٠
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱٠,۳۹٠ ۱٠,۸۵٠
  ۴.۹۴
  ۱,۱۸۴,۵۲۲ ۱٠,۹۳٠
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۱۷,۴۴٠ ۱۷,۹۸٠
  ۴.۹۶
  ۲,۷۸۷,٠۸۸ ۱۸,۳۵٠
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۸,۵۶٠ ۸,۵۶٠
  ۴.۹۹
  ۷,۲۲۱,۹۲۲ ۹,٠۱٠
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱۷,۱۴٠ ۱۷,۱۶٠
  ۴.۹۹
  ۲۱,۳۳۷,۱۵۴ ۱۸,٠۴٠
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۱۴,۶۲٠ ۱۴,۶۲٠
  ٠.۵۵
  ۹,۲٠۲,۵۳۹ ۱۴,۵۴٠
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۱۹,۶۷٠ ۲٠,۶۹۳
  ۵
  ۲۷,۴۱۴ ۲٠,۷٠۵
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۹,۸۲٠ ۱٠,۳۳۵
  ۴.۹۹
  ۹,۲۵۷ ۱٠,۳۳۶
 • ولپارس لیزینگ پارسیان ۴,۲٠٠ ۴,٠۲٠
  ۵
  ۱,۹۳۷,۷۶٠ ۴,٠٠٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۳,۸٠٠ ۳,۹۷٠
  ۵
  ۱,۶۱۴,۶٠۲ ۴,٠٠٠
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۸,۵٠۸ ۸,۹۵۲
  ۴.۹۹
  ۳۷,۳٠۱ ۸,۹۵۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۸,۶۲٠ ۹,٠۱٠
  ۴.۹۶
  ۶۹۵,۷۴۸ ۹,٠۷٠
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۱۷,۱۷٠ ۱۸,٠۴٠
  ۴.۹۸
  ۱٠۶,۱۴۲ ۱۸,٠۷٠
 • ولملت واسپاری ملت ۱۱,۳۴٠ ۱۱,۹۱٠
  ۴.۹۵
  ۱۵۳,۶٠۶ ۱۱,۹۳٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۹,۷۱٠ ۱٠,۲۲٠
  ۴.۹۹
  ۳٠,۹۸۴ ۱٠,۲۲٠
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۷,۶٠٠ ۱۷,۷٠٠
  ۴.۹۷
  ۷,۶۷۸,۴٠۷ ۱۸,۵۲٠
 • ومعلم بیمه معلم ۱۶,۱۶٠ ۱۶,۱۳۷
  ۲.۹۵
  ۶,۴۹۲,۹۶۹ ۱۶,۶۵۲
 • وملل اعتباری ملل ۱۲,۷۴۱ ۱۲,۸۵۶
  ۵
  ۲۳,۵۶۸,۵۳۹ ۱۳,۴۱۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۵٠۶,۱۴٠ ۵۳۲,۲۲٠
  ۵
  ۲,٠۳٠ ۵۳۲,۷۷٠
 • ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۹,۹۷۴ ۲٠,٠٠۴
  ۵
  ۵,۲۹۶,٠۸۱ ۲۱,٠۲۵
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۱۳,٠۱٠ ۱۳,٠۱٠
  ۴.۹۷
  ۱۳,۳٠۸,٠۱۲ ۱۳,۶۹٠
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۴,۲۱٠ ۴,۲۵٠
  ۴.۹۷
  ۱۳,۴۲۶,۳۶۵ ۴,۴۳٠
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۸,۹۴٠ ۹,۱۲٠
  ۴.۹۹
  ۳,۲۶۶,۲۲۹ ۹,۴۱٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۳۲,۷۴٠ ۳۳,۶۵٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۱٠,۱۱۶ ۳۴,۴۶٠
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۳۷,۱۷۶ ۳۸,۵۴۵
  ۵
  ۵۵۱,۶٠۶ ۳۹,۱۳۲