شاخص کل : ۳٠۹,۶۴٠
تغییرات: ٠.۲۱ % ، ۶۶۲
حجم معاملات : ۳,۲۲۶,۳۹۶,۲۱۵
ارزش معاملات : ۱٠,۳۷۵,۳۷۶,۵۲٠,۷۲۲
تعداد سهم معاملاتی : ۴۵۳
نماد نام شرکت
قیمت پایانی آخرین قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت پایانی دیروز
 • آ س پ آ.س.پ ۲,۲۲۱ ۲,۲۲۱
  ۴.۹۶
  ۱۴۸,۷٠۴ ۲,۳۳۷
 • آپ آسان پرداخت پرشین ۱۳,۵٠۹ ۱۳,۶۲۳
  ۵
  ۱,۲۷۲,۵۶۴ ۱۴,۲۲٠
 • اپرداز آتیه داده پرداز ۱۲,۹۴۷ ۱۲,۹۶۳
  ۵
  ۲,۵٠۸,۲۴٠ ۱۳,۶۲۸
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین ۳,۵٠٠ ۳,۵۱۴
  ٠.۱۱
  ۱,۳۱٠,۷۷۸ ۳,۵٠۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان ۲,۶۵٠ ۲,۶۵۶
  ٠.۲۳
  ۹۳۵,۹۴۲ ۲,۶۴۴
 • اخابر مخابرات ایران ۳,۸٠۵ ۳,۸۴۳
  ٠.۳۱
  ۱۷,۱۸۷,۹۳۲ ۳,۸۱۷
 • ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع ۴,۶۱۸ ۴,۴۵۸
  ۳.۴۷
  ۷,۴۴۹,۲۱۳ ۴,۴۶۳
 • آسیا بیمه آسیا ۵,۱۹۹ ۵,۲۳۳
  ۴.۹۹
  ۴,۸۶۳,۳۲۲ ۵,۴۷۲
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۴,٠۹٠ ۴,٠۹۲
  ۴.۹۹
  ۲,۳۶۶,۴۶۳ ۴,۳٠۵
 • افرا افرانت ۸,۳۵۳ ۸,۴۵۱
  ۴.۹۹
  ۴۵۹,۲۵۶ ۸,۷۹۲
 • افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ۵۹,۸٠۸ ۵۹,۷۲۲
  ۲.٠۶
  ۲٠۵,۵۲۸ ۵۸,۶٠۲
 • اکالا کارگزاران بورس کالای ایران ۱۴,۵۵۹ ۱۳,۸۶۶
  ۳.۳
  ۴۹٠ ۱۴,٠۹۴
 • البرز بیمه البرز ۲,۹۷٠ ۲,۹۸۴
  ۴.۹۹
  ۳۵,۳۵٠,٠۲۴ ۳,۱۲۶
 • امید تامین سرمایه امید ۱,۸۷٠ ۱,۹۱۸
  ۲.۶۵
  ۴۹۳,۴۲۴ ۱,۹۲۱
 • اوان مبین وان کیش ۲۸,۲۲۷ ۲۸,۷۸٠
  ۵
  ۳۷٠,۳۳۷ ۲۹,۷۱۲
 • بازار اول فرابورس بازار اول فرابورس ۵۹۳ ۵۹۳
  ۱.۱۷
  ۶۵,۴۲۳,٠۳۶ ۶٠٠
 • بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس ۱,۹۳۷ ۱,۹۳۷
  ۱.۲۷
  ۶٠۷,۵۶٠,۵٠۶ ۱,۹۶۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ۱۱,۸۱۶ ۱۱,۸۱۶
  ۴.۹۹
  ۹۹۷,٠۱۸ ۱۲,۴۳۷
 • بالبر کابل‌ البرز ۱۱,۸٠۷ ۱۲,۳۲۸
  ۵
  ۲٠,۴٠۲ ۱۲,۴۲۸
 • بپاس بیمه پاسارگاد ۷,۳۳۵ ۷,۲۴۴
  ۲.٠۳
  ۵۷۳,۶۷۶ ۷,۱۸۹
 • بترانس ایران‌ ترانسفو ۷,۶۸۸ ۷,۴۵۲
  ٠.۹۸
  ۷,۶۸٠,۸۸٠ ۷,۷۶۴
 • بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم ۲,۴۹٠ ۲,۵٠۶
  ۴.٠۵
  ۸٠,۳۹۹,۶۱۷ ۲,۵۹۵
 • برکت گروه دارویی برکت ۴,۹۵۱ ۴,۹۹۱
  ۴.۹۹
  ۱,۴۶۳,۹۳٠ ۵,۲۱۱
 • بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر ۵,۴۲۸ ۵,۴۳۳
  ۴.۹۹
  ۵,۳۴۲,۲۲۵ ۵,۷۱۳
 • بساما بیمه سامان ۵,۱٠٠ ۵,٠۹۴
  ۴.۷۶
  ۳,۷۳۱,۴۲۷ ۵,۳۵۵
 • بسویچ پارس‌سویچ‌ ۲٠,۹۹۴ ۱۹,۹۹۹
  ۵
  ۱,۴۱۱ ۱۹,۹۹۵
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۲۱,۶۸۵ ۲۱,۷۶۲
  ۵
  ۳۲۸,٠٠۷ ۲۲,۸۲۶
 • بفجر فجر انرژی خلیج فارس ۹,۶۶۹ ۹,۸٠۶
  ۲.۵۸
  ۱,۹۴۸,۵۵۳ ۹,۹۲۵
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲۹,۴۱۵ ۲۹,۵۷۲
  ۵
  ۱۴۲,۹۲۵ ۳٠,۹۶۳
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ۱۳,٠۱۵ ۱۳,۱۷۳
  ۲.۸۱
  ۱,۶۲۶,۱۶۱ ۱۲,۶۵۹
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج ۱۲,۲۷٠ ۱۲,۲۷٠
  ۴.۹۹
  ۲٠۳,۷۲۷ ۱۲,۹۱۵
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۴٠,۵٠۴ ۴۱,۵٠۶
  ۱.۱۸
  ۲۱۷,۹۱۴ ۴٠,۹۸۷
 • بموتو موتوژن‌ ۱۷,۱۷٠ ۱۷,۱۵۴
  ٠.۹۲
  ۱,٠۱٠,۳۴۶ ۱۷,٠۱۴
 • بنیرو نیروترانس‌ ۱۶,۸۴٠ ۱۶,۴۲۲
  ۲.۴۳
  ۱,٠۹۶,٠۵۹ ۱۷,۲۵۹
 • بهپاک صنعتی بهپاک ۱۱,۶۶۳ ۱۱,۸۷٠
  ۴.۹۹
  ۷۷۷,۳۲۲ ۱۲,۲۷۶
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران ۱۱,۱۱۳ ۱۱,٠۶۷
  ۳.۳۲
  ۲,٠۸۹,۱۴۸ ۱۱,۴۹۵
 • پارس پتروشیمی پارس ۵۴,٠٠۱ ۵۴,٠۴۶
  ۱.٠۹
  ۱,۴۴۶,۱۸۲ ۵۳,۴۱۸
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان ۶,۵٠٠ ۶,۵۹۳
  ۲.٠۲
  ۱۷,۴۳۳,٠۶۱ ۶,۶۳۴
 • پارسیان بیمه پارسیان ۲,۷۶٠ ۲,۷۶۲
  ۱.۳۶
  ۳,۳۹۷,۵۴۴ ۲,۷۲۳
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر ۷,۵۵۸ ۷,۵۵۹
  ۴.۹۹
  ۲,۱٠۳,۱۶۵ ۷,۹۵۵
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو ۶۵,۱٠٠ ۶۴,۸۱۶
  ۱.۳۱
  ۴۶,۵۵۷ ۶۴,۲۵۶
 • پتایر ایران‌ تایر ۱۷,۵۱٠ ۱۷,۷۱۷
  ۵
  ۱,٠۷۲,۴۵۵ ۱۸,۴۳۱
 • پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان ۲,۳۲٠ ۲,۳۶۳
  ۵
  ۳۵,۱۷۷,۱۳۳ ۲,۴۴۲
 • پخش پخش البرز ۸,۵۱۱ ۸,۵۸۲
  ۴.۹۹
  ۱,٠۴۷,۵۸۷ ۸,۹۵۸
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌ ۳۳,۱۹۷ ۳۳,۱۹۷
  ۵
  ۶٠,۴۴۳ ۳۴,۹۴۴
 • پرداخت به پرداخت ملت ۱۷,۶۴۶ ۱۷,۸۲۳
  ۵
  ۸۲۷,۱٠۲ ۱۸,۵۷۴
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس ۲,۴۹۵ ۲,۵۱۶
  ۴.۹۹
  ۸,٠۷۹,۲۱۵ ۲,۶۲۶
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۷,۶۲۶ ۷,۶۲۶
  ۵
  ۳۵٠,۱۵٠ ۸,٠۲۷
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز ۶,۴۶۹ ۶,۴۵۹
  ۱.۶۶
  ۱,۶۵۷,۱۹۶ ۶,۵۷۸
 • پکویر کویر تایر ۷,۱۷۸ ۷,۱۹۱
  ۴.۹۹
  ۲,۲۵۸,۷۴٠ ۷,۵۵۵
 • پلاسک پلاسکوکار ۳,۱۵٠ ۳,۱۵۱
  ۴.۹۸
  ۱,۹۵۱,۶٠۸ ۳,۳۱۵
 • تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۱۴,۷٠۵ ۱۴,۸٠۲
  ۴.۹۹
  ۱,۷۵۱,۵۹۹ ۱۵,۴۷۸
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۳,۱۸٠ ۳,۱۹۶
  ۱.٠۵
  ۳۱,۸۲۵,۸۹۴ ۳,۱۴۷
 • تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین ۲,۸۳۳ ۲,۸۱۶
  ٠.٠۴
  ۱۹,۷۶۲,۶٠۵ ۲,۸۳۴
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۱,۲۳۳ ۱۱,۱۹۸
  ٠.٠۱
  ۶۵۴,۲۱۱ ۱۱,۲۳۴
 • تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک ۴,۲۹۷ ۴,۳٠۱
  ۵
  ۵,۵۶۹,۴٠۵ ۴,۵۲۳
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ ۱٠,۸۹۵ ۱۱,٠٠۱
  ۵
  ۱,۳۵۶,۲۳۲ ۱۱,۴۶۸
 • تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران ۱۲,۴۸۸ ۱۲,۷۵۹
  ۷.۴۲
  ۴۲۷,۵۹۹ ۱۳,۴۸۹
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۱۳,۳۷۴ ۱۳,۳۷۴
  ۴.۹۹
  ۶۷,۷۷۲ ۱۴,٠۷۷
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۲,۸۳۸ ۲,۸۴۶
  ۴.۹۹
  ۱۱,۳۴۷,٠۶۸ ۲,۹۸۷
 • تکنو تکنوتار ۷,۱٠٠ ۷,۱۱۹
  ۴.۹۹
  ۱,۹۹۶,۷۴۳ ۷,۴۷۳
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه ۲۱,۳۱۱ ۲۱,۳۱۱
  ۵
  ۳۵,۵٠۴ ۲۲,۴۳۲
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ ۴,۹۵۱ ۴,۹۵۱
  ۴.۹۹
  ۶۹۱,۸۳۹ ۵,۲۱۱
 • تنوین تامین سرمایه نوین ۲,۹۵۵ ۲,۹۷۵
  ٠.٠۳
  ۲,۴۷۸,۸۱٠ ۲,۹۵۶
 • توریل توکاریل ۷,۸۸۱ ۷,۷۵۴
  ۳
  ۸,۱۵۸,۴٠۳ ۸,۱۲۵
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۶۸۱
  ۱.۲۸
  ۱,۸٠۸,۸۸۸ ۱۸,۹۴۲
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۵,۱٠۹ ۵,۱۹۲
  ۴.۹۸
  ۶۶,۱۵۴ ۵,۳۷۷
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۲,۳۳۱ ۲,۴۳۸
  ۴.۹۷
  ۳٠۱,۲۴۸ ۲,۴۵۳
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند ۴,۱۲۹ ۴,۱۴۵
  ۴.۹۹
  ۱,۷٠۴,٠۷۱ ۴,۳۴۶
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ ۷,۹۴۹ ۷,۹۴۹
  ۵
  ۱۸۴,۶۵۷ ۸,۳۶۷
 • ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه ۴,۳۲۶ ۴,۳۲۹
  ۴.۹۹
  ۱,۳۸۱,۹۸۸ ۴,۵۵۳
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس ۳,۴۷۸ ۳,۴۷۸
  ۵
  ۲,۴۱۴,۲۹٠ ۳,۶۶۱
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران ۲,۵۱۶ ۲,۵۱۶
  ۴.۹۸
  ۴۹۳,۴۷۹ ۲,۶۴۸
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود ۴,۸۱۶ ۴,۸۱۶
  ۴.۹۹
  ۸۶,۸۵۴ ۵,٠۶۹
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۲,۲۸۵ ۲,۳۱۶
  ۲.۲۸
  ۱۵,۶۹۹,۶۷۴ ۲,۲۳۴
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ۲,۵٠۵ ۲,۵۳۴
  ۴.۹۷
  ۲۷۹,۵۶۷ ۲,۶۳۶
 • ثعمرا عمران و توسعه شاهد ۳,٠۳۱ ۳,٠۳۱
  ۴.۹۸
  ۲۲۳,۵۴۴ ۳,۱۹٠
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۲,٠۸۴ ۲,٠۸۶
  ۴.۹۷
  ۱٠,٠۹۴,۷۸۳ ۲,۱۹۳
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ۲,۲۷۵ ۲,۲۸۷
  ۴.۹۷
  ۷,۷۲۷,۴۹٠ ۲,۳۹۴
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۱,۶۹۸ ۱,۷٠۷
  ۴.۹۸
  ۲۳,۷۷۴,۲۴۹ ۱,۷۸۷
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۲,۹۹۶ ۳,٠۴۱
  ۴.۹۸
  ۷۴۹,۱٠۱ ۳,۱۵۳
 • جم پتروشیمی جم ۱۳,۵۹٠ ۱۳,۶۷۳
  ٠.۵۳
  ۲,٠۹۸,۸٠۸ ۱۳,۵۱۹
 • جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن ۲۷,۴۵۲ ۲۷,۴۷۴
  ۱.۱۳
  ۱,۱۴۷,۴٠۵ ۲۷,۱۴۴
 • چافست افست‌ ۱۱,۱۱۲ ۱۱,۴۵۱
  ۳۱.۹۴
  ۵,۳۵۹,۸۱۸ ۱۶,۳۲۷
 • چدن تولیدی چدن سازان ۱۱,۵۷۸ ۱۱,۵۷۸
  ۵
  ۴۵٠,۹۲۳ ۱۲,۱۸۷
 • چفیبر فیبر ایران‌ ۳,۳۷۵ ۳,۳۷۵
  ۴.۹۸
  ۸۶۹,۵۱۶ ۳,۵۵۲
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس ۸,۳۹۲ ۸,۳۱۵
  ۴.۹۹
  ۶۹,۷۳۶,۷۹۶ ۷,۹۹۳
 • چکارن کارتن‌ ایران‌ ۵۷,۴۵۴ ۵۸,۳۴۳
  ۵
  ۶۱۶,۸۹۹ ۶٠,۴۷۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۱۲,۵۵۴ ۱۲,۸۹۷
  ۴.۹۹
  ۷,۲٠٠,۲۹۴ ۱۳,۲۱۴
 • حآسا آسیا سیر ارس ۶,۵۴۲ ۶,۵۴۲
  ۵
  ۱۵٠,۹۶۲ ۶,۸۸۶
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ۱۲,٠۶۴ ۱۲,٠۷۳
  ۴.۹۹
  ۴۳۷,۷۸۵ ۱۲,۶۹۸
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۲۷,۳۳۹ ۲۷,۵۶٠
  ۵
  ۶۷,۷٠۵ ۲۸,۷۷۷
 • حتاید تایدواترخاورمیانه ۱۴,٠۴۴ ۱۴,٠۹۳
  ۵
  ۱,۲۱۹,۵۹۸ ۱۴,۷۸۳
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا ۱٠,۵۶۳ ۱٠,۵۶۳
  ۴.۹۹
  ۴۲۸,۹۲۷ ۱۱,۱۱۸
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر ۱۶,۵٠٠ ۱۶,۴۹۶
  ۱.۱۸
  ۶۳۲,۱۱۴ ۱۶,۳٠۷
 • حریل ریل پردازسیر ۳,۲۶۷ ۳,۲۷۲
  ۴.۹۷
  ۱۱,۵۱۵,۸۸۴ ۳,۴۳۸
 • حسیر ریل سیر کوثر ۵,۵۵۳ ۵,۵۶۱
  ۵
  ۲,۲۶۸,۳۴٠ ۵,۸۴۵
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا ۲٠,۸۹۷ ۲٠,۹٠۲
  ۵
  ۶۲۴,۹۱۱ ۲۱,۹۹۶
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۳,۱۷۲ ۳,۱۷۲
  ۴.۹۷
  ۹,۲۱۸,۹۳۹ ۳,۳۳۸
 • حفاری حفاری شمال ۵,۲۲٠ ۵,۲۴۴
  ۴.۹۹
  ۳,۸۶۷,۹۱۷ ۵,۴۹۴
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۶,٠۸۵ ۶,٠۷۴
  ۱.۲۸
  ۱۴,٠۲۱,۵۳۸ ۶,۱۶۴
 • خاذین سایپاآذین‌ ۲,۴۵۴ ۲,۴۶۳
  ۴.۹۹
  ۱۴,٠۴۷,۱۱۱ ۲,۵۸۳
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۵,۶۴۹ ۵,۶۵۸
  ۴.۹۹
  ۵,۴۷۱,۳۸۳ ۵,۹۴۶
 • خبهمن گروه‌بهمن‌ ۱,۹۱۳ ۱,۹۱۳
  ۱.٠۹
  ۱۲,۴۸۸,۵۸۶ ۱,۹۳۴
 • خپارس پارس‌ خودرو ۱,۲۹۴ ۱,۲۷۳
  ٠.۷
  ۸۳,۶۷۳,۷۱۷ ۱,۲۸۵
 • خپویش سازه‌ پویش‌ ۵۲,۶۴٠ ۵۳,۲۹۶
  ۵
  ۳٠,۵۳۱ ۵۵,۴۱٠
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۹,٠۱۹ ۸,۷۱۸
  ۴.۹۹
  ۶۷,۳۲۸ ۸,۵۹٠
 • ختور رادیاتور ایران‌ ۸,۸۶۶ ۸,۸۹٠
  ۴.۹۹
  ۱,۳۵۶,۲۱۷ ۹,۳۳۲
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۵,۲۵۸ ۵,۲۵۸
  ۴.۹۹
  ۱,۸۷۱,۳٠۳ ۵,۵۳۴
 • خچرخش چرخشگر ۳,۴۷۷ ۳,۴۹٠
  ۴.۹۷
  ۳,۳۱۵,۵۹۷ ۳,۶۵۹
 • خدیزل بهمن دیزل ۶,۷۳۲ ۶,۷۴۵
  ۵
  ۲,۷۷۷,۳۵۷ ۷,٠۸۶
 • خراسان پتروشیمی خراسان ۱۹,۳۹۹ ۱۹,۱۹۳
  ۲.۱۵
  ۳٠۷,۳۵٠ ۱۸,۹۹٠
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ ۱,۹۹۵ ۱,۹۹۵
  ۵
  ۶,۸۳۶,۳۶۵ ۲,۱٠٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد ۵,۱۱۳ ۵,۱۵۲
  ۵
  ۳,۶۵۳,۳۲۲ ۵,۳۸۲
 • خزامیا زامیاد ۱,۶۵۶ ۱,۶۶۹
  ۴.۹۹
  ۶۲,٠٠۲,۳۸۱ ۱,۷۴۳
 • خزر فنرسازی‌زر ۳,۵۱٠ ۳,۵۲۵
  ۴.۹۸
  ۲,۵۸۵,٠۵۹ ۳,۶۹۴
 • خساپا سایپا ۱,۹٠۶ ۱,۸۸٠
  ٠.۱۶
  ۱۲۳,٠۱٠,۱۸۲ ۱,۹٠۳
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ ۴,۱٠٠ ۴,۱٠۱
  ۴.۹۸
  ۷,۲۱۹,۲۸۴ ۴,۳۱۵
 • خفنر فنرسازی‌خاور ۱۲,۳۳۱ ۱۲,۳۶۸
  ۵
  ۵۴۵,۹۸۳ ۱۲,۹۸٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت ۳,۴۸۵ ۳,۴۹۵
  ۴.۹۹
  ۲,۹۲۲,۶۳۱ ۳,۶۶۸
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌ ۴,۶۶۹ ۴,۶۹٠
  ۴.۹۹
  ۲,۳٠۴,۳۶۸ ۴,۹۱۴
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو ۹,٠۶۳ ۹,۲۶۲
  ۵
  ۱۳,۶٠۶,۲۷٠ ۹,۵۴٠
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌ ۴۱,۳۱۸ ۴۲,۸۷٠
  ۵
  ۱٠,٠۷۵ ۴۳,۴۹۲
 • خمحرکه نیرو محرکه‌ ۵,۴۳۳ ۵,۴۴۵
  ۴.۹۸
  ۱,۹۴۳,۸۶۲ ۵,۷۱۸
 • خمحور تولیدمحورخودرو ۹,۸۱۲ ۹,۸۵۸
  ۵
  ۲۹۲,۴٠۸ ۱٠,۳۲۸
 • خمهر مهرکام‌پارس‌ ۲,۱۱۹ ۲,۱۱۹
  ۴.۹۸
  ۲,۴۶۸,۳۸۴ ۲,۲۳٠
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۵,۱۳۹ ۵,۱۹۹
  ۴.۹۹
  ۲,۱٠۱,۱۷۳ ۵,۴٠۹
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ ۶,٠۶۸ ۶,٠۶۹
  ۴.۹۹
  ۱,۴۶۹,۲۸۸ ۶,۳۸۷
 • خودرو ایران‌ خودرو ۶,۶۲۲ ۶,۵۹۶
  ٠.۶۲
  ۲۹,۶۲۹,۹۸۹ ۶,۵۸۱
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو ۳,۷۳۴ ۳,۷۷۱
  ۴.۹۹
  ۱۳,۱۳۹,۹٠۷ ۳,۹۳٠
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ ۲۹,۱۶٠ ۳٠,۳۲۳
  ۵
  ۳۷,۵۴۲ ۳٠,۶۹۴
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۴,۷۴۵ ۲۵,۸۴۹
  ۵
  ۴۵,۶۶۲ ۲۶,٠۴۷
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌ ۱۴,۶۲۳ ۱۵,٠٠۱
  ۵
  ۱۵۲,۴۳۲ ۱۵,۳۹۲
 • دالبر البرزدارو ۱۲,۴۴۳ ۱۲,۸۲۹
  ۴.۹۹
  ۲۷۹,۱۲۶ ۱۳,٠۹۷
 • دامین داروسازی‌ امین‌ ۱٠,۷۱۴ ۱۱,۱۱۴
  ۴.۹۹
  ۹۵,۷۷۵ ۱۱,۲۷۷
 • دانا بیمه دانا ۵,۳۸۴ ۵,۳۹۱
  ۴.۹۹
  ۹,۸۶۲,۲۴٠ ۵,۶۶۷
 • داوه داروسازی آوه سینا ۱۳,۵۷۲ ۱۳,۵۷۲
  ۵
  ۷۶,۸۳۸ ۱۴,۲۸۶
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک ۷,۷٠۲ ۷,۷٠۲
  ۵
  ۲۷۳,۵۷٠ ۸,۱٠۷
 • دپارس پارس‌ دارو ۲۹,۸۵۹ ۳٠,۱۳۷
  ۵
  ۸۲۸,۱۲۵ ۳۱,۴۳٠
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲۲,۱۷۳ ۲۲,۱۷۶
  ۵
  ۲,۵۸۶,۴۱۷ ۲۳,۳۳۹
 • دتوزیع توزیع دارو پخش ۲۶,۶۲۴ ۲۶,۶۲۴
  ۵
  ۱۸۴,۲۶۸ ۲۵,۳۵۷
 • دتولید داروسازی تولید دارو ۶,۵۴۹ ۶,۵۴۹
  ۴.۹۹
  ۶۶۶,۲۹۶ ۶,۸۹۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۹,۴۸٠ ۹,۸۷۳
  ۴.۹۹
  ۹۵,۶۸۸ ۹,۹۷۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس ۹,۶۷۲ ۹,۶۷۲
  ۵
  ۶۱۶,۶۴۴ ۱٠,۱۸۱
 • درازک دارویی‌ رازک‌ ۲۴,۸۱۳ ۲۴,۸۱۳
  ۵
  ۲۸۶,۹۸۹ ۲۶,۱۱۸
 • درهآور دارویی ره آورد تامین ۱۷,۱۹۷ ۱۷,۱۳۴
  ۴.۹۹
  ۵,۵۹۹,۳۱٠ ۱۶,۳۷۹
 • دروز داروسازی‌ روزدارو ۷,۹۳٠ ۸,٠٠۳
  ۵
  ۲۳۱,٠۳۲ ۸,۳۴۷
 • دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ ۷,۵۵۸ ۷,۷٠۵
  ۴.۹۹
  ۶۳٠,۵۳۳ ۷,۹۵۵
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی ۶,۴۴۶ ۶,۴۴۶
  ۵
  ۴۴۵,۹۳۹ ۶,۷۸۵
 • دسبحا گروه دارویی سبحان ۶,۵۶۴ ۶,۵۶۷
  ۴.۹۹
  ۳,٠۲۱,۲۳۹ ۶,۹٠۹
 • دسبحان سبحان دارو ۸,۹۹۸ ۸,۹۹۸
  ۴.۹۹
  ۹۷۳,۳۵۶ ۹,۴۷۱
 • دسینا داروسازی‌ سینا ۱۵,۷۷۱ ۱۵,۸۲۱
  ۵
  ۱,٠۷۴,۲٠٠ ۱۶,۶٠۱
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ ۱۸,۹۸۳ ۱۹,۱٠۸
  ۵
  ۸۹,۲۲۲ ۱۹,۹۸۲
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ ۳۴,۶۲۱ ۳۴,۷۳۳
  ۵
  ۲,۳۲۲,٠۵۸ ۳۶,۴۴۳
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌ ۲۶,۶۳۴ ۲۶,۶۳۷
  ۵
  ۲,۵۸۹,۷۲۳ ۲۸,٠۳۵
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۱۳,۴۶۲ ۱۳,۹۹۵
  ۵
  ۶۹,۳٠۳ ۱۴,۱۷٠
 • دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران ۱۶,۳۳۵ ۱۶,۴۴۲
  ۵
  ۱,۶۲۷,۱۴۹ ۱۷,۱۹۴
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر ۷,۲٠٠ ۷,۲۲۱
  ۴.۹۹
  ۱,۸۸۱,۲٠٠ ۷,۵۷۸
 • دکیمی کیمیدارو ۱۱,۷۷۷ ۱۲,۳۳۳
  ۴.۹۹
  ۲۳,۳۲٠ ۱۲,۳۹۶
 • دلر داروسازی‌ اکسیر ۳۳,۳۸۳ ۳۳,٠۷٠
  ۱.۹۷
  ۳۶۱,۵۶٠ ۳۲,۷۳۷
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌ ۷,۳۷۱ ۷,۶۹۳
  ۴.۹۹
  ۴۵,۵۵۵ ۷,۷۵۸
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند ۴۶,۱۱۴ ۴۵,۴٠۸
  ۲.۲۴
  ۱۳۷,۷۴۸ ۴۵,۱٠۲
 • دی بانک دی ۳,۴۹۳ ۳,۵٠۱
  ۴.۹۸
  ۴۴,۷۱۶,۶۳۲ ۳,۶۷۶
 • دیران ایران‌دارو ۶,۵۸۵ ۶,۵۸۵
  ۴.۹۹
  ۴۹۳,۱۷۴ ۶,۹۳۱
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان ۱,۸۶۶ ۱,۸۸۵
  ۲.۶۶
  ۲۲۱,۹۹۴,۱۴۲ ۱,۹۱۷
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ ۱۵,۸۹۹ ۱۵,۴۳۹
  ۱.۸۸
  ۹۹۸,۴۷۲ ۱۵,۶٠۶
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان ۳,۹٠٠ ۳,۹۵۷
  ۳.۱۵
  ۷,۶۲٠,۹۱۴ ۴,٠۲۷
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۱۹,۲۷٠ ۱۹,۲۸۸
  ٠.۶۷
  ۷,۳۴۷,۳۵۷ ۱۹,۴٠٠
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش ۳,۷٠۱ ۳,۷۲۱
  ۴.۹۸
  ۱٠,۶۲۵,۸۲۳ ۳,۸۹۵
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) ۸,۶۸٠ ۸,۶۷۲
  ۲.۱۳
  ۶,۷۷۴,۸۲۳ ۸,۴۹۹
 • رنیک جنرال مکانیک ۱۴,۳۳۵ ۱۴,۷۳۱
  ۳.۹۷
  ۸,۸٠٠,۱۵۹ ۱۴,۹۲۸
 • ریشمک تولید و صادرات ریشمک ۱۶,۴۴۳ ۱۶,۴۷۱
  ۵
  ۳,٠۶۷,۶۴۳ ۱۷,۳٠۸
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس ۶۸,۷٠٠ ۶۹,۲٠٠
  ٠.۴۸
  ۷٠۲,۸۵۵ ۶۸,۳۷٠
 • زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود ۱۱,۴٠۶ ۱۱,۴٠۶
  ۵
  ۴۸۳,۱۵٠ ۱۲,٠٠۶
 • زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۲۶,۹۳۴ ۲۶,۵۶۲
  ۵
  ۱,٠۶۱,۴۴۵ ۲۵,۶۵۲
 • زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره ۹,۲۴۲ ۹,۳٠۲
  ۵
  ۲,۷۶۶,۹۷۲ ۹,۷۲۸
 • زشریف کشت وصنعت شریف آباد ۱٠,۳۷۶ ۱٠,۴۳۶
  ۵
  ۲,۴۵۷,۲۳۶ ۱٠,۹۲۲
 • زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ۴۲,۶۹۸ ۴۲,۷۶٠
  ۵
  ۶۲٠,۸۷۹ ۴۴,۹۴۵
 • زفکا کشت و دامداری فکا ۱۷,۸۳۶ ۱۷,۸۸۳
  ۵
  ۱,۲۷۴,۳۱۵ ۱۸,۷۷۴
 • زقیام کشت و دام قیام اصفهان ۱۴,۷۳۸ ۱۴,۷۸۹
  ۵
  ۱,۱۷٠,۷۸۲ ۱۵,۵۱۳
 • زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۲۶,۴۹۴ ۲۶,۴۹۴
  ۵
  ۴۹۲,۸۲۸ ۲۵,۲۳۳
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲٠,۶۹۸ ۲٠,۷۹۹
  ۵
  ۲,٠۹٠,۶۳۹ ۲۱,۷۸۷
 • زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان ۱۲,٠۲٠ ۱۲,٠۴۱
  ۵
  ۱,۲۳۶,۹۲۵ ۱۲,۶۵۲
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۲,۸۹۳ ۱۳,٠۷۵
  ۵
  ۸۷,۷٠۷ ۱۳,۵۷۱
 • زنگان صنعت روی زنگان ۱۹,۳۴۷ ۱۹,۴۲۵
  ۵
  ۵۸۷,۹۸٠ ۲٠,۳۶۵
 • ساراب سیمان‌ داراب‌ ۴,۱۸۸ ۴,۲۲٠
  ۴.۹۹
  ۳٠۸,۲۲٠ ۴,۴٠۸
 • ساربیل سیمان آرتا اردبیل ۱۳,۲۷۷ ۱۳,۲۸۲
  ۴.۹۹
  ۴٠۵,۸۷۹ ۱۳,۹۷۵
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌ ۶,٠۵۳ ۶,٠۹۹
  ۴.۹۹
  ۳,٠۹۸,۲۳۸ ۶,۳۷۱
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا ۲۲,۱۳۳ ۲۲,۱۶۴
  ۵
  ۲۷۵,۳۷۶ ۲۳,۲۹۷
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد ۱٠,۳۹٠ ۱٠,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۶۲٠,۶۵۸ ۱٠,۹۳۶
 • سبزوا سیمان لار سبزوار ۵,۸۴۸ ۵,۸۴۸
  ۴.۹۹
  ۶۱۹,۵۹۶ ۶,۱۵۵
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌ ۱۹,۱۷۲ ۱۹,۱۷۵
  ۵
  ۲۲٠,۸۸۸ ۲٠,۱۸۱
 • سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۲,٠۶٠ ۱۲,۲۷۳
  ۴.۹۹
  ۵۴۹,۸۴٠ ۱۲,۶۹۴
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌ ۲,۱۷۲ ۲,۱۸٠
  ۴.۹۹
  ۶,۵۳۵,۳۶۷ ۲,۲۸۶
 • ستران سیمان‌ تهران‌ ۱۲,۹۹٠ ۱۳,٠۶۹
  ۵
  ۷,٠۵۳,۴۹۹ ۱۳,۶۷۳
 • سخاش سیمان‌خاش‌ ۱۹,۳۸۴ ۱۹,۳۸۹
  ۵
  ۵۱,۹٠۶ ۲٠,۴٠۴
 • سخزر سیمان‌ خزر ۵,۵٠۹ ۵,۵٠۹
  ۴.۹۸
  ۱,۲۲۵,۵۵۱ ۵,۷۹۸
 • سخوز سیمان خوزستان ۴,۶۸۲ ۴,۷۱۶
  ۴.۹۹
  ۲,۲۵۹,٠۴۸ ۴,۹۲۸
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان ۶,۳۷۹ ۶,۳۷۹
  ۴.۹۹
  ۵۶,۷۷۳ ۶,۷۱۴
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان ۹,۹۹۸ ۱٠,۴۳۷
  ۵
  ۷۷,۹۴٠ ۱٠,۵۲۴
 • سدور سیمان‌ دورود ۲,۵۸٠ ۲,۵۸٠
  ۴.۹۷
  ۲,۳۲٠,۷۲۵ ۲,۷۱۵
 • سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه ۶,۱۱۸ ۶,۱۱۸
  ۴.۹۹
  ۲,۹۷۲,۹۶۲ ۵,۸۲۷
 • سرود سیمان‌شاهرود ۵,۶٠۴ ۵,۷۲۵
  ۱.۷۲
  ۷۵۵,۸٠۲ ۵,۷٠۲
 • سشرق سیمان‌ شرق‌ ۲,۱۸۵ ۲,۱۹۲
  ۴.۹۶
  ۸,۴۶۹,۷۵۷ ۲,۲۹۹
 • سشمال سیمان‌ شمال‌ ۳,۳۵۸ ۳,۳۶۱
  ۴.۹۸
  ۱,۴٠۴,۶۷٠ ۳,۵۳۴
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌ ۲۴,۵۹۷ ۲۴,۷۳۲
  ۵
  ۷۱,۶۳۳ ۲۵,۸۹۱
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ ۳,۲۲۱ ۳,۲۲۷
  ۴.۹۹
  ۱,۳۳۱,۱٠۲ ۳,۳۹٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌ ۷,۹٠۵ ۸,۲۱٠
  ۵
  ۵۳,۲۷۷ ۸,۳۲۱
 • سفار سیمان‌فارس‌ ۲۱,۲۱۸ ۲۱,۲۱۸
  ۵
  ۵,٠٠٠ ۲٠,۲٠۸
 • سفارس سیمان فارس و خوزستان ۴,۴۷۳ ۴,۴۸۶
  ۴.۹۹
  ۲۴,٠۵۴,۸۱٠ ۴,۷٠۸
 • سفانو سیمان فارس نو ۱۳,۲۴٠ ۱۳,۱۱٠
  ٠.۷۹
  ۲۳۷,۱۳۵ ۱۳,۳۴۵
 • سقاین سیمان‌ قائن‌ ۲۴,۵۸۶ ۲۴,۸۹۵
  ۵
  ۷۶,۱۱۹ ۲۵,۸۷۹
 • سکرد سیمان کردستان ۲,۵۹۲ ۲,۶۱۴
  ۴.۹۹
  ۷۳۵,۷۸٠ ۲,۷۲۸
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌ ۴,۴۲۷ ۴,۴۴۵
  ۴.۹۸
  ۳,۷۲۷,۲۶۳ ۴,۶۵۹
 • سمازن سیمان‌مازندران‌ ۳,۶۹۹ ۳,۷٠۵
  ۴.۹۸
  ۲,۵۳۶,٠۸۷ ۳,۸۹۳
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ۶,۶۷۹ ۶,۷۵۴
  ۳.۷۷
  ۲۲,۹۸۷,۴۵۶ ۶,۹۴۱
 • سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز ۲۲,۴۴۹ ۲۲,۵۷۹
  ۵
  ۱٠۴,۲۱۵ ۲۳,۶۳٠
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ ۷,۳٠۷ ۷,۵۵۲
  ۴.۹۹
  ۱۶٠,۴۶۳ ۷,۶۹۱
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌ ۷,۷٠٠ ۷,۵۶۷
  ٠.۵
  ۲٠۷,۴۷۲ ۷,۶۶۲
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۲,۸۵۵ ۲,۹٠۸
  ۴.۹۹
  ۳,۶۵۹,۱۱٠ ۳,٠٠۵
 • سیستم همکاران سیستم ۸,۲٠۱ ۸,۴۲٠
  ۳.۷۷
  ۳۲۲,۱۸۵ ۸,۵۲۲
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌ ۸,۱۱۹ ۸,۱۱۹
  ۵
  ۱۸۱,۶۲٠ ۸,۵۴۶
 • سیمرغ سیمرغ ۱۱,۸۵۱ ۱۱,۸۹۷
  ۴.۹۹
  ۴,۲۹۱,۶۳۲ ۱۲,۴۷۴
 • شاراک پتروشیمی شازند ۷,۸۳۶ ۷,۹٠۹
  ۲.۱۲
  ۳,۱۹۶,۶۲۲ ۷,۶۷۳
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۳۴,۴۹۳ ۳۳,۵۹۶
  ٠.۷۴
  ۱۴٠,۷۶۵ ۳۴,۲۳۸
 • شاوان پالایش نفت لاوان ۳۹,۶۳۹ ۴٠,۲۴۵
  ۵
  ۹۶۴,۸۲۷ ۴۱,۷۲۵
 • شبریز پالایش نفت تبریز ۳۷,۷۹۵ ۳۸,٠۵۷
  ۳.۲۵
  ۴,٠۸۸,۴٠۲ ۳۶,۶٠۵
 • شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۶,۹۸٠ ۱۷,۳۸۲
  ۳.۲۶
  ۳۲۴,۱۸۸ ۱۷,۵۵۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس ۱۸,۵۱۵ ۱۸,۴۲۲
  ۵
  ۲۵,۶۶۷,۳۳۶ ۱۷,۶۳۴
 • شبهرن نفت‌ بهران‌ ۲٠,۹۹۹ ۲۱,٠۱۱
  ۱.۷۲
  ۷۵۶,۴۵۳ ۲٠,۶۴۴
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۸,۲۲۲ ۸,۲۹۳
  ۴.۹۹
  ۱,۳٠۸,۲۶۸ ۸,۶۵۴
 • شپاس نفت پاسارگاد ۸,۹۹۹ ۸,۷۹۲
  ٠.۳۸
  ۲,۱٠۲,۴۲۸ ۸,۹۶۵
 • شپاکسا پاکسان‌ ۱۱,۹۲۲ ۱۲,٠۶۸
  ۲.۱۷
  ۱,۶۷۱,۸۷۳ ۱۲,۱۸۷
 • شپدیس پتروشیمی پردیس ۲۳,۶۱۹ ۲۳,۷۸٠
  ۱.۴۲
  ۴۸۷,۵۹۷ ۲۳,۲۸۸
 • شپنا پالایش نفت اصفهان ۵,۶۸۸ ۵,۷٠۴
  ۲.۹۵
  ۵۶,۲۸۱,۲۵۲ ۵,۵۲۵
 • شتران پالایش نفت تهران ۶,۱۳٠ ۶,۱۷۵
  ٠.٠۷
  ۲٠,۶۴۴,۱۵۸ ۶,۱۲۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان ۳۲,۳۱٠ ۳۲,۱۶۲
  ۵
  ۱,٠۴۵,٠۲۹ ۳٠,۷۷۲
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ ۲۲,۳٠٠ ۲۲,۳۵۲
  ۱.۵۷
  ۱,۱۳۱,۱۹۳ ۲۱,۹۵۶
 • شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۹,۴۱۳ ۹,۵۵٠
  ۵
  ۱۳۷,٠۹۹ ۹,۹٠۸
 • شراز پالایش نفت شیراز ۴۹,۸۹۹ ۵٠,۳۹۲
  ۳.٠۵
  ۴۴۵,۴۸۶ ۵۱,۴۶۹
 • شرانل نفت ایرانول ۱۲,۵۳۶ ۱۲,۵۲۷
  ٠.۵۴
  ۱,۶٠۴,۲۲۹ ۱۲,۶٠۴
 • شسپا نفت سپاهان ۹,۸۴٠ ۹,۹۲٠
  ۳.۵۵
  ۱۳,۵۴۳,۵۷۱ ۱٠,۲٠۲
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵۴,۱۶۳ ۵۴,۲۷۵
  ۵
  ۱۵۸,۴٠۴ ۵۷,٠۱۳
 • شغدیر پتروشیمی غدیر ۷,۱٠٠ ۷,۱۴۸
  ۱.۲۵
  ۳,۷۵۱,۹۱۹ ۷,۱۹٠
 • شفا سرمایه گذاری شفادارو ۱٠,۴۳٠ ۱٠,۴۶۸
  ۴.۶۶
  ۱,۲۸۴,۶۲۳ ۱٠,۹۴٠
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ ۶,۳۶۹ ۶,۴۲۴
  ۲.۶۶
  ۴,۵۱٠,۴۶۹ ۶,۵۴۳
 • شفن پتروشیمی فناوران ۷۳,۸٠٠ ۷۳,۸۱۴
  ٠.۸۲
  ۱۱۹,۴۳۹ ۷۳,۱۹۷
 • شکربن کربن‌ ایران‌ ۲۸,۳٠٠ ۲۸,۲۸۷
  ۴.۵۵
  ۴,۵۷۵,۸۶۴ ۲۷,٠۶۸
 • شکلر نیروکلر ۱۶,٠۳٠ ۱۵,۸۶۵
  ۲.۶۲
  ۱,۳۵۱,۶۹۲ ۱۵,۶۲٠
 • شگل گلتاش‌ ۱۴,۴۷۱ ۱۴,۵۷۶
  ۵
  ۳,۶۳٠,٠۹٠ ۱۵,۲۳۲
 • شلعاب لعابیران‌ ۱۳,۳٠۴ ۱۳,۳٠۴
  ۵
  ۸۷,۴۸۷ ۱۴,٠٠۴
 • شنفت نفت‌ پارس‌ ۱۷,۶۲۷ ۱۷,۶۹۷
  ۵
  ۲,۲۸۷,٠۷۴ ۱۸,۵۵۴
 • شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر ۱۱,۱۴۴ ۱۱,٠۴۵
  ۲.۵۳
  ۲,٠۶۷,۹۶۸ ۱٠,۸۶۹
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز ۹,۹۸٠ ۱٠,٠۲۸
  ۲.۹۱
  ۳,۲۳٠,۳۵۷ ۱٠,۲۷۹
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۱٠,۹۹۹ ۱۱,۲۳۷
  ۱.۵۸
  ۳,۷۴۲,۸۵۱ ۱۱,۱۷۶
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر ۱۴,۴۵۶ ۱۴,۱۸۶
  ٠.٠۱
  ۱,٠۵۹,۵۹۴ ۱۴,۴۵۵
 • غالبر لبنیات‌کالبر ۱٠,۷۲۳ ۱٠,۷۵۴
  ۵
  ۱,۷۶۴,۸۱۷ ۱۱,۲۸۷
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر ۶,۹۸۲ ۶,۹۸۵
  ۴.۹۹
  ۵,٠۱۷,٠۳۴ ۷,۳۴۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ ۱۹,۷٠۲ ۱۹,۷٠۳
  ۵
  ۶۱۱,۶۵۹ ۲٠,۷۳۸
 • غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی ۱۷,٠۷۴ ۱۷,۲۱۲
  ۵
  ۱,۸٠۷,۴۸۲ ۱۷,۹۷۲
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌ ۴,۳۹۵ ۴,۳۹۵
  ۴.۹۹
  ۹۵۷,۱٠۸ ۴,۶۲۶
 • غپینو پارس‌ مینو ۱۴,۳۳۷ ۱۴,۹۶۸
  ۵
  ۸۱,۹۶۹ ۱۵,٠۹۱
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین ۳۴,۳۵۲ ۳۴,۳۵۲
  ۵
  ۱,۱۶۵,۷۷۳ ۳۲,۷۱۷
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ ۳۲,۷۲۱ ۳۲,۹۳٠
  ۵
  ۸۹,۵۷۶ ۳۴,۴۴۳
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌ ۸۲,۵۳۸ ۸۵,٠۵۹
  ۵
  ۴۳,۶۶۶ ۸۶,۸۸۲
 • غدیس پاکدیس ۱۳,۲٠٠ ۱۳,۱۱۶
  ۲.۶۴
  ۶۲۱,٠۸۷ ۱۳,۵۵۸
 • غسالم سالمین‌ ۲۴,۷۲۹ ۲۵,۷۲۲
  ۵
  ۲۹,۲٠۷ ۲۶,٠۳٠
 • غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۶,٠۵۶ ۶,٠۵۶
  ۴.۹۹
  ۶۶٠,٠٠۹ ۶,۳۷۴
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۱۷,۱۲۳ ۱۷,۵۲۷
  ۴.۹۷
  ۱,۱۵۳,۷۶۶ ۱۸,٠۱۹
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ ۳٠,٠۲۴ ۲۹,۸۵۵
  ۵
  ۲۲۳,۷۳۸ ۲۸,۵۹۵
 • غشهد شهد ایران‌ ۱۴,۸۹۲ ۱۴,۷۶۴
  ۳.۲۴
  ۱,۸۹۸,۹۵۹ ۱۵,۳۹٠
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان ۳,۹۷۷ ۳,۹۸۹
  ۲.۴۸
  ۱۱,٠۳۶,۶۹۲ ۴,٠۷۸
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس ۲۶,۹۳۲ ۲۶,۷۹۷
  ۵
  ۱۳۵,٠۹۴ ۲۵,۶۵٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ ۲۷,۲٠٠ ۲۷,۲٠٠
  ۵
  ۲۵۷,۴۱۸ ۲۸,۶۳۱
 • غگز گز سکه ۲,۷۷٠ ۲,۷۷٠
  ۹.۸۳
  ۲۴۷,۹۵٠ ۲,۵۲۲
 • غگل گلوکوزان‌ ۴۶,۸۸۶ ۴۶,۸۸۶
  ۵
  ۱۱۳,۵۸۸ ۴۹,۳۵۳
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ۲۹,۵۶۲ ۲۹,۴۲۵
  ۵
  ۵۵۵,۹۳۲ ۲۸,۱۵۵
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان ۳۸,۸۱٠ ۳۷,۹۳۵
  ٠.۷۹
  ۸۲۵,۸۹۳ ۳۸,۵٠۵
 • غمارگ مارگارین‌ ۹,۵۳۶ ۹,۶۱۴
  ۴.۹۹
  ۳,۲۸٠,۸۱۴ ۱٠,٠۳۷
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌ ۳۷,۹۵۵ ۳۷,۹۵۵
  ۵
  ۴۱,۸٠۳ ۳۹,۹۵۲
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۱۴,۵٠۸ ۱۴,۵۲۳
  ۵
  ۲,۵۸۳,٠۱۱ ۱۵,۲۷۱
 • غنوش نوش‌ مازندران‌ ۳۴,۳۲۸ ۳۴,۳۲۸
  ۵
  ۲,۲۷۳,۶۳۸ ۳۲,۶۹۴
 • غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان ۹,۹٠٠ ۹,۹٠٠
  ٠.۹
  ۵٠٠,٠٠٠ ۹,۹۹٠
 • غویتا ویتانا ۱۵,٠۳۷ ۱۵,٠۶۶
  ۵
  ۹٠۲,٠۱۴ ۱۵,۸۲۸
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌ ۴,۳۱٠ ۴,۳٠۶
  ۴.۶۷
  ۱۱,٠۷۱,۷۹۴ ۴,۵۲۱
 • فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ ۱,۹٠۳ ۱,۹۱۸
  ۴.۹۹
  ۳٠,۸۵۹,۲۶٠ ۲,٠٠۳
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷,۳۶۱ ۷,۴٠۶
  ٠.۱۸
  ۱۵,۹۵۶,۳۴۶ ۷,۳۴۸
 • فاسمین کالسیمین‌ ۱۳,۴٠٠ ۱۳,۵۵٠
  ٠.۴۳
  ۲,۸۴۸,۶۵۵ ۱۳,۴۵۸
 • فاما صنعتی‌ آما ۶,۸۴۳ ۶,۸۶۳
  ۵
  ۳۴۵,۸۱۱ ۷,۲٠۳
 • فایرا آلومینیوم‌ایران‌ ۵,۹٠۸ ۵,۹۶۶
  ۴.۹۹
  ۵,۷۱۲,۳۳۳ ۶,۲۱۸
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر ۱۲,۹۹۷ ۱۳,٠٠۶
  ۵
  ۴,۷۴٠,۳٠۹ ۱۳,۶۸۱
 • فپنتا سپنتا ۶۷,۸۸۸ ۶۹,۵۹۶
  ۵
  ۱۱,۶۱۳ ۷۱,۴۶۱
 • فجام جام‌دارو ۱۷,۶۵۱ ۱۷,۶۵۴
  ۴.۹۹
  ۳۴۴,٠٠۳ ۱۸,۵۷۹
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان ۱۳,۱۲٠ ۱۳,۸٠۵
  ۴.۸۹
  ۳۳۱,۴۲۵ ۱۳,۷۹۴
 • فخاس فولاد خراسان ۱۶,۲۴٠ ۱۵,۵۳۷
  ۵
  ۳۹۸,۴۹۷ ۱۵,۴۶۷
 • فخوز فولاد خوزستان ۸,۸۷٠ ۸,۸۷۳
  ۲.۳۱
  ۳,٠۲۳,۹۶۴ ۸,۶۷٠
 • فرابورس فرابورس ایران ۱۲,۵۲۵ ۱۲,۵۴۴
  ۳.۲۱
  ۴,۵۲۹,۷۷۹ ۱۲,۹۴٠
 • فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ ۵٠,۵۱۴ ۵٠,۶۵۱
  ٠.۷۲
  ۱۸۷,٠۷۵ ۵٠,۱۵۲
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۲,۴۹۷ ۱۳,٠۳۶
  ۴.۹۹
  ۶۲,۸۸۷ ۱۳,۱۵۴
 • فزرین زرین معدن آسیا ۱۱,۶۵۱ ۱۱,۶۵۱
  ۵
  ۲۹۲,۳۵۴ ۱۲,۲۶۴
 • فسازان غلتک سازان سپاهان ۱۷,۵۳۵ ۱۷,۵۳۵
  ۵
  ۶۳۶,٠٠۸ ۱۸,۴۵۷
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۱۱,۶٠٠ ۱۱,۵۳٠
  ۱.۹۸
  ۶۹۱,۶٠۷ ۱۱,۸۳۴
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۲۴,۶۹۶ ۲۴,۷۶۲
  ۵
  ۲,۳۵۸,۱۱۲ ۲۵,۹۹۵
 • فلامی لامیران‌ ۲۵,۹۲۵ ۲۵,۹۶٠
  ۵
  ۱۵۶,۶۳۱ ۲۷,۲۸۹
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱۲,۶۱۳ ۱۲,۶۱۳
  ۴.۹۹
  ۷۳٠,۴۲۴ ۱۳,۲۷۶
 • فماک ماداکتو استیل کرد ۴,۱۲٠ ۴,۱۲٠
  ۲.۱۴
  ۲۱۷,٠٠٠ ۴,۲۱٠
 • فمراد آلومراد ۲۲,۷۶۳ ۲۲,۸۵۲
  ۵
  ۲۵۳,۸۴۳ ۲۳,۹۶۱
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۵,۳٠٠ ۵,۳۳۴
  ٠.۱۵
  ۱۷,۴٠۵,۲۱۴ ۵,۳٠۸
 • فنوال نورد آلومینیوم‌ ۴,۴۵۲ ۴,۴۵۳
  ۴.۹۹
  ۵,۴۳۸,۷۹۲ ۴,۶۸۶
 • فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۲۲,۷٠۵ ۲۲,۷۱۲
  ۵
  ۷۵,۶٠۵ ۲۳,۹٠٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان ۴,۵٠٠ ۴,۵۲۴
  ٠.۵۱
  ۲۸,۲۶۴,٠۹۴ ۴,۴۷۷
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران ۶,۶۳۷ ۶,۵۵۶
  ۲.۱۹
  ۱,۳۶۷,۴٠۸ ۶,۴۹۵
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد ۶,۳۵۳ ۶,۳۵۳
  ۴.۹۹
  ۱,۸۷۲,۸۳۷ ۶,۶۸۷
 • قاسم قاسم ایران ۴۸,۲۸۴ ۴۸,۲۸۴
  ۵
  ۵۸۴,۴۷۳ ۵٠,۸۲۵
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۳۲,۶۸۱ ۳۴,٠۸۵
  ۴.۹۹
  ۱۵,۷۷۶ ۳۴,۳۹۹
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ ۲۲,۱۵۱ ۲۲,۱۵۱
  ۵
  ۲٠۴,٠٠٠ ۲۳,۳۱۶
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال ۳٠,۸۹۹ ۲۹,۷۵۳
  ۳
  ۳۲,۶۷۱ ۳٠,٠٠٠
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۲,۸۵۲ ۱۲,۹۳۳
  ۵
  ۱,۳۱۵,۱۶۵ ۱۳,۵۲۸
 • قشکر شکرشاهرود ۱۵,۸۸۴ ۱۶,۵۳۴
  ۲.۴
  ۲,۴۶۱,٠۷۸ ۱۶,۲۷۵
 • قشهد شهد ۱۳,۳۵۵ ۱۳,۳۵۵
  ۴.۹۹
  ۱۹۴,۱۳۴ ۱۴,٠۵۷
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد ۱٠,۱۱٠ ۱٠,۱۲۵
  ۵
  ۱,۷۷۸,٠۶۴ ۱٠,۶۴۲
 • قصفها قنداصفهان‌ ۲۹,۳٠۶ ۲۹,۴۴۹
  ۵
  ۱۷۲,۳۵٠ ۳٠,۸۴۸
 • قلرست قند لرستان‌ ۱٠,۹۱۶ ۱٠,۹۱۶
  ۵
  ۳۶۳,۵۲۵ ۱۱,۴۹٠
 • قمرو قند مرودشت‌ ۱۶,۸۵٠ ۱۷,۵۲٠
  ۴.۹۴
  ۱۳۶,۶۸۸ ۱۷,۷۲۶
 • قنیشا قند نیشابور ۱۳,٠۶۴ ۱۳,۱٠۱
  ۵
  ۴۶٠,۵۶۵ ۱۳,۷۵۱
 • قهکمت قندهکمتان‌ ۲٠,۸۴٠ ۲٠,۶۴۸
  ۲.۶۷
  ۱,۶۷۲,۱۱۷ ۲۱,۴۱۲
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر ۸,۷۸۵ ۸,۷۸۵
  ۵
  ۷۴۸,۹۵۵ ۹,۲۴۷
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین ۱۶,۸۴٠ ۱۶,۸۴۶
  ۵
  ۵۵۸,٠۸٠ ۱۷,۷۲۶
 • کالا بورس کالای ایران ۱۲,۲٠٠ ۱۲,۲۷۳
  ۱.۳۱
  ۲,۵۴۹,٠۴۴ ۱۲,٠۴۲
 • کاما باما ۱۵,۱۹۹ ۱۵,۱۳۵
  ۱.۹۴
  ۱,۲۱۴,۴۵۳ ۱۵,۵٠٠
 • کاوه فولاد کاوه جنوب کیش ۵,۷۹۹ ۵,۷۹۶
  ۲.۱۷
  ۵,۹۴۸,۵۵۶ ۵,۶۷۶
 • کبافق معادن‌ بافق‌ ۷۶,٠٠٠ ۷۶,۵۹۱
  ٠.۸۲
  ۳۱۵,۵۷۳ ۷۶,۶۲۸
 • کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار ۱۳,۸۵٠ ۱۳,۸۵٠
  ۳.۹۳
  ۸٠٠,٠٠٠ ۱۳,۳۲۶
 • کپارس کاشی‌ پارس‌ ۱۸,۷۸۱ ۱۸,۷۸۱
  ۵
  ۴٠۹,۴۱۲ ۱۹,۷۶۹
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس ۱۵,٠۶٠ ۱۵,٠۶٠
  ۵
  ۱٠٠,۹٠۵ ۱۵,۸۵۲
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ ۲۴,٠۶٠ ۲۴,۷۸۸
  ۵
  ۴٠۶,۵۸۱ ۲۵,۳۲۶
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۷,۶۱٠ ۷,۶۱٠
  ۴.۹۹
  ۲۴۵,۶۹۷ ۸,٠۱٠
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ۱۸,۸۸۸ ۱۹,٠۳۳
  ۵
  ۳۱۱,۶۵۴ ۱۹,۸۸۲
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۵,۲۷٠ ۵,۳٠۸
  ۱.۲۱
  ۱۳,۸۹۵,۶۹٠ ۵,۲٠۷
 • کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ ۲٠,۲۳٠ ۲۱,٠۱۸
  ۵
  ۱۸,۶۹۳ ۲۱,۲۹۴
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲۶,۴٠٠ ۲۶,٠۱۸
  ۱.٠۶
  ۳٠۸,۷۲۷ ۲۶,۶۸۴
 • کدما معدنی‌ دماوند ۵۷,۳٠٠ ۵۸,۱۷۴
  ۲.۸۱
  ۵۷,۲۵۵ ۵۸,۹۵۹
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۸,۱۴۵ ۸,۱۴۵
  ۴.۹۹
  ۲,۷٠۵,۸۵٠ ۸,۵۷۳
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۱٠,۲۹۸ ۱٠,۱۲۵
  ۲.۵۷
  ۹۷۲,۵۱۱ ۱٠,٠۴٠
 • کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان ۳۹,۶۷۹ ۳۹,۶۷۹
  ۵
  ۵۸۷,۶۱۵ ۴۱,۷۶۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۷,۴۳٠ ۷,۶٠۲
  ۱.۷۶
  ۸۲۷,٠۵۱ ۷,۵۶۳
 • کساپا سایپاشیشه‌ ۵,۷۷۴ ۵,۹۲۹
  ۳.۹۱
  ۲,۹۵۶,۸۵۷ ۶,٠٠۹
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۹,۴۵۹ ۹,۷۸٠
  ۴.۹۹
  ۷۵,۱۱۹ ۹,۹۵۶
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ ۱۴,۵۱٠ ۱۴,۵۱٠
  ۵
  ۱,۸٠۴,۹۸٠ ۱۵,۲۷۳
 • کسرام پارس‌ سرام‌ ۲۵,۸۴۷ ۲۵,۸۶۵
  ۵
  ۱,۲٠۲,۸۳۵ ۲۷,۲٠۷
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌ ۸,۲۸۷ ۸,۲۹۶
  ۵
  ۳۷۵,٠۱۲ ۸,۷۲۳
 • کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ۲۸,٠٠۳ ۲۸,۱۱۹
  ۵
  ۱۷۶,۵۳۸ ۲۹,۴۷۶
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱۵,۶۶۷ ۱۵,۷۹۷
  ۵
  ۱,٠٠۹,۲۷۲ ۱۶,۴۹۱
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ ۳۵,۹۸۸ ۳۶,۵۴۱
  ۳.٠۹
  ۶۸۱,۶۳۶ ۳۷,۱۳۵
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۱۹,۲۷۸ ۱۹,۲۹۵
  ۵
  ۱,۱۲۸,۹۹۶ ۲٠,۲۹۲
 • کگاز شیشه‌ و گاز ۱۸,۴۴٠ ۱۸,۵۸٠
  ۵
  ۱,۸٠۵,۱۴۶ ۱۹,۴۱٠
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر ۶,۹۴٠ ۶,۹۹۶
  ۱.۲۱
  ۱۳,۸۵۹,۱۲۴ ۶,۸۵۷
 • کگهر سنگ آهن گهرزمین ۱۷,٠٠٠ ۱۶,۹۳۷
  ٠.۹۵
  ۶۳۵,۷٠۸ ۱۶,۸۴٠
 • کلوند کاشی‌ الوند ۸,۴۲۶ ۸,۴۲۶
  ۴.۹۹
  ۳۴۶,۸۲٠ ۸,۸۶۹
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۱۸,۶۳۳ ۱۸,۶۵۷
  ۵
  ۱,۴۹۵,۲۱۹ ۱۹,۶۱۳
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار ۱۷,٠۶۶ ۱۷,٠۶۶
  ۵
  ۷٠,۳۶۶ ۱۷,۹۶۴
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ ۲۳,۳۷۸ ۲۳,۴۸۹
  ۵
  ۲,۱٠۷,۴۴۶ ۲۴,۶٠۸
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷,۲۵۳ ۷,۲۸۴
  ٠.۸۷
  ۴,۲۱۹,۲۳۱ ۷,۳۱۷
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌ ۷,۷۶۱ ۷,۷۷٠
  ۴.۹۹
  ۸,۸۴۷,۷۶۴ ۸,۱۶۹
 • کوثر بیمه کوثر ۱٠,۳۴۱ ۱٠,۳۴۱
  ۵
  ۲,۵٠۸,۴۳۱ ۱٠,۸۸۵
 • کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر ۷,٠۹۳ ۶,۹۸۷
  ۴.۹۹
  ۶۵۸,۵۲۶ ۶,۷۵۶
 • کی بی سی شرکت کی بی سی ۱۶,۵۳۷ ۱۶,۵۳۸
  ۵
  ۲۹۱,٠۷۲ ۱۷,۴٠۷
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران ۱۵,۵٠٠ ۱۵,۵۱۲
  ۴.٠۲
  ۱,٠٠۴,۹۵۷ ۱۶,۱۴۹
 • گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان ۲۹,۳۹۷ ۲۸,۵۹۹
  ۱.۶۵
  ۹۴٠,۷۲۷ ۲۹,۸۹۱
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۲,۶۸۳ ۲,۶۸۳
  ۴.۹۹
  ۱,۸۲۶,۶۸۳ ۲,۸۲۴
 • لابسا آبسال‌ ۲۱,۴۵۵ ۲۱,۶۸۵
  ۵
  ۱۱۴,۷۲۷ ۲۲,۵۸۴
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۲۲,۲۵۵ ۲۲,۲۹۷
  ۵
  ۴۵۴,۱۴۱ ۲۳,۴۲۶
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌ ۲۲,۵۲۲ ۲۲,۵۲۲
  ۵
  ۶۷۷,۵٠۹ ۲۳,۷٠۷
 • لخزر پارس‌ خزر ۴۱,۹۲۳ ۴۲,۴٠۱
  ۵
  ۴۷,۹۸۱ ۴۴,۱۲۹
 • لسرما سرما آفرین‌ ۷,۸۷٠ ۷,۸۷٠
  ۵
  ۱۹۲,۲۵۸ ۸,۲۸۴
 • لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳,٠٠٠ ۲,۹۷۷
  ٠.۶۴
  ۱,۷۴۴,۲۱۹ ۲,۹۸۱
 • ما بیمه ما ۳,۸۶۷ ۳,۸۹۲
  ۴.۹۹
  ۱,۹۴۳,۸٠۴ ۴,٠۷٠
 • مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران ۲٠,۲۹٠ ۲٠,۴۹۱
  ۳.۶۶
  ۴,۳۷۷,۲۵۸ ۲۱,٠۶٠
 • مارون پتروشیمی مارون ۴۱,۷۷۹ ۴۱,۱۲۴
  ۱.۴۹
  ۵۷,۹۶۲ ۴۱,۱۶۵
 • مبین پتروشیمی مبین ۹,۸۲٠ ۹,۹۹۳
  ۱.۱۳
  ۲,۳۳۵,۳۶۴ ۹,۹۳۲
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌ ۸,۹۳۳ ۸,۹۴۷
  ۵
  ۴۸٠,٠۱۶ ۹,۴٠۳
 • مرقام ایران‌ارقام‌ ۵,۵۲۶ ۵,۵۲۸
  ۴.۹۹
  ۷,۸٠۷,۴٠۴ ۵,۸۱۶
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۸,۱۴۷ ۸,۱۶۳
  ۴.۹۹
  ۲,۳۸۸,۵۱۱ ۸,۵۷۵
 • ملت بیمه ملت ۵,۳۹۳ ۵,۴۲۷
  ۴.۹۹
  ۱۵,۸۵۶,۳٠۲ ۵,۶۷۶
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ۴,۸۹۵ ۴,۸۳٠
  ۱.۳۵
  ۱,۶۱۹,۷۲۶ ۴,۸۳٠
 • میهن بیمه میهن ۱,۸۹۹ ۱,۸۹۹
  ۴.۹۵
  ۲۹۱,۸۱۱ ۱,۹۹۸
 • نبروج نساجی‌ بروجرد ۸,۱۵٠ ۴,٠۷۵
  ۱٠٠
  ۴,٠۷۵
 • نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار ۸,۱۲۳ ۷,۹۵۱
  ۷.٠۸
  ۱,٠٠٠ ۷,۵۸۶
 • نطرین عطرین نخ قم ۲۵,۶۸۳ ۲۴,۹۳۱
  ۳.۵۹
  ۶,۲۹۱,۵۲۲ ۲۴,۷۹۳
 • نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران ۱۳,۶۲۱ ۱۳,۶۲۱
  ۴.۵۳
  ۲٠ ۱۳,٠۳۱
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌ ۲۸,۱۲۶ ۲۸,٠۸۱
  ۵
  ۵۶۳,۷۲۱ ۲۶,۷۸۷
 • نوری پتروشیمی نوری ۳۲,۹۵٠ ۳۳,٠۴٠
  ۱.٠۶
  ۱,۶۴۷,۷۹۴ ۳۲,۶٠۵
 • نوین بیمه نوین ۲,٠۳۸ ۲,٠۴۷
  ۴.۹
  ۷,۱۳۹,۳۴۴ ۲,۱۴۳
 • های وب داده گسترعصرنوین-های وب ۷,۵۷۲ ۷,۶۴۸
  ۴.۹۹
  ۲۶,۱۵۴,۳۴۶ ۷,۹۷٠
 • هجرت پخش هجرت ۲۷,۷۱۶ ۲۷,۸٠٠
  ۵
  ۲,۹٠۳,۸۹۹ ۲۹,۱۷۴
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب ۶,٠۴۲ ۶,۱۱۹
  ۴.۹۹
  ۶,۲۲۶,۸۳۱ ۶,۳۵۹
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۳,۸٠٠ ۱۳,۸۹۹
  ۱.۴۵
  ۱,۳۷۱,۷۱۸ ۱۳,۶٠۳
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند ۳,۳۱۹ ۳,۳۲۷
  ۴.۸۲
  ۲۱,۳۵۷,۳۶۱ ۳,۴۸۷
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ ۱٠,۴٠۴ ۱٠,۶٠۱
  ۴.۹۹
  ۵۲,۱۶۴ ۱٠,۹۵۱
 • واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران ۳,۳۱٠ ۳,۳۱٠
  ۴.۹۹
  ۶۵۱,۳۱۵ ۳,۴۸۴
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۵,۵٠۱ ۵,۵٠۱
  ۴.۹۹
  ۲,٠۳۵,۶۹۳ ۵,۷۹٠
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۶,۴۹٠ ۶,۵٠۲
  ۳.٠۸
  ۸,۸۳۸,۸۹۵ ۶,۲۹۶
 • وایران لیزینگ ایرانیان ۲,۵٠٠ ۲,۵٠٠
  ۴.۹۸
  ۴۳۵,۶۹۸ ۲,۶۳۱
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۳,۹۱۱ ۳,۹۳۲
  ٠.۳۶
  ۵,۳۲۳,۱۷۲ ۳,۹۲۵
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۳,۶۱۸ ۳,۶۴۲
  ٠.۹
  ۳,۹۲٠,۱۲۸ ۳,۶۵۱
 • وبصادر بانک صادرات ایران ۵۵۹ ۵۵۳
  ۴.۸۸
  ۶٠۶,۱۹۹,۷۱۷ ۵۳۳
 • وبملت بانک ملت ۵,۹۳۶ ۶,٠٠۵
  ۱.۳۶
  ۶۶,۹۱۷,۴۳۴ ۶,٠۱۸
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۳,۷۶۲ ۳,۷۷۴
  ٠.۲۱
  ۸۶۸,۶۲۵ ۳,۷۷٠
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ ۲,۹۴٠ ۲,۹۴۹
  ۴.۹۸
  ۲,۴۵۸,۳٠۸ ۳,٠۹۴
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۵,۸۶۶ ۵,۸۷۴
  ۴.۹۹
  ۷,۲۸۴,۴۴۸ ۶,۱۷۴
 • وپارس بانک‌پارسیان‌ ۳,۲٠۱ ۳,۱۶۶
  ۲.۲۷
  ۱۷,٠۷۱,۶٠۵ ۳,۱۳٠
 • وپاسار بانک پاسارگاد ۲,۱۴۷ ۲,۱۳۴
  ٠.۱۹
  ۴۹,۷٠۵,۳۸۳ ۲,۱۴۳
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۶,۸۴۱ ۶,۸۴۸
  ۵
  ۸,۳۱٠,۹۵۹ ۷,۲٠۱
 • وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۴٠,۲۱٠ ۴٠,۲۱٠
  ۵
  ۱۹۹,۴۵۳ ۴۲,۳۲۶
 • وپست پست بانک ایران ۴,۵۹۶ ۴,۵۴۳
  ۳.۷۵
  ۱۴,۹۳۲,۵۵۸ ۴,۷۷۵
 • وتجارت بانک تجارت ۴۸۴ ۴۸۲
  ۴.٠۹
  ۸۱۶,٠۱۵,۷۲۷ ۴۶۵
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۲,۶۷۵ ۲,۷۲۶
  ۴.۹۷
  ۴٠۷,۲۱۱ ۲,۸۱۵
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۳,۲۵۷ ۳,۳۱۲
  ۲.۶۹
  ۸۹۸,۸۹۴ ۳,۳۴۷
 • وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۶,۹۹۹ ۷,٠۹۹
  ۵
  ۴۴۵,۵٠٠ ۷,۳۶۷
 • وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران ۴,۱۴۳ ۴,۲۲۴
  ۱.۷۵
  ۱,۳۴۳,۸۴۲ ۴,۲۱۷
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۵,٠۶۴ ۵,٠۶۴
  ۴.۹۹
  ۷,۲۹۴,۶۹۴ ۵,۳۳٠
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی ۱,۷۹۲ ۱,۸٠۱
  ٠.۵۵
  ۸۱٠,۷۲۵ ۱,۸٠۲
 • وخاور بانک خاورمیانه ۴,٠۹۴ ۴,٠٠۸
  ۲.۵۸
  ۲,۲۹۲,۸۳۹ ۳,۹۹۱
 • ودی بیمه دی ۲,۴۴۱ ۲,۴۴۲
  ۴.۹۸
  ۵,۳۱۷,۸۵۶ ۲,۵۶۹
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۱,۴۳۲ ۱,۴۴۵
  ۴.۹۸
  ۲۷,۸۲۲,۸۷۹ ۱,۵٠۷
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۱,۴۳٠ ۱,۴۳۶
  ۴.۶۷
  ۲۵,۵۴۴,۸۶۴ ۱,۵٠٠
 • وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱۲,۴۷۸ ۱۲,۵۹۴
  ۴.۹۹
  ۳,۱۴۸,۸۹۴ ۱۳,۱۳۴
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان ۲,۸۴٠ ۲,۸۱۲
  ۱.۴۶
  ۲,۲۵٠,۳٠۱ ۲,۷۹۹
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۳,۳۶۶ ۳,۳۳۴
  ۲.۲۵
  ۲,۷٠۹,۶٠۵ ۳,۲۹۲
 • وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها ۲,٠۲٠ ۲,٠٠۹
  ٠.۴۵
  ۴,۵۱۵,۵۹۲ ۲,٠۱۱
 • وسینا بانک سینا ۲,۲۳۳ ۲,۲۶۷
  ۲.۳۶
  ۱۴,۵۸۸,۷۵۵ ۲,۲۸۷
 • وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۲,۹٠۲ ۲,۹۱۱
  ۴.۹۸
  ۱,۲۵۸,۳۲۹ ۳,٠۵۴
 • وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ ۳,۷۷۸ ۳,۸٠۳
  ٠.۷۲
  ۷,۱۹۷,۷۵۹ ۳,۷۵۱
 • وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت ۲,۹٠٠ ۲,۸۹۲
  ٠.۹
  ۶,۹۷۲,۲۵۳ ۲,۸۷۴
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۳,۱۱٠ ۳,٠۹۶
  ۱.۲۷
  ۱۶,۹۸٠,۹۸۳ ۳,٠۷۱
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌ ۳,۱۲۹ ۳,۲٠۵
  ۲.۷۷
  ۱,۹۲۶,۲۱۸ ۳,۲۱۸
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ۳,۴۵۵ ۳,۵٠۸
  ۱.۳۸
  ۶,۱۴۸,٠٠۲ ۳,۴٠۸
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ ۲,۷۲۵ ۲,۷۶۸
  ۳.۵۴
  ۶۹۲,٠۳۶ ۲,۸۲۵
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا ۱,۹۲٠ ۱,۹۲۳
  ۱.۲۹
  ۴۳,۵٠۲,۱۶۷ ۱,۹۴۵
 • ولشرق لیزینگ ایران و شرق ۲,۳۹۹ ۲,۴٠٠
  ۴.۹۹
  ۲,۱۵۶,۸۸۴ ۲,۵۲۵
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۲,٠۹۴ ۲,٠۹۶
  ۴.۹۹
  ۴,۸۹۳,۱۳۳ ۲,۲٠۴
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر ۴,٠۴۵ ۴,٠۷۹
  ۴.۹۸
  ۲,۷۹٠,٠۶۴ ۴,۲۵۷
 • ولملت واسپاری ملت ۲,۹۲۴ ۲,۹۱۲
  ۴.۵۱
  ۲,۴۶۵,٠۵۷ ۳,٠۶۲
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌ ۴,۶۴۳ ۴,۶۴۳
  ۴.۹۹
  ۱,۱۱۶,۷۸۹ ۴,۸۸۷
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۴,۷٠٠ ۴,۷۶۳
  ۱.۲۹
  ۳۴,۹۷۵,۵۷۱ ۴,۶۴٠
 • ومعلم بیمه معلم ۳,۹۲۸ ۳,۹۳۵
  ۴.۹۸
  ۲,۶۱۶,۴۶۵ ۴,۱۳۴
 • وملل اعتباری ملل ۲,۱۴٠ ۲,۱۱۲
  ۱.۸۸
  ۲۳,۹۱۷,۱۹۲ ۲,۱۸۱
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۶۵,٠٠۱ ۶۶,۳۵۲
  ۲.۲۷
  ۱۶,۵۷۵ ۶۶,۵٠۸
 • ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ ۵,۲۴٠ ۵,۲۶۵
  ٠.۳۴
  ۳,۴۳۹,۷۱۷ ۵,۲۲۲
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ ۳,۷۱۱ ۳,۷۱۱
  ۴.۹۹
  ۱۲,۲۲۵,۱۶۹ ۳,۹٠۶
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو ۲,۱۳۸ ۲,۱۳۸
  ۴.۹۸
  ۵۵,۲۶۴,۷۴۹ ۲,۲۵٠
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۵,۷٠۱ ۵,۷۹۸
  ٠.۹۴
  ۱,۳۴۱,۳۱٠ ۵,۷۵۵
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور ۵,۳۸۵ ۵,۴٠۱
  ٠.۹۲
  ۶,۳۷۵,۷۸۳ ۵,۴۳۵